- Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568"

Transkript

1 - Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích Jednání zahájil předsedající starosta obce Petr Vajbar a přivítal všechny přítomné. Přítomnost členů zastupitelstva obce: Příloha zápisu č. 1 podle prezenční listiny přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Po rezignaci MUDr. Jitky Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce činí celkový počet členů zastupitelstva obce v době zahájení jednání zastupitelstva obce 8 členů. Účast veřejnosti: podle prezenční listiny přítomni 4 občané Příloha zápisu č. 2 Starosta konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, veřejnost byla o termínu a místě konání zasedání a o návrhu programu jednání informována pozvánkou na úřední desce obecního úřadu, dále SMS zprávou a zveřejněním na internetové stránce obce sedm dní před konáním zasedání. Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Usnesení č. 188 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu o průběhu jednání Petra Valouška a ověřovatele zápisu Radka Průdka a Ing. Miloše Šikulu. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 2. Schválení programu jednání. Příloha zápisu č. 3 Návrh hlavního programu jednání: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu jednání 3. Slib nového člena zastupitelstva obce 4. Zpráva finančního výboru - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012, provozní náklady + mimořádné opravy) - Návrh rozpočtu obce na rok Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce Stanovení priorit pro čerpání prostředků z rozpočtové rezervy 7. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy komise 10. Různé 11. Závěr

2 Starosta předložil návrh na rozšíření programu jednání pod bodem 10. Různé o: a) žádost o odprodej části pozemku 3843/30 ve vlastnictví obce b) informace z porady starosty konané c) rozhodnutí o konkursu na místo ředitele školy d) pronájem místností obecního úřadu k podnikání e) pohledávka f) výletní noviny Usnesení č. 189 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání včetně jeho rozšíření dle návrhu starosty. Hlasování: pro 8 členů, proti 0, zdržel se 0 3. Slib nového člena zastupitelstva Příloha zápisu č. 4 Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že doručením dne rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce MUDr. Jitka Hlavňovská. Podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, byli jako náhradníci za volební stranu č. 4 Nezávislý pro Rakvice zvolení 1. náhradník Jana Janoušková, 2. náhradník Václav Horáček. První náhradník Jana Janoušková se mandátu člena zastupitelstva obce vzdala a další náhradník v pořadí Václav Horáček mandát přijímá. Proto bylo přistoupeno ke složení slibu nového člena zastupitelstva obce. Starosta požádal místostarostu obce Petra Valouška, aby přednesl text slibu člena zastupitelstva obce. Ten před přečtením slibu požádal přítomné, aby povstali a pak slib přečetl. Pan Václav Horáček složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova Slibuji a potvrdil složení slibu svým podpisem. Poté převzal z rukou starosty obce Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Rakvice. Václavu Horáčkovi bude poskytnuta odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce počínaje dnem ve výši schválené usnesením zastupitelstva obce č. 12 ze dne Zastupitelstvo obce pokračuje v jednání v počtu 9 přítomných členů. 4. Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce 2012 Příloha zápisu č. 5 Starosta obce navrhl projednat tento bod před projednáním návrhu rozpočtu obce na rok 2012 tak, aby závěry přijaté k tomuto bodu mohly být do rozpočtu obce zapracovány. Seznámil pak zastupitelstvo obce s jednotlivými žádostmi spolků a sdružení, s jejich finančními požadavky a odůvodněními žádostí. Jedná se celkem o 12 subjektů a celkový přehled je uvedené v příloze zápisu. U žádostí bez uvedené požadované výše finančního příspěvku z rozpočtu obce, byl zastupitelstvem obce v diskuzi navržen ke schválení příspěvek ve stejné výši jako v roce Usnesení č. 190 Zastupitelstvo obce schvaluje výši finančních příspěvků jednotlivým místním zájmovým organizacím a občanským sdružením pro rok 2012, účely jejich použití a způsob jejich čerpání viz příloha zápisu č. 5. Schválení finanční prostředky budou zahrnuty do výdajové části rozpočtu obce. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se- 0 V diskuzi k žádostem neziskových organizací s činností v oblasti zdravotní a sociální péče se zastupitelstvo obce shodlo v názoru, že zastupitelstvo obce bude i napříště projednávat pouze žádosti organizací působících v regionu Břeclavska.

3 5. Zpráva finančního výboru, návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 a návrh rozpočtu obce na rok 2012 Příloha zápisu č. 6 Předseda finančního výboru Mgr. David Foldyna podal zprávu z jednání výboru dne FV projednal: - závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok 2011 se záporným výsledkem ,81 Kč. Po projednání zdůvodnění překročení čerpání prostředků obce doporučuje FV zastupitelstvu obce schválit tuto závěrku výsledku hospodaření s tím, že záporný výsledek bude součástí rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2012 předloženého starostou obce Předseda FV požádal Mgr. Vysloužila, aby jako ředitel školy seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice (upravená varianta č. 3). Podrobný návrh rozpočtu podle jednotlivých účtů je přílohou zápisu a zastupitelstvo obce obdrželo tento návrh před zasedáním. Rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice pro rok 2012 plánuje provozní výdaje ve výši ,-Kč. Součástí tohoto rozpočtu je záporný hospodářský výsledek z roku 2011 ve výši 6.285,81Kč. V rozpočtu jsou plánovány výdaje na dokončení vnitřní rekonstrukce budovy z r a na novou fasádu mateřské školy. Jelikož k výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011 a návrhu rozpočtu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádných připomínek či dotazů, nechal starosta o obou předložených materiálech samostatně hlasovat. Usnesení č. 191 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok Se záporným výsledkem ve výši ,81 Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 192 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012 dle verze č. 3 tj. celkové výdaje ve výši Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Předseda finančního výboru poté seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok Podrobný položkový rozpočet příjmů a výdajů je v příloze zápisu. V diskuzi bylo konstatováno, že rozpočet obce je nastaven jako schodkový s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány finanční prostředky z minulých let. Finanční výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce schválit převod části finančních prostředků vedených na běžném účtu obce ve výši 7 mil. Kč na termínovaný vklad s roční lhůtou uložení za nejvýhodnější současnou % p.a. sazbou na finančním trhu. FV dále navrhuje realizaci úsporných opatření a to sloučením činností spojených se správou a provozem výstavní galerie obce s činností knihovníka obecní knihovny. Správu galerie řešit stálou platbou, organizaci výstav a pod. odměnou za realizovanou akci. úklid galerie včetně mytí oken řešit doplněním pracovní náplně u uklizečky OÚ. S návrhem nebyl knihovník zatím seznámen. Výklad k návrhu rozpočtu doplnil starosta obce o informaci o zařazení povinně stanovené krizová rozpočtová rezervy ve výši ,- Kč. Dále uvedl seznam akcí oprav a investic zařazených do výdajové části rozpočtu. Jelikož nebyly k předloženému návrhu vzneseny žádné připomínky či pozměňovací návrhy, nechal starosta o projednávaných bodech hlasovat.

4 Usnesení č. 193 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2012 s plánovanými příjmy ve výši ,- Kč a výdaji ve výši ,- Kč s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány prostředky z minulých let ve výši ,- Kč. Hlasování: pro - 9 členů, proti 0, zdržel se -0 Usnesení č. 194 Zastupitelstvo obce schvaluje převod 7 mil. Kč z běžného účtu obce na roční termínovaný vklad s nejvýhodnějšími podmínkami a zhodnocením. Zajistí a doloží starosta obce v termínu do konce března Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se 0 6. Stanovení priorit pro čerpání z rozpočtové rezervy Starosta obce předložil zastupitelstvu obce seznam rozjednaných investičních akcí obce a oprav většího rozsahu včetně informací o podaných a připravovaných žádostech obce o finanční dotace na tyto akce. Jedná se o akce nezařazené do schváleného rozpočtu obce. Pro omezené možnosti je třeba stanovit priority pro čerpání z rozpočtové rezervy s tím, že jde hlavně o tyto akce: -oprava fasády a vstupu do sokolovny (žádost o dotaci SFŽP) + parkoviště před sokolovnou -zametací vůz pro údržbu komunikací v obci (žádost o dotaci SFŽP) -údržba melioračních vodotečí (žádost o dotaci MZe) -pořízení použitého dodávkového vozidla pro hasičský sbor (žádost o dotaci JMK) -rekonstrukce chodníků podél vozovek III. tř. I. etapa (žádost o dotaci SFDI) -Dílce, výkup pozemků pro zástavbové území objekty bydlení -dům pro seniory (žádost o dotaci z ROP) -finanční spoluúčast obce na společném projektu obcí Přítluky, Rakvice, Zaječí Rozhledna na k.ú. Přítluky -skládka sutě na Trkmanci -oprava fasády kostela Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dosavadním postupem obce pro zajištění prostředků na realizaci plánovaných záměrů a s dosavadními výsledky těchto jednání. Zprávu doplnil předseda finančního výboru a navrhl zařadit do seznamu priorit zadání zpracování nového územního plánu obce, protože stávající ÚPO z roku 2001 nesplňuje zákonné podmínky. Dále Mgr. Foldyna vyzval starostu obce, aby co nejdříve sjednal nápravu při opravě schůdnosti chodníků v ul. Nádražní před rodinnými domy pana Průdka (Pneu servis a autoopravna) a před rodinným domem pana Janouška (provozuje zemědělskou činnost). Chodníky jsou v dezolátním stavu, neschůdné a neslouží svému účelu. Náklady na opravu chodníků uhradí majitelé přilehlých RD, kteří toto poškození prokazatelně způsobili. Jelikož k tomuto bodu programu nebyly podány další návrhy či připomínky vyzval starosta obce zastupitelstvo obce k přijetí usnesení. Usnesení č. 195 Zastupitelstvo obce a) v souladu s 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení nového územního plánu obce Rakvice (ÚPO Rakvice) a určuje zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem ÚPO Rakvice starostu obce Petra Vajbara. b) schvaluje, že obec Rakvice požádá Městský úřad Břeclav o pořízení ÚPO Rakvice c) schvaluje podání žádosti obce o dotaci z rozpočtu KÚ JMK popř. z programu IOP 5.3b podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území na pořízení ÚPO Rakvice. Hlasování o všech bodech usnesení současně: pro 9 členů, proti 0, zdržel se - 0

5 7. Obecně závazná vyhláška obce Rakvice č.2/2012 Příloha zápisu č. 7 Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh OZV č. 2/2012, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, k zajištění ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností, stanovení pravidel pro užívání plakátových ploch a pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tento návrh byl předem konzultován s orgánem dozoru veřejné správy MV včetně doplnění přípustných předchozích návrhů zastupitelstva obce. Mgr. Vysloužil vznesl dotaz, že ne zcela jasně chápe význam slov nevhodná doba a hlučné projevy. Jak by se porušení pak postihovalo? K dotazům se shodně vyjádřili starosta obce a předseda finančního výboru s tím, že se jedná o terminologii ve vyhlášce standardně použitou doba nočního klidu a limity hlučnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy. Porušení předpisů stanovených platnou OZV řeší ve správním řízení přestupková komise, v případě obce Rakvice projednávají tyto přestupky na základě veřejnoprávní smlouvy orgány města Břeclavi. Usnesení č.196 Zastupitelstvo schvaluje OZV obce Rakvice č. 2/2012. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 8. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpráva kontrolního výboru Příloha zápisu č. 8 Předsedkyně kontrolního výboru MUDr. Studýnková seznámila přítomné s výsledky jednání KV dne V rámci plánu činnosti KV bude kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce prováděna každé 3 měsíce, kontrola plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice říjen/ listopad, nejméně 2x ročně kontrola dodržování OZV o čistotě veřejném pořádku a OZV o místních poplatcích včetně kontroly správy místních poplatků. V závěru se zmínila o projektu bioplynové stanice Trkmanice s tím, že v rámci správního řízení zveřejnil KÚ JMK, OŽP Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí zpracované pro podlimitní záměr investora EGLIN, a.s. Brno výstavba Bioplynová stanice Rakvice (osada Trkmanice). KV upozorňuje, že v předloženém oznámení chybí vyjádření EIA, o posouzení vlivů na životní prostředí. K této připomínce se vyjádřil starosta obce. Dle sdělení MěÚ Břeclav OŽP se jedná v současné chvíli o tzv. zjišťovací řízení. Podle výsledku tohoto řízení (námitky, připomínky účastníků řízení k tomuto oznámení záměru) bude muset předkladatel předložený záměr doplnit, upravit nebo úplně přepracovat do souladu s oprávněnými připomínkami. Teprve k vyhovujícímu dokumentu bude zpracováno vyjádření EIA v souladu s platnými předpisy. V diskuzi k tomuto bodu doplnil Ing. Šikula, že navrhuje, aby obec využila možnosti se k záměru vyjádřit a prostřednictvím starosty obce vyjednala s investorem určité smluvní finanční kompenzace za realizaci záměru na katastru obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu KV a informace z diskuze k tomuto bodu na vědomí. 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy. V souvislosti s rezignací MUDr. Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce a současně předsedkyně komise pro životní prostředí, je nutné doplnit komisi o jednoho člena a následně určit předsedu komise. Václav Horáček, člen zastupitelstva obce, byl doposud členem komise ŽP z řad občanů. Nyní se přímo stal členem této komise jako člen zastupitelstva. Pro doplnění počtu členů komise pro životní prostředí navrhl paní, která se zabývá oborem dendrologie na Zahradní fakultě VŠ v Lednici a má blízko k problematice veřejné zeleně, ochrany přírody apod. Z jeho pohledu by její odborné znalosti zkvalitnily práci komise a tím posílily i přínos práce komise pro obec.

6 Starosta obce navrhl, aby se komise sešla zatím pod vedením člena zastupitelstva obce Václava Horáčka, včetně navržené nové členky komise a zvolila ze svého středu předsedu komise. Komise je poradním orgánem starosty obce a funkci předsedy komise může vykonávat kterýkoliv její člen. Se závěry tohoto jednání bude následně seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Usnesení č. 197 Zastupitelstvo obce schvaluje Václava Horáčka, člena zastupitelstva obce, členem komise pro životní prostředí. Zastupitelstvo obce pověřuje Václava Horáčka, aby svolal jednání komise pro životní prostředí za účelem doplnění počtu členů a zvolení předsedy komise z řad členů komise. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá zvolený předseda komise zprávu o závěrech tohoto jednání. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se Různé Starosta obce předložil k projednání doplněné schválené body programu: a) žádost o odprodej pozemku č.j. 178/2012 z Příloha zápisu č. 10a) Manželé Suchánkovi žádají obec o odprodej části pozemku p.č. 3843/30 vedeného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn vyhláškou č. 3/2012/VV. Členové zastupitelstva obce neměli po projednání k tomuto návrhu žádné výhrady či připomínky. Usnesení č. 198 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 3843/30 zapsaného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2, a to za cenu 300,- Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 b) informace z porady starosty konané dne Příloha zápisu č. 10b) Starosta obce shrnul závěry pracovní porady, připomenul úkoly týkající se jednání s vlastníky pozemků a postupu obce při výkupu pozemků v lokalitě Dílce. Zastupitelstvo vzalo závěry pracovní porady na vědomí. c) rozhodnutí zřizovatele o konkurzu na ředitele školy Příloha zápisu č. 10c) Starosta obce předal již dříve zastupitelstvu obce informaci Krajského úřadu JM kraje z týkající se změn zákona č.561/2004 o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kdy od ledna 2012 nabyl účinnost zákon č. 472/2011 Sb. a kde v 166 školského zákona je stanoveno, že zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Podle 166 odst. 3 je na zřizovateli (tedy v našem případě na obci), zda na konkrétní místo ředitele školy vyhlásí, či nevyhlásí konkurs. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve své funkci a jeho pracovní poměr se mění na dobu určitou v trvání 6 let. Po jejím uplynutí se postupuje opět podle 166 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona 472/2011Sb. Jelikož podle uvedeného zákona končí řediteli ZŠ a MŠ Rakvice dnem funkční období, musí se zastupitelstvo obce rozhodnout, zda vyhlásí v termínu podle 166 odst. 3 konkurz na obsazení funkce ředitele školy nebo potvrdí stávajícího ředitele ve funkci na období dalších 6 let. Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Místostarosta v diskuzi řekl, že z jeho pohledu součastný ředitel školy vykonává svoji funkci dobře, s péčí dobrého hospodáře se o svěřený majetek řádně stará a nebylo zatím k jeho

7 působení ve funkci vzneseno jakýchkoliv připomínek. Proto on navrhuje, aby konkurs na funkci ředitele školy podle zmiňovaného zákona, nebyl vyhlášen a Mgr. Jaroslav Vysloužil bude dál pokračovat ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Rakvice a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let ve smyslu zákona č. 472/2011 Sb. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky. Starosta obce ukončil k tomuto bodu diskuzi a nechal o návrhu místostarosty hlasovat. Usnesení č. 199 Zastupitelstvo obce v souladu s 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že Mgr. Jaroslav Vysloužil je od ředitelem Základní školy a Mateřské školy Rakvice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let. Hlasování: pro přijetí návrhu - 8 členů, proti - 0, zdržel se - 1 (Mgr. Vysloužil) d) pronájem místností obecního úřadu Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s provozním aktuálním stavem v pronajatých prostorách obecního úřadu Náměstí 22, které slouží k podnikatelským účelům a se změnami, které zde nastaly. Usnesení č. 200 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pronajatých prostor o místnost kuchyně (místnost č. 116 v přízemí)s tím, že tato místnost bude nájemci přilehlých prostor využita výhradně pro potřeby svých zákazníků jako čekárna. Stávající nájemní smlouvy budou upraveny oběma nájemcům přilehlých prostor se zvýšením nájemného každému o 100,- Kč/ 1 měsíc. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 e) pohledávka Příloha zápisu č. 10e) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o nabytí právní moci usnesení o exekuci majetku proti povinné osobě. Celkový dluh vůči obci činí Kč a obec jej má stále v pohledávkách neuhrazen. Mgr. Foldyna navrhuje, aby starosta obce prověřil možnost nabídnout tuto pohledávku k odkoupení i za cenu částečné ztráty obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu starosty na vědomí a souhlasí s návrhem Mgr. Foldyny. f) Výletní noviny z Lednicko-valtického areálu. Příloha zápisu č.10f) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o návrhu obcí LVA vydat v roce 2013 společné Výletních noviny podle předloženého vzoru jako propagační materiál LVA i jednotlivých obcí. Podal informaci o navrženém způsobu financování včetně předpokládané spoluúčasti podnikatelských subjektů poskytujících své služby pro turisty, dále informaci o předpokládané výši nákladů ve vazbě na rozsah prezentace jednotlivé obce v tomto propagačním materiálu. Z následné diskuze vyplynul zájem zastupitelstva podpořit tento záměr. Po projednání postojů jednotlivých obcí k tomuto záměru na společném jednání LVA bude možné blíže upřesnit parametry nákladů. Starosta obce bude zastupitelstvo informovat o upřesněných podmínkách spoluúčasti na projektu. 11. Diskuse, závěr V diskusi se přihlásila občanka s dotazem, zda je pravda, že když chce občan u nás vyhlásit formou sdělení informaci pomocí SMS, že se např. ztratil pes, tak musí uhradit poplatek 800,- Kč? Odpověděl starosta, že roční platby za odeslané SMS převyšují 181 tis. korun. V součastné době je zaevidovaných 890 občanů, kterým jsou SMS zasílány. Za jednu SMS a jednoho

8 příjemce je sazba 1,- Kč. Náklady nese převážně obec, občané jako příjemci SMS platí pouze poplatek 10,- Kč/ rok v rámci aktualizace příjemců SMS. Na náklady obce jsou zasílány SMS týkající se celé veřejnosti informace správy obce, správců veřejných sítí, informace týkající se provozu školy, zdr. střediska, pošty, lékárny, informace o kulturních akcích volně přístupných veřejnosti pořádaných zájmovými organizacemi v obci nebo přímo obcí taneční zábavy, divadla, koncerty, výstavy. Ostatní SMS odešle obec po úhradě nákladů = rozsah zprávy x počet příjemců x 1,- Kč. Jelikož nebyly podány žádné další podněty k diskuzi, starosta jednání zastupitelstva obce s poděkováním všem zúčastněným ukončil v 21,05 hod. Čistopis zápisu vyhotoven dne: Zapsal: Petr Valoušek Ověřovatelé zápisu: Radek Průdek. Ing. Šikula Miloš.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 18/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 10. 9. 2012 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin. Obec Podhradí Zastupitelstvo obce Podhradí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne 05. 11. 2014, od 18:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 05.11.2014 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany Přítomni: Zdeněk Chromý, Ing. Miloš Němec,Václav Mikel,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne od 18:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice Zápis číslo 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne 5. listopadu 2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č. j.: 35/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7. 7. 2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E T U Č A P Y

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E T U Č A P Y Z A S T U P I T E L S T V O O B C E T U Č A P Y zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 28.července 2015 Přítomen : Petr Elis,Mgr.Zdeněk Gajdoš, Bronislav Rezek, PhDr.Jiřina Rozsypalová Radek

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis č.18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 4.11. 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Martinem

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne 12.11.2010 v 19 00 Zasedání zastupitelstva obce Frymburk bylo zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce p. Staňkem a konstatoval

Více