Nezávislý občasník obce Dobříkov ročník IX. číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezávislý občasník obce Dobříkov ročník IX. číslo 1 26.3.2003"

Transkript

1 Dobříkovské noviny Nezávislý občasník obce Dobříkov ročník IX. číslo DOBŘÍKOV FINALISTOU ZLATÉHO ERBU Naše obec se umístila mezi finalisty pátého ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky Zlatý erb Soutěžilo se ve třech kategoriích města, obce, regiony. V kategorii obcí se do finále dostal Dobříkov, Chudčice (Jihomoravský kraj, okres Brno venkov) a Osvětimany (Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště). Byli jsme pozváni na Setkání finalistů dne do kongresového centra Aldis v Hradci Králové, kde na konferenci ISSS za účasti ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a dalších významných osobností došlo k vyhlášení výsledků. Získali jsme cenu Zlatý erb za 3.místo v kategorii obcí. Cenu převzal webmaster Miloš Vích a Lenka Krausová. Lenka Krausová a Miloš Vích UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU VE VYSOKÉM MÝTĚ S účinností od vstoupila v platnost vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. V konečném důsledku to znamená, že se v letošním roce změní téměř všem poplatníkům daně z nemovitosti jejich daňová povinnost. Tato nová výše daně bude poplatníkům sdělena hromadnými předpisnými seznamy, které budou uloženy v budově našeho finančního úřadu, nebo platebními výměry. V průběhu měsíce dubna budou všem fyzickým osobám rozeslány složenky rovněž s uvedením nové výše této daně. Zároveň vstoupila v platnost novela zákona o dani z nemovitosti č. 576/2002 Sb., jejíž nejpodstatnější části je to, že poplatníci daně z nemovitosti nemusejí podávat daňové přiznání v případě, že u nich došlo k ukončení nároku na osvobození od této daně za předpokladu, že daňové přiznání bylo v minulém období podáno a osvobození v něm bylo správně uplatněno. S případnými dotazy se můžete obracet přímo na telefonní číslo , pan Petr Mohyla. Ing. Miroslav Zehnálek, ředitel POPLATKY OBCI Žádáme občany, nájemce a majitele nemovitostí o úhradu do 31.března Platí se v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu v době od 8 do 11 a od 14 do 17 hodin, účetní obce paní Ludmile Mikové. Je možné zaplatit i převodem na účet obce u České spořitelny Choceň, číslo /0800, kde uveďte jméno plátce a číslo popisné domu. Dle vyhlášky obce o místních poplatcích platí majitelé psů 40,- Kč za jednoho psa a 100,- Kč za každého dalšího psa v domě. Za odpady platí opět v tomto roce každý občan částku 180,- Kč, třetí a další dítě v rodině je osvobozeno, majitelé nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí 180,- Kč za nemovitost. Je možné zaplatit ve dvou splátkách. Stočné platí majitelé nemovitostí dle množství odebrané vody (vodné), účtované a.s.vak Jablonné nad Orlicí. Nájem z obecních pozemků platí nájemci dle platných nájemních smluv. Ludmila Miková VEČER ČARODĚJNIC V DOBŘÍKOVĚ 30. dubna začne v 19 hodin ve sportovním areálu za kostelem večer čarodejnic. To si nikdo z dětí ani dospělých nemůže nechat ujít, aby se neblýskl ve stylovém oblečení typu čarodějnického. Soutěžit se bude o nej čarodějnici a o nejoriginálnější čarodějnické koště. K dobré náladě přispěje oblíbená country kapela Ještěřice i dobré občerstvení z udírny i ohně. Informace Nikola Kajsrlíková a Zbyněk Kraus. PESTRÉ DOBŘÍKOVSKÉ LÉTO 20.června - Staré pecky a fláky /Radio KISS/ Červenec - Pivní tábor 8.srpna - Diskotéka /DJ Fikejz/ DĚTSKÝ DEN Letos chceme popřát dětem k jejich svátku již v sobotu 24.května. Aby byla oslava jak se patří, organizace se ujaly dobříkovské ženy společně se Sborem dobrovolných hasičů Dobříkov. Dětský den plný soutěží, her, ukázek požárního zásahu, sladkých odměn a překvapení bude zahájen ve 14 hodin na hřišti. J.Neprašová a H.Kropáček JARNÍ BOHOSLUŽBY První bohoslužba v dobříkovském roubeném kostele bude na Květnou neděli 13.dubna, další na Boží hod velikonoční 20.dubna. Potom již pravidelně po čtrnácti dnech, 11.5., 25.5., 8.6., Začínají vždy ve 14 hodin. Jiří Plhák VELIKONOČNÍ TURNAJE Tradiční velikonoční turnaje pořádá TJ Sokol v sále sokolovny. V sobotu 5.dubna volejbalový turnaj O putovní pohár starostky obce smíšených družstev neregistrovaných hráčů. Zahájení v 9.00 hodin. Informace Milan Nepraš a Jiří Čížek. V sobotu 19.dubna turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů v kategorii muži a veteráni nad 50 let. Zahájení v 8.30 hodin. Informace Jaroslav Rouha. F.Lebeda Milí čtenáři, přejeme Vám krásné Velikonoce a hodně veselých koled od malých i velkých koledníků! Vydává Obecní úřad Dobříkov, čp. 29, Vysoké Mýto, IČO , pro informaci občanů zdarma. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem : MK ČR E Podepsané příspěvky přijímá obecní úřad a redakční rada novin ve složení: Lenka Krausová, Petr Bříza. Za obsah článků odpovídají autoři.

2 strana 2 Dobříkovské noviny INFORMACE ZASTUPITELSTVA - Rozpočet obce na rok 2003 schválilo ZO dne jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 4 709,2 Kč tvoří: daňové příjmy 2 448,5 tis., nedaňové 144,- tis., kapitálové příjmy 10,- tis. a přijaté dotace ve výši 2 106,7 tis. Kč. Výdaje ve výši 6 826,4 Kč tvoří běžné výdaje 4 331,5 tis. a kapitálové výdaje 2 494,9 tis. Do rozpočtu bude zapojena rezerva z roku 2002 ve výši 2 117,2 tis. Kč. Kromě běžného provozu obce a školy a údržby obecního majetku, je ve výdajích počítáno s výstavbou čistírny odpadních vod ve škole, opravou kanalizace na návsi, výstavbou infrastruktury pod lesem, opravou podlah a oken sokolovny a opravou místních komunikací a chodníků. - Byl vyhlášek konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ Dobříkov, protože paní Věra Paličková byla jmenována do doby nástupu ředitele vzešlého z konkurzního - řízení, nejdéle do 31.srpna Rozpočet Základní školy byl schválen ve výši ,- Kč - Obec podala žádost Pardubickému kraji o finanční podporu těchto projektů: Výstavba ČOV v Základní škole Dobříkov, Dobříkovské rybníky a potoky součástí zdravého života v obci, Podpora činnosti sportovních oddílů a sportovních aktivit dětí a mládeže, Propagační materiály obce. - ZO schválilo vyhlášku o příspěvku rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na žáky mateřské školy a školní družiny. - ZO schválilo vyhlášku o územním plánu obce Dobříkov - Bylo vydáno stavební povolení na výstavbu čistírny odpadních vod ve škole L.Krausová na pozemcích obce v různých místech Dobříkova, nalézají se komposty, štěrk, písek, dřevo stavební i palivové, trabant bez SPZ, cihly, železný šrot, bouda, Vyhláška obce o záboru veřejného prostranství se souhlasem obecního úřadu je mezi obyvateli dostatečně známa a cena 2 Kč/m2/den zůstává nezměněna. Proto se domníváme, že zmiňované předměty lze zahrnout mezi věci nalezené (neboť nikdo se nehlásí k záboru) a budou na náklad obce nejpozději do odklizeny a rozprodány zájemcům, aby se uhradily náklady spojené s odvozem Jiří Svatoš O POTOKY JE TŘEBA PEČOVAT ( 50 ZÁKONA O VODÁCH) V katastru obce Dobříkov, tzn. v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy, se nachází Dobříkovský potok a několik dalších drobných bezejmenných pravostranných přítoků řeky Loučné ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Chrudim. Koryta těchto vodních toků se nacházejí z velké části na soukromých pozemcích. Vlastníci těchto pozemků mají dle zákona o vodách (tzv. vodní zákon) určité povinnosti: a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky, c) strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před účinností tohoto zákona, d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku, e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod., f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění, g) strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích. DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLY Od 1.ledna 2003 vznikla v rámci přechodu všech základních a mateřských škol do právní subjektivity příspěvková organizace s názvem Základní škola Dobříkov, která má čtyři součásti, základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu. Ředitelkou školy byla do doby konání konkurzu jmenovaná paní Mgr.Věra Paličková. Zřizovatelem školy je Obec Dobříkov. pokračování na straně 3 KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V ROCE 2003 Odvoz popelnic (středy): 19.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., Odvoz plastů (čtvrtky): 10.4., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., , , Odvoz skla : nepravidelně, po naplnění zvonů Nebezpečných odpadů: mobilní svoz předáním na stanovištích ve dnech a RECEPTÁŘ Čokoládové muffiny Rozšlehej půl šálku oleje, pískového a vanilkového cukru, šálek mléka a jedno vejce. Přidej dva šálky polohrubé mouky s práškem do pečiva a vymíchej těsto. Přihoď do něj dvě lžíce čokolády na vaření nasekané na kousky a hmotu rozděl do papírových košíčků. Peč v troubě na 180 C po dobu 20 minut. Lenka Krausová ml. Kokosové řezy Zvážíme 5 vajec = váha cukru. Žloutky a cukr třeme do pěny, přidáme 5 lžic vody a trochu oleje a ještě třeme. Od váhy cukru odečteme 8 dg = váha mouky (napůl hladkou a polohrubou). Vmícháme mouku, 1 kypřící prášek a sníh z 5 bíljků. Pečeme na vymazaném a vysypaném plechu při střední teplotě do růžova. 1. náplň: Umeleme 2 balíčky piškotů, přidáme 5 lžic rumu, mléko dle potřeby a skleničku kyselé marmelády. Natřeme na vychladlou placku. 2. náplň: Povaříme 12,5 dg kokosu + ¼ l mléka + 2 lžíce cukru za stálého míchání 3 minuty. Potom do směsi přidáme 12,5 dg tuku (Zlatá Hana, Hera) a necháme rozpustit. Vlahou směs naneseme na piškotovou náplň. Řezy nakonec ozdobíme čokoládovou polevou pocákáme je. Dobrou chuť Vám přeje Jiřina Švadlenková. DĚTSKÝ KARNEVAL V neděli 9.března odpoledne zaplnily sál dobříkovské sokolovny dobříkovské i přespolní děti. Dobříkovské ženy pro ně uspořádaly tradiční dětský karneval. Rej masek zpestřil svým vystoupením kouzelník, lákadlem byla i zvířátka z nafukovaných balónků. Domácí cukroví od dobříkovských žen šlo šmahem na odbyt, bylo opravdu výborné. Děkujeme všem, které přiložily ruku k vydařenému dílu. Jaroslava Neprašová

3 Dobříkovské noviny strana 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLY pokračování ze strany 2 Z celé řady organizačních změn, které vznikly zřízením právního subjektu, chceme rodiče upozornit na tyto změny: 1. Provoz mateřské školy od 6,30 do 15,45 hodin 2. Vyučování v základní škole začíná v 8.00 hodin. 3. Budova školy pro všechny žáky ZŠ, kromě dojíždějících, bude otevřena každé ráno až v 7,30 hodin. 4. Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady mateřské školy i školní družiny činí 50,-Kč měsíčně na žáka. Příspěvek musí být uhrazen vždy do 15. dne v daném měsíci. 5. Rodičům nabízíme pro usnadnění komunikace se základní i mateřskou školou, školní jídelnou i družinou využití ové pošty: 6. Pro omlouvání nepřítomnosti žáků, odhlašování obědů aj., především formou zpráv SMS, slouží mobilní telefon číslo Děkujeme za pochopení a těšíme se na dobrou komunikaci a spolupráci s Vámi. Mgr. Věra Paličková, ředitelka ZŠ Dobříkov NAŠE SENÁTORKA OTEVŘELA KANCELÁŘ Ing. Václava Domšová, senátorka za volební obvod č.48, otevřela dne svou senátorskou kancelář na adrese: 1.patro Společenské centrum, Panská ulice 1492, Rychnov nad Kněžnou, tel. a fax: , Napsala nám k tomu: Senátorským dnem v regionu je zpravidla každé pondělí. Provoz kanceláře je zajištěn i v ostatních pracovních dnech moji asistentkou a to v době od 8.00 do hodin (na základě předchozí telefonické domluvy lze i v jiném čase). Dále je možno sjednávat schůzky nebo konzultovat Vaše náměty, problémy a připomínky po celý den na telefonu Součástí mých senátorských dnů budou i návštěvy v jednotlivých městech, obcích a institucích. Ráda bych se při těchto návštěvách seznámila s problematikou Vaší obce i Vašich občanů. Proto bych ráda využila případné možnosti setkat se s občany. Na závěr si dovoluji vyslovit přesvědčení, že společným úsilím můžeme přispět k rozvoji našich měst a obcí. S pozdravem a úctou Ing. Václava Domšová, senátorka. OBECNÍ KNIHOVNA V DOBŘÍKOVĚ V roce 2002 navštěvovalo knihovnu 71 čtenářů, z toho 15 mladších 15 let. Ze Základní školy v Dobříkově jen dva žáci. Knihovna vlastní knih, z toho knih krásné literatury a 965 naučné. Bylo vypůjčeno knih a časopisů. Knihovna je otevřena v pondělí od 15 do 18 hodin. V době půjčování si můžete prohlédnout a zakoupit vyřazené knihy z fondu knihovny, v počtu asi 200 kusů. Zájem obyvatel o půjčování knížek je potěšující. Je trochu škoda, že naši knihovnu nenavštěvuje více mládeže a dětí školou povinných. Pro zlepšení této situace se v blízké budoucnosti připravují změny. Počítačová technika, která nás v dnešní době provází na každém kroku, ovlivní i chod naší knihovny. Pro čtenáře z toho plynou pouze výhody. Rozšíří se otevírací doba knihovny, zpružní se spolupráce s Městskou knihovnou v Chocni, bude možné objednat a zajistit knihy (i více kusů od jednoho titulu) podle přání a potřeb čtenářů během několika dnů. Plánuje se zavedení internetu veřejně přístupného pro všechny občany v prostorách budovy Obecního úřadu v Dobříkově. Koncem roku 2002 byla dobříkovská knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 2744/2002 a novým názvem Obecní knihovna Dobříkov. Obec, která je zřizovatelem knihovny, požádala o dotaci MK ČR na její modernizaci. Věříme, že naši stálí čtenáři budou s novou nabídkou spokojeni, a že jejich řady rozšíří další zájemci. Bohumil Hanzl a Renata Pinkasová Z KRONIKY (ZE VZPOMÍNEK FRANTIŠKA TOUŠKA Z ROKU 1866) Chlévy pro dobytek i koně byly malé, s nízkými stropy a dobytka v nich stávalo málo a také užitek z něho býval skrovný. Stodoly většinou ještě roubené a došky kryté, ač skrovných rozměrů přece stačily pojmouti všechnu úrodu, protože dobrá třetina polí ležela úhorem, aby si prý odpočala a pohnojila výkaly na nich pašeného dobytka hovězího i ovcí, kterých se chovalo dříve v každém statku i více kusů. Hygiena, pořádek a čistota byly často velmi zanedbávány, o pohodlí ani nemluvě. Na dvoře statků plno smetí, hnojiště neuspořádaná, dvůr nerovný, plný dolíků vyhrabaných drůbeží a louží hnojůvky, která velmi často bez užitku vytékala strouhou ven, za vrata. Jen ve velkých statcích měli va světnicích podlahu a ta byla většinou jen na horní polovičce, ostatní část byla vydlážděna cihlami nebo byla tu jen udusaná zem. V chalupách a menších statcích byla vesměs podlaha jen hliněná. Milena Štosková Chcete jít se mnou někam k rovníku i když tam není ani chodníku, nebo Vám stačí jít na kraj světa, ale i tam vede spletitá cesta. Tak radějí vykročme směrem Praha-Prčice, tam to známe z těch dvou cest nejvíce, tudy vede trasa známou krajinou, netřeba užít mapy, buzoly ani jedinou. Je to sice také štreka dlouhá, lecos bude bolet až ouhá, ale nějaké mazání na to je, když se včas a správně užije. Ten konec cesty a muky je už nedaleko, tak přidejme, aby nám štěstí neuteklo, neboť na nás čeká čára cílová s pocitem blaha náruč Gabrielova. Kam Vás nepozvu je k bráně nebeské, na to si sv.petr, dlouho počká ještě, vždyť nám ráno cesta opět začíná a tak dej bože, ať dlouhé časy přežívá. Jiří Čížek CESTA POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY K pohádkovému zápisu do 1. třídy ZŠ Dobříkov pro školní rok přišlo devět budoucích prvňáčků: Bártová Dana, Bártová Martina, Braun Filip, Kajsrlík Matyáš, Kittnarová Vendula, Kopecký Roman, Kropáček Tomáš, Pinkasová Tereza, Vávra David. K jednotlivým úkolům zápisní zkoušky doprovázeli předškoláky víla Amálka, vodník, Sněhurka, princezny, kuchař a čarodějnice. Děti předvedly své dovednosti a schopnosti. Hezky zpívaly, cvičily, přednášely i kreslily. Všichni budoucí prvňáčkové byli velice šikovní a již se na ně od září těšíme. učitelky ZŠ

4 strana 4 Dobříkovské noviny MOUDROST SOVY, PESTROST DUHY, to je heslo, které je logem naší mateřské školy. Nové pojetí výchovné práce představuje tvořivý přístup, kde nejsme omezovány vnuceným programem. Dítě se nejlépe učí vlastní prožitou zkušeností. Proč je kladen důraz na prožitky dítěte? Všechno neznámé vzbuzuje v člověku určitý pocit nejistoty. Pocity provázejí duševní děje, jsou spjaty s pamětí, mají vliv na výsledky i průběh učení. Tam, kde je pro dítě zajištěno podnětné a pohodové prostředí s převahou kladného citového ladění, bude i jeho poznávání a učení jednodušší a z hlediska kódování pamětních zážitků vlivem emocí dlouhodobější. My se snažíme citově prožívat s dětmi všechny ty dny, kterými dětem můžeme zprostředkovat poznávání lidových tradic. Zvlášť my, dříve narozené učitelky, si toto užíváme, kdy bez následků ubylo politických nástěnek a přibylo opomíjených tradic. Ve školce tančí čerti s andělem a Mikulášem, v jesličkách leží Ježíšek, nemusí se zpívat jen Padá sníh, ale i Narodil se Ježíšek. V únoru jsme uspořádali karneval s názvem Haló pane Karnevale, račte dále, račte dále! Děti si připravily švédský stůl a ve vlastnoručně zhotovených maskách tancovaly v různých rytmech neúnavně a s nadšením. S dětmi jsme říkaly Masopust, Masopust, jenom ty nás neopusť a už je pryč. Nevadí, začínáme se chystat na vynášení Morény, na čarodějnice, Velikonoce, ale nezapomeneme ani na Svátek práce, protože bez práce nejsou koláče, což je také potřeba vštěpovat od nejútlejšího věku. Potom Svátek matek, výlety, plavecký výcvik a představte si, že se děti už těší, jak budou ve školce spát ve spacáku a jak půjdou hledat do lesa poklad skřítků. To nám ten školní rok zase utekl! Tedy ještě ne, ale znáte to, čas je běžec s dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si učitelky MŠ PODKARPATSKÝ KOSTELÍK Milí přátelé, rád bych Vás v úvodu této zprávy pozdravil, a přes všechnu bídu a bláznovství dnešní doby Vám popřál požehnaný čas postu a Velikonoc. Požehnaný nejen pro nás, ale pro celý svět. Přál bych si, aby v nás převládl zdravý rozum a touha po míru. Abychom dokázali překročit povrchní hradbu vlastního egoismu, jak k tomu postní doba vyzývá. Nicméně tématem této zprávy není válečný konflik v Iráku, i když nám všem leží na srdci, ale informace o probíhajících pracech na Podkarpatském kostelíku. Z dotace ústřední rady CČSH v Praze byla v loňském roce provedena firmou OK Pyrus sanace celého objektu kostela. Součástí těchto prací byl nátěr objektu ochranným přípravkem proti povětrnostním vlivům, chemické ošetření objektu proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním a výměna některých poškozených dřevěných částí konstrukce. Celková výše nákladů byla ,- Kč. Vedle oprav objektu kostela proběhla i první etapa restaurování rokokového ikonostasu. Akce je z 90% financována z Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR a restaurátorské práce jsou rozděleny do tří etap V letošním roce bude restaurování probíhat druhou etapou na jejímž konci by měla být horní část ikonostasu znovu osazena. V roce 2002 bylo započato i s restaurováním chórové přepážky. Z Pardubického kraje se rovněž podařilo získat grant na opravu kulturních památek ve výši ,-Kč, který bude společně s finanční dotací diecéze v Hradci Králové použit na restaurování tří deskových obrazů z mobiliáře v Dobříkově. Restaurátorské práce tak navázaly na celkovou opravu objektu kostela a jejich cílem je nejen zachovat, ale i využít kulturní dědictví k obohacení našeho života. S přáním dobrého. Jiří Plhák ÚSPĚCH STOLNÍCH TENISTŮ V sobotu se zúčastnilo družstvo dobříkovských stolních tenistů ve složení Rouha Jaroslav, Rouha Tomáš, Kopecký Roman, Beneš Radek, Štosek Zdeněk a Lebeda František silně obsazeného 3.ročníku Memoriálu Karla Heina v Chocni. Do finálové skupiny se probojoval Radek Beneš, který skončil na konečném 7. místě a Zdeněk Štosek na 6. místě. Turnaje se zúčastnilo celkem 26 hráčů. Zdeněk Štosek V sobotu se zúčastnilo družstvo dobříkovských stolních tenistů ve složení Kopecký Roman, Beneš Radek, Štosek Zdeněk, Lebeda František tenisového turnaje v sousední obci Týnišťko. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů. Do finálové skupiny postoupili všichni, po vyřazovacích kolech se nejlépe umístil Zdeněk Štosek na 4. místě a Roman Kopecký na místě 8. Ve čtyřhře vybojovali zlato Roman Kopecký a Radek Beneš V žácích skončil na místě 2. Jan Kopecký. KULTURISTIKA Mistrovství Moravy staršího dorostu Ivo Bezdíček - do 65 kg - 5.místo Mistrovství ČR mladšího a staršího dorostu, Orlová Michal Rouha - ml.d.- do 65 kg - 8. místo - Ivo Bezdíček - st.d. - do 60 kg - 5.místo Mistrovství Čech juniorů, Hradec Králové Tomáš Bezdíček - do 65 kg - 2. místo SOUSTŘEDĚNÍ 2003 NĚMČIČKY Ve dnech nabíralo naše fotbalové mužstvo fyzickou kondici na soustředění v Němčičkách na Moravě. Nocleh byl zajištěn v místní ubytovně Sokola Němčičky ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s výhledem na místní sjezdovku. O doplňování ztracených kalorií se staralo na vysoké úrovni duo šéfkuchařů Čenda a Pijáček. Na závěr soustředění se konala ve vinném sklípku velká sláva. Náš stále ještě aktivní hráč a sponzor Dobříkova Zbyněk Kraus zde oslavil své padesátiny. Posezení u cimbálové muziky spojené s koštováním vína se všem moc líbilo. Touto cestou blahopřejeme ještě jednou našemu Zbyňkovi a přejeme hodně zdraví a sportovních úspěchů. Fotbalisti a fanoušci

5 Dobříkovské noviny strana 5 JARO S DOBŘÍKOVSKÝM FOTBALEM MUŽSTVO A : trenér: Jiří Svoboda, asistent trenéra: Petr Dvorský, vedoucí mužstva: Libor Hradecký sestava: Filip Dvorský, Tomáš Trkal, Jan Dostál, Milan Dostál, Zbyněk Kraus, Daniel Fajfr, Jiří Jedlička, Robert Klička, Petr Rydval, Zdeněk Barták, Lukáš Houžvička, Jan Horníček, Petr Horníček, Petr Johan. Rozlosování: So FC Žamberk - Sokol Dobříkov Ne Jiskra Heřmanův Městec Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov SK Holcim Prachovice So SK Holice - Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov TJ Lanškroun Čt Sokol Dobříkov - 1.FC Žamberk Ne SK Masokombinát Polička- Sokol Dobříkov Čt SKP Slovan Moravská Třebová -Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov- FK Česká Třebová So Sokol Dobříkov FC Lekva Skuteč So TJ Jiskra Litomyšl- Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov AFK Atlantic Bohdaneč So TJ Vysoké Mýto - Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov- FC Loko Pardubice MUŽSTVO B : trenér: František Lebeda, vedoucí mužstva: Jaroslav Kopecký sestava: Jiří Rychtařík, Jaroslav Klapal, Martin Motl, Tomáš Horníček, Pavel Kašpar, Radek Březina, Tibor Csernyanszky, Roman Kopecký, Martin Kopecký, Jiří Pištora, Aleš Brzobohatý, Jan Zachař, Martin Menclík. Rozlosování: Ne Sokol Dobříkov B -Dolní Dobrouč Ne Brandýs nad Orlicí- Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B - Králíky B Ne Kunvald -Sokol Dobříkov B Čt Rudoltice -Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B -Dlouhoňovice So Němčice-Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B -Vysoké Mýto B Ne Sokol Dobříkov B - Helvíkovice So Boříkovice-Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B -Dolní Čermná

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí *MVCRX00UYJNV* MVCRX00UYJNV prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Topolná Topolná 420 687 11 IČO : 00291421 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v Kč sestavený ke dni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016 XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE SVITAVY září 2015 květen 2016 Krajské olympiády se zúčastnilo: 44 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 29 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.330 startujících Regionálních

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Obsah: 1 Hospodaření obce... 1 1.1 Rozpočet, plnění rozpočtu... 1 1.2 Majetek obce... 2 2 Dlouhodobé závazky - úvěry... 2 2.1 Úvěr za bytovou

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více