Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, Rovensko pod Troskami tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2011/2012 Schváleno Školskou radou dne 24. září 2012 předkládá: PaedDr. Zdeněk Měkyna zástupce ředitelky školy

2 Obsah a členění zprávy 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů 2. Výkon státní správy 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4. Zápis dětí do 1.třídy 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání 6. Přehled rozmístění vycházejících žáků 7. Speciální vyšetření, žáci s VPU a integrace dětí do spec. třídy 8. Písmo Comenia script 9. Mimoškolní aktivity 10. Minimální preventivní program 11. ŠVP ZV Škola v ráji 12. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI 13. Přehled školních výletů 14. Materiální oblast 15. Partnerské vztahy školy 16. Konkurz na ředitele školy 17. Zpráva o hospodaření za rok 2011 a. příjmy 2011 b. výdaje 2011 c. celkový výsledek hospodaření školy

3 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů: IČO: IZO: Web: mail: příspěvková organizace Města Rovensko pod Troskami ředitel školy (statutární orgán): PaedDr. Zdeněk Měkyna, zástupce ředitele: Vladislav Vlček zařazení do sítě škol: právním subjektem od 1. ledna 1996 kapacita školy: 260 ţáků Školská rada zřízena v roce 1996, má 6 členů: v tomto roce Jiří Kubelka (David Majer) předsedové, Bc. Jiří Bíma (zástupci zřizovatele), Andrea Houšková, Veronika Náhlovská (zástupci rodičů), Mgr. Tereza Mrázková, Mgr. Jana Šonská (učitelé) Součástmi školy jsou: školní jídelna od kapacita 365 jídel školní druţina od kapacita 50 dětí celkový počet pracovníků: 28 (přepočtených: 23,48), z toho 21,78 placených ze státních prostředků, 0,93 z prostředků EU, 0,92 z hospod. činnosti z toho 13,4 přepočtených pedag. pracovníků ze státních prostředků 1 ( přepočtených: 0,93 z prostředků EU) Základní škola v Rovensku pod Troskami je spádovou školou Podkozákovska a části Českého ráje. Škola umoţňuje získat úplné základní vzdělání všem dětem, zejména pak z Rovenska pod Tr. a ze spádových obcí Ktové, Libuně, Újezda pod Tr., Troskovic, Holenic, Hnanic, Borku, Radvánovic, Veselé u Semil, Ţernova, Tatobit a Lestkova. Jde o komplex budov různého stáří, které byly k původním dvěma objektům postupně přistavovány. Svou velikostí a vybavením plně vyhovuje vzdělávání ţáků, v letech byla přistavěna nová sportovní hala a škola prošla celkovou rekonstrukcí. Ţáci byli ve škol. roce 2011/12 byli ve všech ročnících vzděláváni podle ŠVP Škola v ráji č.j. 3413/ a jeho přílohy ŠVP pro ţáky s LMD 3413/ Výkon státní správy: V průběhu školního roku bylo vydáno celkem 36 správních rozhodnutí, z toho: pro přijetí k základnímu vzdělávání 20 k odkladům nástupu školní docházky 6 pro vřazení do speciální třídy 0 k přestupu z jiné školy 5 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti uvádí tabulka č. 1(v přepočtených pracovnících) způsobilost absolventi do 30 let let let 51 - důch. věk důchodci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen a) pedagogičtí pracovníci OPZ úplná 0 1/1 3/3 6/6 6/3 0 OZ 0 0 1/ PZ žádná 0 1/ /0 0 b) provozní zaměstnanci OZ úplná 0 0 0,48/0,48 3,91/3,91 3,86/2,86 0/0 žádná OPZ odborná a pedagogická způsobilost, PZ pouze pedagogická způsobilost, OZ odborná způsobilost 3

4 Tabulka č. 2: Odborná a pedagogická způsobilost v roce 2011/2012 P.Č. Příjmení a jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Čečáková Renata ano ano 2 Čermáková Zdeňka, Mgr. ano ano 3 Hornová Renata ne ne 4 Hrubá Agnesa ano ano 5 Jahoda Jan ano ano 6 Jeţková Irena ano ano 7 Kočová Taťána, Mgr. ano ano 8 Majdičová Petra ne ne 9 Mašek Pavel ano ano 10 Měkyna Zdeněk, PaedDr. ano ano 11 Mrázková Tereza, Mgr. ano ano 12 Pavlousková Lenka ne ano 13 Stránská Eliška, Mgr. ano ano 14 Šmirausová Kamila ne ne 15 Šonská Jana, Mgr. ano ano 16 Šourek Čeněk ne ne 17 Vlček Vladislav ano ano 18 Vránová Lidmila ano ano Tabulka č. 3: Porovnání počtu aprobovaně odučených hodin ve školním roce 2011/12 Předmět Počet hodin odučených Počet hodin odučených % aprobovanosti aprobovaně neaprobovaně český jazyk všechny hodiny 0 100,00% matematika všechny hodiny 0 100,00% prvouka všechny hodiny 0 100,00% vlastivěda všechny hodiny 0 100,00% přírodověda všechny hodiny 0 100,00% tělesná výchova všechny hodiny 0 100,00% výtvarná výchova ,71% hudební výchova všechny hodiny 0 100,00% fyzika všechny hodiny 0 100,00% zeměpis všechny hodiny 0 100,00% dějepis 0 9 0,00% přírodopis ,00% pracovní činnosti ,55% anglický jazyk ,31% německý jazyk všechny hodiny 0 100,00% informatika ,00% 4

5 Z tabulky vyplývá, ţe aprobovanost školy je téměř zcela zajištěna pouze na 1. stupni a ve speciální třídě, kde jsou plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci (98%). Na 2. stupni školy bylo neaprobovaně vyučováno některým výchovám, tj. Hv, Vv, (35-38%), dějepisu a VkO (100%). Výuka ostatních hlavních předmětů je aprobačně zajištěna. Kvalifikačním poţadavkům vyhovuje na 1. stupni ZŠ 83 %, na 2.stupni ZŠ - 95 % všech učitelů. 4. Zápis dětí do 1.třídy: Zápis dětí do 1. ročníku ze spádové oblasti školy se konal v pátek 20. ledna Sloţení zapsaných ţáků uvádí tabulka: obec počet zapsaných dětí/ z toho dívky děti s odkladem/ z toho dívky a odstěhovaní nastoupilo do 1. ročníku k Rovensko pod Tr. 15/8 5/2 13/8 Ktová 2/1 0 2/1 Libuň Troskovice Ţernov 1/0 1/0 0 Veselá u Semil 2/1 1/1 1/0 Holenice Ostatní 3/0 2/0 1/0 celkem 23/10 8/3 17/9 Počet ţáků zapsaných v roce 2012 byl ve srovnání s rokem předešlým vyšší o 1, počet odkladů o 1 niţší, přesto z důvodu odstěhování nastoupilo do 1. třídy pouze 17 ţáků. Trvalým problémem zůstává dopravní napojení Hrubé Skály, kdy ţáci vycházející z 5. třídy volí raději dopravně dostupnější Turnov. Ředitelství školy se snaţí zajistit ţákům co nejširší výukovou nabídku v rámci svých mzdových i jiných finančních moţností. Ţákům je nabízena škála povinně volitelných i nepovinných předmětů: v 7. ročníku z 5 předmětů v 8. a 9. ročníku z 8 předmětů. Na škole jsou vytvářeny podmínky pro činnost zájmových útvarů. Jde nám o to, aby se sníţil odliv ţáků do velkých škol v Turnově, kde mají ţáci zcela jiné moţnosti. 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2010/11: Prospěch a chování na konci roku 2011/12 a) třídy základní školy ročník celkem počet ţáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli z chování z chování

6 b) speciální třídy ročník celkem počet ţáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli z chování z chování Opravnou zkoušku konalo 5 ţáků, dva z M (oba úspěšně) a 1 ţák z českého jazyka (úspěšně) a 1 ţák ze zeměpisu (úspěšně). Procento ţáků s 2. a 3. stupněm z chování: 07/08-6 ţáků = 3,70 % 08/09-6 ţáků = 3,84 % 09/10-2 ţáci = 1,37 % 10/11-7 ţáků = 4,96 % 11/12-1 ţák = 0,60 % Celkový počet neomluvených hodin: 07/ / / / / Přehled rozmístění vycházejících žáků: Přehled rozmístění vycházejících ţáků uvádí následující tabulka: typ SŠ: gymnázium SOŠ SOU učiliště prac.poměr celkem přihlá přijat přihlá přijat přihlá přija přihláš přijat přihlá přijat přihlá přijat š. š. š. t. š. š. z 9. roč z 8. roč ze 7. roč z 9.či niţ.roč.sp.tř. z 5. roč celkem ze školy

7 7. Speciální vyšetření, žáci s VPU a vřazování dětí do spec. tříd: V průběhu školního roku bylo vyšetřeno Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech 14 ţáků školy, v Jičíně 4 ţáci. U většiny z nich šlo o kontrolní vyšetření, které potvrdilo či diagnostikovalo vývojovou poruchu učení. Ţákům s vývojovými poruchami je poskytována na škole zvýšená péče, jsou pod dohledem dyslektických asistentek (pí uč. Kočová a Hrubá), které ve 2 skupinách poskytovaly přímou nápravu a radí rodičům, jak postupovat doma při nápravě poruchy učení. Celkem bylo v jejich péči na 8 ţáků ze 4. aţ 8. ročníku, někteří s více poruchami. Je jen škoda a k neprospěchu dětí, ţe tuto nabízenou pomoc nevyuţívají plně všichni, u nichţ byla porucha diagnostikována, zejména ve vyšších ročnících. Současně je pro ně jejich vyučujícími zpracován individuálně vzdělávací plán, který vychází z potřeb péče, tak jak stanovuje Pokyn MŠMT pro integraci postiţených ţáků. Přehled a rozmístění těchto ţáků uvádí níţe zobrazená tabulka: Tabulka: Přehled a rozmístění žáků s nejčastějšími VPU ve školním roce 2011/2012 třída celkem dysortografie dyskalkulie dyslexie dysgrafie S logopedickými problémy byl na škole 1 ţák. Do speciální třídy nebyl vřazen nikdo. 8. Písmo Comenia Script Naše škola se zapojila ve školním roce 2010/ 2011 do projektu pokusného ověřování písma Comenia Script, které probíhá na 40 školách. Zatím se písmem Comenia Script vyučovalo v 1. a 2. ročníku. Je to písmo, které je podobné písmu tiskacímu, proto ţáci v prvopočátečním období lépe skloubí čtení a psaní. Psaní se ţákům líbí, v písankách procestují celý svět, protoţe kromě nácviku jednotlivých písmen se dozvídají vţdy i zajímavosti o některých státech světa. Vzhledem k tomu, ţe se písmo osvědčilo, bude jej pouţívat i budoucí 1. třída. 9. Mimoškolní aktivity a soutěže: a) Činnost školní družiny v roce Opět se nám podařilo naplnit dětmi obě oddělení školní druţiny. Přihlásilo se postupně 50 dětí. 1. oddělení měla vychovatelka Kamila Šmirausová a 2. oddělení vychovatelka Petra Majdičová. Září - chodili jsme na sběr jablek, ze kterých jsme dělali kříţaly nebo v kuchyňce kompoty, které si děti odnesly domů. Dále jsme sbírali švestky, ze kterých jsme uvařili povidla a po celý rok jsme si je mazali na palačinky. V průběhu celého začínajícího měsíce, kdy přišli noví prvňáci, jsme hráli seznamovací hry na školní zahradě. Říjen a listopad Environmental art na školní zahradě hrátky s podzimním listím. Výroba svítilny na svátek Halloween a také výroba svícnů z našich vypěstovaných dýní. Prosinec- začátkem měsíce se uskutečnila Mikulášská a čertovská zábavička na kterou jsme si sami upekli čertovské perníčky. Vyráběli jsme adventní věnce, přáníčka a dárky pro 7

8 personál školy a důchodce. Na závěr měsíce proběhla tradiční Vánoční besídka s občerstvením, hudbou a dárky. Leden jsme pojali jako sportovní měsíc bruslení na hokejovém hřišti, závodivé sjezdy na bobech a saních na kopci nad školou (diplomy a odměny). Únor - událost Maškarní karneval nás první polovinu února zaměstnala s výrobou masek. Opět byla velká účast, přišly i děti, které nechodí do školní druţiny. Březen - měsíc plný výtvarné činnosti děti se učily novou techniku kašírování a tkaní na rámu, batikování triček společně se savovou technikou. Své originální výrobky si odnesly domů. Duben - kolem velikonočních svátků jsme se letos učili plést pomlázky z 8 proutků, základy košíků a košíčků. Vytvořili jsme velikonoční výzdobu pro celou školu. Květen - začínající měsíc pro naše sbírání bylinek na čaje, které si pak vaříme ve ŠD. Dále proběhl jarní úklid pod názvem Den Země okolo malé školy a ledního hokejového hřiště. Hlavní akce Den matek pásmo říkadel, písní a tancování pro rodiče nácvik probíhal během celého jara. Červen - začali jsme oslavou Dne dětí, pokračovali ve sběru bylin. Udělali jsme si tematickou vycházku k p. Svačinovi na včely (objednání přednášky). Po celý školní rok jsme opět pilně vařili, pekli a zavařovali. Letos jsme zkoušeli i med z pampelišek a smrkový med. Opékali jsme téţ buřty nebo chleba na ohýnku na školní zahradě. K většině akcí je pořízena fotodokumentace a velká část byla prezentována na internetových stránkách naší školy. V příštím školním roce máme vyjednáno s CHKO Český ráj besedy o naučných stezkách v našem blízkém okolí a environmentálních akcích v kempu Sedmihorky. b) Vyučující doplňují volnočasovou nabídku žáků: - výukou hry na hudební nástroje: nabídka v tomto roce stejná jako v předchozích - flétna, housle, piano, keyboard, trubka, akordeon - zajišťujeme prostřednictvím výuky externistů ze ZUŠ Lomnice nad Pop., této moţnosti vyuţilo celkem 18 dětí - výtvarný obor navštěvovalo 25 ţáků, převáţně z 1. stupně, sestry Sakařovy ze 8. třída se pravidelně zúčastňují výtvarné soutěţi Marie Broţové. Kulturní program školy: Ţáci se zúčastnili ve škol. roce těchto kulturních akcí: Kulturní akce v roce První stupeň se zúčastnil těchto akcí Divadelní představení pohádky O Měsíčníku v Turnově- 1. a 2. třída Beseda v knihovně -1. a 2. třída Koncert ţáků ZUŠ z Lomnice nad P všechny třídy Divadlo v mateřské škole a třída Naivní divadlo Liberec - Babu a papoušek třída Beseda Vánoce třída Beseda o Adventu a 5. třída Beseda o hradech a 2.třída Beseda o hradech a zámcích České republiky a 5. třída Pohádka O Jasněnce- MŠ Rovensko -1.třída Pasování na rytíře v knihovně třída 8

9 Druhý stupeň se zúčastnil těchto akcí: Naivní divadlo LBC - 6.a7.třída Beseda o Dušičkách a 9. třída Návštěva památek ve Vídni a 9. tř.- jen němčináři Divadlo v MB Ostře sledované vlaky a 9. třída Večerní představení v Městském divadle v MB( Dědeček automobil) Návštěva synagogy a muzea třída Beseda o dějinách Rovenska v knihovně třída Školní časopis Rovník vyšel v průběhu školního roku dvakrát, po Vánocích a ke konci školního roku. Na jeho vydání se pod vedením pí uč. Mrázkové nejvíce podílely ţákyně 8. třídy. Besedy v hodinách Výchovy k občanství a výchovy ke zdraví Jsme rádi, ţe pokračuje spolupráce s lektorem organizace ACET ing. Michalem Koťátkem. Jeho přednášky a besedy se v minulých letech velmi osvědčily. V tomto školním roce se uskutečnily tyto přednášky a besedy: - Světlo paměti (beseda s pamětnicí holocaustu) 7.tř., 7.sp., 8.tř. a 8.sp. (prosinec 2011) - Šikana 6.tř. (únor 2012) - Kouření a závislosti 7.tř. a 7.sp. (únor 2012) - AIDS, sexualita a vztahy 8.tř. a 8.sp. (únor 2012) - Pornografie a kult krásného těla 9.tř. a 9.sp. (únor 2012) - Přátelství a láska 9.tř. a 9.sp. (duben 2012) Na jaře se celá škola účastnila projektu Patříme k sobě. Organizátoři této akce, která prezentuje hudební a dramatické výstupy dětí a mládeţe s mentálním postiţením, nám nabídli vystoupení přímo v rovenské radnici. Tento projekt se jiţ stal velmi pěknou tradicí. Na konci školního roku jiţ tradičně vyrazili ţáci 8. a 9. třídy na geologickou exkurzi na Mostecko, která byla zaměřena na environmentální výchovu, zejména rekultivaci krajiny po těţbě hnědého uhlí. Ve středu 5. a 12.. dubna 2012 se uskutečnilo na Základní škole v Semilech Řekách okresní kolo biologické olympiády kat.c, D). Letos se naši ţáci umístili ve středu závodního pole. Také letos vyjelo druţstvo z 1. stupně na historicko- vlastivědnou soutěž VLASTÍK na ZŠ v Tatobitech. Po dvou dnech plných testů, kvízů, her a sportovních soutěţí se naše děti umístily na 4. místě z 9 zúčastněných škol našeho regionu. V ranních hodinách a poledních přestávkách vyuţívají ţáci pod dohledem vyučujících počítačovou učebnu pro práci s internetem Ţáci obou stupňů školy vyuţívají dětského oddělení městské knihovny v Rovensku, které bylo před 14 lety umístěno do prostor školy a tím se výrazně zvýšil počet čtenářů, knihovnice připravuje pro děti besedy, výstavky a různé soutěţe. Pravidelně navštěvuje knihovnu 51 dětí z 1. stupně ZŠ. Velmi zdařilou akcí bylo Pasování na rytíře v knihovně v červnu, kterého se zúčastnili ţáci 1. třídy. Na škole působí úspěšně BOBŘÍCI - oddíl mladých zálesáků. Má 15 členů, byl zaloţen na podzim roku 2003 manţely Janou a Davidem Majerovými. V současné době - po 9 letech aktivní činnosti dojde k jeho omlazení. Členové podnikají výlety a výpravy na nejrůznější zajímavá a mnohdy téměř neznámá místa v Českém ráji. Hrají pátrací a bojové hry v přírodě, učí se tábornickým a zálesáckým dovednostem, poznávají zvířata a rostliny naší přírody, učí se orientovat v mapách a v terénu. Uskutečnili jsme dvě kola soutěže ve sběru starého papíru, na podzim ţáci sebrali celkem 9

10 6707,5 kg, coţ je v průměru 42,5 kg na ţáka a na jaře pak kg, (24,8 kg na ţáka). Nejvíce papíru sebraly děti z 1. třídy. Vítězná třída byla odměněna prodlouţeným výletem a z výtěţku byly z části uhrazeny kulturní a sportovní akce a zakoupeno sportovní vybavení do haly. V tomto roce jsme zorganizovali kurzy plavání v bazénu v Turnově pro žáky 3. a 4. třídy. Na nepovinný předmět Sborový zpěv - Prstýnek docházelo 10 ţákyň z I. stupně. Výuka probíhala 1x týdně s dotací 1 vyuč. hodiny. Soustřeďovaly jsme se na hlasovou výchovu zpestřenou rytmickými a tanečními prvky, na nácvik písní k různým příleţitostem. Během roku ţákyně vystoupili u příleţitosti schůze zahrádkářů a společně se ţáky ze školní druţiny pod vedením Petry Majdičové zazpívaly při rozsvěcování vánočního stromu. Další vystoupení bylo uskutečněno u příleţitosti Svátku matek, na kterém se podíleli i některé děti z I. a II. stupně a jejich paní učitelky včetně vychovatelek ze ŠD. Ţáci na prvním stupni absolvovali dopravní kurz, který měl podzimní a jarní část. Ţáci se zde teoreticky i prakticky seznamovali s pravidly silničního provozu a s bezpečnou jízdou na jízdním kole. Kurz probíhal na dopravním hřišti v Turnově byl zakončen testem a jízdou na kole. Většina ţáků úspěšně zvládla test i jízdu a obdrţela průkaz cyklisty. Tři ţáci si ve škole museli zopakovat test a průkaz obdrţeli aţ dodatečně ve škole. V dubnu proběhla jako kaţdoročně dopravní soutěţ v Košťálově, které se zúčastnili i naši ţáci a na kterou se připravovali vyplňováním dopravních testů na internetu, jízdou zručnosti na jízdním kole a studováním zásad první pomoci. Odměnou jim bylo pak celkově 5. místo v kategorii mladších ţáků a v jednotlivcích se umístil Ondřej Havrda také na 5. místě. Ekologické projekty mají v práci školy trvalé místo škola je zapojena do hnutí M.R.K.E.V.. Ekologická výchova se prolínala také během celého roku v předmětech přírodovědy, přírodopisu, chemie, zeměpisu a výchovy k občanství. S ţáky bylo např. diskutováno o ropné havárii v Mexickém zálivu a o jejích ekologických dopadech, o skleníkových plynech, čističkách odpadních vod, ozónových dírách, vzniku smogu a jeho rozkladu vlivem slunečního záření, znečištění vzduchu výfukovými plyny automobilů a pouţití katalyzátorů, o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie Zajímavým projektem byla Návštěva u žížal v geoparku Český ráj, kterého se zúčastnily všechny třídy 1. stupně. Na škole jiţ několik let pracuje zájmový útvar praktika z přírodopisu, ve kterém se pravidelně schází pod vedením ředitele školy Dr. Měkyny dvacítka zájemců a pořádá výpravy do přírody či zpracovává přírodniny a pečuje o školní akvária. Přehled účasti na sportovních soutěžích třída: Zimní sportovní den Zimní sportovní den se uskutečnil v okolí naší školy a na zimním hokejovém stadionu. Ţáci vyuţili boby, sáňky, brusle, zazávodili si a došlo i na hokejové utkání. PREVENTAN CUP vybíjená v Turnově proběhlo okrskové kolo PREVENTAN CUP ve vybíjené v Turnově za účasti vybraných ţáků ze 4.a 5. třídy. Obsadili druhé místo a postoupili do okresního kola na okresním finále ţáci obsadili skvělé třetí místo. McDonaldsCup malá kopaná v Turnově okrskového kola v malé kopané McDonalds Cup se zúčastnily dvě skupiny ţáků. Ţáci 1., 2. a 3. třídy obsadili druhé místo a ţáci 4.a5.třídy se umístili na třetím místě. 10

11 TROJBOJ VŠESTRANNOSTI v Turnově v Turnově na stadionu L. Daňka se uskutečnilo okrskové kolo TROJBOJE VŠETRANNOSTI za účasti sedmi ZŠ. Závodilo se ve třech disciplínách - běh na 50m, skok do dálky a hod míčkem do dálky. Z 1.-5.třídy se zúčastnili vţdy tři nejlepší dívky a chlapci. Do dalšího kola postupují : 1.třída Patrik Mazánek 1.místo 2.třída Aneţka Svobodová 1.místo Aneţka Richterová 3.místo David Rohel - 3.místo 3:třída Dominika Binderová 1.místo Jakub Jína 4.místo 4.třída Kateřina Vlková 3.místo Eliška Maslová 4.místo Adrián Kvapil 2.místo Marek Kutek 3.místo Martin Jozífek 4.místo proběhlo další kolo v Turnově, tentokrát za účasti základních škol z Turnova a polského Javora. Tři ţáci se zde probojovali do dalšího okresního kola 1.třída Patrik Mazánek 1.místo 2.třída Aneţka Svobodová 4. třída Martin Jozífek na okresním kole skvěle zabojoval Patrik Mazánek a postoupil do posledního krajského kola a zde obsadil nádherné první místo třída vánoční turnaj volejbal Semily 5. místo školní turnaj v minivolejbale účast 5týmů sloţených ze ţáků školy (tým tří členný) okrskové a okresní kolo florbal chlapci (2. a 5. místo), spoluúčast p. Fišery zimní sportovní den - běţky, sáňkování, vycházka, sjezdovky/snowboard, brusle února lyžařský kurz - 20 ţáků, vedoucí Mgr. Mašek, p. Šourek a zdravotnice Trnková přátelské utkání volejbal dívky v Turnově okrskové kolo volejbal dívky a chlapci (2. a 3. místo) a okresní kolo volejbal dívky 5. místo Školní turnaj v minivolejbale, 7 dvoučlenných týmů sportovní výjezd krouţku volejbalu Letní sportovní den na Borách uspořádala naše škola netradiční sportovní aktivity na Borách za účasti škol z Libuně a Tatobit. 10. Součástí celoročního plánu školy je i minimální preventivní program, v jehoţ rámci je plněna řada úkolů. V protidrogové prevenci má škola připraven hodnotný program, který je doplňován přímou prací peer aktivistů, ti jsou pravidelně vysíláni na proškolení, které pro ně pořádá Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech. Protidrogovým koordinátorem je na škole Mgr. Jan Jahoda. 11

12 V září 2011 byl rozšířen MPP o další patologické jevy a jejich začlenění do výchovného procesu. Vedení školy vyčlenilo finanční částku na nákup literatury a videokazet výborná spolupráce s vedením školy. BESEDY V HODINÁCH Výchovy k občanství viz výše Dále v rámci prevence proběhly ve všech třídách od 4.ročníku výše besedy vedené ţáky, kteří byli v listopadu 2010 proškoleni v rámci peer-programu v Tatobitech. Téma bylo: Řekni drogám ne! Proškolení ţáci byli čtyři: Petr Nedvěd 6.tř., Martin Kysela 6.tř., Eliška Kovářová 6.tř. a Iva Fraňková 7.tř. Na druhém stupni byly tyto besedy rovněţ vřazeny do hodin výchovy k občanství. Velmi zdařilé byly i 3 besedy s Policií ČR, která na školu zavítala s tématikou šikany (6.a 7. tř.) a kyberšikany (8. a 9. třída). 11. ŠVP Škola v ráji V tomto školním roce pokračovalo uvádění ŠVP Škola v ráji a to ve všech ročnících školy, včetně speciální třídy. Dá se říci, ţe se daří tento program úspěšně uvádět do ţivota školy. ŠVP je dokumentem pro všechny pracovníky školy závazným, ale současně i otevřeným, který bude postupně doplňován dle potřeb školy. Od 1.září 2010 se začala realizovat i příloha k ŠVP, upravující vzdělávání dětí s LMP. 12. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů: V tomto školním roce neuskutečnila inspekce pracovníků ČŠI ani Krajského úřadu v Liberci ţádnou kontrolu. Hospodaření s provozními prostředky školy bylo kontrolováno auditorkou z nadřízeného pověřeného MÚ v Turnově a závěry byly velmi dobré. Jediným problémem zůstává nedůsledný výběr stravného ve školní jídelně. 13. Přehled školních výletů: třída třídní učitel místo 1. Mgr. Kočová Liberec 2. Mgr. Šonská Liberec 3. A. Hrubá Praha 4. L. Pavlousková Praha 5. L. Vránová Praha 6. Mgr. Mašek Jizerské hory 7. R. Hornová Jičín 8. Mgr. Čečáková Český ráj 9. Mgr. Stránská Adršpach SP. Mgr. Jahoda J. nekonán Poznámka: 4. a 9. třída byla odměněna 1 dnem výletu navíc za výhru ve sběru papíru. 14. Materiální oblast: Z důvodu nedostatku provozních prostředků se nedaří v plné míře modernizovat i vnitřní vybavení učeben. Zůstává dokončit obnovu školní zahrady. Škola zpracovala projektový 12

13 záměr a zažádala o Peníze z EU pro další zkvalitňování výuky (tzv. šablony ) a získala tak celkovou částku Kč. V průběhu roku byla zcela modernizována učebna VT, kde byly zakoupeny nové PC a dále byly zakoupeny a nainstalovány 3 interaktivní tabule, z toho 2 pro 1.st. a 1 do jazykové učebny. Pro práci s těmito tabulemi, pro zhotovení příprav a pracovních listů k výuce byli proškoleni všichni pedag. pracovníci a po celý rok pracovala na škole se ţáky s VPU asistentka pedagoga. 15. Partnerské vztahy školy: Škola spolupracuje jiţ několik let s malotřídními školami v okolí ZŠ Tatobity, ZŠ Libuň a ZŠ Hrubá Skála. Ředitel školy PaedDr. Zdeněk Měkyna kaţdoročně navštěvuje tyto školy a informuje rodiče o moţnostech a nabídkách ZŠ Rovensko pod Troskami. Výsledkem této spolupráce je kaţdoroční nástup nových ţáků do 6. ročníku naší školy. V roce 2007 naše škola společně s MěÚ Rovensko p. Tr. započala spolupráci s polskou základní školou v Męcince. Výsledkem této spolupráce bylo vytvoření společného projektu a získání grantu. V letošním roce jsme připravili další setkání ţáků školy se školou v polské Męcince, které se uskutečnilo v září 2011 ku příleţitosti 640 let od zaloţení města Rovenska p.tr. Setkání bylo velmi zdařilé, ţáci obou partnerských škol se utkali v netradičních disciplínách na Borách a navázali řadu přátelských kontaktů. V letošním roce si ţáci 2.stupně s výukou německého jazyka začali dopisovat se ţáky ZŠ Weinbohla v Německu. 16. Konkurz na ředitele školy: Na základě novely Školského zákona vyhlásila Rada Města Rovensko konkurz na ředitele školy, do kterého se mimo stávajícího ředitele přihlásili další dva zájemci. V konkurzním řízení 23. května 2012 pak komise vybrala jako novou ředitelku Mgr. Zuzanu Bílkovou, kterou tentýţ den rada města jmenovala do funkce s nástupem od 1. srpna K tomuto datu byla škola bývalým ředitelem předána. Stávající ředitel PaedDr. Zdeněk Měkyna byl jmenován zástupcem ředitelky školy. 17. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011: Byla projednána a schválena Školsko radou v únoru Výsledky hospodaření přikládáme v uceleném přehledu (viz příloha č.1). Důleţitým zdrojem příjmů pro provoz školy je pronájem prostor sportovní haly a zrekonstruované posilovny. V průběhu školního roku proběhla kontrola plateb důchodového a zdravotního pojištění bez zjištěných nedostatků. Problémy připravila škole řada úsporných opatření, která vyplynula nastavením normativů krajským úřadem. Spojování předmětů některých tříd vede často ke sníţení kvality výuky, často na hranici bezpečnosti práce. V následujícím roce bude nucena škola spojit opět dvě třídy 1. stupně. Platové podmínky zaměstnanců: školní rok pol pol celkový počet pracovníků (přepočtený) 24,32 23,75 24,06 23,89 23,50 23,47 23,53 celkový počet pedag. pracovníků (přepočtený) 15,25 15,13 15,09 15,12 15,25 15,356 15,76 průměrná výše měsíční mzdy PP průměrná výše měsíční mzdy NP průměrná výše nenárokových sloţek platu PP pol

14 průměrná výše nenárokových sloţek platu NP PP pedag.pracovníci, NP nepedag.pracovníci HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY KRAJ. ÚŔAD MĚST. ÚŘAD sport. hala HOSP. ČIN. OSTATNÍ ESF tržby za obědy prodej učebnic tržby za družinu nájemné za šk. byt tržby za telefony 349 startovné sportovní den pronájem učeben prodej DKP refundace / ostatní příjmy ,4 úroky 4502 AJ / sber papiru CELKEM ,4 rezervní fond DOTACE progr. Vys. Vzděl. Ped program hustota a specif doprava vel. děts. kn školní vybavení 1. tř dotace na školní zahradu PŘÍJMY CELKEM ,4 VÝDAJE KRAJ. ÚŔAD MĚST. ÚŘAD sport. hala HOSP. ČIN. OSTATNÍ ochranné pomůcky 1040 DDHM DDNM - výukové programy potraviny spotřeba léčiv 345 kancelářské potřeby 4883 předplatné časopisů spotřeba potravin čistící prostředky 37822,1 metodiky učebnice 69974,5 560 školní potřeby učební pomůcky knihy do knihoven 834 software materiál do družiny materiál do jídejny ostraha, ostatní služby 9085 pronájem elektrická energie spotřeba vody

15 spotřeba plynu opravy, údržba, revize pojištění majetku cestovné Minolta (Kč. 8541,- za opr.) telefonní poplatky poštovné 5909 bankovní poplatky 8150 rozhlas, televize 3224 odvoz odpadku lyžařský kurz reprezentace 1402 PLR osobní náklady sociální a zdravotní pojistné FKSP ,2 1667, DVPP úrazové pojištění dávky v nemoci zaměstn plavecký výcvik 7762,5 7762,5 penále orazítk. učebnice odpisy SIPVZ / DDNM doprava vel. děts. kn služby hrazené.z dotací MÚ ,6 CELKEM VÝDAJE , , ,4 HOSP. VÝSLEDEK 0, , , ,20 0,00 0,00 CELKEM 879,40 V Rovensku p.tr. 12. září 2012 PaedDr. Zdeněk M ě k y n a zástupce ředitelky školy 15

16 16

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2010/2011 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více