Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj první půlrok je úspěšně za námi, na dveře zaklepaly školní prázdniny a mě nezbývá než začít trochu netradičně. Všem, kteří se chystáte na dovolenou, nebo jste právě vycestovali, ať se Vám splní dlouho očekávané předsevzetí, ať si odpočinete od všedního shonu, každodenní únavy a z blízka i dáli, setkání novými lidmi, ať Vám zůstanou pouze ty nejlepší vzpomínky a po krásné dovolené ať se také ve zdraví vrátíte domů, jak říkají řidiči, kolečky po silnici. Jak jsem Vám oznamoval v minulém čísle zpravodaje, kdy byl zveřejněn inzerát na konkurz ředitele Základní školy Želešice, byl v průběhu května tento konkurz i realizován. Funkční období současnému panu řediteli uplyne Do konkurzu se přihlásilo devět zájemců, což předčilo veškerá očekávání. Leccos napovědělo i období před vyhlášením, kdy několik zájemců se přišlo přesvědčit na místo svého budoucího působení a seznámit se se stavem samým na místě. Tři zájemci byli z konkurzního řízení po úvodním otevření obálek vyloučeni. V průběhu času se dále z postupujících uchazečů omluvil další uchazeč, který uspěl v konkurzu v jiné obci a na jiné škole. K ústnímu pohovoru se dostavilo pět zájemců. Po cca 30 min. pohovoru přistoupila komise k hodnocení uchazečů a sestavení pořadí. Jako nejvhodnější pro funkci ředitele(ky) želešické školy se sedmičlenné konkurzní komisi po sestavení žebříčku, jevila paní mgr. Dagmara Fránková z Brna. Současný pan ředitel obsadil druhou příčku. Paní ředitelka je jmenována na šest roků do své funkce. Nový školní rok tedy budou naši žáci zahajovat s novou paní ředitelkou. Nechci v tuto chvíli dlouze paní ředitelku představovat, pouze uvedu, že je dlouholetou zástupkyní ředitele na jedné z brněnských škol, a v Želešicích tráví dost volného času. Více se Vám představí paní ředitelka v podzimním čísle zpravodaje. Nezbývá mi než ji popřát spoustu trpělivosti při práci s dětmi a energie při řízení základní školy. Dosluhujícímu panu řediteli mgr. Františkovi Strakovi chci poděkovat za těch pět roků ve funkci ředitele zdejší školy a popřát i do dalšího působení pouze samé úspěchy v pedagogické činnosti. K příjemné události, které se účastnila velká část občanů obce byly Hody V tomto roce se účastnilo cca 560 platicích návštěvníků. Všem děkuji jménem pořadatelů za návštěvu, za přispění dobrou náladou děkuji. Díky vhodnému počasí, jistě spokojení byli i stárci a stárky, kteří nezmokli a zase se nadměrně nepekli v krojích. K poslechu a tanci letos hrála Moravská kapela. Zhruba před měsícem, při povodních v Čechách, jsme organizovali humanitární sbírku pro občany postižených oblastí. Přes poměrně krátké období jste donesli mnoho materiálu pro úklid, čištění, desinfekci. Po naložení byl plný přívěsný vozík za auto. Všem, kteří jste přispěli ještě jednou poděkování. Sbírka byla dovezena do Doksan, odkud byla dále distribuována do Hrobců, Nových Kopist, Libotenic a Počáplů. Část košťat společně s přikrývkami, které jsme vezli od Charity jsme doručili do Křešic. Ještě bych se v této souvislosti zmínil o jedné sbírce, jejíž výsledky jsme nezveřejnili a sice Tříkrálové sbírce. Organizátorem této sbírky byla Charita. V Želešicích byly pokladničky koledníků naplněny celkem ,- korunami. Všem dárcům děkuji. Finance byly použity na provoz hospice v Rajhradě a na humanitární akce, kterých se Charita účastní. V minulém měsíci rovněž proběhl výběr stavebních firem na vybudování dešťové kanalizace z ulice 1. máje k bytovkám na ul. Sadová a dále firmy pro vybudování vodovodu na ul. Šlechtitelské. Výběrovou komisí byla pro realizaci dešťové kanalizace vybrána firma Inženýrské stavby Hodonín s.r.o., pro akci vybudování vodovodu firma Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.. V případě vybudování nového rozhlasu, čekáme na schválení zadávací dokumentace Státním fondem životního prostředí, pak se může rozběhnout výběrové řízení a výběr dodavatele. Prázdniny jsou vesměs spojovány s událostmi příjemnými a oddechovými, připojili jsme se k projektu Kinematografu bratří Čadíků Starobrněnského filmového léta a dovoluji si Vás pozvat o víkendu na fotbalové hřiště, kde budou po tři dny v nočních hodinách promítány tři české filmy. Výběr je z následujících titulů Signál, Probudím se včera, Perfect Days, Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka. Vstupné je dobrovolné a je určeno na charitativní projekty. Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce

2 Nepřehlednutelná výročí v obci 785 roků od první písemné zmínky o Želešicích Jde o nejstarší výročí, kterým se Želešice mohou letos pyšnit. Jméno obce je slovanského původu. Jeho základem je vlastní jméno Želech, což je vlastně domácí podoba některého ze jmen se složkou žěli-. V 19. století se ustálila německá podoba názvu obce Schöllschitz. Až do roku 1945 patřily Želešice k takzvanému brněnskému německému jazykovému ostrovu, který se formoval již od středověku, a to jižně od Brna po obou stranách svrateckého úvalu v akčním rádiu přibližně devíti kilometrů. Obce, jež k tomuto ostrovu patřily, byly převážně německy mluvící. Nejstarší dějiny obce souvisí se vznikem ženského cisterciáckého kláštera v Oslavanech. Existence a privilegia kláštera byly potvrzeny listinou krále Přemysla Otakara I. datovanou rokem Ta je také první písemnou zmínkou o obci Želešice, která byla klášteru darována. Později byla obec rozdělena mezi dvě panství. Větší část získal různými odkazy ženský dominikánský klášter sv. Anny a menší náležela chrlickému panství olomouckého biskupa. Tyto části byly v té době víceméně samostatnými obcemi, z nichž každá měla i vlastní samosprávu. V části náležející klášteru sv. Anny žilo před třicetiletou válkou ještě poměrně dost Čechů a lidé zde měli také lepší poddanské podmínky. Kromě kostela, lihovaru a školy, k tomuto dílu náležel také mlýn, který roku 1650 koupil velitel Špilberka v době obležení Brna Švédy Jiří Ogilvy. Poté, co byl klášter svaté Anny na základě josefínských reforem zrušen, byla v obci, dosud přifařené k Modřicím, roku 1785 zřízena samostatná duchovní správa. Obec se stala součástí blažovického panství. Menší část obce náležející olomouckému panství byla situována ve východní části obce, tedy blíže k Modřicím. Často zde také jako držitelé léna vystupují právě modřičtí obyvatelé. V obec s jedinou samosprávou splynuly obě části po správních reformách v roce V této době se ještě poměrně dost obyvatel hlásilo k české obcovací řeči, což se ale během následujících let změnilo. Hospodářský význam obce vzrostl v době, kdy zde začali působit Franz von Felbinger, zakladatel zdejší továrny na konzervované ovoce a zeleninu, a Friedrich Wanieck, zakladatel známé brněnské strojírny a stromkových školek Victoria Baumschulen. I přesto, že Želešice ležely stranou vídeňské cesty, armády cizích vojsk se jim nevyhnuly. Uvádí se, že po třicetileté válce zpustlo jedenáct z původní šedesáti osmi domů v obci. Je možné, že i tuto obec navštívily švédské jednotky, nicméně pravděpodobnější je, že tento stav byl způsoben morovou nákazou, která se v obci rozšířila právě roku Roku 1663 byla vydrancována turkotatarskou jízdou a roku 1742 pruskou armádou. Významnou měrou poznamenaly obec napoleonské války. V této době si zde armády zúčastněných stran doslova podávaly dveře a nezřídka dosáhl počet mužů dané armády až dvojnásobku počtu obyvatel Želešic. Poslední válkou, která do dějin obce před rokem 1914 významně zasáhla, byla válka rakousko-pruská. Roku 1866 pruská armáda provedla v obci rozsáhlé rekvizice majetku a zavlekla sem choleru. Také první světová válka život obce významně poznamenala. Na frontu bylo odveleno více než dvě stě mužů, což byla téměř polovina všech mužských obyvatel v obci. Jak již bylo zmíněno, byly Želešice až do roku 1945 obcí, v níž převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Po první světové válce však ve vesnici došlo k nárůstu českého obyvatelstva, což bylo dáno zejména snahou československého státu po jejím počeštění. Celé meziválečné období je tak poznamenáno zejména problémy, které přinášelo soužití obou těchto národnostních skupin. Jejich výrazem byl například boj o otevření zdejší české školy, kterému se místní velmi bránili, neboť v něm spatřovaly narušení dosavadní integrity života v obci. Přesto se zejména ve druhé polovině dvacátých let dařilo tyto rozpory víceméně překonávat. Avšak třicátá léta s sebou přinesla hospodářskou krizi, vzestup nacismu v Německu a také úsilí Sudetoněmecké strany po odtržení oblastí s převahou německého obyvatelstva od Československa a jejich připojení k Německu. Tento proces se pochopitelně nevyhnul ani Želešicím, a tak i zde především v letech 1938 a 1939 docházelo k vyhroceným konfliktům mezi Henleinovými příznivci na jedné straně a českým obyvatelstvem a německými sociálními demokraty na straně druhé. Po 15. březnu 1939 nakonec většina českých obyvatel z obce odešla. S koncem druhé světové války potom nastala v dějinách obce nová etapa. Většina původních německých obyvatel obce byla vysídlena do Německa a vesnici začali postupně osídlovat obyvatelé noví. Velká část přišla z blízkého Ořechova,

3 Ořechoviček a Tikovic, neboť ti přišli během osvobozování Brna o své domovy a opuštěná německá hospodářství jim nabízela obživu v blízkosti jejich rodných vesnic. Stěhovali se sem však i lidé z jiných částí republiky, a tak se i v poválečném období setkáváme s problémy, které s sebou nese soužití lidí s různými kořeny. V obci fungoval poměrně čilý společenský život. Vznikl zde fotbalový klub i další spolky, byly pořádány tradiční hody, plesy a jiné kulturní akce. 65 roků od svého vzniku slaví Myslivecké sdružení Želešice Hajany Součástí téměř každé vesnice je honitba a k ní patří myslivci. Bylo a je tomu tak i v Želešicích. Do roku 1945 provozovali myslivost německy mluvící obyvatelstvo, odsunuté v roce V roce 1945 byla nastolena národní správa pod vedením gen. Hanáka. Od roku 1946 do října 1948 honitbu obhospodařovali samostatní nájemci p. Josef Chaloupka učitel zdejší školy a gen. Hanák. Poté nastalo zlidovění myslivosti na základě Ďurišova zákonu /min.zemědělství/. Byla utvořena Myslivecká společnost s počtem členů členů. V roce 1963 došlo k dalšímu zlomu dle nového zákona o myslivosti zanikly honitby, které měly menší výměru než 500 ha toto se týkalo obce Hajany jejichž honitba po dohodě byla přičleněna k Želešicím a počet členů se zvýšil na 30. Až do roku 1980 se pohyboval stav členů od V r se začalo opět manipulovat s honitbami začaly se tvořit velké celky některé honitby zanikly Modřice + Rajhrad a část těchto honiteb dle hranic silnice, dráha, vodní toky byly přiděleny k Želešicím a počet členů se zvýšil na 48. Tento stav trval až do roku 1992 kdy se honitby rozdělily opět dle katastrálních hranic a Želešice zůstaly zase jen z Hajany s počtem členů 24, který s malými odchylkami trvá dodnes. V pohledu do minulosti lze říci, že práce převládá nad zábavou a každého z nás to stojí i nějaké finanční částky na nákup krmiv na mysl. zařízení, nájemné apod. Pro informaci uvádím jaké byly výřady dříve: - r zajíc 800 ks, bažant 780 ks, srnčí 30 ks, králík 6000 ks. - r zajíc 14 ks, bažant 109 ks, srnčí 28 ks. - r zajíc 44 ks, bažant 64 ks, srnčí 22 ks, černá zvěř 7 ks, kuny 19, jezevec 9 ks, lišky 21 ks. Závěrem lze konstatovat, že myslivost a myslivci se sžili s obcí, že tu žijeme společně, řešíme problémy naše i obecní, snažíme si vycházet vstříc a věřím, že tomu bude i v budoucnu. 55 roků fotbalové tradice Sprortování v Želešicích má velkou tradici. V Želešicích byl v roce 1898 založen jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší gymnastický klub, turnverein - obdoba českého Sokola. Tento spolek se věnoval především vypnutí hrudi ke slunci tedy prostným a cvičení na nářadí. Zatímco v některých okolních obcích existovaly české tělovýchovné spolky, jejichž náplní činnosti byla mimo mnohé jiné aktivity i kopaná, v Želešicích se tento sport před válkou nikdy organizovaně neprovozoval. Poválečné změny s sebou přinesly i změny místních poměrů. Velká část nových obyvatel přišla do Želešic z nedalekého Ořechova a právě lidé z Ořechova s sebou přinesli do Želešic kopanou. V roce 1946 došlo k založení Sokola v Želešicích. Po roce 1948 sice došlo k postupné likvidaci sokolského hnutí, ale tělovýchovná organizace se už v Želešicích udržela a nadále na dlouhá léta působila pod názvem TJ Sokol Želešice. všechny změny měly přispět k lepším výsledkům u mysliveckého hospodaření nebylo to vždy pravda. Za trvání mysliveckého sdružení se vystřídalo v tomto sdružení celkem 85 občanů Želešice, Hajan, Přízřenic, Modřic, Popovic, Rajhradu a Brna. V průběhu trvání mysliveckého sdružení jsme byli oceněni různými vyznamenáními, plaketami a diplomy. V r jsme byli nejlepší honitbou na okrese Brno-venkov. V r navázalo myslivecké sdružení Družbu s polovinickým sdružením Stupava, která trvá dodnes. Původně jsme začali po myslivecké stránce, pak družba přešla v kamarádství jednotlivých rodin. Členství v MS není jednoduchá záležitost, Založení tělovýchovné organizace bylo však pouze prvním krokem k tomu, aby se v Želešicích začal hrát fotbal. Místním fotbalistům prozatím nezbývalo, než hrát za přespolní Ořechov. Aby bylo možné kopanou provozovat na soutěžní úrovni i v Želešicích, bylo třeba mít v prvé řadě hřiště. Mladí fotbaloví nadšenci zpočátku využívali plácek za kulturním domem. I původní myšlenky na zbudování regulérního hřiště se ubíraly do této části obce. Tento záměr vzal však brzy za své, protože v uvažované lokalitě byla plánována výstavba objektů místního JZD. Nicméně se sešel výbor Národní fronty. Výsledkem tohoto jednání byl záměr upravit pro účely fotbalového hřiště pozemek za mlýnem. O pár dní později byl zvolen přípravný výbor, jehož předsedou se stal Jan Peška.

4 První utkání sehráli fotbalisté Želešic 15. června 1958 s týmem Rudé Hvězdy Brno C. Želešice toto historické utkání prohrály 1:4. Mužstvo nastoupilo v sestavě: Rudolf Polášek, Jiří Škorpík, Jan Dvořák, Ludvík Červený, Vlastimil Milotínský (Jaroslav Látal), Arnošt Vaněk (Ladislav Šmíd), Ivan Sedlák, Zdeněk Dvořák, Zdeněk Sedlák, Bohumil Vajgrt, Bohumil Kopečný. Jedinou branku Želešic vstřelil Zdeněk Sedlák. Dalším milníkem v historii želešické kopané se stala neděle V tento den nastoupili želešičtí hráči ke svému prvnímu mistrovskému utkání v historii. Jejich soupeřem se stal tým ze sousedních Modřic. Želešice porazily modřický Slavoj na jeho hřišti 1:0. Mužstvo se hned v první sezoně stalo vítězem IV. třídy a postoupilo do III. Třídy. Hned v následující sezoně 1960/1961 muži vyhráli i III. třídu a poprvé postoupili do okresního přeboru. V tomto období se objevuje v týmu i legendární hráč československé hokejové reprezentace Slavomír Bartoň. Na konci roku 1989 došlo v České republice k všeobecně známým politickým změnám. Tyto změny se odrazily i ve změně názvu a od roku 1990 je používán název TJ Viktoria Želešice, podle v minulosti mezinárodně proslulých ovocnářských školek Victoria Baumschule. V průběhu devadesátých let postupně začíná konkrétní obrysy získávat i sen všech želešických fotbalových příznivců, sen o travnaté hrací ploše. Slavnostní otevření nově vybudovaného travnatého hřiště se konalo 23. června V soutěžním ročníku 2002 / 2003 se hráčům Želešic podařil po dlouhých letech v nižších soutěžích postup do okresního přeboru, kde hraje želešický tým i nyní. V fotbalové sezoně skončily týmy želešických fotbalistů na: - muži 7. místě - dorost (spojené mužstvo Želešic a Ořechova) 3. místě - žáci 5. místě Neznám lepší ocenění, než je úsměv na tváři dítěte Myslím, že s tímto souhlasí každý z vás, kdo denně s malými dětmi pracuje, žije, kdo se jim věnuje! Pojďte se mnou - prosím - nahlédnout do činnosti naší Mateřské školy v Želešicích. Ve školce pracuje šikovný a vstřícný kolektiv osmi zaměstnankyň, který tvoří sedm pedagogických pracovnic a paní školnice. S těžkými pracemi nám pomáhá školník Základní školy. Školku navštěvuje 68 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd (Medvídci, Zajíčci, Ježečci a Myšky). Do tříd docházejí děti různého věku. Kromě třídy Myšek, kde jsou povětšinou děti nejmladší nově vstupující do systému předškolního vzdělávání. Myšky si hrají a předškolně se vzdělávají na pronajatém odloučeném pracovišti v učilišti na ulici Sadová. který připravuje Školní jídelna pod vedením paní Kvardové, pravidelně najdeme zeleninu, luštěniny, ovoce, ale i kuskus, ryby, drůbeží maso a další zdravé potraviny. V průběhu roku se ve školce střídají různé zábavní akce, naučné programy i cesty za poznáním. Letošní paleta těchto činností byla pestrá. Za dětmi přijely různé herecké skupiny s pohádkami o zvířátkách a kamarádech (Africká pohádka, Kašpárek a zvířátka, Dobrodružství veverky Zrzečky atd.), ale třeba o strašidelných povinnostech hygienických čištění zoubků, umývání rukou a špatném chování mezi kamarády (Kouzelný kolotoč pohádek, Vánočníček). Hudební program Procházka hudbou naše děti velmi pobavil. Dokonce i učitelky se pohybovými dovednostmi herce velmi pobavily! Velmi povedenou každoroční akcí je Den tatínků a dědečků, kdy si děti společně s tatínky či dědečky celé odpoledne ve školce hrají a plní úkoly. Potvrzuje se tu, že i tatínci jsou bytosti hravé a dravé ve snaze o dosažení nejlepšího výsledku. A společně s dětmi jim veškeré činnosti včetně přišívání knoflíků šly letos takříkajíc od ruky. Učitelky v rámci výchovně-vzdělávacích činností rozvíjejí u dětí sociální a pracovní dovednosti, které jim umožní začlenit se do kolektivu a později snáze přestoupit do základní školy. Dbají na správný rozvoj osobnosti dětí a jejich psychomotorický vývoj. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu pravidelně zařazujeme do programu pohybové aktivity, spoustu času trávíme venku na naší zahradě nebo podnikáme pěší výlety do přírody v okolí. V jídelníčku, Ve vánoční době plné očekávání a dětského těšení učitelky s dětmi nazdobí stromeček jak ve školce, tak i školkový stromeček na Vrbkově náměstí. Vyrábějí výrobky na vánoční výstavu, která bývá z důvodu malých prostor ve školce pořádána v sále Cukrárny U kulaté. V letošním roce byla výstava

5 zahájena Vánoční pohádkou. A jako třešinku na vánočním těšení si chystáme besídku pro rodiče spojenou s vánoční dílničkou, odkud si kromě krásných vánočních pocitů děti odnášejí výrobky, které si vyrobily společně s rodiči. V lednu se do školky, za odměnu za první vysvědčení, na jeden den vracejí děti z první třídy. Celé dopoledne si mohou hrát ve své bývalé třídě, ale na oběd už musejí do školní jídelny a pak zase zpátky do lavic. Další akcí přinášející dětem radost je karneval. Rej masek a pohádkových postaviček v sále Cukrárny u Kulaté se stává v naší školce každoročně se opakující akcí očekávanou jak dětmi, tak i jejich rodiči. Blažené úsměvy na rtech dětí jsou velmi povzbuzující pro naši práci. Podobné uspokojení jsme pocítily, když jsme pozorovaly vykulené oči a vysmáté obličeje při návštěvě Bonga. I letos jsme dětem totiž oblékly žlutá trička s nápisem MŠ Želešice, a vyrazily s nimi do tohoto zábavní centra v Brně. Kdo ho zná, jistě chápe, když popíšu náš návrat větou: přijely jsme zpocení jak myši, ale povedlo se! Nikdo se nezranil a všechny děti (až na výjimky) byly poslušné. Další akce se točí kolem Velikonoc. Velikonoční výstava, velikonoční dílna s rodiči, barevný týden. Velmi vydařený a pro děti pozitivní byl týden Zvířátka ve školce, kdy byly na chodbě školky umístěny klece a terária s různými mazlíčky morčetem, křečky, potkany, suchozemskou želvou a agamou Rychlonožkou. Učitelky je společně s dětmi každé ráno krmily a děti mohly pod dozorem učitelek pozorovat život těchto zvířat. Školku navštívil také pan Macháček z místního mysliveckého spolku a poutavě vyprávěl dětem různé zajímavosti o lesních zvířatech. Velmi příjemnou jarní akcí byl i Kloboučkový den, v němž si děti ve školce nazdobily svoje kloboučky a čepičky a kloboučkovým průvodem si zašly na první jarní zmrzlinku do Cukrárny U kulaté. Zažily i rej čarodějnic a čarodějů na školské zahradě. V květnu spolu s učitelkami připravily pro své maminky besídku a dárečky k jejich svátku. V červnu se také školka vypravila na tradiční výlet a tentokráte do zoologické zahrady v Jihlavě. Počasí nám i přes všechny neblahé předpovědi vyšlo vstříc a mohli jsme krásně prožít tento den mezi zvířaty z různých kontinentů světa a účastnit se doprovodného programu. Také precizně připravená Šipkovaná pro děti z naší Mateřské školy a děti ze Základní školy na ulici Sadová vyvolala úsměv na rtech všech dětí a zanechala příjemné vzpomínky na krásně strávené dopoledne. Kolektiv zaměstnankyň z naší mateřské školy připravil v loňském školním roce i dvě, řekněme, velkolepé akce pro všechny děti ze Želešic a to listopadové Světélkování, kdy jsme společně na školním hřišti pouštěli Balónky štěstí a pak jsme se vydali průvodem s vyrobenými nebo koupenými světýlky po cestách napříč Želešicemi a červnový Den dětí pod názvem Vzhůru na palubu.

6 Kromě všech zábavních akcí pro děti Mateřská škola uskutečnila i jinak zaměřené podpůrné programy pro děti a rodiče. Například logopedická depistáž paní logopedky ve školce napomohla rodičům při rozhodování v přípravě správného mluvení dětí, nebo vyšetření zraku přímo v Mateřské školce ve většině případů ubezpečila rodiče, že zrak jejich dětí se vyvíjí tak jak má. Dalším, a to přímo, stěžejním projektem byl projekt Edukativně stimulačních skupinek pořádaných pro předškolní děti. Děti se v něm společně s rodiči, paní učitelkou Alenou Pařilovou a panem ředitelem Mgr. Františkem Strakou hravou formou připravovaly na vstup do první třídy základní školy. Jak panu řediteli Strakovi, tak paní učitelce Pařilové bych ráda touto cestou vyslovila obrovské poděkování za jejich práci v tomto projektu. Děkuji! Jen v hrubých obrysech jsem nastínila život v naší Mateřské škole v Želešicích. Děkuji na tomto místě všem pedagogickým pracovnicím za jejich práci, taktéž mé poděkování patří zřizovateli Obci Želešice za vstřícný postoj, aktivní přístup k fungování školky a pomoc při jejím provozování, sponzorům a všem, kteří mateřské škole materiálně, prací nebo finančně pomáhají. Pěkné prázdniny! Ilona Vildová, ředitelka MŠ Želešice Badminton v Želešicích slaví 20. let Badminton je sport, který v posledních několika málo letech zaznamenal obrovský vzestup popularity. Objevily se specializované haly, kde je někdy problém sehnat volné místo, prakticky každý týden se hraje větší či menší badmintonový turnaj. V Želešicích se badminton začal hrát už v době, kdy se jednalo o poněkud exotický sport, známý hlavně díky plážové podobě, a který provozovalo ne mnoho nadšenců, a pozdější popularitu by mu málokdo předpovídal. Jak to v Želešicích celé začalo? V roce 1992 se konaly Olympijské hry v Barceloně a badminton měl na této olympiádě svoji premiéru. Zlaté medaile si tehdy odnesly indonezské superstar a pozdější manželé Alan Budikusuma a badmintonová legenda Susi Susanti. Nic vám ta jména neříkají? Nevadí. Tehdy ještě Československo v Barceloně reprezentoval Tomasz Mendrek a Eva Lacinová. A někde v publiku našim hráčům držel palce Igor Pánek, učitel tělocviku z Želešického Středního odborného učiliště. A tahle hra ho dostala. A protože učiliště mělo tělocvičnu, kam se badminton vešel, přesvědčil svého kolegu a pozdějšího ředitele SOU Marka Kňažíka, nakoupilo se jakési vybavení, pobláznilo se několik dalších kolegů a začalo se zkoušet. Mezi prvními nadšenci byl i Víťa Andrlík, který jako jediný z původní party zůstal a absolvoval s želešickým badmintonem všech dvacet sezon. Důležité však je, že Víťu pojil příbuzenský vztah s Martinem Kolářem, který v té době hrál soutěžní badminton za tým brněnské Univerzity. A díky tomu se tým SOU pár měsíců po svém neoficiálním vzniku přihlásil do soutěže brněnské městské oblasti. Mimochodem Martin se o několik sezon později objevuje v řadách želešického týmu, kde působí doposud. Víťa Andrlík má zásluhu i na další důležité záležitosti. Badmintonový tým potřebuje minimálně čtyři pány a dvě dámy. Panové k dispozici byli, dámy nikoli. Mezi kolegyněmi se nenašly a tak se hledalo jinde. Víťa, který působil jako instruktor autoškoly uspěl a do rodícího se týmu přivedl Leonu Lžičařovou a Markétu Čečilovou. A mohlo se začít. První soutěžní sezona ukázala, že to nebude tak jednoduché. Tým SOU Želešice nebodoval ani v jednom zápasu a ukončil sezonu se skóre 7:57, kdy navíc minimálně tři body získal díky skrečovaným utkáním soupeřů. Hned v následující sezoně opouští učiliště a tím i želešický badminton jeho duchovní otec Igor Pánek a někteří další nemají po výprasku z předchozí sezony mnoho chuti pokračovat. Víťa Andrlík proto oslovuje několik místních, které zná a do týmu přichází Jožan Burda a hlavně Roman Veselý. Ten se brzy stává hráčskou jedničkou a později přebírá vedení týmu, který vede doposud. Ačkoli v týmu působí i další členové původního kádru, trojice Andrlík, Veselý, Burda odehraje podstatnou část sezony na mužských postech. Mezi dámami se nově objevují Věra Hlinková, Broňa Veselá a Irena Andrlíková, ale hlavní oporou a singlovou jedničkou zůstává Leona. Sezona ovšem nekončí o mnoho lépe než ta předchozí. Za zmínku stojí zápas Roman Veselého s legendou brněnského badmintonu Pepou Kusým. První set 15:7 pro Romana a Kusého nezapomenutelná věta: Co ti dávají nažrat, že tak lítáš. Asi to byl první vyhraný set v mužském singlu vůbec. Na konci sezony přichází nápad, uspořádat nebodovaný individuální turnaj, kterých se v té době mnoho nehrálo. Sponzorem, který přispěl na zajímavé ceny a občerstvení pro hráče se stala společnost KOR Brno, která provozovala restauraci Bobr Centrum v Želešicích a díky tomuto spojení se 20. května 1995 hrál první turnaj Bobr Cup, který bude zřejmě navždy patřit do historie

7 jihomoravského badmintonu jako jeden z prvních (ne-li vůbec první) komerčních turnajů. Další sezona znamenala příchod dalších místních hráčů, dvou Jirků, Marečka a Chytky a Kamila Holemáře. Jirka Chytka se stal postupně další nedílnou součástí želešického týmu a působí v něm do současnosti. Jirka se taky hned ve své první sezoně postaral o první mužskou singlovou výhru, když na pozici týmové trojky udolal ve třech setech Tomáše Peslara ze silného VSK FS Brno. Ve stejném utkání potrápil ve třech setech Roman Veselý na postu jedničky svého jmenovce Tomáše, se kterým o rok dřív uhrál jeden jediný míček a který se o dvě sezony později vyšplhal až do první stovky republikového žebříčku. Něco se děje. Ono to nakonec přeci jen půjde. V následující sezoně tým poprvé neskončil poslední, ale stalo se tak pouze díky vyloučení Břeclavi ze soutěže. Sezona sice znamenala další drobné individuální úspěchy, ale tým stále čekal na první bod z regulerně odehraného zápasu. A čekání pokračovalo až do sezony 1999/2000. Ve třetím kole soutěže se Želešice potkaly s nováčkem soutěže BC Lithotex Ždár n. Sázavou a zvítězily doma 7:1. To už se k týmu přidal další hráč Radim Sedlák a jeho pozdější manželka Petra, tehdy Gatová a spolu s nimi Marcela Gatová. Pouhý den po slavné výhře přichází další výsledek, který vstoupí do dějin klubu. Do Želešic přijel v sezoně téměř neporazitelný tým z Jihlavy a po sedmi zápasech bylo jasné, že si výhru neodveze, protože Želešice fantasticky vedly 4:3. V posledním mixu to v prvním setu vypadalo na senzaci, ale Jihlava tak velké překvapení nepřipustila. Želešice uhrály první body a neskončily poprvé na posledním místě. Podpora ze strany SOU je v té době už minimální a tým hraje pod jeho hlavičkou spíše ze setrvačnosti. Pro sezonu 2000/2001 se rozhoduje pro změnu a stává se součástí místní tělovýchovné jednoty TJ Viktoria Želešice, jako jeden z jejích oddílů. Domovskou halou, bez které badminton provozovat nelze, zůstává nadále tělocvična SOU. V následující sezoně dochází ke kompletní obměně dámské části týmu. Odchází Petra i Marcela Gatovy a na jejich místo se podaří před sezonou získat tři nové tváře z Brna, sesterské trio Jana, Dana, Lenka Stojanovy. Holkám nechybí nadšení, ale začínají v podstatě od začátku a tak se tým výsledkově musí spoléhat především na svou mužskou část a to v nabité soutěži nestačí. V sezoně 2002/2003 pokračuje tým v prakticky nezměněné podobě, ale tentokrát se daří získávat body s rovnocenými soupeři a tým se znovu odpoutal ode dna tabulky. Další sezona přináší důležitou změnu v ženském obsazení. Sesterské trio zůstává pohromadě, ale jenom tak zkusit si to přichází Renata Matušková z Prštic a už na začátku sezony je jasné, kdo se stane pro nadcházející období ženskou jedničkou. Renči chvíli trvalo, než se rozkoukala i v zápasech, ale potom uhrála důležité body se slabšími soupeři a tým se na konci sezony pohyboval uprostřed tabulky a definitivně přestal být týmem, který rozdává body a je snadným soustem. Do následující sezony přichází do Želešic přichází zmíněný Martin Kolář, ale odešly sestry Stojanovy a náhrada se hledala obtížně. Renatu nakonec před sezonou doplnily Alena Plchová a Jarka Pajkanovičová, která pro svou nezničitelnost a nadšení brzy získala přezdívku motorová myš. Sezona 2006/2007 přinesla jeden důležitý zlom pro celý badmintonový sport. Došlo k zásadní změně pravidel a namísto počítání do 15 bodů se ztrátami se začalo hrát do 21 bodů bez ztrát. Badminton tak získává novou dynamiku a stává se i zajímavějším pro televizní přenosy. Začíná se rodit nový masový fenomén hra jménem badminton. V průběhu následující sezony se tým rozrůstá o další dámy, Margitu Pézovou, Petru Gesheidtovou a hlavně o Bohdanu Oberfrancovou. Složení týmu, který bude hrát následující sezony až do součastosti je kompletní: Víťa Andrlík, Roman Veselý, Jirka Chytka, Radim Sedlák, Martin Kolář, Renata Matušková, Bohdana Oberfrancová, později navrátivší se Petra, teď už Sedláková a Jarka Pajkanovičová. Na konci roku 2007 odchází ze Želešic definitivně Střední odborné učiliště a vzhledem k nevyjasněným nájemním vztahům musí TJ Viktoria druhou polovinu soutěže odehrát na hřištích soupeřů nebo v náhradních prostorách. Přesto nehraje nejhůř a znovu se posunuje výše. Následují další sezony, kdy tým Viktorie hraje ve stabilním složení a je i stabilní součástí Městské badmintonové soutěže, která ovšem zahrnuje týmy ze tří krajů. A tak Želešice soupeří s týmy nejen z Brna, ale z Jihlavy, Ždáru n. Sázavou, Uh. Hradiště, Zlína, Chropyně nebo Hustopečí, Břeclavi či Podivína. Na jižní Moravě bude jen málo lidí, kteří mají co do činění s badmintonem a neví nic o Želešicích. V roce 2009 se koná jubilejní, ale taky prozatím poslední 15. ročník turnaje BobrCup. V následujícím roce je v tradičním červnovém termínu problém s popraskanou podlahou v hale a navíc termín koliduje s obnovenými želešickými hodami. Objevuje se celá řada nových turnajů ve velkých halách, kterým se regulérními dvěma kurty těžko konkuruje a jiný vhodný termín se hledá velmi obtížně. V sezoně 2011/2012 se Městské soutěže zúčastnil rekordní počet týmů a želešické Viktorii se v jedné z nejpovedenějších sezon podařilo proklouznout v silné konkurenci až do finálové skupiny. Tam především díky zraněním už neuspěla a skončila celkově šestá. Na konci sezony však bylo rozhodnuto o vzniku nové soutěže, 4. ligy a Viktoria získala právo do této ligy postoupit. Vzhledem k úzkému kádru s věkovým průměrem přes čtyřicet se však tohoto práva zřekla a zůstala v Městské badmintonové soutěži. Zatím poslední sezona přinesla nejlepší umístění v historii klubu. Reorganizované soutěže se zúčastnilo devět týmů. Viktoria do soutěže nevstoupila úplně nejlépe a začátek sezony byl po výsledcích z předchozí sezony zklamáním. Po novém roce ale přišla série výher v čele s nečekaným vítězstvím nad suverénní a nakonec první Chropyní a i díky ostatním výsledkům se Želešicím podařilo na poslední chvíli znovu proklouznout do finalové části, tentokrát čtyřčlenné. Viktoria nakonec získala celkové třetí, medailové místo. Ještě to nevzdáváme. A kdyby se chtěl někdo mladší přidat, rádi ho přivítáme. Bylo by škoda, kdyby s badminton v Želešicích nepokračoval. Trénujeme těměř každé úterý od 19 hodin v hale na Sadové. Přijďte si to zkusit, bude vás to bavit. Roman Veselý, předseda oddílu badmintonu

8 Na fotbalovém hřišti v Želešicích se uskuteční promítání letního kina ve dnech od 21,00 hod. - Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - Signál - Probudím se včera vstupné dobrovolné ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů 2016/2017 HC Buldoci Neratovice vs. TJ Spartak Příbram 12.11.2016 18:30 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL ( )

HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL ( ) HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL (2013-2014) V Ostravě 11.10.2013 Projekt je realizován za finančního přispění statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Příspěvky spolkům a organizacím 2014 návrh Sociální Komise

Příspěvky spolkům a organizacím 2014 návrh Sociální Komise Příspěvky spolkům a organizacím 2014 návrh Sociální Komise Sokol Velký Osek 50.000,- Osecká Naděje o.p.s. 25.000,- Viktorie Velký Osek 33.000,- Korálek 17.000,- FŠ Velký Osek 40.000,- Májovci 5.000,- Sokol

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více