zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 7-8 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz"

Transkript

1 Vamberecký zpravodaj ročník Vážení čtená náři, jistě jste již zaz azname mena li, že v let etoš ošní ním roce vyc ychá há- zí Vam ambe berecký zpra ravo voda daj nově na začá čátk tku každého měsíce. Jedi dino nou výji jimk mkou je let ní dvojčíslí čer erve vene nec srpe pen z důvo vodu pos oskytnut utí aktu tuál ální ních inf orma mací o ne- dávno kona nané ném VII. I. Kra raj- kářském se tkán ání, o kte terém se víc íce do čtete uvni nitř zpr pra- voda daje je. Krásné slu lune nečn ční dny be z mráč áčků, spou ousty neza - pome menu nute lnýc ých záži žitků během dovo le ných a vítr do pla lachet et Vám za cel elou re dakč kční rad adu přej eje Zdeň eňka Freival aldo dová Vybíráme z obsahu... Krajkářské slavnosti - program...str.2 Rekonstrukce kotelny Struha...str let kostela Svatého Prokopa...str.6 Foto: Ing. Michal Freivald

2 Krajkářské slavnosti

3 strana 3 Ze zasedání Rady města Rada města Vamberk se na svém 67. zasedání dne 5. června 2013 usnesla: 1) Schválila plnění usnesení z RM č ) Rozhodla na základě žádosti TJ Sokol Vamberk přispět na streetballový turnaj částkou 2.000,- Kč. 3) Rozhodla na základě žádosti poskytnout příspěvek ve výši 4.000,- Kč Sdružení turistů města Vamberk na plánované akce v roce ) Schválila žádost MŠ Vamberk na použití částky z rezervního fondu na zakoupení nábytku do třídy odloučeného pracoviště Jugoslávská. 5) Rozhodla vzhledem k úmrtí zůstavitele pana Karla Hartmana prominout dlužnou částku zbytku vstupního poplatku v Pečovatelské službě Vamberk, Jůnova 35 ve výši 5.000,- Kč. 6) Projednala dotaz pana F. Stejskala na rozšíření a zpevnění stezky kolem trati ČD do Doudleb nad Orlicí a uložila starostovi tazateli odpovědět. 7) Projednala žádost BD Dubina II o schválení převodu členských práv a povinností a rozhodla souhlasit s převodem práv a povinností na: a) paní Lenku Paštikovou, Jůnova 361, Vamberk dosavadní nájemníci manželé Paštikovi, b) pana Ivana Valtu, Javornická 1651, Rychnov nad Kněžnou dosavadní nájemce Monika Vejrychová. 8) Schválila na základě zveřejnění pronájem zemědělské půdy o celkové užívané výměře m 2 (seznam parcel viz. příloha č. 1) Zemědělskému družstvu vlastníku Štědrá Tutleky za roční nájemné 2.000,- Kč/ha + částka, odpovídající výši daně z nemovitosti + pohyblivá částka, kterou jednou ročně schválí představenstvo družstva. Výpovědní lhůta 12 měsíců s podáním do běžného roku. RM současně pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy. 9) Projednala a schválila ve funkci valné hromady společnosti Vambekon s.r.o.: a) výroční zprávu o hospodaření a podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2012 včetně účetní závěrky, b) převod zisku ve výši ,81 Kč do rezervního fondu společnosti. 10) Projednala a schválila změny rozpočtu č. 8/ ) Rozhodla přispět družstvu ZŠ na dresy pro celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzni částkou 3.000,- Kč. Rada města Vamberk se na svém 68. zasedání dne 19. června 2013 usnesla: 1) Schválila plnění usnesení z RM č ) Projednala zápis z dopravní komise č. 12 ze dne a odročila rozhodnutí o dopravním značení u ZŠ Vamberk na příští radu města. 3) Schválila na základě návrhu ředitele ZŠ Vamberk výjimku na maximální počet 34 žáků v jedné třídě. 4) Projednala žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Struha 787, 788 o umístění bezpečnostní kamery na jejich domě a rozhodla požadavek zařadit k ostatním žádostem o instalaci kamer ve městě a pověřila starostu odpovědí žadateli. 5) Projednala zápis z jednání kulturní komise konané dne ) Schválila Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne ) Vzala na vědomí informaci pořadatelů o 6. Ferodo Matrix M. V. Rally 2013 a doporučila informaci zařadit do Vambereckém zpravodaji. 8) Schválila na základě žádosti Oddílu orientačního běhu Vamberk použití znaku města na dresech závodníků oddílu a na webových stránkách oddílu. 9) Schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení v rámci Výzvy 89 Zvýšení kvality řízení a správy MÚ Vamberk včetně návrhu smluv na jednotlivé části projektu a pověřila starostu podpisem smluv. 10) Projednala a schválila změny rozpočtu č. 10/ ) Projednala návrh společnosti AUDIS BUS Rychnov n. Kn. na změny v jízdním řádu po dobu hlavních prázdnin v úseku Vamberk, náměstí Merklovice, točna a uložila starostovi jednat s dopravcem o zachování spojů neboť práce na rekonstrukci kanalizačního sběrače již umožňují průjezd i velkých autobusů. 12) Pověřila tajemníka dalšími kroky v přípravě elektronické aukce pro občany a organizace města. Ing. Jiří Mazúch starosta města Ivo Jiřele místostarosta Vamberecký zpravodaj Poděkování Práci v redakční radě Vambereckého zpravodaje ukončil na vlastní žádost ing. Zdeněk Fabiánek a to z důvodu odstěhování se z města. Děkuji mu jménem redakční rady za jeho dlouholetou poctivou práci, kterou pro zpravodaj vykonal. Mnoho fotografií i výtvarných nápadů pocházelo z jeho fotoaparátu. Přejeme mu mnoho zdraví a spokojenosti v dalších letech. Květa Krpačová POZOR! POZOR! LEVNÁ ELEKTŘINA A PLYN Vážení občané, Městský úřad Vamberk pro Vás připravuje elektronickou aukci elektrické energie a plynu. Pokud chcete snížit rodinné nebo firemní náklady v těchto komoditách, věnujte pozornost letáku, který bude vložen do příštího (zářijového) zpravodaje. V něm se dočtete vše potřebné, a pokud ani to nestačí k Vašemu rozhodnutí, můžete přijít na úvodní besedu (prezentaci) k e-aukci, která se uskuteční v úterý 1. října 2013 v 18,00 hodin v Městském klubu. Úspěch snížení ceny bude tím větší, čím se Vás do akce zapojí více, a proto jsme oslovili prostřednictvím starostů i okolní obce. K společné e-aukci byli vyzváni občané 30 obcí na Vamberecku, Kostelecku a Týnišťsku. Účast je zcela dobrovolná a bezplatná. Pokud by se (ale ještě se to nestalo) nepodařilo vydražit cenu nižší, zůstane v platnosti původní smlouva. Josef Šlechta, tajemník MÚ Zápis z komise životního prostředí, konané dne 19. června 2013 Přítomni: p. Jiří Klekar, p. Miroslav Berger, ing. Václav Krsek Zapisovatelka: p. Zuzana Rousková 1/ Komise projednala žádost o nahrazení stávajících nádob na plasty s kruhovým otvorem za kontejnery s odklopným víkem a konstatovala. Město má instalováno 24 kontejnerů tohoto typu a bylo by neekonomické je v současné době měnit za jiné. 2/ Komise projednala žádost obyvatel čp v ul. Jiráskova o prořez 1 dřeviny u domu. Komise doporučuje na podzim provést ořez příp. odstranění uvedené dřeviny. 3/ Komise byla informována o provedené kontrole stavu výsadeb zrealizovaných v rámci projektu Regenerace zeleně ve Vamberku. Bylo zjištěno 46 uhynulých dřevin z toho 43 ks malých keříků z plošných záhonů a 3 ks stromů. Uhynulé dřeviny byly reklamovány u zhotovitele Sdružení GL & OZA, který reklamaci uznal. Obnova výsadeb bude provedena v podzimním období tohoto roku. Část výsadeb byla poškozena vandaly nebo odcizena, jedná se především o výsadby v lokalitách Lützowo náměstí a Dolní park. Tyto výsadby nebyly předmětem reklamace. Celkem se jedná o 20 ks dřevin převážně menších keřů. Náhradu těchto dřevin bude muset provést město Vamberk. Celkově tak uhynulo nebo bylo poškozeno 4 % vysazených dřevin. 4/ Komise byla seznámena s výsledkem veřejnosprávní kontroly na akci Regenerace zeleně ve Vamberku provedené v měsíci únoru poskytovatelem dotace Státní fondem životního prostředí. 4/ Komise byla seznámena s výsledkem kontroly na KOMPOSTÁRNĚ malé zařízení Vamberk provedené v měsíci květnu poskytovatelem dotace - Královéhradeckým krajem. 5/ Komisi byl předložen zpracovaný návrh na ošetření a obnovu dřevin na koupališti Vamberk 1. etapa. 6/ Komise byla informována o množství sebraného textilu prostřednictvím nově umístěných kontejnerů. V měsíci dubnu bylo občany města odevzdáno do těchto nádob kg nepotřebného textilu, v měsíci květnu kg. Ve Vamberku dne Jiří Klekar

4 Vamberecký strana zpravodaj 4 Ze zasedání Zastupitelstva města Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 16. veřejném zasedání dne 12. června 2013 usneslo: 1) Schvaluje celoroční hospodaření města Vamberk a závěrečný účet města Vamberk za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s výhradou uvedenou ve zprávě o výsledku hospodaření, na základě nichž jsou přijata opatření nutná k nápravě. 2) Schvaluje účetní závěrku města Vamberk zpracovanou k za účetní období od do ) Schvaluje zprávu z Finančního výboru č ) Schvaluje převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na běžný účet města ve výši Kč. 5) Schvaluje změny rozpočtu č. 9/2013 podle předloženého návrhu. 6) Převody nemovitostí: Schvaluje prodej: a) pozemkové parcely č. 449/9, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře m 2, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí, za cenu podle znaleckého posudku, panu Jaroslavu Buňatovi, b) pozemkové parcely č. 683, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře m 2, v k. ú. Vamberk, za cenu podle znaleckého posudku, panu Miloši Sloupenskému, c) podílu o velikosti ideální ½ z pozemkové parcely č. 857/5, 72 m 2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Vamberk, za cenu podle Kritérií 91 Kč/m 2, paní Kateřině Strážnické, d) části pozemkové parcely č. 1784/1, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Vamberk, cca 30 m 2, za cenu podle Kritérií 91 Kč/m 2, manželům Rambouskovým, e) pozemkové parcely č. 1871/3, druh pozemku vodní plocha, 181 m 2, v k. ú. Vamberk, za cenu podle znaleckého posudku, společnosti LDZ s. r. o. Vamberk, f) pozemkové parcely č. 2/1, druh pozemku lesní pozemek, m 2, v k. ú. Vamberk, za cenu podle znaleckého posudku, společnosti LDZ, s. r. o. Vamberk, g) pozemkové parcely č. 62/23, druh pozemku ostatní plocha, 45 m 2, v k. ú. Peklo nad Zdobnicí, za cenu podle Kritérií 91 Kč/m 2, Petře Jansové a Pavlu Prachařovi. Neschvaluje prodej: h) pozemkových parcel č. 302/1, 402 m 2 a 2476, 233 m 2, obě druh pozemku ostatní plocha, obě v k. ú. Vamberk. Schvaluje vzdání se předkupního práva: i) k pozemkové parcele č. 2/4, druh pozemku lesní pozemek, 38 m 2, v k. ú. Vamberk, j) k pozemkové parcele č. 860/10, druh pozemku zahrada, 64 m 2, v k. ú. Vamberk, k) k pozemkové parcele č. 857/9, druh pozemku zahrada, 151 m 2, v k. ú. Vamberk, l) k podílu o velikosti ideální ½ z pozemkové parcely č. 857/5, 72 m 2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Vamberk, m) ke stavebním parcelám č. st. 1259, 22 m 2, st. 1260, st. 1261, st. 1262, st. 1263, st. 1264, st. 1265, st. 1266, st. 1267, st. 1268, st. 1269, všechny 20 m 2, st. 1279, 18 m 2, st. 1280, 23 m 2, st. 1281, 18 m 2, st. 1282, 18 m 2, st. 1610, 19 m 2, st. 1346, 19 m 2, st. 1345, 22 m 2, st. 1270, 22 m 2, st. 1271, 21 m 2, a st. 1272, 22 m 2, všechny druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, všechny v k. ú. Vamberk, n) ke stavebním parcelám č. st. 157/2, 68 m 2 a st. 157/1, 1433 m 2 a k pozemkové parcele č. 469/1, 618 m 2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Vamberk. 7) Schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení panu Josefu Freudenbergovi ve výši Kč na výměnu kotle na topení a úpravu topného systému. 8) Schvaluje Zprávu kontrolního výboru č ) Volí přísedící u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou: a) Květu Linhartovou, Dvořákova 535, Vamberk, b) Jaroslavu Dvořákovou, Janáčkova 450, Vamberk, c) Hanu Fibigerovou, Jiráskova 846, Vamberk, d) Vlastu Kočlichovou, Na Struhách 567, Vamberk, e) Petra Račáka, Jůnova 487, Vamberk. 10) Projednalo stížnosti pana Jiřího Nykla na postup zaměstnanců společnosti Vambekon s. r. o. při výkonu služeb pro SVJ bytového domu čp Souhlasí se stanoviskem předsedy kontrolního výboru Rudolfa Futtera vyžádaným radou města a stížnosti odkládá. Starostovi města ukládá seznámit pana Nykla s výsledkem projednání. 11) Schvaluje ukončení členství města Vamberk v EUROREGI- ONU POMEZÍ ČECH, MORAVY A KLADSKA EUROREGION GLACENSIS. 12) Bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru o kontrole organizací Vamberecká voda s. r. o. a Vambekon s. r. o. a souhlasí na základě zjištěných skutečností se zvýšením zajištění ručení města Vamberk formou avalu na blankosměnce ke krátkodobému úvěru do výše 2 mil. Kč poskytnutému Komerční bankou, a. s. společnosti Vamberecká voda s. r. o., IČ: Ing. Jiří Mazúch starosta města Ivo Jiřele místostarosta Zasedání zastupitelstva Vážení spoluobčané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 11. září 2013 od 18,00 hodin v Městském klubu. RR VZ Náboženská obec Církve československé husitské v Rychnově nad Kněžnou místní obec Vamberk farářka Mgr Alena Naimanová, bytem Rychnov n.kn., Bezručova 16, tel nebo důvěrnice Jana Klárová Bohoslužby do odvolání v místě nejsou. Nejbližší bohoslužebná místa jsou v Husově sboru v Rychnově nad Kněžnou proti poště (každá 2. a 4. neděle v měsíci v 8,30) a v Husově sboru bývalé synagoze - v Doudlebách (každá 1. a 3. neděle v měsíci v 10 hodin) Bližší informace na vývěsce na náměstí naproti spořitelně. Zubní pohotovost ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8,00-12,00 hod. datum jméno lékaře adresa ordinace telefon MUDr. Nentvichová Eva MUDr. Plšková Ivona MUDr. Podolská Jana MUDr Seidlová Zdenka MDDr. Andělová Jana MUDr. Přibylová Marta MUDr. Hlavsová Lenka MUDr. Pokorná Jaroslava MUDr. Skřičková Zdena MUDr. Stejskalová Věra MUDr. Sudová Simona MUDr. Světlík Filip MUDr. Šmídová Alena MUDr. Štulík Richard K. Michla 942, Dobruška Svatohavelská 266, Rychnov n.kn. Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště n.o. Skuhrov nad Bělou 17 J. Pitry 448, Opočno Komenského 209, Častolovice Komenského 259, Kostelec nad Orlicí Poliklinika Rychnov nad Kněžnou Poliklinika Rychnov nad Kněžnou ZS Kout 566, Borohrádek Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.o. Tyršova 515, Opočno Poliklinika, Pulická 99, Dobruška Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

5 strana 5 Vodovod a kanalizace Vamberk Vodovod Vamberk přiváděcí řad dolní pásmo - vodovodní řad délka 0,09 km Vodovod Vamberk přiváděcí řad horní pásmo - vodovodní řad délka 0,385 km Vodovodní síť Vamberk, Merklovice, Peklo, Roveň - vodovodní řady délka 37,568 km Vodojemy 4 ks, celkový objem m 3 1ks vodojem Luka 1ks vodojem U Tanku 1ks vodojem pod Vyhlídkou 1ks vodojem Merklovice les Vodovodní přípojky ks Čerpací stanice 5 ks Roční odběr podzemních vod dle vodoprávního povolení m 3 /rok Skutečnost dodaná do sítě včetně ztrát cca m 3 /rok Vydatnost zdroje Luka 26 l/s odebírané množství 20 l/s Přiváděcí stoka Vamberk - kanalizační stoka délka 1 km Stoková síť - kanalizační stoky celkem 14,208 km Počet kanalizačních přípojek: 506 ks Čistírna odpadních vod - ČOV - biologická celková kapacita EO (ekvivaletních obyvatel) současná provozní kapacita EO Bc. Radek Bulíř Jaké máte zkušenosti s provozováním po prvním půlroce? Zkušenosti postupně sbíráme, systém vodovodní a kanalizační sítě a máme poměrně podrobně zmapován. V průběhu 6-ti měsíců došlo ke 4 haváriím. Kolik zaměstnáváte lidí? Na ČOV jsou 3 stávající pracovníci, na vodovodu 3 pracovníky a 3 administrativní pracovníky, tj. celkem 9 lidí. V jakém stavu je čistírna odpadních vod, kanalizace? ČOV byla vybudována v r. 1992, je dosti předimenzovaná na současný provoz, neboť se počítalo s rozsáhlým masným průmyslem, technologicky je poněkud zastaralá, stavebně vykazuje opotřebení úměrné době provozu, ekologicky je na dobré úrovni. Obslužné objekty a technické zázemí vykazují zvýšenou míru opotřebení s nutností provedení některých havarijních oprav. Co funguje dobře? ČOV čistí dobře, ale s vyššími provozními náklady především na el. energii. Vodovod je značně dožitý, vykazuje značné úniky vody prodává se každý druhý vyrobený kubík vody, nicméně kvalita vody ve vrtu je velmi dobrá. Dále v této souvislosti bylo provedeno noční měření průtoků za účelem zjištění lokalit s nejvyšším ztrátovým únikem vody. Vamberecký zpravodaj Rozhovor s ředitelem Vamberecké vody, s.r.o. Ing. Leošem Podsedníkem Kde vidíte největší problémy, zádrhele? Naprosto chybí systémové sledování vodárenských zařízení dispečink. Tj. nedostatek vody ve vodovodní síti je zjištěn až v době, kdy ohlásí občané, že neteče voda. Rozsáhlý potrubní systém rozvodu vody (více než 30 km) je v převážné části značného stáří, mnohdy zarostlé potrubí, nedostatečné množství sekčních šoupátek, která umožňují při poruše systému odstavit havarijní místo v co nejmenším rozsahu. Jak vypadá cenová kalkulace? Budeme platit za vodné a stočné více, či méně než v loňském roce? Vzhledem k nutným dlouhodobým investicím do oprav nelze předpokládat snižování vodného a stočného. Zvýšení se zatím nepředpokládá. Jak můžeme jako občané přispět k lepšímu fungování firmy? U kanalizačního systému je to především dodržování kanalizačního řádu alespoň v tom, že do výlevek a klozetů nebudou vylévat nebo házet věci, které tam nepatří (oleje ze smažení, odpady ze zeleniny a ovoce, jiné mechanické věci jako igelitové sáčky, hadry apod.) Otázky pokládal Miroslav Berger Porucha vodovodního řadu v Pekle Foto: Jiří Klekar

6 Vamberecký strana zpravodaj 6 Chodníky...téma věčné i nevděčné Problém chodců, kteří je užívají, i zastupitelů, kteří by je měli udržovat v pořádku. My, chodci, jsme rádi, že máme prostor, kde se díky automobilové dopravě můžeme cítit bezpečně. Ovšem pokud by byly chodníky ve stavu, který by bezpečnému opatření odpovídal. V našem městě je stav chodníků nejen vidět, ale i cítit po celém těle. Na těch vamberských snadno přijdeme k úrazu díky volným nebo špatně položeným dlaždicím. Pokud o kachličku neškobrtneme, snadno si můžeme přivodit výron nebo i zlomeninu. A to nemluvím o počasí. V době dešťů a mokré zimy by bylo vhodné chodit na chůdách nebo se nad nimi vznášet jako holubičky. Také si můžeme zahrát hru: přejdi chodník suchou botou. A náměstí? To by byl další článek. Ten návštěvníky našeho města spíše odradí, než přiláká. Ráda bych věděla, kdo (město - Vambekon - Technická správa a údržba města) je za stav a údržbu chodníků odpovědný a zda s tím onen dotyčný hodlá něco udělat? A kdy? Věřím, že nejsem jediná, kdo by chtěl znát odpověď. A následně vidět výsledky Děkuji těm, kteří chodníky v zimě odmetají, sypou a udržují. Je to paráda. A děkuji všem, kteří se starají o blaho, klid a spokojenost občanů města Vamberka Zuzana Zezulková Jiráskova ul. Rekonstrukce chodníků Na posledním plenárním zasedání rozhodlo zastupitelstvo města posílit rozpočet v části komunikace o 900 tisíc Kč. Celkem je tedy pro letošní rok v této části rozpočtu počítáno s částkou tisíc Kč. V rámci uvedeného objemu budou realizovány následující rekonstrukce chodníků: 1) chodníky v části Bačinka 2) chodník před čp a samoobsluhou v sídlišti Jiráskova 3) chodník před čp v sídlišti Struha 4) chodník před čp v sídlišti Struha Chodníky v části Bačinka byly v době psaní tohoto článku dokončeny. Práce na chodníku v sídlišti Jiráskova byly zahájeny v červnu. S dokončením se počítá koncem měsíce července. Rekonstrukce chodníků v sídlišti Struha bude prováděna postupně. Práce by měly být zahájeny 12. srpna a ukončeny koncem září, případně začátkem října. Ing. Václav Krsek Vambergensie, neboli literatura o našem městě, se utěšeně rozrůstá. Drobná publikace Farnost svatého Prokopa ve Vamberku v proměnách staletí Miroslava Bergera vychází u příležitosti letošního výročí kostela. Dočtete se v ní nejen o farnosti, ale též je zmíněno školství, kultura, Orel aj. Knížku můžete zakoupit v knihovně nebo na sousední faře. Jak na podomní prodejce V současné době jsme se asi všichni setkali s prodejci levnější energie, kteří stále usilovněji obcházejí byty a snaží se hned na místě, pokud možno ještě mezi dveřmi prodat elektřinu a plyn od jiného dodavatele energií. Aby nás snáze zmanipulovali, mají připravené minimálně 2 fígle i když fígl je možná příliš jemný výraz. Jedni vám tvrdí, že oni jsou levnější než váš současný dodavatel, což může být částečně pravda, protože oni opravdu tu 1 kwh elektřiny nebo metr krychlový plynu nabízí levněji, ovšem už zamlčí, že budete nuceni zaplatit třeba aktivační nebo jiný poplatek, takže ve skutečnosti proděláte. A tak především senioři podlehnou a podepíší něco, co si v klidu nepřečetli a nepromysleli, nebyli seznámeni s detailními podmínkami nebo že jim hrozí vysoká pokuta, pokud předčasně vypoví smlouvu se současným dodavatelem energie. Druhý fígl a tady bych to nazval spíš podvodem je, že prodejce vám oznámí, že váš současný dodavatel energie v místě vašeho bydliště s dodávkami končí a vy tedy musíte přejít k dodavateli novému. A to rychle, současný dodavatel končí už za pár dní a pokud nepodepíšete hned, mohli byste být na určitou dobu bez elektřiny, protože vás odpojí - na to každý slyší, takže podepíše. Samozřejmě dochází i ke konkurenčnímu boji mezi dealery, který spočívá ve vzájemných pomluvách a v osočování, že ti druzí jsou drazí nebo že jsou podvodníci, což vede k tomu, že někteří občané podepíší smlouvy dvě a tím si zadělají na pořádný problém. Je potřeba mít vždy na paměti, že s nabídkou většinou přicházejí pro tento účel školení prodejci podle předem vypracovaného scénáře, kteří mají připravenou odpověď úplně na všechno. Není v jejich zájmu seznámit vás se všemi podmínkami, právě naopak - to znamená, že oni vám sdělí jen výhody, kdežto nevýhody, které často převažují, vám zamlčí. Důvod je jednoduchý - oni mají z každého uloveného podpisu svoji provizi, což je dostatečný důvod k tomu, aby vám neřekli celou pravdu. Tu se dozvíte až z prvního vyúčtování, to už ale je možné smlouvu zrušit pouze za cenu poměrně vysoké pokuty, která se pohybuje kolem pěti tisíc. Častým požadavkem prodejců bývá, abyste jim ukázali minulá vyúčtování, na což samozřejmě nemají nárok. Ideální je, jakmile se u dveří nebo u branky objeví někdo v kravatě a s kufírkem, tak ho slušně, ale velmi důrazně odmítněte nebo neotvírejte vůbec. Jakmile totiž s ním zavedete jakoukoliv řeč nebo se třeba jen na něco zeptáte, jste napůl v pasti, protože on vás prostě ukecá. Totéž samozřejmě platí kdykoliv vás někdo osloví na ulici, ve vestibulu marketu nebo kdekoliv jinde. První možnost je takového člověka obloukem obejít, když se to nepovede, na jeho oslovení vůbec nereagovat, případně jasně a důrazně odmítnout, hlavně se s ním nedávat do hovoru. Pokud přece jenom podlehnete, je dobré vědět, že smlouvu uzavřenou doma, na ulici, na předváděcí akci atd, prostě kdekoliv jinde než v klasické prodejně, můžete vypovědět do 14 dnů aniž byste museli udávat jakýkoliv důvod nebo cokoliv platit. Je potřeba to ale udělat rychle a samozřejmě písemně, žádné telefony ani y nejpozději 14. den se prodejce musí už o vašem úmyslu dozvědět, a do této lhůty se počítají soboty a neděle, takže mnoho času vlastně není. Ideální je použít doporučený dopis s dodejkou. Pokud si nebudete vědět rady, můžete se samozřejmě obrátit na naši poradnu v Albrechticích a podle nového nařízení vlády i na místní živnostenský úřad, který s vámi sepíše protokol a celý případ nám postoupí k vyřízení. Na naši poradnu se můžete samozřejmě obracet s jakýmkoliv dotazem ohledně reklamací výrobků, v případě, kdy budete mít pocit, že vás podvedl nepoctivý obchodník nebo řemeslník. Závěrem 4 jednoduché rady: nepouštět do bytu cizí osoby nejezdit na předváděcí akce nepodepisovat co jste nečetli nebo čemu nerozumíte nečíst různé pozvánky a výhry, ale rovnou je vyhazovat Josef Černý Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje ,

7 strana 7 Krajkářské slavnosti již po dvacáté Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale první setkání krajkářek ve Vamberku se uskutečnilo v roce 1994 za účasti 9 států z celého světa. Od tohoto roku se pořádá každoročně, od roku 2001 se střídá setkání krajkářek pouze s českou účastí s účastí celosvětovou. Každé slavnosti doprovázejí tematické výstavy, soutěže, přehlídky, semináře, které jsou pokaždé zcela jiné. Výstavní síň letos ovládlo Občanské sdružení Krajka, které tento rok slaví 15. let od svého vzniku. Vystaveny byly nejlepší práce ze soutěží pořádaných v uplynulých letech, krajky vytvořené pro kalendáře vydané v období od roku a autorské krajky Aliny Jaškové, Anny Halíkové a přátel sdružení Krajky. Krajkářská škola tentokrát zvolila téma výstavy Kouzlo zámeckých zahrad, do které se stejně jako do módních přehlídek, které byly předvedeny na pódiu Městského klubu Sokolovna, zapojily i malé krajkářky. Historici na studijní cestě I když se zdálo, že se návaly nekonají, počet návštěvníků převýšil rok 2011, kdy proběhlo setkání také pouze s českou účastí. Obdivovatelé paličkované krajky se přijeli podívat až ze Španělska, Polska, Slovenska, Německa a Anglie. Někteří poprvé, jiní si tuto vzácnou příležitost nenechají ujít a navštěvují Vamberk každoročně. Po celé tři dny probíhala divácká soutěž o Nejzajímavější kóji, o které rozhodovali návštěvníci. První místo obsadila paní Lenka Malátová z Brna. Tato vystavovatelka kromě výstavy v Městském klubu Sokolovna byla několikrát odbornou porotou vybrána do přehlídky Bienále české krajky pořádanou ve sportovní hale. Druhé místo získala paní Jiřina Rejentová ze Žamberka věnující se výrobě svatebních a společenských šperků, které si také sama navrhuje a kreslí. Třetí místo obsadil spolek Netklub Herdulky z Týniště nad Orlicí sdružující krajkářky i z nedalekého okolí. Všem Jak již bylo dříve avízováno, pustili se členové občanského sdružení Přátelé historie Vamberka o.s. do sbírání materiálu s následným publikováním o pěvci světového jména Pavlu Ludikarovi ( ), který měl četné vazby k našemu městu. K množství získaných dokumentů se naskytla možnost navštívit Rakouské divadelní muzeum ve Vídni, které skýtá část pozůstalosti po velkém umělci. Nevšední laskavostí a vstřícností dr. Kurta Ifkovitse a jeho manželky Hany Blahové došlo k jednodenní studijní cestě tří členů sdružení do zmíněného vídeňského muzea. Dalšími členy výpravy byli pan Vik z firmy Řetězy Vamberk (sponzor celé výpravy) se svým synem a vzdálená příbuzná Pavla Ludikara slečna Lucie Petříková, která hudbu studuje. Za rozednění v jednom z prvních hezkých červnových rán se protagonisté vydali k naší jižní hranici. Po krátké přestávce v Brně, kde Lucie doplnila naši sestavu do plného počtu, jsme zamířili k Mikulovu a do Rakous. V 9 hodin jsme zaparkovali v podzemí nedaleko muzea v centru Vídně. Zbylou hodinku do otevření jsme využili k návštěvě blízké kavárny. Obsluhující servírka byla zřejmě po ránu ještě rozespalá, protože peníze určené k zaplacení útraty nechala ležet na stole. Kdybychom chtěli zmizet bez placení, mohli jsme ještě vydělat, protože tam zůstala i tři eura, které servírka vrátila Úderem desáté hodiny jsme vstoupili do budovy divadelního muzea. Ve vestibulu již nás očekávali pan Ifkovits s chotí, což bylo milé překvapení. Po schodech jsme vystoupali do horního patra budovy, kde se nalézá archiv. Paní Hana nás zavedla k desítkám krabic se jménem Ludikar. Pro představu, velikostí odpovídaly asi našim krabicím na dort a byly plné papírových složek s materiály spojenými s Mistrovým životem. K dispozici jsme dostali stovky fotografií (mj. i pekelského mlýna z doby, kdy zde Ludikar v roce 1945 žil), divadelních programů, plakátů, novinových výstřižků v několika jazycích, nepřeberné množství dopisů a další korespondence. Jedním slovem pravé žně pro badatele. Následovalo šest hodin probírání se papírovými dokumenty a fotografování (záda bolela ). V badatelně jsem si vzpomněl na pana Bořka, který Pavla Ludikara propagoval a jistě by měl z našeho bádání radost. Práci jsme přerušili jen na krátké občerstvení. Paní Blahová se nám Vamberecký zpravodaj výherkyním přejeme další úspěchy. A co napsat na závěr? Dovolím si použít název úspěšné módní přehlídky, kterou připravila Vamberecká krajka CZ s.r.o. Móda se mění krajka zůstává. Snad je to závěr nejen můj, ale i všech zúčastněných. Děkuji všem organizacím i jednotlivcům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili a přispěli tak ke zdárnému průběhu VII. Krajkářských slavností. Zdeňka Freivaldová po celou dobu nezištně věnovala. Dozvěděli jsme se, že pochází od Jevíčka. Do Rakouska odešla po škole jako au pair a již zde zůstala. Pan Ifkovits se nám též chvílemi věnoval a sympatická byla jeho snaha o komunikaci v češtině (jak jinak, když našinec německy nevládne). Manželé nás navíc provedli právě probíhající výstavou rakouského malíře z období secese. Vše jsme prohlédnout a zdokumentovat nestihli, ale i tak máme k dispozici množství materiálu k připravované publikaci. Měli jsme v plánu navštívit ještě Centrální hřbitov, kde byl Pavel Ludikar pochován. Poplatek za hrob byl zaplacen do roku 2009, kdy zemřela Ludikarova manželka Lucy. Paní Blahová nám s lítostí sdělila, že hrob byl již zrušen. Má však k dispozici fotografie hrobu, která nám ráda poskytne. Jako perličku nám prozradila, že hlavní vídeňský hřbitov je tak rozsáhlý a nachází se v něm plno přírodních zákoutí, že zde žijí i srnky a dokonce též divočáci! Po rozloučení s milými hostiteli jsme se jali opustit město na Dunaji. Přesto, že jsme měli k dispozici navigaci (nebo právě proto?), trvalo nám hodinu, než nám zůstala Vídeň za zády. Trampoty s orientací pokračovaly, výsledkem čehož byl příjezd do Znojma místo do Mikulova. Zpáteční cestu jsme si prodloužili, ale náladu nám to nikterak nezkalilo. V Brně nás opustila Lucie (místo ní si přisedla její maminka, která se s námi svezla - má v Týništi n.o. svou maminku). Do Vamberka jsme dorazili již za tmy, nadmíru spokojení s výsledky naší badatelské cesty. Pro zájemce uvádíme, že na 17. října 2013 je domluveno povídání o této cestě spojené s promítáním v naší knihovně. Přátelé historie Vamberka o.s.

8 Vamberecký strana zpravodaj výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vamberku Jak jistě všichni víte, dne proběhla na Vambereckém náměstí oslava 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vamberku. Abychom tuto oslavu mohli uspořádat, bylo potřeba velkého úsilí našich předků, kteří se zasloužili o to, že ve Vamberku hasiči jsou. Rád bych vám proto úvodem ve zkratce přiblížil trochu historie Podle nejstarší námi dochované zprávy vznikl dne 27. listopadu roku 1872 přibližně ve 21 hodin oheň v Pekelské ulici v domě číslo popisné 70 a zachvátil i domek číslo 69. Za velké námahy se podařilo požár zdolat, ale bohužel uhořeli při tom dva lidé domkář Vavřinec a mladý chasník Jan Sedláček, kteří v poslední chvíli zoufalství chtěli zachránit úrodu obilí. Takovýchto požárů bylo ve městě několik, připomeňme si alespoň vyhoření pivovaru, kdy hrozilo nebezpečí vyhoření celé části náměstí včetně radnice. Ustavení hasičského sboru ve Vamberku v roce 1873 proto bylo vítáno s velkým pochopením, neboť tehdejší hasící potřeby byly velice primitivní. Byl vydán městský požární řád, který ukládal všem majitelům domů, aby v každém domě byla připravena káď s vodou, žebříky, sekery, háky, tlumice, plácačky z hadrů na žerdi, džbery a jiné potřeby. Na dodržování tohoto řádu dohlíželi komisaři, kteří byli městem určeni a kromě jiného vykonávali prohlídky komínů, topenišť a skládek popele, protože v této době se topilo převážně dřívím, roštím a různým odpadem; uhlí se příliš nepoužívalo. Když si takto přiblížíme tehdejší poměry, snadno pochopíme, že ustavení hasičského sboru bylo kladně vítáno i celou veřejností. Sbor se těšil velké vážnosti a skládal se většinou z městských podnikatelů, takže počáteční vybavení sboru nemělo vážných finančních těžkostí. Takřka ihned se pořídila malá ruční stříkačka na dřevěném podvozku, hákové žebříky, trhací háky, plátěné džbery, sekyry a různé drobné nářadí. Upravila se také jedna stodola jako hasičská kůlna a postavilo se dřevěné leziště, které bylo používáno i jako sušák na hadice. V roce 1898 ze 14. na 15. května postihl Vamberk velice zhoubný požár. Shořela řada panských stodol, tři obytná stavení, farní kostel svatého Prokopa a vedlejší kaple zasvěcená Kristu pánu v žaláři. Toto vše lehlo popelem. Zvony z věží kostela se propadly a celé klenutí se zřítilo. Dle dohadů byl tento požár založen, neboť již před tím se delší dobu jednalo o postavení nové školy a byly proto ve městě velké neshody o místo kde má být škola postavena. Hasičský sbor se poměrně rychle rozrůstal, neboť požárů bylo stále dost. A to jak ve městě, tak i v blízkém okolí. Strach z vyhoření byl v těchto časech stále velmi velký. Proto také měl hasičský sbor stále své příznivce a mohl tak držet krok s pokrokem. Postupně se dovybavoval a mohl si zakoupit novou ruční stříkačku Slavie. Členstvo potom mělo režné kroje a různou novou výstroj. Kdy byla ve Vamberku postavena první hasičská zbrojnice není přesně známo. Doba si to však vyžádala, stejně tak přibývalo nových hasících potřeb a modernizace byla na postupu. Velká modernizace začala v roce 1923, kdy byla zakoupena motorová stříkačka firmy Smejkal z Vysokého Mýta. Tato byla na koňský potah a bohužel byla dost těžkopádná. Všechny potřeby v této době, výstroj i výzbroj, byly pořizovány z vlastních prostředků, protože město přispívalo jen částečně. Z těchto důvodů byly pořádány různé podniky, zábavy, plesy, veřejné cvičení a všechny tyto akce měly pro sbor potřebný finanční úspěch. Cvičilo se ve družstvech s ruční stříkačkou, s motorovou stříkačkou, se žebříky a konala se sekyrková cvičení. Zkoušely se hydranty a cvičilo se vše, co se mělo předvádět na okrskovém nebo župním sjezdu. S malými přestávkami bylo stále velice rušno, zvláště když jsme v roce 1927 odprodali motorovou stříkačku a byl zakoupen automobil se stříkačkou a čerpadlem. Byl to automobil Laurin Klement o výkonu 50 koňských sil, provozní tlak 12 atmosfér, na něm byla namontována stříkačka, dále sedadla pro 8 osob, naviják a hadice. Zakoupena byla u firmy Ebert v Praze za částku Korun. Částka byla uhrazena z darů místních průmyslníků a občanů a svojí částí přispělo i město. Jak šel pokrok, bylo stále více jasné, že technika kterou sbor vlastnil již zmíněné vozidlo Laurin a Klement přestává vyhovovat požadavkům sboru. Proto bylo toto vozidlo vyměněno za skříňovou Erenu a byla zde i Tatra 805 takzvaná Kvíčala obě v barvě khaki a na dopravu vody zde byla tehdy moderní stříkačka PS 16 na podvozku. Hasičská zbrojnice už tehdy byla v Žamberecké ulici a touto technikou byla zcela zaplněna. Počátkem sedmdesátých let byla obě vozidla

9 strana 9 Vamberecký zpravodaj postupně převedena do jiných sborů, a do Vamberka byl přidělen Robur se skříňovou nástavbou pro posádku a v zadní části vozidla byla umístěna přenosná stříkačka PS 12, a další materiál potřebný ke zdolávání požárů. Koncem sedmdesátých let bylo do Vamberka přiděleno vozidlo DVS 12 Avie na dopravu mužstva a zanedlouho dorazila i první naše městská cisterna CAS 25 na podvozku Liaz RTO. S veškerou touto technikou disponovala takzvaná okresní Správa požární ochrany, takže tato cisterna byla převedena od profesionálních hasičů z Rychnova nad Kněžnou. Náš Robur putoval k dalšímu sboru a je do současnosti v provozu. Jelikož obě vozidla dokonale vyplnila prostor stávající zbrojnice a kvůli cisterně se musel dokonce upravit vjezd, jednalo se intenzivně na příslušných úřadech o výstavbě nové požární zbrojnice. Po dlouhých jednáních se nakonec podařilo tuto myšlenku prosadit a v roce 1985 bylo rozhodnuto, že nová požární zbrojnice bude v Jůnově ulici. Se samotnou výstavbou bylo spojeno mnoho problémů, ale nakonec se vše podařilo vyřešit, a tak mohla být nová hasičská zbrojnice slavnostně otevřena a tím i předána hasičům do užívání. Na zahájení provozu byla budova otevřena pro veřejnost a zároveň byla předvedena veškerá naše technika. Od měsíce září roku 1993 bylo vozidlo CAS 25 (cisterna) nepojízdné jelikož neprošlo technickou kontrolou. Po jednáních na Městském úřadě a po zvážení všech připomínek bylo zástupci města přislíbeno, že do Vamberka bude zakoupeno nové vozidlo, ale jelikož se změnil systém financování dobrovolných hasičů, a veškeré povinnosti přešly na obce, náklady na vozidlo ponese v plné výši město Vamberk. Po dalších jednáních a shánění se podařilo sehnat Tatru 815, kterou jako prototyp vyrobila tehdejší Karosa v Poličce. Podařilo se sehnat peníze a tak dne bylo vozidlo předáno sboru do užívání tehdejším starostou města panem Bořkem. Postupem času se dostával i náš sbor na vyšší úroveň a to nejen vybavením ale i úrovní připravenosti svých členů. Proto byl v polovině devadesátých let zařazen do vznikajícího Integrovaného záchranného systému. Ovšem sbor nežil jenom hasičinou ale pořádal i spoustu kulturních akcí pro svoje členy. Pořádaly se různé zájezdy, které byly velmi oblíbeny. Dále to byly různé večírky a posezení nejen pro členy ale i pro jejich rodinné příslušníky. Toto vše se přenáší až do současné doby. Toť trocha historie. Letošní oslavou jsme chtěli veřejnosti co nejvíce přiblížit práci hasičů a to nejenom těch dobrovolných. Od loňska jsme připravovali program a přemýšleli co předvést aby to zaujalo co nejširší veřejnost. Nakonec zvítězil nápad udělat jakousi přehlídku všeho toho, co v současnosti hasiči dělají, protože jejich činnost již není zaměřena jenom na hašení požárů. Byly připraveny ukázky té nejstarší techniky, kterou nám předvedli hasiči z Albrechtic nad Orlicí se zápřahovou kombinovanou (ruční a motorovou) stříkačkou, hasiči z Pekla se zápřahovou ruční stříkačkou a hasiči z Rokytnice s hydrofonem. Na jejich společné ukázce bylo vidět, jak byla tato technika již v době jejího vzniku v rámci možností dokonalá. Byly zde vidět i desítky, možná stovky hodin práce jejich nynějších majitelů při jejich údržbě. Díky jim jsme měli možnost vidět, jak tehdy vypadal zásah při požáru a co všechno museli tehdejší hasiči zvládnout. Kromě nejstarší techniky, která byla vystavena i v horní části náměstí na statické ukázce, byla k vidění i ta nejmodernější technika a to i v akci. Družstvo hasičů z Vamberka předvedlo s novým vozidlem DA 16 MAN, které jsme od města dostali v loňském roce, ukázku hašení vysokotlakou pěnou při požáru osobního auta. Jednotka dobrovolných hasičů z Kostelce nad Orlicí spolu s příslušníky hasičského záchranného sboru podniku Auto Škoda provedla zásah při simulované dopravní nehodě. Bezchybně předvedli vyproštění zraněných osob z vozidla, jejich prvotní ošetření a předání dalším záchranářům k ošetření a převozu do nemocnice. Tato ukázka byla atraktivní i tím že ji všichni přihlížející mohli sledovat prakticky z bezprostřední blízkosti. Ta nejmodernější technika byla prezentována Hasičským záchranným sborem z Rychnova nad Kněžnou posledním modelem cisternové automobilové stříkačky na podvozku TATRA určené pro hašení rozlehlých lesních požárů a velkých požárů v průmyslových objektech. Ze stejného soudku byla i úplně nová vysokozdvižná plošina z HZSP Auto Kvasiny, která se svojí maximální dostupnou výškou 42 metrů a evakuačním rukávem ve stejné délce může být účinně nasazena při požárech výškových budov. Nesmíme zapomenout ani na nejtěžší vyprošťovací techniku, kterou nám přivezli ukázat pánové z firmy Vápeník. Jejich dokonalá souhra a spolupráce prakticky bez jediného zbytečného slova byla impozantní. Na doplnění programu nám přijelo družstvo hasičů z Líšnice ukázat hromadné vystoupení takzvané sekyrkové cvičení. V současné době je toto cvičení už spíše rarita a moc málo hasičů ví o co vlastně jde. V době jeho vzniku se ale jednalo o nejprestižnější vystoupení hasičů na veřejnosti, které se předvádělo na všech významných hasičských akcích. Osobně jsem moc rád že jsem mohl toto cvičení vidět na vlastní oči, protože dosud jsem o něm pouze slyšel. Na Vambereckém náměstí se nám předvedly i mažoretky z Kostelce. I na jejich vystoupení bylo vidět jejich nasazení a umění. Svým vystoupením určitě nadchli řadu diváků a sklidily zasloužený potlesk. V pravé poledne zakroužilo nad Vambereckým náměstím letadlo. Po několika okruzích a nastoupání do výšky 1200 metrů se od něho odpoutaly tři postavy odvážných parašutistů. Po zhruba devíti vteřinovém volném pádu se otevřely tři padáky a všichni přihlížející mohli sledovat plavný řízený let těchto tří odvážlivců na nevelké Vamberecké náměstí. Všichni bezpečně přistáli nedaleko vytýčeného kříže, za což se jim dostalo značného potlesku. Jedním z vrcholů našeho programu byla i hudební skupina TŘEHUSK ze Zadní Třebáně. Tato skupina hraje převážně Staropražské písničky a vystupuje na podobných akcích nejen v krajích Českých ale i v zahraničí. Pro naše oslavy si připravila dvě zhruba hodinová vystoupení. Osobně mě trochu mrzí, že jejich vystoupení už nevidělo tolik lidí jako ranní ukázky. Možná to bylo dáno časem jejich vystoupení, možná se o to postaralo i sluníčko, které na náměstí nemilosrdně pálilo. V každém případě ti co zůstali, viděli, že i jejich vystoupení bylo excelentní. Co ještě k oslavám dodat. Myslím, že jsme naše velké výročí oslavili důstojně a široká veřejnost se mohla přesvědčit o tom, že hasiči nejsou jenom vysávači peněz z městského rozpočtu. Chtěl bych zde připomenout, že letošní oslavy poznamenaly i povodně, které o týden dříve postihly Českou republiku. My sami jsme v pondělí před oslavami vyjížděli s družstvem devíti lidí na pomoc do Litoměřic - článek z povodní připravuji do dalšího vydání VZ. Na poslední chvíli odjelo i družstvo hasičů z Rychnova, které nám mělo předvádět ukázku, takže jsme museli upravit i program. Je samozřejmé, že podobnou akci bychom úplně sami nebyli schopni zvládnout. To se dotýká i otázky financí. Chtěl bych na tomto místě poděkovat radě i zastupitelstvu města že vyslyšelo naší žádost a na oslavy nám finančně přispělo. Zrovna tak děkuji panu senátorovi Antlovi, na kterého jsem se obrátil em se žádostí o finanční pomoc. Obratem nám zajistil pomoc u krajského hejtmana a následně nám rada Královéhradeckého kraje přispěla finanční dotací. Závěrem bych chtěl poděkovat družstvu hasičů z Pekla, kteří nám pomohli personálně, pekelským mužům veteránům za ukázku, za to samé sportovnímu družstvu dětí a žen z Rybné nad Zdobnicí, panu Mudruňkovi ml. za zapůjčení atrakce pro děti, zvukařům a Jirkovi Suchánkovi který nás po celý den akcí provázel, všem vystupujícím a všem kteří nám s uspořádáním oslav jakkoliv pomohli a zapůjčili nám cenné exponáty na statickou ukázku. Výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Vamberku zastoupený starostou panem Vratislavem Sokolem, zvlášť děkuje paní Krausové a vedení městské knihovny za poskytnutí možnosti přípojky elektrické energie na tuto akci. Jaroslav Pavelka ve Vamberku

10 Vamberecký strana zpravodaj let Vambereckého zpravodaje Neštěstí v roce 1898 Hodně vody proteklo řekou Zdobnicí od té doby, kdy vyšel Kulturní program Vamberka s pořadovým číslem 7 roku Hned na jedné z úvodních stran zve Městské muzeum a Závodní klub Zdobničan na Výstavu obrazů a kreseb lidového malíře, chataře Josefa Teleckého. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v neděli 6. července na den vamberecké pouti - v 10 hodin v salonku muzea. Zájemci mohli obrazy shlédnout po dobu obou prázdninových měsíců, kromě pondělků. Ironií osudu bylo, že pan Telecký několik dní před zahájením výstavy zemřel. Turisté uspořádali tenkrát výlet pod názvem Putování Polickými stěnami a okolím v délce 18 km. Mototuristé se svými stroji malých kubatur se vydali na dvoudenní zájezd do Jiráskova kraje, Broumova, Adršpachu a Trutnova. Vamberecké kino promítalo v červenci 1969 mj. slavný anglický film Zvětšenina italského režiséra Antonioniho nebo český film Juraje Herze Spalovač mrtvol s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. V rubrice Staré obrázky Vamberka z pera Bohumila Pavla se můžeme seznámit s Památníkem Hynka Klémy z Merklovic. Jde o osobitý životopis a rodovou mikrokroniku. Ukázka je v přesném opisu originálu. Na den 12/ šel jsem co velitel hasičů na Boží tělo a jak jsme vyšly skostela, tak začali politovat kroupi, tak že se lid rozutíkal a jen mi samy a spolek vojenských vysloužilcu jsme šli. Při průvodu stále pršelo a hřmělo, tak se vykon církevní vykonaval dosti spěšně. Když jsme se vraceli do kostela tak jsme moc spěchali proto že moc pršelo. Když jsme se postavili před zábradlí u oltáře a kněží právě chtěli vkročit do kostela tak vtom bylo slišet hromovou ranu nebo do kostela uhodilo a oltář byl celý ve ohni. Když jsem se spamatoval, tak sem viděl strašný obraz, nebo asi 15 lidí leželo na zemi, ženy děti a 6 vysloužilců. Tak jsme jim šli hned na pomoc a vynašeli jsme je ven a poslali pro Doktoři a tak kyž ač koliv se přičinili je přivíst k životu, přece jeden vysloužilec byl mrtev. Ještě jsme museli ve věži hasit oheň nebo blesk zapalil. Já dosti jsem měl duchapřitomnosti, že jsem se ani tak moc nelek. Byl jsem snad rád, že stojim živ a zdrav, nebo asi 1 a ½ metru ode mě leželi nazemi. Pisatel mikrokroniky Hynek Kléma, narozený r v Javornici, byl vyučený řemenářem. Navštěvoval obecnou školu ještě před řádnou organizací obecného školství, když se, zvláště v letních měsících, o pravidelnou školní docházku tolik nedbalo. Byly i případy, že se celá návštěva jednotlivce dala počítat na týdny. Jako voják sloužil u dragounů a dosáhl hodnosti kaprála, škadronského sedláře. Roku 1878 se přiženil do merklovické hospody a věnoval se živnosti hostinské. V obci zastával po léta velitele hasičského sboru a poněvadž na tehdejší dobu nezvykle dobře psal, i fumkci obecního písaře a výběrčího daní. Roku 1900 byl zvolen starostou obce a tento úřad zastával po celých 6 let. O případu u P. Barbory často vyprávěl svým hostům v lokále, přičemž nikdy neopomněl vyzvednout, že on sám zůstal stát na nohou, zatímco ostatní po úderu blesku klesli omráčeni k zemi. Zemřel dne První pomoc při nešťastné příhodě u P. Barbory poskytli lékaři Dr. Roubal a Dr. Bezděk. Bleskem usmrcený vojenský vysloužilec byl 55 letý J. Kubec, otec pozdějšího továrního mistra a kapelníka Jana Kubce. Oheň ve věžičce kostela byl přítomnými hasiči zavčas uhašen, takže hmotná škoda nebyla veliká. Vina za vše byla připisována borohrádecké patronátní správě, která nikdy nebrala v úvahu četná nařízení úřadů a žádosti občanů a duchovní správy, aby opatřila kostel hromosvodem. Teprve po této nehodě urychleně tento nedůsledek napravila. Augustin Plocek v příspěvku nadepsaném Kdysi píše: Vamberk měl řadu typických figurek. Z posledních, donedávna žijících, vybavuji si Františka Suchánka, zvaného Dratáčka s jeho kastlíkem na zádech, s kterým spěchal vždy zahrát tomu, kdo měl jmeniny. Jednou o svátku Aninek přišel k úřednickému domu Bednářovy firmy na Struhách, aby zahrál ženám tohoto jména. Vybrali jsme mezi nájemníky slušnou částku, kterou jsme podělili Františka a jeho inštrument usadili jsme na trávníku před domem. František nasadil kliku, uvedl jej do pohybu. Nastalo strašlivé utrpení ze zvuků, které flašinet vyluzoval. To bylo vytí, kvílení, řvaní, vše dohromady nepředstavitelná směs; nástroj prosil všechny mocnosti o slitování, ale František nedbal. Smírným jeho úsměvem točil klikou stále, myslel, chudák, že si ty peníze musí odehrát. V baráku se hned všechna okna zavírala a teprve, když jsme my, pořadatelé, vyslechli manželská ponaučení, byl tento ojedinělý a po všech stránkách zdařilý gratulační koncert ukončen. To vše bylo již dávno. Škoda! Miroslav Berger 300 let kostela svatého Prokopa Pamětní medaile Jedním z výstupů debaty farní rady, čím bychom mohli přispět k letošní oslavě třísetletí našeho farního kostela, byla možnost vydání něčeho hodnotného, co přečká nejen letošní rok. Od nápadu vydat kovovou medaili byla ještě dlouhá cesta k uskutečnění. Nejprve bylo nutno vytvořit návrh. Rozhodli jsme se, že medaile bude oboustranná. Na lícové straně chceme znázornit kostel sv. Prokopa, na reversní straně zmíněného patrona, českého světce Prokopa. Oslovili jsme člověka na slovo vzatého, kovolijce pana Jindřicha Janečka z Merklovic, který vytvořil bezpočet bust, zvonků, medailí i pamětních desek. Jeho díla zdobí mnohá místa nejen u nás, ale i daleko za hranicemi naší země. Ve Vamberku vytvořil desky na budově radnice, reliéf hřebene Orlických hor u chaty Na Vyhlídce, či pamětní desku L. Bednáře na budově knihovny. V blízkém okolí zdobí tvorba pana Janečka např. Rychnov n.k., Žamberk, Ústí n.o., Neratov, nebo Jablonné n.o. Hned několik jeho prací zdobí pražský Vyšehrad, ale i místa mnohem vzdálenější (Řím, New York, Peru). Spolupracuje se sochaři a výtvarníky, mj. s německou sochařkou E. P. Lethmate. Došlo k několika schůzkám, při nichž si pan Janeček a zástupci farnosti ujasňovali konečnou podobu medaile. Nakonec pan Janeček pozval zástupce (či lépe řečeno zástupkyně) na lití do své merklovické dílny. Tímto divácky zajisté atraktivním zážitkem ještě výroba nekončí. Medaili je třeba také obrousit a několikanásobně patinovat. Položena do praktické krabičky, nebo jen tak v sáčku již může na prodejní pult, aby mohla potěšit oko návštěvníka a kupujícího a být trvalou vzpomínkou na letošní velké jubileum. Miroslav Berger

11 strana 11 Antonín Bednář - osobnost a vzor Rodina V těchto dnech si připomínáme 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností našeho města konce 19. a první poloviny 20. století. 26. července 1863 se majiteli malé vamberecké textilky Antonínu Bednářovi ( ) a jeho ženě Marii, roz. Kubiasové ( ) narodil druhorozený syn Antonín. Vyrůstal spolu se svým o rok starším bratrem Ladislavem ( ). Otec postupně rozšiřoval prosperující podnik a koncem 80. let 19. století předal mechanickou tkalcovnu u bývalého dolního mlýna oběma synům. Později se podnikání věnoval především Antonín ml., Ladislav byl činný zejména v kultuře, jejíž byl štědrým podporovatelem. V roce 1892 se Antonín oženil se slečnou Boženou Vyskočilovou ( ). Vychovávali dceru Marii ( ) a syna Antonína nejml. ( ). Roku 1916 se rodina přestěhovala do nově postavené vily čp.88 naproti kostelu. Byla postavena ve stylu art deco a dnes zde sídlí muzeum krajky. Firma Rodinnou firmu Antonín Bednář úspěšně rozvíjel. Když ji od otce v roce 1887 spolu s bratrem přebírali, bylo v textilce 32 stavů. Roku 1913 pracovali Bednářovi zaměstnanci na více než 700 strojích. V roce 1914 byl Antonín jmenován členem komise pro obchodní styky v zahraničním obchodu a komerčním radou. Během první světové války byl v části továrny zřízen vojenský lazaret, kde probíhala léčba a rekonvalescence vojáků raněných na frontách evropských bojišť. Zajímavý je údaj z prosince roku 1920, kdy se radikalizovalo levé křídlo sociální demokracie. Celostátně vyhlášené generální stávky se ve vamberecké pobočce Hernychovy textilky zúčastnilo všech 128 dělníků. V Bednářově továrně stávkovalo ze 300 zaměstnanců tkalcovny pouhých 14. Od roku 1922 byl Antonín výhradním majitelem rodinných textilních závodů. Pro své zaměstnance vybudoval v Zářečí tzv. Přední a Zadní Bednářovy domky (dnešní Foersterova a Fibichova ulice). V lednu roku 1949 byla Bednářova textilka komunistickým režimem znárodněna. Jednalo se o protiprávní akt, protože jednu z podmínek vyvlastnění - minimálně 500 zaměstnanců - Bednářova továrna nikdy nesplňovala. V březnu 1952 byla výroba ve znárodněné továrně (nový název Orban) zastavena a v témže roce získala objekty bývalé textilky armáda a zřídila zde sklady tankového vojska. Počátkem 21. století se dostala bývalá Bednářova textilní továrna do majetku města, ale bohužel se dosud nepodařilo chátrající objekt smysluplně využít. Společenské aktivity Antonín Bednář se od mládí účastnil společenského a později i politického života našeho města. Hrál ochotnické divadlo a později byl dlouhá léta ( ) předsedou spolku divadelních ochotníků Zdobničan. Po léta působil v obecní radě a dvakrát byl starostou města, v letech a , kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Za jeho starostování byla dostavěna nová budova vambereckých škol, či vybudována železniční trať z Doudleb do Rokytnice. Antonín Bednář stál v čele města v těžkém období první světové válkya jak poznamenal tehdejší kronikář svou energií odvrátil od obce mnohé zlo. Jeho záběr a aktivity však byly mnohem širší. Od roku 1904 byl po několik desetiletí předsedou kuratoria zdejší krajkářské školy. Roku 1919 stál u zrodu muzejního odboru, jemuž věnoval do sbírky mnoho cenných předmětů. V roce 1929 inicioval vznik krajkářského muzea. Stál též u zrodu pobočky Klubu československých turistů v roce Svůj vřelý vztah k turistům, ale potažmo ke všem vambereckým občanům i návštěvníkům města doložil o tři roky později, když z poloviny financoval koupi pozemku a stavbu chaty Na Vyhlídce ( Kč), která proto nesla jméno po svém Vamberecký zpravodaj mecenáši - Bednářova chata. Před chatou byla v roce 1930 odhalena pamětní deska s nápisem: Panu Antonínu Bednářovi, velkoprůmyslníku, předsedovi odboru československých turistů ve Vamberku, budovateli této chaty, vděčný odbor. V roce 1926 věnoval Kč na stavbu dvorany u hotelu Kubias, v níž bylo zřízeno kino. Každoročně daroval mnoha vambereckým spolkům a korporacím finanční příspěvky (mj. Sokol, Červený kříž, skaut, chudá školní mládež). Lidské radosti a smutky Spolu se svým bratrem Ladislavem byl Antonín 19. prosince 1930 jmenován čestným občanem města. Diplom oba převzali na oslavném večírku Měšťanské besedy 20. května V roce 1937 byl členem městské delegace, kterou přijal prezident Edvard Beneš v Praze. V osobním životě zažil Antonín Bednář kromě radosti i mnoho těžkých chvil. Ve 29-ti letech zemřela Bednářovým dcera Mařenka. Po více než padesátiletém manželském svazku doprovodil na poslední cestu svou choť Boženu a nakonec na sklonku svého života i syna Antonína nejml., význačného hudebního interpreta, dirigenta a skladatele. Antonín Bednář, který se nesmazatelně zapsal do dějin našeho města odešel z tohoto světa v tichosti a opuštění ve věku 88 let 11. května 1952 v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Pochován byl do rodinné hrobky na starém vambereckém hřbitově. Náležel k lidem, kterým bylo hodně dáno ve smyslu hmotném i duševním. O tyto své hřivny a schopnosti se v hojné míře rád dělil s obyvateli svého rodného města. Byl opravdovým vambereckým patriotem. Miroslav Berger (fotografii poskytl Milan Sedláček) Učitel par excellence Brzy uplyne 100 let od narození osobnosti, která po léta ovlivňovala společenský a kulturní život v našem městě. Ludvík Poslušný se narodil 24. srpna 1913 v Pluhově Žďáru u Jindřichova Hradce. V početné rodině vyrůstalo deset sourozenců. Mladý Ludvík absolvoval učitelský ústav v Českých Budějovicích. Umístění obdržel na školu v Granostově v okrese Stará Lubovňa na Slovensku. Do roku 1938 působil ještě ve Vlkovicích u Levoče. V pohnutém roce 1938 se vrací zpět do Čech. Od března 1939 učil v Doudlebách nad Orlicí, krátce nato v Týništi n.o. a od září téhož roku ve Slemeně. V listopadu 1939 přestoupil na měšťanskou školu do Skuhrova nad Bělou. V roce 1944 byl totálně nasazen v Račicích, odkud v únoru 1945 utekl a skrýval se v blízkosti svého bydliště. Zapojil se do odbojové činnosti. Od května do září 1945 sloužil v československé armádě v Orlických horách. Poté byl šest let ředitelem měšťanské školy v Javornici. Z politických důvodů byl z funkce odvolán a poslán na převýchovu do Doudleb n.o., kde učil do roku Od té doby, až do odchodu do důchodu v roce 1977, působil na vamberecké škole. Vyučoval český jazyk a dějepis. Pan učitel Poslušný se od mládí zapojil do veřejného života. Pracoval v Sokole a mezi turisty. Organizoval besedy, přednášky, pořádal turistické zájezdy. Hrával ochotnické divadlo, připravoval kulturní večery. Od politických změn v roce 1989 byl fundovaným přispěvatelem do Vambereckého zpravodaje. Měl hudebně nadání (hrál na housle). Zájem o historii jej vedl ke studiu městského archivu. V roce 1992 vycházely jako příloha Vamberského zpravodaje jeho Stručné dějiny města Vamberka. V rukopise zanechal vambereckou historii z období Knižně vyšla roku 2011 pod názvem Nové paměti města Vamberka zásluhou Milana Sedláčka, Jiřího Hostinského a města Vamberk. Za svou bohatou odbornou i společenskou činnost byl pan učitel jmenován čestným občanem Vamberka a obdržel symbolický klíč od městských bran. Ve zdůvodnění se píše, že byl učitelem par excellence. Ludvík Poslušný zemřel 9. června 1995 v Rychnově nad Kněžnou. (fotografii poskytl Milan Sedláček)

12 Vamberecký strana zpravodaj 12 Základní škola Vamberk Ohlédnutí za uplynulým školním rokem V pátek 28. června se za žáky naposledy v tomto školním roce zavřely dveře a začaly jim tak dlouho očekávané prázdniny. Učitelé jako každý rok rozdali vysvědčení a čeká je opravdu zasloužená dovolená. Školní rok skončil je čas na krátké ohlédnutí se za uplynulým školním rokem. Naši školu navštěvovalo 336 žáků ve 14 třídách (216 žáků na 1. stupni a 120 žáků na 2. stupni), školní družinu 123 žáků ve 2 ranních a 4 odpoledních odděleních. Ve všech třídách probíhala výuka podle našeho školního vzdělávacího plánu Škola okno do života, dveře do světa. Do Domu dětí a mládeže, který je součástí školy, chodilo do 27 kroužků 366 dětí. Kromě toho DDM pořádal mnoho dalších akcí, výletů, výstav, přednášek a táborů. Fotografie a mnoho dalšího o dění v DDM se lze dočíst na webových stránkách Ve škole je zaměstnáno celkem 26 pedagogů (1 učitelka odešla na mateřskou dovolenou) a 8 ostatních zaměstnanců. Během celého školního roku jsme úspěšně realizovali projekt Cesta do hlubin přírodovědných znalostí, který byl dotovaný z EU. Jeho cílem bylo prohloubení znalostí z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení a rozvoj teoretických znalostí aplikovaných v praxi. V rámci tohoto V letošním školním roce se dopravní soutěže zúčastnilo družstvo žáků 5. tříd. Nejprve se konalo na dětském dopravním hřišti v Rychnově n. Kn.okresní kolo. Naši školu v této soutěži reprezentovali: Eliška Janková, Markéta Vídeňská, Vojtěch Dvořák a Filip Zawada. Po výborném výkonu zvítězili a postoupili do krajského kola. Krajské kolo proběhlo v Náchodě a Sněžném. Naši žáci nastoupili ve stejném složení jako v kole okresním. V soutěži plnili tyto disciplíny: jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, pravidla silničního provozu, práce s mapou a první pomoc. Podali vynikající výkony a i v krajském kole obsadili úžasné první místo. Jako vítězové Královéhradeckého kraje si vybojovali účast ve finále ČR v Plzni. Děkuji dětem za dosažené výsledky. Jarmila Bártová projektu byly částečně vybaveny některé odborné učebny a zrekultivován školní pozemek, uskutečnilo se několik aktivit, např. mezipředmětové dny, den exkurzí, několik přednášek, oslava Dne Země, 4-denní terénní cvičení, adventní a velikonoční dílny. Žáci během roku v pracovních činnostech vyráběli výrobky, které byly mj. prezentovány na workshopu. Dále je škola zapojena do projektu Mléko do škol, Ovoce do škol a Budeme mít zdravé zoubky. Kromě toho se uskutečnilo mnoho dalších akcí např. sběr papíru, adaptační pobyt 6. ročníku v Potštejně. Uspořádalo se několik preventivních přednášek, testů k volbě povolání a besed v knihovně. Pořádali a účastnili jsme se vědomostních soutěží (Přírodovědného a Matematického klokana, olympiád z D, AJ, Poznávání rostlin a živočichů, Mladého zdravotníka, Recitační soutěže, Konverzační soutěže, atd.), několika zajímavých exkurzí (Olomouc, Terezín) a sportovních soutěží (Orion Florbal Cup, McDonald s Cup, turnajů v minifotbale, halové kopané, vybíjené a přehazované, dopravní soutěže, atletického trojboje). Na žádné soutěži se naši žáci neztratili, vždy s nadšením úspěšně reprezentovali naši školu. Ve vybíjené a v dopravní soutěži jsme postoupili až do republikových finále! Pro veřejnost jsme pořádali besídku ke Dni matek. Druhé a třetí ročníky jezdily od září do listopadu do Rychnova nad Kněžnou do plaveckého bazénu na výuku plavání. V průběhu roku byli žáci 9. ročníku testováni (SCIO testy) ze znalostí českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Poslechli jsme si koncert ZUŠ a v MK Sokolovna jsme byli několikrát na divadle a na vystoupení vambereckých ochotníků. Spoustu nádherných akcí pořádala také naše školní družina. Během roku KRPŠ uspořádal několik akcí (např. Bleší trh, burzu zimního vybavení, ples, karneval, atd.). Finančně se podílel na mnoha dalších akcích (např. divadlo, jízdné na soutěže, preventivní program, sladkosti na Den dětí, atd.). V září naší školu navštívila Česká školní inspekce. Během roku probíhaly nejrůznější porady a jednání, výchovné komise, schůzky stravovací komise či jednání Školské rady. Na začátku února se konal zápis do 1. tříd. Ke konci roku proběhla celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku. Z dosažených výsledků vyplývá, že naše škola patří k průměrným školám. Jak je vidět, bylo toho opravdu dost. Všechny zde zmíněné aktivity a mnoho dalších, i s fotografiemi, můžete shlédnout na našich webových stránkách V období hlavních prázdnin proběhne rekonstrukce dílen. Tak jako každý rok budou ve škole probíhat přípravné práce na nový školní rok. Všem zaměstnancům a žákům školy bych chtěl popřát hezké prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil do dalšího školního roku. Za vedení školy Mgr. Martin Vrkoslav, ředitel školy Důležité informace: hlavní prázdniny trvají od pondělí 1. července do pátku 30. srpna 2013 školní družina je v období hlavních prázdnin uzavřena nový školní rok začne v pondělí 2. září 2013 v 8.00 hodin společným zahájením před školou Celostátní kolo dopravní soutěže je za námi! Právě jsme se vrátili z finále, kam se naše škola propracovala snad poprvé. Počasí bylo jako v tropech a družstva nesmírně vyrovnaná. První den jsme absolvovali tři disciplíny - testy z pravidel silničního provozu, první pomoc a jízdu na dopravním hřišti. Hodně se projevila nervozita, ale nebyloto úplně špatné. Druhý den jsme absolvovali jízdu zručnosti a orientaci na mapě. Každému se něco nepovedlo a v týmu byla smíšená až spíše chmurná nálada. Při obědě jsme se dozvěděli konečný výsledek. Jsme 6. ze 14. družstev. Všichni jsme se radovali. Veliký dík patří p. uč. Bártové, která družstvo vedla až do krajského kola, a pak jsme již společně vedly tým do finále. Díky patří i sponzorům, p.ing. Mazúchovi - starostovi a městu Vamberk, p.velískovi a p.vídeňskému, kteří naše družstvo oblékli. Nejlepším závodníkem našeho týmu byla Markéta Vídeňská - získala nejméně trestných bodů, dále Vojta Dvořák, Filip Zawada a Eliška Janková. Všem závodníkům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. A. Podolská - učitelka ZŠ

13 strana 13 Republikové kolo ve vybíjené na Pecce 3. a se dívky 5. tříd základní školy ve Vamberku zúčastnily Republikového kola ve vybíjené na Pecce. Obhájily 8. místo z 15. zúčastněných škol z celé republiky, tento úspěch jsme ani neočekávaly. Cesta na Pecku nebyla jednoduchá, vlaky měly zpoždění a celou cestu pršelo. V Nové Pace jsme z důvodu špatného počasí sehrály pět zápasů a druhý den nás čekaly další boje o 5. až 8. místo. Velkou radost z 8. místa měla Eliška Janková, Anna Kotyzová, Petra Čižinská, Markéta Vídeňská, Eliška Sedláčková, Adéla Vandasová, Klára Bergerová, Natálie Mládková, Nikola Kotyzová, Natálie Foretková, Kateřina Kotyzová, Pavla Potužníková. Jitka Pavlová Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Tato celoplošná generální zkouška, která je realizována v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, a kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, probíhala na naší škole od 13. května do 7. června. Žáci byli testováni na počítači online formou - z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. V rámci tohoto testování byly u žáků ověřovány jen základní znalosti těchto předmětů. Každý žák zjistil základní informace o své úspěšnosti ihned po absolvování každého testu. A jak naši žáci dopadli? Žáci 5. ročníků napsali test z ČJ průměrně na 75%, z M na 63% a AJ na 88%. Žáci 9. ročníku napsali test z ČJ průměrně na 74%, z M na 48% a AJ na 53%. Z dosažených výsledků vyplývá, že naše škola patří k průměrným školám. MC VAMBERECKÝ DRÁČEK o.s. Mateřské centrum pomáhá rodičům aktivně prožít čas strávený společně s dětmi. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče či jiný doprovod, aby se svými dětmi přišli do herny v přízemí Městské knihovny, kde probíhá následující pravidelný program: Každou STŘEDU probíhá od 09:00 hodin do 11:30 hodin HERNIČKA. Zveme všechny hravé děti do našeho MC. V průběhu celého dopoledne je dětem přístupna herna se spoustou hraček, doprovod si může posedět u čaje či kávy a popovídat si o radostech i starostech, které péči o naše ratolesti doprovázejí. POZOR: V červenci MC Dráček otevřen vždy každý čtvrtek od 09:00 hodin do 11:30 hodin. Srpen- zavřeno. BATOLENÍ cvičení ukončeno. Pokračování až v září. Informace o činnosti a akcích MC Dráček lze získat na internetové adrese a na nástěnce v MC nebo na vývěsce naproti drogerii Teta. ZVEME VÁS NA DĚTSKÝ BAZÁREK Každou středu od 9,00 hod do 11,30 hod. v Mateřském centru Dráček (informační centrum, knihovna). Přijďte si levně nakoupit podzimní i zimní oblečení pro svoje ratolesti (trička, kalhoty, mikiny, svetry, kombinézy, boty, ). Různé velikosti pro holky i pro kluky od narození do cca tří let. Ceny od 10 Kč. Vamberecký zpravodaj Zprávy z činnosti: Indiánský výlet na Rzy V pátek 31.5 se rozjely maminky s dětmi z MC Dráček na Dlouhé Rzy v Orlických horách, které pořádalo MC BROUČEK SOLNICE. Předpvěď počasí nebyla nějak příznivá, ale byl připraven pestrý program. Po příjezdu a ubytování se děti rozběhly do lesa, kde si hrály na indiány a různé hry. Večer kdo chtěl tak si mohl vyrobit indiánskou čelenku, či korále z těstovin doplněné různými barevnými motivy. Ráno jsme se pustily do výroby indiánských triček, každý si vyrobil vlastní tiskátko z brambor a namáčel do barev a dle své fantazie děti vytvořily nádherná trička. Odpoledne jelikož počasí nepřálo a pršelo, nekonalo se opékání buřtů a indiánská stezka s pokladem. Ve společenské místnosti převlečení malý indiáni plnili úkoly. Za úspěšné splnění úkolů, každý dostal nějaké odměny. Potom následovala malá dětská diskotéka a večer hraní na kytaru. Poslední den pobytu se přece jen sluníčko usmálo a každý malý indián plnil úkol např. střílení s lukem, shazování plechovek. Před odjezdem všechny děti dostaly diplomy a mlsoty za účast na víkendovém indiánském pobytu. Maminky byly značně unavené, ale pohled našich dětí předčil vše a všechny děti byly nadšené. Další program bude vždy vyvěšen na nástěnce v MC nebo na vývěsce naproti drogerii Teta. Poplatky: HERNIČKA: 10 Kč/den, člen 5 Kč / den TĚŠÍME SE NA VÁS Poděkování Ráda bych poděkovala třídním důvěrníkům, školním pracovníkům a dalším pomocníkům za jejich skvěle odvedenou práci při našich aktivitách ve školním roce 2012/13. Všem přeji krásné, sluneční prázdniny plné úžasných zážitků. Těším se Vás opět v září při další naší spolupráci. Lada Stonová - předsedkyně KRPŠ

14 Vamberecký strana zpravodaj 14 Několik zpráviček z našich školiček Voda je vzácný dar Tak právě takhle jsme pojmenovali náš ekologický projekt pro školní rok O tom jak probíhal, jsme vás během školního roku ve svých příspěvcích seznamovali. Vyvrcholením celého projektu pak byla sbírka, která probíhala pod dozorem Městského úřadu ve Vamberku. Chceme touto cestou poděkovat mamince paní Juskové, která nám obětavě pomáhala s potřebnou administrativou. Výtěžek byl zaslán nadaci Člověk v tísni k použití v sekci VODA. Před samotnou sbírkou paní učitelky na třídách dětem vysvětlily důvod i záměr sbírky, ukazovaly jim prospekty s fotografiemi z míst, kde lidé nemají přístup k vodě. Děti si vyzkoušely, jaké to je, nést těžký kbelík s vodou, byť třeba jen dva metry. To hlavní, co jsme ale touto sbírkou sledovaly, nebyla jen pomoc lidem v nouzi, ale především výchova dětí k soucítění a schopnosti pomáhat potřebným. A už vůbec nešlo o částku - větší váhu měl samotný akt, kdy dítě vlastoručně vhodilo do připravené kasičky peníze. Děti ze třídy Šnečků měly i možnost volby. Když po splnění různých úkolů našly poklad s opravdickými penězi, měly se samy rozhodnout, zda si za ně něco koupí, či jej vhodí do kasičky. Vybraly si to druhé a jen tím potvrdily, že jsou nádhernými, byť malými lidskými bytostmi. Celková částka, která se nakonec vybrala, byla 2 365,- Kč. Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří do ní přispěli. A hlavně - děkujeme za jejich děti, za to, jak je vychovávají. P.S. Po několika týdnech se přehnala Českou republikou povodeň. Opět voda a opět spousta lidské solidarity a pomoci. Za mateřskou školu VODNÍČEK Vendula Havlová Školní rok pomalu končí. Čtete správně - ne skončil, ale končí. Oficiálně je totiž konec školního roku vždy až 31. srpna. Navíc, naše mateřská škola, pod kterou spadají obě školky - Vodníček i Sluníčko, vlastně ani žádné prázdniny nemá. Buď je v provozu jedno pracoviště nebo druhé. Jsme v dalekém širokém okolí jediné předškolní zařízení, kam mají možnost zaměstnaní rodiče dávat své děti po celou dobu prázdnin. Samozřejmě apelujeme na to, že i dítě má právo na dovolenou. Pobyt ve školce je nutno brát stejně jako docházku do jakéhokoli stupně školy, jsme přece institucí vzdělávací, nikoli sociální. A tak v době, kdy čtete tento příspěvek, je v jedné školce relativní klid a v druhé to stále bzučí dětskými hlásky. My se teď ale ohlédneme za uplynulým posledním pracovním měsícem v mateřské škole VODNÍČEK. Vešlo se do něho opravdu hodně. Posuďte sami. Celodenní výlet do Hradce Králové, kde jsme se byli podívat ve vodní elektrárně Hučák a pak jeli do skanzenu v Krňovicích. Shlédli jsme dvě divadelní představení, jedno v mateřské škole - Vesele a hravě nejen o dopravě a jedno v MKS Tři rudá brka náčelníka Vševěda. Návštěva u profesionálních hasičů v Rychnově nad Kněžnou. Vycházky k řece a k pekelskému rybníku. Poslední návštěva předškoláků ještě coby nečtenářů v městské knihovně. Rozloučení s nadstandardními aktivitami - s Výtvarníčkem, ukázkovou hodinou pro rodiče s Koťátkem, veselým dováděním s pobytem v bazénu. Pasování na školáky a Kouzelná noc ve školce. To jsou jen akce celé školky. Každá třída si ještě přidávala svoje - letní karneval, zahradní piknik, hopsání celé třídy na velké trampolíně u kamaráda... Kdybychom z každé akce měli dodat jen pár fotografií, nevešlo by se do tohoto čísla Vambereckého zpravodaje již nic jiného. Fotografií uvidíte tedy jen několik, ale co se určitě na tuto stránku ještě vejít musí, je poděkování spoustě lidem, kteří svou ochotou, pohodou a laskavostí přispěli k tomu, že si naše děti mohly červen opravdu užívat. Především chceme poděkovat tatínkovi panu Skálovi, který nám zprostředkoval návštěvu u profesionálních hasičů a jeho kolegovi panu Drozdíkovi, který se našim dětem věnoval. Děti byly nadšené a učitelky také. Málokdo totiž umí s předškoláky jednat a tady to byl pedagogický koncert. Děkujeme také mamince, paní Hrickové, která velmi ochotně malovala obličeje malým tanečnicím i tanečníkům na letním karnevale u Šnečků. Poděkování patří i mamince paní Vyskočilové, která si kvůli nám vzala v práci volno a dovolila nám řádění na trampolíně. Díky také všem hodným řidičům (i paní řidičce) autobusů za jejich ochotu a trpělivost. A samozřejmě děkujeme i všem rodičům předškoláků, kteří pomohli s organizací a průběhem Kouzelné noci. Vstřícnost, ochota a pomoc dospělých jsou o to cennější, že ukazují dětem, že svět kolem nich je dobrý. Ještě jednou děkujeme a krásné léto všem. Kolektiv MŠ Vodníček

15 strana 15 Vamberecký zpravodaj Jako každoročně začátek června patří dětem. Den dětí, my oslavujeme celý týden a letos jsme začali už 30. května a to výletem do Prahy. Navštívili jsme Divadlo Kouzel Pavla Kožíška. Toto představení bylo s natáčením VIP zpráv s televizí Prima, což jsme samozřejmě nevěděli, ale děti měli možnost vidět osobně známé osobnosti. Z celého divadla si Pavel Kožíšek vybral 3 děti z naší školky, kde s ním čarovali a nakonec je obdaroval pexesem s jeho čarovnými postavičkami. Na závěr se pak s ním děti fotily. Po představení jsme nasedli do autobusu a jeli jsme přes celou Prahu na letiště, kde jsme měli domluvenou exkurzi na letišti. Děti si prošly si turniketem, kde si vyzkoušely jako odbavení a podívaly se co je vidět na obrazovce, (rentgeny), co mají v batůžku, tak jak to na letišti vidí když nás kontrolují. Pak se dostaly na letištní plochu, kde viděly rolovat letadlo a poté start letadel i přistání, podívaly se do letadla, dokonce dětem ukázali jejich hasiče. Upozornili děti na barvy letadel, které korespondují s oblečení personálu dle dané země., jak rozpoznají letadla, viděli jsme pilota, letušky, děti viděly jak se dostanou zavazadla do letadla. Měly možnost představy o velikosti letadla. Rozlišovali jsme zvuky motorů. Dokonce nám zamávali piloti startujících letadel. Po celý den jsme měli hezké počasí, když jsme nasedli do autobusu, začalo pršet a pršelo celou cestu až domů. Další den už letiště nepřijímalo, byla mlha a prší a prší. V pondělí jsme musely změnit plán, místo dopravního dne jsme si ve třídě udělaly soutěže, skákali jsme v pytlích, přetahovali jsme se a prokousávali jsme se do koláčů. Až ve středu jsme si udělali dopravní den, na který se děti těšily. Další den jsme tu měli divadélko, které bylo zaměřeno na BESIP, bylo to moc hezké a poučné pro děti před prázdninami. V pátek nás čekala pohádka v sokolovně Tři rudá brka, která se dětem líbila. Samozřejmě jsme jako každý rok uspořádali výlet na Vyhlídku i našimi nejmenšími Kuřátky. Letos děti během cesty hledali různé schované obrázky s broučky, lučními květinami, což jsme pojali jako výukový program. Na Vyhlídce děti čekalo nejen úžasné prostředí a velice ochotný personál, který dětem připravil ozdobený pohár a limonádou, ale také jsme si zahráli různé hry a využili prolézačky, které nám tam byli k dispozici. Zakončení školního roku čekalo i na naše Ptáčata. Děti jsme pasovali opravdovým rytířským mečem na ŠKOLÁKY. Jelikož jsme měli opravdu teplé počasí, vymysleli jsme nenáročné, ale srandovní soutěže, zpívali s kytarou u grilování klobás aj. Také jsme společně s rodiči připravili drobné občerstvení, za což velice děkujeme. V dalších dnech jsme si povídali o dětech s rozdílnou barvou pleti, hráli jsme si na Indiány, napodobovali jsme jejich chůzi a stavěli jsme jejich obydlí. Velcí předškoláci si povídali o rodině, děti si přinesly fotky a jmenovaly, kdo to na nich je. Vedly rozhovory o práci, řemeslech a pozorovali jsme, co kdo dělá a s jakým materiálem kdo pracuje. Porovnávali jsme jejich povrch, váhu, tvrdost a barvu. Také se děti bavily, kde s rodiči byly na dovolené, hledaly na globusu místa, která navštívily nebo by chtěly se tam podívat. Místa, které děti navštívily, jsme zaznamenávaly do mapy, měřily jejich vzdálenost, aby si děti udělaly představu o tom, že existují i jiná místa, která neznají. Hodně dětí touží se podívat na severní pól. V duchu indiánů a kovboj máme i v lékárně krásné tablo. Poděkování rodičům za pomoc při opravě plotu a opravě hraček a další spolupráci, VELICE SI TOHO VÁŽÍME. Kolektiv MŠ Sluníčko přeje hezké prázdniny

16 Vamberecký strana zpravodaj 16 Městská knihovna Voříškova 84, Telefon: , Ani sebekratší okamžik nelze prožít znovu. Nevyužiješ-li ho, promarníš nejspíš celý život. Za 100 let tady budou samí noví lidé (Stacey Boltz) Nepromarněné dny léta s těmi, s nimiž Vám je nejlépe Vaše knihovnice LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA V MĚSÍCI ČERVENCI: ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ STUDOVNA PRO DOSPĚLÉ Pondělí + čtvrtek: 8,00 11, 00 13,00 17,00 ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ STUDOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ Pondělí: 9,00 11,00 BELETRIE INGEMARSS, Kajsa: Sny o vůni citronů Agnes je šťastná nebo je to jen její přání? Když se její jistoty začínají hroutit, rozhodne se s kamarádem otevřít novou restauraci... JANEČKOVÁ, Klára: Prokletý původ Příběh mladé hraběnky z Ischie a renesanční Florencie v první polovině 16. století. KRAMEROVÁ, Kieran: Princové mají přednost Málokterá žena by chtěla být označena za starou panu, kromě lady Poppy. Odrazuje všechny nápadníky a čeká na ruského prince Sergeje... LASICA, Milan: Dopisy Emilovi Milan Lasica ve zkratce a s humorem jemu vlastním reflektuje naší Nové knihy - červenec 2013 každodennost i uplynulé půstoletí svého života. Pro své texty si zvolil fiktivní postavu důchodce Míry, který z hospicu zasílá dopisy svému spolužákovi Emilovi. SHELDRICK, Daphne: Africký příběh lásky Životní osudy autorky, která se narodila v Keni a vyrůstala obklopená překrásnou přírodou. STEEL, Danielle: Zrada Úspěšná devětatřicetiletá režisérka odhaluje zradu těch, od nichž by ji nikdy nečekala, od lidí, které nejvíce miluje... NAUČNÁ LITERATURA DVOŘÁČEK, Petr: Místa české historie Jsou to toulky po stopách historických událostí. JAKUBISKO, Juraj: Živé stříbro Juraj Jakubisko, režisér, scenárista, kameraman a výtvarník, nazval tímto přirovnáním vzpomínky na prvních třiatřicet let svého života. KVAČEK, Robert: První sv. válka a česká otázka Pozornost patří české tématice, české otázce, kterou světová válka otevřela různým řešením. Zaznamenává, proč a jak se prosazovala zcela nová československá státní idea. MÁRA, Jiří: To snad není možný Dvacet čtyři tisíc kilometrů kolem celé Austrálie zdolala cestovatelská rodina Márových z Přerova, s kterou se i vamberští příznivci měli možnost seznámit. WEISSENSTEINER, Friedrich: Velcí panovníci rodu Habsburského Autor představuje nejvýznamnější panovníky z habsburského domu. V červenci můžete vidět... ještě stále výstavu Malované hedvábí od Ivy Beňové. Všechny vystavené obrazy i malované šátky a šály jsou prodejné. Všichni jste srdečně zváni!!! Hedvábné malování Ivy Beňové Asi tak před 30ti lety jsem objevila ve výkladní skříni prodejny Díla v Hradci Králové naaranžovaný hedvábný šátek. Působil na mne magicky. Litovala jsem a záviděla, že nemám možnost podobných výtvarných hrátek,. V totalitní době nebylo možné se v Čechách seznámit s technologií malby na hedvábí, ani nakoupit hedvábí a barvičky. Roky běžely a mně se splnila letitá touha. Při první příležitosti jsem využila možnosti seznámit se, jak se maluje na hedvábí. Od roku 2001 se pokouším malovat na hedvábí také. Už nezávidím, hledám a užívám si svých výtvarných pokusů Iva Beňová Celý měsíc srpen je knihovna uzavřena. Na září chystáme výstavu Mandaly paní Ivony Stonjekové s vernisáží od 17,30 hod. a následnou přednáškou Nevšední energetika českého duchovního prostoru. Přednášet bude Ivo Fluksa od 18 hodin. Výstava potrvá do připomínáme znovu výlet do Litomyšle, který je plánován na sobotu Přihlášky evidujeme v oddělení pro dospělé se zálohou 150,- Kč do od 18 h. veřejné čtení v kostele sv. Prokopa s hudebním doprovodem dětského souboru Kvítek plánujeme přednášku MUDr. Julia Šimka na v 17,30 hod. na téma Neurologická onemocnění bolesti hlavy, bolesti zad, cévní mozkové příhody apod. Pokud se vám po nás stýská, čekáme na vás stále na stejném místě a číst i lebedit si můžete třeba v houpacím křesla nebo v pruhovaných babiččiných peřinách VAŠE KNÍŽKY

17 strana 17 Poděkování Vamberečtí dobrovolní hasiči a spolu s nimi i občané urychleně reagovali na povodně v jiných částech naší republiky. Spoustu věcí, které lidem v těchto oblastech chyběly, jim hasiči dovezli. V pátek se vrátili a v sobotu je čekal celodenní program k oslavám 140. výročí hasičského sboru ve Vamberku, který zvládli organizačně vynikajícím způsobem. Za město Vamberk a jeho občany jim patří poděkování a přání klidného léta. Květa Krpačová Stalo se aneb bejvávalo před 130 lety 31. srpna 1883 navštívil vambereckou školu Vojta Náprstek a Tomáš Garrigue Masaryk. Vyslovili uznání řídícímu učiteli Prokešovi za jeho sbírky. před 70 lety V srpnu roku 1943 byl na pozemku Jana Bartáka v horních lukách nalezen pramen pitné vody, který velmi pomohl se zásobováním městského vodovodu. před 40 lety V červenci roku 1973 začala 1. etapa výstavby sídliště Struha. Bylo zbouráno 40 rodinných domků, na jejichž místě vyrostly ve dvou etapách panelové domy se 420 byty. před 20 lety 3. července 1993 byly požehnány a umístěny do věže kostela sv. Prokopa dva nové zvony. Byly pořízeny díky nadaci založené po prodeji Lidového domu městem. Dva zvony doplnily první zvon z roku 1990, na nějž uspořádali sbírku obyvatelé Vamberka a přilehlých obcí. Dům dětí a mládeže ve Vamberku Děkujeme všem, kdo s námi v letošním školním roce spolupracovali a to hlavně všem externím pracovníkům, kteří svůj volný čas věnovali dětem. Děkujeme též všem organizacím a jejich pomoci v naší práci. Děkujeme i Vám, rodiče, že jste své ratolesti poctivě vodili na aktivity u nás v DDM. Přejeme Vám všem krásné léto prožité v harmonii a plném zdraví! NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK SE TĚŠÍ ŠTĚPKA A VERČA!!! Výročí osobností zemřel ve Vamberku František Vích, učitel, ředitel školy a hudebník. Učil na školách na Rychnovsku. V letech byl ředitelem měšťanských škol ve Vamberku. Ovlivňoval hudební život ve Vamberku. V letech stál v čele besední filharmonie. Vedl pěvecký kroužek a chrámový sbor. Spolupracoval s ochotníky. Věnoval se hudebním talentům (Jiří Dvořáček, Zdeněk Pavel ad.). V letech psal obecní kroniku. Jeho matka byla sestrou historika Josefa Kalouska. 60. výročí úmrtí (* ve Vamberku) zemřel v Kyšperku (Letohradě) P. František Voříšek, kněz a hudebník. Byl synem vambereckého učitele Václava a bratrem skladatele Jana V. H. Voříška. Od 8 let zpíval v týnském sboru v Praze, kde později vystudoval bohosloví. Jako farář působil v Českých Petrovicích, Nekoři a Kyšperku. Komponoval hudbu (skladba Chlouba a dobročinnost ) výročí úmrtí (* ve Vamberku) zemřel Josef Strachovský, sochař. Studoval na mnichovské akademii. Věnoval se portrétúm, tvořil pamětní desky a náhrobní plastiku, ale především monumentální tvorbu pomníkovou. Je autorem modelu pomníku rodiny Vilímkových na starém vamberském hřbitově výročí úmrtí (* v Kutné Hoře) se v Náchodě narodil Josef Mojžíš, farář. V letech působil ve Vamberku jako farář Církve československé. Poté byl tři roky vězněn nacisty (Hradec Králové, Terezín, Dachau). Po válce byl ve Vamberku členem rady Místního národního výboru. V letech stál v čele ochotnického souboru výročí narození se ve Vamberku narodil Josef Hajniš, úředník a kronikář. Pracoval v Bednářově textilce jako dělník a úředník. Od roku 1904 byl obecním strážníkem a později městským tajemníkem. V letech vedl obecní kroniku. Psal články, oslavné básně a slavnostní projevy výročí narození ( ve Vamberku) se v Týništi narodil Karel Svoboda, učitel. Učil v Chlenech a na Rovni, kde se stal řídícím učitelem. Bojoval v 1. světové válce, stal se francouzským legionářem. Ve funkci řídícího učitele působil i ve Vamberku v letech Byl sokolským vzdělavatelem a předsedou Osvětové komise výročí narození ( ) se ve Vamberku narodil Antonín Bednář, průmyslový podnikatel a mecenáš. Po otci zdědil textilní továrnu, kterou několikanásobně rozšířil. Byl štědrým podporovatelem mnoha vambereckých spolků a organizací. Spolufinancoval výstavbu Chaty Na Vyhlídce. Dlouhá léta stál v čele ochotníků a turistů výročí narození ( v Rychnově n.k.) Divadelní spolek ZDOBNIČAN Naši milí příznivci, rok utekl jako voda a máme tu opět divadelní prázdniny. S letošní jarní ochotnickou sezónou jsme se rozloučili představením Tři rudá brka náčelníka Vševěda. Inscenace na motivy známé pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda v režii Milana Pergera jr. překvapila diváky zejména svoji originalitou. Kdo by čekal, že Vševěd je ve skutečnosti náčelník indiánů? Že Plaváček se jmenuje John Greenhorn a usiluje o tři rudá brka z čelenky náčelníka Vševěda proto, aby se mohl stát členem loupežnické bandy známého Lotra Mexického? Asi nikdo. V tom ale spočívá ona originalita představení. Pravda, zřejmě se budou bavit spíše dospělí či dospívající, ale kdo ví? Třeba se mýlíme a i těm nejmenším se pohádka líbila. O reprízách tohoto představení Vás budeme informovat v září. O čem Vás mohu, ale informovat již dnes jsou reprízy komedie Manželka se nepůjčuje. Přijďte se pobavit do Rychnova nad Kněžnou 4.9., do Rokytnice v Orl. horách o den později, tedy 5.9. Tutleky nás přivítají v sobotu a pro vzdálenější příznivce reprízujeme v pondělí 23.9 v Broumově. Těšíme se na Vaši návštěvu a za celý soubor přeji krásné a slunečné léto. M. Sojková Vamberecký zpravodaj zemřel v Opočně Ladislav Jánek st., obchodník. Textilní obchod provozoval v domě čp. 4 na vambereckém náměstí. V letech (s výjimkou válečných let) stál v čele Sokola. Od mládí hrál ochotnické divadlo. V letech byl předsedou divadelníků, vedl loutkářský kroužek. 30. výročí úmrtí (* v Merklovicích) zahynuli v koncentračním táboře Osvětim sourozenci Věra a Jiří Šlaplovi. Žili s rodiči v čp.3 na vambereckém náměstí. Oba pracovali jako úředníci. Spolu s rodiči byli pro svůj židovský původ v prosinci 1942 internováni nejprve v Terezíně a později v Osvětimi, kde oba sourozenci skončili v plynové komoře. 70. výročí úmrtí (* Věra a Jiří) se v Pluhově Žďáru narodil Ludvík Poslušný, učitel. Absolvoval učitelský ústav a do roku 1938 učil na Slovensku. Poté působil na několika školách na Rychnovsku. V letech učil ve Vamberku. Od mládí působil v Sokole a turistice. Během 2. světové války byl zapojen v odboji. Roku 1992 byl jmenován čestným občanem našeho města výročí narození ( v Rychnově n.k.) se narodil Adolf Vyskočil, hřebenář a starosta města. Svou živnost provozoval v čp.92. Starostou města byl v letech Poté byl zvolen starostou okresního zastupitelstva v Rychnově. Hrával ochotnické divadlo a v letech stál v čele spolku výročí narození ( ) OZNÁMENÍ Od oznamujeme přestěhování pro - vozoven Kosmetika Dańsová a Pedikúra Šlapáková na přechodnou dobu do prostor Tyršova čp. 260 (nízká budova bývalé školy u Suchánkovy vily ). Děkujeme za pochopení. Daňsová , Šlapáková

18 Vamberecký strana zpravodaj 18 Společenská kronika BLAHOPŘÁNÍ V červenci 2013 oslaví: 75 let Jaroslav Hladký 80 let Helena Strachová 85 let Stanislav Vyskočil 92 let Věra Grűnerová 92 let Eliška Pašková VZPOMÍNKA V srpnu 2013 oslaví: 75 let Věra Fajfrová 75 let Eva Dařbujanová 75 let Růžena Fariánová 75 let Václav Kubíček 75 let Jana Bártová 80 let Karel Jelínek 91 let Marie Krsková Dne 31. července uplyne 12. výročí od tragické smrti našeho drahého syna ALEŠE HALBGEBAUERA z Vamberka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají rodiče Dne 9. července 2013 by se dožila paní JIŘINA STRACHOTOVÁ 80 let. Vzpomíná rodina Strachotova Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho měli rádi Dne 28. července uplynulo 10 let od úmrtí mé mamky paní PAVLY PAVLOVÉ, 6. července též 10 let co navždy odešel můj taťka pan VÁCLAV PAVEL z Merklovic. 29. srpna uplyne 14 let kdy zhasly oči, které tak rády viděly, zapadlo slunce všech mojich nadějí, oči mé milované dcery Bc. VLADANKY MAULEROVÉ, učitelky ZŠ z Merklovic. S bolestí, láskou a úctou stále vzpomíná dcera Jana a mamka Jana Maulerová Od známých milých tváří, jdu, poutník, nevím kam. Jak mnozí šli již dříve, jdu jako oni sám. Dne 24. srpna 2013 by oslavil 100 let učitel základní školy a čestný občan města Vamberka pan LUDVÍK POSLUŠNÝ. Všichni, kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami. Dne 17. srpna uplyne smutných 10 let od umrtí paní JARMILY SOKOLOVÉ a dne 29. srpna 5 let od úmrtí pana JAROSLAVA SOKOLA z Vamberka. Stále vzpomínají syn Jaroslav, vnoučata Inka, Radek a Zdena s rodinami Vážení příznivci vambereckých ochotníků, v měsíci červnu zemřel v Praze BOBÍK JINDRA, náš kamarád i aktivní herec Zdobničanu v letech Hrál už v pohádkách (Stříbrná studánka, Meluzína), a později např. v hrách Zuzana Vojířová, Muzikantská liduška, Filozofská historie a Deník Anny Frankové. Příležitostně vystupoval také jaké zpěvák se souborem DIXI Vamberk. Kdo jste ho znali, nebo s ním vystupovali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Přátelé z divadla Mladý architekt shání rodinný dům i menší ve Vamberku, nebo okolí. Tel.: Dne 7. července uplynulo 33 let od chvíle, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a věrný kamarád pan OLDŘICH JELÍNEK. Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou Čas běží, nevrátí co vzal, jen vzpomínky zanechal. Dne 15. srpna vzpomeneme již pátého výročí úmrtí pana JOSEFA DVOŘÁČKA, učitele z Vamberka. S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcera Dne 16. července tomu bylo 16 let, kdy nás navždy opustil pan JOSEF STÁREK kadeřník z Vamberka. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. VETERINÁRNÍ ORDINACE VAMBERK oznamuje: v termínu od do bude ordinace ZAVŘENA z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení. Tříčlenná rodina shání byt 3+1, nejlépe v OV. Tel.:

19 strana 19 NADSTANDARTNÍ VLASTNÍ BYDLENÍ k prodeji zrekonstrukované byty do OV s vlastním parkovacím místem na vlastním pozemku byty o velikosti 2+KK a 1+KK, výměře 58 m 2 až 75 m 2 v ceně od ,- Kč do ,- Kč ve Vašem městě Vamberk byty se nachází v bytovém domě rozděleném na 7 bytových jednotek v klidné části města nyní ještě s možností upřesnění rekontrukce (kuchyň, koupelna) POMŮŽEME A ZAJISTÍME FINANCOVÁNÍ VÁMI VYBRANÉ BYTOVÉ JEDNOTKY. Více informací: Jana Hynková, tel: Kontakt financování: Jaroslava Tkadlečková, tel: Vamberecký zpravodaj AUTOSERVIS NÁHRADNÍ DÍLY - OLEJE SELENIA - DIAGNOSTIKA MOTORŮ (Fiat, Alfa Romeo, Lancia) - PNEUSERVIS - ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ - AUTOBAZAR - VÝKUP ZA HOTOVÉ - ND NOVÉ I POUŽITÉ - ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ - PŘÍPRAVA A PROVÁDĚNÍ STK A ME - DOVOZ VOZIDEL Z ITÁLIE - SPECIALIZACE NA ITALSKÁ VOZIDLA PRO SERVISY, PRODEJCE DÍLŮ A STÁLÉ ZÁKAZNÍKY VÝRAZNÉ SLEVY ZDARMA zapůjčení náhradního vozidla po dobu trvání servisních prací. Záměl 215 AUTO-PLESL, s.r.o. (u žel. přejezdu) tel./fax: , mobil: Prodej ze dvora kravské mléko Farma Tichý a spol. a.s., Záměl inzerát Kaufland??? Prodejní doba: každý den ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. Prodejní cena: 12,- Kč/l Prodejní místo: kravín Záměl Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! Kontakt: kravín Záměl tel.: mobil: Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.

20 Vamberecký strana zpravodaj Kompletní zhotovení pomníků z přírodního kamene Opravy a úpravy pomníků Moderní tvary pomníků Urnové pomníky za výhodné ceny Nejlevnější světlá i tmavá žula Sekání nápisů a pečící kameny České Libchavy 89, České Libchavy tel./fax , mobil: , TJ Sokol Vamberk - slet v Roudnici nad Labem Vamberecké sokolky, které reprezentovaly ve dnech v Praze na XV. Všesokolském sletu si opět zopakovaly své skladby v Roudnici nad Labem, nazvané Roudnice pod Řípem ve dnech Zkoušky hromadných skladeb proběhly v sobotu a potom se společně odešlo na horu Říp. Na vrcholu této hory leží rotunda sv. Jiří, která se stala oblíbeným poutním místem. Na Říp se vypravuje každým rokem mnoho průvodů a díky turisticky značené trase není možné zabloudit. Také na Řípu nám Moraváci předvedli divadelní představení s harmonikou a zpěvem. Slavnostní průvod městem proběhl v neděli a na hod. bylo plánované zahájení. Jak je již zvykem, na plochu po slavnostním zahájení vždy nastupují jako první cvičenky a cvičenci z Věrné gardy. Počasí opět nezklamalo a začínalo se v dešti. Je až z podivem jak Věrná garda nastupuje uvědoměle v zimě či v dešti a hlavně bez ohledu na věk cvičenců, protože někteří z nás oslavili už úctyhodných 80 let. Naše ženy zacvičily skladby: Česká suita a Waldemariána - M.Bartošová, J.Vrkoslavová, J.Kurucová, H.Bavlovičová, R.Antalová, J.Kubíčková, V.Vídeňská, R.Vídeňská, J.Krsková, V.Kocourková, M.Mizerová, B.Janečková. Skladbu: Jen pro ten dnešní den: MUDr M. Mihulková, J. Lžíčařová, Z. Kurucová, J. Kurucová, M. Řeháková. L. Doležalová, V. Fajfrová, V. Tomášková. Paní učitelka J.Jasanská měla dozor nad mladšími žákyněmi, které na melodii Mach a Šebestová předvedly skladbu Jonatán a sklidily ohromný aplaus: za Vamberk to byla cvičenka: A. Martincová, A. Kučerová, B. Schejbalová, E. Janková, K. Bergerová, A. Lisková, V. Michalíková, A. Hlávková. Tuto skladbu s nimi nacvičila p. učitelka V. Vídeňská. Na závěr programu zazněla nová skladba Waldemariána, kterou naše ženy také cvičily a stažením vlajky Sokolské slavnosti pod Řípem ukončily. Velkou pochvalu si od nás zaslouží starostka Marie Bartošová, Marcela Dolečková a Věra Vídeňská, které tyto skladby zdárně secvičily. Také velký obdiv si získala místostarostka Jana Kurucová, která secvičila všechny tři skladby. Velký dík všem našim Vambereckým cvičenkám, které statečně odolávaly počasí a všem nepříjemnostem. Jen pevně věřím, že na cvičení nezanevřou. Zapsala: Lída Doležalová

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2015

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2015 Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad rok 2015 ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00-12.00 hod. datum služby rok 2015 jméno lékaře adresa ordinace telefon

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-29-2015 Termín jednání 5. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více