Vyhodnocení dotazníkového šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření V průběhu listopadu 2015 až února 2016 probíhalo na území Vítkovska Dotazníkové šetření potřeb mateřských a základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP. Dotazník byl od listopadu do začátku prosince zpracováván v offline verzi a následně pak byly informace shromažďovány prostřednictvím online prostředí. Dotazníkové šetření bylo primárně zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Dotazník řeší zejména oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání. Primárním úkolem dotazníku bylo zjistit, jaké priority nebo potřeby školy mají, tak aby bylo možné vytvořit místní akční plán, který bude v souladu s územím. Na území Vítkovska vyplnilo dotazník 83,3 % mateřských škol a 100 %základních škol. Konkrétně celkem pět ředitelství z šesti mateřských škol a celkem šest ředitelství základních škol. Dotazníkové šetření nevyplnila pouze Mateřská škola Nové Lublice, ve které byl pozastaven provoz z důvodu nízkého počtu dětí. Dotazník je rozdělen celkově do osmi částí a každá část se věnuje jinému tématu, které se však vzájemně prolínají a navazují na sebe. Tato témata jsou rozděleny do skupin. Jedna skupina témat jsou tzv. hlavní oblasti podporované z operačních programů a druhou skupinu témat tvoří tzv. další oblasti podporované z operačních programů. Oblasti jsou pak řešeny zvlášť pro mateřské školy a zvlášť pro základní školy na Vítkovsku. Těmto oblastem pak přidělovaly jednotlivé mateřské a základní školy prioritu neboli řadily oblasti tak, jak mají v následujících letech potřebu je rozvíjet. Přehled oblastí podporovaných z operačních programů, další oblasti a jejich prioritizaci z pohledu mateřských a základních škol na Vítkovsku znázorňují následující tabulky. Mateřské školy na Vítkovsku vidí největší potřebu rozvíjet oblast rozvoje čtenářské gramotnosti v rámci podpory z Evropské unie v letech Jako potřebu číslo dvě označili mateřské školy podporu inkluzivního/společného vzdělávání stejnou váhu, přidělily mateřské školy podoře rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení. Podpora polytechnické výchovy byla označena mateřskými školy jako poslední potřeba, kterou chtějí mateřské školy rozvíjet v rámci řešených operačních programů. Z druhé skupiny oblastí z tzv. dalších oblastí podporovaných z operačních programů je prioritou číslo jedna sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence. Tabulka č. x: Pořadí hlavních a dalších potřeb rozvíjených z OP IROP nebo OPVVV v MŠ na Vítkovsku Pořadí hlavních potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v mateřských školách na Vítkovsku Potřeba č. 1 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti Potřeba č. 2 Podpora inkluzivního/společného vzdělávání Potřeba č. 2 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Potřeba č. 4 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Potřeba č. 5 Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Potřeba č. 6 Podpora polytechnického vzdělávání Pořadí dalších potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v mateřských školách na Vítkovsku Potřeba č. 1 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Potřeba č. 2 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Potřeba č. 3 Jazykové vzdělávání

2 Následující tabulka ukazuje srovnání priorit v rámci území SO ORP Vítkov, Moravskoslezského kraje a České republiky. Ve srovnání má SO ORP Vítkov jiné priority než MŠ v kraji a republice. Stejně označili potřebu číslo čtyři ORP Vítkov a Moravskoslezský kraj a to podporu rozvoje matematické pregramotnosti. Jak můžeme sledovat v následující tabulce, tak potřeby ORP Vítkov jsou od ostatních sledovaných území odlišné. Co se týká dalších oblastí, které jsou podporované z operačních programů, tak ORP Vítkov má opět odlišné priority oproti ostatním sledovaným územím. Sociální a občanské dovednosti vidí MŠ v ORP Vítkov jako potřebu číslo jedna v dalších oblastech podporovaných z operačních programů na rozdíl od MŠ v Moravskoslezském kraji a MŠ v celé České republice, ty je vidí jako potřebu číslo tři. Tabulka č. x: Srovnání priorit mateřských škol území ORP, kraje a republiky Hlavní oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb MŠ v rámci v rámci v ORP kraje ČR Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Podpora polytechnického vzdělávání Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Další oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb MŠ v rámci v rámci v ORP kraje ČR Jazykové vzdělávání ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence rámci rámci Základní školy na Vítkovsku vidí jako potřebu číslo jedna v oblastech podpory z evropských fondů Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení. Jako potřebu číslo dvě označili ZŠ na Vítkovsku Podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a potřebou číslo tři se u ZŠ na Vítkovsku stalo inkluzivní/společné vzdělávání. V dalších potřebách, které by mohly základní školy v dalších letech rozvíjet pomocí operačních programů, základní školy na Vítkovsku zvolily jako potřebu číslo jedna jazykové vzdělávání. Celkový přehled potřeb základních škol na Vítkovsku ukazuje tabulka níže. Tabulka č. x: Pořadí hlavních a dalších potřeb rozvíjených z OP IROP nebo OPVVV v MŠ na Vítkovsku Pořadí hlavních potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v základních školách na Vítkovsku Potřeba č. 1 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Potřeba č. 2 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti Potřeba č. 3 Podpora inkluzivního/společného vzdělávání Potřeba č. 4 Podpora rozvoje matematické gramotnosti Potřeba č. 5 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Potřeba č. 6 Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

3 Pořadí dalších potřeb v jednotlivých oblastech podpory, které by se mohly rozvíjet OP IROP nebo OPVVV v základních školách na Vítkovsku Potřeba č. 1 Jazykové vzdělávání Potřeba č. 2 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Potřeba č. 3 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Následující tabulka ukazuje srovnání priorit základních škol v území SO ORP Vítkov, Moravskoslezského kraje a České republiky. Prioritou číslo jedna je u základních škol rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení, tato priorita je ve všech sledovaných územích ohodnocena shodně. Další shodnou oblastí je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, ta byla ohodnocena jako priorita číslo dvě v rámci všech srovnávaných územích. Třetí oblastí, kterou chtějí základní školy na Vítkovsku rozvíjet je podpora inkluzivního/společného vzdělávání. Nejmenší potřebu rozvíjet danou oblast mají základní školy na Vítkovsku v podpoře polytechnického vzdělávání, tuto oblast určili jako šestou, tzn. jako poslední rozvíjenou oblast. Seřazení prioritních oblastí rozvoje je v dalších oblastech, které jsou podporované z operačních programů shodné. Jako prioritu číslo jedna všechna sledovaná území vidí v jazykovém vzdělávání, prioritou číslo dvě je rozvoj ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) a poslední prioritou je pak rozvíjení sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí. Tabulka č. x: Srovnání priorit základních škol území ORP, kraje a republiky Hlavní oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb ZŠ v rámci v rámci v ORP kraje ČR Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti Podpora rozvoje matematické gramotnosti Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí Podpora polytechnického vzdělávání Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Další oblasti podporované z OP Pořadí podle potřeb ZŠ v rámci v rámci v ORP kraje ČR Jazykové vzdělávání ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence rámci rámci

4 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení (Potřeba č. 2 - Mateřské školy na Vítkovsku, Potřeba č. 1 - Základní školy na Vítkovsku) Oblast rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení byla základními školami na Vítkovsku označena jako potřeba číslo jedna, kterou chtějí školy na území Vítkovska rozvíjet v rámci podpory z Evropské unie v letech a jako potřeba číslo dvě v mateřských školách na Vítkovsku. Z dotazníkového šetření vyplývá, že v posledních pěti letech, konkrétně v letech investovalo do infrastruktury škol prostřednictvím fondů EU 80,0 % mateřských škol a 66,7 % základních škol v ORP Vítkov. Do vnitřního vybavení v posledních pěti letech z fondů EU investovalo 100 % základních škol z území a mateřské školy v území neinvestovaly do vnitřního vybavení školy vůbec. Co se týká krajského a republikového srovnání, tak celkem 40 % mateřských škol investovalo do infrastruktury školy a téměř čtvrtina mateřských škol investovalo do vnitřního vybavení. V rámci základních škol jsou investice v porovnání s krajem a republikou srovnatelné. V dalších letech plánují mateřské školy v ORP Vítkov zejména investice do stavebních úprav a rekonstrukcí tříd. Základní školy pak plánují investice do stavebních úprav a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy. Další prioritu mateřské školy na Vítkovsku vidí v stavebních úpravách a rekonstrukcích knihoven a ve stavebních úpravách a rekonstrukcích prostor na podporu polytechnického vzdělávání. Polovina základních škol na Vítkovsku pak plánuje investovat v letech do stavebních úprav a rekonstrukcí školních jídelen, dílen či cvičných kuchyněk a učeben informatiky. Podíl ZŠ a MŠ, které plánují investovat do uvedených aktivit infrastruktury je uveden níže v grafu. Graf č. x: Podíl MŠ a ZŠ, které chtějí investovat v letech v uvedených aktivitách 40,00% MŠ v ORP Vítkov 83,30% ZŠ v ORP Vítkov 20,00% 20,00% 50,00% 50,00% Stavební úpravy a rekonstrukce tříd Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny/cvičné kuchyňky

5 Co se týká vybavení mateřských škol, tak v následujících letech chce 40 % mateřských škol investovat do vybavení tříd, dále také do vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností, do vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků atd. Základní školy v ORP Vítkov chtějí investovat v letech do vybavení knihovny, vybavení počítačové učebny (chce investovat celkem 66,7 % ZŠ) a také do vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy jako jsou například čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky a na rozvoj jednotlivých gramotností (chce investovat celkem 50 % ZŠ). Podpora polytechnického vzdělávání (Potřeba č. 6 - Mateřské školy na Vítkovsku, Potřeba č. 6 - Základní školy na Vítkovsku) Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání na Vítkovsku Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání obsahuje pracovní činnosti (konkrétní práce s materiály, jako je např. stříhání, nalepování, modelování ) a pracovní výchovu (ta zahrnuje kromě pracovní činnosti i získávání základních dovedností a návyků souvisejících s kladným vztahem k práci, s plánováním, s bezpečností při práci apod.) poznávání výrobních technologií, orientaci v různých oborech lidské činnosti, ochranu a tvorbu životního prostředí, poznávání a používání multimédií a nových technologií. Je propojena s dalšími obory jako jsou přírodověda, matematická pregramotnost, předčtenářské dovednosti, ale i s dalšími výchovami jako je výtvarná, tělesná a hudební. V rámci dotazníkového šetření, hodnotily mateřské školy aktivity v rámci polytechnického vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Hodnocení aktivit probíhalo na následující škále: Hodnocení aktivit polytechnického vzdělávání MŠ ORP Vítkov Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizována v souladu s RVP PV 2,80 (nejlépe hodnocená aktivita) Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání 2,80 s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.) Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky 1,40 Dle hodnocení mateřských škol jsou realizovány hlavně aktivity týkající technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání, a toto vzdělávání je realizováno v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

6 Mateřské školy na Vítkovsku informují a spolupracují v oblasti polytechnického vzdělávání s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.). V mateřských školách na Vítkovsku pak chybí zejména aktivní spolupráce s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky. Mateřské školy plánují v letech zejména zlepšení v oblasti rozvíjení učitelských znalostí v oblasti polytechnického vzdělávání (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) a také v oblasti využívání poznatků v praxi a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi učiteli. V letech plánují MŠ zlepšení zejména v podpoře samostatné práce dětí v oblasti polytechnického vzdělávání. Mezi nejvýznamnější překážky v oblasti polytechnického vzdělávání řadí MŠ v ORP Vítkov nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání, absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání a také nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky

7 Polytechnická výchova v základním vzdělávání na Vítkovsku Oblast polytechnického vzdělávání obsahuje technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání, rozvíjení manuální zručnosti, poznávání výrobních technologií, orientaci v různých oborech lidské činnosti, ochranu a tvorbu životního prostředí, poznávání a používání multimédií a nových technologií. Hlavním cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet schopnost žáků využívat technické, přírodovědné a další poznatky a metody v praktických situacích, v rozhodování při řešení různých praktických či sociálních problémů apod. V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity polytechnického vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: vnitřní i vnější podněty) Hodnocení aktivit polytechnického vzdělávání ZŠ ORP Vítkov Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV 3,50 (nejlépe hodnocená aktivita) Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů 3,33 (matematiky, předmětů přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou vzájemně obsahově i časově provázány Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření 1,17 V základních školách na Vítkovsku je přírodovědné a environmentální vzdělávání na školách realizováno v souladu s RVP ZV. Dále mají také základní školy na Vítkovsku zpracovány plány výuky polytechnických předmětů, které jsou vzájemně obsahově i časově provázány. Základní školy z řešeného území pak nejméně rozvíjejí aktivitu, při kterých škola spolupracuje se SŠ, VŠ a s výzkumnými pracovišti technického zaměření. Všechny základní školy v území ORP Vítkov plánují zlepšení v letech v rámci aktivit, kdy učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol. V letech pak plánuje polovina ZŠ v území zlepšení hlavně v aktivitě rozvoje dostatečného technického a materiálního zabezpečení na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.). Mezi nejvýznamnější překážky v oblasti polytechnického vzdělávání řadí ZŠ v ORP Vítkov nedostatečné/neodpovídající prostory, nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod., nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků a také fakt, že učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLILL.

8 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti/gramotnosti (Potřeba č. 4 - Mateřské školy na Vítkovsku, Potřeba č. 4 - Základní školy na Vítkovsku) Matematická pregramotnost v mateřských školách na Vítkovsku Matematická pregramotnost nebo předmatematická gramotnost - jde o rozvíjení základních početních představ, užívání základních číselných a matematických pojmů a vnímání elementárních matematických souvislostí. Je to příprava na matematickou gramotnost, tj. schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, používat matematické znalosti a dovednosti k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení. Jedná se o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. V rámci dotazníkového šetření, hodnotily mateřské školy aktivity v rámci matematické pregramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: Hodnocení aktivit matematické pregramotnosti MŠ ORP Vítkov Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 3,00 (nejlépe hodnocená aktivita) Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů 3,00 k řešení a pochopení každodenních situací, návštěva science center apod.) Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 2,00 Mateřské školy na Vítkovsku podporují rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (mají stanoveny konkrétní cíle). MŠ také systematicky rozvíjí matematické myšlení, to znamená, že využívají příkladů k řešení a pochopení každodenních situací, návštěvy science centra apod. Nejméně pak MŠ rozvíjejí aktivity, při kterých jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti. Mateřské školy v ORP Vítkov plánují zlepšení v letech zejména v rámci rozvíjení znalostí učitelů MŠ v oblasti matematické pregramotnosti, které by využívali ve výchově a dále v oblasti, kde učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli jiných škol. V letech vidí MŠ prioritu v disponování dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti.

9 Za největší překážku v oblasti matematické pregramotnosti považují MŠ nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotnosti, nedostatečný počet pomůcek apod.) a nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti. Matematická gramotnost v základních školách na Vítkovsku Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, používat matematické znalosti a dovednosti k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Jedná se o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. V rámci dotazníkového šetření, které bylo realizováno, hodnotily základní školy aktivity matematické gramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: Hodnocení aktivit matematické gramotnosti ZŠ ORP Vítkov Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 3,17 (nejlépe hodnocená aktivita) Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení 3,00 a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.) Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny apod.) 1,83 Základní školy na Vítkovsku podporují rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů a také podporují matematické myšlení u žáků, to znamená, vytváří příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.) Základní školy v ORP Vítkov plánují zlepšení v letech zejména v oblasti, kde učitelé využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol. V letech ZŠ v ORP Vítkov plánují zlepšení v oblasti kdy učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce. Za největší překážku v oblasti matematické gramotnosti považují ZŠ nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutů,

10 volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovací a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.). Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti/gramotnosti (Potřeba č. 1- Mateřské školy na Vítkovsku, Potřeba č. 2 - Základní školy na Vítkovsku) Čtenářská pregramotnost v mateřských školách na Vítkovsku Čtenářskou pregramotností se rozumí především rozvoj vyjadřování, komunikace, poznávacích procesů a psychických funkcí u dětí, příprava na rozvoj (počáteční) čtenářské gramotnosti na ZŠ, rozvoj osobnosti dítěte a jeho motivace ke čtenářství. Jedná se o nastartování celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. V rámci dotazníkového šetření, které bylo realizováno na území SO ORP Vítkov, hodnotily mateřské školy aktivity v rámci čtenářské pregramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: Hodnocení aktivit čtenářské pregramotnosti MŠ ORP Vítkov Ve škole existuje čtenářský podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro vystavování apod.) 3,40 (nejlépe hodnocená aktivita) Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových 3,20 aktivit v rámci školních vzdělávacích programů Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti 3,20 a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 2,00 V mateřských školách na Vítkovsku existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro vystavování apod.). Mateřské školy podporují rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů a také učitelé v MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově. Nejméně rozvíjenou aktivitou v mateřských školách na Vítkovsku je využívání interaktivních metod a pomůcek v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.

11 Mateřské školy plánují v letech zlepšení v pravidelném nákupu aktuální beletrie, další literatury a multimédií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a dále v oblasti informovanosti a spolupráce čtenářské pregramotnosti s rodiči. V letech plánují MŠ zlepšení v aktivitách, které jsou spojené s technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti a také v aktivitách, kdy jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti. Mezi nejvýznamnější překážky v oblasti čtenářské pregramotnosti řadí MŠ v ORP Vítkov nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti a nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti. Čtenářská gramotnost na základních školách Vítkovska Čtenářská gramotnost je chápána jako schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Jedná se o celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity čtenářské gramotnosti, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: vnitřní i vnější podněty) Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 3,17 (nejlépe hodnocená aktivita) Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti 3,00 a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace služeb školní/obecní knihovny, existence čtenářských 1,83 kroužků, aktivit v oblasti čtení, čtenářského klubu - např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) Základní školy na Vítkovsku podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, v rámci školních vzdělávacích programů mají, tedy stanoveny konkrétní cíle, dále také učitelé v ZŠ na Vítkovsku učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce. Nejméně ZŠ na Vítkovsku pak rozvíjejí aktivity, kdy školy informují a spolupracují v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči, jako jsou prezentace služeb školní/obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti čtení, čtenářského klubu - např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.).

12 V letech plánují ZŠ zlepšení v rámci aktivit, kdy škola podporuje základní znalosti a dovednosti a základní práce se textem, dále také v aktivitách, kdy učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce, další prioritou je zřízení či vybavení školních knihoven a také řešení čtenářsky podnětného prostředí pro žáky ZŠ. V dalších letech ZŠ plánují rozvíjení aktivit, kdy učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi učiteli. Dále ZŠ plánují podporu vyššího stupně komplexního čtenářství a realizaci aktivit spojených s čtenářskými kroužky, pravidelnými dílnami čtení a jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti. Největšími překážkami v oblasti podpory čtenářské gramotnosti je nedostatek stabilní finanční podpory, nedostatečný rozvoj mentoringu na školách k příslušným gramotnostem a také nezájem ze strany žáků a rodičů. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání (Potřeba č. 2- Mateřské školy na Vítkovsku, Potřeba č. 3 - Základní školy na Vítkovsku) Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí dětem. Umí pracovat s heterogenní skupinou dětí a dokáže tak akceptovat různorodost pohlaví, národnosti, kultury, sociálního prostředí; pracuje s různou úrovní předpokladů dětí, dokáže vzdělávat děti s různou úrovní nadání i handicapy. Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření školy pro všechny. Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách na Vítkovsku V rámci dotazníkového šetření hodnotily mateřské školy aktivity inkluzivního vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: Hodnocení aktivit podpory inkluzivního/společného vzdělávání MŠ ORP Opava Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na 3,60 základní školy Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí (např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání těchto dětí apod.) (nejlépe hodnocená aktivita) 3,40 Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,00

13 Mateřské školy na Vítkovsku podporují bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na základní školy a také pedagogové v mateřských školách spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí a to například společnými poradami týkajícími se vzdělávání těchto dětí apod. Mateřské školy na Vítkovsku téměř neposkytují výuku českého jazyka pro cizince. Všechny mateřské školy na Vítkovsku plánují zlepšení v letech v rámci přizpůsobení obsahu vzdělávání, úprav forem a metod vzdělávání a nastavení různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí, dále také v úpravě organizace a průběhu vzdělávání v souladu s potřebami dětí se SVP, ve spolupráci pedagogů ve výuce s dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a ve využívání komunikace s dítětem popisnou slovní zpětnou vazbou. V letech pak MŠ plánují rozvíjení bezbariérovosti předškolních zařízení. Největšími překážkami v rámci inkluzivního/společného vzdělávání v MŠ je pak velký počet dětí ve třídách, to je vnímáno jako největší překážka 80 % MŠ v rámci ORP Vítkov a také nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí. Inkluzivní vzdělávání v základních školách na Vítkovsku V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity inkluzivního vzdělávání, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu 3,00 (včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním (nejlépe hodnocená aktivita) znevýhodněním, cizince, žáky se SVP apod.) Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů 3,00 ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,00 Základní školy na Vítkovsku dokážou přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se SVP apod.) a zároveň s tím také vedení základních škol vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;

14 pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.). Nejméně rozvíjenou aktivitou je poskytování výuky českého jazyka pro cizince. Základní školy v ORP Vítkov plánují zlepšení v letech v komunikaci se žákem formou popisné slovní zpětné vazby, která vytváří prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání a také plánují rozvoj v aktivitách, kdy škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod. V letech pak ZŠ plánují zlepšení v aktivitách bezbariérovosti. Největší překážkou v rámci inkluzivního/společného vzdělávání v ZŠ ORP Vítkov je nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí/žáků (Potřeba č. 5 - Mateřské školy na Vítkovsku, Potřeba č. 4 - Základní školy na Vítkovsku) Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v mateřských školách na Vítkovsku Podnikavost je chápána jako soubor znalostí, dovedností a schopností, které jsou pro žáky do budoucna potřebné pro vlastní podnikání, ale uplatnitelné jsou i v budoucím zaměstnání v roli zaměstnance/manažera. V rámci dotazníkového šetření hodnotily mateřské školy aktivity podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v mateřských školách na Vítkovsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: Hodnocení aktivit podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí MŠ ORP Vítkov Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP 3,20 PV Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, dny otevřených dveří apod.) (nejlépe hodnocená aktivita) 3,20 Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i 2,80 přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí MŠ na Vítkovsku podporují klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání. Další aktivitou, která byla kladně hodnocena ze strany mateřských škol na Vítkovsku je aktivita, kdy škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě s rodiči. Nejméně pak rozvíjí mateřské školy aktivity, při kterých školy

15 systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí MŠ i přístup pedagogů málo podporuje fantazii a iniciativu dětí. Mateřské školy plánují zlepšení v letech v rámci aktivit týkajících se využívání učitelských poznatků v praxi a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi učiteli. V letech pak MŠ plánují zlepšení v rámci rozvíjení učitelských znalostí v oblasti podpory kreativity a využívání znalostí ve výchově, dále v informování a spolupráci v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě s rodiči a v disponování dostatečného množství pomůcek pro rozvoj kreativity. Největší překážkou podpoře kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí/žáků v MŠ v ORP Vítkov je pak nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků v základních školách na Vítkovsku Podnikavost je chápána jako soubor znalostí, dovedností a schopností, které jsou pro žáky do budoucna potřebné pro vlastní podnikání, ale uplatnitelné jsou i v budoucím zaměstnání v roli zaměstnance/manažera. V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy podporu kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v základních školách na Vítkovsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: Hodnocení aktivit podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí ZŠ ORP Vítkov Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 3,17 (nejlépe hodnocená aktivita) Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné 3,00 prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele 1,50 Základní školy na Vítkovsku podporují klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a také školy mají v rámci vzdělávacího procesu nastaveny bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků. ZŠ na Vítkovsku pak málo rozvíjí aktivity, při kterých organizují konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele.

16 V letech plánují ZŠ v rámci ORP Vítkov zlepšení hlavně v rámci aktivit, kdy škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů a také plánují zlepšení v rámci aktivit, kdy škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí. V dalších letech považují ZŠ za prioritu zejména budování prostoru pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny nápadů apod.) a také prostoru pro budování prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků. Největší překážku vidí ZŠ v rozvoji v této oblasti v nedostatku finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (Potřeba č. 1 u Mateřských škol na Vítkovsku, v dalších oblastech podporovaných z operačních programů, Potřeba č. 3 u Základních škol na Vítkovsku, v dalších oblastech podporovaných z operačních programů)

17 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence v mateřských školách na Vítkovsku Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj, aktivitní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. V etapě předškolního vzdělávání jde zejména o schopnost získávat v budoucnu klíčové kompetence potřebné pro život (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní, činnostní a občanské). V rámci dotazníkového šetření hodnotily mateřské školy aktivity sociálních a občanských dovednosti a dalších klíčových kompetencí v mateřských školách na Vítkovsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: Škola rozvíjí schopnost dětí učit se 3,40 (nejlépe hodnocená aktivita) Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním 3,40 společenským návykům a pravidlům chování v různých prostředích Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění) 2,80 Mateřské školy na Vítkovsku rozvíjí schopnost dětí učit se a výuka směřuje k přípravě na výuku v základních školách, k základním společenským návykům a pravidlům chování v různých prostředích. Nejméně jsou pak rozvíjeny aktivity, při kterých je ve škole pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění). V letech všechny mateřské školy v řešeném území plánují zlepšení v rámci aktivit, kdy škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení a dále v letech školy plánují pěstování kultury komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence v základních školách na Vítkovsku Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj, aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. V etapě základního vzdělávání jde zejména o kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní, činnostní a občanské.

18 V rámci dotazníkového šetření hodnotily základní školy aktivity sociálních a občanských dovednosti a další klíčové kompetence v základních školách na Vítkovsku, jak jsou realizovány či rozvíjeny. Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla 3,17 (nejlépe hodnocena aktivita) společenského chování a komunikace, která se dodržují Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního 3,17 života Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění) 2,50 Základní školy na Vítkovsku budují povědomí o etických hodnotách, mají formálně i neformálně jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která dodržují. Zároveň také výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života. Nejméně pak rozvíjí základní školy na Vítkovsku aktivity, kdy je ve škole pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace. V letech základní školy plánují zlepšení v rámci aktivit, kdy škola buduje povědomí o etických hodnotách a má formálně i neformálně jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace. Dále v letech školy plánují zlepšení v aktivitách, kdy jsou žáci vedeni ke konstruktivním debatám a také v aktivitách, kdy škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další technologie. Podpora digitální kompetencí pedagogických pracovníků úvodní text problematiky? Digitální kompetence pedagogických pracovníků v mateřských školách na Vítkovsku úvodní text problematiky?

19 Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující škále: Aktivita Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba textových dokumentů apod.) Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost bezpečného chování na internetu apod.) Průměrné Podíl MŠ v rámci hodnocení ORP plánující aktuálního stavu zlepšení v rámci ORP ,80 60 % 3,20 40 % Mateřské školy na Vítkovsku hodnotí obě výše uvedené aktivity týkající se digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v mateřských školách na Vítkovsku jako realizované oblasti, kdy části systému jsou funkční na základní úrovni, ale je prostor na zlepšení. U první aktivity, tedy u aktivity, kdy pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání plánuje v letech zlepšení celkem 60 % mateřských škol v řešeném území. Zlepšení základních znalostí práce s internetem u pedagogů plánuje v letech celkem 40 % mateřských škol na Vítkovsku. Největší překážkou v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v mateřských školách na Vítkovsku je nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky), (označilo jako překážku celkem 80 % MŠ na Vítkovsku). Další překážkou je nevhodné či zastaralé ICT vybavení (označilo jako překážku celkem 60 % MŠ na Vítkovsku). Jako třetí překážku v řešené oblasti označili MŠ na Vítkovsku Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí. Digitální kompetence pedagogických pracovníků v základních školách na Vítkovsku úvodní text problematiky? Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále:

20 Aktivita Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky) Průměrné Podíl MŠ v rámci hodnocení ORP plánující aktuálního stavu zlepšení v rámci ORP ,00 83,3 % 2,83 83,3 % 3,17 66,7 % 3,17 66,7 % Nejčastěji realizovanými oblastmi v ZŠ na Vítkovsku v rámci digitálních kompetencí pedagogických pracovníků je systematické rozvíjení povědomí pedagogů o internetové bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků a také využívání ICT učebny nebo školních stolních počítačů při výuce. V letech plánují základní školy zlepšení v aktivitách, kdy pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje, také plánují zlepšení v aktivitách, při kterých se pedagogové orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu. Největší překážkou v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků je pro všechny základní školy na Vítkovsku nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky). Dále zhruba 67 % základních škol na Vítkovsku považuje za překážku nevhodné či zastaralé ICT vybavení a také nedostatečné znalosti pedagogických pracovníků v oblasti používání hardware.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek

Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Příloha č. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Mateřské školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení MŠ do dotazníkového šetření... Tabulka Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb MŠ... Tabulka

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM VYHODNOCENÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy. mateřské školy Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro školy mateřské školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo v závěru roku 2015 dotazníkové šetření na mateřských i základních

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT PRO POTŘEBY PROJEKTU MAP pro ORP LITOVEL 1 (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Zpracovatel: MAS Moravská cesta, z.s. Bc. Barbora KOUTNÁ 1 Do ORP Litovel

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP KLADNO VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU MŠMT Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Korespondenční adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný mobilní telefon: +420 606 605 202, www.premyslovci.cz, oficiální

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV v jednotlivých ORP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Více

I. Předškolní vzdělávání a výchova

I. Předškolní vzdělávání a výchova NÁVRH ZNĚNÍ PRIORIT V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY A IDENTIFIKACE KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU I. Předškolní vzdělávání a výchova Pořadí priorit potřeb mateřských

Více

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek

Příloha č. 3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Příloha č. 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT Základní školy Seznam tabulek Tabulka 1 Zapojení ZŠ do dotazníkového šetření... 2 Tabulka 2 Hodnocení aktuálního stavu a prioritizace potřeb ZŠ... 2

Více

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání

Pořadí podle potřeb škol v rámci ORP dalších podporovaných oblastí z OP: 1. Jazykové vzdělávání ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL ORP (obec s rozšířenou působností): v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody Kraj: 3106 CZ031 Kaplice Jihočeský kraj TABULKA Č. 1 Počet

Více

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT 3 ANALÝZA V RÁMCI PROJEKTU

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - MATEŘSKÉ

Více

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti Podpora polytechnického vzdělávání 3. ZÁVĚR Výstupy z výzkumu potřeb základních a mateřských škol /data z dotazníkového šetření realizovaného MŠMT v rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové Výzkum potřeb základních a mateřských

Více

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP

ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP ANALÝZA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL NÁVRH VIZÍ, CÍLŮ A STRATEGIÍ PRO DISKUSI SE ZÁSTUPCI ŠKOL ORP K VYTVOŘENÍ MAP Poznámka: Jednotlivé části (tabulky) výstupů z celorepublikového

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT o potřebách MŠ a ZŠ v ORP Kolín zúčastnilo se 39 ze 45 ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 86,7% zúčastnilo se 31 z 33 ředitelství / právnických

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Odborníci a neformální vzdělávání

Odborníci a neformální vzdělávání Zápis z jednání pracovní skupiny projektu MAP v ORP Mělník Odborníci a neformální vzdělávání zápis č. 1 konané dne: 15. 6. 2016 Členové + Hosté JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN Mgr. Helena Jiráčková předseda ANO

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP

SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Místní akční plán správního obvodu obce s rozšířenou působnost sobností Vodňany SWOT 3 Analýzy prioritních oblastí a jednotlivých opatření MAP Projekt MAP v ORP Vodňany Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Výsledky dotazníkového šetření MŠMT projektu MAP OP VVV Základní vysvětlivky pro práci s textem: Na základě podkladů MŠMT jsou dále rozpracovány jednotlivé oblasti potřebnosti, vždy tak, v jakém pořadí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí

Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Valašské Meziříčí Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovalo šetření potřeb na mateřských

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT realizovaného v ZŠ a MŠ 1. Výsledky dotazníkového

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

SWOT ANALÝZA. 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení SWOT ANALÝZA 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení Zkušenosti s přípravou projektů a čerpáním dotací na nejrůznějších úrovních (EU, celostátní, krajské, městské apod.). Vysoká podpora

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál

Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál Příloha č. 1 SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál V tabulkách jsou shrnuty přednosti i nedostatky šetřeného území, včetně možností vhodných k dalšímu obohacení, či naopak

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány SWOT ANALÝZA vycházející z výsledků

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 POTŘEBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 PRACOVNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVNOU (OFFLINE) FÁZI ŠETŘENÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Vážení pedagogové. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku,

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin

Charakteristika školství v území ORP Rokycany. Úvodní jednání Pracovních skupin Charakteristika školství v území ORP Rokycany Úvodní jednání Pracovních skupin 21.9.216 Demografie 6 5 4 3 2 1 Vývoj počtu narozených v ORP Rokycany Průměrně 464 narozených Mírně rostoucí trend Mezi roky

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Problémové oblasti a klíčové problémy

Problémové oblasti a klíčové problémy Problémové oblasti a klíčové problémy Vymezení jednotlivých problémových oblastí a klíčových problémů v rámci projektu MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu na ORP Kyjov a obce Moravský Písek vycházelo z několika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 1 PS - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita (inkluze, matematická a čtenářská pregramotnost, obecné problémy) nízký počet dětí na třídu velká prostorná zahrada přírodní prostředí

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost

Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.0.3.68/0.0/0.0/5_005/0000040 Složení pracovní skupiny Mgr. Šárka Hanusková

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Příprava Akčního plánu MAP

Příprava Akčního plánu MAP Příprava Akčního plánu MAP ORP Hlučín - východ Pracovní podklad pro jednání vedoucích představitelů pracovních skupin PS1-PS4 dne 14. prosince 2016 Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK)

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK) Aktuální stav dokumentu KAP KHK 10/2016 - dokončení všech částí dokumentu KAP (Analýza potřeb v území, Analýza potřeb na školách,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4

Co nového v KAP. II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Co nového v KAP II. Setkání Řídícího výboru MAP MČ P4 Praha 19.1.2017 Rozvoj podpory MAP Z projektu KAP podporuje MČ i HMP = cílem je podpora MČ při realizaci MAP 12. 2015 setkání s OŠK MČ k projektu 02.

Více

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT REGRADA Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je právní formou sdružení právnických osob. Členy Regionální rady Třinec jsou téměř všechny

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

MAP ORP Karlovy Vary zápis ze setkání s řediteli škol dílčí území K. Vary, sever, jih

MAP ORP Karlovy Vary zápis ze setkání s řediteli škol dílčí území K. Vary, sever, jih MAP ORP Karlovy Vary zápis ze setkání s řediteli škol Datum a místo: 28. 4. 2016 zasedací místnost Magistrátu města Karlovy Vary, 4. 5. 2016 zasedací místnost městského úřadu v Nejdku, 11. 5. 2016 knihovna

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je podporován z fondu/evropských strukturálních a investičních fondů. Řešitelem projektu je Národní ústav

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání

Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání 13 Analýza potřeb škol Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání České Budějovice, září 2016 Dokument Analýza

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je podporován z fondu/evropských strukturálních a investičních fondů. Řešitelem projektu je Národní ústav

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE Vypracovala: Ing. Radka Schusterová koordinátorka MAP ORP Verze č. 1 platná k 18. 1. 2017 Úvod Místní akční plán v oblasti obce s rozšířenou působností (MAP ORP

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Kraslice Dne 22. 6. 2016 proběhlo setkání s ředitelkami základních a mateřských škol ORP Kraslice v rámci projektu MAP ORP Kraslice (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000045).

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Analýza potřeb v území

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Analýza potřeb v území KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Analýza potřeb v území Zpracoval(a): KAP tým Datum: 11. 3. 2016 Témata KAP Klíčová témata KAP: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více