Hutisko. Hutisko--Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hutisko. Hutisko--Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 12/2011 Hutisko Hutisko--Solanec R O Č N Í K V dnešním vydání najdete 7. zasedání Zastupitelstva strana 2 Znovu přijde Mikuláš strana 3 Škola informuje strana 4,5 7, V Y D Á N Í P R O S I N C E Milí spoluobčané, jménem obce a pracovníků obecního úřadu Vám všem přejeme klidné prožití Adventu, kouzelné vánoční svátky a radost dětí u vánočních stromečků. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Prázdniny s Poštolkou strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Vánoční koncert strana 6 Rozdávají se kompostéry strana 7 Tradiční hody strana 8 Hodně štěstí přejí hasiči strana 8 SLOVO STAROSTY OBCE Váţení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na závěr letošního roku na Mikulášský jarmark,a to v sobotu 3. prosince od 14 hodin. Věřím, ţe vedle kulturního programu, který si pro nás připravily děti z naší základní školy, mezi nás přivítá a dárky podělí svatý Mikuláš s druţinou andělů a těm kteří nebyli moc hodní, se připomenou čerti. I kdyţ jiţ probíhá adventní období, čas příchodu, a očekávání Vánočních svátků, u nás rozsvítíme vánoční stromek na návsi právě aţ při této příleţitosti. Vánoční čas si málokdo z nás umí představit bez rozzářených vánočních stromů na náměstích a návsích českých měst a obcí. Tato tradice by však nikdy nevznikla, kdyby nebylo spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který ji zavedl poprvé v Brně v roce 1924 díky dojemného vánočního příběhu opuštěného děvčátka v den před Štědrým večerem. Věřím, ţe všichni z nás strávíme Vánoční svátky u toho svého rozzářeného vánočního stromku v rodinném kruhu a pohodě. K tomu Vám přeji klidné proţití těchto svátků, a pro ty, kteří doma z různých důvodů nemůţou mít svůj vánoční stromek, bude zářit ten na naší návsi. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 1 2 S T R Á N K A 2 Z 23. a 24. usnesení Rady obce Hutisko-Solanec konané ve dnech a Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, na stavbu Prodlouţení kanalizace v obci Hutisko-Solanec a pověřila starostu obce smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí Zápis č. 323/2011 z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hutisko- Solanec za rok 2011, které bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje ve dnech Rada obce Hutisko-Solanec schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Obcí Hutisko-Solanec a T-Klub kulturní agentura ve věci prezentace obce Hutisko-Solanec ve čtrnáctideníku Spektrum Roţnovska a pověřila starostu obce smlouvu podepsat Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Zdeňka Garncarze a MUDr. Ivany Garncarzové, oba bytem Hutisko-Solanec 593 o prodej části pozemku parc. č. 442/85 v k.ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce v první fázi vyzve ţadatele zpracovat geometrický plán dané části pozemku a poté po předloţení geometrického plánu pověřuje Obecní úřad zveřejnit daný záměr prodeje na úřední desce Obecního úřadu po dobu 15 dnů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Františka Hrstky, Svatopluka Stáně, Petra Pařenice, Miroslava Baroše a Rudolfa Baroše - spoluvlastníků pozemků parc. č. 1217/1, parc. č. 1217/2, parc. č. 1217/3, parc. č. 1217/4 o odkoupení těchto pozemků Obcí Hutisko-Solanec v lokalitě Zákopčí za nabídkovou cenu 90,-- Kč/1m2. Rada obce rozhodla záměr na odkoupení pozemku dale projednát, při sníţení nabídkové ceny na maximální částku 10,-- Kč/m2. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí sdělení ředitele ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Mgr. Miloslava Fajkuse o ukončení pracovního poměru a funkce ředitele k a zároveň vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec a pověřuje starostu obce učinit patřičné kroky k zajištění konkursního řízení. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Českého červeného kříţe o udělení nejvyšší zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského dárci krve panu Igoru Kubíčkovi, Hutisko-Solanec 312 za dovršení počtu 40 bezpříspěvkových odběrů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost manţelů Květoslava a Alice Pařenicových, Hutisko-Solanec 289, na jejich záměr o odkoupení pozemků parc. č. st. 770/1 o výměře 12 m 2 a parc. č. st. 770/2 o výměře 12 m 2, v k.ú. Hutisko, obci Hutisko-Solanec. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala darovací smlouvu mezi Ing. Radovanem Vaškem a Obcí Hutisko-Solanec o darování technické a dopravní infrastruktury inţenýrské sítě ve stavebním obvodu pod Karasovou stezkou. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí zprávu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o zpracování zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Pořízení moderní ICT techniky pro zkvalitnění výuky ZŠ Hutisko společností pověřenou výkonem zadavatelských činností - Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Oblastní charity Červený Kostelec, 5. Května 1170, Červený Kostelec, o finanční dar pro domov svatého Josefa v Ţirči u Dvora Králové nad Labem. Rada obce rozhodla, ţe sponzorské dary i v následujícím roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko-Solanec Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr Stanislava Fárka, Hutisko-Solanec 390 o odkoupení pozemku parc. č. st. 444 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m 2 a pozemku parc. č. 441/12 zahrada o výměře 788 m 2 vše v k.ú. Solanec pod Soláněm, obcí Hutisko-Solanec. Záměr prodeje byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 21. října do 7. listopadu Prodej bude zařazen do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí informaci o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava ze dne o schválení projektové ţádosti Rozšíření vyuţití ploch u koupaliště Hutisko-Solanec k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předpokládané výši ,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozpočtová opatření č. 5 na rok 2011 v předloţeném znění. Návrh bude zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok Návrh bude zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva obce. které se bude konat Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 13. prosince 2011 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petruţela, v.r. starosta obce

3 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 3 12/2011 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinci 2011 Bortel František Skalíková Ludmila Barošová Vlasta Fiurášková Zdenka Maléřová Ludmila Ondryášová Vlasta Kretková Boţena Pavelková Marie Koláčková Matylda Langerová Drahomíra Tovaryš Rudolf Bukovjan Jan Dorotíková Boţena Mikulenková Marie Bělunková Ludmila Lev Miroslav st. Fusek František Bělunková Ludmila Slovák Miroslav Chasák Bohuslav Reichelová Anna Lev Miroslav ml. č.p. 306 č.p. 476 č.p. 322 č.p. 501 č.p. 467 č.p. 89 č.p. 464 č.p. 567 č.p. 463 č.p. 399 č.p. 385 č.p. 183 č.p. 544 č.p. 47 č.p. 148 č.p. 597 č.p. 278 č.p. 148 č.p. 466 č.p. 692 č.p. 397 č.p. 597 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v listopadu 2011 Emília Vrbková Josef Závorka Josef Křenek č. p. 137 č.p. 169 ve věku 55 let ve věku 56 let ve věku 73 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Novorozeňátka v listopadu 2011 Jan Pavlica Vojtěch Drápala č.p. 201 č.p. 222 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, ţe ve dnech bude provoz Obecního úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené omezen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2011 budou přijímány ve středu do 10:00 hod. Oznámení občanské průkazy V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu upozorňujeme občany, že lze požádat o vydání stávajícího občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději - do 30. listopadu 2011 pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadě /mimo místo trvalého pobytu/ - do 12. prosince 2011 pokud je žádost podána na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu Je nám ctí Vás informovat o významném ocenění za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů krve a získání tím zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského naším občanem panem Igorem Kubíčkem. Obec tímto oceňuje jeho nezištnou a opakovanou pomoc druhým a vyjadřuje své hluboké uznání. Od se občanské průkazy vyřizují pouze na Obecním úřadě s rozšířenou působností, tzn. pro občany Hutiska-Solance na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, hlavní budova na náměstí. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Bližší informace M.Cabáková, tel nebo přímo na Městském úřadě v Rožnově p. R., tel

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Zprávy ze ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Jak jsme dopadli ve Zlíně? Jestli sledujete jednotlivá čísla hutiského Zpravodaje pravidelně, pamatujete si z minulého čísla informaci o účasti naší školy v soutěţi Zlínský Vorvaň. Ve čtvrtek 10. listopadu jsme si museli opravdu přivstat, abychom před šestou dorazili na parkoviště, kde jsme očekávali příjezd autobusu pana Skalíka. A kdo konkrétně? Šestičlenné soutěţní druţstvo, velká skupina povzbuzovačů a tři paní učitelky, které na všechny dávaly pozor. Místem konání soutěţe byla sportovní hala Euronics ve Zlíně. Tam se nás ujali studenti, kteří nás zavedli dovnitř a ukázali naše místa. Začali jsme konat potřebné přípravy. Druţstvo se začalo převlékat a spolu s paní učitelkou si zjistili potřebné informace. Ostatní spoluţáci začali vybalovat svá mávátka, transparenty, nápisy, vlajku a podobně. Chystali se taky soutěţit v povzbuzování. V půl deváté to všechno začalo. Nastoupila jednotlivá druţstva, moderátor představil hosty, sponzory a celý soutěţní program. Děti čekaly celkem čtyři soutěţe jako překáţková dráha, člunkový běh, běh s pneumatikou nebo jízda na kolečkovém křesle. Ta poslední disciplína byla proto, ţe kaţdoročními hosty jsou lidé, kteří se mohou pohybovat právě jen na takovýchto křeslech lidé handicapovaní. Výsledky jednotlivých disciplín byly velmi těsné, bodovalo se jen prvních šest míst. Potom uţ se porovnávaly časy. Kluci a děvčata z Hutiska povzbuzovali, seč jim hlasivky stačily. Cenu za to sice nezískali, ale radost jim určitě udělalo 11. místo jejich spoluţáků z celkového počtu 34 druţstev. Naši školu reprezentovali: Honza Plánka 3. třída, David Janíček 4. třída, Adélka Kučerová 5. třída, David Kučera 6. třída, Klára Tunegová 7. třída a Terezka Fusková 8. třída. Děkujeme jim za dobré sportovní výkony. Vánoční jarmark Vloni to bylo poprvé, kdy jsme na naší škole uspořádali vánoční jarmark výrobků dětí. Pak se konal jarmark velikonoční. A v minulém týdnu proběhl uţ 2. ročník vánočního jarmarku. Předcházela mu samozřejmě spousta práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování, domácnosti i mimo vyučování. Přípravy vyvrcholily právě v minulém týdnu, kdy mu byla věnována kaţdá volná chvilka. Ve středu se nanosily stoly do vestibulu a ve čtvrtek od rána začala ta poslední práce. Všechno vystavit, upravit a připravit k prodeji. V jedenáct hodin mohli přijít první návštěvníci. Ti první toho mohli vidět nejvíce plné stoly krásných adventních věnců, stromky v květináčích, vánoční přáníčka, ozdoby, svícny. Také vánoční cukroví, tyčinky a několik druhů kuliček. To všechno si mohli návštěvníci koupit. A taky to mnozí udělali a udělali radost sobě i ţákům naší školy. Výtěţek minulých akcí byl pouţit na nákup věcí, které se v současnosti ţákům těţko kupují ze školního rozpočtu. Děti na prvním stupni si ve třídách hrají se speciálními zábavnými koberci, mohou pouţívat sadu zajímavých dětských encyklopedií. Páťáci pouţívají skládací model lidského těla. Ve vestibulu máme stůl na stolní tenis, a tak jsme koupili pálky a míčky. Nejnovějším příspěvkem k vyuţití volného času dětí je stolní fotbal, který přivítali hlavně kluci a je o něj velký zájem. Teď máme v plánu pořídit dětem různé deskové hry, které jsou populární a děti si je oblíbily. Takţe děkujeme všem, kteří s jarmarkem pomáhali a rodičům, kteří poslali různý materiál. Dana Chasáková Návštěva na střední škole Dne se 10 ţáků sedmého, osmého a devátého ročníku naší školy účastnilo exkurze pod názvem Řemeslo návrat ke kořenům, pořádanou krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Nejdřív jsme navštívili Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel v Roţnově pod Radhoštěm, kde si kluci mohli prohlédnout dílny a účastnit se i soutěţe zručností, zatímco holky se podívaly do učebně pro prodavačky a vyzkoušely si tvorbu dekorace. V soutěţi o nejhezčí kytičku dekoraci na dárek vyhrála naše ţákyně Markéta Vičanová. Také jsme si prohlédli i pracoviště budoucích kadeřnic. Ţáci získali lepší informace pro rozhodování o svém budoucím povolání a moţnostech studia na odborných školách. Pak jsme navštívili závod Retigo, kde si ţáci mohli prohlédnout výrobu konvektomatů, zaţít si atmosféru příjemného pracovního prostředí a dozvědět se, co to komplikované slovo: konvektomat vlastně znamená. Celá akce měla u ţáků úspěch a někteří si moţná i uvědomili, ţe učit se vyplatí nejen kvůli známkám, ale i proto, aby se v budoucnosti mohli věnovat tomu, co je baví. Protoţe i prospěch na ZŠ rozhoduje o jejich přijetí na obory, po kterých touţí. Přednáška Dne se ţáci 8. a 9. ročníku účastnili besedy v Roţnově pod Radhoštěm: Láska ano děti ne, kde jich MUDr. Petr Kovář seznámil s problematikou, důleţitou pro jejich další ţivot a vtipnou formou jim předal odborné poznatky o antikoncepci, jejich metodách a upozornil na rizika, které se sexuálním ţivotem souvisejí. Po přednášce jsme ještě zaţili i trochu kultury navštívili jsme galérii Crears a prohlédli si stříbrné šperky Tomáše Procházky i zajímavé obrazy Pavla Ţáčka. Jana Němečková

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Zprávy ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Zima klepe na dveře!? Dnešnímu počasí titulek článku moc neodpovídá, ale podle kalendáře je správný. Sluníčko si se zimou hraje tento rok na honěnou a výrazně se mu daří vítězit. Někomu to vadí, jiní si libují. Děti v MŠ však krásný podzim obohatil o nádherné procházky v lese a spoustu dalších zajímavých aktivit v přírodě. Potkali jsme také Jeţečka Bodlinku, ale v pohádce, kterou nám divadlo Maringotka zahrálo ve čtvrtek Pohádka měla velký ohlas, její moderní zpracování se všem líbilo. Zakrátko, ve čtvrtek nás naše oblíbené divadlo Maringotka opět navštíví. Tentokrát to bude Mikulášská nadílka a ta tedy bude se vším všudy! Mikuláš, anděl a čert, písničky a básničky děti opět rozdovádí, potěší i postraší. Nebudou chybět ani dárečky, ale hlavně krásné, dětské těšení. Také je tu advent, coţ v latině znamená příchod. Příchod čeho nebo koho? To uţ záleţí na kaţdém z nás, na našem očekávání. Ať se kaţdému z nás naplní. A malá adventní pranostika nakonec: Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. (G.Prášilová) Školní jídelna V současné době finišují práce na rekonstrukci školní kuchyně. Kuchyně zahájí provoz od ledna pro všechny ţáky a zaměstnance ZŠ i MŠ. Cizí strávníci budou mít moţnost se během měsíce ledna přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ paní Evy Vičanové. Pro cizí strávníky bude zahájen provoz od 1.února Musíme upozornit všechny strávníky, ţe od nového roku dojde k úpravě ceny oběda v souvislosti se zavedením DPH. O přesných cenách obědů budou všichni strávníci včas informováni. Prázdninové zážitky POŠTOLKY 2011 Myslivecké sdruţení Hutisko-Solanec řadí práci s dětmi a mládeţí mezi hlavní body své myslivecké činnosti. Má dlouholetou tradici a její počátky se datují od roku Tehdy byl zaloţen myslivecký krouţek POŠTOLKA při MS Hutisko -Solanec. Za dobu téměř 40 let svého působení prošly krouţkem stovky dětí základní školy naší obce i širokého okolí. Velmi dobrá spolupráce s Mateřinkou a Základní školou vytváří moţnosti, jek motivovat děti k souţití s přírodou a k ohleduplnému chování ke svému okolí a ţivotnímu prostředí. Období prázdnin nabízí více času i moţnosti přímého kontaktu s přírodou a tím i moţnost vstřebávání nových záţitků při pozorování zvěře a jejich biologických pochodů. Navečer jsme s dětmi usedali v kazatelnách, pozorovali zvěř při pastvení a tiše si povídali co všechno musí myslivec udělat aby se dopracoval dobrých výsledků v chovu zvěře. Například proč musí slabé, nemocné a pro chov jinak nevhodné jedince označit za průběrné a z chovu je pak vyřadit. Naopak zdravé, silné a pro chov potřebné jedince musí chránit a správně o ně pečovat. Při jedné vycházce jsme postavili nový posed u nor ve Starém lomu. Povídání o liškách a jezevcích a sledování jejich pobytových stop bylo s pomocí posedu ještě zajímavější. Mnoho času jsme věnovali sběru jeřabin a kaštanů pro nadcházející zimní období. Na vycházkách nás často doprovázel pes Springer spaniel Kat Od prostřední skály a byl naším velkým kamarádem. Devátého srpna ve svých 14 letech nám odešel do psího nebe. Zůstane nám však ve vzpomínkách. Na závěr prázdnin jsme spolu s předsedou MS Zdeňkem Pavlicou a kynologickým referentem Miloslavem Kašparem připravili střelecké odpoledne. Součástí hezkého odpoledne byla přednáška o Lovecké kynologii s praktickou ukázkou poslušnosti a přinášení zvěře. S celoţivotním souţitím se psem nás seznámil mezinárodní rozhodčí z exteriéru i výkonu Miloš Kašpar. Majitel světoznámé chovné stanice Rosmery, kde má chov Anglických kokršpanělů, Jezevčíků, Flat coated retrievrů. Obsahem povídání bylo seznámení dětí s historickým původem vzniku psa, jeho domestikaci, vzájemný vývoj souţití s člověkem. Děti pozorně naslouchaly a aktivně se zapojily do diskuse o báječných psích schopnostech a dovednostech k člověku. Dvě fenečky Flat coated retrievra Aruša a Jessy bedlivě naslouchaly a průběţně opětovaly přízeň dětí. Poté předvedly ukázky poslušnosti a dohledávky zvěře. Opět se ukázalo, ţe praktické ukázky a přímý kontakt se psem je výchovný a citově nezastupitelný. Poté jsme zahájili střeleckou soutěţ ve střelbě ze vzduchovky na redukovaný terč kňoura. Soutěţilo se ve dvou kategoriích a soutěţ byla do poslední rány napjatá. O konečném pořadí rozhodly aţ rozstřely. Zatím co rozhodčí počítali výsledky a otcové připravovali ohniště, maminky zdobily špekáčky. Vítězové byli nakonec všichni a všichni obdrţeli na památku účastnický list a prémiové sladkosti. Opékalo se aţ do západu slunce, nikomu se nechtělo domů, padaly návrhy kam příště. Kam se děti vydaly se dozvíte v příštím čísle zpravodaje obce.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Aktuality z farnosti a církve Adventní doba, do které jsme vstoupili ,je dobou mnoha očekávání. Ale to hlavní čekání by mělo být na splnění Kristova příslibu, ţe znovu přijde, bude soudit ţivé i mrtvé a jeho království bude bez konce - jak se to modlíme ve Věřím v Boha. Měli bychom ţít tak, abychom před jeho soudem obstáli, aby nás jeho příchod nezaskočil a nezastihl bez víry a nepřipravené.. Přehled vánočních bohoslužeb: Štědrý večer: Hutisko u sv.josefa v 21hod / Pr.Bečva hned ve 20 hod./ na Hod Boţí vánoční a na sv.štěpána je mše v 8,45 hod na sv.jana v úterý. v 15 hod. je u sv.josefa vánoční koncert na Silvestra v 16 hod.je mše svatá s poděkováním za minulý rok. Rok biřmování začal také začátkem tohoto adventu, jako další pokračování na cyrilometodějské jubileum v roce Na 1.neděli adventní se četl pastýřský list našeho arcibiskupa Jana k tomuto tématu. Mnohým se to můţe zdát odtaţité téma, kromě těch co nedávno přijali tuto svátost nebo se na ni v této době připravují. Biskup však zdůrazňuje ve svém listě, ţe i tato svátost je pro křesťana důleţitá, patří se křtem a svátostí oltářní k trojici svátostí, které by měl kaţdý přijat. Kdo ji ze starších věřících ještě nepřijal, měl by proto o ni poţádat. Příprava k ní je velmi zkrácena, můţe ji za jistých okolností udělit kaţdý kněz, zvláště při pomazání nemocných. Datum biřmování v naší farnosti ještě biskupem stanoveno nebylo. Setkání dětí se sv.mikulášem je v neděli 4.prosince po mši svaté. Děti zveme jiţ na mši svatou, jako ostatně by si měly zvykat chodit kaţdou neděli do kostela. Nezapomínejme, ţe víkend není jenom náš odpočinkový čas, ale neděle je Den Páně, patří Bohu, jak to říká 3.Boţí přikázání: "Pomni,abys den sváteční světil!" Tam v rodině, kde mizí víra v Boha, mizí také modlitba a chození do kostela na mši sv. se jeví jako zbytečné maření času. Raději se spí nebo sportuje nebo chodí Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. prosince od 15 do 16,30. Začíná se v Hutiském kostele, pak se zpovídá od 17 do 18 hod. v Pr.Bečvě. Budou tu opět cizí zpovědníci - volám všechny k očištění duše: děti, mládeţ i dospělé. Za nemocnými a přestárlými přijedu během adventu. Dobrou přípravu na vánoce přeje a na setkání se všemi se těší duchovní otec Josef VÁNOČNÍ KONCERT Kulturní komise Hutisko-Solanec Vás všechny zve na Vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 27. prosince v 15 hod. v našem kostele sv. Josefa. Vánoční atmosféra do Vás vstoupí za zvuku písní a koled v podání Lukáše Bařáka a jeho hostů. Oznamuje změnu místa konání tanečních zkoušek. Tyto zkoušky probíhají v budově bývalé školky, každé úterý od 17:30 hod. do 20:00 hod. Pro velký zájem občanů budeme zkoušet i každý pátek od 17:30 hod. do 20:00 hod.

7 S T R Á N K A 7 DIGOKNU NA HUTISKU-SOLANCI Divadelní soubor DiGoknu z Roţnova pod Radhoštěm zavítal se svou novou hrou Jen žádnou paniku aneb Jak vykrást banku i na Hutisko-Solanec. Vystoupení se konalo v sále restaurace Salaš. Bláznivá veselohra francouzského autora Didiera Kaminky byla přesunuta do současnosti. Dva mladí, nezaměstnaní Paříţané, Paul a Sam jsou ve finanční tísni a rozhodnou se přepadnout banku. Při samotném přepadení ale dochází k nečekaným situacím a zvratům.. V jedné z hlavních rolí jsme mohli spatřit i místního herce Marka Kováře. Divadla se zúčastnilo kolem 80 diváků a je velká škoda, ţe na kulturní akce v naší obci nechodí více lidí. Organizace těchto akcí stojí nemalé úsilí a finanční prostředky OÚ Hutisko-Solanec. Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Informace z obce Sylva Kaňáková Obec stále rozdává kompostéry zadarmo ZIMA Naděžda Mikundová Po podzimu je tu zima vládnout bude dlouhý čas, sníh, mráz i chladný vítr trápit bude, přírodu i nás. Sněžení, mrznoucí déšť zimu provází, ale v teple u kamen, nikomu zima nevadí. Pohádkově krásná, je zasněžená krajina Když slunce na ni svítí, je jak stříbrem posázena. Jeli zima snesitelná, toulá se zvěř po polích hledá kousek trávy, na místech kde roztál sníh. Kopce, stráně plné sněhu, k zimním sportům vybízí, to nejlepší je, co nám zima nabízí. na zamrzlém potoce, se děti klouzají na saních i na lyžích, z kopců sjížději. až do jara příroda, teď bude odpočívat a my zase z jarních dní, těšit se a radovat. Šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do nového roku, přeje všem spoluobčanům Klub důchodců. V naší obci stále běží projekt rozšíření separace odpadů jehož jedním dílčím prvkem je bezplatné zapůjčení kompostéru našim občanům. Informujeme všechny občany, že kompostérů je stále dostatek a mohou si o něj požádat na Obecním úřadu u paní Fiuráškové nebo na tel příp. em Mateřské centrum Sluníčko vám všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a dětem přejeme hodně dárečků pod stromečkem, laskavé srdce a plno lásky a času dospělých. Ještě přejeme: hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu a přátelé, co nikdy nezradí, k bohatství krůček, ke štěstí krok, nádherné vánoce a šťastný nový rok. Lenka Stejskalová a ostatní maminky z MC Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. informují Ceník vodného a stočného platný od (DPH 14%) Poloţka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH vodné m3 36,80 Kč 41,95 Kč stočné m3 26,60 Kč 30,33 Kč celkem m3 63,40 Kč 72,28 Kč Podrobné informace včetně přehledu o růstu ceny vody ve vašem regionu od roku 2004 najdete na Vodárna tvoří plánovaně nízké zisky z provozování. Důvodem je především to, ţe investuje do obnovy a rozvoje provozované infrastruktury. Spotřebitelé proto v ceně vody platí především obnovu a rozvoj infrastruktury nikoliv zisky pro akcionáře, jak je to obvyklé u soukromých provozovatelů. Přehled dosahovaných zisků společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. najdete na okres-vsetin/zisky.php. S přáním pohody a spokojenosti Břetislav Svoboda VaK Vsetín a.s.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / U příleţitosti ukončení roku 2011 pořádá Restaurace Na Salaši ve dnech 28. a 29. prosince 2011 Tradiční zvěřinové a vepřové hody Podávat se budou speciality srnčí, jelení, kančí a pokrmy z grilovaného selete. Ochutnat můţete pečené baţanty po zámecku. Všechny speciality se budou podávat od 11:00 do 20:00 hodin. I letos je moţno zakoupit srnčí guláš do vlastních nádob sebou. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HUTISKO-SOLANEC přeje všem občanům radostně prožité svátky vánoční, hodně zdraví a osobní pohody, hlavně bez požárů a jiných katastrof a šťastný vstup do nového roku 2012 TJ SOKOL Hutisko-Solanec TJ Sokol Hutisko-Solanec chce touto cestou poděkovat za přízeň a podporu v roce 2011 a popřát všem občanům a sportovním fanouškům krásné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku Oznamujeme občanům, že dne 28. prosince 2011 bude čistírna Hutisko-Solanec uzavřena. VÝKUP ŽELEZA Firma DELKOS s.r.o. oznamuje občanům, ţe zahájila provoz sběrny ţeleza v areálu bývalé čističky odpadních vod v Olší. (u sběrného dvoru směr Kašpírky) Otevírací doba: Středa 8:00 16:00 hod. Pátek 8:00 14:00 hod. Sobota 8:00 14:00 hod. INZERCE Přijděte si vybrat vánoční dárek Studio Pohoda Prostřední Bečva si pro Vás v pátek 16. prosince v době od 10 do 17 hod. připravilo zajímavou prezentaci - Jak snadný můţe být vánoční úklid. Znáte z TV pořadu - ţivotní úklid. tel Pěstitelská pálenice Dolní Bečva oznamuje, ţe zahájila provoz. Jedná se o tradiční dvoukotlovou pálenici doplněnou o rektifikační kolonu pro získávání ještě jemnějšího ovocného destilátu. Objednávky přijímáme na tel popř. na adrese Dolní Bečva 641 (U Tabulí). Zveme Vás tímto na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí v předvečer svátku Svatého Mikuláše (patrona páleničářů a lihovarníků) od 12,00 do 20,00 hod. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne ,

a) kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne , Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 24. února 2015 v 18:00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Bolatice OUBOL/438/2015 6/3 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více