H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem."

Transkript

1 Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace deoxypyridinolinových můstků (DPD) v lidské moči Pro in vitro diagnostické použití RYCHLÝ NÁVOD K PROVEDENÍ STANOVENÍ 1. Přidejte 50 µl zředěných (1:10) standardů, kontrol a vzorků. 2. Přidejte 100 µl studeného enzymového konjugátu. 3. Nechte inkubovat v temnu 2 hodiny ± 5 minut při teplotě 28 C. 4. Propláchněte 3krát promývacím pufrem 1X. 5. Přidejte 150 µl roztoku pracovního substrátu o teplotě 2028 C. 6. Nechte inkubovat 60 ± 5 minut při teplotě 2028 C. 7. Přidejte 100 µl ukon čovacího roztoku a odečtěte hodnotu optické hustoty při 405 nm. POUŽITÍ Metra DPD je test určen ke stanovení koncentrace deoxypyridinolinových (DPD) můstků vylou čených do lidské moči, jakožto ukazatele resorpce (vstřebávání) kostní tkáně. Zvýšené množství DPD v moči poukazuje na zvýšenou resorpci kostní tkáně. Stanovení DPD je pomů ckou při sledování změn kostní tkáně u žen v postmenopauzálním období, které podstupují hormonální nebo bisfosfonátovou antiresorpční léčbu, a u osob s diagnózou osteoporózy. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ Přibližně 9 organické kostní matrix př edstavuje kolagen typu I, protein s trojitou šroubovicí. 1 Kostní kolagen typu I je sesítěný specifickými molekulami, které poskytují pevnost a houževnatost. Sesítění zralého kolagenu typu I v kostech tvoří pyridiniové můstky pyridinolin (PYD) a deoxypyridinolin (DPD). 1,2 DPD se tvoří enzymatickým působením lysyl oxidázy na aminokyselinu lysin. 3 DPD je do cirkulace uvolňován během resorpčního procesu kostní tkáně. 25 Močí je DPD vylučován v nemetabolizované podobě a není závislý na typu stravování 6, tudíž je vhodný k diagnostice. V kostech se neustále odehrává metabolický proces zvaný remodeling přestavba kostí. 2,7 Tento proces zahrnuje degradaci resorpci kostní tkáně zprostředkovanou činností osteoklastů, a stavební proces tvorbu kostí zprostředkovaný činností osteoblastů. 2,7 Remodeling je potřebný pro udržování a celkové zdraví kostí a jeho dvě fáze jsou těsně svázané. To znamená, že resorpce a tvorba kostí jsou v rovnováze. U abnormálního kostního metabolizmu se provázání těchto dvou fází kostní přestavby poruší. Když pak resorpce převýší tvorbu dochází k čisté ztrátě kostní hmoty. 7 Stanovení specifických produktů degradace kostní matrix pak poskytuje analytické údaje o míře kostního metabolizmu. 2,4,5 Osteoporóza je metabolické kostní onemocnění charakterizované abnormální přestavbou kostí. Jde o systémovou kostní chorobu charakterizovanou řídkou kostní hmotou a mikroarchitektonickým chátráním kostní tkáně s následnou zvýšenou náchylností ke zlomeninám. 8 Nejběžnější typ osteoporózy se vyskytuje u žen v postmenopauze a je zapříčiněn nedostatkem estrogenu v důsledku ukončení činnosti vaje čníků. 7 Obnova množství estrogenu typického pro období před menopauzou pomocí substituční terapie zabraňuje ztrátě kostní hmoty a osteoporóze. 710 Obnova množství estrogenu typického pro období před menopauzou pomocí substituční terapie zabraňuje ztrát ě kostní hmoty a osteoporóze. 712 Osteoporóza může rovněž být výsledkem vytvoření neadekvátní maximální kostní hmoty během období růstu. Jedná se o nerovnováhu přestavby kostí související s věkem, kdy dochází k čisté převaze. Osteoporózu můžou rovněž zapříčinit četné klinické stavy a terapie, které vyvolávají ztrátu kostní hmoty nebo nerovnováhu přestavby kostí. 7 Patří sem endokrinní onemocnění jako např. hypogonádizmus, hypertyroidizmus, hyperparatyroidizmus a hyperkortisolizmus, dále také choroby zažívacího traktu související s výživou a metabolizmem minerálů, onemocnění pojivových tkání, vícečetné myelomy, chronická nepohyblivost, alkoholizmus nebo kouření a chronická heparinová nebo kortikosteroidní terapie. 7 Dalšími onemocněními, které se projevují abnormální kostní přestavbou jsou Pagetova choroba a karcinomy s metastázemi do kostí. 3 U stanovení Metra DPD byla k získání monoklonální protilátky, která vykazuje specificitu vůč i DPD použita technologie protilátek. 13 Specificita monoklonální protilátky použité v stanovení Metra DPD umožňuje jednoduché, praktické, reprodukovatelné a přímé stanovení množství DPD v moči. PRINCIP Metra DPD je imunochemická reakce probíhající formou mikrotitru na proužku, při které se k zachycení DPD ze vzorku používá monoklonální protilátka proti DPD nanesená na proužku. DPD ve vzorku soutě ží s konjugovanou DPD alkalickou fosfatázou o protilátku a reakce je detekována pomocí pnpp substrátu. Hodnoty stanovené prostřednictvím testu Metra DPD jsou korigovány pomocí kreatininu, aby byla zohledněna koncentrace vzorku v moči. DODANÝ MATERIÁL A REAGENCIE 96 testů ke stanovení koncentrace deoxypyridinolinových můstků Souprava Metra DPD EIA obsahuje: A DPD standardy A F položky 4203 až 4208 po 0,3 ml (A = 0, B = 3, C = 10, D = 30, E = 100, F = 300 nmol/l DPD) B DPD purifikovaný z hovězích kostí v kyselině fosforečné 10 mmol/l s C azidem sodným (0,0) jako konzervačním prostředkem. D E F L Vysoká/nízka kontrola položky 4209, 4210 po 0,3 ml DPD purifikovaný z hovězích kostí v kyselině fosforečné 10 mmol/l s H azidem sodným (0,0) jako konzervačním prostředkem. Potažené proužky položka 4661 po 12 ks Purifikovaná myší monoklonální protilátka proti DPD adsorbovaná na proužkových zásobnících. Ukončovací roztok položka ml 1N NaOH Promývací pufr 10X položka ml Neiontový detergent v pufrovém roztoku obsahující azid sodný (0,0) jako konzervační prostředek. Pufr pro stanovení položka ml Neiontový detergent v pufrovém roztoku obsahující azid sodný (0,0) jako konzervační prostředek. Substrátový pufr položka x 10 ml Roztok dietanolaminu a chloridu horečnatého obsahující azid sodný (0,0) jako konzervační prostředek. Substrátové tablety položka x 20 mg pnitrofenyl fosfát Enzymový konjugát položka 4202 po 3 ks Lyofilizovaný DPD purifikovaný z hovězích kostí konjugovaný s alkalickou fosfatázou s obsahem pufrových solí a stabilizátorů. Kryt na proužky položka 0047 po 3 ks MATERIÁL DODÁVANÝ ZVLÁŠŤ Mikropipety na µl Pomůcky vhodné k měření objemu v rosahu 7300 ml Nádobka na ředění promývacího pufru Zkumavky na ředění vzorků, standardů a kontrol Deionizovaná nebo destilovaná voda Snímač proužků schopný snímat při vlnové délce 405 nm

2 Software pro aproximaci kalibrační křivky se 4 parametry Hodnoty koncentrace kreatininu (mmol/l) pro vzorky moči UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Pro in vitro diagnostické použití. 2. Se vzorky nakládejte, jako by byly potenciálně infekční. Při práci se všemi komponenty a vzorky od pacientů se řiďte obecnými pravidly bezpečnosti práce. 3. Nádoby a jejich nepoužitý obsah likvidujte v souladu s federálními, státníma a místními předpisy. 4. Dodané reagencie použijte jako ucelenou soupravu před datem expirace vyznačeným na štítku na obalu. 5. Reagencie skladujte v souladu s uvedenými pokyny. 6. V případě že je sáček propíchnutý, potažené proužky nepoužívejte. 7. Každý vzorek stanovte dvojmo. 8. 1N NaOH má korosivní účinek a může způsobit vážné popáleniny. Nepožívejte. Zamezte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Zasažené místo opláchněte vodou. Po požití vyhledejte lékaře. 9. Jako konzervační prostředek byl použit azid sodný. Náhodné požití nebo kontakt s pufrem obsahujícím azid sodný může způsobit podráždění kůže, očí a úst. Pufry používejte pouze k určenému účelu a zamezte kontaktu s kyselinami. Azid sodný může reagovat s olovem nebo mědí za vzniku vysoce výbušných azidů kovů. Likvidovaný materiál proto spláchněte větším množstvím vody, aby se zabránilo nahromadění azidu. 10. K zajištění včasného přísunu reagencií doporučujeme použít pipety s více kanálky nebo opakovací pipetovací přístroj. 11. Aby stanovení vzorků proběhlo správně je třeba přidávat přesné množství vzorku a standardu. Pipetujte pečlivě a používejte pouze kalibrované příslušenství. 12. Vzorky s koncentraci přesahující 300 nmol/l rozřeďte v pufru pro stanovení a stanovení opakujte. Zřeďovací poměr zahrňte do závěrečného výpočtu. 13. Toto stanovení je možné provést za použití jakékoliv schválené metody promývání. 14. Pokud nelze udržet teplotu místnosti na 2028 C a absorbance > 2,0 se neshoduje s Vaším snímačem proužků, sledujte vývoj substrátu v zásobnících standardu A. Reakci ukončete, když optická hustota dosáhne 1,21,5. Pak proužky odečtěte. 15. Standardy a kontroly jsou v roztoku kyseliny fosforečné 10 mmol/l. Zabraňte styku s kůží, očima a oblečením. Nepožívejte. Zasažené místo opláchněte vodou. Po požití vyhledejte lékaře. 16. Deoxypyridinolinové standardy, kontroly a enzymový konjugát jsou citlivé na světlo. Nevystavujte dlouho světlu, zejména přímému a nepřímému slunečnímu záření. Nepoužívané reagencie skladujte v temnu. Na vzorky a reagencie nemá významný vliv běžné umělé laboratorní světlo, pokud je s nimi nakládáno v souladu s Postupem stanovení. PŘÍPRAVA REAGENCIÍ Promývací pufr viz poznámka k postupu v části POSTUP STANOVENÍ Zředěním koncentrovaného promývacího pufru 10X (viz tabulka v části POSTUP STANOVENÍ) v poměru 1:10 deionizovanou vodou připravte požadované množství promývacího pufru 1X. Skladujte při teplotě C. Promývací pufr 1X spotřebujte do 21 dní od přípravy. Pokyny pro speciální promývání: Podle výše uvedeného postupu připravte promývací pufr 1X a do doby použití skladujte při teplotě 28 C. Enzymový konjugát Enzymový konjugát př ipravte nanejvýš 2 hodiny před použitím. Každou ampulku enzymového konjugátu rekonstituujte (viz tabulka) přidáním 7 ml pufru pro stanovení. Rekonstituovaný enzymový konjugát skladujte do doby použití při teplotě 28 C. Roztok pracovního substrátu Před zahájením stanovením je tř eba nechat substrátový pufr ustálit na teplotě 2028 C. (Doporučuje se nechat ustálit dvě hodiny až celou noc.) Roztok pracovního substrátu připravte nejvýše 1 hodinu před použitím. Do každé lahve se substrátovým pufrem o teplotě C vložte po jedné substrátové tabletě (viz tabulka). Tablety nechte rozpouštět 3060 minut. Lahve důkladně protřepejte, aby se obsah dokonale promíchal. SKLADOVÁNÍ Soupravu skladujte při teplotě 2 8 C. Nezmrazujte. Nepoužité reagencie skladujte při teplotě 2 8 C. ODEBÍRÁNÍ A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ Stanovení Metra DPD je možné provést za použití vzorků první ranní (FMV) nebo druhé ranní (SMV) moči bez konzervač ních prostředků. Doporučuje se moč odebírat před 10. hodinou ranní, aby se zamezilo možnému vlivu odchylek v rámci dne. Vzorky skladujte v chladu při teplotě 28 C p ři skladování kratším 7 dnů, při delším skladování zmrazte na teplotu 20 C. Vzorky opakovaně nerozmrazujte a nezmrazujte více než 5krát. Zamezte delšímu působení svě tla, zejména pak slunečního zá ření. Během obvyklého zpracování nemá běžné laboratorní světlo na vzorky žádný vliv. Při sledování léčby odeberte vzorky moči pro stanovení počátečních hodnot ještě pře zahájením léčby. Vzorky pro následné srovnání odebírejte ve stejnou dobu, jako počáteční vzorek. POSTUP STANOVENÍ Před zahájením stanovení si přečtěte celý návod. Před uskutečněním testu si přečtěte PŘÍPRAVU REAGENCIÍ. POZNÁMKA K POSTUPU: Stanovení Metra DPD je citlivé na zp ůsob promývání. Promývací krok je t řeba ukončit do 2 minut. Pokud promývání nelze ukončit do 2 minut, řiďte se Pokyny pro speciální promývání v částech PŘÍPRAVA REAGENCIÍ a Promývání. Podle počtu proužků, které budete používat, stanovte potřebné množství jednotlivých reagencií. Počet proužků Počet vzorků (stanovených dvojmo) Enzymový konjugát (ampulka) 1 1 2* 2* Substrát (láhev) 1 1 2* 2* Promývací pufr 1X (ml) *Při použití více než jedné lahve nebo ampulky před použitím smíchejte jejich obsah a důkladně promíchejte. Inkubace vzorků/enzymového konjugátu 1. Vzorky, standardy a kontroly zřeďte v poměru 1:10 pufrem pro stanovení (např. 50 µl vzorku µl pufru pro stanovení). 2. Vyjměte ze sáčku stojánek s proužkovými zásobníky a požadovaný počet potažených proužků (Viz tabulka). Sáček obsahující nepoužité proužky poté důkladně uzavřete. 3. Požadovaný počet potažených proužků vložte do zásobníkového stojánku. Proužky označte, aby při jejich náhodném uvolnění ze stojánku nedošlo k jejich záměně. 4. Do každého zásobníku potažených proužků přidejte 50 µl zředěného standardu, kontroly nebo vzorku. Tento krok je třeba ukončit do 30 minut. 5. Enzymový konjugát připravte nejvýše 2 hodiny před použitím. Každou požadovanou ampulku (viz tabulka) enzymového konjugátu rekonstituujte přidáním 7 ml pufru pro stanovení. Do doby použití skladujte enzymový konjugát při teplotě 28 C. 6. Do každého zásobníku přidejte 100 µl rekonstituovaného enzymového konjugátu. Proužky přikryjte dodaným krytem. Nechte inkubovat 2 hodiny (± 5 minut) při teplotě 28 C. Tento inkubační krok provádějte v temnu. 7. Roztok pracovního substrátu připravte nejvýše 1 hodinu před použitím. Do každé lahve se substrátovým pufrem o teplotě C vložte po jedné substrátové tabletě (viz tabulka). Tablety nechte 3060 minut rozpouštět. Lahve řádně protřepejte, aby se obsah úplně promíchal. Promývání 8. Zředěním koncentrovaného promývacího pufru 10X v poměru 1:10 deionizovanou vodou připravte požadované množství promývacího pufru 1X (viz tabulka). Proužky ručně obraťte/vyberte. Do každého zásobníku přidejte alespoň 250 µl promývacího pufru 1X a proužky ručně obraťte/vyberte. Postup ještě dvakrát zopakujte, aby promývání proběhlo celkem třikrát. Po posledním promytí nechte proužky důkladně oschnout na papírových utěrkách. Když jsou pružky otočené, opatrně otřete spodek proužků papírovým ručníkem co nepouští

3 Optical Density (405 nm) chloupky, aby byl spodek těchto proužků čistý. Pokyny pro speciální promývání: Postupujte podle výše uvedených bodů za použití studeného (28 C) promývacího pufru 1X. Po posledním promytí nechte proužky sušit 510 minut na papírovém ručníku než přidáte substrát. Inkubace substrátu 9. Do každého zásobníku přidejte 150 µl roztoku pracovního substrátu. 10. Nechte inkubovat 60 minut (± 5 minut) při teplotě 2028 C. Ukončení/Odečtení 11. Do každého zásobníku přidejte 100 µl ukončovacího roztoku. Ukončovací roztok přidávejte stejným způsobem a ve stejných časových intervalech jako roztok substrátu. 12. Odečtěte optickou hustotu při 405 nm. V zásobnících nesmí být žádné větší bublinky a spodek proužků musí být čistý. Proužky je nutno odečíst do 15 minut od přidání ukončovacího roztoku. 13. Výsledky testu Metra DPD zpracujte pomocí softwaru určujícího koncentraci pomocí rovnice aproximace kalibrační křivky se 4 parametry. Rovnice: y = (AD)/(1 + (x/c)^b) + D 14. Koncentraci vzorků a kontrol stanovte z kalibrační křivky. 15. Kontrolní hodnoty by měly být v rámci rozmezí uvedeném na certifikátu analýzy dodaném se soupravou. KONTROLA KVALITY Certifikát analýzy přiložený k této soupravě je specifický pro danou šarži a slouží k ověření, zda jsou výsledky naměřené ve vaší laboratoři obdobné jako výsledky získané ve společnosti Quidel. Uvedené jsou hodnoty optické hustoty, které mají sloužit pouze jako vodítko. Výsledky stanovené vaší laboratoří se mohou lišit. Rozmezí hodnot kontroly kvality jsou rovněž uvedena. Kontrolní hodnoty mají sloužit ke kontrole správnosti křivky a hodnot naměřených ve vzorku. Každá laboratoř si má určit vlastní parametry př ijatelného rozmezí výsledků stanovení. Pokud se kontrolní hodnoty nachází MIMO přijatelného rozmezí určeného vaší laboratoří, výsledky stanovení je nutné pokládat za nevěrohodné a stanovení vzorku je třeba opakovat. Pokud je hodnota optické hustoty standardu A testu Metra DPD nižší než 0,8, výsledky stanovení je nutné pokládat za nevěrohodný a stanovení vzorku je třeba opakovat. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Výsledky získané pomocí testu Metra DPD je třeba upravit o rozdíly v koncentraci moči podělením hodnoty DPD (nmol/l) hodnotou kreatininu (mmol/l) pro každý vzorek (kreatinin mg/dl x 0,088 = mmol/l). Konečný výsledek bude vyjádřený v nmol DPD/mmol kreatininu. Standardní množství DPD: 0, 3, 10, 30, 100, 300 nmol/l OMEZENÍ METODY Stanovení Metra DPD se používá k indikaci resorpce kostní tkáně, není ale určeno k předpovědi vývoje osteoporózy nebo náchylnosti ke zlomeninám. Použití tohoto stanovení není rovn ěž vhodné při hyperparatyroidizmu nebo hypertyroidizmu. Při monitorování léčby pomocí testu Metra DPD můžou být výsledky stanovení matoucí u pacientů trpících chorobami, které ovlivňují resorpci kostní tkán ě jako jsou metastázy na kostech, a také výše uvedenými onemocněními a stavy. Výsledky stanovení Metra DPD je třeba interpretovat v souvislosti s klinickým nálezem a ostatními diagnostickými výsledky a neměly by být jediným rozhodujícím faktorem pro zahájení nebo změnu léčby. HODNOTY NAMĚŘENÉ VE VZORCÍCH Referenční rozmezí pro stanovení Metra DPD byla určena pomocí vzorků od zdravých mužů (n = 121) a zdravých žen p řed menopauzou (n = 312) ve věku od 25 let. Definice zdravého jedince pro účely stanovení referenčních rozmezí je: V zásadě zdravý člověk bez onemocnění kostí a bez endokrinní nebo chronické choroby Žena s pravidelným menstruačním cyklem (ženy) Netěhotná a nekojící žena (ženy) Osoba, která v současnosti neužívá žádné léky o kterých se ví, že ovlivňují kostní metabolizmus (např. kortikosteroidy, analogy GnRH, antikonvulziva, heparin, léky na štítnou žlázu) Naměřené hodnoty můžou být ovlivněny skutečnostmi jako jsou nízká produkce estrogenu, nízký přísun vápníku, nedostatečná fyzická aktivita, nebo chorobami, které ovlivňují metabolizmus kostí jako jsou osteoporóza, Pagetova choroba, hyperparatyroidizmus, hypertyroidizmus a metastázy na kostech. Nedostatek estrogenu u žen v postmenopauzálním období může způsobit zvýšenou resorpci kostní tkáně. K interpretaci výsledků u žen v postmenopauzálním období se doporučuje použít referenční rozmezí odpovídající období před menopauzou. Každá laboratoř by si měla vytvořit vlastní normální referenční rozmezí. Rozmezí jsou vyjádřena jako neparametrické referenční intervaly (9 interval spolehlivosti). Střední Standardní Věk (roky) hodnota odchylka Rozmezí (nmol DPD/mmol kreatin) Ženy ,0 1,4 3,0 7,4 Muži ,8 1,0 2,3 5,4 Variabilita výsledků jednoho jednotlivého jedince byla stanovena ze vzorků moči od 49 zdravých osob odebíraných pět dní (nejdoucích po sobě) v rámci dvou týdnů. Průměr podélné variace jednotlivých jedinců byl 15,. Variabilitu výsledků různých jedinců se odráží ve výše uvedených neparametrických referenčních intervalech. ZNAKY METODY Specificita protilátek Monoklonální protilátka proti DPD vykazuje selektivní, vysokou afinitu vůči volnému DPD. Vázání na DPD peptidy a na volný pyridinolin nebo na peptid navázaný pyridinolin (PYD) je zanedbatelné. % Reaktivita Volný DPD 10 Volný PYD < 1% PYD/DPD peptidy 1000 mol. hm. < mol. hm. < 2. Deoxypyridinoline (nmol/l) Citlivost Minimální množství DPD zjistitelné pomocí testu Metra DPD je 1,1 nmol/l, určené horním limitem 3 standardních odchylek v studii přesnosti s nulovým standardem. Typická kalibrační křivka

4 < < Zpětná výtěžnost zpětná výtěžnost s přídavkem Zpětná výtěžnost s přídavkem byla stanovena přidáním známého množství purifikovaného DPD do vzorků moči s různým množstvím endogenního DPD. Charakteristické výsledky jsou uvedeny níže. Naměřená Zpětná Endogenní Přídavek Vzorek hodnota výtěžnost (nmol/l) (nmol/l) (nmol/l) 1 3,1 27,3 32, ,2 27,3 38, ,2 27,3 44,9 98 Zpětná výtěžnost linearita Linearita byla určena sériovým řed ěním vzorků a porovnáním naměřených hodnot s hodnotami očekávanými. Charakteristické výsledky jsou uvedeny níže. Vzorek Poměr Naměřená Očekávaná Zpětná ředění hodnota hodnota výtěžnost (nmol/l) (nmol/l) 1 čistý 65,5 1:2 31,8 32,8 97 1:4 15,4 16, čistý 84,6 1:2 39,3 42,3 93 1:4 19,4 21, čistý 132,6 1:2 65,6 66,3 99 1:4 30,2 33,2 91 1:8 16,8 16,6 101 Přesnost Přesnost v rámci stanovení byla určena pro 21 replikátů ze 3 vzorků na 2 proužcích z každé ze 3 šarží souprav (celkem 6 proužků). Přesnost mezi jednotlivými stanoveními byla určena pro 3 vzorky stanovené na 9 samostatných proužcích z každé ze 3 šarží souprav (celkem 27 proužků). Hodnoty naměřené na níže uvedených vzorcích představují rozmezí hodnot v nmol/l. Pro ženu s koncentrací kreatininu 4,5 mmol/l, vzorky 13 odpovídají spodní normální, horní normální a zvýšené resorpci (2,4 nmol/mmol, 6,7 nmol/mmol a 38,8 nmol/mmol, v uvedeném pořadí). Variační Variační koef. DPD (nmol/l koef. v rámci mezi Vzorek DPD) stanovení 1 stanoveními 2 % % 1 10,7 8,4 4,8 2 30,0 4,3 4, ,7 5,5 3,1 1 2 n=21 n=9 testů Stř ední (± 1standardní odchylka) počáteční koncentrace DPD (7,56 ± 2,27 vs. 7,94 ± 3,25 nmol/mmol, p = 0,304) a BMD bederní páteř e (0,97 ± 0,17 vs. 0,97 ± 0,15 g/cm 2, p = 0,792) byly obdobné pro skupinu CTL i HRT. Rozdělení hodnot DPD naměřených na začátku zkoušky u HRT a CTL skupiny v procentech jedinců s odpovídající koncentrací se nachází na obr. 1. Obr. 1: Rozdělení koncentrace DPD na začátku zkoušky Baseline CTL 3 Baseline HRT 2 2 Hodnoty koncentrace DPD po 12 m ěsících byly podstatně nižší u skupiny HRT než CTL (5,27 ± 1,78 vs. 8,08 ± 3,63 nmol/mmol, p < 0,00001). Pravděpodobnost, že koncentrace DPD u osob ze skupiny HRT bude po 12 měsících 7,4 nmol/mmol (89% vs. 51%, p < 0,00001) byla vyšší než u osob ze skupiny CTL, i když na začátky byla tato procenta pro obě skupiny obdobná (CTL 56%, HRT 53%, 7,4 nmol/mmol). Rozdělení hodnoty DPD naměřené po 12 měsících u HRT a CTL skupin se nachází na obr. 2. Obr. 2: Rozdělení koncentrace DPD po 12 měsících léčby estrogenem/progestinem (HRT) nebo podávání placeba (CTL) month CTL 12 month HRT KLINICKÉ STUDIE Použití testu Metra DPD ke sledování hormonální antiresorpční léčby u žen v postmenopauze Spolehlivost a účinnost testu Metra DPD určeného ke sledování změn koncentrace DPD vyloučeného do moči v souvislosti s estrogenenovou/progestinovou antiresorpční léčbou byla prokázána úspěšnou kontrolovanou zkouškou s náhodným rozdělením provedenou na různých místech. Zvýšená resorpce kostní tkáně a významný úbytek kostní hmoty č asto souvisí s nedostatkem estrogenu v postmenopauzálním období. Nahrazení chybějícího estrogenu se ukázalo být ú činným způsobem snižujícím kostní resorpci a chránícím stávající kostní hmotu Předmětem zkoušek byly ženy v postmenopauzálním období ve věku 45 až 64 let (střední hodnota 56 ± 4 roky), které byly v průb ěhu posledních maximálně 10 let v přirozené, nebo chirurgickým zákrokem vyvolané, menopauze. Na začátku byly vhodné osoby náhodně rozděleny buď do skupiny aktivní léčby (HRT): Premarin (0,625 mg denně) s placebo progestinem, Premarin (0,625 mg denně) a aktivní progestin (Provera 2,5 mg/den nepř etržitě, Provera 10 mg/den periodicky, nebo mikromletý progesteron 200 mg/den periodicky), anebo do kontrolní skupiny (CTL): placebo estrogen a placebo progestin. Na začátku a po 12 měsících byly od všech osob odebrány vzorky první nebo druhé ranní moči. Výsledky získané pomocí testu Metra DPD byly korigovány pomocí kreatininu o rozdíly v koncentraci moči a vyjádřeny v nmol DPD/mmol kreatininu.

5 < < to 40.1% 40.0 to 30.1% 30.0 to 15.1% 15.1 to 0.1% 0.0 to 9.9% 10.0 to 19.9% 20.0 to 29.9% 30.0 to 39.9% 40.0 to 49.9% 50. < Proportion of Stř ední (± 1 standardní odchylka) koncentrace DPD u osob ze skupiny CTL se po 12 měsících mírně zvýšila oproti výchozím hodnotám na + 11,7% (± 49,7%) (p = 0,278), zatímco koncentrace DPD u osob ze skupiny HRT se po 12 měsících oproti výchozím hodnotám snížila na 29,1 ± 23,8% (p < 0,0001). Rozdělení procentních změn oproti počátečním hodnotám koncentrace DPD po 12 měsících u skupin HRT a CTL je zobrazeno na obr. 3. Obr. 3: Rozdělení procentní změny koncentrace DPD po 12měsíční léčbě estrogenem/progestinem (HRT) nebo podávání placeba (CTL) CTL Stř ední (± 1 standardní odchylka) počáteční koncentrace DPD (7,35 ± 3,30 vs. 7,74 ± 3,47 nmol/mmol, p = 0,278) a hodnoty LSBMD (0,75 ± 0,09 vs. 0,74 ± 0,10 g/cm 2, p = 0,426) byly obdobné pro skupinu ALN i CTL. Rozdělení počátečních hodnot DPD pro skupiny ALN a CTL jsou zobrazeny na obr Obr. 4: Rozdělení počátečních hodnot DPD Baseline CTL Baseline ALN 2 HRT % Change V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty BMD bederní páteře, které po 12 měsících dosáhly osoby ze skupiny HRT ve srovnání se skupinou CTL (p < 0,00001). Tabulka 1. Změny BMD bederní páteře (stř. hodnota ± standardní odchylka) n Počáteční Hodnota po hodnota 12 měsících (g/cm 2 ) (g/cm 2 ) CTL 57 0,97±0,17 0,95±0,17 1,6±2,7 HRT 244 0,97±0,15 1,01±0,15 +3,7±2,7 Tyto výsledky ukazují, že test Metra DPD je spolehlivý a účinný pro sledování antiresorpčního účinku hormonální substituční léčby žen v postmenopauzálním období. Použití testu Metra DPD ke sledování antiresorpční bisfosfonátové léčby osteoporózy Spolehlivost a účinnost testu Metra DPD určeného ke sledování změn koncentrace DPD vyloučeného do moči v souvislosti s aminobisfosfonátovou (alendronátovou) antiresorpční léčbou byla prokázána úspěšnou kontrolovanou zkouškou s náhodným rozdělením provedenou na různých místech. Předmětem zkoušky byly ženy v postmenopauzálním období ve vě ku 45 až 84 let (střední hodnota 64 ± 7 let) s diagnózou osteoporózy (stanovené na základě klinické prezentace nebo základní minerální hustoty kostí bederní páteře [LSBMD] vyšší než 2,5 krát standardní odchylka pod střední hodnotou pro dospělé ženy před menopauzou). Na počátku byly vhodné osoby náhodně rozděleny do skupin, které dostávaly buď 10 mg alendronátu a 500 mg vápníku denně (ALN) nebo 500 mg vápníku denně (CTL). Vzorky druhé ranní moči byly od všech osob odebrány na začátku zkoušky, a pak po 3, 6 a 12 měsících. Výsledky získané pomocí testu Metra DPD byly korigovány pomocí kreatininu o rozdíly v koncentraci moči a vyjádřeny v nmol DPD/mmol kreatininu. Hodnoty DPD byly podstatn ě nižší ve skupině ALN než CTL po 3 měsících (5,45 ± 2,61 vs. 7,56 ± 3,08 nmol/mmol, p < 0,00001), 6 měsících (4,83 ± 1,94 vs. 7,09 ± 3,33 nmol/mmol, p < 0,00001) i 12 měsících (4,78 ± 1,75 vs. 6,73 ± 2,98 nmol/mmol, p < 0,00001). Po 3, 6, a 12 měsících mělo 84%, 89% a 91% (v uvedeném pořadí) osob ze skupiny ALN hodnoty koncentrace DPD 7,4 nmol/mmol. U osob ze skupiny ALN byla vyšší pravděpodobnost než u CTL, že hodnoty koncentrace DPD budou v každém časovém úseku 7,4 nmol/mmol (p = 0,002), i když vzájemný poměr obou skupin na začátku byl obdobný (CTL 60,4%, ALN 57,8% 7,4 nmol/mmol, v uvedeném pořadí). Rozdělení hodnot DPD ve skupinách ALN a CTL po 12 měsících je zobrazeno na obr. 5. Obr. 5: Rozdělení koncentrace DPD po 12 měsících léčby alendronátem (ALN) nebo vápníkem (CTL) month CTL 12 month ALN Střední (± 1 standardní odchylka) hodnoty koncentrace DPD u osob ze skupiny CTL postupně klesaly z počáteční hodnoty na 4,9% (± 34,9%) po 12 měsících (p = 0,003), což může odrážet mírný antiresorpční účinek vápníku. 15 Střední koncentrace DPD u osob ze skupiny ALN se snížila na 22,9 ± 37,4% po 3 měsících, 28,6 ± 25,8% po 6 měsících a 29,5 ± 26,7% po 12 měsících. Rozdělení procentních změn po 12 měsících vůči počátečním hodnotám DPD pro skupiny ALN a CTL jsou zobrazeny na

6 M e t r a D P D < to 40.1% 40.0 to 30.1% 30.0 to 15.1% 15 to 0.1% % % % % % 5 Proportion of Metra DPD obr. 6. Obr. 7 Obr. 6: Rozdělení procentní změny koncentrace DPD po 12 měsících léčby alendronátem (ALN) nebo vápníkem (CTL) HPLC PYD Zvýšené Nezvýšené Control Alendronate V jiné studii byly hodnoty naměřené pomocí testu Metra DPD porovnány v rámci smíšeného souboru 39 vzorků od zdravých jedinců a 69 vzorků od pacientů s Pagetovou chorobou. I když Pagetova choroba představuje model pro identifikaci aktivní kostní resorpce, někteří z pacientů z tohoto výzkumu podstupovali léčbu, nebo se mohli nacházet v remisi a nemuseli mít v čase odebírání vzorků zvýšenou kostní resorpci. V rámci této studie se zdraví jedinci pohybovali v rozmezí 2,3 až 6,4 nmol/mmol a pacienti s Pagetovou chorobou v intervalu 1,7 až 50,4 nmol/mmol. K definování optimální relativní citlivosti a specificity v daném souboru byla použita metoda ROC za použití diagnózy Pagetovy choroby jakožto klasifikační metody. Relativní citlivost a specificita jsou uvedeny v tabulce 4. Na obr. 8 je kontingenční tabulka dvě na dvě. Tabulka 4 % Change V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty BMD bederní páteře, které měly osoby ze skupiny ALN ve srovnání se skupinou CTL (p < 0,00001) po 12 měsících. Tabulka 2. Změny BMD bederní páteře (stř. hodnota ± standardní odchylka Počáteční Hodnota po n hodnota 12 měsících (g/cm 2 ) (g/cm 2 ) CTL 167 0,75 ± 0,09 0,74 ± 0,09 0,8 ± 3,3 ALN 156 0,74 ± 0,09 0,78 ± 0,10 +5,7 ± 4,2 Obr. 8 Metra DPD Relativní citlivost 91% Specificita 97% Pagetova choroba Ano Ne Tyto výsledky ukazují, že test Metra DPD je spolehlivý a účinný pro sledování antiresorpčního účinku aminobisfospfonátové (alendronátové) léčby jedinců s osteoporózou. Další studie Prostřednictvím klinických studiích bylo vyhodnoceno množství deoxypyridinolinu v moči naměřené pomocí testu Metra DPD versus množství určené HPLC analýzou 14 a klinickou diagnózou. První z těchto studií se uskutečnila na klinických výzkumných pracovištích na 54 vzorcích od zdravých dobrovolníků a 140 vzorcích od pacientů se známým kostním onemocněním (včetně osteoporózy, Pagetovy choroby, hyperparatyroidizmu a hypertyroidizmu). Tyto choroby se často pojí s nadměrným resorpcím kostní tkáně a tito jedinci byli pokládáni za rizikovou skupinu. Nepředpokládalo se však, že by všichni sledovaní jedinci měli při odběru vzorků zvýšenou kostní resorpci. Sto tři ze 140 pacientů s nějakým onemocněním nevykázalo zvýšené hodnoty množství pyridinolinu naměřeného pomocí HPLC. Hodnoty deoxypyridinolinu stanovené testem Metra DPD u zdravých jedinců se pohybovaly od 2,3 do 11,2 nmol/mmol a u pacientů to bylo od 1,2 do 37,3 nmol/mmol. V rámci studie bylo stanovení Metra DPD porovnáno s výzkumnou metodou měření pyridinolinu pomocí HPLC 14. Prahové množství pro HPLC metodu bylo stanoveno ve studii, která zahrnovala 84 zdravých jedinců, a to 50 nmol/mmol pro muže a 60 nmol/mmol pro ženy (9 horní hranice intervalu spolehlivosti pro každé pohlaví). K definování optimální relativní citlivosti a specificity v uvedeném souboru byla aplikována metoda ROC (receiver operating characteristic) za použití zvýšeného množství pyridinolinu určeného pomocí HPLC jakožto klasifikační metody. Relativní citlivost a specificita jsou uvedeny v tabulce 3. V kontingenční tabulce dvě na dvě je uveden počet jedinců v každé klasifikační skupině (tabulka 7). Tabulka 3 Metra DPD Relativní citlivost 69% Specificita 87% ODKAZY 1. Seyedin SM, Rosen DM. Matrix Proteins of the Skeleton. Curr.Opin.Cell Biol. 1990;2: Delmas PD. Biochemical markers for the assessment of bone turnover. In: Riggs BL, Melton LJ,III (eds): Osteoporosis: etiology, diagnosis, and management. Philadelphia: LippincottRaven Publishers, 1995, pp Seibel MJ, Robins SP, Bilezikian JP. Urinary pyridinium crosslinks of collagen. Specific markers of bone resorption in metabolic bone disease. Trends Endocrinol.Metab. 1992;3: Delmas PD, Schlemmer A, Gineyts E, Riis B, Christiansen C. Urinary excretion of pyridinoline crosslinks correlates with bone turnover measured on iliac crest biopsy in patients with vertebral osteoporosis. J.Bone Miner.Res. 1991;6: Eastell R, Colwell A, Hampton L, Reeve J. Biochemical markers of bone resorption compared with estimates of bone resorption from radiotracer kinetic studies in osteoporosis. J.Bone Miner.Res. 1997;12: Colwell A, Russell RG, Eastell R. Factors affecting the assay of urinary 3hydroxypyridinium crosslinks of collagen as markers of bone resorption. Eur.J.Clin.Invest. 1993;23: Riggs BL. Overview of osteoporosis. West.J.Med. 1991;154: Consensus Development Statement. Who are candidates for prevention and treatment for osteoporosis? Osteoporosis Int. 1997;7: Bush TL, Wells HB, James MK, Barrett Connor E, Marcus R, Greendale G, Hunsberger S, McGowan J. Effects of Hormone Therapy on Bone Mineral Density: Results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) trial. J.Am.Med.Assoc. 1996;276(17):

7 10. Hesley RP, Shepard KA, Jenkins DK, Riggs BL. Monitoring estrogen replacement therapy and identifying rapid bone losers with an immunoassay for deoxypyridinoline. Osteoporosis Int. 1998;8: Chesnut CH,III, McClung MR, Ensrud KE, et al. Alendronate treatment of the postmenopausal osteoporotic woman: Effect of multiple dosages on bone mass and bone remodeling. Am.J.Med. 1995;99: Devogelaer JP, Broll H, CorreaRotter R, et al. Oral alendronate induces progressive increases in bone mass of the spine, hip, and total body over 3 years in postmenopausal women with osteoporosis. Bone 1996;18: Robins SP, Woitge H, Hesley R, Ju J, Seyedin S, Seibel MJ. Direct enzymelinked immunoassay for urinary deoxypyridinoline as a specific marker for measuring bone resorption. J.Bone Miner.Res. 1994;9: Pratt DA, Daniloff Y, Duncan A, Robins SP. Automated analysis of the pyridinium crosslinks of collagen in tissue and urine using solidphase extraction and reversedphase highperformance liquid chromatography. Anal.Biochem. 1992;207: Reid IR, Ames RW, Evans MC, Gamble GD, Sharpe SJ. Longterm effects of calcium supplementation on bone loss and fractures in postmenopausal women: A randomized controlled trial. Am.J.Med. 1995;98: Centers for Disease Control. Recommendations for prevention of HIV transmission in healthcare settings. MMWR 1987;36 (suppl no. 2S):001. Covered by U.S. Patent Nos. 5,620,861, 5,700, 694, 6,121, 002, and 5,283,197. TECHNICKÁ PODPORA S objednávkou, nebo žádostí o technickou podporu, se, prosím, obraťte na zástupce firmy Quidel na čísle nebo , od pondělí do pátku mezi 8:00 a 17:00 (tichomořské časové pásmo). Objednávky lze také faxovat na číslo Mimo území Spojených států Vám služby poskytne Váš místní prodejce. KATALOGOVÉ Č. REF 8007 Metra DPD EIA Kit AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE Quidel Deutschland GmbH Betrieb Marburg Emilv.BehringStraße 76 Gebäude M Marburg QUIDEL CORPORATION Worldwide Headquarters McKellar Court San Diego, CA USA BIOVENDOR LABORATORNÍ MEDICÍNA A.S. Karásek 1767/1, Brno, Česká republika Tel: M (2003/11)

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D.

Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Kostní marker ICTP v diagnóze a monitorování kostních metastáz ca prostaty a prsu Nekulová M., Pecen L.*, Čapák I., Petráková K., Valík D. Masarykův onkologický ústav, Brno, *Ústav informatiky AV ČR, Praha

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ EU rev. RBC-010510 Pozor: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. AIA-PACK RBC FOLATE Pro kvantitativní měření folát v červených

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister (Jednokrokový blisterový test pro diagnostiku kalprotektinu a laktoferinu) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec,

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

HyServe Lumitester PD20 + LuciPac Pen. Lumitester PD20 + LuciPac PEN. Inovované monitorování hygieny metodou stanovení ATP-AMP

HyServe Lumitester PD20 + LuciPac Pen. Lumitester PD20 + LuciPac PEN. Inovované monitorování hygieny metodou stanovení ATP-AMP HyServe Lumitester PD20 + LuciPac Pen Lumitester PD20 + LuciPac PEN Inovované monitorování hygieny metodou stanovení ATP-AMP Objevte novou dimenzi monitorování hygieny HACCP je záležitostí dokonalé čistoty

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas

sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K8012 5. vydání Souprava obsahuje činidla postačující na 400 600 testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku)

SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku) REF : 200261, 200223 EDMA CODE : 12 10 03 01 00 SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku) ČINIDLO PRO DETEKCI A TITRACI PROTILÁTEK PROTI TYREOIDÁLNÍM MIKROZOMŮM strana 1/11 OBSAH 1. POUŽITÍ..3 2. SOUHRN

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více