Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê"

Transkript

1 SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta aten vámbude nabízet samolepku v hodnotê padesáti korun a vy si ji koupíte... mûæete p ijít na koncert. Vpátek 23. listopadu 2001 v est hodin odpoledne v Bílé m do mêvesvitavách. Benefiçníkoncertpromentálnê postiæené spoluobçany na eho mêsta... P ijdete-li ( alitovat urçitê nebudete) uvidíte a usly íte: Dêtskou dechovku ZU Svitavy Maæoretkyze základní kolyv Laçnovê Pêvecké sbory:svitaváçek,hlásek, Gaudium, Dalibor Kapely: Big Band ZU Svitavy,ThePink Panthers, Toçkolotoç a Franti ek Çernÿ. Amoæná vystoupení svitavské Charity a chlapcûz ùstavu sociální péçe zbystréhoupoli çky. Avideoprojekce kabelové televize Petra Horáka o æivotê a svêtê têch, pro které tenhle veçírek bude. Atímv ímnás provedepanízdena Celá. Atak potkáte-li onoho studenta çi studentku kdekoli aten çi ta vámbude nabízet samolepku za padesát korun avysiji koupíte... uçiníte dobrÿskutek. Peníze, které vymêníte za onu vstupenku na koncert, pomohou doplnit denní stacioná a podpo í hipoterapii pro mentálnê postiæené ve Svitavách. Hipoterapieje kdyæ...sedíte na koni asvêtje krásnÿ a po máhá to léçit têlo a du i. Denní stacioná je kdyæ...je çlovêku dvacetjedna a ukonçí pomocnou kolu anikdo ho nezamêstná a çlovêk pot ebuje pracovat nemûæe sedêt domaa nic nedêlataçlovêkpot ebujeçlovêkaatak semmûæe p ijít at eba nêcoz hlíny uplácat avpeci vypálit a nebo u ít a nebo takvûbect eba proradost nêkomuukázat nêkde vystavit nêkomu darovat. Mentálnê postiæení jsou kdyæ... potkáte na námêstí t i krásné maminky ne s koçárky, aleinvali dnímivozíkyasdêtmi, kterÿmnejsou dvaroky, ale deset let. Mûæeme-li pomoci, udêlej meto! Petr Mohr Sdruæení pro pomoc mentálnê postiæenÿm Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i kolskÿchza ízeních, vústavechsociální péçe kulturního ainfor maçního mêsíçníku NA E MëSTO nepov i mnut. Ani bymêto mnoho nep ekvapilo. T i procenta mentálnê retardovanÿchosobz na í populace nenítolikviditelnÿ poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê ivpéçidomácí. To, co se zdravÿ mdête mjeví jako zcela normální, pro postiæenéje svátke m. Dokáæísevelmiradovatabÿtvdêçnéza kaædou maliçkost. Tatoradost postiæenÿchje odmênou proty, kte í nezi tnê pro retardované pracují. postiæenÿch, myslí mjejichdu i. Tajetémê uv ech retardovanÿch mi mo ádnê k ehká acitlivá. Máúæasnouschopnostrozpoznávat dobro a zlo, kteréje çi není na ní pácháno. Pohybuji sejiæ pêknÿchpárlet mezi mentálnê retardovanÿmi, i kdyæ pouze cobylaik, ov em s mnohazku enost mi v rûznÿchsférách çinnosti pro zlep eníjejich æivota. Dovoluji si proto íci: Nes mírnê si váæí mrodiçû,zvlá tê pakosamêlÿch matek, dále vlídnÿch uçitelû, vychovatelû, dobrovolnÿchpracovníkûa v ech, kte ítytok ehké du içkys láskouvychovávají. Nemohuvíc, neæ vyslovit obdiva podêkování za v e dobré, co protyto máloviditelné s láskou konají. Ati, kte í konají bezlásky, nechƒ osobêp emÿ lí.. NaokreseSvitavy bylokresnívÿborspmp zaloæen v r p i ùstavu sociální péçe. Bylato doba, kdyp eváænouçástzamêstnancû Dêti ve Speciální Mate ské kole Svitavy. ùsp Svitavytvo ily ádové sestry. Z ízení SPMPvel mi p ivítaly, reæi mov emtéto práci nep ál. Vté dobêçlenskázákladnabylapouhÿch 8 çlenû. Potíæe byly veliké, ale nêkolika nad encûmv çeles panemuçitelemjaroslavempolákemse da ilovytvá et alespoñskromné akce proradost postiæenÿch.pan Polákv ak neçekanê zem el. Jeho odchod ochromil na urçitou dobui aktivitu Sdruæení. Chybêla hnací síla,jeho akceschopnosti avûle aktivizovat programy ve prospêch pomoci. Zakladatele zastoupilajeho manæelka Marta Poláková maminkaretardovanéhodêvçátkaa zapomoci dal í maminky Marie Doubravové dræely SPMP nad vodou. Vroce 1988jsemse ijá zapojila do práce mentálnêretardovanÿch. Impulze mk tomuto kroku bylo narození vnouçka s Downovÿm syndromem. Prostudovalajsem mnoho knih abroæur oproblematice mentální retardace apoténaznala, æejezapot ebínastartovatdoslova novÿ systémpráce. Rok potéjsembyla zvolena p edsedkyní OV SPMPa dále çlenkou ùvspmp ÇRv Praze. Práce se da ila a da í. Vsouçasné dobê mámejiæ 268 çlenû. Pracuje 6místních organizací, ato vtêchto mêstech aza ízeních: ùspsvitavy,ùspbystré,vesvitavách, Nazákladêzpracovanÿcha vtermínup edloæenÿch projektûje námp idêlována státní dotace na ty akce, které ùvschválí. P itom 40 % nákladûje nutno hradit spoluúçastí, kterouzçásti hradí rodiçe azçástije hrazena ze sponzorskÿch darû. OVzaji ƒuje (po projednánís místními organizacemi) akce celookresního vÿznamu. Nap. vÿstavy prací mentálnê postiæenÿch v Mêstském muzeu a galerii, vydáváníinformativních broæur, rehabilitaçní avíkendové pobyty, ozdravnou hipoterapii atd. Vroce 1993 se poda ilo otev ít Pomocnou kolu, coæje velkÿmp ínosemprovzdêlávání mentálnê retardovanÿch. Vnejbliæ í dobê nás çekáotev ení denního stacioná e pro ty dêti, které do koly nechodilyvûbec, dále pak proæáky, kte í dokonçí kolní docházku vpomocné kole. Na realizaci pracuje Mêstskÿ ú ad a editelství Zvlá tní koly. Práceje to nadmíru obtíæná, obêtavá a v mnoha p ípadech aæ nadlidská. Podêkovánísizaslouæíhlavnê Mgr.Ji ípetr zmùsvitavya PhDr. Igor Klos, editel Zvlá tní koly. Dovoluji si podêkovat v em,kte í námpomohli. Mohlijs me potê it ty,kte í na i lásku Litomy li, Moravské T ebové a Po- pot ebují. liçce. Snaæí se pomoci dêtemve speciálních Ludmila Kola íková

2 strana II svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 Od nepamêti k souçasnosti III. Tí metnikem, které posunulo çeské dêjiny do epochyranéhost edovêku,byli Slované. Jejich p íchodemzaçíná na na em úze mídobahistorická, tedydobajíælze osvêtlit nazákladê psanÿch pramenû. Toto tvrzenív akproçeskédêji ny neplatí, neboƒ první písemné prameny se objevují (nepoçítáme-li velkomoravské písemnictví) aæ kolemp elomuprvníhotisíciletí. Ony kusé zmínky v zahraniçních pramenech posouvají ná vÿklad do podmínek spí e protohistorickÿch, situacesezlep ilapokonstituování staroslovên tinyjakospisovného jazykavix. století, av aktí mhlavním, z çeholze p i vÿkladu dêjinvycházet, jsouopêt archeologické prameny. Archeologierozçlenila dobuod VI. do XII. století na nêkolik základníchetap: 1. od VI. století (tedyod p íchodu Slovanû) postoletí VIII. jakostarohradi tní období, 2. od VIII. století do X. století zahrnující Velkou Moravu a první utvá ení çeského státujako období st edohradi tní akoneçnê3. období mladohradi tní do XII. století, konkrétnê do roku 1197(nástup P emysla OtakaraI. natrûn). Obecnê vzato se v historickéliteratu e s doloæenÿmosídlovánímsvitavské oblasti nesetkáváme. P íchod Slovanû na na e úze míseverní Moravskou branou v první t etinê VI. století ajejich postup s mêrem kjihuaæ k územíobydlenémulangobardy je archeologickyzmapován,ale osídlování vÿchodních Çechnenízatímdoloæenovûbec. Lze p edpokládat, æe vÿznamnou úlohu p i slovanské kolonizaci vÿchodu Çechsehrála tzv. Trstenickástezka, ojejíæ podobê a o novÿch náhledechnanisibudemevyprávêtp í- tí mêsíc. ùzemí Svitavska bylo porostlétzv. po meznímhvozdemaaæ na územíúrodné Malé Hané bylotak ka neobyvatelné. ùdolí vokolí Jevíçka a Mohelnice byla osídlena nejd íve, i kdyæ pozûstatky starÿch sídli ƒ se dochovalysporadicky, atozej ménav pomístních názvech (Jevíçko - UStaré ka ny, Chornice- Keli nskÿ potok, Biskupice- VeLhotách atp.) ùstupemlesû na spra ovÿch pûdách vúdolí ekysvitavy vznikalystepníostrûvky, jeæ mohly bÿtobydleny Mor. Radimê,B ezová, Laçnov,Staré Svitavy. Rekonstrukce podoby nejstar ího osídlení, stejnêjakosmê ovánítrstenické stezky,probíhá podle toponomastickÿch kritérií. Struçnê eçeno tí murçující mjsou místní apomístníj ména, kterásenana- em území dochovala. NaúzemíSvitavska se nejçastêji setkávámespatronymiky(místní jméno odvozené odj ména nebo povolání p edkû), kteréjsou dominantní vob- dobí IX. XI. století ( Cetkovice atp.). Vobdobí první klá terní kolonizace ve XII. století se j ména odvozovala buâ od obecnÿchj men( Biskupice, Opatovice), nebo odj men osobních (Jaromê ice, Uh- ice). Utakovÿchj men konçících na-ice se p edpokládá nejstar í osídlení. Naopak jménazakonçená na-ov z XI. století znamenají vlastnictví místa a zaçalase objevovat vblízkosti obchodníchstezek ( Radkov, K enov, ùtêchov, Radi ov, Pêçíkov atd.). Zvlá tní kapitoloujsou místníj ména odvozená z charakteru krajiny nebo specifického porostu ( Chrastová, B ezová,borová,trnávka, Dlouhá Louçka), jiná dostala poj menování odzpûsobuvystavêní for mou vykácenílesa(t ebová,roubanina)nebo od nalezi tê nerostnÿch surovin (Rudná, Rudka). I z tohoto prostého vÿçtu jez etelné, æeslovanskéosídleníprakticky nezasáhlo okolí na eho mêsta a bylo-li nêjaké, tak pouze doçasné (lovecké nebo pracovní) a aæ do XII. století nesehrálo podstatnou roli p i územní kolonizaci. Zcela odli ná byla situace v okolí obchodních stezek, kdepodstatnê p ibÿvá archeologickÿch nálezû ajak se ukázalo: smê ování têchto prastarÿch cest mêlo podstatnÿ vliv na roz i ování sídleních oblastí nejprve Moravskot ebovska, ale vzásadêtaké Svitavska, ikdyæbudoucí centrumoblasti, samotné mêsto Svitavy, bylo od p ímé kolonizace u et eno. Ov em nic není takjednoduché, atakrekonstrukce vedení starÿch cest zûstává velikÿm problémemsouçasné historie ai p es çetné pokusyrenomovanÿch badatelûjetoto období zahaleno tajemství m. Ale o tom p í tê. Radoslav Fikejz Pohled na osadu Svitávka na místo,kdestávalostaréslovanské hradisko. Zesbírkypohlednic M. Samkové. Zaprá ené a opra ované Moæná by vás zají malo, kde vlastnê jsou uloæeny nejstar í doklady o historii Svitav. Obecnê vzato studiu nejstar- ích písemností se vênuje historická disciplínadiplomatika. Bylosnem mnoha generací historikû sepsat v echna dochovanálistinná svêdectví a opat it je kritickÿmkomentá em. Poçáteçní neúspê né pokusyvedlyv roce 1904 k edici st edovêkÿchlistin Codex diplomaticusetepistolaris regnibohe miae (CDB), jehoæ vydávání pokraçuje aæ do souçasnosti. NaMoravê byla situace sloæitêj- í, tamodroku 1836vychází moravskÿ diplomatá, kterÿ byl znehodnocençetnÿmi falzyjeho vydavatelû. Teprve pozdêji nastalo zkvalitnêní práce badatelû na kodexu,jenæje známpod zkratkou CDM. Vedletêchto dvounejvÿznamnêj- ích prací existuje ada nazvána Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohe miae et Moraviae, kteráje vydávána dodnes. Existují i edice mnoha lechtickÿch archivû a podrobné studie k vÿznamnÿm problémûmst edovêkÿchi novovêkÿch dêjin. V echny práce mají jeden cíl: shromáædit pokud moæno v echny dûleæité listiny, srozumitelnêje p epsat akritickyvylo- æit. Takové edice a studie potomslouæí historikûm, kte í z nichony dêjiny vykládají, aniæ by museli váæit mnohdy zdlouhavé a çasovê nároçné studium pra menû. Pro mêstosvitavyjsoudûleæitév echnyt i zmínêné edice, i kdyæ nejvícelistinje v moravskémdiplomatá i. Aejhle, p i zkoumání nejstar íchlistin, kdeje zmínênoj méno Svitav, seukazuje, æe se jedná o falza. Tedy nikoliv o falza novovêká slouæící k podep ení tvrzení autora historika, ale o falza dobová, která mêlazlistiñovat nêco, co ve skuteçnosti písemnê neexistovalo. Tedy mêlyryze praktickÿvÿznam.takováje listina krále Vladislava I. hlásící se kroku1167, napsánav akbyla nêkdy p ed rokem Svÿmvÿznamemje to podobnéi s listinami kníæete Bed icha z konce XII. století, av ak ty se vûbec nedochovaly a známeje pouze z písemnÿch odkazûjinÿch historikû. Tou nejdûleæitêj í listinou pro mêsto je tzv. zakládací listina mêsta Svitav, ov emnejednáse oæádnouzakládacílisti nu,ale o nejstar í dokument, v nê mæ se o mêstê pí e z roku Æe byse jednalo o dobové falzum? Asi ano, ale aƒjetotak nebo ne,jetoskuteçnê nejstar í mêstská listina s hodnovêrnÿm datování m. Vsouçasnosti je uloæena varchivních depozitá ích opavského archivu, resp. vjeho poboçce v Olomouci. rf

3 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá st r a n a III Pohledy do fotografickÿch sbírek muzea Nejznámêj ímsvitavskÿmfotografe m jinÿch autorû. Jsou provedeny buâjakofo- byl vet icátÿch a 1. polovinê çty icátÿch tografie, nebo nasklenênÿch diapozitivech let minulého století Lothar Domes (s titulem astalyse podkladypro adupohlednic vydávanÿch Ottou Tyroltemçi HubertemRatze- fotomistr). Mêl svûj ateliérnasvitavském ná mêstí v çísle 65.Star íobçanézdepamatují pozdêj í provozovnu Foto Alois vedle obuvi nahornímnámêstí i Wilhelre m d ívêj í prodejna papírnictví Narpa Krejçí, témê vedle Mêstského dvora. Od memkahleremna dolnímnámêstí ç. 8. Domese pochází nejvíce zábêrû na horní Lothara Do mese mûæe metaké prezentovat dobovÿmifotografiemi kolnícht íd, çást námêstí, ale také na Mêstskÿ dvûr, hotel Slavia, starouradnici, DûmU Mou enína a st ední a dolní námêstí. Jeho foto- spolkûi divadelníchsouborû. Jehofotog- abiturientû, prvníchtaneçních, zájmovÿch grafiejsouoæivenylidmi ap edstavují çasto rafiejsouæivé, bezprost ední a mají svoji sváteçní anedêlní korzasvitavskÿch obçanû. Li í setak od bêænÿchstrohÿchzábêrû Milo dokumentaçníi umêleckou hodnotu. Vanêk STÅLÉ EXPOZICE POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK ZHISTORIE PRAÇEK SVITAVSKÅZASTAVENï OS OBNOST OSKARA SCHINDLERA Do P EHLïDKA Vzpomínka na Bohuslava Reynka Vernisáæ: v 17 hodin Divadelní soubor p i Çeské mê ƒanské kole ve Svitavách v roce Co se dêje vmuzeu Kdyæjs me p edrokemotevírali novou expozici s pûvodními svitavskÿmi sbírkami, upozorñovalajsemnáv têvníky nato, æe na navrácení krásnéhosvitavského betlémuz Pardubicjs mesebohuæels pardubickÿmmuzejnímpanem editele mprozatí m nedohodli. No, uvidí me çasem. Atak bylbetlémdosvitav zapûjçen nejd íve na pûlroku,potébylazápûjçkaprodlouæena vzhledemkturistické sezónê narok. Rok vypr el a myjs me museli, bohuæel, z dûvodu dodræenísmlouvy betlémvrátit. Co náv têvníkûmnabídnout místo nêj? Svitavy ajejich okolí bylyvyhlá enou betlémá skou oblastí atak by i v historické expozici svitavského muzea mêlybÿt betlémové figurkyzastoupeny. Od pana doktora Jaroslava Sedlá e z Masarykovy univerzity vbrnê,odborníka na plastiky století na Moravê js mesep ijehonáv têvê na eho muzea v srpnuleto ního roku dozvêdêli o existenci vzácného a velice zda- ilého betlé muveskleném. Tento betlém není zdaleka tak bohatÿ, jako svitavskÿ. Je v ak tvo en vel mizachovalÿmi d evênÿmi polychromovanÿmi postavami, cca 30 centi metrû vysokÿmi, realistickyjsou pojatytaké velikostí k postavámodpovídající figury konê, slonaa velblouda. Zcela chybí budovy, kteréjsoutaktypické právê pro svitavskÿ betlém. Tímvíce v ak vyniknoujednotlivé betlémové figury. Díky ochotê svitavského pana dêkana Ji ího Polá ka, dojehoæ farnosti Sklené pat í, mûæete nyní ataké oblíæících sevánoç- níchsvátcíchtento pûvabnÿ betlémobdivovati vy. Anámse snad çasempoda í zjistit také data, která námjsou prozatím utajena autora (nebo autory?) a období aokolnostijehovzniku. bç Vokabulá (nejen) historickÿ Vzhledemk rozliçnÿmvÿstavám, které nav têvujete ve vÿstavníchsíních na eho muzea,bychomvás v na emvokabulá i rádi seznamovalitakés nêkterÿmi v eobecnêroz- í enÿmi poj myz oblasti vÿtvarného umêní. Çasto se setkáme sezákladním,vel mi zjednodu enÿmrozdêlenímumêní narealistické a abstraktní. Pov echnoup edstavu otêchto slovech máme, ale umímeje vysvêtlit? Realis mus z ejmêano, jepochopitelnêj í atí mje námvêt inou bliæ- í. Spoçívá v zachycení viditelné fyzické reality. Nesnaæí se v ako dojemdokonalé kopie, mûæe pouæívati idealistickou nadsázku tí mse ostatnêli í odnaturalis mu. Sloæitêj í je to s abstraktnímumêním.tonazákladê pûvodníholatinského vÿzna muoznaçujetvorbu, kteráeliminuje nahodilosti p írodního modelu a postupuje kjehopodstatê. Toto umêní(pouæíváse i termín bezp edmêtné) se vzdává vztahu ke konkrétním,reálnÿmjevûm, opou tí od napodobování p írodních vzorû, pracuje pouzes tvary,barvami aliniemi. Autor p itom mûæez konkrétní, viditelnéskuteçnosti vycházet, leçtaké nemusí. Dûleæitouúlohu p i vznikuabstraktního malí ství sehrál vztah malí stvíahudby. Mezi vÿznamné prûkopníky abstraktního malí ství mûæeme p i- adit také çeského malí e Franti ka Kupku, æijícího na poçátku 20. století v Pa íæi, jehoæ umêní oznaçil francouzskÿ kritik Valensi jako muzi kalis mus. bç F. Kupka:Sólohnêdéçáry

4 strana IV svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 VzpomínkanaBohuslavaReynka( ) vÿstava Bohuslav Reynek grafik, vernisáæ:çtvrtek 22. listopad uv 1 7 hod in Vzpomíná: Ji í erÿch, Ji ínebodaniel Reynek Zver ûaprózybohuslavareynka,çtejan Dvo ák SBohuslavemReynke mjsemse poprvé setkala prost ednictvímjeho básní, aæ pozdêji jsem zjistila, æe byl také grafik amalí a neledajakÿ.jehobásnêigrafiky ve mnê vædyvzbuzovaly pocittajemna,ale i p íjemné blízkosti a zvêdavosti, kterou jsemnedokázalapoj menovat. Tento pocit se nez mênil anipoté,cojsemsip eçetla nêco ojeho æivotê, ani poté, cojsemsi poslechlavzpomínkyjeho p átel Jana Zrzavého, Ji nd icha Hegra a dal ích. Obrázky mlçenlivého kraje okolí Petrkova,vekterÿch se zabydluje p íroda ajejí tvorové, zahrada, dvûr, ptáci, stromy, padající vloçky. Hladivá, alei zneklidñující slova, obrazy. Sloæitost doby, ve které p emÿ li vÿ Bohuslav Reynekæil i se svoufrancouzskou æenou, básní kou Suzanne Renaudovou, muæivot neusnadñovala. Nedokázalsejen tak odevzdat okolnímusvêtuazaçalsobê vlastnímzpûsobemvnímavÿmli de mokolo sebe otevírat srdce, svêdomí. Obrázky zcyklu starozákonních i novozákonnÿch p íbêhûjsou poznamenány tragikou, zároveñ v ak prozá eny teplem aláskou. Azemí, kteráse stala Reynkovÿmceloæivotní múdêlem. Kdyæjs me nav tívili tvrz Reynkovÿch vpetrkovê, mêlajsem pocit, æe se tu od dob Bohuslava Reynka p íli nez mênilo. Stavení, zahrada a dvûr zjeho obrázkû se zjevili v realitê a synji í, j ako by z oka vypadl svémutatínkovi. Akdyæjsme vkuchyñce, kterou vidíte na fotografii, popíjeli çaj, a pan Ji í plynou francouz- tinou domlouval telefonicky vÿstavu Reynkovÿch grafik na p í tí rok do Pa íæe, p enesla jsem se náhle o çty icet let zpátky. Aat mosféru Reynkovÿchobrazû, básní, jeho æivota bych ráda p iblíæila ivám. Na vernisáæ Reynkovÿch obrazûjse m pozvalavÿtvarnéhoteoretikaji ího erÿch, kterÿ se s Bohuslavem Reynkem osobnê znal a umí onêmzají mavê vyprávêt a oba Reynkovy syny (slíbili ale, æe p ijede pouzejeden druhÿse musí starat o hospodá ství s t inácti koçkami). Na e vzpomínání nabohuslava Reynka doplní jeho ver ev podáníjana Dvo áka a hudba,která mu bylatak blízká. Blanka Çuhelová Po ady St ediska kulturních sluæeb Bílÿ dûm tel: ùt19:30hod. Divadelní abonetní cyklus Slovácké divadlo Uherské Hradi tê My fair Lady P íbêh hubaté kvêtiná ky, která sestane p íçinousázky dvouskvêlÿchlingvistû. Vstupné: 100, Kç 7. St 19:30hod. Jan Nedvêd Koncert známého písníçká e. Vstupné: 1 50, Kç 14. St 19:30hod. Sy mfonickÿ orchestr Brno ídí prof. Poda il. Spolupo ádá Nadace J. Plívy Vstupné: 45, Kç sleva 30, Kç (pro çleny KPH, dûchodce,studenty) 23. Pá 19:30hod. Benefiçní koncert pro mentálnêpostiæené Vystoupí: dechovky, pêvecké sbory a kapely ze Svitav Vstupné: 50, Kç 24. So 8:45 hod. Taneçní soutêæ taneçní skupiny Ellis Svitavy Nultÿ svitavskÿ korbel. 27. ùt19:30hod. Podzi mv rytmuswingu LaâaKerndlaSwing Fri ens Vstupné: 80, Kç 30. Pá17:00hod. 21:00 hod. Posezenís dechovÿm orchestre m SVITAVANKA Vstupné dobrovolné So 16:00 hod. P edvánoçní koncertsdechovÿm orchestrem DOUBRAVëNKA Vstupné: 60, Kç Ottendorferûvdûm tel: Çt19:30hod. Inna Tolmaçovová klavír Oleg Stêpasjuk klarinet Kristina Stêpasjuková klavír Vstupné: 45, Kç sleva 30, Kç (pro çleny KPH, dûchodce,studenty) Divadlo Trám tel: Ne15:00hod. Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznêmánê Klasická pohádka na motivy nezbednÿch pohádek Josefa Lady Vstupné: 30, Kç 13. ùt 19:30hod. Divadlo Archa: ƒastná Anna P edstaveníproçty ihereçkyahudebníka na motivy textû Gertrudy Steinové. Projekt Divadla Tabula Rasa. Vstupné: 50, Kç 15. Çt 19:00hod. Podlucernou s... Jáchy memtopolem Vstupné: 25, Kç Kinokavárna Galaxie tel: Po19:00hodin Podlucernou s... M. Kuçerou a M. Polákem Vstupné: 25, Kç

5 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá strana V Pozvánka do kinokavárny Podlucernou s... Máriem Marián Polák (svitavskÿ rodák a student FAMU)natoçil dokument s názvem Mário (je autorem námêtu, scéná e, kameramanema reæisérem). Fil mje o Mári o Kuçerovi a pre miéru bude mít na ÇT 2 dne 1 6.listopaduve 22: 30 hod. Námfil mi hlavního protagonistu Mária Kuçeru p edstaví autor sní mku Marián Polák P i chází léto a s ní m çlovêk,kterÿ zapomnêl stárnout... Pûvodnê se mêlj menovat Marián,ale p i k tuto otec s kmotremtrochu popletli atak byl pok tên jako Mári o. Mále m osudnÿmse mustal rok1968,kdyodmítl vpustit sovêtskávojskap es bránudokasáren,podnikl nêkolikvodáckÿchahorolezeckÿch expedic dotehdej ího Sovêtského svazu, léta vedl úspê nou country kapelu, zasedá v mêstském zastupitelstvu, dêlá principálapoutê... Bêhemvíce neæt iceti let ovlivnil a vychoval vzáj movÿch krouæcích, letníchtáborech a nejrûznêj íchjinÿch akcích pro dêti a mládeæ stovky, moænái tisíce dêtí. Touto prací pro druhé v ak vædy trochu trpêla jeho vlastní rodina. Zûstal Mário i po padesátce romantickÿm klukemnebo zaçal docelanormálnê stárnout? Pozvánka do divadla Trám Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznêmánê Klasickápohádkana motivynezbednÿch pohádek Josefa Ladyje v podání Malého divadlaz Prahy p edstavení plné písniçek, æivé muziky,humoru a vÿbornéloutkoherecké souhry. Manæelé Aniçka a Rosƒa Novákovi nejsou na i mdêtemneznámí. Naposledyje mohly potkat na svitavské pouti. Aniçka Novákováje pokraçovatelkouslavnéholoutká ského rodu Kopeckÿch. Zahrají nám pohádku naruby,kdynebojácná princezna Máña osvobodí Honzíka Bártûz pekla svou chytrostí a pracovitostí. Nasvé si p ijdounejençerti v pekle, alei dêti v hledi ti. Zp edstavení Hodná Anna. Podlucernou s... Jáchy memtopolem Vdivadle Trám Poçervnovémsetkánís MichalemVieweghem máme dal í p íleæitost poznat vÿraznou osobnost na í literatury. Jáchym Topol: syn dramatikajosefa Topola, bratr rockového muzikanta (Psí vojáci) Filipa Topola, sámautor románu Sestra (podle této knihy natoçil Vladi mír Michálekfil m Andêl Exit). Topolova osobnostje mezi souçasnÿmi çeskÿmi spisovateli naprosto nep ehlédnutelná. Kdyæ Topol vypráví o svÿch disidentskÿch létech, uæasle svê ujeme çelist a oddechujemenadtím,jakÿæivotje také moæno vést. Æivot nej mlad í generace çeského undergroudu byl vskutku pestrÿ. P ed vojnousezachránit v blázinci, p ed blázincemv divoçinêrumunskÿch hor v obleæení divokÿch domorodcû. Je têvêt í vÿpovêdnísílu mádialog, kdyæ se obtáçí okolo autorovaspisovatelského díla. Topol p edev í mp ísnêodmítájakoukoliv autointerpretaci a odsuzujejijakozbyteçnou. Nechƒ si çtená vyhledá, cojej zají má. Je patrné, æe psát znamená téæ obêtovat. P edmête mobêtij e zaçastoi fyzické zdraví. Petr Zapletal: Jáchym Topol vjednom kolerecenze knihyjáchymtopol Nemûæuse zastavit z pera publicisty Tomá e Weisse. Na poçátkulistopadujáchymtopol vydává svûjnovÿromán. Aprávêtennám p ijede do Svitav p edstavit. Divadlo Archa Praha: Hodná Anna P edstaveníproçty ihereçkyahudebníka na motivytextû Gertrudy Steinové. Projekt Divadla Tabula Rasa,souborsi kladezacíl pracovat bez stereotypûa p edemdanÿch omezení. Vædyjakoby od çistého stolu. Inspirací protento projekt byla povídka Gertrudy Stei nové Hodná Anna. Jde o p íbêh obêtavé æeny,která do poslední kapkysil slouæílínÿma nepot ebnÿmlidem. Umírá opu tná a stará. Gertrude Steinováje jednou z nejvÿznamnêj íchpostavsvêtovéliteratury. Do çe tinybyl p eloæenjenzlomekjejího díla. Literární experimentátorka Gertrude Steinová bo ila ve svémdíle hlubokozaæité p edstavyo stavbê vêty.poda ilosejítak vytvá et zcela neobvyklé obrazy, kteréjsou potenciálnê i obrazy divadelní mi. Hrají: D. Poláková, E.Pospí ilová,l.vychodilová, H.Schmidtmajerová aj. Ko án,scéna a kostÿmy: P. Nikl, reæie J.Svobodová Petr Mohr

6 strana VI svitavskÿ kult urní kalendá listopad 2001 Pozvánka na koncert KPH Aniæ to moæná ví me, v na e m kraji ta- jehoæ Çarost elec se stále úspê nê hraje. ké æijí vÿborní, skvêle kolení muzikanti. P ed párlety p ijeli z Ukrajinya dnes uçí hudbu zají mavÿmzpûsobem dêti v Moravské T ebové, Jevíçku a ve Svitavách. Jsou to manæelé Inna Tol maçeva a Oleg Stepasj uk,kte íhrají na klavír a klarinet. Jsou nejen manæelé, ale také ƒastní rodiçe. Jejich dcerka Kristina má znaçné hudební nadání a uæ toho také hodnê umí. Coæ si uæ nêkolikrát provê ila na soutêæíchjakoje Amadeus v Brnê nebo PragJunior Note v Praze. Tentokráttedy pûjde o opravdovÿrodinnÿ koncert. Co usly í me. Urçitê hudbuzají mavÿch Bûhví, jakÿch dêl bychom se od têchto skladatelûje tê doçkali, ale bohuæel oba ze m eli j ako çty icátníci. Charis matickÿ George Gershwinseçty icátÿch narozenin ano nedoçkal, ale p esto se stal klasikemamerické hudby. Geniálnê a ústrojnê dosvétvorbyp enesl prvky jazzové hudby. Urçitê znáte Ameriçana vpa íæi çi Porgya Bess. VEvropê podobnê pracovali skladatelé Stravinskij, Satie nebo Milhaud. V ak hudbu Daria Milhauda usly í metaké. Jsemráda,jeho Brazilské tancejsou vel mi zábavné. P ehledautorûtí mto nekonçí, ale nechte autorû. Nap íklad Maxe Regera, varhaníka, se p ekvapit, urçitê zazní také skladby kterÿ pat il sice 20. století, ale du- í zûstal v romantis mu. Nebo Carl Maria von Webera, tvûrce romantickÿch oper, çeského a ukrajinského skladatele. Maláklavíristka Kristina másotvadeset let, ale uæ másvûjrepertoár. Zahraje nám skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta af. Chopina. Doufám,æevásjejí interpretace zaujmeapotê í. Aæeve keráhudba, kterou usly íte v podánítéto hudební rodiny, vámprozá í poslední podzi mní dny. Ukrajinaje velikájako Francie. P ejemev emt em,abyunásvna ímalé ze mi, nikdy nepocítili úzkost, ale vædy jenrozlet. Blanka efrnová Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém Pozvánka do Bílého domu Taneçní soutêæ taneçní skupiny ELLIS Svitavy v Bílémdomê Nultÿ svitavskÿ korbel Sledujeterádi vtelevizi festivaly a soutêæe? Je têjste nemêli p íleæitost zhlédnoutnêcopodobnéhonavlastníoçiarádi byste podobnou akci nav tívili? Poto m p íj mête pozvání nataneçní soutêæ po ádanou svitavskÿmtaneçnímklubemellis. Letos poprvé se poda ilo vytvo it vhodné podmínky pro udêlení licence kpo á- dánítakovéakcei vna emmêstê. Pat í zato dík St edisku kulturníchsluæeb Svitavy. Soutêæ nese název: Nultÿ svitavskÿ korbel a byla za azena do republikovÿch postupovÿchsoutêæí ve sportovní mtanci. P ihlásit se mohoutaneçní páryz celé ÇR, které soutêæí v kategoriijuniorské a hlavní vÿkonnostní. Je moæné, æese p ihlásíi páry ze zahraniçí. Vystoupení taneçníkû bude hodnotit sedmiçlennáporota. V ichnijejí çlenové jsou zku ení porotci, kte í jsou dræiteli platnÿchlicencí pro v echny kategorie soutêæí. Chcete-li podpo it soutêæící, p íjâtev sobotu 24.listopadu2001doBílého do mu ve Svitavách. Zaçátek soutêæeje stanoven na 8: 45 hodin, ukonçeníbudepodle poçtusoutêæících, moæná aæ ve veçerních hodinách. P íjâte povzbudit hlavnê místnítaneçní páry. Na shledanou s Vámi setê í çlenové taneçního klubu Ellis Svitavy a St edisko kulturních sluæeb mêsta Svitav. Váæení p átelé dobré hudby, minulÿrokslavila NadaceJosefa Plívy 10let odsvéhozaloæení. Vrámcij ubilejních oslav se konal symfonickÿ koncert, na kterémvystoupil Orchestr brnênské konzervato e. Setkalsesvelkÿmzájmem mladÿchi star ích posluchaçû. Domníváme se, æealespoñjednou za rok by mêl ve Svitaváchvystoupit velkÿsymfonickÿ orchestr. Rozhodli js me se proto i letos na podzi m uspo ádat koncert apozvat opêt Orchestr brnênské konzervato e pod vedenímpana profesora Poda ila. Je to totiæ nejekonomiçtêj í moænost, jelikoæ profesionální orchestry jsou cenovê nej ménê çty násobnê draæ í. Na druhé stranê nelze na váænou hudbuæádattakové vstupné, které jsoulidé ochotni zaplatit na estrády çi podobnê. Koncert se uskuteçní 14.listopadu v 19: 00 hodin v Bílémdomê. Pro æáky a studenty bude odpoledne vÿchovnÿ koncert ve 14: 00 hodin. Na progra mubudou mimojiné 6. Beethovenova symfonie (pastorální) atrombónovÿ koncert se sólistou Luká em Moravcem, mi mochodemvel mi nadanÿmsvitaváke m,kterÿnynístuduje na JAMUv Brnê. Mámesetedynacotê- it! Lenka a Petr Lapáçkovi ztaneçního klubu Ellis. 1. místo v kategorii Junior II. Clatina na soutêæi vliberci Soukromá NadaceJosefa Plívy dêkujetouto cestou mêstskému kulturní mu st edisku pod vedení mpana editele Mohrai ostatnímsponzorûmzavydatnou po moc a podporu p i uskuteçnêní uvedeného mi mo ádného koncertu. Franti ek Plíva

7 listopad 2001 svitavskÿ kult urní kalendá strana VII OKRESN KNIHOVNA VE SVITAVáCH Máchova alej ç.1,56802svitavy Tel. : 0461/ Vÿpûjçní hodiny PRO DOSPëLÉ PRO DëTI +INTERNET Po St 9 17 Çt zav eno Pá 9 17 So So 7: 30 hod. DDM +INTERNET Po St Çt zav eno Pá Dûm dêtí amládeæe Paleta tel.: e- mail: Onejlep í plastikovÿ model letadlaa bojovátechnika, ve ejnásoutêæ 9.roçník kategorie I/ b, I/c, II/ b 3. So 9:30 hod. DDM Soutêæ v tvorbê wwwstránek 17. So DDM Coje to INTERNET??? Vstupníseznámeníprove ejnost wwwstránky, e- mail, vyhledávaçe, surfování, cena 20, Kç 24. So 9:00 12:00hod. DDM BAZAR zi mního sportovního zboæí 29. Çt17:00hod. DDM 6. roçník Mêstského mistrovství vuzlování Asociace Brontosaura tel. ç. 0604/ St17:30hod. sál ZU e- mail: 8. Çt16:00 16:30hod. Nadace Shazováníplechovek Soutêæ pro dêti, mládeæ a dospêlé. 8. Çt19:00hod. Nadace J. Plívy 2. poslechovÿ veçer o skupinê Pink Floyd uvádí Marti n Polách 15. Çt 16:00hod. sraz u Nadace Setkánípêstitelû kaktusû, exotickÿch asukulentníchrostlin vÿroçní schûze. 21. St 18:30 hod. Nadace J. Plívy 43.cestovatelskÿveçero TIBETU ve vyprávêní Dr. Leblodraz Brna Schûzky pêstitelû exotickÿchrostlin a kaktusûjsou kaædé pondêlí od 14.30hod., schûzky akvaristûjsou kaædÿ pátek od 14.00do15.00 hod.vnadaci. ZU SVITAVY tel Æákovskÿhudebníveçer 21. St 17:30hod. sál ZU Æákovskÿhudebníveçer Pozvánka do kina 7. Fil movÿ klub: Malena Italskÿreæisér Giuseppe Tornatore v melodramatickyladênémfil mu vypráví oæenê, která byla potrestána za svou krásu. Pí e serok1940,itálie právêvstoupiladoválky s Francií a Británií. T ináctiletÿ Renato má v akjinéstarosti: aæ po u i sezamiloval do provdané dcery místního profesora latiny Maleny. Jenæe krásná mladá æenaje p edmête mtouhy v ech muæû malého sicilského mêsteçka. Kdyæ sez ní stane první váleçná vdova,zaçnejícelémêsteçko vênovatje tê vêt í pozornost a se zadostiuçinênímsledujejejí pád. 21. Fil movÿ klub: Králtançí Fil mreæiséra Gérarda Corbiauavznikl podle románu Philippa Beaussanta Lullyaneb HudebníkSlunce. V p íbêhu,opírající mseo æivotníosudydvorníhoskladatele Ludvíka XIV., Jeana- Baptista Lullyho ( ), tvûrce Postaviçkyzfil mu Shrek. vyuæívá své hudební vzdêlání ktomu, aby inscenoval podívanou, vycházející z historickÿch pramenû, stejnê jako z autorovy imaginace. Mladiçkÿ král nacházískladatele,jenæ dokáæeideálnênaplnit p edstavu alegorickÿch dvorskÿch baletû, vnichæ vlada sámtançí. Sní me pojí má p íbêh dvojice muæû,svázanÿchzvlá tnímpoutem,jako úvahu o vztahu umêní a moci. 24. Shrek Hrdinoupoçítaçovê animované rodinné komedie, natoçené podle kníæky WilliamaSteiga,jezlobr(zvlá tní druhobra). Je o klivÿ, æije v ústranílidí, kaædÿse ho bojí. Vyznaçujese v akveskrze dobromyslnou povahou. Vzniklskvêlÿsnímek plnÿodkazûnanejrûznêj í pohádky afil my. Vyznaçuje se dokonalÿmtechnickÿm provedeními vÿtvarnou stylizací, kombinující fantastické prvky s hyperrealistickou kresbou. Nadace Josefa Plívy Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/ Otev eno Po- Pá hodin 5. Po18:00hod. Zahájení vÿstavytibet Prodej upomínkovÿch p edmêtû. 14. St19:00hod. e- mail: Koncert Symfonického orchestru brnênské konzervato e ídí prof.poda il. Beethoven 6.symf. (pastorální). Tro mbónovÿ koncert se sólistou L. Moravcem. 14:00vÿchovnÿ koncert pro mládeæ. 21. St 17:00hod. Vize budoucnosti Vyhodnocenísoutêæe pro mládeæ. P edání penêæitÿch cen. 24. So 13:00 18:00hod. 25. Ne10:00 15:00hod. III. Z Seminá africkÿch a b i ních tancûproæeny Vede T. Marková z Prahy. 28. St19:00hod. Hovory o æivotê Setkáníçtená ûknih N. D. Walsche

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho kolní rok 01 / 013 XIX roçník b ezen 56 7 Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Hodnocení za Husité I. pololetí do kol * Zápis * Besídka do 1. t ídy * Lyæa skÿ * Koncert

Více

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2 kolní rok 01 / 013 XIX roçník zá í 1 Základní kola prof. V. Vejdovského Olomouc htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: Organizace kolního roku * Kdo je kdo * Máme novou kolu! (Slavnostní zahájení vnové kolní

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků NAŠE PRAHA 10 titul je součástí sítě www.nasepraha10.cz 10/2014 P r a h a 10, 11, 15, 22 Benice Dolní Měcholupy Dubeč Kolovraty Královice Křeslice Nedvězí Petrovice Štěrboholy V Hostýnské hrají děti divadlo

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

Velk z jem o r hu. v val m lomu. zpravodaj. ilance 2 9: spě n rok, př t měs ce ale u ou tě Zřejmě znovu s jedním z nejlepších hospodářských

Velk z jem o r hu. v val m lomu. zpravodaj. ilance 2 9: spě n rok, př t měs ce ale u ou tě Zřejmě znovu s jedním z nejlepších hospodářských www.suas.cz číslo 11-12 2009 ročník 14 zpravodaj společnosti Skvělé časy nemohou být na věky Velké opravy čekají v roce 2010 hlavně technologie na Družbě Uplynulých 12 měsíců obrazem i slovem Sokolovské

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více