Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012"

Transkript

1 Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zahájení zasedání: hodin Místo konání zasedání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 Předsedající: starostka MČ Brno-Chrlice, Bc.Telecká Ivana 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 10. ZASEDÁNÍ ZMČ 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice (ZMČ) zahájila v hod. starostka MČ Brno-Chrlice, Bc.Telecká Ivana (dále jako předsedající ). Předsedající přivítala všechny přítomné a konstatovala, že informace o konání zasedání ZMČ byla zveřejněna na úřední desce ÚMČ Brno-Chrlice, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno 14 členů ZMČ z celkových 15 a ZMČ je tedy usnášeníschopné. Přítomno: 14 členů ZMČ viz.prezenční listina Nepřítomno: Bc.Honzáková Dagmar omluvena Přesedající přednesla program 10.zasedání ZMČ a navrhla doplnit za bod č.5) programu nový bod č.6) Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 s tím, že stávající body programu č.6) č.13) se tímto přečíslují na body č.7) 14). Návrh na doplnění programu předložen písemně; doplnění programu schváleno jednomyslně. Usnesení č.1/1 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje doplnit za bod č.6) programu 10. zasedání ZMČ nový bod č.6) Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3. Stávající body programu č.6) č.13) se tímto přečíslují na body č.7) 14). Hlasování č.1/1: Předsedající přednesla konečné znění návrhu programu 10.zasedání ZMČ. Návrh schválen bez připomínek jednomyslně. Usnesení č.1/2 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje následující program 10. zasedání zastupitelstva: 1) Schválení programu 10. zasedání ZMČ 2) Technický bod (volba ověřovatelů zápisu) 3) Zpráva o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem MČ 4) Zpráva z výborů 5) Zpráva z schůze RMČ 6) Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 7) Rozpočtové opatření č.2/12 a č. 3/12 8) Novela OZV vyhlášky smb o regulaci veřejné produkce hudby 9) Novela OZV smb o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 10) Návrh změny OZV smb, kterou se vydává Statut města Brna 11) Aktualizace investičních záměrů s přepracováním PD včetně návrhu rozpočtového opatření č. 4/12 12) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK na PD a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice 13) Žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK na PD k DUR a dokladovou část k výstavbě víceúčelové sportovní haly 14) Informace, dotazy, připomínky, náměty -1/8-

2 -2/8- Hlasování č.1/2: 2. TECHNICKÝ BOD (volba ověřovatelů zápisu) Předsedající konstatovala, že zápis z předchozího zasedání ZMČ byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti a vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na dva ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání ZMČ. Navržena byla Černá Věra, která vyslovila s návrhem souhlas a dále Ing.Paleček Miloš, který vyslovil s návrhem souhlas. Další návrhy nebyly podány a předsedající dala o návrzích společně hlasovat. Usnesení č.2 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání ZMČ Brno-Chrlice Věru Černou a Ing.Palečka Miloše. Hlasování č.2: 3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH ZASTUPITELSTVEM MČ Na předchozím 9.zasedání ZMČ byl uložen úkol 1/9 Ing.Mandelíkovi Petrovi, Ph.D., do týdne, tj.do , zaslat zprávu s vyhodnocením jeho činnosti ve funkci starosty MČ Brno-Chrlice Ing.Hanákové Radmile a tuto zprávu dále předložit na příštím (10.) zasedání ZMČ Brno-Chrlice. Ing.Mandelík Petr zprávu v uloženém termínu zaslal Ing.Hanákové a ZMČ písemně předložil (příloha č.3). K obsahu zprávy se zastupitelé nevyjádřili. Usnesení č.3 Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere na vědomí splnění úkolu 1/9 uloženého na 9.zasedání ZMČ Ing.Mandelík Petr, Ph.D., předložil zprávu s vyhodnocením jeho činnosti ve funkci starosty MČ Brno-Chrlice (příloha č.3). Hlasování č.3: zdržel se: 1 4. ZPRÁVA Z VÝBORŮ Z práva z Kontrolního výboru Předsedající informovala, že vzhledem k tomu, že předsedkyně Kontrolního výboru se z dnešního zasedání omlouvá, zpráva bude předložena na příštím (11.) zasedání ZMČ. Zpráva z Finančního výboru (FV) Předložil(a): Ing.Novák Pavel předseda FV; Zpráva předložena písemně (příloha č.4). FV se za uplynulé období sešel dne a projednal rozpočtové opatření č.2 a č.3/2012, které vzal na vědomí a rozpočtové opatření č.4/2012, které doporučuje ZMČ ke schválení. Dále projednal příspěvky organizacím z rozpočtu MČ Brno-Chrlice a doporučil poskytnout příspěvek SK Chrlice, Fotbalový klub ,- Kč; Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA 1.500,- Kč; Diecézní charita Brno, Effeta-denní stacionář 3.000,- Kč; Sbor dobrovolných hasičů Chrlice 6.000,- Kč. Usnesení č.4: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere bez připomínek na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru (příloha č.4). Hlasování č.4: -2/8-

3 -3/8-5. ZPRÁVA Z SCHŮZE RMČ Předložil(a): předsedající a JUDr.Ing.Vybíralík tajemník ÚMČ Brno-Chrlice; Zprávy z 32. až 33. schůze RMČ předloženy písemně (příloha č.5). Tajemník vysvětlil, že zpráva z 31.schůze RMČ není předkládána písemně na 31.schůzi RMČ byl projednán pouze jeden bod Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu JmK na JSDH v roce 2012 a ten byl následně, tentýž den samostatným bodem jednání 9.zasedání ZMČ. Po zodpovězení dotazů vzalo ZMČ zprávy ze schůzí RMČ bez připomínek na vědomí. Usnesení č.5: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere bez připomínek na vědomí zprávu z 32. a 33. schůze RMČ Brno-Chrlice (příloha č.5). Hlasování č.5: 6. KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ ŘEDITELE/KY ZŠ a MŠ, BRNO, JANA BROSKVY 3 Předložil(a): předsedající dohlasovaný bod; Komentář předložen písemně (příloha č.6). Rada města Brna schválila vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek ZŠ, MŠ, a školních jídelen, kteří jsou ke dni účinnosti novely školského zákona na pozici ředitele školy déle než 6 let, na základě vyjádření městských částí, v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k V MČ Brno-Chrlice by se případný konkurz týkal ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, kde je ředitelkou PaedDr.Vlčková Marie. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, který bude připravovat materiály pro zasedání Rady města Brna žádá všechny MČ o vyjádření, zda požadují vyhlášení konkurzního řízení, aby Rada města Brna mohla vyhlásit vlastní konkurzní řízení na svém nejbližším zasedání. Dále předsedající navrhla, aby ZMČ schválilo její jmenování do konkurzní komise za MČ Brno-Chrlice. V rozpravě vystoupili: - Ing.Hunkes Jaroslav s námitkou k vyhlášení konkurzu; ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, pod vedením ředitelky PaedDr.Vlčkové Marie funguje bez problémů, zastupitelstvo nemělo k práci ředitelky výhrady a za její dobrou práci ji oceňovalo i finančně, za této situace považuje vyhlášení konkurzu za zbytečné. - Ing.Novák Pavel souhlasil s názorem Ing.Hunkese Jaroslava a doplnil, že i z hlediska ekonomického hospodaření školy bylo vždy vše zcela v pořádku; ve vyhlášení konkurzu spatřuje i možné riziko zbytečného narušení dobře fungujícího systému. -Šik Václav rovněž s námitkou k vyhlášení konkurzu; jako bývalý předseda Kontrolního výboru s ředitelkou školy spolupracoval a její práci hodnotil vždy dobře; upozornil na skutečnost, že ani inspekce provedená před několika dny Českou školní inspekcí, neshledala v práci ředitelky nedostatky; dále vyjádřil nesouhlas s tím, že bod, který se dotýká většiny občanů MČ, byl do programu zasedání až dohlasován, občanům tedy nebyla předem poskytnuta informace o jeho projednávání. Ing.Paleček Miloš s dotazem kdo bude samotný konkurz provádět odpověděl tajemník ÚMČ, konkurzní řízení provede město Brno, Rada města Brna jmenuje konkurzní komisi, do této komise může MČ jmenovat jednoho člena, výherce konkurzu pak musí potvrdit i příslušné ZMČ. Mgr.Zbořil Aleš s podporou vyhlášení konkurzu; přesto, že je s prací ředitelky spokojen, považuje po určitých letech vyhlášení konkurzu na takovouto pracovní pozici za zdravé. Ing.Hanáková Radmila vyjádřila souhlas s názorem Mgr.Zbořila Aleše. Mgr.Růžičková Jitka uvedla, že jako učitelka a tedy zaměstnanec školy, může potvrdit, že spolupráce s ředitelkou je dobrá, a to zejména v posledních letech a v její práci nevidí problémy; dále uvedla, že se v této věci zdrží hlasování. Ing.Mandelík Petr, Ph.D. s podporou vyhlášení konkurzu; uvedl, že ve funkci starosty musel řešit mnoho stížností na školu (stížnosti blíže nespecifikoval), proto podporuje vyhlášení konkurzu. -3/8-

4 -4/8- Usnesení č.6/1: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice požaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, Brno-Chrlice, Brno. Hlasování č.6/1: pro: 8 proti: 4 zdržel se: 2 Usnesení č.6/2: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice jmenuje do konkurzní komise zástupce za MČ Brno-Chrlice Bc.Ivanu Teleckou, starostku MČ Brno-Chrlice. Hlasování č.6/2: pro: 11 zdržel se: hod. ze zasedání se omluvil Šik Václav přítomno 13 členů ZMČ. 7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2/2012 a č.3/2012 Předložil(a): vedoucí OFS ÚMČ Brno-Chrlice; Rozpočtová opatření (RO) č.2/20012 a č.3/2012 předložena písemně (příloha č.6/1 a 6/2). -RO č.2/2012 zvýšení rozpočtu ,- Kč se provádí na základě rozhodnutí MMB ORF, RO č.10/2012/a SPOD; schváleno RMČ Brno-Chrlice dne ; předkládáno ZMČ na vědomí. -RO č.3/2012 zvýšení rozpočtu ,- Kč se provádí na základě rozhodnutí MMB ORF, RO č /a přerozdělení neúčelové dotace státní rozpočet a dotace od města; schváleno RMČ Brno- Chrlice dne ; předkládáno ZMČ na vědomí. K předloženým RO nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.7: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2012 a č.3/2012, dle písemného přílohy (příloha č.6/1 a č.6/2). Hlasování č.7: 8. NOVELA OZV VYHLÁŠKY SMB O REGULACI VEŘEJNÉ PRODUKCE HUDBY Předložil(a): předsedající Návrh předložen písemně (příloha č.8). Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, předkládá k aktualizaci obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V příloze této vyhlášky jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Tato příloha je aktualizovaná každých 12 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky. MČ Brno-Chrlice v příloze vyhlášky nemá stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Předkládanou novelou má MČ možnost tato místa a čas určit. RMČ Brno-Chrlice nenavrhuje místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena a doporučuje ZMČ ponechat stávající znění přílohy vyhlášky č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Usnesení č.8: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice nenavrhuje místa, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena a přílohu, obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ponechává beze změny ve stávajícím znění. -4/8-

5 -5/8- Hlasování č.8: 9. NOVELA OZV SMB O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Předložil(a): předsedající; Návrh předložen písemně (příloha č.9). Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, připravuje novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/1011. Příloha č.1 předmětné vyhlášky vymezuje prostory pro volné pobíhání psů (bez vodítka a bez náhubku); příloha č.2 vymezuje prostory, kde je vstup se psy zakázán. MČ mají, v rámci novely vyhlášky, možnost přílohy č.1 a č.2 aktualizovat. V současné době MČ Brno-Chrlice nemá, v příloze č. 1 ani v příloze č.2 vyhlášky, stanoveny žádné prostory. V souladu se schválenými provozními řády dětských hřišť RMČ Brno-Chrlice doporučuje do přílohy č.2 uvést tyto prostory: Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Jánošíkova Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Nad Topoly Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. K Lázinkám Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. V Rejích Dětské hřiště s houpačkami ul. Šromova Antukové volejbalové hřiště u SK Chrlice Po zodpovězení dotazů byl návrh jednomyslně schválen. Usnesení č.9: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje uvést, do přílohy č.2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011, tyto prostory: Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Jánošíkova Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. Nad Topoly Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. K Lázinkám Dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami ul. V Rejích Dětské hřiště s houpačkami ul. Šromova Antukové volejbalové hřiště u SK Chrlice Hlasování č.9: 10. NÁVRH ZMĚNY OZV SMB, KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA BRNA Předložil(a): předsedající; Návrh předložen písemně (příloha č.10). Magistrát města Brna zasílá k připomínkování a k projednání návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna. Navrhované změny vycházejí z legislativních změn: - Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů byl zrušen zákonem 466/2011 Sb.. Existence veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení tím byla zrušena bez náhrady. Proto se vypouští příslušná kompetence v působnosti ZMB (čl. 3) a odkaz č. 6a). - Zákon č. 379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, který upravuje problematiku činnosti, spadající do působnosti protidrogového koordinátora. Tato činnost byla již dříve přesunuta do oblasti sociální péče, a proto se z důvodu duplicity odkaz v oblasti zdravotnictví vypouští. -5/8-

6 -6/8- - Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) mění se text u odkazů na platnou legislativu. - Současná právní úprava Statutu města Brna, která pověřuje starosty zastupováním města jako účastníka řízení ve správních řízeních prováděných podle zvláštních právních předpisů, ve kterých má město ze zákona postavení účastníka řízení, neumožňuje průběžně plnit povinnosti města na úseku odpadového hospodářství. Proto OŽP navrhuje zachovat způsob zastupování města jako účastníka řízení ve správních řízeních prováděných podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodů je navrženo v odkazu 21a) vypustit třetí odrážku (zákon č. 185/2001 Sb.). - Komplexní úprava v oblasti sociální péče (články 55 a 56, Příloha č. 2). V rámci Sociální reformy I, byla k převedena na základě zákonů kompetence k výplatě dávek nepojistných sociálních systémů (která dosud náležela obecním úřadům) na Úřad práce ČR. Současně byla nově vymezena sociální práce na obecní úrovni ve výkonu přenesené působnosti. Tuto oblast bude ve statutárním městě Brně centrálně zajišťovat Odbor sociální péče MMB. Uvedené zásadní změny v sociální oblasti jsou promítnuty do předloženého návrhu Statutu. RMČ Brno-Chrlice doporučuje ZMČ souhlasit s návrhem změn obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Brna. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.10: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice souhlasí bez připomínek s návrhem změn obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna. Hlasování č.10: 11. AKTUALIZACE INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ S PŘEPRACOVÁNÍM PD VČETNĚ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ (RO) č.4/2012 Předložil(a): místostarostka MČ Brno-Chrlice, Mgr.Monika Sklenářová Návrhy předloženy písemně (příloha č.11/1 a č.11/2); návrh (RO) č. 4/2012 předložen písemně (příloha č.11/3). Místostarostka předložila návrh na aktualizaci investičních záměrů výstavby víceúčelové sportovní haly a hasičské zbrojnice, se záměrem přepracování projektových dokumentací z důvodu plánované redukce ceny staveb v rozsahu : - sportovní hala dokumentace k územnímu řízení (DUR) a dokladová část k DUR (vč.projednání s dotčenými úřady), - hasičská zbrojnice celková projektová dokumentace a inženýring (územní řízení a stavební řízení). RMČ Brno-Chrlice doporučuje ZMČ ke schválení aktualizaci investičních záměrů a po zhodnocení finančních nákladů doporučuje zadat přepracování PD sportovní haly, v požadovaném stupni, zpracovateli Ing.arch.Janu Zimovi a přepracování PD hasičské zbrojnice, v požadovaném stupni, Ing.Janu Haraštovi, CSc. V rozpravě vystoupili: Ing.Mandelík Petr, Ph.D. v zájmu zachování tradice tenisového sportu v MČ Brno-Chrlice upřednostňuje projekt sportovní haly od společnosti ADONIS PROJEKT, spol.s r.o. místostarostka MČ, Mgr.Sklenářová Monika reagovala na vystoupení Ing.Mandelíka a vysvětlila, že PD, zpracovaná Ing.arch.Zimou rovněž umožňuje využití haly pro tenis. Usnesení č.11/1: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje aktualizaci investičních záměrů a přepracování projektových dokumentací v rozsahu: a) sportovní hala dokumentace k územnímu řízení (DUR) a dokladová část k DUR (vč. projednání s dotčenými úřady), v ceně 252 tis.kč, zpracovatel Ing.arch. Jan Zima, dle předloženého návrhu (příloha č.11/1); b) hasičská zbrojnice celková projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a inženýring; v ceně 324 tis.kč, zpracovatel Ing.Jan Harašta, CSc., dle předloženého návrhu (příloha č.11/2). -6/8-

7 -7/8- Hlasování č.11/1: pro: 12 zdržel se: 1 Místostarostka dále předložila ke schválení RO č.4/2012, které z předložených záměrů vyplývá. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.11/2: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2012, dle předloženého návrhu (příloha č.10/3). Hlasování č.11/2: 12. ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU JmK NA PD A IŽENÝRING K VÝSTAVBĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE Předložil(a): místostarostka MČ Brno-Chrlice, Mgr.Monika Sklenářová; Návrh předložen písemně (Komentář k navrženým bodům 10. zasedání ZMČ). Místostarostka předložila návrh na podání žádosti o individuální dotaci ve výši 324 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice. RMČ Brno-Chrlice s návrhem souhlasí a doporučuje jej ZMČ ke schválení. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.12: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje: - podání žádosti Radě města Brna o souhlas s podáním žádosti o individuální dotaci ve výši 324 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice; - podání žádosti o individuální dotaci ve výši 324 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci a inženýring k výstavbě hasičské zbrojnice; - zplnomocnění místostarostky k podání žádosti a podpisu souvisejících dokumentů. Hlasování č.12: 13. ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI Z ROZPOČTU JmK NA PD K DUR A DOKLADOVOU ČÁST K VÝSTAVBĚ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY Předložil(a): Mgr.Sklenářová Monika místostarostka MČ Brno-Chrlice; Návrh předložen písmeně (Komentář k navrženým bodům 10. zasedání ZMČ ). Místostarostka předložila návrh na podání žádosti o individuální dotaci ve výši 252 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokladovou část k DUR (vč.projednání s dotčenými úřady) k výstavbě víceúčelové sportovní haly. RMČ Brno-Chrlice s návrhem souhlasí a doporučuje jej ZMČ ke schválení. K návrhu nebyly vzneseny dotazy či připomínky. Usnesení č.13: Zastupitelstvo Městské části Brno-Chrlice schvaluje: - podání žádosti Radě města Brna o souhlas s podáním žádosti o individuální dotaci ve výši 252 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokladovou část k DUR (vč. projednání s dotčenými úřady) k výstavbě víceúčelové sportovní haly; - podání žádosti o individuální dotaci ve výši 252 tis.kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) a dokladovou část k DUR (vč.projednání s dotčenými úřady) k výstavbě víceúčelové sportovní haly; - zplnomocnění místostarostky k podání žádosti a podpisu souvisejících dokumentů. -7/8-

8 -8/8- Hlasování č.13: 14. RŮZNÉ INFORMACE, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY Předsedající: - pozvala zastupitele na družební výjezd s obcí Krajné ve dnech 8. a informovala o stažení žádosti o dotaci na zateplení budovy základní školy, Jana Broskvy 3 - informovala o změně názvu místního žel.nádraží z původního Chrlice na Brno-Chrlice hod. ze zasedání se omluvil MVDr.Hunkes Bohumil přítomno 12 členů ZMČ. Mg.Zbořil Aleš, prezentoval projekt Sportovní a relaxační zóna Brno-Chrlice (zamýšlený projekt občanského sdružení Relax Brno-Chrlice). Sportovní a relaxační zóna je navržena na rozloze ha, v prostoru ohraničeném polní cestou pod ul.v Rejích a Splavisky spolu s Ivanovickým potokem a dále tenisovými kurty spolu s fotbalovým areálem a k.ú.holásky (místní názvy Padělky, Horní louky, Splaviska, Pod strání); zahájení výstavby podzim Největší část plochy by zaujímalo golfové hřiště; dále by měly být vybudovány plochy např.pro plážový volejbal, terénní cyklistiku (BMX), jízdárnu pro koně, pétanque, cvičiště pro psy. Ze sportovních ploch by bylo komerčně využívané jen golfové hřiště, ostatní sportovní plochy by byly volně přístupné. V rámci projektu se počítá i s rozšířením tenisových kurtů a areálu fotbalového hřiště. Přínosem projektu by mělo být oživení dané lokality, sportovní a relaxační aktivity pro občany, zlepšení mikroklimatu (zatravnění) a ekonomický přínos (pracovní příležitosti, příjem MČ za pronájem pozemků). V rozpravě vystoupili: Ing.Hanáková Radmila s připomínkou, že prezentace měla být samostatným bodem zasedání, aby byli občané ve svolání zasedání o prezentaci informováni; dále uvedla, že RMČ Brno-Chrlice požádala, v souvislosti s realizací projektu, o příliš velké množství pozemků ke svěření a upozornila na možné problémy se správou těchto pozemků. Předsedající ukončila, po projednání všech bodů programu, 10.zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice dne v hod. Zapsala: Miroslava Houšťová, v Brně-Chrlicích dne Přílohy zápisu: Prezenční listina 10.zasedání ZMČ Brno-Chrlice Svolání 10.zasedání ZMČ Brno-Chrlice Komentář k jednotlivým navrženým bodům 10.zasedání ZMČ Brno-Chrlice Další přílohy dle textu zápisu Ověřovatelé zápisu : Věra Černá... Ing.Paleček Miloš Bc.Telecká Ivana starostka MČ Brno-Chrlice Mgr.Sklenářová Monika místostarostka MČ Brno-Chrlice

9

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SKOROŠICE V souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/ vydává Zastupitelstvo obce Skorošice tento jednací řád: Čl.I Úvodní ustanovení Jednací

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S. dne 22.04.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1

Z Á P I S. dne 22.04.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Z Á P I S 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 22.04.2015 od 10:00 hodin v reprezentační budově Žofín Slovanský ostrov č. p. 226/2, Praha 1 Zahájení jednání: jednání zahájil v 10:02 hod.

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více