Ing. Vladimír Sloup je jedenačtyřicetiletý, svobodný, bezdětný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimír Sloup je jedenačtyřicetiletý, svobodný, bezdětný"

Transkript

1 2/2014 Cena 7,00 Kč 24. ročník nemocnice i v nových podmínkách Aktuálně Chci udržet stabilitu říká její nový ředitel Ing. Vladimír Sloup z radnice Představitelé města v čele se starostou Bc. Petrem Mottlem se ve čtvrtek 16. ledna zúčast nili pohřbu významného sušic kého občana Antonína Švece. V padesátých letech sloužil u PTP (pomocné technické prapory) a po revoluci pořádal pravidelné besedy se studenty o hrůzách té doby. Také se podílel na umístě ní pamětní desky, která doplnila Památník padlých. Zemřel náhle ve věku 85 let. V pondělí 27. ledna proběhla na sušické radnici informa tivní schůzka k probíhajícímu evropskému projektu Podpora meziobecní spolupráce v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Za pří tomnosti koordinátorů projek tu byli starostové Bc. Petr Mottl a Jiří Jukl seznámeni s harmo nogramem a možnostmi rozšíře ní sledovaných oblastí (školství, odpadové hospodářství, sociál ní služby). Ve středu se na Modravě uskutečnilo jednání starostů obcí sdružených v šumavských mikroregionech Šumava zá pad (sem patří Sušice) a Horní Vltava Boubínsko. Na progra mu byla marketingová strategie a propagace Šumavy při spo lečném vystoupení na veletrhu cestovního ruchu Holiday world Sportovce Klatovska za rok 2013 vyhlásí 12. února v kla tovském kulturním domě. Za Sušici byli nominováni: Eva Marešová, Radka Hambergero vá, Martina Brejchová, Miro slav Vrhel a Jan Skála, trenéři Petr Kämpf, Jan Prášek, Zdeněk Nešpor, Milada Váňová a druž stvo žen atletiky TJ Sušice. ARGENTINA 10. ÚNORA Sušická nemocnice je obecně prospěšná společnost, jejímž zakla datelem je město Sušice a statutár ním orgánem (osobou oprávněnou jednat ve jménu nemocnice) je její ředitel, kterého vybírá správní rada nemocnice. Od 1. ledna 2014 se jím stal Ing. Vladimír Sloup. Předchozí ředitel MUDr. Jiří Šedivý zůstává v nemocnici jako chirurg a lékař záchranné služby. Sušická nemocnice na rozdíl od mnoha jiných zdravotních zaříze ní až doposud dobře hospodařila a vykazovala vyrovnaný rozpočet s minimálními ztrátami. Letos však vstoupily v platnost nové skutečnos ti, které finanční situaci nemocnice komplikují. Bude tedy velmi zále žet na osobě nového ředitele, aby i nadále dokázal udržet stabilitu to hoto zařízení. Velice rádi jsme proto využili možnosti, abychom se s panem ře ditelem seznámili. Ve své kancelá ři nás přivítal usměvavý, uprave ný manažer, ze kterého vyzařovala mladistvá energie a zároveň uvážli vá zkušenost středního věku. É=(5%É-'æÉ1 %Ő(=1$.$0%2'æ$ A MALAJSIE 14. DUBNA CYKLUS CESTOVATELSKÝCH Rostislav Švelch 3Ő('1Éä(. Zdeněk Lerch martina hupková.,12 68ä,&( Ɉ 9æ'< 2' KRGLQ Ɉ ÿ Ing. Vladimír Sloup je jedenačtyřicetiletý, svobodný, bezdětný vysokoškolák, který vystudoval podnikovou ekonomiku a mana gement na strojní fakultě. Pochází z Plzně, kde působil na oblastním odboru Nejvyššího kontrolního úřa du. Později přijal nabídku ústředí a přesunul se do Prahy. Po několi ka letech se přihlásil do konkurzu a byl vybrán na funkci výkonného ředitele Asociace PPP (Public Pri vate Partnership organizace za bývající se projekty, na kterých se společně podílí soukromý a státní sektor). Tam působil do nedávné doby, dokud společnost nepozmě nila své zaměření. O výběrovém ří zení na ředitele sušické nemocnice se dozvěděl z médií, a protože hle dal nové uplatnění, s problematikou hospodaření nemocnic se už dříve zabýval a Sušice s okolní přírodou se mu líbí, na konkurz se přihlásil. Za svou novou prací se neváhal pře stěhovat, i když Sušici zná jen z po hledu vodáka a turisty. Mezi další záliby Ing. Sloup řadí rybaření, pří rodu a sporty, ve kterých je člověk odpovědný především sám za sebe. Dále je vášnivým čtenářem s velkou knihovnou, a dokonce i příležitost ným autorem básní. Pane řediteli, jaké jsou Vaše prv ní dojmy z nového působiště? Moje první dojmy byly velmi příjemné, je zde hezké prostředí a na rozdíl od většiny podobných zařízení tu vládne klidná a domác ká atmosféra. Dalo by se říci, že zde léčí i prostředí. Ze všech ne mocnic, které jsem navštívil na mě udělala nejlepší první dojem právě ta sušická. Máte nějakou zkušenost s pro blematikou nemocnic? Už v Plzni byla náplní mé prá ce kontrola hospodaření tamějších nemocnic, s činností v této oblas ti jsem pak pokračoval i v Praze. Při svém působení v Asociaci PPP jsem připravoval projekty spoluprá ce soukromého a státního sektoru, především z hlediska provozu a or ganizace některých nemocnic, jed nalo se např. i o pražskou vojenskou nemocnici. Jste spokojen se zdejším vybavením? Musíme vycházet z reality, toto je menší nemocnice a její vybavení zhruba odpovídá její velikosti. Ně které přístroje by se určitě mohly modernizovat, je to ale zase otázka peněz tedy v tomto případě zacho vání vyrovnaného rozpočtu. Také je potřeba dále udržovat dobrou spolu práci s jinými nemocnicemi a jejich dobře vybavenými specializovaný mi pracovišti. V které oblasti byste viděl mož nost zlepšení? Z mého pohledu technika bych viděl ještě možné úspory v provoz ních nákladech, např. energiích, i když i v této oblasti bylo v posled ní době mnoho uděláno. V lékařské části spoléhám především na rady a podněty svých náměstků. Rádi bychom třeba otevřeli nové obory, o kterých víme, že je o ně zájem, na ráží to však na odmítavý postoj po jišťoven. Spíše bych se tedy zaměřil na efektivitu stávajících oddělení a podporoval jejich dlouhodobou udržitelnost z hlediska zaměstna nosti. Na některých odděleních máme klíčové lékaře, kteří nám zanedlouho odejdou do důchodu, a to pak ohrozí provoz celého od dělení, protože zatím zde nejsou jejich nástupci. Máte nějaký recept na tento stav? Tato otázka padla i na výběro vém řízení. Aniž bych tehdy věděl o návrzích předchozího pana ře ditele, navrhoval jsem v podstatě stejné řešení přivést sem lékaře na základě zajištění bydlení, nej prve např. v městském bytě a po určitých odpracovaných letech ga rantovat získání rodinného dom ku. Je potřeba, pokud si kompetent ní představitelé a já si nemyslím, že se to týká jen sušických, je to věc celého regionu, jejichž občané se zde léčí řeknou ano, je dobře, že naši občané chodí (jezdí) sem do sušické nemocnice a ne do jiných měst, aby nemocnici zajistili nále žitou podporu. To souvisí s dalším nastávajícím problémem, a tím je právní forma nemocnice. Od no vého roku platný občanský zákoník s formou o. p. s. (obecně prospěšná společnost) dále nepočítá, už tedy pouze dožívá a bude potřeba tento stav transformovat. Jaké jsou možnosti? Jsou v podstatě čtyři varianty. Buďto se město rozhodne, ano, je to naše nemocnice a bude me ji tedy dofinancovávat sta ne se jejím zřizovatelem, nebo se Sušice za tímto účelem spojí s ostatními obcemi regionu, které toto zařízení využívají, a nebo je tu možnost pronájmu soukromé mu subjektu za předem definova ných podmínek, a pak by město jen dohlíželo na jejich dodržování. Za prakticky samozřejmé pokládám, že by se na financování nemocni ce měl nějakým způsobem podílet i Plzeňský kraj, koneckonců obča né Sušicka a okolí jsou i jeho obča ny. Teoreticky je možný ještě pro dej, ale tím by samozřejmě Sušice přišla o možnost ovlivňovat chod nemocnice. Jaká další nová opatření ovliv ňují chod nemocnice? Od nového roku platí úhrado vá vyhláška, která na úkor malých nemocnic zvýhodňuje ty fakultní. Toto opatření znamená, že v průbě hu roku přijdeme o 3 miliony ko run na platbách od pojišťoven. Další ztrátou je zrušení poplatku za hos pitalizaci, která činí 3,5 mil. Kč. Budu o tom určitě jednat se zástupci Plzeňského kraje, ale protože je to spíše záležitost politická než odbor ná, spoléhám na pomoc komunál ních politiků, a to v celé šíři spektra koalice, opozice i regionu. Vždyť jde o společný zájem všech, kte ří sušickou nemocnici využívají. Nejedná se tady přece jen o komfort a úspory, ale může jít i o záchranu lidského života. Na závěr bych chtěl poděkovat svému předchůdci MUDr. Šedivé mu. Poznal jsem ho zatím zejména podle jeho zdejších výsledků, je to schopný manager a dobrý hospodář nemocnice zbytečně neutrácela a její chod byl dobře zajištěn. Tato skutečnost nejlépe vynikne ve srov nání s mnoha dnes značně ztrátový mi nemocnicemi. Doufám, že se mi stabilitu nemocnice podaří udržet i v těchto nových podmínkách. Přeji vám, aby se to dařilo a dě kuji za rozhovor. text a foto Eduard Lískovec Uvnitř čísla najdete Zážitky gymnazistů z Techmanie a ZČU str. 2 Pionýr bilancuje str. 2 Kolik dětí přišlo k zápisu do sušických základních škol str. 3 Kdo to byl Adam Rosacius (Rozacín, Řešátko) str. 3 Výroční Škrtněte si, prosím chutnalo královsky str. 4 S cestovatelem na skok ve Skandinávii str. 4 Studenti uvedli premiéru Shakespearovy hry Mnoho povyku pro nic str. 4 Rozhovor s bundesligovým fot ba l i s t ou Tomá š e m Pekhartem str. 8 Přípravné kurzy ke studiu na gymnáziu pro páťáky a pozvánka pro deváťáky str. 9 Sušicko pohledem Marie Malé Žižkův vrch str. 11 Poslední díl historie sušic kých kašen str. 11 P ře dst av ujeme mě st a DOUZELAGE 2. je špa nělská Altea str. 12 Carmen se zastavila v su šickém kině str. 12 XIV. reprezentační ples města Sušice se nesl v duchu amerického Chicaga třicá tých let str. 12 UŽIJTE SI ZIMNÍ HRY V HD KVALITĚ S BALÍČKEM INTERNET + TELEVIZE + 3 sportovní programy ARMA na 3 měsíce ZD cena 550, Kč/měsíčně včetně DPH Platí pro nové zákazníky, kteří si zakoupí balíček DUO ZÁKLAD v období od 1. do (ve vybraných ulicích). Objednávejte na bezplatné infolince: foto AS

2 strana 2 Fyzikální exkurze Kaleidoskop MAŠKARNÍ REJ S KOBLÍŽKY Nehybné, šedivé a ponuré nedělní odpoledne 19. ledna ostře kontrastovalo s veselým skotačením stopadesáti dětí v sušické sokolovně. Od 14 hodin tam probíhal již 14. Maškarní rej pořádaný ZŠ a MŠ Dlouhá Ves. DJ Jarda Hlaváč vyhrával zaručené dětské hity a na parketu tančily i hopsaly masky různých typů i velikostí. Největší zastoupení měly jako vždy spanilé princezny a svůj kostým hrdě nosili i ti nejmenší drobečkové. V programu nechyběly tradiční dovednostní soutěže (i pro odvážné rodiče) a inspirativní vystoupení nejmenších tanečníků z TK Fialka. Pořadatelé zajistili ze své kuchyně sladké domácí koblížky a na závěr všem za spolupráci poděkovala ředitelka ZŠ Kristina Popelová. ED Sušické noviny 2/2014 Velký úspěch chovatelů holubů Ve čtvrtek jsme se my, fyzikální seminaristé, vydali na již dlouho očekávanou exkurzi do Plzně. Spolu s námi se v čase předvánočním vydala i třída 3. A a VIP hosté ze septimy A sušického gymnázia. Naše první zastávka byla na Fakultě elektrotechnické ZČU. Zde se nás ujal Ing. Tupa, který má na starosti styk s veřejností, tedy i s námi. Nejprve nám v rychlosti vysvětlil, proč bychom si měli Dva v jednom na sušickém gymnáziu Slogan známý ze šampónů a slevových akcí by se dal použít i k popisu přírodovědného projektu Gymnázia Sušice, který probíhal v odborných učebnách této školy od listopadu 2013 do poloviny ledna Program projektu se sestával z laboratorních cvičení z chemie a fyziky (2 v 1). Byl financován ze dvou zdrojů, z kraj ských peněz a z finanční částky, kterou získalo Gymnázium Sušice jako výherce celostátní soutěže Řetězová reakce v loňském roce na jaře (2 v 1). O této soutěži a vítězství sušických studentů již Sušické noviny a Klatovský deník informovaly. Nového cvičení se účastnili žáci ZŠ Sušice Lerchova se zájmem o přírodovědné obory, takže na realizaci projektu spolupracovaly vybrat právě FEL, když ale zjistil, že na tento obor nikdo z nás nechce, rychleji debatu ukončil. Poté už nás čekaly různé pokusy. Byli jsme přítomni zrodu blesků, také zavřeni v odhlučněné místnosti, dále jsme pozorovali šíření rádiových vln a jejich zpracování, na střeše fakulty si vyslechli zajímavou přednášku o fotovoltaice. Čas nás ale tlačil a my jsme museli o kus dál do Techmanie. Zde jsme si prohlédli výstavu o dobývání vesmíru. Nejodvážnější znašich řad se nechali přivázat do gyroskopu a nechali sebou otáčet jenom proto, aby zjistili, jak se cítí kosmonauti. Následovalo 3D planetárium. Při čekání na začátek filmu jsme spontánně udělali několik mexických vln, kterými jsme rozesmáli i přihlížející pořadatele. Po zhlédnutí filmu o podzimní noční obloze a o kosmonautech jsme nasedli do autobusu a vyrazili směrem k domovu. Všem tuto exkurzi doporučuji, neboť dozvědět se zajímavé informace z fyziky je prostě super. Karel Bauer (student VIII. A) dvě školy ze Sušice (2 v 1). Každé pondělí odpoledne, kdy laboratorní cvičení probíhalo, pracovali se žáky dva pedagogové (2 v 1). Šest žáků bylo rozděleno na dvě tříčlenné skupiny (2 v 1). K ověření stanovených hypotéz byly využity dva notebooky se dvěma měřícími sadami Vernier Logger Pro (2 v 1). Nešlo ani tolik o validitu a exak tnost výsledků, ale potvrdilo se, že se zájmem se dílo daří i tam, kde zpočátku převládají obavy a nejistota. Nezbývá než věřit, že podobným akcím budou zřizovatelé škol do budoucna nakloněni svými činy více, než jen slovutnými proklamacemi, aby se nemusely hledat dva zdroje financování. Mgr. Radovan a Hana Sloupovi Pionýr: Ohlédnutí za rokem 2013 Pro pionýry ze Sušice skončil rok, který byl naplněn bohatou činností pro členy a veřejnost i velkým stěhováním do nových prostor. Během loňského roku měla PS Otava zaregistrováno celkem 122 členů, z toho do 18 let jich bylo 79 a do 26 let 97. Děti se scházely ve 4 oddílech Berta, Delfíni, Otaváci, 15+. V únoru jsme se tři dny toulali hlavním městem na Ledové Praze. Bylo nás celkem 48 a moc se nám tam líbilo. Kromě procházek po Praze jsme si užili i koncert Děti dětem. Tři členové naší skupiny se zúčastnili krajského zasedání KOP v Plzni. Naše vedoucí skupiny byla zvolena členkou výkonného výboru. Na jaře jsme putovali po Hartmanicku. Kvůli velmi špatnému počasí nás bylo jen 18, přesto jsme všichni vydrželi a došli až do cíle. V květnu jsme se tradičně zúčastnili sbírky na podporu boje proti rakovině a sušickým občanům děkujeme, že přispěli částkou ,00 Kč a koupili si všech 550 kytiček. Konec měsíce byl ve znamení pohádkového lesa. Ti nejmenší a jejich rodiče, a bylo jich přes 850, se prošli celým světem, pobavili se a vyzkoušeli si, jak si hrají v různých koutech naší planety. V červnu 12 našich pionýrů spolu se 4 dospěláky se zúčastnilo Republikového setkání pionýrů ve Kdyni. Setkali se s bílou paní z Rýzmberka a přivezli si celou řadu pěkných dárků. Prázdniny si jako tradičně užívali naši malí členové i jejich kamarádi na dvou táborech. 30 mladších prožilo deset dní na Zelené Lhotě a řídili se radou: Člověče, nezlob se. Starších 45 prožilo čtrnáct dní v Kamensku spolu s indiány. Začátek školního roku nás zastihl připravené již v nové klubovně v Nuželické ulici. Od června a po celé prázdniny pracovaly skupinky dospěláků nejen uvnitř v jednotlivých místnostech, ale i venku, aby vše bylo nastěhováno, uklizeno a připraveno na nový školní rok. Nové prostory byly slavnostně otevřeny 3. září, kdy pásku přestřihl předseda VV KOP Plzeň Martin Mlynařík. Druhý den zaplnil Den plný her klubovny i venkovní prostory 80 účastníky, z toho 45 bylo dětí, které přišly se svými rodiči či prarodiči. Pohrály si, vyrobily drobné dárky a opekly vuřty. Tradiční podzimní sraz v Novém Městečku se konal v září. 154 účastníků ze Sušice, Horaž ďovic i odjinud prožilo lehce adrenalinové odpoledne ve společnosti středověkých rytířů i soudobých hasičů. Jestliže jarní výprava propršela, podzim se ukázal v plné kráse. 26 dospěláků, 12 dětí a 4 psi za opravdu krásného počasí vyrazili ze Srní přes Poledník na Modravu. Nakonec se nám podařilo sehnat lístky do divadla v Praze, a tak 35 dětí a rodičů zhlédlo velmi pěkné představení Saxana podle filmu Dívka na koštěti. V klubovně nás zastihl Mikuláš s čertem. Při vánoční besídce si děti vyrobily dárečky pro nejbližší a příjemné odpoledne si užily. Celý rok je provázel y dvě celoskupinové akce Velká cesta a Kilometry pro zdraví. Za práci v našem sdružení vedení PS udělilo vyznamenání: Fandovi Balvínovi a Míše Touchové, Tomáši Balvínovi, Lukáši Blažkovi, Dardové Kateřině a Karolíně, Holmanovi Kubovi a Mirkovi, Horejšové Sofii, Kaderové Kláře, Míkovi Tomášovi, Panuškové Ditě, Plojharové Lucii, Rendlovi Filipovi a Honzovi, Rendlové Kačce, Sloupové Tereze, Šafránkovi Martinovi, Balvínové Štěpánce, Dardové Lucii, Václavu Klímovi, Michalikové Lídě. KOP Plzeň udělila vyznamenání za práci pro sdružení Petře Klímové a Petře Drykové. Všem vyznamenaným blahopřejeme. Chtěla bych poděkovat všem oddílákům za pravidelnou dobrovolnou činnost s dětmi, všem aktivním členům za pomoc, městu Sušice za podporu především finanční, sponzorům za sponzorské dary a přátelům zato, že naší činnosti fandí. Za sušické pionýry Mgr. Petra Klímová, vedoucí Pionýrské skupiny Otava Přehled akcí na rok 2014: Ledová Praha Víkend na Zelené Lhotě a Výtvarné dílny ND Zkrocení zlé ženy a Jarní výprava Horažďovicko Kytičkový den Pohádkový les Krajské setkání pionýrů Hradec u Stoda Příměstský tábor LT Zelená Lhota LT Újezd u Domažlic Den plný her Sraz v Novém Městečku Podzimní výprava Listopad Plavání, divadlo Prosinec Výtvarná dílna Vánoce, Mikulášské a vánoční besídky Na celostátní speciální výstavě holubů Prácheňských káníků ve Strakonicích, naší organizaci nejlépe reprezentovali tři chovatelé. Janda Josef, Janda Milan a Václav Pinkas starší. Jako již poněkolikáté, byla jejich účast velmi úspěšná a tak přivezli celkem deset pohárů za své vystavené holuby. Přítel Josef Janda obsadil velmi pěkné třetí místo v barvě žlutých káníků, přítel Milan Janda pak první i druhé místo. Bylo to jak v barvě kapraté modré, tak i ve variantě modré bezpruhé. Třešničkou na pomyslném dortu bylo pak ocenění NEJLEPŠÍ HOLUB VÝSTAVY. S červenými káníky se zase prosadil přítel Václav Pinkas když obsadil první a třetí místo. Dalším jeho úspěchem bylo třetí místo v černé barvě káníků, se stejným počtem oceňovacích bodů, jako měl chovatel na místě druhém. Své vítězné tažení ještě podtrhl vítězstvím o MISTRA KLUBU. Zde získal pohár Františka Čížka a cenu od generálního sekretáře ÚV ČSCH Martina Kabáta. Nejen tito, ale i ostatní chovatelé organizace zaznamenávají své úspěchy na výstavách například v Blatné, Klatovech nebo již zmíněných Strakonicích. O jejich vystavované holuby, ale i další zvířata místních chovatelů je pak mezi kupujícími velký zájem. Milan Janda Pozvánka na SPOLEČNÝ PLES 14. února v Sokolovně viz. str. 5 My tři králové jdeme k Vám... První lednový týden po příjemných vánočních prázdninách prožily děti v duchu Tří králů. Nejdříve se seznámily s jejich tradicí, naučily se básničku a písničku a zhotovily krásné tříkrálové koruny. Pod vedením paní učitelky Miloslavy Vítovcové si malí zpěváčci z pěveckého sboru Klubíčko připravili koncert pro všechny děti a zaměstnance školky. Pozvání přijaly i bývalé pracovnice mateřské školy a školní jídelny. A tak si všichni společně zazpívali a zavzpomínali. Koncert se vydařil a Tři králové nám popřáli do Nového roku hodně štěstí a zdraví. A protože děti z Klubíčka jsou moc šikovné, vyzkoušely si společné zpívání s Broučky z MŠ Smetanova. Pozvaly je k nám do školky, společně si zazpívaly, zahrály a na závěr jako správní hostitelé i pohostily. Ale ne chlebem a solí, pochutnávali si na perníčkách, pizze a ovoci. Jako každým rokem jsme ani letos nezapomněli na babičky a dědečky z Pensionu. Zpěváčci z Klubíčka a děti z 3. třídy jim zpěvem a pohádkou rozzářili oči a vykouzlili úsměv na tváři už jenom svou dětskou upřímností a zájmem. Ne nadarmo se říká, že nejmladší a nejstarší generace si prý nejvíce rozumí. Do nového roku přejeme všem hodně radosti, štěstí, lásky a pohody. Děti a paní učitelky ze Štěbetalky

3 Sušické noviny 2/2014 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 13. ledna 2014 Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Územní plán Sušice se společností AF CITYPLAN spol. s. r. o., Jindřišská 17, Praha 1, kterým se mění harmonogram plnění a pověřuje starostu podpisem dodatku. Rada města souhlasila s použitím znaku města Sušice na tiskových materiálech akce Nejúspěšnější sportovec roku Rada města schválila členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 2014 ve dnech v Siguldě v tomto složení: Mgr. Věra Svobodová, Ing. Věra Marešová, Ing. Olga Melkusová, Bc. Tereza Svatošová, Josef Nový a Anežka Šmídlová. Rada města schválila Mandátní smlouvu na výkon inženýrské činnosti Technického dozoru investora s firmou Šumavaplan, spol. s r. o., Krátká 98/III, Sušice na akci: Sušice R.O.P. (Rekreační otavský park) v celkové výši , Kč bez DPH, tj , Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace akce: Sušice, ul. Havlíčkova a část Klostermannovy stavební úpravy komunikace a VO dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Zítek IP projekt s.r.o., Částkova 55, Plzeň, MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, Ing. Čeněk Stehlík projekční kancelář, Levandulová 23, Plzeň. Rada města vzala na vědomí zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 89 v Sušici III (objekt PDA) ze dne ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Sušice a panem Jiřím Hrabětem. Rada města rozhodla v souladu s 77, odst. 6, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče STAFIKO stav, s.r.o., Petrovická 283, , Domažlice z účasti v zadávacím řízení. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Sušice R.O.P. (Rekreační Otavský Park), kterou podala firma PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, , Strakonice, s nabídkovou cenou , Kč bez DPH (tj , Kč včetně 21% DPH). Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem při dodržení požadavků 82 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města vzala na vědomí ukončení smlouvy o dílo č. A ze dne s firmou Ing. Honéger, s.r.o., Dobrovského 19, , Plzeň, IČ: na výkon činnosti koordinátora BOZP stavby Bazén Sušice přístavba a stavební úpravy zimního stadionu, a to v souladu s touto smlouvou k datu , tedy předáním závěrečné zprávy. Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon autorského dozoru č. A na akci Bazén Sušice s firmou APRIS 3MP, s.r.o., K Roztokům 190, , Praha 6 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o kontrolní činnosti č. A na akci Bazén Sušice s firmou Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, Denisova 93/I, , Klatovy a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Rada města schválila dohodu o předčasném užívání stavby na akci Bazén Sušice, SO 04 Venkovní rozvody splaškové kanalizace s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, a pověřuje starostu města podpisem dohody. Rada města souhlasila s obsahem veřejnoprávní smlouvy č. j. 4737/2013 vedené pod značkou 4737/13/Bl, uzavřené mezi správním orgánem Městským úřadem v Sušici, odborem výstavby a územního plánování a stavebníkem firmou SOLODOOR a.s., Sušice a pověřuje starostu města podpisem doložky třetích stran smlouvy. Rada města stanovila Pravidla pro přijímání a vyřizování petic dle předloženého návrhu a pověřuje pana starostu jejich podpisem. Rada města schválila v souladu s 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací. Kompetní zápis usnesení rady města najdete na Napouštěl se krytý bazén Na koupání to sice ještě nebylo, ale do bazénu vpuštěná voda už kontrolovala jeho správnou funkci. Sedm dní zkoumala těsnost hydroizolace bazénové vany. Tlakové zkoušky se zúčastnilo 350 m 3 otavské vody a její transport zajistily pěti auty Sbory dobrovolných hasičů z Volšov, Chmelné a Sušice. Další aktuality o bazénu přineseme v příštím čísle. ED foto: V. Matouš Program pro mladé Úvěr 150 je opět otevřen Od 13. ledna 2014 Státní fond rozvoje bydlení přijímá žádosti do programu zvýhodněných úvěrů pro mladé lidi do 36 let na opravy a modernizace bytů či rodinných domů, podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb. Program je zvýhodněným úvěrem ve výši Kč pro mladá manželství, případně samoživitelky či samoživitele, kteří pečují o nezletilé dítě či děti. Základní podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytu či domu a věk do 36 let, v případě manželů pak nesmí přesáhnout věkovou hranici alespoň jeden z nich. Otevřít tento program jsme se rozhodli, neboť máme k dispozici volné finanční prostředky a podle zákona č. 218/2000 Sb. je musíme mít uloženy na účtech ČNB, které tím pádem nejsou nijak zúročeny. Struktura našeho rozpočtu umožňuje celkový objem prostředků rozložit na jednotlivé programy podle potřeb a zájmu našich příjemců. Pro tento program tak v letošním roce můžeme uvolnit 300 mil. Kč, což představuje žádostí, vedl k znovuotevření programu pro mladé náměstek ministra pro místní rozvoj, Ing. Miroslav Kalous. Mladí lidé si tak od dnešního dne mohou požádat o úvěr Kč na opravy jak v bytě, tak rodinném domě za 2 % ročně s fixací na dobu 10 let. Měsíční splátka je Kč. Využít program mohou např. na rozšíření bytu o další místnost, modernizaci koupelny či bytového jádra, ale také na dveře, podlahy, schodiště, ústřední topení nebo připojení domu k sítím vodovod, plyn, kanalizace, elektřina apod. Úvěr lze využít také na zateplení, výměnu oken, venkovních žaluzií, střechy nebo garážových vrat. S programem se v tomto objemu počítá i v každém dalším roce. Nejen, že Fond zhodnotí část volných prostředků, ale věřím, že i spokojených mladých lidí, kteří si díky nám levně a za stabilních podmínek opraví své bydlení, jsou dobrým důvodem, proč i s menším rozpočtem tento program otevřít, dodává náměstek ministra, pověřený řízením SFRB. Podmínky programu, kompletní výčet oprav, které lze na úvěr použít a žádost jsou uvedeny na našich stránkách: žádosti je možné zasílat písemně na obě pracoviště SFRB Praha 1, Dlouhá 13 nebo v Olomouci Dolní náměstí 9. Program není časově omezen, žádosti budou přijímány průběžně do výše vyčerpání celkového objemu 300 mil. Kč. O stavu programu budeme na našich stránkách rovněž informovat prostřednictvím již známého semaforu. Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami i požadovanými dokumenty, které budou k žádosti o úvěru potřebovat, předejdou tak vrácení žádosti pro neúplnost a vyhnou se případnému opakovanému podání. Pozn.: v letech 2006 a 2007, kdy byl program otevřen, bylo poskytnuto 1,9 mld. Kč na více než žádostí. Jana Marešová Možná bude i šest prvních tříd Poté, co se budoucí prvňáčci ZŠ Lerchova Matěj Regner a Jan Vištiak seznámili s třídou, odrecitovali básničku a správně odpověděli paní učitelce Andree Roubové, usedli do lavice nakreslit obrázek. K zápisu do prvních tříd sušických základních škol přišlo 134 dětí to je přibližně stejně jako minulý rok. Dne 15. a 16. ledna rodiče zapsali 41 prvňáčků do ZŠ Masarykova a 93 dětí do ZŠ Lerchova. Maximálnímu přílivu malých žáčků z předloňska (145 dětí) se sice tento zápis nevyrovná, ale vzhledem k tomu, že ještě není znám počet odkladů, je možné, že Modrá škola v září otevře i čtvrtou třídu, tedy 1. D. Už v téhle chvíli víme o 15 odkladech školní docházky, naopak z loňských přihlášených dětí, které měly odklad pro školní rok 2012/2013, jich přišlo 16. Počet dětí, které si školní docházku o rok odloží, se ale ještě určitě zvýší. Prozatím počítáme s otevřením tří prvních tříd, pokud by se konečný počet dětí, které v září nastoupí, přehoupl přes devadesátku, otevřeme i čtvrtou třídu, upřesňuje ředitel školy Mgr. Čestmír Kříž a dodává: Velký počet dětí u zápisu ale už není způsoben nárůstem populace. V poslední době přibývá rodičů z okolních obcí, kteří přihlašují děti do sušických škol na naši školu se jich letos přihlásilo 13, přišly k nám děti například z Úloha, Prášil nebo Dražovic. Situaci na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici uvádí její ředitel PaedDr. Richard Smola: Zatím nevíme o žádném odkladu školní docházky. Mimosušických, nebo mimospádových dětí se letos přihlásilo 14. V září budeme otevírat dvě první třídy. Přesný počet prvňáčku bude tedy znám až na začátku nového školního roku, to už ale není tak důležité. Hlavní je, aby se dětem ve škole líbilo a hodně věcí do života se dobře naučily. Předpoklady pro to sušické školy mají, vždyť tradice vynikajícího sušického školství pochází už ze 16. století (viz. výše uvedená zpráva o Adamovi Rozacínovi a např. stručná historie sušických škol v č. 16/2013). text a foto Eduard Lískovec Vzpomínka na sušického rodáka Adama Rosacia ( ) Adam Rosacius, sušický měšťan a rodák, studoval na pražské universitě, kde dosáhl roku 1581 bakalářské a roku 1584 magisterské hodnosti, na pražské universitě potom působil po jistou dobu jako profesor. Byl také školním rektorem u sv. Michala v Praze, poté v Nymburce a konečně opět v Praze u sv. Jindřicha. Profesorem na pražské universitě se stal v roce 1589, ale pak se vrátil do svého rodného města Sušice a v roce 1594 se tam oženil se zámožnou vdovou a jako sušický měšťan se účastnil horlivě městské správy a pečoval o rozkvět města. Roku 1604 získal erb a přídomek z Karlsperka. Za jeho života byl vydán v r Majestát Rudolfův, který byl jedním z nejdůležitějších aktů českých dějin vůbec o náboženské svobodě v Čechách. Rosacius se dožil i stavovského povstání v roce července 1615 se konala v pražském Karolinu akademická slavnost, na které byl slavnostním řečníkem právě sušický měšťan a rodák Adam Rosacius. Řeč se nazývala Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia, tj. Řeč oslavující ožití Čech. Rosacius svou řeč přednášel zpaměti dva dny, 13. a 14. července roku Mluvil o vzniku zahraničních akademií, o christanizaci Čech, o vývoji českého školství i o historii pražské university. Do své řeči vložil Rosacius řadu osobních vzpomínek, jako např. vzpomínky na morovou nákazu v Sušici. Rosaciova řeč je typickým příkladem lite rální činnosti českých humanistů protestantského zaměření. Tiskem vydal Rosacius svou řeč na přání přátel a posluchačů. Adam Rosacius zemřel v Sušici v roce Adam Rosacius: Oratio panegyrica Ze sbírek národního muzea v Praze: Erb Mistra Adama Rozacína z Karlšperka archiv Muzea Šumavy de Boemiae reviviscentia /Řeč oslavující ožití Čech/, Praha 2000, edice a překlad Dana Martínková. MUDr. Pavel Radovský Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc. Letošní Tříkrálová sbírka byla rekordně úspěšná Dovolte nám, abychom jménem Oblastní charity Sušice poděkovali všem, kteří se zapojili do 14. ročníku Tříkrálové sbírky, která sice navazuje na tradici svátku Tří králů, ale zároveň se snaží obnovit a posílit vědomí solidarity a dobročinnosti v naší společnosti. Díky sbírce má veřejnost možnost podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením a seniorům na Sušicku a Kašperskohorsku, a také podpořit humanitární projekty Charity ČR. Velice nás těší vstřícný přístup ředitelů základních škol, které jsme letos poprvé oslovili, a také laskavá podpora učitelů v Sušici, Hrádku a také vedení Dětského domova na Kašperských Horách. Máme radost, že se do koledování zapojuje rok od roku stále více dobrovolníků, ať už dětí nebo dospělých, kteří neváhají nezištně věnovat svůj volný čas ve prospěch pomoci druhým. V letošním roce se do Tříkrálové sbírky zapojilo 127 koledníků z řad dětí studentů, skautů i dospělých a navštívili 44 obcí v našem regionu. Rádi bychom také poděkovali všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím sbírky přispěli na společnou pomoc mnoha potřebným. Díky jejich vstřícnosti je letošní výtěžek sbírky rekordních korun. Milí koledníci, vedoucí skupinek a asistenti sbírky! Úsilí, vámi vynaložené, je neocenitelné a bez vaší ochoty by nebylo možné sbírku vůbec uskutečnit. Velmi si toho vážíme! Zvláštní poděkování patří také kněžím za jejich duchovní pomoc a podporu sbírky. Pracovníci Oblastní charity Sušice ZROD ČESKÝCH NOVIN Zanedlouho vzpomeneme výročí, kdy začaly pravidelně vycházet první tištěné české noviny. Bylo to 4. února Pražské české Noviny vycházely přes půl století až do roku 1785, kdy je převzal Jan Ferdinand ze Schönfeldu. Ten jejich redakci svěřil klatovskému rodákovi Václavu Matěji Krameriovi. Tím se začaly psát dějiny novodobé české žurnalistiky. Kramerius ale po čtyřech letech svého šéfa opustil a založil si vlastní Krameriusovy c. k. poštovské noviny, jichž vyšlo 22 ročníků. Při bližším pohledu na vzorek Krameriových novin uložených v klatovském muzeu je zřejmé, že vydavatel se snažil čtenáře upoutat zajímavými zprávami z války, postřehy ze společnosti, ale i hledáním informací v terénu. Porovnáme li Krameriovy noviny s těmi současnými, najdeme některé společné znaky. Již v tehdejších novinách jsou i svým způsobem zárodky servisu čtenářům, který spočíval v upozornění na významné akce, výroční trhy, poutě, ztráty a nálezy. Dále lze napsat, že se v jeho novinách objevují zárodky inzerce (zatím asi neplacené). Na rozdíl od dnešních vydavatelů bylo Krameriovým cílem především informovat čtenáře a šířit osvětu. To, co na novinách vydělal, obratem investoval do zřízení České expedice, což bylo zjednodušeně řečeno knihkupectví, knihovna a antikvariát v jednom. Knihy z České expedice putovaly i do nejzapadlejších vesnic, půjčovaly se, vyměňovaly, a tak se naplňoval Krameriův životní cíl. Případné zájemce o Krameriův život a dílo bych upozornil na monografii Jana Novotného, která vyšla v edici Odkazy pokrokových osobností naší minulosti. IVAN NIKL

4 strana 4 Až tam, kde slunko nezapadá Pondělkem 13. ledna odstartoval v sušickém kině cyklus cestovatelských přednášek. Hned prvním hostem se stal odborník na slovo vzatý, člověk s hlubokým zájmem o přírodu celého světa, bývalý zoolog Národního parku Šumava Pavel Šustr (právě vyšla jeho kniha ze zdejšího vý zkumu Jelenovití na Šumavě) Služebně i ve svém volnu procestoval mnoho míst a Skandinávie patří k jeho nejoblíbenějším. Za polární kruh do severních částí Finska, Švédska a Norska se stopem vypravil trampovat už jako mladík. Dnes do této volné krajiny jezdí i se svými dětmi (odmalička Šumavou trénovanými), nebo jako průvodce outdoorové cestovní kanceláře. foto z archivu autora Návštěvníkům přednášky věcně okomentoval bohatý soubor fotek pořízených při mnohých výpravách. Kromě hlavních pamětihodností se soustředil především na přírodu v tamějších národních parcích. Obrázky dýchaly volností a nekonečnou roz lehlostí lesů, jezer a hor, kde by se snad i Ronja cítila osaměle, ale dovedl diváky i ke stanům domorodých Laponců kočujících u svých početných sobích stád. Kontrastem k nekonečným pláním se ukázalo střapaté norské pobřeží Mnoho povyku ve Smetanově sále 17. ledna se po sedmé hodině večerní ozýval ze Smetanova sálu sušického gymnázia smích, potlesk, hudba, vtipné dialogy i veselé písničky. Právě tam probíhala premiéra hry Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic v podání domácího studentského Divadla Bezejména. Hru v překladu Jiřího Joska upra vil bývalý student školy a zakladatel divadla Vojtěch Löffelmann a režie se chopil Tomáš Nový. Studentské pojetí předzna menal už vstup hlavního hrdiny Benedicka (Jaroslav Tatoušek), který se na scénu za svou budoucí láskou Beatricií (Tereza Mottlová) rozjel na kolečkových bruslích. Než si však své city oba uvědomili, uplynulo skoro celé představení a jejich vzájemné špičkování zatím pobavilo celý sál. Dialogy vhodně doplnily tématické písně jako např. Boty proti lásce. Volné zpracování bylo dále demonstrováno bujarým tancem všech zúčastněných sicilských patriciů a jejich nadšení a dobrá nálada se přenesly i na diváky do zcela zaplněného hlediště. Strohou scénu o třech variabilních sloupech a několika židlích i ostatní protagonisté Anna Povolná, Pavel Zdeněk, Zdeněk Straka, Lukáš Červenka, Michal Trš, Petr Sýkora, Krystýna Hanusová, Štěpán Potužák, Tomáš Nový a Mikuláš Falber vynahradili bezprostředností a sympatickým pojetím. Vousatá předloha jim rozhodně nesvázala ruce a na jevišti se odehrávaly svižné moderní výstupy. Přestože od vzniku hry uplynulo čtyři sta let, témata mezilidských vztahů zůstávají stejná. Naopak, tvrdohlavě odmítavý postoj hlavních hrdinů vůči lásce a manželství je dnes možná aktuálnější, než kdykoliv jindy. A tak i Divadlo Bezejména nás mile přesvědčilo, že když Shakespeare myslí nic, vždy to něco znamená. text a foto ED Kulturní aktuality rozbrázděné křivolakými skalnatými fjordy s cestovatelskou perlou souostrovím Lofoten. Úžasné scenérie rybářských vesniček, kde jediným snímkem pořídíte najednou západ i východ slunce těsně nad obzorem. V zimě se sem chystám, vyslovuje své přání a na námitku, co by tam dělal ve tmě odpovídá: Vždyť i za polárním kruhem mají jarní rovnodennost a to tam je ještě pořádná zima a metr sněhu. Naopak v létě jsem tam zažil i teploty přes 30 stupňů, uzavírá skandinávské téma a někte ří si v mysli určitě odnášejí plán na příští dovolenou. Další přednášku má Rosťa Švelch 10. února Argen tina. text a foto ED Knihovna Sušické noviny 2/2014 Škrtal si Modrý tygr a korunovační víno Sám autor projektu Radek Nakládal škrtl, aby adjustoval malý ohňostrůjek na narozeninovém dortu. Pořad slavil rok trvání a za tuto dobu jednoznačně přesvědčil, že rozhodně patří do nabídky sušických kulturních akcí. Hosty výročního Škrtněte si, prosím, byl producent a režisér Petr Oukropec a zástupce vinařství Pivnica Radošina Peter Lužný. Kdo, kdy dříve slýchával o Těchonicích? Za to dnes tato ztracená vesnička daleko od všech měst patří k proslulým kulturním bodům našeho regionu. Zejména o jarní pouti náves ožívá jarmarkem s tradičními výrobky i staročeskými dobrotami, soutěžemi pro děti i s různými dílnami, výstavami a koncerty. Centrem dění je divadelní stodola, kde se každoročně odehrává nové představení místního divadla Zmrzlík. Duchovním otcem tohoto všelikého hemžení je právě Petr Oukropec. Další jeho činnost zná většina lidí z obrazovky. Petr Oukropec vyrůstal v Praze na Smíchově. S klukovskou partou prožíval mnohá dobrodružství v labyrintu starých činžáků a přilehlém Petříně. Odmalička jezdil s otcem, který pracoval u televize jako technik. Už v patnácti se při natáčení reklamy sám stal technikem od kamery. Později byl přijat na produkci na FAMU a se spolužákem Sašou Gedeonem udělali úspěšný film Indiánské léto. Ze školy ale po roce odešel, aby se mohl naplno věnovat práci. Nakonec se na FAMU vrátil jako učitel. V roce 1997 produkoval Šeptej režiséra Davida Ondříčka, dále Návrat idiota od Saši Gedeona. V tomto snímku objevili pro film vynikajícího herce Pavla Lišku, který hrál hlavní roli i v dalších filmech z produkce Pavla Strnada a Petra Oukropce a v režii Bohdana Slámy Štěstí, Venkovský učitel a naposledy film Čtyři slunce (zde už bez Pavla Lišky). Velká změna v jeho životě se ale odehrála už po filmu Návrat idiota. Oženil se a přesídlil do Těchonic: Uchvá tili mě krásné velké prostory bývalého hostince. Sami za pomoci místních lidí jsme si dům postupně opravili, po čase získali i důvěru místních a ti přišli s nápadem, že založíme divadlo. K tomu jsem byl ihned ochoten a tak vznikl Zmrzlík. Po úspěšném uvedení první hry jsme pro divadlo upravili stodolu. Od té doby jsme měli už jedenáct premiér a na scéně se vystřídalo mnoho herců i muzikantů. Mojí velmi oblíbenou hrou je Dáma na kolejích, kde na jevišti kromě herců hrál klatovský Bigband z Pošumaví a zpíval sušický sbor Svatobor. Snažíme se krásné známé věci (např. v loňské hře Prodanka) lidem zprostředkovat dnešním způsobem. Letos na květnovou pouť připravujeme grotesku, bajku podle knihy Roalda Dahla Fantastický pan Lišák, kde budeme hrát jako loutky. Od produkování filmů přes divadlo Zmrzlík dospěl i k filmové režii. Jeho debutem se stal rodinný film Modrý tygr: Předně nikdy bych si nedovolil režírovat bez předešlé zkušenosti s naším divadlem. K Mod rému tygrovi jsem připravoval scénář s autorkou předlohy Terezou Horvátovou a také hledal režiséra. Oslovil jsem jich dvanáct, ale nebylo to ono a nakonec jsem se do toho pustil sám. Obklopil jsem se výtvar níky a vytvářeli jsme ten iluzorní svět příběhu. Promítla se zde určitě i má dětská zkušenost se Smíchovem. Moderátor se dále zajímal o to, jak se natáčelo s opravdovým tygrem: Je to složité. Při prvním natá čení jenom s tygry, které se ode hrálo ve skleníku, jsme nenatočili nic a tygři skleník totálně zde vastovali. Pochopil jsem, že tygři se nedají vycvičit a naopak my se musíme přizpůsobit jim. Celé je to o mase a krvi. V jedné scéně mělo dojít ke sblížení pana Hartla s tygrem. Přemlouval jsem proslulého herce, aby si k tygrovi přisedl a pohladil ho. Netušil jsem však, že chovatel Berousek tygrovi napustil polštářek na divanu krví. Dopadlo to tak, že kousl pana Hartla do zadku. Přijde mi to jako zázrak, že jsme ty všechny scény s tygrem nakonec dotočili. Po přestávce uvedl Radek Nakládal prvního zahraničního hosta svého pořadu Petera Luž ného, zástupce slo venského distributora vinařství Pivni ca Radošina, který přijel z Bratislavy. Víno, které s sebou přivezl na ochutnávku, je dodáváno od roku 1953, kdy se pilo u příležitosti korunovace Alžběty II, jako jediné nefrancouzské víno na anglický královský dvůr. V úvodu nás pan Lužný seznámil s odrůdami slovenských vín. Je velká škoda, že v Česku tato vína téměř nenajdete, dodal. Pak už se zaměřil na slavný Radošínský Klevner. Základem pro tento skvost je odrůda bílého vína Rulandské (Burgundské) šedé. Pěstuje se poblíž Piešťan na svazích Považského Inovce. Tamější zvláštní půdu nalezli, nitranskými biskupy pozvaní francouzští mniši před více než pěti sty lety a tehdy tam založili tyto vinice. Přes anglického velvyslance se po válce dostal Klevner na anglický královský stůl. Toto vínko popíjel na své svatbě i princ William, ale jeho chuť poznala už Marie Terezie a např. Papež Jan Pavel li. V poslední době se přidalo i červené a celkově se vyprodukuje více jak 150 tisíc litrů ročně. Nejvyšší kategorii těchto vín pozdní sběr a výběr z hroznů, mohli ochutnat i návštěvníci výročního Škrtněte si, prosím. Na závěr autorovi i úspěšnému pořadu přítomní Svatoboři zapěli zdravici...mnoga ljeta živijó! Příště se můžete těšit na Táňu Fišerovou. text a foto ED ZŠ PRAKTICKÁ NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ V pařezové chaloupce bydlí Křemílek a Vochomůrka. Nebo Ochomůrka? O pohádkových postavičkách spisovatele Václava Čtvrtka jsme si povídali s dětmi ze ZŠ Praktická, Komenského ul. Děti se nejdříve seznámily se samotným spisovatelem. Jak se jmenoval vlastním jménem, kam chodil do školy, jaké psal knihy. A pak už byl čas na pohádku. O tom, jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. Děti si vyzkoušely jak semínko správně zasadit, zalévaly ho kropicí konví, zpívaly mu a čekaly co z něj vyroste. Možná tomu nebudete věřit, ale vyrostly nám divizny. Stejně jako v pohákovém příběhu. Děkujeme za návštěvu v knihovně a těšíme se na další setkání. text a foto mk

5 Sušické noviny 2/2014 Přehled akcí strana 5 Sušice 31. ledna od 17 hod. KD Sokolovna, Husův sál Honza doktorem v pekle loutkové představení 1. února 9 12 hod. SVČ Komunitní centrum Tvořivá sobota Korálkování zvířátkové výroba skleněných korálků na sklářském kahanu Co s sebou přezůvky, svačinu, pitíčko. Přihlašte se do na tel p. Ptáčková 1. února KD Sokolovna 14. února od 17 hod KD Sokolovna Husův sál Zlatý pták loutkové představení 15. února od 20 hod. KD Sokolovna Místní organizace Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Veterinární centrum s.r.o. si Vás dovolují pozvat na do sušické Sokolovny v sobotu 15. února 2014 od hodin K tanci a poslechu hraje COMPACT Předprodej vstupenek SIRKUS Sušice 16. února od 17 hod. Kino Sušice 19. února od 18 hod. Kavárna Sirkus Region Žihobce Muzeum Lamberská stezka tel března od 16 hod. vernisáž výstavy Vzpomínání jednoho ochotnického spolku Zahájení výstavy věnované historii obnoveného žihobeckého ochotnického spolku J. K. Tyla. Výstava dobových kostýmů, rekvizit, kulis, fotografií, plakátů či režijních knih. Všichni milovníci divadla jste srdečně zváni! Od 4. února Historie lyžování na Šumavě výstava dobových fotografií ze sbírky Emila Kintzla 6. února od 18 hod. beseda s autorem Kašperské Hory 22. února od 20 hod. KD Sokolovna Hasičský ples 25. února od hod. KD Sokolovna Travesti show RETRO SCREAMERS předprodej vstupenek v KD Sokolovna Městské kulturní a info. středisko pondělí pátek 9 12 hod. a hod Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 10 12, hod. Mlázovy PŘEDNÍ SVĚTOVÁ HIGHLINERKA Co je to highline Jak se k highline dostala Kam se díky tomuto sportu podívala Jak si splnila své sny na skalách v Americe 8. března od 20 hod. KD Sokolovna Sportovní ples hraje Orchidea v rámci plesu ocenění nejlepších sportovců Sušice roku 2013 podrobnosti a program příště v SN č března od 20 hod. KD Sokolovna 1. února od 17 hod. zámek Mlázovy Posezení s harmonikou K poslechu i tanci hrají Kůrovci. Horažďovice 5. února od hod. KD Sokolovna HALINA PAWLOWSKÁ 7. února od 17 hod KD Sokolovna Husův sál Ponocný a strašidlo loutkové představení 7. února od hod. KD Sokolovna 7. února od 20 hod. na hotelu Na Pekárně! Hudební večer se skupinou Teze 8. února od 17 hod. Galerie Sirkus Sušice Vernisáž výstavy Terezy Říčanové: Vlastní sběr, ilustrace, kresby a malby podrobnosti na str února od 18 hod. Kino Sušice Cyklus cestovatelských přednášek Rostislav Švelch Argentina 11. února od hod Kino Sušice Anglická gramatika od hod. KD Sokolovna Sušice vstupné 220 K predprodej vstupenek v KD Sokolovna od Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN otevřeno: pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek, pátek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provozní doba: oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet oddělení pro mládež Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax e mail: Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy Výstava obrazů Josefa Černého út, čt 8 12 hod. po, st, pá hod. Městské informační centrum budova radnice tel , e mail: Otevřeno: pondělí až pátek: a hod. PŘIPRAVUJEME: 17. února od hod. KD Sokolovna Akce! 2+1 vstupenka zdarma / KD SOKOLOVNA SUŠICE / 20:00 / 150 Kč 21. března od 19 hod. Smetanův sál Nezmaři + Svatobor 19. května od hod. KD Sokolovna Vážení spoluobčané, protože chceme zvyšovat vaše povědomí o kulturních akcích konaných v Sušici, nabízíme vám možnost zasílání těchto informací na vaši e mailovou adresu. Máte li o tuto službu zájem, napište o ni na s předmětem,,kultura Sušice. Vaše Sušické kulturní centrum 1. února od 14 do 18 hod. DDM Indoor Cyklo Maratón u příležitosti otevření nových sportovních prostor v Zámku 1. ročník spinning maratónu 3. února od 9.15 hod. Oblastní charita HD Baduan Jin série cviků podle starých Číňanů 4. února od 10 hod. sál knihovny VU3V Umění rané renesance v Itálii zahájení nového semestru února DDM Jarní příměstský tábor v Přírodovědné stanici KULTURNÍ DŮM února ve 20 hod. Křesťanský ples K tanci a poslechu hraje kapela Experiment. 14. února ve 20 hod. XVII. škrobárenský ples Hraje The Party Band Praha, host kouzelník a komik R. Nedvěd, předtančení, míchané nápoje, tombola. KINO OTAVA tel února od 20 hod. Život Adéle Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Nečekaně a vášnivě... Romantické drama do 15 let nevhodné února od 20 hod. Rivalové Skutečný příběh Nikiho Laudy. Akční drama do 12 let nevhodné února od hod. Cesta za vánoční hvězdou Mimořádně poutavý pohádkový příběh v překrásné zasněžené norské přírodě pro malé i velké. Důležitá telefonní čísla Úřad práce, pracoviště Sušice Městský úřad Sušice e mail: podatelnamususice.cz Sušické lesy a služby s. r. o Městská policie / recepce Nemocnice Sušice, o. p. s informace o víkendové zubní pohotovosti Spoje ČSAD Sušice (7 15 hod.) / České dráhy Sušice / Sběrný dvůr Sušice areál ČOV, Pražská ul. susicerumpold.cz provoz. doba: út, čt hod., so 8 12 a hod.

6 strana 6 Vzpomínky Kdo v srdcích stále žije, neumírá. Dne 21. ledna uplynulo již 10 let co nás navždy opustil pan Jozef Šarina. S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami. Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 31. ledna uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil pan Antonín Adamus Společenská kronika Dne 21. ledna 2014 zemřel ve věku 92 let Mons. Karel Fořt zakladatel České duchovní služby v Německu a dlouholetý redaktor rádia Svobodná Evropa. Zádušní mše svatá bude sloužena v pátek 31. ledna od 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Poslední rozloučení se zesnulým a uložení do hrobu se uskuteční ve 14 hodin na hřbitově na Práchni u Horažďovic. Blahopřání Dne 10. února se dožívá 80 let Josef Prokop ze Sušice. Pevné zdraví a spokojenost přeje do dalších let rodina. Pojeďte s námi... Sušické noviny 2/ na muzikál MATA HARI Divadlo Broadway Praha sobota 1. března 2014 odpolední představení ve 14 hod. OBSAZENO Objednané vstupenky si vyzvedávejte v kancelářikd Sokolovna....na divadlo SLUHA DVOU PÁNŮ Carlo Goldoni Slavná komedie v režii Jiřího Menzela o tom, že sloužit dvěma pánům není žádná legrace. pátek 29. srpna 2014 otáčivé hlediště Český Krumlov Zájemci se mohou hlásit v kanceláři KD Sokolovna, nebo na tel nejpozději do 20. března Počet vstupenek omezen. Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte... Dne 2. února uplyne rok od úmrtí paní Věry Frišové ze Sušice. Děkujeme za společnou vzpomínku na ni. Děti Lubomír a Věra s rodinami. Čas plyne, bolest zůstává... Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 3. února uplyne 10 let od úmrtí manžela, otce, dědečka a pradědečka pana Zdeňka Dudače. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Odešel, ale jeho láska a dobrota s námi zůstává. Dne 7. února vzpomeneme čtrnáctého výročí úmrtí mého manžela, pana Miloslava Zajíce ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka a děti s rodinami. Kdo byl milován, není zapomenut. z Rabí. Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami. Dne 31. ledna uplyne 15 let, kdy nás opustil pan František Novák, který by se 6. ledna dožil 94 let. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují dcery Iva a Olga s rodinami. Dne 4. února vpomeneme čtrnáctého výročí, kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, otec a dědeček, pan Antonín Ryčovský. Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami. Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat. Dne 5. února vpomeneme pátého smutného výročí, kdy nás navždy opustila paní Josefa Hušáková ze Sušice. Vpomínají děti s partnery, vnoučata, pravnoučata a přátelé. Dne 10. února uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Čížek. S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkujeme. Bohoslužby Církve Bratrské v Sušici Církev Bratrská, Studentská 506, Sušice každou neděli Bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětsky klub YMCA Stonožka hod. Dne 28. ledna se dožívá Jiří Skála 75 let. Pracoval dlouhá léta ku prospěchu zdravotně postižených a starších občanů. V Sušici žije od roku Zde po dobu 6 let byl činný v organizaci zdravotně postižených, kde vedl sociální poradenství. Současně byl předsedou organizace v letech Přejeme oslavenci všechno dobré do dalších let. Manželka Iva a přátelé. Virtuální univerzita třetího věku Konzultační středisko Sociální služby Města Sušice Téma: Umění rané renesance v Itálii Začínáme v 9.00 (předpokládaný konec 11 hod.) Termíny dalšího setkání vždy ve středu , , , 9. 4., od 9 do 11 hod. Výuka probíhá v Domě s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56, Sušice Garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Náplň: Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Více informací na telefonním čísle nebo osobně v kanceláři Sociální poradny každý všední den. Sbor dobrovolných hasičů Milínov Vás srdečně zve na Hasičský bál v sobotu od hod. v KD Hlavňovice k tanci a poslechu hraje skupina Compact pod vedením P. Hejplíka Hasičské štěstí Dámská volenka Vstupné 100 Kč Café Nebespán, Kašperské Hory Vás srdečně zve na krásný program Gastronomická Tour de France aneb ochutnávka francouzských regionů Vydejte se na kulinářský výlet po francouzských regionech a ochutnejte pečlivě vybrané francouzské dobroty typické pro každý region. Každý region Vám zároveň představíme zajímavými dokumentárními filmy (promítáme v zadní místnosti kavárny). Poslední pařížský víkend si můžete poslechnout originální francouzské šansony nebo posnídat za doprovodu skvělého pianisty. Na co se můžete těšit? Zelené Baskicko / Svěží Bretagne Alsasko-Lotrinsko / Věčná Paříž Nenechte si ujít jedinečný zážitek Into the mind čtvrtek a čtvrtek od 19 hod. nádherný celovečerní film s tématikou extrémního lyžování v hlubokém prašanu v Kanadě, Bolívii nebo Nepálu, super soundtrack, hodnocení 80% na csfd.cz, doposud promítán pouze v Praze, vyjednali jsme si promítací práva v Kanadě. Vstup zdarma, skvělé drinky! Sladká odměna za vysvědčení od čtvrtka do neděle Každý školák, který přijde s doprovodem dospělé osoby a u obsluhy v kavárně se prokáže vysvědčením bez dvojky z chování, u nás dostane sladkou odměnu :-) Kurz pečení s Jitkou Nejlepší minidezerty pro Vaši oslavu sobota od 17 do 20 hod., cena kurzu Kč (zahrnuje veškerý servis, suroviny, receptury, nápoje, odnesené dortíky) Valentýnský víkend od čtvrtka do neděle Tip na krásný valentýnský dárek a zážitek v jednom: Dezert malovaný na sklo se šampaňským nebo kávou 250 Kč pro dva!! Skvělé valentýnské menu Rezervace na tel nebo přímo v kavárně. Těšíme se na Vás! Café Nebespán, Náměstí 7, Kašperské Hory REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře. Předprodej: , redakce: Archiv Sušických novin od r najdete na Termíny vydání Sušických novin do července 2014 uzávěrka datum vydání č února 14. února č února 28. února č března 14. března č března 28. března č dubna 11. dubna č dubna 25. dubna č května 9. května č května 23. května č května 6. června č června 20. června č června 4. července č července 18. července V pěstounské rodině jsem doma kampaň pokračuje i v roce 2014 Zajímají Vás příběhy dětí, které by mohly žít v rodině, ale přesto zůstávají v zařízení pro děti se zdravotním postižením? Napadlo Vás stát se pěstounem a jste zvědaví, co všechno takové rozhodnutí přinese? V roce 2014 pokračuje kampaň V pěstounské rodině jsem doma a i letos je jejím cílem zvát příznivce, zájemce a širokou veřejnost na pravidelná setkání k otázkám pěstounské péče. Přijďte se dozvědět víc na první setkání v novém roce, dne od 17 hod do 19 hod. Setkáte se s pěstouny a s lidmi, kteří je doprovázejí. Těšíme se na Vás v Kafe Sirkus, kavárně Kina Sušice, Příkopy 178. Tým ADITE pro náhradní rodiny, Diakonie Západ, a Centrum pro dítě a rodinu LATUS. TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (pro začátečníky) pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových bude probíhat v únoru a březnu 2014 vždy ve čtvrtek od hod. ve velkém sále KD SOKOLOVNA Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna nebo na tel nejpozději do 4. února 2014 Bezplatná právní poradna pro občany Sušice v roce 2014 Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin. S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili. Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu ( jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu apod.) Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka a není poskytována telefonicky. Bezplatná právní poradna bude zajišťována: advokát Tel. v kalendářním týdnu JUDr. Jiří Bauer , 38 a 6. týden v roce 2015 JUDr. Miroslav Popel , 22, 42. Mgr. Tomáš Nachtigall , 26, 46. Mgr. Pavel Pernický , 30, 50. JUDr. Slavomír Vlach , 34 a 2. týden v roce 2015 První týden roku začíná pondělím

7 Sušické noviny 2/2014 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Galerie Sušice Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. Organizaci výstav převzali od nového roku Miroslav Šisler a Mirela Tůmová. Před provozní přestávkou skončila pozoruhodná putovní výstava Židovské komunity na Sušicku vypravená ZČM v Plzni, která pokračuje v blízkých Petrovicích u Sušice, v budově bývalé školy (MÚ Petrovice). Srdečně Vás zveme na výstavu ilustrátorky a malířky Terezy Říčanové, která trávila dětství v Čimicích a její rodina pochází ze Sušice. Prababička zde byla modistkou. Dnes žije a maluje na Vysočině. Ilustrovala a vytvořila několik knih v nakladatelství Baobab, které získaly ocenění Nejkrásnější kniha ČR či Zlatá stuha. Tereza Říčanová Vlastní sběr ilustrace, kresby a malby Zahájení výstavy proběhne v sobotu 8. února v 17 hodin. Autorka zahraje divadelní kus Vlk Šedivák a bude číst ze svých knih. Výstava potrvá do 21. března Za pozornost stojí probíhající výstava již nežijícího šumavského malíře a pedagoga Bohumila Petříka v Hostinném domě v Nezdicích na Šumavě, kterou můžete navštívit denně kromě středy a víkendu od 11 do 15 h. Potrvá do 15. dubna Šíša Rok české hudby v Sušici díky Kruhu přátel hudby Celý hudební svět si bude v roce 2014 připomínat bohatý hudební odkaz, jaký dala světu malá země uprostřed Evropy. Při této příležitosti se nově založený Kruh přátel hudby rozhodl nezůstat stranou a i v Sušici slavná výročí skladatelů připomenout řadou koncertů v průběhu jara a podzimu V minulém vydání Sušických novin byla zveřejněna nabídka předplatného s velmi výhodnými cenami vstupenek na celou koncertní sezonu. Celkem je naplánováno 5 koncertů, které divákům a posluchačům nabídnou vedle zralých a zkušených interpretů také představitele mladé hudební generace. Projekt Rok české hudby v Sušici vznikl po odborné diskusi s profesionálními hudebníky. Zakladatelé KPH reagují na požadavek veřejnosti oživit klasickou hudbou kulturní život Sušice, kde je silná tradice sborového umění, plánují v tomto roce nejen pořádání koncertů, ale také zajímavé cesty za hudbou. KPH je otevřený spolek pro všechny zájemce a pro jakoukoliv formu spolupráce. První ze série 5 koncertů se uskuteční ve čtvrtek 27. února ve Smetanově sále gymnázia. Vystoupí na něm Komorní soubor Variace hudební seskupení, které vzaniklo v roce 1997 z iniciativy člena České filharmonie houslisty Jana Jouzy. Soubor usiluje o nevšední dramaturgii orientovanou zejména na díla 20. století, s občasnými výlety do století jednadvacátého i do století předcházejících (klasicismus, romantismus). Zážitkem pro posluchače koncertu bude určitě také doprovodná recitace z díla spisovatele Josefa Škvoreckého. Recitovat bude jeden z nejvýznamnějších českých herců Josef Somr. Zazní díla Bohuslava Martinů, Emila Františka Buriana a Antonína Dvořáka. Další bližší informace o připravovaných koncertech a o Kruhu přátel hudby najdete na V dalším vydání Sušických novin Vás budeme blíže informovat o připravovaných koncertech. Objednávku na předplatné (5 koncertů) pošlete poštou, nebo em na adresu: Kruh přátel hudby Klostermannova 113/1, Sušice, informace o předplatném na tel. č.: , Přihláška člena KPH Titul, jméno, pr íjmení:... Adresa:... Datum narození:... Kontakt ( , telefon):... Podpis : roční členský příspěvek činí 50 Kč pátek 31 sobota 1 neděle 2 pondělí 3 úterý 4 středa 5 čtvrtek 6 pátek 7 sobota 8 neděle 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek Něžné vlny ČR, 103 min., 120 Kč Zpátky do ringu USA, 113 min., 90 Kč, titulky Šmoulové 2 USA, 105 min., 70 Kč, dab Výuka anglického jazyka Číslovky 60 min., 50 Kč Vejška ČR, 85 min., 110 Kč Prodloužený víkend USA, 111 min., 110 Kč, titulky Mrňouskové FRA/BLG, 80 min. 100 Kč, dab Asterix, Obelix a Olympijské hry FRA/DEU/ESP/ITA, 117 min., 60 Kč, dab Výuka anglického jazyka Slovesa 60 min., 50 Kč Ledové království 3D USA, 109 min. 130 Kč, dab. Na život a na smrt USA, 110 Kč, titulky Já, Frankenstein 3D USA/AUS, 92 min., 150 Kč, titulky Ledové království 3D USA, 109 min. 130 Kč, dab. 12 let v řetězech USA, 134 min., 100 Kč, titulky Vlk z Wall Street USA, 180 min., 110 Kč, titulky Hobit: Šmakova dračí poušť 3D USA/NZL, 168 min., 140 Kč, dab. Křídla Vánoc ČR, 110 min., 80 Kč Poslední vrchol ESP, 82 min., 90 Kč, titulky Insidious 2 USA, 108 min., 100 Kč, titulky RoboCop USA, 121 min., 110 Kč, titulky Lego příběh 3D USA, 130 Kč, dab. Něžné vlny ČR, 103 min., 100 Kč Cyklus cestovatelských přednášek ARGENTINA 60 min., 50 Kč Sviňák GBR, 97 min., 100 Kč, titulky Na život a na smrt USA, 120 min., 100 Kč, titulky 17 dívek FRA, 86 min., 100/80 Kč, titulky Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Cestovatelské přednášky OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Představení v 3D Do 12 let nevhodné Seniorská projekce Vzdělávací pořady Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Něžné vlny Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority píše se totiž rok Na život a na smrt Lone Survivor je adaptací románu napsaného podle skutečné události z června Čtyři mariňáci dostali za úkol zajmout vůdce Talibanu Ahmada Shana v rámci mise pojmenované Operace Red Wings. Byli odhaleni a museli čelit přesile 200 nepřátel. Z krvavé lázně utekl jen Marcus Luttrell (Mark Wahlberg), ale tím jeho boj teprve začíná. Zpátky do ringu Dva boxeři v důchodu, Sylvester Stallone a Robert De Niro, mají nevyrovnané účty. Jejich cesty se rozešly těsně před tím, než se setkali v boji o titul mistra. Od té doby jejich kariéra strmě upadala. Ale dneska mají možnost si tento vrchol konečně vybojovat. Jenže jak se dostat do formy, když už trénink bolí? Já, Frankenstein 3D Adamovi, monstru vytvořenému šíleným doktorem Frankensteinem, se v pustinách Antarktidy podařilio přežít až do dnešní doby. Vrací se do moderního světa ovládaného nadpřirozenými silami, které chtějí ovládnout svět a bude si muset vybrat, na čí stranu se přidá. Šmoulové 2 V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům, tzv. Neplechy, a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Ledové království 3D Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. 12 let v řetězech Za dvanáct let potká Solomona snad všechno, co černého otroka potkat mohlo. Hodný otrokář. Krutý otrokář. Dřina na bavlníkových plantážích. Pokus o lynčování. Bičování. Psychický teror. Neúspěšné pokusy o útěk. Víru ve svobodu a pomoc. Vlk z Wall Street Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta. Výuka anglického jazyka Číslovky základní, řadové, násobné číslovky data. KONVERZAČNÍ TÉMA Jídlo a stravování Křídla Vánoc Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít? Poslední vrchol Pablo Domínguez Prieto španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti. Vejška Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při jedné noční honičce je Kocourek dopaden... Hudba a rap DJ Mika Trafika a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická kamera, tajemná noční zákoutí to vše dává Praze autentickou podobu. Insidious 2 25 let po prvnotních odálostech filmu, byla Elise v Joshově domě za tajuplných okolností zavražděna a dospělý Josh je hlavním podezřelým. Ten se se svými dětmi a manželkou Renai stěhuje dočasně k Lorraine. I v jejím domě se ale začínají dít podivné věci, tajemná stařena se znovu vrací a obyvatelé domu se ocitají ve smrtelném nebezpečí. Prodloužený víkend Svobodná matka žijící se svým synem a bojující s neustálými depresemi poskytne útočiště neznámému, ale charismatickému zraněnému muži. Postupně začnou poznávat sami sebe, ale času moc nezbývá..policie prohledává město a hledá uprchlého trestance. RoboCop Píše se rok 2029 Po tom, co je policista Axel Murphy ve službě smrtelně zraněn, OmniCorp mu pomocí své robotické technologie zachrání život. Do ulic svého milovaného města se vrací s řadou neuvěřitelných schopností, ale také s problémy, jakým žádný smrtelník doposud nemusel čelit. Mrňouskové Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí téměř na celém světě. Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli přenést tento jedinečný mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmová plátna. Lego příběh 3D Podaří se zachránit říši složenou z kostek stavebnice před samotným Lordem Byznysem? Asterix, Obelix a Olympijské hry Jak lze vyhrát Olympijské hry bez kouzelného nápoje, získat ruku spanilé královské dcery a překazit plány Césarova syna Bruta? Asterix, Obelix, Panoramix a jejich věrný pejsek Idefix to možná dokáží Sviňák Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson, je posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy a opravdu miluje ženy. O Robertsna se stará jeho parťák Ray Lennox a šéf Bob Toal. Výuka anglického jazyka Slovesa Funkce slovesa ve větě časy přítomné, minulé, budoucí, trpný rod (pasiv). KONVERZAČNÍ TÉMA: Práce, zaměstnání a peníze.

8 strana 8 První zmínky o kluzišti najdete již v kronice města Sušice z roku 1899, kdy se dočtete, že: Tělovýchovná jednota Sokol zřídila opět pod mostem vedoucím k Čápovně kluziště, jež je mládeží i dospělými hojně navštěvováno. Jednalo se o přírodní kluziště s půjčovnou bruslí, které bylo závislé na klimatických podmínkách a provozováno bylo tedy jen pár dní v roce. Tehdy se chodilo bruslit na dnešní Jiráskovo nábřeží na břeh naproti dnes již bývalému PDA (Posádkovému Domu Armády). Až mnohem později, přesně , schválil Západočeský krajský národní výbor v Plzni výstavbu umělé ledové plochy v Sušici. Tentokrát měl vyrůst zimní stadion ve sportovním areálu v těsné blízkosti tenisových kurtů a fotbalového stadionu, kde ho najdete i nyní. Generálním dodavatelem byl Stavoprojekt Plzeň. Chladící technologii s objemem čpavku šest tun dodala firma ČKD Praha. Nemalá část stavby byla realizována v tzv. Akci Z. Pokud chtěl někdo místo pro své dítě ve školce, musel v rámci akce Z odpracovat na stavbě zimního stadionu 180 dobrovolnických hodin. Vzhledem k tomu, že právě v těchto letech se rodily velmi silné ročníky tzv. Husákových dětí, nebyla o brigádníky nouze. Práce na stadionu vyvrcholily v roce 1976, kdy se v říjnu betonovala ledová plocha. Betonáž probíhala téměř čtyři dny non stop ve dne i v noci. Velkou měrou tehdy pomohli vojáci sušických útvarů, ale betonoval třeba i tehdejší předseda národního výboru p. Štengl. V dalším roce pokračovaly práce. Byla postavena malá tribuna u Roušarky, kolem ledové plochy vyrostly dřevěné mantinely, dokončena byla také strojovna. Koncem roku 1978 byl zimní stadion slavnostně otevřen. Náklady na jeho vybudování tehdy činily pět miliónů korun (pozn. pro lepší představu uvádíme, že průměrná mzda byla tehdy cca HLEDÁME PAMĚTNÍKY aneb historie zimního stadionu v Sušici prospěch soupeře. V 46. minutě se ještě střelou od modré prosadil za sušické Šmrha, ale tři minuty potom po samostatné akci Kamil Pikhart překonal dobře chytajícího Šlaise a ustanovil skóre zápasu na 5:2. bkfoto Jan Vošalík ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ 2500 Kčs). V prvním hokejovém zápase, který na novém stadionu proběhl, se utkali TJ Sušice a SK Mariánské Lázně. Začala Zlatá éra sušického hokeje. Předsedou hokejového oddílu byl tehdy Václav Hrabý, místopředsedou Jos. Maršát a hlavním trenérem mužstva Antonín Končal. Během desítek úspěšných sezón vyhrála Sušice několikrát okresní přebor. V roce 1981 vybojovali sušičtí 2. místo v krajském přeboru. V únoru 1985 získali titul přeborníka Západočeského kraje a po vítězstvích v dalších kolech kvalifikace si zajistili postup do II.národní hokejové ligy. Na hokejové zápasy tehdy chodilo přes tisícovku diváků a fanoušků. Sušici zachvátilo hokejové šílenství. V roce 1986 vedli sušičtí hokejisté tabulku II. NHL. Úspěšní ale nebyli jen hráči, také mezi sušickými rozhodčími byly velké osobnosti. Sušický sudí Bohumil Kolář byl v roce 1979 hlavním rozhodčím zápasu o vítěze 1. hokejové ligy mezi Duklou Jihlava a Slovanem Bratislava. Bohužel se hokejovému oddílu nedostávalo dorostenců, a tak v roce 1984 muselo být družstvo dorostu rozpuštěno. Oddíl se dál věnoval trénování žactva. V průměru byla v osmdesátých letech ledová plocha v provozu pět měsíců v roce, přibližně 150 hodin bylo vždy určeno bruslení pro veřejnost, 450 hodin školám a 680 hodin tréninkům hokejového oddílu. Veřejné bruslení navštívilo každoročně před deset tisíc lidí. Zimní stadion měl šest zaměstnanců. V roce 1980 byly tržby stadionu cca 120 tis. Kč a náklady spojené s provozem cca. 470 tis. Kč. V tomto roce byla také dostavěna tribuna pro 600 diváků a pořízena buňka pro pokladnu. V roce 1987 byly zahájeny práce na zastřešení ledové plochy. Firma Geoindustrie Brno tehdy prováděla vrtné práce do hloubky až 10 m pro budoucí nosnou konstrukci. O tři roky později dokončil koncern Škoda montáž střešní ocelové konstrukce. V roce 2000 byly opláštěny stěny stadionu. Dále proběhla rekonstrukce šaten včetně sociálního zařízení. Od roku 2003 je hala uzavřena kompletně. Byly vybudovány čtyři nové prostorné šatny, šatna pro rozhodčí, ošetřovna a brusírna bruslí. V roce 2003 se také začal hrát na zimním stadionu v Sušici curling. Curling Skid Club dokonce o rok později postoupil do kvalifikačního turnaje první ligy Mistrovství ČR. Úspěch se dostavil a Sušice obsadila v kvalifikačním turnaji druhé místo. Na podzim 2004 hrálo družstvo mužů baráž o postup do I. ligy. Bohužel neúspěšně. Poslední rekonstrukce, která na zimním stadionu proběhla, byla v roce 2009 částečně financována z fondů Evropské unie. Kompletně do poslední trubky byla zrekonstruována chladící technologie (s obsahem čpavku nyní pod jednu tunu) i ledová plocha včetně mantinelů. Byla pořízena nová rolba, pro kterou byla vybudována nová garáž s dílnou. V areálu zimního stadionu byla vystavěna umělá lezecká stěna. A pro zlepšení možnosti lepšího využití objektu v letních měsících byl pořízen zcela jedinečný rozebratelný umělý povrch. V současné době se buduje plavecký bazén jako přístavba budovy zimního stadionu. Vznikne tak zcela unikátní sportovní areál, který nabídne ucelenou nabídku sportovních aktivit pro všechny. Na zimním stadionu probíhá oprava šaten pro hokejový oddíl TJ Sušice a vedle šaten v 2. NP vzniká nově zázemí organizace Sportoviště města Sušice. V přízemí bude od příštího roku možno využít sušárnu hokejové výstroje, zázemí pro lezec kou stěnu a WC pro uživatele a návštěvníky zimního stadionu. Nově se bude do areálu zimního stadionu vstupovat přes společnou recepci v nově budovaném sportovním areálu, kde vedle bazénu najdete i restauraci, posilovnu, tělocvičny, masáže a saunu. Jak vidíte, tak historie zimního stadionu je bohatá, ale bohužel víc se o ní z kroniky města Sušice vyčíst nedá. Ale protože to ještě není tak dávno, kdy se stadion budoval v akci Z, nebo kdy sušičtí zažívali hokejové zlaté časy, tak doufáme, že se nám povede poskládat co nejvíce střípků z minulosti. Máte doma staré fotky ze zimáku nebo ze sušického hokeje? Podělte se s námi, prosím. Měli jste oblíbenou sušickou hokejovou hvězdu? Oživte vzpomínky na ni s námi. Pamatujete si něco, co nechcete, aby se zapomnělo? Byli jste u něčeho, co se dotklo historie? Nebo je v našem článku něco, co si pamatujete jinak? Neváhejte a pište nám na Sportoviště města Sušice, Na Hrázi 270, Sušice nebo na susice. cz nebo volejte na dj- sobota od do veřejné bruslení neděle od do veřejné bruslení od do bruslení pro rodiny s dětmi úterý od do veřejné bruslení středa od do bruslení pro rodiny s dětmi pátek od do bruslení pro rodiny s dětmi od do veřejné bruslení Na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky. Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportoviste susice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech. Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek hod. Sport Pekhart zůstává v Norimberku Do léta nepřestoupím, říká sušický odchovanec Po dvou a půl letech v bundeslize patří k nejostřílenějším českým borcům působícím v Německu. Na podzim ale Tomáš Pekhart vypadl ze základní sestavy Norimberku, nevstřelil jediný gól. Vytáhlý reprezentační forvard nic nevzdává, v zimní přípravě se chce poprat o místo prvního útočníka. Do léta určitě nikam nepřestoupím, říká 24letý odchovanec sušického fotbalu. Na podzim jste chodil do zápasů spíš z lavičky. Štve vás to? Dva roky jsem hrál pravidelně v základní sestavě. Samozřejmě nejsem spokojený, že do zápasů teď naskakuju z lavičky, ale tak to někdy ve fotbale je. Proč jste vypadl ze sestavy? Když jsem se vrátil z reprezentačního srazu po zápasech s Maltou a Bulharskem, přišel nový trenér (Gertjan Verbeek) a vypadl jsem ze sestavy. Ale neviděl bych to zase tak tragicky. Tím, že jsme Sušické noviny 2/2014 HOKEJ 16. kolo TJ Sušice: Start Luby 3:4 SN (1:0, 1:2, 1:1) Branky (Asistence): 1 Broža(Ryšavý), 34 Petera, 56 Petera(Šašek) Sestava Sušice: Potužák Rendl, Lejsek, Šmrha, Blažek, Karhan Vávrů, Ryšavý, Broža, Fedor, Šašek, Vachoušek, Košvanec, Vospěl, Petera, Rajtmajer Branky Luby: 34 a 40 Pikhart Radek 2x, 45 Kuželík, vítězný samostatný nájezd Spurný Jarní příměstský sportovní tábor s Asterixem Nevíte kam s dětmi o jarních prázdninách? Nemáte pro ně ještě žádný program a nechcete, aby celý týden proseděly doma u počítače a televize? Byli byste rádi, kdyby si Vaše děti o prázdninách protáhly tělo, ale musíte do práce nebo nemáte tolik dovolené, abyste si mohli vzít volno? Tak neváhejte a přihlaste Vaše děti na příměstský sportovní tábor, který o jarních prázdninách ve dnech pořádají na podzim nevyhráli jediný ligový zápas, budeme muset hrát na jaře hodně ofenzivně, pokud chceme pomýšlet na záchranu. To by mohla být má šance. Pokud byste i na jaře nehrál pravidelně v základu, zvažoval byste změnu klubu? Zatím jsem v Norimberku a dokud tady budu, udělám všechno pro tým. Uvidíme, jak se vyvine druhá polovina soutěže, jaká bude má role v týmu a jak to dopadne se záchranou v bundeslize. Od toho se bude odvíjet mé další působení v klubu. Do léta určitě nikam nepřestoupím. Jak jste na tom na začátku přípravy zdravotně? Jsem v pohodě, zatím mě nic netrápí. Mám jen nějaké šrámy, ale to není nic, kvůli čemu bych nemohl hrát. Ze Slavie k vám v zimě přišel Ondřej Petrák. Už jste ho s Adamem Hlouškem vzali mezi sebe? Ondru jsme s Adamem samozřejmě přijali hned. Oba jsme rádi, že nás tady je zase o jednoho Čecha víc. Jde o mladého, perspektivního hráče, kterého Norimberk sledoval a když se ho rozhodl angažovat, šanci určitě dostane. Pro něj je jen dobře, že nás tady má, začátky jsou všude těžké a my se mu snažíme to ve všech věcech co nejvíc ulehčit. Stejně jsem se snažil pomoct Adamovi, když do klubu přišel. V Německu hraje hodně českých hráčů. Kdo si podle vás v soutěži vede nejlíp? Pro mě Adam Hloušek. Po tom, čím si prošel, když si po druhé v krátké době přetrhl křížové vazy v koleni a byl patnáct měsíců bez Domácí se ujali vedení již v první minutě zápasu, kdy přihrávku Ryšavého zužitkoval prudkou střelou Broža. Až do poloviny zápasu další branky nepadly. Až v 33. minutě zvýšil na 2:0 Petera. Hosté ale po brankách Rad- Rozhodčí: Štěrba a Svoboda Vyloučení: 5:7 Diváků: 100 ka Pikharta v 34. a 40. minutě vyrovnali. V 45. minutě obrátil skóre na svoji stranu lubský Kuželík. Hrál se oboustranně dobrý hokej, plný šancí na obou stranách. Sušické čtyři minuty před koncem třetí třetiny potěšil svým Sportoviště města Sušice a Sušické kulturní centrum SIRKUS. Každý den začínáme stejně jako škola od osmi ráno a pro děti od 1. do 5. třídy je připraven bohatý program vždy až do čtyř hodin odpoledne. Každý den bude zajištěn teplý oběd ve školní jídelně SOU Sušice na Kaštance. V rámci programu na děti čeká celotáborová hra s tématem Asterixe a Obelixe, bruslení a hry na ledové ploše, sportovní a kolektivní hry v hale na fotbalu, asi moc lidí nevěřilo, že by mohl v blízké době naskočit. Ale on se vrátil a od prvního zápasu, co se dostal zpátky do kádru, hraje pravidelně v základní sestavě a přidal i několik důležitých gólů. Co říkáte na příchod Pavla Vrby k české reprezentaci? Pan Vrba patří v současnosti k trenérské špičce a myslím, že je to pro reprezentaci a celý český fotbal jenom dobře. Přímo s ním jsem ještě nemluvil, ale dostal jsem e mail, že v průběhu ledna nebo února by se za mnou s panem Fitzelem měli přijet podívat. Samozřejmě se na spolupráci s trenérem Vrbou těším a věřím, že se v jeho nominaci objevím. Bundesligu hrajete dva a půl roku. Změnila se v něčem soutěž? Bundesliga je pro mě nejlepší soutěž na světě, kvalita ligy se každý rok ještě víc zvedá, díky úspěchům Bayernu a Dortmundu už k ní vzhlíží celý svět. Všechny stadiony jsou moderní s obrovskou kapacitou, na každý zápas je vyprodáno. Pro mě je každé utkání nezapomenutelný zážitek i po těch skoro třech letech, které jsem v Německu zatím odehrál. Může na jaře ještě někdo zastavit Bayern v cestě za titulem? Myslím, že Bayern už nikdo nezastaví. Hraje si svou vlastní ligu, v současné době nemá v bundeslize konkurenci. Všichni pronásledovatelé se spíš poohlížejí po druhém místě, které zajišťuje Champions League. Sledujete českou ligu? Kdo podle vás letos vyhraje? Českou ligu sleduju. Věřím tenhle rok Spartě, mám tam spoustu kamarádů, jsem s nimi hodně v kontaktu. Myslím, že v současné době h rají v Česk u nehezčí fotbal. Jonáš Bartoš druhým gólem zápasu Petera, a tak po třech třetinách svítil na ukazateli stav 3:3. Samostatné nájezdy zvládli lépe lubští. V páté sérii se jako jediný trefil Spurný a zajistil Startu Luby druhý bod. bk V neděli 26. ledna nastoupili hokejisté TJ Sušice k dohrávce 11. kola na ledě v Klatovech s týmem Startu Luby. Už v první minutě se ujal soupeř vedení. Stav 1:0 trval až do 25 minuty, kdy lubští zvýšili na 2:0. V 31. V dohrávce 11. kola sušičtí nedokázali oplatit soupeři porážku z minulého týdne. Start Luby: TJ Sušice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Branky: 31 Karhan, 46 Šmrha. Sestava: Šlais Rendl, Blažek, Lejsek, Šmrha Karhan, Vávrů, Broža, Fedor, Šašek, Vachoušek, Petera, Rajtmajer, Kutil. Vyloučení: 10:6 minutě se ve skrumáži před lubskou brankou nejlépe zorientoval Karhan a snížil na 2:1. Bohužel řadu šancí hráči Sušice nevyužili, a tak soupeř trestal. V 39. a 44. minutě lubský Pikhart Radek dvěma góly skóre posunul ve Kaštance, tvořivé dílny, promítání pohádek v kině a spousta dalších aktivit. Chybět samozřejmě nebudou ani bojovky po okolí Sušice a bobřík odvahy. Na závěr děti čeká karneval na ledě. A jako bonus je připraven i jeden celovečerní program v SIRKUSu. Více informací a přihlášku najdete na susice. cz. Přineste přihlášku co nejdřív, tábor má omezenou kapacitu. Cena: 1.400, Kč. dj

9 Sušické noviny 2/2014 strana 9 Kam s ní(m)? a co takhle gymnázium? Máte-li doma deváťáka, padá titulní otázka v tuto dobu v kruhu rodiny a známých určitě často. On ona neví, co chce. Nebo by rád(a) tam, kam půjdou kamarádi; tohle hledisko v poslední době hodně váží, pro člověka se zdravým rozumem nepochopitelně víc než otázka profesní budoucnosti a možnosti dalšího uplatnění. V Sušici máme také čtyřleté gymnázium, na něm 30 míst pro budoucí studenty, ale U případného ale se objevuje řada pověr. Pověra naprosto zásadní když tu student odmaturuje, není ničím, nebude zaměstnavatelný. Proč se tedy v oficiální zprávě Nezaměstnanost absolventů/ Infoabsolvent.cz ukazuje, že u absolventů gymnázií ve srovnání s absolventy jiných škol pro náctileté, je nezaměstnanost nejnižší (až o desítky procent)? Jak to, že na základě údajů úřadů práce není už po dva roky žádný z absolventů sušického gymnázia evidován jako nezaměstnaný? Ano, většina z nich studuje na VŠ, ale i těm, kteří se neodhodlali k vysokoškolskému či nástavbovému studiu, se daří najít práci. Mají totiž všeobecné vzdělání, které jim umožňuje lépe se orientovat v řadě profesí, především v oblasti služeb. I ti nejméně úspěšní disponují určitou jazykovou průpravou, schopností pracovat s počítačem a tolik zcela zbytečně obávaná matematika dovede člověka přece jen k určité míře logiky. Navíc sušické gymnázium dlouhodobě pracuje s dětmi na řadě veřejných vystoupení ať už v oblasti kultury, či v řadě odborných projektů a dovednosti získané při těchto akcích, dovednosti neznámkované jsou v životě k nezaplacení třeba taková komunikativnost. Neznámkování to je slovo! Přivádí nás k pověře číslo 2. Gymnaziální studium je obtížné, co když ten náš bude mít špatné známky? V každé vzdělávací instituci vždy bude menší část špičkových studentů (v minulém roce odmaturovalo ze dvou tříd sušického gymnázia z 51 žáků 17 žáků s vyznamenáním), nejvíce bude těch průměrných a zase malá část těch neúspěšných (byť z oněch 51 žáků vloni odmaturovali všichni a ti neúspěšní z let minulých mohli za neúspěch děkovat své neskutečné lenosti). Ale o co jde? Většina rodičovské veřejnosti je dlouhodobě posedlá známkami. Ano, může se stát, že se z deváťáka s vyznamenáním vyklube na gymnáziu trojkař, ale možná také premiant. A co? Bude-li záležet na znalostech a jejich uplatnění, co váží víc snadná jednička, nebo těžká trojka? Jedno je jisté: chce-li být gymnazista úspěšný, musí pracovat i doma. Neví-li si rady, ale chce-li znát, jeho vyučující tu mají konzultační hodiny a mohou mu pomoci. Někteří ze studentů se teprve na naší škole učí učit se, což je dovednost na celý život. A stává se často, že se i ten černý vzadu chytne drápkem, ať už účastí v olympiádě, na kulturní akci či v odborném projektu, užije si svou dobrou chvíli, která ho bezděky posune jako každý úspěch - k dalšímu výkonu zvlášť když na Gymnáziu v Sušici všechno běží v důvěrné rodinné atmosféře, neboť jsme škola malá, téměř rodinného typu, kde si lidé navzájem fandí. A od pověr k tomu pozitivnějšímu. Deváťákům se tu nabízejí ještě další čtyři roky na rozmyšlenou, než se zakousnou do toho svého. Jak ukazují údaje z posledních let, absolventi našeho gymnázia studují na všech typech vysokých škol (technika, přírodověda, ekonomie, humanitní obory), a co je důležitější, jsou schopni vysokoškolské studium zdárně ukončit. A jak je to s páťáky?, tedy uchazeči o osmileté studium? Na ty čekají na rozdíl od deváťáků - přijímací zkoušky ( a ), na jejichž průběh se mohou připravit v přípravných kurzech, které naše gymnázium organizuje v únoru a v březnu vždy ve čtvrtek od 14 do 15 hodin a sice: 20. února matematika 27. února český jazyk 6. března matematika 13. března český jazyk I v případě těchto uchazečů o studium záleží hodně na rodičovském přístupu. Udělá-li rodina z přijetí či nepřijetí do gymnázia otázku života a smrti, otázku naplnění vlastní rodičovské ctižádosti, uvede dítě do nepatřičného stresu. Když budou umět rodiče dítěti říci: Co kdybys to šel zkusit povede se povede, nepovede se, svět se nezboří a ty budeš vědět, jak taková zkouška vypadá, pak dítě bude v klidu a z případného nezdaru si neodnese mindrák, ale cennou zkušenost, která se může hodit jinde jindy. Někdy totiž u zkoušky nehrají roli jen znalosti, nýbrž i osobnostní zralost, k níž se člověk posouvá právě zkouškami. Tak proč to nezkusit? Božena Bůžková 1. Úvodní hodina Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Slovesa II Příslovce další témata se připravují (7). JAZYKOVÉ KURZY PRO VŠECHNY SOŠ A SOU SUŠICE ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE NA AKCI OTESTUJTE SI SVÉ JAZYKOVÉ ZNALOSTI DNE 18. ÚNORA 2014 V BUDOVĚ U KAPLIČKY V 18:00 (2. PATRO SBOROVNA) VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST VYZKOUŠET SI CVIČNĚ SVÉ ZNALOSTI Z ANGLICKÉHO ČI NĚMECKÉHO JAZYKA A NÁSLEDNĚ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT DO KURZU ODPOVÍDAJÍCÍMU VAŠÍ ÚROVNI NEBO ZÁJMU. LZE SE ZDOKONALOVAT I FORMOU INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY. CELKOVÝ ROZSAH KURZU 19 lekcí (lekce = 90 minut) SKUPINA 10 ÚČASTNÍKŮ: 2800 KČ PRO JEDNU OSOBU ZA KURZ CENA KURZU SE ODVÍJÍ OD DANÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ Přihlášky na cvičné testování a případné dotazy zasílejte prosím na Odjíždíme na praxe do Německa. V úterý, se na naší škole konal workshop, kterého se zúčastnili Ulrike Wolter a Werner Drasch a studenti oboru cestovní ruch, sociální činnost a kuchař-číšník. Ulrike a Werner jsou pracovníci VHS Cham a zajišťují pro naše studenty praxe v Německu. Oba se představili a seznámili studenty s hotely, kde se budou praxe konat. Jedná se o luxusní zařízení v Chamu a okolí například čtyřhvězdičkové hotely Ulrichshof, Randsbergerhof, Brunner Hof a další. Studenti čtyřletého studijního oboru cestovní ruch budou mít praxi především na hotelových recepcích a v oblasti animačních (zábavních) služeb pro hosty, studenti studijního oboru sociální činnost v luxusní rezidenci pro seniory. Žáci učebního oboru kuchař-číšník absolvují praxi v hotelových kuchyních a v servisu. Tyto praxe jsou rovněž důležitou motivací ke studiu na naší škole. Všechny zmíněné obory studia otvíráme i pro příští školní rok. Po dobu dvoutýdenní praxe je zajištěno v těchto hotelech i ubytováni a stravování. To vše zdarma v rámci projektu Spolupráce škol SOŠ Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Mottem projektu je Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Pro naše studenty je to mimořádná příležitost, zdarma budou mít i cestu školním autem, pojištění, školení, kurz němčiny a řadu dalších výhod. Na čtrnáctidenních praxích se v letošním školním roce vystřídá celkem 28 studentů, v příštím školním roce vyjede na praxe dalších 46 studentů. Kromě toho uspořádáme čtyři dvoudenní zájezdy, vždy pro 50 našich studentů do Německa a němečtí studenti přijedou k nám. V rámci těchto výletů navštívíme historické i přírodní památky jak u nás, tak i v Německu a navíc pak uspořádáme i sportovní turnaj. První naši studenti odjedou na praxi již 17. února. Pokud se osvědčí, jsou v Německu připraveni nabídnout jim brigády o prázdninách, ale i práci po ukončení studia. Přejeme jim hodně úspěchů. Ing. Hlaváčová, Ing. Říčková, Mgr. Němcová VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA Základní charakteristika anglického jazyka výslovnost práce se slovníkem psaná vs. mluvená angličtina Členy tvoření množného čísla počitatelnost vs. nepočitatelnost postavení podst. jmen v anglické větě Konverzační téma: Člověk ve společnosti (zdvořilostní fráze, představení se, small talk) Stupňování přídavných jmen postavení přídavných jmen ve větě přídavné jméno jako popisný prvek ve větě Konverzační téma: Moje země a město Zájmena osobní, ukazovací, tázací some vs. any zájmeno jako podmět/předmět Konverzační téma: Cestování, komunikace v zahraničí a na letišti Základní, řadové, násobné číslovky data Konverzační téma: Jídlo a stravování Funkce slovesa ve větě časy přítomné, minulé, budoucí trpný rod (pasiv) Konverzační téma: Práce, zaměstání a peníze Gerundium typy vět (vztažné, podmínkové) nepřímá řeč modální slovesa Konverzační téma: Volnočasové aktivity Stupňování příslovcí postavení příslovcí ve větě tvoření příslovcí z příd. jmen a naopak Konverzační téma: Mezilidské vztahy, povaha a vlastnosti VYPLŇTE SVÉ MEZERY V ANGLIČTINĚ... Vždy od do hodin Cena 50 Kč (za jednotlivý kurz) KINO SUŠICE ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL HOTEL SVATOBOR Pizza: pátek sobota od hod. tel: Hotová jídla: pondělí pátek od hod. tel: Více informací a jídelní lístek na svatobor.cz nebo na tel: WHISKAS ž é ů é VĚRNÝ 66,70 Í K Z Á K A Z N 70, 816, KRMIVA OŠETŘOVNA PSÍ SALON AKCE ROYAL CANIN DOG ADULT MINI granule pro psy 1 kg zdarma VĚRNÝ 777, Z Á K A Z N EMINENT DOG ADULT VĚRNÝ 678, Z Á K A Z N Í K 712, *) Na zboží v akci se až 5% slevy z Věrnostního programu VZTAHUJÍ Prodejny ZOO-VETERINA: SUŠICE, Americké armády 76, tel KLATOVY, nám. Míru 150, tel (také on-line objednávky pro psí salón) Í K * ) LEDEN ÚNOR VÝPRODEJ VODÍTEK, OBOJKŮ A POSTROJŮ í SLUNEČNICE 19, VĚRNÝ 18,10 Í K Z Á K A Z N í sleva 30% í

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 2/2014 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na Vaší návštěvu Sepisujeme insolvenční návrhy (osobní bankrot). JUDr. Stanislava Vohradská insolvenční správce Tel , Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 6. února 2014 ve h. PRODEJ Prodám pultový mrazák 280 l zn. ZA NUSSI cena Kč sleva možná, spěchá. Tel Prodám plastovou střešní krytinuprůhledná nebo kouřová vlna 90x200 cm. Trapéz průhledný 107,5x300 cm. Vhodná na pergolu a lehké přístřešky. Cena 315 Kč, trapéz 590 Kč. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO LY RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel Prodám kotel na dřevo VERNER V 20 E 20 kw. rok výroby 02, velmi dobrý stav, nutno vidět, cena Kč a dále prodám obrazy originály Kubín, A. Lukášek, W. Novák, Lokvenc, Grus. Tel Prodám vlašské ořechy papíráky 50 Kč/kg. Tel Prodám letní pneu 165/ T, nejeté, levně, vhodné na Favorita, příp. další vozidla. Cena 500 Kč/ks.Tel Prodám polystyren pro všeobecné použití RIGIPS 200m 2, zatížení 100 kg/m 2, cena za balík 395 Kč. Tel Prodám kulobrok Sauer&Sohn, v. 7 x 57R 16/70 s optikou Zeiss 6x42. Malorážku Brno 1 r. 22LR s optikou Artemis 4x32. Obojí stav nové zbraně. Cena dohodou. Tel Prodám suché palivové dřevo smrk, modřín, bříza a tvrdé. Cena 1m 3 /100 Kč. Tel Prodám obrazy sbírku od šumav. malíře Matase 2 větší š. 181 cm, v. 111 cm vhodné do restaurace, rozkl. gauč do L + křeslo, pův cena 15 tisíc modrá, nyní Kč. Tel Prodám pramice laminátová dl. 420 cm, kamínka naftová, kamna petry, váha decimálka, štafle malířské. Tel Prodám nádrž na vodu ocelová tlaková na l. Tel Prodám pětiramenný lustr, kombinace žlutý kov dřevo, bílé kornouty pěkný, černo žlutou lampu polohovací, horské domácí slunce. Cena: 800 Kč, 100 Kč, 150 Kč. Tel Prodám 15 elektrony orig. Škoda octavia 4 ks cena 4000 Kč. Dále prodám zimní pneu 195 x 65 x 15 cena 1 ks 150 Kč. Tel Prodám jednou nošený společenský kostým vhodný na svatbu, ples. Sušice. Původní cena 3000 Kč, nová cena 1000 Kč. Tel KOUPĚ Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím stav. buňku nebo maringotku. Sušicko. Tel Na prodej řadová garáž v Sušici Volšovská ulice, pěkný stav. Ihned volná. Zastavěná plocha 18 m 2 Cena: ,- Kč. Řádková inzerce Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím zavařovací pozink. hrnec. Tel Koupím na ovocné stromy postříkovač s dlouhým nástavcem kovový 5 l obsah, funkční. Nabídněte. Sušice a okolí. Tel Koupím staré vojenské helmy, bajonety, vyznamenání, uniformy (i části), boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré maskáče atd. Tel Koupím starší středně velký svěrák na ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky na tel Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově. Tel Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek, porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím prázdné telefonní karty ČR i zahraniční levně. Tel , Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové a smaltové cedule, mosazné stáčečky na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel Koupím lištovou sekačku MF70 i s vybavením. Dále míchačku na 1 3 kolce na 380 voltů, plastové drenážní hadice ø 10 cm husí krky 100 metrů i více nebo i slabší průměr. Tel BYTY NEMOVITOSTI Prodám řadový rodinny dům v Klatovech. Tel Na prodej světlý byt 2+1 s garáží v Žichovicích. Cena , Kč. Info: , Na prodej velmi pěkný nízkoenergetický byt se zahradou u domu, ve Velkých Hydčicích. 4+1, po kompletní rekonstrukci. Nízké měsíční platby. Nutno vidět! Cena , Kč. Info: , Hledáme urgentně pro klientku dům v dobrém stavu do , Kč k okamžitému nastěhování. Min. 2+1, zahrada, dostupnost školy hromadnou dopravou, nebo v místě podmínkou! Realityaxa, Sušice, mob Pronajmu zařízený byt 2+1 v Sušici. Lokální vytápění, sklep, k bytu malá dílnička. K dispozici ihned. Cena 6000 Kč včetně energií. Tel Pronajmu rodinný dům 2 kompletně zařízené byty, každý cca 70m 2. Cena 5000 Kč za každý + energie a kauce. Topení plynovým kotlem, k dispozici zahrada a parkování uvnitř objektu. Tel Pronajmu nebytový prostor, ul. TGM Sušice 90m 2, rekonstruovaný, vhodný k podnikání obchod, kancelář, dílna, bezbariérový přístup z ulice, naproti parkoviště. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel Prodám rekreační domek na okraji Sušice. Novostavba těsně před dokončením. 3+ KK. (volat večer) Tel Pronajmu nebytový prostor, ul. Havlíčkova, Sušice 80 m 2, rekonstruovaný, vhodný k podnikání obchod, kancelář, dílna, bezbariérový přístup z ulice. Tel RŮZNÉ Ihned přijmu kadeřnici holičku na živnostenský list 8 hodin pracovní doba. S levným pronájmem kadeř. místa. Kadeřnictví Jany Šafránkové Hrádecká 242, Sušice (vedle podlahářství Mazura). Tel Přijďte si odpočinout na kosmetiku či na pedikúru nebo si nechat udělat krásné nehty. CAFE L AMOUR 1. patro. Tel Probyt centrum koupelnové studio v Sušici nabízí volné místo na pozici zedník. Požadujeme vyučení v oboru + pečlivost a spolehlivost. Zaměření na rekonstrukce domů a bytů. Platové ohodnocení od ,. tel Jazykové studio hledá externího lektora němčiny od února 2014 na částečný úvazek. VŠ vzdělání nebo certifi kát v oboru podmínkou. Zkušenosti s výukou komunikativní metodou nutné. Kontakt: Z. Procházková, tel Hledám doučování matematiky pro dceru, která chodí na gymnázium. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro začátečníky i pokročilé a vyřízení korespondence s německými úřady. Tel Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce Sušicko. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení. Tel Doučím vaše dítě 1. i 2. st. ZŠ, vše mimo AJ. Tel Zájemci o jízdy na běžky mikrobusem se mohou objednat na tel Čas odjezdu, příjezdu a místo kam se pojede po společné domluvě. Další informace po telefonu: Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně návrhu a realizace. Tel Daruji knihovnu, sekretár, skříň, peřiňák, konferenční stolek, 2 křesla, leštěný nábytek. Za odvoz. Tel Daruji ložnici za odvoz. Tel Přenechám vybavené studio Relax v Sušici (Příkopy 346) za odstupné Kč. Při rychlém jednání sleva. Info: , a.krauche seznam.cz. Na prodej pozemek u Sušice - Záluží jižně orientovaný pozemek v intravilánu obce. Výhled na hrad Kašperk. Naprosté soukromí. Ideální pro stavbu domu 2 v blízkosti města. El. na hranici pozemku. Výměra: m. Cena: 117,- Kč/m 2 REALITY AXA, SUŠICE, nám. Svobody 4 info:

11 Sušické noviny 2/2014 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem Marie Malé - ŽIŽKŮV VRCH Tento výšlap není fyzicky ani časově náročný, zvládnete ho za odpoledne. Poskytne vám nejen překrásné výhledy do krajiny, obohatí vás také svou historickou hodnotou. Místo, kam se dnes vydáme, má oficiální název Žižkův vrch, ale lidově mu každý říká Na Kalichu. Po úvodu vysvětlím, proč se tak nazývá. Výchozí bod si zvolíme opět u lípy před radnicí. Přejdeme k mostu, ten přejdeme, ocitáme se na pravém břehu Otavy, míjíme kostel Nanebevzetí Panny Marie, naproti vpravo nám zůstává kostel sv. Felixe. Naše kroky nasměrujeme ke hřbitovu. Před vstupem na hřbitov je malý parčík s fontánkou, k té odbočíme a dostáváme se do ulice Pod Kalichem. Po několika metrech dojdeme ke smuteční síni a tam odbočíme doprava, na značenou cestu ke Kalichu. Dovedou vás tam pavučinky, natištěné na stromech a kamenech. Je to jeden z mnoha Sušických pavučin, které vás zavedou do různých vyhlídkových míst. O nich se zmíním později. Osada Vrabčov Kašna na náměstí. Tato empírová kašna je nejstarší, a byla postavena v roce Na její stavbu byl použit žulový kámen ze staré fortny, která v březnu 1783 spadla. Kašnu měl původně stavět sušický kameník Kvíčala, ale inspektor nad kašnami p. Mračna se s ním nepohodl, a tak byl povolán horažďovický kameník. Stála 140 zlatých z desetnické pokladny, dělníci a povozy byli zaplaceni z obecního důchodu. Mračna dostal za dozor nad stavbou 8 zlatých. V roce 1793 byla ale opravena kameníkem p. Kvíčalou za 38 zlatých a v roce 1868 kameníkem Vavřincem Jandou za 13 zlatých. Vodotrysk byl pořízen až v roce V kronice je na str. 72 rovněž uvedeno, že k žádosti zdejší obecní správy zavítal do Sušice plzeňský ing. Kába, aby vyšetřil, zda by se městské kašny daly s prospěchem zásobovat vodou, vedenou z tzv. Kantůrky. Toto vyšetření p. Kábovo bylo vyslovenému náhledu příznivo (str. 72). Stavba vodovodu byla zahájena , a již začala z nového vodovodu od Kantůrky do horní i dolní kašny na náměstí ponejprv téci voda, a velmi se osvědčila. Při tomto výšlapu nechvátejte, při nejdříve mírném stoupání, pak opět strmějším, můžete obdivovat panoráma našeho krásného města. Po každých dvaceti krocích stojí za to se ohlédnout, zkuste to, nebudete litovat! Téměř na vrcholu Kalichu, můžete shlédnout celou okolní krajinu, od šumavských kopců a svatohorskou pahorkatinu. Nabízí se nám pohledy i na Zbynice, Čejkovy, Zdouň, je vidět i Prácheňsko. Odtud uvidíte budovu naši nemocnice, je stavěna do tvaru kříže, a pokud budete ve správnou dobu na kopci, uvidíte i přistání helikoptéry, jejíž posádka se stará o převoz nemocných. Celá operace přistání naložení pacienta odlet trvá 7 10 minut! Vím, není to až tak zajímavá věta, ale nikdo nevíme, kdy budeme pomoc potřebovat! Před vrcholem Kalichu je umístěna infotabule s popisem historie tohoto místa. PROČ SE VRCHU ŘÍKÁ KALICH? foto: Vladimír Vlk V protokolu městského zastupitelstva ze dne je pod bodem 5 uvedeno, že kamenná kašna na předním náměstí se dala natřít. Zápis zastupitelstva ze dne uvádí, že první vodovod v Luhu sestává z jedné překlenuté studnice, která jest rovněž reservoárem, odkud se přivádí voda pomocí železných trub do města, kde o nepatrném tlaku vytéká do veřejných kašen... Další mé zápisy o této kamenné kašně jsou už velmi novodobé. V dubnu 1947 byla u kašny zasazena asi pětiletá sazenice kanadské jedle ojíněné (Abies concolor Hildebr.), která od osmdesátých let sloužila jako vánoční strom. Tento strom vysadil v podstatě náhodně a bez koncepce tehdejší správce městských lesů Josef Englmajer. Vedle stromu byla v 50. létech instalována tabule cti úderníků z vápenek. A aby dílo bylo dokonalé, tak v první polovině 50. let byla kašna zakryta bílým bedněním s věží, na jejímž vrcholu svítila rudá hvězda. Po několika létech byl tento ostudný pylon odstraněn. Začátkem 90. let byl odstraněn nízký plůtek okolo kašny a trávník byl zpřístupněn turistům. V lis- Kašna na náměstí po rekonstrukci foto autor, září 2005 Na tomto, dříve nezalesněném vrchu, byl v roce 1924 umístěn litinový kalich, vysoký 2,46 metru, upevněný na třímetrovém kamenném podstavci. Stavební kámen pochází přímo z tohoto vrchu. K postavení kalichu přispělo město, byla též vyhlášena sbírka mezi občany. Slavnostní odhalení se konalo , k 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Tolik, krátce o historii, nyní se musíme rozhodnout, kudy na Vrabčov. Nabízím dvě cesty, záleží jen na vás, kterou zvolíte. 1. možnost: Od Kalichu se vydáte značenou lesní cestou, ta vás asi po půlhodince dovede na hlavní silnici od Sušice na Záluží. Na konci cesty stojí vlevo křížek, tam se cesta odklání doprava od silnice. Když po ní půjdete, nikam nebudete odbočovat, dostanete se na louku, tam se říká Na Berglu. Jsou tam překrásné výhledy na šumavské kopce, také na Platoř a okolí. Až se vaše oči potěší výhledem, pokračujte stále po cestě, kterou jste přišli a prudkým klesáním se za chvíli ocitnete na Vrabčově. 2. možnost: Ještě než vystoupíte ke Kalichu, všimněte si pod kopečkem malé odbočky doprava. Je to taková málo prošlápnutá pěšinka. Je tam smrkový a modřínový porost, na jaře je tato zalesněná stráň poseta podléškami a fialkami. Mírným stoupáním se dostanete na louku, odkud je vidět na hlavní silnici, vedoucí od Sušice. Hned na kraji je vidět hrad Kašperk a také uvidíte protější krajinu s několika vesničkami a kopci. Zřetelně uvidíte Dobrou Vodu, Nuzerovskou a Volšovskou stráž, také vesničky okolo Radkovského vrchu. Vím, že tam chvíli postojíte a budete se kochat. Pak pokračujte tou úzkou pěšinkou, je lemovaná různými keři, budete li se chovat tiše, pokaždé tam uvidíte srnčí zvěř, jak se popásá na kraji lesa. Kde začíná pěšinka pomalu klesat, stojí vlevo krmelec. Tam se cesta dvojí. Pokračujte tou původní a v dálce už uvidíte Vrabčov. Pokud byste šli cestou vzhůru od krmelce, dovedla by vás tato na Bergl, kde byste se napojili na tu první. Je to ale delší trasa. Já chodívám raději po té neznačené, téměř nikoho nepotkám. Je tam klid a mír! Jen oblohu křižují bílé stopy letadel, které tu mají asi křižovatku Praha Mnichov?, za hodinu jsem jich napočítala dvacetosm! VRABČOV Název tohoto místa je všelijak komolen Brabschov, Wrabcov, Vrabčov, já užívám názvu Vrabčov. Bývalý rozsáhlý statek leží jižně od Sušice, cca 800 metrů od hlavní silnice. Dříve tato usedlost patřila k městu Sušice, po roce 1938, byla přidělena do obce Dlouhá Ves. Hospodářství bylo v držení Karla Voigta. Pozemky měly rozsah 68 ha, ve stájích našlo své stání 11 koní, 2 voli a 45 ks skotu. Okolo bydlelo ještě 6 rodin německého původu a dvě české rodiny, které zde také hospodařily. V roce 1786 byla tato usedlost přisouzena k Hornímu předměstí Sušice. O bývalých majitelích toho moc nevíme. Odkupem usedlosti Antonem Wrabetzem tu vznikl v roce 1605 malý pivovárek. Potomek rodiny Voigtů nechal na památku své matce a bratrovi postavit kapličku. Ta stojí při cestě k hlavní silnici a je nově opravena. Dnešní Vrabčov vypadá trochu jinak. Jen malá část je obydlena. Budovy statku chátrají, je vidět taky neudržovaná věžička kdysi obytné části. Vrabčov opouštíme, dojdeme k hlavní silnici a tam, jak končí cesta od Vrabčova, silnici přejdeme a po strmých schůdkách se stoupíme na tvz. špic. Je to místo, které využívají sušičtí fajnšmekři k opalování to už se nacházíme na Santosu, který byl v létě zcela přestavěn. Také na špicu je nová zvonice, jejíž zvon vítá vodáky a příchozí pěší poutníky. Tato zvonice byla postavena na památku sušického léčitele, pátera Františka Ferdy. Na zvonu je nápis Příroda je lékárna Boží. O celé přestavbě Santosu a požehnání zvonu se zmíním samostatně. Od Santosu přejdeme kamennou lávku a podél levého břehu Otavy dojdeme k mlýnu Pelant, a to už jsme téměř u začátku našeho dnešního putování. Josef Spěváček: Staré kašny sušické 4. část topadu 2004 byla zahájena rekonstrukce plochy okolo kašny, v květnu 2005 byla akce ukončena. Trávník byl zrušen a plocha byla vydlážděna mozaikou. Vánoční strom byl po dlouhých diskuzích poražen. Okolo kašny i uvnitř kašny pod vodní hladinou bylo nainstalováno noční osvětlení. Pod terénem v okolí kašny byla zhotovena nádrž s vodou, zajišťující uzavřenou cirkulaci filtrované vody. Tu zajišťuje počítač. Okolí kašny bylo osazeno osmi lavičkami, které jsou neustále využívány. Celý prostor se změnil k lepšímu. Kašna na horním předměstí Již jednal městský výbor o možnosti zřízení vodárny a zavedení nových vodovodních rour v Nuželické ulici (Kronika , str. 29). Zhotovení kašny na horním předměstí se projednávalo v městs kém zastupitelstvu i V zápise z tohoto jednání je uvedeno: Pak oznámil pan purkmistr, že obdržel již rozpočet na další stavbu kanálu na horním předměstí, totiž na dokončení téhož kanálu. Rozpočtová výloha páčí se nad 1700 zlatých. Po delší debatě usne seno, že se má tento rozpočet v zimní době prozkoumat, a teprve příštího jara stavba započíti. Dále bylo usneseno, že se má na horním předměstí pumpa zříditi blíže místa, kde studánka byla, a pak že se má na to dotlačovati, aby zbořeniště po Terezii Illnerové na horním předměstí, které již od povodně z roku 1856 tam překáží, ex ratione publica bylo prodáno. Z toho zbořeniště má býti na kašnu pro horní předměstí potřebné místo od obce zakoupeno a tam kašna zřízena. Jelikož se ohledně stavby kašny vyskytly rozličné pohledy, má li býti z kamene neb dřevěná, neb z cihel cementována, usneslo Žehnání zvonu na špici foto ED se k návrhu pana JUDr.Gabriela, že se určení a zakoupení místa na kašnu a způsob provedení stavby nové kašny přenechává panu purkmistru s městskou radou a stavebním odborem. Pumpa však aby byla hned zřízena, a ukládá se to panu purkmistrovi k provedení. V roce 1880 byla u křížku zřízena kašna. Byla to ale jen dřevěná káď, kterou zhotovil vodák Jan Zengler za 50 zlatých. Náklady museli zaplatit majitelé domů okolních. Byla to primitivní kašna, do které tekla voda z potoka, a to tak, že nad kanálem byla zřízena malá nádržka, ze které v dřevěných rourách tekla voda do kádě. A právě této špatné kádi dlužno děkovat, že o rok později byl zřízen na horním předměstí řádný vodovod od Bouchalky. Na schůzi obecního zastupitelstva, které se konalo , žádali občané z horního předměstí o zřízení vodovodu. Bylo vyhověno tak, že se příštím jarem provede zachycení vody u Žežulků, a voda se svede rourami do dřevěné kašny. Na toto potrubí bylo osazeno čerpadlo, a kašna sama stačila sama zásobit celé horní předměstí výbornou vodou. Podle dobového tisku tuto vodu záviděla celá ostatní Sušice. Rekonstrukce tohoto vodovodu se uskutečnila až v létech , současně se stavbou nového městského vodovodu. Do roku 1897 byla na horním předměstí obecní pumpa Na vršku a u U křížku u domu Al. Daneše a domu Blažkova. Kašna na Svatoborské třídě O této kašně se v dosavadních přehledech nikdy nepsalo. První zmínka o ní se objevuje v zápisu městského zastupitelstva ze dne V bodu 2 se uvádí, že k žádosti občanů pod Svatoborskou třídou zřídí se jim dřevěná kašna na místě stojánku u kříže. V dalším zápisu z jednání je zapsá no, že stavební odbor požádal, aby bednáři panu Antonínu Rathovi zadal zhotovení kašny s dodáním potřebného materiálu pro Svatoborskou třídu za smluvenou mzdu 90 korun. Další záznamy o této kašně nebyly nalezeny. Citované prameny: Sušické listy č His- Detail obedněné kašny před radnicí, rok 1906 V těchto dnech uplynulo již 45 let od sebeupálení studenta Jana Palacha na protest proti okupaci tehdejšího Československa vojsky tehdejšího vojenského paktu socialistických zemí Varšavské smlouvy. Svým činem chtěl vyburcovat národ, který po euforii pražského jara 1968 začínal po této ničím neomluvitelné bezprecedentní okupaci upadat do letargie a začínal se opět smiřovat se životem lokajů, lidí druhé kategorie a nebo v tom horším a ne ojedinělém případě, životem kolaborantů a přisluhovačů cizí moci. Svým činem chtěl zachránit poslední zbytky jakési demokracie a vyburcovat národ z oné letargie, do které začal více a více upadat. Určitě si musel být vědom toho, že komunistický režim je naprosto nereformovatelný, ať již byla snad i upřímná snaha protagonistů onoho závanu svobody a demokracie jara a léta 1968 jakákoliv. Kalich Žižkův vrch, foto: Vladimír Vlk Často se zmiňuji o zlatonosné Otavě. Ještě ze školních let znám písničku, kterou jsme zpívali s pěveckým sborem v Kašperkách. Náš sbormistr Josef Bártík ji obdržel od nějakého hudebního skladatele, jméno jsem zapomněla. Zpíváme ji vždy při třídním setkání, ráda vás s ní seznámím. Text: Otavěnko šumivá, dcero krásné Šumavy, lidu svému jsi drahá nade všecky poklady. Jsi prostá jak horský lid, zářivá jak slunka svit. Zlatonosná dárkyně, v Pootaví vládkyně. Velikáni pralesů, s nimiž Bůh tvůj život spjal v blaženém i zlém času, sledují tvou cestu v dál. Rýžováním jest utkán stříbropěnný zlatý šál, chudým chléb jsi dávala, ruce jejich laskala! Touto písničkou jsem ukončila naše dnešní putování a těším se opět na další setkání na stránkách Sušických novin. torický koutek, XXIII. Staré kašny sušické. Kroniky města Sušice a Zápisy z jednání městských rad a městských zastupitelstev Badatel a ředitel městského muzea v Sušici Kajetán Turek ( ). Konzultace PhDr. Jan Lhoták Muzeum Šumavy Sušice. Vzpomínka na Jana Palacha Nastupující normalizaci svým činem sice nezabránil, ale jeho čin nebyl zbytečný, jak se to režim snažil po dobu následujících dvaceti let všemožně prezentovat a jak si to mnozí, hlavně ti, kteří se s tímto nelidským režimem jakkoli zapletli, tvrdit i dnes. A v žádném případě to nebyla neúcta k životu. Právě proto, že si života jako největšího daru vážil a život miloval, proto se rozhodl jej obětovat pro svobodu své vlasti a jejího lidu. Protože život v otroctví, ve lži a ve strachu nikdy nebyl a nebude plnohodnotným životem svobodného člověka. A toho si byl Jan vědom a proto podstoupil tuto nejvyšší oběť. Bůh Ti, Jene, odplať za Tvou statečnost, že jsi obětoval svůj mladý život, abychom my žili ve svobodě, vzdyť by Ti letos bylo,,pouhých 66 let...! Václav Pikeš

12 strana 12 ALTEA bílá perla na pozadí šedých hor Tak se Altea jeví při pohledu z mořské hladiny. Možná se teď divíte, o čem je to vlastně řeč? Znalcům automobilových značek určitě přijde na mysl známý mo del značky SEAT. Máte pravdu, avšak tento příspěvek není o autě, ale o městě, podle kterého bylo pojmenováno. Španělské město Altea patří mezi zakládající členy Douzelage a od roku 1992 byla třikrát hostitelem generální konference této organizace. Altea je považována za jedno z nejpůvabnějších měst na španělském pobřeží Costa Blanca v provincii Valencie. Městečko leží uprostřed stejnojmenného zálivu, nedaleko ústí řeky Algar v severní části regionu Alicante, kde se nachází nejbližší letiště. Mírně zvlněné pobřeží se za městem zvedá k pohoří Sierra Bernia, které vytváří působivé pozadí pro běloskvoucí město. Název Altea pochází z arabského výrazu Al Thaya, což znamená zdraví pro všechny, jiné zdroje uvádějí řecký název Althaia v překladu já léčím. Žije zde okolo 23 tisíc obyvatel, jejichž hlavním ekonomickým příjmem je turistika. Od 50. let minulého století je městečko vyhledávanou destinací pro mnohé španělské umělce malíře, sochaře i muzikanty. Současní návštěvníci města jsou okouzleni bílou barvou nových i historických budov, klikatými uličkami s romantickými zákoutími, malými obchůdky s uměleckými řemesly, 1 kavárničkami, galeriemi. Historická část města je situována na mírném návrší, odkud z mnoha teras je možné obdivovat nádhernou vyhlídku na moře a bílé oblázkové pláže podél pobřeží. Milovníci historie mohou navštívit památky: náměstí dominuje kostel Panny Marie Utěšitelky s kopulovitou zvonicí pokrytou modrobílými keramickými taškami. Mnohé stavby nesou znaky různých historických etap, kterými území procházelo nadvlády Féničanů, Řeků, Římanů i muslimů. Ve 13. století se území vrátilo pod křesťanskou vládu krále Jakuba I. Aragonského. Nejmodernějším architektonickým skvostem a chloubou města je kulturní stánek Palau Altea, vybavený nejnovější technikou. Je místem pro pořádání konferencí, výstav a dalších uměleckých akcí. Pódium o rozloze 380 m 2 může být přizpůsobeno pro různá umělecká představení. Část pro publikum má kapacitu 925 sedadel. Celý prostor je propojen orchestřištěm pro hudebníků. Ve městě nechybí ani kina, muzea, galerie a několik zábavních parků, z nichž nejatraktivnější je park Terra Mitica, který je napodobeninou pařížského Disneylandu. Poblíž řeky se každé úterý koná trh s bohatou nabídkou místních specialit. Největší kulturní událostí je festival pořádaný každoročně čtvrtý týden v září, kdy průvody lidí v kostýmech křesťanů a Maurů zaplní ulice hudbou a střelným prachem. Po celý týden ve městě probíhají náboženské slavnosti, procesí, různá hudební a divadelní představení. Dalšími oblíbenými kulturními událostmi je např. sázení stromku sv. Jana, festival rybářů Sant Pere nebo ohňostroje při svátku Castell de L Olla v srpnu. Kromě koupání a opalování na oblázkových plážích nabízí Středozemní moře sportovcům příležitost vyzkoušet si různé vodní sporty potápění, jachting nebo plachtění. Námořní klub Altea je organizátorem jachtařského závodu 200 miles in 2 na trase Altea Ibiza Altea. Hráči golfu mohou využít devítijamkové golfové hřiště na úpatí Sierra Bernia. Máte-li rádi Španělsko, může se právě toto krásné místo stát cílem vaší příští dovolené. Anežka Nová, Douzelage Sušice V novém tisíciletí pořádá každoročně město Sušice svůj reprezentační ples. Téma letošního bálu CHICAGO 30. léta už odpočátku vzbuzovalo mnoho otázek. Vždyť nejcharakterističtějším rysem té doby byla prohibice a gangsteři. A jak se s tím pořadatelé z Sušického kulturního centra vypořádali? Prohobice ani gangsteři naštěstí sál neovládli. 30. léta se v sokolovně projevila jinak: hudbou, tancem a oblečením. Dámy přicházely v krásných dobových šatech a na mužských hlavách se občas objevil apartní klobouk. Nejpropracovanější kostýmy samozřejmě předvedli hosté v tanečních vystoupeních TK Fialka (foto 2) a pražská taneční skupina Siderea (foto 3). Akci již tradičně uváděl známý televizní moderátor Přemysl Čech (foto 1). Dobovou iluzi dotvářela swingová kapela Tři neděle potom a Chicago news na každém stole. Vr cholem plesu pak byla komentovaná ukázka rulety (foto 4). Příležitost zahrát si o věcné ceny dostalo pět výherců z tomboly. Ostat ní měli možnost si ve vedlejším salónku na originálních stolech zkusit po ker (foto 5) a Black Jack. Toto ori ginální zpestření zorganizovala firma INGO Casino AG a atmosféru hazardu si tak mohl vychutnat bez obav opravdu každý hrálo se pouze o žetony. Pak už Mnoho autorů se různými způsoby snažilo zachytit temperament a nezkrotnost bájné španělské dívčiny. Sušické publikum mohlo na vlastní oči sledovat jak se to podařilo zpěvačce Editě Adlerové, tanečnici Lole Karpenka a doprovázejícím hudebníkům Miroslavu Žárovi (kytara), Juraji Garajovi (cajón) a Anně Štěpánové (housle) v komponovaném pořadu Španělský večer s Carmen 14. ledna v sušickém kině. A opravdu, jakoby Carmen na chvíli ožila, tu v dynamickém flamencu půvabné tanečnice, tu v jasném hlasu zkušené zpěvačky. Mezzosopranistka Edita Adlerová zazpívala nejznámější árie Bizetovy opery a i španělské lidové písně. Jak prozradila roli Carmen se věnuje už od počátku své pěvecké dráhy: Ke Carmen jste se dostala už v devatenácti letech. Byla to náhoda? Náhody, myslím, neexistují. Ještě během studia na pardubické konzervatoři mě vzala paní profesorka zpěvu, abych se podívala na starší kolegy, šlo o konkurz do Plzeňského divadla J. K. Tyla. Zkusila jsem zazpívat mimo soutěž i já a byla jsem oslovena na tuto roli. Ačkoliv jsem v té době uměla zazpívat jen dvě árie z opery a premiéra měla být za tři měsíce, roli jsem přijala. Byl to šibeniční termín, ale s pomocí profesorů se mi jí podařilo nastudovat. Carmen se mi proto hluboko vryla do paměti. Od té doby jsem jí ve svém zpracování v představení Španělský večer s Carmen zpívala mnohokrát. Ovlivnily povahové rysy Carmen Váš skutečný život? Možná její svobodomyslnost, která mi vždy byla blízká. Proto jsem také nezůstala se stálým angažmá v jednom divadle. Jdu si raději svou cestou a pak si sama mohu vybírat repertoár i své kolegy. Je to sice náročnější, musím projekty vymýšlet a zařízovat spoustu věcí okolo, ale stojí to za to. V osmdesátých letech mnoha hlavně mladým lidem přiblížil Carmen prostřednictvím špičkových tanečníků (A. Gades) i muzikantů (Paco de Lucia) španělský režisér Carlos Saura ve stejnojmenném filmu. Také Vás film zaujal nebo ovlivnil? Samozřejmě a už tehdy jsem v hlavě nosila podobný nápad. Možná ten film urychlil mé směřování vždy jsem vnímala Carmen ve spojitosti s flamencem a to v klasické opeře není. Byly různé úpravy např. jako muzikál, ale já jsem chtěla zachovat ty krásné árie a spojit je s tradiční španělskou hudbou a tancem. A tak vlastně vznikl pořad, který teď hrajeme. Myslím, že se nám s novou kapelou La Magia del Flamenco a skvělou tanečnicí Lolou Karpenkou podařilo najít syntézu a vyváženost klasické hudby a flamenca. Árie jsou operní, ale hudba je zaranžovaná do typického španělského soundu. Kromě Carmen zpíváte mnoho dalších skladeb, co ještě máte oblíbené? Moje poslední CD se jmenuje Ave Maria a je to vlastně můj spl- Sušické noviny 2/2014 Carmen španělská dračice se zastavila v sušickém kině Tanečnice Lola Karpenka a kapela La Magia del Flamenco ples probíhal klasickým způsobem a k tanci vyhrávala kapela Obzor. Chutné občerstvení zajistil Mc Vítek a Restaurant a Club bar Sokolovna, výzdobu Zahradní centrum Moureček. Sušické kulturní centrum děkuje všem partnerům a sponzorům za podporu a úspěšnou realizaci akce: SOLODOOR a. s., HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a. s., GPL INVEST, s. r. o., Stavební firma RENO CZ, s. r. o., SPAK Foods s. r. o., Koramex a. s., DOPLA PAP a.s., Broker Team a. s., ČSAD autobusy Plzeň a. s., ČEVAK a. s., BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o.; SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o.; ASTER PHARMA, spol. s r. o.; Ing. arch. Lejsek, Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s. závod Sušice, EGF Energy spol. s r. o., Truhlářství Boublík, HARVILLA REALITY s. r. o., Autocentrum Blohmann spol. s r. o. pobočka Sušice, LR Health & Beauty Systems Hušák Jiří, Oční optika Jitka Toufarová, AUTOPŮJČOVNA- AUTOSERVIS Sulán Jiří, ORI- FLAME M. Bubeníková, SPORT HOTEL Pekárna, JP Relax, INGO něný sen. Tuto modlitbu zpracovalo během staletí mnoho hudebních skladatelů a pro mě bylo velmi zajímavé některé z těchto skladeb nazpívat a srovnávat různá pojetí stejného tématu. Jsou tam vybrány Ave Maria F. Schuberta, A. Dvořáka, či G. Verdiho, ale i díla méně známých autorů od baroka až po současnost. Během své kariéry jste spolupracovala s mnoha hudebními tělesy, dočetl jsem se např., že jste byla sólistkou Le Grand Théâtre du Puy du Fou, jaké angažmá bylo nejzajímavější? Velice blízký je mi nyní projekt The Jewish Soul izraelského dirigenta, skladatele a klavíristy Benjamina Ashkenaziho, který zpracoval písně Sefardských Židů pro symfonický orchestr. Tyto písně ve zvláštním jazyce Ladino jsem už dříve zpívala v komorním obsazení, proto jsem byla velice ráda, když mě přizval ke spolupráci. Zpívala jsem je například s Filharmonií Hradec Králové, nebo naposledy s řeckým orchestrem Municipal Orchestra of Thessaloniki v řecké Soluni. S velkou radostí jsem také přijala pozvání i k vám do Sušice a doufám, že se zase s nějakým pěkným programem vrátím. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěšných koncertů. text a foto Eduard Lískovec Zpěvačka Edita Adlerová Chicago třicátých let se na plese představilo z té lepší stránky Casino AG, STK Sušice Pa vel Dražka, Elektrospecial J + M Sušice s. r. o., Autoservis Blažek Václav, Pavlíčková Iveta, Zahradní centrum Moureček, Sklenářství Bublíková Marie, Hospůdka U Štěpána, Řeznictví u Kojzarů, Knihkupectví Šumava, Obuv M + V Sušice, manželé Sedleckých, Staňková Andrea, NON- STOP TAXI Miroslav Nekvasil taxislužba, Macháček MABET s. r. o., Obklady, dlažby, koupelny spol. s r.o., SPORT SCHWARZ- KOPF s. r. o., Sportoviště města Sušice, p. o., RUMPOLD-P s. r. o. pobočka Sušice, Chalupa Otava, Tradiční KlOUb, Pedikúra Dana Cardová, CUPEKO, spol. s r. o., Instalatér-topenář Zdeněk Maroušek, Nebespán café & apartments Kašperské Hory, MATY- PO s. r. o., Typos, tiskařské závody s. r. o., Nehtové studio Ludmila Ryšavá, Linda Lorencová kadeřnictví MATRIX, FLODUR s. r. o., Sušické lesy a služby, s. r. o., Řeznictví na náměstí v Sušici, HSD Group s. r. o. Bohumil Dach. Fotky od Tomáše Maška a Michala Selingera budou k vidění na našich stránkách text a foto ED jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Tel , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 6. února 2014 ve hod. 5

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více