- Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568"

Transkript

1 - Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích Jednání zahájil předsedající starosta obce Petr Vajbar a přivítal všechny přítomné. Přítomnost členů zastupitelstva obce: Příloha zápisu č. 1 podle prezenční listiny přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Po rezignaci MUDr. Jitky Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce činí celkový počet členů zastupitelstva obce v době zahájení jednání zastupitelstva obce 8 členů. Účast veřejnosti: podle prezenční listiny přítomni 4 občané Příloha zápisu č. 2 Starosta konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, veřejnost byla o termínu a místě konání zasedání a o návrhu programu jednání informována pozvánkou na úřední desce obecního úřadu, dále SMS zprávou a zveřejněním na internetové stránce obce sedm dní před konáním zasedání. Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Usnesení č. 188 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu o průběhu jednání Petra Valouška a ověřovatele zápisu Radka Průdka a Ing. Miloše Šikulu. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 2. Schválení programu jednání. Příloha zápisu č. 3 Návrh hlavního programu jednání: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu jednání 3. Slib nového člena zastupitelstva obce 4. Zpráva finančního výboru - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012, provozní náklady + mimořádné opravy) - Návrh rozpočtu obce na rok Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce Stanovení priorit pro čerpání prostředků z rozpočtové rezervy 7. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy komise 10. Různé 11. Závěr

2 Starosta předložil návrh na rozšíření programu jednání pod bodem 10. Různé o: a) žádost o odprodej části pozemku 3843/30 ve vlastnictví obce b) informace z porady starosty konané c) rozhodnutí o konkursu na místo ředitele školy d) pronájem místností obecního úřadu k podnikání e) pohledávka f) výletní noviny Usnesení č. 189 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání včetně jeho rozšíření dle návrhu starosty. Hlasování: pro 8 členů, proti 0, zdržel se 0 3. Slib nového člena zastupitelstva Příloha zápisu č. 4 Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že doručením dne rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce MUDr. Jitka Hlavňovská. Podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, byli jako náhradníci za volební stranu č. 4 Nezávislý pro Rakvice zvolení 1. náhradník Jana Janoušková, 2. náhradník Václav Horáček. První náhradník Jana Janoušková se mandátu člena zastupitelstva obce vzdala a další náhradník v pořadí Václav Horáček mandát přijímá. Proto bylo přistoupeno ke složení slibu nového člena zastupitelstva obce. Starosta požádal místostarostu obce Petra Valouška, aby přednesl text slibu člena zastupitelstva obce. Ten před přečtením slibu požádal přítomné, aby povstali a pak slib přečetl. Pan Václav Horáček složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova Slibuji a potvrdil složení slibu svým podpisem. Poté převzal z rukou starosty obce Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Rakvice. Václavu Horáčkovi bude poskytnuta odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce počínaje dnem ve výši schválené usnesením zastupitelstva obce č. 12 ze dne Zastupitelstvo obce pokračuje v jednání v počtu 9 přítomných členů. 4. Žádosti zájmových organizací a občanských sdružení o poskytnutí podpory v roce 2012 Příloha zápisu č. 5 Starosta obce navrhl projednat tento bod před projednáním návrhu rozpočtu obce na rok 2012 tak, aby závěry přijaté k tomuto bodu mohly být do rozpočtu obce zapracovány. Seznámil pak zastupitelstvo obce s jednotlivými žádostmi spolků a sdružení, s jejich finančními požadavky a odůvodněními žádostí. Jedná se celkem o 12 subjektů a celkový přehled je uvedené v příloze zápisu. U žádostí bez uvedené požadované výše finančního příspěvku z rozpočtu obce, byl zastupitelstvem obce v diskuzi navržen ke schválení příspěvek ve stejné výši jako v roce Usnesení č. 190 Zastupitelstvo obce schvaluje výši finančních příspěvků jednotlivým místním zájmovým organizacím a občanským sdružením pro rok 2012, účely jejich použití a způsob jejich čerpání viz příloha zápisu č. 5. Schválení finanční prostředky budou zahrnuty do výdajové části rozpočtu obce. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se- 0 V diskuzi k žádostem neziskových organizací s činností v oblasti zdravotní a sociální péče se zastupitelstvo obce shodlo v názoru, že zastupitelstvo obce bude i napříště projednávat pouze žádosti organizací působících v regionu Břeclavska.

3 5. Zpráva finančního výboru, návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 a návrh rozpočtu obce na rok 2012 Příloha zápisu č. 6 Předseda finančního výboru Mgr. David Foldyna podal zprávu z jednání výboru dne FV projednal: - závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok 2011 se záporným výsledkem ,81 Kč. Po projednání zdůvodnění překročení čerpání prostředků obce doporučuje FV zastupitelstvu obce schválit tuto závěrku výsledku hospodaření s tím, že záporný výsledek bude součástí rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2012 předloženého starostou obce Předseda FV požádal Mgr. Vysloužila, aby jako ředitel školy seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice (upravená varianta č. 3). Podrobný návrh rozpočtu podle jednotlivých účtů je přílohou zápisu a zastupitelstvo obce obdrželo tento návrh před zasedáním. Rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice pro rok 2012 plánuje provozní výdaje ve výši ,-Kč. Součástí tohoto rozpočtu je záporný hospodářský výsledek z roku 2011 ve výši 6.285,81Kč. V rozpočtu jsou plánovány výdaje na dokončení vnitřní rekonstrukce budovy z r a na novou fasádu mateřské školy. Jelikož k výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011 a návrhu rozpočtu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádných připomínek či dotazů, nechal starosta o obou předložených materiálech samostatně hlasovat. Usnesení č. 191 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrku výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rakvice za rok Se záporným výsledkem ve výši ,81 Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 192 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice na rok 2012 dle verze č. 3 tj. celkové výdaje ve výši Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 Předseda finančního výboru poté seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok Podrobný položkový rozpočet příjmů a výdajů je v příloze zápisu. V diskuzi bylo konstatováno, že rozpočet obce je nastaven jako schodkový s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány finanční prostředky z minulých let. Finanční výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce schválit převod části finančních prostředků vedených na běžném účtu obce ve výši 7 mil. Kč na termínovaný vklad s roční lhůtou uložení za nejvýhodnější současnou % p.a. sazbou na finančním trhu. FV dále navrhuje realizaci úsporných opatření a to sloučením činností spojených se správou a provozem výstavní galerie obce s činností knihovníka obecní knihovny. Správu galerie řešit stálou platbou, organizaci výstav a pod. odměnou za realizovanou akci. úklid galerie včetně mytí oken řešit doplněním pracovní náplně u uklizečky OÚ. S návrhem nebyl knihovník zatím seznámen. Výklad k návrhu rozpočtu doplnil starosta obce o informaci o zařazení povinně stanovené krizová rozpočtová rezervy ve výši ,- Kč. Dále uvedl seznam akcí oprav a investic zařazených do výdajové části rozpočtu. Jelikož nebyly k předloženému návrhu vzneseny žádné připomínky či pozměňovací návrhy, nechal starosta o projednávaných bodech hlasovat.

4 Usnesení č. 193 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2012 s plánovanými příjmy ve výši ,- Kč a výdaji ve výši ,- Kč s tím, že pro dorovnání schodku budou čerpány prostředky z minulých let ve výši ,- Kč. Hlasování: pro - 9 členů, proti 0, zdržel se -0 Usnesení č. 194 Zastupitelstvo obce schvaluje převod 7 mil. Kč z běžného účtu obce na roční termínovaný vklad s nejvýhodnějšími podmínkami a zhodnocením. Zajistí a doloží starosta obce v termínu do konce března Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se 0 6. Stanovení priorit pro čerpání z rozpočtové rezervy Starosta obce předložil zastupitelstvu obce seznam rozjednaných investičních akcí obce a oprav většího rozsahu včetně informací o podaných a připravovaných žádostech obce o finanční dotace na tyto akce. Jedná se o akce nezařazené do schváleného rozpočtu obce. Pro omezené možnosti je třeba stanovit priority pro čerpání z rozpočtové rezervy s tím, že jde hlavně o tyto akce: -oprava fasády a vstupu do sokolovny (žádost o dotaci SFŽP) + parkoviště před sokolovnou -zametací vůz pro údržbu komunikací v obci (žádost o dotaci SFŽP) -údržba melioračních vodotečí (žádost o dotaci MZe) -pořízení použitého dodávkového vozidla pro hasičský sbor (žádost o dotaci JMK) -rekonstrukce chodníků podél vozovek III. tř. I. etapa (žádost o dotaci SFDI) -Dílce, výkup pozemků pro zástavbové území objekty bydlení -dům pro seniory (žádost o dotaci z ROP) -finanční spoluúčast obce na společném projektu obcí Přítluky, Rakvice, Zaječí Rozhledna na k.ú. Přítluky -skládka sutě na Trkmanci -oprava fasády kostela Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dosavadním postupem obce pro zajištění prostředků na realizaci plánovaných záměrů a s dosavadními výsledky těchto jednání. Zprávu doplnil předseda finančního výboru a navrhl zařadit do seznamu priorit zadání zpracování nového územního plánu obce, protože stávající ÚPO z roku 2001 nesplňuje zákonné podmínky. Dále Mgr. Foldyna vyzval starostu obce, aby co nejdříve sjednal nápravu při opravě schůdnosti chodníků v ul. Nádražní před rodinnými domy pana Průdka (Pneu servis a autoopravna) a před rodinným domem pana Janouška (provozuje zemědělskou činnost). Chodníky jsou v dezolátním stavu, neschůdné a neslouží svému účelu. Náklady na opravu chodníků uhradí majitelé přilehlých RD, kteří toto poškození prokazatelně způsobili. Jelikož k tomuto bodu programu nebyly podány další návrhy či připomínky vyzval starosta obce zastupitelstvo obce k přijetí usnesení. Usnesení č. 195 Zastupitelstvo obce a) v souladu s 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení nového územního plánu obce Rakvice (ÚPO Rakvice) a určuje zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem ÚPO Rakvice starostu obce Petra Vajbara. b) schvaluje, že obec Rakvice požádá Městský úřad Břeclav o pořízení ÚPO Rakvice c) schvaluje podání žádosti obce o dotaci z rozpočtu KÚ JMK popř. z programu IOP 5.3b podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území na pořízení ÚPO Rakvice. Hlasování o všech bodech usnesení současně: pro 9 členů, proti 0, zdržel se - 0

5 7. Obecně závazná vyhláška obce Rakvice č.2/2012 Příloha zápisu č. 7 Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh OZV č. 2/2012, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, k zajištění ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností, stanovení pravidel pro užívání plakátových ploch a pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tento návrh byl předem konzultován s orgánem dozoru veřejné správy MV včetně doplnění přípustných předchozích návrhů zastupitelstva obce. Mgr. Vysloužil vznesl dotaz, že ne zcela jasně chápe význam slov nevhodná doba a hlučné projevy. Jak by se porušení pak postihovalo? K dotazům se shodně vyjádřili starosta obce a předseda finančního výboru s tím, že se jedná o terminologii ve vyhlášce standardně použitou doba nočního klidu a limity hlučnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy. Porušení předpisů stanovených platnou OZV řeší ve správním řízení přestupková komise, v případě obce Rakvice projednávají tyto přestupky na základě veřejnoprávní smlouvy orgány města Břeclavi. Usnesení č.196 Zastupitelstvo schvaluje OZV obce Rakvice č. 2/2012. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0 8. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpráva kontrolního výboru Příloha zápisu č. 8 Předsedkyně kontrolního výboru MUDr. Studýnková seznámila přítomné s výsledky jednání KV dne V rámci plánu činnosti KV bude kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce prováděna každé 3 měsíce, kontrola plnění rozpočtu ZŠ a MŠ Rakvice říjen/ listopad, nejméně 2x ročně kontrola dodržování OZV o čistotě veřejném pořádku a OZV o místních poplatcích včetně kontroly správy místních poplatků. V závěru se zmínila o projektu bioplynové stanice Trkmanice s tím, že v rámci správního řízení zveřejnil KÚ JMK, OŽP Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí zpracované pro podlimitní záměr investora EGLIN, a.s. Brno výstavba Bioplynová stanice Rakvice (osada Trkmanice). KV upozorňuje, že v předloženém oznámení chybí vyjádření EIA, o posouzení vlivů na životní prostředí. K této připomínce se vyjádřil starosta obce. Dle sdělení MěÚ Břeclav OŽP se jedná v současné chvíli o tzv. zjišťovací řízení. Podle výsledku tohoto řízení (námitky, připomínky účastníků řízení k tomuto oznámení záměru) bude muset předkladatel předložený záměr doplnit, upravit nebo úplně přepracovat do souladu s oprávněnými připomínkami. Teprve k vyhovujícímu dokumentu bude zpracováno vyjádření EIA v souladu s platnými předpisy. V diskuzi k tomuto bodu doplnil Ing. Šikula, že navrhuje, aby obec využila možnosti se k záměru vyjádřit a prostřednictvím starosty obce vyjednala s investorem určité smluvní finanční kompenzace za realizaci záměru na katastru obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu KV a informace z diskuze k tomuto bodu na vědomí. 9. Doplnění počtu členů komise pro životní prostředí, volba předsedy. V souvislosti s rezignací MUDr. Hlavňovské na mandát členky zastupitelstva obce a současně předsedkyně komise pro životní prostředí, je nutné doplnit komisi o jednoho člena a následně určit předsedu komise. Václav Horáček, člen zastupitelstva obce, byl doposud členem komise ŽP z řad občanů. Nyní se přímo stal členem této komise jako člen zastupitelstva. Pro doplnění počtu členů komise pro životní prostředí navrhl paní, která se zabývá oborem dendrologie na Zahradní fakultě VŠ v Lednici a má blízko k problematice veřejné zeleně, ochrany přírody apod. Z jeho pohledu by její odborné znalosti zkvalitnily práci komise a tím posílily i přínos práce komise pro obec.

6 Starosta obce navrhl, aby se komise sešla zatím pod vedením člena zastupitelstva obce Václava Horáčka, včetně navržené nové členky komise a zvolila ze svého středu předsedu komise. Komise je poradním orgánem starosty obce a funkci předsedy komise může vykonávat kterýkoliv její člen. Se závěry tohoto jednání bude následně seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Usnesení č. 197 Zastupitelstvo obce schvaluje Václava Horáčka, člena zastupitelstva obce, členem komise pro životní prostředí. Zastupitelstvo obce pověřuje Václava Horáčka, aby svolal jednání komise pro životní prostředí za účelem doplnění počtu členů a zvolení předsedy komise z řad členů komise. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá zvolený předseda komise zprávu o závěrech tohoto jednání. Hlasování: pro- 9 členů, proti 0, zdržel se Různé Starosta obce předložil k projednání doplněné schválené body programu: a) žádost o odprodej pozemku č.j. 178/2012 z Příloha zápisu č. 10a) Manželé Suchánkovi žádají obec o odprodej části pozemku p.č. 3843/30 vedeného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn vyhláškou č. 3/2012/VV. Členové zastupitelstva obce neměli po projednání k tomuto návrhu žádné výhrady či připomínky. Usnesení č. 198 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 3843/30 zapsaného na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Rakvice a to dle GP č /2006 pozemek p.č. st. 756/3 o výměře 3 m2, a to za cenu 300,- Kč. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 b) informace z porady starosty konané dne Příloha zápisu č. 10b) Starosta obce shrnul závěry pracovní porady, připomenul úkoly týkající se jednání s vlastníky pozemků a postupu obce při výkupu pozemků v lokalitě Dílce. Zastupitelstvo vzalo závěry pracovní porady na vědomí. c) rozhodnutí zřizovatele o konkurzu na ředitele školy Příloha zápisu č. 10c) Starosta obce předal již dříve zastupitelstvu obce informaci Krajského úřadu JM kraje z týkající se změn zákona č.561/2004 o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kdy od ledna 2012 nabyl účinnost zákon č. 472/2011 Sb. a kde v 166 školského zákona je stanoveno, že zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Podle 166 odst. 3 je na zřizovateli (tedy v našem případě na obci), zda na konkrétní místo ředitele školy vyhlásí, či nevyhlásí konkurs. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve své funkci a jeho pracovní poměr se mění na dobu určitou v trvání 6 let. Po jejím uplynutí se postupuje opět podle 166 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona 472/2011Sb. Jelikož podle uvedeného zákona končí řediteli ZŠ a MŠ Rakvice dnem funkční období, musí se zastupitelstvo obce rozhodnout, zda vyhlásí v termínu podle 166 odst. 3 konkurz na obsazení funkce ředitele školy nebo potvrdí stávajícího ředitele ve funkci na období dalších 6 let. Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Místostarosta v diskuzi řekl, že z jeho pohledu součastný ředitel školy vykonává svoji funkci dobře, s péčí dobrého hospodáře se o svěřený majetek řádně stará a nebylo zatím k jeho

7 působení ve funkci vzneseno jakýchkoliv připomínek. Proto on navrhuje, aby konkurs na funkci ředitele školy podle zmiňovaného zákona, nebyl vyhlášen a Mgr. Jaroslav Vysloužil bude dál pokračovat ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Rakvice a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let ve smyslu zákona č. 472/2011 Sb. K tomuto návrhu nebyly podány žádné připomínky. Starosta obce ukončil k tomuto bodu diskuzi a nechal o návrhu místostarosty hlasovat. Usnesení č. 199 Zastupitelstvo obce v souladu s 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že Mgr. Jaroslav Vysloužil je od ředitelem Základní školy a Mateřské školy Rakvice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let. Hlasování: pro přijetí návrhu - 8 členů, proti - 0, zdržel se - 1 (Mgr. Vysloužil) d) pronájem místností obecního úřadu Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s provozním aktuálním stavem v pronajatých prostorách obecního úřadu Náměstí 22, které slouží k podnikatelským účelům a se změnami, které zde nastaly. Usnesení č. 200 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pronajatých prostor o místnost kuchyně (místnost č. 116 v přízemí)s tím, že tato místnost bude nájemci přilehlých prostor využita výhradně pro potřeby svých zákazníků jako čekárna. Stávající nájemní smlouvy budou upraveny oběma nájemcům přilehlých prostor se zvýšením nájemného každému o 100,- Kč/ 1 měsíc. Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se -0 e) pohledávka Příloha zápisu č. 10e) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o nabytí právní moci usnesení o exekuci majetku proti povinné osobě. Celkový dluh vůči obci činí Kč a obec jej má stále v pohledávkách neuhrazen. Mgr. Foldyna navrhuje, aby starosta obce prověřil možnost nabídnout tuto pohledávku k odkoupení i za cenu částečné ztráty obce. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu starosty na vědomí a souhlasí s návrhem Mgr. Foldyny. f) Výletní noviny z Lednicko-valtického areálu. Příloha zápisu č.10f) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o návrhu obcí LVA vydat v roce 2013 společné Výletních noviny podle předloženého vzoru jako propagační materiál LVA i jednotlivých obcí. Podal informaci o navrženém způsobu financování včetně předpokládané spoluúčasti podnikatelských subjektů poskytujících své služby pro turisty, dále informaci o předpokládané výši nákladů ve vazbě na rozsah prezentace jednotlivé obce v tomto propagačním materiálu. Z následné diskuze vyplynul zájem zastupitelstva podpořit tento záměr. Po projednání postojů jednotlivých obcí k tomuto záměru na společném jednání LVA bude možné blíže upřesnit parametry nákladů. Starosta obce bude zastupitelstvo informovat o upřesněných podmínkách spoluúčasti na projektu. 11. Diskuse, závěr V diskusi se přihlásila občanka s dotazem, zda je pravda, že když chce občan u nás vyhlásit formou sdělení informaci pomocí SMS, že se např. ztratil pes, tak musí uhradit poplatek 800,- Kč? Odpověděl starosta, že roční platby za odeslané SMS převyšují 181 tis. korun. V součastné době je zaevidovaných 890 občanů, kterým jsou SMS zasílány. Za jednu SMS a jednoho

8 příjemce je sazba 1,- Kč. Náklady nese převážně obec, občané jako příjemci SMS platí pouze poplatek 10,- Kč/ rok v rámci aktualizace příjemců SMS. Na náklady obce jsou zasílány SMS týkající se celé veřejnosti informace správy obce, správců veřejných sítí, informace týkající se provozu školy, zdr. střediska, pošty, lékárny, informace o kulturních akcích volně přístupných veřejnosti pořádaných zájmovými organizacemi v obci nebo přímo obcí taneční zábavy, divadla, koncerty, výstavy. Ostatní SMS odešle obec po úhradě nákladů = rozsah zprávy x počet příjemců x 1,- Kč. Jelikož nebyly podány žádné další podněty k diskuzi, starosta jednání zastupitelstva obce s poděkováním všem zúčastněným ukončil v 21,05 hod. Čistopis zápisu vyhotoven dne: Zapsal: Petr Valoušek Ověřovatelé zápisu: Radek Průdek. Ing. Šikula Miloš.

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 18/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 10. 9. 2012 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č. j.: 35/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7. 7. 2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 29/2013/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 2.12. 2013 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více