LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10"

Transkript

1 LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 Na podzim roku 1991, tedy přesně před 20 lety, bylo v přízemí sedlčanské radnice zřízeno Regionální informační středisko.

2 ZŠ KOSOVA HORA - ve spolupráci s neziskovou organizací Medvídek Dáda, o.p.s, a SPORTOVNĚ TANEČNÍM CENTREM L&P PIK DANCE - vás srdečně zve na BENEFIČNÍ TANEČNÍ AKCI PŘIJĎ, TANČI, POMÁHEJ. Vstupenky: dítě 50 Kč, dospělí 150 Kč, v ZŠ Kosova Hora, popřípadě na tel Mgr. Petra Poslušná, Martina Žaludová. Hokej v listopadu V listopadu je veřejné bruslení vždy soboty a neděle hod. Následuje rozpis pohárových zápasů na listopad. ST v 18.30: Čerti Votice - Tučnáci K. Hora, ve 20.25: Křepenice - Dublovice. PÁ v 18.30: RB Zvírotice - Genemusic, ve 20.20: Kačeři Příčovy - Stars. SO ve 12: Medvědi - Rumola Petrovice, v 19.30: SG Štětkovice - Cetos PB. NE v 16.30: Kňovice - Novit Neveklov, v 18.25: DSK D. Dušníky - Delikomat, ve 20.20: Blackmilk - Olbramovice. PO v 18.30: Rožmitál - Bomba Rovina, ve 20.25: AHC N. Knín - Draci. ST v 18.30: Bubák Chlum - Citroen Drásov, ve 20.25: Dublovice - Medvědi. PÁ v 18.30: Stros - Marila Votice, ve 20.25: Rumola Petrovice - Čerti Votice. SO v 16.30: Domino - Miličín, v 18.25: Hrádek - Matadores, ve 20.20: Novit Neveklov - Křepenice. NE v 16.30: Ševci N. Knín - Kňovice, v 18.25: Tučnáci K. Hora - SG Štěkovice B, ve 20.20: Stars - DSK D. Dušníky. PO v 18.30: Genemusic - SG Štětkovice, ve 20.25: Cetos PB - Kačeři Příčovy. ST v 18.30: Bomba Rovina - RB Zvírotice, ve 20.25: Olbramovice - Rožmitál. PÁ v 18.30: Delikomat - Blackmilk, ve 20.25: Miličín - Stros. SO ve 12: Citroen Drásov - Domino, v 19.30: Žabáci Solopysky - Hrádek. NE v 16.30: Draci - Bubák Chlum, v 18.25: Matadores - AHC N. Knín, ve 20.20: Čerti Votice - SG Štětkovice B. PO v 18.30: Kňovice - Tučnáci K. Hora, ve 20.25: Křepenice - Ševci N. Knín. ST v 18.30: Rumola Petrovice - Dublovice, ve 20.25: Kačeři Příčovy - Genemusic. PÁ v 18.30: Medvědi - Novit Neveklov, ve 20.25: DSK D. Dušníky - Blackmilk. SO ve 12: Stars - Cetos PB, v 16.30: RB Zvírotice - Olbramovice. SO v 18.25: SG Štětkovice - Bomba Rovina, ve 20.20: Rožmitál - Delikomat. NE v 16.30: AHC N. Knín - Žabáci Solopysky, v 18.25: Bubák Chlum - Matadores, ve 20.20: Domino - Draci. PO v 18.30: Stros - Citroen Drásov, ve 20.25: Marila Votice - Miličín. ST v 18.30: Dublovice - Čerti Votice, ve 20.25: Ševci N. Knín - Medvědi

3 Úvodník starosty města Vážení spoluobčané, v tomto vydání městského zpravodaje vás chci informovat o aktuálním stavu přípravy významné investice Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany. Připomenu, že nedostatek pitné vody v našem městě řešíme od roku 1993 po těžké ekologické havárii v údolní nivě Sedleckého potoka a uzavření prameniště III. a intenzivně pak od roku 2001 po rozhodnutí ministerstva zemědělství o připojení města na vodárenskou soustavu Želivka. 1) Projektová příprava: V roce 2003 byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení společností ATHOS, s.r.o., Praha, v hodnotě tis. Kč s dotací Středočeského kraje 800 tis. Kč. Po projednání této dokumentace s příslušnými orgány státní správy a organizacemi a zajištěním předběžných souhlasů většiny vlastníků dotčených pozemků s navrženou trasou bylo vydáno v srpnu 2007 územní rozhodnutí. Poté byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení v hodnotě tis. Kč s úplnou dotací Středočeského kraje. Zároveň bylo po výběrovém řízení provedeno geodetické zaměření a geologický průzkum celé trasy přivaděče v hodnotě tis. Kč. V roce 2010 jsme byli nuceni provést změnu trasy v oblasti obce Rudoltice vlivem nesouhlasu nových vlastníků dotčených pozemků. 2) Technické řešení: Dodávka pitné vody z Benešova je řešena podle výškových poměrů terénu ve dvou pásmech, první část tlaková, druhá pak gravitační. Z tohoto řešení vyplývají hlavní stavební objekty: vodojem a čerpací stanice Benešov m 3, vodojem Minartice 500 m 3, výtlačný řad Benešov - Minartice 22 km, gravitační řad Minartice-Sedlčany - 10 km, řad Kosova Hora 2 km, přípojka VN a trafostanice v Benešově, armaturní a odkalovací šachty na trase. 3) Majetkové vztahy: Vzhledem k délce trasy přivaděče a skladby stavebních objektů je dotčeno celkem 246 vlastníků pozemků. V tuto chvíli máme uzavřeno 220 smluv budoucích o věcném břemenu. Podmínkou pro vydání stavebního povolení je uzavření smluv se všemi vlastníky. Proto jsme s projektantem provedli úplnou aktualizaci trasy přivaděče s hledáním možných změn, reálných pro dokončení majetkoprávních vztahů. Problémy vyplývají z pozdní digitalizace evidence pozemků v oblasti Benešovska a ze změn vlastnických vztahů dědictvím, převodem, prodejem apod. Pro dořešení uvedených problémů chceme využít i novelu zákona č. 209/2011 Sb. 4) Financování akce: Celkové rozpočtové náklady podle projektu jsou 437 mil. Kč. Vzhledem k této velké finanční náročnosti jsme v září 2010 podali žádost do operačního programu SFŽP prioritní osa 1.2. (jediná a poslední výzva do oblasti pitné vody). Žádost byla projednána ve všech orgánech Fondu a schválena výborem SFŽP. V dubnu letošního roku jsme obdrželi registrační list akce s těmito údaji: celkové náklady stavby uznatelné náklady dotace celkem vlastní zdroje dotace z fondů EU dotace SFŽP 437 mil. Kč 370 mil. Kč 332 mil. Kč 105 mil. Kč 314 mil. Kč 18 mil. Kč Skutečné náklady stavby vyplynou z výběrového řízení zhotovitele díla, tím bude upravena výše dotace i vlastní zdroje. Z uvedeného přehledu jde o stavbu technicky a především finančně náročnou. Dofinancování z vlastních prostředků hledáme vícezdrojové bez neúnosného zadlužení města nebo zásadního dopadu do ceny vodného. 5) Realizace akce: předpokládaný termín zahájení: II. pol předpokládaný termín dokončení: II. pol předpokládaná lhůta výstavby: 36 měsíců Pozvání na adventní koncert Ve středu 30. listopadu v 18 hodin se představí v koncertním sále Kulturního domu Josefa Suka dětský pěvecký sbor Zábojáček v samostatném koncertu se zimními tématy. Společně se třemi odděleními tohoto sboru, které vedou učitelky Základní umělecké školy Sedlčany a 2. Základní školy Propojení Sedlčany paní Marie Křížková a paní Vladimíra Severová, obohatí program lidový soubor pod vedením Ivety Balkové. Atmosféru adventního času také zpestří žáci tanečního oboru ZUŠ Sedlčany. Všichni jste srdečně zváni! AKTUÁLNÍ INFORMACE V letním období letošního roku (07-09/2011) se uskutečnilo výběrové řízení na administrátora soutěže na zhotovitele díla a správce stavby (technický dozor investora). Dle předložených nabídek, jejich posouzení a rozhodnutí rady města bude tímto administrátorem výzvy, zadávací dokumentace a obou výběrových řízení společnost S.I.K., s.r.o., Praha. 6) Provozování přivaděče: Podle posledního jednání na ministerstvu ŽP dne 13. října bude nutné uskutečnit koncesní řízení, t.j. výběrové řízení na provozovatele nejen přivaděče (novostavby), ale vodohospodářský majetek města jako celek. Tato podmínka vyplývá z přílohy č. 7 Smlouvy EU a je nutné ji splnit pro udržení 85 % celkové dotace. Koncesní řízení by se mělo uskutečnit v roce ) Závěr: V minulých letech jsem veřejnost postupně informoval o vývoji v přípravě této velmi náročné investice. Může i z těchto informací vyvstat otázka, proč tuto akci prosazujeme, proč ji chceme realizovat, když je tak časově, technicky a především finančně náročná. Je třeba si uvědomit,že stávající prameniště III nelze dlouhodobě zapojit do systému zásobování pitnou vodou a rekonstrukce stávající úpravny vody v Kosově Hoře není reálná nevyhovuje potok Mastník jako vodní zdroj. Dostatek kvalitní pitné vody potřebuje město nejen pro současné potřeby, ale především pro jeho další rozvoj. Pro uspokojení potřeb obyvatel, služeb, průmyslu, další bytovou výstavbu a výstavbu v nových rozvojových zónách v souladu se schváleným územním plánem. Vánoční výstava v muzeu Městské muzeum Sedlčany vás srdečně zve na vánoční prodejní výstavu HLAS ZVONU Přijďte se zastavit, hledat a objevovat svou cestu za hlasem zvonu Veronika Hejhalová - keramika Věra Dlouhá - vánoční aranžmá Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 25. listopadu v 18 hodin. 1

4 USNESENÍ 2 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 15/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání ze dne RM bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s.r.o., za uplynulé období I. - VIII./2011 v oblasti plnění úkolů a služeb objednaných městem Sedlčany. - RM schvaluje v plném rozsahu dokument Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období zima , vypracovaný a předložený společností Sedlčanské technické služby, s.r.o. - RM souhlasí s podáním žádosti na nákup lesní techniky v rámci programu podpory vypsaného Státním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF) pro období roku 2012 a ukládá starostovi města v této věci dále jednat a připravit veškeré podklady pro tuto žádost. RM dále souhlasí s koncepcí žádosti o spolupráci v předmětu této věci s firmou PL-projekt (Ing. Procházková), která zajistí kvalitní zpracování a včasné podání žádosti splňující veškeré požadavky administrativního zpracování SZIF definované. - RM ukládá městské společnosti - Sedlčanským technickým službám, s. r. o., zahájit práce na rekultivaci stávající skládky TKO v Kosově Hoře, a to podle ověřené a schválené projektové dokumentace a stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí. Před vlastním zahájením prací je společnost povinna předložit městu Sedlčany tři cenové nabídky na zhotovení případných odborných činností prostřednictvím subdodavatele. - RM souhlasí s uspořádáním a podporou adventního koncertu K poctě sv. Mikuláše, který se uskuteční v termínu III. adventní neděle dne od 18 hod. v chrámu sv. Martina v Sedlčanech. - RM souhlasí s doplněním dětského hřiště v lokalitě U Háječku (Sedlčany) o instalaci vybraných prvků v hodnotě Kč, kterými bude prostor se stávajícími segmenty dětského hřiště vhodně obohacen. - RM souhlasí se zahájením stavby společného zařízení a inženýrských sítí, a to v návrhu smlouvy o dílo specifikovaném rozsahu činností, za účelem vybudování obslužné komunikace a inženýrských sítí v lokalitě označené ÚPD sídelního útvaru Sedlčany č. 7 - sever a rovněž souhlasí s finančním podílem stavebníků a města Sedlčany dle předloženého finančního rozvrhu prostředků potřebných na pokrytí realizace tohoto projektu. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, odboru majetku zabezpečit v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení zveřejnění způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce MěÚ Sedlčany, záměr města Sedlčany pronajmout část pozemku parc. č. 1456/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace k. ú. a obec Sedlčany, který se nachází před domem č. p. 254 na Novoměstském náměstí v Sedlčanech, a to v rozsahu grafického návrhu a za blíže specifikovaných podmínek uvedených v zápisu z RM. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, odboru majetku zabezpečit v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení zveřejnění způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města Sedlčany pronajmout, a to nejdříve od , turistickou ubytovnu - objekt č. p. 123 v Sedlčanech s pozemkem parc. č. 1641, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 395 m 2 (nádvoří - předzahrádka) v ulici Pod Potoky. - RM doporučuje ZM předložit a schválit vypořádání majetkoprávních vztahů ve věci žádosti pana Jiřího Kymly, trvale bytem Doubravice č. p. 5, Sedlčany, formou jím navržené směny pozemků s tím, že pan Jiří Kymla převede do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 122/12, druhem pozemku TTP, způsobem ochrany ZPF o výměře 55 m 2 (viz. GP č. 61-7/2009 ze dne , zhotovitel Ing. Jiří Blahna), a město Sedlčany převede do vlastnictví pana Jiřího Kymly pozemky parc. č. 240/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň o výměře 6 m 2 (viz. výše uvedený GP) a parc. č. 247/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň o výměře 28 m 2 a parc. č. 240/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 7 m 2, celkem 41 m 2, vše k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany (viz. GP č /2011 ze dne , zhotovitel Ing. Lenka Pilíková). RM dále doporučuje ZM schválit vypořádání rozdílu po zápočtu výměr směňovaných pozemků, který tvoří 14 m 2 ve prospěch města Sedlčany, způsobem finančního plnění poskytnutého panu Jiřímu Kymlovi za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 1400 Kč. - RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2487/10, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF o výměře 1001 m 2 k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, za cenu 300 Kč/m 2, tj. celkem za Kč pro účely výstavby RD, a to žadatelce paní Ing. Magdaleně Špalové, trvale bytem Olbrachtova č. p. 1051, Sedlčany. - RM schvaluje žádost pana Petra Knotka, trvale bytem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, o umožnění splátek pohledávky za užívání ubytovací jednotky na adrese Strojírenská 791, Sedlčany, s tím, že dlužná částka za měsíc srpen 2011 ve výši 2400 Kč bude splácena konstantními splátkami ve stanoveném termínu vždy po 500 Kč/měsíčně. - RM schvaluje přidělení obytné jednotky 0+1 v DPS (č. bytu 2/I. patro) na adrese: ulice 28. října č. p. 172 v Sedlčanech, a to paní Aleně Dvořákové, dosud trvale bytem Zvírotice č. p. 50, Dublovice. - RM schvaluje záměr města Sedlčany pronajmout uvolněný městský byt 2+1 (č. bytu 11/III. patro) na adrese Komenského náměstí č. p. 872, Sedlčany, a ukládá MěÚ Sedlčany, odboru majetku, aby způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce MěÚ Sedlčany, tento záměr zveřejnil. - RM schvaluje přidělení jedné ubytovací jednotky na Městské ubytovně, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/IV. patro), a to paní Aleně Kafkové, trvale bytem Bolechovice č. p. 13, obec Sedlec-Prčice. - RM souhlasí s poskytnutím ubytování spolu se zázemím v prostoru k tomuto účelu určeném na LAS Taverny, a to za účelem uskutečnění plánovaného zimního soustředění TJ Tatran Sedlčany, sportovního klubu kopané (A-mužstvo), které bude organizováno v termínu od do včetně. - RM souhlasí s přijetím sponzorských darů dle předložené žádosti Základní umělecké školy v Sedlčanech, příspěvkové organizace, v celkové výši Kč účelově určených na podporu Tanečního orchestru Základní umělecké školy Sedlčany. - RM schvaluje návrh předložený výběrovou komisí jmenovanou RM za účelem provedení výběrového řízení na obsazení místa ředitele Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, příspěvkové organizace, která pro obsazení funkce ředitele tohoto subjektu navrhla pana Ing. Martina Severu, který požadavky na tuto funkci kladené splnil nejlépe. Změna čísel telefonních linek na MěÚ Upozorňujeme občany, že vzhledem k přečíslování telefonní ústředny jsou změněna čísla linek v budově čp. 34 na nám. T. G. Masaryka. Tzn. u pracovníků stavebního úřadu, investičního odboru, odboru životního prostředí, živnostenského úřadu, odboru školství a kultury a pracovnic úseku sociálně-právní ochrany (péče o rodinu a dítě). Trojčíslí tel. linky vytáčené po tel. čísle ústředny začíná nově 2 místo 1. Např. dříve linka 112 nově linka 212. Děkujeme za pochopení

5 USNESENÍ / VETERÁN KLUB USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČAN č. 16/2011 ze dne RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání ze dne RM bere přednesenou zprávu o činnosti Městské teplárenské společnosti s.r.o., za uplynulé období kalendářního roku (I-IX/2011) s akcentem na 3 čtvrtletí na vědomí a rovněž tak zprávu o připravenosti zařízení na topnou sezonu i lidských zdrojů zařízení řídících. - RM zamítla žádost o koupi pozemku parc. č. 2660/3, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF o výměře 23 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to z důvodu neurovnaných a nevyřešených sousedských vztahů. V současné době je pozemek zatížen technickým zařízením ve vlastnictví třetích osob a pozemek je užíván společně různými FO. - RM schvaluje přidělení 1 místnosti v ubytovací jednotce č. 5/II. patro na Městské ubytovně Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to panu Františku Jankovskému, dosud trvale bytem Novoměstské náměstí č.p. 259, Sedlčany, kterou bude užívat společně s panem Václavem Pikalem. - RM schvaluje žádost pana Jana Senfta, trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, o výměnu ubytovací jednotky č. 8/II. patro, kterou dosud užívá, za ubytovací jednotku č. 6/IV. patro na téže adrese. - RM nemá připomínek k zápisu událostí provedených kronikářkou do kroniky města Sedlčany a souhlasí s připojením podpisu pana starosty Ing. Jiřího Buriana k provedenému zápisu, a to za účelem parafování. - RM souhlasí s přijetím účelového finančního daru od Nadačního fondu Patronát Sedlčansko pro 2. Základní školu Propojení Sedlčany, příspěvkovou organizaci, ve výši Kč za účelem realizace projektu Řetězové provádění na zámku ve Vrchotových Janovicích. - RM souhlasí s přijetím sponzorských darů věnovaných Městskému muzeu Sedlčany, příspěvkové organizaci, v celkové výši Kč za účelem vydání publikace pod názvem Kostely na Sedlčansku. - RM souhlasí s finanční podporou pro tělocvičnou jednotu Sokol Sedlčany ve výši Kč za účelem realizace projektu Dokončení hrací plochy u tenisové zdi na tenisové hřiště na mini tenis v roce RM souhlasí se záměrem města Sedlčany zveřejnit zamýšlenou směnu pozemku parc. č. 2973/6, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF o výměře 591 m 2 ve vlastnictví města Sedlčany za část pozemku parc. č. 2973/57, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF v podílovém spoluvlastnictví pana Jaromíra Dvořáka a Ludmily Dvořákové (každý podíl id. 1/2 nemovitosti) a část pozemku 2973/54, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF v podílovém spoluvlastnictví manželů Jindřicha a Mileny Ešnerové, oba bytem Podélná č. p. 635, Sedlčany (ve SJM podíl id. 1/2 nemovitosti) a manželů Jiřího a Renaty Holoubkových, oba bytem Podélná č. p. 635, Sedlčany (ve SJM podíl id. 1/2 nemovitosti), vše katastrální území a obec Sedlčany, a to v intencích grafického rozvržení za účelem přípravy území pro realizaci záměru jeho rozdělení (parcelaci) na výstavbu RD v zóně označené v ÚPD sídelního útvaru Sedlčany jako Sever. - RM souhlasí s cenovou nabídkou společnosti SIGMIN, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 76, Kolín, IČ , zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 3290, na vypracování dokumentace k podání žádosti o získání finanční dotace z Operačního programu SFŽP, prioritní osa 3, pro projekt Zateplení budovy Městské nemocnice s poliklinikou v Sedlčanech dle předložené nabídky a návrhu smlouvy o dílo ze dne RM souhlasí s cenovou nabídkou společnosti EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o., Světská 1418, Praha 9, ze dne na technický dozor investora na akci Analýza rizik ekologické zátěže v povodí Sedleckého potoka ve výši Kč. - RM schvaluje termín konání zasedání ZM na den od 17 hod. ve společenském sálu KDJS v Sedlčanech s hlavním bodem programu směrovaném ke schválení ZM pokynů pro zpracování návrhu územního plánu dle ustanovení 49 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Veterán klub Sedlčany se představuje V únoru letošního roku byl v našem městě založen Vetrán klub Sedlčany. Ačkoliv se jedná o velmi mladé občanské sdružení, udělali jeho členové již velký kus práce. Z původních pěti členů se klub rozrostl na členů čtrnáct a příchodu dalších nových tváří se i nadále v žádném případě nebrání. Aby měli členové klubu alespoň nějaké finanční prostředky na chod sdružení, převzali od místního autoklubu organizování motoristických burz v areálu Sedlčanské kotliny. V letošním roce jich uspořádali celkem šest a lze konstatovat, že většina návštěvníků odcházela z těchto akcí velice spokojena. Ačkoliv jsou burzy prezentovány jako motoristické, členové vítají i prodejce jiného druhu zboží. Například s věcmi pro domácnost, zahradu, knihy a zvláště pak antik. Pro ty, kteří chodí na tyto burzy pravidelně, připravují členové Veterán klubu na příští rok věrnostní soutěž o malý motocykl skútr. Hlavní činností členů je však oprava a renovace starých motocyklů, automobilů i jiných motorových a nemotorových vozidel, se kterými se pak v průběhu roku prezentovali na několika veteránských srazech pořádaných na území celé republiky. Místním obyvatelům se měli možnost předvést v rámci městských slavností Rosa 18. června V dolní části náměstí zrealizovali velmi pěknou výstavu svých historických strojů, které po poledni předvedli i v akci - spanilé jízdě přes sedlčanské náměstí. Pro děti připravili soutěž v malování na téma Namaluj veterána o krásné a hodnotné ceny. Je jen velká škoda, že počasí jim nedovolilo setrvat na náměstí delší dobu. I tak tato prezentace patřila k nejobdivovanějším v rámci letošních městských slavností. Letošní sezonu členové klubu ukončili slavnostním fotografováním 2. října na nově zrekonstruovaném sedlčanském náměstí. Využili posledního krásného víkendu, aby jim místní známý fotograf pan Ladislav Hadraba nafotil fotografie, jejichž ukázku si můžete prohlédnout na zadní straně. 3

6 NEMOCNICE Oddělení dlouhodobé intenzivní péče léčí těžce nemocné pacienty Současná doba s sebou přináší stále více závažných a život ohrožujících onemocnění. Setkáváme se s vysokým počtem pacientů s těžkými srdečně-cévními chorobami, s cévními onemocněními mozku, se závažnými formami dechové nedostatečnosti nebo s nebezpečnými infekcemi. Léčíme stále více nemocných s rozsáhlými poraněními a díky rozvoji medicíny provádíme stále složitější operační výkony. Díky prodlužování lidského věku vzrůstá i počet starších pacientů, kteří mají současně několik vážných onemocnění. Nemocní v kritickém stavu jsou nejprve léčeni na jednotce akutní intenzivní péče, ale často se stává, že po zvládnutí tohoto stavu přetrvává selhávání jedné ze základních životních funkcí. Většinou se jedná o selhání funkce plnohodnotného samostatného dýchání s nutností napojení na dýchací přístroj - plicní ventilátor. V tomto období, které může trvat i několik týdnů, měsíců i let, jsou nemocní ošetřováni na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (oddělení DIP). Nové léčebné přístupy Péče o pacienty na lůžkách oddělení DIP má odlišnou náplň. Spolu se snahou o obnovení omezených životních funkcí a úpravou následků akutní příhody je velmi důležitá rozsáhlá a intenzivní rehabilitace, léčba přidružených chorob, speciální výživa, léčba bolesti, prevence proleženin, ale i psychologická, logopedická a resocializační péče. Velký důraz klademe i na navázání dobrého kontaktu s rodinou pacienta a začlenění rodinných příslušníků do péče s cílem návratu pacienta zpět do domácího ošetřování. Oddělení je vybaveno nejmodernější technikou Nově zrekonstruované Oddělení DIP MEDITER- RA-Sedlčany, s.r.o., poskytuje nyní péči na 14 lůžkách. Každý pacient má moderní multifunkční resuscitační lůžko, které je vybaveno aktivní antidekubitní matrací. Oddělení je vybaveno nejnovějšími přístroji pro umělé dýchání, monitory pro sledování mnoha životních funkcí, dávkovacími zařízeními pro podávání léčiv, infuzí a výživy i speciální technikou pro provádění rehabilitace a polohování. Péči poskytuje vysoce specializovaný personál Péče na oddělení DIP je vysoce specializovaná a vyžaduje spolupráci odborníků z řady medicínských oborů. O nemocné pečuje tým lékařů anesteziologů pod vedením prim. MUDr. Sergeje Jurčenka a tým zdravotních sester, fyzioterapeutek a ostatního zdravotního personálu pod vedením vrchní sestry Květuše Havlové. Psychologickou péči zabezpečuje Mgr. Dagmar Brejlová. Spolupracujeme se všemi odděleními nemocnice i s externími specialisty. Celkový počet personálu se počítá na desítky. Cílem je návrat zpět do života Péče o pacienta na lůžku DIP má skutečně svůj smysl a rozhodně nejde o jakési odložení nevyléčitelného pacienta. Naším cílem je návrat nemocného zpět ke svým rodinám, zpět do života s co nejvyšší kvalitou. Pro tento návrat zajišťujeme kromě léčby na oddělení i následné technické a organizační zabezpečení další péče. Zabezpečujeme techniku pro poskytování domácí péče (např. domácí dýchací přístroj), provádíme výuku rodinných příslušníků nebo organizujeme péči specializovanými zdravotnickými zařízeními poskytujícími domácí péči. Kontakty: Primář oddělení: Prim. MUDr. Sergej Jurčenko tel.: (385, 387) Vrchní sestra: Květuše Havlová tel.: (587) 4

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2011 Pondělí 7. listopadu v hodin Pondělí 7. listopadu v hodin Středa 9. listopadu v hodin Čtvrtek 10. listopadu v hodin Sobota 12. listopadu v hodin Pro důchodce Mimo předplatné Mimo předplatné Mimo předplatné Mimo předplatné Pátek 18. listopadu v hodin Koncertní sál Letošní předvánoční prodejní výstavu bude tvořit nádherná keramická tvorba, se kterou se bude v koncertním sále KDJS prezentovat známá výtvarnice z nedalekých Čechtic Po delší době připravil Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech tolik oblíbený KABARET aneb Zasmějte se s námi, dokud máme ještě čemu Kabaret obsahuje směs scének, písniček, horový příběh, a to vše je provázeno konferencí. V režii Jaroslavy Bulínové účinkují: Jaroslav Repetný, Pavel Heran, Miroslav Bouček, Jaroslav Hošna, Martin Vašák, Jiří Dundr, Vlaďka Kalinová, Renata Holoubková, Renata Pejchlová, Zlatka Bártů, Renata Vinařová, Miloslava Kelichová, Gabriela Kalinová, Petra Daňková, Petra Pohnánová, Jana Smrtová, Jiří Bosák, Lidmila Sunegová, František Zeman, Marie Chlumecká, Olga Litošová, Jan Náhoda, Rudolf Nemastil. Autor scének: Josef Berka, nácvik písní a hudební doprovod: Jaroslav Hošna, Klára Caltová, kulisy: Jiří Bosák, kostýmy: Lenka Malendová, masky: Vlaďka Kalinová, účesy: Renata Pejchlová, zvuk, zvukové efekty, kamera: Petr Hochmaul, světla: Marek Kolský, Richard Otradovec, opona a pomocná režie: Jana Pšeničková, inspice: Jana Kurandová, text sledují: Irena Čedíková, Lenka Marková. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na náměstí nebo před začátkem každého představení v pokladně KDJS. MAJKA BLAŽEJOVÁ Při slavnostní vernisáži zahraje kapela Diogenes z Čechtic pod vedením Karla Rozkošného a úvodní slovo pronese Mgr. Klára Hanková. Přijďte si vybrat a zakoupit velice vkusný a líbivý vánoční dárek pro své blízké! Výstava je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá až do 21. prosince. To je zároveň poslední den, kdy je možné si vyzvednout zamluvenou keramiku (do 12 hodin). O výtvarnici Majce Blažejové se více dozvíte na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Neděle 20. listopadu v hodin Pro rodiče a děti MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V kulturním domě hrají tuto neděli pohádkový muzikál pro děti od 3 let, který napsala Dana Bartůňková, přijede ho zahrát pražské Divadlo NA rozhraní a jmenuje se JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI Úterý 15. listopadu v hodin Předplatné poezie Druhý pořad z nového předplatitelského cyklu na poezii nese název Večer hudby a poezie Na pódiu koncertního sálu vystoupí známí umělci JAN ŠŤASTNÝ - recitace PAVLA ŠVESTKOVÁ - mezzosoprán ATLANTIS COLLEGIUM - komorní soubor VÍTĚSLAV PODRAZIL - umělecký vedoucí Atlantis Collegium vystoupí v obsazení: housle, violoncello a cembalo. Skladby renesančních a barokních autorů (G. Caccini, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi aj.) se budou střídat s krásnou poezií renesančních i moderních básníků v podání velice populárního herce Jana Šťastného, předního člena pražského Divadla na Vinohradech. Volné vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici nebo před začátkem pořadu také v pokladně kulturního domu. Studenti mají na pořad výraznou slevu! Hezká pohádka pro děti o zlé čarodějnici Jagababě, zakleté princezně Krasněnce, kocourovi Černoočkovi a o třech loupežnických bratrech Bonifácovi, Grumpálovi a Hrombajsovi, ale také o nesobeckosti, přátelství a lásce, díky nimž se nakonec jednomu z loupežníků podaří zlé kouzlo zlomit. V představení zazní plno krásných písniček Režii pohádky má Dana Bartůňková a hrají známí pražští herci: Jiří Kohout, Radim Jíra, Michal Čeliš, Jana Birgusová, Kateřina Janečková. Vstupenky si zajistěte včas v obvyklém předprodeji na náměstí nebo půl hodin před začátkem představení v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD Středa 23. listopadu v hodin Mimo předplatné Čtvrtek 1. prosince v hodin Mimo předplatné V listopadu se každý rok koná v Kulturním domě J. Suka zajímavý koncert, který si získává stále větší oblibu a navštěvuje ho velké množství posluchačů. Také letos se návštěvníkům představí velký Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany pod vedením Václava Calty Všem milovníkům hezkých písniček je určen následující pořad - KONCERTNÍ TOUR 2011 pod názvem S PÍSNIČKOU KOLEM SVĚTA. Návštěvníkům se v něm představí stále velice populární pěvecké duo Jedná se o již téměř tradiční koncert oblíbeného orchestru, který v letošním roce dosáhl celé řady úspěchů. V programu budou uvedeny nejznámější a nejžádanější skladby z bohatého repertoáru tanečního orchestru ZUŠ a opět nebude chybět atraktivní host. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v přízemí radnice nebo před začátkem koncertu také v pokladně KDJS. Neděle 27. listopadu v hodin Předplatné divadla Mimořádně v neděli vás pozveme do kulturního domu, neboť zde uvidíte výbornou komedii, která je zařazena do předplatitelského cyklu divadelních her. Pražská Agentura Harlekýn uvede v české premiéře francouzskou komedii Erica Assouse HERCI JSOU UNAVENI Herci se schází na grilování. Zábava se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten - scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví... Přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť masky velmi rychle padají! A grilování? Bujarý herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. Délka představení cca 2 hodiny. Režii má Jan Novák a účinkují přední herci pražského Divadla na Vinohradech: SVATOPLUK SKOPAL, VENDULKA KŘÍŽOVÁ/SIMO- NA POSTLEROVÁ, JANA BOUŠKOVÁ/NAĎA KONVA- LINKOVÁ, JAN ČENSKÝ/VÁCLAV VYDRA, JAN ŠŤAST- NÝ/MARTIN ZAHÁLKA, BARBORA PETROVÁ/ LENKA ZAHRADNICKÁ. Zbývající volné vstupenky si obstarejte včas v našem předprodeji na náměstí TGM. EVA A VAŠEK Nový koncertní pořad plný písniček a vyprávění o cestování po Kanadě, Americe, Austrálii a Novém Zélandu. Součástí koncertu je videoprojekce s krásnými a nevšeními záběry přírody očima Evy a Vaška. Na koncertu pochopitelně zazní všechny hity a nejžádanější písničky těchto oblíbených zpěváků - Bílá orchidej, Morava krásná zem, Malajka, Ave Maria a jiné. Také na tento lákavý koncert si můžete vstupenky koupit či objednat v kanceláři předprodeje na radnici, telefon Simona Postlerová a Václav Vydra K nejoblíbenějším současným českým hercům patří Jan Šťastný, kterého mohou diváci vidět v úterý 15. listopadu v pořadu Večer hudby a poezie. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2011 Divadelní dárkový balíček V listopadu vrcholí podzim, a to je neklamný fakt, že Vánoce klepou na dveře. Opět se začne řešit každoroční téma - co koupit nejbližším pod stromeček. My k vám již potřetí přicházíme s nabídkou tzv. divadelního dárkového balíčku. Ten připravil Kulturní dům Josefa Suka ve spolupráci s ochotnými pracovnicemi Regionálního informačního střediska při MěÚ Sedlčany. Balíček je velice vkusně naaranžován a obsahuje předplatitelský průkaz na tři kvalitní divadelní komedie, kalendář Sdružení obcí Sedlčanska na rok 2012 a symbolický malý vánoční dárek. Cena balíčku je opět pouhých 500 Kč a v prodeji je od října v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice. Jeho zakoupením určitě svoje blízké potěšíte a vyřešíte tím otázku, čím je letos obdarovat. Zde je nabídka divadelních komedií, při kterých se zcela jistě budete výborně bavit: Neil Simon: JAKEOVY ŽENY Divadelní společnost Háta Olgy Želenské Inteligentní komedie o partnerských vztazích a citových vazbách, o důvěře a nevěře a o fantazii. Hrají: Adéla Gondíková, Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová/Marcela Nohýnková, Olga Želenská, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Pavla Vojáčková/Jana Zenáhlíková. Režie: Lumír Olšovský Woody Allen: SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ Divadlo pod Palmovkou Praha MAJKA BLAŽEJOVÁ Dovoluji si vás pozvat na prodejní výstavu své keramické tvorby. Moje výstava bude zahájena v Kulturním domě Josefa Suka vernisáží 18. listopadu od 18 hodin. Zahraje zde kapela Diogenes z Čechtic pod vedením Karla Rozkošného a s úvodním slovem vystoupí Mgr. Klára Hanková. Výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním programem. Ukončena bude 21. prosince 2011, do tohoto data je nutné si zamluvenou keramiku vyzvednout. V Sedlčanech se již pošesté můžete přijít podívat a zakoupit mé keramické kachle s přírodními i figurálními motivy, vázy, hodiny, figury, betlémy a drobnou keramiku, která je jako stvořená na dárek pro vaše nejbližší. Našla jsem u vás mnoho příznivců a snad je potěším i letos v předvánočním shonu. Keramice se věnuji již mnoho let. Každý výrobek je originál a snažím se, aby má tvorba přinášela radost nejen mně, ale přinesla úsměv i na tvářích ostatních. Moc se těším na každého, kdo si v předvánoční době najde chvilku přijít se podívat na mou výstavu. Hezký předvánoční čas přeje Majka Blažejová. Zábavná a velmi rozpustilá komedie o lásce, sexu, manželských trampotách a bouřlivém třeštění. Hrají: Ivana Jirešová, Radek Valenta, Simona Vrbická, Jan Teplý, Henrieta Hornáčková, Dušan Sitek. Režie: Petr Svojtka Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Svérázná léčba manželské nudy, kde se experiment s bigamií postará o překvapující situace. Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Režie: Lída Engelová 3

10 PROGRAM NA LISTOPAD 2011 pátek a sobota 4. a 5. listopadu ve 20 hodin film USA romentická komedie (2011) BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA - Cal Weaver prožívá svůj sen má dobrou práci, pěkný dům, skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy. Ale zjistí, že ho Emily podvádí... a dokonalý život vezme najednou za své. Hrají S. Carell, R. Gosling, J. Mooreová, E. Stoneová a další. Mládeži do 12 let nevhodné středa 23. listopadu ve 20 hodin film USA komedie (2011) KAMARÁD TAKY RÁD - Ani jeden z nich nechce vážný vztah, oba připouští, že potřebují sex. Dylan a Jamie si užívají spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus hollywoodských filmů. A právě tehdy se rozhodnou vyzkoušet sexy a uvědoměle dospělý experiment. Hrají J. Timberlake, W. Harrelson. Mládeži do 12 let nevhodné pátek 25. listopadu ve 20 hodin film USA - drama, sci-fi, thriller (2011) NÁKAZA - Film se soustředí na nebezpečí, které představuje šířící se smrtelná epidemie a mezinárodní tým lékařů ze střediska DCD, který se snaží tuto epidemii zvládnout a zastavit. Hrají M. Damon, J. Law, K. Winslet a další. Mládeži do 12 let nevhodné sobota 26. listopadu ve 20 hodin film USA sci-fi (2011) SUPER 8 - Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru Super osmičku natočit zombie horror, ani ve snu by nikoho nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Na nádražíčku, kde právě natáčí, vykolejí vlak s tajným vojenským nákladem. Mládeži přístupné pátek 11. listopadu ve 20 hodin film USA akční sci-fi (2011) ZROZENÍ PLANETY OPIC - Místo evoluce...revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Film barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti. Film vytvořila společnost Weta Digital, která dělala i Avatar. Mládeži do 12 let nevhodné sobota 12. listopadu ve 20 hodin film USA komedie (2011) ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ - Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec, sadista nebo magor? Těmhle mizerům je třeba zatnout tipec. Takže posíleni drinky a vyzbrojeni podivnými radami vymyslí hoši rafinovaný neprůstřelný plán, jak se zbavit svých šéfů, ale... Hrají J. Bateman, Ch. Day, J. Sudeikis. J. Aniston. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek 18. listopadu ve 20 hodin film USA akční sci-fi (2011) KOVBOJOVÉ A VETŘELCI - Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký západ a doba, kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty proklatě nízko. Hrají D. Craig, H. Ford, S. Rockwell. Mládeži přístupné sobota 19. listopadu ve 20 hodin film ČR kultovní komiks (2011) ALOIS NEBEL - Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel přináší temný příběh kombinující kreslený a hraný film. Příběh začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý potok v Jeseníkách, kde titulní hrdina slouží jako výpravčí. Hrají M. Krobot, K. Roden, T. Voříšková a další. Mládeži přístupné úterý 8. listopadu v hodin film ČR pohádkové pásmo (68 min.) KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ - Animované pohádkové pásmo složené z těchto pohádek: Krtek a zápalky, Krtek hodinářem, Krtek a muzika, Krtek a koberec, Krtek a medicína, Krtek a karneval, Krtek a buldozer. úterý 22.listopadu v hodin film USA - dobrodružný (2011) - český dabing TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ - Tintin, neohrožený mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede do světa velkého dobrodružství. Film je natočen podle série knih od autora Hergé. čtvrtek 3. listopadu ve 20 hodin film USA (1960), 109 min. PSYCHO - Filmová klasika, kterou je nutné vidět na plátně. Alfred Hitchcock si vyhrál s každým detailem a podařilo se mu stvořit snímek, jehož smrtelné napětí stoupá, až na konec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr. Vydejte se s námi do motelu, který řídí Norman Bates... čtvrtek 24. listopadu ve 20 hodin film ČR/Švýcarsko (1987), 84 min. NĚCO Z ALENKY - Dobře zpracovat Alenku v říši divů může jen mistr imaginace J. Švankmajer. Ve svém prvním celovečerním filmu se našemu přednímu režisérovi podařilo složit nádhernou poctu autorovi knižní předlohy Lewisu Carrollovi a předvedl svět fantazie na filmovém plátně. 4

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Národní výbor v Sedlčanech začal pracovat v tomto složení: předseda: František Bučil, děkan I. místopředseda: Matěj Hrabý, kapitán v. v. II. místopředseda: Vojtěch Hes, elektrotechnik členové: Karel Hruška, mlynářský dělník Rudolf Šorm, účetní hosp. družstva František Herrmann, soukr. úřed. František Šimek, zedník Josef Jakoubek, skladník v Pejšově mlýně František Brožek, truhlář, dělník František Kohout, sklenář František Bambas, městský úředník Jan Vodňanský, automechanik Předseda národního výboru p. děkan Bučil se však funkce neujal. Prohlásil, že je velmi zaneprázdněn povinnostmi duchovního, což vzbudilo mezi ostatními členy výboru nelibost, protože i oni byli svým povoláním plně zaměstnáni. Zastupoval jej I. místopředseda p. Matěj Hrabý, kapitán v. v. Práce prvního národního výboru byla velmi svízelná a nebyla závidění hodná. První schůze konána dne 12. května, rozdělení prací jednotlivých resortů provedeno ve schůzi dne 17. května takto: Lidová hvězdárna Noc vědců 2011 proběhla na sedlčanské hvězdárně 23. září nad očekávání velmi dobře. Pozorovací podmínky po celou dobu programu od 17 hod. do 2 hod. druhého dne byly vynikající. To přispělo i k velké návštěvnosti. U dalekohledu se vystřídalo během této doby 98 návštěvníků. Z toho 60 % byla školní mládež do 12 let, organizovaná ve skupinách místní základní školou. Nejmladší účastník byl ve věku 2 let, nejstarší 70 let. V průběhu sledování objektů na obloze včetně Slunce, galaxií, hvězdokup, mlhovin a komety Garradd byla předvedena CCD technika, výsledky práce astronomů amatérů a zodpovězeny četné dotazy. V průběhu večera byl vylosován výherce malého dalekohledu, kterým se stala Lachoutova rodina z Květnice. Dalekohled byl předán osobně v místě bydliště správcem hvězdárny. Na fotografii s dalekohledem jsou nejmladší členové rodiny. Bezpečnost: Karel Bambas, kominík a J. Prokop, dozorce finanční stráže. Školství: Antonín Kratochvíl, ředitel měšťanské školy. Zemědělství: Stanislav Pišvejc, zvěrolékař a Václav Sýkora, dělník. Zdravotnictví a sociální péče: MUDr. Jindřich David a Karel Hruška, dělník. Finance a zásobování: Rudolf Šorm, účetní a Josef Jakoubek, skladník. Pracovní nasazení, ubytování, úklid, výzbroj, výstroj: František Kohout, sklenář, František Šimek, zedník, František Kuželka, městský zřízenec, František Hocke, praporčík v. v., Jan Prchal, pilníkář. Provádě ní technických prací: Vojtěch Hes, elektrotechnik, Jan Vodň anský, automechanik. Doprava: František Kocourek, učitel. Kronikář: Jan Pavelka, odborný učitel. Zapisovatel: František Herrmann, soukr. úřed. Stálou službu v úřadovně místního národního výboru na radnici vykonávali František Kocourek, učitel, František Herrmann, soukromý úředník a Pittermann, lesní z Hrádku. Tlumočníky ve styku s Rudou armádou byli František Fousek, městský zřízenec, se svými syny Anatolem a Pavlem a Bohumil Marek, který se náhle v Sedlčanech objevil a později si zde našel trvalé zaměstnání. -jip- Zbytky válečné techniky lemovaly okraje silnic po kterých ustupovaly německé jednotky na západ do amerického zajetí. Zbraně a další válečný materiál ze Sedlčanska byl shromažďován a dočasně uložen na Lhotce v lokalitě Pod lesíkem. Druhý snímek zachycuje V. Chába při nastavování dalekohledu s doprovodným výkladem možností přístrojového vybavení hvězdárny. Pozorovací program pro veřejnost na měsíc listopad (Hvězdárna otevřena každý pátek od 17 do 20 hod.) Měsíc - Na páteční večerní obloze 4. a První čtvrť , úplněk Planety - Merkur a Venuše nepozorovatelné. Mars ve druhé polovině noci. Jupiter viditelný po celou noc. Saturn nízko nad východním obzorem v ranních hodinách. Uran s Neptunem v první polovině noci. Ostatní objekty - Galaxie M31 v Andromedě. Kulové hvězdokupy v Pegasu a Herkulu. Planetární mlhoviny a ostatní objekty. Pozorovací program pro pokročilé Snímky komety Garradd. Fotometrie proměnných hvězd a exoplanet. Barevné snímky dostupných objektů Messierova katalogu. František Lomoz 5

12 GOA Čas plyne bez ustání stejně jako voda řeky Vltavy, která omývá břehy rekreačního střediska TJ Tatran Sedlčany na Častoboři. A tak se tu po roce opět konal pětidenní adaptační kurz studentů prvních ročníků Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. Zahájen byl v pondělí 5. září příjezdem všech zúčastněných. Nezbytné formality a ubytování do dvoulůžkových chatiček proběhlo hladce a bez problémů, celkový dojem kazilo pouze počasí. Zatažená obloha a silný déšť však náladu nepokazily, a tak hned první večer mohlo dojít na úvodní společenské hry a seznamovací aktivity. Studenti také dostali informace týkající se denního rozvrhu i programu na celý týden. A ten byl opravdu velice bohatý a pestrý. Kromě třídních učitelek, které tam s dětmi trávily celý týden, přijížděli každý den vždy další pedagogové s aktivitami, které odpovídaly jejich předmětům. V úterý to byl blok přírodovědně zaměřený žáci si zkoušeli například vypočítat šířku řeky či výšku stromu, měřili teplotu a ph vody, poznávali kolem tábora se vyskytující rostliny a také soutěžili v matematických dovednostech. Počasí bylo ten den slunečné a poměrně teplé, takže někteří neodolali, oblékli plavky a naskákali do Vltavy. Ti méně odvážní či otužilí si mohli zahrát stolní tenis, nohejbal, přehazovanou apod. 6 Čas plyne bez ustání... Další den byl pak téměř výhradně ve sportovním duchu. Studenti se střídali v aktivitách jako jízda na pramicích, skoky přes švihadlo, míčové hry, ale došlo i na netradiční disciplíny, jakou byl např. hod špalkem. Čtvrtek byl vyhrazen jazykům a výtvarné výchově. Studenti v malých skupinkách procvičovali angličtinu a také každý podle své volby buď němčinu, nebo ruštinu. Jazykové bloky byly proloženy možností vytvořit si keramický výrobek a namalovat své vlastní originální tričko. Nutno podotknout, že prsty našich studentů jsou opravdu zručné, a tak pod vedením profesorek vznikala nádherná díla! Tento den bylo v táboře mnohem rušněji než obvykle, protože právě středisko TJ Tatran bylo místem konání štafetového závodu třídních týmů s názvem Gympl Man. Více informací o jeho průběhu přinese další číslo Radnice. Páteční dopoledne bylo věnováno českému jazyku a základu společenských věd, studenti ekonomické školy se zaměřili na úvod do svých odborných předmětů. Pak už následoval oběd, balení, předávání chatiček a netrpělivé čekání na příjezd rodičů. Celý týden lze zcela určitě považovat za vydařený, kromě samotné výuky byla pro studenty hlavním přínosem této akce možnost seznámit se se spolužáky i učiteli, pro pedagogy je to pak výjimečná příležitost poznat své svěřence jinak než ve školních lavicích. Překonali jsme úspěšně nástrahy poněkud polních podmínek, poznali okolní přírodu a hlavně studenti primy zaslouží velkou pochvalu, neboť někteří byli poprvé na více dnů odloučeni od svých rodičů. Přesto vše zvládli na jedničku. Studenti 1.G a 1.OA si zase na vlastní ruce vyzkoušeli mytí nádobí, což ve věku myček byla pro některé skutečná novinka. Příjemným překvapením je i to, že se stále vyskytují studenti, kteří umějí vzít do ruky kytaru a zahrát u táboráku pár písniček. Zbývá už jen udělat tečku za celým pobytem a těšit se zase na ten příští. Bude už samozřejmě v úplně jiné sestavě, ale doufejme, že se vydaří alespoň tak jako ten letošní. goa GYMPLMAN Už v roce 2009 začal na naší škole Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Sedlčany - projekt s názvem Vltava řeka k poznání, vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Každý rok se všechny třídy věnují danému tématu. V našem případě jsme se první rok zabývali Vltavou a jejím okolím z hlediska zeměpisu, druhý rok Vltavou jako vnějším geologickým činitelem a letos jsme se rozhodli zorganizovat celoškolní štafetový závod GYMPLMAN! Pod vedením našeho třídního profesora Jaroslava Holana jsme se rozdělili do skupin a začali připravovat celý závod. Za soutěžní disciplíny byly zvoleny: jízda na kole, běh, orientační běh, jízda na kanoi a plavání. Za každou třídu se účastnil pětičlenný chlapecký a pětičlenný dívčí tým. Nejdříve jsme zorganizovali jenom náš třídní závod Kvintaman, abychom otestovali naše schopnosti z hlediska zaznamenávání výsledků a přípravy trati. Červnový závod se perfektně vydařil, a tak jsme se nebáli přípravy celoškolního, a pro nás na organizaci podstatně náročnějšího, závodu. Z plánovaných disciplín byla nakonec zrušena jízda na kole. Před finálním závodem se pro závodníky konala pod vedením MUDr. Jaroslava Machovského přednáška o první pomoci. I přes nepříliš příznivé počasí se závod na Častoboři konal a zúčastnilo se 105 závodníků. Všichni oceňovali odvahu plavců, kteří museli v tomto počasí, kdy jsme každou chvíli očekávali déšť, vlézt do vody. Pršet nezačalo, a tak jsme závod v pořádku dokončili. Vítězi se stali chlapci ze septimy (Antonín Tesař, Filip Šika-jízda na kanoi, Vojtěch Jelenorientační běh, Petr Svoboda-plavání, Jan Zoulběh) s časem 53:41 a dívky z 2.G (Anna Mášová, Barbora Čedíková-jízda na kanoi, Karolína Pánková-orientační běh, Anna Novotná-plavání, Darina Pilíková-běh) s časem 34:20. Tímto vítězům gratulujeme a doufáme, že se zúčastní i nadcházejícího ročníku a že své vítězství obhájí. Aneta Bartáková (Sexta)

13 Na čtvrteční podvečer 15. září je v Městském muzeu v Sedlčanech neobvykle rušno. Do vestibulu neustále vstupují noví a noví příchozí. Všude září světla, ozývají se tlumené hlasy, občas zatrylkuje vysoký zvonivý smích. Lidé se hloučkují a udiveně si prohlížejí jinak známé prostředí. Úderem 18. hodiny se ujímá slova ředitel muzea David Hroch. Oslovuje přítomné a vítá je na zahájení vernisáže. Na vlnách nových zkušeností. Tak se jmenuje závěrečná výstava pořádaná Pondělí v hod. (lampiónový průvod od knihovny) K celostátnímu festivalu Den poezie se připojuje i Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé kultury a Českým svazem chovatelů. V pátek od 16 hod. a v pondělí od 15 hod. budeme v knihovně tvořit papírové draky, které patřičně vyzdobíme a popíšeme básničkami a říkadly. V pondělí v 18 hod. vyjde dračí lampiónový průvod od knihovny. V areálu U Chovatelů se s draky proběhneme a rozvěsíme je po areálu. V programu vystoupí také hudebník, ilustrátor a spisovatel Jaromír František Palme, řečený Fumas. Den pro dětskou knihu aneb Další ze sedlčanských rekordů Sobota náměstí T. G. Masaryka hod. K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Městská knihovna Sedlčany společně s týdeníkem Sedlčanský kraj a klubem Velká kobra již popáté. Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord! Tentokrát v disciplíně Nejvíce lidí na jednom místě s vánoční ozdobou. Není rozhodující z čeho bude ozdoba vyrobena a důležitá není ani její velikost. Těšíme se na nejrůznější materiály a historické ozdoby. Z doprovodného programu: Plachty na vlnách aneb Z vernisáže v muzeu Dračí průvod s poetickými draky a lampionky - koledy v podání kapely Repete - křest CD Zdeňky Žádníkové Volencové Ve znamení motýla (pohádka s písničkami) - prodej knihy a CD Ve znamení motýla s možností získání autorčina podpisu - soutěž o nejstarší vánoční ozdobu - zahájení adventu v Sedlčanech rozsvícení vánočního stromu na náměstí a další překvapení Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně 6. ročník program podzimní části: Středa v 18 hod.: Význam astrologie pro život současného člověka. Přednáška Bc. Zdenky Zátopkové. Středa v 18 hod.: Nemoc jako prostředek sebepoznání. Přednáška PhDr. Romany Boháčové. Středa v 18 hod.: Smrt jako součást života. Přednáška a rozhovor s lidmi, kteří mají zážitky blízké smrti Prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc. Přednášky se uskuteční v Centru Lukáš (součást Městské knihovny Sedlčany) a konají se za podpory Ministerstva kultury České republiky. UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE KNIHOVNY: Knižní box Herbie na vracení knih byl přemístěn z prostoru před radnicí do spodní části náměstí před obchodní dům. KULTURA Gymnáziem a Střední odbornou školou ekonomickou v Sedlčanech v rámci projektu Vltava řeka k poznání. Krátce hovoří pan Jiří Páv, vzpomíná na své dětství strávené na Častoboři, ale také vyjadřuje lásku, obdiv a úctu ke kraji svého života a k řece, která ho protkává. K Vltavě. Ředitel školy Zdeněk Šimeček následně hodnotí už téměř tříleté trvání projektu a děkuje učitelům a studentům za odvedenou práci, zvláště pak profesorkám Evě Blahnové a Lence Lichtenbergové. Krása se dá vnímat nejen očima. Studentka kvarty Šárka Stejskalová za hudebního doprovodu Martiny Tomáškové zpívá tři písně. Většina přítomných ji slyší poprvé. Potlesk a slova obdivu a chvály neberou konce. Hudba je totiž jen jedna. Návštěvníci s rozzářenými obličeji se rozcházejí a začínají si prohlížet výstavu. Nejvíce zaujmou umělecké artefakty, šperky, kravaty, malované židle, barvami zdobené oděvy, keramika. Fantazie. A co dovedou šikovné ruce vykouzlit z proutí. Všude fotografie, počítačová prezentace ukazuje další výsledky, zvědavci mohou nahlédnout do vytvářených pracovních listů a propagačních materiálů. Prohlídku zpříjemňují studentky hostesky a s úsměvem nabízejí drobné občerstvení. Málokdo odolá. Nechybí ani troška nostalgie. Něco pěkného se chýlí ke konci. Projekt Vltava-řeka k poznání v prosinci končí. Všem na naší škole odkryl nové obzory. U někoho probudil vědecké zájmy, jiný v sobě objevil něco z umělců. Ale hlavně poznali jsme mnoho nového, o řece, o všem, co s ní souvisí. O učitelích, o spolužácích. A o sobě. studenti GOA 7

14 RŮZNÉ Nové občanské průkazy V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se budou ode dne vydávat občanské průkazy nových typů se strojově čitelnými údaji a strojově čitelnými údaji s kontaktním čipem. Jedná se o zcela jiný technický způsob pořizování a zpracování žádosti než doposud. Žádosti včetně fotografie a podpisu budou pořizovány elektronicky, přímo na pracovišti OP. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních či jiných důvodů dostavit osobně na pracoviště občanských průkazů, budou po vzájemné domluvě navštíveni pracovnicí odboru vnitřních věcí. Ta na místě zrealizuje pořízení fotografie a podpisu, které budou elektronicky přeneseny na žádost a následně zpracovány pro výrobu občanského průkazu. V listopadu končí fotbalové soutěže Podzimní část oblastního přeboru Středočeského kraje fotbalistů v listopadu skončí. Na hráče sedlčanského Tatranu, kteří statečně bojují coby nováček soutěže o udržení, čekají tito soupeři: neděle ve hod.: Tatran Sedlčany - Kablo Benátky sobota ve hod.: Slavia Louňovice - Tatran Sedlčany - odjezd autobusu od stadionu v hodin neděle ve hod.: Tatran Sedlčany - SK Český Brod Výbor fotbalového oddílu Tatranu a hráči zvou fanoušky k účasti na těchto zápasech a zároveň divákům děkují za hojnou návštěvu na podzimních utkáních a jejich hlasitou podporu. Ministerstvo ještě pracuje na technickém zabezpečení těchto výjezdních pracovišť. Z tohoto důvodu nabízíme občanům, kteří se k výměně OP nemohou dostavit osobně a končí jim platnost OP v roce 2012, vyhotovení OP (stávajícího typu) v předstihu v tomto kalendářním roce. Občanské průkazy vydané občanům narozeným před zůstávají i nadále v platnosti za předpokladu, že v nich není ukončení platnosti vyznačeno konkrétním datem. Při změně osobného stavu či změně pobytu je i v tomto případě třeba OP vyměnit. Ostatní občanské průkazy jsou platné i nadále, dokud neskončí v nich vyznačená platnost. Upozorňujeme, že bude možné požádat o stávající typ občanského průkazu nejpozději do Matriční úřady obcí je mohou přijmout nejpozději do Jitka Kadlecová, matrikářka Díky třídění odpadů se za poslední tři roky nezdražil svoz TKO Svoz tříděného odpadu v Sedlčanech stojí ročně necelý 1 milion korun. Kdyby se toto množství netřídilo a vozilo by se klasicky na skládku, tak by svoz a uložení tohoto odpadu stálo přes 1 milion korun. Už v tomto momentě se město tříděním dostává do plusových čísel. Navíc od společnosti Eko-kom, a.s., za tříděné odpady, které město produkuje, přibudou do městské kasy další finanční prostředky. Za poslední tři roky došlo k posílení stávajících míst, vzniku nových míst, zavedení sběru dalších komodit a zlepšení efektivity svozu. Splnění všech těchto podmínek přispělo k tomu, že město dosáhne díky bonusům na lepší odměny od firmy Eko-kom, a.s. Například v roce 2010 město takto dostalo přes milion a čtvrt na svoz separovaných odpadů. Čili tříděním odpadů město získává hned dvakrát nemusí vydat peníze na skládkování a zároveň dostane ještě odměnu od Eko-kom, a.s. Rostoucí množství vytříděných odpadů a mírný pokles komunálního odpadu byl jedním z důvodů, proč se za poslední tři roky nezvyšovala cena za svoz popelnic na komunální odpad. Je pravda, že se do ceny promítá změna DPH nebo zákonem dané navýšení poplatku obci, ale svoz a likvidace jako takové jsou na úrovni cen z roku Lze tedy obecně říct, že tím, že občané třídí odpady šetří své náklady, protože se v dalším roce nemusí projevit vyšší náklady na skládkování (vyšší skládkovaný objem odpadů). Daniel Kolář, STS, s.r.o. Kalendář Sedlčanska Kalendář Sedlčanska na rok 2012 je již nyní ke koupi za 50 Kč v informačním středisku, městském muzeu a na dalších místech. Snímky Martina Steckera tentokrát zachycují zajímavé výhledy. Zábory komunikací (zvláštní užívání) Na základě skutečností, které v průběhu roku 2011 byly zjištěny namátkovou kontrolou státního dozoru v oblasti dodržování bezpečnosti při částečném nebo úplném uzavření komunikací, upozorňujeme na postup při využívání těchto komunikací (silnice II. a III. třídy, místní komunikace a chodníky) k jiným účelům, než pro které byly určeny. Jestliže chce někdo používat komunikace jiným způsobem, je jeho povinností ze zákona v těchto případech podat žádost o zvláštní užívání, jejíž součástí je i schéma s návrhem dopravního značení. Tuto žádost povoluje po předchozím vyjádření Krajského ředitelství PČR Dopravního inspektorátu Příbram silniční správní úřad Městského úřadu Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, který následně vydá povolení ke zvláštnímu užívání komunikací. Až na základě tohoto povolení lze žadatelem používat komunikace jiným způsobem. Výše uvedený postup řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 25 odst.1 až 6 a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., 40, kde jsou uvedeny náležitosti žádosti a podmínky povolení k užívání. Formuláře žádostí dle jednotlivých způsobů zvláštního užívání jsou uvedeny na internetových stránkách města Sedlčany odbory, odbor dopravy, silniční hospodářství, přílohy. Bez povolení silničního správního úřadu se uživatel, který komunikaci používá jiným způsobem, než ke kterému je určena, dopouští přestupku fyzických nebo právnických osob, za který lze uložit pokutu až do výše Kč. Cílem tohoto vyrozumění není šikanování firem nebo fyzických osob, ale samotná ochrana občanů využívajících komunikace k určeným účelům a také snaha předejít možným finančním postihům přestupců. V neposlední řadě by si měli všichni, kdo obchází výše uvedené zákony, uvědomit, že pokud se v místě, kde není povoleno zvláštní užívání, komukoliv něco přihodí, veškeré náklady na léčení, trvalé následky, ušlý zisk atd. hradí osoba, která nařídila nepovolené užívání komunikace. Současně tuto osobu nemine ani vysoká finanční pokuta. Bc. Jan Krutina vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 Foto Radek Strnad FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE ZIMNÍ SLEVA A DÁREK NAVÍC! PKS MONT, a.s. Obchodní zastoupení BENE OV Tyr ova 2071, Bene ov tel.: , Dal í cenov bonus jako dárek za rychlé rozhodnutí! Dárek obdrïíte pfii uzavfiení smlouvy na plastová okna do konce listopadu 2011! Záruka kvality! âsn EN ISO 9001, âsn EN ISO Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období

16

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více