Seminář o životním prostředí Louny -Zschopau. Management životního prostředí. - Podklady k semináři -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář o životním prostředí Louny -Zschopau. Management životního prostředí. - Podklady k semináři -"

Transkript

1 EURAKA-PEB-GmbH Institut Zschopau Seminář o životním prostředí Louny -Zschopau Management životního prostředí - Podklady k semináři - Autor: Dr. Wolfgang Klemm F.U.C.S. Fördermittel- und Unternehmens- Consulting/Service GmbH Witzschdorfer Hauptstraße Witzschdorf Tel.: Fax: Tyto podklady k semináři jsou chráněny autorským právem. Všechna práva k přetisku a rozmnožování těchto podkladů nebo jejich částí jsou vyhrazena. Žádná část těchto podkladů nesmí být bez písemného souhlasu EURAKA-PEB-GmbH v jakékoliv formě reprodukována, rozmnožována nebo šířena. Všechny závěry a údaje odpovídají názoru autora a nečiní si nárok na úplnost. Při použití obsahu není nikdo zproštěn odpovědnosti za své vlastní jednání. September

2 1. Ochrana životního prostředí a odpovědnost za životní prostředí 1.1 Znečišťování životního prostředí rušivý vliv na ekosystémy Znečištění životního prostředí Primární oblasti působení Ovzduší Voda Půda Znečištění ovzduší Imise Emise Znečištění vody (tekoucí a stojaté vody) Přívod látek a tepla Staré ekologické zátěže Kontaminace (Potenciál ohrožení pro okolí a pro podzemní vody) Zanášení/ zavlečení ohrožujících látek nedostatečně těsnými skládkami SO 2 Pitná voda Odpady barva, zápach, zakalení, vysoká teplota Stavební suť NO x (oxidy dusíku) Průmyslové odpady CO Vody Kouř, spaliny pevné nerozpustné látky (písek, bahno) Domovní odpad Prach, popílek jedovaté látky biochemicky oxidovatelné Páry (jedovaté, látky, odbouratelné při nejedovaté) spotřebě kyslíku Živnostenské odpady nejedovaté, látky organické sloučeniny nespotřebovávající kyslík v příliš vysoké Čistírenské kaly koncentraci eutrofizace Kyseliny huminové, nejedovaté soli, radioaktivní prach, nespotřebovávající plyny kyslík, nevedoucí k Nemocniční odpady eutrofizace obtěžující zápachy Látky s příliš vysokou/ příliš nízkou hodnotou ph patogenní zárodky 2

3 Zátěže životního prostředí rušivý vliv na ekosystémy Ekosystém Charakteristické životní prostředí zvířat a rostlin s příslušným společenstvím Využívání (přeměna) energie Získávání/ těžba surovin Využívání a rozvoj infrastruktury Ökosysteme im Gleichgewicht průmyslová a Globální ekosystém používání a zemědělská zůstatek produkce produktů vlivy/ působení narušování ekologické rovnováhy Ekologická rovnováha Labilní stav vzájemných vztahů živého a neživého životního prostředí dynamika s neurčitým výstupem 1.2 Úvod do práva životního prostředí EU a SRN Principy práva životního prostředí 1. Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity upravuje dle čl. 130 r, odst. 4 smlouvy ES, že politika životního prostředí společenství je omezena na úseky, v nichž je možno ekologických cílů lépe dosáhnout na úrovni společenství, než na úrovni jednotlivých členských států. 2. Zásada prevence Zásada prevence je centrálním vzorem moderního práva životního prostředí. V první řadě má být dle zásady prevence odpovídajícím způsobem předcházeno vzniku zátěží životního prostředí. Zákonná konkretizace zásady prevence se nalézá např. v 5 odst. 1 č Spolkového zákonu o protiimisni chraně (BimSchG). Dle tohoto principu mají být zařízení podléhající povolování zřizována a provozována tak, aby byla zabezpečena prevence proti škodlivým vlivům na životní prostředí, zejména opatřeními k omezení emisí odpovídajícími aktuálnímu stavu techniky. 3

4 3. Zásada původce a zásada společného břemene Dle zásady původce mají být náklady zabraňování nebo odstraňování ekologické škody hrazeny tím, kdo je odpovědný za jejich vznik. Exemplárně je zásada původce upravena ve Spolkovém zákoně o ochraně přírody (BnatSchG), dle čehož je původce povinen k zásahu, aby zabranitelná poškození ve lhůtě, jež mu musí být stanovena, pomocí opatření ochrany přírody a péče o krajinu vyrovnal, pokud je to potřebné k uskutečnění cílů ochrany přírody a péče o krajinu. Zásadě prevence je v právu životního prostředí kladen prvořadý význam, není ovšem uskutečňována výhradně, nýbrž omezena zásadou společného břemene, čímž jsou určité náklady na ochranu životního prostředí ukládány veřejnosti. 4. Zásada kooperace Zásada kooperace se v minulosti vyvíjela jako stále důležitější zásada pro úpravu rozhodovacích procesů týkajících se politiky životního prostředí. Vyžaduje součinnost všech státních a společenských sil v procesu tvorby vůle a rozhodovacím procesu politiky životního prostředí. Zásada kooperace se však znovu najde především v nových formách jednání v právu životního prostředí, např. v předběžných dohodách a předjednáváních mezi správou a soukromými subjekty, v dohodách mezi správou a soukromými subjekty, v urovnávání konfliktů a ve strpění protiprávního chování státem. Jako příklad zásady kooperace je třeba zmínit zejména tzv. samoomezovací dohody průmyslových podniků. 5. Zásada poměrnosti Cílem této zásady je zachování účelu podnikání. Předpokladem přitom je, aby z konkrétní provozovny podniku nevycházela žádná těžká nebezpečí pro veřejnost (porov. 21 BImSchG) Základy a příklady práva životního principu EU Směrnice ES: Vyhláška ES: vyžaduje realizaci prostřednictvím národních právních ustanovení platí přímo jako národní právo Příklad: Vodní právo Směrnice Rady ze dne... Obsah k vytvoření pořádkového rámce pro opatření Společenství v oblasti vodní politiky - Rámcová směrnice o vodě (WRRL) o nakládání s komunálními odpadními vodami o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství v současné době v přepracování k ochraně vod před znečištěním nitrátem ze zemědělských zdrojů Číslo leg. ES 2000/60/EG L /271/EWG L 135/40 86/278/ EWG L 181/6 91/676/EWG L 375 Poznámky realizace v současné době probíhá Realizace v N prostřednictvím Vyhlášky o odpadních vodách AbwV (dříve: Rámcová vyhláška o odpadních vodách AbwVwV) Úpravy požadovány pro zneškodňování čistírenských kalů do Realizace v N ve Vyhlášce o odpadních čistírenských kalech AbfKlärV k KrW-/AbfG očekává se zpřísnění Omezení hnojiv s obsahem dusíku v Německu realizován prostřednictvím Vyhlášky o hnojivech (DüngemittelV). 4

5 Přehled směrnic ES Přehled některých zákonných podkladů v německém právu životního prostředí Právo veřejné Právo soukromé Trestní právo Ústavní právo životního prostředí Správní právo životního prostředí Soukromé právo životního prostředí Trestní právo životního prostředí Ústava (např. článek 20a Ústavy GG) Zemské ústavy Voda Půda Ovzduší Odpady Chemikálie Atom Genová technika Ochrana přírody Ekologická nezávadnost/ únosnost Informovanost o životním prostředí Eko-audit Ručení za životní prostředí Obč. zákoník (BGB) (např. 823, 966, 907, 1004) Trestní zákoník (StGB) ( ff.) Vodní právo Zákon pro pořádek vodního hospodářství (Zákon o hospodaření s vodou - Wasserhaushaltgesetz- WHG) se zemskými vodními zákony, např. Saský vodní zákon, s vyhláškou o odpadních vodách, Zákon o vypouštění odpadních vod Abwasserabgabengesetz se Zemskými zákony o vypouštění odpadních vod, Zemské vyhlášky o zařízeních k zacházení s látkami ohrožujícími vody (VAwS), Zákon o ekologické nezávadnosti pracích a čistících prostředků (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz- WRMG) Právo na ochranu půdy Zákon na ochranu před škodlivými změnami půdy a k sanaci starých ekologických zátěží ( Spolkový zákon na ochranu půd Bundes-Bodenschutzgesetz- BBodSchG) se Spolkovou vyhláškou na ochranu půd. Právo na ochranu před imisemi Zákon na ochranu před škodlivými vlivy na životní prostředí znečišťováním ovzduší, hlukem, otřesy a podobnými jevy (Spolkový zákon o ochraně před imisemi Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG) s vyhláškami (t.č. 31 BImSchV) a Technickými návody (TA Ovzduší, TA Hluk.) Právo koloběhu hospodářství a odpadové právo Zákon na podporu koloběhu hospodářství a zajištění nezávadného odstraňování odpadů (Zákon o koloběhu hospodářství a Odpadový zákon Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz- KrW-/AbfG) s vyhláškami, směrnicemi a technickými návody (TA Odpady, TA Sídlištní odpad) stejně jako další zákony a zemské odpadové zákony Právo nebezpečných látek a nebezpečných nákladů Zákon o chemikáliích Chemikaliengesetz (ChemG) se svými vyhláškami, např. Vyhláškou o nebezpečných látkách Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Zákon o přepravě nebezpečných nákladů s např. Vyhláškami o nebezpečných nákladech Gefahrgutverordnungen (GGVSE...) a Vyhláškou o pověřených osobách z hlediska nebezpečných nákladů Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV). 5

6 1.2.4 Ručení za životní prostředí 1. Trestní zákoník (StGB) 324 ff. : Trestné činy proti životnímu prostředí 2. Občanský zákoník (BGB) ve spojení se zákonem o ručení za životní prostředí (UmweltHG) 3. Zákon o ručení za životní prostředí Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) 5,6 : Doklad řádného provozu odpovídajícího ustanovením - Dodržování zvláštních provozních povinností - Poruchy - Domněnky o příčinách (obrácení důkazního břemene) 17 : Promlčení Obč. zákoník, tzn.: 30 a 19 : Opatření ke krytí ve spojení s. 15: škody na osobách: 160 Mil DM 85 Mil věcné škody: 160 Mil DM 85 Mil Příloha 1 : Seznam zařízení (Oblast působnosti) Příloha 2 : Druhy zařízení (Povinnost opatření ke krytí) 1.3 Situace ochrany životního prostředí a politiky životního prostředí v České republice Energie a klimatická politika Potenciál úspor v energetické oblasti České republiky se odhaduje na 30 %. Obnovitelné zdroje energie - vysoké potenciály české energetické politiky ve využití malých vodních elektráren a ve využití biomasy, menší ve větrné energii a geotermice - cíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě energie z 1,5% na 6,2%, resp. na produkci elektrické energie - odhadované investiční náklady: 8,4 Mld. ročně (dosažitelné pomocí vyšších subvencí) EU- Směrnice 2001/77/EG na podporu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie - Opatření: National Programme for Economic Utilization of Energy and Renewable and Secondary Sources Národní program pro ekonomické využití energie a obnovitelné a sekundární zdroje Program zohledňuje směrnici - Energy Regulation Office Energetický regulační úřad stanovuje minimální odběrní cenu za elektrickou energii z obnovitelných energií (platné od ) Těžba uhlí - plánovaná redukce těžby hnědého a černého uhlí jasné důvody: výrazné škody na životním prostředí způsobené těžbou uhlí, ale i poklesem ložisek a vysokými dopravními náklady snížení podílu uhlí ve skladbě jednotlivých zdrojů energie na krytí energetické potřeby z 50% na 30% (2030) dle plánu české energetické politiky by obnovitelné energie zůstaly i pro roce 2030 zřetelně pod 10% 6

7 1.3.2 Odpadové hospodářství Vývoj výskytu odpadů v České republice a průměrně v EU Indikátory Česká republika EUprůměr CZ cíl 2005 % cíl vztažen ý na Komunální odpad výskyt v (kg/ obyv./ rok) Spalování odpadů (v %) 3 4,0 8,0 7,0 22, Skládkování odpadů (v %) , Podíl recyklovaného papíru (v %) 36 ž. úd. 36 ž. úd. 43,0 50 ž. úd. Podíl recyklovaného skla (v %) 27 ž. úd. 30 ž. úd. 55,0 60 ž. úd. Nebezpečné odpady výskyt v (kg/1000 USD GDP.rok) 22,3 29,1 17,7 27,8 2, Vývoj výskytu/ resp. vzniku odpadů v České republice a v průměru EU Zdroj: Waste Management Policy in the Czech Republik (verze 3), listopad 2001 Politika managementu odpadů v České republice - stoupající produkce odpadů z důvodů spotřebitelského chování - další vznik odpadů až do roku 2005 bude silně závislý na budoucím ekonomickém růstu v České republice jsou nezbytné další kapacity zařízení v příštích 20 letech především v oblasti recyklace obalových odpadů, kompostování, energetického zhodnocování ze spalování odpadů, nakládání s čistírenskými kaly a přizpůsobování zařízení dle směrnice o IPPC - realizace směrnice o odpadech EU v oblasti odpadového hospodářství 1,36 Mld. - nové investice na základě směrnice EU o skládkách k nezbytnému snížení podílu biogenních odpadů ve skládkovaných odpadech realizace pomocí spalování odpadů a tříděného sběru odpadu, nakládání s biologicky odbouratelnými frakcemi odpadů - 70% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím soukromého sektoru 11% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím veřejného rozpočtu 7% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím státního rozpočtu 6% Krytí nákladů do 2005 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Zneškodňování odpadních vod Sídlištní aglomerace v České republice Počet připojených čističek odpadních vod Datum pro kompletní dostavbu < OBYV ž. úd. 31. pros ž. úd OBYV 385/485 obce 31. pros OBYV ž. úd. 31. pros > OBYV ž. úd. 31. pros Opatření v senzitivních oblastech ž. úd. žádné údaje OBYV obyvatel ž. úd. 31. pros ž. úd. Počet projektů, jež mají být ještě realizovány Zneškodňování odpadních vod Zdroj: Implementation plan for Directive 91/271/EEC concerning urban wastewater treatmant Realizační plán ke směrnici 91/271 EEC týkající se nakládání s komunálními odpadními vodami 7

8 Realizace směrnice EU 91/271/EWG Nakládání s komunálními odpadními vodami je spojena s velkými investicemi do stavby kanalizačních vedení, stavbu nových a modernizaci starých čistíren odpadních vod Napojení sídlištních aglomerací (2.000 a OBYV) na veřejnou čistírnu odpadních vod Cíl: do % obyvatelstva napojit na veřejný systém Ochrana čistoty ovzduší - zřetelné snížení emisí klasických škodlivin do ovzduší na základě technických a organizačních opatření - další snížení této škodliviny je bržděno narůstajícími škodlivinami z provozu motorových vozidel Emisní limity pro Českou republiku (odpovídající Protokolu k zabránění okyselování, eutrofizaci a tvorbě ozónu v blízkosti země Hospodářské komise spojených národů pro Evropu (UNECE); Convention on long Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) Škodlivina pro ovzduší Emise 1999 (v 1000 t/a) Emise 2005 (v 1000 t/a) Oxid siřičitý Oxidy dusíku Uhlovodíky bez methanu (NMVOC) Amoniak 75 ž. úd. 101 Emise 2010 (v 1000 t/a) Emisní limity pro Českou republiku Pramen: State Environmental Policy 2001, Emissionsdaten 1999: emep- programm data base Státní politika životního prostředí 2001, Emisní data Nástroje financování pro politiku životního prostředí State Environmental Fund of Czech Republik (SFZP) Státní fond životního prostředí ČR - založen příjmy z odvodů a pokut za znečišťování životního prostředí - poskytuje dotace a výhodné úvěry na opatření ke zlepšení situace v životním prostředí - fond je spravován českým Ministerstvem životního prostředí Program na podporu úsporných energetických opatření a využívání obnovitelných energií - Cíl: Zavádění efektivních energetických opatření v oblasti výroby, distribuce a koncové spotřeby - silnější nasazování obnovitelných a sekundárních zdrojů energie, budování kogeneračních zařízení k výrobě elektrického proudu a tepla - Program je každoročně nově vypisován Program je rozdělen do sedmi podprogramů: 1. Opatření ke zvýšení energetické efektivity 2. Opatření k výstavbě kogeneračních zařízení k výrobě elektrického proudu a tepla 3. Podpora projektů s contractingem úspory energie 4. Vývoj a využívání moderních technologií a materiálů ke zvyšování energetické efektivity 5. Opatření k zesílenému využívání obnovitelných a sekundárních zdrojů energie 6. Opatření k modernizaci zařízení při výrobě a distribuci energie 7. Podpora vývoje energetických koncepcí pro města a obce 8. Dotování poradenských opatření a školení ke zvýšení energetické efektivity 8

9 2. Systémy managementu životního prostředí 2.1 Základy a pojmy EMAS (environmental management and audit scheme): Podporování stálého zlepšování ekologických výkonů ze strany organizací prostřednictvím: - vytvoření a užívání systémů managementu životního prostředí - systematické, objektivní a pravidelné hodnocení výkonů těchto systémů - informování veřejnosti a jiných zájmových kruhů o výsledcích v životním prostředí (otevřený dialog) - aktivní zapojení zaměstnanců, stejně jako i jejich adekvátní vzdělávání a další vzdělávání (porov. článek 1) ISO 14001:1996 Podpora ochrany životního prostředí a ochrana před ekologickými zátěžemi v souladu se socioekonomickými potřebami (=nadřazený cíl) Pojmy: porov. EMAS čl. 2 c) Výkon životního prostředí: výsledky managementu organizace týkající se jejích ekologických aspektů. Management: řízení podniku (jako osoby a jako jednání) porov viz dole detailně porov. EMAS čl. 2 s) Organizace: společnost, subjekt, závod, podnik, úřad nebo zařízení, resp. nějaká jejich část nebo jejich kombinace, s právní subjektivitou nebo bez ní, veřejné nebo soukromé; s vlastními funkcemi a vlastní správou. porov. EMAS čl. 2 f) Ekologický aspekt: Aspekt činností, produktů nebo služeb nějaké organizace, jež může mít vliv na životní prostředí (příloha VI); Podstatný ekologický aspekt je ekologický aspekt, jež má, resp. může mít podstatný vliv na životní prostředí. porov. EMAS čl. 2 g) Vliv na životní prostředí: každá pozitivní nebo negativní změna životního prostředí, jež nastává zcela či částečně na základě činností, produktů nebo služeb nějaké organizace. Shrnutí: Výkon životního prostředí může být pozitivní nebo negativní. Výkony životního prostředí se týkají skutečných nebo možných vlivů na životní prostředí. Výkony životního prostředí by mělo být jak jen to je možné měřit (měrné jednotky, referenční veličiny a referenční časy, srovnávací hodnoty,...), pak se také dají dobře hodnotit/ vyhodnocovat. Popis a měření výkonů životního prostředí specifické dle organizací je důležité pro: 9

10 - formulování ekologických cílů, - vypracovávání programů životního prostředí, - rozpoznávání slabin, - konkrétní výpovědi v Review managementu, - stálý proces zlepšování. Pojem: Management ve smyslu: vedení podniku 1. Vedení sociotechnických systémů ve vztahu k osobám a věcem Zvládání Správné zacházení se úkolů, jež jsou všemi lidmi, na jejichž odvozovány z kooperaci je nejvyšších cílů systému podnik při (např. kvalitativní cíle, ekologické plnění svých úkolů a bezpečnostní cíle) odkázán. 2. Vedení na principu spoluúčasti participace - prostřednictvím společných, jednoznačných ujednání o cílech: Účast, důvěra, informovanost, komunikace 3. Organizace struktur, kompetencí, způsobů chování, formálních postupů, procesů a prostředků pro stanovování a provádění nějakého určitého účelu (např. politika jakosti, politika životního prostředí a bezpečnostní politika) 4. "Systém managementu životního prostředí": část celkového systému managementu, jež se týká organizační struktury, plánovacích činností, odpovědností, způsobů chování, postupů, procesů a prostředků pro stanovování, provádění, uskutečňování, kontrolování a pokračování politiky životního prostředí [EMAS II, čl. 2 k)] Užitek: Užitek pro organizaci = interní užitek - Minimalizování rizik prostřednictvím: analýzy slabin zvyšování právní jistoty prevence a managementu nouzových/ krizových stavů snižováním rizik životního prostředí a rizik ručení za výrobky - Snižování nákladů prostřednictvím: menší spotřeby materiálu redukovaných nákladů na zneškodnění snižování pojistného nižších časů výpadků personálu - Posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím: zlepšení interních provozních podkladů pro rozhodování příznivějšího hodnocení při poskytování úvěrů a dotací strategického zabezpečení podniku díky zvýšené důvěryhodnosti získání image v důsledku zvýšené hodnověrnosti - Zlepšení organizace prostřednictvím: systematického přidělování úkolů eko-controllingu zvýšení motivace pracovníků a jejich identifikace s podnikem efektivních řídících modelů při odchylkách od plánovaného stavu 10

11 Externí užitek - Snížení zátěže životního prostředí / negativních vlivů na životní prostředí: podporuje životní prostředí a jako jeho součást lidi a jejich životní kvalitu - Užitek u spotřebitele : respektováním nepřímých aspektů životního prostředí dosahování úspor energie a nákladů, stejně jako i redukce emisí (spaliny, odpadní vzduch, hluk) u uživatele produktů a služeb 2.2 Struktura a přehled systému ISO Norma Vydáno Titul ISO/TR Návrh Návrh ISO/TR Systémy managementu životního prostředí Specifikace s návodem k použití 1996 Systémy managementu životního prostředí Všeobecná příručka o zásadách, systémech a pomocných nástrojích Příručka pro audity systémů managementu jakosti a/ nebo systémů managementu životního prostředí 1998 Ekologické označování a deklarace Všeobecné zásady 1999 Ekologické označování a deklarace Samostatně deklarované ekologické požadavky (Typ II ekologické označování) 1999 Ekologické označování a deklarace Typ I Ekologické označování Zásady a postupy 1999 Management životního prostředí Hodnocení výkonů životního prostředí příručka 1999 Environmental management Examples of environmental performance evaluation (EPE) (dostupné pouze v anglickém jazyce) 1997 Management životního prostředí Ekobilance Principy a všeobecné požadavky 1998 Management životního prostředí Ekobilance Stanovování cíle a kontrolního rámce stejně jako i věcná bilance 1999 Management životního prostředí Ekobilance Odhad vlivů 1999 Management životního prostředí Ekobilance Vyhodnocování 1998 Management životního prostředí Pojmy a definice 1998 Informace na podporu organizací v lesním hospodářství k aplikaci norem Systémy managementu životního prostředí ISO a ISO DIN Příručka Zprávy o životním prostředí pro veřejnost DIN Návrh 1998 Příručka pro audity životního prostředí Požadavky na kontrolní seznamy pro audity životního prostředí DIN Příručka pro provádění kontroly životního prostředí v rámci managementu životního prostředí DIN Management životního prostředí Ekobilance Standardní formulář zpráv ISO Guide Příručka pro integraci aspektů životního prostředí do normování produktů 11

12 ISO Systémy managementu životního prostředí Specifikace s návodem k aplikaci Tato norma je v této řadě norem nejdůležitější, neboť se jedná o specifikaci a tím je také závazná. Tato norma se aplikuje na organizace všeho druhu, stejně jako i činnosti, produkty, služby a je základem pro externí certifikaci. Jako cíl této normy platí, zavádět systémové prvky managementu životního prostředí. Z toho vytvořený management životního má organizaci pomáhat dosahovat svých ekonomických a ekologických cílů. Norma má být použitelná pro organizace každého druhu a každé velikosti a zohledňovat rozdílné geografické, kulturní a sociální rámcové podmínky. ISO Systémy managementu životního prostředí Všeobecná příručka o zásadách, systémech a pomocných nástrojích Zde jsou naskicovány prvky managementu životního prostředí a poskytnuta praktická pomůcka pro výstavbu takového systému. Zejména se pokouší, vyhovět potřebám malých a středních podniků. K tomu jsou pro každý krok systému managementu životního prostředí uvedeny otázky, jež musí být zohledněny a částečně poskytnuty velmi detailní a jasně strukturované praktické pokyny. Tato norma má především srozumitelně vysvětlit myšlenkový svět managementu životního prostředí a auditu životního prostředí. Bylo by proto smysluplné, nejprve si prostudovat tuto normu a poté teprve rozebírat požadavky z ISO ISO Příručky pro audity systémů managementu jakosti a/ nebo systémů managementu životního prostředí Tato norma klade základy pro provádění auditů životního prostředí všeho druhu. Přitom je pouze stanovováno, jak se audituje. Obsah auditu musí být odděleně stanoven. Pravidelnými audity je prověřována a zabezpečována výkonnost systému managementu životního prostředí. ISO ff. Ekologické označování Aby bylo vůči různým skupinám (zákazníkům, dodavatelům, pojišťovnám, ekologickým svazům atd.) určité produkty označovat jako ekologické, resp. nezatěžující životní prostředí, mohou být opatřeny označením ekologického výrobku (např. Modrý anděl). Všeobecná kriteria a postupy pro toto označování jsou upraveny pro zabránění zneužití. ISO ff. Hodnocení výkonu životního prostředí S ISO má být umožněna jednotná metoda pro hodnocení výkonu životního prostředí organizace. Přitom se prostřednictvím ukazatelů rozlišuje výkon systému managementu a výkon výrobních systémů. Pro nejvyšší vedení jakékoliv organizace je velmi důležité obzvláště hodnocení ekologického výkonu výrobních systémů a jejich vývoje v čase. Aby toto hodnocení nezůstávalo stát na úrovni dodatečné kalkulace a tím reaktivního chování v ochraně životního prostředí, je třeba systému managementu životního prostředí. K podpoře organizace při použití se přídavně zveřejňuje Technical Report /technická zpráva/ se vzorovými příklady z organizací. ISO ff. Ekobilance produktů Ekobilancemi produktů jsou zachycována působení a vlivy produktů na životní prostředí po celou dobu jejich životnosti od,,kolébky až na máry. " ISO Pojmy a definice V této normě ISO jsou sjednoceny pojmy a definice v rámci technické komise 207,,Management životního prostředí" ISO (ISO TC 207.) 12

13 2.3 Přehled požadavků ISO Výstavba/ konstrukce normy ISO Norma má za cíl, zavádět systémové elementy managementu životního prostředí. Z toho vytvořený systém managementu životního prostředí má organizacím pomoci dosáhnout jejich ekonomických a ekologických cílů. Přitom jsou rozpoznatelné následující hlavní znaky normy ISO 14001: použitelná pro každý druh a každou velikost organizací zohledňuje geografické, kulturní a sociální rámcové podmínky je mezinárodně platná tvoří podklad pro celosvětovou certifikaci provozního systému managementu životního prostředí (UMS) se skládá ze závazného textu normy a tří informativních příloh. Příloha A Návod k aplikaci specifikace Tato příloha poskytuje dodatečné informace k požadavkům a má úmysle předcházet chybné interpretaci specifikace. Jsou probírány pouze požadavky na systém managementu životního prostředí obsažené v oddílu 4. Příloha B Souvislosti mezi ISO a ISO 9001 Příloha C Odkazy na literaturu obsahuje pouze takové požadavky, jež mohou být objektivně auditovány za účelem certifikace a / nebo samostatného prohlášení. Model systému managementu životního prostředí dle ISO Kontinuierliche Verbesserung Bewertung durch die oberste Leitung Umweltpolitik Planung Überwachung und Korrekturmaßnahmen Umsetzung und Durchführung 13

14 Ve spolupůsobení systémových elementů musí být politika životního prostředí a cíle životního prostředí zaváděny a realizovány v organizaci. Přitom platí, odhadovat jejich účinnost, dosahovat jejich dodržování, písemně stanovovat úpravy a přizpůsobení pro budoucnost a prokazovat úspěšnou realizaci. Tím je sledován cíl stálého zlepšování. Stálé zlepšování je definován jako proces k dalšímu rozvoji systému managementu životního prostředí, aby v souladu s politikou životního prostředí celkově dosahoval zlepšení výkonu životního prostředí organizace. 2.4 Postup při výstavbě systému managementu životního prostředí První ekologické posouzení Übersicht Erste Umweltprüfung input Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Energie Chemikalien Abfall Wasser Luft Nachbarschaft: Altlasten: geschädigte Ökosysteme Beschwerden Kommunikation Bestand Grundstück Gebäude versiegelte Flächen Altlasten (Boden, Gebäude, Anlagen, Stoffe) Anlagen: Genehmigung, technischer Zustand Dokumentation: Messwerte, Berichte, Rechtsvorschriften, Genehmigungen STANDORT Abluft Betrieb (Aufbau, Ablauf, Zuständigkeit) Funktionen: Organigramm und Stellenbeschreibungen Tätigkeiten: Arbeitsanweisungen, Beauftragungen Technische Prozesse: Ablaufpläne Organisatorische Verfahren: Verfahrensanweisungen frühere Tätigkeiten geplante Tätigkeiten normale Betriebsbedingungen abnormale Betriebsbedingungen: An- und Abfahrzustände, Vorfälle, Unfälle, mögliche Notfälle Abwasser Abfall Wärmeverluste Produkte output Emissionen: Staub, Lärm, Erschütterungen input/output-bilanzen Schwachstellenanalyse 14

15 2.4.2 Politika životního prostředí, cíle životního prostředí, program životního prostředí Politika životního prostředí by měla být v každé organizaci a v každém podniku hybnou silou pro zavedení, realizaci a zlepšování jejího systému managementu životního prostředí. Podniky, jež budují, zavádějí a udržují systém managementu životního prostředí, vyvíjejí pro své podnikatelské činnosti směrnice a cílové představy. Ochrana životního prostředí se stává stálým úkolem a pevnou součástí podnikatelského jednání Zjišťování aspektů životního prostředí a jejich hodnocení Pojem: aspekt životního prostředí: Aspekt činnosti, produktů nebo služeb organizace, jež může mít vliv na životní prostředí (příloha VI); podstatný aspekt životního prostředí je aspekt životního prostředí, jež má, resp. může mít podstatné vlivy na životní prostředí. (EMAS, čl. 2 f) Rozlišování na přímé a nepřímé aspekty životního prostředí přímé aspekty životního prostředí (EMAS, příloha VI, 6.2): se týkají těch činností organizace, jejichž průběh kontroluje, mohou se mimo jiné vztahovat na následující a) Emise do ovzduší b) Přímé a nepřímé vypouštění do vod c) Zabraňování vzniku, zhodnocování, recyklování, přepravě a zneškodňování pevných a jiných odpadů, zejména nebezpečných odpadů d) Využívání a znečišťování půdy e) Využívání přírodních zdrojů a surovin (včetně energií) f) Lokální fenomény (hluk, otřesy, pachy, prach, estetické narušování atd.) g) Provoz (jak v ohledu na zboží a služby,stejně jako i na události, nehody a potencionální krizové situace, jež vznikají nebo by mohly vznikat) h) Vlivy na biodiverzitu nepřímé aspekty životního prostředí (EMAS, příloha VI, 6.3): Činnosti, produkty a služby organizace mohou také vést k podstatným vlivům na životní prostředí, jež organizace za určitých okolností nemůže v plném rozsahu kontrolovat. Ty se mohou kromě jiného vztahovat na následující: a) Vlivy vztažené k produktům (design, vývoj, balení, transport, využívání, recyklace/ zneškodňování odpadů) b) Kapitálové investice, poskytování úvěrů a pojistných služeb c) Nové trhy d) Výběr a skladbu služeb (např. přeprava nebo pohostinská činnost) e) Administrativní a plánovací rozhodnutí f) Skladbu nabídky produktů g) Výkon životního prostředí a ekologické chování objednavatelů a dodavatelů Aspekty životního prostředí jsou zjišťovány v souvislosti se zásobováním/ nákupem (Input Output). Input (VSTUP), např. materiál, nositele energií, voda, vzduch Output (VÝSTUP), např. produkty, obaly, odpad, odpadní vody, odpadní vzduch, hluk; a hodnoceny dle ovlivnitelnosti a vlivů a zaváděna opatření. 15

16 2.4.4 Struktura dokumentů Přehled: postupy vyžadované ISO Pramen Obsah Zjišťování kontrolovatelných a ovlivnitelných aspektů životního prostředí, stejně jako určování těch z nichž, jež mají nebo mohou mít významné vlivy na životní prostředí a jejich zohledňování při stanovování cílů se vztahem k životnímu prostředí Zjišťování a zpřístupňování zákonných a jiných požadavků Školení (a zjišťování potřeby školení) Interní komunikace a zacházení s externími sděleními Řízení dokumentů c) Zásobování zboží, služeb, dodavatelů, subdodavatelů; Oznamování požadavků subdodavatelům a dodavatelům Prevence proti nehodám a krizovým stavům, stejně jako i jejich management Monitoring a měření rozhodujících znaků pracovních postupů a činností, jež mohou mít významný vliv na životní prostředí Kontrola kontrolních prostředků (kalibrace, údržba) Pravidelné hodnocení a plnění relevantních zákonných předpisů týkajících se životního prostředí (compliance audit) Opravná a preventivní opatření Audit systému managementu životního prostředí (Provozní kontrola životního prostředí) 4.6 Hodnotící proces systému managementu životního prostředí nejvyšším vedením 16

17 Přehled: dokumentace a společně platící dokumenty ISO 14001; záznamy/ doklady Toto jsou částečně pouze příklady, neboť se tato část normy vedle základních požadavků dá uspořádat velmi individuálně. Pramen Obsah 4.2 e) Politika životního prostředí Monitorovatelné a ovlivnitelné aspekty životního prostředí s významným vlivem na životní prostředí ( držet se nejnovějšího stavu) Seznam zákonných a jiných požadavků Stanovené cíle a dílčí cíle se vztahem k životnímu prostředí Program managementu životního prostředí Organizační struktura a odpovědnost: úkoly, odpovědnosti a oprávnění Jmenování pověřenců nejvyššího vedení s odpovědnostmi a pravomocemi Zpráva nejvyššímu vedení o výkonu systému managementu životního prostředí Plán školení a doklady o školení Záznamy k interní komunikaci a k externím sdělením Rozhodování o postupech k externí komunikaci Systém managementu životního prostředí, související dokumenty neplatné dokumenty Seznam postupů a činností v souvislosti s významnými aspekty životního prostředí dle Záznamy k oznamování relevantních postupů/ požadavků subdodavatelům a dodavatelům (týká se zásobování/ nákupu) Důkazy ke kontrole prevence krizových stavů a opatření, příp. ustanovení k přepracování Záznamy k životnímu prostředí, také k řízení procesu, Konformita se stanovenými cíli/ částečnými cíli: Záznamy o informacích, aby byly dosahované výkony, relevantní řízení procesu a konformita se stanovenými cíli a dílčími cíli zachyceny, porov , tedy např monitorovací a měřící zprávy záznamy o kontrole kontrolních/ zkušebních prostředků (např. záznamy o kalibraci a údržbě monitorovacích přístrojů) záznamy k hodnocení souladu s relevantními zákonnými předpisy životního prostředí Záznamy k opravným a preventivním opatřením (plánování, kontrola a doklad o splnění i k z toho vyplývajícím změnám procesu) Záznamy vztažené k životnímu prostředí, což jsou (viz. tento výčet tady) např. také doklady o školení, zprávy z auditu, výsledky hodnocení životního prostředí (Review) Program auditu včetně časového plánu a zpráv z auditu 4.6 Zprávy/ záznamy o hodnocení systému managementu životního prostředí nejvyšším vedením Komunikace: Prohlášení k životnímu prostředí (EMAS, příloha III), Zpráva o životním prostředí Komunikace: interní: různé úrovně, motivace pracovníků, pravidelné porady externí: zainteresované kruhy sousedící okolí, úřady, svazy, také o prohlášení o životním prostředí a zprávě o životním prostředí Prohlášení o životním prostředí: vyžadováno u EMAS Zpráva o životním prostředí: doporučováno u ISO Cílem prohlášení o životním prostředí je, informovat veřejnost a jiné zainteresované kruhy o vlivech organizace na životní prostředí stejně jako i o stálém zlepšování tohoto výkonu životního prostředí. Je také prostředkem jak přihlížet k názorům zainteresovaných kruhů. Informace o životním prostředí musí být jasně a souvisle prezentována a v tištěné formě předložena zájemcům, jež nemají možnost tuto informaci obdržet jinak. Při prvním zápisu a poté každé tři roky musí organizace poskytnout informace v konsolidované tištěné podobě. Informace zahrnují minimálně: a) jasný a jednoznačný popis organizace; b) politika životního prostředí organizace a krátký popis systému managementu životního prostředí organizace; 17

18 c) popis všech podstatných přímých a nepřímých aspektů životního prostředí, jež vedou k podstatným vlivům organizace na životní prostředí, prohlášení o druhu vlivů vztažených k těmto aspektům životního prostředí; d) popis cílů životního prostředí a dílčích cílů v souvislosti s podstatnými aspekty a vlivy životního prostředí; e) souhrn dostupných dat o výkonu životního prostředí číselné údaje o emisích škodlivin, výskytu odpadů, spotřebě surovin, energie a vody, hluku ; f) ostatní faktory výkonu životního prostředí, včetně dodržování právních předpisů ve vztahu k jejich podstatným vlivům na životní prostředí; g) jméno a číslo průkazu znalce v oboru životního prostředí a datum a prohlášení o platnosti Kriteria pro reporting o výkonu životního prostředí: a) nezmanipulovaně zobrazit výkon životního prostředí organizace, b) srozumitelně a nedvojsmyslně, c) umožňovat porovnání z roku na rok, aby mohlo být posouzeno, jak se výkon životního prostředí organizace vyvíjí, d) umožňovat porovnání mezi různými oborovými, národními a regionálními benchmarkingovými hodnoceními, e) kde je to přiměřené, umožňovat porovnání s právními předpisy. 18

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Odpadní voda v prádelnách

Odpadní voda v prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 6a Odpadní voda v prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 6a "Odpadní voda v prádelnách" 1

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více