Seminář o životním prostředí Louny -Zschopau. Management životního prostředí. - Podklady k semináři -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář o životním prostředí Louny -Zschopau. Management životního prostředí. - Podklady k semináři -"

Transkript

1 EURAKA-PEB-GmbH Institut Zschopau Seminář o životním prostředí Louny -Zschopau Management životního prostředí - Podklady k semináři - Autor: Dr. Wolfgang Klemm F.U.C.S. Fördermittel- und Unternehmens- Consulting/Service GmbH Witzschdorfer Hauptstraße Witzschdorf Tel.: Fax: Tyto podklady k semináři jsou chráněny autorským právem. Všechna práva k přetisku a rozmnožování těchto podkladů nebo jejich částí jsou vyhrazena. Žádná část těchto podkladů nesmí být bez písemného souhlasu EURAKA-PEB-GmbH v jakékoliv formě reprodukována, rozmnožována nebo šířena. Všechny závěry a údaje odpovídají názoru autora a nečiní si nárok na úplnost. Při použití obsahu není nikdo zproštěn odpovědnosti za své vlastní jednání. September

2 1. Ochrana životního prostředí a odpovědnost za životní prostředí 1.1 Znečišťování životního prostředí rušivý vliv na ekosystémy Znečištění životního prostředí Primární oblasti působení Ovzduší Voda Půda Znečištění ovzduší Imise Emise Znečištění vody (tekoucí a stojaté vody) Přívod látek a tepla Staré ekologické zátěže Kontaminace (Potenciál ohrožení pro okolí a pro podzemní vody) Zanášení/ zavlečení ohrožujících látek nedostatečně těsnými skládkami SO 2 Pitná voda Odpady barva, zápach, zakalení, vysoká teplota Stavební suť NO x (oxidy dusíku) Průmyslové odpady CO Vody Kouř, spaliny pevné nerozpustné látky (písek, bahno) Domovní odpad Prach, popílek jedovaté látky biochemicky oxidovatelné Páry (jedovaté, látky, odbouratelné při nejedovaté) spotřebě kyslíku Živnostenské odpady nejedovaté, látky organické sloučeniny nespotřebovávající kyslík v příliš vysoké Čistírenské kaly koncentraci eutrofizace Kyseliny huminové, nejedovaté soli, radioaktivní prach, nespotřebovávající plyny kyslík, nevedoucí k Nemocniční odpady eutrofizace obtěžující zápachy Látky s příliš vysokou/ příliš nízkou hodnotou ph patogenní zárodky 2

3 Zátěže životního prostředí rušivý vliv na ekosystémy Ekosystém Charakteristické životní prostředí zvířat a rostlin s příslušným společenstvím Využívání (přeměna) energie Získávání/ těžba surovin Využívání a rozvoj infrastruktury Ökosysteme im Gleichgewicht průmyslová a Globální ekosystém používání a zemědělská zůstatek produkce produktů vlivy/ působení narušování ekologické rovnováhy Ekologická rovnováha Labilní stav vzájemných vztahů živého a neživého životního prostředí dynamika s neurčitým výstupem 1.2 Úvod do práva životního prostředí EU a SRN Principy práva životního prostředí 1. Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity upravuje dle čl. 130 r, odst. 4 smlouvy ES, že politika životního prostředí společenství je omezena na úseky, v nichž je možno ekologických cílů lépe dosáhnout na úrovni společenství, než na úrovni jednotlivých členských států. 2. Zásada prevence Zásada prevence je centrálním vzorem moderního práva životního prostředí. V první řadě má být dle zásady prevence odpovídajícím způsobem předcházeno vzniku zátěží životního prostředí. Zákonná konkretizace zásady prevence se nalézá např. v 5 odst. 1 č Spolkového zákonu o protiimisni chraně (BimSchG). Dle tohoto principu mají být zařízení podléhající povolování zřizována a provozována tak, aby byla zabezpečena prevence proti škodlivým vlivům na životní prostředí, zejména opatřeními k omezení emisí odpovídajícími aktuálnímu stavu techniky. 3

4 3. Zásada původce a zásada společného břemene Dle zásady původce mají být náklady zabraňování nebo odstraňování ekologické škody hrazeny tím, kdo je odpovědný za jejich vznik. Exemplárně je zásada původce upravena ve Spolkovém zákoně o ochraně přírody (BnatSchG), dle čehož je původce povinen k zásahu, aby zabranitelná poškození ve lhůtě, jež mu musí být stanovena, pomocí opatření ochrany přírody a péče o krajinu vyrovnal, pokud je to potřebné k uskutečnění cílů ochrany přírody a péče o krajinu. Zásadě prevence je v právu životního prostředí kladen prvořadý význam, není ovšem uskutečňována výhradně, nýbrž omezena zásadou společného břemene, čímž jsou určité náklady na ochranu životního prostředí ukládány veřejnosti. 4. Zásada kooperace Zásada kooperace se v minulosti vyvíjela jako stále důležitější zásada pro úpravu rozhodovacích procesů týkajících se politiky životního prostředí. Vyžaduje součinnost všech státních a společenských sil v procesu tvorby vůle a rozhodovacím procesu politiky životního prostředí. Zásada kooperace se však znovu najde především v nových formách jednání v právu životního prostředí, např. v předběžných dohodách a předjednáváních mezi správou a soukromými subjekty, v dohodách mezi správou a soukromými subjekty, v urovnávání konfliktů a ve strpění protiprávního chování státem. Jako příklad zásady kooperace je třeba zmínit zejména tzv. samoomezovací dohody průmyslových podniků. 5. Zásada poměrnosti Cílem této zásady je zachování účelu podnikání. Předpokladem přitom je, aby z konkrétní provozovny podniku nevycházela žádná těžká nebezpečí pro veřejnost (porov. 21 BImSchG) Základy a příklady práva životního principu EU Směrnice ES: Vyhláška ES: vyžaduje realizaci prostřednictvím národních právních ustanovení platí přímo jako národní právo Příklad: Vodní právo Směrnice Rady ze dne... Obsah k vytvoření pořádkového rámce pro opatření Společenství v oblasti vodní politiky - Rámcová směrnice o vodě (WRRL) o nakládání s komunálními odpadními vodami o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství v současné době v přepracování k ochraně vod před znečištěním nitrátem ze zemědělských zdrojů Číslo leg. ES 2000/60/EG L /271/EWG L 135/40 86/278/ EWG L 181/6 91/676/EWG L 375 Poznámky realizace v současné době probíhá Realizace v N prostřednictvím Vyhlášky o odpadních vodách AbwV (dříve: Rámcová vyhláška o odpadních vodách AbwVwV) Úpravy požadovány pro zneškodňování čistírenských kalů do Realizace v N ve Vyhlášce o odpadních čistírenských kalech AbfKlärV k KrW-/AbfG očekává se zpřísnění Omezení hnojiv s obsahem dusíku v Německu realizován prostřednictvím Vyhlášky o hnojivech (DüngemittelV). 4

5 Přehled směrnic ES Přehled některých zákonných podkladů v německém právu životního prostředí Právo veřejné Právo soukromé Trestní právo Ústavní právo životního prostředí Správní právo životního prostředí Soukromé právo životního prostředí Trestní právo životního prostředí Ústava (např. článek 20a Ústavy GG) Zemské ústavy Voda Půda Ovzduší Odpady Chemikálie Atom Genová technika Ochrana přírody Ekologická nezávadnost/ únosnost Informovanost o životním prostředí Eko-audit Ručení za životní prostředí Obč. zákoník (BGB) (např. 823, 966, 907, 1004) Trestní zákoník (StGB) ( ff.) Vodní právo Zákon pro pořádek vodního hospodářství (Zákon o hospodaření s vodou - Wasserhaushaltgesetz- WHG) se zemskými vodními zákony, např. Saský vodní zákon, s vyhláškou o odpadních vodách, Zákon o vypouštění odpadních vod Abwasserabgabengesetz se Zemskými zákony o vypouštění odpadních vod, Zemské vyhlášky o zařízeních k zacházení s látkami ohrožujícími vody (VAwS), Zákon o ekologické nezávadnosti pracích a čistících prostředků (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz- WRMG) Právo na ochranu půdy Zákon na ochranu před škodlivými změnami půdy a k sanaci starých ekologických zátěží ( Spolkový zákon na ochranu půd Bundes-Bodenschutzgesetz- BBodSchG) se Spolkovou vyhláškou na ochranu půd. Právo na ochranu před imisemi Zákon na ochranu před škodlivými vlivy na životní prostředí znečišťováním ovzduší, hlukem, otřesy a podobnými jevy (Spolkový zákon o ochraně před imisemi Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG) s vyhláškami (t.č. 31 BImSchV) a Technickými návody (TA Ovzduší, TA Hluk.) Právo koloběhu hospodářství a odpadové právo Zákon na podporu koloběhu hospodářství a zajištění nezávadného odstraňování odpadů (Zákon o koloběhu hospodářství a Odpadový zákon Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz- KrW-/AbfG) s vyhláškami, směrnicemi a technickými návody (TA Odpady, TA Sídlištní odpad) stejně jako další zákony a zemské odpadové zákony Právo nebezpečných látek a nebezpečných nákladů Zákon o chemikáliích Chemikaliengesetz (ChemG) se svými vyhláškami, např. Vyhláškou o nebezpečných látkách Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Zákon o přepravě nebezpečných nákladů s např. Vyhláškami o nebezpečných nákladech Gefahrgutverordnungen (GGVSE...) a Vyhláškou o pověřených osobách z hlediska nebezpečných nákladů Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV). 5

6 1.2.4 Ručení za životní prostředí 1. Trestní zákoník (StGB) 324 ff. : Trestné činy proti životnímu prostředí 2. Občanský zákoník (BGB) ve spojení se zákonem o ručení za životní prostředí (UmweltHG) 3. Zákon o ručení za životní prostředí Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) 5,6 : Doklad řádného provozu odpovídajícího ustanovením - Dodržování zvláštních provozních povinností - Poruchy - Domněnky o příčinách (obrácení důkazního břemene) 17 : Promlčení Obč. zákoník, tzn.: 30 a 19 : Opatření ke krytí ve spojení s. 15: škody na osobách: 160 Mil DM 85 Mil věcné škody: 160 Mil DM 85 Mil Příloha 1 : Seznam zařízení (Oblast působnosti) Příloha 2 : Druhy zařízení (Povinnost opatření ke krytí) 1.3 Situace ochrany životního prostředí a politiky životního prostředí v České republice Energie a klimatická politika Potenciál úspor v energetické oblasti České republiky se odhaduje na 30 %. Obnovitelné zdroje energie - vysoké potenciály české energetické politiky ve využití malých vodních elektráren a ve využití biomasy, menší ve větrné energii a geotermice - cíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě energie z 1,5% na 6,2%, resp. na produkci elektrické energie - odhadované investiční náklady: 8,4 Mld. ročně (dosažitelné pomocí vyšších subvencí) EU- Směrnice 2001/77/EG na podporu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie - Opatření: National Programme for Economic Utilization of Energy and Renewable and Secondary Sources Národní program pro ekonomické využití energie a obnovitelné a sekundární zdroje Program zohledňuje směrnici - Energy Regulation Office Energetický regulační úřad stanovuje minimální odběrní cenu za elektrickou energii z obnovitelných energií (platné od ) Těžba uhlí - plánovaná redukce těžby hnědého a černého uhlí jasné důvody: výrazné škody na životním prostředí způsobené těžbou uhlí, ale i poklesem ložisek a vysokými dopravními náklady snížení podílu uhlí ve skladbě jednotlivých zdrojů energie na krytí energetické potřeby z 50% na 30% (2030) dle plánu české energetické politiky by obnovitelné energie zůstaly i pro roce 2030 zřetelně pod 10% 6

7 1.3.2 Odpadové hospodářství Vývoj výskytu odpadů v České republice a průměrně v EU Indikátory Česká republika EUprůměr CZ cíl 2005 % cíl vztažen ý na Komunální odpad výskyt v (kg/ obyv./ rok) Spalování odpadů (v %) 3 4,0 8,0 7,0 22, Skládkování odpadů (v %) , Podíl recyklovaného papíru (v %) 36 ž. úd. 36 ž. úd. 43,0 50 ž. úd. Podíl recyklovaného skla (v %) 27 ž. úd. 30 ž. úd. 55,0 60 ž. úd. Nebezpečné odpady výskyt v (kg/1000 USD GDP.rok) 22,3 29,1 17,7 27,8 2, Vývoj výskytu/ resp. vzniku odpadů v České republice a v průměru EU Zdroj: Waste Management Policy in the Czech Republik (verze 3), listopad 2001 Politika managementu odpadů v České republice - stoupající produkce odpadů z důvodů spotřebitelského chování - další vznik odpadů až do roku 2005 bude silně závislý na budoucím ekonomickém růstu v České republice jsou nezbytné další kapacity zařízení v příštích 20 letech především v oblasti recyklace obalových odpadů, kompostování, energetického zhodnocování ze spalování odpadů, nakládání s čistírenskými kaly a přizpůsobování zařízení dle směrnice o IPPC - realizace směrnice o odpadech EU v oblasti odpadového hospodářství 1,36 Mld. - nové investice na základě směrnice EU o skládkách k nezbytnému snížení podílu biogenních odpadů ve skládkovaných odpadech realizace pomocí spalování odpadů a tříděného sběru odpadu, nakládání s biologicky odbouratelnými frakcemi odpadů - 70% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím soukromého sektoru 11% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím veřejného rozpočtu 7% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím státního rozpočtu 6% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Zneškodňování odpadních vod Sídlištní aglomerace v České republice Počet připojených čističek odpadních vod Datum pro kompletní dostavbu < OBYV ž. úd. 31. pros ž. úd OBYV 385/485 obce 31. pros OBYV ž. úd. 31. pros > OBYV ž. úd. 31. pros Opatření v senzitivních oblastech ž. úd. žádné údaje OBYV obyvatel ž. úd. 31. pros ž. úd. Počet projektů, jež mají být ještě realizovány Zneškodňování odpadních vod Zdroj: Implementation plan for Directive 91/271/EEC concerning urban wastewater treatmant Realizační plán ke směrnici 91/271 EEC týkající se nakládání s komunálními odpadními vodami 7

8 Realizace směrnice EU 91/271/EWG Nakládání s komunálními odpadními vodami je spojena s velkými investicemi do stavby kanalizačních vedení, stavbu nových a modernizaci starých čistíren odpadních vod Napojení sídlištních aglomerací (2.000 a OBYV) na veřejnou čistírnu odpadních vod Cíl: do % obyvatelstva napojit na veřejný systém Ochrana čistoty ovzduší - zřetelné snížení emisí klasických škodlivin do ovzduší na základě technických a organizačních opatření - další snížení této škodliviny je bržděno narůstajícími škodlivinami z provozu motorových vozidel Emisní limity pro Českou republiku (odpovídající Protokolu k zabránění okyselování, eutrofizaci a tvorbě ozónu v blízkosti země Hospodářské komise spojených národů pro Evropu (UNECE); Convention on long Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) Škodlivina pro ovzduší Emise 1999 (v 1000 t/a) Emise 2005 (v 1000 t/a) Oxid siřičitý Oxidy dusíku Uhlovodíky bez methanu (NMVOC) Amoniak 75 ž. úd. 101 Emise 2010 (v 1000 t/a) Emisní limity pro Českou republiku Pramen: State Environmental Policy 2001, Emissionsdaten 1999: emep- programm data base Státní politika životního prostředí 2001, Emisní data Nástroje financování pro politiku životního prostředí State Environmental Fund of Czech Republik (SFZP) Státní fond životního prostředí ČR - založen příjmy z odvodů a pokut za znečišťování životního prostředí - poskytuje dotace a výhodné úvěry na opatření ke zlepšení situace v životním prostředí - fond je spravován českým Ministerstvem životního prostředí Program na podporu úsporných energetických opatření a využívání obnovitelných energií - Cíl: Zavádění efektivních energetických opatření v oblasti výroby, distribuce a koncové spotřeby - silnější nasazování obnovitelných a sekundárních zdrojů energie, budování kogeneračních zařízení k výrobě elektrického proudu a tepla - Program je každoročně nově vypisován Program je rozdělen do sedmi podprogramů: 1. Opatření ke zvýšení energetické efektivity 2. Opatření k výstavbě kogeneračních zařízení k výrobě elektrického proudu a tepla 3. Podpora projektů s contractingem úspory energie 4. Vývoj a využívání moderních technologií a materiálů ke zvyšování energetické efektivity 5. Opatření k zesílenému využívání obnovitelných a sekundárních zdrojů energie 6. Opatření k modernizaci zařízení při výrobě a distribuci energie 7. Podpora vývoje energetických koncepcí pro města a obce 8. Dotování poradenských opatření a školení ke zvýšení energetické efektivity 8

9 2. Systémy managementu životního prostředí 2.1 Základy a pojmy EMAS (environmental management and audit scheme): Podporování stálého zlepšování ekologických výkonů ze strany organizací prostřednictvím: - vytvoření a užívání systémů managementu životního prostředí - systematické, objektivní a pravidelné hodnocení výkonů těchto systémů - informování veřejnosti a jiných zájmových kruhů o výsledcích v životním prostředí (otevřený dialog) - aktivní zapojení zaměstnanců, stejně jako i jejich adekvátní vzdělávání a další vzdělávání (porov. článek 1) ISO 14001:1996 Podpora ochrany životního prostředí a ochrana před ekologickými zátěžemi v souladu se socioekonomickými potřebami (=nadřazený cíl) Pojmy: porov. EMAS čl. 2 c) Výkon životního prostředí: výsledky managementu organizace týkající se jejích ekologických aspektů. Management: řízení podniku (jako osoby a jako jednání) porov viz dole detailně porov. EMAS čl. 2 s) Organizace: společnost, subjekt, závod, podnik, úřad nebo zařízení, resp. nějaká jejich část nebo jejich kombinace, s právní subjektivitou nebo bez ní, veřejné nebo soukromé; s vlastními funkcemi a vlastní správou. porov. EMAS čl. 2 f) Ekologický aspekt: Aspekt činností, produktů nebo služeb nějaké organizace, jež může mít vliv na životní prostředí (příloha VI); Podstatný ekologický aspekt je ekologický aspekt, jež má, resp. může mít podstatný vliv na životní prostředí. porov. EMAS čl. 2 g) Vliv na životní prostředí: každá pozitivní nebo negativní změna životního prostředí, jež nastává zcela či částečně na základě činností, produktů nebo služeb nějaké organizace. Shrnutí: Výkon životního prostředí může být pozitivní nebo negativní. Výkony životního prostředí se týkají skutečných nebo možných vlivů na životní prostředí. Výkony životního prostředí by mělo být jak jen to je možné měřit (měrné jednotky, referenční veličiny a referenční časy, srovnávací hodnoty,...), pak se také dají dobře hodnotit/ vyhodnocovat. Popis a měření výkonů životního prostředí specifické dle organizací je důležité pro: 9

10 - formulování ekologických cílů, - vypracovávání programů životního prostředí, - rozpoznávání slabin, - konkrétní výpovědi v Review managementu, - stálý proces zlepšování. Pojem: Management ve smyslu: vedení podniku 1. Vedení sociotechnických systémů ve vztahu k osobám a věcem Zvládání Správné zacházení se úkolů, jež jsou všemi lidmi, na jejichž odvozovány z kooperaci je nejvyšších cílů systému podnik při (např. kvalitativní cíle, ekologické plnění svých úkolů a bezpečnostní cíle) odkázán. 2. Vedení na principu spoluúčasti participace - prostřednictvím společných, jednoznačných ujednání o cílech: Účast, důvěra, informovanost, komunikace 3. Organizace struktur, kompetencí, způsobů chování, formálních postupů, procesů a prostředků pro stanovování a provádění nějakého určitého účelu (např. politika jakosti, politika životního prostředí a bezpečnostní politika) 4. "Systém managementu životního prostředí": část celkového systému managementu, jež se týká organizační struktury, plánovacích činností, odpovědností, způsobů chování, postupů, procesů a prostředků pro stanovování, provádění, uskutečňování, kontrolování a pokračování politiky životního prostředí [EMAS II, čl. 2 k)] Užitek: Užitek pro organizaci = interní užitek - Minimalizování rizik prostřednictvím: analýzy slabin zvyšování právní jistoty prevence a managementu nouzových/ krizových stavů snižováním rizik životního prostředí a rizik ručení za výrobky - Snižování nákladů prostřednictvím: menší spotřeby materiálu redukovaných nákladů na zneškodnění snižování pojistného nižších časů výpadků personálu - Posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím: zlepšení interních provozních podkladů pro rozhodování příznivějšího hodnocení při poskytování úvěrů a dotací strategického zabezpečení podniku díky zvýšené důvěryhodnosti získání image v důsledku zvýšené hodnověrnosti - Zlepšení organizace prostřednictvím: systematického přidělování úkolů eko-controllingu zvýšení motivace pracovníků a jejich identifikace s podnikem efektivních řídících modelů při odchylkách od plánovaného stavu 10

11 Externí užitek - Snížení zátěže životního prostředí / negativních vlivů na životní prostředí: podporuje životní prostředí a jako jeho součást lidi a jejich životní kvalitu - Užitek u spotřebitele : respektováním nepřímých aspektů životního prostředí dosahování úspor energie a nákladů, stejně jako i redukce emisí (spaliny, odpadní vzduch, hluk) u uživatele produktů a služeb 2.2 Struktura a přehled systému ISO Norma Vydáno Titul ISO/TR Návrh Návrh ISO/TR Systémy managementu životního prostředí Specifikace s návodem k použití 1996 Systémy managementu životního prostředí Všeobecná příručka o zásadách, systémech a pomocných nástrojích Příručka pro audity systémů managementu jakosti a/ nebo systémů managementu životního prostředí 1998 Ekologické označování a deklarace Všeobecné zásady 1999 Ekologické označování a deklarace Samostatně deklarované ekologické požadavky (Typ II ekologické označování) 1999 Ekologické označování a deklarace Typ I Ekologické označování Zásady a postupy 1999 Management životního prostředí Hodnocení výkonů životního prostředí příručka 1999 Environmental management Examples of environmental performance evaluation (EPE) (dostupné pouze v anglickém jazyce) 1997 Management životního prostředí Ekobilance Principy a všeobecné požadavky 1998 Management životního prostředí Ekobilance Stanovování cíle a kontrolního rámce stejně jako i věcná bilance 1999 Management životního prostředí Ekobilance Odhad vlivů 1999 Management životního prostředí Ekobilance Vyhodnocování 1998 Management životního prostředí Pojmy a definice 1998 Informace na podporu organizací v lesním hospodářství k aplikaci norem Systémy managementu životního prostředí ISO a ISO DIN Příručka Zprávy o životním prostředí pro veřejnost DIN Návrh 1998 Příručka pro audity životního prostředí Požadavky na kontrolní seznamy pro audity životního prostředí DIN Příručka pro provádění kontroly životního prostředí v rámci managementu životního prostředí DIN Management životního prostředí Ekobilance Standardní formulář zpráv ISO Guide Příručka pro integraci aspektů životního prostředí do normování produktů 11

12 ISO Systémy managementu životního prostředí Specifikace s návodem k aplikaci Tato norma je v této řadě norem nejdůležitější, neboť se jedná o specifikaci a tím je také závazná. Tato norma se aplikuje na organizace všeho druhu, stejně jako i činnosti, produkty, služby a je základem pro externí certifikaci. Jako cíl této normy platí, zavádět systémové prvky managementu životního prostředí. Z toho vytvořený management životního má organizaci pomáhat dosahovat svých ekonomických a ekologických cílů. Norma má být použitelná pro organizace každého druhu a každé velikosti a zohledňovat rozdílné geografické, kulturní a sociální rámcové podmínky. ISO Systémy managementu životního prostředí Všeobecná příručka o zásadách, systémech a pomocných nástrojích Zde jsou naskicovány prvky managementu životního prostředí a poskytnuta praktická pomůcka pro výstavbu takového systému. Zejména se pokouší, vyhovět potřebám malých a středních podniků. K tomu jsou pro každý krok systému managementu životního prostředí uvedeny otázky, jež musí být zohledněny a částečně poskytnuty velmi detailní a jasně strukturované praktické pokyny. Tato norma má především srozumitelně vysvětlit myšlenkový svět managementu životního prostředí a auditu životního prostředí. Bylo by proto smysluplné, nejprve si prostudovat tuto normu a poté teprve rozebírat požadavky z ISO ISO Příručky pro audity systémů managementu jakosti a/ nebo systémů managementu životního prostředí Tato norma klade základy pro provádění auditů životního prostředí všeho druhu. Přitom je pouze stanovováno, jak se audituje. Obsah auditu musí být odděleně stanoven. Pravidelnými audity je prověřována a zabezpečována výkonnost systému managementu životního prostředí. ISO ff. Ekologické označování Aby bylo vůči různým skupinám (zákazníkům, dodavatelům, pojišťovnám, ekologickým svazům atd.) určité produkty označovat jako ekologické, resp. nezatěžující životní prostředí, mohou být opatřeny označením ekologického výrobku (např. Modrý anděl). Všeobecná kriteria a postupy pro toto označování jsou upraveny pro zabránění zneužití. ISO ff. Hodnocení výkonu životního prostředí S ISO má být umožněna jednotná metoda pro hodnocení výkonu životního prostředí organizace. Přitom se prostřednictvím ukazatelů rozlišuje výkon systému managementu a výkon výrobních systémů. Pro nejvyšší vedení jakékoliv organizace je velmi důležité obzvláště hodnocení ekologického výkonu výrobních systémů a jejich vývoje v čase. Aby toto hodnocení nezůstávalo stát na úrovni dodatečné kalkulace a tím reaktivního chování v ochraně životního prostředí, je třeba systému managementu životního prostředí. K podpoře organizace při použití se přídavně zveřejňuje Technical Report /technická zpráva/ se vzorovými příklady z organizací. ISO ff. Ekobilance produktů Ekobilancemi produktů jsou zachycována působení a vlivy produktů na životní prostředí po celou dobu jejich životnosti od,,kolébky až na máry. " ISO Pojmy a definice V této normě ISO jsou sjednoceny pojmy a definice v rámci technické komise 207,,Management životního prostředí" ISO (ISO TC 207.) 12

13 2.3 Přehled požadavků ISO Výstavba/ konstrukce normy ISO Norma má za cíl, zavádět systémové elementy managementu životního prostředí. Z toho vytvořený systém managementu životního prostředí má organizacím pomoci dosáhnout jejich ekonomických a ekologických cílů. Přitom jsou rozpoznatelné následující hlavní znaky normy ISO 14001: použitelná pro každý druh a každou velikost organizací zohledňuje geografické, kulturní a sociální rámcové podmínky je mezinárodně platná tvoří podklad pro celosvětovou certifikaci provozního systému managementu životního prostředí (UMS) se skládá ze závazného textu normy a tří informativních příloh. Příloha A Návod k aplikaci specifikace Tato příloha poskytuje dodatečné informace k požadavkům a má úmysle předcházet chybné interpretaci specifikace. Jsou probírány pouze požadavky na systém managementu životního prostředí obsažené v oddílu 4. Příloha B Souvislosti mezi ISO a ISO 9001 Příloha C Odkazy na literaturu obsahuje pouze takové požadavky, jež mohou být objektivně auditovány za účelem certifikace a / nebo samostatného prohlášení. Model systému managementu životního prostředí dle ISO Kontinuierliche Verbesserung Bewertung durch die oberste Leitung Umweltpolitik Planung Überwachung und Korrekturmaßnahmen Umsetzung und Durchführung 13

14 Ve spolupůsobení systémových elementů musí být politika životního prostředí a cíle životního prostředí zaváděny a realizovány v organizaci. Přitom platí, odhadovat jejich účinnost, dosahovat jejich dodržování, písemně stanovovat úpravy a přizpůsobení pro budoucnost a prokazovat úspěšnou realizaci. Tím je sledován cíl stálého zlepšování. Stálé zlepšování je definován jako proces k dalšímu rozvoji systému managementu životního prostředí, aby v souladu s politikou životního prostředí celkově dosahoval zlepšení výkonu životního prostředí organizace. 2.4 Postup při výstavbě systému managementu životního prostředí První ekologické posouzení Übersicht Erste Umweltprüfung input Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Energie Chemikalien Abfall Wasser Luft Nachbarschaft: Altlasten: geschädigte Ökosysteme Beschwerden Kommunikation Bestand Grundstück Gebäude versiegelte Flächen Altlasten (Boden, Gebäude, Anlagen, Stoffe) Anlagen: Genehmigung, technischer Zustand Dokumentation: Messwerte, Berichte, Rechtsvorschriften, Genehmigungen STANDORT Abluft Betrieb (Aufbau, Ablauf, Zuständigkeit) Funktionen: Organigramm und Stellenbeschreibungen Tätigkeiten: Arbeitsanweisungen, Beauftragungen Technische Prozesse: Ablaufpläne Organisatorische Verfahren: Verfahrensanweisungen frühere Tätigkeiten geplante Tätigkeiten normale Betriebsbedingungen abnormale Betriebsbedingungen: An- und Abfahrzustände, Vorfälle, Unfälle, mögliche Notfälle Abwasser Abfall Wärmeverluste Produkte output Emissionen: Staub, Lärm, Erschütterungen input/output-bilanzen Schwachstellenanalyse 14

15 2.4.2 Politika životního prostředí, cíle životního prostředí, program životního prostředí Politika životního prostředí by měla být v každé organizaci a v každém podniku hybnou silou pro zavedení, realizaci a zlepšování jejího systému managementu životního prostředí. Podniky, jež budují, zavádějí a udržují systém managementu životního prostředí, vyvíjejí pro své podnikatelské činnosti směrnice a cílové představy. Ochrana životního prostředí se stává stálým úkolem a pevnou součástí podnikatelského jednání Zjišťování aspektů životního prostředí a jejich hodnocení Pojem: aspekt životního prostředí: Aspekt činnosti, produktů nebo služeb organizace, jež může mít vliv na životní prostředí (příloha VI); podstatný aspekt životního prostředí je aspekt životního prostředí, jež má, resp. může mít podstatné vlivy na životní prostředí. (EMAS, čl. 2 f) Rozlišování na přímé a nepřímé aspekty životního prostředí přímé aspekty životního prostředí (EMAS, příloha VI, 6.2): se týkají těch činností organizace, jejichž průběh kontroluje, mohou se mimo jiné vztahovat na následující a) Emise do ovzduší b) Přímé a nepřímé vypouštění do vod c) Zabraňování vzniku, zhodnocování, recyklování, přepravě a zneškodňování pevných a jiných odpadů, zejména nebezpečných odpadů d) Využívání a znečišťování půdy e) Využívání přírodních zdrojů a surovin (včetně energií) f) Lokální fenomény (hluk, otřesy, pachy, prach, estetické narušování atd.) g) Provoz (jak v ohledu na zboží a služby,stejně jako i na události, nehody a potencionální krizové situace, jež vznikají nebo by mohly vznikat) h) Vlivy na biodiverzitu nepřímé aspekty životního prostředí (EMAS, příloha VI, 6.3): Činnosti, produkty a služby organizace mohou také vést k podstatným vlivům na životní prostředí, jež organizace za určitých okolností nemůže v plném rozsahu kontrolovat. Ty se mohou kromě jiného vztahovat na následující: a) Vlivy vztažené k produktům (design, vývoj, balení, transport, využívání, recyklace/ zneškodňování odpadů) b) Kapitálové investice, poskytování úvěrů a pojistných služeb c) Nové trhy d) Výběr a skladbu služeb (např. přeprava nebo pohostinská činnost) e) Administrativní a plánovací rozhodnutí f) Skladbu nabídky produktů g) Výkon životního prostředí a ekologické chování objednavatelů a dodavatelů Aspekty životního prostředí jsou zjišťovány v souvislosti se zásobováním/ nákupem (Input Output). Input (VSTUP), např. materiál, nositele energií, voda, vzduch Output (VÝSTUP), např. produkty, obaly, odpad, odpadní vody, odpadní vzduch, hluk; a hodnoceny dle ovlivnitelnosti a vlivů a zaváděna opatření. 15

16 2.4.4 Struktura dokumentů Přehled: postupy vyžadované ISO Pramen Obsah Zjišťování kontrolovatelných a ovlivnitelných aspektů životního prostředí, stejně jako určování těch z nichž, jež mají nebo mohou mít významné vlivy na životní prostředí a jejich zohledňování při stanovování cílů se vztahem k životnímu prostředí Zjišťování a zpřístupňování zákonných a jiných požadavků Školení (a zjišťování potřeby školení) Interní komunikace a zacházení s externími sděleními Řízení dokumentů c) Zásobování zboží, služeb, dodavatelů, subdodavatelů; Oznamování požadavků subdodavatelům a dodavatelům Prevence proti nehodám a krizovým stavům, stejně jako i jejich management Monitoring a měření rozhodujících znaků pracovních postupů a činností, jež mohou mít významný vliv na životní prostředí Kontrola kontrolních prostředků (kalibrace, údržba) Pravidelné hodnocení a plnění relevantních zákonných předpisů týkajících se životního prostředí (compliance audit) Opravná a preventivní opatření Audit systému managementu životního prostředí (Provozní kontrola životního prostředí) 4.6 Hodnotící proces systému managementu životního prostředí nejvyšším vedením 16

17 Přehled: dokumentace a společně platící dokumenty ISO 14001; záznamy/ doklady Toto jsou částečně pouze příklady, neboť se tato část normy vedle základních požadavků dá uspořádat velmi individuálně. Pramen Obsah 4.2 e) Politika životního prostředí Monitorovatelné a ovlivnitelné aspekty životního prostředí s významným vlivem na životní prostředí ( držet se nejnovějšího stavu) Seznam zákonných a jiných požadavků Stanovené cíle a dílčí cíle se vztahem k životnímu prostředí Program managementu životního prostředí Organizační struktura a odpovědnost: úkoly, odpovědnosti a oprávnění Jmenování pověřenců nejvyššího vedení s odpovědnostmi a pravomocemi Zpráva nejvyššímu vedení o výkonu systému managementu životního prostředí Plán školení a doklady o školení Záznamy k interní komunikaci a k externím sdělením Rozhodování o postupech k externí komunikaci Systém managementu životního prostředí, související dokumenty neplatné dokumenty Seznam postupů a činností v souvislosti s významnými aspekty životního prostředí dle Záznamy k oznamování relevantních postupů/ požadavků subdodavatelům a dodavatelům (týká se zásobování/ nákupu) Důkazy ke kontrole prevence krizových stavů a opatření, příp. ustanovení k přepracování Záznamy k životnímu prostředí, také k řízení procesu, Konformita se stanovenými cíli/ částečnými cíli: Záznamy o informacích, aby byly dosahované výkony, relevantní řízení procesu a konformita se stanovenými cíli a dílčími cíli zachyceny, porov , tedy např monitorovací a měřící zprávy záznamy o kontrole kontrolních/ zkušebních prostředků (např. záznamy o kalibraci a údržbě monitorovacích přístrojů) záznamy k hodnocení souladu s relevantními zákonnými předpisy životního prostředí Záznamy k opravným a preventivním opatřením (plánování, kontrola a doklad o splnění i k z toho vyplývajícím změnám procesu) Záznamy vztažené k životnímu prostředí, což jsou (viz. tento výčet tady) např. také doklady o školení, zprávy z auditu, výsledky hodnocení životního prostředí (Review) Program auditu včetně časového plánu a zpráv z auditu 4.6 Zprávy/ záznamy o hodnocení systému managementu životního prostředí nejvyšším vedením Komunikace: Prohlášení k životnímu prostředí (EMAS, příloha III), Zpráva o životním prostředí Komunikace: interní: různé úrovně, motivace pracovníků, pravidelné porady externí: zainteresované kruhy sousedící okolí, úřady, svazy, také o prohlášení o životním prostředí a zprávě o životním prostředí Prohlášení o životním prostředí: vyžadováno u EMAS Zpráva o životním prostředí: doporučováno u ISO Cílem prohlášení o životním prostředí je, informovat veřejnost a jiné zainteresované kruhy o vlivech organizace na životní prostředí stejně jako i o stálém zlepšování tohoto výkonu životního prostředí. Je také prostředkem jak přihlížet k názorům zainteresovaných kruhů. Informace o životním prostředí musí být jasně a souvisle prezentována a v tištěné formě předložena zájemcům, jež nemají možnost tuto informaci obdržet jinak. Při prvním zápisu a poté každé tři roky musí organizace poskytnout informace v konsolidované tištěné podobě. Informace zahrnují minimálně: a) jasný a jednoznačný popis organizace; b) politika životního prostředí organizace a krátký popis systému managementu životního prostředí organizace; 17

18 c) popis všech podstatných přímých a nepřímých aspektů životního prostředí, jež vedou k podstatným vlivům organizace na životní prostředí, prohlášení o druhu vlivů vztažených k těmto aspektům životního prostředí; d) popis cílů životního prostředí a dílčích cílů v souvislosti s podstatnými aspekty a vlivy životního prostředí; e) souhrn dostupných dat o výkonu životního prostředí číselné údaje o emisích škodlivin, výskytu odpadů, spotřebě surovin, energie a vody, hluku ; f) ostatní faktory výkonu životního prostředí, včetně dodržování právních předpisů ve vztahu k jejich podstatným vlivům na životní prostředí; g) jméno a číslo průkazu znalce v oboru životního prostředí a datum a prohlášení o platnosti Kriteria pro reporting o výkonu životního prostředí: a) nezmanipulovaně zobrazit výkon životního prostředí organizace, b) srozumitelně a nedvojsmyslně, c) umožňovat porovnání z roku na rok, aby mohlo být posouzeno, jak se výkon životního prostředí organizace vyvíjí, d) umožňovat porovnání mezi různými oborovými, národními a regionálními benchmarkingovými hodnoceními, e) kde je to přiměřené, umožňovat porovnání s právními předpisy. 18

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování Zkrácený skript A Směrnice, doporučení a základy skládkování 1. Úvod Pouze málo oblastí života společnosti bylo v uplynulých dvaceti letech tak rozsáhle upravováno předpisy, jako je ekologická legislativa

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více