Hutisko. Hutisko--Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hutisko. Hutisko--Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 12/2011 Hutisko Hutisko--Solanec R O Č N Í K V dnešním vydání najdete 7. zasedání Zastupitelstva strana 2 Znovu přijde Mikuláš strana 3 Škola informuje strana 4,5 7, V Y D Á N Í P R O S I N C E Milí spoluobčané, jménem obce a pracovníků obecního úřadu Vám všem přejeme klidné prožití Adventu, kouzelné vánoční svátky a radost dětí u vánočních stromečků. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Prázdniny s Poštolkou strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Vánoční koncert strana 6 Rozdávají se kompostéry strana 7 Tradiční hody strana 8 Hodně štěstí přejí hasiči strana 8 SLOVO STAROSTY OBCE Váţení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na závěr letošního roku na Mikulášský jarmark,a to v sobotu 3. prosince od 14 hodin. Věřím, ţe vedle kulturního programu, který si pro nás připravily děti z naší základní školy, mezi nás přivítá a dárky podělí svatý Mikuláš s druţinou andělů a těm kteří nebyli moc hodní, se připomenou čerti. I kdyţ jiţ probíhá adventní období, čas příchodu, a očekávání Vánočních svátků, u nás rozsvítíme vánoční stromek na návsi právě aţ při této příleţitosti. Vánoční čas si málokdo z nás umí představit bez rozzářených vánočních stromů na náměstích a návsích českých měst a obcí. Tato tradice by však nikdy nevznikla, kdyby nebylo spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který ji zavedl poprvé v Brně v roce 1924 díky dojemného vánočního příběhu opuštěného děvčátka v den před Štědrým večerem. Věřím, ţe všichni z nás strávíme Vánoční svátky u toho svého rozzářeného vánočního stromku v rodinném kruhu a pohodě. K tomu Vám přeji klidné proţití těchto svátků, a pro ty, kteří doma z různých důvodů nemůţou mít svůj vánoční stromek, bude zářit ten na naší návsi. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 1 2 S T R Á N K A 2 Z 23. a 24. usnesení Rady obce Hutisko-Solanec konané ve dnech a Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, na stavbu Prodlouţení kanalizace v obci Hutisko-Solanec a pověřila starostu obce smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí Zápis č. 323/2011 z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hutisko- Solanec za rok 2011, které bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje ve dnech Rada obce Hutisko-Solanec schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Obcí Hutisko-Solanec a T-Klub kulturní agentura ve věci prezentace obce Hutisko-Solanec ve čtrnáctideníku Spektrum Roţnovska a pověřila starostu obce smlouvu podepsat Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Zdeňka Garncarze a MUDr. Ivany Garncarzové, oba bytem Hutisko-Solanec 593 o prodej části pozemku parc. č. 442/85 v k.ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce v první fázi vyzve ţadatele zpracovat geometrický plán dané části pozemku a poté po předloţení geometrického plánu pověřuje Obecní úřad zveřejnit daný záměr prodeje na úřední desce Obecního úřadu po dobu 15 dnů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Františka Hrstky, Svatopluka Stáně, Petra Pařenice, Miroslava Baroše a Rudolfa Baroše - spoluvlastníků pozemků parc. č. 1217/1, parc. č. 1217/2, parc. č. 1217/3, parc. č. 1217/4 o odkoupení těchto pozemků Obcí Hutisko-Solanec v lokalitě Zákopčí za nabídkovou cenu 90,-- Kč/1m2. Rada obce rozhodla záměr na odkoupení pozemku dale projednát, při sníţení nabídkové ceny na maximální částku 10,-- Kč/m2. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí sdělení ředitele ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Mgr. Miloslava Fajkuse o ukončení pracovního poměru a funkce ředitele k a zároveň vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec a pověřuje starostu obce učinit patřičné kroky k zajištění konkursního řízení. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Českého červeného kříţe o udělení nejvyšší zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského dárci krve panu Igoru Kubíčkovi, Hutisko-Solanec 312 za dovršení počtu 40 bezpříspěvkových odběrů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost manţelů Květoslava a Alice Pařenicových, Hutisko-Solanec 289, na jejich záměr o odkoupení pozemků parc. č. st. 770/1 o výměře 12 m 2 a parc. č. st. 770/2 o výměře 12 m 2, v k.ú. Hutisko, obci Hutisko-Solanec. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala darovací smlouvu mezi Ing. Radovanem Vaškem a Obcí Hutisko-Solanec o darování technické a dopravní infrastruktury inţenýrské sítě ve stavebním obvodu pod Karasovou stezkou. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí zprávu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o zpracování zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Pořízení moderní ICT techniky pro zkvalitnění výuky ZŠ Hutisko společností pověřenou výkonem zadavatelských činností - Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Oblastní charity Červený Kostelec, 5. Května 1170, Červený Kostelec, o finanční dar pro domov svatého Josefa v Ţirči u Dvora Králové nad Labem. Rada obce rozhodla, ţe sponzorské dary i v následujícím roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko-Solanec Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr Stanislava Fárka, Hutisko-Solanec 390 o odkoupení pozemku parc. č. st. 444 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m 2 a pozemku parc. č. 441/12 zahrada o výměře 788 m 2 vše v k.ú. Solanec pod Soláněm, obcí Hutisko-Solanec. Záměr prodeje byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 21. října do 7. listopadu Prodej bude zařazen do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí informaci o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava ze dne o schválení projektové ţádosti Rozšíření vyuţití ploch u koupaliště Hutisko-Solanec k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předpokládané výši ,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozpočtová opatření č. 5 na rok 2011 v předloţeném znění. Návrh bude zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok Návrh bude zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva obce. které se bude konat Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 13. prosince 2011 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petruţela, v.r. starosta obce

3 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 3 12/2011 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinci 2011 Bortel František Skalíková Ludmila Barošová Vlasta Fiurášková Zdenka Maléřová Ludmila Ondryášová Vlasta Kretková Boţena Pavelková Marie Koláčková Matylda Langerová Drahomíra Tovaryš Rudolf Bukovjan Jan Dorotíková Boţena Mikulenková Marie Bělunková Ludmila Lev Miroslav st. Fusek František Bělunková Ludmila Slovák Miroslav Chasák Bohuslav Reichelová Anna Lev Miroslav ml. č.p. 306 č.p. 476 č.p. 322 č.p. 501 č.p. 467 č.p. 89 č.p. 464 č.p. 567 č.p. 463 č.p. 399 č.p. 385 č.p. 183 č.p. 544 č.p. 47 č.p. 148 č.p. 597 č.p. 278 č.p. 148 č.p. 466 č.p. 692 č.p. 397 č.p. 597 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v listopadu 2011 Emília Vrbková Josef Závorka Josef Křenek č. p. 137 č.p. 169 ve věku 55 let ve věku 56 let ve věku 73 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Novorozeňátka v listopadu 2011 Jan Pavlica Vojtěch Drápala č.p. 201 č.p. 222 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, ţe ve dnech bude provoz Obecního úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené omezen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2011 budou přijímány ve středu do 10:00 hod. Oznámení občanské průkazy V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu upozorňujeme občany, že lze požádat o vydání stávajícího občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději - do 30. listopadu 2011 pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadě /mimo místo trvalého pobytu/ - do 12. prosince 2011 pokud je žádost podána na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu Je nám ctí Vás informovat o významném ocenění za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů krve a získání tím zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského naším občanem panem Igorem Kubíčkem. Obec tímto oceňuje jeho nezištnou a opakovanou pomoc druhým a vyjadřuje své hluboké uznání. Od se občanské průkazy vyřizují pouze na Obecním úřadě s rozšířenou působností, tzn. pro občany Hutiska-Solance na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, hlavní budova na náměstí. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Bližší informace M.Cabáková, tel nebo přímo na Městském úřadě v Rožnově p. R., tel

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Zprávy ze ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Jak jsme dopadli ve Zlíně? Jestli sledujete jednotlivá čísla hutiského Zpravodaje pravidelně, pamatujete si z minulého čísla informaci o účasti naší školy v soutěţi Zlínský Vorvaň. Ve čtvrtek 10. listopadu jsme si museli opravdu přivstat, abychom před šestou dorazili na parkoviště, kde jsme očekávali příjezd autobusu pana Skalíka. A kdo konkrétně? Šestičlenné soutěţní druţstvo, velká skupina povzbuzovačů a tři paní učitelky, které na všechny dávaly pozor. Místem konání soutěţe byla sportovní hala Euronics ve Zlíně. Tam se nás ujali studenti, kteří nás zavedli dovnitř a ukázali naše místa. Začali jsme konat potřebné přípravy. Druţstvo se začalo převlékat a spolu s paní učitelkou si zjistili potřebné informace. Ostatní spoluţáci začali vybalovat svá mávátka, transparenty, nápisy, vlajku a podobně. Chystali se taky soutěţit v povzbuzování. V půl deváté to všechno začalo. Nastoupila jednotlivá druţstva, moderátor představil hosty, sponzory a celý soutěţní program. Děti čekaly celkem čtyři soutěţe jako překáţková dráha, člunkový běh, běh s pneumatikou nebo jízda na kolečkovém křesle. Ta poslední disciplína byla proto, ţe kaţdoročními hosty jsou lidé, kteří se mohou pohybovat právě jen na takovýchto křeslech lidé handicapovaní. Výsledky jednotlivých disciplín byly velmi těsné, bodovalo se jen prvních šest míst. Potom uţ se porovnávaly časy. Kluci a děvčata z Hutiska povzbuzovali, seč jim hlasivky stačily. Cenu za to sice nezískali, ale radost jim určitě udělalo 11. místo jejich spoluţáků z celkového počtu 34 druţstev. Naši školu reprezentovali: Honza Plánka 3. třída, David Janíček 4. třída, Adélka Kučerová 5. třída, David Kučera 6. třída, Klára Tunegová 7. třída a Terezka Fusková 8. třída. Děkujeme jim za dobré sportovní výkony. Vánoční jarmark Vloni to bylo poprvé, kdy jsme na naší škole uspořádali vánoční jarmark výrobků dětí. Pak se konal jarmark velikonoční. A v minulém týdnu proběhl uţ 2. ročník vánočního jarmarku. Předcházela mu samozřejmě spousta práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování, domácnosti i mimo vyučování. Přípravy vyvrcholily právě v minulém týdnu, kdy mu byla věnována kaţdá volná chvilka. Ve středu se nanosily stoly do vestibulu a ve čtvrtek od rána začala ta poslední práce. Všechno vystavit, upravit a připravit k prodeji. V jedenáct hodin mohli přijít první návštěvníci. Ti první toho mohli vidět nejvíce plné stoly krásných adventních věnců, stromky v květináčích, vánoční přáníčka, ozdoby, svícny. Také vánoční cukroví, tyčinky a několik druhů kuliček. To všechno si mohli návštěvníci koupit. A taky to mnozí udělali a udělali radost sobě i ţákům naší školy. Výtěţek minulých akcí byl pouţit na nákup věcí, které se v současnosti ţákům těţko kupují ze školního rozpočtu. Děti na prvním stupni si ve třídách hrají se speciálními zábavnými koberci, mohou pouţívat sadu zajímavých dětských encyklopedií. Páťáci pouţívají skládací model lidského těla. Ve vestibulu máme stůl na stolní tenis, a tak jsme koupili pálky a míčky. Nejnovějším příspěvkem k vyuţití volného času dětí je stolní fotbal, který přivítali hlavně kluci a je o něj velký zájem. Teď máme v plánu pořídit dětem různé deskové hry, které jsou populární a děti si je oblíbily. Takţe děkujeme všem, kteří s jarmarkem pomáhali a rodičům, kteří poslali různý materiál. Dana Chasáková Návštěva na střední škole Dne se 10 ţáků sedmého, osmého a devátého ročníku naší školy účastnilo exkurze pod názvem Řemeslo návrat ke kořenům, pořádanou krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Nejdřív jsme navštívili Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel v Roţnově pod Radhoštěm, kde si kluci mohli prohlédnout dílny a účastnit se i soutěţe zručností, zatímco holky se podívaly do učebně pro prodavačky a vyzkoušely si tvorbu dekorace. V soutěţi o nejhezčí kytičku dekoraci na dárek vyhrála naše ţákyně Markéta Vičanová. Také jsme si prohlédli i pracoviště budoucích kadeřnic. Ţáci získali lepší informace pro rozhodování o svém budoucím povolání a moţnostech studia na odborných školách. Pak jsme navštívili závod Retigo, kde si ţáci mohli prohlédnout výrobu konvektomatů, zaţít si atmosféru příjemného pracovního prostředí a dozvědět se, co to komplikované slovo: konvektomat vlastně znamená. Celá akce měla u ţáků úspěch a někteří si moţná i uvědomili, ţe učit se vyplatí nejen kvůli známkám, ale i proto, aby se v budoucnosti mohli věnovat tomu, co je baví. Protoţe i prospěch na ZŠ rozhoduje o jejich přijetí na obory, po kterých touţí. Přednáška Dne se ţáci 8. a 9. ročníku účastnili besedy v Roţnově pod Radhoštěm: Láska ano děti ne, kde jich MUDr. Petr Kovář seznámil s problematikou, důleţitou pro jejich další ţivot a vtipnou formou jim předal odborné poznatky o antikoncepci, jejich metodách a upozornil na rizika, které se sexuálním ţivotem souvisejí. Po přednášce jsme ještě zaţili i trochu kultury navštívili jsme galérii Crears a prohlédli si stříbrné šperky Tomáše Procházky i zajímavé obrazy Pavla Ţáčka. Jana Němečková

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Zprávy ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Zima klepe na dveře!? Dnešnímu počasí titulek článku moc neodpovídá, ale podle kalendáře je správný. Sluníčko si se zimou hraje tento rok na honěnou a výrazně se mu daří vítězit. Někomu to vadí, jiní si libují. Děti v MŠ však krásný podzim obohatil o nádherné procházky v lese a spoustu dalších zajímavých aktivit v přírodě. Potkali jsme také Jeţečka Bodlinku, ale v pohádce, kterou nám divadlo Maringotka zahrálo ve čtvrtek Pohádka měla velký ohlas, její moderní zpracování se všem líbilo. Zakrátko, ve čtvrtek nás naše oblíbené divadlo Maringotka opět navštíví. Tentokrát to bude Mikulášská nadílka a ta tedy bude se vším všudy! Mikuláš, anděl a čert, písničky a básničky děti opět rozdovádí, potěší i postraší. Nebudou chybět ani dárečky, ale hlavně krásné, dětské těšení. Také je tu advent, coţ v latině znamená příchod. Příchod čeho nebo koho? To uţ záleţí na kaţdém z nás, na našem očekávání. Ať se kaţdému z nás naplní. A malá adventní pranostika nakonec: Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. (G.Prášilová) Školní jídelna V současné době finišují práce na rekonstrukci školní kuchyně. Kuchyně zahájí provoz od ledna pro všechny ţáky a zaměstnance ZŠ i MŠ. Cizí strávníci budou mít moţnost se během měsíce ledna přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ paní Evy Vičanové. Pro cizí strávníky bude zahájen provoz od 1.února Musíme upozornit všechny strávníky, ţe od nového roku dojde k úpravě ceny oběda v souvislosti se zavedením DPH. O přesných cenách obědů budou všichni strávníci včas informováni. Prázdninové zážitky POŠTOLKY 2011 Myslivecké sdruţení Hutisko-Solanec řadí práci s dětmi a mládeţí mezi hlavní body své myslivecké činnosti. Má dlouholetou tradici a její počátky se datují od roku Tehdy byl zaloţen myslivecký krouţek POŠTOLKA při MS Hutisko -Solanec. Za dobu téměř 40 let svého působení prošly krouţkem stovky dětí základní školy naší obce i širokého okolí. Velmi dobrá spolupráce s Mateřinkou a Základní školou vytváří moţnosti, jek motivovat děti k souţití s přírodou a k ohleduplnému chování ke svému okolí a ţivotnímu prostředí. Období prázdnin nabízí více času i moţnosti přímého kontaktu s přírodou a tím i moţnost vstřebávání nových záţitků při pozorování zvěře a jejich biologických pochodů. Navečer jsme s dětmi usedali v kazatelnách, pozorovali zvěř při pastvení a tiše si povídali co všechno musí myslivec udělat aby se dopracoval dobrých výsledků v chovu zvěře. Například proč musí slabé, nemocné a pro chov jinak nevhodné jedince označit za průběrné a z chovu je pak vyřadit. Naopak zdravé, silné a pro chov potřebné jedince musí chránit a správně o ně pečovat. Při jedné vycházce jsme postavili nový posed u nor ve Starém lomu. Povídání o liškách a jezevcích a sledování jejich pobytových stop bylo s pomocí posedu ještě zajímavější. Mnoho času jsme věnovali sběru jeřabin a kaštanů pro nadcházející zimní období. Na vycházkách nás často doprovázel pes Springer spaniel Kat Od prostřední skály a byl naším velkým kamarádem. Devátého srpna ve svých 14 letech nám odešel do psího nebe. Zůstane nám však ve vzpomínkách. Na závěr prázdnin jsme spolu s předsedou MS Zdeňkem Pavlicou a kynologickým referentem Miloslavem Kašparem připravili střelecké odpoledne. Součástí hezkého odpoledne byla přednáška o Lovecké kynologii s praktickou ukázkou poslušnosti a přinášení zvěře. S celoţivotním souţitím se psem nás seznámil mezinárodní rozhodčí z exteriéru i výkonu Miloš Kašpar. Majitel světoznámé chovné stanice Rosmery, kde má chov Anglických kokršpanělů, Jezevčíků, Flat coated retrievrů. Obsahem povídání bylo seznámení dětí s historickým původem vzniku psa, jeho domestikaci, vzájemný vývoj souţití s člověkem. Děti pozorně naslouchaly a aktivně se zapojily do diskuse o báječných psích schopnostech a dovednostech k člověku. Dvě fenečky Flat coated retrievra Aruša a Jessy bedlivě naslouchaly a průběţně opětovaly přízeň dětí. Poté předvedly ukázky poslušnosti a dohledávky zvěře. Opět se ukázalo, ţe praktické ukázky a přímý kontakt se psem je výchovný a citově nezastupitelný. Poté jsme zahájili střeleckou soutěţ ve střelbě ze vzduchovky na redukovaný terč kňoura. Soutěţilo se ve dvou kategoriích a soutěţ byla do poslední rány napjatá. O konečném pořadí rozhodly aţ rozstřely. Zatím co rozhodčí počítali výsledky a otcové připravovali ohniště, maminky zdobily špekáčky. Vítězové byli nakonec všichni a všichni obdrţeli na památku účastnický list a prémiové sladkosti. Opékalo se aţ do západu slunce, nikomu se nechtělo domů, padaly návrhy kam příště. Kam se děti vydaly se dozvíte v příštím čísle zpravodaje obce.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Aktuality z farnosti a církve Adventní doba, do které jsme vstoupili ,je dobou mnoha očekávání. Ale to hlavní čekání by mělo být na splnění Kristova příslibu, ţe znovu přijde, bude soudit ţivé i mrtvé a jeho království bude bez konce - jak se to modlíme ve Věřím v Boha. Měli bychom ţít tak, abychom před jeho soudem obstáli, aby nás jeho příchod nezaskočil a nezastihl bez víry a nepřipravené.. Přehled vánočních bohoslužeb: Štědrý večer: Hutisko u sv.josefa v 21hod / Pr.Bečva hned ve 20 hod./ na Hod Boţí vánoční a na sv.štěpána je mše v 8,45 hod na sv.jana v úterý. v 15 hod. je u sv.josefa vánoční koncert na Silvestra v 16 hod.je mše svatá s poděkováním za minulý rok. Rok biřmování začal také začátkem tohoto adventu, jako další pokračování na cyrilometodějské jubileum v roce Na 1.neděli adventní se četl pastýřský list našeho arcibiskupa Jana k tomuto tématu. Mnohým se to můţe zdát odtaţité téma, kromě těch co nedávno přijali tuto svátost nebo se na ni v této době připravují. Biskup však zdůrazňuje ve svém listě, ţe i tato svátost je pro křesťana důleţitá, patří se křtem a svátostí oltářní k trojici svátostí, které by měl kaţdý přijat. Kdo ji ze starších věřících ještě nepřijal, měl by proto o ni poţádat. Příprava k ní je velmi zkrácena, můţe ji za jistých okolností udělit kaţdý kněz, zvláště při pomazání nemocných. Datum biřmování v naší farnosti ještě biskupem stanoveno nebylo. Setkání dětí se sv.mikulášem je v neděli 4.prosince po mši svaté. Děti zveme jiţ na mši svatou, jako ostatně by si měly zvykat chodit kaţdou neděli do kostela. Nezapomínejme, ţe víkend není jenom náš odpočinkový čas, ale neděle je Den Páně, patří Bohu, jak to říká 3.Boţí přikázání: "Pomni,abys den sváteční světil!" Tam v rodině, kde mizí víra v Boha, mizí také modlitba a chození do kostela na mši sv. se jeví jako zbytečné maření času. Raději se spí nebo sportuje nebo chodí Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. prosince od 15 do 16,30. Začíná se v Hutiském kostele, pak se zpovídá od 17 do 18 hod. v Pr.Bečvě. Budou tu opět cizí zpovědníci - volám všechny k očištění duše: děti, mládeţ i dospělé. Za nemocnými a přestárlými přijedu během adventu. Dobrou přípravu na vánoce přeje a na setkání se všemi se těší duchovní otec Josef VÁNOČNÍ KONCERT Kulturní komise Hutisko-Solanec Vás všechny zve na Vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 27. prosince v 15 hod. v našem kostele sv. Josefa. Vánoční atmosféra do Vás vstoupí za zvuku písní a koled v podání Lukáše Bařáka a jeho hostů. Oznamuje změnu místa konání tanečních zkoušek. Tyto zkoušky probíhají v budově bývalé školky, každé úterý od 17:30 hod. do 20:00 hod. Pro velký zájem občanů budeme zkoušet i každý pátek od 17:30 hod. do 20:00 hod.

7 S T R Á N K A 7 DIGOKNU NA HUTISKU-SOLANCI Divadelní soubor DiGoknu z Roţnova pod Radhoštěm zavítal se svou novou hrou Jen žádnou paniku aneb Jak vykrást banku i na Hutisko-Solanec. Vystoupení se konalo v sále restaurace Salaš. Bláznivá veselohra francouzského autora Didiera Kaminky byla přesunuta do současnosti. Dva mladí, nezaměstnaní Paříţané, Paul a Sam jsou ve finanční tísni a rozhodnou se přepadnout banku. Při samotném přepadení ale dochází k nečekaným situacím a zvratům.. V jedné z hlavních rolí jsme mohli spatřit i místního herce Marka Kováře. Divadla se zúčastnilo kolem 80 diváků a je velká škoda, ţe na kulturní akce v naší obci nechodí více lidí. Organizace těchto akcí stojí nemalé úsilí a finanční prostředky OÚ Hutisko-Solanec. Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Informace z obce Sylva Kaňáková Obec stále rozdává kompostéry zadarmo ZIMA Naděžda Mikundová Po podzimu je tu zima vládnout bude dlouhý čas, sníh, mráz i chladný vítr trápit bude, přírodu i nás. Sněžení, mrznoucí déšť zimu provází, ale v teple u kamen, nikomu zima nevadí. Pohádkově krásná, je zasněžená krajina Když slunce na ni svítí, je jak stříbrem posázena. Jeli zima snesitelná, toulá se zvěř po polích hledá kousek trávy, na místech kde roztál sníh. Kopce, stráně plné sněhu, k zimním sportům vybízí, to nejlepší je, co nám zima nabízí. na zamrzlém potoce, se děti klouzají na saních i na lyžích, z kopců sjížději. až do jara příroda, teď bude odpočívat a my zase z jarních dní, těšit se a radovat. Šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do nového roku, přeje všem spoluobčanům Klub důchodců. V naší obci stále běží projekt rozšíření separace odpadů jehož jedním dílčím prvkem je bezplatné zapůjčení kompostéru našim občanům. Informujeme všechny občany, že kompostérů je stále dostatek a mohou si o něj požádat na Obecním úřadu u paní Fiuráškové nebo na tel příp. em Mateřské centrum Sluníčko vám všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a dětem přejeme hodně dárečků pod stromečkem, laskavé srdce a plno lásky a času dospělých. Ještě přejeme: hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu a přátelé, co nikdy nezradí, k bohatství krůček, ke štěstí krok, nádherné vánoce a šťastný nový rok. Lenka Stejskalová a ostatní maminky z MC Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. informují Ceník vodného a stočného platný od (DPH 14%) Poloţka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH vodné m3 36,80 Kč 41,95 Kč stočné m3 26,60 Kč 30,33 Kč celkem m3 63,40 Kč 72,28 Kč Podrobné informace včetně přehledu o růstu ceny vody ve vašem regionu od roku 2004 najdete na Vodárna tvoří plánovaně nízké zisky z provozování. Důvodem je především to, ţe investuje do obnovy a rozvoje provozované infrastruktury. Spotřebitelé proto v ceně vody platí především obnovu a rozvoj infrastruktury nikoliv zisky pro akcionáře, jak je to obvyklé u soukromých provozovatelů. Přehled dosahovaných zisků společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. najdete na okres-vsetin/zisky.php. S přáním pohody a spokojenosti Břetislav Svoboda VaK Vsetín a.s.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / U příleţitosti ukončení roku 2011 pořádá Restaurace Na Salaši ve dnech 28. a 29. prosince 2011 Tradiční zvěřinové a vepřové hody Podávat se budou speciality srnčí, jelení, kančí a pokrmy z grilovaného selete. Ochutnat můţete pečené baţanty po zámecku. Všechny speciality se budou podávat od 11:00 do 20:00 hodin. I letos je moţno zakoupit srnčí guláš do vlastních nádob sebou. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HUTISKO-SOLANEC přeje všem občanům radostně prožité svátky vánoční, hodně zdraví a osobní pohody, hlavně bez požárů a jiných katastrof a šťastný vstup do nového roku 2012 TJ SOKOL Hutisko-Solanec TJ Sokol Hutisko-Solanec chce touto cestou poděkovat za přízeň a podporu v roce 2011 a popřát všem občanům a sportovním fanouškům krásné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku Oznamujeme občanům, že dne 28. prosince 2011 bude čistírna Hutisko-Solanec uzavřena. VÝKUP ŽELEZA Firma DELKOS s.r.o. oznamuje občanům, ţe zahájila provoz sběrny ţeleza v areálu bývalé čističky odpadních vod v Olší. (u sběrného dvoru směr Kašpírky) Otevírací doba: Středa 8:00 16:00 hod. Pátek 8:00 14:00 hod. Sobota 8:00 14:00 hod. INZERCE Přijděte si vybrat vánoční dárek Studio Pohoda Prostřední Bečva si pro Vás v pátek 16. prosince v době od 10 do 17 hod. připravilo zajímavou prezentaci - Jak snadný můţe být vánoční úklid. Znáte z TV pořadu - ţivotní úklid. tel Pěstitelská pálenice Dolní Bečva oznamuje, ţe zahájila provoz. Jedná se o tradiční dvoukotlovou pálenici doplněnou o rektifikační kolonu pro získávání ještě jemnějšího ovocného destilátu. Objednávky přijímáme na tel popř. na adrese Dolní Bečva 641 (U Tabulí). Zveme Vás tímto na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí v předvečer svátku Svatého Mikuláše (patrona páleničářů a lihovarníků) od 12,00 do 20,00 hod. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Omluveni: Program: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více