- Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568"

Transkript

1 - Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích Jednání zahájil předsedající starosta obce Petr Vajbar a přivítal všechny přítomné. Přítomnost členů zastupitelstva obce: Příloha zápisu č. 1 podle prezenční listiny přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Po rezignaci MUDr. Jitky Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce činí celkový počet členů zastupitelstva obce v době zahájení jednání zastupitelstva obce 8 členů. Účast veřejnosti: podle prezenční listiny přítomni 4 občané Příloha zápisu č. 2 Starosta konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, veřejnost byla o termínu a místě konání zasedání a o návrhu programu jednání informována pozvánkou na úřední desce obecního úřadu, dále SMS zprávou a zveřejněním na internetové stránce obce sedm dní před konáním zasedání. Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Usnesení č. 188 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu o průběhu jednání Petra Valouška a ověřovatele zápisu Radka Průdka a Ing. Miloše Šikulu. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 2. Schválení programu jednání. Příloha zápisu č. 3 Návrh hlavního programu jednání: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu jednání 3. Slib nového člena zastupitelstva obce 4. Zpráva finančního výboru - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012, provozní náklady + mimořádné opravy) - Návrh rozpočtu obce na rok Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce Stanovení priorit pro čerpání prostředků z rozpočtové rezervy 7. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy komise 10. Různé 11. Závěr

2 Starosta předložil návrh na rozšíření programu jednání pod bodem 10. Různé o: a) žádost o odprodej části pozemku 3843/30 ve vlastnictví obce b) informace z porady starosty konané c) rozhodnutí o konkursu na místo ředitele školy d) pronájem místností obecního úřadu k podnikání e) pohledávka f) výletní noviny Usnesení č. 189 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání včetně jeho rozšíření dle návrhu starosty. Hlasování: pro 8 členů, proti 0, zdržel se 0 3. Slib nového člena zastupitelstva Příloha zápisu č. 4 Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že doručením dne rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce MUDr. Jitka Hlavňovská. Podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, byli jako náhradníci za volební stranu č. 4 Nezávislý pro Rakvice zvolení 1. náhradník Jana Janoušková, 2. náhradník Václav Horáček. První náhradník Jana Janoušková se mandátu člena zastupitelstva obce vzdala a další náhradník v pořadí Václav Horáček mandát přijímá. Proto bylo přistoupeno ke složení slibu nového člena zastupitelstva obce. Starosta požádal místostarostu obce Petra Valouška, aby přednesl text slibu člena zastupitelstva obce. Ten před přečtením slibu požádal přítomné, aby povstali a pak slib přečetl. Pan Václav Horáček složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova Slibuji a potvrdil složení slibu svým podpisem. Poté převzal z rukou starosty obce Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Rakvice. Václavu Horáčkovi bude poskytnuta odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce počínaje dnem ve výši schválené usnesením zastupitelstva obce č. 12 ze dne Zastupitelstvo obce pokračuje v jednání v počtu 9 přítomných členů. 4. Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce 2012 Příloha zápisu č. 5 Starosta obce navrhl projednat tento bod před projednáním návrhu rozpočtu obce na rok 2012 tak, aby závěry přijaté k tomuto bodu mohly být do rozpočtu obce zapracovány. Seznámil pak zastupitelstvo obce s jednotlivými žádostmi spolků a sdružení, s jejich finančními požadavky a odůvodněními žádostí. Jedná se celkem o 12 subjektů a celkový přehled je uvedené v příloze zápisu. U žádostí bez uvedené požadované výše finančního příspěvku z rozpočtu obce, byl zastupitelstvem obce v diskuzi navržen ke schválení příspěvek ve stejné výši jako v roce Usnesení č. 190 Zastupitelstvo obce schvaluje výši finančních příspěvků jednotlivým místním zájmovým organizacím a občanským sdružením pro rok 2012, účely jejich použití a způsob jejich čerpání viz příloha zápisu č. 5. Schválení finanční prostředky budou zahrnuty do výdajové části rozpočtu obce. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se- 0 V diskuzi k žádostem neziskových organizací s činností v oblasti zdravotní a sociální péče se zastupitelstvo obce shodlo v názoru, že zastupitelstvo obce bude i napříště projednávat pouze žádosti organizací působících v regionu Břeclavska.

3 5. Zpráva finančního výboru, návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 a návrh rozpočtu obce na rok 2012 Příloha zápisu č. 6 Předseda finančního výboru Mgr. David Foldyna podal zprávu z jednání výboru dne FV projednal: - závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok 2011 se záporným výsledkem ,81 Kč. Po projednání zdůvodnění překročení čerpání prostředků obce doporučuje FV zastupitelstvu obce schválit tuto závěrku výsledku hospodaření s tím, že záporný výsledek bude součástí rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2012 předloženého starostou obce Předseda FV požádal Mgr. Vysloužila, aby jako ředitel školy seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice (upravená varianta č. 3). Podrobný návrh rozpočtu podle jednotlivých účtů je přílohou zápisu a zastupitelstvo obce obdrželo tento návrh před zasedáním. Rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice pro rok 2012 plánuje provozní výdaje ve výši ,-Kč. Součástí tohoto rozpočtu je záporný hospodářský výsledek z roku 2011 ve výši 6.285,81Kč. V rozpočtu jsou plánovány výdaje na dokončení vnitřní rekonstrukce budovy z r a na novou fasádu mateřské školy. Jelikož k výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011 a návrhu rozpočtu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádných připomínek či dotazů, nechal starosta o obou předložených materiálech samostatně hlasovat. Usnesení č. 191 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok Se záporným výsledkem ve výši ,81 Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 192 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012 dle verze č. 3 tj. celkové výdaje ve výši Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Předseda finančního výboru poté seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok Podrobný položkový rozpočet příjmů a výdajů je v příloze zápisu. V diskuzi bylo konstatováno, že rozpočet obce je nastaven jako schodkový s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány finanční prostředky z minulých let. Finanční výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce schválit převod části finančních prostředků vedených na běžném účtu obce ve výši 7 mil. Kč na termínovaný vklad s roční lhůtou uložení za nejvýhodnější současnou % p.a. sazbou na finančním trhu. FV dále navrhuje realizaci úsporných opatření a to sloučením činností spojených se správou a provozem výstavní galerie obce s činností knihovníka obecní knihovny. Správu galerie řešit stálou platbou, organizaci výstav a pod. odměnou za realizovanou akci. úklid galerie včetně mytí oken řešit doplněním pracovní náplně u uklizečky OÚ. S návrhem nebyl knihovník zatím seznámen. Výklad k návrhu rozpočtu doplnil starosta obce o informaci o zařazení povinně stanovené krizová rozpočtová rezervy ve výši ,- Kč. Dále uvedl seznam akcí oprav a investic zařazených do výdajové části rozpočtu. Jelikož nebyly k předloženému návrhu vzneseny žádné připomínky či pozměňovací návrhy, nechal starosta o projednávaných bodech hlasovat.

4 Usnesení č. 193 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2012 s plánovanými příjmy ve výši ,- Kč a výdaji ve výši ,- Kč s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány prostředky z minulých let ve výši ,- Kč. Hlasování: pro - 9 členů, proti 0, zdržel se -0 Usnesení č. 194 Zastupitelstvo obce schvaluje převod 7 mil. Kč z běžného účtu obce na roční termínovaný vklad s nejvýhodnějšími podmínkami a zhodnocením. Zajistí a doloží starosta obce v termínu do konce března Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se 0 6. Stanovení priorit pro čerpání z rozpočtové rezervy Starosta obce předložil zastupitelstvu obce seznam rozjednaných investičních akcí obce a oprav většího rozsahu včetně informací o podaných a připravovaných žádostech obce o finanční dotace na tyto akce. Jedná se o akce nezařazené do schváleného rozpočtu obce. Pro omezené možnosti je třeba stanovit priority pro čerpání z rozpočtové rezervy s tím, že jde hlavně o tyto akce: -oprava fasády a vstupu do sokolovny (žádost o dotaci SFŽP) + parkoviště před sokolovnou -zametací vůz pro údržbu komunikací v obci (žádost o dotaci SFŽP) -údržba melioračních vodotečí (žádost o dotaci MZe) -pořízení použitého dodávkového vozidla pro hasičský sbor (žádost o dotaci JMK) -rekonstrukce chodníků podél vozovek III. tř. I. etapa (žádost o dotaci SFDI) -Dílce, výkup pozemků pro zástavbové území objekty bydlení -dům pro seniory (žádost o dotaci z ROP) -finanční spoluúčast obce na společném projektu obcí Přítluky, Rakvice, Zaječí Rozhledna na k.ú. Přítluky -skládka sutě na Trkmanci -oprava fasády kostela Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dosavadním postupem obce pro zajištění prostředků na realizaci plánovaných záměrů a s dosavadními výsledky těchto jednání. Zprávu doplnil předseda finančního výboru a navrhl zařadit do seznamu priorit zadání zpracování nového územního plánu obce, protože stávající ÚPO z roku 2001 nesplňuje zákonné podmínky. Dále Mgr. Foldyna vyzval starostu obce, aby co nejdříve sjednal nápravu při opravě schůdnosti chodníků v ul. Nádražní před rodinnými domy pana Průdka (Pneu servis a autoopravna) a před rodinným domem pana Janouška (provozuje zemědělskou činnost). Chodníky jsou v dezolátním stavu, neschůdné a neslouží svému účelu. Náklady na opravu chodníků uhradí majitelé přilehlých RD, kteří toto poškození prokazatelně způsobili. Jelikož k tomuto bodu programu nebyly podány další návrhy či připomínky vyzval starosta obce zastupitelstvo obce k přijetí usnesení. Usnesení č. 195 Zastupitelstvo obce a) v souladu s 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení nového územního plánu obce Rakvice (ÚPO Rakvice) a určuje zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem ÚPO Rakvice starostu obce Petra Vajbara. b) schvaluje, že obec Rakvice požádá Městský úřad Břeclav o pořízení ÚPO Rakvice c) schvaluje podání žádosti obce o dotaci z rozpočtu KÚ JMK popř. z programu IOP 5.3b podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území na pořízení ÚPO Rakvice. Hlasování o všech bodech usnesení současně: pro 9 členů, proti 0, zdržel se - 0

5 7. Obecně závazná vyhláška obce Rakvice č.2/2012 Příloha zápisu č. 7 Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh OZV č. 2/2012, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, k zajištění ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností, stanovení pravidel pro užívání plakátových ploch a pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tento návrh byl předem konzultován s orgánem dozoru veřejné správy MV včetně doplnění přípustných předchozích návrhů zastupitelstva obce. Mgr. Vysloužil vznesl dotaz, že ne zcela jasně chápe význam slov nevhodná doba a hlučné projevy. Jak by se porušení pak postihovalo? K dotazům se shodně vyjádřili starosta obce a předseda finančního výboru s tím, že se jedná o terminologii ve vyhlášce standardně použitou doba nočního klidu a limity hlučnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy. Porušení předpisů stanovených platnou OZV řeší ve správním řízení přestupková komise, v případě obce Rakvice projednávají tyto přestupky na základě veřejnoprávní smlouvy orgány města Břeclavi. Usnesení č.196 Zastupitelstvo schvaluje OZV obce Rakvice č. 2/2012. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 8. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpráva kontrolního výboru Příloha zápisu č. 8 Předsedkyně kontrolního výboru MUDr. Studýnková seznámila přítomné s výsledky jednání KV dne V rámci plánu činnosti KV bude kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce prováděna každé 3 měsíce, kontrola plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice říjen/ listopad, nejméně 2x ročně kontrola dodržování OZV o čistotě veřejném pořádku a OZV o místních poplatcích včetně kontroly správy místních poplatků. V závěru se zmínila o projektu bioplynové stanice Trkmanice s tím, že v rámci správního řízení zveřejnil KÚ JMK, OŽP Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí zpracované pro podlimitní záměr investora EGLIN, a.s. Brno výstavba Bioplynová stanice Rakvice (osada Trkmanice). KV upozorňuje, že v předloženém oznámení chybí vyjádření EIA, o posouzení vlivů na životní prostředí. K této připomínce se vyjádřil starosta obce. Dle sdělení MěÚ Břeclav OŽP se jedná v současné chvíli o tzv. zjišťovací řízení. Podle výsledku tohoto řízení (námitky, připomínky účastníků řízení k tomuto oznámení záměru) bude muset předkladatel předložený záměr doplnit, upravit nebo úplně přepracovat do souladu s oprávněnými připomínkami. Teprve k vyhovujícímu dokumentu bude zpracováno vyjádření EIA v souladu s platnými předpisy. V diskuzi k tomuto bodu doplnil Ing. Šikula, že navrhuje, aby obec využila možnosti se k záměru vyjádřit a prostřednictvím starosty obce vyjednala s investorem určité smluvní finanční kompenzace za realizaci záměru na katastru obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu KV a informace z diskuze k tomuto bodu na vědomí. 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy. V souvislosti s rezignací MUDr. Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce a současně předsedkyně komise pro životní prostředí, je nutné doplnit komisi o jednoho člena a následně určit předsedu komise. Václav Horáček, člen zastupitelstva obce, byl doposud členem komise ŽP z řad občanů. Nyní se přímo stal členem této komise jako člen zastupitelstva. Pro doplnění počtu členů komise pro životní prostředí navrhl paní, která se zabývá oborem dendrologie na Zahradní fakultě VŠ v Lednici a má blízko k problematice veřejné zeleně, ochrany přírody apod. Z jeho pohledu by její odborné znalosti zkvalitnily práci komise a tím posílily i přínos práce komise pro obec.

6 Starosta obce navrhl, aby se komise sešla zatím pod vedením člena zastupitelstva obce Václava Horáčka, včetně navržené nové členky komise a zvolila ze svého středu předsedu komise. Komise je poradním orgánem starosty obce a funkci předsedy komise může vykonávat kterýkoliv její člen. Se závěry tohoto jednání bude následně seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Usnesení č. 197 Zastupitelstvo obce schvaluje Václava Horáčka, člena zastupitelstva obce, členem komise pro životní prostředí. Zastupitelstvo obce pověřuje Václava Horáčka, aby svolal jednání komise pro životní prostředí za účelem doplnění počtu členů a zvolení předsedy komise z řad členů komise. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá zvolený předseda komise zprávu o závěrech tohoto jednání. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se Různé Starosta obce předložil k projednání doplněné schválené body programu: a) žádost o odprodej pozemku č.j. 178/2012 z Příloha zápisu č. 10a) Manželé Suchánkovi žádají obec o odprodej části pozemku p.č. 3843/30 vedeného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn vyhláškou č. 3/2012/VV. Členové zastupitelstva obce neměli po projednání k tomuto návrhu žádné výhrady či připomínky. Usnesení č. 198 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 3843/30 zapsaného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2, a to za cenu 300,- Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 b) informace z porady starosty konané dne Příloha zápisu č. 10b) Starosta obce shrnul závěry pracovní porady, připomenul úkoly týkající se jednání s vlastníky pozemků a postupu obce při výkupu pozemků v lokalitě Dílce. Zastupitelstvo vzalo závěry pracovní porady na vědomí. c) rozhodnutí zřizovatele o konkurzu na ředitele školy Příloha zápisu č. 10c) Starosta obce předal již dříve zastupitelstvu obce informaci Krajského úřadu JM kraje z týkající se změn zákona č.561/2004 o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kdy od ledna 2012 nabyl účinnost zákon č. 472/2011 Sb. a kde v 166 školského zákona je stanoveno, že zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Podle 166 odst. 3 je na zřizovateli (tedy v našem případě na obci), zda na konkrétní místo ředitele školy vyhlásí, či nevyhlásí konkurs. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve své funkci a jeho pracovní poměr se mění na dobu určitou v trvání 6 let. Po jejím uplynutí se postupuje opět podle 166 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona 472/2011Sb. Jelikož podle uvedeného zákona končí řediteli ZŠ a MŠ Rakvice dnem funkční období, musí se zastupitelstvo obce rozhodnout, zda vyhlásí v termínu podle 166 odst. 3 konkurz na obsazení funkce ředitele školy nebo potvrdí stávajícího ředitele ve funkci na období dalších 6 let. Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Místostarosta v diskuzi řekl, že z jeho pohledu součastný ředitel školy vykonává svoji funkci dobře, s péčí dobrého hospodáře se o svěřený majetek řádně stará a nebylo zatím k jeho

7 působení ve funkci vzneseno jakýchkoliv připomínek. Proto on navrhuje, aby konkurs na funkci ředitele školy podle zmiňovaného zákona, nebyl vyhlášen a Mgr. Jaroslav Vysloužil bude dál pokračovat ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Rakvice a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let ve smyslu zákona č. 472/2011 Sb. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky. Starosta obce ukončil k tomuto bodu diskuzi a nechal o návrhu místostarosty hlasovat. Usnesení č. 199 Zastupitelstvo obce v souladu s 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že Mgr. Jaroslav Vysloužil je od ředitelem Základní školy a Mateřské školy Rakvice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let. Hlasování: pro přijetí návrhu - 8 členů, proti - 0, zdržel se - 1 (Mgr. Vysloužil) d) pronájem místností obecního úřadu Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s provozním aktuálním stavem v pronajatých prostorách obecního úřadu Náměstí 22, které slouží k podnikatelským účelům a se změnami, které zde nastaly. Usnesení č. 200 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pronajatých prostor o místnost kuchyně (místnost č. 116 v přízemí)s tím, že tato místnost bude nájemci přilehlých prostor využita výhradně pro potřeby svých zákazníků jako čekárna. Stávající nájemní smlouvy budou upraveny oběma nájemcům přilehlých prostor se zvýšením nájemného každému o 100,- Kč/ 1 měsíc. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 e) pohledávka Příloha zápisu č. 10e) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o nabytí právní moci usnesení o exekuci majetku proti povinné osobě. Celkový dluh vůči obci činí Kč a obec jej má stále v pohledávkách neuhrazen. Mgr. Foldyna navrhuje, aby starosta obce prověřil možnost nabídnout tuto pohledávku k odkoupení i za cenu částečné ztráty obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu starosty na vědomí a souhlasí s návrhem Mgr. Foldyny. f) Výletní noviny z Lednicko-valtického areálu. Příloha zápisu č.10f) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o návrhu obcí LVA vydat v roce 2013 společné Výletních noviny podle předloženého vzoru jako propagační materiál LVA i jednotlivých obcí. Podal informaci o navrženém způsobu financování včetně předpokládané spoluúčasti podnikatelských subjektů poskytujících své služby pro turisty, dále informaci o předpokládané výši nákladů ve vazbě na rozsah prezentace jednotlivé obce v tomto propagačním materiálu. Z následné diskuze vyplynul zájem zastupitelstva podpořit tento záměr. Po projednání postojů jednotlivých obcí k tomuto záměru na společném jednání LVA bude možné blíže upřesnit parametry nákladů. Starosta obce bude zastupitelstvo informovat o upřesněných podmínkách spoluúčasti na projektu. 11. Diskuse, závěr V diskusi se přihlásila občanka s dotazem, zda je pravda, že když chce občan u nás vyhlásit formou sdělení informaci pomocí SMS, že se např. ztratil pes, tak musí uhradit poplatek 800,- Kč? Odpověděl starosta, že roční platby za odeslané SMS převyšují 181 tis. korun. V součastné době je zaevidovaných 890 občanů, kterým jsou SMS zasílány. Za jednu SMS a jednoho

8 příjemce je sazba 1,- Kč. Náklady nese převážně obec, občané jako příjemci SMS platí pouze poplatek 10,- Kč/ rok v rámci aktualizace příjemců SMS. Na náklady obce jsou zasílány SMS týkající se celé veřejnosti informace správy obce, správců veřejných sítí, informace týkající se provozu školy, zdr. střediska, pošty, lékárny, informace o kulturních akcích volně přístupných veřejnosti pořádaných zájmovými organizacemi v obci nebo přímo obcí taneční zábavy, divadla, koncerty, výstavy. Ostatní SMS odešle obec po úhradě nákladů = rozsah zprávy x počet příjemců x 1,- Kč. Jelikož nebyly podány žádné další podněty k diskuzi, starosta jednání zastupitelstva obce s poděkováním všem zúčastněným ukončil v 21,05 hod. Čistopis zápisu vyhotoven dne: Zapsal: Petr Valoušek Ověřovatelé zápisu: Radek Průdek. Ing. Šikula Miloš.

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2007 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více