H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem."

Transkript

1 Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace deoxypyridinolinových můstků (DPD) v lidské moči Pro in vitro diagnostické použití RYCHLÝ NÁVOD K PROVEDENÍ STANOVENÍ 1. Přidejte 50 µl zředěných (1:10) standardů, kontrol a vzorků. 2. Přidejte 100 µl studeného enzymového konjugátu. 3. Nechte inkubovat v temnu 2 hodiny ± 5 minut při teplotě 28 C. 4. Propláchněte 3krát promývacím pufrem 1X. 5. Přidejte 150 µl roztoku pracovního substrátu o teplotě 2028 C. 6. Nechte inkubovat 60 ± 5 minut při teplotě 2028 C. 7. Přidejte 100 µl ukon čovacího roztoku a odečtěte hodnotu optické hustoty při 405 nm. POUŽITÍ Metra DPD je test určen ke stanovení koncentrace deoxypyridinolinových (DPD) můstků vylou čených do lidské moči, jakožto ukazatele resorpce (vstřebávání) kostní tkáně. Zvýšené množství DPD v moči poukazuje na zvýšenou resorpci kostní tkáně. Stanovení DPD je pomů ckou při sledování změn kostní tkáně u žen v postmenopauzálním období, které podstupují hormonální nebo bisfosfonátovou antiresorpční léčbu, a u osob s diagnózou osteoporózy. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ Přibližně 9 organické kostní matrix př edstavuje kolagen typu I, protein s trojitou šroubovicí. 1 Kostní kolagen typu I je sesítěný specifickými molekulami, které poskytují pevnost a houževnatost. Sesítění zralého kolagenu typu I v kostech tvoří pyridiniové můstky pyridinolin (PYD) a deoxypyridinolin (DPD). 1,2 DPD se tvoří enzymatickým působením lysyl oxidázy na aminokyselinu lysin. 3 DPD je do cirkulace uvolňován během resorpčního procesu kostní tkáně. 25 Močí je DPD vylučován v nemetabolizované podobě a není závislý na typu stravování 6, tudíž je vhodný k diagnostice. V kostech se neustále odehrává metabolický proces zvaný remodeling přestavba kostí. 2,7 Tento proces zahrnuje degradaci resorpci kostní tkáně zprostředkovanou činností osteoklastů, a stavební proces tvorbu kostí zprostředkovaný činností osteoblastů. 2,7 Remodeling je potřebný pro udržování a celkové zdraví kostí a jeho dvě fáze jsou těsně svázané. To znamená, že resorpce a tvorba kostí jsou v rovnováze. U abnormálního kostního metabolizmu se provázání těchto dvou fází kostní přestavby poruší. Když pak resorpce převýší tvorbu dochází k čisté ztrátě kostní hmoty. 7 Stanovení specifických produktů degradace kostní matrix pak poskytuje analytické údaje o míře kostního metabolizmu. 2,4,5 Osteoporóza je metabolické kostní onemocnění charakterizované abnormální přestavbou kostí. Jde o systémovou kostní chorobu charakterizovanou řídkou kostní hmotou a mikroarchitektonickým chátráním kostní tkáně s následnou zvýšenou náchylností ke zlomeninám. 8 Nejběžnější typ osteoporózy se vyskytuje u žen v postmenopauze a je zapříčiněn nedostatkem estrogenu v důsledku ukončení činnosti vaje čníků. 7 Obnova množství estrogenu typického pro období před menopauzou pomocí substituční terapie zabraňuje ztrátě kostní hmoty a osteoporóze. 710 Obnova množství estrogenu typického pro období před menopauzou pomocí substituční terapie zabraňuje ztrát ě kostní hmoty a osteoporóze. 712 Osteoporóza může rovněž být výsledkem vytvoření neadekvátní maximální kostní hmoty během období růstu. Jedná se o nerovnováhu přestavby kostí související s věkem, kdy dochází k čisté převaze. Osteoporózu můžou rovněž zapříčinit četné klinické stavy a terapie, které vyvolávají ztrátu kostní hmoty nebo nerovnováhu přestavby kostí. 7 Patří sem endokrinní onemocnění jako např. hypogonádizmus, hypertyroidizmus, hyperparatyroidizmus a hyperkortisolizmus, dále také choroby zažívacího traktu související s výživou a metabolizmem minerálů, onemocnění pojivových tkání, vícečetné myelomy, chronická nepohyblivost, alkoholizmus nebo kouření a chronická heparinová nebo kortikosteroidní terapie. 7 Dalšími onemocněními, které se projevují abnormální kostní přestavbou jsou Pagetova choroba a karcinomy s metastázemi do kostí. 3 U stanovení Metra DPD byla k získání monoklonální protilátky, která vykazuje specificitu vůč i DPD použita technologie protilátek. 13 Specificita monoklonální protilátky použité v stanovení Metra DPD umožňuje jednoduché, praktické, reprodukovatelné a přímé stanovení množství DPD v moči. PRINCIP Metra DPD je imunochemická reakce probíhající formou mikrotitru na proužku, při které se k zachycení DPD ze vzorku používá monoklonální protilátka proti DPD nanesená na proužku. DPD ve vzorku soutě ží s konjugovanou DPD alkalickou fosfatázou o protilátku a reakce je detekována pomocí pnpp substrátu. Hodnoty stanovené prostřednictvím testu Metra DPD jsou korigovány pomocí kreatininu, aby byla zohledněna koncentrace vzorku v moči. DODANÝ MATERIÁL A REAGENCIE 96 testů ke stanovení koncentrace deoxypyridinolinových můstků Souprava Metra DPD EIA obsahuje: A DPD standardy A F položky 4203 až 4208 po 0,3 ml (A = 0, B = 3, C = 10, D = 30, E = 100, F = 300 nmol/l DPD) B DPD purifikovaný z hovězích kostí v kyselině fosforečné 10 mmol/l s C azidem sodným (0,0) jako konzervačním prostředkem. D E F L Vysoká/nízka kontrola položky 4209, 4210 po 0,3 ml DPD purifikovaný z hovězích kostí v kyselině fosforečné 10 mmol/l s H azidem sodným (0,0) jako konzervačním prostředkem. Potažené proužky položka 4661 po 12 ks Purifikovaná myší monoklonální protilátka proti DPD adsorbovaná na proužkových zásobnících. Ukončovací roztok položka ml 1N NaOH Promývací pufr 10X položka ml Neiontový detergent v pufrovém roztoku obsahující azid sodný (0,0) jako konzervační prostředek. Pufr pro stanovení položka ml Neiontový detergent v pufrovém roztoku obsahující azid sodný (0,0) jako konzervační prostředek. Substrátový pufr položka x 10 ml Roztok dietanolaminu a chloridu horečnatého obsahující azid sodný (0,0) jako konzervační prostředek. Substrátové tablety položka x 20 mg pnitrofenyl fosfát Enzymový konjugát položka 4202 po 3 ks Lyofilizovaný DPD purifikovaný z hovězích kostí konjugovaný s alkalickou fosfatázou s obsahem pufrových solí a stabilizátorů. Kryt na proužky položka 0047 po 3 ks MATERIÁL DODÁVANÝ ZVLÁŠŤ Mikropipety na µl Pomůcky vhodné k měření objemu v rosahu 7300 ml Nádobka na ředění promývacího pufru Zkumavky na ředění vzorků, standardů a kontrol Deionizovaná nebo destilovaná voda Snímač proužků schopný snímat při vlnové délce 405 nm

2 Software pro aproximaci kalibrační křivky se 4 parametry Hodnoty koncentrace kreatininu (mmol/l) pro vzorky moči UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Pro in vitro diagnostické použití. 2. Se vzorky nakládejte, jako by byly potenciálně infekční. Při práci se všemi komponenty a vzorky od pacientů se řiďte obecnými pravidly bezpečnosti práce. 3. Nádoby a jejich nepoužitý obsah likvidujte v souladu s federálními, státníma a místními předpisy. 4. Dodané reagencie použijte jako ucelenou soupravu před datem expirace vyznačeným na štítku na obalu. 5. Reagencie skladujte v souladu s uvedenými pokyny. 6. V případě že je sáček propíchnutý, potažené proužky nepoužívejte. 7. Každý vzorek stanovte dvojmo. 8. 1N NaOH má korosivní účinek a může způsobit vážné popáleniny. Nepožívejte. Zamezte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Zasažené místo opláchněte vodou. Po požití vyhledejte lékaře. 9. Jako konzervační prostředek byl použit azid sodný. Náhodné požití nebo kontakt s pufrem obsahujícím azid sodný může způsobit podráždění kůže, očí a úst. Pufry používejte pouze k určenému účelu a zamezte kontaktu s kyselinami. Azid sodný může reagovat s olovem nebo mědí za vzniku vysoce výbušných azidů kovů. Likvidovaný materiál proto spláchněte větším množstvím vody, aby se zabránilo nahromadění azidu. 10. K zajištění včasného přísunu reagencií doporučujeme použít pipety s více kanálky nebo opakovací pipetovací přístroj. 11. Aby stanovení vzorků proběhlo správně je třeba přidávat přesné množství vzorku a standardu. Pipetujte pečlivě a používejte pouze kalibrované příslušenství. 12. Vzorky s koncentraci přesahující 300 nmol/l rozřeďte v pufru pro stanovení a stanovení opakujte. Zřeďovací poměr zahrňte do závěrečného výpočtu. 13. Toto stanovení je možné provést za použití jakékoliv schválené metody promývání. 14. Pokud nelze udržet teplotu místnosti na 2028 C a absorbance > 2,0 se neshoduje s Vaším snímačem proužků, sledujte vývoj substrátu v zásobnících standardu A. Reakci ukončete, když optická hustota dosáhne 1,21,5. Pak proužky odečtěte. 15. Standardy a kontroly jsou v roztoku kyseliny fosforečné 10 mmol/l. Zabraňte styku s kůží, očima a oblečením. Nepožívejte. Zasažené místo opláchněte vodou. Po požití vyhledejte lékaře. 16. Deoxypyridinolinové standardy, kontroly a enzymový konjugát jsou citlivé na světlo. Nevystavujte dlouho světlu, zejména přímému a nepřímému slunečnímu záření. Nepoužívané reagencie skladujte v temnu. Na vzorky a reagencie nemá významný vliv běžné umělé laboratorní světlo, pokud je s nimi nakládáno v souladu s Postupem stanovení. PŘÍPRAVA REAGENCIÍ Promývací pufr viz poznámka k postupu v části POSTUP STANOVENÍ Zředěním koncentrovaného promývacího pufru 10X (viz tabulka v části POSTUP STANOVENÍ) v poměru 1:10 deionizovanou vodou připravte požadované množství promývacího pufru 1X. Skladujte při teplotě C. Promývací pufr 1X spotřebujte do 21 dní od přípravy. Pokyny pro speciální promývání: Podle výše uvedeného postupu připravte promývací pufr 1X a do doby použití skladujte při teplotě 28 C. Enzymový konjugát Enzymový konjugát př ipravte nanejvýš 2 hodiny před použitím. Každou ampulku enzymového konjugátu rekonstituujte (viz tabulka) přidáním 7 ml pufru pro stanovení. Rekonstituovaný enzymový konjugát skladujte do doby použití při teplotě 28 C. Roztok pracovního substrátu Před zahájením stanovením je tř eba nechat substrátový pufr ustálit na teplotě 2028 C. (Doporučuje se nechat ustálit dvě hodiny až celou noc.) Roztok pracovního substrátu připravte nejvýše 1 hodinu před použitím. Do každé lahve se substrátovým pufrem o teplotě C vložte po jedné substrátové tabletě (viz tabulka). Tablety nechte rozpouštět 3060 minut. Lahve důkladně protřepejte, aby se obsah dokonale promíchal. SKLADOVÁNÍ Soupravu skladujte při teplotě 2 8 C. Nezmrazujte. Nepoužité reagencie skladujte při teplotě 2 8 C. ODEBÍRÁNÍ A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ Stanovení Metra DPD je možné provést za použití vzorků první ranní (FMV) nebo druhé ranní (SMV) moči bez konzervač ních prostředků. Doporučuje se moč odebírat před 10. hodinou ranní, aby se zamezilo možnému vlivu odchylek v rámci dne. Vzorky skladujte v chladu při teplotě 28 C p ři skladování kratším 7 dnů, při delším skladování zmrazte na teplotu 20 C. Vzorky opakovaně nerozmrazujte a nezmrazujte více než 5krát. Zamezte delšímu působení svě tla, zejména pak slunečního zá ření. Během obvyklého zpracování nemá běžné laboratorní světlo na vzorky žádný vliv. Při sledování léčby odeberte vzorky moči pro stanovení počátečních hodnot ještě pře zahájením léčby. Vzorky pro následné srovnání odebírejte ve stejnou dobu, jako počáteční vzorek. POSTUP STANOVENÍ Před zahájením stanovení si přečtěte celý návod. Před uskutečněním testu si přečtěte PŘÍPRAVU REAGENCIÍ. POZNÁMKA K POSTUPU: Stanovení Metra DPD je citlivé na zp ůsob promývání. Promývací krok je t řeba ukončit do 2 minut. Pokud promývání nelze ukončit do 2 minut, řiďte se Pokyny pro speciální promývání v částech PŘÍPRAVA REAGENCIÍ a Promývání. Podle počtu proužků, které budete používat, stanovte potřebné množství jednotlivých reagencií. Počet proužků Počet vzorků (stanovených dvojmo) Enzymový konjugát (ampulka) 1 1 2* 2* Substrát (láhev) 1 1 2* 2* Promývací pufr 1X (ml) *Při použití více než jedné lahve nebo ampulky před použitím smíchejte jejich obsah a důkladně promíchejte. Inkubace vzorků/enzymového konjugátu 1. Vzorky, standardy a kontroly zřeďte v poměru 1:10 pufrem pro stanovení (např. 50 µl vzorku µl pufru pro stanovení). 2. Vyjměte ze sáčku stojánek s proužkovými zásobníky a požadovaný počet potažených proužků (Viz tabulka). Sáček obsahující nepoužité proužky poté důkladně uzavřete. 3. Požadovaný počet potažených proužků vložte do zásobníkového stojánku. Proužky označte, aby při jejich náhodném uvolnění ze stojánku nedošlo k jejich záměně. 4. Do každého zásobníku potažených proužků přidejte 50 µl zředěného standardu, kontroly nebo vzorku. Tento krok je třeba ukončit do 30 minut. 5. Enzymový konjugát připravte nejvýše 2 hodiny před použitím. Každou požadovanou ampulku (viz tabulka) enzymového konjugátu rekonstituujte přidáním 7 ml pufru pro stanovení. Do doby použití skladujte enzymový konjugát při teplotě 28 C. 6. Do každého zásobníku přidejte 100 µl rekonstituovaného enzymového konjugátu. Proužky přikryjte dodaným krytem. Nechte inkubovat 2 hodiny (± 5 minut) při teplotě 28 C. Tento inkubační krok provádějte v temnu. 7. Roztok pracovního substrátu připravte nejvýše 1 hodinu před použitím. Do každé lahve se substrátovým pufrem o teplotě C vložte po jedné substrátové tabletě (viz tabulka). Tablety nechte 3060 minut rozpouštět. Lahve řádně protřepejte, aby se obsah úplně promíchal. Promývání 8. Zředěním koncentrovaného promývacího pufru 10X v poměru 1:10 deionizovanou vodou připravte požadované množství promývacího pufru 1X (viz tabulka). Proužky ručně obraťte/vyberte. Do každého zásobníku přidejte alespoň 250 µl promývacího pufru 1X a proužky ručně obraťte/vyberte. Postup ještě dvakrát zopakujte, aby promývání proběhlo celkem třikrát. Po posledním promytí nechte proužky důkladně oschnout na papírových utěrkách. Když jsou pružky otočené, opatrně otřete spodek proužků papírovým ručníkem co nepouští

3 Optical Density (405 nm) chloupky, aby byl spodek těchto proužků čistý. Pokyny pro speciální promývání: Postupujte podle výše uvedených bodů za použití studeného (28 C) promývacího pufru 1X. Po posledním promytí nechte proužky sušit 510 minut na papírovém ručníku než přidáte substrát. Inkubace substrátu 9. Do každého zásobníku přidejte 150 µl roztoku pracovního substrátu. 10. Nechte inkubovat 60 minut (± 5 minut) při teplotě 2028 C. Ukončení/Odečtení 11. Do každého zásobníku přidejte 100 µl ukončovacího roztoku. Ukončovací roztok přidávejte stejným způsobem a ve stejných časových intervalech jako roztok substrátu. 12. Odečtěte optickou hustotu při 405 nm. V zásobnících nesmí být žádné větší bublinky a spodek proužků musí být čistý. Proužky je nutno odečíst do 15 minut od přidání ukončovacího roztoku. 13. Výsledky testu Metra DPD zpracujte pomocí softwaru určujícího koncentraci pomocí rovnice aproximace kalibrační křivky se 4 parametry. Rovnice: y = (AD)/(1 + (x/c)^b) + D 14. Koncentraci vzorků a kontrol stanovte z kalibrační křivky. 15. Kontrolní hodnoty by měly být v rámci rozmezí uvedeném na certifikátu analýzy dodaném se soupravou. KONTROLA KVALITY Certifikát analýzy přiložený k této soupravě je specifický pro danou šarži a slouží k ověření, zda jsou výsledky naměřené ve vaší laboratoři obdobné jako výsledky získané ve společnosti Quidel. Uvedené jsou hodnoty optické hustoty, které mají sloužit pouze jako vodítko. Výsledky stanovené vaší laboratoří se mohou lišit. Rozmezí hodnot kontroly kvality jsou rovněž uvedena. Kontrolní hodnoty mají sloužit ke kontrole správnosti křivky a hodnot naměřených ve vzorku. Každá laboratoř si má určit vlastní parametry př ijatelného rozmezí výsledků stanovení. Pokud se kontrolní hodnoty nachází MIMO přijatelného rozmezí určeného vaší laboratoří, výsledky stanovení je nutné pokládat za nevěrohodné a stanovení vzorku je třeba opakovat. Pokud je hodnota optické hustoty standardu A testu Metra DPD nižší než 0,8, výsledky stanovení je nutné pokládat za nevěrohodný a stanovení vzorku je třeba opakovat. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Výsledky získané pomocí testu Metra DPD je třeba upravit o rozdíly v koncentraci moči podělením hodnoty DPD (nmol/l) hodnotou kreatininu (mmol/l) pro každý vzorek (kreatinin mg/dl x 0,088 = mmol/l). Konečný výsledek bude vyjádřený v nmol DPD/mmol kreatininu. Standardní množství DPD: 0, 3, 10, 30, 100, 300 nmol/l OMEZENÍ METODY Stanovení Metra DPD se používá k indikaci resorpce kostní tkáně, není ale určeno k předpovědi vývoje osteoporózy nebo náchylnosti ke zlomeninám. Použití tohoto stanovení není rovn ěž vhodné při hyperparatyroidizmu nebo hypertyroidizmu. Při monitorování léčby pomocí testu Metra DPD můžou být výsledky stanovení matoucí u pacientů trpících chorobami, které ovlivňují resorpci kostní tkán ě jako jsou metastázy na kostech, a také výše uvedenými onemocněními a stavy. Výsledky stanovení Metra DPD je třeba interpretovat v souvislosti s klinickým nálezem a ostatními diagnostickými výsledky a neměly by být jediným rozhodujícím faktorem pro zahájení nebo změnu léčby. HODNOTY NAMĚŘENÉ VE VZORCÍCH Referenční rozmezí pro stanovení Metra DPD byla určena pomocí vzorků od zdravých mužů (n = 121) a zdravých žen p řed menopauzou (n = 312) ve věku od 25 let. Definice zdravého jedince pro účely stanovení referenčních rozmezí je: V zásadě zdravý člověk bez onemocnění kostí a bez endokrinní nebo chronické choroby Žena s pravidelným menstruačním cyklem (ženy) Netěhotná a nekojící žena (ženy) Osoba, která v současnosti neužívá žádné léky o kterých se ví, že ovlivňují kostní metabolizmus (např. kortikosteroidy, analogy GnRH, antikonvulziva, heparin, léky na štítnou žlázu) Naměřené hodnoty můžou být ovlivněny skutečnostmi jako jsou nízká produkce estrogenu, nízký přísun vápníku, nedostatečná fyzická aktivita, nebo chorobami, které ovlivňují metabolizmus kostí jako jsou osteoporóza, Pagetova choroba, hyperparatyroidizmus, hypertyroidizmus a metastázy na kostech. Nedostatek estrogenu u žen v postmenopauzálním období může způsobit zvýšenou resorpci kostní tkáně. K interpretaci výsledků u žen v postmenopauzálním období se doporučuje použít referenční rozmezí odpovídající období před menopauzou. Každá laboratoř by si měla vytvořit vlastní normální referenční rozmezí. Rozmezí jsou vyjádřena jako neparametrické referenční intervaly (9 interval spolehlivosti). Střední Standardní Věk (roky) hodnota odchylka Rozmezí (nmol DPD/mmol kreatin) Ženy ,0 1,4 3,0 7,4 Muži ,8 1,0 2,3 5,4 Variabilita výsledků jednoho jednotlivého jedince byla stanovena ze vzorků moči od 49 zdravých osob odebíraných pět dní (nejdoucích po sobě) v rámci dvou týdnů. Průměr podélné variace jednotlivých jedinců byl 15,. Variabilitu výsledků různých jedinců se odráží ve výše uvedených neparametrických referenčních intervalech. ZNAKY METODY Specificita protilátek Monoklonální protilátka proti DPD vykazuje selektivní, vysokou afinitu vůči volnému DPD. Vázání na DPD peptidy a na volný pyridinolin nebo na peptid navázaný pyridinolin (PYD) je zanedbatelné. % Reaktivita Volný DPD 10 Volný PYD < 1% PYD/DPD peptidy 1000 mol. hm. < mol. hm. < 2. Deoxypyridinoline (nmol/l) Citlivost Minimální množství DPD zjistitelné pomocí testu Metra DPD je 1,1 nmol/l, určené horním limitem 3 standardních odchylek v studii přesnosti s nulovým standardem. Typická kalibrační křivka

4 < < Zpětná výtěžnost zpětná výtěžnost s přídavkem Zpětná výtěžnost s přídavkem byla stanovena přidáním známého množství purifikovaného DPD do vzorků moči s různým množstvím endogenního DPD. Charakteristické výsledky jsou uvedeny níže. Naměřená Zpětná Endogenní Přídavek Vzorek hodnota výtěžnost (nmol/l) (nmol/l) (nmol/l) 1 3,1 27,3 32, ,2 27,3 38, ,2 27,3 44,9 98 Zpětná výtěžnost linearita Linearita byla určena sériovým řed ěním vzorků a porovnáním naměřených hodnot s hodnotami očekávanými. Charakteristické výsledky jsou uvedeny níže. Vzorek Poměr Naměřená Očekávaná Zpětná ředění hodnota hodnota výtěžnost (nmol/l) (nmol/l) 1 čistý 65,5 1:2 31,8 32,8 97 1:4 15,4 16, čistý 84,6 1:2 39,3 42,3 93 1:4 19,4 21, čistý 132,6 1:2 65,6 66,3 99 1:4 30,2 33,2 91 1:8 16,8 16,6 101 Přesnost Přesnost v rámci stanovení byla určena pro 21 replikátů ze 3 vzorků na 2 proužcích z každé ze 3 šarží souprav (celkem 6 proužků). Přesnost mezi jednotlivými stanoveními byla určena pro 3 vzorky stanovené na 9 samostatných proužcích z každé ze 3 šarží souprav (celkem 27 proužků). Hodnoty naměřené na níže uvedených vzorcích představují rozmezí hodnot v nmol/l. Pro ženu s koncentrací kreatininu 4,5 mmol/l, vzorky 13 odpovídají spodní normální, horní normální a zvýšené resorpci (2,4 nmol/mmol, 6,7 nmol/mmol a 38,8 nmol/mmol, v uvedeném pořadí). Variační Variační koef. DPD (nmol/l koef. v rámci mezi Vzorek DPD) stanovení 1 stanoveními 2 % % 1 10,7 8,4 4,8 2 30,0 4,3 4, ,7 5,5 3,1 1 2 n=21 n=9 testů Stř ední (± 1standardní odchylka) počáteční koncentrace DPD (7,56 ± 2,27 vs. 7,94 ± 3,25 nmol/mmol, p = 0,304) a BMD bederní páteř e (0,97 ± 0,17 vs. 0,97 ± 0,15 g/cm 2, p = 0,792) byly obdobné pro skupinu CTL i HRT. Rozdělení hodnot DPD naměřených na začátku zkoušky u HRT a CTL skupiny v procentech jedinců s odpovídající koncentrací se nachází na obr. 1. Obr. 1: Rozdělení koncentrace DPD na začátku zkoušky Baseline CTL 3 Baseline HRT 2 2 Hodnoty koncentrace DPD po 12 m ěsících byly podstatně nižší u skupiny HRT než CTL (5,27 ± 1,78 vs. 8,08 ± 3,63 nmol/mmol, p < 0,00001). Pravděpodobnost, že koncentrace DPD u osob ze skupiny HRT bude po 12 měsících 7,4 nmol/mmol (89% vs. 51%, p < 0,00001) byla vyšší než u osob ze skupiny CTL, i když na začátky byla tato procenta pro obě skupiny obdobná (CTL 56%, HRT 53%, 7,4 nmol/mmol). Rozdělení hodnoty DPD naměřené po 12 měsících u HRT a CTL skupin se nachází na obr. 2. Obr. 2: Rozdělení koncentrace DPD po 12 měsících léčby estrogenem/progestinem (HRT) nebo podávání placeba (CTL) month CTL 12 month HRT KLINICKÉ STUDIE Použití testu Metra DPD ke sledování hormonální antiresorpční léčby u žen v postmenopauze Spolehlivost a účinnost testu Metra DPD určeného ke sledování změn koncentrace DPD vyloučeného do moči v souvislosti s estrogenenovou/progestinovou antiresorpční léčbou byla prokázána úspěšnou kontrolovanou zkouškou s náhodným rozdělením provedenou na různých místech. Zvýšená resorpce kostní tkáně a významný úbytek kostní hmoty č asto souvisí s nedostatkem estrogenu v postmenopauzálním období. Nahrazení chybějícího estrogenu se ukázalo být ú činným způsobem snižujícím kostní resorpci a chránícím stávající kostní hmotu Předmětem zkoušek byly ženy v postmenopauzálním období ve věku 45 až 64 let (střední hodnota 56 ± 4 roky), které byly v průb ěhu posledních maximálně 10 let v přirozené, nebo chirurgickým zákrokem vyvolané, menopauze. Na začátku byly vhodné osoby náhodně rozděleny buď do skupiny aktivní léčby (HRT): Premarin (0,625 mg denně) s placebo progestinem, Premarin (0,625 mg denně) a aktivní progestin (Provera 2,5 mg/den nepř etržitě, Provera 10 mg/den periodicky, nebo mikromletý progesteron 200 mg/den periodicky), anebo do kontrolní skupiny (CTL): placebo estrogen a placebo progestin. Na začátku a po 12 měsících byly od všech osob odebrány vzorky první nebo druhé ranní moči. Výsledky získané pomocí testu Metra DPD byly korigovány pomocí kreatininu o rozdíly v koncentraci moči a vyjádřeny v nmol DPD/mmol kreatininu.

5 < < to 40.1% 40.0 to 30.1% 30.0 to 15.1% 15.1 to 0.1% 0.0 to 9.9% 10.0 to 19.9% 20.0 to 29.9% 30.0 to 39.9% 40.0 to 49.9% 50. < Proportion of Stř ední (± 1 standardní odchylka) koncentrace DPD u osob ze skupiny CTL se po 12 měsících mírně zvýšila oproti výchozím hodnotám na + 11,7% (± 49,7%) (p = 0,278), zatímco koncentrace DPD u osob ze skupiny HRT se po 12 měsících oproti výchozím hodnotám snížila na 29,1 ± 23,8% (p < 0,0001). Rozdělení procentních změn oproti počátečním hodnotám koncentrace DPD po 12 měsících u skupin HRT a CTL je zobrazeno na obr. 3. Obr. 3: Rozdělení procentní změny koncentrace DPD po 12měsíční léčbě estrogenem/progestinem (HRT) nebo podávání placeba (CTL) CTL Stř ední (± 1 standardní odchylka) počáteční koncentrace DPD (7,35 ± 3,30 vs. 7,74 ± 3,47 nmol/mmol, p = 0,278) a hodnoty LSBMD (0,75 ± 0,09 vs. 0,74 ± 0,10 g/cm 2, p = 0,426) byly obdobné pro skupinu ALN i CTL. Rozdělení počátečních hodnot DPD pro skupiny ALN a CTL jsou zobrazeny na obr Obr. 4: Rozdělení počátečních hodnot DPD Baseline CTL Baseline ALN 2 HRT % Change V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty BMD bederní páteře, které po 12 měsících dosáhly osoby ze skupiny HRT ve srovnání se skupinou CTL (p < 0,00001). Tabulka 1. Změny BMD bederní páteře (stř. hodnota ± standardní odchylka) n Počáteční Hodnota po hodnota 12 měsících (g/cm 2 ) (g/cm 2 ) CTL 57 0,97±0,17 0,95±0,17 1,6±2,7 HRT 244 0,97±0,15 1,01±0,15 +3,7±2,7 Tyto výsledky ukazují, že test Metra DPD je spolehlivý a účinný pro sledování antiresorpčního účinku hormonální substituční léčby žen v postmenopauzálním období. Použití testu Metra DPD ke sledování antiresorpční bisfosfonátové léčby osteoporózy Spolehlivost a účinnost testu Metra DPD určeného ke sledování změn koncentrace DPD vyloučeného do moči v souvislosti s aminobisfosfonátovou (alendronátovou) antiresorpční léčbou byla prokázána úspěšnou kontrolovanou zkouškou s náhodným rozdělením provedenou na různých místech. Předmětem zkoušky byly ženy v postmenopauzálním období ve vě ku 45 až 84 let (střední hodnota 64 ± 7 let) s diagnózou osteoporózy (stanovené na základě klinické prezentace nebo základní minerální hustoty kostí bederní páteře [LSBMD] vyšší než 2,5 krát standardní odchylka pod střední hodnotou pro dospělé ženy před menopauzou). Na počátku byly vhodné osoby náhodně rozděleny do skupin, které dostávaly buď 10 mg alendronátu a 500 mg vápníku denně (ALN) nebo 500 mg vápníku denně (CTL). Vzorky druhé ranní moči byly od všech osob odebrány na začátku zkoušky, a pak po 3, 6 a 12 měsících. Výsledky získané pomocí testu Metra DPD byly korigovány pomocí kreatininu o rozdíly v koncentraci moči a vyjádřeny v nmol DPD/mmol kreatininu. Hodnoty DPD byly podstatn ě nižší ve skupině ALN než CTL po 3 měsících (5,45 ± 2,61 vs. 7,56 ± 3,08 nmol/mmol, p < 0,00001), 6 měsících (4,83 ± 1,94 vs. 7,09 ± 3,33 nmol/mmol, p < 0,00001) i 12 měsících (4,78 ± 1,75 vs. 6,73 ± 2,98 nmol/mmol, p < 0,00001). Po 3, 6, a 12 měsících mělo 84%, 89% a 91% (v uvedeném pořadí) osob ze skupiny ALN hodnoty koncentrace DPD 7,4 nmol/mmol. U osob ze skupiny ALN byla vyšší pravděpodobnost než u CTL, že hodnoty koncentrace DPD budou v každém časovém úseku 7,4 nmol/mmol (p = 0,002), i když vzájemný poměr obou skupin na začátku byl obdobný (CTL 60,4%, ALN 57,8% 7,4 nmol/mmol, v uvedeném pořadí). Rozdělení hodnot DPD ve skupinách ALN a CTL po 12 měsících je zobrazeno na obr. 5. Obr. 5: Rozdělení koncentrace DPD po 12 měsících léčby alendronátem (ALN) nebo vápníkem (CTL) month CTL 12 month ALN Střední (± 1 standardní odchylka) hodnoty koncentrace DPD u osob ze skupiny CTL postupně klesaly z počáteční hodnoty na 4,9% (± 34,9%) po 12 měsících (p = 0,003), což může odrážet mírný antiresorpční účinek vápníku. 15 Střední koncentrace DPD u osob ze skupiny ALN se snížila na 22,9 ± 37,4% po 3 měsících, 28,6 ± 25,8% po 6 měsících a 29,5 ± 26,7% po 12 měsících. Rozdělení procentních změn po 12 měsících vůči počátečním hodnotám DPD pro skupiny ALN a CTL jsou zobrazeny na

6 M e t r a D P D < to 40.1% 40.0 to 30.1% 30.0 to 15.1% 15 to 0.1% % % % % % 5 Proportion of Metra DPD obr. 6. Obr. 7 Obr. 6: Rozdělení procentní změny koncentrace DPD po 12 měsících léčby alendronátem (ALN) nebo vápníkem (CTL) HPLC PYD Zvýšené Nezvýšené Control Alendronate V jiné studii byly hodnoty naměřené pomocí testu Metra DPD porovnány v rámci smíšeného souboru 39 vzorků od zdravých jedinců a 69 vzorků od pacientů s Pagetovou chorobou. I když Pagetova choroba představuje model pro identifikaci aktivní kostní resorpce, někteří z pacientů z tohoto výzkumu podstupovali léčbu, nebo se mohli nacházet v remisi a nemuseli mít v čase odebírání vzorků zvýšenou kostní resorpci. V rámci této studie se zdraví jedinci pohybovali v rozmezí 2,3 až 6,4 nmol/mmol a pacienti s Pagetovou chorobou v intervalu 1,7 až 50,4 nmol/mmol. K definování optimální relativní citlivosti a specificity v daném souboru byla použita metoda ROC za použití diagnózy Pagetovy choroby jakožto klasifikační metody. Relativní citlivost a specificita jsou uvedeny v tabulce 4. Na obr. 8 je kontingenční tabulka dvě na dvě. Tabulka 4 % Change V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty BMD bederní páteře, které měly osoby ze skupiny ALN ve srovnání se skupinou CTL (p < 0,00001) po 12 měsících. Tabulka 2. Změny BMD bederní páteře (stř. hodnota ± standardní odchylka Počáteční Hodnota po n hodnota 12 měsících (g/cm 2 ) (g/cm 2 ) CTL 167 0,75 ± 0,09 0,74 ± 0,09 0,8 ± 3,3 ALN 156 0,74 ± 0,09 0,78 ± 0,10 +5,7 ± 4,2 Obr. 8 Metra DPD Relativní citlivost 91% Specificita 97% Pagetova choroba Ano Ne Tyto výsledky ukazují, že test Metra DPD je spolehlivý a účinný pro sledování antiresorpčního účinku aminobisfospfonátové (alendronátové) léčby jedinců s osteoporózou. Další studie Prostřednictvím klinických studiích bylo vyhodnoceno množství deoxypyridinolinu v moči naměřené pomocí testu Metra DPD versus množství určené HPLC analýzou 14 a klinickou diagnózou. První z těchto studií se uskutečnila na klinických výzkumných pracovištích na 54 vzorcích od zdravých dobrovolníků a 140 vzorcích od pacientů se známým kostním onemocněním (včetně osteoporózy, Pagetovy choroby, hyperparatyroidizmu a hypertyroidizmu). Tyto choroby se často pojí s nadměrným resorpcím kostní tkáně a tito jedinci byli pokládáni za rizikovou skupinu. Nepředpokládalo se však, že by všichni sledovaní jedinci měli při odběru vzorků zvýšenou kostní resorpci. Sto tři ze 140 pacientů s nějakým onemocněním nevykázalo zvýšené hodnoty množství pyridinolinu naměřeného pomocí HPLC. Hodnoty deoxypyridinolinu stanovené testem Metra DPD u zdravých jedinců se pohybovaly od 2,3 do 11,2 nmol/mmol a u pacientů to bylo od 1,2 do 37,3 nmol/mmol. V rámci studie bylo stanovení Metra DPD porovnáno s výzkumnou metodou měření pyridinolinu pomocí HPLC 14. Prahové množství pro HPLC metodu bylo stanoveno ve studii, která zahrnovala 84 zdravých jedinců, a to 50 nmol/mmol pro muže a 60 nmol/mmol pro ženy (9 horní hranice intervalu spolehlivosti pro každé pohlaví). K definování optimální relativní citlivosti a specificity v uvedeném souboru byla aplikována metoda ROC (receiver operating characteristic) za použití zvýšeného množství pyridinolinu určeného pomocí HPLC jakožto klasifikační metody. Relativní citlivost a specificita jsou uvedeny v tabulce 3. V kontingenční tabulce dvě na dvě je uveden počet jedinců v každé klasifikační skupině (tabulka 7). Tabulka 3 Metra DPD Relativní citlivost 69% Specificita 87% ODKAZY 1. Seyedin SM, Rosen DM. Matrix Proteins of the Skeleton. Curr.Opin.Cell Biol. 1990;2: Delmas PD. Biochemical markers for the assessment of bone turnover. In: Riggs BL, Melton LJ,III (eds): Osteoporosis: etiology, diagnosis, and management. Philadelphia: LippincottRaven Publishers, 1995, pp Seibel MJ, Robins SP, Bilezikian JP. Urinary pyridinium crosslinks of collagen. Specific markers of bone resorption in metabolic bone disease. Trends Endocrinol.Metab. 1992;3: Delmas PD, Schlemmer A, Gineyts E, Riis B, Christiansen C. Urinary excretion of pyridinoline crosslinks correlates with bone turnover measured on iliac crest biopsy in patients with vertebral osteoporosis. J.Bone Miner.Res. 1991;6: Eastell R, Colwell A, Hampton L, Reeve J. Biochemical markers of bone resorption compared with estimates of bone resorption from radiotracer kinetic studies in osteoporosis. J.Bone Miner.Res. 1997;12: Colwell A, Russell RG, Eastell R. Factors affecting the assay of urinary 3hydroxypyridinium crosslinks of collagen as markers of bone resorption. Eur.J.Clin.Invest. 1993;23: Riggs BL. Overview of osteoporosis. West.J.Med. 1991;154: Consensus Development Statement. Who are candidates for prevention and treatment for osteoporosis? Osteoporosis Int. 1997;7: Bush TL, Wells HB, James MK, Barrett Connor E, Marcus R, Greendale G, Hunsberger S, McGowan J. Effects of Hormone Therapy on Bone Mineral Density: Results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) trial. J.Am.Med.Assoc. 1996;276(17):

7 10. Hesley RP, Shepard KA, Jenkins DK, Riggs BL. Monitoring estrogen replacement therapy and identifying rapid bone losers with an immunoassay for deoxypyridinoline. Osteoporosis Int. 1998;8: Chesnut CH,III, McClung MR, Ensrud KE, et al. Alendronate treatment of the postmenopausal osteoporotic woman: Effect of multiple dosages on bone mass and bone remodeling. Am.J.Med. 1995;99: Devogelaer JP, Broll H, CorreaRotter R, et al. Oral alendronate induces progressive increases in bone mass of the spine, hip, and total body over 3 years in postmenopausal women with osteoporosis. Bone 1996;18: Robins SP, Woitge H, Hesley R, Ju J, Seyedin S, Seibel MJ. Direct enzymelinked immunoassay for urinary deoxypyridinoline as a specific marker for measuring bone resorption. J.Bone Miner.Res. 1994;9: Pratt DA, Daniloff Y, Duncan A, Robins SP. Automated analysis of the pyridinium crosslinks of collagen in tissue and urine using solidphase extraction and reversedphase highperformance liquid chromatography. Anal.Biochem. 1992;207: Reid IR, Ames RW, Evans MC, Gamble GD, Sharpe SJ. Longterm effects of calcium supplementation on bone loss and fractures in postmenopausal women: A randomized controlled trial. Am.J.Med. 1995;98: Centers for Disease Control. Recommendations for prevention of HIV transmission in healthcare settings. MMWR 1987;36 (suppl no. 2S):001. Covered by U.S. Patent Nos. 5,620,861, 5,700, 694, 6,121, 002, and 5,283,197. TECHNICKÁ PODPORA S objednávkou, nebo žádostí o technickou podporu, se, prosím, obraťte na zástupce firmy Quidel na čísle nebo , od pondělí do pátku mezi 8:00 a 17:00 (tichomořské časové pásmo). Objednávky lze také faxovat na číslo Mimo území Spojených států Vám služby poskytne Váš místní prodejce. KATALOGOVÉ Č. REF 8007 Metra DPD EIA Kit AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE Quidel Deutschland GmbH Betrieb Marburg Emilv.BehringStraße 76 Gebäude M Marburg QUIDEL CORPORATION Worldwide Headquarters McKellar Court San Diego, CA USA BIOVENDOR LABORATORNÍ MEDICÍNA A.S. Karásek 1767/1, Brno, Česká republika Tel: M (2003/11)

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F E konzervační prostředek. F Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace C-terminal propeptidu kolagenu typu I (CICP) v séru Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické použití. RYCHLÝ

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Kdy se dozvíte, že vaši pacienti s osteoporózou odpovídají na léčbu? Kostní markery vám to potvrdí již po 90 dnech.

Kdy se dozvíte, že vaši pacienti s osteoporózou odpovídají na léčbu? Kostní markery vám to potvrdí již po 90 dnech. Kdy se dozvíte, že vaši pacienti s osteoporózou odpovídají na léčbu? Kostní markery vám to potvrdí již po 90 dnech. Lepší řízení léčby pacientů s časným monitorováním terapie Pět základních pilířů optimální

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Markery kostního metabolizmu

Markery kostního metabolizmu Markery kostního metabolizmu MUDr. Richard Pikner, Ph.D. Odbor klinických laborato í, Oddělení kostního metabolizmu Klatovská nemocnice, a. s. Osteoblasty Osteoklast Rezorpční lakuna Osteocyty Remodelační

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru

FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru Obj. číslo: 53020 96 testů kompletní souprava Účel použití Folikuly stimulující hormon (FSH) je glykoproteinový

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin Card Jednokrokový kazetový test pro diagnostiku kalprotektinu Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, ČR,

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele

Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Pyroquant 1. LAL 1.1. PYROTELL : Gelová metoda (Metoda A a B, EP) Jednotlivé testy, lahvičky 12 x 75 mm (10 lahviček v balení) Citlivost 20003A PYROTELL : 0.2 ml LAL / lahv. 0.03 EU / ml 20006A PYROTELL

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D.

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno, *Ústav informatiky AV ČR, Praha

Více

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST E.coli O157:H7 (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Estriol ELISA test pro kvantitativní stanovení estriolu v lidském séru nebo plazmě

Estriol ELISA test pro kvantitativní stanovení estriolu v lidském séru nebo plazmě Estriol ELISA test pro kvantitativní stanovení estriolu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55040 96 testů kompletní souprava Účel použití Estriol (1, 3, 5(10)-estratrien-3, 16α, 17ß-triol; E3) reprezentuje

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích

Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích C-peptide K6220 96 Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS Se všemi dotazy se, prosím, obraťte na místní

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Za Tratí 686 190 00 Praha 9 (Česká republika) Tel: 283 109 137 Fax: 283 109 132 www.diagnostica.cz, info@diagnostica.cz

Za Tratí 686 190 00 Praha 9 (Česká republika) Tel: 283 109 137 Fax: 283 109 132 www.diagnostica.cz, info@diagnostica.cz BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. Identifikace výrobku a výrobce: 1.1 Název výrobku / kód : Pefakit APC-R Factor V Leiden Controls / 502-21 1.2 Doporučené použití : Diagnostický kit pro použití In Vitro 1.3 Výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Rapid-VIDITEST Legionella

Rapid-VIDITEST Legionella Rapid-VIDITEST Legionella Jednokrokový kazetový test pro detekci Legionella pneumophila ze vzorku moči Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST Salmonella Card

Rapid-VIDITEST Salmonella Card Rapid-VIDITEST Salmonella Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Salmonella spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice, Česká

Více

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy.

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy. We take care of our customers Výrobky CARE jsou určené pro zásobování našich zákazníků na celém světě vysoce kvalitními spotřebními materiály, příslušenstvím a speciálními soupravami. Řada výrobků CARE

Více