Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem"

Transkript

1 BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení hadic Uzávûra proti plameni ze sintrované legované o celi chrání bezpeãnû proti zpûtnému lehnutí plamene Uzávûra proti dodateãnému zapálení pfieru uje automaticky pfii tepelném pfietíïení pfiívod plynu Euro bajonet z legované oceli odolné proti opotfiebení

2 MoÏnosti sestavování prvkû Motto: Nic není nemoïné Pfiehled uspofiádání dílû: MontáÏní moïnosti u redukãního ventilu: DGN strana 3 DKD strana 5 D2 strana 5 DGN DK strana 3 MoÏnost sestavy zapojení do hadice Hadice TT 91 strana 4 Hadice D2 strana 5 DKT strana 5 Hadice DKST 91 strana 4 MoÏnost sestavy u hofiáku GT 91 strana 4 DKT strana 5 D1 strana 5 DKST 91 strana 4 2

3 Messer bezpeãnostní pojistky podle DIN 8521 pro zaji tûní odbûrov ch míst, potrubních systémû a jednotliv ch lahví Bezpeãnostní pojistky DGN/DGNDK podle DIN 8521 s filtrem, plynov m zpûtn m ventilem, uzávûrem proti zpûtnému lehnutí plamene, s uzávûrem proti dodateãnému vzplanutí a s rychlospojkou podle EN 561 pfii modelu DGNDK. Osvûdãení BAM ã.: 09 D 1105 T. DGN DGN DK DGN = pfiipojení redukãního ventilu y uzávûra proti dodateãnému vzplanutí DGNDK = pfiipojení redukãního ventilu y uzávûra proti dodateãnému vzplanutí DIN EN Evropské spojkové kolíky EN561 viz str. 5 TABULKA V ROBKÒ DGN/DGN DK Druh plynu Pracovní tlak DIN 8542 DGN Typové ãíslo DGN DK obecn plyn acetylén = vodík = 3,5 hofilav plyn = G 3/8 LH TABULKA PRÒTOKÒ P EPOâTOVÁ TABULKA LH = left hand RH = right hand ní pfietlak 0,3 0,6 0,9 2,5 Jmenovit prûtok (m 3 /h) 2,35 4,40 6,55 10,50 16,00 33,00 Druh plynu vzduch vodík methan propan acetylén GRIESON MAPP Pfiepoãtov koeficient 1 2,50 1,40 >1 aï 0,9* 1, 0,95 1,012 0,80 Uvedené tlaky jsou pfietlaky. PrÛtokové objemové mnoïství v m3/h odpovídá normálnímu s tavu podle DIN 1343 *) 1,0 pfii vstupním tlaku Pv = 0,7 bar (sdûlení DIN ã. 73/194 ã. 1) Pfiíklad v poãtu pro : Objem = objem vzduchu pfiepoãítávací koeficient U pro ní tlak na bezpeãnostním vstupu = 2,5 bar Volba objemového prûtoku z tabulky prûtokû = 16 m 3 /h Volba pfiepoãtového faktoru U z pfiepoãítávací tabulky = 0,95 Objemov prûtok u = 16 m 3 /h 0,95 = 15,2 m 3 /h 3

4 Messer Bezpeãnostní pojistky podle DIN 8521 pro zaji tûní pracovních pfiístrojû a pfiipojení hadic Bezpeãnostní pojistky TT 91/GT 91/GG 91 podle DIN 8521 a bezpeãnostní pojistky s Evropsk mi rychlomi DKSG 91/DKST 91 podle EN 561 s filtrem, plynov m zpûtn m ventilem, uzávûrem proti zpûtnému lehnutí plamene, s uzávûrem proti dodateãnému vzplanutí pro zaji tûní pracovníchpfiístrojû a pro pfiipojení hadic. Osvûdãení podle BAM 0192 GT 91 GG 91 TT 91 GT 91= GG 91= TT 91= GT 91 GG 91 TT 91 Druh plynu ,2 3, obecn plyn ,2 3, fiezací DKSG 91 = DIN EN pojistka DKSG 91 DKST 91 = DIN EN pojistka DKST 91 PRACOVNÍ TLAKY Druhy plynu acetylen vodík hofilav plyn Pracovní tlaky 3,5 TABULKA PRÒTOKÒ DKSG mm mm mm DKST Druhy plynu obecn plyn ní tlak 0,3 0,8 0,9 2,5 PrÛtok (m 3 /h) 1,81 3,66 4,45 7,23 13,30 23,00 4 Pfiepoãtová tabulka na str. 3

5 Messer Evropské spojky podle EN 561 s automatickou uzávûrou plynu pro bezpeãnûj í zapínání a vypínání pod tlakem DKT = DIN DKT DKG = DIN DKG DKD= DIN redukãní ventil DKD Spojky (bez bajonetu) DKT DKG DKD Pracovní tlak plynu Druhy plynu acetylén vodík 3,5 hofilav plyn obecn plyn nehofilavé plyny D 2 D 4 D 1 Spojky (s bajonetem) LH = left hand RH = right hand D 2 D 4 D 1 Pracovní tlak plynu Druhy plynu acetylén vodík 3,5 hofilav plyn obecn plyn nehofilavé plyny 5

6 Messer Bezpeãnostní pojistky pro zaji tûní odbûrov ch míst a rozvodn ch vedení o vysokém v konu Zabezpeãovací automaty DG 91 N/ESFHMN s filtrem, plynov m zpûtn m ventilem, uzávûrem proti plameni. Model DG 91 N má navíc uzávûru proti dodateãnému vzplanutí a Osvûdãení ã.: BAM 0991, DVGW LG 69 model ESFN má Osvûdãení ã.: DVGW LG 67 DG 91 N TABULKA PRÒTOKÒ DG 91 N = redukãní ventil uzávûr proti dodateãnému vzplanutí Obrácen smûr proudûní na vyïádání. V echny normalizované pfiípoje moïno dodat ní tlak 0,3 0,8 0,9 2,5 PrÛtok (m 3 /h) 3,5 6,5 9,2 16,0 26,0 4 Druhy plynu Pracovní tlak plynu Pfiípojovací DIN 8542 DG 91 N Pfiepoãtová tabulka na str. 3 obecn plyn acetylén vodík 3,5 hofilav plyn G 1/2 LH G 1/2 RH P IPOJOVACÍ ROUBENÍ E A A K NA ROUBOVÁNÍ DO POJISTEK ESF H/ M/ N pfiipojovací roubení E Vnitfiní Vnitfiní pfiipojovací roubení A G 1 G 1 G 1 G 1 G 3/8 RH G 1/2 RH G 3/4 RH G 3/8 LH G 1/2 LH G 3/4 LH G 1 LH G 3/8 RH G 1/2 RH G 3/4 RH G 3/8 LH G 1/2 LH G 3/4 LH G 1 LH TABULKA PRÒTOKÒ ní tlak 0,1 0,3 0,6 0,9 2,5 6,0 12,0 19,0 30,0 4 7 PrÛtok (m 3 /h) 17,0 24,0 40, vysok tlak = H, stfiední tlak = M, nízk tlak = N pfiepoãtová tabulka na str. 3 40,0 Druhy plynu Pracovní t lak plynu DIN 8542 ESFH ESFM DVGW LG 67 ESFN hofilav plyn < 0,

7 Prvky Messer pro zaji Èování netûsností a pojistky proti prasknutí hadic pro propanbutan P ÍKLAD ZAPOJENÍ Lahvov redukãní ventil s integrovanou funkcí STOP Spojovací roubení Koaiální hadice Pájecí nebo svafiovací nástavec RukojeÈ Pfievleãná matice pro pfiipojení na láhev MESSER ZA ÍZENÍ PRO UZAV ENÍ P ÍVODU PLYNU (STOP) PRO PROPAN A BUTAN Model GS 17 GS 17 GS 44 GS 44 Provozní tlak 0,2 6,0 0,2 6,0 0,2 6,0 0,2 6,0 PrÛtok (kg/h) 5 m* m* * PrÛtoãná mnoïství v pfiipojen ch hadicích délek 5 a 10 m, pfii pfietlaku bar. Regulátor Provedení KOAXIÁLNÍ HADICE MESSER PRO STOP PLYNU Model Závit 3 m hadice 5 m 10 m Manometr m kombi kombi kombi kombi Provedení M 22 LH M 22 LH M 30 LH M 30 LH GS 17 GS 44 M 22 LH M 30 LH SPOJOVACÍ ROUBENÍ MESSER MEZI KOAXIÁLNÍ HADICÍ A PRACOVNÍM P ÍSTROJEM Pfiípoj M 22 1 LH G 3/8 LH G 1/2 LH GS 17 GS MEZIKUS MESSER PRO PROPOJENÍ KOAXIÁLNÍCH HADIC Model GS 17 GS

8 Prvky Messer pro zji Èování netûsností a pojistky proti zlomení hadic fungují podle pfiedpisu Ji tûní proti netûsnosti jsou pfiedepsána pfii pracech pod povrchem zemû a pfii trvalém provozu podle: VBG 21 (UVV) 10 a 21 a VBG 43 (UVV) 39 a 41 Zafiízení pro zastavení prûtoku plynu (MGGASSTOP) a pro zaji Èování netûsností a zlomení hadice jsou integrovány s redukãním ventilem pro plynové lahve. Tyto v robky firmy Messer odpovídají svou konstrukcí s integrovan m redukãním ventilem pro plynové láhve pro propan butan souãasnému stavu techniky. ZabraÀují v stupu tûchto plynû. ZabraÀuje se tak nebezpeãí vzniku neïádoucích v bu n ch smûsí plynû a jsou vylouãena rizika související se vznikem tûchto smûsí. FUNKâNÍ PRINCIP UZAV ENÍ PLYNU POMOCÍ MESSERGASSTOP 1. Uvedení do provozu 2. V provozu 3. Funkce pfii nekontrolovaném úniku plyny Vá partner pro styk s firmou Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas s.r.o. Zelen pruh 99, Praha 4 Tel.: 02/ ; Fa: 02/

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 pluhy pro V posledních desetiletích do lo v polním hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace, hnojení, ochrana rostlin

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více