PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI COMPANY PRESENTATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI COMPANY PRESENTATION"

Transkript

1 ... bona fide! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI COMPANY PRESENTATION

2 projekční, konzultační a inženýrská společnost design, consulting and engineering company Centrála / Head office Praha, Česká republika Prague. Czech vznikla v roce 1992 arisen in 1992 kanceláře / offices 3 v České republice / 3 in Czech 3 v Slovenské republice / 3 in Slovak 5 v Spolkové e Německo / 5 in Germany

3 ÚVODEM / INTRODUCTION Naše sdružení je spojením obchodního podnikání a zaměstnavatelů. Budování jeho struktury započalo v roce 1992 a pokračuje do současnosti. Přinášíme spojení firem s podobným zaměřením a obchodními zájmy. Členové sdružení tvoří silný celek schopný pokrýt široký rozsah služeb při vysoké kvalitě práce. Naše obchodní filosofie je postavena na čtyřech pilířích. Všechny společnosti sdružené v IKP Group jsou naprosto nezávislé na stavebních dodavatelích a výrobních společnostech, a výhradně obhajují zájmy svých klientů dle mezinárodně přijatých zásad inženýrské etiky. Základem úspěchu projektu je dobrá spolupráce se zákazníky. IKP Group proto klade důraz na spolehlivost kontraktů a dodržování konečných termínů. Členové sdružení analyzují problémy a přání zákazníků, navrhují optimální řešení, při využití nejnovějšího stavu technických prostředků z hlediska finančních nákladů a přijatelného řešení projektu. Kvalita práce je pro firmu nejlepším doporučením, proto členové IKP Group kladou důraz na funkčnost, operativnost, bezpečnost a kompatibilitu s životním prostředím, spolu s efektivitou a životností projektovaných staveb a opatření. Výše uvedené zásady přispívají k úspěchu sdružení IKP Group a znamenají podstatné výhody pro jeho zákazníky. Proto chceme pokračovat ve zkvalitňování naší práce a nabízet zákazníkům stále kvalitnější a rozsáhlejší služby. Our association is an alliance between business and experienced, skilled employees. The creation of its underlying structure began in 1992 and continues in the present time. We bring together companies with similar focus and commercial interests. Association members consist of one strong unit, which is able to cover a wide range of services at the high level of quality work. The philosophy of our business is built on four pillars: All IKP Group members are companies fully independent of construction supply and manufacturing companies, and defend the interests of their clients exclusively in the context internationally accepted codes of engineering ethics. Good collaboration with customers is essential base for the success of a project. IKP Group therefore places emphasis on reliability of contracts and meeting the deadlines. Members of the association analyze the problems and wishes of its customers and propose optimal solutions while utilizing the latest state of technology available within terms of financial costs and acceptable solution. High quality of work is the best reference for the company, therefore members of IKP Group focus on functionality, operability, security and compatibility with the environment and also on the efficiency and durability of the planned structures and measures. Above referred contribute to the IKP Group as a successful association. Its work brings substantial benefits to customers. Therefore, we want to continue improving our work and offer customers better and more extensive service. Správní Rada Management board

4 naše úspěchy jsou založeny na filozofii, že vše co činíme, děláme v dobré víře! our successes are based on the philosophy that everything we do, we do in good faith! Boris Klement CEO & Partner... bona fide!

5 kvalitně odvedená práce je nejlepší referencí firmy high quality of work is best reference of the company IKP GROUP ČLENOVÉ / MEMBERS Všichni členové mezi sebou úzce spolupracují. All members closely cooperate with each other. IKP CONSULTING ENGINEERS S.R.O. - zaměření na trh v České e a Slovenské e / focus on market in Czech and Slovak - experti, autorizovaní inženýři, projektanti / experts, authorized engineers, designers - všechny obory činnosti / all fields of activities IKP ENGINEERS GROUP S.R.O. - strategické plánování / strategic planning - ekonomika všech členů skupiny / economy of all group members - marketing - řízení lidských zdrojů / human resource management IKP PRAHA S.R.O. - zaměření na aktivity na mezinárodní úrovni / focus on international activities - experti, autorizovaní inženýři, projektanti / experts, authorized engineers, designers - urbanismus, územní plánování, architektura / urbanism, land use planning, architecture

6 CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI, ČLENSTVÍ CERTIFICATION, MEMBERSHIP Jsme členem Sdružení pro výstavbu silnic Praha, členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, členem Sdružení pro dopravní telematiku, členem České betonářské společnosti, členem České Asiciace Konzultačních Inženýrů, člen České tunelářské asociace a člen Sdružení Odboru Vodovodů A Kanalizací ČŘ. We are a member of the Association: EN ISO 9001 EN ISO OHSAS ŘÍZENÍ JAKOSTI (EN ISO 9001) / QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 Cílem naší společnosti je spokojený zákazník, který získá maximálně funkční a kvalitní dílo. Za tímto účelem zavedla naše společnost systém řízení jakosti podle normy EN ISO 9001 a plně dodržuje a využívá postupy v normě obsažené. Our company goal is a satisfied customer who gets the most functional and high quality work. To this end, our company has established a quality management system EN ISO 9001 and complies fully with the procedures and use standard contained. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (EN ISO 14001) / ENVIROMENTAL PROTECTION ISO Naše společnost si je vědoma své spoluzodpovědnosti za vliv na životní prostředí. Proto všechny své aktivity provádí tak, aby byly ohleduplné k životnímu prostředí. Our company is aware of our responsibilities associated with the impact on the environment. Therefore, all its activities have been carried out to be environmentally friendly. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE (OHSAS 18001) / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS Máme významný zájem na ochraně zdraví našich pracovníků. Kontrolujeme všechna naše rizika spojená s ochranou zdraví a bezpečnosti práce a neustále zdokonalujeme bezpečnost v podniku. We have significant interest in protecting the health of our employees. We control our risks to health and safety at work and continuously improve security in the company.

7 OBLASTI STAVEBNICTVÍ / AREAS OF CIVIL ENGINEERING IKP Group zajišťuje komplexní služby zejména v následujících oblastech: - železniční stavby - silniční a dálniční stavby - mostní a inženýrské objekty - geologické a geodetické práce - tunely a podzemní stavby - inženýrské sítě - územní plánování - systémy městské veřejné dopravy - vodohospodářské stavby - technologické stavby - urbanistika, pozemní stavby IKP Group provides its comprehensive services above all in the following fields: - railway design - road and highway design - bridges and engineering structures - geological and geodetic works - tunnels and underground constructions - engineering networks - land use planning - mass urban transportation systems - waterworks engineering - technological constructions - urban design, building construction Naše společnost pracovala na mnoha projektech, které po realizaci získaly v různých kategoriích titul Dopravní stavba roku. Our company has worked on many projects that after their realization won awards in different categories as "Transport Construction of the Year". Naši zaměstnanci jsou průběžně proškolováni a vedeni k důkladnému sledování nejmodernějších trendů, technologií a postupů. Všechny takto získané poznatky a vědomosti se stávají součástí našich návrhů a řešení, následné realizace tak mohou úspěšně sloužit po mnoho let. Our employees are continuously trained and encouraged to thoroughly monitor the latest trends, technologies and practices. All this gained knowledge and skills are becoming the part of our proposals and solutions, and the subsequent realization can be used successfully for many years. spokojený zákazník je ten, který získá maximálně funkční a kvalitní dílo satisfied customer is the one who gets most functional and high quality work

8 DRUHY SLUŽEB - technické studie a studie proveditelnosti - dokumentace pro územní řízení - dokumentace pro stavební povolení - zadávací a realizační dokumentace staveb - dokumentace skutečného provedení staveb - inženýrská činnost pro investora - výkon technického dozoru investora - supervize staveb - expertýzy a posudky TYPES OF SERVICES - technical studies and feasibility studies - preliminary design - documentation for planning permission proceedings - documentation for building permission proceedings - tender and detailed design of buildings - documentation of actual building construction - engineering activities for the investor - supervision of construction - expertise s and expert opinions

9 Rozložení vlastních služeb Proportion of own services Rozložení vlastních služeb dopravní infrastruktura Proportion of own services transport infrastructure

10 Vlastní výkony Own performance Složení odborných pracovníků Composition of professional staff ODBORNÍ PRACOVNÍCI / EXPERT STAFF 94 Autorizovaní inženýři / Authorized Engineers 48 Architektura / Architecture 3 Mosty a Inženýrské konstrukce / Bridge and Engineering structures 9 Statika staveb / Construction Statics 5 Konstrukce technologických staveb / Construction Technological Equipment 2 Geotechnika / Geotechnics 4 Dopravní stavby / Traffic Construction 15 Zeměměřičství / Land Survey Activities 3 Územní plánování / Land Use Planning 2 Vodohospodářské stavby / Waterworks Engineering 5 Inženýři a kresliči / Engineers and Designers 46

11 REFERENCE / REFERENCE SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY / ROAD AND HIGHWAY DESIGN - dálnice / highway Senica - Jablonica - Trstin / Slovak - silnice / road I-18 Strecno - Dubna Skala / Slovak - dálnice / highway D1 Exit 4 / Czech - silnice / road II-15 České Budějovice / Czech - silnice / road Votice - Benešov / Czech... ŽELEZNIČNÍ STAVBY / RAILWAY DESIGN - modernizace trati / modernization track section Červenka - Zábřeh / Czech - modernizace trati / modernization track section Libeň - Běchovice / Czech - optimalizace trati / optimalization track section Holešovice - Bubeneč / Czech - studie vysokorychlostní železnice v České e / Study of high speed track in Czech GEOTECHNICKÉ A PODZEMNÍ STAVBY / GEOTECHNICS AND UNDERGROUND STRUCTURES - Lahovice tunel / tunnel / Czech - Vepřek tunel / tunnel / Czech - Malá Huba tunel / tunnel / Czech republic - Votice - Olbramovice tunel / tunnel / Czech - Hněvkovský tunel / tunnel / Czech MOSTNÍ A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE / BRIDGES AND ENGINEERING STRUCTURES - Milíkov železniční most / railway bridge / Czech - Moravičany železniční most / railway bridge / Czech - Tábor silniční most / road bridge / Czech republic - Plzeň - Stříbro propustky železnice / underpasses railway / Czech BUDOVY / BUILDING CONSTRUCTION - mateřská škola / kindergarten Čestlice / Czech - základní škola / primary school Průhonice / Czech - prodejní centrum / sales store Gigasport Průhonice / Czech - prodejní a servisní centrum / sales and service centre MAN Truck Průhonice / Czech republic - rekonstrukce hotelu / reconstruction hotel Paříž Praha / Czech ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A URBANISMUS / LAND USE PLANNING AND URBAN DESIGN - rezidenční čtvrťˇ/ residential area Pražačka v Praze / Czech - rezidenční, obchodní a nemocniční čtvť / residential, commercial and hospital area, Ho Chi Minh City / Vietnam - území / area Pražské zahrady, Praha / Czech - územní plán / land use plan, Průhonice / Czech VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY / WATERWORKS ENGINEERING - čistírna odpadních vod / waste treatment plant Kolín / Czech - generální plán dodávky vody a odpadních vod / master plan water supply and sewerage, Jižní Čechy / South Bohemia / Czech - plavební komora / lock chamber, Přelouč / Czech GEODÉZIE A GIS / GEODESY AND GIS - modernizace ropovodu / modernization crude oil pipeline Družba / Czech - vodovod / water pipeline / Saudi Arabia - industriální zóna / industrial zone, Kolín / Czech republic - ropovod / crude oil pipeline, Muscal - Sohar / Sultanate Oman DOPRAVNÍ KONCEPCE / TRANSPORT CONCEPTS - integrovaná veřejná doprava / integrated public transport Košice / Slovak - generální plán Jižní Morava / master plan South Moravia / Czech republic - koncepce veřejné dopravy / concept public transport Kabul / Afghanistan - strategická koncepce dopravy / transport strategy concept in the Czech «URLs» 12

12 Projektová, konzultační a inženýrská společnost Design, consulting and engineering company KONTAKTY / CONTACTS CENTRÁLA / HEADQUATER IKP Group Jankovcova 1037 / 49 Classic 7 - budova C Praha 7 Czech GPS: N E tel: fax: Regionální pracoviště / Branch offices PRAHA IKP Consulting Engineers s.r.o. Jankovcova 1037 / Praha 7 Czech tel: fax: PLZEŇ IKP Consulting Engineers s.r.o. Brojova 2113 / Plzeň Czech tel: fax: ČESKÉ BUDĚJOVICE IKP Consulting Engineers s.r.o. U Malše 1805 / České Budějovice Czech tel: fax: KOŠICE IKP Consulting Engineers s.r.o. Slovenskej jednoty Košice Slovak tel: fax:

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2011

Profil skupiny EUROVIA CS 2011 Profil skupiny EUROVIA CS 2011 EUROVIA CS GROUP profile 2011 Obsah Contents 6 Na společné cestě On the road together 8 Slovo generálního ředitele CEO editorial 10 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Interoperabilita železniční infrastruktury

Více

DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE obsah table of contents 4 5 O společnosti About Us 6 7 Náš tým Our Team 8 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 10 11 Crescon

Více

Profil skupiny EUROVIA CS 2012

Profil skupiny EUROVIA CS 2012 Profil skupiny EUROVIA CS 2012 EUROVIA CS GROUP profile 2012 Obsah Contents 6 60 let působení v České a Slovenské republice 60 years of activity in the Czech and Slovak Republics 10 Slovo generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s.

KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s. KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s. Ve společnosti Sekyra Group, a.s. jsem jako Senior Developer odpovědný za řízení projektů velkých rozvojových území hl. m. Prahy - Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Contents Opening Word 4 History of the Company UNIS 6 Basic Data of the Company 8 Facts and Numbers 8 Organisation Scheme of the Company 11 Company Structure Description

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

výroční zpráva 2008 annual report

výroční zpráva 2008 annual report výroční zpráva 2008 annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. SEVEn, Energy Efficiency Center > OBSAH CONTENT > POSLÁNÍ A POLITIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více