NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2015"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2015 Výpis usnesení - 3. zasedání Zastupitelstva městyse Načeradec dne Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo: - podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rozpočet městyse Načeradec na rok 2015 jako přebytkový. - Rozpočtové opatření č. 4/ cenu stočného snížit z 35,09 Kč (bez DPH) dle finanční analýzy z roku 2008 o 10 % na částku 31,58 Kč (bez DPH). Cena vodného zůstává 20,03 Kč (bez DPH) v obci Horní Lhota, Olešná a Načeradec. Tyto ceny jsou platné od valné hromady jmenovalo k dnešnímu dni tj Michaelu Krejčovou, bytem Načeradec členem dozorčí rady společnosti Načeradské služby s.r.o. Valná hromada Načeradských služeb s.r.o. (dále jen Společnost) dne valné hromady ke dni odvolalo jednatele Společnosti: Ing. Jiřího Jelínka, bytem Horní Lhota, Načeradec, Josefa Křemena, bytem Načeradec a Ing. Petra Postřihače, bytem Načeradec. valné hromady ke dni odvolalo členy dozorčí rady Společnosti: Antonína Hlinského, bytem Načeradec, Josefa Janouše, bytem Načeradec, Stanislava Vítka, bytem Daměnice, Načeradec valné hromady ke dni jmenovalo jednatele Společnosti: Petru Bartoníčkovou, bytem Načeradec, Mgr. Miroslava Vondráka, bytem Načeradec, Jaroslava Zídka, bytem Načeradec valné hromady ke dni jmenovalo členy dozorčí rady Společnosti: Ing. Bc. Janu Beránkovou, bytem Načeradec, Josefa Holého, bytem Olešná, Načeradec a Mgr. Karla Havlíčka, bytem Pravětice, Načeradec (Pan Mgr. Havlíček podal rezignaci dne z důvodu, že výkon jeho civilního zaměstnání ve státní správě není slučitelný s výkonem člena dozorčí rady).

2 Z jednání Rady městyse Načeradec v prosinci 2014 Výpis usnesení z 2. jednání Rady městyse Načeradec dne : Rada městyse schválila Základní škole a mateřské škole Načeradec se sídlem Lhotecká čp. 270, Načeradec, IČ přijetí sponzorského daru od pana K. H. ve výši 4200 Kč v 7 měsíčních splátkách ve výši 600 Kč počínaje měsícem prosinec a konče měsícem červen Tento sponzorský dar bude použit jako účelový na úhradu školních obědů žáků navštěvujících řádně ZŠ a MŠ Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí žádost o zařazení do změny územního plánu obce p. B. V., Praha a to pozemku p.č. 850/1 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí žádost o zařazení do změny územního plánu obce p. T. Z., Načeradec a to pozemku p.č a 1469 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo podepsaný starostou s firmou MV Plast s.r.o. (firma, která provádí zateplení ZŠ Načeradec). Předmětem dodatku je úprava poskytnutí bankovní záruky. Rada městyse schválila tyto dohody o prohrnování zajištění údržby místních komunikací v zimním období : - Agrodružstvo Načeradec: Dolní Lhota Novotinky, Dolní Lhota Kladiny, Horní Lhota, Vračkovice, Načeradec náměstí, prostor u hasičské zbrojnice, Roubíčkov, Mraviště a ostatní komunikace dle dohody s Agrodružstvem - Luboš Pohorský, Pravětice: Pravětice, Daměnice, Bozejny a místní komunikace Pravětice Bozejny - Obec Smilovy Hory: Řísnice, Zdiměřice a komunikaci Řísnice Zdiměřice - Recta s.r.o. Načeradec: v obci Slavětín, komunikace Slavětín Horní Lhota a Načeradec pozemek p.č. 1808/2 (u firmy Jirfa) Rada městyse schválila prodloužení nájemní smlouvy p. L.M. Nájem je sjednán na dobu určitou od do Rada městyse doporučila prodloužení smlouvy na odběr elektrické energie s firmou XEnergie pro Základní školu a mateřskou školu Načeradec. Výpis usnesení z 3. jednání Rady městyse Načeradec dne : Rada městyse schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Načeradec. Rada městyse jmenovala Ing. Blanku Krejčovou statutárním zástupcem městyse Načeradec v Místní akční skupině Blaník (MAS Blaník) a doporučila její členství v monitorovací a kontrolní komisi. Výpis usnesení z 4. jednání Rady městyse Načeradec dne : Rada městyse vzala na vědomí žádost městyse Načeradec o zařazení vozidla Ford (osobní automobil), RZ 3SB4070, do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti. Žádost byla zaslána na ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dne Rada městyse zvolila členy inventarizační komise: Janu Rozkošnou, Jaroslavu Koubíkovou, Zdeňka Doubka a Janu Švárovou. Rada městyse vzala na vědomí zápis z jednání dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Rada městyse vzala na vědomí návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Blaník. Na úřední desce i elektronické byl vyvěšen dne a sejmut dne Rada městyse pověřila starostu Mgr. M. Vondráka podáním informace ohledně řešení problému dle žádosti pana Jiřího Příkopa, bytem Načeradec na příští jednání rady městyse. Při silných deštích dochází k záplavám bahna a povrchové vody na parcelu pana Příkopa. Rada městyse schválila příspěvek pro společnost RYTMUS Benešov, o.p.s. se sídlem F. V. Mareše 2056, Benešov, IČ ve výši 3000 Kč na činnost. Rada městyse vzala na vědomí informaci firmy Soudný Geo s.r.o. o vyznačení hranic pozemku p.č. 316/1 a 466/2 v k.ú. Olešná u Načeradce. Firma provedla na tomto pozemku identifikaci majetkových hranic. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov o dokončení obnovy katastrálního operátu. V období od do bude na Úřadu městyse Načeradec v úředních hodinách (pondělí a středa) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) a nový soubor popisných informací v k.ú. Slavětín u Načeradce, Řísnice a Olešná u Načeradce. Rada městyse doporučila starostovi Mgr. M. Vondrákovi podepsat smlouvu o dílo s firmou STAVOS Benešov, IČ , se sídlem Přestavlky 77 na provedení stavebních úprav v rámci projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Načeradec. Celková cena včetně DPH ,41 Kč. Předpokládaný termín zahájení stavby je a předpokládaný termín ukončení stavby je Výpis usnesení z 5. jednání Rady městyse Načeradec dne : Rada městyse schválila směrnici o inventarizaci č. 1/2014. Rada městyse projednala žádost o příspěvek SDH Daměnice. Rada městyse projedná příspěvky pro všechny spolky v 1. čtvrtletí roku str., Načeradské noviny, leden 2015

3 Rada městyse projednala žádost firmy Zlín Projekt a.s. o přemístění optického kabelu v obci Načeradec, který je umístěn na budově bývalé školy. Rada městyse doporučila starostovi jednat s firmou o přeložení kabelu dle návrhu realizace překopem silnice v ulici Pravonínská. Rada městyse souhlasila s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ místní komunikace v Novotinkách. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty Mgr. M. Vondráka o zahájení řízení žádostí o kácení dřevin mimo les: Městys Načeradec kácení na pozemku p.č v k.ú. Daměnice, p.č v k.ú. Daměnice a p.č. 1814/1 v k.ú. Načeradec RECTA s.r.o. Načeradec kácení náletových dřevin na pozemku p.č. 794/47 a 795/2 v k.ú. Načeradec Ing. Petr Postřihač kácení náletových dřevin na pozemku p.č v k.ú. Načeradec. Rada městyse nedoporučila pronajmout část pozemku p.č. KN 727/1 a část pozemku p.č. KN 726/1 v k.ú. Vračkovice paní J. G., bytem Praha, majitelka nemovitosti ve Vračkovicích (sousedí s cestou viz. pozemky) z důvodu, že nejsou známy majetkové vztahy a hranice pozemků. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty Mgr. M. Vondráka k častým záplavám v ulici Vožická, Načeradec. Starosta Mgr. M. Vondrák bude kontaktovat několik projektových kanceláří s nabídkou návrhu řešení. Rada městyse vzala na vědomí informaci Ing. Lukáše Vítka (Načeradec) z valné hromady svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov. Rada městyse pověřila starostu Mgr. M. Vondráka k jednání s Ing. Krolákem a firmou Urbanist.eu ohledně podání informací k Licenční smlouvě o užití státního mapového díla v digitální formě a ke Smlouvě o užití digitálních ortofotomap za účelem přípravy územních plánů v obcích Městyse Načeradec. Rada městyse schválila žádost ZŠ a MŠ Načeradec a povolila přijetí sponzorských darů od pana M. V. a od paní J.B. od každého sponzora ve výši 4200 Kč v 7 měsíčních splátkách ve výši 600 Kč (počínaje měsícem prosinec 2014 a konče měsícem červen 2015). Sponzorské dary budou použity jako účelové na úhradu školních obědů žáků navštěvujících řádně ZŠ a MŠ Načeradec a na podporu rodin sociálně slabých (úhrada školného). Výpis usnesení z 6. jednání Rady městyse Načeradec dne : Rada městyse projednala žádost o odkoupení pozemku mezi parcelami p.č. 210/161 a 210/152 v k.ú. Načeradec (novostavby) pana Ing. T.Š., Vlašim. Rada městyse nesouhlasí s prodejem cca 216 m². Rada městyse projednala dopis p. M. Ch., bytem Praha (vlastník nemovitosti Daměnice) ohledně pozemků p.č. 49/2, 50/5, 50/2, 50/4, 123, 121, 65, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 50/1, 50/3 a 124/3, vše v k.ú. Daměnice. Rada městyse uložila starostovi Mgr. M. Vondrákovi ověřit stav pozemků a zakreslení v mapě dle výpisů z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Rada městyse uložila starostovi podepsat smlouvy na svoz odpadů pro rok 2015 s firmou Technické služby Vlašim s.r.o., IČ a to: 1) Smlouvu na svoz směsného komunálního odpadu pro rok ) Smlouvu na sběr tříděného odpadu pro rok ) Smlouvu na vyvážení velkoobjemového kontejneru na nosič AVIA Úřad městyse informuje Na Vaše dotazy ohledně obvodního lékaře a lékárny v Načeradci odpovídáme Od v Načeradci funguje obvodní lékař takto: v úterý od 8:00 12:00 hodin MUDr. Bobuská a ve čtvrtek od 13:30 16:00 hodin MUDr. Dostálová. Odběry budou probíhat v úterý od 8:00 10:00 hodin. Lékárna bude z důvodu nemoci zavřena delší dobu. Pokud máte zájem o kalendáříky na rok 2015, vyzvedněte si je osobně na Úřadu městyse Načeradec v úřední dny. Od je změna úředních hodin: pondělí 7:30 12:00 a 13:00 16:00, úterý není úřední den, středa 7:30 12:00 a 13:00 17:00, čtvrtek není úřední den, pátek 7:30 12:00 hodin. Vzhledem k poruše bude místní rozhlas delší dobu mimo provoz. Poplatky Opět začal nový rok a s tím i povinnosti občana vůči městysu. Cena Načeradských novin zůstává stejná, 24 Kč na rok. Nechoďte hradit nyní, ale současně s platbou poplatku za odpady a za psa, tj Pokud budete poplatky hradit na účet městyse, uveďte variabilní symbol obec+číslo popisné: pro obec Olešná 200, pro obec Načeradec 100, pro obec Daměnice 10, pro obec Pravětice 20, pro obec Horní Lhota 30, pro obec Dolní Lhota 40, pro obec Novotinky 90, pro obec Vračkovice 50, pro obec Slavětín 60, pro obec Řísnice 70, pro obec Zdiměřice 80. Příklad: mám čp. 845 a bydlím (mám chalupu) v Načeradci, 3 str., Načeradské noviny, leden 2015

4 uvedu variabilní symbol Číslo účtu městyse Načeradec je /0800, ČS. spořitelna. Bližší informace na úřadu městyse nebo na tel. č , mobil , OZV č. 1/2013 vybrali jsme některá ustanovení této vyhlášky: Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydalo Zastupitelstvo Městyse Načeradec na svém zasedání dne Místní poplatek platí poplatníkem je každá fyzická osoba: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. (2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, datum narození. (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. (4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. (5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů. Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí 570 Kč a je tvořena: a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 370,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. (2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: ,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady ,- Kč děleno 1285 ( počet osob s pobytem na území městyse počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 650,56 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 370 Kč. (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do a do příslušného kalendářního roku. (2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 4 str., Načeradské noviny, leden 2015

5 Osvobození a úlevy (1) Od poplatku se osvobozují: a) občané ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. b) občané umístění dlouhodobě (déle než tři měsíce) ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče. c) občané dlouhodobě žijící v zahraničí (déle než jeden rok). d) občané s pobytem na sídle ohlašovny. (2) Úleva ve výši 340 Kč sazby místního poplatku se poskytuje: a) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) od 70 let věku, a to od počátku roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, b) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) ve věku do 15 let, a to do konce roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, c) fyzickým osobám dle čl. 2, odst. 1) písm. a) osobám nevidomým, bezmocným a osobám s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu. Načeradské služby s.r.o. Fakturace vodného (stočného) Za měsíc prosinec 2014 jste (obec Načeradec, Olešná a Horní Lhota) obdrželi dvě faktury. Jedna se týká pevné složky vodného a druhá je fakturace vodného, popř. stočného. Dovolte nám, abychom Vám vysvělili: Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo dne Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 2/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě s účinností od Dále Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo pevnou složku pro obce Městyse Načeradec, ve kterých je vlastníkem vodovodu Městys Načeradec částku 8,20 Kč (bez DPH) za měsíc pro každý vodoměr od Co to je pevná složka vodného? Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace. Dvousložková cena vodného a stočného platná od (15 % DPH) NAČERADEC, OLEŠNÁ Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH VODNÉ m³ 20,03 Kč 23,03 Kč STOČNÉ m³ 31,58 Kč 36,32 Kč HORNÍ LHOTA Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH VODNÉ m³ 20,03 Kč 23,03 Kč PEVNÁ SLOŽKA VODNÉHO PRO ROK 2015 (15 % DPH) platná od pro všechny obce Cena Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH Pevná složka Kč/měsíc 8,20 Kč 9,43 Kč Vánoční akce pořádáné městysem Vánoční trhy Městys Načeradec děkuje zaměstnancům Úřadu městyse Načeradec a o.s. Kamarádi Načeradce za uspořádání vánočních trhů v Načeradci dne Více čtěte na str. 7. Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci Hned několik desítek lidí přišlo dne do kostela sv. Petra a Pavla, aby si vyslechlo několik krásných vánočních písní od hudebního seskupení PRSKAVKA - zpěv a klávesy Ondřej Vidrna, zpěv a baskytara Lukáš Vidrna, zpěv a slovní doprovod Adélka Adamcová, zpěv, slovní doprovod a housle Madlenka Čejková, zpěv a kytara Petr Čejka. Koncert se určitě líbil. 5 str., Načeradské noviny, leden 2015

6 Základní škola Načeradec Páťáci a jejich čertovské učení Je mlhavé a velmi pochmurné ráno 5. prosince. Do budovy načeradské základní školy vcházíme bez učebnic. Čeká nás dopolední vyučování plné čertovských úkolů. Do pekelné říše nás vtáhla pohádka S čerty nejsou žerty a písnička Budliky, budliky od Pavla Nováka. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, ve kterých jsme celé dopoledne plnili jednotlivé úkoly. Každý z nás si vymyslel čertovské jméno a představil se (např. Jasmína, Bublifinda, Šmakulouš, Kozinožka, Lenošleh). Vyluštit křížovku se jménem hlavního čertova hrdiny z pohádky Jak čert zachránil peklo nám dalo dost práce, ale složení básničky už nám šlo rychle. Další úkoly jsme prošli bez velkého zaváhání čtení s porozuměním, kreslení čertíka Matýska, výroba papírového čerta, Mikulášské počítání, hra na postřeh, tanec a spousty pohybových her. Nejvíce nás rozparádila Čertovská honička. Dočkali jsme se také návštěvy skutečného Mikuláše s andělem a čerty. Mezi páťáky se též našlo několik hříšníků, kterým čert vyčinil, ale nakonec dostali všichni sladkou odměnu s malým překvapením. Celé dopoledne uteklo tak rychle, že jsme se ani nenadáli a už byl čas jít domů. Takže žádné čertovské mučení, ale super učení. Žáci 5. třídy + D. Nováková ( tř.učitelka) Mateřská škola Načeradec Mikulášská nadílka V pátek nás v mateřské škole navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti překonaly svůj strach a za básničky a písničky dostaly nějaké ty sladkosti. Vánoční trh V sobotu se mateřská škola zúčastnila vánočního trhu v Načeradci. Děkujeme všem, kdo jste si u našeho stánku něco koupili a tím naši mateřskou školu podpořili. Také doufáme, že jsme našimi výrobky posílili sváteční chvíle u vás doma. Za utržené peníze nakoupíme hračky a didaktické pomůcky pro děti. Pečení vánočního cukroví Ve čtvrtek jsme s dětmi pekli vánoční cukroví, které nám krásně provonělo mateřskou školu a připomnělo nám, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Děti měly z upečeného cukroví velkou radost a těšily se, až všichni na vánoční besídce společně ochutnáme. Vánoční nadílka V úterý u nás v mateřské škole byla vánoční nadílka. Není nic krásnějšího než rozzářené dětské oči u vánočního stromečku. Děkujeme všem, kteří jste nám přispěli a tím obohatili nadílku pro děti. Vánoční besídka Ve čtvrtek se v mateřské škole uskutečnila vánoční besídka. Malé děti předvedly, co se všechno dokázaly naučit - písničky, říkanky a tanečky. Velké děti zahrály poutavý vánoční příběh o narození Ježíška a také zatančily. Vystoupení se dětem povedlo a bylo oceněno velkým potleskem. Na vystoupení dětí se přišel podívat také pan starosta Městyse Načeradec a přinesl dětem sladkou odměnu. Vánoční koncert V pátek jsme byli s dětmi na vánočním koncertu v ZŠ. Vánoční písně a koledy, které zazpívaly paní učitelky, nám navodily příjemnou vánoční náladu. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová učitelky MŠ 6 str., Načeradské noviny, leden 2015

7 Prosincové akce v Načeradci Vánoční trhy Vánoční trhy jsou dnes již neodmyslitelně spjaty s časem Adventu a čekání na Vánoce a na Ježíška. I tak tomu bylo u nás v Načeradci dne Městys Načeradec ve spolupráci s o.s. Kamarádi Načeradce připravili bohatý program od 9:00 hodin. Prodejci na náměstí nabízeli tradiční vánoční občerstvení a prodejci v obecním domě nabízeli řezbářské výrobky, svíčky ze včelího vosku, perníčky, adventní věnce, kozí sýry, marmelády, zlatá prasátka, drogerii a jinou vánoční dekorace. Nabídka nebyla ochuzena o vánoční cukroví, které napekli ženy z Načeradce a okolních obcí, kterým patří velký dík. Tu opravdovou vánoční atmosféru navodil kulturní program. V 9:00 hodin vystoupily děti ze Základní umělecké školy Votice se svým hudebním programem. V 9:45 hodin zahájila v obecním domě místostarostka Petra Bartoníčková vernisáž k výstavě obrazů pana Stanislava Příhody. Výstava obrazů byla prodejní. Program pokračoval vystoupením Klubu Ráchel ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ a MŠ Načeradec, který zazpíval vánoční písně. V 13:00 hodin vystoupilo občanské sdružení Kamarádi Načeradce s představením Živý betlém u kostela sv. Petra a Pavla a hudebním doprovodem Jany a Kateřiny Smetanových z Daměnic. Kulturní program vánočních trhů zakončil Adventní koncert kytarové kapely VOICI v kostele sv. Petra a Pavla. Kdo přišel, určitě nelitoval. Mohl nasát tu báječnou předvánoční pohodu. Čertovský rej a andělská diskotéka V letošním roce přišel Mikuláš, čert a anděl do Načeradce na náměstí až v sobotu 6. prosince. Opravdovým peklem, tentokrát pod názvem Den otevřených dveří v pekle, procházeli rodiče s dětmi, prarodiče, tety, strejdové a ostatní od 17 hodin. Čerti a čertice plnili své povinnosti: strašili a vážili děti váha ukazovala, kdo zlobil nejvíce, dokonce si děti mohly zahrát karty a houpat se s čerticemi. Na konci pekla čekal Lucifer, který zkontroloval splnění úkolů a poté děti pospíchaly za Mikulášem a andělem, kterému děti přednesly básničky, písničky, říkanky. Odměnou jim byla sladká odměna. Poté rodiče s dětmi mohli navštívit Andělskou diskotéku v obecním domě na náměstí. Andělé s dětmi tančili. Tančila se i zumba. Dětem se andělé věnovali do 19 hodin, kdy zakončil čertovský rej a andělskou diskotéku ohňostroj. PF 2015 : Lásku od milovaných, přátelství od přátel, větu od těch, kterých si vážíte, k tomu kapičku štěstí a moře zdraví v novém roce 2014 Vám přeje o. s. Kamarádi Načeradce. Pokud máte chuť pracovat ve sdružení, které se převážně věnuje kulturnímu dění v obci, nestyďte se a přijďte mezi nás. Rádi Vás přivítáme. Martina Švecová, předsedkyně sdružení VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC Dne pořádala místní TJ již dvanáctným rokem vánoční turnaj trojic volejbalových nadšenců v tělocvičně základní školy v Načeradci. Sešlo se celkem devět trojic, v každém týmu musela být alespoň jedna žena. V 10:15 hodin vypukl první souboj. Hrálo se ve dvou skupinách jedna skupina po 4 a druhá po 5 týmech. Po odehrání základní skupiny se sehrála utkání o pořadí turnaje. První tři místa obsadili: 1. místo: Miloslav Maceška, Věra Sýkorová, Martina Švecová, 2. místo: Veronika Krejčová, Vratislav Čech a Pavel Peclinovský a 3. místo: Petr Blažek, Markéta Bartoníčková a Lenka Hrdinková. Děkujeme všem týmům z Načeradce, Mladé Vožice a Lukavce za účast. Volejbalisté TJ Načeradec Vám přejí pevné zdraví, hodně štěstí a sportovních úspěchů v novém roce. Volejbalový oddíl při TJ Blaník Načeradec Vás zve na KARNEVAL, který se v letošním roce koná, již tradičně třetí víkend v březnu, Dětský karneval je od 13 hodin. Karneval pro dospělé je od 20 hodin a hraje Šakalí dech. 7 str., Načeradské noviny, leden 2015

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v lednu oslaví Marie Peclinovská Načeradec 75 let Marie Slavatová Načeradec 80 let František Bureš Načeradec 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Jaroslava Krejčová, Načeradec ve věku 61 let Marie Hloupá, Dolní Lhota ve věku 89 let Marie Ctiborová, Horní Lhota ve věku 80 let Antonín Filip, Vračkovice ve věku 69 let Vzpomínka Dne 22. ledna 2015 uplyne 15 let ode dne, kdy nás navždy opustil pan Josef Polívka z Mraviště. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami Akce v lednu a únoru SDH Načeradec Hasičský bál od 20 hod v tělocvičně ZŠ Načeradec, hraje skupina AKORD Petra Včeláka. Bohatá tombola SDH Načeradec Vám přeje pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů v roce Divadelní sdružení Blaník Načeradec Ochotnický bál od 20 hod v tělocvičně ZŠ Načeradec, hraje skupina UNISONO Vlašim Masopustní průvod v Načeradci. Vychází od Základní školy Načeradec v 13 hodin. Přidejte se k nám do průvodu. o.s.kamarádi Načeradce Žádáme všechny spolky o spolupráci. Máte naplánované akce na rok 2015 a chcete o nich informovat ostatní? Napište nám je do u Děkujeme. Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. 8 str., Načeradské noviny, leden 2015

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V PROSINCI 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse souhlasila s podáním žádosti

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod., str. 1/2 U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 5. 12. 2013 v 17.30 hod.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více