Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê"

Transkript

1 SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta aten vámbude nabízet samolepku v hodnotê padesáti korun a vy si ji koupíte... mûæete p ijít na koncert. Vpátek 23. listopadu 2001 v est hodin odpoledne v Bílé m do mêvesvitavách. Benefiçníkoncertpromentálnê postiæené spoluobçany na eho mêsta... P ijdete-li ( alitovat urçitê nebudete) uvidíte a usly íte: Dêtskou dechovku ZU Svitavy Maæoretkyze základní kolyv Laçnovê Pêvecké sbory:svitaváçek,hlásek, Gaudium, Dalibor Kapely: Big Band ZU Svitavy,ThePink Panthers, Toçkolotoç a Franti ek Çernÿ. Amoæná vystoupení svitavské Charity a chlapcûz ùstavu sociální péçe zbystréhoupoli çky. Avideoprojekce kabelové televize Petra Horáka o æivotê a svêtê têch, pro které tenhle veçírek bude. Atímv ímnás provedepanízdena Celá. Atak potkáte-li onoho studenta çi studentku kdekoli aten çi ta vámbude nabízet samolepku za padesát korun avysiji koupíte... uçiníte dobrÿskutek. Peníze, které vymêníte za onu vstupenku na koncert, pomohou doplnit denní stacioná a podpo í hipoterapii pro mentálnê postiæené ve Svitavách. Hipoterapieje kdyæ...sedíte na koni asvêtje krásnÿ a po máhá to léçit têlo a du i. Denní stacioná je kdyæ...je çlovêku dvacetjedna a ukonçí pomocnou kolu anikdo ho nezamêstná a çlovêk pot ebuje pracovat nemûæe sedêt domaa nic nedêlataçlovêkpot ebujeçlovêkaatak semmûæe p ijít at eba nêcoz hlíny uplácat avpeci vypálit a nebo u ít a nebo takvûbect eba proradost nêkomuukázat nêkde vystavit nêkomu darovat. Mentálnê postiæení jsou kdyæ... potkáte na námêstí t i krásné maminky ne s koçárky, aleinvali dnímivozíkyasdêtmi, kterÿmnejsou dvaroky, ale deset let. Mûæeme-li pomoci, udêlej meto! Petr Mohr Sdruæení pro pomoc mentálnê postiæenÿm Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i kolskÿchza ízeních, vústavechsociální péçe kulturního ainfor maçního mêsíçníku NA E MëSTO nepov i mnut. Ani bymêto mnoho nep ekvapilo. T i procenta mentálnê retardovanÿchosobz na í populace nenítolikviditelnÿ poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê ivpéçidomácí. To, co se zdravÿ mdête mjeví jako zcela normální, pro postiæenéje svátke m. Dokáæísevelmiradovatabÿtvdêçnéza kaædou maliçkost. Tatoradost postiæenÿchje odmênou proty, kte í nezi tnê pro retardované pracují. postiæenÿch, myslí mjejichdu i. Tajetémê uv ech retardovanÿch mi mo ádnê k ehká acitlivá. Máúæasnouschopnostrozpoznávat dobro a zlo, kteréje çi není na ní pácháno. Pohybuji sejiæ pêknÿchpárlet mezi mentálnê retardovanÿmi, i kdyæ pouze cobylaik, ov em s mnohazku enost mi v rûznÿchsférách çinnosti pro zlep eníjejich æivota. Dovoluji si proto íci: Nes mírnê si váæí mrodiçû,zvlá tê pakosamêlÿch matek, dále vlídnÿch uçitelû, vychovatelû, dobrovolnÿchpracovníkûa v ech, kte ítytok ehké du içkys láskouvychovávají. Nemohuvíc, neæ vyslovit obdiva podêkování za v e dobré, co protyto máloviditelné s láskou konají. Ati, kte í konají bezlásky, nechƒ osobêp emÿ lí.. NaokreseSvitavy bylokresnívÿborspmp zaloæen v r p i ùstavu sociální péçe. Bylato doba, kdyp eváænouçástzamêstnancû Dêti ve Speciální Mate ské kole Svitavy. ùsp Svitavytvo ily ádové sestry. Z ízení SPMPvel mi p ivítaly, reæi mov emtéto práci nep ál. Vté dobêçlenskázákladnabylapouhÿch 8 çlenû. Potíæe byly veliké, ale nêkolika nad encûmv çeles panemuçitelemjaroslavempolákemse da ilovytvá et alespoñskromné akce proradost postiæenÿch.pan Polákv ak neçekanê zem el. Jeho odchod ochromil na urçitou dobui aktivitu Sdruæení. Chybêla hnací síla,jeho akceschopnosti avûle aktivizovat programy ve prospêch pomoci. Zakladatele zastoupilajeho manæelka Marta Poláková maminkaretardovanéhodêvçátkaa zapomoci dal í maminky Marie Doubravové dræely SPMP nad vodou. Vroce 1988jsemse ijá zapojila do práce mentálnêretardovanÿch. Impulze mk tomuto kroku bylo narození vnouçka s Downovÿm syndromem. Prostudovalajsem mnoho knih abroæur oproblematice mentální retardace apoténaznala, æejezapot ebínastartovatdoslova novÿ systémpráce. Rok potéjsembyla zvolena p edsedkyní OV SPMPa dále çlenkou ùvspmp ÇRv Praze. Práce se da ila a da í. Vsouçasné dobê mámejiæ 268 çlenû. Pracuje 6místních organizací, ato vtêchto mêstech aza ízeních: ùspsvitavy,ùspbystré,vesvitavách, Nazákladêzpracovanÿcha vtermínup edloæenÿch projektûje námp idêlována státní dotace na ty akce, které ùvschválí. P itom 40 % nákladûje nutno hradit spoluúçastí, kterouzçásti hradí rodiçe azçástije hrazena ze sponzorskÿch darû. OVzaji ƒuje (po projednánís místními organizacemi) akce celookresního vÿznamu. Nap. vÿstavy prací mentálnê postiæenÿch v Mêstském muzeu a galerii, vydáváníinformativních broæur, rehabilitaçní avíkendové pobyty, ozdravnou hipoterapii atd. Vroce 1993 se poda ilo otev ít Pomocnou kolu, coæje velkÿmp ínosemprovzdêlávání mentálnê retardovanÿch. Vnejbliæ í dobê nás çekáotev ení denního stacioná e pro ty dêti, které do koly nechodilyvûbec, dále pak proæáky, kte í dokonçí kolní docházku vpomocné kole. Na realizaci pracuje Mêstskÿ ú ad a editelství Zvlá tní koly. Práceje to nadmíru obtíæná, obêtavá a v mnoha p ípadech aæ nadlidská. Podêkovánísizaslouæíhlavnê Mgr.Ji ípetr zmùsvitavya PhDr. Igor Klos, editel Zvlá tní koly. Dovoluji si podêkovat v em,kte í námpomohli. Mohlijs me potê it ty,kte í na i lásku Litomy li, Moravské T ebové a Po- pot ebují. liçce. Snaæí se pomoci dêtemve speciálních Ludmila Kola íková

2 strana II svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 Od nepamêti k souçasnosti III. Tí metnikem, které posunulo çeské dêjiny do epochyranéhost edovêku,byli Slované. Jejich p íchodemzaçíná na na em úze mídobahistorická, tedydobajíælze osvêtlit nazákladê psanÿch pramenû. Toto tvrzenív akproçeskédêji ny neplatí, neboƒ první písemné prameny se objevují (nepoçítáme-li velkomoravské písemnictví) aæ kolemp elomuprvníhotisíciletí. Ony kusé zmínky v zahraniçních pramenech posouvají ná vÿklad do podmínek spí e protohistorickÿch, situacesezlep ilapokonstituování staroslovên tinyjakospisovného jazykavix. století, av aktí mhlavním, z çeholze p i vÿkladu dêjinvycházet, jsouopêt archeologické prameny. Archeologierozçlenila dobuod VI. do XII. století na nêkolik základníchetap: 1. od VI. století (tedyod p íchodu Slovanû) postoletí VIII. jakostarohradi tní období, 2. od VIII. století do X. století zahrnující Velkou Moravu a první utvá ení çeského státujako období st edohradi tní akoneçnê3. období mladohradi tní do XII. století, konkrétnê do roku 1197(nástup P emysla OtakaraI. natrûn). Obecnê vzato se v historickéliteratu e s doloæenÿmosídlovánímsvitavské oblasti nesetkáváme. P íchod Slovanû na na e úze míseverní Moravskou branou v první t etinê VI. století ajejich postup s mêrem kjihuaæ k územíobydlenémulangobardy je archeologickyzmapován,ale osídlování vÿchodních Çechnenízatímdoloæenovûbec. Lze p edpokládat, æe vÿznamnou úlohu p i slovanské kolonizaci vÿchodu Çechsehrála tzv. Trstenickástezka, ojejíæ podobê a o novÿch náhledechnanisibudemevyprávêtp í- tí mêsíc. ùzemí Svitavska bylo porostlétzv. po meznímhvozdemaaæ na územíúrodné Malé Hané bylotak ka neobyvatelné. ùdolí vokolí Jevíçka a Mohelnice byla osídlena nejd íve, i kdyæ pozûstatky starÿch sídli ƒ se dochovalysporadicky, atozej ménav pomístních názvech (Jevíçko - UStaré ka ny, Chornice- Keli nskÿ potok, Biskupice- VeLhotách atp.) ùstupemlesû na spra ovÿch pûdách vúdolí ekysvitavy vznikalystepníostrûvky, jeæ mohly bÿtobydleny Mor. Radimê,B ezová, Laçnov,Staré Svitavy. Rekonstrukce podoby nejstar ího osídlení, stejnêjakosmê ovánítrstenické stezky,probíhá podle toponomastickÿch kritérií. Struçnê eçeno tí murçující mjsou místní apomístníj ména, kterásenana- em území dochovala. NaúzemíSvitavska se nejçastêji setkávámespatronymiky(místní jméno odvozené odj ména nebo povolání p edkû), kteréjsou dominantní vob- dobí IX. XI. století ( Cetkovice atp.). Vobdobí první klá terní kolonizace ve XII. století se j ména odvozovala buâ od obecnÿchj men( Biskupice, Opatovice), nebo odj men osobních (Jaromê ice, Uh- ice). Utakovÿchj men konçících na-ice se p edpokládá nejstar í osídlení. Naopak jménazakonçená na-ov z XI. století znamenají vlastnictví místa a zaçalase objevovat vblízkosti obchodníchstezek ( Radkov, K enov, ùtêchov, Radi ov, Pêçíkov atd.). Zvlá tní kapitoloujsou místníj ména odvozená z charakteru krajiny nebo specifického porostu ( Chrastová, B ezová,borová,trnávka, Dlouhá Louçka), jiná dostala poj menování odzpûsobuvystavêní for mou vykácenílesa(t ebová,roubanina)nebo od nalezi tê nerostnÿch surovin (Rudná, Rudka). I z tohoto prostého vÿçtu jez etelné, æeslovanskéosídleníprakticky nezasáhlo okolí na eho mêsta a bylo-li nêjaké, tak pouze doçasné (lovecké nebo pracovní) a aæ do XII. století nesehrálo podstatnou roli p i územní kolonizaci. Zcela odli ná byla situace v okolí obchodních stezek, kdepodstatnê p ibÿvá archeologickÿch nálezû ajak se ukázalo: smê ování têchto prastarÿch cest mêlo podstatnÿ vliv na roz i ování sídleních oblastí nejprve Moravskot ebovska, ale vzásadêtaké Svitavska, ikdyæbudoucí centrumoblasti, samotné mêsto Svitavy, bylo od p ímé kolonizace u et eno. Ov em nic není takjednoduché, atakrekonstrukce vedení starÿch cest zûstává velikÿm problémemsouçasné historie ai p es çetné pokusyrenomovanÿch badatelûjetoto období zahaleno tajemství m. Ale o tom p í tê. Radoslav Fikejz Pohled na osadu Svitávka na místo,kdestávalostaréslovanské hradisko. Zesbírkypohlednic M. Samkové. Zaprá ené a opra ované Moæná by vás zají malo, kde vlastnê jsou uloæeny nejstar í doklady o historii Svitav. Obecnê vzato studiu nejstar- ích písemností se vênuje historická disciplínadiplomatika. Bylosnem mnoha generací historikû sepsat v echna dochovanálistinná svêdectví a opat it je kritickÿmkomentá em. Poçáteçní neúspê né pokusyvedlyv roce 1904 k edici st edovêkÿchlistin Codex diplomaticusetepistolaris regnibohe miae (CDB), jehoæ vydávání pokraçuje aæ do souçasnosti. NaMoravê byla situace sloæitêj- í, tamodroku 1836vychází moravskÿ diplomatá, kterÿ byl znehodnocençetnÿmi falzyjeho vydavatelû. Teprve pozdêji nastalo zkvalitnêní práce badatelû na kodexu,jenæje známpod zkratkou CDM. Vedletêchto dvounejvÿznamnêj- ích prací existuje ada nazvána Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohe miae et Moraviae, kteráje vydávána dodnes. Existují i edice mnoha lechtickÿch archivû a podrobné studie k vÿznamnÿm problémûmst edovêkÿchi novovêkÿch dêjin. V echny práce mají jeden cíl: shromáædit pokud moæno v echny dûleæité listiny, srozumitelnêje p epsat akritickyvylo- æit. Takové edice a studie potomslouæí historikûm, kte í z nichony dêjiny vykládají, aniæ by museli váæit mnohdy zdlouhavé a çasovê nároçné studium pra menû. Pro mêstosvitavyjsoudûleæitév echnyt i zmínêné edice, i kdyæ nejvícelistinje v moravskémdiplomatá i. Aejhle, p i zkoumání nejstar íchlistin, kdeje zmínênoj méno Svitav, seukazuje, æe se jedná o falza. Tedy nikoliv o falza novovêká slouæící k podep ení tvrzení autora historika, ale o falza dobová, která mêlazlistiñovat nêco, co ve skuteçnosti písemnê neexistovalo. Tedy mêlyryze praktickÿvÿznam.takováje listina krále Vladislava I. hlásící se kroku1167, napsánav akbyla nêkdy p ed rokem Svÿmvÿznamemje to podobnéi s listinami kníæete Bed icha z konce XII. století, av ak ty se vûbec nedochovaly a známeje pouze z písemnÿch odkazûjinÿch historikû. Tou nejdûleæitêj í listinou pro mêsto je tzv. zakládací listina mêsta Svitav, ov emnejednáse oæádnouzakládacílisti nu,ale o nejstar í dokument, v nê mæ se o mêstê pí e z roku Æe byse jednalo o dobové falzum? Asi ano, ale aƒjetotak nebo ne,jetoskuteçnê nejstar í mêstská listina s hodnovêrnÿm datování m. Vsouçasnosti je uloæena varchivních depozitá ích opavského archivu, resp. vjeho poboçce v Olomouci. rf

3 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá st r a n a III Pohledy do fotografickÿch sbírek muzea Nejznámêj ímsvitavskÿmfotografe m jinÿch autorû. Jsou provedeny buâjakofo- byl vet icátÿch a 1. polovinê çty icátÿch tografie, nebo nasklenênÿch diapozitivech let minulého století Lothar Domes (s titulem astalyse podkladypro adupohlednic vydávanÿch Ottou Tyroltemçi HubertemRatze- fotomistr). Mêl svûj ateliérnasvitavském ná mêstí v çísle 65.Star íobçanézdepamatují pozdêj í provozovnu Foto Alois vedle obuvi nahornímnámêstí i Wilhelre m d ívêj í prodejna papírnictví Narpa Krejçí, témê vedle Mêstského dvora. Od memkahleremna dolnímnámêstí ç. 8. Domese pochází nejvíce zábêrû na horní Lothara Do mese mûæe metaké prezentovat dobovÿmifotografiemi kolnícht íd, çást námêstí, ale také na Mêstskÿ dvûr, hotel Slavia, starouradnici, DûmU Mou enína a st ední a dolní námêstí. Jeho foto- spolkûi divadelníchsouborû. Jehofotog- abiturientû, prvníchtaneçních, zájmovÿch grafiejsouoæivenylidmi ap edstavují çasto rafiejsouæivé, bezprost ední a mají svoji sváteçní anedêlní korzasvitavskÿch obçanû. Li í setak od bêænÿchstrohÿchzábêrû Milo dokumentaçníi umêleckou hodnotu. Vanêk STÅLÉ EXPOZICE POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK ZHISTORIE PRAÇEK SVITAVSKÅZASTAVENï OS OBNOST OSKARA SCHINDLERA Do P EHLïDKA Vzpomínka na Bohuslava Reynka Vernisáæ: v 17 hodin Divadelní soubor p i Çeské mê ƒanské kole ve Svitavách v roce Co se dêje vmuzeu Kdyæjs me p edrokemotevírali novou expozici s pûvodními svitavskÿmi sbírkami, upozorñovalajsemnáv têvníky nato, æe na navrácení krásnéhosvitavského betlémuz Pardubicjs mesebohuæels pardubickÿmmuzejnímpanem editele mprozatí m nedohodli. No, uvidí me çasem. Atak bylbetlémdosvitav zapûjçen nejd íve na pûlroku,potébylazápûjçkaprodlouæena vzhledemkturistické sezónê narok. Rok vypr el a myjs me museli, bohuæel, z dûvodu dodræenísmlouvy betlémvrátit. Co náv têvníkûmnabídnout místo nêj? Svitavy ajejich okolí bylyvyhlá enou betlémá skou oblastí atak by i v historické expozici svitavského muzea mêlybÿt betlémové figurkyzastoupeny. Od pana doktora Jaroslava Sedlá e z Masarykovy univerzity vbrnê,odborníka na plastiky století na Moravê js mesep ijehonáv têvê na eho muzea v srpnuleto ního roku dozvêdêli o existenci vzácného a velice zda- ilého betlé muveskleném. Tento betlém není zdaleka tak bohatÿ, jako svitavskÿ. Je v ak tvo en vel mizachovalÿmi d evênÿmi polychromovanÿmi postavami, cca 30 centi metrû vysokÿmi, realistickyjsou pojatytaké velikostí k postavámodpovídající figury konê, slonaa velblouda. Zcela chybí budovy, kteréjsoutaktypické právê pro svitavskÿ betlém. Tímvíce v ak vyniknoujednotlivé betlémové figury. Díky ochotê svitavského pana dêkana Ji ího Polá ka, dojehoæ farnosti Sklené pat í, mûæete nyní ataké oblíæících sevánoç- níchsvátcíchtento pûvabnÿ betlémobdivovati vy. Anámse snad çasempoda í zjistit také data, která námjsou prozatím utajena autora (nebo autory?) a období aokolnostijehovzniku. bç Vokabulá (nejen) historickÿ Vzhledemk rozliçnÿmvÿstavám, které nav têvujete ve vÿstavníchsíních na eho muzea,bychomvás v na emvokabulá i rádi seznamovalitakés nêkterÿmi v eobecnêroz- í enÿmi poj myz oblasti vÿtvarného umêní. Çasto se setkáme sezákladním,vel mi zjednodu enÿmrozdêlenímumêní narealistické a abstraktní. Pov echnoup edstavu otêchto slovech máme, ale umímeje vysvêtlit? Realis mus z ejmêano, jepochopitelnêj í atí mje námvêt inou bliæ- í. Spoçívá v zachycení viditelné fyzické reality. Nesnaæí se v ako dojemdokonalé kopie, mûæe pouæívati idealistickou nadsázku tí mse ostatnêli í odnaturalis mu. Sloæitêj í je to s abstraktnímumêním.tonazákladê pûvodníholatinského vÿzna muoznaçujetvorbu, kteráeliminuje nahodilosti p írodního modelu a postupuje kjehopodstatê. Toto umêní(pouæíváse i termín bezp edmêtné) se vzdává vztahu ke konkrétním,reálnÿmjevûm, opou tí od napodobování p írodních vzorû, pracuje pouzes tvary,barvami aliniemi. Autor p itom mûæez konkrétní, viditelnéskuteçnosti vycházet, leçtaké nemusí. Dûleæitouúlohu p i vznikuabstraktního malí ství sehrál vztah malí stvíahudby. Mezi vÿznamné prûkopníky abstraktního malí ství mûæeme p i- adit také çeského malí e Franti ka Kupku, æijícího na poçátku 20. století v Pa íæi, jehoæ umêní oznaçil francouzskÿ kritik Valensi jako muzi kalis mus. bç F. Kupka:Sólohnêdéçáry

4 strana IV svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 VzpomínkanaBohuslavaReynka( ) vÿstava Bohuslav Reynek grafik, vernisáæ:çtvrtek 22. listopad uv 1 7 hod in Vzpomíná: Ji í erÿch, Ji ínebodaniel Reynek Zver ûaprózybohuslavareynka,çtejan Dvo ák SBohuslavemReynke mjsemse poprvé setkala prost ednictvímjeho básní, aæ pozdêji jsem zjistila, æe byl také grafik amalí a neledajakÿ.jehobásnêigrafiky ve mnê vædyvzbuzovaly pocittajemna,ale i p íjemné blízkosti a zvêdavosti, kterou jsemnedokázalapoj menovat. Tento pocit se nez mênil anipoté,cojsemsip eçetla nêco ojeho æivotê, ani poté, cojsemsi poslechlavzpomínkyjeho p átel Jana Zrzavého, Ji nd icha Hegra a dal ích. Obrázky mlçenlivého kraje okolí Petrkova,vekterÿch se zabydluje p íroda ajejí tvorové, zahrada, dvûr, ptáci, stromy, padající vloçky. Hladivá, alei zneklidñující slova, obrazy. Sloæitost doby, ve které p emÿ li vÿ Bohuslav Reynekæil i se svoufrancouzskou æenou, básní kou Suzanne Renaudovou, muæivot neusnadñovala. Nedokázalsejen tak odevzdat okolnímusvêtuazaçalsobê vlastnímzpûsobemvnímavÿmli de mokolo sebe otevírat srdce, svêdomí. Obrázky zcyklu starozákonních i novozákonnÿch p íbêhûjsou poznamenány tragikou, zároveñ v ak prozá eny teplem aláskou. Azemí, kteráse stala Reynkovÿmceloæivotní múdêlem. Kdyæjs me nav tívili tvrz Reynkovÿch vpetrkovê, mêlajsem pocit, æe se tu od dob Bohuslava Reynka p íli nez mênilo. Stavení, zahrada a dvûr zjeho obrázkû se zjevili v realitê a synji í, j ako by z oka vypadl svémutatínkovi. Akdyæjsme vkuchyñce, kterou vidíte na fotografii, popíjeli çaj, a pan Ji í plynou francouz- tinou domlouval telefonicky vÿstavu Reynkovÿch grafik na p í tí rok do Pa íæe, p enesla jsem se náhle o çty icet let zpátky. Aat mosféru Reynkovÿchobrazû, básní, jeho æivota bych ráda p iblíæila ivám. Na vernisáæ Reynkovÿch obrazûjse m pozvalavÿtvarnéhoteoretikaji ího erÿch, kterÿ se s Bohuslavem Reynkem osobnê znal a umí onêmzají mavê vyprávêt a oba Reynkovy syny (slíbili ale, æe p ijede pouzejeden druhÿse musí starat o hospodá ství s t inácti koçkami). Na e vzpomínání nabohuslava Reynka doplní jeho ver ev podáníjana Dvo áka a hudba,která mu bylatak blízká. Blanka Çuhelová Po ady St ediska kulturních sluæeb Bílÿ dûm tel: ùt19:30hod. Divadelní abonetní cyklus Slovácké divadlo Uherské Hradi tê My fair Lady P íbêh hubaté kvêtiná ky, která sestane p íçinousázky dvouskvêlÿchlingvistû. Vstupné: 100, Kç 7. St 19:30hod. Jan Nedvêd Koncert známého písníçká e. Vstupné: 1 50, Kç 14. St 19:30hod. Sy mfonickÿ orchestr Brno ídí prof. Poda il. Spolupo ádá Nadace J. Plívy Vstupné: 45, Kç sleva 30, Kç (pro çleny KPH, dûchodce,studenty) 23. Pá 19:30hod. Benefiçní koncert pro mentálnêpostiæené Vystoupí: dechovky, pêvecké sbory a kapely ze Svitav Vstupné: 50, Kç 24. So 8:45 hod. Taneçní soutêæ taneçní skupiny Ellis Svitavy Nultÿ svitavskÿ korbel. 27. ùt19:30hod. Podzi mv rytmuswingu LaâaKerndlaSwing Fri ens Vstupné: 80, Kç 30. Pá17:00hod. 21:00 hod. Posezenís dechovÿm orchestre m SVITAVANKA Vstupné dobrovolné So 16:00 hod. P edvánoçní koncertsdechovÿm orchestrem DOUBRAVëNKA Vstupné: 60, Kç Ottendorferûvdûm tel: Çt19:30hod. Inna Tolmaçovová klavír Oleg Stêpasjuk klarinet Kristina Stêpasjuková klavír Vstupné: 45, Kç sleva 30, Kç (pro çleny KPH, dûchodce,studenty) Divadlo Trám tel: Ne15:00hod. Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznêmánê Klasická pohádka na motivy nezbednÿch pohádek Josefa Lady Vstupné: 30, Kç 13. ùt 19:30hod. Divadlo Archa: ƒastná Anna P edstaveníproçty ihereçkyahudebníka na motivy textû Gertrudy Steinové. Projekt Divadla Tabula Rasa. Vstupné: 50, Kç 15. Çt 19:00hod. Podlucernou s... Jáchy memtopolem Vstupné: 25, Kç Kinokavárna Galaxie tel: Po19:00hodin Podlucernou s... M. Kuçerou a M. Polákem Vstupné: 25, Kç

5 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá strana V Pozvánka do kinokavárny Podlucernou s... Máriem Marián Polák (svitavskÿ rodák a student FAMU)natoçil dokument s názvem Mário (je autorem námêtu, scéná e, kameramanema reæisérem). Fil mje o Mári o Kuçerovi a pre miéru bude mít na ÇT 2 dne 1 6.listopaduve 22: 30 hod. Námfil mi hlavního protagonistu Mária Kuçeru p edstaví autor sní mku Marián Polák P i chází léto a s ní m çlovêk,kterÿ zapomnêl stárnout... Pûvodnê se mêlj menovat Marián,ale p i k tuto otec s kmotremtrochu popletli atak byl pok tên jako Mári o. Mále m osudnÿmse mustal rok1968,kdyodmítl vpustit sovêtskávojskap es bránudokasáren,podnikl nêkolikvodáckÿchahorolezeckÿch expedic dotehdej ího Sovêtského svazu, léta vedl úspê nou country kapelu, zasedá v mêstském zastupitelstvu, dêlá principálapoutê... Bêhemvíce neæt iceti let ovlivnil a vychoval vzáj movÿch krouæcích, letníchtáborech a nejrûznêj íchjinÿch akcích pro dêti a mládeæ stovky, moænái tisíce dêtí. Touto prací pro druhé v ak vædy trochu trpêla jeho vlastní rodina. Zûstal Mário i po padesátce romantickÿm klukemnebo zaçal docelanormálnê stárnout? Pozvánka do divadla Trám Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznêmánê Klasickápohádkana motivynezbednÿch pohádek Josefa Ladyje v podání Malého divadlaz Prahy p edstavení plné písniçek, æivé muziky,humoru a vÿbornéloutkoherecké souhry. Manæelé Aniçka a Rosƒa Novákovi nejsou na i mdêtemneznámí. Naposledyje mohly potkat na svitavské pouti. Aniçka Novákováje pokraçovatelkouslavnéholoutká ského rodu Kopeckÿch. Zahrají nám pohádku naruby,kdynebojácná princezna Máña osvobodí Honzíka Bártûz pekla svou chytrostí a pracovitostí. Nasvé si p ijdounejençerti v pekle, alei dêti v hledi ti. Zp edstavení Hodná Anna. Podlucernou s... Jáchy memtopolem Vdivadle Trám Poçervnovémsetkánís MichalemVieweghem máme dal í p íleæitost poznat vÿraznou osobnost na í literatury. Jáchym Topol: syn dramatikajosefa Topola, bratr rockového muzikanta (Psí vojáci) Filipa Topola, sámautor románu Sestra (podle této knihy natoçil Vladi mír Michálekfil m Andêl Exit). Topolova osobnostje mezi souçasnÿmi çeskÿmi spisovateli naprosto nep ehlédnutelná. Kdyæ Topol vypráví o svÿch disidentskÿch létech, uæasle svê ujeme çelist a oddechujemenadtím,jakÿæivotje také moæno vést. Æivot nej mlad í generace çeského undergroudu byl vskutku pestrÿ. P ed vojnousezachránit v blázinci, p ed blázincemv divoçinêrumunskÿch hor v obleæení divokÿch domorodcû. Je têvêt í vÿpovêdnísílu mádialog, kdyæ se obtáçí okolo autorovaspisovatelského díla. Topol p edev í mp ísnêodmítájakoukoliv autointerpretaci a odsuzujejijakozbyteçnou. Nechƒ si çtená vyhledá, cojej zají má. Je patrné, æe psát znamená téæ obêtovat. P edmête mobêtij e zaçastoi fyzické zdraví. Petr Zapletal: Jáchym Topol vjednom kolerecenze knihyjáchymtopol Nemûæuse zastavit z pera publicisty Tomá e Weisse. Na poçátkulistopadujáchymtopol vydává svûjnovÿromán. Aprávêtennám p ijede do Svitav p edstavit. Divadlo Archa Praha: Hodná Anna P edstaveníproçty ihereçkyahudebníka na motivytextû Gertrudy Steinové. Projekt Divadla Tabula Rasa,souborsi kladezacíl pracovat bez stereotypûa p edemdanÿch omezení. Vædyjakoby od çistého stolu. Inspirací protento projekt byla povídka Gertrudy Stei nové Hodná Anna. Jde o p íbêh obêtavé æeny,která do poslední kapkysil slouæílínÿma nepot ebnÿmlidem. Umírá opu tná a stará. Gertrude Steinováje jednou z nejvÿznamnêj íchpostavsvêtovéliteratury. Do çe tinybyl p eloæenjenzlomekjejího díla. Literární experimentátorka Gertrude Steinová bo ila ve svémdíle hlubokozaæité p edstavyo stavbê vêty.poda ilosejítak vytvá et zcela neobvyklé obrazy, kteréjsou potenciálnê i obrazy divadelní mi. Hrají: D. Poláková, E.Pospí ilová,l.vychodilová, H.Schmidtmajerová aj. Ko án,scéna a kostÿmy: P. Nikl, reæie J.Svobodová Petr Mohr

6 strana VI svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 Pozvánka na koncert KPH Aniæ to moæná ví me, v na e m kraji ta- jehoæ Çarost elec se stále úspê nê hraje. ké æijí vÿborní, skvêle kolení muzikanti. P ed párlety p ijeli z Ukrajinya dnes uçí hudbu zají mavÿmzpûsobem dêti v Moravské T ebové, Jevíçku a ve Svitavách. Jsou to manæelé Inna Tol maçeva a Oleg Stepasj uk,kte íhrají na klavír a klarinet. Jsou nejen manæelé, ale také ƒastní rodiçe. Jejich dcerka Kristina má znaçné hudební nadání a uæ toho také hodnê umí. Coæ si uæ nêkolikrát provê ila na soutêæíchjakoje Amadeus v Brnê nebo PragJunior Note v Praze. Tentokráttedy pûjde o opravdovÿrodinnÿ koncert. Co usly í me. Urçitê hudbuzají mavÿch Bûhví, jakÿch dêl bychom se od têchto skladatelûje tê doçkali, ale bohuæel oba ze m eli j ako çty icátníci. Charis matickÿ George Gershwinseçty icátÿch narozenin ano nedoçkal, ale p esto se stal klasikemamerické hudby. Geniálnê a ústrojnê dosvétvorbyp enesl prvky jazzové hudby. Urçitê znáte Ameriçana vpa íæi çi Porgya Bess. VEvropê podobnê pracovali skladatelé Stravinskij, Satie nebo Milhaud. V ak hudbu Daria Milhauda usly í metaké. Jsemráda,jeho Brazilské tancejsou vel mi zábavné. P ehledautorûtí mto nekonçí, ale nechte autorû. Nap íklad Maxe Regera, varhaníka, se p ekvapit, urçitê zazní také skladby kterÿ pat il sice 20. století, ale du- í zûstal v romantis mu. Nebo Carl Maria von Webera, tvûrce romantickÿch oper, çeského a ukrajinského skladatele. Maláklavíristka Kristina másotvadeset let, ale uæ másvûjrepertoár. Zahraje nám skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta af. Chopina. Doufám,æevásjejí interpretace zaujmeapotê í. Aæeve keráhudba, kterou usly íte v podánítéto hudební rodiny, vámprozá í poslední podzi mní dny. Ukrajinaje velikájako Francie. P ejemev emt em,abyunásvna ímalé ze mi, nikdy nepocítili úzkost, ale vædy jenrozlet. Blanka efrnová Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém Pozvánka do Bílého domu Taneçní soutêæ taneçní skupiny ELLIS Svitavy v Bílémdomê Nultÿ svitavskÿ korbel Sledujeterádi vtelevizi festivaly a soutêæe? Je têjste nemêli p íleæitost zhlédnoutnêcopodobnéhonavlastníoçiarádi byste podobnou akci nav tívili? Poto m p íj mête pozvání nataneçní soutêæ po ádanou svitavskÿmtaneçnímklubemellis. Letos poprvé se poda ilo vytvo it vhodné podmínky pro udêlení licence kpo á- dánítakovéakcei vna emmêstê. Pat í zato dík St edisku kulturníchsluæeb Svitavy. Soutêæ nese název: Nultÿ svitavskÿ korbel a byla za azena do republikovÿch postupovÿchsoutêæí ve sportovní mtanci. P ihlásit se mohoutaneçní páryz celé ÇR, které soutêæí v kategoriijuniorské a hlavní vÿkonnostní. Je moæné, æese p ihlásíi páry ze zahraniçí. Vystoupení taneçníkû bude hodnotit sedmiçlennáporota. V ichnijejí çlenové jsou zku ení porotci, kte í jsou dræiteli platnÿchlicencí pro v echny kategorie soutêæí. Chcete-li podpo it soutêæící, p íjâtev sobotu 24.listopadu2001doBílého do mu ve Svitavách. Zaçátek soutêæeje stanoven na 8: 45 hodin, ukonçeníbudepodle poçtusoutêæících, moæná aæ ve veçerních hodinách. P íjâte povzbudit hlavnê místnítaneçní páry. Na shledanou s Vámi setê í çlenové taneçního klubu Ellis Svitavy a St edisko kulturních sluæeb mêsta Svitav. Váæení p átelé dobré hudby, minulÿrokslavila NadaceJosefa Plívy 10let odsvéhozaloæení. Vrámcij ubilejních oslav se konal symfonickÿ koncert, na kterémvystoupil Orchestr brnênské konzervato e. Setkalsesvelkÿmzájmem mladÿchi star ích posluchaçû. Domníváme se, æealespoñjednou za rok by mêl ve Svitaváchvystoupit velkÿsymfonickÿ orchestr. Rozhodli js me se proto i letos na podzi m uspo ádat koncert apozvat opêt Orchestr brnênské konzervato e pod vedenímpana profesora Poda ila. Je to totiæ nejekonomiçtêj í moænost, jelikoæ profesionální orchestry jsou cenovê nej ménê çty násobnê draæ í. Na druhé stranê nelze na váænou hudbuæádattakové vstupné, které jsoulidé ochotni zaplatit na estrády çi podobnê. Koncert se uskuteçní 14.listopadu v 19: 00 hodin v Bílémdomê. Pro æáky a studenty bude odpoledne vÿchovnÿ koncert ve 14: 00 hodin. Na progra mubudou mimojiné 6. Beethovenova symfonie (pastorální) atrombónovÿ koncert se sólistou Luká em Moravcem, mi mochodemvel mi nadanÿmsvitaváke m,kterÿnynístuduje na JAMUv Brnê. Mámesetedynacotê- it! Lenka a Petr Lapáçkovi ztaneçního klubu Ellis. 1. místo v kategorii Junior II. Clatina na soutêæi vliberci Soukromá NadaceJosefa Plívy dêkujetouto cestou mêstskému kulturní mu st edisku pod vedení mpana editele Mohrai ostatnímsponzorûmzavydatnou po moc a podporu p i uskuteçnêní uvedeného mi mo ádného koncertu. Franti ek Plíva

7 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá strana VII OKRESN KNIHOVNA VE SVITAVáCH Máchova alej ç.1,56802svitavy Tel. : 0461/ Vÿpûjçní hodiny PRO DOSPëLÉ PRO DëTI +INTERNET Po St 9 17 Çt zav eno Pá 9 17 So So 7: 30 hod. DDM +INTERNET Po St Çt zav eno Pá Dûm dêtí amládeæe Paleta tel.: e- mail: Onejlep í plastikovÿ model letadlaa bojovátechnika, ve ejnásoutêæ 9.roçník kategorie I/ b, I/c, II/ b 3. So 9:30 hod. DDM Soutêæ v tvorbê wwwstránek 17. So DDM Coje to INTERNET??? Vstupníseznámeníprove ejnost wwwstránky, e- mail, vyhledávaçe, surfování, cena 20, Kç 24. So 9:00 12:00hod. DDM BAZAR zi mního sportovního zboæí 29. Çt17:00hod. DDM 6. roçník Mêstského mistrovství vuzlování Asociace Brontosaura tel. ç. 0604/ St17:30hod. sál ZU e- mail: 8. Çt16:00 16:30hod. Nadace Shazováníplechovek Soutêæ pro dêti, mládeæ a dospêlé. 8. Çt19:00hod. Nadace J. Plívy 2. poslechovÿ veçer o skupinê Pink Floyd uvádí Marti n Polách 15. Çt 16:00hod. sraz u Nadace Setkánípêstitelû kaktusû, exotickÿch asukulentníchrostlin vÿroçní schûze. 21. St 18:30 hod. Nadace J. Plívy 43.cestovatelskÿveçero TIBETU ve vyprávêní Dr. Leblodraz Brna Schûzky pêstitelû exotickÿchrostlin a kaktusûjsou kaædé pondêlí od 14.30hod., schûzky akvaristûjsou kaædÿ pátek od 14.00do15.00 hod.vnadaci. ZU SVITAVY tel Æákovskÿhudebníveçer 21. St 17:30hod. sál ZU Æákovskÿhudebníveçer Pozvánka do kina 7. Fil movÿ klub: Malena Italskÿreæisér Giuseppe Tornatore v melodramatickyladênémfil mu vypráví oæenê, která byla potrestána za svou krásu. Pí e serok1940,itálie právêvstoupiladoválky s Francií a Británií. T ináctiletÿ Renato má v akjinéstarosti: aæ po u i sezamiloval do provdané dcery místního profesora latiny Maleny. Jenæe krásná mladá æenaje p edmête mtouhy v ech muæû malého sicilského mêsteçka. Kdyæ sez ní stane první váleçná vdova,zaçnejícelémêsteçko vênovatje tê vêt í pozornost a se zadostiuçinênímsledujejejí pád. 21. Fil movÿ klub: Králtançí Fil mreæiséra Gérarda Corbiauavznikl podle románu Philippa Beaussanta Lullyaneb HudebníkSlunce. V p íbêhu,opírající mseo æivotníosudydvorníhoskladatele Ludvíka XIV., Jeana- Baptista Lullyho ( ), tvûrce Postaviçkyzfil mu Shrek. vyuæívá své hudební vzdêlání ktomu, aby inscenoval podívanou, vycházející z historickÿch pramenû, stejnê jako z autorovy imaginace. Mladiçkÿ král nacházískladatele,jenæ dokáæeideálnênaplnit p edstavu alegorickÿch dvorskÿch baletû, vnichæ vlada sámtançí. Sní me pojí má p íbêh dvojice muæû,svázanÿchzvlá tnímpoutem,jako úvahu o vztahu umêní a moci. 24. Shrek Hrdinoupoçítaçovê animované rodinné komedie, natoçené podle kníæky WilliamaSteiga,jezlobr(zvlá tní druhobra). Je o klivÿ, æije v ústranílidí, kaædÿse ho bojí. Vyznaçujese v akveskrze dobromyslnou povahou. Vzniklskvêlÿsnímek plnÿodkazûnanejrûznêj í pohádky afil my. Vyznaçuje se dokonalÿmtechnickÿm provedeními vÿtvarnou stylizací, kombinující fantastické prvky s hyperrealistickou kresbou. Nadace Josefa Plívy Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/ Otev eno Po- Pá hodin 5. Po18:00hod. Zahájení vÿstavytibet Prodej upomínkovÿch p edmêtû. 14. St19:00hod. e- mail: Koncert Symfonického orchestru brnênské konzervato e ídí prof.poda il. Beethoven 6.symf. (pastorální). Tro mbónovÿ koncert se sólistou L. Moravcem. 14:00vÿchovnÿ koncert pro mládeæ. 21. St 17:00hod. Vize budoucnosti Vyhodnocenísoutêæe pro mládeæ. P edání penêæitÿch cen. 24. So 13:00 18:00hod. 25. Ne10:00 15:00hod. III. Z Seminá africkÿch a b i ních tancûproæeny Vede T. Marková z Prahy. 28. St19:00hod. Hovory o æivotê Setkáníçtená ûknih N. D. Walsche

8 st r a n a VIII svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 KINO VESMïR Çt, Pá, So 19:30 hod. Dracula 2000 USA 2000 Touha a h ích jsou staré jako lidstvo samo. Legendární postava z románu Brama Stokera tentokrát v ulicích souçasného Londÿna a New Orleansu. Horor. Reæie: Patrick Lussier. Vstupné: 50, Kç titulky 100 min. 4. Ne 19:30hod. Kostka Kanada 1997 Nehledej dûvod, hledej cestu......strach... paranoia... nedûvêra...zoufalství... Sci-fi horor odehrávající se vtajemnémbludi ti. Reæie: Vincento Natali Vstupné: 55, Kç od15let titulky 91 min Po, ùt 19:30hod. Zlatíçka pro kaædého USA 2001 Romantická komedie o manæelskémpáru hollywoodskÿch hvêzd. Fil movÿ hit sezóny! Vhlavníchrolích: Julia Roberts a Billy Crystal Reæie: Joe Roth Vstupné: 52, Kç titulky 102 min. 7. St Fil movÿ klub: 19:30hod. Malena USA,Itálie 2000 P íbêh o nezávislosti, intrikách, odvaze a p ítomnosti opravdovélásky. V roce 1941 bylo Renatovi 13let ajednoho dnese objevila krásná, mladáváleçná vdova... Romance. Scéná a reæie: Guiseppe Tornatore Vstupné: pro çleny FK 30, Kç ostatní40, Kç titulky 90 min. 8. Çt 19:30hod. Çokoláda tel.: USA Poetická komedie odehrávající se ve Francii padesátÿchlet. Tabulka çokolády uvolní vlidechzábrany... Juliette Binoche v hlavní roli. Reæie: Lasse Hallström Vstupné: 50, Kç titulky 122 min Pá, So,Ne 17:00 a 19:30hod. Spy Kids USA 2001 Nejvêt í hrdinovéjsouti nejmen í. Nejlep í tajní agenti, jaké kdysvêt znal, jednoho dnezmizí, jediní kdoje mûæe zachránit, jsoujejich dêti! Vjedné z hlavních rolí: Antonio Banderas Scéná a reæie: Robert Rodrigez Vstupné: 50, Kçdabováno 88 min Po, ùt, St 1 9: 30hod. Zaçalo to jednéæhavé noci USA 2001 Çerná kri minální komedie, oæivující dávnÿ fil movÿ motiv osudové æeny,lstivê vyuæívající kvlastnímu prospêchuzamilovaného muæe. Vhlavní roli: Liv Tyler Reæie: Harald Zward Vstupné: 50, Kçod15let titulky 93 min Çt Ne 17:00 a 19:30hod. Jurskÿ park3 USA 2001 P eæijíjenti, kte í o dinosaurech vêdí v echno, nebo nic. Fantastickÿ dobrodruænÿ snímek navazuje na fil my, ve kterÿch Steven Spielberg oæivil prehistorickéje têry. Reæie: Joe Johnston Vstupné: 55, Kç titulky 91 min. 19. Po 19:30hod. Témê dokonalÿzloçin USA 2000 Bylato perfektní vraæda... Bohuæel nêkdo to v echno vidêl. Fantastickÿthriller. Spojení motivu nadp irozenÿch schopností a realistické zachycení prost edí malomêsta. Vjedné z hlavníchrolí: Keanu Reeves. Reæie: Sam Rai mi. Vstupné: 50, Kç titulky 112 min. 20. ùt 19:30hod. Lovec policajtû USA 2001 Co zmûæou dva chlapi proti ganguzkorumpovanÿch poldû? V echno, co si zamanou... Steven Seagal v hlavní roli kriminálníhothrilleru. Reæie: Andrzej Bartkowiak Vstupné: 50, Kç titulky 103 min. 21. St Fil movÿ klub: 19:30hod. Králtançí Francie 2001 Historickáfreska o skrytémnadání krále Slunce Ludvíku XIV. je muçtrnáct akdyætan- çí, uniká lidskému svêtu. Exceluje, získává svou vlastnítvá, cítísebohemnazemi... Reæie: Gérard Corbiau Vstupné: 30, KçproçlenyFK ostatní: 40, Kç od15let titulky 110 min Çt, Pá 19:30hod. Dr. T ajehoæeny USA 2001 Nelehkÿ údêl pohledného gynekologa. Richard Gere vtitulní roli ho ké komedie. Léka v bezvÿchodné mzajetí æenaæenskÿch problémû... Reæie: Robert Alt man Vstupné: 50, Kç titulky 117 min So,Ne 17:00 a 19:30hod. Shrek USA 2001 Pohádka naruby. Mládeæi do 99let p ístupno. Hrdina poçítaçové ani mované rodinné komedie je o klivÿzlobr. V ichni se ho bojí, ale onje dobro myslnÿ. Namoti vy knihy WilliamaSteiga. Reæie: Andrew Adamson, VickyJenson Vstupné: 50, Kç titulky 89 min Po, ùt, St 1 9: 30hod. Rozst el Novÿ Zéland 2000 Çerná ko medie. Odehrává se v prost edí wellingtonskÿch barû a hospod atoçí se okolo oblíbené hry: kuleçníku (speciálnê poolu). Reæie: Ha mish Rothwell Vstupné: 50, Kç od15let titulky 94 min Çt, Pá 19:30hod. Zví e USA 2001 Másílulva,pohyblivost i mpanze a city kozy... Jeto prostêzví e! Buranská komedie o operaci, která udêlá z Roba Schneidera zví e. Reæie: Luke Greenfield Vstupné: 52, Kç titulky 84 min Pá, So 17:00hod. Ne 1 5: 00 a 1 7: 00 hod. Královskÿslib Nová çes ká pohádka Pohádka, kdeslibjezákonaláskaplatí. Lucie Vondráçková, Klára Issová a dal í v pohádce otom,jaksi kdysi dvakrálové dali sli b a co z toho vze lo... Námêt a scéná : Franti ek Pavlíçek Reæie: Kry tof Hanzlík Vstupné: 47, Kç 95 min prosince So, Ne, Po 19:30hod. Krokodÿl Dundee v Los Angeles USA 2001 KINOKAVÅRNA GALAXIE tel.: 0602 / Çt, Pá, So 20: 00 hod. Dracula 2000 USA 2000 Reæie: Patrick Lussier. Vstupné: 50, Kç titulky 100 min. 6. ùt 20:00hod. Zlatíçka pro kaædého USA 2001 Reæie: Joe Roth Vstupné: 52, Kç titulky 102 min St,Çt 20:00hod. Çokoláda USA Reæie: Lasse Hallström Vstupné: 50, Kç titulky 122 min Pá, So 20:00hod. Spy Kids USA 2001 Scéná a reæie: Robert Rodrigez Vstupné: 50, Kç dabováno 88 min ùt, St 20: 00hod. Zaçalo to jednéæhavé noci USA 2001 Reæie: Harald Zward Vstupné: 50, Kç od15let titulky 93 min. 15. Çt 20:00hod. Sleçna Drsñák USA 2000 Nejdrsnêj í adeptka na královnu krásy se musí stát tou nejpûvabnêj í. Komedie se Sandrou Bullock v roli agentky FBI. Volba Miss USA. Reæie: Donald Petri e Vstupné: 47, Kç titulky 111 min. 16., 17. Pá, So 20:00hod. Jurskÿ park3 USA 2001 Reæie: Joe Johnston Vstupné: 55, Kç titulky 91 min ùt, St, Çt 20:00hod. Lovec policajtû USA 2001 Reæie: Andrzej Bartkowiak Vstupné: 50, Kç titulky 103 min Pá, So 20:00hod. Vymítaç âábla USA 1973 Nejdêsivêj í fil mv ech dob se vrací v podobê, vjakéjste hoje tê nevidêli. Horor. P íbêh âáblemposedlé dvanáctileté dívenky. Reæie: William Fri edkin Vstupné: 50, Kçod15let titulky 132 min ùt, St 20: 00hod. Rozst el Novÿ Zéland 2000 Reæie: Hamish Rothwell Vstupné: 50, Kç od15let titulky 94 min Çt, Pá 20:00hod. Zví e USA 2001 Reæie: Luke Greenfield Vstupné: 52, Kç titulky 84 min. 1. prosince So 15: 00 hod. Královskÿslib 1. prosince So 20: 00 hod. Krokodÿl Dundee vlos Angeles

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_18_Bedřich Smetana Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina.

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. Leden 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. 13. 1. se v učebně V. A konala výstava s názvem Mladý filatelista, kterého zúčastnili žáci různého věku a z

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. Osvobozené divadlo, Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. Osvobozené divadlo, Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Osvobozené divadlo Mgr. Datum vytvoření 10. února 2013 Sada III/2 6.5 Oblast, obor Třída Druh učebního materiálu Anotace + popis použití Osvobozené

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

Hudební dění v Polné a okolí 243

Hudební dění v Polné a okolí 243 Hudební dění v Polné a okolí 243 XIV. Dětský sborový zpěv Historie dětského sborového zpěvu se začíná v Polné psát v roce 1935. U jeho začátků stál Bohuslav Fišer, který v té době shromáždil dětský sbor

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_13_Současná_pražská_divadla

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Zastupitel Miroslav Sládek V Písku dne:05.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost občanského sdružení Buddies Písek o.s. o podporu Města Písek

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ

ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ Z české literatury 19. století Znáte nějakého významného autora či autorku 19. století? např.: Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, aj. 1 Co všechno

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii DOPROVODNÉ PROGRAMY KVĚTEN DUBEN 2015 Komentované prohlídky Power jóga v galerii RODIČE A DĚTI Rezervace vlkova@adamgallery.cz míst na dílny na emailu vlkova@adamgallery.cz. 2. 5. 16:00 18:00 Dětský výtvarný

Více

ZPRAVODAJ Č. 2/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 2/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 2/2015 Vážení přátelé slánského muzea, dovolte nám hned v úvodu upozornit na nový symbol, který Vás bude provázet na většině propragačních materiálů, tiskovin a muzejních akcí po celý rok.

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce

Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce Pod stromeček vyjde také postřelená bejbypanková kniha Letní kino Houšťka - Brandýs nad Labem 23. září 2012 od 13 do 18 hodin Městské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII.

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII. ZPRÁVY A OHLASY Září 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Kalendárium akcí v září 2014 a co nás čeká v říjnu: 3.9. NM 18.00 schůze staršovstva 5.9. NM 19.30 schůzka učitelů NŠ 6.9. Seniorátní

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr.

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr. Základní kola Brno, Jana Babáka 1 íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Lada Novotná ANOTACE kola: Základní kola Brno,

Více

Výstava: Pavel Křivský Výstava: Vánoce - knihy se sváteční tématikou Výstava kožených obrazů a kabelek

Výstava: Pavel Křivský Výstava: Vánoce - knihy se sváteční tématikou Výstava kožených obrazů a kabelek Výstava: Pavel Křivský datum začátku akce: 14.09.2012 datum ukončení akce: 12.11.2012 čas začátku akce: v otevírací době muzea místo konání: městské muzeum - zámek stručný popis akce: Pavel Křivský, rodák

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

Vlastivědné muzeum v Šumperku Vlastivědný sborník Severní Morava. Formální úprava příspěvků. Instrukce a ediční zásady

Vlastivědné muzeum v Šumperku Vlastivědný sborník Severní Morava. Formální úprava příspěvků. Instrukce a ediční zásady Vlastivědné muzeum v Šumperku Vlastivědný sborník Severní Morava Formální úprava příspěvků Instrukce a ediční zásady Odevzdaný příspěvek je posuzován odborným oponentem daného oboru. Na základě jeho vyjádření

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Miki Volek. Divadlo SEMAFOR SEdm MAlých FORem

Miki Volek. Divadlo SEMAFOR SEdm MAlých FORem Miki Volek král českého rock'n'rollu, populární asi od roku 1960 působil s kapelou Olympic když přestal být rock'n'roll moderní, Olympic změnil styl rock Volek odešel z Olympiku o jeho životě a kariéře

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník

Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník Jméno a příjmení: Veronika Hospodková Třída: 5. A Školní rok: 2015/2016 Garant / konzultant: Mgr.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger Datum

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Hrnečku vař vyjmenovaná slova po P

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Hrnečku vař vyjmenovaná slova po P Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

USNESENÍ. vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (opakovaná dražba) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 03.03.2016 v 11:30 hod.

USNESENÍ. vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (opakovaná dražba) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 03.03.2016 v 11:30 hod. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě.

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Navinování chmele Agrospol Velká Bystřice oznamuje všem zájemcům,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM BŘEZEN 2010 Úterý 2. března ve 13 hodin...kaple SOUTĚŽ V KOMORNÍ HŘE SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo soutěže MŠMT ČR. Pátek 5. března v 17 hodin...kaple

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme eský jazyk íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ DUBEN 2016 1. 17. 4. VÝSTAVA - NÁKLO Výstava prezentující poutavou minulost i současné dění obce Náklo. Muzeum Litovel www.muzeumlitovel.cz,

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03286/02 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více