ZDĚCHOVský PROSINEC. Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDĚCHOVský PROSINEC. Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet"

Transkript

1 ZDĚCHOVský zpravodaj ČÍSLO 1/2010 PROSINEC ZDARMA Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet T Přehled kulturních akcí T Společenská kronika T Historie ZŠ ve Zděchově - seriál T Sokol Zděchov, sport v obci Vážení spoluobčané, při pohledu na hořící svíce adventního věnce si uvědomujeme, že za několik málo dní budou definitivně sečteny dny roku 2010 a vlády se ujme jeho následovník rok Závěr roku je tradiční a ideální okamžik pro to, abychom se vrátili v čase o 12 měsíců zpět a společně zbilancovali, jaký že vlastně rok 2010 byl. Pomoci k tomuto zhodnocení má i toto vydání Zděchovského zpravodaje, které se Vám jako obvykle dostává do rukou v době, kdy vrcholí předvánoční shon a snad svou měrou alespoň částečně přispěje k tomu, abyste se v pozitivním slova smyslu alespoň na chvíli odprostili od obligátních předvánočních starostí zahrnujících vánoční úklid, pečení cukroví, čí horlivé shánění dárků pro své nejbližší v přeplněných nákupních centrech. Není třeba dvakrát zdůrazňovat, že rok 2010 byl pro celou českou společnost ve znamení přetrvávající ekonomické recese. Dopady nepříznivých trendů současné světové ekonomiky se dotýkají i obce Zděchov, která například dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti registrovanou v okrese Vsetín. Obecní zastupitelstvo se zase v této souvislosti musí vypořádat s tím, že příjmy rozpočtu v podobě přerozdělených daní nedosahují zdaleka požadované výše, jaká by byla potřebná pro další rozvoj obce. Navzdory těmto a jiným negativním okolnostem však můžeme rok 2010 z pohledu Obce hodnotit veskrze pozitivně. Prvně je třeba připomenout, že bylo úspěšně uzavřeno první údobí renesance sportovního areálu v podobě modernizace koupaliště a vybudování nového víceúčelového hřiště. Přestože tato akce byla nesmírně finančně náročná a vynutila si i přijetí úvěru, podařilo se během roku realizovat či připravit i řadu jiných významných akcí, o kterých se zmiňuje tento zpravodaj na následujících stránkách. Významným mezníkem končícího roku byly i říjnové volby do zastupitelstva obce. Personální obsazení zastupitelstva prakticky ale nedoznalo změn. Jestli lze tuto skutečnost chápat jako signál občanů, kterým vyjadřují určitou spokojenosti s odvedenou prací zastupitelstva za období , potom je tato skutečnost pro (staro)nově zvolené členy zastupitelstva určitě potěšující, zároveň však zavazující k maximálnímu pracovnímu nasazení ve stávajícím funkčním období. Pokud se ohlížíme za tím, co všechno nového se za určitou dobu podařilo v naší obci vybudovat, opravit a zkrášlit, nesmíme na celou věc nahlížet pouze z materiálního hlediska, nýbrž i z pohledu společenského. K čemu by byl sebemodernější sportovní areál, k čemu by bylo supermoderní zrekonstruované náměstí s kašnami zurčícími vodu bez zájmu lidí??? Takové stavby by sice moh-

2 ly být festivalem nejmodernějších stavebním materiálů a technologií, nicméně by působily mrtvě. Toto se naštěstí netýká Zděchova. Dovolím si tvrdit, že investice v podobě nového sprotovního areálu či rekonstruovaného náměstíčka napomohly totiž k tomu, že Zděchov začíná ze společenského pohledu ožívat. Důkazem tohoto tvrzení nechť je výjev z první prosincové soboty, kdy probíhalo u školy Mikulášské hodování. Navzdory teplotě připomínající klimatické poměry v polárních zeměpisných šířkách se náměstíčko nadpoměry zaplnilo a vzduchem se vinula kromě vůně hřebíčku a skořice i sálavá, chytlavá nálada přítomných, a to hlavním magnetem této události nebyl příjezd státníka či světových celebrit šoubyznysu, nýbrž prozaické rozsvícení vánočního stromu, čili řekněme událost nikterak nevybočující z toho, co každý z nás za svůj život už několikrát zažil a viděl. Toto zjištění je tak mimo jiné důkazem dobrých mezilidských vztahů a soudržnosti v obci a z celého srdce si přeji, abychom si navzdory složité době takto vycházeli navzájem vstříc a vzájemně si sebe vážili i nadále. Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby to symbolické světlo, které nás všudypřítomně doprovází v adventní a vánoční čas a činí nás pocitově více šťastnými, než po jiná období kalendářního roku, nás doprovázelo i po celý rok 2011 a ne jenom tedy pouze v prosinci. Ing. Ladislav Baroň, místostarosta obce 2 Zděchovský zpravodaj Akce realizované v obci v roce 2010 Modernizace koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov V červnu 2010 byla dokončena stavba, která byla za několik uplynulých let jednou z největších v naší obci. Celkové náklady této investice činily ,- Kč, přičemž ,- Kč pokryla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Troufám si říci, že celá akce se zdařila a dělá dobré jméno naši obci a již první koupací sezóna potvrdila oprávněnost této investice. Drtivá většina návštěvníků kladně hodnotila útulnost celého areálu a díky více než krásnému červenci můžeme hodnotit kladně i celou sezónu - co se nákladů na provoz koupaliště týče. Stejně tak se ale ukázalo, co bychom měli ještě zlepšit (vybavení koupaliště, poskytování služeb apod.) Vel- U této stavby můžeme konstatovat, že k její realizaci bylo přikročeno opravdu v pomyslné minutě před dvanáctou, díky dotaci z Programu rozvoje venkova, který je administrován Místní akční skupinou Valašsko Horní Vsacko. Stavebně-technický stav budovy byl díky masivnímu zatékání označen za havarijní. Vyřešit havarijní stav budovy by měla realizace nové polovalbové střechy ve tvaru písmene T se sklonem 40. V místě vstupu byla střecha protažena pro vytvoření krytého závětří. Bu- kou radost máme také z nového víceúčelového hřiště, které v současném mrazivém období plní (i díky osvětlení) funkci kluziště a naplňuje tak i jeden z cílů této investice, díky kterému dalo zastupitelstvo obce celému projektu zelenou. I zde však vyvstává otázka úpravy provozu hřiště na příští rok a to v otázce vstupného pro děti. Neradi bychom totiž, aby poplatek za vstup na hřiště děti odrazoval. Přístavba, nástavba a stavební úpravy šaten a sociálního zařízení TJ Sokol I. etapa

3 dova byla dále napojena na veřejný vodovod. Celá rekonstrukce budovy je rozdělena do tří etap, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků: I. etapa odstranění havarijního stavu, nové nadstřešení budovy a napojení na veřejný vodovod II. etapa - modernizace 1. NP výměna oken, modernizace sociálního zařízení, výměna rozvodů, výměna dveří, oprava maleb III. etapa využití podkroví pro složky působící v obci (klubovna apod.) Samotné stavební práce byly zahájeny v září 2010 a dílo předáno dne V současné době je již vydán kolaudační souhlas a podána žádost o proplacení dotace. Celkové náklady projektu činí ,- Kč, (z toho ,- Kč dotace). Oprava Kříže před kostelem Na základě ustanovení stavebního zákona platného od roku 2007 musí obce provést do určitého data aktualizaci svého územního plánu, jinak tento pozbývá platnost. Vedení obce tak již v roce 2009 přistoupilo k zahájení potřebných kroků a dne předal obci Ing. arch Ivo Motl Návrh nového územního plánu. Ten již obsahuje i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na NATURA Celkové náklady na zpracování nového Nový územní plán obce Barokní pískovcový kříž z roku 1778 je veden od roku 1998 jako kulturní památka Ministerstva kultury. V roce 2009 darovala tento kříž církev do majetku obce. Vzhledem ke skutečnosti, že kříž vykazoval jak mechanické tak biologické poškození (mechy, lišejníky, řasy), rozhodla se obec pro jeho restaurování odborným restaurátorem. Oprava si vyžádala náklady ,- Kč, které byly 100% kryty z dotací z Ministerstva kultury a Zlínského kraje. územního plánu činí ,- Kč. Celou částku však pokryje dotace z Integrovaného operačního programu, kterou obec získala právě na jeho zpracování. Před definitivním schválením územního plánu, resp. jeho vydání Zastupitelstvem proběhnou projednávání jednak za účasti odborných dotčených orgánů a jednak za účasti samotných občanů obce, kteří rovněž budou mít právo vznést své připomínky. Předpokládá se, že nový územní plán vydá zastupitelstvo do konce roku a co v roce 2011? Nordic Walking s naučnou stezkou aneb Valaši sa vracajů k čaganom Projekt bude spolufinancován v rámci Fond mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce SR ČR. Předpokládané náklady projektu činí ,5 Provedená rekonstrukce nicméně ukázala na další nedostatky budovy stavebně technický stav rozvodů pitné vody, elektroinstalace, kanalizace či sprch lze označit taktéž za havarijní. Do budoucna je nutno také řešit využití nově vzniklého půdního prostoru. Za zmínku stojí i další akce či opravy, které se v roce 2010 podařilo realizovat. Za všechny jmenujme zastřešení Kasína, nátěr střechy a oken na budově školy, opravu autobusové zastávky v Kolonii, zpracování nového lesního hospodářského plánu, či studie revitalizace hřbitova. EUR, dotace ,81 EUR. Předmětem projektu bude vytýčení dvou okruhů (8 a 16 km dlouhých) kolem obce Zděchov zahrnující i osazení 10 informačních tabulí. Ukončení projektu je naplánováno na Do projektu bude zapojen i slovenský přeshraniční partner obec Lazy pod Makytou. Na tomto místě je třeba poděkovat Janě a Martinovi Smutným, kteří mají na získání této dotace velkou zásluhu. Inženýrské sítě Chromčákovy zahrady Začátkem listopadu 2010 byly zahájeny stavební práce na zasíťová- Zděchovský zpravodaj 3

4 ní 2 stavebních pozemků. Společnost ČEZ Distribuce, z části řízeným protlakem pod silnicí a potokem, provedla přípojku nízkého napětí. Obec využila této příležitosti a připoložila do výkopu kabel veřejného osvětlení a TKR. Práce budou pokračovat v r realizací vodovodní a plynovodní přípojky a dešťové kanalizace. Zlepšení vzhledu středu obce a stavu místní komunikace Vedení obce, v rámci celkové revitalizace středu obce, získalo finanční prostředky přes Místní akční skupinu Valašsko Horní Vsacko na ozelenění ploch, doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a předláždění komunikace podél Seidlovy hospody. Celkové náklady projektu dosahují ,- Kč, dotace ,- Kč. Školní zahrádka ožívá Nedílnou součástí středu obce je i školní zahrádka. Stávající vybavení však již nevyhovuje platným normám. Tady se podařilo získat dotaci na kompletní obnovu školní zahrádky novými herními prvky z akátového dřeva multifunkční sestava, houpadla apod. Celkové výdaje projektu činí ,- Kč, dotace ,- Kč. Rekonstrukce veřejného rozhlasu V rámci projektu Preventivní povodňová ochrana varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko Horní Vsacko bude naše obce v r budovat nový bezdrátový rozhlas, včetně napojení na integrovaný záchranný systém. Součástí projektu bude také zpracování digitálního povodňového plánu, instalace srážkoměru a měrného profilu pro měření výšky hladiny. Nový stavební obvod Zděchov - Machálka V roce 2010 byla zpracována zastavovací studie pro nový stavební obvod, kde by mělo vyrůst 7 nových rodinných domků. Do konce roku 2011 by mělo být všechno připraveno po stavebně-správní stránce (sta- 4 Zděchovský zpravodaj

5 vební povolení pro inženýrské sítě a místní komunikaci). Povodňové škody v obci Vydatné přívalové deště poničily na několika místech obecní majetek (most přes Skřípovský potok, propustek v chatovišti Vlčnov a v Ráji). Obci se podařilo tyto škody zmapovat, vyřídit potřebná povolení a podat žádost o dotaci na jejich odstranění. Rekonstrukce hrazení bystřin v obci Zděchov Přívalové deště neponičily jenom obecní majetek, ale i koryto Zděchovky. Zcela stržen byl tlakový stupeň (splav) u Sekulů a výrazné poškození vykazuje i splav U Olšáků. Správce vodního toku (Lesy České republiky, s. p. jako správce vodního toku Zděchovka) zahájil letos příslušné stavební práce, které jsou rozděleny na dvě etapy. Do konce letošního roku budou opraveny 3 kamenné stupně v lokalitě U Kasína za 1,5 mil. Kč. V roce 2011 budou stavební práce pokračovat opravou dalšího kamenného stupně U Olšáků, a to nákladem 625 tis. Kč. Jedná se o stavbu nových nebo opravu stávajících stupňů (splavů), stabilizace dna vodního toku a břehová opevnění. Rekonstrukce budovy fary Římskokatolická farnost Zděchov podala žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci objektu fary s názvem Fara Zděchov společenské a zájmové centrum pro všechny. Žádost byla v obrovské konkurenci projektů v rámci Zlínského a Olomouckého kraje doporučena k dopracování. Vedení obce si uvědomuje významnost a přínos tohoto projektu a hodlá podpořit farnost větší finanční částkou. a nad čím budeme usilovně přemýšlet? Otázka Koliby ve sportovním areálu již první sezóna nově zrekonstruovaného koupaliště a víceúčelového hřiště ukázala na jednu z největších slabin v dalším rozvoji naši obce. A tím je neutěšený stav objektu Koliby a vlastně neexistence objektu, který by ve Zděchově poskytoval ubytovací a stravovací služby. Vedení obce si plně uvědomuje tuto situaci a chce být aktivním členem v řešení tohoto problému. Jako velmi aktuální lze označit i témata: - splašková kanalizace a ČOV - oprava staré hasičské zbrojnice - oprava křížů kolem obce - výkup pozemků pro RD a čistírnu odpadních vod Ing. Tomáš Kocourek starosta Zděchovský zpravodaj 5

6 Volební rok 2010 ve Zděchově Rok 2010 byl mnohými označován přídomkem rok supervolební. Ve Zděchově jsme letos k volebním urnám zavítali hned dvakrát. Dne 28. a 29. května se konaly volby do Parlamentu Poslanecké sněmovny, a ve dnech 15. a 16. října jsme pro změnu měli možnost rozhodnout o složení zděchovské radnice. V některých městech a obcích naší země se letos konaly dokonce i volby do Senátu. Ve Zděchově nás senátní volby čekají až v roce 2012 a proběhnou souběžně s volbami do krajského zastupitelstva. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se uskutečnilo Občané měli premiérově možnost vidět sestřih ze zasedání dokonce i na obrazovkách místní kabelové televize. Starostou obce byl na další 4 léta opět zvolen Ing. Tomáš Kocourek, u nějž se jedná o druhé funkční období v této pozici. Na post místostarosty byl potom obecním zastupitelstvem zvolen Ing. Ladislav Baroň a nahradil tak v této roli dosavadního místostarostu Zdeňka Hajdíka, který ve volbách nekandidoval. Vzhledem ke skutečnosti, že 9 z 11 členů zastupitelstva působilo i v předchozím zastupitelstvu, lze předpokládat, že nově zvolenému zastupitelstvu nebude činit problémy zachovat kontinuitu a plynule tak naváže na práci zastupitelstva předcházejícího. Vedení obce Kocourek Tomáš Ing. - starosta obce Baroň Ladislav Ing. - místostarosta obce Kontrolní výbor Ing. Karel Trochta - předseda kontrolního výboru Josef Ezechýl - člen kontrolního výboru Josef Orság - člen kontrolního výboru Finanční výbor Ing. Zdeňka Mikulenčáková - předsedkyně finančního výboru 6 Zděchovský zpravodaj Zvolení členové zastupitelstva obce Zděchov pro funkční období : Titul, jméno, příjmení Strana Věk Hlasy Ing. Tomáš Kocourek Za další rozvoj obce Ing. Ladislav Baroň KDU-ČSL Ing. Karel Trochta KDU-ČSL Ing. Zdeňka Mikulenčáková KDU-ČSL Štefánia Sekulová KDU-ČSL Josef Ezechýl Za další rozvoj obce Karel Hrbáček Sdruž.nezáv.kand.- SDH Zděchov Zdeněk Chrástecký Sdruž.nezáv.kand.- SDH Zděchov Petr Machala Za další rozvoj obce Jana Zvoníčková Za další rozvoj obce Josef Orság Za další rozvoj obce Voliči v seznamu Vydané obálky Petr Machala - člen finančního výboru Karel Hrbáček - člen finančního výboru Kulturní komise Jana Zvoníčková - předsedkyně kulturní komise Josef Ezechýl - člen kulturní komise Ing. Zdeňka Mikulenčáková - člen kulturní komise Ludmila Hajdová - člen kulturní komise Volební účast Odevzdané obálky Bc. Patrik Kocourek - člen kulturní komise Štefánia Sekulová - člen kulturní komise Platné hlasy , Stavební komise Ing. arch. PhDr. Renata Hrbáčková - předsedkyně stavební komise Ing. Petr Sekula - člen stavební komise Zdeněk Chrástecký - člen stavební komise Bc. Patrik Kocourek - člen stavební komise

7 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Strana hlasy % Občanská demokratická strana 77 24,91 Česká str. sociálně demokrat ,5 Křesť. demokr. unie-čs. str. lid ,5 Věci veřejné 32 10,35 TOP ,35 Komunistická str. Čech a Moravy 30 9,7 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 12 3,88 Suverenita-blok J. Bobošíkové 11 3,55 Strana zelených 4 1,29 Moravané 3 0,97 Česká pirátská strana 3 0,97 Strana svobodných občanů 2 0,64 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,32 Účast obce v soutěžích Fantastického výsledku dosáhla obec v Soutěži o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2010, kterou pořádal internetový portál www. czregion.cz v průběhu od do Díky neúnavné snaze obyvatel a příznivců naší obce obdržel Zděchov hlasy, čímž obsadil v kategorii obce vynikající 6. příčku. Cenou za toto umístění je diplom a celostátní propagace obce. Prezentovat obec navenek a poděkovat jednotlivým aktérům čilého společenského dění ve Zděchově to byly hlavní důvody, proč se letos obec premiérově přihlásila do soutěže Vesnice roku. Tato prestižní soutěž získává rok od roku na větší popularitě, o čemž svědčí fakt, že v letošním roce se do krajského kola přihlásilo hned 27 obcí (pro srovnání, v roce 2009 to bylo pouze 15). Dnem D v této soutěži byl 11. červen, kdy k nám zavítala osmičlenná hodnotící komise složená mimo jiné ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství či starostů obcí, které získaly titul v předešlých ročnících soutěže. Pro komisaře byla připravena devadesáti- SOUTĚŽ O NEKRÁSNĚJŠÍ MĚSTO A OBEC ČECH A MORAVY 2010 OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY Umístění měst: Umístění obcí: 1. Kadaň Mutěnice Krásná Lípa Suchovršice Otrokovice Pasohlávky Jablunkov Jabkenice Ostrava - Jih Kovač Brno Zděchov Žatec Klapý Štětí Velký Rybník Příbor Těškov Neratovice Moravec Zděchovský zpravodaj 7

8 minutová prezentace, která sestávala z prohlídky obce a jejich největších zajímavostí, ukázky práce místních hasičů s historickou technikou, ukázky rukodělné výroby, prohlídky školy či knihovny a vyvrcholila prohlídkou hospody u Seidlů, kde bylo pro komisaře připraveno i drobné občerstvení ve valašském stylu. V nabité konkurenci se nicméně nepodařilo získat některou z hlavních pět cen v podobě stuh, podařilo se ale prosadit v rámci 4 doplňkových kategorií soutěže, kdy bylo Zděchovu přiznáno tzv. Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů. Knihovna v roce 2010 Knihovna ve Zděchově si zachovala i v roce 2010 svou důležitou roli ve společenském i kulturním životě. Jsme rádi, že obec stále podporuje rozvoj a vysokou úroveň naší knihovny. Díky finančním prostředkům se knižní fond nadále rozrůstá o pestré a zajímavé tituly, které čtenáři rádi půjčují. Zde patří poděkování za dotace Zlínského kraje okresním knihovnám, které i naší obci zajišťují další cirkulační tituly. Díky tomu má knihovna ročně dost pestrou novou knižní nabídku pro všechny čtenáře. Nové tituly nám nadále zajišťuje okresní knihovna ve Vsetíně. Naší knihovnu dostala na starost další nová pracovnice paní Haplová a pokračuje v dobrých šlépějích paní Pipkové, která v létě letošního roku odešla do důchodu. Přejeme i navazující koordinátorce mnoho úspěchů a dobré další spolupráce. Knihovna využívá počítačový knihovnický systém, který pomáhá rychlým a jednoduchým způsobem evidovat a provozovat knihovnické operace. Nadále přetrvávají občasné potíže v evidenci knih se starými tituly pořízené za doby správy Nového Hrozenkova a také některých titulů s nestandardním přírůstkovým číslem. Věříme, že se potíže s evidencí postupně dořeší. 8 Zděchovský zpravodaj Zlatá stuha (vítěz) Modrá stuha (společenský život) Zelená stuha (životní prostředí) Bílá stuha (činnost mládeže) Oranžová stuha (zemědělství) Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Diplom za udržování lidových tradic Ocenění za nejlepší projekt ze struktur. fondů Letošní rok byl poměrně vyrovnaný v návštěvnosti čtenářů. Celkem bylo vypůjčeno 1590 titulů, z toho bylo 338 časopisů, 334 titulů beletrie pro mládež, 594 titulů beletrií pro dospělé, 276 naučných titulů pro dospělé a jen 48 naučných titulů pro děti a mládež. V knihovně je 38 registrovaných čtenářů, z toho 18 děti a mládeže do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 352 čtenářů a návštěvníků. Knižní fond se rozrostl o 44 titulů na současný počet 2911 titulů. Knihovna ročně objednává 3 druhy časopisů. Internet již není využíván v knihovně tak, jako tomu bylo v dřívějších letech. Tu a tam se některý návštěvník přihlásí k internetové síti, ale větší oblibě se při práci na PC těší spíše hry. Koncem roku pořádala místní knihovna fotosoutěž, které se zúčastnilo osm soutěžících. Nejlepší z nich byly obdarování diplomem a finanční odměnou. Výsledky za Zlínský kraj Hvozdná Zašová Komňa Nedašov Francova Lhota Návojná Poteč Kelníky Zděchov V knihovně se zabydlel i obecní televizní program Infokanál a čtenáři i návštěvníci mohou v knihovně sledovat jeho provoz. Kolikrát mohou sledovat i čerstvé vysílání s různou programovou skladbou. Tu připravuje a udržuje také knihovník obce. Co říci závěrem. Jsem rád, že si i současné těžké době, kdy ovládají občany média a internet, nachází občané čas občanů zajít si do knihovny půjčit zajímavý titul. Knihovny čeká v následujících letech nová strategie rozvoje. Měly by více pomáhat čtenářům a více je přitahovat do knihoven, spolu se zvýšenou regionální skupinovou spoluprácí ostatních knihoven. Měly by také rozšířit své služby. Věříme, že tyto nové principy budou brzy zavedeny a rozšířeny i v naší knihovně. knihovník Miroslav Hajdík Opět po roce Vás ve dnech ve Vašich domovech navštíví koledníci s pokladničkou a s přáním do nového roku. Přivítejte je prosím s vlídností a láskou. Děkujeme Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov Ať najdete pod vánočním stromečkem ty nejkrásnější dárky Lásku, pohodu a spokojenost po celý rok Vám přejí zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov

9 Perličky ze zděchovských školních lavic v roce Operu Libuše napsal Antonín Dvořák. 2. Mládě laně je laňátko. 3. Hranici mezi Evropou a Asií tvoří pohoří Středozemní moře. 4. Větrné mlýny poháněl parní stroj. 5. Státní symboly tvoří lev a orel. 6. Libuše předpověděla zkázu Prahy. 7. Modrá barva na mapě znamená cesty. 8. Na většině území Rakouska se rozkládá pohoří Vysoké Tatry. 9. Na naše území přivedli naše předky Cyril a Metoděj. 10. Nejvyšším pohořím Slovenska jsou Krkonoše. 11. Vedlejší světová strana je západojih. 12. Plíce netvoří dýchací ústrojí. 13. Prvním prezidentem Československé republiky se stal Jiří Paroubek. 14. Vzkříšení českého národa říkáme národní probuzení. 15. Sovětské tanky k nám přijely v srpnu 1968 jako osvoboditelé. 16. Nejvyšším pohořím Evropy jsou Alpy s nejvyšší horou Vesuv. Pokud si myslíte, že znáte správná znění jednotlivých tvrzení: 1. napište je na lístek, 2. dopište své jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo, 3. lístek vložte do obálky, 4. na obálku napište heslo PERLIČ- KY, 5. obálku zalepte, 6. obálku vhoďte do poštovní schránky na dveřích školy. Všechny lístky se správným zněním vět budou na konci ledna vhozeny do slosovacího bubnu a za přítomnosti notářky bude vylosován výherce, který obdrží překvapení. Pokud si myslíte, že správná znění jednotlivých tvrzení neznáte, nevadí. Teď už víte, co nevíte! (těmito slovy komentoval výsledek své písemné práce jeden z žáků naší školy) Daniela Buriánková Historie Základní školy ve Zděchově pokračování ze Zpravodaje V MŠ je školnicí paní Marie Macková. Školní rok byl zahájen a ukončen Denní provoz byl od 6.30 do Zapsáno 36 dětí, mnoho na stávající prostory. Na akce pro děti bylo SRPŠ vydáno 6 700,- Kč. Návštěva z KNV Ostrava místopředseda Ing. Bruno Bažanowski. Školní jídelna: v roku 1988 bylo uvařeno a podáno obědů, dopoledních svačinek, a odpoledních svačinek. Kuchařky platí Martu Galetkovou JZD Hovězí, a Marii Křupalovou Zbrojovka Vsetín a školský odbor ONV. Závody už to odmítají platit. Základní škola: I. tř. 9 žáků, II. ročník 8 žáků, vyučující Adéla Koňaříková. Třída II. ročník 3-10 ž., ročník 4 - žáků 12 (učitelka Zd. Malíčková). Celkem je ve škole 39 žáků, průměrný prospěch 1,7. Zameškaných hodin dětí 890. V rozpočtu příjmy pro ŠJ Kč, výdaje: MŠ Kč, základní škola Kč, výměna světel ve škole Kč Základní škola: Školnicí je Marie Chrástecká. Počet dětí: I. ročník 12, II. roč. 9, III. roč. 8 a ve IV. ročníku je 7 dětí. Mateřská škola: 23 dětí, na akce Sdružení věnovalo Kč, svaz mládeže 200 Kč, DVJ 300 Kč, OB 500 Kč. Po 34 letech odchází do důchodu ředitelka MŠ Marie Hrbáčková. Ředitelkou jmenována Zdena Dvořáková, a učitelka Iva Třetinová. V rozpočtu příjem pro ŠJ Kč, výdaje: MŠ Kč, ZŠ Kč, ŠJ Dnem 1. září odešla do důchodu ředitelka ZŠ Adéla Koňaříková a místo ní byl ředitelem jmenován Jiří Mládenka ze Vsetína. Učitelkou je Jana Mydlářová Vránová. V MŠ je učitelkou Naděžda Labajová. Rozpočet: příjem pro ŠJ Kč. Výdaje: MŠ Kč, ZŠ Kč, ŠJ Počet dětí v ZŠ I. třída 28 dětí, II. třída 20 dětí, celkem 48 dětí. Paní učitelku Vránovou vystřídala nová učitelka Miroslava Gettingová ze Vsetína. Ve ŠJ se stravuje 24 dětí z MŠ, 47 dětí ze ZŠ a 20 dospělých. Rozpočet: příjem pro ŠJ Kč, vydání MŠ Kč, ZŠ Kč, školní jídelna Kč. Do l. třídy nastoupilo 10 žáků. OÚ předal ZŠ do inventáře lehátka s matracemi. Rozpočet: Příjem pro školní jídelnu za stravné korun. Vydání školní jídelna Kč, základní škola Kč, MŠ korun. Ředitelkou v MŠ je Zdenka Dvořáková. Paní Hrbáčková odešla do důchodu. Na budově ZŠ opraveny rýny. Nátěr střechy provedla firma Slovák ze Sychrova. Zelený nátěr cena korun. Třetí nátěr 545 m 2 á 18 Kč = 10 tisíc. Schválena OZV o částečné úhradě na děti v MŠ. Jedná se o 50 korun na žáka. Školský úřad přestal platit celý prac. úvazek paní Mackové v MŠ toto doplácí OÚ. Ředitel p. Mládenka požádal OÚ o dotaci na plavecký výcvik 7 tisíc korun. Pracovní úvazek na 0,9 byl krácen i paní učitelce v MŠ. Rozpočet: Ve výdajích pro školy byla čerpána částka 314 tisíc korun. Malování ředitelny a kabinetu. V MŠ zakoupena automatická pračka. V ZŠ zakoupen nový počítač 386 SX40, 4 MB RAM. MŠ zakoupen fotoaparát. 1. září v ZŠ 46 žáků, V MŠ 18 žáků ze Zděchova + 2 žáci z Huslenek. Zděchovský zpravodaj 9

10 Požadavek židle, oprava tabulí. Cena obědů MŠ 15,50 Kč z toho 1 Kč hradí obec, ZŠ 9,30 z toho 1,80 hradí obec. V rozpočtu pro ŠJ se vybralo v příjmech Kč. Celkové výdaje pro školství obec platila korun. V ZŠ stále vyučuje Mládenka Jiří starší a mladší. Ředitelkou MŠ je nadále Zdenka Dvořáková a učitelkou Karla Maršalíková. Obec má 645 obyvatel Školní jídelna, ceny jídel od náklady MŠ 19 Kč, uhradí 16,- rodiče a 3 Kč OÚ. ZŠ - 13,80 Kč, rodiče 10,- Kč, OÚ 3,80 Kč. Dospělí platí 13,- Kč. Zpracována PD na půdní vestavbu tělocvičny a celkové zateplení, fasáda školní budovy. Cena 45 tisíc ve Vsetíně konkurz na ředitele ZŠ. Ředitelem Jiří Malíček. Oprava oken, nátěry, oprava tabulí, broušení podlah, vše v ceně korun. Kopírka. V MŠ 6 dětí z Huslenek, celkem 20 žáků. V ZŠ 39. Spolupráce na výstavbě tělocvičny se ŠÚ p. Ondračkou. Výběrové řízení na výstavbu tělocvičny, z 6 zájemců zvítězila firma NST Nosek Srba Trochta. Původní nabídka Kč. ZŠ požádala zařazení do sítě škol. Rozpočet: Příjem školní jídelna Kč. Výdaje: školství celkem Kč (v tomto roku měla obec příjem přes 15 milionů, výdej přes 11 milionů). Obec měla 652 obyvatel Obě školy jsou zařazeny do státní sítě škol. Zakoupeny stolky a židle pro 5. třídu. Zahájena výstavba tělocvičny a rekonstrukce fasády včetně zateplení budovy, nová nabídka a propočet firmy NST činí tisíc korun. Neobdrželi jsme dotaci z MŠ Praha na uvedenou akci. Byl dán požadavek na dotační program obnova venkova, zde jsme získali 432 tisíc korun. Do MŠ byl zaveden telefon a paní učitelce Maršalíkové byl vrácen plný pracovní úvazek. Telefonní rozvod provedl pan Kubín, v ceně 25 tisíc korun. Z kabinetu byly vyřazeny 4 skříně. Květiny z chodby byly přeneseny do kostela otevřena nová učebna z bývalé tělocvičny. V I. třídě je nová p. učitelka, i nadále vyučuje paní D. Zetochová. Do MŠ chodí 24 žáků, z toho jsou 4 z Huslenek. Ředitel ŠÚ p. Sláma si prohlédl školní budovu. Obec zastavila školní budovu u KB z důvodu půjčky na vodovod. Na akci bylo prostavěno korun. Stavební úřad provedl částečnou kolaudaci. Dále byly vyměněny všechny plechové radiátory ÚT v ceně korun. Rozpočet: Příjmy pro školní jídelnu činily korun, celkové výdaje na školství činily koruny. Obec má 658 obyvatel Do ZŠ chodí 48 žáků, stravuje se 46. Náklady činí Kč/žáka. MŠ navštěvuje 24 žáků. Ve školním se vyučuje ve třech třídách. V MŠ byla opravena aut. pračka za korun. Ve školní budově se prováděly opravy vnitřních omítek. Při opravě byly odkryty staré nápisy na zdech z roku jeden nápis zněl: Na úrok Pánu Bohu dává, kdo se nad chudým smilovává. Opravu prováděla firma NST, náklady dvou tříd 115 tisíc korun. Zařízení pro tělocvičnu stálo 43 tisíc korun provedl stavební úřad kolaudaci a 22. června se konalo slavnostní otevření dveří. Po zhotovení všech nedodělků, stavební náklady rekonstrukce a nové tělocvičny činily tisíc korun. Firma NST si zaplatila spotřebu el. energie za KW hodin. Celá budova byla pojištěna u HVP na cenu ,- Kč. Byla dodělána chodba, zhotovení skřínek stálo Kč. Na Min. školství bylo požádáno o výjimku pro počet žáků. V tělocvičně bylo zahájeno cvičení žen. Učitelský sbor posílila paní Hrňová. Rozpočet: Příjem pro školní jídelnu Kč, zde vyhlášky pro MŠ na neinvestiční akce Kč. Výdaje MŠ Kč, ZŠ Kč, modernizace školy Kč. školní stravování korun. Obec má 656 obyvatel V ZŠ firma Plast do učeben položila na staré rozeschlé parkety novou podlahu, litá PVC, cena Kč. Vnitřní oprava stropů, NST, 162 m 2, cena Kč. Dále byly zakoupeny tabule, lavice a do oken žaluzie. Budova byla napojena na TKR. Ve školní zahradě OHS upozornila na závadnou studnu. Ředitel ZŠ osobně vykopal vodovodní přípojku z obecního vodovodu. U školy bylo vysázeno 30 okrasných růží. Na místní poště byla výstava výtvarných prací žáků ZŠ, akci řídila paní Kopecká. Vedení školy řešilo pojištění žáků. Žáci se účastnili výstavy 90 let provozu železnice Vsetín Vel.Karlovice. 1. září dvojtřídní ZŠ měla 33 žáků. Vyučující, ředitel, uč. Hrňová, a uč. Zetochová. MŠ navštěvovalo 24 žáků. Stravné činilo v MŠ 15,- a 3,- doplatek obce, ZŠ 10,- a 3,80 doplatek obce. MŠ si sama zajišťuje za min. náklady praní prádla. Do školní jídelny byl zakoupen mražák za 15 tisíc korun. Vaří se 68 jídel, obec stále doplácí p.ú. jedné kuchařky. Rozpočet: V příjmech ŠJ ,- Kč, MŠ ,- Kč. Vydání, MŠ ,- Kč, ŠJ ,- Kč, ZŠ Zděchov ,- Kč, ZŠ Hovězí ,- Kč, ZŠ Vsetín 3 000,- Kč. Obec má 651 obyvatel září v ZŠ bylo 27 žáků. Z toho do 1. ročníku nastoupilo 5 žáků. V MŠ bylo vedeno 24 žáků. Bylo podáváno žákům školní mléko. Chataři Žabčíkovi zakoupili do ZŠ počítač. Školní kronika psaná v letech je uložena v okresním archivu. Obec nechala zpracovat PD na rekonstrukci školní kotelny firmou Prospol, Ing. Medvěd. Paní učitelka Zetochová organizovala pro žáky 3 5 třídy novinářskou besedu se starostou obce. Ve školní zahrádce byly opraveny lávky, u budovy položeny obrubníky. V MŠ z dotačních peněz bylo opraveno sociální zařízení. Firma Drevox zhotovila nábytek. Obec doplácela kuchařce 0,2 pracovní úvazek. Cena potravin: MŠ = 21,20 Kč, (rodiče 18,20 obec 3 Kč). Dospělí = 20,- Kč, (Strávníci 17 Kč FKSP 3 Kč). ZŠ = mladší 16 Kč (rodiče 12,20 obec 3,80 Kč), starší 17,50 Kč, (rodiče 13,70 - obec 3,80 Kč). Rozpočet: Příjmy na stravování Kč, MŠ Kč. Výdaje, MŠ ,- Kč, ŠJ Kč, ZŠ Zděchov ,- Kč, ZŠ Hovězí a Vsetín Kč. Obec má 659 obyvatel. 10 Zděchovský zpravodaj

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2) Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Naše obec v roce 2007

Naše obec v roce 2007 Prosinec 2007 vydává Obecní úřad Nezdenice Naše obec v roce 2007 Výstavby tělocvičny Výstavba tělocvičny Interiér se už rýsuje Vítání prvňáčků Turisté u šumavských jezer Hasiči u zdroje 1 Každým rokem

Více

Velikonoce ve znamení tradic

Velikonoce ve znamení tradic 1 64 Květen 2011 Velikonoce ve znamení tradic 2 cí radost jejich tvůrcům. Jednou z dílen si nenápadně prošel také redaktor novin Zlínský deník Mgr. Stanislav Janalík, který barvitě popsal celou at- Z obsahu

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas neúprosně plyne, dětem skončily prázdniny, podzim se blíží, ale prvních 14 zářijových dní plných sluníčka nám ještě umožnilo dobít baterky. Ač se to mnohým nezdá,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více