Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, Rovensko pod Troskami tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2011/2012 Schváleno Školskou radou dne 24. září 2012 předkládá: PaedDr. Zdeněk Měkyna zástupce ředitelky školy

2 Obsah a členění zprávy 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů 2. Výkon státní správy 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4. Zápis dětí do 1.třídy 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání 6. Přehled rozmístění vycházejících žáků 7. Speciální vyšetření, žáci s VPU a integrace dětí do spec. třídy 8. Písmo Comenia script 9. Mimoškolní aktivity 10. Minimální preventivní program 11. ŠVP ZV Škola v ráji 12. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI 13. Přehled školních výletů 14. Materiální oblast 15. Partnerské vztahy školy 16. Konkurz na ředitele školy 17. Zpráva o hospodaření za rok 2011 a. příjmy 2011 b. výdaje 2011 c. celkový výsledek hospodaření školy

3 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů: IČO: IZO: Web: mail: příspěvková organizace Města Rovensko pod Troskami ředitel školy (statutární orgán): PaedDr. Zdeněk Měkyna, zástupce ředitele: Vladislav Vlček zařazení do sítě škol: právním subjektem od 1. ledna 1996 kapacita školy: 260 ţáků Školská rada zřízena v roce 1996, má 6 členů: v tomto roce Jiří Kubelka (David Majer) předsedové, Bc. Jiří Bíma (zástupci zřizovatele), Andrea Houšková, Veronika Náhlovská (zástupci rodičů), Mgr. Tereza Mrázková, Mgr. Jana Šonská (učitelé) Součástmi školy jsou: školní jídelna od kapacita 365 jídel školní druţina od kapacita 50 dětí celkový počet pracovníků: 28 (přepočtených: 23,48), z toho 21,78 placených ze státních prostředků, 0,93 z prostředků EU, 0,92 z hospod. činnosti z toho 13,4 přepočtených pedag. pracovníků ze státních prostředků 1 ( přepočtených: 0,93 z prostředků EU) Základní škola v Rovensku pod Troskami je spádovou školou Podkozákovska a části Českého ráje. Škola umoţňuje získat úplné základní vzdělání všem dětem, zejména pak z Rovenska pod Tr. a ze spádových obcí Ktové, Libuně, Újezda pod Tr., Troskovic, Holenic, Hnanic, Borku, Radvánovic, Veselé u Semil, Ţernova, Tatobit a Lestkova. Jde o komplex budov různého stáří, které byly k původním dvěma objektům postupně přistavovány. Svou velikostí a vybavením plně vyhovuje vzdělávání ţáků, v letech byla přistavěna nová sportovní hala a škola prošla celkovou rekonstrukcí. Ţáci byli ve škol. roce 2011/12 byli ve všech ročnících vzděláváni podle ŠVP Škola v ráji č.j. 3413/ a jeho přílohy ŠVP pro ţáky s LMD 3413/ Výkon státní správy: V průběhu školního roku bylo vydáno celkem 36 správních rozhodnutí, z toho: pro přijetí k základnímu vzdělávání 20 k odkladům nástupu školní docházky 6 pro vřazení do speciální třídy 0 k přestupu z jiné školy 5 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti uvádí tabulka č. 1(v přepočtených pracovnících) způsobilost absolventi do 30 let let let 51 - důch. věk důchodci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen a) pedagogičtí pracovníci OPZ úplná 0 1/1 3/3 6/6 6/3 0 OZ 0 0 1/ PZ žádná 0 1/ /0 0 b) provozní zaměstnanci OZ úplná 0 0 0,48/0,48 3,91/3,91 3,86/2,86 0/0 žádná OPZ odborná a pedagogická způsobilost, PZ pouze pedagogická způsobilost, OZ odborná způsobilost 3

4 Tabulka č. 2: Odborná a pedagogická způsobilost v roce 2011/2012 P.Č. Příjmení a jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost 1 Čečáková Renata ano ano 2 Čermáková Zdeňka, Mgr. ano ano 3 Hornová Renata ne ne 4 Hrubá Agnesa ano ano 5 Jahoda Jan ano ano 6 Jeţková Irena ano ano 7 Kočová Taťána, Mgr. ano ano 8 Majdičová Petra ne ne 9 Mašek Pavel ano ano 10 Měkyna Zdeněk, PaedDr. ano ano 11 Mrázková Tereza, Mgr. ano ano 12 Pavlousková Lenka ne ano 13 Stránská Eliška, Mgr. ano ano 14 Šmirausová Kamila ne ne 15 Šonská Jana, Mgr. ano ano 16 Šourek Čeněk ne ne 17 Vlček Vladislav ano ano 18 Vránová Lidmila ano ano Tabulka č. 3: Porovnání počtu aprobovaně odučených hodin ve školním roce 2011/12 Předmět Počet hodin odučených Počet hodin odučených % aprobovanosti aprobovaně neaprobovaně český jazyk všechny hodiny 0 100,00% matematika všechny hodiny 0 100,00% prvouka všechny hodiny 0 100,00% vlastivěda všechny hodiny 0 100,00% přírodověda všechny hodiny 0 100,00% tělesná výchova všechny hodiny 0 100,00% výtvarná výchova ,71% hudební výchova všechny hodiny 0 100,00% fyzika všechny hodiny 0 100,00% zeměpis všechny hodiny 0 100,00% dějepis 0 9 0,00% přírodopis ,00% pracovní činnosti ,55% anglický jazyk ,31% německý jazyk všechny hodiny 0 100,00% informatika ,00% 4

5 Z tabulky vyplývá, ţe aprobovanost školy je téměř zcela zajištěna pouze na 1. stupni a ve speciální třídě, kde jsou plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci (98%). Na 2. stupni školy bylo neaprobovaně vyučováno některým výchovám, tj. Hv, Vv, (35-38%), dějepisu a VkO (100%). Výuka ostatních hlavních předmětů je aprobačně zajištěna. Kvalifikačním poţadavkům vyhovuje na 1. stupni ZŠ 83 %, na 2.stupni ZŠ - 95 % všech učitelů. 4. Zápis dětí do 1.třídy: Zápis dětí do 1. ročníku ze spádové oblasti školy se konal v pátek 20. ledna Sloţení zapsaných ţáků uvádí tabulka: obec počet zapsaných dětí/ z toho dívky děti s odkladem/ z toho dívky a odstěhovaní nastoupilo do 1. ročníku k Rovensko pod Tr. 15/8 5/2 13/8 Ktová 2/1 0 2/1 Libuň Troskovice Ţernov 1/0 1/0 0 Veselá u Semil 2/1 1/1 1/0 Holenice Ostatní 3/0 2/0 1/0 celkem 23/10 8/3 17/9 Počet ţáků zapsaných v roce 2012 byl ve srovnání s rokem předešlým vyšší o 1, počet odkladů o 1 niţší, přesto z důvodu odstěhování nastoupilo do 1. třídy pouze 17 ţáků. Trvalým problémem zůstává dopravní napojení Hrubé Skály, kdy ţáci vycházející z 5. třídy volí raději dopravně dostupnější Turnov. Ředitelství školy se snaţí zajistit ţákům co nejširší výukovou nabídku v rámci svých mzdových i jiných finančních moţností. Ţákům je nabízena škála povinně volitelných i nepovinných předmětů: v 7. ročníku z 5 předmětů v 8. a 9. ročníku z 8 předmětů. Na škole jsou vytvářeny podmínky pro činnost zájmových útvarů. Jde nám o to, aby se sníţil odliv ţáků do velkých škol v Turnově, kde mají ţáci zcela jiné moţnosti. 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2010/11: Prospěch a chování na konci roku 2011/12 a) třídy základní školy ročník celkem počet ţáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli z chování z chování

6 b) speciální třídy ročník celkem počet ţáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli z chování z chování Opravnou zkoušku konalo 5 ţáků, dva z M (oba úspěšně) a 1 ţák z českého jazyka (úspěšně) a 1 ţák ze zeměpisu (úspěšně). Procento ţáků s 2. a 3. stupněm z chování: 07/08-6 ţáků = 3,70 % 08/09-6 ţáků = 3,84 % 09/10-2 ţáci = 1,37 % 10/11-7 ţáků = 4,96 % 11/12-1 ţák = 0,60 % Celkový počet neomluvených hodin: 07/ / / / / Přehled rozmístění vycházejících žáků: Přehled rozmístění vycházejících ţáků uvádí následující tabulka: typ SŠ: gymnázium SOŠ SOU učiliště prac.poměr celkem přihlá přijat přihlá přijat přihlá přija přihláš přijat přihlá přijat přihlá přijat š. š. š. t. š. š. z 9. roč z 8. roč ze 7. roč z 9.či niţ.roč.sp.tř. z 5. roč celkem ze školy

7 7. Speciální vyšetření, žáci s VPU a vřazování dětí do spec. tříd: V průběhu školního roku bylo vyšetřeno Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech 14 ţáků školy, v Jičíně 4 ţáci. U většiny z nich šlo o kontrolní vyšetření, které potvrdilo či diagnostikovalo vývojovou poruchu učení. Ţákům s vývojovými poruchami je poskytována na škole zvýšená péče, jsou pod dohledem dyslektických asistentek (pí uč. Kočová a Hrubá), které ve 2 skupinách poskytovaly přímou nápravu a radí rodičům, jak postupovat doma při nápravě poruchy učení. Celkem bylo v jejich péči na 8 ţáků ze 4. aţ 8. ročníku, někteří s více poruchami. Je jen škoda a k neprospěchu dětí, ţe tuto nabízenou pomoc nevyuţívají plně všichni, u nichţ byla porucha diagnostikována, zejména ve vyšších ročnících. Současně je pro ně jejich vyučujícími zpracován individuálně vzdělávací plán, který vychází z potřeb péče, tak jak stanovuje Pokyn MŠMT pro integraci postiţených ţáků. Přehled a rozmístění těchto ţáků uvádí níţe zobrazená tabulka: Tabulka: Přehled a rozmístění žáků s nejčastějšími VPU ve školním roce 2011/2012 třída celkem dysortografie dyskalkulie dyslexie dysgrafie S logopedickými problémy byl na škole 1 ţák. Do speciální třídy nebyl vřazen nikdo. 8. Písmo Comenia Script Naše škola se zapojila ve školním roce 2010/ 2011 do projektu pokusného ověřování písma Comenia Script, které probíhá na 40 školách. Zatím se písmem Comenia Script vyučovalo v 1. a 2. ročníku. Je to písmo, které je podobné písmu tiskacímu, proto ţáci v prvopočátečním období lépe skloubí čtení a psaní. Psaní se ţákům líbí, v písankách procestují celý svět, protoţe kromě nácviku jednotlivých písmen se dozvídají vţdy i zajímavosti o některých státech světa. Vzhledem k tomu, ţe se písmo osvědčilo, bude jej pouţívat i budoucí 1. třída. 9. Mimoškolní aktivity a soutěže: a) Činnost školní družiny v roce Opět se nám podařilo naplnit dětmi obě oddělení školní druţiny. Přihlásilo se postupně 50 dětí. 1. oddělení měla vychovatelka Kamila Šmirausová a 2. oddělení vychovatelka Petra Majdičová. Září - chodili jsme na sběr jablek, ze kterých jsme dělali kříţaly nebo v kuchyňce kompoty, které si děti odnesly domů. Dále jsme sbírali švestky, ze kterých jsme uvařili povidla a po celý rok jsme si je mazali na palačinky. V průběhu celého začínajícího měsíce, kdy přišli noví prvňáci, jsme hráli seznamovací hry na školní zahradě. Říjen a listopad Environmental art na školní zahradě hrátky s podzimním listím. Výroba svítilny na svátek Halloween a také výroba svícnů z našich vypěstovaných dýní. Prosinec- začátkem měsíce se uskutečnila Mikulášská a čertovská zábavička na kterou jsme si sami upekli čertovské perníčky. Vyráběli jsme adventní věnce, přáníčka a dárky pro 7

8 personál školy a důchodce. Na závěr měsíce proběhla tradiční Vánoční besídka s občerstvením, hudbou a dárky. Leden jsme pojali jako sportovní měsíc bruslení na hokejovém hřišti, závodivé sjezdy na bobech a saních na kopci nad školou (diplomy a odměny). Únor - událost Maškarní karneval nás první polovinu února zaměstnala s výrobou masek. Opět byla velká účast, přišly i děti, které nechodí do školní druţiny. Březen - měsíc plný výtvarné činnosti děti se učily novou techniku kašírování a tkaní na rámu, batikování triček společně se savovou technikou. Své originální výrobky si odnesly domů. Duben - kolem velikonočních svátků jsme se letos učili plést pomlázky z 8 proutků, základy košíků a košíčků. Vytvořili jsme velikonoční výzdobu pro celou školu. Květen - začínající měsíc pro naše sbírání bylinek na čaje, které si pak vaříme ve ŠD. Dále proběhl jarní úklid pod názvem Den Země okolo malé školy a ledního hokejového hřiště. Hlavní akce Den matek pásmo říkadel, písní a tancování pro rodiče nácvik probíhal během celého jara. Červen - začali jsme oslavou Dne dětí, pokračovali ve sběru bylin. Udělali jsme si tematickou vycházku k p. Svačinovi na včely (objednání přednášky). Po celý školní rok jsme opět pilně vařili, pekli a zavařovali. Letos jsme zkoušeli i med z pampelišek a smrkový med. Opékali jsme téţ buřty nebo chleba na ohýnku na školní zahradě. K většině akcí je pořízena fotodokumentace a velká část byla prezentována na internetových stránkách naší školy. V příštím školním roce máme vyjednáno s CHKO Český ráj besedy o naučných stezkách v našem blízkém okolí a environmentálních akcích v kempu Sedmihorky. b) Vyučující doplňují volnočasovou nabídku žáků: - výukou hry na hudební nástroje: nabídka v tomto roce stejná jako v předchozích - flétna, housle, piano, keyboard, trubka, akordeon - zajišťujeme prostřednictvím výuky externistů ze ZUŠ Lomnice nad Pop., této moţnosti vyuţilo celkem 18 dětí - výtvarný obor navštěvovalo 25 ţáků, převáţně z 1. stupně, sestry Sakařovy ze 8. třída se pravidelně zúčastňují výtvarné soutěţi Marie Broţové. Kulturní program školy: Ţáci se zúčastnili ve škol. roce těchto kulturních akcí: Kulturní akce v roce První stupeň se zúčastnil těchto akcí Divadelní představení pohádky O Měsíčníku v Turnově- 1. a 2. třída Beseda v knihovně -1. a 2. třída Koncert ţáků ZUŠ z Lomnice nad P všechny třídy Divadlo v mateřské škole a třída Naivní divadlo Liberec - Babu a papoušek třída Beseda Vánoce třída Beseda o Adventu a 5. třída Beseda o hradech a 2.třída Beseda o hradech a zámcích České republiky a 5. třída Pohádka O Jasněnce- MŠ Rovensko -1.třída Pasování na rytíře v knihovně třída 8

9 Druhý stupeň se zúčastnil těchto akcí: Naivní divadlo LBC - 6.a7.třída Beseda o Dušičkách a 9. třída Návštěva památek ve Vídni a 9. tř.- jen němčináři Divadlo v MB Ostře sledované vlaky a 9. třída Večerní představení v Městském divadle v MB( Dědeček automobil) Návštěva synagogy a muzea třída Beseda o dějinách Rovenska v knihovně třída Školní časopis Rovník vyšel v průběhu školního roku dvakrát, po Vánocích a ke konci školního roku. Na jeho vydání se pod vedením pí uč. Mrázkové nejvíce podílely ţákyně 8. třídy. Besedy v hodinách Výchovy k občanství a výchovy ke zdraví Jsme rádi, ţe pokračuje spolupráce s lektorem organizace ACET ing. Michalem Koťátkem. Jeho přednášky a besedy se v minulých letech velmi osvědčily. V tomto školním roce se uskutečnily tyto přednášky a besedy: - Světlo paměti (beseda s pamětnicí holocaustu) 7.tř., 7.sp., 8.tř. a 8.sp. (prosinec 2011) - Šikana 6.tř. (únor 2012) - Kouření a závislosti 7.tř. a 7.sp. (únor 2012) - AIDS, sexualita a vztahy 8.tř. a 8.sp. (únor 2012) - Pornografie a kult krásného těla 9.tř. a 9.sp. (únor 2012) - Přátelství a láska 9.tř. a 9.sp. (duben 2012) Na jaře se celá škola účastnila projektu Patříme k sobě. Organizátoři této akce, která prezentuje hudební a dramatické výstupy dětí a mládeţe s mentálním postiţením, nám nabídli vystoupení přímo v rovenské radnici. Tento projekt se jiţ stal velmi pěknou tradicí. Na konci školního roku jiţ tradičně vyrazili ţáci 8. a 9. třídy na geologickou exkurzi na Mostecko, která byla zaměřena na environmentální výchovu, zejména rekultivaci krajiny po těţbě hnědého uhlí. Ve středu 5. a 12.. dubna 2012 se uskutečnilo na Základní škole v Semilech Řekách okresní kolo biologické olympiády kat.c, D). Letos se naši ţáci umístili ve středu závodního pole. Také letos vyjelo druţstvo z 1. stupně na historicko- vlastivědnou soutěž VLASTÍK na ZŠ v Tatobitech. Po dvou dnech plných testů, kvízů, her a sportovních soutěţí se naše děti umístily na 4. místě z 9 zúčastněných škol našeho regionu. V ranních hodinách a poledních přestávkách vyuţívají ţáci pod dohledem vyučujících počítačovou učebnu pro práci s internetem Ţáci obou stupňů školy vyuţívají dětského oddělení městské knihovny v Rovensku, které bylo před 14 lety umístěno do prostor školy a tím se výrazně zvýšil počet čtenářů, knihovnice připravuje pro děti besedy, výstavky a různé soutěţe. Pravidelně navštěvuje knihovnu 51 dětí z 1. stupně ZŠ. Velmi zdařilou akcí bylo Pasování na rytíře v knihovně v červnu, kterého se zúčastnili ţáci 1. třídy. Na škole působí úspěšně BOBŘÍCI - oddíl mladých zálesáků. Má 15 členů, byl zaloţen na podzim roku 2003 manţely Janou a Davidem Majerovými. V současné době - po 9 letech aktivní činnosti dojde k jeho omlazení. Členové podnikají výlety a výpravy na nejrůznější zajímavá a mnohdy téměř neznámá místa v Českém ráji. Hrají pátrací a bojové hry v přírodě, učí se tábornickým a zálesáckým dovednostem, poznávají zvířata a rostliny naší přírody, učí se orientovat v mapách a v terénu. Uskutečnili jsme dvě kola soutěže ve sběru starého papíru, na podzim ţáci sebrali celkem 9

10 6707,5 kg, coţ je v průměru 42,5 kg na ţáka a na jaře pak kg, (24,8 kg na ţáka). Nejvíce papíru sebraly děti z 1. třídy. Vítězná třída byla odměněna prodlouţeným výletem a z výtěţku byly z části uhrazeny kulturní a sportovní akce a zakoupeno sportovní vybavení do haly. V tomto roce jsme zorganizovali kurzy plavání v bazénu v Turnově pro žáky 3. a 4. třídy. Na nepovinný předmět Sborový zpěv - Prstýnek docházelo 10 ţákyň z I. stupně. Výuka probíhala 1x týdně s dotací 1 vyuč. hodiny. Soustřeďovaly jsme se na hlasovou výchovu zpestřenou rytmickými a tanečními prvky, na nácvik písní k různým příleţitostem. Během roku ţákyně vystoupili u příleţitosti schůze zahrádkářů a společně se ţáky ze školní druţiny pod vedením Petry Majdičové zazpívaly při rozsvěcování vánočního stromu. Další vystoupení bylo uskutečněno u příleţitosti Svátku matek, na kterém se podíleli i některé děti z I. a II. stupně a jejich paní učitelky včetně vychovatelek ze ŠD. Ţáci na prvním stupni absolvovali dopravní kurz, který měl podzimní a jarní část. Ţáci se zde teoreticky i prakticky seznamovali s pravidly silničního provozu a s bezpečnou jízdou na jízdním kole. Kurz probíhal na dopravním hřišti v Turnově byl zakončen testem a jízdou na kole. Většina ţáků úspěšně zvládla test i jízdu a obdrţela průkaz cyklisty. Tři ţáci si ve škole museli zopakovat test a průkaz obdrţeli aţ dodatečně ve škole. V dubnu proběhla jako kaţdoročně dopravní soutěţ v Košťálově, které se zúčastnili i naši ţáci a na kterou se připravovali vyplňováním dopravních testů na internetu, jízdou zručnosti na jízdním kole a studováním zásad první pomoci. Odměnou jim bylo pak celkově 5. místo v kategorii mladších ţáků a v jednotlivcích se umístil Ondřej Havrda také na 5. místě. Ekologické projekty mají v práci školy trvalé místo škola je zapojena do hnutí M.R.K.E.V.. Ekologická výchova se prolínala také během celého roku v předmětech přírodovědy, přírodopisu, chemie, zeměpisu a výchovy k občanství. S ţáky bylo např. diskutováno o ropné havárii v Mexickém zálivu a o jejích ekologických dopadech, o skleníkových plynech, čističkách odpadních vod, ozónových dírách, vzniku smogu a jeho rozkladu vlivem slunečního záření, znečištění vzduchu výfukovými plyny automobilů a pouţití katalyzátorů, o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie Zajímavým projektem byla Návštěva u žížal v geoparku Český ráj, kterého se zúčastnily všechny třídy 1. stupně. Na škole jiţ několik let pracuje zájmový útvar praktika z přírodopisu, ve kterém se pravidelně schází pod vedením ředitele školy Dr. Měkyny dvacítka zájemců a pořádá výpravy do přírody či zpracovává přírodniny a pečuje o školní akvária. Přehled účasti na sportovních soutěžích třída: Zimní sportovní den Zimní sportovní den se uskutečnil v okolí naší školy a na zimním hokejovém stadionu. Ţáci vyuţili boby, sáňky, brusle, zazávodili si a došlo i na hokejové utkání. PREVENTAN CUP vybíjená v Turnově proběhlo okrskové kolo PREVENTAN CUP ve vybíjené v Turnově za účasti vybraných ţáků ze 4.a 5. třídy. Obsadili druhé místo a postoupili do okresního kola na okresním finále ţáci obsadili skvělé třetí místo. McDonaldsCup malá kopaná v Turnově okrskového kola v malé kopané McDonalds Cup se zúčastnily dvě skupiny ţáků. Ţáci 1., 2. a 3. třídy obsadili druhé místo a ţáci 4.a5.třídy se umístili na třetím místě. 10

11 TROJBOJ VŠESTRANNOSTI v Turnově v Turnově na stadionu L. Daňka se uskutečnilo okrskové kolo TROJBOJE VŠETRANNOSTI za účasti sedmi ZŠ. Závodilo se ve třech disciplínách - běh na 50m, skok do dálky a hod míčkem do dálky. Z 1.-5.třídy se zúčastnili vţdy tři nejlepší dívky a chlapci. Do dalšího kola postupují : 1.třída Patrik Mazánek 1.místo 2.třída Aneţka Svobodová 1.místo Aneţka Richterová 3.místo David Rohel - 3.místo 3:třída Dominika Binderová 1.místo Jakub Jína 4.místo 4.třída Kateřina Vlková 3.místo Eliška Maslová 4.místo Adrián Kvapil 2.místo Marek Kutek 3.místo Martin Jozífek 4.místo proběhlo další kolo v Turnově, tentokrát za účasti základních škol z Turnova a polského Javora. Tři ţáci se zde probojovali do dalšího okresního kola 1.třída Patrik Mazánek 1.místo 2.třída Aneţka Svobodová 4. třída Martin Jozífek na okresním kole skvěle zabojoval Patrik Mazánek a postoupil do posledního krajského kola a zde obsadil nádherné první místo třída vánoční turnaj volejbal Semily 5. místo školní turnaj v minivolejbale účast 5týmů sloţených ze ţáků školy (tým tří členný) okrskové a okresní kolo florbal chlapci (2. a 5. místo), spoluúčast p. Fišery zimní sportovní den - běţky, sáňkování, vycházka, sjezdovky/snowboard, brusle února lyžařský kurz - 20 ţáků, vedoucí Mgr. Mašek, p. Šourek a zdravotnice Trnková přátelské utkání volejbal dívky v Turnově okrskové kolo volejbal dívky a chlapci (2. a 3. místo) a okresní kolo volejbal dívky 5. místo Školní turnaj v minivolejbale, 7 dvoučlenných týmů sportovní výjezd krouţku volejbalu Letní sportovní den na Borách uspořádala naše škola netradiční sportovní aktivity na Borách za účasti škol z Libuně a Tatobit. 10. Součástí celoročního plánu školy je i minimální preventivní program, v jehoţ rámci je plněna řada úkolů. V protidrogové prevenci má škola připraven hodnotný program, který je doplňován přímou prací peer aktivistů, ti jsou pravidelně vysíláni na proškolení, které pro ně pořádá Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech. Protidrogovým koordinátorem je na škole Mgr. Jan Jahoda. 11

12 V září 2011 byl rozšířen MPP o další patologické jevy a jejich začlenění do výchovného procesu. Vedení školy vyčlenilo finanční částku na nákup literatury a videokazet výborná spolupráce s vedením školy. BESEDY V HODINÁCH Výchovy k občanství viz výše Dále v rámci prevence proběhly ve všech třídách od 4.ročníku výše besedy vedené ţáky, kteří byli v listopadu 2010 proškoleni v rámci peer-programu v Tatobitech. Téma bylo: Řekni drogám ne! Proškolení ţáci byli čtyři: Petr Nedvěd 6.tř., Martin Kysela 6.tř., Eliška Kovářová 6.tř. a Iva Fraňková 7.tř. Na druhém stupni byly tyto besedy rovněţ vřazeny do hodin výchovy k občanství. Velmi zdařilé byly i 3 besedy s Policií ČR, která na školu zavítala s tématikou šikany (6.a 7. tř.) a kyberšikany (8. a 9. třída). 11. ŠVP Škola v ráji V tomto školním roce pokračovalo uvádění ŠVP Škola v ráji a to ve všech ročnících školy, včetně speciální třídy. Dá se říci, ţe se daří tento program úspěšně uvádět do ţivota školy. ŠVP je dokumentem pro všechny pracovníky školy závazným, ale současně i otevřeným, který bude postupně doplňován dle potřeb školy. Od 1.září 2010 se začala realizovat i příloha k ŠVP, upravující vzdělávání dětí s LMP. 12. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů: V tomto školním roce neuskutečnila inspekce pracovníků ČŠI ani Krajského úřadu v Liberci ţádnou kontrolu. Hospodaření s provozními prostředky školy bylo kontrolováno auditorkou z nadřízeného pověřeného MÚ v Turnově a závěry byly velmi dobré. Jediným problémem zůstává nedůsledný výběr stravného ve školní jídelně. 13. Přehled školních výletů: třída třídní učitel místo 1. Mgr. Kočová Liberec 2. Mgr. Šonská Liberec 3. A. Hrubá Praha 4. L. Pavlousková Praha 5. L. Vránová Praha 6. Mgr. Mašek Jizerské hory 7. R. Hornová Jičín 8. Mgr. Čečáková Český ráj 9. Mgr. Stránská Adršpach SP. Mgr. Jahoda J. nekonán Poznámka: 4. a 9. třída byla odměněna 1 dnem výletu navíc za výhru ve sběru papíru. 14. Materiální oblast: Z důvodu nedostatku provozních prostředků se nedaří v plné míře modernizovat i vnitřní vybavení učeben. Zůstává dokončit obnovu školní zahrady. Škola zpracovala projektový 12

13 záměr a zažádala o Peníze z EU pro další zkvalitňování výuky (tzv. šablony ) a získala tak celkovou částku Kč. V průběhu roku byla zcela modernizována učebna VT, kde byly zakoupeny nové PC a dále byly zakoupeny a nainstalovány 3 interaktivní tabule, z toho 2 pro 1.st. a 1 do jazykové učebny. Pro práci s těmito tabulemi, pro zhotovení příprav a pracovních listů k výuce byli proškoleni všichni pedag. pracovníci a po celý rok pracovala na škole se ţáky s VPU asistentka pedagoga. 15. Partnerské vztahy školy: Škola spolupracuje jiţ několik let s malotřídními školami v okolí ZŠ Tatobity, ZŠ Libuň a ZŠ Hrubá Skála. Ředitel školy PaedDr. Zdeněk Měkyna kaţdoročně navštěvuje tyto školy a informuje rodiče o moţnostech a nabídkách ZŠ Rovensko pod Troskami. Výsledkem této spolupráce je kaţdoroční nástup nových ţáků do 6. ročníku naší školy. V roce 2007 naše škola společně s MěÚ Rovensko p. Tr. započala spolupráci s polskou základní školou v Męcince. Výsledkem této spolupráce bylo vytvoření společného projektu a získání grantu. V letošním roce jsme připravili další setkání ţáků školy se školou v polské Męcince, které se uskutečnilo v září 2011 ku příleţitosti 640 let od zaloţení města Rovenska p.tr. Setkání bylo velmi zdařilé, ţáci obou partnerských škol se utkali v netradičních disciplínách na Borách a navázali řadu přátelských kontaktů. V letošním roce si ţáci 2.stupně s výukou německého jazyka začali dopisovat se ţáky ZŠ Weinbohla v Německu. 16. Konkurz na ředitele školy: Na základě novely Školského zákona vyhlásila Rada Města Rovensko konkurz na ředitele školy, do kterého se mimo stávajícího ředitele přihlásili další dva zájemci. V konkurzním řízení 23. května 2012 pak komise vybrala jako novou ředitelku Mgr. Zuzanu Bílkovou, kterou tentýţ den rada města jmenovala do funkce s nástupem od 1. srpna K tomuto datu byla škola bývalým ředitelem předána. Stávající ředitel PaedDr. Zdeněk Měkyna byl jmenován zástupcem ředitelky školy. 17. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011: Byla projednána a schválena Školsko radou v únoru Výsledky hospodaření přikládáme v uceleném přehledu (viz příloha č.1). Důleţitým zdrojem příjmů pro provoz školy je pronájem prostor sportovní haly a zrekonstruované posilovny. V průběhu školního roku proběhla kontrola plateb důchodového a zdravotního pojištění bez zjištěných nedostatků. Problémy připravila škole řada úsporných opatření, která vyplynula nastavením normativů krajským úřadem. Spojování předmětů některých tříd vede často ke sníţení kvality výuky, často na hranici bezpečnosti práce. V následujícím roce bude nucena škola spojit opět dvě třídy 1. stupně. Platové podmínky zaměstnanců: školní rok pol pol celkový počet pracovníků (přepočtený) 24,32 23,75 24,06 23,89 23,50 23,47 23,53 celkový počet pedag. pracovníků (přepočtený) 15,25 15,13 15,09 15,12 15,25 15,356 15,76 průměrná výše měsíční mzdy PP průměrná výše měsíční mzdy NP průměrná výše nenárokových sloţek platu PP pol

14 průměrná výše nenárokových sloţek platu NP PP pedag.pracovníci, NP nepedag.pracovníci HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY KRAJ. ÚŔAD MĚST. ÚŘAD sport. hala HOSP. ČIN. OSTATNÍ ESF tržby za obědy prodej učebnic tržby za družinu nájemné za šk. byt tržby za telefony 349 startovné sportovní den pronájem učeben prodej DKP refundace / ostatní příjmy ,4 úroky 4502 AJ / sber papiru CELKEM ,4 rezervní fond DOTACE progr. Vys. Vzděl. Ped program hustota a specif doprava vel. děts. kn školní vybavení 1. tř dotace na školní zahradu PŘÍJMY CELKEM ,4 VÝDAJE KRAJ. ÚŔAD MĚST. ÚŘAD sport. hala HOSP. ČIN. OSTATNÍ ochranné pomůcky 1040 DDHM DDNM - výukové programy potraviny spotřeba léčiv 345 kancelářské potřeby 4883 předplatné časopisů spotřeba potravin čistící prostředky 37822,1 metodiky učebnice 69974,5 560 školní potřeby učební pomůcky knihy do knihoven 834 software materiál do družiny materiál do jídejny ostraha, ostatní služby 9085 pronájem elektrická energie spotřeba vody

15 spotřeba plynu opravy, údržba, revize pojištění majetku cestovné Minolta (Kč. 8541,- za opr.) telefonní poplatky poštovné 5909 bankovní poplatky 8150 rozhlas, televize 3224 odvoz odpadku lyžařský kurz reprezentace 1402 PLR osobní náklady sociální a zdravotní pojistné FKSP ,2 1667, DVPP úrazové pojištění dávky v nemoci zaměstn plavecký výcvik 7762,5 7762,5 penále orazítk. učebnice odpisy SIPVZ / DDNM doprava vel. děts. kn služby hrazené.z dotací MÚ ,6 CELKEM VÝDAJE , , ,4 HOSP. VÝSLEDEK 0, , , ,20 0,00 0,00 CELKEM 879,40 V Rovensku p.tr. 12. září 2012 PaedDr. Zdeněk M ě k y n a zástupce ředitelky školy 15

16 16

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2012 2013 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah:

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více