Znalecký posudek č. 2061/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2061/2010"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2061/2010 o ceně nemovitosti - 1/2 domu č.p. 5 na pozemku č. parc. St. 27 a 1/2 pozemku č. parc. St. 27 s příslušenstvím v kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres Benešov, jež je ve vlastnictví povinného Davida Jelínka. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ondřej Mareš Exekutorský úřad Litoměřice Novobranská Litoměřice Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce č.j. Ex 5478/09-9 prodejem nemovitosti. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. MONTEKALA, spol. s r.o. Holečkova 657 Hálova Praha 5 Košíře Praha 9 Posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) 1/2 domu č.p. 5 na pozemku St. 27 a 1/2 pozemku č. parc. St. 27 s příslušenstvím v kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres Benešov, vše zapsáno na LV č. 56. Účelem tohoto ocenění je vypracování posudku, jako podkladu pro stanovení reálné prodejní ceny nemovitosti pro potřeby objednatele. Stanovená tržní hodnota dle tohoto posudku respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní platné v době zpracování. Tržní hodnota je určena pro potřeby objednatele a je odrazem situace na trhu nemovitostí v době zpracování. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: 1/2 domu č.p. 5 Červený Újezd Červený Újezd Region: Středočeský Okres: Benešov Katastrální území: Červený Újezd u Miličína 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti Davida Jelínka. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV č. 56, kat. úz. Červený Újezd u Miličína, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Benešov - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list č. V-23-14, měřítko 1:2880, kat. úz. Červený Újezd u Miličína - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 5478/09-9 ze dne usnesení o ustanovení znalce č.j. 124 EX 5478/09-34 ze dne fotodokumentace nemovitosti - informace od spoluvlastníka nemovitosti - informace z KN - informace z realitního trhu - skutečnosti zjištěné na místě samém 5. Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnictví k oceňovaným nemovitostem nebylo doloženo nabývacími listinami, ale je však evidenčně vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí LV č. 56, kde je uvedeno: A - vlastnické právo: Jelínek David, Červený Újezd 5, Sedlec - Prčice 1 podíl 1/2 Jelínek František, Červený Újezd 5, Červený Újezd u Votic podíl 1/2 B - nemovitosti: - dům č.p. 5 na pozemku č. parc. St pozemek č. parc. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m 2 2

3 C - omezení vlastnických práv: Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Benešově 7Nc-8382/ ze dne Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 7 Nc-8382/ Právní moc ke dni Exekuční příkaz JUDr. Ondřej Mareš, soudní exekutor 124EX-5478/ (k č. 7Nc 8382/2009 6) ze dne Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí 124 EX-5478/ Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Benešov, 7 Nc 6601/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor 103 Ex 01249/ ( 7 Nc 9210/ ) ze dne Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí 103 Ex-01249/ Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Benešově 7Nc-9210/ ze dne Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí 7 Nc-9210/ Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor č.j.: 067-EX234027/ k ( č.j. 7Nc 8610/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 067 EX / (k 7 Nc 9337/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor 067 EX / (k 7 Nc 6601/2009-2) ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Benešov, 7 EXE 373/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 067 EX / ( k 7 EXE 373/ ) ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Benešově 7 EXE-2186/ , 081 Ex 18216/10 ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 067 EX / ( k 7 EXE 527/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 067 EX / (k 7EXE 702/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 067 EX / (k 7 EXE 561/2010-8) ze dne D - Jiné zápisy Bez zápisu E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Smlouva kupní Právní účinky vkladu práva ke dni Dokumentace a skutečnost: K nemovitosti nebyla předložena žádná výkresová dokumentace. U výpočtů použitých v posudku bylo vycházeno ze skutečností a výměr zjištěných fyzickým měřením na místě samém. Na LV č. 56 je v části C - omezení vlastnických práv nařízená exekuce na majetek povinného Davida Jelínka v jehož vlastnictví je 1/2 uvedených nemovitostí. Předkupní právo na náleží Františku Jelínkovi, který vlastní druhou polovinu nemovitostí. A dále společnosti 1. faktorská s.r.o., která má na listu vlastnictví uvedenu smlouvu o zřízení věcného předkupního práva a o zřízení zástavního práva. 3

4 7. Celkový popis nemovitosti: Vesnice Červený Újezd leží na území okresu Benešov a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Votice. Obec Červený Újezd se rozkládá asi 27 km jižně od Benešova a 9 km jižně od města Votice. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 310 obyvatel. Červený Újezd se dále dělí na šest části, konkrétně to jsou: Červený Újezd, Horní Borek, Milhostice, Nové Dvory, Styrov a Třetužel. V obci Červený Újezd je základní občanská vybavenost. 8. Obsah posudku: a) Ocenění porovnávacím způsobem a1) Dům č.p. 5 b) Pozemky b1) Pozemek č. parc. St Popis objektů a pozemků: a) Ocenění porovnávacím způsobem a1) Dům č.p. 5 Oceňovaná nemovitost - dům č.p. 5 je situován v centru obydlené části kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres Benešov. Dům jižním štítem přiléhá k sousední budově (obecní úřad), k severní části domu přiléhá kůlna. Dům je dvoupodlažní s půdou, se vstupem ze dvora do 1.NP a se vstupem z obecní komunikace do 2. NP. V 1. NP se nachází technické zázemí domu. Ve 2. NP se nachází prostorná předsíň, obytná kuchyň a dvě ložnice, dále koupelna a WC. Dům je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Základy i svislé nosné konstrukce jsou kamenné. Dům je bez izolace proti zemní vlhkosti. Stropy a krovy jsou dřevěné. Krytina sedlové střechy jsou bobrovky. Bleskosvod je osazen. Klemp. konstrukce nejsou. Fasádní omítky jsou štukové, dveře dřevěné, okna dřevěná špaletová. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci. Plyn v obci není. stáří stanoveno odhadem. b) Pozemky b1) Pozemek č. parc. St. 27 Oceňovaný pozemek č. parc. St. 27 je rovinný, nepravidelného tvaru. Pozemek z východní a západní strany přiléhá k obecní komunikaci. Pozemek je z části zastavěn domem č.p. 5, na pozemku se dále nachází menší stavby. Pozemek je oplocen zděným plotem, vrata plechová. B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) a) Porovnávací hodnota a1) Dům č.p. 5-26a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům 4

5 Poloha objektu: Středočeský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 80 roků Základní cena ZC (příloha č. 20a): 4 480,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 13,00*9,00 = 117,00 m 2 2.NP: 13,00*9,00 = 117,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 117,00 m 2 2,50 m 2.NP: 117,00 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: 1.NP: (13,00*9,00)*(3,30) = 386,10 m 3 2.NP + půda: (13,00*9,00)*(4,00)+(13,00*9,00/2)*(3,50) = 672,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 058,85 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 117,00 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 234,00 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Druh stavby - Dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty nezateplené I -0,08 nebo zdivo smíšené nebo kamenné 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na veřejné sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. IV 0,04 kanal. nebo domovní čistírna 6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, II -0,04 7. Zákl. příslušenství v RD - Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. II -0,05 nebo mimo stavbu RD 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Zanedbatelného rozsahu I -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Standardní příslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Mírně snižující cenu - Jedná se o II -0,05 spoluvlastnický podíl 1/2 13. Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 0,373 i = 1 5

6 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - centrální území obce III 0,01 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,950 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,373 * 0,950 * 0,950 = 0,337 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 4 480,- Kč/m 3 * 0,337 = 1 509,76 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * OP = 1 509,76 Kč/m 3 * 1 058,85 m 3 = ,38 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,38 Kč ,38 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Dům č.p. 5 - zjištěná cena = ,69 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Dům č.p. 5 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 6

7 Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Dům č.p. 5 Popis porovnávaných objektů: Jednotka: 3+1 Množství jednotek oceňované stavby: 105,00 1) RD 2+1 Sedlec-Prčice, okr. Příbram Prostorný RD 2+1 v okrajové části obce o CP 219 m2. Dům určený k rekonstrukci. Jedno podlaží, sklep 6 m2, koupelna, WC, půda vhodná pro vestavbu, garáž, dílna. Studna, kanalizace, přípojka plynu, ústřední topení, vytápění kotlem na TP. Zahrada 160 m2, zatím v nájmu od obce, možnost odkoupení. Za domem zahrádka 24 m2. Plná občanská vybavenost v místě. Nedotčená příroda, golf, sjezdovka Monínec 3 km 2) Zděný dům v Tomicích u Olbramovic Nabízíme starší dům ve středu části obce Tomice u Olbramovic 15 km od Benešova. Zděná stavba se střechou sedlovou, novou střešní krytinou, vodou ze studny umístěné ve sklepě (rozvod není funkční), odpad do dešťové kanalizace, WC splachovací (není funkční) a suché mimo obytnou část. Dispozice: veranda, chodba, WC, koupelna, 2 pokoje, kuchyň. Na pozemku dále stojí stodola a kolna. 3) Prostorná nemovitost s pozemkem 1.124m, vzdálená 100m od náměstí, vhodná pro bydlení a nebo podnikání. Na základě územního plánu se nachází v zóně Smíšené venkovské bydlení (Vyhláška č. 2 / 2001 čl.7). Možnost bydlení v rodinných domech, provozování řemeslné výroby, maloobchod, stravování, atd. Dispozice domu : Přízemí : průjezd na zahradu (2,55 x 9,5 x 3,4), prodejní místnost (34m2) s přímím vstupem z ulice a výlohou, kancelář (18m2), 2x sklad (po 11m2), chodba + východ na zahradu, WC. 2NP : původně dvě bytové jednotky (první 55m2 o čtyřech místnostech a druhá 55m2 o třech místnostech), chodba, balkon, 2x WC. Podkroví : 3x samostatná místnost (22m2, 18m2, 12m2), 2x průchozí místnost (21m2, 13m2), půdní prostor (25m2), chodba. K nemovitosti patří pěkná uzavřená zahrada (částečně nutné opravit plot) na které je zděný přístavek (20x6), který má ze 2/3 i druhé patro (špatná střecha). IS: elektřina, městská kanalizace a vodovod, plyn není, topení původně řešeno kamny. Možnost platby hypotékou, kterou Vám rádi zařídíme. Město Neveklov je přirozeným centrem kraje mezi Vltavou a Sázavou. Malebnost krajiny, čisté životní prostředí, blízkost Slapské přehrady a dobré dopravní spojení. 4) Dovolujeme si Vám nabídnout rodinný dům v obci Jankov (okres Benešov). Jedná se o starší objekt, který je v horším technickém stavu, vhodný k celkové rekonstrukci. K rodinnému domu patří pozemek 435m2. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1) RD Sedlec - Prčice ,- Kč 0,85 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 106, ,68 2) Dům - Tomice ,- Kč 0,70 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 80, ,25 3) RD - Neveklov ,- Kč 0,75 0,95 1,00 0,90 1,00 1,00 290, ,06 4) RD - Jankov ,- Kč 0,90 0,95 1,00 0,95 0,95 1,00 80, ,01 7

8 Součet: ,- Kč/jedn. / 4 Průměrná jednotková cena: 7 873,- Kč/jedn. Minimální jednotková cena: 6 523,06 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: 9 549,01 Kč/jedn. Základní cena: 7 873,- Kč 105,00 á 7 873,- Kč/ = ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Dům č.p. 5 - zjištěná cena = ,50 Kč Dům č.p. 5 - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Dům č.p. 5 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemek č. parc. St Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2682 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1730 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem , ,51 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Pozemek č. parc. St zjištěná cena = ,76 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek č. parc. St. 27 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 8

9 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena ½ nemovitosti: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč Stanovisko znalce: Při stanovení výsledné obecné ceny je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodářská situace. Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaného souboru nemovitostí - bylo třeba vzít úvahu tyto základní skutečnosti a ovlivňující aspekty: a) situace na trhu s realitami - k prodeji nemovitostí tohoto rozsahu dochází v minimálním počtu b) parametry povyšující cenu - nezjištěny c) parametry ponižující cenu - umístění v malé obci mimo hlavní silnice - zhoršený stavebně technický stav domu - nutnost vložení investic na rekonstrukci a modernizaci domu 9

10 Na základě zjištěných hodnot, výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů stanovuji obvyklou cenu ½ nemovitostí výši ,- Kč. Obvyklá cena ½ nemovitostí: ,- Kč slovy: čtyři sta tisíc Kč V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2061/2010 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Vypracovala společnost B plus B, spol. s r.o., Holečkova 657, Praha 5 - Košíře, IČO: , která je oprávněna na základě koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne Předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik. Ocenění bylo zapsáno pod poř.č. 321/2010 deníku. E. Seznam příloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 10

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rodinného domu v obci Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky č.p.79, vč.příslušenství a pozemku p.č.st.178, zastavěná plocha a nádvoří, o

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131 ZNALECKÝ POSUDEK č. 72-4131 O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2272 103-12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2272 103-12 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2272 103-12 o administrativní ceně nemovitostí rodinného domu čp. 250, Nové Hrady, na poz. parc. čís. st. 214/1 zastavěná plocha a nádvoří, poz. parc. čís. 161/1 zahrada, 163/3

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více