Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012"

Transkript

1 Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zahájení zasedání: hodin Místo konání zasedání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 Předsedající: starostka MČ Brno-Chrlice, Bc.Telecká Ivana 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 10. ZASEDÁNÍ ZMČ 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice (ZMČ) zahájila v hod. starostka MČ Brno-Chrlice, Bc.Telecká Ivana (dále jako předsedající ). Předsedající přivítala všechny přítomné a konstatovala, že informace o konání zasedání ZMČ byla zveřejněna na úřední desce ÚMČ Brno-Chrlice, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno 14 členů ZMČ z celkových 15 a ZMČ je tedy usnášeníschopné. Přítomno: 14 členů ZMČ viz.prezenční listina Nepřítomno: Bc.Honzáková Dagmar omluvena Přesedající přednesla program 10.zasedání ZMČ a navrhla doplnit za bod č.5) programu nový bod č.6) Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 s tím, že stávající body programu č.6) č.13) se tímto přečíslují na body č.7) 14). Návrh na doplnění programu předložen písemně; doplnění programu schváleno jednomyslně. Usnesení č.1/1 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje doplnit za bod č.6) programu 10. zasedání ZMČ nový bod č.6) Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3. Stávající body programu č.6) č.13) se tímto přečíslují na body č.7) 14). Hlasování č.1/1: Předsedající přednesla konečné znění návrhu programu 10.zasedání ZMČ. Návrh schválen bez připomínek jednomyslně. Usnesení č.1/2 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje následující program 10. zasedání zastupitelstva: 1) Schválení programu 10. zasedání ZMČ 2) Technický bod (volba ověřovatelů zápisu) 3) Zpráva o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem MČ 4) Zpráva z výborů 5) Zpráva z schůze RMČ 6) Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 7) Rozpočtové opatření č.2/12 a č. 3/12 8) Novela OZV vyhlášky smb o regulaci veřejné produkce hudby 9) Novela OZV smb o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 10) Návrh změny OZV smb, kterou se vydává Statut města Brna 11) Aktualizace investičních záměrů s přepracováním PD včetně návrhu rozpočtového opatření č. 4/12 12) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK na PD a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice 13) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK na PD k DUR a dokladovou část k výstavbě víceúčelové sportovní haly 14) Informace, dotazy, připomínky, náměty -1/8-

2 -2/8- Hlasování č.1/2: 2. TECHNICKÝ BOD (volba ověřovatelů zápisu) Předsedající konstatovala, že zápis z předchozího zasedání ZMČ byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti a vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na dva ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání ZMČ. Navržena byla Černá Věra, která vyslovila s návrhem souhlas a dále Ing.Paleček Miloš, který vyslovil s návrhem souhlas. Další návrhy nebyly podány a předsedající dala o návrzích společně hlasovat. Usnesení č.2 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání ZMČ Brno-Chrlice Věru Černou a Ing.Palečka Miloše. Hlasování č.2: 3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH ZASTUPITELSTVEM MČ Na předchozím 9.zasedání ZMČ byl uložen úkol 1/9 Ing.Mandelíkovi Petrovi, Ph.D., do týdne, tj.do , zaslat zprávu s vyhodnocením jeho činnosti ve funkci starosty MČ Brno-Chrlice Ing.Hanákové Radmile a tuto zprávu dále předložit na příštím (10.) zasedání ZMČ Brno-Chrlice. Ing.Mandelík Petr zprávu v uloženém termínu zaslal Ing.Hanákové a ZMČ písemně předložil (příloha č.3). K obsahu zprávy se zastupitelé nevyjádřili. Usnesení č.3 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere na vědomí splnění úkolu 1/9 uloženého na 9.zasedání ZMČ Ing.Mandelík Petr, Ph.D., předložil zprávu s vyhodnocením jeho činnosti ve funkci starosty MČ Brno-Chrlice (příloha č.3). Hlasování č.3: zdržel se: 1 4. ZPRÁVA Z VÝBORŮ Z práva z Kontrolního výboru Předsedající informovala, že vzhledem k tomu, že předsedkyně Kontrolního výboru se z dnešního zasedání omlouvá, zpráva bude předložena na příštím (11.) zasedání ZMČ. Zpráva z Finančního výboru (FV) Předložil(a): Ing.Novák Pavel předseda FV; Zpráva předložena písemně (příloha č.4). FV se za uplynulé období sešel dne a projednal rozpočtové opatření č.2 a č.3/2012, které vzal na vědomí a rozpočtové opatření č.4/2012, které doporučuje ZMČ ke schválení. Dále projednal příspěvky organizacím z rozpočtu MČ Brno-Chrlice a doporučil poskytnout příspěvek SK Chrlice, Fotbalový klub ,- Kč; Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA 1.500,- Kč; Diecézní charita Brno, Effeta-denní stacionář 3.000,- Kč; Sbor dobrovolných hasičů Chrlice 6.000,- Kč. Usnesení č.4: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere bez připomínek na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru (příloha č.4). Hlasování č.4: -2/8-

3 -3/8-5. ZPRÁVA Z SCHŮZE RMČ Předložil(a): předsedající a JUDr.Ing.Vybíralík tajemník ÚMČ Brno-Chrlice; Zprávy z 32. až 33. schůze RMČ předloženy písemně (příloha č.5). Tajemník vysvětlil, že zpráva z 31.schůze RMČ není předkládána písemně na 31.schůzi RMČ byl projednán pouze jeden bod Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu JmK na JSDH v roce 2012 a ten byl následně, tentýž den samostatným bodem jednání 9.zasedání ZMČ. Po zodpovězení dotazů vzalo ZMČ zprávy ze schůzí RMČ bez připomínek na vědomí. Usnesení č.5: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere bez připomínek na vědomí zprávu z 32. a 33. schůze RMČ Brno-Chrlice (příloha č.5). Hlasování č.5: 6. KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ ŘEDITELE/KY ZŠ a MŠ, BRNO, JANA BROSKVY 3 Předložil(a): předsedající dohlasovaný bod; Komentář předložen písemně (příloha č.6). Rada města Brna schválila vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek ZŠ, MŠ, a školních jídelen, kteří jsou ke dni účinnosti novely školského zákona na pozici ředitele školy déle než 6 let, na základě vyjádření městských částí, v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k V MČ Brno-Chrlice by se případný konkurz týkal ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, kde je ředitelkou PaedDr.Vlčková Marie. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, který bude připravovat materiály pro zasedání Rady města Brna žádá všechny MČ o vyjádření, zda požadují vyhlášení konkurzního řízení, aby Rada města Brna mohla vyhlásit vlastní konkurzní řízení na svém nejbližším zasedání. Dále předsedající navrhla, aby ZMČ schválilo její jmenování do konkurzní komise za MČ Brno-Chrlice. V rozpravě vystoupili: - Ing.Hunkes Jaroslav s námitkou k vyhlášení konkurzu; ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, pod vedením ředitelky PaedDr.Vlčkové Marie funguje bez problémů, zastupitelstvo nemělo k práci ředitelky výhrady a za její dobrou práci ji oceňovalo i finančně, za této situace považuje vyhlášení konkurzu za zbytečné. - Ing.Novák Pavel souhlasil s názorem Ing.Hunkese Jaroslava a doplnil, že i z hlediska ekonomického hospodaření školy bylo vždy vše zcela v pořádku; ve vyhlášení konkurzu spatřuje i možné riziko zbytečného narušení dobře fungujícího systému. -Šik Václav rovněž s námitkou k vyhlášení konkurzu; jako bývalý předseda Kontrolního výboru s ředitelkou školy spolupracoval a její práci hodnotil vždy dobře; upozornil na skutečnost, že ani inspekce provedená před několika dny Českou školní inspekcí, neshledala v práci ředitelky nedostatky; dále vyjádřil nesouhlas s tím, že bod, který se dotýká většiny občanů MČ, byl do programu zasedání až dohlasován, občanům tedy nebyla předem poskytnuta informace o jeho projednávání. Ing.Paleček Miloš s dotazem kdo bude samotný konkurz provádět odpověděl tajemník ÚMČ, konkurzní řízení provede město Brno, Rada města Brna jmenuje konkurzní komisi, do této komise může MČ jmenovat jednoho člena, výherce konkurzu pak musí potvrdit i příslušné ZMČ. Mgr.Zbořil Aleš s podporou vyhlášení konkurzu; přesto, že je s prací ředitelky spokojen, považuje po určitých letech vyhlášení konkurzu na takovouto pracovní pozici za zdravé. Ing.Hanáková Radmila vyjádřila souhlas s názorem Mgr.Zbořila Aleše. Mgr.Růžičková Jitka uvedla, že jako učitelka a tedy zaměstnanec školy, může potvrdit, že spolupráce s ředitelkou je dobrá, a to zejména v posledních letech a v její práci nevidí problémy; dále uvedla, že se v této věci zdrží hlasování. Ing.Mandelík Petr, Ph.D. s podporou vyhlášení konkurzu; uvedl, že ve funkci starosty musel řešit mnoho stížností na školu (stížnosti blíže nespecifikoval), proto podporuje vyhlášení konkurzu. -3/8-

4 -4/8- Usnesení č.6/1: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice požaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, Brno-Chrlice, Brno. Hlasování č.6/1: pro: 8 proti: 4 zdržel se: 2 Usnesení č.6/2: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice jmenuje do konkurzní komise zástupce za MČ Brno-Chrlice Bc.Ivanu Teleckou, starostku MČ Brno-Chrlice. Hlasování č.6/2: pro: 11 zdržel se: hod. ze zasedání se omluvil Šik Václav přítomno 13 členů ZMČ. 7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2012 a č.3/2012 Předložil(a): vedoucí OFS ÚMČ Brno-Chrlice; Rozpočtová opatření (RO) č.2/20012 a č.3/2012 předložena písemně (příloha č.6/1 a 6/2). -RO č.2/2012 zvýšení rozpočtu ,- Kč se provádí na základě rozhodnutí MMB ORF, RO č.10/2012/a SPOD; schváleno RMČ Brno-Chrlice dne ; předkládáno ZMČ na vědomí. -RO č.3/2012 zvýšení rozpočtu ,- Kč se provádí na základě rozhodnutí MMB ORF, RO č /a přerozdělení neúčelové dotace státní rozpočet a dotace od města; schváleno RMČ Brno- Chrlice dne ; předkládáno ZMČ na vědomí. K předloženým RO nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.7: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2012 a č.3/2012, dle písemného přílohy (příloha č.6/1 a č.6/2). Hlasování č.7: 8. NOVELA OZV VYHLÁŠKY SMB O REGULACI VEŘEJNÉ PRODUKCE HUDBY Předložil(a): předsedající Návrh předložen písemně (příloha č.8). Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, předkládá k aktualizaci obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V příloze této vyhlášky jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Tato příloha je aktualizovaná každých 12 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky. MČ Brno-Chrlice v příloze vyhlášky nemá stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Předkládanou novelou má MČ možnost tato místa a čas určit. RMČ Brno-Chrlice nenavrhuje místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena a doporučuje ZMČ ponechat stávající znění přílohy vyhlášky č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Usnesení č.8: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice nenavrhuje místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena a přílohu, obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ponechává beze změny ve stávajícím znění. -4/8-

5 -5/8- Hlasování č.8: 9. NOVELA OZV SMB O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Předložil(a): předsedající; Návrh předložen písemně (příloha č.9). Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, připravuje novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/1011. Příloha č.1 předmětné vyhlášky vymezuje prostory pro volné pobíhání psů (bez vodítka a bez náhubku); příloha č.2 vymezuje prostory, kde je vstup se psy zakázán. MČ mají, v rámci novely vyhlášky, možnost přílohy č.1 a č.2 aktualizovat. V současné době MČ Brno-Chrlice nemá, v příloze č. 1 ani v příloze č.2 vyhlášky, stanoveny žádné prostory. V souladu se schválenými provozními řády dětských hřišť RMČ Brno-Chrlice doporučuje do přílohy č.2 uvést tyto prostory: Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Jánošíkova Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Nad Topoly Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. K Lázinkám Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. V Rejích Dětské hřiště s houpačkami ul. Šromova Antukové volejbalové hřiště u SK Chrlice Po zodpovězení dotazů byl návrh jednomyslně schválen. Usnesení č.9: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje uvést, do přílohy č.2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, tyto prostory: Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Jánošíkova Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Nad Topoly Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. K Lázinkám Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. V Rejích Dětské hřiště s houpačkami ul. Šromova Antukové volejbalové hřiště u SK Chrlice Hlasování č.9: 10. NÁVRH ZMĚNY OZV SMB, KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA BRNA Předložil(a): předsedající; Návrh předložen písemně (příloha č.10). Magistrát města Brna zasílá k připomínkování a k projednání návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna. Navrhované změny vycházejí z legislativních změn: - Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů byl zrušen zákonem 466/2011 Sb.. Existence veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení tím byla zrušena bez náhrady. Proto se vypouští příslušná kompetence v působnosti ZMB (čl. 3) a odkaz č. 6a). - Zákon č. 379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, který upravuje problematiku činnosti, spadající do působnosti protidrogového koordinátora. Tato činnost byla již dříve přesunuta do oblasti sociální péče, a proto se z důvodu duplicity odkaz v oblasti zdravotnictví vypouští. -5/8-

6 -6/8- - Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) mění se text u odkazů na platnou legislativu. - Současná právní úprava Statutu města Brna, která pověřuje starosty zastupováním města jako účastníka řízení ve správních řízeních prováděných podle zvláštních právních předpisů, ve kterých má město ze zákona postavení účastníka řízení, neumožňuje průběžně plnit povinnosti města na úseku odpadového hospodářství. Proto OŽP navrhuje zachovat způsob zastupování města jako účastníka řízení ve správních řízeních prováděných podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodů je navrženo v odkazu 21a) vypustit třetí odrážku (zákon č. 185/2001 Sb.). - Komplexní úprava v oblasti sociální péče (články 55 a 56, Příloha č. 2). V rámci Sociální reformy I, byla k převedena na základě zákonů kompetence k výplatě dávek nepojistných sociálních systémů (která dosud náležela obecním úřadům) na Úřad práce ČR. Současně byla nově vymezena sociální práce na obecní úrovni ve výkonu přenesené působnosti. Tuto oblast bude ve statutárním městě Brně centrálně zajišťovat Odbor sociální péče MMB. Uvedené zásadní změny v sociální oblasti jsou promítnuty do předloženého návrhu Statutu. RMČ Brno-Chrlice doporučuje ZMČ souhlasit s návrhem změn obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Brna. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.10: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice souhlasí bez připomínek s návrhem změn obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna. Hlasování č.10: 11. AKTUALIZACE INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ S PŘEPRACOVÁNÍM PD VČETNĚ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ (RO) č.4/2012 Předložil(a): místostarostka MČ Brno-Chrlice, Mgr.Monika Sklenářová Návrhy předloženy písemně (příloha č.11/1 a č.11/2); návrh (RO) č. 4/2012 předložen písemně (příloha č.11/3). Místostarostka předložila návrh na aktualizaci investičních záměrů výstavby víceúčelové sportovní haly a hasičské zbrojnice, se záměrem přepracování projektových dokumentací z důvodu plánované redukce ceny staveb v rozsahu : - sportovní hala dokumentace k územnímu řízení (DUR) a dokladová část k DUR (vč.projednání s dotčenými úřady), - hasičská zbrojnice celková projektová dokumentace a inženýring (územní řízení a stavební řízení). RMČ Brno-Chrlice doporučuje ZMČ ke schválení aktualizaci investičních záměrů a po zhodnocení finančních nákladů doporučuje zadat přepracování PD sportovní haly, v požadovaném stupni, zpracovateli Ing.arch.Janu Zimovi a přepracování PD hasičské zbrojnice, v požadovaném stupni, Ing.Janu Haraštovi, CSc. V rozpravě vystoupili: Ing.Mandelík Petr, Ph.D. v zájmu zachování tradice tenisového sportu v MČ Brno-Chrlice upřednostňuje projekt sportovní haly od společnosti ADONIS PROJEKT, spol.s r.o. místostarostka MČ, Mgr.Sklenářová Monika reagovala na vystoupení Ing.Mandelíka a vysvětlila, že PD, zpracovaná Ing.arch.Zimou rovněž umožňuje využití haly pro tenis. Usnesení č.11/1: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje aktualizaci investičních záměrů a přepracování projektových dokumentací v rozsahu: a) sportovní hala dokumentace k územnímu řízení (DUR) a dokladová část k DUR (vč. projednání s dotčenými úřady), v ceně 252 tis.kč, zpracovatel Ing.arch. Jan Zima, dle předloženého návrhu (příloha č.11/1); b) hasičská zbrojnice celková projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a inženýring; v ceně 324 tis.kč, zpracovatel Ing.Jan Harašta, CSc., dle předloženého návrhu (příloha č.11/2). -6/8-

7 -7/8- Hlasování č.11/1: pro: 12 zdržel se: 1 Místostarostka dále předložila ke schválení RO č.4/2012, které z předložených záměrů vyplývá. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.11/2: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2012, dle předloženého návrhu (příloha č.10/3). Hlasování č.11/2: 12. ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU JmK NA PD A IŽENÝRING K VÝSTAVBĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE Předložil(a): místostarostka MČ Brno-Chrlice, Mgr.Monika Sklenářová; Návrh předložen písemně (Komentář k navrženým bodům 10. zasedání ZMČ). Místostarostka předložila návrh na podání žádosti o individuální dotaci ve výši 324 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice. RMČ Brno-Chrlice s návrhem souhlasí a doporučuje jej ZMČ ke schválení. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.12: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje: - podání žádosti Radě města Brna o souhlas s podáním žádosti o individuální dotaci ve výši 324 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice; - podání žádosti o individuální dotaci ve výši 324 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice; - zplnomocnění místostarostky k podání žádosti a podpisu souvisejících dokumentů. Hlasování č.12: 13. ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU JmK NA PD K DUR A DOKLADOVOU ČÁST K VÝSTAVBĚ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY Předložil(a): Mgr.Sklenářová Monika místostarostka MČ Brno-Chrlice; Návrh předložen písmeně (Komentář k navrženým bodům 10. zasedání ZMČ ). Místostarostka předložila návrh na podání žádosti o individuální dotaci ve výši 252 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokladovou část k DUR (vč.projednání s dotčenými úřady) k výstavbě víceúčelové sportovní haly. RMČ Brno-Chrlice s návrhem souhlasí a doporučuje jej ZMČ ke schválení. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.13: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje: - podání žádosti Radě města Brna o souhlas s podáním žádosti o individuální dotaci ve výši 252 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokladovou část k DUR (vč. projednání s dotčenými úřady) k výstavbě víceúčelové sportovní haly; - podání žádosti o individuální dotaci ve výši 252 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokladovou část k DUR (vč.projednání s dotčenými úřady) k výstavbě víceúčelové sportovní haly; - zplnomocnění místostarostky k podání žádosti a podpisu souvisejících dokumentů. -7/8-

8 -8/8- Hlasování č.13: 14. RŮZNÉ INFORMACE, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY Předsedající: - pozvala zastupitele na družební výjezd s obcí Krajné ve dnech 8. a informovala o stažení žádosti o dotaci na zateplení budovy základní školy, Jana Broskvy 3 - informovala o změně názvu místního žel.nádraží z původního Chrlice na Brno-Chrlice hod. ze zasedání se omluvil MVDr.Hunkes Bohumil přítomno 12 členů ZMČ. Mg.Zbořil Aleš, prezentoval projekt Sportovní a relaxační zóna Brno-Chrlice (zamýšlený projekt občanského sdružení Relax Brno-Chrlice). Sportovní a relaxační zóna je navržena na rozloze ha, v prostoru ohraničeném polní cestou pod ul.v Rejích a Splavisky spolu s Ivanovickým potokem a dále tenisovými kurty spolu s fotbalovým areálem a k.ú.holásky (místní názvy Padělky, Horní louky, Splaviska, Pod strání); zahájení výstavby podzim Největší část plochy by zaujímalo golfové hřiště; dále by měly být vybudovány plochy např.pro plážový volejbal, terénní cyklistiku (BMX), jízdárnu pro koně, pétanque, cvičiště pro psy. Ze sportovních ploch by bylo komerčně využívané jen golfové hřiště, ostatní sportovní plochy by byly volně přístupné. V rámci projektu se počítá i s rozšířením tenisových kurtů a areálu fotbalového hřiště. Přínosem projektu by mělo být oživení dané lokality, sportovní a relaxační aktivity pro občany, zlepšení mikroklimatu (zatravnění) a ekonomický přínos (pracovní příležitosti, příjem MČ za pronájem pozemků). V rozpravě vystoupili: Ing.Hanáková Radmila s připomínkou, že prezentace měla být samostatným bodem zasedání, aby byli občané ve svolání zasedání o prezentaci informováni; dále uvedla, že RMČ Brno-Chrlice požádala, v souvislosti s realizací projektu, o příliš velké množství pozemků ke svěření a upozornila na možné problémy se správou těchto pozemků. Předsedající ukončila, po projednání všech bodů programu, 10.zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice dne v hod. Zapsala: Miroslava Houšťová, v Brně-Chrlicích dne Přílohy zápisu: Prezenční listina 10.zasedání ZMČ Brno-Chrlice Svolání 10.zasedání ZMČ Brno-Chrlice Komentář k jednotlivým navrženým bodům 10.zasedání ZMČ Brno-Chrlice Další přílohy dle textu zápisu Ověřovatelé zápisu : Věra Černá... Ing.Paleček Miloš Bc.Telecká Ivana starostka MČ Brno-Chrlice Mgr.Sklenářová Monika místostarostka MČ Brno-Chrlice

9

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 28. 2. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 ZÁPIS o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. o průběhu 11/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne

ZÁPIS. o průběhu 11/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne ZÁPIS o průběhu 11/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 16. 12. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno Předsedající: starosta

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. Přítomno: 14 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Barák Karel omluven.

Zápis. Přítomno: 14 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Barák Karel omluven. Zápis o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 23.6.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne

Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne Statutární město Brno Městská část Brno-Žebětín Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín Zápis z 26. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 19. 12. 2016 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu:

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 9. 11. 2016 Přítomni dle

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 15. prosince 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Z á p i s ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 26.2.2014 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno-Jundrov

Z á p i s ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 26.2.2014 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno-Jundrov Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Zastupitelstvo městské části Z á p i s ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 26.2.2014 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 7. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo obce

Více

Z Á P I S č.1 8 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Želetice konaného dne v 18:00 na Obecním úřadě v Želeticích

Z Á P I S č.1 8 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Želetice konaného dne v 18:00 na Obecním úřadě v Želeticích Z Á P I S č.1 8 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Želetice konaného dne 23.11.2016 v 18:00 na Obecním úřadě v Želeticích 1) Technický bod Zahájení, schválení a případné doplnění programu Starosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 30. 6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Jiří Roháč, Mgr. Alena

Více

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10 ZMČ 7/10. 14 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.06.2016 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis a Usnesení č. VI/

Zápis a Usnesení č. VI/ Zápis a Usnesení č. VI/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 03. 03. 2015. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová, Ivan Vokřál, Taťána Hurtová, Karel Freund, Tomáš Kučera,

Více

ZÁPIS o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného dne , ve 14:00 hodin

ZÁPIS o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného dne , ve 14:00 hodin ZÁPIS o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného dne 14. 02. 2015, ve 14:00 hodin Starosta zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice ve 14:00 hodin a všechny přivítal. Bod č.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 44. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluven: Ing. Ondřej Šťastník, člen Rady

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 6. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více