Život OBSAH. 12 Sport 14 Škola, školka informuje 14 Rozhovor s Vy se ptáte, Od našich církví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život OBSAH. 12 Sport 14 Škola, školka informuje 14 Rozhovor s... 15 Vy se ptáte,... 15 Od našich církví"

Transkript

1 Život 6,7/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII 3 Výsledky hospodaření města 4 Zpráva o činnosti města 5 Z jednání zastupitelstva 6 Zprávy z výborů 7 Kultura OBSAH 12 Sport 14 Škola, školka informuje 14 Rozhovor s Vy se ptáte, Od našich církví 16 Ze starých kronik 17 Informace od Z vašich příspěvků 20 Společenská kronika Zajímavá zpráva od našich zastupitelů Dotazy na bývalé představitele města: pana Roda a Ing. Rabocha Současné vedení města vzneslo dotazy na bývalé představitele města: bývalého starostu Jiřího Roda a bývalého místostarostu Ing. Jiřího Rabocha, kteří byli pozváni dne ve hod. k jednání na MěÚ Mnichovice, aby objasnili některé závažné skutečnosti ve vedení a hospodaření města. Ty byly zjištěny ze strany stávajícího vedení města a zároveň vyplývají z auditorské zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Mnichovice za rok otázka: Při prověření plynofikace města I. III. etapa a při porovnání skutečně provedených metrů plynu v rámci těchto etap a přípojek se zadávací dokumentací nesouhlasí metry plynu skutečně zrealizované s metry plynu uvedenými v projektové dokumentaci, a to v neprospěch města Mnichovice. Prověřovalo se toto? Kdo bude hradit rozdíl financí? Bude nutno vymáhat rozdíl na stavebních firmách? Odpověď: Neřešilo se, asi ano, navrhujeme řešit s odpovědným TDI paní Hofmannovou. 2. otázka: Jak byla řešena povrchová úprava komunikací ve veřejných zakázkách na plynofikaci? Počítalo se s tím, že povrchy budou pouze zaštěrkované, i když se jedná o asfaltové komunikace? Vždyť ve veřejné zakázce se muselo počítat s tím, že povrchy se dávají do původního stavu. V případě pouhého zaštěrkování asfaltových komunikací by musela být tato skutečnost jasně uvedena. Proč tomu tak je? Co bylo ve stavebním povolení? Odpověď: Komunikace dle výkopového rozhodnutí se upravovaly do původního stavu. Otázka: Proč nejsou tedy uvedeny do původního stavu rýhy po plynofikaci podél komunikací Na Závěrce, Tyršova, Sportovní, Příčná, Průběžná atd., jedná se o zúžení vozovek a tím i poškození města, protože město bude muset vynaložit na jejich opravu nemalé finanční prostředky. Odpověď: Bylo takto převzato, protože se jednalo o kraje komunikací, prováděcí firmy to nechtěly udělat.otázka: Kdo nesl odpovědnost za převzetí takto nezrealizovaných komunikací? Došlo přece ke zúžení vozovek. Odpověď: Paní Hofmannová měla uzavřenu smlouvu s městem na technický dozor investora a převzetí komunikací bylo plně v její kompetenci. Projednejte tento nedostatek s ní. 3. otázka: Dále s tím související nezrealizované přípojky plynu u občanů, kteří spořili u Reiffeisen. Obrací se na nás občané o vrácení peněz za nezrealizované přípojky. Je nutno objasnit, kdo uhradí zbytek peněz městu v případě odvinkulování peněz a vrácení občanovi, kterému nebyla zrealizována přípojka. Tyto nezrealizované přípojky musely být přece zahrnuty ve veřejné zakázce a zaplaceny firmě. Odpověď: Nezrealizované přípojky firmě zaplaceny nebyly. Dle původních ujednání v případě souhlasu města k odvinkulaci, musí občan složit Kč na účet města za nezrealizovanou přípojku. 4. otázka: Inventarizace města, která byla provedena v říjnu 2002 byla podepsána bývalým vedoucím veřejných služeb panem Šubrtem. Jednalo se o majetek města, který byl zapůjčen veřejným službám. Inventarizační komise města v lednu letošního roku zjistila, že se v objektu VS nenachází multikára v hodnotě Kč. Nikdo nedokázal odpovědět, kam zmizela. Bylo řečeno, že je asi v opravně. Dne se dohledala ve veřejných službách faktura na prodej majetku města (multikáry za cenu Kč bez souhlasu likvidační komise a rozhodnutí města). Věděli o této skutečnosti bývalí představitelé města? Odpověď: O této skutečnosti jsme nevěděli. Kde skonèila multikára? (ilustraèní foto) 5. otázka: Co zjistily kontrolní orgány ve Veřejných službách obce Mnichovice výbor kontrolní, finanční, které ze zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. musí plnit kontrolní funkci a předkládat zastupitelstvu návrhy řešení? Odpověď: Žádné závažné nedostatky tyto výbory nezjistily. Zajistíme předání zápisů z těchto kontrol bývalými předsedy výborů v termínu do otázka: Proč nebyl pojištěn veškerý majetek města? Např. nemovitosti (budova čistírny odpadních vod, celý areál veřejných

2 Život Mnichovic služeb, čp. 21 Nádražní, hřbitov, kaple). Jedná se o hrubé porušení povinností při nakládání s majetkem obce. Odpověď: Nějak nám to uniklo. 7. otázka: Kdo povolil výstavbu haly kalolis panu Šubrtovi? Kdo odsouhlasil smlouvu s panem Pošvicem a na základě čeho? Vědělo město, že platby probíhaly za materiál, který na stavbě není? Jakým způsobem byla fakturována doprava materiálu panu Pošvicovi veřejnými službami? Odpověď: O výstavbě haly kalolis město vědělo. Žádné výběrové řízení na dodavatele nebylo. Plně se nechala volnost v této záležitosti panu Šubrtovi. 8. otázka: Vědělo město o černém připojení chaty na elektrickou energii a telefon Veřejných služeb obce Mnichovice? Odpověď: O tomto město nevědělo. 9. otázka: Jakým rozhodnutím či usnesením dovolilo město zapůjčovat stroje a nářadí Veřejných služeb obce Mnichovice panu Šubrtovi na jeho soukromou stavbu? Odpověď: Bylo to rozhodnutí zastupitelů pouze z porady, ne veřejného zasedání. Pan Ing. Raboch odpověděl, že vystavil na toto zapůjčení písemnost. Bylo zde uvedeno, že stroje měl pan Šubrt zapůjčeny bezplatně a pohonné hmoty do strojů si hradil sám. Otázka: Bylo uvedeno v písemnosti, kdo nesl odpovědnost v případě ztráty zapůjčených strojů nebo jejich poškození? Vyplývá to přímo ze zákona o obcích, podle něhož je nutno majetek města chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Na soukromé stavbě pana Šubrta došlo v loňském roce k odcizení některých strojů a nářadí, které byly v majetku města. Odpověď: O tomto odcizení jsme nevěděli a odpovědnost v případě ztráty nebyla v písemnosti uvedena. 10. otázka: Proč město trpělo tak neuvěřitelný administrativní nepořádek ve Veřejných službách obce Mnichovice? Nevedení knih jízd, nekontrolovaná manipulace s pohonnými hmotami, neprovedení řádných inventarizací, neexistence bezpečnostních předpisů a školení, nestanovení cen za služby atd. Odpověď: Byla dána důvěra panu Šubrtovi, věděli jsme, že není dobrý administrátor. 11. otázka: Jakým způsobem schvalovalo město výsledky hospodaření Veřejných služeb a přebíralo zprávu o hospodaření? Odpověď: Neschvalovalo a zprávu jsme nepožadovali. 12. otázka: Proč město nelegálně podnikalo a provozovalo prostřednictvím veřejných služeb neoprávněnou skládku, za kterou vybíralo finanční prostředky? Odpověď: Věděli jsme o zavážení skládky. Nevěděli jsme o neoprávněném skládkování ani účtování za skládku. 13. otázka: Proč město schvalovalo panu Šubrtovi neoprávněný příplatek za vedení, který v souladu se zákonem měl být nižší o Kč měsíčně? Odpověď: Návrh platového výměru připravovala účetní veřejných služeb. My jsme si oprávněnost neprověřovali. Otázka: Víte, že se jedná o neoprávněný majetkový prospěch a bude nutno tyto prostředky vrátit městu? Odpověď: Projednáme s panem Šubrtem vrácení těchto prostředků a sdělíme výsledek jednání do otázka: Proč město vyplácelo neoprávněně odměny neuvolněným zastupitelům bez rozhodnutí zastupitelstva města? Odpověď: Mysleli jsme, že jim přísluší. Novelu zákona o obcích a odměnách členům zastupitelstev jsme si neuvědomili. 15. otázka: Proč město trpělo právní chaos na MěÚ? Neexistence platových výměrů zaměstnanců, zákonem stanovených předpisů (organizační řád, pracovní řád), neexistence živnostenských oprávnění na MěÚ, nutných školení (BOZP, referentské zkoušky na vozidla, neexistence bezpečnostních a požárních opatření (v budově ani v kotelně nebyly hasicí přístroje), neexistence směrnic nutných pro výkon činnosti MěÚ atd.? Odpověď: Platy byly spočítány, jenom nebyly platové výměry, některé směrnice byly rozpracovány, ostatní nebylo. Uniklo nám. 16. otázka: Proč nebyly vybírány správní poplatky za rozhodnutí (výkopová rozhodnutí, povolení k uzavírce, zábory veřejných prostranství) a poplatky za zábory veřejných prostranství při velkých akcích (např. plynofikaci)? Jedná se přece o velký únik finančních prostředků, které by značně posílily rozpočet města. Odpověď: Zastupitelstvo rozhodlo o odpuštění poplatků za zábor a správní poplatek. Otázka: Za zábor může zastupitelstvo odpustit poplatek, protože se řídí vyhláškou o místních poplatcích, ale proč nebyly vybírány správní poplatky, které jsou ze zákona povinné, ty nemůže odpustit zastupitelstvo. Pouze se odpouštějí v případě havárie. Odpověď: Neuvědomili jsme si to. 17. otázka: Proč nebyly v souladu s ceníkem MF stanoveny ceny vodného a stočného, již dva roky měla být účtována stejná cena pro podnikatele a fyzické osoby? Odpověď: Cenu navrhoval pan Šubrt a kalkulaci kontroloval pan Horák. 18. otázka: Proč byly neoprávněně vybírány platby za nájem na hřbitově, když maximální ceny jsou stanoveny cenovým věstníkem? Odpověď: Bylo to rozhodnutí zastupitelstva. Zaslali jsme to na Okresní úřad Praha východ, a ten nám to nenapadl. 19. otázka: Proč probíhala spolupráce s panem Rakem na ÚP města, když připravil město o pozemky, které měly být státem převedeny na město? Odpověď: Pan Rak vyhrál výběrové řízení na zpracování Územního plánu města Mnichovice před touto událostí. 20. otázka: Dluh firmy APRO! Proč nebyla účtována el.energie, otop, vodné, stočné firmě APRO, která má pronajaty nebytové prostory v Mateřské škole v Mnichovicích, ačkoliv ve smlouvě je tato skutečnost uvedena? Firmě APRO v původní smlouvě tyto služby a energie byly účtovány. Vědělo město, že firma APRO skutečně užívá prostory 150 m 2 místo 50 m 2, jak bylo uvedeno v nové smlouvě? Odpověď: Víme, protože firma APRO nikdy ostatní prostory, které měla dříve v pronájmu, oficiálně nepředala. 21. otázka: Proč byla uzavřena nevýhodná smlouva s firmou Eltodo? Odpověď: Protože Veřejné služby tuto službu nevykonávaly dostatečně odborně a firma Eltodo nabídla městu investici do veřejného osvětlení (výměna žárovek, nátěry sloupů VO). Nemysleli jsme si, že je nevýhodná. Otázka: Byla vypsána veřejná zakázka na tuto službu? Odpověď: Nebyla, protože se jednalo o částku do Kč. Otázka: Víte, že v případě postupu dle zákona č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek se sčítají finanční závazky v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou min. za 4 roky, takže zakázka na tuto službu měla být vypsána? Odpověď: Nevěděli jsme. 22. otázka: Víte o existenci nelegálního softwaru na MěÚ, kdy nebyly zakoupeny licence Windows, Office byly zakoupeny pouze dvě licence na MěÚ? Tato skutečnost byla zjištěna prokazatelně z evidence majetku. Kdo tento nelegální software nainstaloval? Vědělo město o této závažné skutečnosti a že se jedná o trestný čin? Odpověď: Převzali jsme počítače s některým programovým vybavením od bývalého vedení. Neprověřovali jsme si, zda je nainstalován nelegální software. 23. otázka: Víte, že nebyly stanoveny závazné ceny za služby ve Veřejných službách obce Mnichovice, že se jedná o závažný nedostatek ze strany zřizovatele města Mnichovice? Odpověď: Ano víme, ceny se neschvalovaly. Nechala se volnost panu Šubrtovi. 2

3 6,7/2003 Na tomto jednání se dále bývalí představitelé města pan Rod a Ing. Raboch vyjádřili a odpověděli na otázky, které se týkají nedostatků uvedených ve Zprávě auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2002 města Mnichovice. Tu provedla auditorská firma společnost BOHEMIA AUDIT, s. r. o. K nedostatkům uvedeným přímo v auditorské zprávě pod písmeny a) d) se vyjádřili bývalí představitelé města následovně: a) V souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, by zastupitelstvo mělo stanovit pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření města v případě, není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo rozpočet na rok 2002 dne Nebylo však doloženo stanovení pravidel rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu. Odpověď: Rozpočtové provizorium stanoveno nebylo, ani pravidla rozpočtového provizoria. b) Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů by finanční hospodaření mělo být uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem. Změny v rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními. Při porovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu se skutečností bylo v některých případech zjištěno vyšší čerpání výdajů než předpokládal schválený resp. upravený rozpočet (např. v rámci 6171 Činnost místní správy, 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, 2310 Pitná voda, 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy). Odpověď: Úprava rozpočtu byla provedena v říjnu, žádná opatření na úpravy rozpočtu nebyla schválena. Bral se celý rozpočet a měsíční čerpání 1/12 z celkového rozpočtu c) Podle ustanovení 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, přičemž jejich maximální výše byla upravena nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Účetní jednotka vyplácela měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, nebylo však doloženo, jakou konkrétní výši odměn v rámci maximální možné výše zastupitelstvo stanovilo. Odpověď: Nevěděli jsme, že prostředky byly vypláceny neoprávněně zastupitelům, předsedům výborů, za svatební obřady, mimořádná odměna místostarostovi. Vzhledem k tomu, že zastupitelé pracovali a výbory vykazovaly činnost, žádáme o odpuštění této neoprávněně vyplacené částky jako pohledávky. d) V ustanovení 6 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je účetním jednotkám uložena povinnost inventarizovat majetek a závazky. Ze zápisu o provedené inventarizaci majetku účetní jednotky umístěného v příspěvkové organizaci Veřejné služby obce Mnichovice z vyplývá, že v majetku byl vykazován i automobil Multikar M25 19 v hodnotě cca Kč. V únoru 2002 však byla příspěvkovou organizací Veřejné služby obce Mnichovice vystavena faktura na odprodej tohoto vozu za částku Kč. I s ohledem na výsledky mimořádné inventarizace majetku provedené v příspěvkové organizaci k je nutno upřesnit hodnotu dlouhodobého majetku vykazovanou v rozvaze příspěvkové organizace a analyticky oddělit majetek svěřený jí zřizovatelem do užívání a majetek vlastní. Odpověď: Multikáru pan Šubrt prodal bez našeho vědomí, bez likvidační komise a tím, že uvedl multikáru do inventarizace, nás poškodil. Vyjádření k dopisu vedení účetní jednotky k bodům, které nebyly popisovány v nedostatcích města a v závažných nedostatcích ve zprávě auditora: 7) Podle 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění platném v roce 2002, se zastupitelstvo obce mělo scházet v obcích, v nichž se nevolí rada, nejméně jedenkrát za dva měsíce (od roku 2003 platí, že by se mělo scházet nejméně jedenkrát za tři měsíce). Z předložených zápisů vyplývá, že zastupitelstvo města Mnichovice se sešlo v roce 2002 celkem pětkrát, přičemž období mezi dvěma zasedáními bylo i čtyřměsíční (viz zasedání a následující pak ). Podle 95 zákona o obcích by zápis o průběhu zasedání zastupitelstva měl podepisovat také starosta nebo místostarosta (kromě určených ověřovatelů). Odpověď: Zastupitelstvo se nescházelo v souladu se zákonem jedenkrát za dva měsíce, neuvědomili jsme si to, mysleli jsme, že bylo v květnu ) Podle 117 zákona o obcích zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Působnost těchto výborů je stanovena zákonem o obcích. Výbory by dále měly plnit úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo. Žádné písemné výsledky činnosti těchto výborů však nebyly doloženy. Odpověď: Finanční a kontrolní výbor pracovaly, pouze se nedohledaly zápisy, na MěÚ Mnichovice asi nebyly předány, zajistíme, že do budou doloženy. 9) Obce by měly zajišťovat výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu. Tímto předpisem je zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), a prováděcí vyhláška č. 64/2002 Sb. Nebylo doloženo, jakým způsobem byl zaveden systém finanční kontroly (zákon o finanční kontrole stanovil lhůtu do ). Kraji pak měla být předložena zpráva o výsledcích finančních kontrol. Odpověď: Dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole se nepostupovalo. Zastupitelé města Mnichovice Výsledky hospodaření Města Mnichovice za rok 2002 s výhradou Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání, které se konalo dne 25. června 2003, přijalo tato usnesení, která se týkala výsledků hospodaření města Mnichovice za rok 2002: 1. Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje dle 84 odst. 2c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, závěrečný účet města Mnichovice za rok 2002 dle přílohy k tomuto materiálu a v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje závěrečný účet města Mnichovice za rok 2002 na základě zjištěných závažných nedostatků vyplývajících ze zprávy auditora s výhradou. 2. Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků přijímá tato opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a vyvozuje tyto závěry vůči zodpovědným osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu: bývalý představitel města Jiří Rod vydal platový výměr Václavu Šubrtovi, bývalému vedoucímu Veřejných služeb obce Mnichovice, dle kterého byla neoprávněně vyplácena měsíční mzda panu Šubrtovi v roce 2002 o Kč vyšší, než je zákonem stanovená výše. Celková výše škody činí Kč x 13 = Kč: opatření: vymáhat škodu 3

4 Život Mnichovic bývalý vedoucí Veřejných služeb obce Mnichovice Václav Šubrt způsobil městu škodu tím, že neoprávněně prodal majetek města bez souhlasu likvidační komise a zastupitelstva města a následně zkreslil výsledek inventarizace. Jedná se o prodej multikáry v hodnotě Kč. Prodej byl uskutečněn za Kč. opatření: vymáhat škodu na panu Václavu Šubrtovi soudní cestou bývalí neuvolnění členové Zastupitelstva města Mnichovice si neoprávněně vypláceli měsíční odměny, které nebyly v souladu se zákonem odsouhlaseny Zastupitelstvem města Mnichovice. Celková neoprávněná výše vyplacených odměn činí Kč. opatření: odpustit jako pohledávku byly vypláceny neoprávněně odměny za svatební obřady bývalým členům zastupitelstva města bez rozhodnutí zastupitelstva (jako udělení darů). Celková výše neoprávněně vyplacených odměn činila za rok 2002 částku Kč. bývalému uvolněnému místostarostovi byla udělena odměna bez rozhodnutí zastupitelstva o udělení daru opatření: odpustit jako pohledávku Bývalí představitelé města poškodili a ohrozili majetek města, a to zásadním způsobem: a) nebyl pojištěn veškerý nemovitý majetek města (Čb. OV, č. p. 21, hřbitov atd), v souladu se zákonem o obcích musí být majetek chráněn před zničením poškozením, odcizením nebo zneužitím b) tím, že zapůjčili Václavu Šubrtovi stroje a zařízení bez uvedení odpovědnosti za škodu a tyto stroje a zařízení byly odcizeny c) za jejich vedení byl na Městském úřadě v Mnichovicích provozován nelegální software, čímž vystavili město možnosti postihu až do výše 5 mil. Kč d) tím, že nevybírali správní poplatky v souladu se zákonem o správních poplatcích e) nekontrolovali převzetí asfaltových povrchů po plynofikaci města a tím poškodili město o finanční prostředky, které bude nutno vynaložit na tyto opravy f) nekontrolovali hospodaření Veřejných služeb obce Mnichovice, čímž vytvořili prostor pro nehospodárné vynakládaní finančních prostředků ve Veřejných službách obce Mnichovice a tímto jednáním připravili město o finanční prostředky (např. výstavba haly kalolis) g) tím, že nebyla existence požárních a bezpečnostních předpisů ve Veřejných službách obce Mnichovice a MěÚ Mnichovice bývalí představitelé vystavovali sebe a město v případě vzniklého úrazu či havárie možnému postihu h) dále nebyly na MěÚ Mnichovice a ve Veřejných službách obce Mnichovice vydány příslušné povinné směrnice, nařízení, nepostupovalo se v souladu s platnými zákony na všech úsecích a takto byl nastolen bezprávní stav na MěÚ a ve veřejných službách. Za tento bezprávní stav nesli bývalí představitelé města odpovědnost. ch) město nelegálně podnikalo a provozovalo neoprávněně skládku. 3. Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí zprávu o dalších závažných nedostatcích, které byly současným vedením města zjištěny a zároveň písemné vyjádření bývalých představitelů města podané k nedostatkům vyplývajícím z auditorské zprávy za rok 2002 a k nedostatkům vyplývajícím ze zprávy stávajícího vedení města. 4. Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města na základě doporučení finančního výboru přijmout taková opatření, dle kterých budou odstraněny nedostatky uvedené ve zprávě auditora za rok 2002 a dle kterých bude zamezeno opakování závažných nedostatků v hospodaření města. Tato opatření budou vypracována a vydána do s tím, že zpráva o učiněných nápravách a odstraněných nedostatcích bude následně předložena na jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Marcela Černá, předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva města Mnichovice Zpráva o činnosti města a městského úřadu Období V měsíci květnu 2003 dne se uskutečnilo jednání s ředitelem SÚS Kutná Hora ve věci řešení oprav povrchů státních komunikací ve městě Mnichovice a zároveň byl vznesen ze strany města požadavek na instalaci a realizaci vodorovného a svislého dopravního značení na státních komunikacích dne se uskutečnilo jednání na SFŽP ČR ve věci podání žádosti o dotaci na plynofikaci kotelen Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, Mateřské školy v Mnichovicích a budovy MěÚ v Mnichovicích; dne zástupci města převzali zprávu od auditorů o přezkoumání hospodaření města za rok 2002 dne se konalo místní šetření na státní komunikaci v Mnichovicích (lokalita Na Závěrce) se zástupci SÚS Říčany, ve věci odvodnění této komunikace dne se uskutečnilo jednání se zástupci České pošty ve věci řešení opěrné zdi v ulici Tyršova 4 dne se uskutečnilo jednání se zástupci Ministerstva vnitra ČR ve věci urgence bezúplatného převodu domu čp. 24 v Nádražní ulici v Mnichovicích na město v měsíci květnu se konala porada zastupitelů města. V měsíci červnu 2003 dne se uskutečnilo jednání s p. Ing. Arch. Rakem ve věci předání územního plánu města Mnichovice v digitální podobě; dne se konalo shromáždění starostů Ladova kraje dne se uskutečnilo jednání se zástupci a představiteli obcí Strančic a Všestar ve věci možnosti a podmínkách napojení těchto obcí na ČOV v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ve věci možnosti získání dotací pro město Mnichovice; dne se uskutečnilo jednání představenstva regionu jih; dne se uskutečnilo jednání s bývalými představiteli města p. Rodem a Ing. Rabochem ve věci objasnění nesrovnalostí vyplývajících z auditorské zprávy a kontrolního zjištění města dne se po celý den konalo na MěÚ Mnichovice konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích dne 13. a se konalo referendum o přístupu ČR do EU dne se konalo místní šetření na Božkově s firmou Revis ve věci odstranění nedostatků po realizaci plynofikace v roce 2002 dne se uskutečnilo jednání s projektantem SÚS ve věci přípravy plánované výstavby investiční akce SÚS v roce 2004 oprava mostu a komunikace včetně vyřešení pěších komunikací (chodníku) lokalita Mnichovice (po hrázi bývalého rybníka Halašák) dne se uskutečnilo jednání se zástupci STP Praha, a. s. ve věci zvýšení počtu odběratelů plynu v Mnichovicích

5 6,7/2003 dne proběhlo v obřadní síni MěÚ Mnichovice rozloučení s dětmi Mateřské školy v Mnichovicích, které od zahájí povinnou školní docházku dne se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Mnichovice dne se uskutečnilo další jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o podmínkách a možnostech získání dotací pro město dne obdrželo město souhlas od krajského úřadu SK ke jmenování pí. Mgr. Marcely Erbekové ředitelkou Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích s účinností od dne se uskutečnilo místní šetření ve věci konečného předání a převzetí povrchů komunikací na Božkově od firmy Revis po realizaci plynofikace dne se uskutečnilo jednání s prováděcí firmou Českého Telecomu, a. s. ve věci převzetí akce havárie v Nádražní ulici s tím, že město obdrželo finanční prostředky na opravy asfaltových a dlážděných komunikací, které zrealizuje dne se starosta města Mgr. Jakub Žvejkal a tajemnice MěÚ Mnichovice Miroslava Vojtíšková rozloučili s ředitelkou Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích Zdeňkou Stejskalovou, které vyslovili poděkování za dlouholetou práci v ZŠ Mnichovicích; v měsíci červnu byly vyhlášeny veřejné zakázky na běžné opravy komunikací ve městě a opravy komunikací přetahem v měsíci červnu se uskutečnila jedna porada zastupitelů města Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice, Mgr. Jakub Žvejkal, starosta města Mnichovice Z jednání zastupitelstva města Usnesení Zastupitelstva města Mnichovice ze dne 25. června 2003 Zastupitelstvo města Mnichovice konstatovalo splnění úkolů: zajištění živnostenských oprávnění pro příspěvkovou organizaci města Veřejné služby obce Mnichovice na tyto činnosti: pronájem a půjčování věcí movitých, poskytování technických služeb a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajištění živnostenských oprávnění pro Městský úřad Mnichovice na tyto činnosti: specializovaný maloobchod, realitní činnosti uzavření kupních smluv na část pozemku č. 1638/5 v k. ú. Mnichovice v Ondřejovské ulici s manžely Černými a manžely Santorclovými zajištění projektové dokumentace včetně schválení hygienika ke zřízení a otevření 3. třídy mateřské školy v Mnichovicích uzavření dodatku s firmou Joannes s. r. o. na vybudování chodníku v Myšlínské ulici uzavření Smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen s firmou STE a Český Telecom a. s. na uložení sítí Na veøejnou schùzi zastupitelstva pøišlo asi 100 obèanù. Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo: výsledek konkurzního řízení na funkci ředitele Základní školy v Mnichovicích zveřejnění úmyslu pronájmu objektu čp. 21 v Nádražní ulici (bývalý Dům zahrádkářů) za účelem podnikání podmínky fungování Základní umělecké školy v Říčanech, odloučené pracoviště v Mnichovicích ceny za pronájem nebytových prostor v Čeřovce, Pražská 143, Mnichovice takto: organizovaná mnichovická mládež do 18 let pronájem zdarma, spolky a sdružení mnichovických občanů nad 18 let 150 Kč/hod a cizí subjekty 200 Kč/hod výsledky hospodaření města za rok 2002 s výhradou vydání vnitřní směrnice o zpracování rozpočtu města. stanovení ceny vodného a stočného dle kalkulačního vzorce a platných zákonů s účinností od pro fyzické a právnické osoby takto: 1 m 3 vodného 13 Kč + DPH, 1 m 3 stočného 17,70 Kč + DPH, a to bez zisku provozovatele Veřejných služeb obce Mnichovice prodej akcií STE a. s. za cenu Kč/1 akcii, tj. celková částka pro město Mnichovice Kč na základě výběrového řízení na zajištění bankovních služeb pro město Mnichovice a doporučení finančního výboru vítěze na výběr banky, kterým se stala ČSOB a. s. a zároveň schválilo přijetí úvěru od ČSOB a.s. a uzavření úvěrové smlouvy na částku 15 mil. Kč dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z SFŽP ČR, kterým se prodlužuje lhůta na realizaci připojených míst na plynofikaci do roku 2004 nařízení města č. 1/2003 o ochraně životního prostředí uzavření dohody s panem Kačínem na ukončení nájmu bytu III. kat. v domě č.p. 143, Pražská ul., v Mnichovicích přidělení bytu III. kat. v č.p. 143, Pražská v Mnichovicích panu Procházkovi, na dobu neurčitou za tržní nájemné Kč/měsíčně, který v současné době má byt propůjčen od pana Kačína přijetí daru komunikace od Ing. Jirákové úpravu rozpočtu města na rok 2003 zřízení Osadního výboru Myšlín podání dotace na plynofikaci kotelen ZŠ, MŠ a budovy MěÚ na SFŽP ČR výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy v Mnichovicích na částku 250 Kč na jedno dítě a jeden měsíc a příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na provoz družiny Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích na částku 100 Kč na jedno dítě a jeden měsíc s účinností od zveřejnění úmyslu pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole v Mnichovicích za účelem podnikání přijetí finančního daru od firmy Mountfield s. r. o. ve výši Kč na úpravu povrchů komunikací ve městě zřízení a použití dočasného peněžního fondu města dle doporučení rady školy na zabezpečení financování výchovných a vzdělávacích akcí pořádaných Základní školou T. G. Masaryka v Mnichovicích pro sociálně slabší žáky a dále na zajištění pomoci žákům při řešení mimořádných životních situací 5

6 Život Mnichovic dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českým Telecomem a. s. na uložení sítí úmysl výměny části pozemku města, který je v současné době pronajat firmě Joannes a části pozemku ve spoluvlastnictví soukromých majitelů na zajištění přístupu k těmto pozemkům a prodloužení plánované sjezdovky poskytnutí dotací spolkům v Mnichovicích takto: Mnichovický rynek Kč Smolíček Kč Turistický kroužek Kč Sdružení Za lepší den Kč Sdružení Myšlín, tedy jsem Kč zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. kat. 505/70 v k. ú. Myšlín o rozloze 16 m 2, za účelem přístupu k pozemkům dohodu o ukončení nájmu s MUDr. Biskupovou ke dni na pronájem nebytových prostor v Mateřské škole na základě žádosti MUDr. Biskupové rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření takto Základní škola T. G. Masaryka v Mnichovicích Kč Mateřská škola v Mnichovicích Kč Turistický kroužek v Mnichovicích Kč Smolíček Kč zřízení Dozorčí řady Veřejných služeb obce Mnichovice Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku č. kat. 1026/6 s manžely Tykalovými, za účelem uložení elektrické přípojky Zastupitelstvo města Mnichovice neschválilo: odkoupení pozemku komunikace od pí Zedníčkové za cenu 600 Kč/m 2, vzhledem k té skutečnosti, že se jedná o vysokou cenu za prodej komunikace prodej spojovací komunikace mezi ulicemi Tyršova a Smetanova prodej objektů č.p a 1603 s přilehlým pozemkem, které jsou pronajaty v současné době panu Vohradskému, vzhledem k tomu, že se jedná o cenné pozemky ve středu města Zastupitelstvo města Mnichovice doporučilo: ředitelce Základní školy T. G. Masaryka pronajímat nebytové prostory: tělocvičnu a učebny základní školy za tyto ceny: organizovaná mnichovická mládež zdarma sdružení a spolky mnichovických občanů nad 18 let 150 Kč/hod cizí subjekty 200 Kč/hod Zastupitelstvo města Mnichovice zvolilo: členy Osadního výboru Myšlín: Ing. Miloslava Deveru Hanu Bartákovou Jindřicha Cermana Zbyňka Boháčka Jiřího Gruse předsedou Osadního výboru Myšlín: Ing. Miloslava Deveru Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Zprávy z výboru školství, kultury, cestovního ruchu a sportu Chystané změny v naší škole V měsíci červnu proběhl konkurz na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice z důvodu odchodu stávající ředitelky paní Zdeňky Stejskalové do důchodu. Na toto místo je od jmenována paní Marcela Erbeková. Ve své funkci by ráda navázala na dosavadní práci odcházející paní ředitelky a zrealizovala představu o moderní škole, která nabízí takové školní a mimoškolní aktivity, aby co nejvíce uspokojily požadavky dětí a jejich rodičů. Práce školy by se měla zaměřit na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu, ať už se jedná o stále se vzdělávající pedagogický sbor, širší nabídku volitelných a nepovinných předmětů, nabídku mimoškolních aktivit, zřízení školního klubu či možnosti svačinek pro žáky. Návrh Koncepce rozvoje základní školy Mnichovice naleznete na webových stránkách školy Rádi bychom znali i Vaše názory a připomínky k této problematice. Věříme, že spolu s představiteli města, Radou školy, pedagogickým sborem, rodiči i žáky vytvoříme takovou školu, ve které se všichni budeme cítit dobře. Školu, kde se budou děti nejen vzdělávat, ale kde budou trávit i svůj volný čas. PhDr. Petr Dvořák, předseda výboru Zprávy z výboru výstavby a architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí Železniční zastávka Mnichovice Dne na pravidelném zasedání našeho výboru proběhla na MěÚ v Mnichovicích pracovní schůzka s projektanty firmy Moravia Consult Olomouc, a. s. Ing. L. Holešovským a Ing. J. Parmou, kteří mají za úkol vypracovat optimalizaci železniční tratě Praha Benešov, a pracovníky firmy České dráhy Ing. E. Hruškovou a Ing. K. Fridrichem, kteří zastupují investora celého projektu. Účelem schůzky byla detailní konzultace ohledně železniční zastávky Mnichovice. Na jednání byly prezentovány varianty možného řešení železniční zastávky Mnichovice s ohledem na napojení komunikace na Božkov. Je zapotřebí zmínit tu skutečnost, že podmínka délky nástupních hran k vlaku je 200 m, ať již se zvolí jakákoli varianta. Ve stručnosti bych Vám rád nastínil předložené možnosti řešení zastávky Mnichovice, nicméně nyní se stále ještě nacházíme ve stádiu zvažování pro a proti v jednotlivých variantách. Varianta: č. 1 Zachování stávajícího přejezdu, zastávka by se nacházela blíže k Benešovu od přejezdu. č. 2 Zachování stávajícího přejezdu, zastávka by byla blíže k Praze. č. 3 Zrušení stávajícího přejezdu, zastávka by byla symetricky 100 m k Benešovu a 100 m k Praze. Přístup na Božkov by byl nově vybudovanou komunikací z ulice Tyršovy do ulice Prorážené rozšířeným podjezdem pod železniční tratí, dále vlevo rovnoběžnou komunikací s tratí s napojením na Nádražní ulici na Božkově nad stávajícím přejezdem. č. 4 Zrušení přejezdu a vybudování ostrovního nástupiště s nástupištěm mezi kolejemi s příjezdem na Božkov jako ve variantě č. 3. Všechna řešení mají své klady i zápory a nebude vůbec jednoduché zvolit tu správnou variantu tak, aby vyhovovala pokud možno všem občanům, ať již využívají železniční dopravu, nebo se potřebují dopravit do nebo z městské části Božkov po silnici. František Turek, předseda výboru 6

7 6,7/2003 Úsek silnice od křižovatky ulic Ondřejovská a Mirošovická ke stavebninám dozná zásadních změn Již konkrétních záměrů změn nabývá úsek silnice mezi křižovatkou Ondřejovská a stavebninami v Mnichovicích. Na městském úřadu probíhají jednání jak tento problematický úsek silnice III. třídy vybudovat, aby bezpečně sloužil jak silničnímu provozu, tak i pěším. Již byla přislíbena investice celého záměru, která má být cca 9 mil. Kč. Realizace má proběhnout po splnění všech potřebných náležitostí v průběhu příštího roku. Představa naše na městském úřadu i projektantů záměru je následující: Na svahu k mlýnu bude vybudována opěrná zeď, která umožní rozšíření silnice tak, aby měla parametry silnice III. třídy, tzn. minimálně 7,5 m. Bude taktéž rozšířen most přes potok Mnichovka. Podél opěrné zdi budou svodidla a na straně stromořadí zábradlí, které bude chránit stromy před mechanickým poškozením vlivem provozu. Dále ze strany Halašáku, tzn. za stromořadím od silnice bude vybudován chodník šíře asi 2 m s veřejným osvětlením tak, aby se dal pohodlně pěšky zvládnout úsek ulice Ondřejovská stavebniny. Dále zvažujeme, jak v souvislosti s rozšířením a úpravou tohoto úseku komunikace vyřešíme problematickou křižovatku ulic Ondřejovská a Mirošovická, kdy stávající stav hlavní a vedlejší silnice považujeme za nešťastné řešení. Důkazem toho jsou časté dopravní nehody. Nicméně na dotaz na dopravním inspektorátu Policie ČR nám bylo sděleno, že o změnu dopravního značení zažádalo předcházející zastupitelstvo města Mnichovice z důvodu zvýšené bezpečnosti křižovatky ulice Ondřejovská a Mirošovická. Vy, kteří jezdíte přes tuto křižovatku, si jistě vytvoříte svůj názor. František Turek, předseda výboru Členové jednotlivých výborů Zastupitelstva města Mnichovice Finanční výbor Předsedkyně Členové Marcela Černá Ing. Mgr. Ivan Drbohlav Lubor Žalman, Mgr. Pavel Šebek, Ing. Petr Krčil Výbor výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí Předseda Členové František Turek RNDr. Petr Záruba, Mgr. Viktor Třebický, Ing. Dagmar Vaněčková, Ing. Andrea Hejná, Vít Blecha, Kateřina Sura, Martin Povýšil, Ing. Stanislav Zdeněk Výbor školství, kultury, cestovního ruchu a sportu Předseda PhDr. Petr Dvořák Členové Ivana Drbohlavová, Ing. Miloš Hejný, MUDr. Petr Kopsa Výbor zdravotní, sociální a protidrogový Předseda Josef Engel Členové Jakub Veleba, Jan Klimeš Kontrolní výbor Předseda Ing. Tomáš Jirák Členové Miloslav Šindelář Kultura v Mnichovicích LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ PRÁZDNINY Klokočná Zdeněk Hůla výstava soch Galerie Klokočná so+ne h Říčany Cestovní kanceláře výstavka prací žáků I. ZŠ Říčany věnovaná Říčanům a Ladovu kraji Informační centrum Ladův kraj Říčany Zahrady ticha hřbitovy (z dokumentační práce muzea) Muzeum Říčany :00 Říčany Říčanský nos historická slavnost tábor Lancknechtů, krčma, renesanční tržiště, celodenní dobový program, večerní hudební a divadelní vystoupení Masarykovo náměstí Informační centrum Ladův kraj Masarykovo nám. 83, Říčany tel.: , , 7

8 Život Mnichovic V sobotu jsme kramařili Máme za sebou již třetí ročník Mnichovického kramaření. Opět jsme nosili knihy i jiné věci do blešího trhu, pekli osvědčené dobroty do stánků a následně zas jiné kupovali. Jistě se většina z nás zastavila i u stánků s nápaditými výrobky našich dětí ze školy a školky. Letos jsme i tipovali, kde může být uložen mnichovický poklad. Nejvíce nás ale jistě potěšila a pobavila vystoupení našich dětí. Ty se na tento den vždy těší a pečlivě připravují. Není divu vždyť výtěžek z této akce je věnován právě jim. ANKETA Mnichovické kramaření Provedli jsme průzkum mezi náhodně oslovenými mnichovickými občany. Výsledek nás docela překvapil: 1. Byl (a) jste na Mnichovickém kramaření ? ANO = 58,3% NE = 41,7% 2. Víte, k čemu byl výtěžek akce určen? ANO = 80% NE = 20% 3. Co se vám nejvíce líbilo? vystoupení dětí = 43% ostatní = 57% 4. Co se vám naopak nelíbilo? odpovědi byly různé např. nalévání alkoholu mladistvým, velký hluk apod. zpracovala G. Jiráková Dalšími sponzory pak byli: Yvona Kounovská, Ivana Drbohlavová, pan Krejčí, Václava Mikolášová, Jan Primas, MUDr. Jaroslav Sokol, MUDr. Jitka Biskupová, Bella s.r.o. kosmetika p. Bernát, Zuzana Marešová, Stavebniny Šindelář, Řeznictví Vávra, drogerie Marta Čuříková, Zlatnictví Grossová, Pekařství Frydrych, Pavel Tichovský, Miroslav Kříž, Jaroslav Vojíř, Snaha, Martina Nováková, Martin Povýšil, slečna Černá, dětská kosmetika a textil, Ovoce & zelenina p. Kučera. Závěrem dětských vystoupení nás pokropil déšť a některé z nás i vyprovodil z náměstí. Počasí se ale brzy umoudřilo, a tak jsme se vraceli zpět, poslechnout si slíbenou muziku: Mnichovanku, Karla Zicha, Krausberry a Projekt 76. Tuto večerní zábavu pro nás zajistil PhDr. Petr Dvořák, majitel Rádia Blaník. Letos se utržilo celkem korun. Rozděleny budou takto: ZŠ Kč, MŠ Kč, turistický kroužek Kč, Smolíček Kč. Z vystoupení kouzelníka Poděkování patří i našim hasičům, kteří mimo jiné celé dva dny strážili bezpečnost akcí a měli i zdravotní pohotovost. Sportovcům. Také všem dobrovolníkům, kteří prodávali ve stáncích, veřejným službám, panu Beránkovi za ozvučení a produkci na dětském dni a školní jídelně. V neposlední řadě musíme poděkovat našemu známému spoluobčanovi herci Pavlu Trávníčkovi, který ochotně přišel, aby uváděl naše dětské DOREMI. Že pořádat takovéto akce není nic jednoduchého a dá to dost zabrat, o tom vědí své členové organizačního výboru: Ivana Drbohlavová, Dagmar Andrlová, Alena Hybešová, Marcela Černá, Lubor Žalman, Miloš Hejný, Petr Kopsa, Petr Dvořák, Ivan Drbohlav a Jakub Žvejkal. Odměnou za jejich úsilí jim jistě jsou spokojení občané a hlavně děti, pro které jsou tyto akce určeny především. red. A co za získané peníze pořídíme? Tyto finanční prostředky nám umožní začít se stavbou hřiště v areálu školy. Děti ze školky se pak mohou těšit na další doplnění sestavy víceúčelové stavebnice Wesco. Jen připomínáme, že z minulých ročníků Kramaření mají děti před školou betonové pingpongové stoly a k dispozici keramickou pec. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli na tuto akci. Děkujeme pedagogům, kteří opět připravili nápaditá vystoupení, a dětem za jejich skvělé zvládnutí. Karel Zich Nemalý podíl na úspěšnosti akcí mají vždy kromě pořadatelů také sponzoři. Hlavními sponzory obou dnů Kramaření i Dětského dne byli: Rádio Blaník, firma Mountfield, firma Winkhaus, Výprava filmu Jiří Macke, Jan Koděra. 8

9 6,7/2003 Dětský den ve fotografiích Co všechno čekalo na mnichovické děti v neděli v den jejich svátku? Organizátoři akce pro ně připravili skutečně bohatý program na celé odpoledne. Po celý den se mohly dìti vyøádit zdarma ve skákacím hradu a také toho náležitì využívaly. Od hodin zaèalo v rohu høištì své pøedstavení pro nejmenší loutkové divadlo. Ve hodin bylo zahájeno populární utkání: maminky vs. pøípravka chlapci. Nejvíce mezi diváky povzbuzovali tatínkové a zdálo se, že se pohledem na své protìjšky také dobøe baví. Kluci obou pøípravek jednoznaènì vyhráli a získali zaslouženou odmìnu v podobì košíku èerstvých jahod. Velcí jedlíci si pøišli na své pøi soutìži v pojídání chodského koláèe. V odpoledních hodinách probìhlo i pøátelské utkání žaèek v pozemním hokeji. Aè se jim pøi bodovaných soutìžích zatím pøíliš nedaøí, tentokrát diváci vidìli pìkný, vyrovnaný zápas. A kdo nemìl mezi fotbalisty své známé, které by podpoøil, mohl se podívat kousek dál na ukázky umìní mnichovických hasièù. DOREMI po mnichovicku s populárním Pavlem Trávníèkem zaèalo ve a tìšily se na nìj nejen dìti. V porotì zasedli paní Èerná, sleèna Kopsová a náš starosta Jakub Žvejkal. Celé odpoledne se høištìm rozléhala monotónní hudba australských domorodcù. Na kuriózní nástroje si dìti mohly zahrát, nebo si je alespoò osahat a dozvìdìt se tøeba jejich pùvod. Po vystoupení skupiny historického šermu v hodin, které bylo velmi pùsobivé, následovaly soutìže pro dìti. Ty probíhaly také v duchu støedovìkých dovedností a dìti za nì dostávaly body a následnì ceny. 9

10 Život Mnichovic Rodinné koncertování (aneb rodina Ericssonova) Tradiční pozvánkou na koncerty komorní hudby se stalo i nové Vlachovo kvarteto, jehož členy jsou právě obyvatelé tohoto města Jana Vlachová a Mikael Ericsson. Kvarteto bylo založeno v roce O rok později se stalo laureátem české soutěže v Kroměříži, s cenou za nejlepší provedení soudobé skladby. V roce 1985 dosáhlo dalšího významného úspěchu cenu a laureátský titul na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Portmouthu v Anglii. V roce 1988 se účastnilo mezinárodních mistrovských kursů ve Švýcarsku vedené věhlasným Melos-kvartetem. Z Jany Vlachové vyzařuje zvláštní charizma, kterým strhuje nejen posluchače, ale i celý soubor ideálně doplněný violoncellistou Mikaelem Ericssonem. V sobotu v Husově sboru v Mnichovicích jsme měli možnost si poslechnout tyto umělce v naprosto netradičním uspořádání, které bylo nazváno Rodinné koncertování. Spolu s nimi účinkovalo ještě jejich šest dětí Maria, Magdaléna, Michaela, Josef, Jan a Jonáš. Celý koncert byl jakýmsi průřezem jejich života, uměleckých snah, ale i uměleckého růstu jejich dětí. Kromě klasiků J. S. Bacha, J. F. Tellemanna, A. Dvořáka, N. Paganiniho, předvedli i skladby současných skladatelů (Z. Lukáš, O. Kukal, D. Popper, A. Bazzini) a svého otce Mikaela E. Radost rodičů, která vytvářela nepopsatelnou atmosféru dětí od malého Jonáše, který si zahrál se všemi tzv. Vrzanici aneb představení všech naše počátky vážně i nevážně, přes lidové písničky, jemný jazz k virtuosním skladbám J. F. Telemanna, J. S. Bacha, N. Paganiniho. Tak každý člen rodiny se nezapomenutelně zapsal do srdce posluchačů. foto z koncertu Eriksonových Malý Jonáš svým dětstvím. Maria členka Symfonického orchestru FOK v Praze svojí technickou profesionalitou Magdaléna hlubokým citovým prožitkem, stejně jako virtuosní technikou, kterou oslnila právě v díle J. S. Bacha, stejně jako v capriciích N. Paganiniho. Jan intelektem a rozvážností v uměleckém tvoření tónu a celkovém chápání skladby. Josef emociálností a nekonvenčností mladého člověka a Michaela svojí uměleckou kreativitou, hlubokou invencí, stejně jako bravurním zvládnutím technicky náročných skladeb. Mistrovské umění ukázala v miniatuře svého strýce J. Ericssona Blecha kde brilantní technika připomínala nejen skákání jedné blechy, ale přímo Bleší roj. Korunou celého rodinného koncertu byl pak Slovanský tanec č. 16. Všichni, kdo na koncert přišli, si odnesli hluboký umělecký zážitek. Děkujeme všem účinkujícím a jsme pyšni na to, že takovéto umělce, jako rodinu, mezi sebou máme právě v Mnichovicích. Za Mnichovický Rynek Marta Marečková Toulky Myšlínem odkryly pozoruhodná fakta! Čtvrtý díl Toulek mnichovickou minulostí poskytl nejen nedělní procházku stezkami myšlínských hvozdů, ale odkryl dosud neznámé informace z historie Myšlína, ze života Anežky Pokorné Vzpurné, aby byl zakončen příjemným posezením v hotelu Myšlín. Úvodní procházka pod vedením pana Peřiny nás zavedla od hotelu romantickou stezkou ke statku Myšlín. U Žižkova dubu nás pan Peřina seznámil jak s obecně přijímanou verzí historie Myšlína, tak s tou svou. Žižkův dub je například dle pana Peřiny ve srovnání s údajem na oficiální tabulce o 2000 let starší! Laskavý čtenář jistě sám nahlédne, má-li věřit školometským údajům zapšklých vědců, nebo tomuto známému myšlínskému patriotu. Po návratu do hotelu Myšlín na nás dýchly staré časy při četbě povídky profesora Velenovského a nakonec byla dychtivým posluchačům, kterých se sešlo přes padesát, odhalena ve stručnosti životní dráha slavné myšlínské intelektuálky a feministky. Publikum nejvíce zaujaly informace o jejích setkáních s Járou Cimrmanem stejně jako historie její firmy Wěda Wesmír a Wůbec Rybí pochoutky Myšlín Cínowé Zboží (zkráceně více o Anežce Pokorné Vzpurné v příštích číslech ŽM). Sdružení Mnichovický rynek chystá další pokračování Toulek až na podzim, takže děkujeme za projevenou přízeň a po prázdninách vzhůru na Božkov! V. Peřina, L. Žalman 10

11 6,7/2003 Skandovaný potlesk patřil VLAHOLU Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem uspořádalo v sobotu v hotelu Myšlín večer sborového zpěvu, na kterém se představil pražský komorní smíšený sbor Vlahol. Mladý sbormistr Jiří Petrdlík zasvětil vnímavé publikum do tajů sborové tvorby od jednohlasů přes kánony, hravé quod libet až po náročná vokální díla Schütze, Händla a první polovinu koncertu ukončily pravoslavné církevní čtyřhlasy. Netradiční večer, během kterého dirigent Vlaholu pobavil diváky vtipnými replikami, jimiž uváděl ucelené bloky vokální tvorby, pokračoval po přestávce americkými spirituály, africkými procesními písněmi, a kromě dvou českých, také písní židovskou a japonskou. Vyvrcholením večera byla současná česká tvorba, při níž se diváci stali svědky několika překvapení. Prvním z nich byla myšlínská premiéra písně Panenská textařky a sopranistky sboru J. H.Čermákové a hudebního skladatele J. Celby. Dalším byl klavírní doprovod J. Celby, který pro sbor upravil několik písní J. Ježka a speciálně pro Myšlín známou a stále populární Svítá. Jako sólistu vyzval ke spolupráci pana Vlastimila Peřinu. Ten pro závěr večera přenechal hoteliérství svým zástupcům a stylově, s hladce sčesanými vlasy, zazpíval typickým rejstříkem třicátých let nezapomenutelný text Voskovce a Wericha. Sbormistr Jiří Petrdlík v tuto chvíli pohotově posílil pánskou sekci Vlaholu o svůj znělý basbaryton a společenství tím prokázalo svůj smysl pro recesi nejenom při určení svého názvu, ale i svou otevřeností pro jakýkoliv hudební žánr. S velkou chutí se všichni nechali unést třicátými léty minulého století a společně se sborem a jeho sólistou si Ježkovy písně zazpívali i návštěvníci koncertu. Komorní sbor Vlahol přijel na Myšlín v obsazení tří sopránů, tří altů, dvou tenorů a dvou basbarytonů. Sbormistr Jiří Petrdlík je šéfdirigent Divadla Na Fidlovačce a Janáčkova divadla v Brně, zároveň však skvělý student pražské HAMU. Dokázal publiku smysl pro humor svým netradičním moderováním koncertu a odborné kvality schopností nastudovat s tělesem amatérů celovečerní koncert s profesionálními parametry. Mile překvapené obecenstvo svým skandovaným potleskem přimělo zpěváky k dvěma přídavkům a občanské sdružení Myšlín, tedy jsem dohodlo s Vlaholem další vystoupení. Tak málo lidí a tolik muziky! zaznělo z řad diváků při loučení před hotelem. A za Vlahol dodávám: Tak málo lidí a takové publikum! Anna Celbová Odborné klavírní oddělení Konečně se nám splnil sen vytvořit z těch nejšikovnějších malé koncertní oddělení. 19. června měly děti možnost zahrát si v hotelu Myšlín na klavír. V pestrém repertoáru deseti dětí zazněly skladby od školních etud až po autory standardní, kde se nejvyspělejší žáci jmenovitě Soňa Křupalová, Filip Schuster, Filip Němec, Anna Krejčová, Petr Mareček a Lenka Mašindová představili skladbami od J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Schumanna, J. Brahmse až po modernu J. Maláska a E. Satieho. Všichni jsme prožili krásný večer s nezapomenutelnou atmosférou, kterou ještě doplnila malá výstava kytic žáků ZŠ Tehov. Tato malá dílka pohladila srdce mnohých a vytvořila zajímavé diskuse. Vřelý dík patří i panu Peřinovi, který nám po produkci poskytl příjemné prostředí k diskusím, občerstvení i večeřím a dětem bohaté zmrzlinové poháry. Děkujeme všem dětem, které pilně cvičily, jejich rodičům a známým, kteří je přišli podpořit, i personálu hotelu Myšlín, který se nám velmi obětavě věnoval. Marta Marečková, odborné klavírní oddělení Za podpory Městského úřadu Mnichovice pořádá občanské sdružení Mnichovický Rynek 11

12 Život Mnichovic Sport v Mnichovicích Ženy úspěšnější mužů... technických nedostatků, pro které mohly naše ženy vyhrát ještě přesvědčivěji. Rovněž družstvo dorostenek si vede velmi dobře a bojuje neustále o vedoucí místo nejmenších žaček v přípravce, bude o budoucnost ženského sportu v Mnichovicích postaráno. Škoda, že se to nedá říci o dorostu a družstvu mladších žáků, které se však také lepší a vítěznými zápasy s RSC Praha 12:2, s Hradcem 3:1 a s Bohemians 7:1 se posunulo na pěkné čtvrté místo v tabulce. Chtělo by to však ještě více rozšířit hráčskou základnu a získat tak větší výběr. Družstvo žen s trenérem A. Santorclem...jsou v pozemním hokeji v Mnichovicích. Zatímco muži svá obě poslední utkání prohráli s Rakovníkem 0:2 a s Bohemians 1:3, naše ženy o víkendu 14. a 15. června porazily Rakovník 2:1 a stejným poměrem vyhrály i nad Hostivaří. Družstvo žen konečně zastavilo sérii nešťastných proher a odrazilo se ode dna tabulky. Trenér Antonín Santorcl by mohl být konečně spokojen, nebýt ještě některých Družstvo mladších žákyò s trenéry M. Vodenkou a J. Müllerem v soutěži. V současné době je na třetím místě s rozdílem pouhých dvou bodů za prvním Rakovníkem. A přičteme-li chuť a nadšení obèerstvení o poloèase a pokyny trenérky G. Beranové Fotbal Dne 7. června t.r. ukončil ze zdravotních důvodů trenérskou činnost trenér mužstva A Zdeněk Boček. V této funkci ho nahradí Jiří Hlaváč. Nadále však pan Boček zůstává předsedou oddílu kopané. Jsme rádi, že bude též předávat své fotbalové zkušennosti mladým fotbalistům z přípravky. Přejeme Zdeňkovi brzké uzdravení. hráči mužstva A Hezké prázdniny a vydařenou dovolenou s načerpáním nových sil k podzimní soutěži přeje sekretářka oddílu Vivian Bočková Mladé naděje mnichovického fotbalu (pokračování cyklu z minulého čísla) I těmto chlapcům jsem položila stejné otázky: 1. Co se ti na fotbale líbí? 2. Jak si představuješ svou budoucí fotbalovou kariéru? Přípravka B Martin Čipera útok (8 let) Martin je často rychlejší než soupeř a míč z kopačky si nenechá vzít. Na naše otázky odpověděl: 1. Turnaje. 2. Podle toho, jak se mi bude dařit. Můj vzor je P. Nedvěd. Přípravka A Petr Kačín útok, záloha (10 let) Největší Remcal oddílu, často také úspěšný střelec. Na naše otázky odpověděl: 1. Všechno. 2. Chci se dostat do skvělého klubu. Žáci Lukáš Kabíček stoper (14 let) Hraje zodpovědně, hráči se na něj mohou spolehnout. Na naše otázky odpověděl: Všechno. 2. Chtěl bych do Realu Madrid. Michal Beran obrana (15 let) Hraje také za dorost. Je rychlý a má prudké střely. Na naše otázky odpověděl: 1. Hra. 2. Směřuji do Itálie nebo do Juventusu Turin. Pavel Salveguart záloha, útok (13 let) Překvapil výrazným zlepšením ve všech směrech. Na naše otázky odpověděl: 1. Zahraju si s kamarádama. 2. Chtěl bych do Arsenálu London. Šárka Buranská obrana (13 let) Na hřišti si každý všimne křehké dívky. Uvnitř je však Šárka bojovnice a z mnohých soubojů s kluky vyjde vítězně. Na naše otázky odpověděla: 1. Dobrá parta. 2. Nechtěla bych hrát za ženy, chci si občas zakopat s klukama. Jakub Jirků záloha (12 let) S míčem si umí poradit i při nohejbalu. Zatím se mu více daří při tréninku, než při zápasech. Na naše otázky odpověděl: 1. Zápasy. 2. Chtěl bych se dostat do AC Milán. Michal Kabíček útok (11 let) Doufáme, že se zlepší poměr jeho proměněných a neproměněných šancí. Pár pěkných gólů již dal. Na naše otázky odpověděl: 1. Že si mohu zahrát a pokecat s kamarády. 2. Chci do Sparty. Jakub Stejskal brankář (11 let) V hřišti hraje dobře, nyní to zkouší v bráně a již se mu podařilo zabránit pár nebezpečným gólům. V době ankety nebyl přítomen. Karel Anderle záloha, obrana (12 let) Na hřišti se vyzná stejně jako jeho bratr Jirka. Je rychlý a při hře používá hlavu nejen k hlavičkám. V době ankety nebyl přítomen.

13 6,7/2003 Lukáš Kabíèek Petr Kaèín Martin Èipera Michal Beran Jakub Stejskal Jakub Jirkù Pavel Salveguard a Šárka Buranská Karel Anderle Michal Kabíèek 13

14 Život Mnichovic Škola informuje... Petice radě školy, odpověď paní ředitelky Počátkem června jsme do rady školy dostali petici od rodičů žáků třídy 8. B, ve které nás požádali o zvážení situace okolo odchodu paní učitelky Emilie Štorcové, která rodiče informovala, že již v příštím školním roce nebude učit. Využili jsme setkání s novou ředitelkou školy, paní Marcelou Erbekovou a zeptali jsme se ji na její názor a rozhodnutí, které nyní zveřejňujeme. Vyjádření ředitelky školy Marcely Erbekové k dopisu rodičů ze dne Těší mě ocenění celoživotní pedagogické práce paní učitelky Štorcové rodiči žáků budoucí 9. B. Vážím si zkušených učitelů a byla bych moc ráda, abych se v případě potřeby jak na paní Štorcovou, tak i na ostatní pedagogy důchodce mohla obrátit. V koncepci rozvoje ZŠ Mnichovice je však jednou z priorit aprobovanost výuky učiteli v produktivním věku. Od září přichází do školy nová aprobovaná češtinářka ke dvěma stávajícím učitelkám českého jazyka. Věřím, že kvalita výuky nejenže neklesne, ale naopak se bude ještě zvyšovat. Paní Štorcová je aprobována pro výuku přírodopisu a zeměpisu, je v důchodovém věku a ve škole pracovala na dobu určitou do Ing. Ivan Drbohlav, člen rady čkoly Školka informuje... Výtvarný kroužek v mateřské škole Výtvarný kroužek vznikl v listopadu loňského roku. Seznamuje děti s různými výtvarnými technikami. Od nejjednodušších, tj. kresba pastelkami a voskovkami, až po složitější jako např. tisk ze skla, malba temperami a vodovkami, kombinované techniky, monotyp, zdobení dekorativních předmětů apod. Nejprve si s dětmi popovídáme o tom, co budeme dělat, a pak nechám každého, aby se realizoval po svém. Cílem tohoto zájmového kroužku není, aby se z dětí stali umělci, ale tvořit pro radost. Výtvarný kroužek děti navštěvují v pondělí od a trvá 45 minut. Je určen pouze dětem ze školky a letos na něj dochází osm předškoláků. Bylo by skvělé, kdyby se jeho návštěvnost zvýšila. Mgr. Alena Hybešová, ředitelka MŠ Rozhovor s... novou ředitelkou Základní školy v Mnichovicích Marcelou Erbekovou 1) Mohla byste se našim čtenářům v krátkosti představit a prozradit něco o vaší práci v minulosti? Jmenuji se Marcela Erbeková, je mi 36 let. Vystudovala jsem při zaměstnání pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupeň ZŠ. Svoji učitelskou praxi jsem zahájila na málotřídní škole v Teplýšovicích, okres Benešov, kde jsem se naučila hodně učitelského řemesla díky zkušenému panu řídícímu. V průběhu dalších let jsem působila i na základní škole v Kostelci nad Černými lesy, kterou navštěvuje více než 600 žáků. V posledních letech jsem vyučovala na základní škole v Mukařově, a to předměty na 1.stupni a anglický jazyk ve 4. a 6. ročníku. Po celou dobu svého učitelování jsem se snažila aktivně zapojovat do činnosti školy, ať už se jednalo o mezinárodní projekt Sokrates, školní i mimoškolní akce pro děti. V posledních dvou letech jsem vedla metodické sdružení učitelů 1. stupně na ZŠ Mukařov. 2) Můžete nám říct, co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásila do konkurzu na místo ředitelky místní ZŠ? 14 Zjednodušeně řečeno: Mám zkušenosti se školstvím jako učitel i jako rodič. Mám představu o tom, jak by škola mohla a měla fungovat. Myslím, že jsem člověk s organizačními schopnostmi a chtěla bych se na vedení školy podílet. Ale úplně ten nejdůležitější fakt pro účast v konkurzu na ředitele ZŠ v Mnichovicích bylo zjištění, že se jedná o skutečné výběrové řízení bez předem známého jednoho vybraného uchazeče. 3) Jaké máte plány související s nástupem do této funkce? Moje představa školy je instituce, která nabízí takové školní a mimoškolní aktivity, aby co nejvíce uspokojily požadavky dětí a jejich rodičů. Školu chápu jako místo, kde se děti nejen vzdělávají, ale kde tráví i svůj volný čas. Návrh koncepce rozvoje základní školy v Mnichovicích naleznete na jejích provizorních webových stránkách Vím, že vybudování takové školy není záležitost několika týdnů či měsíců. Přesto bych byla ráda, abychom nový školní rok začali s lepším sociálním zázemím (rekonstrukce záchodků), s možností zajišťování svačin pro děti, s kvalifikovaným pedagogickým sborem (zefektivnění výuky zvláště na 2.stupni), s bohatší nabídkou mimoškolních aktivit a rozhodně větší informovaností o činnosti naší školy, ať už na stránkách Života Mnichovic nebo webových stránkách školy. Věřím, že v příštím čísle tohoto časopisu už Vám budeme moci podat konkrétnější informace o veškerém dění v Základní škole T. G. Masaryka v Mnichovicích. red.

15 6,7/2003 Vy se ptáte, my odpovídáme Po loňských povodních se mělo uskutečnit čištění říčky Mnichovky. V jaké fázi jsou tyto práce? Linda Vrbíková, Skoumalová Mnichovice Čištění Mnichovky provádí povodí Vltavy a bylo původně plánováno na květen tohoto roku. Vzhledem k pozdnímu obdržení státní dotace byl však termín čištění posunut na měsíc srpen. V případě Mnichovky byla na tyto práce uvolněna částka Kč. Informace nám poskytla paní Báčová, pracovnice povodí Vltavy pro tento region. Dávno již ale okolí naší říčky čistí dobrovolníci a brigádníci z řad sportovců, hasičů a rybářů, a to ve spolupráci s Veřejnými službami Mnichovice. Všem za jejich obětavou práci děkujeme. red. Vážení spoluobčané, v minulém čísle ŽM v rubrice Vy se ptáte jsme Vás vyzývali k zasílání Vašich článků, námětů nebo jiných příspěvků do našeho časopisu. Veškeré příspěvky můžete zasílat na naší internetovou adresu: Rovněž je možné dodat příspěvky v písemné formě do sekretariátu pana starosty nebo do schránky městského úřadu. red. Příspěvky od našich církví Byla jsem v neděli posloužit domácími bohoslužbami jedné sestře, která nemůže chodit. Na návštěvě u jejích mladých byl starší německý pár. Znám je z dřívějška, ale oné neděle začala žena vzpomínat na odsun (byla tehdy malá holčička). Původně jsem neměla v úmyslu to komentovat, ale pak jsem uvažovala a poslala jim em tento dopis: Milí přátelé, když už se stalo, že jste v tento krásný, slunný a pokojný den připomněli události, které vás dodnes trápí, věřte, že mě taky. Uvědomuji si však, že zmiňovaným událostem předcházel Mnichov, německá expanze a okupace. Vím, že mnoho Němců mělo k Čechům vztah bratrský, že tu byly smíšené sňatky, v nichž proudila národnost sem nebo tam skutečná láska. Ale bohužel, většina Němců měla Čechy za havěť, která jim brání ve vlastnictví této země. Existoval plán na poněmčení Čechů, k vymazání jejich historické paměti, k opatrné a postupné likvidaci češtiny. Četla jsem Henleinův akční program. V této souvislosti mi připadá velmi pikantní, že to byl právě pruský kancléř Bismarck, který řekl: Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy, Evropa tudíž nesmí dopustit, aby tam vládl jiný národ, než český, neboť tento národ neusiluje o nadvládu. Hranice Čech jsou zárukou evropské bezpečnosti a ten, kdo jimi pohne, uvede Evropu do neštěstí. I když na událostech odsunu Němců nemám já osobně žádný podíl, cítím historic- Po referendu... kou kontinuitu. Trvá to dodnes a řekněme si upřímně, zrovna dnes po referendu o přístupu do EU se tyto věci znovu otvírají. To není uzavřená kapitola. Je to ustavičný zápas po celé dějiny mezi skutečným vlastenectvím a nacionalismem. Je třeba tyto pojmy vyjasnit. Vlastenectví pro mě znamená vztah k rodné zemi, kde svůj způsob života nikomu nevnucuji, ale nechci, aby se mi někdo další do mého života pletl. Respektuji tezi Imanuela Kanta, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda mého bližního. Nacionalismus pak znamená pravý opak totiž to, že já mám pravdu a moc donutit ostatní, aby žili podle mého, bez ohledu na nějaké hranice. Žije-li někdo podle první teze, pak nezáleží na tom je-li Čech, Němec, Rom atd. Vyznává-li kdo druhou tezi, jde o expanzi a já se budu bránit všemi prostředky. Dále se otázka vztahu k vlasti komplikuje v tomto zeměpisném prostoru ještě otázkou náboženskou ať už to kdo tak vnímá nebo ne, je to tak. Existuje tu totiž zjevná nebo skrytá tendence potlačit jakýkoli svobodný přístup k Písmu, k Bohu, a tudíž i k životu. To je odpor k reformaci a husitství, který jde napříč současnými církvemi i tzv.občanskou společností. Ve všech formách tohoto odporu jde totiž o to, aby se zabránilo lidem mít svobodný vztah k Bohu bez regulace a poslušnosti vůči církvi. Rozkódujte si to. Církve se bojí přijít o svou domnělou moc. Ježíš k tomu říká: Běda vám, zákoníci a farizeové, svazujete lidi a nakládáte na ně břemena a sami se jich nechcete dotknout ani prstem. Právě tyto dvě věci nejsou mnohým lidem jasné, projevují se jen jako neurčitá touha po jakési blíže nedefinované svobodě resp. po pocitu svobody. Jednoduše řečeno, mnozí lidé ani pořádně nevědí, co chtějí, a následně ani nevědí, kam se jejich síla má napřít a za co bojovat, o co usilovat. V této spojené Evropě bychom především měli usilovat o to, abychom zůstali Českou republikou a nestali se pouze regionem Čechy a Morava. Česká otázka je otázka náboženská, to věděl Masaryk. A trvá to, ať si myslíte cokoli. Nakonec Božímu soudu neujde nikdo, Bůh je Pánem dějin. Sám nastavuje zrcadlo našemu leckdy absurdnímu snažení, kdy už vůbec nevíme, co je správné (i když si myslíme, že na to vědět dobré a zlé máme patent). Ve snaze vyjít vstříc menšinám vytvořila EU zákon proti diskriminaci homosexuálů. Má platit od r Může se stát, že takový pár přijde do církve a bude žádat požehnání svého svazku sňatkem. Jak to bude moci duchovní odmítnout, aby nebyl nařčen z diskriminace a vláčen sdělovacími prostředky? Snad abychom kvůli tomu začali přepisovat Bibli? Michaela Procházková, farářka CČSH 15

16 Život Mnichovic Ze života římskokatolické farnosti Od je farnost Mnichovice spojena nejen s farností Hrusice, ale též s farnostmi Ondřejov, Chocerady a Stříbrná Skalice. Do farnosti Chocerady patří také Komorní Hrádek, kde je jednou za rok mše svatá v kapli zasvěcené Nejsvětější Trojici. Letos byla ve středu , mši svatou sloužil kaplan české armády, podplukovník P. Tomáš Holub, já jsem koncelebroval. Všem, kdo byli na mši svaté se líbilo, jak je tato kaple opravená. Bývají zde s mým (choceradským farářem) povolením církevní svatby. Byl jsem také pozván na prohlídku zámku a nejvíce mě zaujal kontrast obrazu krásné kněžny vedle fotografie její lebky, a ještě více její kostra v rakvi v kryptě. V lese na Komorním Hrádku mají též velkou kapli, kde je na zemi deska s nápisem Zde leží neoduševnělé tělo kněžny. Tak to bylo připraveno, ale nakonec byla pohřbena na samotném zámku. Tělo bez duše a podobně duše bez Božího života ztratí krásu. A tak když mluvíme o životě třeba jen životě v Mnichovicích kéž vidíme celou krásu života, ne jen to, co pomine byla na Klokočné Staročeská pouť díky kuchaři panu Sapíkovi, který se snaží po všech stránkách Klokočnou velice pozvednout. Byl jsem také pozván a sloužil zde mši svatou. Měli přijet i poutníci z Rakouska a Moravy, ale opozdili se. Z mnoha lidí, kteří se poutě zúčastnili, jich asi 50 sledovalo průběh mše svaté. Při mši svaté,která byla ke cti sv. Vavřince, patrona kuchařů, připomínající 100 let od založení jejich cechu, bylo v promluvě: Jaký smysl má pouť? Na prvním místě to je oslava Boha. Na mariánská poutní místa lidé jezdili, aby si vyprosili pomoc a ochranu Panny Marie, která je nejblíže ze svatých k Bohu. Ale i úcta k jiným svatým, třeba sv. Vavřinci, který pro víru dokázal položit i svůj život. Kéž toto jádro pouti opět objevíme a nezůstane nám jenom skořápka pouťové koláče a kolotoče. Jelikož mám ve farnostech na starost 31 obcí, nemohu mít denně v každé mši svatou, i když bych rád. Mám radost ale i z toho, když ji mohu mít třeba jen jedenkrát za rok. Na Klokočné podle pamětníků to byla historická událost, protože si nikdo nepamatuje, že by tam někdy mše svatá byla. Mše svatá byla sloužena u opraveného kříže a zvoničky. K slavnosti přispěla i hra na elektronický nástroj nahrazující varhany a trojice ministrantů. Čtení při mši svaté bylo z listu svatého Pavla Korinťanům, kde jsou slova: Poklad víry máme v nádobě hliněné. V promluvě jsme slyšeli o tom, jak obdivujeme tvary hliněné nádoby a přitom je nám někdy jedno, že je to nádoba prázdná. Největší poklad každého člověka i celého národa není v penězích, ale je to poklad víry. Máme jej ještě, nebo jsme ho dávno ztratili a zůstala nám jen ta prázdná hliněná nádoba? Poklad víry by si zasloužil, aby byl uložen v dobrém nedobytném trezoru. Ale víra, to není něco, co uložíme do archivu, do muzea, či dokonce do trezoru. Z víry máme žít asi tak jako z chleba, který je nám drahý, a přesto jej neukládáme do trezoru. Pokud náš národ nebude žít z víry, pak mu zůstanou jenom hezké zvyky, jako taková prázdná nádoba. Bojme se této prázdnoty a nebojme se žít z víry. P. Ivan Kudláček, farář Ze starých kronik Mnichovická škola Červen znamená konec školního roku 2002/2003 a tak je jistě vhodné zmínit se o mnichovické škole. První písemná zmínka o zdejší škole je již z roku 1615, byla však zde jistě už dříve. Byla to škola farní; dřevěný domek o jedné místnosti a stál někde vedle kostela, s nímž také roku 1746 vyhořela. Potom se dlouho učilo jen po chalupách. Teprve roku 1768 (tedy právě před 235 lety) byla postavena nová, opět dřevěná škola o jediné místnosti, na místě nynějšího domu č. p. 62. Vyučovalo se v ní téměř sto let. V soupise školního inventáře z roku 1825 o ní čteme: V tomto školním stavení jen přízemí, na kterém chatrná střecha se vynachází, ani žádná komora není, jen malý sklípek a malý chlívek jest. Mimo malého pokojíčku pro kantora jedna malá, vlhká a velmi tmavá světnice školní, a v té se vynachází školních stolic osm. Roku 1855 píše zdejší děkan Vojtěch Kramerius okresnímu školnímu dozorci, že: ústav školní ve zdejším sídle městském v přebídném stavu vězí a že budova školní tmavé jeskyni a špeluňce lesní zvěře se podobá a sesutím hrozí V říjnu 1922 byla v Mnichovicích otevřena měšťanská škola smíšená, pro žactvo místní i okolní. Tehdejší Zemská školní rada povolila otevření zatím I. a II. ročníku měšťanské školy, do níž vstoupilo 106 žáků z Mnichovic i z přiškolených obcí: Mirošovice s osadami Božkov a Všešimy, Senohraby, Hrusice, Struhařov, Všestary s Menčicemi, Klokočná, Strančice, Třemblaty a Zvánovice. Vyučování bylo zahájeno 16. října 1922 v budově školy č. p. 61. Obecná škola byla prozatímně umístěna jednak v radnici č. p. 7, a jednak v 1. patře Panské hospody č. p. 9. Měšťanská škola dlouho živořila v budově staré školy, i když žáků stále přibývalo. Postupně byl zařazen III. a IV. ročník. Žáků přibývalo a umístění tříd bylo neudržitelné. Po zdlouhavém jednání bylo konečně 15. března 1930 započato se stavbou nové školní budovy za bývalým hřbitovem v Ondřejovské ulici. Podle projektu ing. Piláta z Prahy, postavil budovu ing. Scharf z Benešova. Slavnostní otevření bylo 10. května 1931 a škola pojmenována Masarykova. Od té doby sloužily potřebám školy budova č. p. 61 na náměstí a nově otevřená budova č. p Po druhé světové válce ani obě školškola z roku 1861 na místì, kde je nyní MNICH V té době bylo ve škole zapsáno 215 dětí, ovšem většina docházela do školy jen v zimě. Od roku 1844 se učilo také na Panské hospodě (na místě dnešního OD Mnichovka). Teprve roku 1861 dala postavit novou školu na náměstí č. p. 61 patronka školy kněžna Khevenhüller Metsch. Význam školy rostl a r byla přeměněna na dvoutřídku, r na trojtřídku a r na čtyřtřídku. Teprve roku 1917 se stala školou pětitřídní a pátá třída umístěna v radnici. V roce 1903 je pak zřízena pokračovací škola průmyslová. 16

17 6,7/2003 Novostavba nynìjší školy r (bez zelenì a pøístavby) ní budovy nestačily přílivu žáků a musely být otevřeny pomocné třídy v Čeřovce (č. p. 143), kde byla zrušena restaurace. V roce 1968 byla stará škola (č. p. 61) shledána úřední komisí v takovém stavu, že vyučování v ní bylo zastaveno. Od té doby se vyučovalo ve více třídách střídavě dopoledne a odpoledne. Potřebám školy sloužil i rodinný dům v Nádražní ulici č. p Vznikla potřeba nové stavby nebo přístavby školy. Po vleklých jednáních místních představitelů s představiteli okresu Prahavýchod bylo docíleno toho, že budova školy v Bezručově ulici č. p. 346 bude přistavěna. Se stavbou bylo započato ve školním roce 1967/1968. K severní straně budovy bylo přistavěno křídlo s osmi třídami, vedle školy na východní straně postavena samostatná budova s kuchyní a jídelnou a dalšími místnostmi. Nedodržování termínů výstavby ze strany dodavatele způsobilo, že stavba trvala více než pět let. Přístavba školy byla slavnostně otevřena při příležitosti 840. výročí obce, 7. května Po otevření přístavby skončilo vyučování v odloučených třídách (v Čeřovce a č. p. 130). Poprvé v historii školy byly všechny třídy soustředěny v jedné budově. V areálu školy bylo po přístavbě 15 tříd, dvě laboratorní pracovny (chemická a fyzikální), kreslírna, tělocvična, třída pro školní družinu, klubovna Pionýra, kuchyně a jídelna. V přízemí byl obnoven byt pro školníka. Na závěr malá připomínka. V roce 1922 mnichovická měšťanka byla třetí měšťanskou školou v říčanském okrese (další školy byly v Říčanech a Uhříněvsi). Pro mládež Mnichovic a okolních obcí bylo její otevření dnes již těžko představitelným kulturním přínosem. Vždyť v té době si mohlo opravdu jen málo lidí dovolit posílat děti do měšťanky do Říčan. Karel Dražil, kronikář Mnichovic Vzpomeňte s námi. Otevření železniční zastávky v Mnichovicích Jednáním o místech, kudy povede železniční trať z Vídně do Prahy, začaly vyměřovací práce. S vlastní stavbou bylo započato r a dokončena byla v r Mnichovičtí k velkému překvapení zjistili, že přestože trať povede přes Mnichovice, nebude tu stát nádraží ani zastávka. Dodatečné protesty nic nepomohly. Jediné, čeho bylo dosaženo, že stanice ve Strančicích byla pojmenována Mnichovice-Strančice. Takto Informace od... vedoucí finančního výboru Marcely Černé Na konto Městského úřadu v Mnichovicích byla převedena od firmy Mountfield částka ,- Kč. Dle informace ing. Pavla Beneše, obchodně ekonomického náměstka firmy Mountfield, je tato účelová dotace věnována MěÚ pro posílení městského rozpočtu v oblasti rekonstrukce ulic a celkového zkrášlení města.... paní Žákové z místní knihovny Oznamuji občanům, že v knihovně je nyní pro případné zájemce také internet. Tato služba je placená a můžete ji využívat v půjčovních hodinách: Úterý Čtvrtek Pátek Od 4. do 8. srpna bude v knihovně zavřeno. I. Žáková byla označena až do roku Plných sedmnáct let v naší obci vlaky nestavěly a zastupitelé usilovali o zřízení zastávky. Před 115 lety, v roce 1888 starosta obce Hynek Čumpelík doručil na ředitelství drah novou žádost. Dosáhl vyslání komise, která doporučila zřízení zastávky v Mnichovicích pod podmínkou, že obec přispěje částkou 550 zlatých a bude po tři roky přispívat 30 zlatých ročně na úklid a osvětlení zastávky. Brzy po našich sportovců Oddíl pozemního hokeje si Vám dovoluje oznámit, že v termínu od 18. do pořádá dětský příměstský tábor. V tomto týdnu se postaráme o sportovní i kulturní vyžití Vašich dětí. Budou si moci vyzkoušet sporty, se kterými se možná aktivně ještě nesetkaly (pozemní hokej, házená, košíková, baseball a mnoho dalších). Plánujeme výlet po hradech a zámcích, vycházky do okolí. Každý den bude ranní nástup v 8 hodin (po domluvě možno i jinak) a konec pak v 18 hodin. Cena tábora je 1100 Kč V ceně je zahrnuto stravné (oběd + svačina), cestovné, vstupné. Další informace Vám poskytne Jindřich Divíšek, tel.: Sponzorem tohoto tábora je firma Mountfield, která věnovala Kč a trička pro všechny účastníky. jednání se na dřevěném sloupu u cesty na Božkov objevila tabule s nápisem Haltstelle Mnichowitz Stadt zastávka Mnichoviceměsto a dřevěná budka, kde závorář prodával jízdenky. Dne 1. listopadu 1888 dopoledne zastavil v Mnichovicích první osobní vlak. Byl uvítán obecním zastupitelstvem i zástupci okolních obcí. Karel Dražil, kronikář Mnichovic od MěÚ Systém EVA umožňuje od pořídit informativní výpis z katastru nemovitostí. CENÍK Město Mnichovice s t a n o v u j e tímto ceny za prodej zboží takto: Kniha o historii Mnichovic Kč Plán města Mnichovice Kč Pohledy města Mnichovice Kč Život Mnichovic Kč Zboží je v prodeji v novinovém stánku na mostě v Mnichovicích. Tyto ceny jsou platné od

18 Život Mnichovic Informace od... Městského úřadu REFERENDUM 2003 o přistoupení České republiky k Evropské unii Okrsek č. 1 Základní škola TGM Mnichovice účast v % Celkový počet oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu v okrsku 66% Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky : 499 Počet odevzdaných platných hlasů : 483 Počet hlasů ANO : 369 Počet hlasů NE : 114 Okrsek č. 2 Jiráskova knihovna Celkový počet oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu v okrsku : % Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky : 496 Počet odevzdaných platných hlasů : 496 Počet hlasů ANO : 409 Počet hlasů NE : 87 Okrsek č. 3 Požární dům Božkov Celkový počet oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu v okrsku : % Z vašich příspěvků Letošní zájezd do Caorle začal v 19:00 odjezdem od sv. Jána. V autobuse panovala veselá nálada, zvláště při hromadném posuzování velikosti řízků, které nám doma připravily naše milující maminky. Nejdelší zastávka nás čekala na česko rakouských hranicích. Potom už cesta rychle ubíhala a obešla se bez jakýchkoli potíží. Kolem osmé hodiny ranní se autobus pomalu začal probouzet k životu, díky velmi poutavé přednášce o krásách Caorle, kterou nám poskytl majitel kempu Dr. Žaludek. V 9:00 jsme vystřídali první turnus a ubytovali se ve stanech. Pár hodin po příjezdu už jsme dováděli v mořských vlnách. Následující dny jsme střídavě trávili opalováním a koupáním v moři. Večery jsme obvykle využili k návštěvám města, kde jsme provětrali peněženky či potěšili své žaludky jedinečnými palačinkami a zmrzlinou. Nezapomněli jsme však ani na památky. Hned v pondělí jsme si byli prohlédnout románský kostel z 11. století, kde si každý zapálil jednu svíci a myslel na svá tajná přání. Náplní jednoho z dalších večerů byla odborná přednáška a ukázka tai-chi v podání manželů Svádových. Nejen že nás uchvátil jejich životní styl, ale také veselé hraní na kytaru a zpěv, ke kterému se přidali i mnozí z nás. Zlatým hřebem 18 Výsledky hlasování v Mnichovicích Itálie 2003 celého pobytu byla noční projížďka výletní lodí podél pobřeží Caorle. Naštěstí nikoho nepostihla mořská nemoc a nikdo nespadl přes palubu. Mohli jsme si tedy vychutnat plavbu a nádherně osvětlené město. O zábavu nejen v oblasti sportu se jako každý rok perfektně postarala paní učitelka Blanka Svádová. Mimo velké spousty soutěží (plavání, stavby z písku, Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky : 187 Počet odevzdaných platných hlasů : 185 Počet hlasů ANO : 140 Počet hlasů NE : 45 Okrsek č. 4 Hotel Myšlín Celkový počet oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu v okrsku : % Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky : 66 Počet odevzdaných platných hlasů : 65 Počet hlasů ANO : 48 Počet hlasů NE : 17 Celkový počet oprávněných občanů, zaps. ve výpisu ze stálého a zvl. seznamu : % Celkový počet oprávněných občanů, kterým byly vydány obálky : Celkový počet odevzdaných platných hlasů : Počet hlasů ANO : 966 Počet hlasů NE : 263 skok do dálky, hod na cíl, běh, atd.) se letos poprvé hrála hra Chytrouš, která se týkala všeobecných znalostí žáků. Vzhledem k tomu, že tímto rokem naši školu opouštíme, nechali jsme si jako vzpomínku (nejen na školu a Caorle) každý něco vytetovat. Počasí nám celý týden přálo, a tak jsme se mohli do sytosti vyslunit, užít si moře a krásně se opálit a někteří i spálit. Měli jsme však velké štěstí, že nás po celý týden zahrnovala svou péčí paní doktorka Marcela Grubnerová, které tímto děkujeme. Naše poděkování nadále patří i naší paní ředitelce Zdeňce Stejskalové a jejímu manželovi za vynikající přípravu jídel, dále panu správci Pavlu Čechovi za hlídání a údržbu stanů, Evě Dvořákové za výpomoc v kuchyni a vynikající grundle, Marii Michlové za výbornou angličtinu, němčinu a ruštinu při smlouvání cen tetování. Náš největší dík však patří naší třídní učitelce Stanislavě Zenklové za skvělé zorganizování celého pobytu včetně volnosti, kterou nám umožnila. Z celého srdce děkují 9. A a 9. B. Petra Špringerová a Veronika Moudrá, žákyně 9. A

19 6,7/2003 Ve čtvrtém čísle letošního Života Mnichovic jsme se v rubrice Rozhovor s... představili a nastínili svou činnost. Nyní bychom rádi Výzva turistického kroužku Obříci touto cestou získali další nadšenou osobu, která by měla chuť a čas se s námi věnovat dětem v jejich volném čase, a dopřávat jim tak nové zážitky a dobrodružství při turistických výletech. Ty pak i jiné akce pořádáme nejčastěji o víkendech nebo v pracovní dny odpoledne, po škole. Průměrně jsou asi 3 4 akce do měsíce. Rádi také uvítáme nové tipy na výlety. Začínáme v září. Případní zájemci o spolupráci mohou kontaktovat Danu Klečkovou na tel.: nebo Ilonu Hladíkovou na tel.: vedoucí turistického kroužku DARUJI A PØÍPADNÌ I DOVEZU ÈISTOU ZEMINU z výkopových prací pøi hloubení suterénu nového rodinného domu v Mnichovicích. JEDNÁ SE O VÌTŠÍ MNOŽSTVÍ DOMLUVA: p. KULHAVÝ mobil: státní linka: Koupím pozemek na stavbu rodinného domu v Mnichovicích, cca 1000 m 2. Nabídněte na tel ČAJÍČKY KAFÍČKO ŠŤÁVIČKY ZOBÁNÍ INTERNET 50 Kč/hod, (5 Kč/10 min) KURZY KROUŽKY NAVŠTIVTE SALONEK internetová čajovna a kavárna KURZY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI děti, dospělí Počítač a jeho operační systém MS Word práce s textem, obrázky, tabulky MS Excel tabulky, vzorce, grafy, fikltry tvorba prezentace, elektronická pošta 6x2 h, cena Kč INTERNET PRO KAŽDÉHO 2x2 h výuky vyhledávání na internetu a elektronické pošty cena 400 Kč ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT ECDL pro země EU DOKLÁDAJÍCÍ SCHOPNOST EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT VÝPOČETNÍ TECHNIKU KURZY ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ PROMÍTANÍ, PØEDNÁŠKY A VÝSTAVY VZDÌLÁVÁNÍ HROU S MULTIMEDIÁLNÍMI CD-ROMY PRONÁJEM PRO PROVOZOVÁNÍ ÈINNOSTÍ, KULTURNÍCH AKCÍ A SPOLEÈENSKÝCH UDÁLOSTÍ OTEVŘENO bude od každý den ve h Nádražní 313 Informace na tel.: , pí. Třebická ZHUBNÌTE DO PLAVEK VIDITELNÌ a TRVALE (bez JoJo efektu) volejte Nabízíme služby v oblasti stavební spoření, penzijní připojištění, pojištění životní, úrazové, úvěrové, pojištění pracovní neschopnosti a pojištění veškerého vašeho majetku. V případě potřeby posoudíme stávající pojistné smlouvy. Jsme mobilní tým, na základě telefonické domluvy za Vámi kamkoli přijedeme. Pracujeme pro Českou pojišťovnu, Kooperativu a stavební spořitelnu Wüstenrot. Volejte prosím tato tel. čísla: Přijďte v 16:00 18:00 hodin do zasedací místnosti naproti knihovně. 19

20 Život Mnichovic Z vašich příspěvků Uprostřed Mnichovic zelená louka a na té louce je umělá tráva. Přes dvacet dívek tu bojovně kouká je dívčí válka za jejich práva. Dvě z nich už přilby si nasadí, ostatní těžkají zahnuté hole, posměšné pohledy soupeře usadí, poslední výzva a začátek boje. Boj právě začal a není už čas rovnat si sukénky, rukávy triček, hodit si loknu či utáhnout pas, teď už jde o všechno, o malý míček. Bílý míč přelétá z hole na hůl, výkřiky zaznívaj z dívčích úst, odvaha, rychlost je vítězství půl, přihrej a vystřel, chytej a pusť! Z boje a námahy hlava se točí, zrychlený dech a růžová líc, pramínek vlasů co padl do očí, fouknutím zmizí a nevadí nic. Společenská kronika NAŠI JUBILANTI OD 70 LET: Dívčí války Muži se dívají, svými se chlubí, napětím často až zadrží dech, na pěkné soupeřky nejsou však hrubí, hlasitě ocení kvality všech. Po boji do šaten odchází znavené, jedny jdou s jásotem, zářící oči, těch druhých oči jsou sklopené, nechtějí mluvit, jinam se točí. Za chvíli všechno se napraví, ze sprchy slyšet jen veselé fámy, zpocená tílka a zbytky únavy zůstanou uvnitř a ven vyjdou dámy. Největší zájem je o každé zrcátko, řasenku na oči, rtěnku na den, mejkap a spreje drobátko, z ruky do ruky koluje fen. Děvčata hlučně se rozchází, do auta, do kufru klidně vše nahází, z okénka mávají na jiný stroj: Tak zítra v pět, Slávie, ahoj! Antonín Mareček ČERVEN Teršová Věra Čížek Oldřich Barták Oldřich Rodová Milena Chaloupka Karel Nováková Marie Mašek Václav Podholová Slavomila Marečková Eva Hyndrák Milan Poslušná Hana Martínková Jiřina Horáčková Anna Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. ROZLOUČENÍ V poslední době odešli ze života dva významní občané našeho města, kteří se zapsali do jeho historie. V květnu skončil svůj život Josef PEŠEK (86), kterého zvláště starší generace znala jako společenského a vždy dobře naladěného souseda. Měl velice rád své rodné Mnichovice a podílel se svého času na jejich kulturním růstu. V poválečném období se s nadšením věnoval hereckému a později i režisérskému umění v divadelním spolku Naše scéna. Rádi jsme se bavili jeho Lacina Václav Slavíčková Jarmila Polesná Alena Springerová Danuše Lacinová Libuše Štorc Karel Kočí Karel komickými postavami a jeho vypravěčským uměním. Známé byly jeho přednášky s obrazy a často i s hudbou ještě v kulturním domě ve staré škole. Měl velmi rád lidovou hudbu, národní písničky a vášnivě rád tančil. Když hrála Mnichovanka, nebyl k udržení. Ještě loni na důchodcovském bále by se rád předvedl jak za mladých let. Byl životním optimistou až do poslední chvíle a nevěřil, že i on bude muset jednou odejít... A tak na jeho poslední cestě zahrála mu jeho milovaná Mnichovanka oblíbenou píseň Horo, horo, vysoká jsi, má panenko vzdálená jsi... Tvoje Mnichovice Ti děkují. Sbohem, Pepo! Začátkem června odešel Antonín JELEN (81), jeden z významných sportovců a funkcionářů Tělovýchovné jednoty Mnichovice. Už Poděkování Děkuji všem, kteří se přišli dne 10. června naposledy rozloučit s mým drahým tatínkem Antonínem Jelenem. Upřímné poděkování za projevenou soustrast patří jeho bývalým kamarádům a kolegům z a.s. Kovošrot. Obzvlášť vřele děkuji členům místního oddílu pozemního hokeje, kteří svou přítomností v této smutné chvíli podpořili celou naši rodinu. Za všechny pozůstalé Drahomíra Jeništová s rodinou v letech krátce před válkou hájil branku družstva ledního hokeje, aby později vstoupil do tehdy právě založeného družstva pozemního hokeje. Tady se věnoval nejen hře, ale ujal se přípravy družstev mládeže, dělal svědomitě jednatele i hospodáře a stal se i místopředsedou oddílu. Ještě v nedávné době pracoval v různých funkcích ve výboru Tělovýchovné jednoty Mnichovice. Jeho jméno bude významně zapsáno do historie mnichovického sportu. Dík za tvou nezištnou práci, Toníku! A. Mareček Život Mnichovic, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Jolana Šimerová, členové: Mgr. Jakub Žvejkal, Veronika Škvorová, Linda Vrbíková-Skoumalová, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, L. Gore, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová. Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: Mgr. J. Žvejkal, J. Šimerová, A. Mareček, I. Hladíková, Ing. I. Drbohlav Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskla Tiskárna PEMA, Nad Primaskou 45, Praha 10, Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: 20

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více