- Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568"

Transkript

1 - Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích Jednání zahájil předsedající starosta obce Petr Vajbar a přivítal všechny přítomné. Přítomnost členů zastupitelstva obce: Příloha zápisu č. 1 podle prezenční listiny přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Po rezignaci MUDr. Jitky Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce činí celkový počet členů zastupitelstva obce v době zahájení jednání zastupitelstva obce 8 členů. Účast veřejnosti: podle prezenční listiny přítomni 4 občané Příloha zápisu č. 2 Starosta konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, veřejnost byla o termínu a místě konání zasedání a o návrhu programu jednání informována pozvánkou na úřední desce obecního úřadu, dále SMS zprávou a zveřejněním na internetové stránce obce sedm dní před konáním zasedání. Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Usnesení č. 188 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu o průběhu jednání Petra Valouška a ověřovatele zápisu Radka Průdka a Ing. Miloše Šikulu. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 2. Schválení programu jednání. Příloha zápisu č. 3 Návrh hlavního programu jednání: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu jednání 3. Slib nového člena zastupitelstva obce 4. Zpráva finančního výboru - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012, provozní náklady + mimořádné opravy) - Návrh rozpočtu obce na rok Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce Stanovení priorit pro čerpání prostředků z rozpočtové rezervy 7. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy komise 10. Různé 11. Závěr

2 Starosta předložil návrh na rozšíření programu jednání pod bodem 10. Různé o: a) žádost o odprodej části pozemku 3843/30 ve vlastnictví obce b) informace z porady starosty konané c) rozhodnutí o konkursu na místo ředitele školy d) pronájem místností obecního úřadu k podnikání e) pohledávka f) výletní noviny Usnesení č. 189 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání včetně jeho rozšíření dle návrhu starosty. Hlasování: pro 8 členů, proti 0, zdržel se 0 3. Slib nového člena zastupitelstva Příloha zápisu č. 4 Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že doručením dne rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce MUDr. Jitka Hlavňovská. Podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, byli jako náhradníci za volební stranu č. 4 Nezávislý pro Rakvice zvolení 1. náhradník Jana Janoušková, 2. náhradník Václav Horáček. První náhradník Jana Janoušková se mandátu člena zastupitelstva obce vzdala a další náhradník v pořadí Václav Horáček mandát přijímá. Proto bylo přistoupeno ke složení slibu nového člena zastupitelstva obce. Starosta požádal místostarostu obce Petra Valouška, aby přednesl text slibu člena zastupitelstva obce. Ten před přečtením slibu požádal přítomné, aby povstali a pak slib přečetl. Pan Václav Horáček složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova Slibuji a potvrdil složení slibu svým podpisem. Poté převzal z rukou starosty obce Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Rakvice. Václavu Horáčkovi bude poskytnuta odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce počínaje dnem ve výši schválené usnesením zastupitelstva obce č. 12 ze dne Zastupitelstvo obce pokračuje v jednání v počtu 9 přítomných členů. 4. Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce 2012 Příloha zápisu č. 5 Starosta obce navrhl projednat tento bod před projednáním návrhu rozpočtu obce na rok 2012 tak, aby závěry přijaté k tomuto bodu mohly být do rozpočtu obce zapracovány. Seznámil pak zastupitelstvo obce s jednotlivými žádostmi spolků a sdružení, s jejich finančními požadavky a odůvodněními žádostí. Jedná se celkem o 12 subjektů a celkový přehled je uvedené v příloze zápisu. U žádostí bez uvedené požadované výše finančního příspěvku z rozpočtu obce, byl zastupitelstvem obce v diskuzi navržen ke schválení příspěvek ve stejné výši jako v roce Usnesení č. 190 Zastupitelstvo obce schvaluje výši finančních příspěvků jednotlivým místním zájmovým organizacím a občanským sdružením pro rok 2012, účely jejich použití a způsob jejich čerpání viz příloha zápisu č. 5. Schválení finanční prostředky budou zahrnuty do výdajové části rozpočtu obce. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se- 0 V diskuzi k žádostem neziskových organizací s činností v oblasti zdravotní a sociální péče se zastupitelstvo obce shodlo v názoru, že zastupitelstvo obce bude i napříště projednávat pouze žádosti organizací působících v regionu Břeclavska.

3 5. Zpráva finančního výboru, návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 a návrh rozpočtu obce na rok 2012 Příloha zápisu č. 6 Předseda finančního výboru Mgr. David Foldyna podal zprávu z jednání výboru dne FV projednal: - závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok 2011 se záporným výsledkem ,81 Kč. Po projednání zdůvodnění překročení čerpání prostředků obce doporučuje FV zastupitelstvu obce schválit tuto závěrku výsledku hospodaření s tím, že záporný výsledek bude součástí rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2012 předloženého starostou obce Předseda FV požádal Mgr. Vysloužila, aby jako ředitel školy seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice (upravená varianta č. 3). Podrobný návrh rozpočtu podle jednotlivých účtů je přílohou zápisu a zastupitelstvo obce obdrželo tento návrh před zasedáním. Rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice pro rok 2012 plánuje provozní výdaje ve výši ,-Kč. Součástí tohoto rozpočtu je záporný hospodářský výsledek z roku 2011 ve výši 6.285,81Kč. V rozpočtu jsou plánovány výdaje na dokončení vnitřní rekonstrukce budovy z r a na novou fasádu mateřské školy. Jelikož k výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011 a návrhu rozpočtu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádných připomínek či dotazů, nechal starosta o obou předložených materiálech samostatně hlasovat. Usnesení č. 191 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok Se záporným výsledkem ve výši ,81 Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 192 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012 dle verze č. 3 tj. celkové výdaje ve výši Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Předseda finančního výboru poté seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok Podrobný položkový rozpočet příjmů a výdajů je v příloze zápisu. V diskuzi bylo konstatováno, že rozpočet obce je nastaven jako schodkový s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány finanční prostředky z minulých let. Finanční výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce schválit převod části finančních prostředků vedených na běžném účtu obce ve výši 7 mil. Kč na termínovaný vklad s roční lhůtou uložení za nejvýhodnější současnou % p.a. sazbou na finančním trhu. FV dále navrhuje realizaci úsporných opatření a to sloučením činností spojených se správou a provozem výstavní galerie obce s činností knihovníka obecní knihovny. Správu galerie řešit stálou platbou, organizaci výstav a pod. odměnou za realizovanou akci. úklid galerie včetně mytí oken řešit doplněním pracovní náplně u uklizečky OÚ. S návrhem nebyl knihovník zatím seznámen. Výklad k návrhu rozpočtu doplnil starosta obce o informaci o zařazení povinně stanovené krizová rozpočtová rezervy ve výši ,- Kč. Dále uvedl seznam akcí oprav a investic zařazených do výdajové části rozpočtu. Jelikož nebyly k předloženému návrhu vzneseny žádné připomínky či pozměňovací návrhy, nechal starosta o projednávaných bodech hlasovat.

4 Usnesení č. 193 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2012 s plánovanými příjmy ve výši ,- Kč a výdaji ve výši ,- Kč s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány prostředky z minulých let ve výši ,- Kč. Hlasování: pro - 9 členů, proti 0, zdržel se -0 Usnesení č. 194 Zastupitelstvo obce schvaluje převod 7 mil. Kč z běžného účtu obce na roční termínovaný vklad s nejvýhodnějšími podmínkami a zhodnocením. Zajistí a doloží starosta obce v termínu do konce března Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se 0 6. Stanovení priorit pro čerpání z rozpočtové rezervy Starosta obce předložil zastupitelstvu obce seznam rozjednaných investičních akcí obce a oprav většího rozsahu včetně informací o podaných a připravovaných žádostech obce o finanční dotace na tyto akce. Jedná se o akce nezařazené do schváleného rozpočtu obce. Pro omezené možnosti je třeba stanovit priority pro čerpání z rozpočtové rezervy s tím, že jde hlavně o tyto akce: -oprava fasády a vstupu do sokolovny (žádost o dotaci SFŽP) + parkoviště před sokolovnou -zametací vůz pro údržbu komunikací v obci (žádost o dotaci SFŽP) -údržba melioračních vodotečí (žádost o dotaci MZe) -pořízení použitého dodávkového vozidla pro hasičský sbor (žádost o dotaci JMK) -rekonstrukce chodníků podél vozovek III. tř. I. etapa (žádost o dotaci SFDI) -Dílce, výkup pozemků pro zástavbové území objekty bydlení -dům pro seniory (žádost o dotaci z ROP) -finanční spoluúčast obce na společném projektu obcí Přítluky, Rakvice, Zaječí Rozhledna na k.ú. Přítluky -skládka sutě na Trkmanci -oprava fasády kostela Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dosavadním postupem obce pro zajištění prostředků na realizaci plánovaných záměrů a s dosavadními výsledky těchto jednání. Zprávu doplnil předseda finančního výboru a navrhl zařadit do seznamu priorit zadání zpracování nového územního plánu obce, protože stávající ÚPO z roku 2001 nesplňuje zákonné podmínky. Dále Mgr. Foldyna vyzval starostu obce, aby co nejdříve sjednal nápravu při opravě schůdnosti chodníků v ul. Nádražní před rodinnými domy pana Průdka (Pneu servis a autoopravna) a před rodinným domem pana Janouška (provozuje zemědělskou činnost). Chodníky jsou v dezolátním stavu, neschůdné a neslouží svému účelu. Náklady na opravu chodníků uhradí majitelé přilehlých RD, kteří toto poškození prokazatelně způsobili. Jelikož k tomuto bodu programu nebyly podány další návrhy či připomínky vyzval starosta obce zastupitelstvo obce k přijetí usnesení. Usnesení č. 195 Zastupitelstvo obce a) v souladu s 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení nového územního plánu obce Rakvice (ÚPO Rakvice) a určuje zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem ÚPO Rakvice starostu obce Petra Vajbara. b) schvaluje, že obec Rakvice požádá Městský úřad Břeclav o pořízení ÚPO Rakvice c) schvaluje podání žádosti obce o dotaci z rozpočtu KÚ JMK popř. z programu IOP 5.3b podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území na pořízení ÚPO Rakvice. Hlasování o všech bodech usnesení současně: pro 9 členů, proti 0, zdržel se - 0

5 7. Obecně závazná vyhláška obce Rakvice č.2/2012 Příloha zápisu č. 7 Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh OZV č. 2/2012, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, k zajištění ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností, stanovení pravidel pro užívání plakátových ploch a pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tento návrh byl předem konzultován s orgánem dozoru veřejné správy MV včetně doplnění přípustných předchozích návrhů zastupitelstva obce. Mgr. Vysloužil vznesl dotaz, že ne zcela jasně chápe význam slov nevhodná doba a hlučné projevy. Jak by se porušení pak postihovalo? K dotazům se shodně vyjádřili starosta obce a předseda finančního výboru s tím, že se jedná o terminologii ve vyhlášce standardně použitou doba nočního klidu a limity hlučnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy. Porušení předpisů stanovených platnou OZV řeší ve správním řízení přestupková komise, v případě obce Rakvice projednávají tyto přestupky na základě veřejnoprávní smlouvy orgány města Břeclavi. Usnesení č.196 Zastupitelstvo schvaluje OZV obce Rakvice č. 2/2012. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 8. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpráva kontrolního výboru Příloha zápisu č. 8 Předsedkyně kontrolního výboru MUDr. Studýnková seznámila přítomné s výsledky jednání KV dne V rámci plánu činnosti KV bude kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce prováděna každé 3 měsíce, kontrola plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice říjen/ listopad, nejméně 2x ročně kontrola dodržování OZV o čistotě veřejném pořádku a OZV o místních poplatcích včetně kontroly správy místních poplatků. V závěru se zmínila o projektu bioplynové stanice Trkmanice s tím, že v rámci správního řízení zveřejnil KÚ JMK, OŽP Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí zpracované pro podlimitní záměr investora EGLIN, a.s. Brno výstavba Bioplynová stanice Rakvice (osada Trkmanice). KV upozorňuje, že v předloženém oznámení chybí vyjádření EIA, o posouzení vlivů na životní prostředí. K této připomínce se vyjádřil starosta obce. Dle sdělení MěÚ Břeclav OŽP se jedná v současné chvíli o tzv. zjišťovací řízení. Podle výsledku tohoto řízení (námitky, připomínky účastníků řízení k tomuto oznámení záměru) bude muset předkladatel předložený záměr doplnit, upravit nebo úplně přepracovat do souladu s oprávněnými připomínkami. Teprve k vyhovujícímu dokumentu bude zpracováno vyjádření EIA v souladu s platnými předpisy. V diskuzi k tomuto bodu doplnil Ing. Šikula, že navrhuje, aby obec využila možnosti se k záměru vyjádřit a prostřednictvím starosty obce vyjednala s investorem určité smluvní finanční kompenzace za realizaci záměru na katastru obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu KV a informace z diskuze k tomuto bodu na vědomí. 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy. V souvislosti s rezignací MUDr. Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce a současně předsedkyně komise pro životní prostředí, je nutné doplnit komisi o jednoho člena a následně určit předsedu komise. Václav Horáček, člen zastupitelstva obce, byl doposud členem komise ŽP z řad občanů. Nyní se přímo stal členem této komise jako člen zastupitelstva. Pro doplnění počtu členů komise pro životní prostředí navrhl paní, která se zabývá oborem dendrologie na Zahradní fakultě VŠ v Lednici a má blízko k problematice veřejné zeleně, ochrany přírody apod. Z jeho pohledu by její odborné znalosti zkvalitnily práci komise a tím posílily i přínos práce komise pro obec.

6 Starosta obce navrhl, aby se komise sešla zatím pod vedením člena zastupitelstva obce Václava Horáčka, včetně navržené nové členky komise a zvolila ze svého středu předsedu komise. Komise je poradním orgánem starosty obce a funkci předsedy komise může vykonávat kterýkoliv její člen. Se závěry tohoto jednání bude následně seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Usnesení č. 197 Zastupitelstvo obce schvaluje Václava Horáčka, člena zastupitelstva obce, členem komise pro životní prostředí. Zastupitelstvo obce pověřuje Václava Horáčka, aby svolal jednání komise pro životní prostředí za účelem doplnění počtu členů a zvolení předsedy komise z řad členů komise. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá zvolený předseda komise zprávu o závěrech tohoto jednání. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se Různé Starosta obce předložil k projednání doplněné schválené body programu: a) žádost o odprodej pozemku č.j. 178/2012 z Příloha zápisu č. 10a) Manželé Suchánkovi žádají obec o odprodej části pozemku p.č. 3843/30 vedeného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn vyhláškou č. 3/2012/VV. Členové zastupitelstva obce neměli po projednání k tomuto návrhu žádné výhrady či připomínky. Usnesení č. 198 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 3843/30 zapsaného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2, a to za cenu 300,- Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 b) informace z porady starosty konané dne Příloha zápisu č. 10b) Starosta obce shrnul závěry pracovní porady, připomenul úkoly týkající se jednání s vlastníky pozemků a postupu obce při výkupu pozemků v lokalitě Dílce. Zastupitelstvo vzalo závěry pracovní porady na vědomí. c) rozhodnutí zřizovatele o konkurzu na ředitele školy Příloha zápisu č. 10c) Starosta obce předal již dříve zastupitelstvu obce informaci Krajského úřadu JM kraje z týkající se změn zákona č.561/2004 o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kdy od ledna 2012 nabyl účinnost zákon č. 472/2011 Sb. a kde v 166 školského zákona je stanoveno, že zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Podle 166 odst. 3 je na zřizovateli (tedy v našem případě na obci), zda na konkrétní místo ředitele školy vyhlásí, či nevyhlásí konkurs. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve své funkci a jeho pracovní poměr se mění na dobu určitou v trvání 6 let. Po jejím uplynutí se postupuje opět podle 166 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona 472/2011Sb. Jelikož podle uvedeného zákona končí řediteli ZŠ a MŠ Rakvice dnem funkční období, musí se zastupitelstvo obce rozhodnout, zda vyhlásí v termínu podle 166 odst. 3 konkurz na obsazení funkce ředitele školy nebo potvrdí stávajícího ředitele ve funkci na období dalších 6 let. Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Místostarosta v diskuzi řekl, že z jeho pohledu součastný ředitel školy vykonává svoji funkci dobře, s péčí dobrého hospodáře se o svěřený majetek řádně stará a nebylo zatím k jeho

7 působení ve funkci vzneseno jakýchkoliv připomínek. Proto on navrhuje, aby konkurs na funkci ředitele školy podle zmiňovaného zákona, nebyl vyhlášen a Mgr. Jaroslav Vysloužil bude dál pokračovat ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Rakvice a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let ve smyslu zákona č. 472/2011 Sb. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky. Starosta obce ukončil k tomuto bodu diskuzi a nechal o návrhu místostarosty hlasovat. Usnesení č. 199 Zastupitelstvo obce v souladu s 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že Mgr. Jaroslav Vysloužil je od ředitelem Základní školy a Mateřské školy Rakvice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let. Hlasování: pro přijetí návrhu - 8 členů, proti - 0, zdržel se - 1 (Mgr. Vysloužil) d) pronájem místností obecního úřadu Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s provozním aktuálním stavem v pronajatých prostorách obecního úřadu Náměstí 22, které slouží k podnikatelským účelům a se změnami, které zde nastaly. Usnesení č. 200 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pronajatých prostor o místnost kuchyně (místnost č. 116 v přízemí)s tím, že tato místnost bude nájemci přilehlých prostor využita výhradně pro potřeby svých zákazníků jako čekárna. Stávající nájemní smlouvy budou upraveny oběma nájemcům přilehlých prostor se zvýšením nájemného každému o 100,- Kč/ 1 měsíc. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 e) pohledávka Příloha zápisu č. 10e) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o nabytí právní moci usnesení o exekuci majetku proti povinné osobě. Celkový dluh vůči obci činí Kč a obec jej má stále v pohledávkách neuhrazen. Mgr. Foldyna navrhuje, aby starosta obce prověřil možnost nabídnout tuto pohledávku k odkoupení i za cenu částečné ztráty obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu starosty na vědomí a souhlasí s návrhem Mgr. Foldyny. f) Výletní noviny z Lednicko-valtického areálu. Příloha zápisu č.10f) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o návrhu obcí LVA vydat v roce 2013 společné Výletních noviny podle předloženého vzoru jako propagační materiál LVA i jednotlivých obcí. Podal informaci o navrženém způsobu financování včetně předpokládané spoluúčasti podnikatelských subjektů poskytujících své služby pro turisty, dále informaci o předpokládané výši nákladů ve vazbě na rozsah prezentace jednotlivé obce v tomto propagačním materiálu. Z následné diskuze vyplynul zájem zastupitelstva podpořit tento záměr. Po projednání postojů jednotlivých obcí k tomuto záměru na společném jednání LVA bude možné blíže upřesnit parametry nákladů. Starosta obce bude zastupitelstvo informovat o upřesněných podmínkách spoluúčasti na projektu. 11. Diskuse, závěr V diskusi se přihlásila občanka s dotazem, zda je pravda, že když chce občan u nás vyhlásit formou sdělení informaci pomocí SMS, že se např. ztratil pes, tak musí uhradit poplatek 800,- Kč? Odpověděl starosta, že roční platby za odeslané SMS převyšují 181 tis. korun. V součastné době je zaevidovaných 890 občanů, kterým jsou SMS zasílány. Za jednu SMS a jednoho

8 příjemce je sazba 1,- Kč. Náklady nese převážně obec, občané jako příjemci SMS platí pouze poplatek 10,- Kč/ rok v rámci aktualizace příjemců SMS. Na náklady obce jsou zasílány SMS týkající se celé veřejnosti informace správy obce, správců veřejných sítí, informace týkající se provozu školy, zdr. střediska, pošty, lékárny, informace o kulturních akcích volně přístupných veřejnosti pořádaných zájmovými organizacemi v obci nebo přímo obcí taneční zábavy, divadla, koncerty, výstavy. Ostatní SMS odešle obec po úhradě nákladů = rozsah zprávy x počet příjemců x 1,- Kč. Jelikož nebyly podány žádné další podněty k diskuzi, starosta jednání zastupitelstva obce s poděkováním všem zúčastněným ukončil v 21,05 hod. Čistopis zápisu vyhotoven dne: Zapsal: Petr Valoušek Ověřovatelé zápisu: Radek Průdek. Ing. Šikula Miloš.

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 18/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 10. 9. 2012 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č. j.: 35/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7. 7. 2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 31/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 20.1.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více