Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel."

Transkript

1 číslo 05/roč. 03 list MÚ 1. KVĚTNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech Se životem občanů i osob podnikajících ve městě a jeho místních částech souvisí také problematika odvádění a čištění jejich odpadních vod. Řešení této problematiky je dáno platným zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích, které jsou závazné jak pro občany tak fyzické a právnické osoby, které podnikají. K problematice řešení odpadních vod ve městě : Jak jistě všichni víte, přímo ve městě je odvádění odpadních vod řešeno veřejnou kanalizací napojenou na centrální čistírnu odpadních vod, což je ideální řešení. Provoz stávající ČOV v Mladé Vožici byl zahájen v roce 1995, což je vzhledem k současnému rychlému tempu technického vývoje už dosti dlouhá doba. Proto město už v roce 2003 nechalo zpracovat projekt a získalo povolení na intenzifikaci této ČOV, která se ovšem pro nedostatek finančních prostředků prozatím nerealizovala. Aby platnost tohoto stavebního povolení neskončila, zažádal provozovatel na podzim roku 2005 o jeho prodloužení. Příslušný vodoprávní úřad prodloužil platnost povolení do To znamená, že nejpozději do této doby musí být zahájeny práce na schválené intenzifikaci ČOV tak, aby její provoz odpovídal současným požadavkům na čištění odpadních vod a zajistil podstatné kvalitativní zlepšení funkce čistírenského zařízení a jeho vlivu na recipient - řeku Blanici. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel. Tato akce musí být zařazena do nejbližšího následujícího rozpočtu města a představuje částku přibližně 10 mil. Kč. To jsme nastínili, co musí být uděláno v nejbližším období ze strany města. A nyní uveďme, co zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá občanům i firmám v této oblasti. Citujeme 18 odst. 4): V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Z uvedeného vyplývá, že všichni, kdo jsou v Mladé Vožici takto napojeni, tak činí nezákonně a je třeba sjednat nápravu tohoto stavu. Proto tímto vyzýváme všechny dotyčné, aby sjednali nápravu a napojili své nemovitosti napřímo do kanalizace a zrušili své septiky nebo žumpy. Kanalizační přípojku Sdělení COMPAG VOTICE DO POPELNIC PATŘÍ TYTO ODPADY: popel, saze, kuchyňské odpady, zahradní odpad (kromě větví a křoví), dětské pleny, odpady z domácností nevhodné ke třídění (např. plechovky od konzerv, znečištěné papíry a znečištěné plastové obaly) DO POPELNIC NEPATŘÍ: nebezpečné odpady (staré barvy, vyjeté oleje, akumulátory, ředidla apod.), objemné odpady (kusy nábytku, staré televizory apod.), kafilerní odpady (mrtvá zvířata), stavební sutě a odpady, uliční smetky (drtě) a žhavý popel! pořizuje na své náklady odběratel (což je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci) a ta bude jeho vlastnictvím. Pokud tak neučiní dobrovolně ve lhůtě do konce září 2007, bude postupováno v souladu s 3 odst. 8) zákona o vodovodech a kanalizacích a stavební úřad rozhodnutím uloží povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Po termínu bude provedena kontrola napojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci. A nyní k problematice likvidace odpadních vod v místních částech: Stará Vožice, Radvanov, Noskov, Blanice, Janov, Dolní a Horní Kouty a Staniměřice. V těchto částech není doposud řešeno čištění přes ČOV, ale pouze likvidace v septicích či žumpách. Vypouštění je v některých místních částech do kanalizace vybudované v uplynulých desetiletích s vyústěním do nejbližší vodoteče. Tento stav není dle platných předpisů ve vodním hospodářství dlouhodobě udržitelný. Proto město vyjednalo při jednání konaném dne s vodoprávním úřadem MěÚ Tábor, odborem životního prostředí, podmínky, za kterých je umožněno dočasné vypouštění odpadních vod do recipientů bez čištění v ČOV, biologických rybnících apod. (pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 Program kina KVĚTEN Hooligans - kriminální drama USA a VB Undrworld:Evolution - horor USA Co je šeptem.. - romantická komedie USA a SRN Erasmus 2 - komedie Fr. a Ang Mariňák - válečný film USA a SRN , Karcoolka - animovaný pohádka USA Noc s nabroušenou břitvou - francouzský thriller , Zathura: Vesmírné dobrodružství - fantastický USA Pýcha a předsudek - romantická adaptace USA a Fr Domino - akční thriller USA a Fr , Panic je nanic - nová česká komedie , Univerzální uklizečka - komedie VB Knihovna informuje: V době od 4. do bude knihovna uzavřena z důvodu instalace topení. Jubilanti v květnu 70 Jitka Stoklasová Jaroslava Vanclová 75 Františka Puchýřová 86 Libuše Zasadilová 87 Helena Toufarová Ludmila Obecovská Radvanov VOŽIČAN Vedení města touto cestou velmi důrazně upozorňuje všechny držitele psů, že platí zákaz vstupu se psy na dětská hřiště ve městě - tj. dětské hřiště ve "zkratce", Sokolské hřiště, ale i na fotbalové hřiště. Není přece možné, aby si naše děti hrály v "psincích" nebo aby 80% práce správce spočívalo v úklidu po psech. Vedení města bude tento jev sledovat a v případě zjištění bude přikročeno k restrikcím dle platné legislativy. 13. dubna 2006 proběhla kolaudace I. etapy rekonstrukce sportovní haly. V rámci této etapy získala hala novou střechu, rozvody vzduchotechniky, elektroinstalace, podhled a osvětlení. Následně začala etapa druhá, kdy hlavní náplní bude nové opláštění haly zvenku (tedy nutné zateplení), zkrácení galerií a hlavně odstranění sloupů - ty budou ukotveny do obvodových zdí. Největším oříškem byla volba podlahy. Spolu s generálním dodavatelem stavby jsme objeli několik zařízení, kde jsme viděli různé druhy sportovních podlah. Po dlouhém rozhodování a konstruktivních diskusích jsme se rozhodli, že dojde k demontáži stávajících parket a následnému zbroušení asfaltu, do kterého jsou položeny. Na porovnaný asfalt bude položen dřevěný rošt ve výšce cca 7 cm (pro pružnost podlahy), na který se položí dřevěné desky. Na tyto desky přijde polyuretanový nástřik (cca 4 mm) a na něj ještě barevný nástřik. Takto koncipovaná podlaha bude splňovat všechny atributy na toto zařízení kladené - tedy především bere v úvahu převažující sporty (drtivá převaha kopané, 1. KVĚTNA Město informuje: Rada města na 92. zasedání (6. dubna) a 93. zasedání (27. dubna) mimo jiné projednala: Schválila smlouvu na opravu komunikací Milady Jungmanové, Četaře Duška a Janovská s firmou STRABAG (o výsledcích poptávkového řízení jsme podrobně informovali v minulém čísle měsíčníku) ostatní sporty v menšině, ale povrch je vhodný i pro ně - třeba pro tenis). Jak vyplývá z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města, došlo ke stanovení ceny a způsobu prodeje stavebních pozemků v lokalitě Suchdolec. Pozemky se tedy budou prodávat metodou přímého prodeje (ta byla zvolena jako nejvýhodnější oproti obálkové metodě a metodě dražby). To znamená, že po kolaudaci infrastruktury a nabytí právní moci kolaudace, se sejde zastupitelstvo, které zveřejní záměr pozemky prodat. Záměr bude zveřejněn po dobu danou zákonem. První den po uplynutí lhůty na zveřejnění začne prodej pozemků. Rovněž cena za 1 m2 je již známa a činí 380 Kč za 1m2. Na 23. zasedání Zastupitelstva města byl otevřen problém pozemků, které leží pod městskými komunikacemi a nejsou v majetku města. V drtivé většině jsou tyto pozemky v majetku státu, ať již je spravuje Pozemkový fond nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Některé pozemky jsou rovněž v majetku TJ Sokol - ten je převede bezúplatně městu. Samozřejmě, že i některé pozemky jsou v majetku soukromých osob. Zastupitelstvo města uložilo vedení města začít jednání o převodech právě se státními institucemi. Jednání s Pozemkovým fondem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových již byla zahájena a je velmi reálné, že pozemky budou městu převedeny bezúplatně. Po nabytí těchto pozemků se začnou řešit další majitelé. Sbor dobrovolných hasičů připravuje 5. května den otevřených dveří v hasičské zbrojnici při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Zbrojnice bude otevřena od 8.00 do hodin a bude zde možnost si prohlédnout vybavení mladovožických hasičů. Zveme širokou veřejnost a děti ze škol v Mladé Vožici! 6. května Okrsková soutěž požárních družstev v požárním sportu. Koná se od hodin v Bělči. Soutěžit se bude v požárním útoku a běhu na 100 m s překážkami. Své umění předvedou družstva mužů a žen ze sborů okrsku Mladé Vožice. Požární útok předvedou také dětská družstva z Bělče, Noskova a Mladé Vožice. Na tuto soutěž zveme všechny příznivce hasičů! 13. května Hra PLAMEN - jarní soutěž kolektivu mladých hasičů okresu Tábor. Koná se od 8.00 hodin v Tábor a soutěže se zúčastní kolektivy mladých hasičů z Mladé Vožice a Bělče. Za SDH - Karel Adam Rada města projednala: Schválila zaregistrování domény muvozice.eu Doporučila městskému zastupitelstvu realizovat prodej stavebních pozemků v Suchdolci metodou přímého prodeje za cenu 380 Kč/1 m2 Schválila dodatek ke smlouvě na rekonstrukci sportovní haly - II. etapy - s firmou Hora

3 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 3 Usnesení zastupitelstva města USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 10. dubna 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 11/2006 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od minulého zasedání městského zastupitelstva Usnesením č. 12/2006 a) bere na vědomí materiály - Porovnání jednotlivých způsobů prodeje, Zprostředkovatelská smlouva, vyjádření právního zástupce, Rekapitulace nákladů, Dohoda o rezervaci, Návrh podmínek prodeje pozemků a návrh způsobu úhrady kupní ceny b) schvaluje způsob prodeje pozemků v lokalitě "Suchdolec" - metoda přímého prodeje dle předloženého návrhu c) schvaluje cenu pozemků v lokalitě "Suchdolec" - minimální cena - 380,- Kč/1m2 d) ukládá starostovi města dopracovat konkrétní podmínky prodeje metodou přímého prodeje e) ukládá starostovi svolat jednání za účelem dořešení asfaltových povrchů v lokalitě "Suchdolec" (pokračování ze strany 1) V lokalitě Stará Vožice, kde je nejvíce trvale žijících obyvatel a situace se znečištěním nejhorší, se počítá s vybudování ČOV v termínu do a v lokalitě Radvanov musí být do předložena koncepce řešení čištění odpadních vod. Jednou z dalších podmínek příslušného rozhodnutí je zajištění funkce předčistících zařízení u jednotlivých domácností tak, aby kvalitativní parametry znečištění byly co nejpřijatelnější pro toky, do kterých jsou vypouštěny. Za účelem zjištění přehledu o zařízeních a jejich provozu u jednotlivých nemovitostí, žádáme jejich vlastníky, aby pravdivě vyplnili přiložený jednoduchý dotazník a vrátili jej na MěÚ v termínu do Stačí jej i vhodit do schránky na vstupních dveřích radnice. V případech, kde není ani částečná kanalizace po obci, je třeba zajistit pravidelné vyvážení jímek (žump) na ČOV v Mladé Vožici. Pokud nebude tento požadavek splněn, bude město postupovat v souladu s platnou legislativou. Usnesením č. 13/2006 ukládá starostovi svolat jednání za účelem vyřešení situace vjezdu na pozemky parc. č. 728, 729, 730, 731 v k. ú. Radvanov Usnesením č. 14/2006 neschvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 1072/13 v k. ú. Usnesením č. 15/2006 a) bere na vědomí Zápis z jednání o převodu pozemků parc. č. 1266/2 (738 m2), st. 295/1 (149 m2), st. 295/3 (134 m2), 295/4 (19 m2), 295/5 (4 m2), 295/7 (7m2), 295/9 (4m2) b) schvaluje prodej pozemků parc. č. 1266/2 (738 m2), st. 295/1 (149 m2), st. 295/3 (134 m2), 295/4 (19 m2), 295/5 (4 m2), 295/7 (7m2), 295/9 (4m2) za 1 Kč/1 m2: Marie Klapková, r.č /121, trvale bytem Klaricova 2090/30, České Budějovice (1/3 celku) Marie Neudőrflová, r.č /044, trvale bytem Roháče z Dubé 1385/7, České Budějovice (1/9 celku) Karel Neudőrfl, r.č /1222, trvale bytem Roháče z Dubé 1385/7, České Budějovice (1/9 celku) Alena Kofroňová, r.č /1257, trvale bytem Puklicova 2499/52, České Budějovice (1/9 celku) Michaela Neudőrflová, r.č /1356, trvale bytem B. Martinů 575/43, České Budějovice (1/12 celku) Martina Vodičková, r.č /1258, trvale bytem K Hůrce 193, Staré Název místní části : Nemovitost čp. (č.ev.) : Hodějovice (1/6 celku) Sabina Neudőrflová, r.č /1320, trvale bytem B. Martinů 575/43, České Budějovice (1/12 celku) Usnesením č. 16/2006 schvaluje Závěrečný účet města za rok bez výhrad Usnesením č. 17/2006 a) schvaluje Závěrečný účet DSMO Venkov za rok 2005 b) doporučuje Výboru Mikroregionu Venkov, IČ , přijmout opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Usnesením č. 18/2005 schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. usn. 70/2001 ze dne příspěvkové organizace města, Základní školy, Morávkovo náměstí 25, Mladá Vožice Usnesením č. 19/2005 schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1 Usnesením č. 20/2005 a) bere na vědomí předložený materiál - Přehled majitelů pozemků pod komunikací Josefa Bricha b) ukládá starostovi jednat s UZVM a Pozemkovým fondem o možnosti převodu pozemků pod komunikacemi v Mladé Vožici Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech D OT AZN Í K k likvidaci odpadních vod Jméno a příjmení vlastníka (-ů) : Způsob likvidace odpadních vod : Prosíme zatrhněte, co používáte! Poslední vyvážení jímky uskutečněno kdy? : Jak pravidelně je jímka vyvážena a kam? : jímka na vyvážení (žumpa) septik (s přepadem do kanalizace) volné vyústění Podpis vlastníka nemovitosti a se stvrzením, že uvedené údaje jsou pravdivé : VRAŤTE VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK DO NA MěÚ MLADÁ VOŽICE!

4 STRANA 4 Ve druhém díle rozhovorů s managamentem největších firem ve městě nám na naše otázky velmi ochotně odpověděl šéf společnosti SINFO Ing. Miloš Tůma. Naše povídání nemůže začít ničím jiným, než představením se mladovožické veřejnosti. Zároveň by určitě naše čtenáře zajímalo, jak se Vám v našem městě líbí a jaký k němu máte vztah? Společnost SINFO, spol. s.r.o. byla založena v roce 1994 jako společný podnik dvou právnických osob, a to rakouské firmy EUROFOAM GmbH se sídlem ve Vídni a ryze české firmy SINCOM s.r.o. se sídlem v Táboře. Firma EURO- FOAM GmbH spojuje rakouskou společnost GREINER a německou společnost RECTICEL a toto spojení tvoří v současné době nejvýznamnějšího výrobce polyuretanových pěn v Evropě. K založení společného podniku tyto dva subjekty dovedla skutečnost, že původní výrobní aktivity společnosti SINCOM v oblasti zpracování polyuretanových pěn, které byly od roku 1992 realizovány v nedalekém Chýnově, se setkaly s podobnými aktivitami firmy EUROFOAM, která v té době vyhledávala vhodné prostory a partnery pro rozvoj svých výrobních aktivit v České republice a v celé střední Evropě. V průběhu uplynulých dvanácti let se ze začínající firmy o deseti zaměstnancích a s obratem do 10 milionů korun postupně stala stabilní společnost s ročním obratem v rozmezí 120 až 140 milionů Kč a se současným počtem 58 zaměstnanců. Umístění sídla firmy v Mladé Vožici vychází ze skutečnosti, že právě v době zakládání společného podniku se naskytla možnost od města odkoupit areál bývalého autoservisu. Postupem času se podařilo areál částečně zrekonstruovat a rozšířit o skladovou halu s vybudováním příjezdové komunikace. Vzhledem ke stáří VOŽIČAN a technickému stavu budov nás však v budoucnu čeká ještě mnoho potřebných oprav. Z dosavadní zkušenosti však musím konstatovat, že jsme se vždy setkali se vstřícným postojem orgánů města a stejně tak s kvalitními službami místních firem. Můj osobní vztah k městu je zatím neutrální, moje každodenní působení ve firmě trvá příliš krátkou dobu na to, abych mohl poznat místní specifika. Firma Sinfo působí v Mladé Vožici již déle než 10 let. Přesto, přibližte občanům Váš výrobní program, popřípadě uveďte, zda a případně jak se v průběhu těch deseti let měnil... Základní výrobní program je postaven na zpracování polyuretanových a polyethylenových pěn technologií řezání na speciálních strojích. Firma vyrábí polotovary ve formě desek, tvarových dílů, sedáků, matracových jader a dalších komponentů pro výrobce čalouněného nábytku, např. postelí, sedacích souprav apod. Dalším významným výrobním programem je produkce dětského nábytku a stavebnic pro zahraničního partnera. S částí této produkce je možno se setkat i v předškolních zařízeních v České republice. Ne nevýznamnou část výroby tvoří produkce komponentů pro výrobu sportovních brýlí pro renomované světové výrobce, např SCOTT, CARRERA a další. Postupně rozvíjíme produkci výrobků pro technické aplikace, např. v oblastech filtrace vzduchu, kapalin, zvukových a tepelných izolací apod. Nelze zapomenout ani na výrobky pro automobilový průmysl, výrobce kolejových vozidel, výrobce sportovních potřeb a mnohé další oblasti využití námi zpracovávaných materiálů. Sinfo patří mezi největší zaměstnavatele ve městě. I z tohoto důvodu musí logicky padnout otázka, jak se mu daří, jak je managament firmy spokojen s výsledky? Myslím, že naše firma se potýká se 1. KVĚTNA Seriál o největších zaměstnavatelích v našem městě Mateřská škola V úterý navštívil MŠ pan starosta města ing. Miroslav Dlouhý, který všem zaměstnancům MŠ poblahopřál ke Dni učitelů. Ve spolupráci s městským úřadem zažádala mateřská škola o dotaci z Programu obnovy venkova na zařízení zahrady novými herními prvky. K veliké radosti nás všech jsme dotaci ve výši Kč získali a nyní s dětmi vymýšlíme, malujeme a kreslíme, jak by ta naše nová zahrada měla vypadat a co všechno by si na ní děti přály mít. Oslovila jsem již několik firem ke zpracování projektu a těšíme se, že se věci dají rychle do pohybu a že k pěkným novým pískovištím co nejdříve přibydou lezecí sestavy, houpačky, hrazdy atd. Moc děkuji p. starostovi i p. místostarostovi za velikou pomoc i podporu naší školce. Ve středu se náš kolektiv rozrostl o staronovou p. učitelku. I když zatím jenom na velmi malý úvazek, ale přece, se po mateřské dovolené vrátila Lenka Kolaříková. Přejeme jí pro dobrou práci s dětmi to nejdůležitější: pevné nervy, radost z práce, spoustu nápadů a pořád dobrou náladu. Co nás čeká v květnu? Hned ve čtvrtek k nám do MŠ přijede Divadélko Ludmily Frištenské s pohádkou Míček Flíček. Hodně písniček pro babičku i dědečka, hodně i pro Míčka Flíčka. Budou zpívat všechny děti i naši hrdinové. stejnými každodenními problémy, jako každý jiný výrobce. Přesto mohu konstatovat, že celková situace naší firmy je dobrá. Daří se realizovat plánované objemy tržeb, firma nemá žádné nesplacené závazky vůči svým dodavatelům a dalším obchodním partnerům. V průběhu druhého pololetí minulého roku došlo k zásadním personálním změnám ve vrcholovém vedení firmy. I přes tuto skutečnost se podařilo zachovat stabilní trend rozvoje firmy a výsledky prvního čtvrtletí letošního roku vedení firmy hodnotí vysoce pozitivně. Za to patří dík všem zaměstnancům firmy. Naše stručné povídání bychom nyní měli nasměrovat do budoucna. Jak se tedy rýmuje spojení Sinfo a plány do budoucna? Vedení firmy si pro nejbližší období stanovilo konkrétní cíle v oblasti zvýšení efektivity a kvality výroby. S narůstajícím tlakem konkurence v našem oboru považujeme za nezbytné poskytnout našim zákazníkům výrobky a služby v nejvyšší možné kvalitě a komplexnosti zákaznických služeb. Budeme dále intenzivně pracovat na přípravě a realizaci rozpracovaných projektů pro stěžejní odběratele a zároveň vyhledávat další obchodní příležitosti. Naše aktivity budeme posilovat zejména v oblasti technických aplikací námi zpracovávaných materiálů. Ve spojení s nejvýznamnějším evropským výrobcem těchto materiálů máme k dispozici široký sortiment nejen materiálů, ale i zkušeností, včetně možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje nových materiálů pro specifické oblasti využití. Máme připraveny záměry pro dostavbu stávajícího areálu firmy. Tento záměr je však otázkou delšího časového horizontu. Ing. Tůmovi přejeme do jeho další práce mnoho entuziasmu a pevných nervů. V týdnu od do můžete shlédnout alespoň část toho, co děti od začátku školního roku namalovaly, nakreslily a vystříhaly. Výstava jejich prací bude k vidění opět v 1. patře nákupního střediska. Našim starším spoluobčanům půjdou některé děti z předškolní třídy Berušek popřát ve středu ve hodin do zasedací síně městského úřadu. V pondělí zveme všechny rodiče i prarodiče do jednotlivých tříd v MŠ na besídku ke Dni maminek. Začátek je ve hod. V neděli část dětí ze třídy Ježečků přivítá nové občánky v obřadní síni městského úřadu. Lenka Farová, ředitelka MŠ

5 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 5 Životní prostředí informuje... 1) S příchodem jara jsme prohlédli, co udělala letošní dlouhá zima a sněhová pokrývka se dřevinami, které jsme vysadili na podzim v prostoru dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou. Můžeme konstatovat, že až na malé výjimky, přežily dobře. Zato v prostoru kostela na náměstí a u autobusového nádraží keře nepřežily lidský vandalismus, patrně zejména dětí krátících si dlouhou chvíli při cestě do (ze) školy ničením zeleně. Takže jsme našli keře polámané a dokonce na nich naházené dlažební kostky. Některé zmizely úplně. Běžný jev je také, že děti lezou po vzrostlých dřevinách mezi kostelem a farou a úmyslně je ničí. Zástupci farnosti navrhovali tyto dřeviny vykácet a zasadit nové malé thuje z vlastních zdrojů. Naskýtá se otázka, jak dlouho by takové malé rostlinky v těchto podmínkách v blízkosti školy přežily. Svědčí to o naprosté neúctě dětí k lidské práci a zeleni ve městě. Naskýtá se otázka, jak je to s výchovou dětí k těmto veřejným hodnotám a zda vkládat další finanční prostředky a pracovní síly do tak náročné činnosti, jakou výsadba zeleně ve městě je. 2) Městu se po vyjednáváních s oprávněnými firmami podařilo uzavřít smlouvu s firmou RETELA s. r. o. Praha, která v rámci kolektivního systému (tj. systému vytvořeného výrobci elektrozařízení a provozovaný jinou právnickou osobou), bude zajišťovat bezplatný odběr všech skupin elektrozařízení z našeho sběrného dvora. Takže se konečně zbavíme převisu lednic a mrazáků, které nešlo několik měsíců legálně likvidovat z důvodu, že firmy musely čekat na oprávnění zápisu do seznamu na ministerstvu ŽP. 3) Provoz na skládce stavebních odpadů se podařilo za zpřísněných podmínek prodloužit do povolením od Krajského úřadu v Č. Budějovicích. Žádáme občany, aby dodržovali pokyny obsluhy skládky paní Pechkové a dodávali odpady pouze stavební bez příměsí, např. umělých hmot, kabelů, PVC, dřeva, asfaltu apod. Takto znečištěné odpady nebudou na skládku přijímány. Cena za uložení 1 t pro občany i firmy ve městě Mladá Vožice zůstala stejná (300 Kč), což je minimum ze zákona a obec na ukládání nemá žádný zisk. Na jiných skládkách se ceny pohybují od 600 Kč výše. Za každou 1 tunu odpadu musí město odvádět 35 Kč do rezervního fondu na následnou rekultivaci této skládky. Takže bychom si toho měli vážit, že nemusíme tyto odpady zatím odvážet jinam. Chtěli bychom požádat stavebníky, kteří by se chtěli zbavit čisté taškové krytiny, aby to nahlásili, protože je to vynikající materiál na zpevnění cest, což by město rádo využilo. Tento materiál nezpoplatňujeme. 3) Od poloviny dubna do poloviny května 2006 probíhá ve všech místních částech (termíny jsme publikovali v dubnovém čísle Vožičanu) přistavování velkoobjemových kontejnerů na jarní úklid. Žádáme občany, aby tam ukládali jen odpady nezbytně nutné, které nelze dál využít a ty, co patří na skládku. Nebezpečné odpady patří do sběrného dvora, druhotné suroviny do výkupny Sběrných surovin a. s. a sklo, papír a PET-lahve do kontejnerů na separaci. 4) V průběhu měsíce dubna 2006 nás pracovníci firmy COMPAG Votice, s. r. o. upozornili, že v některých svozech popelnic je velký nárůst množství odpadu, protože občané tam vhazují štěrk zametený ze zimního posypu komunikací. Je s podivem, jak může rozumně uvažujícího člověka napadnout něco takového. Štěrk je draze placená využitelná surovina pro vyspravení cest a rozhodně nepatří do popelnice s komunálním odpadem a odtud na skládku. Za každou tunu tohoto "odpadu" platí město (a tedy i občané svými místními poplatky) navíc skládkovné i dopravu. To se musí zákonitě promítnout v poplatku na příští období, takže vše záleží na nás občanech. Podle toho, kolik odpadu dáváme do popelnice zbytečně, o to více budeme za popelnici platit. Pokud půjde doplatek z městského rozpočtu, nezbude na jiné potřebné investice. 5) Ve městě je nainstalováno 51 nádob na PET lahve, 37 na sklo a 12 kontejnerů na papír. Domníváme se, že toto je dostatečný počet pro to, aby všichni občané města odpad třídili a ukládali do určených nádob, tak, jak jim to ukládá městská vyhláška. Bohužel, stále jsou mezi námi spoluobčané, kteří netřídí a odpad ukládají do popelnic určený pro komunální odpad. Toto může být postihováno dle platné legislativy v přestupkovém řízení.

6 STRANA 6 Základní škola Ve středu se konala pedagogická rada za III.čtvrtletí. K tomuto dni měla škola 441 žáků v 19 třídách (236 na I. stupni, 205 na II.stupni). Celkem 50 žáků zatím prospívá se slabým prospěchem (nejvíce v matematice, dějepise a českém jazyce). Bylo uděleno 10 pochval třídního učitele, 4 důtky třídního učitele a 5 důtek ředitele školy. Pedagogická rada vzala na vědomí učební plán, který zavádí některé změny od začátku nového školního roku, tj. od Nejvýznamnější změnou je výuka cizího jazyka již od 3. třídy. Všechny základní školy mají dle doporučení MŠMT povinnost nabízet svým žákům jako první cizí jazyk angličtinu. V případě, že by dostatečný počet žáků 3. tříd měl zájem o výuku německého jazyka, může ji naše škola zajistit, ale je nutno upozornit rodiče, že v případě odchodu na jinou školu (např. v důsledku stěhování) nikdo nezaručí možnost výuky německého jazyka na jiné škole. Ve 4. a 5. třídách se žáci budou učit 4 hodiny týdně cizí jazyk (dosud 3 hodiny), v 6. třídách získají navíc 1 hodinu výtvarné výchovy, v třídách se budou učit 3 hodiny volitelného předmětu týdně. Ve srovnání s letošním školním rokem se bude ve třídách učit o 1 hodinu týdně více. V souvislosti se zavedením školního vzdělávacího programu od počítáme s tím, že jako povinný cizí jazyk budeme od 3. třídy vyučovat angličtinu, od 6. třídy jako volitelný cizí jazyk němčinu (žáci,kteří nebudou schopni zvládnout další cizí jazyk, si pak dle nabídky vyberou jiný volitelný předmět). Ve čtvrtek 23. března se konalo 2. zasedání školské rady. Školská rada mimo jiné schválila školní řád školy a vzala na vědomí výsledky hospodaření školy v r Se zápisem z jednání školské rady se můžete seznámit na v sekci městské organizace-základní škola. V úterý 28. března navštívili školu starosta města Ing. Miroslav Dlouhý a místostarosta města Mgr. Jaroslav Větrovský. Všem učitelům i ostatním pracovníkům školy poblahopřáli ke Dni učitelů, poděkovali jim za veškerou práci a jménem města i rodičů jim předali krásné karafiáty. Pro své učitele si žáci připravili tzv. "učitelkiádu" (žáci organizovali, učitelky soutěžily). VOŽIČAN Ve středu 29. března připravila škola pro své žáky výchovný koncert Pavla Hraběte. Toto hudební vystoupení bylo založeno na kontaktu s dětmi. Žáci poznali různé elektronické hudební nástroje, asi nejzajímavější byl dechový elektronický nástroj fungující na bázi počítače. V úterý 18. dubna navštívili žáci I.stupně místní kostel, kde pro ně Martin Kubát, profesionální koncertní varhaník z Opavy, připravil umělecký pořad "O píšťalových varhanách". Žáci se např. dozvěděli, jak varhany vznikly, jak fungují, kde jsou největší varhany na světě, vyslechli ukázky barev jednotlivých rejstříků a 3 souvislé varhanní skladby (i Svatební pochod od Mendelssona). V táborském divadle viděli žáci 6. a 7. tříd divadelní představení "Kytice", 8. a 9. třídy "Lakomce". Žáci 2.b, 3.b a 5. tříd se podívali do Prahy, kde navštívili 3D kino Oscar Imax a Národní muzeum, v Holešovicích zavítali i do "podmořského světa". 7. třídy se naopak vypravily do Tábora a prohlédly si Husitské muzeum. V pátek se pak 45 žáků tříd vypravilo do Vídně, kde mimo jiné viděli hrad Hofburg či zámek Schonnbrunn. Koncem března byla vyhodnocena literární soutěž "Hrajeme si na básníky", které se zúčastnilo 70 žáků tříd. Každý soutěžící obdržel neúplnou verzi básně Vítězslava Nezvala "Stesk", v níž byly vynechány některé verše, případně části veršů. Úkolem žáků bylo dle vlastní fantazie dotvořit báseň tak, aby zůstal zachován druh rýmu a aby byl zároveň dodržen rytmus veršů. Z každé třídy byly vybrány 3 nejlepší práce, ty pak postoupily do závěrečného kola vyhodnocení soutěže. Vítězné práce - 1. Hana Trefilová, 8.b; 2. Petra Pícková, 9.a; 3. Michaela Bělíčková, 9.b; 4. Zuzana Kuchařová, 8.a. V úterý proběhlo v Táboře okresní kolo biologické olympiády. Velmi dobře si vedl Petr Šopejstal z 8.a, obsadil výborné 5. místo z 30 účastníků soutěže. Školní kolo biologické olympiády proběhlo už za účasti 11 žáků z tříd. Nejlépe si vedli: 1. Petr Šopejstal, 8.a; 2. Lucie Aronová, 9.b; 3. Daniel Tesař, 8.b. V okresním kole fyzikální olympiády (Tábor ) obsadil Marek Palán z 8. a 6. místo. V okresním kole matematické olympiády (Sezimovo Ústí 5. 4.) si nejlépe vedli Radek 1. KVĚTNA Koblic, 6.b místo (kategorie 6. tříd) a Pavla Smetanová, 7.c místo (kategorie 7.tříd). Školního kola soutěže v recitaci tříd se zúčastnilo celkem 21 žáků. Výsledky: třídy: 1. Marie Bartůňková, 7.a; 2. Tereza Švárová, 7.b; 3. Štěpánka Míchalová, 6.a; třídy: 1. Michaela Bělíčková, 9.b; 2. Jana Kaltounková, 9.b; 3. Hana Jansová, 9.a. Chlapci z tříd se zúčastnili turnaje v košíkové v Táboře. Celkově obsadili 6. místo z 8 škol. Výsledky - základní skupina: ZŠ Helsinská A Tábor 6:4, ZŠ Chotoviny 2:6, ZŠ Borotín 6:11, o umístění ZŠ Helsinská B Tábor 6:2, ZŠ Mikuláše z Husi Tábor 3:17. Vítězem turnaje se stala ZŠ Chotoviny. V okresním turnaji 5. tříd ve vybíjené vybojovali chlapci 3. místo ve skupině, celkově místo ze 17 škol. Dosáhli těchto výsledků: ZŠ Zborovská B Tábor 13:10, 1. ZŠ Bechyně 19:7, ZŠ Helsinská A Tábor 7:20, 1. ZŠ Soběslav 9:12. Vítěz turnaje: ZŠ Helsinská A Tábor. Děvčata z 5. tříd byla v turnaji ve vybíjené úspěšnější - obsadila 2. místo ve skupině, celkově 5. místo z 15 škol. Naše výsledky- základní skupina: ZŠ Husova Tábor 9:5; 1. ZŠ Veselí 10:4; ZŠ Chýnov 10:9; 2. ZŠ Sezimovo Ústí 5:10, o místo: 1. ZŠ Soběslav 12:10; 3. ZŠ Sezimovo Ústí 7:11; vítěz turnaje: 2. ZŠ Sezimovo Ústí. Poprvé jsme se zúčastnili i silového víceboje. Soutěžilo se ve šplhu po laně bez přírazu, trojskoku snožmo, sedylehy bez držení nohou,shyby na hrazdě. V kategorii tříd jsme získali v soutěži družstev 1. místo, v soutěži jednotlivců zvítězil David Schod ze 7.a, Jaroslav Holub-také 7.aobsadil 2. místo. V kategorii tříd skončilo naše družstvo na 6.místě, Tomáš Renfus z 8.b na 11. místě. V úterý 25. dubna jsme zasáhli do bojů Coca-Cola poháru v kopané. Ve 239. kvalifikační skupině, která své zápasy odehrála v Malšicích, jsme nejprve porazili ZŠ Malšice 3:0 (branky: Krištof F., Hruška M. a Kubále O.) a pak ZŠ Husova Tábor B 11:0 (branky: Kříženecký L. 3, Eliáš V. 3, Švec 2, Kříženecký M., Krištof F. a Krch D.). Jako vítěz skupiny jsme postoupili do dalšího kola poháru. Z očekávaných událostí v květnu: fotografování žáků (pondělí ) Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy

7 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 7 Tenis Na začátku května jsou v provozu tenisové kurty. Správce Petr Říha Cena kurtu za 1 hodinu 50 Kč, roční hrací karta 600 Kč. Fotbal Program družstev kopané na květen: velká přípravka - Bechyně malá přípravka - Sokol Sezimovo Ústí dorost - Meteor žáci Planá nad Lužnicí muži "A" Soběslav muži "B" Stádlec muži "A" - Olešník (odložené utkání) velká přípravka Želeč - (hraje se v Malšicích) dorost - Malšice muži "A" - Hrdějovice žáci - Malšice muži "B" Malšice "B" muži "B" - Vlastiboř "B" dorost Dražice velká přípravka Spartak Sezimovo Ústí žáci - Dražice muži "A" Jindřichův Hradec dorost - Planá nad Lužnicí muži "A" Chotoviny velká přípravka Veselí nad Lužnicí žáci Chýnov muži "B" Borotín "B" - Malá přípravka utkáním se Sokolem Sezimovo Ústí končí základní část soutěže, nadstavbová část ještě není rozlosována a tudíž není znám další program našich nejmladších talentů. Chlapci ročníků 1996 a mladší se navíc zúčastní velmi prestižního turnaje E.ON Cup za účasti nejlepších přípravkových družstev v regionu. Naše skupina se hraje na hřišti Na Svépomoci v Táboře. Výzva Výkonného výboru TJ SOKOL VÝKONNÝ VÝBOR TJ SOKOL MLADÁ VOŽICE ZVE VŠECHNY ŠIKOVNÉ KLUKY SE ZÁJMEM O FOTBAL - PŘEDEVŠÍM ROČNÍKY 1998, 1999, ALE NOVĚ I 2000, ABY SE ZAPOJILI DO TRÉNINKOVÉHO PROCESU PŘÍPRAVEK. TRENÉŘI NA VÁS ČEKAJÍ VŽDY V ÚTERÝ A ČTVRTEK OD HODIN. Do Prčice pěšky, ale zpátky do Vožice letos pohodlně přímým autobusem! Využijte této komfortní nabídky a vydejte se na 41. ročník pochodu a 2. ročník po obnovené trase z Mladé Vožice! Start bude na stejném místě jako loni, tedy na autobusovém nádraží v Mladé Vožici, od 7.15 do Na loňském průběhu trasy nejsou žádné podstatné změny, čeká nás tedy opět 32 km, přesně tak na jarní rozhýbání po dlouhé zimě. Od startu se vydáte jako loni po vlastním značení pochodu PP kolem zahrádek, přes mostek, polní cestou na Bukovou a dále po kraji lesa až narazíte na zelenou značku, po které budete pokračovat přes Rašovice, Beránek a Dědice do Nemyšli. Zde byla zelená značka odkloněna kvůli stavbě dálnice od své původní trasy přes Prudice na silnici do Sudoměřic. Dále budete pokračovat po žluté značce až na rozcestí Černý les, odkud se vydáte po červené značce vlevo na Starý zámek u Borotína. Sobota Mokřady u Kaliště, Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích (15 km) (provede nás Pavel Křížek z Ochrany fauny ČR ve Voticích) Olbramovice - Kaliště - Votice Odjezd autobusem v 5.55 z Mladé Vožice, vlakem v 5.58 z Tábora - obě skupiny na sebe počkají na nádraží v Olbramovicích. Návrat v do Tábora, v do Vožice Tady vás čeká 1. kontrola a budete mít v nohách už 16 km. Spolu se střezimířskou trasou pokračujete na rozcestí pod Starým zámkem, kde se k vám připojí trasa z Tábora, a dále po modré do Borotína. Odtud po vlastním značení přes Bonkovice do Větrova a dále po zelené přes Červený Újezd za Říkov, kde bude 2. kontrola. Pokračujete po zelené značce do kopce k lesu, kde vás čeká na rozcestí značek 3. kontrola a dále po zelené přes Kvašťov do Prčice. Před koncem bude vlastní značení. U startu se dozvíte přesné informace o autobusu, který vás odveze z Prčice zpět do Vožice. Již teď bych ale těm, kteří nechtějí pospíchat, doporučila, aby se na cestu vydali co nejdříve - start se sice uzavírá až ve 20 hodin, ale poslední kontrola naší trasy v 16.30, proto odjezd autobusu z Prčice bude kolem 18. hodiny. Ludmila Dvořáková, KČT Tábor Klub českých turistů Vožičan - vydává MÚ pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: Na výlet s dětmi! Vydejte se s námi a svými dětmi či vnoučaty na louky u vesničky Kaliště v přírodním parku Džbány. Bude tu na nás čekat Pavel Křížek z Ochrany fauny ve Voticích, který nás provede krásným koutem jarní přírody a potom i Stanicí pro zraněné živočichy ve Voticích. Odjezd autobusem z Mladé Vožice v 5.55, v 6.30 vyrazíme ze stanice ČD v Olbramovicích do kopců nad Voticemi, v se vrátíme autobusem zpátky do Vožice. Celý výlet je dlouhý necelých 15 km, takže se s námi mohou vydat i méně zdatní chodci. Rádi vás mezi sebou uvítáme. Ludmila Dvořáková, KČT ábor

8 STRANA 8 VOŽIČAN 1. KVĚTNA T R A V N Í F R É Z A V E 3 6 M A X P R O J A R N Í Ú D R Ž B U N A S E Z Ó N U N O V Ě N A B Í Z Í M E : - K Ř O V I N O Ř E Z Y V A Š E H O T R Á V N Í K U Z N A Š Í P Ů J Č O V N Y - T R A V N Í S E K A Č K Y A K C E K E K A Ž D É M U S T R O J I D Á R E K H U S Q V A R N A - Z A H R A D N Í Č E R P A D L A, V O D Á R N Y, Z A V L A Ž O V A C Í T E C H N I K A INFO NA TEL: KOVONÁŘADÍ - Jiří HOLUB, ALOISE MAREŠE 137,

9 1. KVĚTNA VOŽIČAN STRANA 9 Mateřské centrum v Mladé Vožici? Ano, a proč ne?! Motto: " A mám nápad! Máš ho taky? Budeme si spolu hrát! Ať si můžou naše mámy taky spolu povídat." Co je to? Mateřské centrum zřizují většinou matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy. Umožňuje vyjít matkám s malými dětmi z izolace, do které se dostávají celodenní péčí o malé dítě. Je založeno na principu rodinné svépomoci a má neformální charakter. Pomáhá rodičům pečujícím celodenně o dítě udržovat si jejich profesní orientaci, posiluje jejich sebevědomí i rodičovskou roli. Děti tu nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku/otce v jiné roli než v domácnosti. Poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Přispívá k rozvoji občanské společnosti. Předběžná informace k projektu: Cílem je vytvoření mateřského centra v Mladé Vožici, které by sloužilo především pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené, výhledově jako centrum volnočasových aktivit a jako komunitní centrum pro všechny generace. Anketa: Považuji za dobré aby v Mladé Vožici vzniklo mateřské centrum ANO-NE Pokud by centrum vzniklo, navštívím jej Mám zájem o bližší informace Kolik máte dětí, případně v jakém věku: Chci se podílet na jeho provozu pokud ano jak? ANO-NE ANO-NE ANO-NE... Je celá řada možností, jak pomoci - pomoc při zařizování, úprava prostor, úklid, hledání a oslovení sponzorů, tvorba a zajištění programu, doporučení lektorů, kopírování, tvorba www stránek a další prezentace a jiné, uveďte prosím, jak se můžete podílet. Co očekávám? dopolední a odpolední aktivity pro maminky s dětmi na MD přednášky (rodičovství, zdravý životní styl, ekologie ) hry (cvičení rodiče s dětmi, říkadla, písničky) kroužky pro děti aktivity pro dospělé hlídání dětí jiné: Za vyplnění tohoto dotazníku Vám děkují iniciátorky projektu Soňa Špuláková ) a Iveta Vitovská ( ). Vyplněný dotazník vhazujte, prosím, v obálce označené Mateřské centrum do schránky městského úřadu, a to do konce května. Výbor MO STP Výbor MO STP v Mladé Vožici zve všechny své členy na členskou schůzi spojenou s oslavou svátku matek, která se koná ve středu 10. května 2006 ve hodin v zasedací místnosti MěÚ. Bude vybíráno 150, Kč na zájezd do Kutné Hory - od těch, kteří se přihlásili. Podrobný program zájezdu bude součásti schůze. Na setkání s Vámi se těší Výbor MO STP Památník Mladovožicka Pořádá spolu s MěÚ, Mateřskou školou a Městskou lidovou knihovnou Výstavu - Práce dětí z Mateřské školy v Mladé Vožici. Výstava se koná od úterý 9. května 2006 od 8.00 hodin v I. patře u schodiště v nákupní středisku Jednota v Mladé Vožici a potrvá do pátku 12. května Firma K + S Prodej uhlí, písků a drtí Jarní slevy!!! Tříděné ledvické uhlí: ořech 1,ořech 2, kostka, kostoořech Dále nabízíme: Vilice u Mladé Vožice - prodej tříděných písků - říční, kopaný - prodej lomových drtí v různých frakcích - dřevní odpad (balíky) - brikety skladem V e š k e r ý s o r t i m e n t u h l í j e s k l a d o v a n ý v s u c h u p o d p l a c h t o u. S k l á d á n í d o p r a v n í k e m a ž d o s k l e p a. M o ž n o s t d o d á v k y i v s o b o t u. O b j e d n á v k y : , Oprava Janovské ulice už začala odfrézováním stavajícího koberce.

10 STRANA 10 VOŽIČAN 1. KVĚTNA Středověký jarmark na Šelmberku u Mladé Vožice V pátek 16.června ve 21:00 noční průvod městem Mladou Vožicí, 21:30 zahájení jarmarku a vystoupení historických skupin na náměstí Žižkově v Mladé Vožici. V sobotu 17.června 2006 Program (10:00-24:00) - bojové umění středověkých válečníků - ukázky života a řemeslné výroby - historické soutěže pro děti - divadelní představení po celý den - dobové prohlídky hradu - středověký tanec a šerm - pro jazýček dobový jídelníček - k poslechu i tanci živá historická hudba - Bohatý program po celý den - Večer zakončen ohňovou show Na akci vás zve Město

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 8. 5. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 8. 5. 2011 3 Skřinářov ze dne 8. 5. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 8. 5. Místo konání: místnost Obecního úřadu, Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 8.5. od 19.00 hod Program: 3//1 Určení zapisovatele

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více