1 Ročník číslo 2. - březen 201 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Ročník 1 7. - číslo 2. - březen 201 0"

Transkript

1 S TRU ČN Ě ZE ŽI VO TA Š KO LY Projekt "Globální problémy lidstva " V pátek a v pondělí proběhl kurz, který napomáhá žákům devátých tříd pochopit, jaká globální nebezpečí ohrožují svět. Prolínají se v něm hry, diskuze, komunitní kruhy, vše směřuje k tomu, aby se děti učily spolupracovat, systémově myslet, vidět problémy, začít u sebe... Ve sm írn é p u tová n í V úterý 2.února se žáci 5.B sešli ve škole i v odpoledních hodinách. Pozvali své rodiče, prarodiče a kamarády, aby jim předvedli, co se naučili v přírodovědě. Připravili si krátké prezentace o vesmíru, z kterých se hosté mohli dozvědět o planetách, souhvězdích, o výzkumu vesmíru, o Mikuláši Koperníkovi a další zajímavosti. Prezentace byly doplněny také obsáhlou výstavkou, kterou žáci připravili při výtvarné výchově. Výklad byl doplněn také tajenkami, otázkami a chutným občerstvením, které připravila p.uč. třídní. Toto setkání plynulo v příjemné atmosféře a jsme rádi, že je možné i nad učivem strávit takto příjemnou hodinku. 1

2 O p ě t v N á rod n ím d i va d l e Uplynul rok a další naši vycházející žáci navštívili ND v Praze. Letošní devítky zhledly klasiku našeho divadelního repertoáru, a to činohru *Lucernu* od A. Jiráska. Představení se konalo až ve večerních hodinách, a tak měli všichni účastníci zájezdu dostatek času projít si a prohlédnout malebná zákoutí zasněžené staré Prahy. V samotném představení jsme měli možnost vidět v různých rolích nám dobře známé herce Václava Postráneckého, Lubu Skořepovou, Alexeje Pyška, Miloše Nesvadbu, Aloise Švehlíka, Františka Výra zn ý ú sp ě ch Ve ron i ky P i trové P oh á d ku V. P i trové Ve l ký krá l i čí zá vod j sm e za sl a l i sp ol u s d a l ším i čtyřm i p oh á d ka m i d o sou tě že " O ZLATÉ PE RO P ARAM A". Ve l i ce n á s p otě ši l o, že Ve ron i ka se svou p oh á d kou u sp ě l a a získa l a krá sn é 3. m ísto. S l a vn ostn íh o vyh od n oce n í se zú ča stn i l a v P a rd u b i cích sp ol u se svým i rod i n n ým i p řísl u šn íky a p řá te l i. B l a h op ře j e m e. Ve l ký krá l i čí zá vod U p rostře d l e sa, v h l u b oké a rozsá h l é n oře ži l o d e se t krá l íčků. M a m i n ka U šá čková, p a n U šá če k a j e j i ch osm d rob e čků, kte ré p oj m e n ova l i : P i m, B i l l y, Ton d a, Kvě ti n ka, S n ě že n ka, P e p i n ka, S e d m i krá ska a M a d l e n ka. Krá l i čků b y l a p ě kn á ko p a, a t a k s i s p o l u u ž ív a l i ka ž d ý d e n p l n o l e g ra ce. D n e s p ro m u žskou čá st n ory n a sta l význ a m n ý d e n. N a ve d l e j ší m ýti n ě se kon a l a u tom ob i l ový zá vod. Ta tín e k U šá če k b rzy rá n o vsta l, vzb u d i l P i m a, B i l l yh o a Ton d u a vyd a l i se p ři p ra vova t svá a u tíčka. N e j d říve j e m u se l i u m ýt a n a l e šti t, zkon trol ova t, zd a j e m e ch a n i ka v p ořá d ku a n a kon e c d ol ít d o n á d rže m otorový ol e j M og u l. M a m i n ka U šá čková m e zi tím p ři p ra vova l a j íd l o p ro své čtyři krá l íčky, a b y, a ž se vrá tí, m ě l i co za kou sn ou t. P a n U šá če k za še l za svou krá l i čí p a n í, a b y j í ozn á m i l, že s B i l l ym, P i m e m a Ton d ou od j ížd í. P i m skoči l d o ze l e n é h o a u tíčka, B i l l y vl e zl d o m od ré h o a u tíčka a Ton d a? Te n u ž d á vn o se d ě l ve své m fi a l ové m a u tíčku. Vši ch n i tři vyj e l i a ve d l e n i ch h op sa l ta tín e k. Kd yž d oj e l i n a m ýti n u, zj i sti l i, že j i m d o sta rtu zb ývá p ou h ých p ě t m i n u t. H l a vn í krá l ík vše ch n y p ři víta l a p ožá d a l, a b y si vysl e ch l i p ra vi d l a p ro b e zp e čn ou j ízd u.,, Ta k h l a vn ě n i kd y n e p ře d j ížd ě j te v za tá čce, n e j e zd ě te j a ko šíl e n í, n e n a rá že j te d o se b e a d b e j te n a b e zp e čn ost s v o u, a l e i o s t a t n íc h ú č a s t n íků z á v o d ů. D o m l u v i l a j e ště vše m p op řá l h od n ě ště stí a d ob ré u m ístě n í. B i l l y, Ton d a a P i m j e ště n a p osl e d y zkon trova l i b rzd y a n a sa d i l i si h e l m y.,, Te d a Ton d o, ty vyp a d á š j a ko p ra vý a u t o m o b i l o v ý z á v o d n ík, p o d i v o v a l s e t a t ín e k. Krá l íčci p ři j e l i n a sta rtovn í čá ru a vyčká va l i n a p ove l.,, P rá sk! A b yl o to ta d y. J e l o se p ě t kol, a ta k si krá l íčci m u se l i d á va t p ozor, p rotože sta rší krá l íci d á va j í m e n ší p ozor n a ce stu s v i d i n o u v ít ě z s t v í. 2

3 P rvn í kol o proběh l o v pořád ku, al e j i ž ve d ru h ém kol e se rázem m ěn í v n eu věři tel n ý tryskáč. vyskytl y m e n ší kom p l i ka ce. Krá l íče k B i m od sou se d ů b yl ze zá vod u vyl ou če n za n e d ovol e n é p ře d j ížd ě n í. A to b yl i vši ch n i d ů ra zn ě u p ozorň ě n i, že kd o p oru ší p ra vi d l a, b u d e z e z á v o d u v yl o u če n. D a l ší kol a p rob íh a l a b e z n e h od. Zá vod n ící se p om l a u, a l e j i stě b l íži l i d o cíl ové rovi n ky. J e n že P i m za ča l m ít p rob l é m y v p osl e d n ím kol e. Zkou še l v za tá čce p říb rzd i t, a l e b rzd y n e re a g u j í. Vším á si, že m á p ovol e n ý ka b e l. R y c h l e s e h o p o ko u š í d o t á h n o u t. C h v i l ka n e p ozorn osti.. a l e tí z d rá h y! J a ké ště stí, že m ýti n a j e ve l i ce rozsá h l á a P i m za j e l d o ka p ra d i n. Ta tín e k k n ě m u rych l e p ři h op ka l a p o zj i ště n í, že se P i m ovi krom ě škrá b a n ce n a ou šku n i c n e sta l o, p ra vi l :,, J e ště že to n e vi d ě l a m a m i n ka, ta b y stra ch e m d o z a j i s ta o m d l e l a, a l e n a š tě s tí s e ti n i c n e s ta l o, o d d e ch l s i. Al e to u ž se zá vod n íci b l íži l i d o cíl ové rovi n ky. V če l e j e d e sou se d n í krá l íče k, a l e B i l l y se za čín a l p om a l u d ostá va t d o ve d e n í. A u ž tu j e cíl ová rovi n ka a B i l l y v če l e. S e šl a p u j e p l yn své h o m od ré h o a u tíčka a to se B I LLY P RO J E L CÍLO VO U ČÁRO U J AKO P RVN Í! Kd yž za b rzd i l své a u tíčko, vši ch n i m u g ra tu l ova l i. N e j p rve ta tín e k, kte rý b yl p yšn ý n a své h o syn a. Ta ké Ton d a s P i m e m p ři h op sa l i b ra tříčkovi p ob l a h op řá t. H l a vn í krá l ík se p osta vi l p ře d vše ch n y zá vod n íky a vyh l á si l p rvn í tři m ísta. Vítě zové d osta l i ob rovskou m rke v a n e sp oče t g ra tu l a cí. P o tom to n a m á h a vé m d n i se krá l íčci op ra vd u ve l i ce tě ši l i d om ů n a svoj i p ostýl ku. M a m i n ka u ž j e n e trp ě l i vě v y h l íž e l a. B i l l y s e p o c h l u b i l s v ý m ú s p ě c h e m, P i m vyp rá vě l o své m e n ší n e h od ě a Ton d a se zm ín i l o čtvrté m m ístě, n a kte ré m se u m ísti l. M a m i n ka vše m d a l a m rkvi čkovou šťá vu, k tom u ře p ový kol á č a n a zá vě r sl a d ké j a h ů d ky. Krá l íčci b yl i ta k u ta h a n í, že u sn u l i p řím o u stol u. D o ko n c e i d o p o s t ý l e k j e m u s e l o d n é s t t a t ín e k. D ou fe j m e, že se j i m zd a j í krá sn é sn y. Kd o ví, tře b a v n i ch zrovn a vyh rá va j í a u tom ob i l ové zá vod y, j a ko tom u b yl o d n e s. 3

4 Za projekt týden ve Francii Ve čtvrtek a v pátek se konalo v Pardubicích v prostorách Výstavního a kulturního centra IDEON krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Do tohoto kola postoupili z oblastního kola Barbora Zvárová z 6.A s projektem Umíte si vybrat správnou žárovku? a Michal Zástěra s Honzou Tmějem z 9.B s projektem Korunové mince a mince eur z jiného pohledu. Zde již byla konkurence opravdu veliká. Celkem se zde představili žáci z nejrůznějších základních škol a víceletých gymnázií s neuvěřitelnými 89 projekty. Celý čtvrtek mezi nimi procházeli porotci a jednotlivé projekty hodnotili. Autoři projektů museli věrohodně svou práci obhájit, diskutovat o ní a odpovídat na nejrůznější dotazy. Porotu tvořili profesoři z Pardubické univerzity, ze středních škol, zástupci firem, úřadu práce a dalších institucí, takže s nimi komunikovat obnášelo opravdový kus odvahy, znalostí, ale i perfektní vystupování. Toto vše naši žáci zvládli na výbornou. Barbora Zvárová patřila k nejmladším účastníkům, vedla si skvěle a za účast v tomto kole byla oceněna diplomem. Michal Zástěra a Honza Tměj byli se svým projektem po zásluze vybráni jako jedni z nejlepších řešitelů projektu a v červnu se zúčastní za odměnu týdenního pobytu ve Francii. Spolu s nimi pojede i vedoucí projektu a jejich učitel v jedné osobě, Zdeněk Pecina. Za zmínku stojí, že naše škola byla jedinou takto oceněnou školou z okresu Chrudim. 4

5 Beseda o Africe Poslední den před v pátek proběhla Africe pro žáky 1. i 2. uskutečnit pracovníci této akce bylo v rámci seznámit děti životem lidí i s přírodou Zajímavé povídání umocněno zvuky bubínku, zpěvem písní africké tance. Děti si ručně vyráběné jarními prázdninami, tedy plánovaná beseda o stupně naší ZŠ. Přijeli ji o.s. Humanitas. Smyslem multikulturní výchovy netradiční formou s afrického kontinentu. rodilých afričanů bylo nejrůznějších bubnů a a na závěr nechyběly ani také mohly koupit drobné domorodé ozdoby. M e zi n á rod n í d e n že n výročí J e d n á se o m e zi n á rod n ě u zn á va n ý d e n sta n ove n ý k J e d n á se o m e zi n á rod n ě u zn á va n ý d e n sta n ove n ý k výročí stá vky n e wyorských šva d l e n v roce O d roku , kd y b yl p op rvé sl a ve n v N ě m e cku, Ra kou sko-u h e rsku, Š výca rsku, D á n sku a U S A, u si l ova l o vol e b n í p rá vo že n, od roku p a k j e p ři p om ín á n j a ko d e n m e zi n á rod n í sol i d a ri ty že n za rovn op rá vn ost, sp ra ve d l n ost, m ír a rozvoj. D e m on stra ce že n n a kon ci zi m y, tra d i čn ě o n e d ě l ích, se n e j d říve kon a l y v U S A n a p op u d ta m n í S oci a l i sti cké stra n y Am e ri ky; ve l ké sh rom á žd ě n í za vol e b n í p rá vo že n se kon a l o 8. b ře zn a v N e w Yorku. N a p rvn í m e zi n á rod n í že n ské kon fe re n ci v Kod a n i v srp n u p rosa d i l a n ě m e cká soci a l i stka Cl a ra Ze tki n ová p ořá d á n í m e zi n á rod n íh o svá tku, te h d y j e ště b e z u rče n í p e vn é h o d a ta. D a tu m 8. b ře zn a se u s tá l i l o a ž p o 1. s v ě to v é v á l c e. 5

6 Ve l i kon oce - svá tky n e j e n j a ra Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky - nejsou určeny pevným datem jako např. Vánoce, ale měsíčními fázemi. Výpočet data Velikonoc je postup, kterým lze pro daný rok datum Velikonoc vypočítat.v podstatě jsou Velikonoce vždy 1. neděli po 1. jarním úplňku. M od ré p on d ě l í Pondělí nepatří mezi hlavní dny Svatého týdne. Ty nejvýznamnější jsou především Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Na jihu Evropy ale vyrazí první procesí už v tento den. Žl u té ú te rý Š ka re d á stře d a Po Modrém pondělí a Žlutém úterý přichází Sazometná středa. Středa před Božím hodem velikonočním byla v lidovém podání nazývána jako škaredá, černá nebo sazometná, protože to byl den, kdy se v chalupě vymetaly komíny. Podle tradice to je také den, kdy se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce. Ze l e n ý čtvrte k "Na Zelený čtvrtek jidáše jídáme, chodíme do lesa, fialky trháme," napsal o tomto dni básník Jaroslav Seifert. Na vysvětlení, odkud se vzal název pro tento den, je řada hypotéz. Možná je odvozen od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo, nebo se převzal ze zvyku jíst v tento den jen zelenou stravu (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. Ve l ký p á te k Lidové pranostiky vyprávějí, že na Velký pátek se dějí zázraky a země má magickou sílu. Otevírají se skály, aby ukázaly své poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí. B íl á s o b o t a Je to den, kdy byli křtěni novokřtěnci, a protože při této ceremonii nosili bílé roucho, je možné, že název pochází právě odtud. Ve l i kon očn í n e d ě l e Boží hod velikonoční. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi nimiž lze vybírat, příliš není. Isaac Newton došel svými výpočty roku k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. dubna 34; poslední z možností sám dával přednost Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi nimiž lze vybírat, příliš není. 6

7 Ve l i kon očn í p och ou tky Blíží se čas Velikonoc a jednou z oblíbených pochoutek je "beránek". Přinášíme vám jeden z možných receptů. Snad se vám podaří a bude i chutnat. B.Zvárová P i škotový b e rá n e k Ingredience: 300g polohrubé mouky 5 vajec, oddělených 2 vejce navíc 250g krupicového cukru 1 sáček vanilinového cukru šťávu a nastrouhanou kůru z půlky citronu 2 rozinky máslo na vymazání formy moučkový cukr na poprášení čokoládovou polevu (nemusí být) Jak dlouho? Doba přípravy: 1 5 minut Pečení: 35 minut Chladnutí: 1-2 hodiny Počet porcí: forma objem 2l Příprava jídla 1. Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 1 80 C. Formu důkladně vymazejte změklým máslem a vysypte trochou mouky. Vejce a žloutky ušlehejte v míse s oběma druhy cukru do pěny, přidejte citronovou šťávu i kůru a mouku. 2. V jiné nádobě vyšlehejte z bílků tuhý sníh (když nadzdvihnete metlu, špičky sněhu se neohýbají) a lehce ho vmíchejte do těsta. 3. Těsto vlijte do,obličejové poloviny formy, přiklopte a vložte do trouby. Pečte zhruba pětatřicet minut, až je beránek krásně zlatý; přesvědčíte se opatrným nadzdvižením formy a vpichem špejle když na ní neulpí vlhké drobečky, je hotovo. 4. Formu vyjměte z trouby a na hodinku až dvě ji zabalte do vlhké utěrky, až zcela vychladne. Opatrně beránka vyklopte, posaďte na servírovací talíř, poprašte moučkovým cukrem, vytvořte malé důlky a vložte do nich rozinky jako oči. Můžete ho také přelít čokoládovou polevou (připravíte ji podle návodu na obalu) a nechat vychladit 7

8 Školní kolo v recitaci Ve středu proběhlo školní kolo v přednesu, kterého se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 26 recitátorů. V ý s l e d ky 1. ka te g ori e tříd a 3.místo Aneta Pospíšilová a Bára Lněničková obě ze 3.tř. 2.místo Radek Lacman 2.tř. 1.místo Maxim Bernard 3.tř. 2. ka te g ori e tříd a 3.místo Petr Hromádka - 5.B a Kateřina Sodomková - 5.A 2.místo Lucie Drahošová - 4.tř. 1. místo nebylo uděleno 3. ka te g ori e tříd a 3.místo Jana Hromádková - 7.B 2.místo František Zach - 6.A 1.místo Nikola Holanová 7.A 4. ka te g ori e tříd a 3. místo Denisa Víchová 8.A 2. místo Simona Rychová 8.B 1. místo Jakub Klofát - 8.B a Alžběta Vopařilová - 9.B Vítězům blahopřejeme a všem recitátorům děkujeme za pěkné kulturní zážitky. Informace ze školní knihovny Do konce března si ve školní knihovně můžete prohlédnout papírové modely, které vytvořili žáci naší školy a jeden dospělý čtenář obecní knihovny. Jsou zde také vystaveny dětské knížky, které získaly nejvíce hlasů v celonárodní anketě o nejoblíbenější knihu českých čtenářů "Kniha mého srdce". Přijďte se podívat. Knihovna je otevřena každou středu od 7 do 15 hodin. 8

9 Co (n e )vím e o svá tku J ose fa? J osef Svátek: 1 9.března Původ: hebrejský Četnost v ČR: Pořadí podle četnosti: 4 J o ze f Svátek: 1 9.března Původ: hebrejský Četnost v ČR: Pořadí podle četnosti: 61 J OSEF Mužské jméno Josef. V židovské tradici označuje jednoho z patriarchů izraelského národa (konkrétně kmene Josef), syna Jákobova. Popularita tohoto jména má sice sestupnou tendenci, ale i přesto se udržuje mezi třicítkou nejčastěji používaných jmen u novorozenců. Zd rob n ě l i n y Joska, Jožka, Josífek, Jožin, Pepa, Pepino, Pína, Pepča, Pepek S t a t i s t i c ké ú d a j e Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména: R o k Č e tn o s t P ořa d í Porovnání o méně žádná změna Jeden z nejslavnějších nositelů tohoto jména J o s e f Š ve j k P a n o v n íc i * Josef I. Bonaparte, král neapolský a španělský * Josef I. Habsburský, král český a císař římský * Josef I. Portugalský, král portugalský * Josef II., český král a římský císař A to to j e a u to r ob rá zku vp ra vo J osef Lad a 9

10 Angličtina slovíčka: I eat black meat. I... já eat... jíst black... černý meat... maso It is great book of the captain Hook. It... to is... je great... skvělá of... o the captain... kapitánu Hook...jméno (hák) T. pán dům deštník hodina konec Re d a kčn í ra d a : D ol e ža l ová M a ri e, Kl á tová Ka te ři n a, Lu styk J a ku b, Za ch F ra n ti še k, Zvá rová B a rb ora, S od om ková Te re za, Va šková Te re za E -m a i l : p rose c. sote n tru m. cz 10

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Text připravily a za rozhovor poděkovaly Kateřina Klátová a Marie Doležalová. Ročník 1 7. Číslo 1. Leden - únor 201 0

Text připravily a za rozhovor poděkovaly Kateřina Klátová a Marie Doležalová. Ročník 1 7. Číslo 1. Leden - únor 201 0 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM V rámci projektu Celé Česko čte dětem realizuje tento projekt i ZŠ Proseč pod názvem Čteme dětem v Proseči a v této souvislosti jsme ve středu 1 3.1. 201 0 odpoledne ve školní knihovně

Více

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč

Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč BENÍKOVINY Občasník ZŠ Beneše 2/13-14 Cena 5 Kč Milí čtenáři, v druhém čísle našeho školního časopisu opět přinášíme zprávy z naší školy a samozřejmě i vaše příspěvky. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém

Více

ÚNOR 201 4 6. ČÍSLO. n t. t s. zn a

ÚNOR 201 4 6. ČÍSLO. n t. t s. zn a AKTU ALI TY ROZH OVORY ZAJ ÍM AVOS TI S O U TĚ ŽE ZÁB AVA H O R O S KO P Y KV Í Z Y M O R AV S K O S L E Z S K Ý O DVA Z ÚNOR 201 4 6. ČÍSLO JARNÍ PLES ZO ín 4 as 01 I2 šs le CH SO.A H gr M n i t la en

Více

Co byste měli vědět o naší škole

Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium a SOŠE ročenka 2010/2011 Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola. à vyučování přírodovědným a humanitním předmětům

Více

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Březen 2008 Cena 3,-Kč Společenská rubrika Festival Mitte Europa Informace k Czech POINTu Zprávy z MŠ a ZŠ Zprávy od SDH Velikonoční bohoslužby Kulturní přehled Velikonoční zvyky Společenská kronika

Více

ročník 6 Hody, Rozhovor s Miss sestrou hody, doprovody Jarní rekreace s dětmi

ročník 6 Hody, Rozhovor s Miss sestrou hody, doprovody Jarní rekreace s dětmi ročník 6 1 2015 Hody, hody, doprovody Rozhovor s Miss sestrou Jarní rekreace s dětmi Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, Vydává We Make Media, s. r. o. www.wemakemedia.cz Jednatelka MUDr. Ivana Kaderková

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

BESEDNÍK. Dolce Vita, žáci ZŠ Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Cimbálová muzika ZUŠ Ivo

BESEDNÍK. Dolce Vita, žáci ZŠ Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Cimbálová muzika ZUŠ Ivo BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz DUBEN 2012 ČÍSLO 193 LISTUJEME: Hlasování o nové podobě kostela sv. Mikuláše str. 4 LISTUJEME: Noc s Andersenem str. 8 LISTUJEME: Život a dílo Ludmily Hořké

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

TŘÍN OŘICE-MIS OB T SVA JARNÍ ZPRAVODAJ OBCE

TŘÍN OŘICE-MIS OB T SVA JARNÍ ZPRAVODAJ OBCE SVATOBOŘICE-MISTŘÍN JARNÍ ZPRAVODAJ OBCE 2/2015 EDITORIAL OBSAH Editorial Slovo úvodem (fs)... 2 Zprávy z radnice Slovo místostarostky (tč)... 3 Zápis z jednání zastupitelstva obce (mv)... 4 Slovo úvodem

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2013 2014 / č. 46 / vydáno 15. dubna 2014 Vážení rodiče, jaro už je tady a s ním se Vám dostává do rukou již 46. číslo našeho Zpravodaje.

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 43 / vydáno 18. dubna 2013 Vážení rodiče, čtvrt roku uteklo jako voda a my se s Vámi znovu setkáváme nad novým číslem

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec Květen 2007 ročník šestnáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výběrové řízení Informace stavebního úřadu Den životního prostředí Z jednání RM Den země i v Dubí Oznámení, výzvy Představujeme Vám MP

Více

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 5 Květen 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Farmářské dny na Římáku na str. 3 V tyto dny slaví neuvěřitelné osmdesáté narozeniny člověk, bez

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

OBSAH. Události 3. Dobrý hrnec 5. Výlety za poznáním 6. Něco málo z 7. Příběhy slavných 9. Setkání s múzou 11. Co nás zajímá 12.

OBSAH. Události 3. Dobrý hrnec 5. Výlety za poznáním 6. Něco málo z 7. Příběhy slavných 9. Setkání s múzou 11. Co nás zajímá 12. OBSAH Události 3 Dobrý hrnec 5 Výlety za poznáním 6 Něco málo z 7 Příběhy slavných 9 Setkání s múzou 11 Co nás zajímá 12 Bystrohlavy 14 Beránkovy Velikonoce Ve dnech 10. 12. 4. jsme prezentovali činnost

Více

jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy

jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy 1 Vážení čtenáři Střípků, jak klasik praví a český slavík se zlatem v hrdle zpívá čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy Trojka na konci letošního letopočtu nám napovídá, že nastává právě ten čas,

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky. Zprávy z radnice RADA MÌSTA PØELOUČE 20. schůze Rady města Pře lou - če se konala v pondělí 1. 6. 2015. Radní na ní doporučili zastupitelstvu schválit účetní uzávěrku města Pře - louče za rok 2014 a souhlasit

Více

Pane starosto, na slovíèko!

Pane starosto, na slovíèko! Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XIII číslo 4 duben 2004 Vážení občané, březnové dny uplynuly jako voda v byst - rém potoce a březen vystřídal dru hý jarní měsíc duben. Říká se o něm, že je roz mar

Více

Před necelými dvěma lety jsem začala pracovat v této třídě. Za pomoci rodičů byly tyto

Před necelými dvěma lety jsem začala pracovat v této třídě. Za pomoci rodičů byly tyto Co se děje ve třídách? Jana Erhartová, Marie Fidrová, Petra Jungwirthová, Alena Cvachová - třídní učitelky Skřítci Před necelými dvěma lety jsem začala pracovat v této třídě. Za pomoci rodičů byly tyto

Více

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2011 WWW.KAROLINKA.CZ KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice Projekty - od podzimu loňského roku jsou zpracovávány studie projektů, které mají být vyhlášeny za podpory dotace

Více