Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel."

Transkript

1 číslo 05/roč. 03 list MÚ 1. KVĚTNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech Se životem občanů i osob podnikajících ve městě a jeho místních částech souvisí také problematika odvádění a čištění jejich odpadních vod. Řešení této problematiky je dáno platným zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích, které jsou závazné jak pro občany tak fyzické a právnické osoby, které podnikají. K problematice řešení odpadních vod ve městě : Jak jistě všichni víte, přímo ve městě je odvádění odpadních vod řešeno veřejnou kanalizací napojenou na centrální čistírnu odpadních vod, což je ideální řešení. Provoz stávající ČOV v Mladé Vožici byl zahájen v roce 1995, což je vzhledem k současnému rychlému tempu technického vývoje už dosti dlouhá doba. Proto město už v roce 2003 nechalo zpracovat projekt a získalo povolení na intenzifikaci této ČOV, která se ovšem pro nedostatek finančních prostředků prozatím nerealizovala. Aby platnost tohoto stavebního povolení neskončila, zažádal provozovatel na podzim roku 2005 o jeho prodloužení. Příslušný vodoprávní úřad prodloužil platnost povolení do To znamená, že nejpozději do této doby musí být zahájeny práce na schválené intenzifikaci ČOV tak, aby její provoz odpovídal současným požadavkům na čištění odpadních vod a zajistil podstatné kvalitativní zlepšení funkce čistírenského zařízení a jeho vlivu na recipient - řeku Blanici. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel. Tato akce musí být zařazena do nejbližšího následujícího rozpočtu města a představuje částku přibližně 10 mil. Kč. To jsme nastínili, co musí být uděláno v nejbližším období ze strany města. A nyní uveďme, co zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá občanům i firmám v této oblasti. Citujeme 18 odst. 4): V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Z uvedeného vyplývá, že všichni, kdo jsou v Mladé Vožici takto napojeni, tak činí nezákonně a je třeba sjednat nápravu tohoto stavu. Proto tímto vyzýváme všechny dotyčné, aby sjednali nápravu a napojili své nemovitosti napřímo do kanalizace a zrušili své septiky nebo žumpy. Kanalizační přípojku Sdělení COMPAG VOTICE DO POPELNIC PATŘÍ TYTO ODPADY: popel, saze, kuchyňské odpady, zahradní odpad (kromě větví a křoví), dětské pleny, odpady z domácností nevhodné ke třídění (např. plechovky od konzerv, znečištěné papíry a znečištěné plastové obaly) DO POPELNIC NEPATŘÍ: nebezpečné odpady (staré barvy, vyjeté oleje, akumulátory, ředidla apod.), objemné odpady (kusy nábytku, staré televizory apod.), kafilerní odpady (mrtvá zvířata), stavební sutě a odpady, uliční smetky (drtě) a žhavý popel! pořizuje na své náklady odběratel (což je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci) a ta bude jeho vlastnictvím. Pokud tak neučiní dobrovolně ve lhůtě do konce září 2007, bude postupováno v souladu s 3 odst. 8) zákona o vodovodech a kanalizacích a stavební úřad rozhodnutím uloží povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Po termínu bude provedena kontrola napojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci. A nyní k problematice likvidace odpadních vod v místních částech: Stará Vožice, Radvanov, Noskov, Blanice, Janov, Dolní a Horní Kouty a Staniměřice. V těchto částech není doposud řešeno čištění přes ČOV, ale pouze likvidace v septicích či žumpách. Vypouštění je v některých místních částech do kanalizace vybudované v uplynulých desetiletích s vyústěním do nejbližší vodoteče. Tento stav není dle platných předpisů ve vodním hospodářství dlouhodobě udržitelný. Proto město vyjednalo při jednání konaném dne s vodoprávním úřadem MěÚ Tábor, odborem životního prostředí, podmínky, za kterých je umožněno dočasné vypouštění odpadních vod do recipientů bez čištění v ČOV, biologických rybnících apod. (pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 Program kina KVĚTEN Hooligans - kriminální drama USA a VB Undrworld:Evolution - horor USA Co je šeptem.. - romantická komedie USA a SRN Erasmus 2 - komedie Fr. a Ang Mariňák - válečný film USA a SRN , Karcoolka - animovaný pohádka USA Noc s nabroušenou břitvou - francouzský thriller , Zathura: Vesmírné dobrodružství - fantastický USA Pýcha a předsudek - romantická adaptace USA a Fr Domino - akční thriller USA a Fr , Panic je nanic - nová česká komedie , Univerzální uklizečka - komedie VB Knihovna informuje: V době od 4. do bude knihovna uzavřena z důvodu instalace topení. Jubilanti v květnu 70 Jitka Stoklasová Jaroslava Vanclová 75 Františka Puchýřová 86 Libuše Zasadilová 87 Helena Toufarová Ludmila Obecovská Radvanov VOŽIČAN Vedení města touto cestou velmi důrazně upozorňuje všechny držitele psů, že platí zákaz vstupu se psy na dětská hřiště ve městě - tj. dětské hřiště ve "zkratce", Sokolské hřiště, ale i na fotbalové hřiště. Není přece možné, aby si naše děti hrály v "psincích" nebo aby 80% práce správce spočívalo v úklidu po psech. Vedení města bude tento jev sledovat a v případě zjištění bude přikročeno k restrikcím dle platné legislativy. 13. dubna 2006 proběhla kolaudace I. etapy rekonstrukce sportovní haly. V rámci této etapy získala hala novou střechu, rozvody vzduchotechniky, elektroinstalace, podhled a osvětlení. Následně začala etapa druhá, kdy hlavní náplní bude nové opláštění haly zvenku (tedy nutné zateplení), zkrácení galerií a hlavně odstranění sloupů - ty budou ukotveny do obvodových zdí. Největším oříškem byla volba podlahy. Spolu s generálním dodavatelem stavby jsme objeli několik zařízení, kde jsme viděli různé druhy sportovních podlah. Po dlouhém rozhodování a konstruktivních diskusích jsme se rozhodli, že dojde k demontáži stávajících parket a následnému zbroušení asfaltu, do kterého jsou položeny. Na porovnaný asfalt bude položen dřevěný rošt ve výšce cca 7 cm (pro pružnost podlahy), na který se položí dřevěné desky. Na tyto desky přijde polyuretanový nástřik (cca 4 mm) a na něj ještě barevný nástřik. Takto koncipovaná podlaha bude splňovat všechny atributy na toto zařízení kladené - tedy především bere v úvahu převažující sporty (drtivá převaha kopané, 1. KVĚTNA Město informuje: Rada města na 92. zasedání (6. dubna) a 93. zasedání (27. dubna) mimo jiné projednala: Schválila smlouvu na opravu komunikací Milady Jungmanové, Četaře Duška a Janovská s firmou STRABAG (o výsledcích poptávkového řízení jsme podrobně informovali v minulém čísle měsíčníku) ostatní sporty v menšině, ale povrch je vhodný i pro ně - třeba pro tenis). Jak vyplývá z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města, došlo ke stanovení ceny a způsobu prodeje stavebních pozemků v lokalitě Suchdolec. Pozemky se tedy budou prodávat metodou přímého prodeje (ta byla zvolena jako nejvýhodnější oproti obálkové metodě a metodě dražby). To znamená, že po kolaudaci infrastruktury a nabytí právní moci kolaudace, se sejde zastupitelstvo, které zveřejní záměr pozemky prodat. Záměr bude zveřejněn po dobu danou zákonem. První den po uplynutí lhůty na zveřejnění začne prodej pozemků. Rovněž cena za 1 m2 je již známa a činí 380 Kč za 1m2. Na 23. zasedání Zastupitelstva města byl otevřen problém pozemků, které leží pod městskými komunikacemi a nejsou v majetku města. V drtivé většině jsou tyto pozemky v majetku státu, ať již je spravuje Pozemkový fond nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Některé pozemky jsou rovněž v majetku TJ Sokol - ten je převede bezúplatně městu. Samozřejmě, že i některé pozemky jsou v majetku soukromých osob. Zastupitelstvo města uložilo vedení města začít jednání o převodech právě se státními institucemi. Jednání s Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových již byla zahájena a je velmi reálné, že pozemky budou městu převedeny bezúplatně. Po nabytí těchto pozemků se začnou řešit další majitelé. Sbor dobrovolných hasičů připravuje 5. května den otevřených dveří v hasičské zbrojnici při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Zbrojnice bude otevřena od 8.00 do hodin a bude zde možnost si prohlédnout vybavení mladovožických hasičů. Zveme širokou veřejnost a děti ze škol v Mladé Vožici! 6. května Okrsková soutěž požárních družstev v požárním sportu. Koná se od hodin v Bělči. Soutěžit se bude v požárním útoku a běhu na 100 m s překážkami. Své umění předvedou družstva mužů a žen ze sborů okrsku Mladé Vožice. Požární útok předvedou také dětská družstva z Bělče, Noskova a Mladé Vožice. Na tuto soutěž zveme všechny příznivce hasičů! 13. května Hra PLAMEN - jarní soutěž kolektivu mladých hasičů okresu Tábor. Koná se od 8.00 hodin v Tábor a soutěže se zúčastní kolektivy mladých hasičů z Mladé Vožice a Bělče. Za SDH - Karel Adam Rada města projednala: Schválila zaregistrování domény muvozice.eu Doporučila městskému zastupitelstvu realizovat prodej stavebních pozemků v Suchdolci metodou přímého prodeje za cenu 380 Kč/1 m2 Schválila dodatek ke smlouvě na rekonstrukci sportovní haly - II. etapy - s firmou Hora

3 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 3 Usnesení zastupitelstva města USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 10. dubna 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 11/2006 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od minulého zasedání městského zastupitelstva Usnesením č. 12/2006 a) bere na vědomí materiály - Porovnání jednotlivých způsobů prodeje, Zprostředkovatelská smlouva, vyjádření právního zástupce, Rekapitulace nákladů, Dohoda o rezervaci, Návrh podmínek prodeje pozemků a návrh způsobu úhrady kupní ceny b) schvaluje způsob prodeje pozemků v lokalitě "Suchdolec" - metoda přímého prodeje dle předloženého návrhu c) schvaluje cenu pozemků v lokalitě "Suchdolec" - minimální cena - 380,- Kč/1m2 d) ukládá starostovi města dopracovat konkrétní podmínky prodeje metodou přímého prodeje e) ukládá starostovi svolat jednání za účelem dořešení asfaltových povrchů v lokalitě "Suchdolec" (pokračování ze strany 1) V lokalitě Stará Vožice, kde je nejvíce trvale žijících obyvatel a situace se znečištěním nejhorší, se počítá s vybudování ČOV v termínu do a v lokalitě Radvanov musí být do předložena koncepce řešení čištění odpadních vod. Jednou z dalších podmínek příslušného rozhodnutí je zajištění funkce předčistících zařízení u jednotlivých domácností tak, aby kvalitativní parametry znečištění byly co nejpřijatelnější pro toky, do kterých jsou vypouštěny. Za účelem zjištění přehledu o zařízeních a jejich provozu u jednotlivých nemovitostí, žádáme jejich vlastníky, aby pravdivě vyplnili přiložený jednoduchý dotazník a vrátili jej na MěÚ v termínu do Stačí jej i vhodit do schránky na vstupních dveřích radnice. V případech, kde není ani částečná kanalizace po obci, je třeba zajistit pravidelné vyvážení jímek (žump) na ČOV v Mladé Vožici. Pokud nebude tento požadavek splněn, bude město postupovat v souladu s platnou legislativou. Usnesením č. 13/2006 ukládá starostovi svolat jednání za účelem vyřešení situace vjezdu na pozemky parc. č. 728, 729, 730, 731 v k. ú. Radvanov Usnesením č. 14/2006 neschvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 1072/13 v k. ú. Usnesením č. 15/2006 a) bere na vědomí Zápis z jednání o převodu pozemků parc. č. 1266/2 (738 m2), st. 295/1 (149 m2), st. 295/3 (134 m2), 295/4 (19 m2), 295/5 (4 m2), 295/7 (7m2), 295/9 (4m2) b) schvaluje prodej pozemků parc. č. 1266/2 (738 m2), st. 295/1 (149 m2), st. 295/3 (134 m2), 295/4 (19 m2), 295/5 (4 m2), 295/7 (7m2), 295/9 (4m2) za 1 Kč/1 m2: Marie Klapková, r.č /121, trvale bytem Klaricova 2090/30, České Budějovice (1/3 celku) Marie Neudőrflová, r.č /044, trvale bytem Roháče z Dubé 1385/7, České Budějovice (1/9 celku) Karel Neudőrfl, r.č /1222, trvale bytem Roháče z Dubé 1385/7, České Budějovice (1/9 celku) Alena Kofroňová, r.č /1257, trvale bytem Puklicova 2499/52, České Budějovice (1/9 celku) Michaela Neudőrflová, r.č /1356, trvale bytem B. Martinů 575/43, České Budějovice (1/12 celku) Martina Vodičková, r.č /1258, trvale bytem K Hůrce 193, Staré Název místní části : Nemovitost čp. (č.ev.) : Hodějovice (1/6 celku) Sabina Neudőrflová, r.č /1320, trvale bytem B. Martinů 575/43, České Budějovice (1/12 celku) Usnesením č. 16/2006 schvaluje Závěrečný účet města za rok bez výhrad Usnesením č. 17/2006 a) schvaluje Závěrečný účet DSMO Venkov za rok 2005 b) doporučuje Výboru Mikroregionu Venkov, IČ , přijmout opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Usnesením č. 18/2005 schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. usn. 70/2001 ze dne příspěvkové organizace města, Základní školy, Morávkovo náměstí 25, Mladá Vožice Usnesením č. 19/2005 schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1 Usnesením č. 20/2005 a) bere na vědomí předložený materiál - Přehled majitelů pozemků pod komunikací Josefa Bricha b) ukládá starostovi jednat s UZVM a Pozemkovým fondem o možnosti převodu pozemků pod komunikacemi v Mladé Vožici Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech D OT AZN Í K k likvidaci odpadních vod Jméno a příjmení vlastníka (-ů) : Způsob likvidace odpadních vod : Prosíme zatrhněte, co používáte! Poslední vyvážení jímky uskutečněno kdy? : Jak pravidelně je jímka vyvážena a kam? : jímka na vyvážení (žumpa) septik (s přepadem do kanalizace) volné vyústění Podpis vlastníka nemovitosti a se stvrzením, že uvedené údaje jsou pravdivé : VRAŤTE VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK DO NA MěÚ MLADÁ VOŽICE!

4 STRANA 4 Ve druhém díle rozhovorů s managamentem největších firem ve městě nám na naše otázky velmi ochotně odpověděl šéf společnosti SINFO Ing. Miloš Tůma. Naše povídání nemůže začít ničím jiným, než představením se mladovožické veřejnosti. Zároveň by určitě naše čtenáře zajímalo, jak se Vám v našem městě líbí a jaký k němu máte vztah? Společnost SINFO, spol. s.r.o. byla založena v roce 1994 jako společný podnik dvou právnických osob, a to rakouské firmy EUROFOAM GmbH se sídlem ve Vídni a ryze české firmy SINCOM s.r.o. se sídlem v Táboře. Firma EURO- FOAM GmbH spojuje rakouskou společnost GREINER a německou společnost RECTICEL a toto spojení tvoří v současné době nejvýznamnějšího výrobce polyuretanových pěn v Evropě. K založení společného podniku tyto dva subjekty dovedla skutečnost, že původní výrobní aktivity společnosti SINCOM v oblasti zpracování polyuretanových pěn, které byly od roku 1992 realizovány v nedalekém Chýnově, se setkaly s podobnými aktivitami firmy EUROFOAM, která v té době vyhledávala vhodné prostory a partnery pro rozvoj svých výrobních aktivit v České republice a v celé střední Evropě. V průběhu uplynulých dvanácti let se ze začínající firmy o deseti zaměstnancích a s obratem do 10 milionů korun postupně stala stabilní společnost s ročním obratem v rozmezí 120 až 140 milionů Kč a se současným počtem 58 zaměstnanců. Umístění sídla firmy v Mladé Vožici vychází ze skutečnosti, že právě v době zakládání společného podniku se naskytla možnost od města odkoupit areál bývalého autoservisu. Postupem času se podařilo areál částečně zrekonstruovat a rozšířit o skladovou halu s vybudováním příjezdové komunikace. Vzhledem ke stáří VOŽIČAN a technickému stavu budov nás však v budoucnu čeká ještě mnoho potřebných oprav. Z dosavadní zkušenosti však musím konstatovat, že jsme se vždy setkali se vstřícným postojem orgánů města a stejně tak s kvalitními službami místních firem. Můj osobní vztah k městu je zatím neutrální, moje každodenní působení ve firmě trvá příliš krátkou dobu na to, abych mohl poznat místní specifika. Firma Sinfo působí v Mladé Vožici již déle než 10 let. Přesto, přibližte občanům Váš výrobní program, popřípadě uveďte, zda a případně jak se v průběhu těch deseti let měnil... Základní výrobní program je postaven na zpracování polyuretanových a polyethylenových pěn technologií řezání na speciálních strojích. Firma vyrábí polotovary ve formě desek, tvarových dílů, sedáků, matracových jader a dalších komponentů pro výrobce čalouněného nábytku, např. postelí, sedacích souprav apod. Dalším významným výrobním programem je produkce dětského nábytku a stavebnic pro zahraničního partnera. S částí této produkce je možno se setkat i v předškolních zařízeních v České republice. Ne nevýznamnou část výroby tvoří produkce komponentů pro výrobu sportovních brýlí pro renomované světové výrobce, např SCOTT, CARRERA a další. Postupně rozvíjíme produkci výrobků pro technické aplikace, např. v oblastech filtrace vzduchu, kapalin, zvukových a tepelných izolací apod. Nelze zapomenout ani na výrobky pro automobilový průmysl, výrobce kolejových vozidel, výrobce sportovních potřeb a mnohé další oblasti využití námi zpracovávaných materiálů. Sinfo patří mezi největší zaměstnavatele ve městě. I z tohoto důvodu musí logicky padnout otázka, jak se mu daří, jak je managament firmy spokojen s výsledky? Myslím, že naše firma se potýká se 1. KVĚTNA Seriál o největších zaměstnavatelích v našem městě Mateřská škola V úterý navštívil MŠ pan starosta města ing. Miroslav Dlouhý, který všem zaměstnancům MŠ poblahopřál ke Dni učitelů. Ve spolupráci s městským úřadem zažádala mateřská škola o dotaci z Programu obnovy venkova na zařízení zahrady novými herními prvky. K veliké radosti nás všech jsme dotaci ve výši Kč získali a nyní s dětmi vymýšlíme, malujeme a kreslíme, jak by ta naše nová zahrada měla vypadat a co všechno by si na ní děti přály mít. Oslovila jsem již několik firem ke zpracování projektu a těšíme se, že se věci dají rychle do pohybu a že k pěkným novým pískovištím co nejdříve přibydou lezecí sestavy, houpačky, hrazdy atd. Moc děkuji p. starostovi i p. místostarostovi za velikou pomoc i podporu naší školce. Ve středu se náš kolektiv rozrostl o staronovou p. učitelku. I když zatím jenom na velmi malý úvazek, ale přece, se po mateřské dovolené vrátila Lenka Kolaříková. Přejeme jí pro dobrou práci s dětmi to nejdůležitější: pevné nervy, radost z práce, spoustu nápadů a pořád dobrou náladu. Co nás čeká v květnu? Hned ve čtvrtek k nám do MŠ přijede Divadélko Ludmily Frištenské s pohádkou Míček Flíček. Hodně písniček pro babičku i dědečka, hodně i pro Míčka Flíčka. Budou zpívat všechny děti i naši hrdinové. stejnými každodenními problémy, jako každý jiný výrobce. Přesto mohu konstatovat, že celková situace naší firmy je dobrá. Daří se realizovat plánované objemy tržeb, firma nemá žádné nesplacené závazky vůči svým dodavatelům a dalším obchodním partnerům. V průběhu druhého pololetí minulého roku došlo k zásadním personálním změnám ve vrcholovém vedení firmy. I přes tuto skutečnost se podařilo zachovat stabilní trend rozvoje firmy a výsledky prvního čtvrtletí letošního roku vedení firmy hodnotí vysoce pozitivně. Za to patří dík všem zaměstnancům firmy. Naše stručné povídání bychom nyní měli nasměrovat do budoucna. Jak se tedy rýmuje spojení Sinfo a plány do budoucna? Vedení firmy si pro nejbližší období stanovilo konkrétní cíle v oblasti zvýšení efektivity a kvality výroby. S narůstajícím tlakem konkurence v našem oboru považujeme za nezbytné poskytnout našim zákazníkům výrobky a služby v nejvyšší možné kvalitě a komplexnosti zákaznických služeb. Budeme dále intenzivně pracovat na přípravě a realizaci rozpracovaných projektů pro stěžejní odběratele a zároveň vyhledávat další obchodní příležitosti. Naše aktivity budeme posilovat zejména v oblasti technických aplikací námi zpracovávaných materiálů. Ve spojení s nejvýznamnějším evropským výrobcem těchto materiálů máme k dispozici široký sortiment nejen materiálů, ale i zkušeností, včetně možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje nových materiálů pro specifické oblasti využití. Máme připraveny záměry pro dostavbu stávajícího areálu firmy. Tento záměr je však otázkou delšího časového horizontu. Ing. Tůmovi přejeme do jeho další práce mnoho entuziasmu a pevných nervů. V týdnu od do můžete shlédnout alespoň část toho, co děti od začátku školního roku namalovaly, nakreslily a vystříhaly. Výstava jejich prací bude k vidění opět v 1. patře nákupního střediska. Našim starším spoluobčanům půjdou některé děti z předškolní třídy Berušek popřát ve středu ve hodin do zasedací síně městského úřadu. V pondělí zveme všechny rodiče i prarodiče do jednotlivých tříd v MŠ na besídku ke Dni maminek. Začátek je ve hod. V neděli část dětí ze třídy Ježečků přivítá nové občánky v obřadní síni městského úřadu. Lenka Farová, ředitelka MŠ

5 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 5 Životní prostředí informuje... 1) S příchodem jara jsme prohlédli, co udělala letošní dlouhá zima a sněhová pokrývka se dřevinami, které jsme vysadili na podzim v prostoru dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou. Můžeme konstatovat, že až na malé výjimky, přežily dobře. Zato v prostoru kostela na náměstí a u autobusového nádraží keře nepřežily lidský vandalismus, patrně zejména dětí krátících si dlouhou chvíli při cestě do (ze) školy ničením zeleně. Takže jsme našli keře polámané a dokonce na nich naházené dlažební kostky. Některé zmizely úplně. Běžný jev je také, že děti lezou po vzrostlých dřevinách mezi kostelem a farou a úmyslně je ničí. Zástupci farnosti navrhovali tyto dřeviny vykácet a zasadit nové malé thuje z vlastních zdrojů. Naskýtá se otázka, jak dlouho by takové malé rostlinky v těchto podmínkách v blízkosti školy přežily. Svědčí to o naprosté neúctě dětí k lidské práci a zeleni ve městě. Naskýtá se otázka, jak je to s výchovou dětí k těmto veřejným hodnotám a zda vkládat další finanční prostředky a pracovní síly do tak náročné činnosti, jakou výsadba zeleně ve městě je. 2) Městu se po vyjednáváních s oprávněnými firmami podařilo uzavřít smlouvu s firmou RETELA s. r. o. Praha, která v rámci kolektivního systému (tj. systému vytvořeného výrobci elektrozařízení a provozovaný jinou právnickou osobou), bude zajišťovat bezplatný odběr všech skupin elektrozařízení z našeho sběrného dvora. Takže se konečně zbavíme převisu lednic a mrazáků, které nešlo několik měsíců legálně likvidovat z důvodu, že firmy musely čekat na oprávnění zápisu do seznamu na ministerstvu ŽP. 3) Provoz na skládce stavebních odpadů se podařilo za zpřísněných podmínek prodloužit do povolením od Krajského úřadu v Č. Budějovicích. Žádáme občany, aby dodržovali pokyny obsluhy skládky paní Pechkové a dodávali odpady pouze stavební bez příměsí, např. umělých hmot, kabelů, PVC, dřeva, asfaltu apod. Takto znečištěné odpady nebudou na skládku přijímány. Cena za uložení 1 t pro občany i firmy ve městě Mladá Vožice zůstala stejná (300 Kč), což je minimum ze zákona a obec na ukládání nemá žádný zisk. Na jiných skládkách se ceny pohybují od 600 Kč výše. Za každou 1 tunu odpadu musí město odvádět 35 Kč do rezervního fondu na následnou rekultivaci této skládky. Takže bychom si toho měli vážit, že nemusíme tyto odpady zatím odvážet jinam. Chtěli bychom požádat stavebníky, kteří by se chtěli zbavit čisté taškové krytiny, aby to nahlásili, protože je to vynikající materiál na zpevnění cest, což by město rádo využilo. Tento materiál nezpoplatňujeme. 3) Od poloviny dubna do poloviny května 2006 probíhá ve všech místních částech (termíny jsme publikovali v dubnovém čísle Vožičanu) přistavování velkoobjemových kontejnerů na jarní úklid. Žádáme občany, aby tam ukládali jen odpady nezbytně nutné, které nelze dál využít a ty, co patří na skládku. Nebezpečné odpady patří do sběrného dvora, druhotné suroviny do výkupny Sběrných surovin a. s. a sklo, papír a PET-lahve do kontejnerů na separaci. 4) V průběhu měsíce dubna 2006 nás pracovníci firmy COMPAG Votice, s. r. o. upozornili, že v některých svozech popelnic je velký nárůst množství odpadu, protože občané tam vhazují štěrk zametený ze zimního posypu komunikací. Je s podivem, jak může rozumně uvažujícího člověka napadnout něco takového. Štěrk je draze placená využitelná surovina pro vyspravení cest a rozhodně nepatří do popelnice s komunálním odpadem a odtud na skládku. Za každou tunu tohoto "odpadu" platí město (a tedy i občané svými místními poplatky) navíc skládkovné i dopravu. To se musí zákonitě promítnout v poplatku na příští období, takže vše záleží na nás občanech. Podle toho, kolik odpadu dáváme do popelnice zbytečně, o to více budeme za popelnici platit. Pokud půjde doplatek z městského rozpočtu, nezbude na jiné potřebné investice. 5) Ve městě je nainstalováno 51 nádob na PET lahve, 37 na sklo a 12 kontejnerů na papír. Domníváme se, že toto je dostatečný počet pro to, aby všichni občané města odpad třídili a ukládali do určených nádob, tak, jak jim to ukládá městská vyhláška. Bohužel, stále jsou mezi námi spoluobčané, kteří netřídí a odpad ukládají do popelnic určený pro komunální odpad. Toto může být postihováno dle platné legislativy v přestupkovém řízení.

6 STRANA 6 Základní škola Ve středu se konala pedagogická rada za III.čtvrtletí. K tomuto dni měla škola 441 žáků v 19 třídách (236 na I. stupni, 205 na II.stupni). Celkem 50 žáků zatím prospívá se slabým prospěchem (nejvíce v matematice, dějepise a českém jazyce). Bylo uděleno 10 pochval třídního učitele, 4 důtky třídního učitele a 5 důtek ředitele školy. Pedagogická rada vzala na vědomí učební plán, který zavádí některé změny od začátku nového školního roku, tj. od Nejvýznamnější změnou je výuka cizího jazyka již od 3. třídy. Všechny základní školy mají dle doporučení MŠMT povinnost nabízet svým žákům jako první cizí jazyk angličtinu. V případě, že by dostatečný počet žáků 3. tříd měl zájem o výuku německého jazyka, může ji naše škola zajistit, ale je nutno upozornit rodiče, že v případě odchodu na jinou školu (např. v důsledku stěhování) nikdo nezaručí možnost výuky německého jazyka na jiné škole. Ve 4. a 5. třídách se žáci budou učit 4 hodiny týdně cizí jazyk (dosud 3 hodiny), v 6. třídách získají navíc 1 hodinu výtvarné výchovy, v třídách se budou učit 3 hodiny volitelného předmětu týdně. Ve srovnání s letošním školním rokem se bude ve třídách učit o 1 hodinu týdně více. V souvislosti se zavedením školního vzdělávacího programu od počítáme s tím, že jako povinný cizí jazyk budeme od 3. třídy vyučovat angličtinu, od 6. třídy jako volitelný cizí jazyk němčinu (žáci,kteří nebudou schopni zvládnout další cizí jazyk, si pak dle nabídky vyberou jiný volitelný předmět). Ve čtvrtek 23. března se konalo 2. zasedání školské rady. Školská rada mimo jiné schválila školní řád školy a vzala na vědomí výsledky hospodaření školy v r Se zápisem z jednání školské rady se můžete seznámit na v sekci městské organizace-základní škola. V úterý 28. března navštívili školu starosta města Ing. Miroslav Dlouhý a místostarosta města Mgr. Jaroslav Větrovský. Všem učitelům i ostatním pracovníkům školy poblahopřáli ke Dni učitelů, poděkovali jim za veškerou práci a jménem města i rodičů jim předali krásné karafiáty. Pro své učitele si žáci připravili tzv. "učitelkiádu" (žáci organizovali, učitelky soutěžily). VOŽIČAN Ve středu 29. března připravila škola pro své žáky výchovný koncert Pavla Hraběte. Toto hudební vystoupení bylo založeno na kontaktu s dětmi. Žáci poznali různé elektronické hudební nástroje, asi nejzajímavější byl dechový elektronický nástroj fungující na bázi počítače. V úterý 18. dubna navštívili žáci I.stupně místní kostel, kde pro ně Martin Kubát, profesionální koncertní varhaník z Opavy, připravil umělecký pořad "O píšťalových varhanách". Žáci se např. dozvěděli, jak varhany vznikly, jak fungují, kde jsou největší varhany na světě, vyslechli ukázky barev jednotlivých rejstříků a 3 souvislé varhanní skladby (i Svatební pochod od Mendelssona). V táborském divadle viděli žáci 6. a 7. tříd divadelní představení "Kytice", 8. a 9. třídy "Lakomce". Žáci 2.b, 3.b a 5. tříd se podívali do Prahy, kde navštívili 3D kino Oscar Imax a Národní muzeum, v Holešovicích zavítali i do "podmořského světa". 7. třídy se naopak vypravily do Tábora a prohlédly si Husitské muzeum. V pátek se pak 45 žáků tříd vypravilo do Vídně, kde mimo jiné viděli hrad Hofburg či zámek Schonnbrunn. Koncem března byla vyhodnocena literární soutěž "Hrajeme si na básníky", které se zúčastnilo 70 žáků tříd. Každý soutěžící obdržel neúplnou verzi básně Vítězslava Nezvala "Stesk", v níž byly vynechány některé verše, případně části veršů. Úkolem žáků bylo dle vlastní fantazie dotvořit báseň tak, aby zůstal zachován druh rýmu a aby byl zároveň dodržen rytmus veršů. Z každé třídy byly vybrány 3 nejlepší práce, ty pak postoupily do závěrečného kola vyhodnocení soutěže. Vítězné práce - 1. Hana Trefilová, 8.b; 2. Petra Pícková, 9.a; 3. Michaela Bělíčková, 9.b; 4. Zuzana Kuchařová, 8.a. V úterý proběhlo v Táboře okresní kolo biologické olympiády. Velmi dobře si vedl Petr Šopejstal z 8.a, obsadil výborné 5. místo z 30 účastníků soutěže. Školní kolo biologické olympiády proběhlo už za účasti 11 žáků z tříd. Nejlépe si vedli: 1. Petr Šopejstal, 8.a; 2. Lucie Aronová, 9.b; 3. Daniel Tesař, 8.b. V okresním kole fyzikální olympiády (Tábor ) obsadil Marek Palán z 8. a 6. místo. V okresním kole matematické olympiády (Sezimovo Ústí 5. 4.) si nejlépe vedli Radek 1. KVĚTNA Koblic, 6.b místo (kategorie 6. tříd) a Pavla Smetanová, 7.c místo (kategorie 7.tříd). Školního kola soutěže v recitaci tříd se zúčastnilo celkem 21 žáků. Výsledky: třídy: 1. Marie Bartůňková, 7.a; 2. Tereza Švárová, 7.b; 3. Štěpánka Míchalová, 6.a; třídy: 1. Michaela Bělíčková, 9.b; 2. Jana Kaltounková, 9.b; 3. Hana Jansová, 9.a. Chlapci z tříd se zúčastnili turnaje v košíkové v Táboře. Celkově obsadili 6. místo z 8 škol. Výsledky - základní skupina: ZŠ Helsinská A Tábor 6:4, ZŠ Chotoviny 2:6, ZŠ Borotín 6:11, o umístění ZŠ Helsinská B Tábor 6:2, ZŠ Mikuláše z Husi Tábor 3:17. Vítězem turnaje se stala ZŠ Chotoviny. V okresním turnaji 5. tříd ve vybíjené vybojovali chlapci 3. místo ve skupině, celkově místo ze 17 škol. Dosáhli těchto výsledků: ZŠ Zborovská B Tábor 13:10, 1. ZŠ Bechyně 19:7, ZŠ Helsinská A Tábor 7:20, 1. ZŠ Soběslav 9:12. Vítěz turnaje: ZŠ Helsinská A Tábor. Děvčata z 5. tříd byla v turnaji ve vybíjené úspěšnější - obsadila 2. místo ve skupině, celkově 5. místo z 15 škol. Naše výsledky- základní skupina: ZŠ Husova Tábor 9:5; 1. ZŠ Veselí 10:4; ZŠ Chýnov 10:9; 2. ZŠ Sezimovo Ústí 5:10, o místo: 1. ZŠ Soběslav 12:10; 3. ZŠ Sezimovo Ústí 7:11; vítěz turnaje: 2. ZŠ Sezimovo Ústí. Poprvé jsme se zúčastnili i silového víceboje. Soutěžilo se ve šplhu po laně bez přírazu, trojskoku snožmo, sedylehy bez držení nohou,shyby na hrazdě. V kategorii tříd jsme získali v soutěži družstev 1. místo, v soutěži jednotlivců zvítězil David Schod ze 7.a, Jaroslav Holub-také 7.aobsadil 2. místo. V kategorii tříd skončilo naše družstvo na 6.místě, Tomáš Renfus z 8.b na 11. místě. V úterý 25. dubna jsme zasáhli do bojů Coca-Cola poháru v kopané. Ve 239. kvalifikační skupině, která své zápasy odehrála v Malšicích, jsme nejprve porazili ZŠ Malšice 3:0 (branky: Krištof F., Hruška M. a Kubále O.) a pak ZŠ Husova Tábor B 11:0 (branky: Kříženecký L. 3, Eliáš V. 3, Švec 2, Kříženecký M., Krištof F. a Krch D.). Jako vítěz skupiny jsme postoupili do dalšího kola poháru. Z očekávaných událostí v květnu: fotografování žáků (pondělí ) Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy

7 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 7 Tenis Na začátku května jsou v provozu tenisové kurty. Správce Petr Říha Cena kurtu za 1 hodinu 50 Kč, roční hrací karta 600 Kč. Fotbal Program družstev kopané na květen: velká přípravka - Bechyně malá přípravka - Sokol Sezimovo Ústí dorost - Meteor žáci Planá nad Lužnicí muži "A" Soběslav muži "B" Stádlec muži "A" - Olešník (odložené utkání) velká přípravka Želeč - (hraje se v Malšicích) dorost - Malšice muži "A" - Hrdějovice žáci - Malšice muži "B" Malšice "B" muži "B" - Vlastiboř "B" dorost Dražice velká přípravka Spartak Sezimovo Ústí žáci - Dražice muži "A" Jindřichův Hradec dorost - Planá nad Lužnicí muži "A" Chotoviny velká přípravka Veselí nad Lužnicí žáci Chýnov muži "B" Borotín "B" - Malá přípravka utkáním se Sokolem Sezimovo Ústí končí základní část soutěže, nadstavbová část ještě není rozlosována a tudíž není znám další program našich nejmladších talentů. Chlapci ročníků 1996 a mladší se navíc zúčastní velmi prestižního turnaje E.ON Cup za účasti nejlepších přípravkových družstev v regionu. Naše skupina se hraje na hřišti Na Svépomoci v Táboře. Výzva Výkonného výboru TJ SOKOL VÝKONNÝ VÝBOR TJ SOKOL MLADÁ VOŽICE ZVE VŠECHNY ŠIKOVNÉ KLUKY SE ZÁJMEM O FOTBAL - PŘEDEVŠÍM ROČNÍKY 1998, 1999, ALE NOVĚ I 2000, ABY SE ZAPOJILI DO TRÉNINKOVÉHO PROCESU PŘÍPRAVEK. TRENÉŘI NA VÁS ČEKAJÍ VŽDY V ÚTERÝ A ČTVRTEK OD HODIN. Do Prčice pěšky, ale zpátky do Vožice letos pohodlně přímým autobusem! Využijte této komfortní nabídky a vydejte se na 41. ročník pochodu a 2. ročník po obnovené trase z Mladé Vožice! Start bude na stejném místě jako loni, tedy na autobusovém nádraží v Mladé Vožici, od 7.15 do Na loňském průběhu trasy nejsou žádné podstatné změny, čeká nás tedy opět 32 km, přesně tak na jarní rozhýbání po dlouhé zimě. Od startu se vydáte jako loni po vlastním značení pochodu PP kolem zahrádek, přes mostek, polní cestou na Bukovou a dále po kraji lesa až narazíte na zelenou značku, po které budete pokračovat přes Rašovice, Beránek a Dědice do Nemyšli. Zde byla zelená značka odkloněna kvůli stavbě dálnice od své původní trasy přes Prudice na silnici do Sudoměřic. Dále budete pokračovat po žluté značce až na rozcestí Černý les, odkud se vydáte po červené značce vlevo na Starý zámek u Borotína. Sobota Mokřady u Kaliště, Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích (15 km) (provede nás Pavel Křížek z Ochrany fauny ČR ve Voticích) Olbramovice - Kaliště - Votice Odjezd autobusem v 5.55 z Mladé Vožice, vlakem v 5.58 z Tábora - obě skupiny na sebe počkají na nádraží v Olbramovicích. Návrat v do Tábora, v do Vožice Tady vás čeká 1. kontrola a budete mít v nohách už 16 km. Spolu se střezimířskou trasou pokračujete na rozcestí pod Starým zámkem, kde se k vám připojí trasa z Tábora, a dále po modré do Borotína. Odtud po vlastním značení přes Bonkovice do Větrova a dále po zelené přes Červený Újezd za Říkov, kde bude 2. kontrola. Pokračujete po zelené značce do kopce k lesu, kde vás čeká na rozcestí značek 3. kontrola a dále po zelené přes Kvašťov do Prčice. Před koncem bude vlastní značení. U startu se dozvíte přesné informace o autobusu, který vás odveze z Prčice zpět do Vožice. Již teď bych ale těm, kteří nechtějí pospíchat, doporučila, aby se na cestu vydali co nejdříve - start se sice uzavírá až ve 20 hodin, ale poslední kontrola naší trasy v 16.30, proto odjezd autobusu z Prčice bude kolem 18. hodiny. Ludmila Dvořáková, KČT Tábor Klub českých turistů Vožičan - vydává MÚ pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: Na výlet s dětmi! Vydejte se s námi a svými dětmi či vnoučaty na louky u vesničky Kaliště v přírodním parku Džbány. Bude tu na nás čekat Pavel Křížek z Ochrany fauny ve Voticích, který nás provede krásným koutem jarní přírody a potom i Stanicí pro zraněné živočichy ve Voticích. Odjezd autobusem z Mladé Vožice v 5.55, v 6.30 vyrazíme ze stanice ČD v Olbramovicích do kopců nad Voticemi, v se vrátíme autobusem zpátky do Vožice. Celý výlet je dlouhý necelých 15 km, takže se s námi mohou vydat i méně zdatní chodci. Rádi vás mezi sebou uvítáme. Ludmila Dvořáková, KČT ábor

8 STRANA 8 VOŽIČAN 1. KVĚTNA T R A V N Í F R É Z A V E 3 6 M A X P R O J A R N Í Ú D R Ž B U N A S E Z Ó N U N O V Ě N A B Í Z Í M E : - K Ř O V I N O Ř E Z Y V A Š E H O T R Á V N Í K U Z N A Š Í P Ů J Č O V N Y - T R A V N Í S E K A Č K Y A K C E K E K A Ž D É M U S T R O J I D Á R E K H U S Q V A R N A - Z A H R A D N Í Č E R P A D L A, V O D Á R N Y, Z A V L A Ž O V A C Í T E C H N I K A INFO NA TEL: KOVONÁŘADÍ - Jiří HOLUB, ALOISE MAREŠE 137,

9 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 9 Mateřské centrum v Mladé Vožici? Ano, a proč ne?! Motto: " A mám nápad! Máš ho taky? Budeme si spolu hrát! Ať si můžou naše mámy taky spolu povídat." Co je to? Mateřské centrum zřizují většinou matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy. Umožňuje vyjít matkám s malými dětmi z izolace, do které se dostávají celodenní péčí o malé dítě. Je založeno na principu rodinné svépomoci a má neformální charakter. Pomáhá rodičům pečujícím celodenně o dítě udržovat si jejich profesní orientaci, posiluje jejich sebevědomí i rodičovskou roli. Děti tu nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku/otce v jiné roli než v domácnosti. Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Přispívá k rozvoji občanské společnosti. Předběžná informace k projektu: Cílem je vytvoření mateřského centra v Mladé Vožici, které by sloužilo především pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené, výhledově jako centrum volnočasových aktivit a jako komunitní centrum pro všechny generace. Anketa: Považuji za dobré aby v Mladé Vožici vzniklo mateřské centrum ANO-NE Pokud by centrum vzniklo, navštívím jej Mám zájem o bližší informace Kolik máte dětí, případně v jakém věku: Chci se podílet na jeho provozu pokud ano jak? ANO-NE ANO-NE ANO-NE... Je celá řada možností, jak pomoci - pomoc při zařizování, úprava prostor, úklid, hledání a oslovení sponzorů, tvorba a zajištění programu, doporučení lektorů, kopírování, tvorba www stránek a další prezentace a jiné, uveďte prosím, jak se můžete podílet. Co očekávám? dopolední a odpolední aktivity pro maminky s dětmi na MD přednášky (rodičovství, zdravý životní styl, ekologie ) hry (cvičení rodiče s dětmi, říkadla, písničky) kroužky pro děti aktivity pro dospělé hlídání dětí jiné: Za vyplnění tohoto dotazníku Vám děkují iniciátorky projektu Soňa Špuláková ) a Iveta Vitovská ( ). Vyplněný dotazník vhazujte, prosím, v obálce označené Mateřské centrum do schránky městského úřadu, a to do konce května. Výbor MO STP Výbor MO STP v Mladé Vožici zve všechny své členy na členskou schůzi spojenou s oslavou svátku matek, která se koná ve středu 10. května 2006 ve hodin v zasedací místnosti MěÚ. Bude vybíráno 150, Kč na zájezd do Kutné Hory - od těch, kteří se přihlásili. Podrobný program zájezdu bude součásti schůze. Na setkání s Vámi se těší Výbor MO STP Památník Mladovožicka Pořádá spolu s MěÚ, Mateřskou školou a Městskou lidovou knihovnou Výstavu - Práce dětí z Mateřské školy v Mladé Vožici. Výstava se koná od úterý 9. května 2006 od 8.00 hodin v I. patře u schodiště v nákupní středisku Jednota v Mladé Vožici a potrvá do pátku 12. května Firma K + S Prodej uhlí, písků a drtí Jarní slevy!!! Tříděné ledvické uhlí: ořech 1,ořech 2, kostka, kostoořech Dále nabízíme: Vilice u Mladé Vožice - prodej tříděných písků - říční, kopaný - prodej lomových drtí v různých frakcích - dřevní odpad (balíky) - brikety skladem V e š k e r ý s o r t i m e n t u h l í j e s k l a d o v a n ý v s u c h u p o d p l a c h t o u. S k l á d á n í d o p r a v n í k e m a ž d o s k l e p a. M o ž n o s t d o d á v k y i v s o b o t u. O b j e d n á v k y : , Oprava Janovské ulice už začala odfrézováním stavajícího koberce.

10 STRANA 10 VOŽIČAN 1. KVĚTNA Středověký jarmark na Šelmberku u Mladé Vožice V pátek 16.června ve 21:00 noční průvod městem Mladou Vožicí, 21:30 zahájení jarmarku a vystoupení historických skupin na náměstí Žižkově v Mladé Vožici. V sobotu 17.června 2006 Program (10:00-24:00) - bojové umění středověkých válečníků - ukázky života a řemeslné výroby - historické soutěže pro děti - divadelní představení po celý den - dobové prohlídky hradu - středověký tanec a šerm - pro jazýček dobový jídelníček - k poslechu i tanci živá historická hudba - Bohatý program po celý den - Večer zakončen ohňovou show Na akci vás zve Město

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice číslo 06/roč. 03 1. ČERVNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Usnesení zastupitelstva města z 25. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22. května 2006 v zasedací síni Městského

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI.

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI. 9 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 7 151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI Hřiště V Rohu na Libuši ve spolupráci místní správy

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul.

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Akce Čisté město finišuje Vyměňte si starý občanský průkaz Strana 2 Strana 3 Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Strana 7 ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz Bez ohleduplnosti je průjezd ulicemi těžký V polovině měsíce

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín Číslo 1 leden 2002 Přání do nového roku Vážení spoluobčané, Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních. Stromečky

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 hostivický měsíčník ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: Foto: M.Křižková Zprávy z radnice Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2008 Seznam sběrných

Více