Z á p i s č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 26. srpna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 26. srpna 2010"

Transkript

1 Z á p i s č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 26. srpna 2010 Místo konání: Muzeum v Deštném v O. h. Přítomno : 10 členů zastupitelstva 8 hostů Zahájeno: v hodin Jednání řídil: Alena Kříţová starostka obce V úvodu starostka přivítala přítomné. Sdělila, ţe zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné. Dále předsedající přednesla návrh na projednání programu. Program jednání: 1) Úvod 2) Zpráva o činnosti rady obce 3) Kontrola plnění usnesení 4) Úprava rozpočtu za měsíce červen srpen ) Ţádost o výjimku z územního plánu pro stavbu RD na pozemku parc č. 1/3 v k. ú. Deštné v O. h. 6) Majetkoprávní záleţitosti: a) Prodej pozemku st. č. 308/3 v k. ú Deštné v O. h. o výměře 1 m 2 b) Prodej pozemku parc. č. 576/2 v k. ú. Jedlová v O. h. o výměře 280 m 2 a oddělených části pozemků z parc. č. 756/2 a 758/2 v k. ú. Jedlová v O. h. c) Směna pozemků parc. č. 748/59 o výměře 4714 m 2 a parc. č. 748/60 o výměře 4260 m 2 v k. ú. Deštné v O. h. d) Smlouva o převzetí pozemku parc. č. 748/49 v k. ú. Deštné v O. h. vč. asfaltu a sítí Vak e) Nákup pozemků parc. č a 2496/2 v k. ú. Deštné v O. h. 7) Různé a) Projekt S Kačenkou po stopách sklářů b) Projekt Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích c) Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí KhK na rok 2010 d) Projekt Intenzifikace ČOV Deštné v O. h. e) Sluţebna cizinecké policie na Šerlichu f) ZŠ a MŠ Deštné v O. h. 8) Diskuse 9) Závěr Vyvěšený program doplnila jen starostka, a to o bod 6e) a 7f). Dále navrhla, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť. Následně zastupitelstvo upravený program a průběh jednání jednomyslně schválilo (10-0-0). Za členy návrhové komise byli navrţeni a schváleni pí Fabiánová a pí Kotyzová, za ověřovatele zápisu pí Kollárovičová a pí Pohlová (10-0-0). Zapisovatelem byla jmenována pí Zábranská. Bylo konstatováno, ţe zápis z posledního zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly k němu vzneseny ţádné připomínky. První bod programu úvod, právě proběhl.

2 Jednotlivě k dalším bodům programu: 2) Zprávu z rady obce, která jednala mezi zasedáními 5x (28. 6., 14. 7, 2. 8., a ), podala starostka: - Rada obce řešila připomínky k autobusovým jízdním řádům. - Řešila úpravu Deštenského potoka u chaty Deštná. - Projednala ţádost o vydání souhlasu s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 644/25 v k. ú. Deštné v O. h. - Vyjadřovala se k PD a realizaci akce IE Plasnice, celková rekonstrukce NN a knn od TS Řešila vybavení školní kuchyně a jídelny. - Schválila prodlouţení nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v čp Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci Deštné v O. h., parc. č. 644/14+15, Nováček knn. - Řešila zatrubení příkopu podél místní komunikace v chatové osadě na Dříši. - Řešila zřízení věcného břemene příjezdu k če Vyjadřovala se k PD Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 2519/1 v k. ú. Deštné v O. h. - Dále se vyjadřovala u umístění novostavby objektu Horské sluţby. - Jednala o pozemcích u ČOV v Deštném v O. h. - Vybrala zpracovatele zadávací dokumentace na akci Intenzifikace ČOV v Deštném v O. h. - Připravovala program dnešního jednání zastupitelstva obce. - Zabývala se udělením čestného občanství filmové reţisérce a scénáristce Drahomíře Vihanové. - Projednala moţnost financování akce Intenzifikaci ČOV v Deštném v O. h. pomocí půjčky ze SFŢP. - Diskutovala o moţném prodeji akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. (více v diskusi) - Zabývala se darem pro postiţené letošní bleskovou povodní. - Dále se zabývala Kačenčiným loučením s létem. - Vyjadřovala se k PD oplocení pozemku parc. č. 644/18 v k. ú. Deštné v O. h. - Řešila situaci v ZŠ a MŠ (více v bodě 7f) Dotazy ke zprávě z rady obce nikdo neměl a zastupitelé ji vzali na vědomí, stejně tak moţnost nahlédnutí do zápisů z jednání. 3) Kontrola plnění usnesení: - Projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2519/1 v k. ú. Deštné v O. h. rada obce projednala a schválila. - Také projektovou dokumentaci na stavbu sluţebny Horské sluţby na pozemcích parc. č. 37/1 a 37/13 v k. ú. Jedlová v O. h. rada obce projednala, připomínkovala a schválila. Uzavření veřejnoprávní smlouvy pro územní řízení třeba nebylo. - Schůzka ve věci prodeje pozemku parc. č. 1110/5 o výměře 156 m 2 v k. ú. Deštné v O. h. na Dříši se zatím neuskutečnila. - Jednání ohledně nákupu vodárny na pozemku st. par. č. 560 v k. ú. Deštné v O. h. proběhlo. Přestoţe se obec o vodárnu sama léta starala, ke sníţení ceny zřejmě nedojde, bude ji muset koupit za odhadní cenu. 4) Návrh úpravy rozpočtu dostali zastupitelé obce do materiálu k zasedání. K tomu byla úprava za měsíce červen srpen 2010 starostkou konkrétně vysvětlena, následně pak všemi přítomnými zastupiteli ( ) schválena. 5) Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách projednalo ţádost pí Procházkové, která se pro nemoc z jednání omluvila. Ţádost se týkala výjimky z územního plánu, stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1/3 v k. ú. Deštné v O. h., zastavěném území. Starostka znovu ujasnila lokalitu, citovala stanoviska a podmínky CHKO a zpracovatele územního plánu. Jelikoţ to byla stanoviska souhlasná, zastupitelstvo výjimku z územního plánu pro stavbu na pozemku do 1000 m 2 schválilo (10-0-0). 6) Majetkoprávní záleţitosti: a) Zastupitelstvo obce projednalo ţádost manţelů Veselých o prodej pozemku parc. č. 308/3 v k. ú. Deštné v O. h. Jedná se o 1 m 2 pod budovou v jejich vlastnictví, vyčleněný při JPÚ, ošetřený smlouvou z Nové majetkoprávní vztahy k čp. 412 a dotčeným pozemkům jsou jiţ vyřešeny, tudíţ lze několikrát projednaný prodej uskutečnit. Rada navrhla cenu 250,-

3 Kč/m 2, kterou Veselí akceptovali. Zastupitelstvo tak prodej schválilo (10-0-0). Náklady spojené s převodem nemovitosti budou hradit kupující. b) Doc. PhDr. Jiřina Smutná, CSc., která se z jednání také omluvila, nemá okolo své chalupy dořešenu návaznost vlastních pozemků. Aby se předešlo dvojímu zápisu v krátké době, pí Smutná poţádala o prodej nyní. Vypracovaný GP koresponduje s probíhajícími pozemkovými úpravami v k. ú. Jedlová v O. h. a řeší prodej pozemku parc. č. 576/2 o výměře 280 m 2, nově vzniklých pozemků (570/10 o výměře 18 m 2 a 570/11 o výměře 106 m 2 ) oddělených z pozemku PK č. 756/2 a (758/5 o výměře 104 m 2 ) odděleného z pozemku parc. č. 758/2, za cenu 250,- Kč/m². Jak je z materiálů k zasedání zřejmé, uvedené pozemky nemají pro obec význam, jsou to zbytky nezapsaných přídělů. Podobně, jako tomu bylo na Luisině Údolí. Proto rada obce pro těchto 508 m 2 navrhla cenu 250,- Kč/m 2. Ţadatelka s cenou a úhradou nákladů spojených s převodem nemovitosti souhlasila. Zastupitelstvo prodej schválilo (10-0-0). c) O směně pozemků v k. ú. Deštné v O. h.: parc. č. 748/59 a parc. č. 748/60 ve vlastnictví obce Deštné v O. h. za st. č. 663/1, st. č. 663/3, st. č. 666/3, parc. č. 666/6, parc. č. 666/7, parc. č. 666/8 a parc. č. 1962/2 ve vlastnictví ing. Petra Nováčka jednalo zastupitelstvo obce na pracovní schůzce. Na předmětné pozemky byly vypracovány znalecké posudky, z nichţ starostka přečetla potřebné údaje. Přítomný p. Nováček řečené nedoplnil, zastupitelstvo přistoupilo k hlasování. Směnu jednomyslně (10-0-0) schválilo. d) Před projednáváním tohoto bodu p. Škoda provedl oznámení o osobním zájmu podle 8 zák. 159/2006 o střetu zájmů, neboť předmětné sítě Vak jsou v jeho majetku. Pozemek parc. č. 748/49 v k. ú. Deštné v O. h. je komunikace na novém sídlišti, která není doposud zařazena do sítí místních komunikací, a to z důvodu, ţe pozemek je v majetku ing. Petra Nováčka, asfaltový povrch v majetku p. Aleše Pultara a sítě Vak v majetku p. Zdenka Škody. Aby došlo k narovnání věci, proběhlo mnoho jednání, z nichţ vzešel návrh pozemek parc. č. 748/49 v k. ú. Deštné v O. h. koupit za 1,- Kč, asfaltový povrch a sítě Vak také odkoupit za 1,-Kč, k tomu potřebné smlouvy podepsat dotčenými účastníky v jeden moment, poté učinit převod majetku. Tento návrh nikdo nedoplnil, zastupitelstvo obce jej jednomyslně schválilo (10-0-0). Přitom schválilo kupní smlouvu k pozemku parc. č. 748/49 v k. ú. Deštné v O. h. a pověřilo radu obce uzavřením kupní smlouvy asfaltového povrchu za 1,- Kč v majetku p. Aleše Pulara a uzavřením kupní smlouvy za 1,- Kč sítí Vak v majetku p. Zdenka Škody. e) Starostka podala informace o pozemcích parc. č a 2496/2 v k. ú. Deštné v O. h., jejichţ nákup od LČR, s. p. zastupitelstvo obce schválilo dne a které obec potřebuje kvůli plánované intenzifikaci ČOV. Na pozemky byl zpracován znalecký posudek, je známa trţní cena ,- Kč a podíl 150,- Kč za katastrální mapy. Tyto informace vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. 7) V bodě různé: a) Přestoţe od původního záměru polský partner ustoupil, přeshraniční projekt S Kačenkou po stopách sklářů měl úspěch a obec Deštné v O. h. získala 90% dotaci. Vzhledem k tomu, ţe se část projektu bude realizovat na území obce Orlické Záhoří, sousední obec se bude podílet na spolufinancování. Jak je z partnerské dohody zřejmé, Orlické Záhoří se bude na všem podílet stejnou měrou. Jak konkrétně, vysvětlila starostka na příkladech. Následně zastupitelstvo obce předloţenou partnerskou dohodu schválilo (10-0-0). A tak S Kačenkou po stopách sklářů bychom se mohli vydat po sklářské stezce uţ začátkem příští letní sezony. A to z Deštného od muzea přes Karolinu na Šerlich, Cikánku do Orlického Záhoří, které má také sklářskou tradici. Cestu budou zpestřovat informační panely a letáčky, odměnou za putování budou symbolické odměny ze skla. b) O projektu Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích se jednalo jiţ mnohokrát. Jak se bude vozidlo po nákupu uţívat a skutečnost, ţe vozidlo bude 5 let majetkem KSH, starostka citovala z předloţené nové smlouvy, v níţ je také zakotveno, kterak se bude obec na financování podílet. Tato smlouva o součinnosti při realizaci projektu byla zastupitelstvem obce schválena (10-0-0). c) O účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH obec ţádá kaţdý rok. Tato dotace z KhK kryje výjezdy hasičů mimo správní obvod. Novinkou je projednání a schválení této dotace na rok 2010 v zastupitelstvu obce, coţ bylo učiněno (10-0-0). d) Jak bylo minule řečeno, ţádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV bylo vyhověno. K tomu bylo třeba vybrat zpracovatele zadávací dokumentace, manaţera projektu. Jaký je další postup a co

4 vše je pro výběrové řízení veřejné zakázky Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách připravit, uvedla starostka. A tak zastupitelstvo obce: - Schválilo (10-0-0) komisi pro otevírání obálek s ţádostmi o účast v uţším řízení veřejné zakázky Výběr dodavatele stavebních prací na akci Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách ve sloţení: 1. člen: Alena Kříţová 1. náhradník: Petra Pohlová 2. člen: Martin Struhař 2. náhradník: Petr Verner 3. člen: ing. Jakub Řezníček 3. náhradník: ing. Lidmila Rutter - Schválilo (10-0-0) komisi pro otevírání obálek s nabídkami v uţším řízení veřejné zakázky Výběr dodavatele stavebních prací na akci Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách ve sloţení: 1. člen: Alena Kříţová 1. náhradník: Petra Pohlová 2. člen: Martin Struhař 2. náhradník: Petr Verner 3. člen: ing. Jakub Řezníček 3. náhradník: ing. Lidmila Rutter - Schválilo (10-0-0) komisi pro posouzení a hodnocení v uţším řízení veřejné zakázky Výběr dodavatele stavebních prací na akci Intenzifikace ČOV Deštné v Orlických horách ve sloţení: 1. člen: Alena Kříţová 1. náhradník: Petra Pohlová (obec) 2. člen: ing. Martin Kalmus 2. náhradník: Josef Javůrek (projektant) 3. člen: Kamil Marinica 3. náhradník: Jaromír Meier (provoz. Vak) 4. člen: Martin Struhař 4. náhradník: Eva Fabiánová (obec) 5. člen: ing. Eva Kotyzová 5. náhradník: Petr Verner (obec), Výběrové řízení tedy provedou 3 komise, do nichţ zastupitelstvo obce nominovalo členy. e) Zastupitelstvo obce řešilo otázku bývalé sluţebny cizinecké policie na Šerlichu. Diskutovalo o jejím vyuţití, technickém stavu, stanovisku CHKO, jejím případném prodeji. Jelikoţ se sluţebna nachází na pozemku KČT, zastupitelstvo pověřilo radu obce jednáním s majitelem pozemku. f) Jelikoţ Mgr. Petr Kačírek uspěl v konkurzu na místo ředitele Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově n. Kn. a toto místo přijal, byla k vedením školy pověřena Mgr. Hana Pavlíčková. Tuto novou situaci řešila jiţ rada obce, která na základě zkušeností, časových lhůt navrhla okamţité vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách s nástupem od Zastupitelstvo obce po diskusi k věci, prognózám školy, návrh rady schválilo (10-0-0) a pověřilo radu obce vyhlášením a organizací konkurzu. 8) V diskusi: - Starostka informovala zastupitele o moţném prodeji 13 akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. Vzhledem ke změně zápisu akcií, o které rozhodla valná hromada ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., obec obdrţela 2 nabídky na odkup. Jak bylo následně prověřeno, tyto akcie větší neţ v nabídkách uvedenou hodnotu 220,- a 250,- Kč nemají. Proto zastupitelstvo souhlasilo (13-0-0) se záměrem akcie prodat. 9) Starostka obce vyzvala pí. Fabiánovou, předsedkyni návrhové komise, k přečtení návrhu usnesení, coţ bylo učiněno a po doplnění schváleno (10-0-0). Zasedání ukončeno: ve hodin V Deštném v Orlických horách dne 26. srpna 2010 Zapsala: Lenka Zábranská Ověřovatelé: Eliška Kollárovičová Petra Pohlová Schválil: Alena Kříţová starostka obce

5

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 24. dubna 2008

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 24. dubna 2008 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 24. dubna 2008 Místo konání: Společenský sál hasičské zbrojnice v Deštném v O. h. Přítomno : 12 členů zastupitelstva 21

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Zápis z jednání ZM ze dne 17. 9. 2003-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr.

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

JEDNÁNÍ. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných je zaloţena u originálu zápisu 6 zastupitelů bylo omluveno

JEDNÁNÍ. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných je zaloţena u originálu zápisu 6 zastupitelů bylo omluveno Zápis č. 2/4/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 5. 3. 2007 ve sdruţeném klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Přítomni:Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Matoušek, Blaţek, Holý, Karlová Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Anna Mrázková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více