Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê"

Transkript

1 SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta aten vámbude nabízet samolepku v hodnotê padesáti korun a vy si ji koupíte... mûæete p ijít na koncert. Vpátek 23. listopadu 2001 v est hodin odpoledne v Bílé m do mêvesvitavách. Benefiçníkoncertpromentálnê postiæené spoluobçany na eho mêsta... P ijdete-li ( alitovat urçitê nebudete) uvidíte a usly íte: Dêtskou dechovku ZU Svitavy Maæoretkyze základní kolyv Laçnovê Pêvecké sbory:svitaváçek,hlásek, Gaudium, Dalibor Kapely: Big Band ZU Svitavy,ThePink Panthers, Toçkolotoç a Franti ek Çernÿ. Amoæná vystoupení svitavské Charity a chlapcûz ùstavu sociální péçe zbystréhoupoli çky. Avideoprojekce kabelové televize Petra Horáka o æivotê a svêtê têch, pro které tenhle veçírek bude. Atímv ímnás provedepanízdena Celá. Atak potkáte-li onoho studenta çi studentku kdekoli aten çi ta vámbude nabízet samolepku za padesát korun avysiji koupíte... uçiníte dobrÿskutek. Peníze, které vymêníte za onu vstupenku na koncert, pomohou doplnit denní stacioná a podpo í hipoterapii pro mentálnê postiæené ve Svitavách. Hipoterapieje kdyæ...sedíte na koni asvêtje krásnÿ a po máhá to léçit têlo a du i. Denní stacioná je kdyæ...je çlovêku dvacetjedna a ukonçí pomocnou kolu anikdo ho nezamêstná a çlovêk pot ebuje pracovat nemûæe sedêt domaa nic nedêlataçlovêkpot ebujeçlovêkaatak semmûæe p ijít at eba nêcoz hlíny uplácat avpeci vypálit a nebo u ít a nebo takvûbect eba proradost nêkomuukázat nêkde vystavit nêkomu darovat. Mentálnê postiæení jsou kdyæ... potkáte na námêstí t i krásné maminky ne s koçárky, aleinvali dnímivozíkyasdêtmi, kterÿmnejsou dvaroky, ale deset let. Mûæeme-li pomoci, udêlej meto! Petr Mohr Sdruæení pro pomoc mentálnê postiæenÿm Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i kolskÿchza ízeních, vústavechsociální péçe kulturního ainfor maçního mêsíçníku NA E MëSTO nepov i mnut. Ani bymêto mnoho nep ekvapilo. T i procenta mentálnê retardovanÿchosobz na í populace nenítolikviditelnÿ poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê ivpéçidomácí. To, co se zdravÿ mdête mjeví jako zcela normální, pro postiæenéje svátke m. Dokáæísevelmiradovatabÿtvdêçnéza kaædou maliçkost. Tatoradost postiæenÿchje odmênou proty, kte í nezi tnê pro retardované pracují. postiæenÿch, myslí mjejichdu i. Tajetémê uv ech retardovanÿch mi mo ádnê k ehká acitlivá. Máúæasnouschopnostrozpoznávat dobro a zlo, kteréje çi není na ní pácháno. Pohybuji sejiæ pêknÿchpárlet mezi mentálnê retardovanÿmi, i kdyæ pouze cobylaik, ov em s mnohazku enost mi v rûznÿchsférách çinnosti pro zlep eníjejich æivota. Dovoluji si proto íci: Nes mírnê si váæí mrodiçû,zvlá tê pakosamêlÿch matek, dále vlídnÿch uçitelû, vychovatelû, dobrovolnÿchpracovníkûa v ech, kte ítytok ehké du içkys láskouvychovávají. Nemohuvíc, neæ vyslovit obdiva podêkování za v e dobré, co protyto máloviditelné s láskou konají. Ati, kte í konají bezlásky, nechƒ osobêp emÿ lí.. NaokreseSvitavy bylokresnívÿborspmp zaloæen v r p i ùstavu sociální péçe. Bylato doba, kdyp eváænouçástzamêstnancû Dêti ve Speciální Mate ské kole Svitavy. ùsp Svitavytvo ily ádové sestry. Z ízení SPMPvel mi p ivítaly, reæi mov emtéto práci nep ál. Vté dobêçlenskázákladnabylapouhÿch 8 çlenû. Potíæe byly veliké, ale nêkolika nad encûmv çeles panemuçitelemjaroslavempolákemse da ilovytvá et alespoñskromné akce proradost postiæenÿch.pan Polákv ak neçekanê zem el. Jeho odchod ochromil na urçitou dobui aktivitu Sdruæení. Chybêla hnací síla,jeho akceschopnosti avûle aktivizovat programy ve prospêch pomoci. Zakladatele zastoupilajeho manæelka Marta Poláková maminkaretardovanéhodêvçátkaa zapomoci dal í maminky Marie Doubravové dræely SPMP nad vodou. Vroce 1988jsemse ijá zapojila do práce mentálnêretardovanÿch. Impulze mk tomuto kroku bylo narození vnouçka s Downovÿm syndromem. Prostudovalajsem mnoho knih abroæur oproblematice mentální retardace apoténaznala, æejezapot ebínastartovatdoslova novÿ systémpráce. Rok potéjsembyla zvolena p edsedkyní OV SPMPa dále çlenkou ùvspmp ÇRv Praze. Práce se da ila a da í. Vsouçasné dobê mámejiæ 268 çlenû. Pracuje 6místních organizací, ato vtêchto mêstech aza ízeních: ùspsvitavy,ùspbystré,vesvitavách, Nazákladêzpracovanÿcha vtermínup edloæenÿch projektûje námp idêlována státní dotace na ty akce, které ùvschválí. P itom 40 % nákladûje nutno hradit spoluúçastí, kterouzçásti hradí rodiçe azçástije hrazena ze sponzorskÿch darû. OVzaji ƒuje (po projednánís místními organizacemi) akce celookresního vÿznamu. Nap. vÿstavy prací mentálnê postiæenÿch v Mêstském muzeu a galerii, vydáváníinformativních broæur, rehabilitaçní avíkendové pobyty, ozdravnou hipoterapii atd. Vroce 1993 se poda ilo otev ít Pomocnou kolu, coæje velkÿmp ínosemprovzdêlávání mentálnê retardovanÿch. Vnejbliæ í dobê nás çekáotev ení denního stacioná e pro ty dêti, které do koly nechodilyvûbec, dále pak proæáky, kte í dokonçí kolní docházku vpomocné kole. Na realizaci pracuje Mêstskÿ ú ad a editelství Zvlá tní koly. Práceje to nadmíru obtíæná, obêtavá a v mnoha p ípadech aæ nadlidská. Podêkovánísizaslouæíhlavnê Mgr.Ji ípetr zmùsvitavya PhDr. Igor Klos, editel Zvlá tní koly. Dovoluji si podêkovat v em,kte í námpomohli. Mohlijs me potê it ty,kte í na i lásku Litomy li, Moravské T ebové a Po- pot ebují. liçce. Snaæí se pomoci dêtemve speciálních Ludmila Kola íková

2 strana II svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 Od nepamêti k souçasnosti III. Tí metnikem, které posunulo çeské dêjiny do epochyranéhost edovêku,byli Slované. Jejich p íchodemzaçíná na na em úze mídobahistorická, tedydobajíælze osvêtlit nazákladê psanÿch pramenû. Toto tvrzenív akproçeskédêji ny neplatí, neboƒ první písemné prameny se objevují (nepoçítáme-li velkomoravské písemnictví) aæ kolemp elomuprvníhotisíciletí. Ony kusé zmínky v zahraniçních pramenech posouvají ná vÿklad do podmínek spí e protohistorickÿch, situacesezlep ilapokonstituování staroslovên tinyjakospisovného jazykavix. století, av aktí mhlavním, z çeholze p i vÿkladu dêjinvycházet, jsouopêt archeologické prameny. Archeologierozçlenila dobuod VI. do XII. století na nêkolik základníchetap: 1. od VI. století (tedyod p íchodu Slovanû) postoletí VIII. jakostarohradi tní období, 2. od VIII. století do X. století zahrnující Velkou Moravu a první utvá ení çeského státujako období st edohradi tní akoneçnê3. období mladohradi tní do XII. století, konkrétnê do roku 1197(nástup P emysla OtakaraI. natrûn). Obecnê vzato se v historickéliteratu e s doloæenÿmosídlovánímsvitavské oblasti nesetkáváme. P íchod Slovanû na na e úze míseverní Moravskou branou v první t etinê VI. století ajejich postup s mêrem kjihuaæ k územíobydlenémulangobardy je archeologickyzmapován,ale osídlování vÿchodních Çechnenízatímdoloæenovûbec. Lze p edpokládat, æe vÿznamnou úlohu p i slovanské kolonizaci vÿchodu Çechsehrála tzv. Trstenickástezka, ojejíæ podobê a o novÿch náhledechnanisibudemevyprávêtp í- tí mêsíc. ùzemí Svitavska bylo porostlétzv. po meznímhvozdemaaæ na územíúrodné Malé Hané bylotak ka neobyvatelné. ùdolí vokolí Jevíçka a Mohelnice byla osídlena nejd íve, i kdyæ pozûstatky starÿch sídli ƒ se dochovalysporadicky, atozej ménav pomístních názvech (Jevíçko - UStaré ka ny, Chornice- Keli nskÿ potok, Biskupice- VeLhotách atp.) ùstupemlesû na spra ovÿch pûdách vúdolí ekysvitavy vznikalystepníostrûvky, jeæ mohly bÿtobydleny Mor. Radimê,B ezová, Laçnov,Staré Svitavy. Rekonstrukce podoby nejstar ího osídlení, stejnêjakosmê ovánítrstenické stezky,probíhá podle toponomastickÿch kritérií. Struçnê eçeno tí murçující mjsou místní apomístníj ména, kterásenana- em území dochovala. NaúzemíSvitavska se nejçastêji setkávámespatronymiky(místní jméno odvozené odj ména nebo povolání p edkû), kteréjsou dominantní vob- dobí IX. XI. století ( Cetkovice atp.). Vobdobí první klá terní kolonizace ve XII. století se j ména odvozovala buâ od obecnÿchj men( Biskupice, Opatovice), nebo odj men osobních (Jaromê ice, Uh- ice). Utakovÿchj men konçících na-ice se p edpokládá nejstar í osídlení. Naopak jménazakonçená na-ov z XI. století znamenají vlastnictví místa a zaçalase objevovat vblízkosti obchodníchstezek ( Radkov, K enov, ùtêchov, Radi ov, Pêçíkov atd.). Zvlá tní kapitoloujsou místníj ména odvozená z charakteru krajiny nebo specifického porostu ( Chrastová, B ezová,borová,trnávka, Dlouhá Louçka), jiná dostala poj menování odzpûsobuvystavêní for mou vykácenílesa(t ebová,roubanina)nebo od nalezi tê nerostnÿch surovin (Rudná, Rudka). I z tohoto prostého vÿçtu jez etelné, æeslovanskéosídleníprakticky nezasáhlo okolí na eho mêsta a bylo-li nêjaké, tak pouze doçasné (lovecké nebo pracovní) a aæ do XII. století nesehrálo podstatnou roli p i územní kolonizaci. Zcela odli ná byla situace v okolí obchodních stezek, kdepodstatnê p ibÿvá archeologickÿch nálezû ajak se ukázalo: smê ování têchto prastarÿch cest mêlo podstatnÿ vliv na roz i ování sídleních oblastí nejprve Moravskot ebovska, ale vzásadêtaké Svitavska, ikdyæbudoucí centrumoblasti, samotné mêsto Svitavy, bylo od p ímé kolonizace u et eno. Ov em nic není takjednoduché, atakrekonstrukce vedení starÿch cest zûstává velikÿm problémemsouçasné historie ai p es çetné pokusyrenomovanÿch badatelûjetoto období zahaleno tajemství m. Ale o tom p í tê. Radoslav Fikejz Pohled na osadu Svitávka na místo,kdestávalostaréslovanské hradisko. Zesbírkypohlednic M. Samkové. Zaprá ené a opra ované Moæná by vás zají malo, kde vlastnê jsou uloæeny nejstar í doklady o historii Svitav. Obecnê vzato studiu nejstar- ích písemností se vênuje historická disciplínadiplomatika. Bylosnem mnoha generací historikû sepsat v echna dochovanálistinná svêdectví a opat it je kritickÿmkomentá em. Poçáteçní neúspê né pokusyvedlyv roce 1904 k edici st edovêkÿchlistin Codex diplomaticusetepistolaris regnibohe miae (CDB), jehoæ vydávání pokraçuje aæ do souçasnosti. NaMoravê byla situace sloæitêj- í, tamodroku 1836vychází moravskÿ diplomatá, kterÿ byl znehodnocençetnÿmi falzyjeho vydavatelû. Teprve pozdêji nastalo zkvalitnêní práce badatelû na kodexu,jenæje známpod zkratkou CDM. Vedletêchto dvounejvÿznamnêj- ích prací existuje ada nazvána Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohe miae et Moraviae, kteráje vydávána dodnes. Existují i edice mnoha lechtickÿch archivû a podrobné studie k vÿznamnÿm problémûmst edovêkÿchi novovêkÿch dêjin. V echny práce mají jeden cíl: shromáædit pokud moæno v echny dûleæité listiny, srozumitelnêje p epsat akritickyvylo- æit. Takové edice a studie potomslouæí historikûm, kte í z nichony dêjiny vykládají, aniæ by museli váæit mnohdy zdlouhavé a çasovê nároçné studium pra menû. Pro mêstosvitavyjsoudûleæitév echnyt i zmínêné edice, i kdyæ nejvícelistinje v moravskémdiplomatá i. Aejhle, p i zkoumání nejstar íchlistin, kdeje zmínênoj méno Svitav, seukazuje, æe se jedná o falza. Tedy nikoliv o falza novovêká slouæící k podep ení tvrzení autora historika, ale o falza dobová, která mêlazlistiñovat nêco, co ve skuteçnosti písemnê neexistovalo. Tedy mêlyryze praktickÿvÿznam.takováje listina krále Vladislava I. hlásící se kroku1167, napsánav akbyla nêkdy p ed rokem Svÿmvÿznamemje to podobnéi s listinami kníæete Bed icha z konce XII. století, av ak ty se vûbec nedochovaly a známeje pouze z písemnÿch odkazûjinÿch historikû. Tou nejdûleæitêj í listinou pro mêsto je tzv. zakládací listina mêsta Svitav, ov emnejednáse oæádnouzakládacílisti nu,ale o nejstar í dokument, v nê mæ se o mêstê pí e z roku Æe byse jednalo o dobové falzum? Asi ano, ale aƒjetotak nebo ne,jetoskuteçnê nejstar í mêstská listina s hodnovêrnÿm datování m. Vsouçasnosti je uloæena varchivních depozitá ích opavského archivu, resp. vjeho poboçce v Olomouci. rf

3 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá st r a n a III Pohledy do fotografickÿch sbírek muzea Nejznámêj ímsvitavskÿmfotografe m jinÿch autorû. Jsou provedeny buâjakofo- byl vet icátÿch a 1. polovinê çty icátÿch tografie, nebo nasklenênÿch diapozitivech let minulého století Lothar Domes (s titulem astalyse podkladypro adupohlednic vydávanÿch Ottou Tyroltemçi HubertemRatze- fotomistr). Mêl svûj ateliérnasvitavském ná mêstí v çísle 65.Star íobçanézdepamatují pozdêj í provozovnu Foto Alois vedle obuvi nahornímnámêstí i Wilhelre m d ívêj í prodejna papírnictví Narpa Krejçí, témê vedle Mêstského dvora. Od memkahleremna dolnímnámêstí ç. 8. Domese pochází nejvíce zábêrû na horní Lothara Do mese mûæe metaké prezentovat dobovÿmifotografiemi kolnícht íd, çást námêstí, ale také na Mêstskÿ dvûr, hotel Slavia, starouradnici, DûmU Mou enína a st ední a dolní námêstí. Jeho foto- spolkûi divadelníchsouborû. Jehofotog- abiturientû, prvníchtaneçních, zájmovÿch grafiejsouoæivenylidmi ap edstavují çasto rafiejsouæivé, bezprost ední a mají svoji sváteçní anedêlní korzasvitavskÿch obçanû. Li í setak od bêænÿchstrohÿchzábêrû Milo dokumentaçníi umêleckou hodnotu. Vanêk STÅLÉ EXPOZICE POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK ZHISTORIE PRAÇEK SVITAVSKÅZASTAVENï OS OBNOST OSKARA SCHINDLERA Do P EHLïDKA Vzpomínka na Bohuslava Reynka Vernisáæ: v 17 hodin Divadelní soubor p i Çeské mê ƒanské kole ve Svitavách v roce Co se dêje vmuzeu Kdyæjs me p edrokemotevírali novou expozici s pûvodními svitavskÿmi sbírkami, upozorñovalajsemnáv têvníky nato, æe na navrácení krásnéhosvitavského betlémuz Pardubicjs mesebohuæels pardubickÿmmuzejnímpanem editele mprozatí m nedohodli. No, uvidí me çasem. Atak bylbetlémdosvitav zapûjçen nejd íve na pûlroku,potébylazápûjçkaprodlouæena vzhledemkturistické sezónê narok. Rok vypr el a myjs me museli, bohuæel, z dûvodu dodræenísmlouvy betlémvrátit. Co náv têvníkûmnabídnout místo nêj? Svitavy ajejich okolí bylyvyhlá enou betlémá skou oblastí atak by i v historické expozici svitavského muzea mêlybÿt betlémové figurkyzastoupeny. Od pana doktora Jaroslava Sedlá e z Masarykovy univerzity vbrnê,odborníka na plastiky století na Moravê js mesep ijehonáv têvê na eho muzea v srpnuleto ního roku dozvêdêli o existenci vzácného a velice zda- ilého betlé muveskleném. Tento betlém není zdaleka tak bohatÿ, jako svitavskÿ. Je v ak tvo en vel mizachovalÿmi d evênÿmi polychromovanÿmi postavami, cca 30 centi metrû vysokÿmi, realistickyjsou pojatytaké velikostí k postavámodpovídající figury konê, slonaa velblouda. Zcela chybí budovy, kteréjsoutaktypické právê pro svitavskÿ betlém. Tímvíce v ak vyniknoujednotlivé betlémové figury. Díky ochotê svitavského pana dêkana Ji ího Polá ka, dojehoæ farnosti Sklené pat í, mûæete nyní ataké oblíæících sevánoç- níchsvátcíchtento pûvabnÿ betlémobdivovati vy. Anámse snad çasempoda í zjistit také data, která námjsou prozatím utajena autora (nebo autory?) a období aokolnostijehovzniku. bç Vokabulá (nejen) historickÿ Vzhledemk rozliçnÿmvÿstavám, které nav têvujete ve vÿstavníchsíních na eho muzea,bychomvás v na emvokabulá i rádi seznamovalitakés nêkterÿmi v eobecnêroz- í enÿmi poj myz oblasti vÿtvarného umêní. Çasto se setkáme sezákladním,vel mi zjednodu enÿmrozdêlenímumêní narealistické a abstraktní. Pov echnoup edstavu otêchto slovech máme, ale umímeje vysvêtlit? Realis mus z ejmêano, jepochopitelnêj í atí mje námvêt inou bliæ- í. Spoçívá v zachycení viditelné fyzické reality. Nesnaæí se v ako dojemdokonalé kopie, mûæe pouæívati idealistickou nadsázku tí mse ostatnêli í odnaturalis mu. Sloæitêj í je to s abstraktnímumêním.tonazákladê pûvodníholatinského vÿzna muoznaçujetvorbu, kteráeliminuje nahodilosti p írodního modelu a postupuje kjehopodstatê. Toto umêní(pouæíváse i termín bezp edmêtné) se vzdává vztahu ke konkrétním,reálnÿmjevûm, opou tí od napodobování p írodních vzorû, pracuje pouzes tvary,barvami aliniemi. Autor p itom mûæez konkrétní, viditelnéskuteçnosti vycházet, leçtaké nemusí. Dûleæitouúlohu p i vznikuabstraktního malí ství sehrál vztah malí stvíahudby. Mezi vÿznamné prûkopníky abstraktního malí ství mûæeme p i- adit také çeského malí e Franti ka Kupku, æijícího na poçátku 20. století v Pa íæi, jehoæ umêní oznaçil francouzskÿ kritik Valensi jako muzi kalis mus. bç F. Kupka:Sólohnêdéçáry

4 strana IV svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 VzpomínkanaBohuslavaReynka( ) vÿstava Bohuslav Reynek grafik, vernisáæ:çtvrtek 22. listopad uv 1 7 hod in Vzpomíná: Ji í erÿch, Ji ínebodaniel Reynek Zver ûaprózybohuslavareynka,çtejan Dvo ák SBohuslavemReynke mjsemse poprvé setkala prost ednictvímjeho básní, aæ pozdêji jsem zjistila, æe byl také grafik amalí a neledajakÿ.jehobásnêigrafiky ve mnê vædyvzbuzovaly pocittajemna,ale i p íjemné blízkosti a zvêdavosti, kterou jsemnedokázalapoj menovat. Tento pocit se nez mênil anipoté,cojsemsip eçetla nêco ojeho æivotê, ani poté, cojsemsi poslechlavzpomínkyjeho p átel Jana Zrzavého, Ji nd icha Hegra a dal ích. Obrázky mlçenlivého kraje okolí Petrkova,vekterÿch se zabydluje p íroda ajejí tvorové, zahrada, dvûr, ptáci, stromy, padající vloçky. Hladivá, alei zneklidñující slova, obrazy. Sloæitost doby, ve které p emÿ li vÿ Bohuslav Reynekæil i se svoufrancouzskou æenou, básní kou Suzanne Renaudovou, muæivot neusnadñovala. Nedokázalsejen tak odevzdat okolnímusvêtuazaçalsobê vlastnímzpûsobemvnímavÿmli de mokolo sebe otevírat srdce, svêdomí. Obrázky zcyklu starozákonních i novozákonnÿch p íbêhûjsou poznamenány tragikou, zároveñ v ak prozá eny teplem aláskou. Azemí, kteráse stala Reynkovÿmceloæivotní múdêlem. Kdyæjs me nav tívili tvrz Reynkovÿch vpetrkovê, mêlajsem pocit, æe se tu od dob Bohuslava Reynka p íli nez mênilo. Stavení, zahrada a dvûr zjeho obrázkû se zjevili v realitê a synji í, j ako by z oka vypadl svémutatínkovi. Akdyæjsme vkuchyñce, kterou vidíte na fotografii, popíjeli çaj, a pan Ji í plynou francouz- tinou domlouval telefonicky vÿstavu Reynkovÿch grafik na p í tí rok do Pa íæe, p enesla jsem se náhle o çty icet let zpátky. Aat mosféru Reynkovÿchobrazû, básní, jeho æivota bych ráda p iblíæila ivám. Na vernisáæ Reynkovÿch obrazûjse m pozvalavÿtvarnéhoteoretikaji ího erÿch, kterÿ se s Bohuslavem Reynkem osobnê znal a umí onêmzají mavê vyprávêt a oba Reynkovy syny (slíbili ale, æe p ijede pouzejeden druhÿse musí starat o hospodá ství s t inácti koçkami). Na e vzpomínání nabohuslava Reynka doplní jeho ver ev podáníjana Dvo áka a hudba,která mu bylatak blízká. Blanka Çuhelová Po ady St ediska kulturních sluæeb Bílÿ dûm tel: ùt19:30hod. Divadelní abonetní cyklus Slovácké divadlo Uherské Hradi tê My fair Lady P íbêh hubaté kvêtiná ky, která sestane p íçinousázky dvouskvêlÿchlingvistû. Vstupné: 100, Kç 7. St 19:30hod. Jan Nedvêd Koncert známého písníçká e. Vstupné: 1 50, Kç 14. St 19:30hod. Sy mfonickÿ orchestr Brno ídí prof. Poda il. Spolupo ádá Nadace J. Plívy Vstupné: 45, Kç sleva 30, Kç (pro çleny KPH, dûchodce,studenty) 23. Pá 19:30hod. Benefiçní koncert pro mentálnêpostiæené Vystoupí: dechovky, pêvecké sbory a kapely ze Svitav Vstupné: 50, Kç 24. So 8:45 hod. Taneçní soutêæ taneçní skupiny Ellis Svitavy Nultÿ svitavskÿ korbel. 27. ùt19:30hod. Podzi mv rytmuswingu LaâaKerndlaSwing Fri ens Vstupné: 80, Kç 30. Pá17:00hod. 21:00 hod. Posezenís dechovÿm orchestre m SVITAVANKA Vstupné dobrovolné So 16:00 hod. P edvánoçní koncertsdechovÿm orchestrem DOUBRAVëNKA Vstupné: 60, Kç Ottendorferûvdûm tel: Çt19:30hod. Inna Tolmaçovová klavír Oleg Stêpasjuk klarinet Kristina Stêpasjuková klavír Vstupné: 45, Kç sleva 30, Kç (pro çleny KPH, dûchodce,studenty) Divadlo Trám tel: Ne15:00hod. Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznêmánê Klasická pohádka na motivy nezbednÿch pohádek Josefa Lady Vstupné: 30, Kç 13. ùt 19:30hod. Divadlo Archa: ƒastná Anna P edstaveníproçty ihereçkyahudebníka na motivy textû Gertrudy Steinové. Projekt Divadla Tabula Rasa. Vstupné: 50, Kç 15. Çt 19:00hod. Podlucernou s... Jáchy memtopolem Vstupné: 25, Kç Kinokavárna Galaxie tel: Po19:00hodin Podlucernou s... M. Kuçerou a M. Polákem Vstupné: 25, Kç

5 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá strana V Pozvánka do kinokavárny Podlucernou s... Máriem Marián Polák (svitavskÿ rodák a student FAMU)natoçil dokument s názvem Mário (je autorem námêtu, scéná e, kameramanema reæisérem). Fil mje o Mári o Kuçerovi a pre miéru bude mít na ÇT 2 dne 1 6.listopaduve 22: 30 hod. Námfil mi hlavního protagonistu Mária Kuçeru p edstaví autor sní mku Marián Polák P i chází léto a s ní m çlovêk,kterÿ zapomnêl stárnout... Pûvodnê se mêlj menovat Marián,ale p i k tuto otec s kmotremtrochu popletli atak byl pok tên jako Mári o. Mále m osudnÿmse mustal rok1968,kdyodmítl vpustit sovêtskávojskap es bránudokasáren,podnikl nêkolikvodáckÿchahorolezeckÿch expedic dotehdej ího Sovêtského svazu, léta vedl úspê nou country kapelu, zasedá v mêstském zastupitelstvu, dêlá principálapoutê... Bêhemvíce neæt iceti let ovlivnil a vychoval vzáj movÿch krouæcích, letníchtáborech a nejrûznêj íchjinÿch akcích pro dêti a mládeæ stovky, moænái tisíce dêtí. Touto prací pro druhé v ak vædy trochu trpêla jeho vlastní rodina. Zûstal Mário i po padesátce romantickÿm klukemnebo zaçal docelanormálnê stárnout? Pozvánka do divadla Trám Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznêmánê Klasickápohádkana motivynezbednÿch pohádek Josefa Ladyje v podání Malého divadlaz Prahy p edstavení plné písniçek, æivé muziky,humoru a vÿbornéloutkoherecké souhry. Manæelé Aniçka a Rosƒa Novákovi nejsou na i mdêtemneznámí. Naposledyje mohly potkat na svitavské pouti. Aniçka Novákováje pokraçovatelkouslavnéholoutká ského rodu Kopeckÿch. Zahrají nám pohádku naruby,kdynebojácná princezna Máña osvobodí Honzíka Bártûz pekla svou chytrostí a pracovitostí. Nasvé si p ijdounejençerti v pekle, alei dêti v hledi ti. Zp edstavení Hodná Anna. Podlucernou s... Jáchy memtopolem Vdivadle Trám Poçervnovémsetkánís MichalemVieweghem máme dal í p íleæitost poznat vÿraznou osobnost na í literatury. Jáchym Topol: syn dramatikajosefa Topola, bratr rockového muzikanta (Psí vojáci) Filipa Topola, sámautor románu Sestra (podle této knihy natoçil Vladi mír Michálekfil m Andêl Exit). Topolova osobnostje mezi souçasnÿmi çeskÿmi spisovateli naprosto nep ehlédnutelná. Kdyæ Topol vypráví o svÿch disidentskÿch létech, uæasle svê ujeme çelist a oddechujemenadtím,jakÿæivotje také moæno vést. Æivot nej mlad í generace çeského undergroudu byl vskutku pestrÿ. P ed vojnousezachránit v blázinci, p ed blázincemv divoçinêrumunskÿch hor v obleæení divokÿch domorodcû. Je têvêt í vÿpovêdnísílu mádialog, kdyæ se obtáçí okolo autorovaspisovatelského díla. Topol p edev í mp ísnêodmítájakoukoliv autointerpretaci a odsuzujejijakozbyteçnou. Nechƒ si çtená vyhledá, cojej zají má. Je patrné, æe psát znamená téæ obêtovat. P edmête mobêtij e zaçastoi fyzické zdraví. Petr Zapletal: Jáchym Topol vjednom kolerecenze knihyjáchymtopol Nemûæuse zastavit z pera publicisty Tomá e Weisse. Na poçátkulistopadujáchymtopol vydává svûjnovÿromán. Aprávêtennám p ijede do Svitav p edstavit. Divadlo Archa Praha: Hodná Anna P edstaveníproçty ihereçkyahudebníka na motivytextû Gertrudy Steinové. Projekt Divadla Tabula Rasa,souborsi kladezacíl pracovat bez stereotypûa p edemdanÿch omezení. Vædyjakoby od çistého stolu. Inspirací protento projekt byla povídka Gertrudy Stei nové Hodná Anna. Jde o p íbêh obêtavé æeny,která do poslední kapkysil slouæílínÿma nepot ebnÿmlidem. Umírá opu tná a stará. Gertrude Steinováje jednou z nejvÿznamnêj íchpostavsvêtovéliteratury. Do çe tinybyl p eloæenjenzlomekjejího díla. Literární experimentátorka Gertrude Steinová bo ila ve svémdíle hlubokozaæité p edstavyo stavbê vêty.poda ilosejítak vytvá et zcela neobvyklé obrazy, kteréjsou potenciálnê i obrazy divadelní mi. Hrají: D. Poláková, E.Pospí ilová,l.vychodilová, H.Schmidtmajerová aj. Ko án,scéna a kostÿmy: P. Nikl, reæie J.Svobodová Petr Mohr

6 strana VI svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 Pozvánka na koncert KPH Aniæ to moæná ví me, v na e m kraji ta- jehoæ Çarost elec se stále úspê nê hraje. ké æijí vÿborní, skvêle kolení muzikanti. P ed párlety p ijeli z Ukrajinya dnes uçí hudbu zají mavÿmzpûsobem dêti v Moravské T ebové, Jevíçku a ve Svitavách. Jsou to manæelé Inna Tol maçeva a Oleg Stepasj uk,kte íhrají na klavír a klarinet. Jsou nejen manæelé, ale také ƒastní rodiçe. Jejich dcerka Kristina má znaçné hudební nadání a uæ toho také hodnê umí. Coæ si uæ nêkolikrát provê ila na soutêæíchjakoje Amadeus v Brnê nebo PragJunior Note v Praze. Tentokráttedy pûjde o opravdovÿrodinnÿ koncert. Co usly í me. Urçitê hudbuzají mavÿch Bûhví, jakÿch dêl bychom se od têchto skladatelûje tê doçkali, ale bohuæel oba ze m eli j ako çty icátníci. Charis matickÿ George Gershwinseçty icátÿch narozenin ano nedoçkal, ale p esto se stal klasikemamerické hudby. Geniálnê a ústrojnê dosvétvorbyp enesl prvky jazzové hudby. Urçitê znáte Ameriçana vpa íæi çi Porgya Bess. VEvropê podobnê pracovali skladatelé Stravinskij, Satie nebo Milhaud. V ak hudbu Daria Milhauda usly í metaké. Jsemráda,jeho Brazilské tancejsou vel mi zábavné. P ehledautorûtí mto nekonçí, ale nechte autorû. Nap íklad Maxe Regera, varhaníka, se p ekvapit, urçitê zazní také skladby kterÿ pat il sice 20. století, ale du- í zûstal v romantis mu. Nebo Carl Maria von Webera, tvûrce romantickÿch oper, çeského a ukrajinského skladatele. Maláklavíristka Kristina másotvadeset let, ale uæ másvûjrepertoár. Zahraje nám skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta af. Chopina. Doufám,æevásjejí interpretace zaujmeapotê í. Aæeve keráhudba, kterou usly íte v podánítéto hudební rodiny, vámprozá í poslední podzi mní dny. Ukrajinaje velikájako Francie. P ejemev emt em,abyunásvna ímalé ze mi, nikdy nepocítili úzkost, ale vædy jenrozlet. Blanka efrnová Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém Pozvánka do Bílého domu Taneçní soutêæ taneçní skupiny ELLIS Svitavy v Bílémdomê Nultÿ svitavskÿ korbel Sledujeterádi vtelevizi festivaly a soutêæe? Je têjste nemêli p íleæitost zhlédnoutnêcopodobnéhonavlastníoçiarádi byste podobnou akci nav tívili? Poto m p íj mête pozvání nataneçní soutêæ po ádanou svitavskÿmtaneçnímklubemellis. Letos poprvé se poda ilo vytvo it vhodné podmínky pro udêlení licence kpo á- dánítakovéakcei vna emmêstê. Pat í zato dík St edisku kulturníchsluæeb Svitavy. Soutêæ nese název: Nultÿ svitavskÿ korbel a byla za azena do republikovÿch postupovÿchsoutêæí ve sportovní mtanci. P ihlásit se mohoutaneçní páryz celé ÇR, které soutêæí v kategoriijuniorské a hlavní vÿkonnostní. Je moæné, æese p ihlásíi páry ze zahraniçí. Vystoupení taneçníkû bude hodnotit sedmiçlennáporota. V ichnijejí çlenové jsou zku ení porotci, kte í jsou dræiteli platnÿchlicencí pro v echny kategorie soutêæí. Chcete-li podpo it soutêæící, p íjâtev sobotu 24.listopadu2001doBílého do mu ve Svitavách. Zaçátek soutêæeje stanoven na 8: 45 hodin, ukonçeníbudepodle poçtusoutêæících, moæná aæ ve veçerních hodinách. P íjâte povzbudit hlavnê místnítaneçní páry. Na shledanou s Vámi setê í çlenové taneçního klubu Ellis Svitavy a St edisko kulturních sluæeb mêsta Svitav. Váæení p átelé dobré hudby, minulÿrokslavila NadaceJosefa Plívy 10let odsvéhozaloæení. Vrámcij ubilejních oslav se konal symfonickÿ koncert, na kterémvystoupil Orchestr brnênské konzervato e. Setkalsesvelkÿmzájmem mladÿchi star ích posluchaçû. Domníváme se, æealespoñjednou za rok by mêl ve Svitaváchvystoupit velkÿsymfonickÿ orchestr. Rozhodli js me se proto i letos na podzi m uspo ádat koncert apozvat opêt Orchestr brnênské konzervato e pod vedenímpana profesora Poda ila. Je to totiæ nejekonomiçtêj í moænost, jelikoæ profesionální orchestry jsou cenovê nej ménê çty násobnê draæ í. Na druhé stranê nelze na váænou hudbuæádattakové vstupné, které jsoulidé ochotni zaplatit na estrády çi podobnê. Koncert se uskuteçní 14.listopadu v 19: 00 hodin v Bílémdomê. Pro æáky a studenty bude odpoledne vÿchovnÿ koncert ve 14: 00 hodin. Na progra mubudou mimojiné 6. Beethovenova symfonie (pastorální) atrombónovÿ koncert se sólistou Luká em Moravcem, mi mochodemvel mi nadanÿmsvitaváke m,kterÿnynístuduje na JAMUv Brnê. Mámesetedynacotê- it! Lenka a Petr Lapáçkovi ztaneçního klubu Ellis. 1. místo v kategorii Junior II. Clatina na soutêæi vliberci Soukromá NadaceJosefa Plívy dêkujetouto cestou mêstskému kulturní mu st edisku pod vedení mpana editele Mohrai ostatnímsponzorûmzavydatnou po moc a podporu p i uskuteçnêní uvedeného mi mo ádného koncertu. Franti ek Plíva

7 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá strana VII OKRESN KNIHOVNA VE SVITAVáCH Máchova alej ç.1,56802svitavy Tel. : 0461/ Vÿpûjçní hodiny PRO DOSPëLÉ PRO DëTI +INTERNET Po St 9 17 Çt zav eno Pá 9 17 So So 7: 30 hod. DDM +INTERNET Po St Çt zav eno Pá Dûm dêtí amládeæe Paleta tel.: e- mail: Onejlep í plastikovÿ model letadlaa bojovátechnika, ve ejnásoutêæ 9.roçník kategorie I/ b, I/c, II/ b 3. So 9:30 hod. DDM Soutêæ v tvorbê wwwstránek 17. So DDM Coje to INTERNET??? Vstupníseznámeníprove ejnost wwwstránky, e- mail, vyhledávaçe, surfování, cena 20, Kç 24. So 9:00 12:00hod. DDM BAZAR zi mního sportovního zboæí 29. Çt17:00hod. DDM 6. roçník Mêstského mistrovství vuzlování Asociace Brontosaura tel. ç. 0604/ St17:30hod. sál ZU e- mail: 8. Çt16:00 16:30hod. Nadace Shazováníplechovek Soutêæ pro dêti, mládeæ a dospêlé. 8. Çt19:00hod. Nadace J. Plívy 2. poslechovÿ veçer o skupinê Pink Floyd uvádí Marti n Polách 15. Çt 16:00hod. sraz u Nadace Setkánípêstitelû kaktusû, exotickÿch asukulentníchrostlin vÿroçní schûze. 21. St 18:30 hod. Nadace J. Plívy 43.cestovatelskÿveçero TIBETU ve vyprávêní Dr. Leblodraz Brna Schûzky pêstitelû exotickÿchrostlin a kaktusûjsou kaædé pondêlí od 14.30hod., schûzky akvaristûjsou kaædÿ pátek od 14.00do15.00 hod.vnadaci. ZU SVITAVY tel Æákovskÿhudebníveçer 21. St 17:30hod. sál ZU Æákovskÿhudebníveçer Pozvánka do kina 7. Fil movÿ klub: Malena Italskÿreæisér Giuseppe Tornatore v melodramatickyladênémfil mu vypráví oæenê, která byla potrestána za svou krásu. Pí e serok1940,itálie právêvstoupiladoválky s Francií a Británií. T ináctiletÿ Renato má v akjinéstarosti: aæ po u i sezamiloval do provdané dcery místního profesora latiny Maleny. Jenæe krásná mladá æenaje p edmête mtouhy v ech muæû malého sicilského mêsteçka. Kdyæ sez ní stane první váleçná vdova,zaçnejícelémêsteçko vênovatje tê vêt í pozornost a se zadostiuçinênímsledujejejí pád. 21. Fil movÿ klub: Králtançí Fil mreæiséra Gérarda Corbiauavznikl podle románu Philippa Beaussanta Lullyaneb HudebníkSlunce. V p íbêhu,opírající mseo æivotníosudydvorníhoskladatele Ludvíka XIV., Jeana- Baptista Lullyho ( ), tvûrce Postaviçkyzfil mu Shrek. vyuæívá své hudební vzdêlání ktomu, aby inscenoval podívanou, vycházející z historickÿch pramenû, stejnê jako z autorovy imaginace. Mladiçkÿ král nacházískladatele,jenæ dokáæeideálnênaplnit p edstavu alegorickÿch dvorskÿch baletû, vnichæ vlada sámtançí. Sní me pojí má p íbêh dvojice muæû,svázanÿchzvlá tnímpoutem,jako úvahu o vztahu umêní a moci. 24. Shrek Hrdinoupoçítaçovê animované rodinné komedie, natoçené podle kníæky WilliamaSteiga,jezlobr(zvlá tní druhobra). Je o klivÿ, æije v ústranílidí, kaædÿse ho bojí. Vyznaçujese v akveskrze dobromyslnou povahou. Vzniklskvêlÿsnímek plnÿodkazûnanejrûznêj í pohádky afil my. Vyznaçuje se dokonalÿmtechnickÿm provedeními vÿtvarnou stylizací, kombinující fantastické prvky s hyperrealistickou kresbou. Nadace Josefa Plívy Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/ Otev eno Po- Pá hodin 5. Po18:00hod. Zahájení vÿstavytibet Prodej upomínkovÿch p edmêtû. 14. St19:00hod. e- mail: Koncert Symfonického orchestru brnênské konzervato e ídí prof.poda il. Beethoven 6.symf. (pastorální). Tro mbónovÿ koncert se sólistou L. Moravcem. 14:00vÿchovnÿ koncert pro mládeæ. 21. St 17:00hod. Vize budoucnosti Vyhodnocenísoutêæe pro mládeæ. P edání penêæitÿch cen. 24. So 13:00 18:00hod. 25. Ne10:00 15:00hod. III. Z Seminá africkÿch a b i ních tancûproæeny Vede T. Marková z Prahy. 28. St19:00hod. Hovory o æivotê Setkáníçtená ûknih N. D. Walsche

8 st r a n a VIII svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 KINO VESMïR Çt, Pá, So 19:30 hod. Dracula 2000 USA 2000 Touha a h ích jsou staré jako lidstvo samo. Legendární postava z románu Brama Stokera tentokrát v ulicích souçasného Londÿna a New Orleansu. Horor. Reæie: Patrick Lussier. Vstupné: 50, Kç titulky 100 min. 4. Ne 19:30hod. Kostka Kanada 1997 Nehledej dûvod, hledej cestu......strach... paranoia... nedûvêra...zoufalství... Sci-fi horor odehrávající se vtajemnémbludi ti. Reæie: Vincento Natali Vstupné: 55, Kç od15let titulky 91 min Po, ùt 19:30hod. Zlatíçka pro kaædého USA 2001 Romantická komedie o manæelskémpáru hollywoodskÿch hvêzd. Fil movÿ hit sezóny! Vhlavníchrolích: Julia Roberts a Billy Crystal Reæie: Joe Roth Vstupné: 52, Kç titulky 102 min. 7. St Fil movÿ klub: 19:30hod. Malena USA,Itálie 2000 P íbêh o nezávislosti, intrikách, odvaze a p ítomnosti opravdovélásky. V roce 1941 bylo Renatovi 13let ajednoho dnese objevila krásná, mladáváleçná vdova... Romance. Scéná a reæie: Guiseppe Tornatore Vstupné: pro çleny FK 30, Kç ostatní40, Kç titulky 90 min. 8. Çt 19:30hod. Çokoláda tel.: USA Poetická komedie odehrávající se ve Francii padesátÿchlet. Tabulka çokolády uvolní vlidechzábrany... Juliette Binoche v hlavní roli. Reæie: Lasse Hallström Vstupné: 50, Kç titulky 122 min Pá, So,Ne 17:00 a 19:30hod. Spy Kids USA 2001 Nejvêt í hrdinovéjsouti nejmen í. Nejlep í tajní agenti, jaké kdysvêt znal, jednoho dnezmizí, jediní kdoje mûæe zachránit, jsoujejich dêti! Vjedné z hlavních rolí: Antonio Banderas Scéná a reæie: Robert Rodrigez Vstupné: 50, Kçdabováno 88 min Po, ùt, St 1 9: 30hod. Zaçalo to jednéæhavé noci USA 2001 Çerná kri minální komedie, oæivující dávnÿ fil movÿ motiv osudové æeny,lstivê vyuæívající kvlastnímu prospêchuzamilovaného muæe. Vhlavní roli: Liv Tyler Reæie: Harald Zward Vstupné: 50, Kçod15let titulky 93 min Çt Ne 17:00 a 19:30hod. Jurskÿ park3 USA 2001 P eæijíjenti, kte í o dinosaurech vêdí v echno, nebo nic. Fantastickÿ dobrodruænÿ snímek navazuje na fil my, ve kterÿch Steven Spielberg oæivil prehistorickéje têry. Reæie: Joe Johnston Vstupné: 55, Kç titulky 91 min. 19. Po 19:30hod. Témê dokonalÿzloçin USA 2000 Bylato perfektní vraæda... Bohuæel nêkdo to v echno vidêl. Fantastickÿthriller. Spojení motivu nadp irozenÿch schopností a realistické zachycení prost edí malomêsta. Vjedné z hlavníchrolí: Keanu Reeves. Reæie: Sam Rai mi. Vstupné: 50, Kç titulky 112 min. 20. ùt 19:30hod. Lovec policajtû USA 2001 Co zmûæou dva chlapi proti ganguzkorumpovanÿch poldû? V echno, co si zamanou... Steven Seagal v hlavní roli kriminálníhothrilleru. Reæie: Andrzej Bartkowiak Vstupné: 50, Kç titulky 103 min. 21. St Fil movÿ klub: 19:30hod. Králtançí Francie 2001 Historickáfreska o skrytémnadání krále Slunce Ludvíku XIV. je muçtrnáct akdyætan- çí, uniká lidskému svêtu. Exceluje, získává svou vlastnítvá, cítísebohemnazemi... Reæie: Gérard Corbiau Vstupné: 30, KçproçlenyFK ostatní: 40, Kç od15let titulky 110 min Çt, Pá 19:30hod. Dr. T ajehoæeny USA 2001 Nelehkÿ údêl pohledného gynekologa. Richard Gere vtitulní roli ho ké komedie. Léka v bezvÿchodné mzajetí æenaæenskÿch problémû... Reæie: Robert Alt man Vstupné: 50, Kç titulky 117 min So,Ne 17:00 a 19:30hod. Shrek USA 2001 Pohádka naruby. Mládeæi do 99let p ístupno. Hrdina poçítaçové ani mované rodinné komedie je o klivÿzlobr. V ichni se ho bojí, ale onje dobro myslnÿ. Namoti vy knihy WilliamaSteiga. Reæie: Andrew Adamson, VickyJenson Vstupné: 50, Kç titulky 89 min Po, ùt, St 1 9: 30hod. Rozst el Novÿ Zéland 2000 Çerná ko medie. Odehrává se v prost edí wellingtonskÿch barû a hospod atoçí se okolo oblíbené hry: kuleçníku (speciálnê poolu). Reæie: Ha mish Rothwell Vstupné: 50, Kç od15let titulky 94 min Çt, Pá 19:30hod. Zví e USA 2001 Másílulva,pohyblivost i mpanze a city kozy... Jeto prostêzví e! Buranská komedie o operaci, která udêlá z Roba Schneidera zví e. Reæie: Luke Greenfield Vstupné: 52, Kç titulky 84 min Pá, So 17:00hod. Ne 1 5: 00 a 1 7: 00 hod. Královskÿslib Nová çes ká pohádka Pohádka, kdeslibjezákonaláskaplatí. Lucie Vondráçková, Klára Issová a dal í v pohádce otom,jaksi kdysi dvakrálové dali sli b a co z toho vze lo... Námêt a scéná : Franti ek Pavlíçek Reæie: Kry tof Hanzlík Vstupné: 47, Kç 95 min prosince So, Ne, Po 19:30hod. Krokodÿl Dundee v Los Angeles USA 2001 KINOKAVÅRNA GALAXIE tel.: 0602 / Çt, Pá, So 20: 00 hod. Dracula 2000 USA 2000 Reæie: Patrick Lussier. Vstupné: 50, Kç titulky 100 min. 6. ùt 20:00hod. Zlatíçka pro kaædého USA 2001 Reæie: Joe Roth Vstupné: 52, Kç titulky 102 min St,Çt 20:00hod. Çokoláda USA Reæie: Lasse Hallström Vstupné: 50, Kç titulky 122 min Pá, So 20:00hod. Spy Kids USA 2001 Scéná a reæie: Robert Rodrigez Vstupné: 50, Kç dabováno 88 min ùt, St 20: 00hod. Zaçalo to jednéæhavé noci USA 2001 Reæie: Harald Zward Vstupné: 50, Kç od15let titulky 93 min. 15. Çt 20:00hod. Sleçna Drsñák USA 2000 Nejdrsnêj í adeptka na královnu krásy se musí stát tou nejpûvabnêj í. Komedie se Sandrou Bullock v roli agentky FBI. Volba Miss USA. Reæie: Donald Petri e Vstupné: 47, Kç titulky 111 min. 16., 17. Pá, So 20:00hod. Jurskÿ park3 USA 2001 Reæie: Joe Johnston Vstupné: 55, Kç titulky 91 min ùt, St, Çt 20:00hod. Lovec policajtû USA 2001 Reæie: Andrzej Bartkowiak Vstupné: 50, Kç titulky 103 min Pá, So 20:00hod. Vymítaç âábla USA 1973 Nejdêsivêj í fil mv ech dob se vrací v podobê, vjakéjste hoje tê nevidêli. Horor. P íbêh âáblemposedlé dvanáctileté dívenky. Reæie: William Fri edkin Vstupné: 50, Kçod15let titulky 132 min ùt, St 20: 00hod. Rozst el Novÿ Zéland 2000 Reæie: Hamish Rothwell Vstupné: 50, Kç od15let titulky 94 min Çt, Pá 20:00hod. Zví e USA 2001 Reæie: Luke Greenfield Vstupné: 52, Kç titulky 84 min. 1. prosince So 15: 00 hod. Královskÿslib 1. prosince So 20: 00 hod. Krokodÿl Dundee vlos Angeles

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ale2 díky 2 vÿbornému2 vÿkonu2 pana2 idiçe

ale2 díky 2 vÿbornému2 vÿkonu2 pana2 idiçe achy v zemi tulipánû kolní rok 01 / 01 XVI roçník kvêten 9Základní kola prof. V. Vejdovského Litovel htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: vítêzství vprostorové achy v orientaci zemi tulipánû na Slovensku (Euroches

Více

Krista2 Bendová. Ten2 má2 barev! 2 Ztratil 2 malí 2vtrávê2 paletu? A2 ta2 lítá 2 nad2 jeteli 2zkvêtu2 do2 kvêtu.

Krista2 Bendová. Ten2 má2 barev! 2 Ztratil 2 malí 2vtrávê2 paletu? A2 ta2 lítá 2 nad2 jeteli 2zkvêtu2 do2 kvêtu. kolní rok 01 / 013 XIX roçník duben 8Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Jarní kresby a básniçky * Olomoucká achová liga * Goalbalovÿ turnaj * Vÿtvarná soutêæ Radost tvo

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Na vlastní kûæi nemohoucí

Na vlastní kûæi nemohoucí çtvrtl etník Svitavské nem ocnice, a. s. / duben 201 4 / çísl o: 26 WWW. N EMSY. CZ Na vlastní kûæi nemohoucí koleními na téma Problematika stá í jsme v prvních mêsících roku zahájili projekt Dobrá zpráva

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice,

Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice, kolní rok 01 / 013 XIX roçník prosinec 4Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Vánoçní básnê a kresby * Vánoçní achovÿ turnaj vpraze * Koncert pro Svêtlu ku * Na kluzi ti

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)

prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea) SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L E D E N 2 0 0 2 Dobrÿ den Takzase sedíma kou utuæku(nebo klávesnici poçítaçe) a íkámsi, co hezkého napsatvonomvánoçnímçase...

Více

Donald's. druæstvo2 získalo2 bronzovou2 medaili. 2 Já. Vêra2 Faksová, 2 5. 2 t ída

Donald's. druæstvo2 získalo2 bronzovou2 medaili. 2 Já. Vêra2 Faksová, 2 5. 2 t ída Mezinárodní achovÿturnajvolomouci kolní rok 01 / 013 XIX roçník íjen Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: achovÿ turnaj vlitovli * Jak se máme vnové kole * Náv têva Flory

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let.

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Kreativní svět Kongresový sál Vyrob si vlastní umělecké dílo. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce P ijď si zast ílet z profesionálního luku,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky.

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky. têdrÿ veçer uæ je tady, sníh se sype na zahrady. Na stromeçku ho í svíçky, vyhlíæíme andêlíçky. Mají sanê spárem koní, rolniçky jim pêknê zvoní. kolní rok 01 / 01 XVI roçník prosinec 4Základní kola prof.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více