ZDĚCHOVský PROSINEC. Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDĚCHOVský PROSINEC. Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet"

Transkript

1 ZDĚCHOVský zpravodaj ČÍSLO 1/2010 PROSINEC ZDARMA Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet T Přehled kulturních akcí T Společenská kronika T Historie ZŠ ve Zděchově - seriál T Sokol Zděchov, sport v obci Vážení spoluobčané, při pohledu na hořící svíce adventního věnce si uvědomujeme, že za několik málo dní budou definitivně sečteny dny roku 2010 a vlády se ujme jeho následovník rok Závěr roku je tradiční a ideální okamžik pro to, abychom se vrátili v čase o 12 měsíců zpět a společně zbilancovali, jaký že vlastně rok 2010 byl. Pomoci k tomuto zhodnocení má i toto vydání Zděchovského zpravodaje, které se Vám jako obvykle dostává do rukou v době, kdy vrcholí předvánoční shon a snad svou měrou alespoň částečně přispěje k tomu, abyste se v pozitivním slova smyslu alespoň na chvíli odprostili od obligátních předvánočních starostí zahrnujících vánoční úklid, pečení cukroví, čí horlivé shánění dárků pro své nejbližší v přeplněných nákupních centrech. Není třeba dvakrát zdůrazňovat, že rok 2010 byl pro celou českou společnost ve znamení přetrvávající ekonomické recese. Dopady nepříznivých trendů současné světové ekonomiky se dotýkají i obce Zděchov, která například dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti registrovanou v okrese Vsetín. Obecní zastupitelstvo se zase v této souvislosti musí vypořádat s tím, že příjmy rozpočtu v podobě přerozdělených daní nedosahují zdaleka požadované výše, jaká by byla potřebná pro další rozvoj obce. Navzdory těmto a jiným negativním okolnostem však můžeme rok 2010 z pohledu Obce hodnotit veskrze pozitivně. Prvně je třeba připomenout, že bylo úspěšně uzavřeno první údobí renesance sportovního areálu v podobě modernizace koupaliště a vybudování nového víceúčelového hřiště. Přestože tato akce byla nesmírně finančně náročná a vynutila si i přijetí úvěru, podařilo se během roku realizovat či připravit i řadu jiných významných akcí, o kterých se zmiňuje tento zpravodaj na následujících stránkách. Významným mezníkem končícího roku byly i říjnové volby do zastupitelstva obce. Personální obsazení zastupitelstva prakticky ale nedoznalo změn. Jestli lze tuto skutečnost chápat jako signál občanů, kterým vyjadřují určitou spokojenosti s odvedenou prací zastupitelstva za období , potom je tato skutečnost pro (staro)nově zvolené členy zastupitelstva určitě potěšující, zároveň však zavazující k maximálnímu pracovnímu nasazení ve stávajícím funkčním období. Pokud se ohlížíme za tím, co všechno nového se za určitou dobu podařilo v naší obci vybudovat, opravit a zkrášlit, nesmíme na celou věc nahlížet pouze z materiálního hlediska, nýbrž i z pohledu společenského. K čemu by byl sebemodernější sportovní areál, k čemu by bylo supermoderní zrekonstruované náměstí s kašnami zurčícími vodu bez zájmu lidí??? Takové stavby by sice moh-

2 ly být festivalem nejmodernějších stavebním materiálů a technologií, nicméně by působily mrtvě. Toto se naštěstí netýká Zděchova. Dovolím si tvrdit, že investice v podobě nového sprotovního areálu či rekonstruovaného náměstíčka napomohly totiž k tomu, že Zděchov začíná ze společenského pohledu ožívat. Důkazem tohoto tvrzení nechť je výjev z první prosincové soboty, kdy probíhalo u školy Mikulášské hodování. Navzdory teplotě připomínající klimatické poměry v polárních zeměpisných šířkách se náměstíčko nadpoměry zaplnilo a vzduchem se vinula kromě vůně hřebíčku a skořice i sálavá, chytlavá nálada přítomných, a to hlavním magnetem této události nebyl příjezd státníka či světových celebrit šoubyznysu, nýbrž prozaické rozsvícení vánočního stromu, čili řekněme událost nikterak nevybočující z toho, co každý z nás za svůj život už několikrát zažil a viděl. Toto zjištění je tak mimo jiné důkazem dobrých mezilidských vztahů a soudržnosti v obci a z celého srdce si přeji, abychom si navzdory složité době takto vycházeli navzájem vstříc a vzájemně si sebe vážili i nadále. Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby to symbolické světlo, které nás všudypřítomně doprovází v adventní a vánoční čas a činí nás pocitově více šťastnými, než po jiná období kalendářního roku, nás doprovázelo i po celý rok 2011 a ne jenom tedy pouze v prosinci. Ing. Ladislav Baroň, místostarosta obce 2 Zděchovský zpravodaj Akce realizované v obci v roce 2010 Modernizace koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov V červnu 2010 byla dokončena stavba, která byla za několik uplynulých let jednou z největších v naší obci. Celkové náklady této investice činily ,- Kč, přičemž ,- Kč pokryla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Troufám si říci, že celá akce se zdařila a dělá dobré jméno naši obci a již první koupací sezóna potvrdila oprávněnost této investice. Drtivá většina návštěvníků kladně hodnotila útulnost celého areálu a díky více než krásnému červenci můžeme hodnotit kladně i celou sezónu - co se nákladů na provoz koupaliště týče. Stejně tak se ale ukázalo, co bychom měli ještě zlepšit (vybavení koupaliště, poskytování služeb apod.) Vel- U této stavby můžeme konstatovat, že k její realizaci bylo přikročeno opravdu v pomyslné minutě před dvanáctou, díky dotaci z Programu rozvoje venkova, který je administrován Místní akční skupinou Valašsko Horní Vsacko. Stavebně-technický stav budovy byl díky masivnímu zatékání označen za havarijní. Vyřešit havarijní stav budovy by měla realizace nové polovalbové střechy ve tvaru písmene T se sklonem 40. V místě vstupu byla střecha protažena pro vytvoření krytého závětří. Bu- kou radost máme také z nového víceúčelového hřiště, které v současném mrazivém období plní (i díky osvětlení) funkci kluziště a naplňuje tak i jeden z cílů této investice, díky kterému dalo zastupitelstvo obce celému projektu zelenou. I zde však vyvstává otázka úpravy provozu hřiště na příští rok a to v otázce vstupného pro děti. Neradi bychom totiž, aby poplatek za vstup na hřiště děti odrazoval. Přístavba, nástavba a stavební úpravy šaten a sociálního zařízení TJ Sokol I. etapa

3 dova byla dále napojena na veřejný vodovod. Celá rekonstrukce budovy je rozdělena do tří etap, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků: I. etapa odstranění havarijního stavu, nové nadstřešení budovy a napojení na veřejný vodovod II. etapa - modernizace 1. NP výměna oken, modernizace sociálního zařízení, výměna rozvodů, výměna dveří, oprava maleb III. etapa využití podkroví pro složky působící v obci (klubovna apod.) Samotné stavební práce byly zahájeny v září 2010 a dílo předáno dne V současné době je již vydán kolaudační souhlas a podána žádost o proplacení dotace. Celkové náklady projektu činí ,- Kč, (z toho ,- Kč dotace). Oprava Kříže před kostelem Na základě ustanovení stavebního zákona platného od roku 2007 musí obce provést do určitého data aktualizaci svého územního plánu, jinak tento pozbývá platnost. Vedení obce tak již v roce 2009 přistoupilo k zahájení potřebných kroků a dne předal obci Ing. arch Ivo Motl Návrh nového územního plánu. Ten již obsahuje i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na NATURA Celkové náklady na zpracování nového Nový územní plán obce Barokní pískovcový kříž z roku 1778 je veden od roku 1998 jako kulturní památka Ministerstva kultury. V roce 2009 darovala tento kříž církev do majetku obce. Vzhledem ke skutečnosti, že kříž vykazoval jak mechanické tak biologické poškození (mechy, lišejníky, řasy), rozhodla se obec pro jeho restaurování odborným restaurátorem. Oprava si vyžádala náklady ,- Kč, které byly 100% kryty z dotací z Ministerstva kultury a Zlínského kraje. územního plánu činí ,- Kč. Celou částku však pokryje dotace z Integrovaného operačního programu, kterou obec získala právě na jeho zpracování. Před definitivním schválením územního plánu, resp. jeho vydání Zastupitelstvem proběhnou projednávání jednak za účasti odborných dotčených orgánů a jednak za účasti samotných občanů obce, kteří rovněž budou mít právo vznést své připomínky. Předpokládá se, že nový územní plán vydá zastupitelstvo do konce roku a co v roce 2011? Nordic Walking s naučnou stezkou aneb Valaši sa vracajů k čaganom Projekt bude spolufinancován v rámci Fond mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce SR ČR. Předpokládané náklady projektu činí ,5 Provedená rekonstrukce nicméně ukázala na další nedostatky budovy stavebně technický stav rozvodů pitné vody, elektroinstalace, kanalizace či sprch lze označit taktéž za havarijní. Do budoucna je nutno také řešit využití nově vzniklého půdního prostoru. Za zmínku stojí i další akce či opravy, které se v roce 2010 podařilo realizovat. Za všechny jmenujme zastřešení Kasína, nátěr střechy a oken na budově školy, opravu autobusové zastávky v Kolonii, zpracování nového lesního hospodářského plánu, či studie revitalizace hřbitova. EUR, dotace ,81 EUR. Předmětem projektu bude vytýčení dvou okruhů (8 a 16 km dlouhých) kolem obce Zděchov zahrnující i osazení 10 informačních tabulí. Ukončení projektu je naplánováno na Do projektu bude zapojen i slovenský přeshraniční partner obec Lazy pod Makytou. Na tomto místě je třeba poděkovat Janě a Martinovi Smutným, kteří mají na získání této dotace velkou zásluhu. Inženýrské sítě Chromčákovy zahrady Začátkem listopadu 2010 byly zahájeny stavební práce na zasíťová- Zděchovský zpravodaj 3

4 ní 2 stavebních pozemků. Společnost ČEZ Distribuce, z části řízeným protlakem pod silnicí a potokem, provedla přípojku nízkého napětí. Obec využila této příležitosti a připoložila do výkopu kabel veřejného osvětlení a TKR. Práce budou pokračovat v r realizací vodovodní a plynovodní přípojky a dešťové kanalizace. Zlepšení vzhledu středu obce a stavu místní komunikace Vedení obce, v rámci celkové revitalizace středu obce, získalo finanční prostředky přes Místní akční skupinu Valašsko Horní Vsacko na ozelenění ploch, doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a předláždění komunikace podél Seidlovy hospody. Celkové náklady projektu dosahují ,- Kč, dotace ,- Kč. Školní zahrádka ožívá Nedílnou součástí středu obce je i školní zahrádka. Stávající vybavení však již nevyhovuje platným normám. Tady se podařilo získat dotaci na kompletní obnovu školní zahrádky novými herními prvky z akátového dřeva multifunkční sestava, houpadla apod. Celkové výdaje projektu činí ,- Kč, dotace ,- Kč. Rekonstrukce veřejného rozhlasu V rámci projektu Preventivní povodňová ochrana varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko Horní Vsacko bude naše obce v r budovat nový bezdrátový rozhlas, včetně napojení na integrovaný záchranný systém. Součástí projektu bude také zpracování digitálního povodňového plánu, instalace srážkoměru a měrného profilu pro měření výšky hladiny. Nový stavební obvod Zděchov - Machálka V roce 2010 byla zpracována zastavovací studie pro nový stavební obvod, kde by mělo vyrůst 7 nových rodinných domků. Do konce roku 2011 by mělo být všechno připraveno po stavebně-správní stránce (sta- 4 Zděchovský zpravodaj

5 vební povolení pro inženýrské sítě a místní komunikaci). Povodňové škody v obci Vydatné přívalové deště poničily na několika místech obecní majetek (most přes Skřípovský potok, propustek v chatovišti Vlčnov a v Ráji). Obci se podařilo tyto škody zmapovat, vyřídit potřebná povolení a podat žádost o dotaci na jejich odstranění. Rekonstrukce hrazení bystřin v obci Zděchov Přívalové deště neponičily jenom obecní majetek, ale i koryto Zděchovky. Zcela stržen byl tlakový stupeň (splav) u Sekulů a výrazné poškození vykazuje i splav U Olšáků. Správce vodního toku (Lesy České republiky, s. p. jako správce vodního toku Zděchovka) zahájil letos příslušné stavební práce, které jsou rozděleny na dvě etapy. Do konce letošního roku budou opraveny 3 kamenné stupně v lokalitě U Kasína za 1,5 mil. Kč. V roce 2011 budou stavební práce pokračovat opravou dalšího kamenného stupně U Olšáků, a to nákladem 625 tis. Kč. Jedná se o stavbu nových nebo opravu stávajících stupňů (splavů), stabilizace dna vodního toku a břehová opevnění. Rekonstrukce budovy fary Římskokatolická farnost Zděchov podala žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci objektu fary s názvem Fara Zděchov společenské a zájmové centrum pro všechny. Žádost byla v obrovské konkurenci projektů v rámci Zlínského a Olomouckého kraje doporučena k dopracování. Vedení obce si uvědomuje významnost a přínos tohoto projektu a hodlá podpořit farnost větší finanční částkou. a nad čím budeme usilovně přemýšlet? Otázka Koliby ve sportovním areálu již první sezóna nově zrekonstruovaného koupaliště a víceúčelového hřiště ukázala na jednu z největších slabin v dalším rozvoji naši obce. A tím je neutěšený stav objektu Koliby a vlastně neexistence objektu, který by ve Zděchově poskytoval ubytovací a stravovací služby. Vedení obce si plně uvědomuje tuto situaci a chce být aktivním členem v řešení tohoto problému. Jako velmi aktuální lze označit i témata: - splašková kanalizace a ČOV - oprava staré hasičské zbrojnice - oprava křížů kolem obce - výkup pozemků pro RD a čistírnu odpadních vod Ing. Tomáš Kocourek starosta Zděchovský zpravodaj 5

6 Volební rok 2010 ve Zděchově Rok 2010 byl mnohými označován přídomkem rok supervolební. Ve Zděchově jsme letos k volebním urnám zavítali hned dvakrát. Dne 28. a 29. května se konaly volby do Parlamentu Poslanecké sněmovny, a ve dnech 15. a 16. října jsme pro změnu měli možnost rozhodnout o složení zděchovské radnice. V některých městech a obcích naší země se letos konaly dokonce i volby do Senátu. Ve Zděchově nás senátní volby čekají až v roce 2012 a proběhnou souběžně s volbami do krajského zastupitelstva. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se uskutečnilo Občané měli premiérově možnost vidět sestřih ze zasedání dokonce i na obrazovkách místní kabelové televize. Starostou obce byl na další 4 léta opět zvolen Ing. Tomáš Kocourek, u nějž se jedná o druhé funkční období v této pozici. Na post místostarosty byl potom obecním zastupitelstvem zvolen Ing. Ladislav Baroň a nahradil tak v této roli dosavadního místostarostu Zdeňka Hajdíka, který ve volbách nekandidoval. Vzhledem ke skutečnosti, že 9 z 11 členů zastupitelstva působilo i v předchozím zastupitelstvu, lze předpokládat, že nově zvolenému zastupitelstvu nebude činit problémy zachovat kontinuitu a plynule tak naváže na práci zastupitelstva předcházejícího. Vedení obce Kocourek Tomáš Ing. - starosta obce Baroň Ladislav Ing. - místostarosta obce Kontrolní výbor Ing. Karel Trochta - předseda kontrolního výboru Josef Ezechýl - člen kontrolního výboru Josef Orság - člen kontrolního výboru Finanční výbor Ing. Zdeňka Mikulenčáková - předsedkyně finančního výboru 6 Zděchovský zpravodaj Zvolení členové zastupitelstva obce Zděchov pro funkční období : Titul, jméno, příjmení Strana Věk Hlasy Ing. Tomáš Kocourek Za další rozvoj obce Ing. Ladislav Baroň KDU-ČSL Ing. Karel Trochta KDU-ČSL Ing. Zdeňka Mikulenčáková KDU-ČSL Štefánia Sekulová KDU-ČSL Josef Ezechýl Za další rozvoj obce Karel Hrbáček Sdruž.nezáv.kand.- SDH Zděchov Zdeněk Chrástecký Sdruž.nezáv.kand.- SDH Zděchov Petr Machala Za další rozvoj obce Jana Zvoníčková Za další rozvoj obce Josef Orság Za další rozvoj obce Voliči v seznamu Vydané obálky Petr Machala - člen finančního výboru Karel Hrbáček - člen finančního výboru Kulturní komise Jana Zvoníčková - předsedkyně kulturní komise Josef Ezechýl - člen kulturní komise Ing. Zdeňka Mikulenčáková - člen kulturní komise Ludmila Hajdová - člen kulturní komise Volební účast Odevzdané obálky Bc. Patrik Kocourek - člen kulturní komise Štefánia Sekulová - člen kulturní komise Platné hlasy , Stavební komise Ing. arch. PhDr. Renata Hrbáčková - předsedkyně stavební komise Ing. Petr Sekula - člen stavební komise Zdeněk Chrástecký - člen stavební komise Bc. Patrik Kocourek - člen stavební komise

7 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Strana hlasy % Občanská demokratická strana 77 24,91 Česká str. sociálně demokrat ,5 Křesť. demokr. unie-čs. str. lid ,5 Věci veřejné 32 10,35 TOP ,35 Komunistická str. Čech a Moravy 30 9,7 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 12 3,88 Suverenita-blok J. Bobošíkové 11 3,55 Strana zelených 4 1,29 Moravané 3 0,97 Česká pirátská strana 3 0,97 Strana svobodných občanů 2 0,64 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,32 Účast obce v soutěžích Fantastického výsledku dosáhla obec v Soutěži o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2010, kterou pořádal internetový portál www. czregion.cz v průběhu od do Díky neúnavné snaze obyvatel a příznivců naší obce obdržel Zděchov hlasy, čímž obsadil v kategorii obce vynikající 6. příčku. Cenou za toto umístění je diplom a celostátní propagace obce. Prezentovat obec navenek a poděkovat jednotlivým aktérům čilého společenského dění ve Zděchově to byly hlavní důvody, proč se letos obec premiérově přihlásila do soutěže Vesnice roku. Tato prestižní soutěž získává rok od roku na větší popularitě, o čemž svědčí fakt, že v letošním roce se do krajského kola přihlásilo hned 27 obcí (pro srovnání, v roce 2009 to bylo pouze 15). Dnem D v této soutěži byl 11. červen, kdy k nám zavítala osmičlenná hodnotící komise složená mimo jiné ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství či starostů obcí, které získaly titul v předešlých ročnících soutěže. Pro komisaře byla připravena devadesáti- SOUTĚŽ O NEKRÁSNĚJŠÍ MĚSTO A OBEC ČECH A MORAVY 2010 OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY Umístění měst: Umístění obcí: 1. Kadaň Mutěnice Krásná Lípa Suchovršice Otrokovice Pasohlávky Jablunkov Jabkenice Ostrava - Jih Kovač Brno Zděchov Žatec Klapý Štětí Velký Rybník Příbor Těškov Neratovice Moravec Zděchovský zpravodaj 7

8 minutová prezentace, která sestávala z prohlídky obce a jejich největších zajímavostí, ukázky práce místních hasičů s historickou technikou, ukázky rukodělné výroby, prohlídky školy či knihovny a vyvrcholila prohlídkou hospody u Seidlů, kde bylo pro komisaře připraveno i drobné občerstvení ve valašském stylu. V nabité konkurenci se nicméně nepodařilo získat některou z hlavních pět cen v podobě stuh, podařilo se ale prosadit v rámci 4 doplňkových kategorií soutěže, kdy bylo Zděchovu přiznáno tzv. Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů. Knihovna v roce 2010 Knihovna ve Zděchově si zachovala i v roce 2010 svou důležitou roli ve společenském i kulturním životě. Jsme rádi, že obec stále podporuje rozvoj a vysokou úroveň naší knihovny. Díky finančním prostředkům se knižní fond nadále rozrůstá o pestré a zajímavé tituly, které čtenáři rádi půjčují. Zde patří poděkování za dotace Zlínského kraje okresním knihovnám, které i naší obci zajišťují další cirkulační tituly. Díky tomu má knihovna ročně dost pestrou novou knižní nabídku pro všechny čtenáře. Nové tituly nám nadále zajišťuje okresní knihovna ve Vsetíně. Naší knihovnu dostala na starost další nová pracovnice paní Haplová a pokračuje v dobrých šlépějích paní Pipkové, která v létě letošního roku odešla do důchodu. Přejeme i navazující koordinátorce mnoho úspěchů a dobré další spolupráce. Knihovna využívá počítačový knihovnický systém, který pomáhá rychlým a jednoduchým způsobem evidovat a provozovat knihovnické operace. Nadále přetrvávají občasné potíže v evidenci knih se starými tituly pořízené za doby správy Nového Hrozenkova a také některých titulů s nestandardním přírůstkovým číslem. Věříme, že se potíže s evidencí postupně dořeší. 8 Zděchovský zpravodaj Zlatá stuha (vítěz) Modrá stuha (společenský život) Zelená stuha (životní prostředí) Bílá stuha (činnost mládeže) Oranžová stuha (zemědělství) Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Diplom za udržování lidových tradic Ocenění za nejlepší projekt ze struktur. fondů Letošní rok byl poměrně vyrovnaný v návštěvnosti čtenářů. Celkem bylo vypůjčeno 1590 titulů, z toho bylo 338 časopisů, 334 titulů beletrie pro mládež, 594 titulů beletrií pro dospělé, 276 naučných titulů pro dospělé a jen 48 naučných titulů pro děti a mládež. V knihovně je 38 registrovaných čtenářů, z toho 18 děti a mládeže do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 352 čtenářů a návštěvníků. Knižní fond se rozrostl o 44 titulů na současný počet 2911 titulů. Knihovna ročně objednává 3 druhy časopisů. Internet již není využíván v knihovně tak, jako tomu bylo v dřívějších letech. Tu a tam se některý návštěvník přihlásí k internetové síti, ale větší oblibě se při práci na PC těší spíše hry. Koncem roku pořádala místní knihovna fotosoutěž, které se zúčastnilo osm soutěžících. Nejlepší z nich byly obdarování diplomem a finanční odměnou. Výsledky za Zlínský kraj Hvozdná Zašová Komňa Nedašov Francova Lhota Návojná Poteč Kelníky Zděchov V knihovně se zabydlel i obecní televizní program Infokanál a čtenáři i návštěvníci mohou v knihovně sledovat jeho provoz. Kolikrát mohou sledovat i čerstvé vysílání s různou programovou skladbou. Tu připravuje a udržuje také knihovník obce. Co říci závěrem. Jsem rád, že si i současné těžké době, kdy ovládají občany média a internet, nachází občané čas občanů zajít si do knihovny půjčit zajímavý titul. Knihovny čeká v následujících letech nová strategie rozvoje. Měly by více pomáhat čtenářům a více je přitahovat do knihoven, spolu se zvýšenou regionální skupinovou spoluprácí ostatních knihoven. Měly by také rozšířit své služby. Věříme, že tyto nové principy budou brzy zavedeny a rozšířeny i v naší knihovně. knihovník Miroslav Hajdík Opět po roce Vás ve dnech ve Vašich domovech navštíví koledníci s pokladničkou a s přáním do nového roku. Přivítejte je prosím s vlídností a láskou. Děkujeme Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov Ať najdete pod vánočním stromečkem ty nejkrásnější dárky Lásku, pohodu a spokojenost po celý rok Vám přejí zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov

9 Perličky ze zděchovských školních lavic v roce Operu Libuše napsal Antonín Dvořák. 2. Mládě laně je laňátko. 3. Hranici mezi Evropou a Asií tvoří pohoří Středozemní moře. 4. Větrné mlýny poháněl parní stroj. 5. Státní symboly tvoří lev a orel. 6. Libuše předpověděla zkázu Prahy. 7. Modrá barva na mapě znamená cesty. 8. Na většině území Rakouska se rozkládá pohoří Vysoké Tatry. 9. Na naše území přivedli naše předky Cyril a Metoděj. 10. Nejvyšším pohořím Slovenska jsou Krkonoše. 11. Vedlejší světová strana je západojih. 12. Plíce netvoří dýchací ústrojí. 13. Prvním prezidentem Československé republiky se stal Jiří Paroubek. 14. Vzkříšení českého národa říkáme národní probuzení. 15. Sovětské tanky k nám přijely v srpnu 1968 jako osvoboditelé. 16. Nejvyšším pohořím Evropy jsou Alpy s nejvyšší horou Vesuv. Pokud si myslíte, že znáte správná znění jednotlivých tvrzení: 1. napište je na lístek, 2. dopište své jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo, 3. lístek vložte do obálky, 4. na obálku napište heslo PERLIČ- KY, 5. obálku zalepte, 6. obálku vhoďte do poštovní schránky na dveřích školy. Všechny lístky se správným zněním vět budou na konci ledna vhozeny do slosovacího bubnu a za přítomnosti notářky bude vylosován výherce, který obdrží překvapení. Pokud si myslíte, že správná znění jednotlivých tvrzení neznáte, nevadí. Teď už víte, co nevíte! (těmito slovy komentoval výsledek své písemné práce jeden z žáků naší školy) Daniela Buriánková Historie Základní školy ve Zděchově pokračování ze Zpravodaje V MŠ je školnicí paní Marie Macková. Školní rok byl zahájen a ukončen Denní provoz byl od 6.30 do Zapsáno 36 dětí, mnoho na stávající prostory. Na akce pro děti bylo SRPŠ vydáno 6 700,- Kč. Návštěva z KNV Ostrava místopředseda Ing. Bruno Bažanowski. Školní jídelna: v roku 1988 bylo uvařeno a podáno obědů, dopoledních svačinek, a odpoledních svačinek. Kuchařky platí Martu Galetkovou JZD Hovězí, a Marii Křupalovou Zbrojovka Vsetín a školský odbor ONV. Závody už to odmítají platit. Základní škola: I. tř. 9 žáků, II. ročník 8 žáků, vyučující Adéla Koňaříková. Třída II. ročník 3-10 ž., ročník 4 - žáků 12 (učitelka Zd. Malíčková). Celkem je ve škole 39 žáků, průměrný prospěch 1,7. Zameškaných hodin dětí 890. V rozpočtu příjmy pro ŠJ Kč, výdaje: MŠ Kč, základní škola Kč, výměna světel ve škole Kč Základní škola: Školnicí je Marie Chrástecká. Počet dětí: I. ročník 12, II. roč. 9, III. roč. 8 a ve IV. ročníku je 7 dětí. Mateřská škola: 23 dětí, na akce Sdružení věnovalo Kč, svaz mládeže 200 Kč, DVJ 300 Kč, OB 500 Kč. Po 34 letech odchází do důchodu ředitelka MŠ Marie Hrbáčková. Ředitelkou jmenována Zdena Dvořáková, a učitelka Iva Třetinová. V rozpočtu příjem pro ŠJ Kč, výdaje: MŠ Kč, ZŠ Kč, ŠJ Dnem 1. září odešla do důchodu ředitelka ZŠ Adéla Koňaříková a místo ní byl ředitelem jmenován Jiří Mládenka ze Vsetína. Učitelkou je Jana Mydlářová Vránová. V MŠ je učitelkou Naděžda Labajová. Rozpočet: příjem pro ŠJ Kč. Výdaje: MŠ Kč, ZŠ Kč, ŠJ Počet dětí v ZŠ I. třída 28 dětí, II. třída 20 dětí, celkem 48 dětí. Paní učitelku Vránovou vystřídala nová učitelka Miroslava Gettingová ze Vsetína. Ve ŠJ se stravuje 24 dětí z MŠ, 47 dětí ze ZŠ a 20 dospělých. Rozpočet: příjem pro ŠJ Kč, vydání MŠ Kč, ZŠ Kč, školní jídelna Kč. Do l. třídy nastoupilo 10 žáků. OÚ předal ZŠ do inventáře lehátka s matracemi. Rozpočet: Příjem pro školní jídelnu za stravné korun. Vydání školní jídelna Kč, základní škola Kč, MŠ korun. Ředitelkou v MŠ je Zdenka Dvořáková. Paní Hrbáčková odešla do důchodu. Na budově ZŠ opraveny rýny. Nátěr střechy provedla firma Slovák ze Sychrova. Zelený nátěr cena korun. Třetí nátěr 545 m 2 á 18 Kč = 10 tisíc. Schválena OZV o částečné úhradě na děti v MŠ. Jedná se o 50 korun na žáka. Školský úřad přestal platit celý prac. úvazek paní Mackové v MŠ toto doplácí OÚ. Ředitel p. Mládenka požádal OÚ o dotaci na plavecký výcvik 7 tisíc korun. Pracovní úvazek na 0,9 byl krácen i paní učitelce v MŠ. Rozpočet: Ve výdajích pro školy byla čerpána částka 314 tisíc korun. Malování ředitelny a kabinetu. V MŠ zakoupena automatická pračka. V ZŠ zakoupen nový počítač 386 SX40, 4 MB RAM. MŠ zakoupen fotoaparát. 1. září v ZŠ 46 žáků, V MŠ 18 žáků ze Zděchova + 2 žáci z Huslenek. Zděchovský zpravodaj 9

10 Požadavek židle, oprava tabulí. Cena obědů MŠ 15,50 Kč z toho 1 Kč hradí obec, ZŠ 9,30 z toho 1,80 hradí obec. V rozpočtu pro ŠJ se vybralo v příjmech Kč. Celkové výdaje pro školství obec platila korun. V ZŠ stále vyučuje Mládenka Jiří starší a mladší. Ředitelkou MŠ je nadále Zdenka Dvořáková a učitelkou Karla Maršalíková. Obec má 645 obyvatel Školní jídelna, ceny jídel od náklady MŠ 19 Kč, uhradí 16,- rodiče a 3 Kč OÚ. ZŠ - 13,80 Kč, rodiče 10,- Kč, OÚ 3,80 Kč. Dospělí platí 13,- Kč. Zpracována PD na půdní vestavbu tělocvičny a celkové zateplení, fasáda školní budovy. Cena 45 tisíc ve Vsetíně konkurz na ředitele ZŠ. Ředitelem Jiří Malíček. Oprava oken, nátěry, oprava tabulí, broušení podlah, vše v ceně korun. Kopírka. V MŠ 6 dětí z Huslenek, celkem 20 žáků. V ZŠ 39. Spolupráce na výstavbě tělocvičny se ŠÚ p. Ondračkou. Výběrové řízení na výstavbu tělocvičny, z 6 zájemců zvítězila firma NST Nosek Srba Trochta. Původní nabídka Kč. ZŠ požádala zařazení do sítě škol. Rozpočet: Příjem školní jídelna Kč. Výdaje: školství celkem Kč (v tomto roku měla obec příjem přes 15 milionů, výdej přes 11 milionů). Obec měla 652 obyvatel Obě školy jsou zařazeny do státní sítě škol. Zakoupeny stolky a židle pro 5. třídu. Zahájena výstavba tělocvičny a rekonstrukce fasády včetně zateplení budovy, nová nabídka a propočet firmy NST činí tisíc korun. Neobdrželi jsme dotaci z MŠ Praha na uvedenou akci. Byl dán požadavek na dotační program obnova venkova, zde jsme získali 432 tisíc korun. Do MŠ byl zaveden telefon a paní učitelce Maršalíkové byl vrácen plný pracovní úvazek. Telefonní rozvod provedl pan Kubín, v ceně 25 tisíc korun. Z kabinetu byly vyřazeny 4 skříně. Květiny z chodby byly přeneseny do kostela otevřena nová učebna z bývalé tělocvičny. V I. třídě je nová p. učitelka, i nadále vyučuje paní D. Zetochová. Do MŠ chodí 24 žáků, z toho jsou 4 z Huslenek. Ředitel ŠÚ p. Sláma si prohlédl školní budovu. Obec zastavila školní budovu u KB z důvodu půjčky na vodovod. Na akci bylo prostavěno korun. Stavební úřad provedl částečnou kolaudaci. Dále byly vyměněny všechny plechové radiátory ÚT v ceně korun. Rozpočet: Příjmy pro školní jídelnu činily korun, celkové výdaje na školství činily koruny. Obec má 658 obyvatel Do ZŠ chodí 48 žáků, stravuje se 46. Náklady činí Kč/žáka. MŠ navštěvuje 24 žáků. Ve školním se vyučuje ve třech třídách. V MŠ byla opravena aut. pračka za korun. Ve školní budově se prováděly opravy vnitřních omítek. Při opravě byly odkryty staré nápisy na zdech z roku jeden nápis zněl: Na úrok Pánu Bohu dává, kdo se nad chudým smilovává. Opravu prováděla firma NST, náklady dvou tříd 115 tisíc korun. Zařízení pro tělocvičnu stálo 43 tisíc korun provedl stavební úřad kolaudaci a 22. června se konalo slavnostní otevření dveří. Po zhotovení všech nedodělků, stavební náklady rekonstrukce a nové tělocvičny činily tisíc korun. Firma NST si zaplatila spotřebu el. energie za KW hodin. Celá budova byla pojištěna u HVP na cenu ,- Kč. Byla dodělána chodba, zhotovení skřínek stálo Kč. Na Min. školství bylo požádáno o výjimku pro počet žáků. V tělocvičně bylo zahájeno cvičení žen. Učitelský sbor posílila paní Hrňová. Rozpočet: Příjem pro školní jídelnu Kč, zde vyhlášky pro MŠ na neinvestiční akce Kč. Výdaje MŠ Kč, ZŠ Kč, modernizace školy Kč. školní stravování korun. Obec má 656 obyvatel V ZŠ firma Plast do učeben položila na staré rozeschlé parkety novou podlahu, litá PVC, cena Kč. Vnitřní oprava stropů, NST, 162 m 2, cena Kč. Dále byly zakoupeny tabule, lavice a do oken žaluzie. Budova byla napojena na TKR. Ve školní zahradě OHS upozornila na závadnou studnu. Ředitel ZŠ osobně vykopal vodovodní přípojku z obecního vodovodu. U školy bylo vysázeno 30 okrasných růží. Na místní poště byla výstava výtvarných prací žáků ZŠ, akci řídila paní Kopecká. Vedení školy řešilo pojištění žáků. Žáci se účastnili výstavy 90 let provozu železnice Vsetín Vel.Karlovice. 1. září dvojtřídní ZŠ měla 33 žáků. Vyučující, ředitel, uč. Hrňová, a uč. Zetochová. MŠ navštěvovalo 24 žáků. Stravné činilo v MŠ 15,- a 3,- doplatek obce, ZŠ 10,- a 3,80 doplatek obce. MŠ si sama zajišťuje za min. náklady praní prádla. Do školní jídelny byl zakoupen mražák za 15 tisíc korun. Vaří se 68 jídel, obec stále doplácí p.ú. jedné kuchařky. Rozpočet: V příjmech ŠJ ,- Kč, MŠ ,- Kč. Vydání, MŠ ,- Kč, ŠJ ,- Kč, ZŠ Zděchov ,- Kč, ZŠ Hovězí ,- Kč, ZŠ Vsetín 3 000,- Kč. Obec má 651 obyvatel září v ZŠ bylo 27 žáků. Z toho do 1. ročníku nastoupilo 5 žáků. V MŠ bylo vedeno 24 žáků. Bylo podáváno žákům školní mléko. Chataři Žabčíkovi zakoupili do ZŠ počítač. Školní kronika psaná v letech je uložena v okresním archivu. Obec nechala zpracovat PD na rekonstrukci školní kotelny firmou Prospol, Ing. Medvěd. Paní učitelka Zetochová organizovala pro žáky 3 5 třídy novinářskou besedu se starostou obce. Ve školní zahrádce byly opraveny lávky, u budovy položeny obrubníky. V MŠ z dotačních peněz bylo opraveno sociální zařízení. Firma Drevox zhotovila nábytek. Obec doplácela kuchařce 0,2 pracovní úvazek. Cena potravin: MŠ = 21,20 Kč, (rodiče 18,20 obec 3 Kč). Dospělí = 20,- Kč, (Strávníci 17 Kč FKSP 3 Kč). ZŠ = mladší 16 Kč (rodiče 12,20 obec 3,80 Kč), starší 17,50 Kč, (rodiče 13,70 - obec 3,80 Kč). Rozpočet: Příjmy na stravování Kč, MŠ Kč. Výdaje, MŠ ,- Kč, ŠJ Kč, ZŠ Zděchov ,- Kč, ZŠ Hovězí a Vsetín Kč. Obec má 659 obyvatel. 10 Zděchovský zpravodaj

11 září ZŠ navštěvovalo 25 žáků ve dvou třídách. Rozpočet obce na žáka činil korun. Děti měli dvě exkurze do místního lesa se konala tisková konference žáků 3 4 ročníku se starostou obce. Žáci ze ZŠ našli na prostranství 800 korun, poctivě je vrátili, dostali pochvalu. Bylo požádáno Min. š. o výjimku na počet žáků ve třídách. K 1.1. ukončila dlouholetou práci v MŠ paní Macková M. Místo ní nastoupila p. Šťastná Věra, obec jí doplácela 0,3 prac. úvazku. Obec doplácela p.úvazek i kuchařce 0,2, tím platila školskému úřadu korun. Obec zakoupila pozemek za farou p.č pro potřeby školní zahrady. Investiční i neinvestiční akce roku. Pro ZŠ zakoupeno 30 židlí, stolky za Kč, tabule za korun, nátěr střechy prováděla firma ASPRO z FL, za cenu (690 m 2 ) Kč. Celkem obec uhradila Kč. Oprava pračky do MŠ stála Kč. Rozpočet: Příjmy na stravování Kč, MŠ Kč. Výdaje MŠ Kč, ŠJ Kč, ZŠ Kč. Školy Hovězí a Vsetín Kč. Počet obyvatel obce září nastoupilo do I. třídy 9 žáků, tím bylo ve dvou třídách 1 5 post. ročník 34 žáků. Učitelský sbor zůstává stejný i MŠ, kde počet dětí je 24. Obec stále doplácí pracovnici ŠJ prac. úvazkem 0,4. Obec si půjčila od KB Vsetín na plynofikaci 4 miliony korun. Z těchto důvodů byla pro tento účel zastavena u KB školní budova. Dále byla provedena rekonstrukce školní kotelny z paliva uhlí na plyn. Výstavbu nové kotelny včetně rozvodů teplé vody prováděla firma Matušinec z F. Lhoty. Byly instalovány kotly Buderus včetně plynové přípojky. Náklady na akci činily korun, na polovinu obec získala dotaci. Do jídelny byla instalována myčka na nádobí. Místní firma Drevox pořídila do ředitelny i do sborovny nový nábytek, hodnota Kč. Na podzim p. učitelka Zetochová dovedla na OÚ 17 žáků na tiskovou konferenci se starostou obce. Paní učitelka Hrňová nastudovala s dětmi divadelní pohádku Princ Bajaja, která byla představena veřejnosti na vánoční besídce. Rozpočet: Příjem pro ŠJ Kč, pro MŠ Kč. Vydání Školní stravování Kč, MŠ Kč, Základní školy Kč. Počet obyvatel obce 664 obyvatel navštěvovalo ZŠ ve Zděchově 29 žáků, MŠ 24 žáků, ZŠ v Hovězí 31 žáků a na Vsetín dojíždí 2 žáci. V budově ZŠ firma Matušinec dokončuje u kotelny sklad, v MŠ výměna bojleru i elektroinstalace. Autocont firma zavedla do školy internet, problém nastal, když p. Orság a p. Hampl upozornil na špatnou elekroinstalaci. Na svátek matek se konala v tělocvičně pro rodiče besídka dětí. Velký úspěch mělo divadlo Po valašsky pohádka o perníkové chaloupce. Kladně hodnocen výkon žáka Petra Skláře. Už tradičně p. Zetochová organizovala s 15 žáky tiskovou konferenci na OÚ. V MŠ byl odhlášen telefon. Ve ŠJ byla namontována na rozvodu vody bezdotyková baterie. Závěrem roku se škola připravovala na právní subjektivitu. Obec zadala Ing. Mollovi zpracovat urbanistickou studii střed obce, prostor kolem školní budovy. Rozpočet: Příjem pro ŠJ činil Kč, pro MŠ Kč. Výdaje MŠ Kč, školní jídelna Kč, základní škola Kč. Počet obyvatel obce Od ZŠ a MŠ získala právní subjektivitu. Za tímto účelem OÚ základní škole převedl organizaci, finance kromě budovy i majetek. Tím vznikla příspěvková organizace. Účetní se stala paní Anna Piskláková. Obec zrušila OZV o neinvestičních nákladech v MŠ. Byly zrušeny i doplatky na stravování žáků nastoupilo do 1. třídy 8 dětí. Ve druhé třídě 5 dětí, 3 5 třídě 21 dětí. Celkem 34 žáků. MŠ 19 žáků. Ze ZŠ odešla učitelka p. Hrňová, nastoupila Ludmila Špicová. ŠJ byla vybavena zařízením dle nařízení. Zřízena byla místnost vejcovna. V ZŠ upravena nová počítačová učebna. Paní uč.zetochová s 15 dětí měla pracovní vyučování v místní knihovně. Na podzim s 21 žáky vedla na OÚ tiskovou konferenci. V tělocvičně proběhl I. ročník kulturní akce Zděchovský slavíček 20. listopadu 18 dětí se zúčastnilo exkurze ve Val. Mezižíčí na Hasičském záchranném sboru. Rozpočet ZŠ byl stanoven na tisíc, skutečnost tisíc korun. Obec má 650 obyvatel Ředitel ZŠ předložil ZO výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace ZŠ nastoupila nová učitelka do ZŠ p. Hana Vychopňová. Počet žáků 1. tř. 4 žáci, 2 tř. 8 žáků, 3. tř. 5 tř. 20 žáků. Celkem 32 žáků. ZO schválilo novou OZV č.2/2004 o náhradách na nein. náklady pro MŠ. U budovy byl zrušen starý sklad na palivo tradiční tisková konference žáků 3-5 ročníku 20 žáků dovedla p. Zetochová se konal 2. ročník pěvecké soutěže v tělocvičně Zděchovský slavíček. Už o putovní pohár starosty obce. V rozpočtu pro ZŠ bylo vyčleněno na provoz, dotace na školu tisíc korun, Výdaje pro všechny školy činily tisíce korun. Pracovníci z ÚP vymalovali učebny. Obec má 637 obyvatel ZO předložena výroční zpráva o činnosti PO. Zřizovací listina byla doplněna 3 doplňky. V ZŠ probíhala rekonstrukce sociálního zařízení firmou Valpo. Náklady bez dotace činily ,- Kč počet žáků v ZŠ 29 a v MŠ žáci ZŠ položili věnec u pomníku padlých u příležitosti 60 let ukončení II. sv. války Policie - školení žáků k dopravní situaci. Byla zřízena školská rada tradiční tisková konference na OÚ, vedoucí p. Zetochová uvedla 20 žáků. Pěveckou soutěž Zděchovský slavíček vyhrála Veronika Šťastná. Rozpočet: příjem 201 tisíc, vydání škol bez investičních nákladů 625 tisíc korun. Obec má 630 obyvatel. Zděchovský zpravodaj 11

12 2006 Pracovníci ÚP provedli v době prázdnin opravu omítek, malování chodeb, ředitelny, tabulí a jiné do 1. tř. nastoupilo 5 žáků. V MŠ bylo 21 žáků. Doplatek obce 30 tisíc na provoz internetu. V rozpočtu výdaje pro školu 509 tisíc. Počet obyvatel Rekonstrukce dopravního hřiště před ZŠ. Oprava zábradlí na balkonu MŠ. Vnitřní údržba pracovníky z ÚP. Společenská kronika Jubilanti rok 2010 Miroslav Ezechýl čp let Josef Frýdl čp let Marie Mikulenčáková čp let Evženie Zádilská čp let Marie Chrástecká čp let Rozálie Kraščeničová čp let Marie Hajdíková čp let Jaromír Kučný čp let Josef Sklář čp let Jan Molek čp let Zdeňka Mikulenčáková čp let 12 Zděchovský zpravodaj Marie Měrková čp let Emilie Válková čp let Evidence obyvatel stav k Muži Ženy Přihlášení: 3 4 Odhlášení: 2 1 Zemřelí: 4 5 Narození: 2 4 Celkem: Zlatá svatba: Josef a Anežka Zvoníčkovi, Zděchov 56 Sbor dobrovolných hasičů ve Zděchově Od roku 1908 má v naší obci dlouholetou tradici Sbor dobrovolných hasičů. Jeho poslání je pomáhat druhým v případě požáru, nebo jiných pohromách. V současné době tento hlavní úkol zajišťuje třináctičlenná jednotka dobrovolných hasičů kategorie V., vedená velitelem sboru Karlem Hrbáčkem. Jednotka je zařazena do plošného pokrytí území a řízena Poplachovým plánem HZS Zlínského kraje. Technické materiální vybavení je hrazeno obcí. Dnes můžeme říci, že po získání nového vozidla Santana v roku 2007, má naše jednotka dostačující techniku pro první zásah. Ještě je potřeba vyměnit, popřípadě doplnit některou výzbroj a výstroj. V letošním roku 2010 byly zakoupeny dvě savice, nákladem přes šest tisíc korun. Jednotka nejnižší kategorie nemá dýchací ani spojovací techniku, svolávána je místní sirénou, která je centrálně řízena. K zásahu se připravuje školením, cvičením i účastí na hasičských soutěžích. Okresní sdružení a HZS cyklicky školí velitele a strojníky. V neděli 4. dubna v 15:55 hodin vyjela jednotka v počtu devíti členů k lesnímu požáru do Zděchova lokalita Žár. Požár vznikl pálením klestí po lesní těžbě. Pro silný vítr ho pracovníci nemohli uhasit, byly pozvány jednotky Zděchova a Hovězí. K požáru bylo do kopce rozvinuto 250 m hadic B a podle dílčí zprávy o zásahu bylo spotřebováno 18 m3 vody. Po likvidaci požáru dohlídku prováděla jednotka ze Zděchova. Jednotka i nové soutěžící družstvo žen se 15. května účastnili obvodové soutěže I. kola v požárním sportu v Novém Hrozenkově. 5. července se družstva žen i mužů už tradičně účastnila pohárové soutěže v družebním okrese v Leskovci nad Moravicí. Naše družstvo žen obsadilo přední místo. V říjnu, při námětovém cvičení 6. okrsku v Karolince, zajišťovala naše jednotka dopravu vody přes hlavní silnici k požářišti. Během roku se hasiči připravují na parkovišti u koupaliště. Organizace SDH má v současné době 58 členů, z toho 8 žen. Nejstarší člen sboru Karel Polách oslavil v dubnu své 90. narozeniny. Na výroční valné hromadě bylo jednáno o tom, zda zapojit do SDH i 10 žáků Mladých hasičů. Už tradičně se členové zapojují v obci do kulturní činnosti. V únoru na Končiny 20 členů přes vesnici vodilo medvěda. Dalšími akcemi byla účast členů s praporem na hasičské pouti na svatém Hostýně, oslava patrona sv. Floriána, účast na hasičských slavnostech v Rožnově pod Radhoštěm, organizace dětského dne v prostorách základní školy, taneční zábava v Kasínu, návštěva dětí skupinou sv. Mikuláše i rozsvícení vánočního stromku na závěr roku. Již po několik let hasiči provádí po obci mobilní sběr kovového šrotu. Sběr byl prováděn do přistaveného kontejneru na jaře i na podzim. Pro říjnové volby do zastupitelstev obcí postavili Hasiči Zděchov, nezávislí, kandidátku. Do zastupitelstva obce byli pro volební období zvoleni naši členové, velitel Karel Hrbáček a hospodář Zdeněk Chrástecký. Od založení ve Sboru dobrovolných hasičů ve Zděchově bylo vedeno 290 členů, z toho 30 žen a 3 generace žáků, dnes se sboru nabízí utvořit nové družstvo žáků, mladá krev je budoucnost k této prospěšné činnosti, nám zůstává potřeba, vybavit žáky obleky, celou výstrojí a mládež zaregistrovat. jednatel SDH Zdeněk Hajdík

13 Televizní kabelový rozvod ve Zděchově Koncem padesátých let minulého století si ve Zděchově první televizní přijímač pořídil p. Hrbáček čp Obecní kronika uvádí, že v roce 1960 bylo v obci 13 televizorů, v roce televizorů a v roce 1971 se počet zvýšil na 80 televizních přijímačů. První barevný televizor Tesla Color byl v provozu v roce 1976 v hotelu v bytě Josefa Mikulce. Televizní signál jednoho programu ve slabší kvalitě byl přijímán z vysilače Praděd i Radhošť. Pro zlepšení kvality signálu byl v roce 1974 postaven ve Zděchově Na Skřidlách televizní převaděč, který slouží dodnes. Dále byl pro pokrytí signálem blízkého okolí postaven televizní převaděč v Huslenkách. Přes tuto velmi dobrou radiokomunikační službu nepokryl televizní signál kvalitně všechny lokality ve Zděchově. Největší problém měli občané na dolním konci vesnice v lokalitě Mišurky, části Zákopčí či v některých jiných částech. V roce 1997 se naskytla příležitost připoložit při telefonizaci obce do země kabely pro TKR. Realizaci žádaného projektu provedla firma Commodum. Celá investice, která je v majetku obce, má hodnotu tří milionů korun. Odborný správce sítě je licenční firma 4 M z Rožnova pod Radhoštěm. Provoz kabelové televize v naší obci schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Hlavní stanice TKR je umístěna v obecním domě. Po obci je síť rozmístěna tak, že 36 sloupků vybavených zesilovači signál upravují. Z těchto sloupků jsou rodinné domky i rekreační objekty napojeny zemním, nebo závěsným kabelem. Po zahájení provozu v roce 1998 bylo na TKR napojeno 62 objektů, v letošním roce se napojilo 5 rodinných domků. V současnosti má celá síť TKR Zděchově 186 přípojek. Podle projektu má ještě 23 objektů možnost připojení. V roce 2010 zůstaly připojovací i provozní poplatky na úrovni minulého roku. Při výstavbě dvou bytů a celkové rekonstrukci půdního prostoru v obecním domě byla zřízena místnost, která byla nově vybavena technickým zařízením. Tato nová investice TKR si vyžádala náklady v hodnotě ,- Kč. Současně bylo navýšeno pásmo nových programů na celkový počet 37, z toho je 15 programů zahraničních. Za 7 českých programů platíme měsíční poplatky. Další poplatky platíme na Ochranný svaz autorský DILLIA, OSA, OAZA. Správci sítě platíme za servis. Zvláštní službou je v TKR program obecního infokanálu. Zde mohou občané získat informace, jako jsou zprávy obecního úřadu, zápisy zjednání zastupitelstva, termíny různých služeb, kulturní akce, jubilea občanů, inzerce atd. Zařízení je umístěno v místní knihovně a aktualizace se provádí každý pátek. Infokanál přebírá i týdenní přidané denní zprávy z regionu, které jsou vysílány střídavě se zprávami obce. V létě letošního roku proběhly u poskytovatele regionálních zpráv TV Beskyd personální změny, které se nás dotknuly v tom, že nám již neposkytovali další vysílání. Máme ovšem příslib zlepšení stavu a další spolupráce. Závěrem přejeme uživatelům TKR bezporuchový příjem a dobrou pohodu při jeho sledování. Miroslav Hajdík Zděchovský zpravodaj 13

14 14 Zděchovský zpravodaj

15 Zděchovský zpravodaj 15

16 Přehled kulturních akcí za rok 2010 Rok 2010 začal jako každý jiný rok veselím a radovánkami. Sportovní ples, Rybářský ples, Myslivecký ples. Všude kolem vyhrávala muzika, tančilo se, zpívalo, jenom ve Zděchově bylo ticho. Ale nakonec Huslenky, Hovězí a Zděchov se dali dohromady a byl z toho Sousedský bál na Hovězí. Všemu tomu veselí udělal konec Masopust Průvod masek se Smrtkou a Medvědem se nevidí všude, vždyť hasiči se pečlivě na tuto akci připravovali. V březnu již mají skoro všichni pěstitelé švestek doma všecko uklizeno a jenom mlaskají jazykem, jakou dobrou slivovici letos napálili se konal 4 ročník Koštu slivovice. K tanci a poslechu nám zahrál na harmoniku Jan Mališ z Lužné, o pár vtipů a příběhů se postaral lidový vyprávěč Jožka ze Vsetína. Porotě nejlíp chutnala slivovice Karla Molka, na 2. místě skončil Hajdík Zdeněk a na 3. místě Hrbáček Aleš. 1. května jsme postavili nazdobený máj i s medvědem, který ho celý měsíc strážil. Ani silný déšť ani vítr ho nezdolali jsme si objednali pěkné počasí a stále zelený máj skáceli. Nechyběl ani pán Vyškeřák. Trochu se mu už třesou ruce a při vystupování z limuzíny se mu celý jeho scénář rozsypal. To ale vůbec nevadilo, nálada byla dobrá, Svijanské pivo studené, kolena dobře vyuzená, klobásky pečené a počasí nádherné. V květnu jsme se sešli na Kolibě i s několika málo maminkami, abychom si připomněli Den matek a poděkovali jim za jejich péči a starostlivost. Děti z MŠ ve Zděchově si připravily velice pěkné pásmo básniček a písniček. Maminky tak mohly zapomenout na denodenní starosti a na chvíli se mohly pobavit. Nakonec si odnesly domů malý sladký dáreček. Také jsme měli zorganizovaný zájezd do Mohelnice na závody Truck Trial. Chtěli jsme podpořit Adama Staňka, ale dlouhodobě nepříznivé počasí odradilo mnohé příznivce tohoto sportu. Nakonec se mnozí vydali vlastním autem. Počasí nám zhatilo i plánované letní akce, v Kasíně dětský soutěžní den na ukončení prázdnin a podzimní posezení s Darebandem na náměstíčku. V listopadu se ve Valašském národním divadle v Karolínce hrála komedie MLÁDÍ s Ninou Divíškovou a Bakerovou Danielou v hlavní roli. Dle ředitelky divadla paní Chovanečkové se jednalo o nejúspěšnější komedii divadla v Řeznické v Praze, které hostovalo v Karolínce. Proto kulturní komise chtěla umožnit shlédnutí tohoto představe- 16 Zděchovský zpravodaj

17 ní i našim občanům a zajistila autobus a zlevněné vstupenky. Pro malý zájem se tato akce neuskutečnila. Na tradiční setkání seniorů bylo pozváno 98 důchodců, ale účast potvrdilo návratkou jen 45, z toho 28 žen a 17 mužů. K dobré pohodě vyhrával na klávesové nástroje pan Petr Mikeš z Hovězí. Jožka Laža se nejen rozezpíval o svatomartinském víně, ale přinesl taktéž vzorek bílého a červeného, kterým si všichni přítomní společně přiťukli na zdraví. Za toto milé vystoupení s praktickou ukázkou patří Jožkovi velké poděkování. Účastníkům byly promítány několik desítek let staré fotky Zděchova. Všichni si zavzpomínali na dávné časy a poznávali jak lidi, tak chalupy i krajinu. Zábava se nejvíce rozproudila nad fotečkami z předešlých ročníků setkání seniorů. Hned jak uviděli Čerta coby Karla Frýdlového, Kaču coby Marušku Křupalovů na zádech, Vávru Jaroše Mikulenčákového a Maryšu v podání Žofky Surových, nemuselo se dále více k fotečkám nic komentovat, protože hned se jim vše moc dobře vybavilo. Z navrácených návratek se opět losovala tombola a tak nakonec mnozí odcházeli domů s malým dárečkem pro vzpomínku na letošní setkání. Avšak hned první vylosovaná návratka vyvolala úsměv na tváři všech přítomných, kdy všichni napjatě čekali na jméno prvního šťastlivce a místo jména bylo napsáno: Určitě přijdu! Pro některé, kteří o to požádali, byl zajištěn dovoz a odvoz z tohoto setkání. Za týden, co jsme seděli s důchodci, jsme vítali v naší vesničce nové občánky. V letošním roce starosta přivítal Jakoubka Hajdu, Viktorku Tydlačkovou, Jozífka Hajdíka, Zuzanku Růžičkovou, Pepíčka Galetku a Klárku Handrlicovou. Chyběla pouze Alžbětka Šobáňová. A tak si maminka musela dárečky vyzvednout na obecním úřadě později. Nikdo neměl odvahu načít krásný dort, který pro tuto slavnostní příležitost upekly cérky Jamrichové. Až nakonec našla odvahu babička Marta Galetková a pomohla podělit všechny přítomné maminky, tatínky, dědečky, babičky a děti. Všem moc chutnal, za všechny vyřizujeme poděkování autorkám výtvoru. V posledním měsíci v roce v adventu byl zahájem 1. ročník Mikulášského hodování. Už jsme mysleli, že daná akce se pro nepřízeň počasí neuskuteční, ale nakonec v sobotu nádherně vysvitlo sluníčko a na náměstíčku se brzy po poledni začali scházet první lidé, aby se zastavili u krásných stánečků a ochutnali výbornou zabijačkovou kyselici, zabijačkové dobroty, frgály, medové perníčky, adventní věnečky. Medová a slivovice se zapíjela čajem. Chlapi se sice škéřili, když jim k medové byl naléván čaj, ale nakonec zjistili, že to v tom mrazu to není špatný nápad. Ostatně čaj byl nejvíce žádaný nápoj, kterého se rozdalo více jak 33 litrů. Nechyběl ani svařák a vánoční starostovský punč. Náměstím procházel Mikuláš s čerty, Portáš a Luce. Za rozžatých prskavek dětí, cinkotu zvonečků byl rozsvícen vánoční strom a betlém. Po té zazpíval Jožka Laža pár koled a všichni si s ním zazpívali. Na svátek svatého Mikuláše zavítal i k nám do zděchovského kostelíku Mikuláš s dárečky pro děti. Těm, které byly doma nemocné, poslal po jejich sourozencích balíčky domů. A pro jistotu, kdyby na některé děti zapomněl, raději nechal malé dárečky na obecním úřadě. Děti se rozloučily s Mikuláškem písničkou Štědrý večer nastal a on jim za to přislíbil, že přijde i příští rok. Kulturní komise děkuje všem za společně strávené chvíle při různých akcích a přeje příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku všem přeje hodně zdraví, pohody, osobní a rodinné spokojenosti. Moc se těšíme na setkání při kulturních akcích v roce Štefánia Sekulová, kulturní komise Zděchovský zpravodaj 17

18 Máme tu opět konec roku a s ním také závěrečné zhodnocení fotbalového roku 2010, který se zapíše jako rok, v němž se zvedla úroveň sportovního zázemí v naší obci. Především začala první etapa opravy šaten, které již neposkytovaly patřičnou úroveň, ale také bylo postaveno moderní víceúčelové hřiště, které nabízí široké spektrum sportovního využití. Rok 2010 začal již tradičně tvrdou zimní přípravou v tělocvičně v Hovězí a náš oddíl měl po podzimní části 2009 co napravovat - skončil totiž až na předposledním místě vyrovnané tabulky. První jarní utkání s celkem Semetína ale bohužel našemu týmu nevyšlo a po matném výkonu prohrál doma 2:1. Další utkání opět nebylo podle představ a z Lidečka se dovezl debakl 3:0. Naši hráči konečně zabrali ve 3. jarním kole, když doma porazili Střelnou 3:1. Důležité vítězství si připsali naši také v Ratiboři 2:0 a v posledním Študlově 3:1. Rozjetý manšaft narazil bohužel v dalším kole ve Střelné, která mu tak vrátila porážku a vyhrála 3:1. Po tomto nešťastném zápase přišlo povinné vítězství nad Študlovem doma 7:2, ale z venku se opět body Poz. 18 Zděchovský zpravodaj Sokol Zděchov 2010 Název týmu Tabulka IV. třídy sk. A po podzimu 2010/2011 Počet utkání Počet výher Počet remíz Počet proher Vstřelené branky nedovezly - v Semetíně náš oddíl padl 2:1. Proto překvapením bylo, když Zděchov vyhrál zápas ve Lhotě u Vsetína 4:1. Další zápas nás čekal ze sousedními Huslenkami, který naši zvládli a doma porazili rivala 4:2, pak ovšem nezvládli dohrávku s Ratiboří a doma pouze remizovali 1:1. Ovšem poslední zápas celého ročníku skončil nečekanou ostudou v Lačnově, kde se prohrálo výsledkem 7:0. Oddíl tedy zakončil sezónu 2009/2010 na 6. místě, se ztrátou 10 bodů na první postupové místo. V létě měl opět proběhnout oblíbený Memoriál Rostislava Hajdy, ale bohužel kvůli nepřízni počasí se tentokrát neuskutečnil a náhradní termín musel být nakonec taky zrušen. Rozlosování nové sezóny 2010/2011 přineslo méně zápasů, ale lepší systém rozlosování. Do III. třídy postoupil celek Semetína, do naší IV. třídy přistoupily nové celky Jablůnky B a Mikulůvky. Přípravné přátelské utkání v Huslenkách se sice prohrálo 4:0, ale první mistrovský zápas náš tým zvládl a porazil Jablůnku B 3:1. Z venku se ale body vozí těžce, důkazem byl další zápas v Ratiboři, která udělila našemu oddílu lekci a vyhrála 4:1. Další zápas, který je označen jako derby sousedních vesnic, opět naši zvládli a porazili Huslenky doma 2:1. Ve Študlově, kde se již neprohrálo několik let, ale Zděchov zkolaboval a prohrál 3:2. Také proto chtěl tento výsledek odčinit v domácím utkání se Střelnou, výsledek 0:0 však nebyl zcela ideální. Do Mikůluvky si jel Zděchov pro vítězství a také se povedlo, vyhrál 2:0. Další zápas s prvním celkem Lačnova byl sice vyrovnaný, ale nakonec se smáli Lačnovjané, kteří s notným přispěním rozhodčího dokázali zvítězit 2:1. Proto s Lidečkem náš tým musel uspět a v bojovném utkání také vyválčil 3 body, když vyhrál 4:2. Poslední zápas podzimu se odehrál ve Lhotě u Vsetína, kde se Zděchovu opět dařilo a zvítězil 3:0. Zděchovský fotbalový oddíl zakončil tedy podzim 2010 na 4. příčce s minimální ztrátou 3 bodů na první místo a na jaře se bude rvát o postup do vyšší soutěže. Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mají snahu a chuť fotbal v naší obci podporovat, všem funkcionářům a také hospodáři panu Novotnému - bez nich by tu fotbal neexistoval, což by byla veliká škoda. Obdržené branky (Karel Frýdl, nástěnkář a brankář) Rozdíl skóre 1 Huslenky B : Lačnov : Ratiboř B : Zděchov : Študlov : Lidečko B : Jablůnka B : Střelná : Lhota u Vs. B : Mikulůvka : Počet bodů

19 Trucktrial Zdroj: Trucktrialová posádka ze Zděchova ve složení Adam Staněk Josef Řičičář vybojovala v sezoně 2010 vynikající stříbro v rámci podniků Motokros Předposlední prázdninovou neděli se uskutečnil již 39. ročník motokrosových závodů Zděchovská grapa, pořádaný Asociací víceúčelových základních organizací Zděchov. Za slunného počasí se tentokrát soutěžilo ve třídách MX2, Open a Veterán. Výsledky: Třída MX2: 1: jízda: 1. Josef Kulhavý (LR Cosmetics), 2. Josef Mňuk (Mňuk motokros tým Vysoké Mýto), 3. Karel Klemens (MK-Klemens), 4. Jaroslav Spáčil (Festa Profi nářadí), 5. Michal Hřiva (Team GT Motocross). 2. jízda: 1. Josef Kulhavý (LR Cosmetics), 2. Josef Mňuk (Mňuk motokros tým Vysoké Mýto), 3. Jaroslav Spáčil (Festa Profi nářadí), 4. Dominik Hrobský (EM Team Junior), 5. Jan Klinko. Celkově za obě jízdy: 1. Josef Kulhavý 50 bodů, Josef Mňuk 44, 3. Jaroslav Spáčil 38, 4. Karel Klemens 34, 5. Dominik Hrobský 33. Zděchovská třicítka V sobotu 20. února si na Kohútce dali dostaveníčko vyznavači bílé stopy. Na programu totiž byl běžkařský přejezd Zděchovská třicítka. Startovalo se od horské chaty Kohútka a cílovou destinací byl sportovní areál ve Zděchově u místní Koliby. Velké množství závodníků si mohlo vychutnat požitek z jízdy na dobře připravené a strojově upravené trati. Závod Místo Mistrovství České republiky v trucktrialu, kategorii S4 a navázala tak na medailová umístění z předchozích let. Úspěšnou sezonu posádka vozu Umístění 1. Milovice 4. místo 2. Mohelnice 1. místo 3. Krásná Lípa 5. místo 4. Ujkovice 2. místo 5. Kunštát na Moravě 1. místo 6. Praha HUMMER Centrum D11 2. místo 7. Mezinárodní Tatra veteran rallye Beskydy 2010 Třída Open: 1. jízda: 1. Jan Zaremba, 2. Josef Kulhavý (oba LR Cosmetics), 3. Jan Brabec (Max Kaudela), 4. Jan Tesař, 5. Josef Mňuk (Mňuk motokros tým Vysoké Mýto). 2. jízda: 1. Jan Zaremba, 2. Josef Kulhavý, 3. Jan Brabec, 4. Jan Tesař, 5. Josef Mňuk. Celkově: 1. Jan Zaremba 50, 2. Josef Kulhavý 44, Jan Tesař 38, 4. Jan Brabec 38, 5. Josef Mňuk 32. Veterán let: 1. jízda: 1. Petr 1. místo absolutně 1. místo nákladní vozy TATRA 815 6x6 VVN ozdobila navíc titulem absolutních vítězů v rámci závodů Mezinárodní Tatra veteran rallye Beskydy Dokoupil, 2. Vladimír Buš, 3. Antonín Pražák, 4. Radek Capka, 5. Jiří Kattauer, 6. Vlastimil Stupka, 7. Jaromír Orság. 2. jízda: 1. Vladimír Buš, 2. Antonín Pražák, 3. Radek Capka, 4. Petr Dokoupil, 5. Jiří Kattauer, 6. Jaromír Orság, 7. Jan Hledík, 8. Vlastimil Stupka. Celkově: Vladimír Buš 47, 2. Petr Dokoupil 43, 3. Antonín Pražák 42, 4. Radek Capka 38, 5. Jiří Kattauer 32, 6. Jaromír Orság 29, 7. Vlastimil Stupka 28. Zděchovský zpravodaj 19

20 ZděchovNet Rok 2010 byl pro místní počítačovou síť spíše mírnější. Žádná revoluce se nekonala a síť se pozvolna posouvala kupředu v rámci svých možností. V červenci došlo k zvýšení celkové rychlosti sítě z 20 na 40 Mbit/s při mírném zvýšení měsíčních nákladů. To umožnilo opět k naší spokojenosti zvýšit rychlosti všech tarifů na dvojnásobek při zachování cen. Přitom toto zvýšení již citelněji narazilo na omezení použité bezdrátové technologie a dále poukázalo na budoucí potřebu náhrady a vylepšení přenosové infrastruktury. Proto bylo již během roku nainstalováno 7 kusů rychlejších bezdrátových jednotek, které umožňují při relativně nízkých nákladech posunout limit rychlosti na pětinásobek. Ze stávajících 20 Mbit/s platných pro Wi-Fi standard g až na Mbit/s, které lze přenést díky novějšímu standardu n. Vzhledem k budoucímu vývoji a postupnému posilování spojů budou dále nakupovány výhradně rychlejší jednotky. Zrychlování však nemá cenu tlačit nad rámec aktuálních potřeb, a proto bude zrychlování klientských přípojek prováděno postupně dle finančních možností klientů. Během roku bylo připojeno do sítě dalších 6 domácností a počet připojených tak vzrostl z 96 na 102. Dramatický růst z předchozích let se tak zpomalil a síť se dostává spíše do pozice udržování funkčnosti a mírného rozvoje. Mimo místní internetové přípojky síť od začátku roku 2010 postupně nabízí také další službu tzv. virtuální server hosting (VPS). Jedná se o pronájem části kapacity serverů umístěných u naši páteřní linky klientům odjinud. Tato služba je klienty placená měsíčně a znamená další cestu, jak využít neustále rostoucí kapacitu sítě. Především v jinak málo využívaném odchozím směru. V obci máme totiž omezený počet obyvatel a síť již tak vlastně nemá z pohledu počtu připojených domácností jak růst. Přitom síť má co nabídnout i lidem mimo obec a získat tak další finanční prostředky pro rozvoj. Webová kamera umístěná dříve v okně základní školy byla přesunuta do knihovny a byla zveřejněna na stránkách sítě. Kdokoliv tak má možnost se podívat z Internetu co se děje na hřišti před školou a před obecním úřadem. Tedy hlavní smyslem kamery bylo umožnit těm, kteří hrávají na hřišti třeba hokej, aby se mohli snadno podívat, zda je na hřišti už někdo další. Ovšem dnes již máme v obci i atraktivnější víceúčelové hřiště, takže užitečné bude také umístit další kamery v areálu kolem koliby. Dvě další domácnosti také využívají levné internetové volání VoIP. Cena volání klesla postupně z dřívějších 4,5 Kč/minutu na mobil dnešních 2,3 Kč/ minutu. Při nulovém měsíčním paušálu a sekundové tarifikaci se stává tato služba ještě výhodnější než dří- ve. Oproti jiným paušálním tarifům zákazníci platí za to, co skutečně provolají. V případě VoIP funguje dobře jednak celorepublikové konkurenční prostředí mnoha operátorů, které tlačí ceny dolů a jednak také postupné snižování max. terminačních poplatků telekomunikačním úřadem. Nakonec ještě seznam nabízených tarifů: Pomalejší 2 Mbit/s 190 Kč/měsíc, Pomalý 4 Mbit/s 260 Kč/měsíc, Střední 8 Mbit/s 360 Kč/měsíc, Rychlý 16 Mbit/s 520 Kč/měsíc a Rychlejší 32 Mbit/s 750 Kč/měsíc. Ty již dokonce převyšují nabídku konkurence nejen výhodností vzhledem k nízké ceně, ale i max. rychlostmi. V nadcházejícím roce pak pravděpodobně dojde k opětovnému zvýšení rychlostí, které jsou na tom už dnes lépe, než bychom si před pár lety přáli. Místní síť tak už není pouhá levnější, ale také technologicky pokročilejší alternativa. Ing. Jiří Hajda Zděchovský zpravodaj vydal Obecní úřad Zděchov. Graficky upravil spolu se Studiem-mk starosta obce Tomaš Kocurek. Tisk: Grafianova, Rož. p. R. Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky posílejte na adresu OÚ Zděchov, 20 Zděchovský zpravodaj

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 28. 12. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 28. 12. 2015 Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 28. 12. 2015 14. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 16:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 10.6.2011

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 10.6.2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 10.6.2011 9. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo v zasedací místnosti budovy OÚ ve Zděchově, zahájil starosta obce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 25. 01. 2013 26. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 17. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 46. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 46. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 46. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 26. 08. 2014 46. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 26. 10. 2016 23. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 3. Zprávy předsedů komisí 4. Hospodaření obce k 30. září

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více