Nezávislý občasník obce Dobříkov ročník IX. číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezávislý občasník obce Dobříkov ročník IX. číslo 1 26.3.2003"

Transkript

1 Dobříkovské noviny Nezávislý občasník obce Dobříkov ročník IX. číslo DOBŘÍKOV FINALISTOU ZLATÉHO ERBU Naše obec se umístila mezi finalisty pátého ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky Zlatý erb Soutěžilo se ve třech kategoriích města, obce, regiony. V kategorii obcí se do finále dostal Dobříkov, Chudčice (Jihomoravský kraj, okres Brno venkov) a Osvětimany (Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště). Byli jsme pozváni na Setkání finalistů dne do kongresového centra Aldis v Hradci Králové, kde na konferenci ISSS za účasti ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a dalších významných osobností došlo k vyhlášení výsledků. Získali jsme cenu Zlatý erb za 3.místo v kategorii obcí. Cenu převzal webmaster Miloš Vích a Lenka Krausová. Lenka Krausová a Miloš Vích UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU VE VYSOKÉM MÝTĚ S účinností od vstoupila v platnost vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. V konečném důsledku to znamená, že se v letošním roce změní téměř všem poplatníkům daně z nemovitosti jejich daňová povinnost. Tato nová výše daně bude poplatníkům sdělena hromadnými předpisnými seznamy, které budou uloženy v budově našeho finančního úřadu, nebo platebními výměry. V průběhu měsíce dubna budou všem fyzickým osobám rozeslány složenky rovněž s uvedením nové výše této daně. Zároveň vstoupila v platnost novela zákona o dani z nemovitosti č. 576/2002 Sb., jejíž nejpodstatnější části je to, že poplatníci daně z nemovitosti nemusejí podávat daňové přiznání v případě, že u nich došlo k ukončení nároku na osvobození od této daně za předpokladu, že daňové přiznání bylo v minulém období podáno a osvobození v něm bylo správně uplatněno. S případnými dotazy se můžete obracet přímo na telefonní číslo , pan Petr Mohyla. Ing. Miroslav Zehnálek, ředitel POPLATKY OBCI Žádáme občany, nájemce a majitele nemovitostí o úhradu do 31.března Platí se v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu v době od 8 do 11 a od 14 do 17 hodin, účetní obce paní Ludmile Mikové. Je možné zaplatit i převodem na účet obce u České spořitelny Choceň, číslo /0800, kde uveďte jméno plátce a číslo popisné domu. Dle vyhlášky obce o místních poplatcích platí majitelé psů 40,- Kč za jednoho psa a 100,- Kč za každého dalšího psa v domě. Za odpady platí opět v tomto roce každý občan částku 180,- Kč, třetí a další dítě v rodině je osvobozeno, majitelé nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí 180,- Kč za nemovitost. Je možné zaplatit ve dvou splátkách. Stočné platí majitelé nemovitostí dle množství odebrané vody (vodné), účtované a.s.vak Jablonné nad Orlicí. Nájem z obecních pozemků platí nájemci dle platných nájemních smluv. Ludmila Miková VEČER ČARODĚJNIC V DOBŘÍKOVĚ 30. dubna začne v 19 hodin ve sportovním areálu za kostelem večer čarodejnic. To si nikdo z dětí ani dospělých nemůže nechat ujít, aby se neblýskl ve stylovém oblečení typu čarodějnického. Soutěžit se bude o nej čarodějnici a o nejoriginálnější čarodějnické koště. K dobré náladě přispěje oblíbená country kapela Ještěřice i dobré občerstvení z udírny i ohně. Informace Nikola Kajsrlíková a Zbyněk Kraus. PESTRÉ DOBŘÍKOVSKÉ LÉTO 20.června - Staré pecky a fláky /Radio KISS/ Červenec - Pivní tábor 8.srpna - Diskotéka /DJ Fikejz/ DĚTSKÝ DEN Letos chceme popřát dětem k jejich svátku již v sobotu 24.května. Aby byla oslava jak se patří, organizace se ujaly dobříkovské ženy společně se Sborem dobrovolných hasičů Dobříkov. Dětský den plný soutěží, her, ukázek požárního zásahu, sladkých odměn a překvapení bude zahájen ve 14 hodin na hřišti. J.Neprašová a H.Kropáček JARNÍ BOHOSLUŽBY První bohoslužba v dobříkovském roubeném kostele bude na Květnou neděli 13.dubna, další na Boží hod velikonoční 20.dubna. Potom již pravidelně po čtrnácti dnech, 11.5., 25.5., 8.6., Začínají vždy ve 14 hodin. Jiří Plhák VELIKONOČNÍ TURNAJE Tradiční velikonoční turnaje pořádá TJ Sokol v sále sokolovny. V sobotu 5.dubna volejbalový turnaj O putovní pohár starostky obce smíšených družstev neregistrovaných hráčů. Zahájení v 9.00 hodin. Informace Milan Nepraš a Jiří Čížek. V sobotu 19.dubna turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů v kategorii muži a veteráni nad 50 let. Zahájení v 8.30 hodin. Informace Jaroslav Rouha. F.Lebeda Milí čtenáři, přejeme Vám krásné Velikonoce a hodně veselých koled od malých i velkých koledníků! Vydává Obecní úřad Dobříkov, čp. 29, Vysoké Mýto, IČO , pro informaci občanů zdarma. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem : MK ČR E Podepsané příspěvky přijímá obecní úřad a redakční rada novin ve složení: Lenka Krausová, Petr Bříza. Za obsah článků odpovídají autoři.

2 strana 2 Dobříkovské noviny INFORMACE ZASTUPITELSTVA - Rozpočet obce na rok 2003 schválilo ZO dne jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 4 709,2 Kč tvoří: daňové příjmy 2 448,5 tis., nedaňové 144,- tis., kapitálové příjmy 10,- tis. a přijaté dotace ve výši 2 106,7 tis. Kč. Výdaje ve výši 6 826,4 Kč tvoří běžné výdaje 4 331,5 tis. a kapitálové výdaje 2 494,9 tis. Do rozpočtu bude zapojena rezerva z roku 2002 ve výši 2 117,2 tis. Kč. Kromě běžného provozu obce a školy a údržby obecního majetku, je ve výdajích počítáno s výstavbou čistírny odpadních vod ve škole, opravou kanalizace na návsi, výstavbou infrastruktury pod lesem, opravou podlah a oken sokolovny a opravou místních komunikací a chodníků. - Byl vyhlášek konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ Dobříkov, protože paní Věra Paličková byla jmenována do doby nástupu ředitele vzešlého z konkurzního - řízení, nejdéle do 31.srpna Rozpočet Základní školy byl schválen ve výši ,- Kč - Obec podala žádost Pardubickému kraji o finanční podporu těchto projektů: Výstavba ČOV v Základní škole Dobříkov, Dobříkovské rybníky a potoky součástí zdravého života v obci, Podpora činnosti sportovních oddílů a sportovních aktivit dětí a mládeže, Propagační materiály obce. - ZO schválilo vyhlášku o příspěvku rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na žáky mateřské školy a školní družiny. - ZO schválilo vyhlášku o územním plánu obce Dobříkov - Bylo vydáno stavební povolení na výstavbu čistírny odpadních vod ve škole L.Krausová na pozemcích obce v různých místech Dobříkova, nalézají se komposty, štěrk, písek, dřevo stavební i palivové, trabant bez SPZ, cihly, železný šrot, bouda, Vyhláška obce o záboru veřejného prostranství se souhlasem obecního úřadu je mezi obyvateli dostatečně známa a cena 2 Kč/m2/den zůstává nezměněna. Proto se domníváme, že zmiňované předměty lze zahrnout mezi věci nalezené (neboť nikdo se nehlásí k záboru) a budou na náklad obce nejpozději do odklizeny a rozprodány zájemcům, aby se uhradily náklady spojené s odvozem Jiří Svatoš O POTOKY JE TŘEBA PEČOVAT ( 50 ZÁKONA O VODÁCH) V katastru obce Dobříkov, tzn. v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy, se nachází Dobříkovský potok a několik dalších drobných bezejmenných pravostranných přítoků řeky Loučné ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Chrudim. Koryta těchto vodních toků se nacházejí z velké části na soukromých pozemcích. Vlastníci těchto pozemků mají dle zákona o vodách (tzv. vodní zákon) určité povinnosti: a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky, c) strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před účinností tohoto zákona, d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku, e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod., f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění, g) strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích. DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLY Od 1.ledna 2003 vznikla v rámci přechodu všech základních a mateřských škol do právní subjektivity příspěvková organizace s názvem Základní škola Dobříkov, která má čtyři součásti, základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu. Ředitelkou školy byla do doby konání konkurzu jmenovaná paní Mgr.Věra Paličková. Zřizovatelem školy je Obec Dobříkov. pokračování na straně 3 KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V ROCE 2003 Odvoz popelnic (středy): 19.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 25.6., 16.7., 6.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., Odvoz plastů (čtvrtky): 10.4., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., , , Odvoz skla : nepravidelně, po naplnění zvonů Nebezpečných odpadů: mobilní svoz předáním na stanovištích ve dnech a RECEPTÁŘ Čokoládové muffiny Rozšlehej půl šálku oleje, pískového a vanilkového cukru, šálek mléka a jedno vejce. Přidej dva šálky polohrubé mouky s práškem do pečiva a vymíchej těsto. Přihoď do něj dvě lžíce čokolády na vaření nasekané na kousky a hmotu rozděl do papírových košíčků. Peč v troubě na 180 C po dobu 20 minut. Lenka Krausová ml. Kokosové řezy Zvážíme 5 vajec = váha cukru. Žloutky a cukr třeme do pěny, přidáme 5 lžic vody a trochu oleje a ještě třeme. Od váhy cukru odečteme 8 dg = váha mouky (napůl hladkou a polohrubou). Vmícháme mouku, 1 kypřící prášek a sníh z 5 bíljků. Pečeme na vymazaném a vysypaném plechu při střední teplotě do růžova. 1. náplň: Umeleme 2 balíčky piškotů, přidáme 5 lžic rumu, mléko dle potřeby a skleničku kyselé marmelády. Natřeme na vychladlou placku. 2. náplň: Povaříme 12,5 dg kokosu + ¼ l mléka + 2 lžíce cukru za stálého míchání 3 minuty. Potom do směsi přidáme 12,5 dg tuku (Zlatá Hana, Hera) a necháme rozpustit. Vlahou směs naneseme na piškotovou náplň. Řezy nakonec ozdobíme čokoládovou polevou pocákáme je. Dobrou chuť Vám přeje Jiřina Švadlenková. DĚTSKÝ KARNEVAL V neděli 9.března odpoledne zaplnily sál dobříkovské sokolovny dobříkovské i přespolní děti. Dobříkovské ženy pro ně uspořádaly tradiční dětský karneval. Rej masek zpestřil svým vystoupením kouzelník, lákadlem byla i zvířátka z nafukovaných balónků. Domácí cukroví od dobříkovských žen šlo šmahem na odbyt, bylo opravdu výborné. Děkujeme všem, které přiložily ruku k vydařenému dílu. Jaroslava Neprašová

3 Dobříkovské noviny strana 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLY pokračování ze strany 2 Z celé řady organizačních změn, které vznikly zřízením právního subjektu, chceme rodiče upozornit na tyto změny: 1. Provoz mateřské školy od 6,30 do 15,45 hodin 2. Vyučování v základní škole začíná v 8.00 hodin. 3. Budova školy pro všechny žáky ZŠ, kromě dojíždějících, bude otevřena každé ráno až v 7,30 hodin. 4. Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady mateřské školy i školní družiny činí 50,-Kč měsíčně na žáka. Příspěvek musí být uhrazen vždy do 15. dne v daném měsíci. 5. Rodičům nabízíme pro usnadnění komunikace se základní i mateřskou školou, školní jídelnou i družinou využití ové pošty: 6. Pro omlouvání nepřítomnosti žáků, odhlašování obědů aj., především formou zpráv SMS, slouží mobilní telefon číslo Děkujeme za pochopení a těšíme se na dobrou komunikaci a spolupráci s Vámi. Mgr. Věra Paličková, ředitelka ZŠ Dobříkov NAŠE SENÁTORKA OTEVŘELA KANCELÁŘ Ing. Václava Domšová, senátorka za volební obvod č.48, otevřela dne svou senátorskou kancelář na adrese: 1.patro Společenské centrum, Panská ulice 1492, Rychnov nad Kněžnou, tel. a fax: , Napsala nám k tomu: Senátorským dnem v regionu je zpravidla každé pondělí. Provoz kanceláře je zajištěn i v ostatních pracovních dnech moji asistentkou a to v době od 8.00 do hodin (na základě předchozí telefonické domluvy lze i v jiném čase). Dále je možno sjednávat schůzky nebo konzultovat Vaše náměty, problémy a připomínky po celý den na telefonu Součástí mých senátorských dnů budou i návštěvy v jednotlivých městech, obcích a institucích. Ráda bych se při těchto návštěvách seznámila s problematikou Vaší obce i Vašich občanů. Proto bych ráda využila případné možnosti setkat se s občany. Na závěr si dovoluji vyslovit přesvědčení, že společným úsilím můžeme přispět k rozvoji našich měst a obcí. S pozdravem a úctou Ing. Václava Domšová, senátorka. OBECNÍ KNIHOVNA V DOBŘÍKOVĚ V roce 2002 navštěvovalo knihovnu 71 čtenářů, z toho 15 mladších 15 let. Ze Základní školy v Dobříkově jen dva žáci. Knihovna vlastní knih, z toho knih krásné literatury a 965 naučné. Bylo vypůjčeno knih a časopisů. Knihovna je otevřena v pondělí od 15 do 18 hodin. V době půjčování si můžete prohlédnout a zakoupit vyřazené knihy z fondu knihovny, v počtu asi 200 kusů. Zájem obyvatel o půjčování knížek je potěšující. Je trochu škoda, že naši knihovnu nenavštěvuje více mládeže a dětí školou povinných. Pro zlepšení této situace se v blízké budoucnosti připravují změny. Počítačová technika, která nás v dnešní době provází na každém kroku, ovlivní i chod naší knihovny. Pro čtenáře z toho plynou pouze výhody. Rozšíří se otevírací doba knihovny, zpružní se spolupráce s Městskou knihovnou v Chocni, bude možné objednat a zajistit knihy (i více kusů od jednoho titulu) podle přání a potřeb čtenářů během několika dnů. Plánuje se zavedení internetu veřejně přístupného pro všechny občany v prostorách budovy Obecního úřadu v Dobříkově. Koncem roku 2002 byla dobříkovská knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 2744/2002 a novým názvem Obecní knihovna Dobříkov. Obec, která je zřizovatelem knihovny, požádala o dotaci MK ČR na její modernizaci. Věříme, že naši stálí čtenáři budou s novou nabídkou spokojeni, a že jejich řady rozšíří další zájemci. Bohumil Hanzl a Renata Pinkasová Z KRONIKY (ZE VZPOMÍNEK FRANTIŠKA TOUŠKA Z ROKU 1866) Chlévy pro dobytek i koně byly malé, s nízkými stropy a dobytka v nich stávalo málo a také užitek z něho býval skrovný. Stodoly většinou ještě roubené a došky kryté, ač skrovných rozměrů přece stačily pojmouti všechnu úrodu, protože dobrá třetina polí ležela úhorem, aby si prý odpočala a pohnojila výkaly na nich pašeného dobytka hovězího i ovcí, kterých se chovalo dříve v každém statku i více kusů. Hygiena, pořádek a čistota byly často velmi zanedbávány, o pohodlí ani nemluvě. Na dvoře statků plno smetí, hnojiště neuspořádaná, dvůr nerovný, plný dolíků vyhrabaných drůbeží a louží hnojůvky, která velmi často bez užitku vytékala strouhou ven, za vrata. Jen ve velkých statcích měli va světnicích podlahu a ta byla většinou jen na horní polovičce, ostatní část byla vydlážděna cihlami nebo byla tu jen udusaná zem. V chalupách a menších statcích byla vesměs podlaha jen hliněná. Milena Štosková Chcete jít se mnou někam k rovníku i když tam není ani chodníku, nebo Vám stačí jít na kraj světa, ale i tam vede spletitá cesta. Tak radějí vykročme směrem Praha-Prčice, tam to známe z těch dvou cest nejvíce, tudy vede trasa známou krajinou, netřeba užít mapy, buzoly ani jedinou. Je to sice také štreka dlouhá, lecos bude bolet až ouhá, ale nějaké mazání na to je, když se včas a správně užije. Ten konec cesty a muky je už nedaleko, tak přidejme, aby nám štěstí neuteklo, neboť na nás čeká čára cílová s pocitem blaha náruč Gabrielova. Kam Vás nepozvu je k bráně nebeské, na to si sv.petr, dlouho počká ještě, vždyť nám ráno cesta opět začíná a tak dej bože, ať dlouhé časy přežívá. Jiří Čížek CESTA POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY K pohádkovému zápisu do 1. třídy ZŠ Dobříkov pro školní rok přišlo devět budoucích prvňáčků: Bártová Dana, Bártová Martina, Braun Filip, Kajsrlík Matyáš, Kittnarová Vendula, Kopecký Roman, Kropáček Tomáš, Pinkasová Tereza, Vávra David. K jednotlivým úkolům zápisní zkoušky doprovázeli předškoláky víla Amálka, vodník, Sněhurka, princezny, kuchař a čarodějnice. Děti předvedly své dovednosti a schopnosti. Hezky zpívaly, cvičily, přednášely i kreslily. Všichni budoucí prvňáčkové byli velice šikovní a již se na ně od září těšíme. učitelky ZŠ

4 strana 4 Dobříkovské noviny MOUDROST SOVY, PESTROST DUHY, to je heslo, které je logem naší mateřské školy. Nové pojetí výchovné práce představuje tvořivý přístup, kde nejsme omezovány vnuceným programem. Dítě se nejlépe učí vlastní prožitou zkušeností. Proč je kladen důraz na prožitky dítěte? Všechno neznámé vzbuzuje v člověku určitý pocit nejistoty. Pocity provázejí duševní děje, jsou spjaty s pamětí, mají vliv na výsledky i průběh učení. Tam, kde je pro dítě zajištěno podnětné a pohodové prostředí s převahou kladného citového ladění, bude i jeho poznávání a učení jednodušší a z hlediska kódování pamětních zážitků vlivem emocí dlouhodobější. My se snažíme citově prožívat s dětmi všechny ty dny, kterými dětem můžeme zprostředkovat poznávání lidových tradic. Zvlášť my, dříve narozené učitelky, si toto užíváme, kdy bez následků ubylo politických nástěnek a přibylo opomíjených tradic. Ve školce tančí čerti s andělem a Mikulášem, v jesličkách leží Ježíšek, nemusí se zpívat jen Padá sníh, ale i Narodil se Ježíšek. V únoru jsme uspořádali karneval s názvem Haló pane Karnevale, račte dále, račte dále! Děti si připravily švédský stůl a ve vlastnoručně zhotovených maskách tancovaly v různých rytmech neúnavně a s nadšením. S dětmi jsme říkaly Masopust, Masopust, jenom ty nás neopusť a už je pryč. Nevadí, začínáme se chystat na vynášení Morény, na čarodějnice, Velikonoce, ale nezapomeneme ani na Svátek práce, protože bez práce nejsou koláče, což je také potřeba vštěpovat od nejútlejšího věku. Potom Svátek matek, výlety, plavecký výcvik a představte si, že se děti už těší, jak budou ve školce spát ve spacáku a jak půjdou hledat do lesa poklad skřítků. To nám ten školní rok zase utekl! Tedy ještě ne, ale znáte to, čas je běžec s dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si učitelky MŠ PODKARPATSKÝ KOSTELÍK Milí přátelé, rád bych Vás v úvodu této zprávy pozdravil, a přes všechnu bídu a bláznovství dnešní doby Vám popřál požehnaný čas postu a Velikonoc. Požehnaný nejen pro nás, ale pro celý svět. Přál bych si, aby v nás převládl zdravý rozum a touha po míru. Abychom dokázali překročit povrchní hradbu vlastního egoismu, jak k tomu postní doba vyzývá. Nicméně tématem této zprávy není válečný konflik v Iráku, i když nám všem leží na srdci, ale informace o probíhajících pracech na Podkarpatském kostelíku. Z dotace ústřední rady CČSH v Praze byla v loňském roce provedena firmou OK Pyrus sanace celého objektu kostela. Součástí těchto prací byl nátěr objektu ochranným přípravkem proti povětrnostním vlivům, chemické ošetření objektu proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním a výměna některých poškozených dřevěných částí konstrukce. Celková výše nákladů byla ,- Kč. Vedle oprav objektu kostela proběhla i první etapa restaurování rokokového ikonostasu. Akce je z 90% financována z Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR a restaurátorské práce jsou rozděleny do tří etap V letošním roce bude restaurování probíhat druhou etapou na jejímž konci by měla být horní část ikonostasu znovu osazena. V roce 2002 bylo započato i s restaurováním chórové přepážky. Z Pardubického kraje se rovněž podařilo získat grant na opravu kulturních památek ve výši ,-Kč, který bude společně s finanční dotací diecéze v Hradci Králové použit na restaurování tří deskových obrazů z mobiliáře v Dobříkově. Restaurátorské práce tak navázaly na celkovou opravu objektu kostela a jejich cílem je nejen zachovat, ale i využít kulturní dědictví k obohacení našeho života. S přáním dobrého. Jiří Plhák ÚSPĚCH STOLNÍCH TENISTŮ V sobotu se zúčastnilo družstvo dobříkovských stolních tenistů ve složení Rouha Jaroslav, Rouha Tomáš, Kopecký Roman, Beneš Radek, Štosek Zdeněk a Lebeda František silně obsazeného 3.ročníku Memoriálu Karla Heina v Chocni. Do finálové skupiny se probojoval Radek Beneš, který skončil na konečném 7. místě a Zdeněk Štosek na 6. místě. Turnaje se zúčastnilo celkem 26 hráčů. Zdeněk Štosek V sobotu se zúčastnilo družstvo dobříkovských stolních tenistů ve složení Kopecký Roman, Beneš Radek, Štosek Zdeněk, Lebeda František tenisového turnaje v sousední obci Týnišťko. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů. Do finálové skupiny postoupili všichni, po vyřazovacích kolech se nejlépe umístil Zdeněk Štosek na 4. místě a Roman Kopecký na místě 8. Ve čtyřhře vybojovali zlato Roman Kopecký a Radek Beneš V žácích skončil na místě 2. Jan Kopecký. KULTURISTIKA Mistrovství Moravy staršího dorostu Ivo Bezdíček - do 65 kg - 5.místo Mistrovství ČR mladšího a staršího dorostu, Orlová Michal Rouha - ml.d.- do 65 kg - 8. místo - Ivo Bezdíček - st.d. - do 60 kg - 5.místo Mistrovství Čech juniorů, Hradec Králové Tomáš Bezdíček - do 65 kg - 2. místo SOUSTŘEDĚNÍ 2003 NĚMČIČKY Ve dnech nabíralo naše fotbalové mužstvo fyzickou kondici na soustředění v Němčičkách na Moravě. Nocleh byl zajištěn v místní ubytovně Sokola Němčičky ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s výhledem na místní sjezdovku. O doplňování ztracených kalorií se staralo na vysoké úrovni duo šéfkuchařů Čenda a Pijáček. Na závěr soustředění se konala ve vinném sklípku velká sláva. Náš stále ještě aktivní hráč a sponzor Dobříkova Zbyněk Kraus zde oslavil své padesátiny. Posezení u cimbálové muziky spojené s koštováním vína se všem moc líbilo. Touto cestou blahopřejeme ještě jednou našemu Zbyňkovi a přejeme hodně zdraví a sportovních úspěchů. Fotbalisti a fanoušci

5 Dobříkovské noviny strana 5 JARO S DOBŘÍKOVSKÝM FOTBALEM MUŽSTVO A : trenér: Jiří Svoboda, asistent trenéra: Petr Dvorský, vedoucí mužstva: Libor Hradecký sestava: Filip Dvorský, Tomáš Trkal, Jan Dostál, Milan Dostál, Zbyněk Kraus, Daniel Fajfr, Jiří Jedlička, Robert Klička, Petr Rydval, Zdeněk Barták, Lukáš Houžvička, Jan Horníček, Petr Horníček, Petr Johan. Rozlosování: So FC Žamberk - Sokol Dobříkov Ne Jiskra Heřmanův Městec Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov SK Holcim Prachovice So SK Holice - Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov TJ Lanškroun Čt Sokol Dobříkov - 1.FC Žamberk Ne SK Masokombinát Polička- Sokol Dobříkov Čt SKP Slovan Moravská Třebová -Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov- FK Česká Třebová So Sokol Dobříkov FC Lekva Skuteč So TJ Jiskra Litomyšl- Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov AFK Atlantic Bohdaneč So TJ Vysoké Mýto - Sokol Dobříkov So Sokol Dobříkov- FC Loko Pardubice MUŽSTVO B : trenér: František Lebeda, vedoucí mužstva: Jaroslav Kopecký sestava: Jiří Rychtařík, Jaroslav Klapal, Martin Motl, Tomáš Horníček, Pavel Kašpar, Radek Březina, Tibor Csernyanszky, Roman Kopecký, Martin Kopecký, Jiří Pištora, Aleš Brzobohatý, Jan Zachař, Martin Menclík. Rozlosování: Ne Sokol Dobříkov B -Dolní Dobrouč Ne Brandýs nad Orlicí- Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B - Králíky B Ne Kunvald -Sokol Dobříkov B Čt Rudoltice -Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B -Dlouhoňovice So Němčice-Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B -Vysoké Mýto B Ne Sokol Dobříkov B - Helvíkovice So Boříkovice-Sokol Dobříkov B Ne Sokol Dobříkov B -Dolní Čermná

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Petřkovice. únor 2015 číslo 1

Petřkovice. únor 2015 číslo 1 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice únor 2015 číslo 1 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje v roce 2015, proto mi dovolte, abych Vám všem nejen

Více

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou

2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009. Brigáda, aneb dobré příklady táhnou ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 2. dubna 2009 Zdarma do každé domácnosti Číslo 1 ročník 2009 Slovo starosty Vážení spoluobčané, čtenáři, dlouhá zima je za námi a s nástupem teplejšího počasí budeme pokračovat

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se

Více

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín Číslo 1 leden 2002 Přání do nového roku Vážení spoluobčané, Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních. Stromečky

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka zdarma Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka prosinec 2014 13 Vážení spoluobčané, za velmi krátkou dobu mého působení v pozici starosty města mám již podruhé příležitost napsat úvodník pro městský zpravodaj.

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1/2015/4, tel. obec Valtrovice: 515 275 171, E-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, www.valtrovice.cz BUDOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 2015 Obsah: Návod jak postupovat při výstavbě

Více

Slovo starosty. Zpravodaj obce Prušánky

Slovo starosty. Zpravodaj obce Prušánky Slovo starosty Vážení prušánečtí spoluobčané, letošní zima se už doufám vyřádila a nám nezbývá, než se zase pustit do jarních prací, ale také do úkolů, které jsme si na rok 2013 stanovili. I přes zimu

Více

Naše obec v roce 2007

Naše obec v roce 2007 Prosinec 2007 vydává Obecní úřad Nezdenice Naše obec v roce 2007 Výstavby tělocvičny Výstavba tělocvičny Interiér se už rýsuje Vítání prvňáčků Turisté u šumavských jezer Hasiči u zdroje 1 Každým rokem

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více