Hutisko. Hutisko--Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hutisko. Hutisko--Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 12/2011 Hutisko Hutisko--Solanec R O Č N Í K V dnešním vydání najdete 7. zasedání Zastupitelstva strana 2 Znovu přijde Mikuláš strana 3 Škola informuje strana 4,5 7, V Y D Á N Í P R O S I N C E Milí spoluobčané, jménem obce a pracovníků obecního úřadu Vám všem přejeme klidné prožití Adventu, kouzelné vánoční svátky a radost dětí u vánočních stromečků. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Prázdniny s Poštolkou strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Vánoční koncert strana 6 Rozdávají se kompostéry strana 7 Tradiční hody strana 8 Hodně štěstí přejí hasiči strana 8 SLOVO STAROSTY OBCE Váţení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na závěr letošního roku na Mikulášský jarmark,a to v sobotu 3. prosince od 14 hodin. Věřím, ţe vedle kulturního programu, který si pro nás připravily děti z naší základní školy, mezi nás přivítá a dárky podělí svatý Mikuláš s druţinou andělů a těm kteří nebyli moc hodní, se připomenou čerti. I kdyţ jiţ probíhá adventní období, čas příchodu, a očekávání Vánočních svátků, u nás rozsvítíme vánoční stromek na návsi právě aţ při této příleţitosti. Vánoční čas si málokdo z nás umí představit bez rozzářených vánočních stromů na náměstích a návsích českých měst a obcí. Tato tradice by však nikdy nevznikla, kdyby nebylo spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka, který ji zavedl poprvé v Brně v roce 1924 díky dojemného vánočního příběhu opuštěného děvčátka v den před Štědrým večerem. Věřím, ţe všichni z nás strávíme Vánoční svátky u toho svého rozzářeného vánočního stromku v rodinném kruhu a pohodě. K tomu Vám přeji klidné proţití těchto svátků, a pro ty, kteří doma z různých důvodů nemůţou mít svůj vánoční stromek, bude zářit ten na naší návsi. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 1 2 S T R Á N K A 2 Z 23. a 24. usnesení Rady obce Hutisko-Solanec konané ve dnech a Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, na stavbu Prodlouţení kanalizace v obci Hutisko-Solanec a pověřila starostu obce smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí Zápis č. 323/2011 z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hutisko- Solanec za rok 2011, které bylo provedeno kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje ve dnech Rada obce Hutisko-Solanec schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Obcí Hutisko-Solanec a T-Klub kulturní agentura ve věci prezentace obce Hutisko-Solanec ve čtrnáctideníku Spektrum Roţnovska a pověřila starostu obce smlouvu podepsat Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Zdeňka Garncarze a MUDr. Ivany Garncarzové, oba bytem Hutisko-Solanec 593 o prodej části pozemku parc. č. 442/85 v k.ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce v první fázi vyzve ţadatele zpracovat geometrický plán dané části pozemku a poté po předloţení geometrického plánu pověřuje Obecní úřad zveřejnit daný záměr prodeje na úřední desce Obecního úřadu po dobu 15 dnů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Františka Hrstky, Svatopluka Stáně, Petra Pařenice, Miroslava Baroše a Rudolfa Baroše - spoluvlastníků pozemků parc. č. 1217/1, parc. č. 1217/2, parc. č. 1217/3, parc. č. 1217/4 o odkoupení těchto pozemků Obcí Hutisko-Solanec v lokalitě Zákopčí za nabídkovou cenu 90,-- Kč/1m2. Rada obce rozhodla záměr na odkoupení pozemku dale projednát, při sníţení nabídkové ceny na maximální částku 10,-- Kč/m2. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí sdělení ředitele ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Mgr. Miloslava Fajkuse o ukončení pracovního poměru a funkce ředitele k a zároveň vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec a pověřuje starostu obce učinit patřičné kroky k zajištění konkursního řízení. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Českého červeného kříţe o udělení nejvyšší zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského dárci krve panu Igoru Kubíčkovi, Hutisko-Solanec 312 za dovršení počtu 40 bezpříspěvkových odběrů. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost manţelů Květoslava a Alice Pařenicových, Hutisko-Solanec 289, na jejich záměr o odkoupení pozemků parc. č. st. 770/1 o výměře 12 m 2 a parc. č. st. 770/2 o výměře 12 m 2, v k.ú. Hutisko, obci Hutisko-Solanec. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala darovací smlouvu mezi Ing. Radovanem Vaškem a Obcí Hutisko-Solanec o darování technické a dopravní infrastruktury inţenýrské sítě ve stavebním obvodu pod Karasovou stezkou. Darovací smlouva bude zařazena do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí zprávu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o zpracování zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Pořízení moderní ICT techniky pro zkvalitnění výuky ZŠ Hutisko společností pověřenou výkonem zadavatelských činností - Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Oblastní charity Červený Kostelec, 5. Května 1170, Červený Kostelec, o finanční dar pro domov svatého Josefa v Ţirči u Dvora Králové nad Labem. Rada obce rozhodla, ţe sponzorské dary i v následujícím roce bude poskytovat pouze v rámci Obce Hutisko-Solanec Rada obce Hutisko-Solanec schválila záměr Stanislava Fárka, Hutisko-Solanec 390 o odkoupení pozemku parc. č. st. 444 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m 2 a pozemku parc. č. 441/12 zahrada o výměře 788 m 2 vše v k.ú. Solanec pod Soláněm, obcí Hutisko-Solanec. Záměr prodeje byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 21. října do 7. listopadu Prodej bude zařazen do programu jednání příštího zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí informaci o rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava ze dne o schválení projektové ţádosti Rozšíření vyuţití ploch u koupaliště Hutisko-Solanec k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předpokládané výši ,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozpočtová opatření č. 5 na rok 2011 v předloţeném znění. Návrh bude zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok Návrh bude zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva obce. které se bude konat Starosta obce Hutisko-Solanec zve všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec v úterý 13. prosince 2011 v 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Ing. Vladimír Petruţela, v.r. starosta obce

3 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 3 12/2011 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci prosinci 2011 Bortel František Skalíková Ludmila Barošová Vlasta Fiurášková Zdenka Maléřová Ludmila Ondryášová Vlasta Kretková Boţena Pavelková Marie Koláčková Matylda Langerová Drahomíra Tovaryš Rudolf Bukovjan Jan Dorotíková Boţena Mikulenková Marie Bělunková Ludmila Lev Miroslav st. Fusek František Bělunková Ludmila Slovák Miroslav Chasák Bohuslav Reichelová Anna Lev Miroslav ml. č.p. 306 č.p. 476 č.p. 322 č.p. 501 č.p. 467 č.p. 89 č.p. 464 č.p. 567 č.p. 463 č.p. 399 č.p. 385 č.p. 183 č.p. 544 č.p. 47 č.p. 148 č.p. 597 č.p. 278 č.p. 148 č.p. 466 č.p. 692 č.p. 397 č.p. 597 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v listopadu 2011 Emília Vrbková Josef Závorka Josef Křenek č. p. 137 č.p. 169 ve věku 55 let ve věku 56 let ve věku 73 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Novorozeňátka v listopadu 2011 Jan Pavlica Vojtěch Drápala č.p. 201 č.p. 222 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, ţe ve dnech bude provoz Obecního úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené omezen. Poslední platby v hotovosti do pokladny, splatné v roce 2011 budou přijímány ve středu do 10:00 hod. Oznámení občanské průkazy V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu upozorňujeme občany, že lze požádat o vydání stávajícího občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději - do 30. listopadu 2011 pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadě /mimo místo trvalého pobytu/ - do 12. prosince 2011 pokud je žádost podána na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu Je nám ctí Vás informovat o významném ocenění za dovršení 40 bezpříspěvkových odběrů krve a získání tím zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského naším občanem panem Igorem Kubíčkem. Obec tímto oceňuje jeho nezištnou a opakovanou pomoc druhým a vyjadřuje své hluboké uznání. Od se občanské průkazy vyřizují pouze na Obecním úřadě s rozšířenou působností, tzn. pro občany Hutiska-Solance na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, hlavní budova na náměstí. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Bližší informace M.Cabáková, tel nebo přímo na Městském úřadě v Rožnově p. R., tel

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Zprávy ze ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Jak jsme dopadli ve Zlíně? Jestli sledujete jednotlivá čísla hutiského Zpravodaje pravidelně, pamatujete si z minulého čísla informaci o účasti naší školy v soutěţi Zlínský Vorvaň. Ve čtvrtek 10. listopadu jsme si museli opravdu přivstat, abychom před šestou dorazili na parkoviště, kde jsme očekávali příjezd autobusu pana Skalíka. A kdo konkrétně? Šestičlenné soutěţní druţstvo, velká skupina povzbuzovačů a tři paní učitelky, které na všechny dávaly pozor. Místem konání soutěţe byla sportovní hala Euronics ve Zlíně. Tam se nás ujali studenti, kteří nás zavedli dovnitř a ukázali naše místa. Začali jsme konat potřebné přípravy. Druţstvo se začalo převlékat a spolu s paní učitelkou si zjistili potřebné informace. Ostatní spoluţáci začali vybalovat svá mávátka, transparenty, nápisy, vlajku a podobně. Chystali se taky soutěţit v povzbuzování. V půl deváté to všechno začalo. Nastoupila jednotlivá druţstva, moderátor představil hosty, sponzory a celý soutěţní program. Děti čekaly celkem čtyři soutěţe jako překáţková dráha, člunkový běh, běh s pneumatikou nebo jízda na kolečkovém křesle. Ta poslední disciplína byla proto, ţe kaţdoročními hosty jsou lidé, kteří se mohou pohybovat právě jen na takovýchto křeslech lidé handicapovaní. Výsledky jednotlivých disciplín byly velmi těsné, bodovalo se jen prvních šest míst. Potom uţ se porovnávaly časy. Kluci a děvčata z Hutiska povzbuzovali, seč jim hlasivky stačily. Cenu za to sice nezískali, ale radost jim určitě udělalo 11. místo jejich spoluţáků z celkového počtu 34 druţstev. Naši školu reprezentovali: Honza Plánka 3. třída, David Janíček 4. třída, Adélka Kučerová 5. třída, David Kučera 6. třída, Klára Tunegová 7. třída a Terezka Fusková 8. třída. Děkujeme jim za dobré sportovní výkony. Vánoční jarmark Vloni to bylo poprvé, kdy jsme na naší škole uspořádali vánoční jarmark výrobků dětí. Pak se konal jarmark velikonoční. A v minulém týdnu proběhl uţ 2. ročník vánočního jarmarku. Předcházela mu samozřejmě spousta práce v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování, domácnosti i mimo vyučování. Přípravy vyvrcholily právě v minulém týdnu, kdy mu byla věnována kaţdá volná chvilka. Ve středu se nanosily stoly do vestibulu a ve čtvrtek od rána začala ta poslední práce. Všechno vystavit, upravit a připravit k prodeji. V jedenáct hodin mohli přijít první návštěvníci. Ti první toho mohli vidět nejvíce plné stoly krásných adventních věnců, stromky v květináčích, vánoční přáníčka, ozdoby, svícny. Také vánoční cukroví, tyčinky a několik druhů kuliček. To všechno si mohli návštěvníci koupit. A taky to mnozí udělali a udělali radost sobě i ţákům naší školy. Výtěţek minulých akcí byl pouţit na nákup věcí, které se v současnosti ţákům těţko kupují ze školního rozpočtu. Děti na prvním stupni si ve třídách hrají se speciálními zábavnými koberci, mohou pouţívat sadu zajímavých dětských encyklopedií. Páťáci pouţívají skládací model lidského těla. Ve vestibulu máme stůl na stolní tenis, a tak jsme koupili pálky a míčky. Nejnovějším příspěvkem k vyuţití volného času dětí je stolní fotbal, který přivítali hlavně kluci a je o něj velký zájem. Teď máme v plánu pořídit dětem různé deskové hry, které jsou populární a děti si je oblíbily. Takţe děkujeme všem, kteří s jarmarkem pomáhali a rodičům, kteří poslali různý materiál. Dana Chasáková Návštěva na střední škole Dne se 10 ţáků sedmého, osmého a devátého ročníku naší školy účastnilo exkurze pod názvem Řemeslo návrat ke kořenům, pořádanou krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Nejdřív jsme navštívili Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel v Roţnově pod Radhoštěm, kde si kluci mohli prohlédnout dílny a účastnit se i soutěţe zručností, zatímco holky se podívaly do učebně pro prodavačky a vyzkoušely si tvorbu dekorace. V soutěţi o nejhezčí kytičku dekoraci na dárek vyhrála naše ţákyně Markéta Vičanová. Také jsme si prohlédli i pracoviště budoucích kadeřnic. Ţáci získali lepší informace pro rozhodování o svém budoucím povolání a moţnostech studia na odborných školách. Pak jsme navštívili závod Retigo, kde si ţáci mohli prohlédnout výrobu konvektomatů, zaţít si atmosféru příjemného pracovního prostředí a dozvědět se, co to komplikované slovo: konvektomat vlastně znamená. Celá akce měla u ţáků úspěch a někteří si moţná i uvědomili, ţe učit se vyplatí nejen kvůli známkám, ale i proto, aby se v budoucnosti mohli věnovat tomu, co je baví. Protoţe i prospěch na ZŠ rozhoduje o jejich přijetí na obory, po kterých touţí. Přednáška Dne se ţáci 8. a 9. ročníku účastnili besedy v Roţnově pod Radhoštěm: Láska ano děti ne, kde jich MUDr. Petr Kovář seznámil s problematikou, důleţitou pro jejich další ţivot a vtipnou formou jim předal odborné poznatky o antikoncepci, jejich metodách a upozornil na rizika, které se sexuálním ţivotem souvisejí. Po přednášce jsme ještě zaţili i trochu kultury navštívili jsme galérii Crears a prohlédli si stříbrné šperky Tomáše Procházky i zajímavé obrazy Pavla Ţáčka. Jana Němečková

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Zprávy ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Zima klepe na dveře!? Dnešnímu počasí titulek článku moc neodpovídá, ale podle kalendáře je správný. Sluníčko si se zimou hraje tento rok na honěnou a výrazně se mu daří vítězit. Někomu to vadí, jiní si libují. Děti v MŠ však krásný podzim obohatil o nádherné procházky v lese a spoustu dalších zajímavých aktivit v přírodě. Potkali jsme také Jeţečka Bodlinku, ale v pohádce, kterou nám divadlo Maringotka zahrálo ve čtvrtek Pohádka měla velký ohlas, její moderní zpracování se všem líbilo. Zakrátko, ve čtvrtek nás naše oblíbené divadlo Maringotka opět navštíví. Tentokrát to bude Mikulášská nadílka a ta tedy bude se vším všudy! Mikuláš, anděl a čert, písničky a básničky děti opět rozdovádí, potěší i postraší. Nebudou chybět ani dárečky, ale hlavně krásné, dětské těšení. Také je tu advent, coţ v latině znamená příchod. Příchod čeho nebo koho? To uţ záleţí na kaţdém z nás, na našem očekávání. Ať se kaţdému z nás naplní. A malá adventní pranostika nakonec: Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. (G.Prášilová) Školní jídelna V současné době finišují práce na rekonstrukci školní kuchyně. Kuchyně zahájí provoz od ledna pro všechny ţáky a zaměstnance ZŠ i MŠ. Cizí strávníci budou mít moţnost se během měsíce ledna přihlásit ke stravování u vedoucí ŠJ paní Evy Vičanové. Pro cizí strávníky bude zahájen provoz od 1.února Musíme upozornit všechny strávníky, ţe od nového roku dojde k úpravě ceny oběda v souvislosti se zavedením DPH. O přesných cenách obědů budou všichni strávníci včas informováni. Prázdninové zážitky POŠTOLKY 2011 Myslivecké sdruţení Hutisko-Solanec řadí práci s dětmi a mládeţí mezi hlavní body své myslivecké činnosti. Má dlouholetou tradici a její počátky se datují od roku Tehdy byl zaloţen myslivecký krouţek POŠTOLKA při MS Hutisko -Solanec. Za dobu téměř 40 let svého působení prošly krouţkem stovky dětí základní školy naší obce i širokého okolí. Velmi dobrá spolupráce s Mateřinkou a Základní školou vytváří moţnosti, jek motivovat děti k souţití s přírodou a k ohleduplnému chování ke svému okolí a ţivotnímu prostředí. Období prázdnin nabízí více času i moţnosti přímého kontaktu s přírodou a tím i moţnost vstřebávání nových záţitků při pozorování zvěře a jejich biologických pochodů. Navečer jsme s dětmi usedali v kazatelnách, pozorovali zvěř při pastvení a tiše si povídali co všechno musí myslivec udělat aby se dopracoval dobrých výsledků v chovu zvěře. Například proč musí slabé, nemocné a pro chov jinak nevhodné jedince označit za průběrné a z chovu je pak vyřadit. Naopak zdravé, silné a pro chov potřebné jedince musí chránit a správně o ně pečovat. Při jedné vycházce jsme postavili nový posed u nor ve Starém lomu. Povídání o liškách a jezevcích a sledování jejich pobytových stop bylo s pomocí posedu ještě zajímavější. Mnoho času jsme věnovali sběru jeřabin a kaštanů pro nadcházející zimní období. Na vycházkách nás často doprovázel pes Springer spaniel Kat Od prostřední skály a byl naším velkým kamarádem. Devátého srpna ve svých 14 letech nám odešel do psího nebe. Zůstane nám však ve vzpomínkách. Na závěr prázdnin jsme spolu s předsedou MS Zdeňkem Pavlicou a kynologickým referentem Miloslavem Kašparem připravili střelecké odpoledne. Součástí hezkého odpoledne byla přednáška o Lovecké kynologii s praktickou ukázkou poslušnosti a přinášení zvěře. S celoţivotním souţitím se psem nás seznámil mezinárodní rozhodčí z exteriéru i výkonu Miloš Kašpar. Majitel světoznámé chovné stanice Rosmery, kde má chov Anglických kokršpanělů, Jezevčíků, Flat coated retrievrů. Obsahem povídání bylo seznámení dětí s historickým původem vzniku psa, jeho domestikaci, vzájemný vývoj souţití s člověkem. Děti pozorně naslouchaly a aktivně se zapojily do diskuse o báječných psích schopnostech a dovednostech k člověku. Dvě fenečky Flat coated retrievra Aruša a Jessy bedlivě naslouchaly a průběţně opětovaly přízeň dětí. Poté předvedly ukázky poslušnosti a dohledávky zvěře. Opět se ukázalo, ţe praktické ukázky a přímý kontakt se psem je výchovný a citově nezastupitelný. Poté jsme zahájili střeleckou soutěţ ve střelbě ze vzduchovky na redukovaný terč kňoura. Soutěţilo se ve dvou kategoriích a soutěţ byla do poslední rány napjatá. O konečném pořadí rozhodly aţ rozstřely. Zatím co rozhodčí počítali výsledky a otcové připravovali ohniště, maminky zdobily špekáčky. Vítězové byli nakonec všichni a všichni obdrţeli na památku účastnický list a prémiové sladkosti. Opékalo se aţ do západu slunce, nikomu se nechtělo domů, padaly návrhy kam příště. Kam se děti vydaly se dozvíte v příštím čísle zpravodaje obce.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Aktuality z farnosti a církve Adventní doba, do které jsme vstoupili ,je dobou mnoha očekávání. Ale to hlavní čekání by mělo být na splnění Kristova příslibu, ţe znovu přijde, bude soudit ţivé i mrtvé a jeho království bude bez konce - jak se to modlíme ve Věřím v Boha. Měli bychom ţít tak, abychom před jeho soudem obstáli, aby nás jeho příchod nezaskočil a nezastihl bez víry a nepřipravené.. Přehled vánočních bohoslužeb: Štědrý večer: Hutisko u sv.josefa v 21hod / Pr.Bečva hned ve 20 hod./ na Hod Boţí vánoční a na sv.štěpána je mše v 8,45 hod na sv.jana v úterý. v 15 hod. je u sv.josefa vánoční koncert na Silvestra v 16 hod.je mše svatá s poděkováním za minulý rok. Rok biřmování začal také začátkem tohoto adventu, jako další pokračování na cyrilometodějské jubileum v roce Na 1.neděli adventní se četl pastýřský list našeho arcibiskupa Jana k tomuto tématu. Mnohým se to můţe zdát odtaţité téma, kromě těch co nedávno přijali tuto svátost nebo se na ni v této době připravují. Biskup však zdůrazňuje ve svém listě, ţe i tato svátost je pro křesťana důleţitá, patří se křtem a svátostí oltářní k trojici svátostí, které by měl kaţdý přijat. Kdo ji ze starších věřících ještě nepřijal, měl by proto o ni poţádat. Příprava k ní je velmi zkrácena, můţe ji za jistých okolností udělit kaţdý kněz, zvláště při pomazání nemocných. Datum biřmování v naší farnosti ještě biskupem stanoveno nebylo. Setkání dětí se sv.mikulášem je v neděli 4.prosince po mši svaté. Děti zveme jiţ na mši svatou, jako ostatně by si měly zvykat chodit kaţdou neděli do kostela. Nezapomínejme, ţe víkend není jenom náš odpočinkový čas, ale neděle je Den Páně, patří Bohu, jak to říká 3.Boţí přikázání: "Pomni,abys den sváteční světil!" Tam v rodině, kde mizí víra v Boha, mizí také modlitba a chození do kostela na mši sv. se jeví jako zbytečné maření času. Raději se spí nebo sportuje nebo chodí Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. prosince od 15 do 16,30. Začíná se v Hutiském kostele, pak se zpovídá od 17 do 18 hod. v Pr.Bečvě. Budou tu opět cizí zpovědníci - volám všechny k očištění duše: děti, mládeţ i dospělé. Za nemocnými a přestárlými přijedu během adventu. Dobrou přípravu na vánoce přeje a na setkání se všemi se těší duchovní otec Josef VÁNOČNÍ KONCERT Kulturní komise Hutisko-Solanec Vás všechny zve na Vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 27. prosince v 15 hod. v našem kostele sv. Josefa. Vánoční atmosféra do Vás vstoupí za zvuku písní a koled v podání Lukáše Bařáka a jeho hostů. Oznamuje změnu místa konání tanečních zkoušek. Tyto zkoušky probíhají v budově bývalé školky, každé úterý od 17:30 hod. do 20:00 hod. Pro velký zájem občanů budeme zkoušet i každý pátek od 17:30 hod. do 20:00 hod.

7 S T R Á N K A 7 DIGOKNU NA HUTISKU-SOLANCI Divadelní soubor DiGoknu z Roţnova pod Radhoštěm zavítal se svou novou hrou Jen žádnou paniku aneb Jak vykrást banku i na Hutisko-Solanec. Vystoupení se konalo v sále restaurace Salaš. Bláznivá veselohra francouzského autora Didiera Kaminky byla přesunuta do současnosti. Dva mladí, nezaměstnaní Paříţané, Paul a Sam jsou ve finanční tísni a rozhodnou se přepadnout banku. Při samotném přepadení ale dochází k nečekaným situacím a zvratům.. V jedné z hlavních rolí jsme mohli spatřit i místního herce Marka Kováře. Divadla se zúčastnilo kolem 80 diváků a je velká škoda, ţe na kulturní akce v naší obci nechodí více lidí. Organizace těchto akcí stojí nemalé úsilí a finanční prostředky OÚ Hutisko-Solanec. Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / Informace z obce Sylva Kaňáková Obec stále rozdává kompostéry zadarmo ZIMA Naděžda Mikundová Po podzimu je tu zima vládnout bude dlouhý čas, sníh, mráz i chladný vítr trápit bude, přírodu i nás. Sněžení, mrznoucí déšť zimu provází, ale v teple u kamen, nikomu zima nevadí. Pohádkově krásná, je zasněžená krajina Když slunce na ni svítí, je jak stříbrem posázena. Jeli zima snesitelná, toulá se zvěř po polích hledá kousek trávy, na místech kde roztál sníh. Kopce, stráně plné sněhu, k zimním sportům vybízí, to nejlepší je, co nám zima nabízí. na zamrzlém potoce, se děti klouzají na saních i na lyžích, z kopců sjížději. až do jara příroda, teď bude odpočívat a my zase z jarních dní, těšit se a radovat. Šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do nového roku, přeje všem spoluobčanům Klub důchodců. V naší obci stále běží projekt rozšíření separace odpadů jehož jedním dílčím prvkem je bezplatné zapůjčení kompostéru našim občanům. Informujeme všechny občany, že kompostérů je stále dostatek a mohou si o něj požádat na Obecním úřadu u paní Fiuráškové nebo na tel příp. em Mateřské centrum Sluníčko vám všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a dětem přejeme hodně dárečků pod stromečkem, laskavé srdce a plno lásky a času dospělých. Ještě přejeme: hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu a přátelé, co nikdy nezradí, k bohatství krůček, ke štěstí krok, nádherné vánoce a šťastný nový rok. Lenka Stejskalová a ostatní maminky z MC Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. informují Ceník vodného a stočného platný od (DPH 14%) Poloţka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH vodné m3 36,80 Kč 41,95 Kč stočné m3 26,60 Kč 30,33 Kč celkem m3 63,40 Kč 72,28 Kč Podrobné informace včetně přehledu o růstu ceny vody ve vašem regionu od roku 2004 najdete na Vodárna tvoří plánovaně nízké zisky z provozování. Důvodem je především to, ţe investuje do obnovy a rozvoje provozované infrastruktury. Spotřebitelé proto v ceně vody platí především obnovu a rozvoj infrastruktury nikoliv zisky pro akcionáře, jak je to obvyklé u soukromých provozovatelů. Přehled dosahovaných zisků společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. najdete na okres-vsetin/zisky.php. S přáním pohody a spokojenosti Břetislav Svoboda VaK Vsetín a.s.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 1 2 / U příleţitosti ukončení roku 2011 pořádá Restaurace Na Salaši ve dnech 28. a 29. prosince 2011 Tradiční zvěřinové a vepřové hody Podávat se budou speciality srnčí, jelení, kančí a pokrmy z grilovaného selete. Ochutnat můţete pečené baţanty po zámecku. Všechny speciality se budou podávat od 11:00 do 20:00 hodin. I letos je moţno zakoupit srnčí guláš do vlastních nádob sebou. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv restaurace. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HUTISKO-SOLANEC přeje všem občanům radostně prožité svátky vánoční, hodně zdraví a osobní pohody, hlavně bez požárů a jiných katastrof a šťastný vstup do nového roku 2012 TJ SOKOL Hutisko-Solanec TJ Sokol Hutisko-Solanec chce touto cestou poděkovat za přízeň a podporu v roce 2011 a popřát všem občanům a sportovním fanouškům krásné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku Oznamujeme občanům, že dne 28. prosince 2011 bude čistírna Hutisko-Solanec uzavřena. VÝKUP ŽELEZA Firma DELKOS s.r.o. oznamuje občanům, ţe zahájila provoz sběrny ţeleza v areálu bývalé čističky odpadních vod v Olší. (u sběrného dvoru směr Kašpírky) Otevírací doba: Středa 8:00 16:00 hod. Pátek 8:00 14:00 hod. Sobota 8:00 14:00 hod. INZERCE Přijděte si vybrat vánoční dárek Studio Pohoda Prostřední Bečva si pro Vás v pátek 16. prosince v době od 10 do 17 hod. připravilo zajímavou prezentaci - Jak snadný můţe být vánoční úklid. Znáte z TV pořadu - ţivotní úklid. tel Pěstitelská pálenice Dolní Bečva oznamuje, ţe zahájila provoz. Jedná se o tradiční dvoukotlovou pálenici doplněnou o rektifikační kolonu pro získávání ještě jemnějšího ovocného destilátu. Objednávky přijímáme na tel popř. na adrese Dolní Bečva 641 (U Tabulí). Zveme Vás tímto na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí v předvečer svátku Svatého Mikuláše (patrona páleničářů a lihovarníků) od 12,00 do 20,00 hod. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 1/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/2014 1. D U B N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 3/2013 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 3 V dnešním vydání najdete Z usnesení Zastupitelstva strana 2 Další jednání Rady obce strana 2 Finanční úřad radí

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec Zpravodaj obce 3/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 8. zasedání Zastupitelstva strana 2 Pomoc s daňovým přiznáním

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 03 26. února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014 Jesenický Vychází 23. 12. 2014 zpravodaj 6 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou Ustavující zastupitelstvo

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 8/2014 R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 8 1. S R P N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Usnesení Zastupitelstva strana 2 Červencová jednání Rady strana 3 Naši jubilanti strana

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220 chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str.

Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220 chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str. Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220 chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str. 16) Ostatní snímky z jarmarku ve škole a návštěvy Mikuláše v

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více