listy TRHOVOSVINENSKÉ Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku Obecně závazná vyhláška omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Poprvé jsme se myšlenkou vydání této vyhlášky začali zabývat už téměř před rokem a to na základě stížností občanů. Hluk a nepořádek, který po skupinkách konzumujících alkohol např. na lavičkách města zůstává, vadí nejen našim občanům, ale překvapil i návštěvníky města. V některých případech docházelo dokonce i k výtržnictví a vandalismu. Při sestavování textu jsme čerpali nejen z vyhlášek a zkušeností měst, která již podobnou vyhlášku vydala, ale téměř každé slovo jsme konzultovali s pracovníky odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky. Tato nová vyhláška by tedy měla dát větší pravomoc městské i státní policii k udržování veřejného pořádku, k ochraně bezpečnosti, majetku i zdraví. Zákaz konzumace alkoholu ale nelze vyhlásit na všech veřejných prostranstvích, a proto bylo nutné vybrat lokality, ve kterých je toto jednání nejvíce konfliktní. Veřejná prostranství, kde bude konzumace alkoholu zakázána, jsme vybírali především podle toho, že by zde mohlo dojít k poškození historických památek, že se zde pohybují děti a mohla by být porušena ochrana jejich výchovy a také jsme přihlédli k tomu, která místa jsou nejproblémovější. Jde tedy o náměstí, včetně průchodu k Atriu a prostoru u ZUŠ, o okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie a pietní park, parky ve městě u Junioru, u tenisových kurtů a Weisserův park (na cestě ke Svaté Trojici), o prostor plánovaného parku a dětského hřiště pod přehradou a okolí ZŠ TS. Zatím jsme nevyznačili park u bývalé pily, chceme ho do vyhlášky zahrnout až po dokončení rekonstrukce Nového města. Mezi problémová místa patří i okolí kulturního domu. Zde jsme zatím vymezili prostor cesta ke KD včetně okolí mozaiky. Po dostavění přístavby kulturního domu počítáme s rozšířením i na tento prostor. Zákaz konzumace alkoholu bude platit i na nádraží a na zastávkách veřejné silniční hromadné dopravy na celém území města včetně všech místních částí. Mnohé z vás v tuto chvíli jistě napadnou další místa, kde vám pití alkoholu na veřejnosti vadí. Budeme velmi rádi, pokud se s námi o vaše nápady podělíte a budeme se jimi zabývat v souvislosti s aktualizací této vyhlášky po dostavbě kulturního domu a dokončení rekonstrukce Nového města. Původně jsme chtěli s vydáním této vyhlášky počkat právě na dokončení těchto dvou významných staveb ve městě, ale situace především v průchodu k Atriu je natolik neúnosná, že jsme se ji rozhodli vydat už nyní. listy Na druhou stanu ale nechceme z města udělat jakousi šachovnici míst s povolením či zákazem konzumace alkoholu, je třeba si uvědomit, že zmiňované skupinky se zde budou pohybovat stále, jako teď se budou přesouvat z místa, kde byli vyhnání, na jiné místo. Tato vyhláška chce vymezit místa, kde nám takovéto chování nejvíce vadí a kde může způsobit největší škodu. Vyhláška také popisuje výjimky, a to na a 1.1. příslušného roku, na povolené restaurační předzahrádky, na akce pravidelně pořádané městem (festival dechových hudeb Karel Valdauf a Zpívání u vánočního stromu) a organizátoři kulturních, sportovních či jiných akcí mohou o výjimku zažádat. Vyhláška je řádně vyvěšena na úřední desce a nabývá účinnosti Strážníci městské policie budou nejprve na porušení vyhlášky upozorňovat, sankce budou použity až při jejím opakovaném, popř. velmi významném porušení. Doufáme, že vydání této vyhlášky přispěje k ochraně veřejného pořádku, k úbytku stížností a k příjemnějšímu žití v našem městě. V. Korčaková místostarostka Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Tříkrálová sbírka Protipovodňová opatření Softbalová zimní halová sezóna Tříkrálová sbírka V letošním roce se během třídenní Tříkrálové sbírky v Trhových Svinech vybralo ,- Kč strana 8 Protipovodňová opatření Po dlouholetém úsilí našeho města se podařilo zahájit práce na Bukovickém potoce, který většina občanů nazývá Farský potok nebo Farská stoka strana 7 Softbalová zimní halová sezóna Ačkoliv je softbal ryze letní a venkovní sport na relativně velkém sportovišti, tak se v letošním roce poprvé za dvacet let naše družstvo žáků zapojilo do halových aktivit. strana 16 foto: P. Kysela foto: P. Kysela foto: P. Kysela

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 Město Trhové Sviny OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Článek 1 Úvodní ustanovení Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů, neboť by tato činnost mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku. Tato vyhláška sleduje ochranu výchovy dětí a mládeže a ochranu občanů, jejich bezpečnost, majetek a zdraví a směřuje k zamezení páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Předmětem regulace této obecně závazné vyhlášky je zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství. Konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích je činností, která narušuje veřejný pořádek ve městě. Článek 2 Vymezení pojmů 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen konzumace alkoholických nápojů). Článek 3 Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Trhové Sviny. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. 2. Zákaz se dále vztahuje na zastřešené i nezastřešené zastávky a nástupiště veřejné silniční hromadné dopravy na celém území města včetně všech částí obce. Zákaz platí i v okruhu 5 m kolem laviček, nacházejících se u zastávek a nástupišť. 3. Rada města Trhové Sviny může na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních či jiných akcí. Na řízení o rozhodování o výjimkách z obecně závazné vyhlášky se vztahují příslušná ustanovení správního řádu a postup při povolování výjimek se řídí správním řádem. Žádost musí být podána nejméně 21 dní před konáním akce. Žádost o výjimku podle tohoto odstavce není nutné podávat v případě, že je pořadatelem nebo spolupořadatelem město Trhové Sviny. Žádost musí obsahovat: a) jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, pokud akci pořádá fyzická osoba, nebo název, sídlo a IČ u právnické osoby, b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, d) způsob zabezpečení pořadatelské služby e) návrh opatření k zabezpečení veřejného pořádku. Článek 4 Výjimka ze zákazu 1. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku. 2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, které jsou zřízené v souladu s nařízením města Trhové Sviny č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád. 3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů během těchto akcí: a) festival dechových hudeb Karel Valdauf b) Zpívání u vánočního stromu (akce pořádaná městem nebo jeho organizacemi) Článek 5 Závěrečná ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Ing. Radislav Bušek starosta Mgr. Věra Korčaková místostarostka 1 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města souhlasí s přidělením bytu na DPS paní Růženě Lepšové, Trhové Sviny; ( pro 7) schválila dodatek č. 7 k nájemní smlouvě s Tepelným hospodářstvím Města Trhové Sviny ze dne a pověřuje starostu města jejím podpisem. (zvýšení nájemného v souladu s rozpočtem Města TS na rok 2012); ( pro 7) souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. KN st. 921/2 o výměře 1 m 2 v k.ú. TS, manželům Hajným za cenu stanovenou ZM v Třebíčku tj. 50,- Kč/m 2 ; ( pro 7) souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 2218/1 o výměře 310 m 2 v k.ú. TS, panu M. Šíchovi za cenu stanovenou ZM na Rejtech tj. 80,- Kč/m 2 ; (pro 7) nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků a ukládá SÚMM MěÚ T.Sviny jednat s panem P. Šindelířem o prodeji pozemků parc. č. st. 2472, 964/11, 970/10 a 970/34 v k.ú. TS za základní cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120 Kč/m 2. ( pro 7) nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 258/17 v k.ú. TS; (pro 7) souhlasí s prodejem pozemku parc. č. KN 1386/8 v k.ú. TS do podílového spoluvlastnictví p. MVDr. M. Hálovi a p. MVDr. N. Hálové a ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města; (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny, Ke Střelnici úprava NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. TS; ( pro 7) vzala na vědomí předložený přehled oprav kulturních památek v roce 2011; souhlasí s Aktualizovaným programem regenerace MPZ T.Sviny na období ; souhlasí s celkovou cenou ,- Kč vč. DPH za zpracování Aktualizace programu regenerace MPZ T.Sviny na období ; rozhodla podat žádost o finanční příspěvek na úpravu přechodu včetně jeho nasvícení na komunikaci 156/II na Žižkově náměstí v souladu s vyhlášenými pravidly SFDI pro rok (dotace ve výši 70 %.); (pro7) souhlasí, aby akci, v případě získání dotace, realizovala firma Milan ERTL Kaplice za cenu ,- Kč bez DPH (50 134,- Kč vč. DPH) ; ( pro7) rozhodla podat žádost o finanční příspěvek na výměnu stávajících svítidel veřejného osvětlení za úsporné v souladu s podmínkami Programu EFEKT. (vybrána lokalita Na Nivách, tzn. 47 svítidel - možnost získat dotaci ve výši 40 %.); (pro7) rozhodla vyhlásit výběrové řízení na vybavení kulturního domu v T.Svinech dle projektové dokumentace pana Ing.arch. Heteši; ( pro7) pověřuje SÚMM MěÚ T.Sviny připravit podklady pro výběrové řízení na odprodej nemovitého majetku města. Jedná se o prodej KD Rejta, garáže u Atosu a bývalé školy v Pěčíně; ( pro7) nesouhlasí s koupí saunových kamen pro rok 2012; (pro7) souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. KN 3412/5 v k.ú. Trhové Sviny panu P. Stodolovskému a ukládá žadateli dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města; ( pro 6, zdržel 1) rozhodla o finančním vypořádání mezi Městem Trhové Sviny a p. Majerem. (příslušenství k zahrádce č. 4 na Červeném vršku) ; (pro7) souhlasí s koupí pozemku parc.č. KN st. 27/2 o výměře 110 m 2 v k.ú. Otěvěk od paní Ing. M. Aubrechtové a ukládá SÚMM jednat s navrhovatelkou o ceně 70,- Kč/m 2 (základní cena stanovená ZM v Otěvěku); (pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s, s názvem Čeřejov K 2093/2 p.štěpánek kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. PK 2194/1 v k.ú. Otěvěk u Trhových Svinů; ( pro7) souhlasí s termíny ZM ( , , a ); (pro 7) souhlasí s vyhlášením Grantového programu města na rok 2012; (pro7) schválila reprefond pro starostu, místostarostku, tajemníka a vedoucí odborů; (pro 7) schvaluje plat ředitelky MŠ TS paní A. Felendové a ředitele ZŠ TS pana Mgr. J. Mikeše dle předložených rozpisů; (pro7) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem Bufetu v č.p. 31 s paní M. Fialovou, TS; (pro7) schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2011 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč; (pro7) rozhodla jednat s panem J. Malovcem, Nové město 733, Trhové Sviny o koupi nově zaměřeného pozemku parc. č. 1912/9 o výměře 82 m 2 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120,- Kč/m 2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro stavbu vjezdu a chodníku k č.p. 733 v rámci Rekonstrukce ulice Nové město II/156. V případě nesouhlasu s prodejem pozemku bude stavba ukončena na hranici městského pozemku; (pro7) vzala na vědomí informaci o postupu při vyhlašování konkurzů na funkce ředitelů škol zřizovaných městem; vzala na vědomí informaci o žádosti k Jihočeskému kraji o finanční příspěvek na výstavbu nového vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Nové město v Trhových Svinech; vzala na vědomí informaci o aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; rozhodla vybrat řešení barevnosti fasády na KD ve variantě B ; (pro 7) rozhodla o změně vnější omítky štukové na omítku probarvenou, zrno 2 mm, což znamená zvýšení nákladů o 29,- Kč/m 2 ; (pro 7) rozhodla přizvat pracovnici KIC na příští jednání rady města k zhodnocení činnosti za uplynulé období a k prezentaci projektů připravených na rok Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí hosté: Dagmar Lošková - KIC (k bodu č. 1) Rada města vzala na vědomí informace o dosavadní činnosti a plánu akcí KIC na rok 2012 a ukládá KIC připravit do nejbližšího jednání rady ( ) dopracovaný plán práce a akcí na rok 2012 a připravit tyto informace do únorového vydání Trhovosvinenských listů; ( pro 7) souhlasí s podáním podnětu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění: Žádáme o úpravu koridoru dopravní infrastruktury silnice II/156, který je v ZÚR označen D42/3, úsek Veselka Otěvěk, dle platného územního plánu města Trhové Sviny ; ( pro 7) rozhodla dle 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., vypsat konkurz na místo ředitele (ky) Mateřské školy v Trhových Svinech; ( pro 7) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené dne s p. I. Dvořákovou na jeden rok, tj. do ( pronájem bytu); (pro 7) projednala koupi pozemku parc. č. 745/1 o výměře m 2 v k.ú. Březí u Trhových Svinů od p. P. Mráze, Č. Budějovice a od p. L. Krátkého, Č. Budějovice a ukládá SÚMM jednat s navrhovateli o ceně 1,- Kč/m 2 ; ( pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Nežetice K7/5 p. Šváb kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1888/1 v k.ú. Březí u Trhových Svinů, ; ( pro 7) schválila poptávku na vybavení přístavby Kulturního domu v Trhových Svinech; ( pro 7)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 jmenuje komisi Výběrového řízení ve složení: Ing. arch. Heteša, Ing. Božáková, p. Herbst, Mgr. Korčaková, Ing. Natálie Bustová, člen Kontrolního výboru a člen Finančního výboru; (pro 7) rozhodla prodloužit výběrové řízení na pronájem restaurace KD do konce měsíce února 2012; (pro 7) rozhodla podat žádost o finanční příspěvek do grantového programu Jihočeského kraje na aktualizaci RURÚ (Rozbor udržitelného rozvoje území) ; ( pro 7) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na aktualizaci RURÚ za předpokladu, že bude získána dotace z grantového programu s firmou Proces Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku, tj ,- Kč včetně DPH; (pro 7) rozhodla zakoupit následující programy pro odbor územního plánování za předpokladu, že bude získána dotace z grantového programu: ArcView 10 sigle use za cenu ,- Kč s DPH, dodavatel ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, Praha 1 a Spirit ÚAP za cenu ,- Kč s DPH, dodavatel GEOREAL s.r.o., Hálkova 12, Plzeň; (pro 7) rozhodla podat žádost o finanční příspěvek na protipovodňová opatření na Svinenském potoce z protipovodňového programu Ministerstva zemědělství , podprogram ; (pro 7) ukládá MěÚ připravit všechny potřebné podklady pro podání žádosti o finanční příspěvek do výše uvedeného programu tak, aby žádost byla podána v srpnu 2012; (pro 7) vzala na vědomí vyúčtování vodného a stočného za hospodářský rok 2011 v celkové výši ,- Kč ve prospěch města. souhlasí se spoluprací s Jihočeskou rozvojovou o.p.s., České Budějovice na veřejné zakázce Udržení procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni ; (pro 7) byla informována o celkovém vyúčtování Lékařských služeb první pomoci v Trhových Svinech za rok Podíl Města Trhové Sviny na provozu LSPP za rok 2011 je ,- Kč; souhlasí s uzavřením Dohody o výkonu veřejné služby mezi Městem Trhové Sviny a Úřadem práce, České Budějovice a pověřuje starostu jejím podpisem; (pro 7) Poděkování od Dagmar Havlové INFORMACE Z RADNICE schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat ; (pro 7) souhlasí s návrhem OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí a doporučuje ZM schválit; (pro 7) souhlasí se stanoveným rozsahem nemovitostí k prodeji (škola v Pěčíně, KD Rejta ve variantě B, garáže u hotelu Atos v Trocnovské ulici) a doporučuje ZM schválit záměr prodeje; (pro 7) souhlasí s návrhem OZV č. 2/2012 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a doporučuje ZM schválit; ( pro 7) souhlasí s Dohodou o ukončení nájemní smlouvy Kulturního domu Rejta ke dni ; ( pro 7) souhlasí s přidělením bytu v DPS TS panu A. Kolaříkovi; (pro 7) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč; ( pro 7) souhlasí s vyčleněním částky 2 000,- Kč z vybraného vstupného na loutková představení, které odehraje soubor v neděli dne v KD TS. Uvedená částka bude použita na občerstvení souboru v den konání představení.; (pro 7) vzala na vědomí informaci o projektu a souhlasí se záštitou pana starosty nad tímto projektem a s bezplatným zapůjčením tribuny spolu s lavičkami (2. roč. Kdo má rád ); ( pro 7) byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace za rok 2011 od Policie ČR a Městské policie TS; (pro 7) schválila žádost firmy REMONST s.r.o. o povolení k občasnému průjezdu určených vozidel a ukládá městské policii kontrolovat četnost těchto projíždějících automobilů; (pro 5, zdržel 2) vzala na vědomí informaci o přidělené finanční podpoře v programu MPZ a MPR od Ministerstva kultury ČR a doporučuje ZM schválit. (Program regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok tis. Kč.); (pro 7) A jak komunikujete s úřadem vy? Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je znakový jazyk? Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy. Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka, společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula. V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy zaťuká na dveře ) a po povolení vstupu (tedy po vyzvání ) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století. Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 STRANA 5 Vážení spoluobčané, péče a ochrana životního prostředí patří k základním úkolům naší společnosti i každého z nás. Jednou z možností jak příznivě působit na životní prostředí je zavádění ekologických systémů nakládání s odpady na místní úrovni. Odpady, pokud jsou správně a čistě roztříděny na jednotlivé složky, lze dále využívat a tím šetřit nejen přírodní zdroje, ale i finanční prostředky potřebné na jejich zneškodnění. Podmínkou pro další využívání odpadů jako zdroje druhotných surovin je jejich separovaný sběr. Nejčastěji tříděnými surovinami v domácnostech jsou papír, plasty a sklo, které tvoří téměř 50% z celkového objemu domovního odpadu. Tímto způsobem lze podstatně omezit vznik směsného komunálního odpadu, jehož třídění je technicky i finančně velmi náročné, protože v opačném případě směsný odpad lze reálně zneškodňovat jen skládkováním nebo spalováním. Nelze opomenout i tu skutečnost, že separovaný sběr odpadu jako možný zdroj druhotných surovin má v České republice oporu i ve znění zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. Proč separovat? SBĚR SKLA - zamezení devastace krajiny - snížení emise skleníkových plynů Podíl skla činí téměř 9% z celkové hmotnosti domovního odpadu. Odděleným ukládáním skla do zvláštních nádob: snižuje se potřeba výchozích surovin pro výrobu skla (sběrem 1 t skleněných střepů se ušetří přibližně 0,7 t sklářského písku, 0,3 t sody a 0,2 t vápence, dolomitu a různých přísad) dochází k energetickým úsporám při výrobě skla, čímž se snižuje emise skleníkových plynů (recyklací jedné skleněné lahve se ušetří 400W energie) SBĚR PAPÍRU - ochrana našich lesů a vodních zdrojů Podíl papíru činí až 12% z celkové hmotnosti domovního odpadu. Odděleným ukládáním papíru do zvláštních nádob: na 1 t recyklovaného papíru se může ušetřit 1850 kg dřeva a l čisté vody 50 kg sběrového papíru může nahradit 1 strom dlouhý 8 m o průměru 14 cm SBĚR PLASTŮ - omezení spotřeby ropy, která je výchozí surovinou pro výrobu plastů Podíl plastů činí 8% z celkové hmotnosti domovního odpadu a na objemu 20-30%. Odděleným ukládáním plastů do zvláštních nádob: 1 t vytříděných plastů v nestlačeném stavu ušetři 20 m3 na skládce při běžném spalování plastových obalů v domácnostech s lokálním topením na tuhá paliva vznikají prudce jedovaté látky, např. dioxiny, furany, kyselina chlorovodíková, fenoly a další toxické látky mající většinou karcinogenní účinky Separovaný odpad z Vašeho města je svážen na třídící středisko Marius Pedersen v Růžově, kde se dále dotřiďuje a je transportován k druhotnému využití. Vznikají určité dohady od některých občanů, že separovaný odpad je svážen společně s komunálním odpadem. Není tomu tak. Naše svozová vozidla jsou vždy na bocích označena nápisem komodity, kterou právě sváží. Za Marius Pedersen a.s. vedoucí obchodního oddělení Radek Bartík INFORMACE Z RADNICE Policie ČR - rok 2011 v našem městě Po roce jsem byl znovu požádán paní místostarostkou o krátký článek k vyhodnocení bezpečnostní situace na území města Trhové Sviny a přilehlého okolí za rok Myslím si, že není zapotřebí uvádět mnoho čísel či pro nikoho nic neříkající statistiky, které policie vede pro svou potřebu. Jen v krátkosti lze říci, že rok 2011 byl oproti roku 2010 o něco klidnější. V celkovém součtu bylo evidováno o několik trestných činů méně než v roce Mezi největší úlovek, který uvízl v síti trhovosvinské policie, lze zařadit skupinu čtyř osob, která se pohybovala na území města a v jeho blízkém okolí. Tato skupina se především zaměřovala na krádeže vloupáním, a to jak do rekreačních zařízení, tak i do živnostenských provozoven. Jejím zájmem dále byly i měděné kabely a železo. Jednalo se v součtu o bezmála 20 případů. Tato skupina se podařila ztotožnit, zadržet a v současné době je s nimi vedeno trestní řízení. Pokud se budeme zabývat samotnými přestupky, a to jak na úseku dopravy, občanského soužití, či na úseku proti majetku, můžeme konstatovat, že zde byl evidován mírný nárůst oproti roku Všichni si jistě vzpomeneme na určité problémy po uzavření komunikace v Novém městě a s nově vzniklou objízdnou trasou, která ze začátku byla určitým způsobem pro někoho jistou komplikací. Časem se vše ustálilo a všichni se jistě těšíme, až se budeme moci projet po nové komunikaci, která za tu trochu vypětí sil určitě stojí. A co závěrem? Město Trhové Sviny a jeho okolí je z pohledu policie klidným a relativně bezpečným místem, kde každý, kdo se dopustil nějakého protiprávního jednání, a to jak ve formě trestného činu či přestupku, si svou chybu uvědomil a již se takového jednání opětovně nedopustí. Samozřejmostí jsou zde i nějaké výjimky, ale pevně věřím, že s těmito si policie i za přispění Vás občanů určitě poradí. Přeji tak každému čtenáři a všem obyvatelům města Trhové Sviny hodně sil v roce 2012, který pro mnoho z nás nebude jednoduchým. Přesto věřím, že pokud se naše cesty setkají, a to jak po stránce pracovní, tak i po stránce osobní, nebudou to jistě setkání pouze nepříjemná. npor. Viktor Skabalík vedoucí oddělení INZERCE

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 Statistika činnosti Městské policie Trhové Sviny za rok 2011 Počet obyvatel Z toho počet strážníků s osvědčením 4 Počet přestupků vyřešených v dopravě 227 Z toho řešeno blokově 93 Z toho postoupeno správnímu orgánu 4 Z toho řešeno domluvou 65 Uloženo blokových pokut (v Kč) Počet přestupků - ostatní 116 Z toho řešeno blokově 18 Z toho postoupeno správnímu orgánu 1 Z toho řešeno domluvou 97 Uloženo blokových pokut (v Kč) Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému (bez měření rychlosti) 45 Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti 39 Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné 0 návykové látky Celkem řešeno přestupků 343 Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) Počet případů použití služební zbraně strážníky 0 Počet útoků na strážníky. 2 Předvedeno osob dle 13 odst. 4 Odchyceno zvířat 30 Provedené odtahy 1 vybráno za veřejné prostranství (tržní místa) Úřední hodiny: PO - PÁ: ST: , Kontakt: Vedoucí MP TS: Jan Junek tel Kontakt na strážníky v terénu: Tel INFORMACE Z RADNICE Z deníku Městské policie Trhové Sviny asistence při hledání neurčitých osob podezřelých z pokusu o krádež v Otěvěce kontrola skupinky mladistvých popíjejících alkoholické nápoje na lavičce u kulturního domu zabezpečení rodinného domu z důvodu úmrtí majitele řešeno nahlášené pálení chvojí na zahradě, které zamořilo velký prostor, včetně sousední nemovitosti řízení dopravy při kácení stromů v parku u bývalé pily v ul. Nové město prověření znečištění silnice nákladními vozidly v Pěčíně kontrola osob popíjejících alkoholické nápoje u kostela a na Žižkově náměstí spolu s PČR řešena krádež květin na Žižkově náměstí vyhledání majitele nezajištěného vozidla informování rodičů, že jejich děti (12-13 let) byly přistiženy při kouření za bývalým hotelem kontrola osoby, která v pietním parku kouřila omamnou látku nahlášeni mladíci, kteří údajně házeli kamení ze střechy bývalého hotelu na náměstí spolupráce s PČR při obchůzce zjištěna černá skládka v ulici Ke Střelnici kontrola pěti osob v ulici Mlýnská osoby jevily známky opilosti a vlivu omamných látek zjištěna černá skládka v prostoru rybníka Pustý řízení dopravy v ulici Pekárenská při opravě jejího povrchu zjištěn nepořádek v prostoru Atria, zjištěno, kdo ho způsobil, uvedeno do řádného stavu zjištěno přemístění dočasného dopravního značení v ul. Budovatelská poskytnutí záznamů kamerového systému Policii ČR při vyšetřování dopravní nehody asistence při jednání o nedovolené uzavírce pozemní komunikace spolupráce s Policií ČR při mimořádné situaci pátrání po nezletilé osobě; nezletilý nalezen hlídkou Městské policie TS řešena dlouhodobě odstavená vozidla a vraky na veřejných prostranstvích odchycen volně pobíhající pes v ulici Ke Střelnici, v Tovární, na Sídlišti, Na Vyhlídce, v Jedovarech, v Nežeticích, na Hrádku, atd. atd. sražený pes převezen k veterináři kontroly ulic Budovatelská a Pekárenská kontrola dopravního značení, vozidel zaparkovaných v místech se zákazem zastavení, kontrola rychlosti projíždějících vozidel a porušení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t kontrola vozidel projíždějících první etapou rekonstruované ulice Nové město (vjezd jen na povolení stavby) Mgr. V. Korčaková INZERCE N O V Ě O T EV Ř E N O AUTOBAZAR AUTO FORM Trhové Sviny, Bezručova ul. (areál autoservisu Auto Homer) stálý příjem aut do prodeje prodej aut i na splátky výhodné povinné ručení Tel: ,

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 STRANA 7 Protipovodňová opatření na Bukovickém / Farském potoce byla zahájena Po dlouholetém úsilí našeho města se podařilo zahájit práce na Bukovickém potoce, který většina občanů nazývá Farský potok nebo Farská stoka. Zahájení stavby jistě pomohlo, že správu tohoto toku převzalo Povodí Vltavy s.p., a to od stávajícího správce Zemědělské vodohospodářské správy. Tento potok je přítokem Svinenského potoka v říčním kilometru 10,6. Povodí Bukovického potoka má až k zaústění 9,51 km 2. Z této plochy tvoří cca 20 % lesy a 70% zemědělsky využívaná půda. V povodí je řada nádrží (rybníků). Mezi ty významné patří Velký, Pustý a Stáňův. Tyto rybníky nemají protipovodňový účel, pouze nádrž Brigádník plní částečně tuto funkci při krátkodobých povodňových průtocích. Dříve narození občané jistě vzpomenou na časté povodně před výstavbou této nádrže, kdy stačila běžná bouřka a okolí potoka bylo pod vodou. Půjdeme-li po proudu potoka, tak navržená úprava začíná u takzvané Studýnky a končí u mostu komunikace České Budějovice Nové Hrady v Trocnovské ulici. Dále je podle dokumentace kapacita potoka už dostatečná vzhledem k vyššímu spádu a problémy vznikají až při Současný pohled na potok po vykácení stromů Foto: M. Haleš Farský potok během velké povodně v roce Foto: F.Slípka vyšším stavu vody ve Svinenském potoku. Řešení protipovodňové ochrany je spojeno s další stavbou poldru nad nádrží Brigádník, která zatím nemohla být realizována z důvodů majetkových. Město však v této věci dále jedná. Realizací stavby poldru by došlo k transformaci stoleté vody, což představuje snížení průtoku ze 14 m 3 /s na 7,1 m 3 /s. Tento průtok by pak byl již bezpečně převeden upraveným korytem potoka. Navržená úprava zajistí průtok 9,35 m 3 /s., což je větší kapacita než padesátiletá voda. Stávající kapacita potoka zvládne průtok 5,8 m 3 /s, ale jenom v části toku. V některých místech je současný průtok pouhé 2 m 3 /s! Navržená úprava profilu koryta potoku změní stávající lichoběžníkový profil na téměř obdélníkový se šířkou u dna 3,0 až 3,8 m a hloubkou 1,15 až 1,3 m. Stěny koryta budou ve sklonu 5:1, což představuje odklon cca 25 cm od svislé roviny. Dno potoka pak bude ve sklonu směrem do středu 1:10. Kolem Trocnovské ulice je projektován sklon 1:1 a rozšíření půjde na protější stranu. Celková délka úpravy činí 464,7 m. Ve vzdálenosti 10 m, 66 m a 166 m od mostu v Trocnovské ulici budou zřízeny tři pevné body o výšce 30 cm za účelem vzniku souvislých vodních ploch. Základní profil koryta je podle projektu tvořen těžkými gravitačními zdmi z lomového upraveného kamene, dno koryta je zpevněno kamennou dlažbou. Součástí stavby je úprava kolem gravitačních zdí, a to ohumusováním, osetím, případně provedením živičných úprav včetně výsadby stromů. Stávající mosty budou ponechány. K úpravám však dojde u dna potoka pod těmito mosty. Lávky budou obnoveny, což zajistí město Trhové Sviny. I když délka úpravy je pouhých 464,7 m, představuje to výkopy a přesun zemin v objemu cca 2700 m 3, bourání 750 m 3 stávajících kamenných konstrukcí a potřeba betonu cca 600 m 3. Na svislé gravitační zdi a dno potoka pak bude potřeba téměř 1200 m 3 kamene. Investorem stavby je Povodí Vltavy s.p., dodavatelem pak firma Zvánovec a.s. České Budějovice. Celkové náklady činní ,- Kč. Téměř celá hodnota AKTUÁLNĚ Pohotovost v době tání sněhu v březnu Foto: F.Slípka INZERCE Wellness hotel Rezidence Nové Hrady srde n zve stavby je financována z programu Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi II. Termín dokončení je v červnu Úprava koryta zlepší prostředí kolem Bukovického potoka. Zejména v době povodní pak přinese více klidu obyvatelům této části města. A ještě malý dovětek. Při digitalizaci katastrálního území, která byla dokončena v říjnu 2011, došlo k přejmenování Bukovického potoka na Farský potok. Dosavadní zvykový název se tak na všech budoucích mapách stane i názvem oficiálním. Ing. Karel Kocina každé úterý, st edu, pátek a sobotu do hudebního klubu provozní doba 20,00 24,00 hod. 21,00 22,00 hod. Happy hour sleva na vybrané nápoje. Mimo standardní nabídky alko, nealko a míchaných nápoj nov to íme isté nepasterizované pivo z nedalekého pivovaru ŽUMBERK koncert kapely JazZÍKAspol P ij te si s námi také zacvi it: Zumba každou st edu od 18,00 v Rokokovém sále hotelu Aquagymnastika 6., 13, a od 18,00 v hotelovém bazénu

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 Tříkrálová sbírka v Trhových Svinech V letošním roce se během třídenní Tříkrálové sbírky v Trhových Svinech vybralo ,- Kč, které budou použity na celoroční aktivity s dětmi ze sociálně slabých rodin a letní tábor, pomoc a podporu pacientům na Oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici a na podporu a rozvoj Poradny pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice. Přibližně desetina sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. AKTUÁLNĚ Díky tomu, že se do sbírky zapojilo více dobrovolníků, bylo vybráno o ,-Kč více než v loňském roce. Dobrovolníků se během sbírky sešlo 38! Jako malé poděkování pro ně Město Trhové Sviny připravilo i letos pohoštění na společném setkání. Všem koledníkům, jejich dospělým doprovodům a především dárcům velice děkujeme a těšíme se na Vaše vstřícné přijetí v příštím roce. Hana Tichá - koordinátor sbírky pro Trhové Sviny AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Putování Novohradskými horami ve stopách Jana Žáčka Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje dovudenní putování Novohradskými horami ve stopách Jana Žáčka ve dnech 26. až 27. května Rada m sta Trhové Sviny na základ usnesení RM Trhové Sviny. 32/2012 ze dne 30. ledna 2012 vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT R. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního ízení a konkursních komisích konkurz Požadavky: na pracovní místo editele/ editelky Mate ská škola Trhové Sviny, Školní 684, Trhové Sviny p edpoklady pro výkon innosti editele dle ustanovení 3 a 5 (pop ípad 32a) zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n n kterých zákon, v platném zn ní znalost problematiky organizace a ízení ve školství a p íslušných p edpis K p ihlášce doložte originály nebo ú edn ovené kopie následujících doklad a p íloh: doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysv d ení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysv d ení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu) doklad o pr b hu zam stnání a délce pedagogické praxe v etnpracovního za azení (nap. pracovní smlouvy, potvrzení zam stnavatelatd.) strukturovaný životopis koncepci dalšího rozvoje p ísp vkové organizace výpis z evidence Rejst íku trest (ne starší 3 m síc ) léka ské potvrzení o zdravotní zp sobilosti k výkonu daného pracovního místa (ne starší 2 m síc ). P ihlášku v etn všech výše uvedených p íloh zašlete nejpozd ji do 30. b ezna 2012 do 11: 00 hodin na adresu: M stský ú ad Trhové Sviny, Žižkovo nám stí 32, Trhové Sviny. Obálku ozna te heslem KONKURZ MATE SKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Před 101 lety se borovanský učitel Jan Žáček vydal na putování Novohradskými horami, které poutavě popsal v útlé brožurce, kterou jsme v listopadu minulého roku vydali. K uctění památky aktivit tohoto místního buditele se letos chceme vydat na putování v jeho stopách. Vydejte se s námi na cestu i Vy! Čeká nás dvoudenní putování Novohradskými horami, kdy první den začneme v malebném městě Nové Hrady, odkud budeme putovat přes Kraví horu, Vysokou až do Benešova nad Černou (cca 27km). Zde přečkáme noc v místní základní škole a ráno nabereme směr Slepičí hory, přes Slepici a Kohout, přejdeme zříceninu Sokolčí a odtud podél říčky Černé do Kaplice. Ti zdatnější budou pokračovat podél Malše na zříceninu hradu Pořešín, dále do cíle putování až do Kaplice - nádraží (cca 28km). Doufáme, že Vás potěší publikace J. Žáčka, kterou účastníci pochodu dostanou zdarma, pamětní list a samozřejmě nezapomenutelné zážitky z této krásné, byť náročné cesty. Karel Bárta hodinový manžel - údržba, opravy, práce všeho druhu, domy, byty atd., sekání zahrad tel.: Podrobnější informace, pozvánku a přihlášku naleznete na našich stránkách MAS SR. NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Šedivý, Zdeněk: Uranový gulag Jáchymovské peklo. Kalenda, František: Despota Historická detektivka. Pernes, Jiří: Alexej Čepička Šedá eminence rudého režimu. Heřman, Jiří: Vzpomínková kniha - Václav Havel Prezident, disident a dramatik. Fejtková, Drahomíra Darí: Korálky s Darí Tato kniha je určena začínajícím korálkářům. Strobinger, Rudolf: Vražda na zámku Mikulov Česká detektivka. Frank, Renete: Zázračný med Všechno o použití medu pro zdravou výživu. Jurewicz-Frieschmidtová, Sylvia: Trůn a popraviště Životní osudy dvou britských královen Alžběty I. a Marie Stuartovny. Ryan, Chris: Zóna smrti Vojáci SAS vědí, že pokud bojují proti Tálibánu, stojí proti těžkému protivníkovi. Marcela Dudová

9 Když odešel Těžák od Kalistů, zeptal se otec: Tak co, hoši, jak se vám zamlouvá? A ty Rozárko, řekni upřímně. Rozárka vzala otce za ruku: Myslím, že ho mám ráda a asi bych mu brzy přivykla. Tatínku, proč jste ho nepozval zase někdy k nám? To máš tak, nemohu zváti za tebe. Až si u Jana vše prohlédneš, usoudíš sama podle svého, jestli jej pozveš, nebo ne. Nám bude vždy vítán. I hoši se přihlásili ke slovu: Nám se též zamlouvá. Zdá se, jakoby byl u nás už dříve. K nám se dobře hodí, je hodný, měli bysme ho rádi. A tak dny ubíhaly, až konečně přišla očekávaná sobota a opět pěkný den. Hned ráno pobídl otec hochy: Hleďte, ať máte vše v pořádku, než půjdete k Těžákovi. Rozárku nemusel žádný pobízet. Vše za matku jako obyčejně poklidila, napekla něco na neděli, vzala s sebou i na cestu. Jenom vem více a co zbude, nech tam Janovi, nakazovala matka. Bylo po poledni, když byli mladí přichystáni na cestu. Zvláště Rozárka se pěkně načesala a ustrojila, aby se Janovi líbila. Otec s matkou jim ještě dali ponaučení, jak se mají chovat, a aby přišli včas domů. Vyšli tedy u zahrady zadem na pěšinu ku Lhotce, aby nebyli nikým pozorováni. Nahoře měl Jan plné ruce práce. Vše poklidil, a když měl jen trochu času, vyhlížel na pěšinu k lesu, zda již nejdou. A dočkal se. Zahlédl, jak najednou vyšli z lesa Rozárka s bratry, plni humoru. Už z dálky k nim volal: Tak jen pojďte, pojďte! Čekám na vás! Buďte mně vítáni! Stiskl ruku děvčeti i oběma bratrům. V družném rozhovoru je uvedl do své sedničky. Tak se pěkně posaďte! Jako doma! To víte, tolik místa jako u vás nemám, ale při skromnosti místa dosti. O čistotě se ani nezmiňuji Jsem tu sám a tak to také vypadá. Ba ne, máš tu čisto a vše pěkně upraveno, odvětila Rozárka, i mí rodiče to říkali. Tak útulné jsem si to nepředstavovala. Za tak krátký čas v takovém opuštěném koutě jsi tolik udělal. Jen když to moje skromné bydlení nehaníš! řekl radostně Jan. Hoši se v sednici dlouho nezdrželi. Byli zvědaví na toho vojenského koně a Janovo hospodářství. Pěkně si vše prohlédněte, pobízel Jan a byl rád, že zůstal s Rozárkou sám. Připravím něco k jídlu a pak je zavoláme. Jane, nic nechystej, máme s sebou. I pro tebe jsem přinesla! Hned kladla na stůl pečivo. Jestli máš, tak podej sůl! I mám a děkuji, Rozárko, za tvou ochotu Byl jsem ve Svinech a přivezl jsem něco perníku a trochu medoviny. Přece mi nedáte košem. Až přijdou bratři, společně pojíme. 16 jil! To bude Rozárka překvapená, až tě uvidí. Čekali tě hned ráno. Jak to víte? Starý Kalista na mě volal, když jsem odcházel z domova, tak ti to vyřizuji. Já toho budu mít za odpoledne dost. Nevím, milý strýčku, jak vemu za kliku a co mluvit mám. To jsi voják, že tak hovoříš? -To už ti přijde samo, slovo dá slovo a hned budete v hovoru. Už ale neotálej a jdi s pomocí Boží! A neotáčej se, nebudeš mít štěstí! Tak mně tu počkejte, prosím vás, než-li se vrátím. Chci být doma do klekání. Buď bez starosti! Jan vykročil. Starý se za ním díval, než zašel do lesa. Pěkně urostlý, zdravý a silný, pomyslel si. Ten šrám od nepřátelské šavle nad pravým okem mu nic nevadí. Prozrazuje, že má těžké dny za sebou, obrátil se do stavení, aby splnil své poslání. Těžák zatím spěchal porostem. Když se blížil ke Lhotce, potkal několik děvčat a hochů. S úsměvem se pozdravili. Kampak, Těžáku, tak nastrojený? ptala se děvčata. Jirkal není doma, přes poledne někam odešel. To nevadí, já k němu zajdu, až půjdu zpátky, odpověděl spiklenecky. Děvčata hádala, kam asi jde tak nastrojený. Jistě někam za nevěstou. Když přišel k Dobrkovu, potkal klepnu Stupkovou. Dobrý den, teta. Á dobrý! Tak co, Těžáku, snaď se neženíš? Jdeš na námluvy? I to ještě ne, jen mám někam cestu. A vy - kam jdete? Támhle k Božím mukám. Tak buďte sbohem a někdy zajděte, ať vím, co je nového. Vy víte vždy, co je nového, pomyslel si. Babka zpomalila krok, nadešla si po mezi a už byla za Douchovou stodolou, aby lépe viděla. Tady musí okolo. Netrvalo dlouho a už si to Jan nenápadně vykračuje. Přišel na náves, rozhlédnul se a rychle zahnul do Kalistových vrat. Stupková vydechla: Tak teď už to vím. Nechala Boží muka a hned za tepla spěchala ke Koudelkovic Kačeně. Bylo to, jako když uhodí na buben. Za chvíli to věděl nejen Dobrkov, ale také Lhotka a Zaluží. Však většina si mezi sebou povídala, že by se mladá Kalistová pro Těžáka hodila. Jen zda-li mu ji Kalista dá, je opatrný. Možná, že mu přijde chudý, ale oni jim pomůžou, mají dost. Bylo kolem druhé hodiny, vrata byla jako obvykle dokořán. Jan prošel průjezdem, ale s klepáním otálel. Vtom se dveře od předsíně otevřely a v nich starý Kalista: To je dost, čekáme vás od rána. Pěkně vítám, jenom žádné ostýchání, u nás vždy jako doma. Podal mu ruku a odvedl jej do kuchyně, selka jim vyšla vstříc. Nedaleko stála Rozárka se skloněnou hlavou. Rozárko, přivítej hosta, zvolal tatík. Rozárka zvedla hlavu, slova nebyla schopna. Jan jí ostýchavě podal ruku. Tak jsem vás hospodáři poslechl a jdu si prohlédnout to vaše hospodářství 13

10 a něco se přiučit. Říkají, že jste nejlepší hospodář v kraji. To se rozumí, že si vše prohlédneš, ale napřed nám hospodyně připraví něco k snědku, jistě si po cestě vyhládl. Pojďte, půjdeme do velké seknice, zavolejte hochy, ať jsme všichni pohromadě. Rozárka odběhla zavolat bratry. Byla nemálo překvapena, když Jana uviděla. Pěkně urostlý, hezký, milého úsměvu i vystupování. Srdce se jí rozbouřilo, tak si toho samotáře nepředstavovala. A už tu byli hoši. Jeden asi šestnáct, druhý osmnáct let. Podali Těžákovi ruku a s úsměvem ho přivítali. Mezitím selka s Kalistou strojili židle k velkému stolu. Rozárka jej prostřela bílým ubrusem a všechny pobídla: Zasedněte, ať pohromadě posvačíme. I vy, maminko, já vám ráda posloužím. Jan byl tím vším překvapen. Jak byla Rozárka krásná a jak jí to slušelo. Jen se točila. Jejich oči se častokrát setkaly, hovořily za oba. A tak jsouc všichni pohromadě, zasedli ke stolu. Dle starého zvyku začal hospodář krátkou modlitbu i ostatní se připojili. Pak Rozárka přinášela připravená jídla, Janovi vždy prvnímu, pak otci a dalším. Hospodář pobízí: Už jsem vám říkal, Těžáku, jen žádné ostýchání, u nás buďte jako doma. Tato slova na Jana zapůsobila. Dal se do hovoru, přitom i předložená jídla ochutnával a pochvaloval. Všichni ho poslouchali, dovedl pěkně vyprávět. Čas ubíhal rychle při této rodinné pohodě. Kolem čtvrté vyzval hospodář hosta, aby se šel rozhlédnout po statku. Doprovázeli je i oba hoši. Začali ve stáji, kde byli čtyři koně starší a jedna malá hřebice. Koně byli čistí v bezvadném stavu i stáj byla vzorně upravená. Chlév pro hovězí dobytek byl spojen dveřmi, stálo zde několik pěkných krav, přes dvůr byl ovčín plný ovcí. Jan se nemohl vynadivit, jaký má vše svůj řád. Prošli stodolou, vešli do kůlny, kde stálo několik vozů a různé hospodářské nářadí, vše pěkně srovnané. Z kolny vešli na rozlehlý sad, ve kterém rostly dvě řady ovocných stromů právě v plném květu, v rohu zahrady se zrcadlil malý rybníček, kde si hověly husy a kachny. A viděl jste také moji zahrádku? zeptala se Rozárka. Vidíš, na tu jsme zapomněli, řekla otec. Běž, tu mu ukaž sama. Na tuto příležitost čekali oba, Jan se nenechal pobízet. Šli spolu, však řeč jim nějak uvázla. Až když přicházeli do kůlny, Jan se zastavil a vzal Rozárku za ruku: Rozárko, prosím tě, nevykej mi. Vyrostl jsem na venkově a ta slova jsou mi cizí. Rozárka zvedla modré oči. Když si to přeješ Jene, tedy ti tak říkat nebudu. Jsem sama ráda. Vešli do kvetoucího sadu, oba rozechvěni. Kde máš tu svou zahrádku? zeptal se Jan, drže Rozárku za ruku. Odmlčeli se. Rozárko, poslyš, takový den jako dnes jsem nikdy v životě neprožil. Na tyto chvíle, co živ, rád si vždy vzpomenu. Srdce mé je rozbouřené, vybízí mne, abych se ti s něčím svěřil. Avšak obávám se, že bys mou touhu nevyslechla a pak bych byl 14 zklamán. Oba stojí proti sobě i její srdce je rozbouřené, rádo by hovořilo, ale zároveň se bojí, že by bylo zklamáno. Mohu za tebou zase někdy přijít? Budu se těšit, stiskla mu ruku. Popošli několik kroků. Tak tady je má zahrádka. Několik záhonků různé zeleniny, překrásné růže, fialy a rozmarýny. Vše v květu, byla to nádhera. Jan nešetřil chválou. Vrátili se přes dvůr do seknice. Tak jak se vám líbila Rozárčina zahrádka? zeptala se panímáma. Věru líbila, vše krásně kvete. Zajisté se jí pilně věnuje. Sedněte, ještě máte dost času, vyzval jej hospodář. Ba ne, už jsem se vás naobtěžoval dost. Vše jsem si prohlédl a mnohému se přiučil. Jsem velice rád, že jsem vás mohl všechny poznat a v kroužku si s vámi pohovořit. Děkuji vám srdečně za tak hojné pohoštění, které vám bohužel mohu jen těžko oplatit. Já musím domů. Strýčkovi Jirkalů to bude dlouhé. - A kdopak by zvonil klekání? Rád bych byl, kdyby mne tuhle hoši při volné chvíli navštívili, aby viděli ten rozdíl, jak žije samotář a jak je u vás doma. Rozárku bych také rád pozval, ale obávám se, že by mé pozvání odmítla. Tatínku, až tam budou bratří, já bych se k Janovi také ráda podívala. I samo sebou! Můžeš s nimi jít a uvidíš, co vše za tak krátkou dobu vykonal. Jan se otázal pln radosti: A kdypak přijdete, abych se na vás přichystal? Dá-li Bůh, přijdou v sobotu, řekl otec. A nic nestrojte, nakazovala panímáma, vezmou s sebou i pro vás! Jan poděkoval ještě jednou za slíbenou návštěvu a bohaté pohoštění a odešel. Hoši jej vyprovodili za humna, kde se s nimi rozloučil a znovu poslal srdečný pozdrav Rozárce. Slunko už zacházelo za horu, a tak rychle spěchal svou oblíbenou pěšinou vzhůru k domovu. Starý Jirkal Jana nedočkavě očekával. Bylo již skoro šero, když dorazil. No tak, jak si na těch námluvách pořídil, zeptal se starý. Vše vám, milý strýčku, povím. Jenom ještě klekání odzvoním, aby tam dole věděli, že už jsem doma. Děkuji vám srdečně, že jste mi tu počkal. Já vás teď doprovodím přes les. Už se stmívá, tak abyste někde neupadl! Cestou vám budu vyprávět. Kdybych nebyl zvědav, došel bych sám, znám tu pěšinu dobře. Tedy pojď a vypravuj! Jan se se vším strýčkovi, svěřil a Jirkal měl radost, že tak dobře pochodil. Při dalším rozprávění došli až na kraj lesa, kde se rozloučili. Jan slíbil, že ho zase brzy navštíví. 15

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 STRANA 11 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA M sto Trhové Sviny vypisuje výb rové ízení na PRACOVNÍKA KULTURNÍHO A INFORMA NÍHO CENTRA Místo výkonu práce: území m sta Trhové Sviny INZERCE Platová t ída: 9 P edpoklady: státní ob anství R, pop. cizí státní ob an s trvalým pobytem v R minimáln úplné st edoškolské vzd lání s maturitou aktivní znalost jednoho sv tového jazyka (Nj, Aj), druhý jazyk alespo na úrovni základní komunikace práce na PC vyhledávání informací, elektronická komunikace, pop. vlastní výtvarné návrhy nap. informa ních plakátk apod. velmi dobrá schopnost komunikace s lidmi velmi dobrá znalost regionu schopnost organizovat kulturní akce zkušenosti v této oblasti vítány ochota pracovat i o víkendech P ihláška uchaze e musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, p íjmení a titul, datum a místo narození státní p íslušnost místo trvalého pobytu v etn telefonního kontaktu íslo ob anského pr kazu nebo íslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob ana datum a podpis uchaze e K p ihlášce uchaze p ipojí: životopis s údaji o dosavadních zam stnáních a o odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence Rejst íku trest ne starší než 3 m síce, u cizích státních p íslušník obdobný doklad osv d ující bezúhonnost vydaný domovským státem (lze p edložit až p ed podpisem pracovní smlouvy) ovená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání prezentaci vlastní p edstavy o innosti KIC povinná p íloha Lh ta pro podání p ihlášky: do osobn nebo poštou na adresu M stský ú ad, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny Bližší informace podá místostarostka Mgr. V ra Kor aková, tel.: První výsadkář přežil válku v Trhových Svinech Město Trhové Sviny leží v nejjižnější části české země. Mělo těžký úděl nejen za války, ale hlavně v revolučních dnech pětačtyřicátého roku. Bylo prvním jihočeským městem, které se 5. května 1945 po výzvách z Prahy připojilo k povstání, které následně v místě stálo 10 životů. Po 6. květnu, po potlačení revoluce, pověřil předseda Revolučního národního výboru v Trhových Svinech Ladislav Stráský nadporučíka v záloze Václava Veselého, aby se ujal vedení Národní stráže místo kapitána Fanty, který z města odešel a již se nevrátil. V místní prodejně Baťa, která sídlila v loubí pár domů od radnice, v té době již tři roky působil jako vedoucí prodejny tichý, usměvavý a velmi slušný pán, kterého téměř všichni občané znali. Jmenoval se Otmar Riedl. Protože si firma vedoucí svých prodejen obsazovala sama svými lidmi, nikdo se ve městě nezajímal o to, odkud pan Riedl přišel. Při výzvě k hlášení bývalých vojáků se pan Riedl obrátil na nadporučíka Veselého a svěřil se mu, že je příslušníkem československé zahraniční jednotky v hodnosti rotného, byl vycvičen rotný O. Riedl, operační fotografie (archiv TSL) PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁME: byt 2+1, byt 3+1 a zděný 3+1 rodinný dům do 20 km od ČB chalupu do 30 km od ČB U NÁS BUDE VAŠE NEMOVITOST VIDĚT NAŠE SLUŽBY PRO VÁS: Online videoprohlídka - ušetří zbytečné prohlídky a Vám čas Kompletní právní servis - jistota pro Vás Doporučení reálné prodejní ceny - naše zkušenost Znalecký posudek - pro daň z převodu i hypotéční úvěr Poradenství pro hypotéku nebo úvěr Inzerce na všech významných internetových serverech Tištěná inzerce Provize splatná až po prodeji nemovitos Úschova kupní ceny Vaše nabídky volejte na telefon: KORUNA RK s.r.o., Lannova tř. 136/32/a, , České Budějovice Po Čt 8:00 16:00 hod., Pá 8:00 15:00 hod. ve zpravodajské službě a měl seskočit jako parašutista se zvláštním úkolem v Československu. Omylem byl však vysazen v Rakousku a po několika dnech byl zatčen. Vymluvil se, že cestoval do Jugoslávie v záležitosti firmy Baťa. Ústředna firmy ve Zlíně jeho údaje potvrdila a tím ho zachránila. Po krátkém vězení za nedovolený přechod hranic byl propuštěn. Po návratu byl přeložen na podnikovou prodejnu do Trhových Svinů. Se svojí jednotkou ztratil zcela kontakt a chtěl znova navázat spojení. Po poradě s nadporučíkem Veselým vyčkal pár dní a potom se jel přihlásit do Prahy na ministerstvo národní obrany. Za krátký čas byl povýšen na nadporučíka pěchoty v záloze. Po válce Václav Veselý uváděl v tisku, že zásluhy Otmara Riedla byly jistě větší, než jak se skromně přiznal, a že takoví lidé, hrdinové, chodili denně kolem nás a nikdo netušil, co se za jejich nenápadnou tváří skrývá. Z HISTORIE Od konce léta letošního roku se každou neděli odehrává na ČT2 cyklus dokumentů Heydrich konečné řešení. V neděli 18. září byl uváděný třetí díl tohoto cyklu. V něm se mluvilo rovněž o prvním výsadkáři z těchto akcí, Otmaru Riedlovi. Historik Vojenského historického ústavu v Praze, pan plukovník Eduard Stehlík tam popisuje: Otmar Riedl byl vysazen 16. dubna 1941, jak posádka s uspokojením konstatovala, přesně v okolí Kolína, kde měl seskočit a úkol byl dokonale splněn. Teprve po druhé světové válce se ukázalo, že navigační chyba byla skutečně velká. Namísto Kolína seskočil nedaleko Landeku v Rakousku, poblíž italských hranic. Byl zatčen místní policií a udělal něco, na co ho nikdo nepřipravoval. On prostě neměl vytvořenou takovou tu cover story, ten příběh, kdy se měl v případě zatčení vydávat za někoho jiného, tak on dokonale zaimprovizoval, on řekl, jak se jmenuje, přiznal své oficiální pravé jméno, řekl, že pracoval u firmy Baťa v Jugoslávii, že mu byly

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 činěny problémy a že se chtěl vrátit domů, že jakýsi člověk mu pomohl dostat se na rakouské území, ale že ho pak okradl a že nemá vůbec nic a že hledá policii, u které by se mohl přihlásit a oznámit, v jaké situaci se ocitl a že by se chtěl dostat domů. Byl odsouzen na dva měsíce za nedovolené překročení hranic. Tady je důležité zdůraznit to, že celé tohle se mu ale mohlo povést jen díky tomu, že šéf osobního oddělení od Baťů, poté co byl dotázán, zda u nich pracuje Otmar Riedl potvrdil, že Otmar Riedl je skutečně zaměstnancem firmy Baťa a že pracoval na Balkáně. Tím mu umožnil se vrátit. Riedl nastoupil k firmě Baťa zpátky, pracoval v prodejně v Táboře a válku přežil. Pak se 10. května 1945 hlásil na ministerstvu národní obrany. Velice brzo se dostal k tehdy už plukovníkovi Karlu Palečkovi, který ho pro tento úkol vybral a nechal ho vysadit jako vůbec prvního parašutistu. A položil mu otázku, která ho trápila celé čtyři roky. Riedl se ptal: Pane plukovníku, proč zrovna já, proč zrovna mě jste si vybral jako prvního? A čekal takovou odpověď, že třeba byl výbornej, jako dobrej voják nebo tak něco. A Paleček mu prý na to odpověděl: Riedl viděli voni se někdy v zrcadle? Voni maj tak blbej ksicht, že by nikoho nenapadlo, že jsou parašutista. (Eduard Stehlík pro pořad Heydrich konečné řešení: Šálek anglického čaje) Po odvysílání tohoto dílu jsem se obrátil na trhovosvinenského rodáka pana Ing. Josefa Šálka v Chebu, který rovněž kdysi o panu Riedlovi vyprávěl. Panu Ing. Šálkovi bylo v době skončení války devět let. Jeho otec byl před válkou i v době války městským strážníkem v Trhových Svinech. Po válce se celá jeho rodina odstěhovala do Chebu. V několik kilometrů vzdáleném Kynšperku působil po válce v prodejně Baťa opět Otmar Riedl. Od něho se Šálkovi dozvěděli různé podrobnosti z jeho cesty. Mimo jiné i to, že byl po zatčení vyšetřován na gestapu v Českých Budějovicích, a tam si také odpykával svůj trest za nedovolené překročení hranic. Zůstává nevyjasněná otázka, jak došlo k tomu, že jako místo jeho přežití války je uváděné město Tábor. Mohlo se jednat i o záměrnou dezinformaci, která mohla hrát roli k zajištění bezpečnosti výsadkáře Riedla. Myslím, že za války byl bezpečnější jeho Stavební firma bratří Stašků a její úloha při výstavbě opevnění stavebního úseku 182 /1. část/ Budovu Církve bratrské v T. Svinech postavila v roce 1937 stavební firma Jana Staška Foto: P. Kozel Firma bratří Stašků měla poměrně dlouhou tradici. V Trhových Svinech i v Českých Budějovicích a okolí byli bratři architekti poměrně vážení. Nás bude převážně zajímat jejich úloha v rámci výstavby úseku 182 v roce Podívejme se přesto úvodem na některé významné zakázky z doby první republiky. Na stavbě úseku 182 kooperovali bratři Jan a František. Jan Stašek měl stavební firmu v Trhových Svinech (ředitelství Nové město čp. 259) a mimo to zde vlastnil parní pilu postavenou roku Již roku 1915 Chytilův adresář uvádí Františka Staška jako majitele trhovosvinenské parní pily (zřejmě otec našich stavitelů). Dnes již téměř zlikvidovaný objekt pily se nacházel na Novém městě za malým parčíkem. Parčík byl původně rozlehlejší a ze strany od silnice obehnaný ostnatým drátem. Zde tehdy končila městská zástavba. Zadní část parku byla Staškovi v 30. letech odprodána na rozšíření provozu pily. Trčící komín parní pily se pak stal tradičním doplňkem trhovosvinenskeho panoramatu. František Stašek vlastnil stavební firmu v Českých Budějovicích (ulice Alešova čp. 964). V červnu 1925 František postavil svou parní pilu u nádraží Jílovice. Stalo se tomu zřejmě v návaznosti na velké krupobití z 1. května téhož roku. To způsobilo ve zdejším polesí patrně mnoho škod. Z této parní pily se po válce stala výrobna cementových rour. Další významnou zakázkou byla i rekonstrukce školní budovy v Ledenicích, prováděná od 16. června Tato zakázka byla zadána na základě omezené soutěže vypsané dne 25. května Dne 19. září 1925 byla provedena kolaudace objektu (původně byl konec stavby plánován na 1. září). Školou povinným dětem se tak prodloužily prázdniny. Špatné počasí bylo také jednou z příčin nedodržení plánovaného termínu. Jak uvidíme, meteorologický faktor se pro naše stavitele ukáže v budoucnu poměrně zrádným... Významná zakázka přišla z Petříkova nedaleko Jílovic, a to na expozituru byňovské školy, která zde byla zřízena v roce Pro potřeby školy zde byly nabídnuty dvě vhodné místnosti, které bylo třeba upravit. Potřebné adaptační práce (záchody, oprava schodiště, úprava oken, vytápění, vymalování) řídil stavitel František Stašek. MŠANO (ministerstvo školství a národní osvěty) v té samé obci dne 19. srpna 1929 zřídilo na žádost školní správy i mateřskou školu. Ta byla umístěna do soukromé budovy paní Bildové, čp. 50. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu šesti let a adaptační práce provedla osvědčená firma stavitele Staška. V roce 1929 byla ve Stropnici u Nových Hradů vybudována Státní obecná škola. Projekt zpracoval Dr. Ing. Babuška z Prahy a stavbu vedl opět František Stašek. Náklady na stavbu školy činily celkem Kč. Den 28. říjen 1928 byl pro Trhové Sviny významný - probíhaly zde oslavy 10. výročí vzniku republiky. Slavnostní průvod městem vyšel v 9 hodin ráno přímo od Staškovy pily. Významnou místní stavbou se stala budova Církve bratrské v Trhových Svinech. Nachází se dodnes u křižovatky ulice Štefánikovy a nábřeží Svatopluka Čecha. Stavba této zakázky začala dne 13. dubna Budova byla slavnostně otevřena již 28. září. Projektant i stavitel Jan Stašek má v chodbě budovy pamětní desku. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody byla tato stavba velmi náročná. Základy s dřevěnými piloty musely sahat až do hloubky 4 metrů. Teprve Z HISTORIE pobyt v malém městě na protektorátní hranici než by byl v Táboře, kde byli během heydrichiády popravováni vlastenci z celé poloviny Čech. Proto byl také Tábor plný gestapáků. Možná, že tato záměna bude někdy objasněna. Jisté však je, že tento nenápadný a statečný Otmar Riedl, který po hrubé navigační chybě letadla nemohl splnit svůj úkol, vyřešil bravurně ve spolupráci s odbojáři od firmy Baťa svou situaci a tím si zachránil život. František Stráský (ročník 1924) Trhové Sviny K danému tématu už v TSL vyšlo: Mgr. F. Slípka - Parašutista, který přežil - Trhovosvinenské listy č. 1, 1995/ pak mohla následovat základová deska (padlo zde přes 200 m³ kamene). Tyto zkušenosti se budou Janovi za rok poměrně hodit při pevnostní výstavbě. Na stavbě pracovalo mimo církevních sympatizantů i 20 nezaměstnaných placených pracovním úřadem mzdou 7,50 Kč denně. Dluh po dostavbě byl Staškovi zaplacen až v době okupace. Poslední splátka v částce korun byla zaplacena p. Korčákem v roce Církevní zakázky byly u obou firem poměrně frekventované. Pro katolickou církev v Českých Velenicích stavěl v letech František Stašek kostel. V letech řídil František Stašek zajímavou moderní funkcionalistickou stavbu farního kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Nutno připomenout, že tehdy Čtyři Dvory nepatřily k Budějovicím, ale byla to samostatná obec. Projekt zhotovil roku 1934 Ing. Arch. Jaroslav Čermák z Prahy. V roce 1938 posvětil základní kámen prelát Melka. Dne 19. března 1939 zde byla Antonínem Melkou sloužena první mše svatá. Pro kostel byly zakoupeny zvony Pamětní deska v budově Církve bratrské. Foto: J. Čajan z Manouškovy b r n ě n s k é zvonárny.

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 STRANA 13 Přesuňme se ale zpět do období kritického roku Po březnovém anšlusu Rakouska bylo nutno urychleně opevnit i jižní zemskou hranici v oblasti Českobudějovicka. Zdejší 1. HOP z nových objektů z roku 1937 se měla táhnout od Českého Krumlova ke Starému Městu. Do té doby zde stálo jen Granátový skluz nalezený v jednom ze zbořených bunkrů v úseku 183 /z výstavy Klubu vojenské historie Süd v Borovanech/. Foto: F. Slípka několik uzávěrů starších objektů z roku Připomeňme několik základních souvislostí. Sledovaný úsek 182 byl zadán firmám bratří Stašků dne 14. června Firma dostala od vojenské správy zadáno celkem 90 objektů. Stavba měla být dokončena za 140 pracovních dnů, a to nejpozději do Na celkové délce 15 km to znamenalo hustotu 6 objektů na 1 km. Velitelem zdejšího VSD 182 (vojenského stavebního dozoru) a v podstatě nadřízeným Staškových se stal tehdy ještě štábní kapitán pěchoty František Frimmel. Ke zdejšímu VSD byl přidělen od plzeňského p. pl. 18. V polovině srpna 1938 byl povýšen na majora pěchoty. Úsek 182 je charakteristický svým vyprojektováním za říčkou Stropnicí jako přirozenou a účinnou protitankovou překážkou. Tento fakt také přirozeně znesnadňoval dodávání materiálu na staveniště (pokud se navážel z jihu, jediná možná cesta byla přes most na Veselce). Popis samotného úseku z taktické stránky zde pro nás nebude až tak důležitý. Celá linie probíhala směrem od Borovanského mostu (objekt č. 1) na západ. To, že vede ze 3/5 lesním porostem, rozhodně stavitelům práci neulehčovalo. Problémem byly i špatné cesty. Podél Stropnice linie pokračuje pod Ostrolovský Újezd (tehdy Ostrov u Č. B.) a dále pak do prostoru osady Veselka. Dále linie pokračuje pod jižním okrajem Strážkovického lesa směrem k Želízkovu mlýnu. Trasa pak postupuje v jednom sledu lesem Záříčí pod Komařice a směřuje směrem na Římov, míjí Komařice, vede skrz les Větrník a končí až na břehu Malše, kde dále na západ navazuje stavební úsek 181. Zde šlo o volný terén bez vodních překážek, pouze u Malše byl les o délce jednoho kilometru. Uveďme některé technické zajímavosti, se kterými se naše stavební firma a VSD 182 musely vypořádat. Asi nejzajímavějším objektem úseku se stal objekt 24/A-120, postavený pod příkrým svahem ke Stropnici s týlovou stěnu krytou 4,5 metru dlouhou chodbičkou s 30 cm silnými stěnami. Toto opatření mělo zabraňovat zasypání vchodu objektu zeminou ze svahu. Kvůli blízkosti řeky se museli stavitelé potýkat s vysokou hladinou spodní vody, zásyp objektu byl kvůli odnosu materiálu vyztužen kamenným obkladem. Proto byla také u objektů č. 13, 14 a 25 postavena inundační šachta bránící zatopení vchodu. Zřejmě vinou překotnosti prací docházelo k pochybením při stavbě. Nedbalostí dělníků tak byl při betonáži objektu 20/A-200Z zabetonován obráceně granátový skluz (zjištěno terénním průzkumem). Z HISTORIE Rychlouzávěr se tak musel otevírat seshora dolů, což značně znesnadnilo případné vyhození granátu ze skluzu. Z terénního průzkumu dále vyplynulo, že periskopické litinové trubice (dobovým názvem trouby ) zde byly pravděpodobně osazeny pouze ve stropech objektů prvního sledu u Stropnice. Též se objevují provrtané konzoly ventilátoru pod vchodovými střílnami, což možná nasvědčuje na jejich osazování. Vchodové střílny zde dodávala Báňská a hutní společnost z Třince. Další chyba se udála u objektu 33/A-140Z (dochovaný na Veselce). I když je objekt umístěn v takřka rovném terénu, má na obou stranách osazeny depresní střílny pro palbu ze svahu (běžná střílna měla depresi -25, střílna depresní -35 ). Zdejší palebné úkoly však tento typ střílen nevyžadovaly. Pravděpodobně k tomu došlo nedbalostí dělníků anebo díky záměně kvůli nedostatku střílen. Depresní střílny by se hodily lépe do č. 32, 35 nebo 36. Nejefektivněji by našly využití v objektu 36/A-120, jehož obě střílny směřují do kaňonu Stropnice. U čísla 35 by se hodily rovněž na obě strany, u č. 32 na stranu levou. Mgr. Petr Kozel (pokračování v příštím čísle) KULTURA Loutková představení přilákala desítky malých i velkých diváků S nevšedním zájmem ze strany dětí i dospělých se setkala premiérová představení obnoveného ochotnického loutkohereckého souboru při Městském kulturním středisku v Trhových Svinech. Soubor si připravil dvě pohádkové aktovky Janka a drak Kruťák (autor Zdeňěk Rosenbaum) a O nevděčném vodníkovi (autorka Tereza Kratochvílová). Zaplněné hlediště loutkové scény drželo v preiméře i následné repríze palce neohrožené princezně Jance i neprávem odstrkované vodníkově pomocnici Žabce. Nakonec samozřejmě vše dobře dopadlo a s dětmi se za všechny rozloučil milý Kašpárek. Loutky ve Svinech ožily po dlouhých patnácti letech díky několika nadšencům, kteří podle Zbouraná stavba bývalé Staškovy pily, stav z července Foto: P. Kozel svých slov v této tradici hodlají pokračovat. Vždyť už po prvním představení se v zákulisí ozývaly návrhy na další zajímavé pohádkové tituly. Padesát let staré loutky i celá scéna prošly celkovými opravami. Největší podíl na novém hávu dřevěných herců má Lenka Kříhová, která fundus postupně citlivě restauruje. Technickou část představení a kulisy má zase na starosti nepostradatelný Petr Schwarzmüller. Loutky vodí: Lenka Kříhová, Eva Kollarová, Simona Rolínková a Petr Vojta. Hlasy postavám propůjčili: Helena Krátká, Pavla Majerová, Jarmila Schwarzmüllerová, Helena Králová, Karel Buřič, Bohuslav Korčák a Josef Zettl. Režii měl František Herbst. Text a foto Petra Vicková GYMNÁZIUM TRHOVÉ SVINY přijímá pro školní rok žáky do I. ročníku osmiletého studia Pozor! Podle současné právní úpravy se o doručení přihlášky starají samotní uchazeči a jejich zákonní zástupci! Uzávěrka přihlášek je 15. března Přijímací zkouška se koná 23. a 24. dubna Více informací na

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 KULTURA PROGRAM KINA BŘEZNA 2012 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie v hod ŽENA V ČERNÉM Britský barevný širokoúhlý horor (95min.) Věříte na duchy? Hrají: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer, Liz White a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč v hod. MODRÝ TYGR Český barevný dobrodružný rodinný film (90min.) Film pro děti, jejich rodiče a zvířata. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Lenka Vychodilová, Anna Polívková a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč od hod. ŠKOLNÍ VÝLET Česká barevná komedie (90min.) v jiné době prožili nejkrásnější léta života, v jiné době zestárli Hrají: Libuše Švormová, Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek, Sandra Nováková, Jan Bendig, Ladislav Trojan, Miriam Kantorková, Kamila Moučková, Bořivoj Navrátil, Petr Kostka, Jiřina Jirásková, Ivanka Devátá, Zdeněk Srstka a další Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč pondělí v hod. TOHLE JE VÁLKA! Americká barevná akční komedie (96min.) Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku. Hrají: Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč v hod. ŽELEZNÁ LADY Americký barevný životopisný film (105min.) Bez kompromisu Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč v hod. VÁLEČNÝ KŮŇ Americké barevné válečné drama režiséra Stevena Spielberga (150min.) Působivý příběh mladého chlapce a jeho milovaného koně se odehrává na samém počátku první světové války Hrají: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan a d. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč pondělí v hod. NEPŘÍTEL POD OCHRANOU Americký barevný thriller (114min.) Exotické Kapské Město se stane v thrilleru Daniela Espinozy dějištěm neobvyklého dramatu Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Brendan Gleeson a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč v hod. GHOST RIDER 2 Americký barevný širokoúhlý akční thriller (95min.) Pokračování světově úspěšného hitu. Hrají: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert a další Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč SÁL KD T. SVINY středa od hod. Divadlo Kalich - Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU Hudební retrokomedie živě provázená originálními písněmi toužení a dálek z první republiky. Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza,dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavskémparníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce... HRAJÍ A ZPÍVAJÍ: Luiza - Petra Nakládalová Willy - Vojtěch Havelka Tim - Petr Halíček Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková Klepač - Bohumil Klepl / Ota Jirák Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Zbrožek Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč středa od hod. Divadelní spolek Frída INTERWIEV S UPÍREM Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi komické! Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3DD kvalitě s písničkami a vysokým rozlišením emocí a vtipu, uvádí jako svoji jedenáctou novinku divadelní spolek Frída. Hrají: Bára Munzarová, Martin Trnavský a Radim Novák Scénář a režie: Jakub Nvota pátek v hod. TRAVESTI SHOW KOČKY Vstupné 180,-Kč PŘEDPRODEJ Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel v hod. LÁSKA JE LÁSKA Repríza Česká barevná širokoúhlá tragikomedie (109min.) Komedie režiséra Milana Cieslara, která Vás zahřeje. Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý, Aneta Krejčíková, Maciej Cymorek, Rudolf Hrušínský a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč pondělí v hod. ĎÁBEL V TĚLE Americký barevný horor (83min.). Připravte se na pořádný šok, slibuje režisér. Hrají: Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč v hod. PROBUDÍM SE VČERA Česká barevná komedie (120min.) O cestě za studentskou láskou do hlubin nedávné minulosti. Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Ljuba Krbová, Svatopluk Skopal, Tomáš Matonoha, Filip Ciel, Zlata Adamovská a další Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč v hod. LORAX Americká barevná animovaná komedie v českém znění (94min.) Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě už žádné opravdické stromy nejsou? Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč KD REJTA Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč sobota od hod Hasiči Trhové Sviny Vás srdečně zvou na IV. HASIČSKÝ PLES K tanci a poslechu hraje HÁJOVANKA Taneční vystoupení skupiny TRNKY BRNKY Doprava zajištěna: T. Sviny Rejta odjezd od radnice v a v hod. Rejta T. Sviny ve 2.00 a ve 3.30 hod Předprodej: tel Vstupné 150,-Kč pátek od hod MěKS Trhové Sviny a Taneční skupina Osm a půl opice Vás srdečně zvou na COUNTRY BÁL K tanci a poslechu hraje PATROLA Předtančení a bohatý program Vstupné 100,-Kč v hod. JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY Americký barevný sci-fi thriller (137min.) Ztracen v našem světě, nalezen v jiném Hrají: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton a další Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč pondělí v 9 45 hod. a ve hod. POHÁDKY O PEJSCÍCH Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (60min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod. MILÁČEK Americké barevné drama (120min.) Nová adaptace knihy světoznámého romanopisce Guye de Maupassanta. Hrají: Robert Pattinson, Christina Ricci, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč V PÁTEK KINO NEPROMÍTÁ PŘEDSTAVENÍ TRAVESTI SHOW KOČKY sobota v hod. ČTYŘI SLUNCE České barevné širokoúhlé komediální drama režiséra Bohdana Slámy (105min.) Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč FOYER KD TS od do VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA TRHOVÉ SVINY INFORMAČNÍ CENTRUM TS od do VÝSTAVA OBRAZŮ MGR. HANY PRÁZDNÉ Vystavené obrazy je možné si zakoupit.

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 STRANA 15 KULTURA LOUTKOVÁ SCÉNA KD TS úterý od hod. Přednáška Projekce 200 fotografií Beseda v cyklu Genius loci Novohradských hor Z NOVÝCH HRADŮ DO HOR památky a zajímavosti místa a okolí, hory, kopce, vrcholy, skály, pralesy, zapomenuté tisícovky, osudy, mýty, tajemství, skutečnost Přednáší MILAN KOŽELUH autor publikací o Novohradských horách Vstupné: 30,- Kč úterý od hod. Přednáška Projekce 200 fotografií Beseda v cyklu Genius loci Novohradských hor OD PRAMENŮ ŘEK K LIDEM vodní toky, klauzury, voroplavba, sklářství a sakrální památky. Přednáší MILAN KOŽELUH autor publikací o Novohradských horách Vstupné: 30,- Kč neděle v hod. a v hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny uvádí loutkové pohádky JANKA A DRAK KRUŤÁK O NEVDĚČNÉM VODNÍKOVI Vstupné: 30,- Kč Restaurace U Čáhů TRHOVÉ SVINY sobota od hod MC Človíček Nebojsa a KIC Trhové Sviny Vás zvou na DĚTSKÝ KARNEVAL Soutěže, tanečky a občerstvení zajištěno. Moderátor: Radek Bulant, Rock rádio Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč MC loví ek Nebojsa a KIC Trhové Sviny Vás zvou na D tský karneval Sobota 10. b ezna 2012 v hodin Restaurace U áh Sout že, tane ky a ob erstvení zajišt no. Moderátor: Radek Bulant, Rock rádio Vstupné: dosp lí 50 K, d ti 20 K KLUBOVNA KD TS Městské kulturní středisko Trhové Sviny pořádá ZDOKONALOVACÍ KURZ TANCE S VÝUKOU TANCŮ MAMBO, SLOWFOX, SAMBA a zdokonalení v klasickém tanci Vyučují taneční mistři: Jiří a Simona Štojdlovi Délka kurzu: 5 dvouhodinových lekcí Hudební doprovod: Reprodukovaná hudba Začátek: pátek 6. dubna 2012 v hod. Pokračování: vždy v pátek od hod. PŘIJÍMÁME POUZE PÁRY! Přihlášky - Kulturní dům T. Sviny tel PODMÍNKOU OTEVŘENÍ KURZU JE MINIMÁLNĚ 10 PŘIHLÁŠENÝCH PÁRŮ! Cena: 1 000,- Kč za pár Zápis žáků do prvního ročníku v ZŠ Trhové Sviny Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 proběhl v pátek 20. ledna a v sobotu 21. ledna Celkem se dostavilo 79 dětí. Všechny děti přišly v tento mimořádný den v doprovodu většinou obou rodičů a mladších i starších sourozenců. O zapsání požádali rodiče deseti dětí z jiné spádové oblasti. Podle nového školského zákona došlo k některým změnám. Každému budoucímu prvňáčkovi bylo přiděleno registrační číslo, pod kterým je veden. Rozhodnutí o přijetí byla zveřejněna na internetových stránkách školy a na informační tabuli v areálu školy. O odkladu školní docházky uvažují rodiče dvanácti dětí. Letos musí žádost o odklad doložit doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného poradenského zařízení. V září budou zřejmě otevřeny tři první třídy. Ve velké převaze budou chlapci, protože ze zapsaných dětí je jich 51, děvčat 28. Na všechny se už ve škole moc těšíme! Mgr. Jana Veselá zástupce pro 1. stupeň foto archiv školy Úspěch mladých dějepisců Spočítáte, kolik je pět kop grošů? Rozeznáte od sebe parvus, brakteát či florén? Víte, čím se do našich dějin zapsal ministr financí Alois Rašín? Tyto a podobné otázky museli zodpovídat účastníci okresního kola Dějepisné olympiády. Tato postupová soutěž se koná už mnoho let a je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý ročník má jiné téma. Letos je to numismatika, tedy historie peněz. Studentům svinenského gymnázia se podařilo dosáhnout nepřehlédnutelného úspěchu. V konkurenci 57 účastníků ze základních škol a gymnázií celého českobudějovického okresu získal Mikuláš Vinař z kvarty 2.místo, Petra Jarošová z kvarty 3. místo, foto archiv školy Kristina Kropáčková z tercie 4. místo a mezi úspěšné řešitele (kteří získali nejméně 60% bodů) se zařadil i Ondřej Slípka z tercie na 7. místě. Protože naši studenti dosáhli oproti ostatním jihočeským okresům vysokého bodového hodnocení, budeme mít nejméně tři zástupce i v krajském kole této soutěže, které se koná počátkem dubna. Studenty budějovických gymnázií nechali naši zástupci daleko za sebou. V minulých letech se studenti svinenského gymnázia dvakrát probojovali až do celostátního finále této předmětové soutěže a získali tam dokonce 6. místo. Uvidíme, kam je jejich znalosti dovedou letos. Mgr. F.Slípka

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2012 SPORT Softbalová zimní halová sezóna Ačkoliv je softbal ryze letní a venkovní sport na relativně velkém sportovišti, tak se v letošním roce poprvé za dvacet let naše družstvo žáků zapojilo do těchto halových aktivit. Ze tří plánovaných turnajů jsme absolvovali jeden kadetský v Č. Budějovicích a jeden žákovský v Praze. Budějovický turnaj naši nejzkušenější žáci zvládli na výbornou, neboť turnaj byl opravdu na vysoké úrovni a tak 2. místo svěd- a čas nám zde snad utíkal dvakrát rychleji než soupeřům. Sobotní ranní rozkoukávání, seznámení se s finesy turnaje a prohra s domácím týmem Joudrs nám otevřely oči. Další zápas dospěl k těsné prohře s pražskými spektráky, která nás dost rozesmutnila, neb jsme opravdu měli na to udržet výhru na naší straně, kde stačilo lehce taktizovat. Místo toho nastal spěch v obraně a prohra v poslední půlminutce jedním ví- Díky nabytým zkušenostem ze soboty jsme nic nenechali náhodě a první zápas jsme vyhráli jasně rozdílem třídy. Pálka fungovala více jak na 100% a obrana zvládala řešit situace s přehledem profesionálů. Druhý zápas o celkové 7. místo byl jedním z vrcholů turnaje, kde jsme se střetli s mládežnickým družstvem dospělého extraligového družstva Storms Řepy. Tento souboj byl pikantní i z pohledu vedení družstev v Praze byl velice dobře připravený a tak nám ukázal, kde bude ještě třeba potrénovat a na čem dobrém můžeme stavět. Rádi bychom pak přivítali i nové zájemce ve věku 7-10 let pro přípravu družstva ml. žáků a tím vytvoření koncepce přípravy pro Extraligu žáků v letech Více na stránkách SC Pigs: scpigs-trhovesviny.tym.cz. Coach žáků Pigs TS Mgr. D. Hanzal čilo o tom, že kvalita nezůstala na venkovním hřišti. Turnaj byl jednodenní a 5 družstev svedlo opravdu vyrovnané zápasy. Naši hráči okusili pouze jednu prohru a tak za sebou nechali i ambiciózní družstvo Ledenic, v němž hrála celá řada svinenských softbalistů, kteří pro tentokráte skončili pod stupni vítězů. Druhý turnaj se uskutečnil v pražských Bohnicích a byl rozepsán na celý víkend. Na tento turnaj se nominovalo 10 družstev, z toho 3 mimopražské kluby. Pro naše žáčky tento turnaj byl velkou neznámou, neboť se hrál na čas a naši žáčci neměli dosud možnost tento styl zápasů okusit. Díky omezenému času na pálce jsme zprvu získávali bodíky jen pomalu cebodovým odpalem, který jsme nedokázali zastavit na domácí metě. Následný zápas však už přinesl chtěnou první výhru, která byla naplněna radostí a uspokojením díky kvalitně zvládnutému útoku a eliminaci některých chyb v obraně, která z těžkých rozeher přešla na jednoduché auty. V posledním zápase dne jsme už nestačili na další pražský tým, který nás znovu posadil zpět a připomněl, kdo je na hřišti domácí. Odpolední program jsme strávili v herně pořádajícího Joudrs Praha. Večerní softbalový trénink ve společnosti juniorských reprezentantek a jejich trenérů byl pak velkým přínosem do nedělních bojů v play - off systému. - na naší straně dobře fungující dvojice coachů Pigs a na druhé straně reprezentační coach žen ČR. Taktické manévry bylo vidět při každém odpalu či rozehře v obraně, ale naše vůle vyhrát byla silnější, a o to i diváky více ceněna. Po závěrečné siréně jsme se tak mohli radovat z obdrženého poháru za 7. místo pro náš mladý nadějný tým žáků a ze třech výher ze šesti zápasů. Celkově naši žáci pálkařsky dospěli, neboť každý dostal maximálně možný prostor k pálení všichni chodili na pálku bez vyjímek. V obraně jsme pak mixovali zkušenost a mládí. Prostor poskytnutý i začínajícím hráčům tak bude přínosem pro blížící se Extraligu žáků Turnaj Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí foto: autor článku Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012

Zápis. z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012 Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. František Slípka Nepřítomen:--- Hosté: František Herbst (k bodu č. 1), Ing. Ivana Božáková

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností MĚSTO MIMOŇ Obecně závazná vyhláška č.../2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení 10

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více