LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o."

Transkript

1 LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: , , fax (záznam): Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. Vypracoval: Vedoucí projektant: Jednatel s.r.o.: Ing.Jana Raušová, Ing. Jana Raušová Ing. Tomáš Dvořák Ing.Tomáš Dvořák Investor : Město Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany Zakázkové číslo : Stupeň : Datum : 28/06 generel listopad/ 2006 Název akce : Paré: Generel využití prostoru lesa s ohledem na jeho rekreační funkci MĚSTSKÉ LESY ŘÍČANY a okolí

2 Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1. Identifikační údaje A2. Výchozí podklady A3. Účel zpracování B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA B1. Popis zájmového území B2. Současný stav rekreačního využití lesa B2.1. Komunikace B2.2. Stávající rekreační vybavenost B3. Zhodnocení lesních porostů audit hospodaření v lese C. NÁVRH ŘEŠENÍ C1. Komunikační síť Příloha : Fotodokumentace C2. Návrh rekreačního vybavení C3. Ostatní opatření C3.1. Plochy s proředěným porostem C3.2. Vstupy do lesa C3.3. Biologické úpravy C4. Hospodaření v lesích C4.1. Optimalizace provádění hospodářských úkonů v lesních porostech C4.2. Revize smlouvy 42/2000- M C4.3. Hájenka Světice, funkce obecního hajného C4.4. Honitby C5. Zájmové plochy mimo řešené území C5.1. Podklady pro jednání o kategorizaci okolních lesů C5.2. Lesopark C6. Časový harmonogram D. ORIENTAČNÍ ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ E. ZÁVĚR F. VÝKRESOVÁ ČÁST

3 Dalším stavebním objektem na lesním pozemku (JZ.část) je zrekonstruovaný domek bývalá hájovna. Sousedí s volným pozemkem, který slouží jako krmné políčko pro zvěř. Na řešené ploše nejsou registrovány inženýrské sítě, pouze zde vede plynovod a to podél okraje cesty vedoucí od Dětské léčebny (Olivova) směrem na jihovýchod. Přírodní poměry : Přírodní lesní oblast č.10 Středočeská pahorkatina. Geomorfologický celek Pražská plošina s okrskem Říčanská plošina. Územní systém ekologické stability : přes zájmové území prochází lokální biokoridor v ose Rokytky (odd.1b). Další lokální biokoridor Říčanský les vede v J.části řešené plochy (koryto bezejmenného toku odd. 6B, 7C) a dále pokračuje přes lesní pozemky v oddělení 8. Lokální biocentrum Říčanský les (odd.7a,b) a Hraniční strouha (odd.4d). území. Na daném lesním hospodářském celku nejsou žádná maloplošná chráněná

4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1. Identifikační údaje Název akce : Investor : Projektant : Generel využití prostoru lesa s ohledem na jeho rekreační funkci MĚSTSKÉ LESY ŘÍČANY a okolí Město ŘÍČANY Masarykovo náměstí Říčany IČ : telef.: Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o Šarochova 1328, Stará Boleslav IČ : telef.: , jednatel společnosti: ing. Tomáš Dvořák vedoucí projektant ing. Jana Raušová autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářské úpravy ČKA Lokalizace pozemků : katastrální území Říčany u Prahy, část Říčany Radošovice, část Světice u Říčan, Strašín u Říčan. lesní pozemky ve správě města Říčany (část lesy ČR, LZ Konopiště a lesy hlav. města Prahy ) Kategorizace : lesy zvláštního určení, příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí (228,85 ha) lesní pozemek nad Jurečkem (1C) les hospodářský (11,46 ha) lesní pozemky okolních vlastníků lesy hospodářské Výměra řešeného území : 686,65 ha Rozloha městských lesů Říčany : 240,31ha Stupeň dokumentace : generel Datum zpracování : říjen prosinec 2006

5 A2. Výchozí podklady 1. Lesní hospodářský plán Městské lesy Říčany (Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. r.2002) 2. Mapový podklad - Porostní mapa Městské lesy Říčany Obrysová mapa - Městské lesy Říčany Obrysová mapa Lesy České republiky, s.p. LZ Konopiště, Cykloturistická mapa Dolní Posázaví, Benešovsko 4. Toulky krajem Josefa Lady 5. Strategický a akční plán města Říčany 6. Nájemní smlouva 7. Smlouva o správě lesů 42/2000-M 8. Výsek z katastrální mapy a výpis z KN 9. Venkovní šetření v oblasti řešeného území a terénní průzkumy A3. Účel zpracování Předmětem projektové dokumentace je zpracování generelu využití prostoru lesa s ohledem na rekreační funkci a trávení volného času pro cílovou skupinu, kterou přednostně tvoří obyvatelé města Říčan. Posouzen bude současný stav rekreačního vybavení, komunikační sítě, vhodných přístupů do lesa. V generelu budou navrženy opravy cest, doplnění hracích, odpočinkových a sportovních zařízení. Navrženy budou veškeré biologické i technické úpravy, související s lesními pozemky. Cílem je vytvoření výchozího podkladu pro následný realizační projekt. Zmapováno bude i nejbližší okolí městských lesů, zejména navazující lesy ČR, které jsou vedeny jako lesy hospodářské. Zvážena bude možnost převedení i těchto lesů do kategorie lesů rekreačních. Generel zohlední současný stav lesního porostu a jeho užívání, platný nájemní vztah na základě nájemní smlouvy a smlouvy o správě lesů 42/2000-M, schválený lesní hospodářský plán a právní normy upravující užívání a hospodaření v lese. Provedena bude revize výše uvedené smlouvy a audit hospodaření v lese.

6 B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA B1. Popis zájmového území Řešené území zahrnuje lesní pozemky v SV. a JV. části města Říčan. Leží v katastrálním území Říčany u Prahy a částečně navazuje na intravilán města. Okrajovými částmi zasahuje i do katastru Říčany-Radošovice, Světice, Strašín u Říčan. Celková výměra městských lesů je 240,31ha. Lesní hospodářský plán pro dané pozemky byl zpracován v roce 2001 a má platnost od do Kategorizace lesů lesy zvláštního určení, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. V SZ.části území (1C) je malá část lesů hospodářských. Vlastníkem těchto pozemků je město Říčany. Několik dalších lesních lokalit, které na řešené území navazují je ve správě Hlavního města Prahy, i v soukromém vlastnictví. Mezi severní a jižní částí předmětných pozemků se rozkládají lesy České republiky, které jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. Ve výkresové části dokumentace jsou tyto lesní pozemky s odlišnými vlastníky barevně vyznačeny. Řešené území leží v nadmořské výšce m.n.m. Svažitost terénu je značně proměnlivá. V severní části protéká územím Rokytka, nad kterou se vypíná skalní masiv. V jižní části daného území je několik drobnějších vodotečí i vyvěrající prameny. Vyskytují se zde i podmáčené lokality a jedno malé, přírodní jezírko. V JZ. cípu je pásmo hygienické ochrany (PHO 1, PHO2). Je zde několik oplocených vodárenských zařízení. Do lesního porostu je na severozápadě vklíněna rekreační vodní plocha (Jureček), na kterou navazují další nelesní pozemky, využívané především pro sportovní aktivity (fotbalové hřiště, tenisový kurt, bývalé koupaliště s betonovým bazénem).

7 B2. Současný stav rekreačního využívání lesa B2.1. Komunikace Komunikační síť v městských lesích je bohatá, svědčí o značném rekreačním využívání lesů. Tvoří systém vzájemně propojených cest, připojených na řadě míst k veřejným komunikacím. Trasy komunikací jsou vedeny i přes pozemky státních lesů a tvoří tak jednotný celek, umožňující propojení rekreačních lesů na jižní a severní straně. Jsou zde oficiální, vyznačené cesty s konkrétním využitím i pouze vyšlapané pěšiny různých šířek. Ty jsou využívány zejména pro individuální běh, venčení psů a jízdu na koni. Ve výkrese jsou vyznačeny oranžově a vedou většinou v lesních průsecích, oddělujících jednotlivé dílce. Vyznačené komunikace : 1. cyklotrasy jsou značeny žlutými směrovými tabulkami s číselným kódem a jsou směrovány napříč Ladovým krajem. Navazují na dálkové cyklotrasy Praha Vídeň, Praha Brno, Posázavská stezka. Přes celé řešené území vede trasa č.0021, tvořící podstatnou část základního okruhu, směrovaného po celém obvodu města. Na tuto cyklotrasu jsou napojeny další trasy (č. 0024, 0031), vedoucí přes lesní pozemky. Trasa č.0020 napojená v SZ.cípu vede mimo lesní půdu. Hlavní cyklotrasa (0021), ve výkrese značená a, a1, e, f, f1, je zároveň využívána pro odvoz vytěženého dřeva, jelikož má přímé napojení na státní silnici. Je tedy zpevněná, pojízdná i pro těžší mechanizaci, šíře 3-4m. 2. naučná stezka vede z centra města, její podstatná část je však směrována lesem a probíhá z jižní části až na severozápad, kde je ukončena na parkovišti u koupaliště. Po celé délce cca 9 km je doplněna 18 ti naučnými tabulemi, kde je možno se dočíst o přírodovědných zajímavostech Říčanska. Stezka vesměs kopíruje turistické cesty i část cyklotrasy. 3. turistické cesty přes lesní pozemky vedou celkem tři turistické trasy - modrá, zelená, červená (ve výkrese jsou značeny všechny jednotnou barvou).

8 Částečně vedou po širších zpevněných cestách (š.2-3 m), z části odbočují na úzké, vyšlapané lesní pěšiny. 4. cesta kocoura Mikeše jedná se o vyznačenou trasu z Hrusice, přes Mnichovice, Myšlín, Struhařov, Klokočnou, Světice až na náměstí v Říčanech. Tato trasa vedená Ladovým krajem je určena především pro děti, které se na jednotlivých zastaveních setkávají s tabulemi, kde jsou uvedeny úryvky z pohádky o putování kocoura Mikeše. Přes řešené lesní pozemky vede tato trasa jen v malé části posledního úseku, ze Světice. Vede souběžně s cyklotrasou č Většina trasy je ve velmi špatném stavu. Stávající cesty jsou vesměs nezpevněné, s povrchem hlinitým. Pojízdná hlavní cesta (cyklotrasa 0021) má spodní konstrukci ze štěrkokamene. Na většině míst je však poničená pojezdem těžké mechanizace. Jsou zde výtluky a vyjeté hluboké koleje. Ostatní cesty šíře 0,5 2 m jsou pro pěší turistiku vhodné, ovšem i zde je řada úseků s poničeným povrchem (ronové prohlubně, rozbahněný povrch), u kterých je nutná oprava. B2.2. Rekreační vybavenost Rekreační využívání městského lesa Říčany je o mezeno na pěší turistiku a cyklosport. Kromě vyznačení turistických cest, cyklotras a naučné stezky, zde ostatní rekreační vybavenost chybí. Na celé poměrně rozsáhlé ploše příměstského lesa nejsou lavičky, odpadkové koše, přístřešky, ani dětské hrací prvky. Nejsou zde odpočinková místa vybavená sportovními prvky, pobytové louky, případně vyhlídková místa. U hlavních vstupů do lesa chybí odstavné plochy pro parkování aut.

9 B3. Zhodnocení lesních porostů audit hospodaření v lese Stav lesních porostů podrobně zachycují dva schválené lesní hospodářské plány, přičemž druhý, schválený v roce 2005, byl zpracován pro malou výměru lesů dodatečně dohledaných a doložených v archivech jako majetek města. Jde o porost 1C v k.ú. Radošovice o výměře 11,46 ha lesa severovýchodně nad koupalištěm Jureček. Celý majetek města se vyznačuje výrazným nadbytkem mýtních porostů, tj. zejména ve věku 80 až 100 let. Toto je způsobeno rozsáhlým zalesněním zemědělských pozemků před 80 až 100lety čemuž odpovídá jak rozmístění dřevin v těchto porostech tak jejich druhové složení. Toto složení tj. 19% listnáčů a 81% jehličnanů je ale příznivější než např. v okolních lesích v péči LZ Konopiště, kde se průměrný podíl listnáčů ve starších porostech pohybuje maximálně okolo 5-10%. Prostorová skladba porostů je charakteristická výrazným podílem zmlazení mladých porostů (SM,JD), což je velmi příznivý stav pro vytváření zajímavých a výškově složitých struktur porostů v příměstském lese. Hospodaření v lesích města Říčany probíhá s řádnou péčí lesního hospodáře dle schválených lesních hospodářských plánů. Řádně jsou prováděny i činnosti nepřinášející současný zisk ( prořezávky a probírky do 40let věku ) viz níže připojená tabulka. Výchova mladých lesních porostů je investicí do budoucna, do kvality a stability les. porostů. Celková těžba v m3 Výchova mladých porostů v ha % MZD vysazované při obnově lesa Předpis LHP na 10let tj Skutečnost za 4 roky tj ,64 31, ,08 42,71 89,6 Tj. v procentech 30,1% 63,1% 283,3% Ponechávání části vytěžené hmoty v prořezávkách a probírkách je plně v souladu s koncepcí přírodě blízkého hospodaření, kdy alespoň část dřevní hmoty zůstává k zetlení v lesním porostu a slouží tak zároveň jako biotop pro celou škálu živých organismů. Je jasné, že v rekreačním lese se ponechávání části dřevní hmoty nesetkává s příznivým ohlasem návštěvníků lesa, ale je nutné si uvědomit, že lidé

10 chodí les navštěvovat, kdežto pro ostatní živé organismy je les a tedy i mrtvá či tlející hmota přirozenou součástí jejich biotopu. Kladně je třeba hodnotit kromě vědomého nečerpání maximální možnosti těžeb (část hmoty zůstává tzv.zašetřena stát v lese) také důraz na obnovu lesních porostů, kdy jsou nad rámec zákonných povinností sázeny dřeviny meliorační a zpevňující (MZD) tj. BK, JD, DG a další. Podíl těchto dřevin činí téměř 90% což je vysoce nad rámec zákonných povinností. Možný vyhláškový podíl MZD by pro tento majetek mohl být vzhledem k masivnímu zmlazení SM i pod vyhláškovým limitem jež činí 25% MZD dosažených při obnově porostu. Nově založené porosty jsou řádně ošetřovány, přirozené zmlazení SM,JD je i po provedené těžbě šetrně zapojováno do nově vzniklých lesních porostů. Dlouhodobě je vhodnější, i když finančně náročnější na následnou péči, prosazovat míšení v řadách či skupinkách cca 4arů listnáčů hlavně buku, lípy,třešně ptáčnice, jilmu do výsadeb douglasky a zmlazení SM. Těžba dřeva a následné vyklízení je vykonáváno s ohledem na minimalizaci následných škod. Na křižovatkách cest jsou ponechávány tzv. odrazníky což jsou ve výšce asi 1m uříznuté stromy jež sice na první pohled nevypadají příliš lákavě, ale zabraňují poškození dalších stromů při následném vyklízení a přibližování dříví. Při náhodném kontrole napříč celým majetkem je pak třeba konstatovat soulad mezi vykazovaným a skutečným stavem v lese.

11 Tab. Přehled o činnostech v Říčanském lese od do * 8,78 Celkem Umělá obnova - první BO, SM 0,12 0,24 0,55 0,91 10,4% MZD 1,51 1,35 2,09 2,92 7,87 89,6% Umělá obnova opakovaná 1,85 0,56 0,44 3,76 6,61 Prořezávky 0,35 16,01 2,35 5,61 24,32 Vyklízení klestu 1,40 2,29 2,43 4,20 10,32 Výsek dřevin 1,97 2,63 2,12 4,06 10,78 Chem. příprava pro obnovu lesa 0,69 0,79 2,08 0,97 4,53 Ochr. proti buření. chem. 0,18 1,59 3,36 2,81 7,94 Ochr. proti letnímu okusu 1,49 2,06 2,73 3,31 9,59 Ochr.proti klikorohu 0,81 0,71 1,86 3,87 7,25 Ochr. proti buřeni mech. - ožínání 1,33 1,10 3,00 7,47 12,90 repelenty okus - podzim 3,00 4,99 4,74 4,70 17,43 Těžba obnovní a nahodilá v m3 b.k. 982, , , , ,88 Oplocování kultur bm Těžba výchov. do 40-ti let v ha 9,78 8,61 6,55 24,94 Těžba předmýtní úmyslná do 40-ti let v m 3 b.k. Těžba předmýtní nahodilá do 40-ti let v m3 b.k ,00 140,20 140,20 * údaje za rok 2006 nebyly v době zpracování materiálu kompletní, uzavřena byla pouze výchova mladých porostů (prořezávky a probírky do 40-ti let)

12 C. NÁVRH ŘEŠENÍ Koncepce návrhu na lepší využití městského lesa z hlediska rekreačního vychází z požadavků vlastníka lesa (město Říčany), které jsou zakotveny v předmětu smlouvy na zpracování tohoto generelu. Dále se vycházelo z podrobného terénního průzkumu při zpracování Lesního hospodářského plánu i z venkovního šetření prováděného nyní, se zaměřením na rekreační funkci lesa. Využito bylo mnoholeté zkušenosti zpracovatelů s obdobným řešením příměstských lesů. Navrženy jsou úpravy týkající se cest, rekreačního vybavení, biologických opatření, optimalizace hospodaření v těchto lesích.doporučeno je zařazení okolních, navazujících lesů do kategorie rekreační. Ve výkresové části dokumentace jsou zkratkovitě podchyceny hlavní navržené úpravy, situačně umístěné. V textu je záměr podrobněji popsán. Detailnější rozpracování těchto návrhů bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. C1. Komunikační síť Po podrobném venkovním šetření je hodnoceno stávající množství a rozvržení cest jako dostačující. Pouze u několika pěšin doporučujeme jejich obnovu rekonstrukcí, zlegalizování a upozornění na možnost jejich využití k dalšímu propojení okruhů. Na několika místech je nutná oprava povrchu komunikací i celková rekonstrukce určitých úseků cest. Jedná se o cesty, jejichž povrch je rozbahněný, jsou zde výtluky a vyjeté hluboké koleje. Pro pěší turistiku i cyklosport se stávají nepřijatelnými. Dochází k obcházení těchto míst dále do porostu a tím vznikají nežádoucí souběhy cest. Hlavní komunikace jsou ve výkrese označeny malými písmeny, u navazujících vedlejších pěšin je přidán číselný index.

13 Navržené opravy povrchů cest, obnovení tras komunikací : 1) oprava povrchu cesty a - cyklotrasa (0021) v úseku od bývalé hájovny ke křižovatce s cestou d (Malá Olivovna). Cesta je velmi frekventovaná,využívaná jako svozová cesta. Vyježděné koleje jsou na několika místech zahozeny hrubým kamenivem. Celková délka m. 2) úsek a1 - od bývalé hájovny Světice až k asfaltové komunikaci podél RD. Cesta je místy rozježděná,je zde potřeba lokální oprava povrchu celková délka 300m. Oprava cesty je nezbytná i v následující části cyklotrasy, až k rekonstruovanému železničnímu podjezdu (70 m). Tento úsek však již není lesní půdou. 3) cesta c - většina trasy vede přes státní lesy, severní část značně rozježděnánutná oprava (v délce 150 m - LČR) 4) cesta d -cyklotrasa (0024), hojně navštěvovaná turistická trasa, podél vede plynovod. Ve střední části svažitá směrem k jezírku. Ronové rýhy - nutná oprava s protierozivním opatřením (příčné odvodňovací žlábky) v délce min. 130 m. Celková délka cesty je m. Na jižním konci při výjezdu na silnici k Tehovu pod komunikací je trubní propustek v havarijním stavu. Je součástí komunikace a je nezbytná jeho oprava. 5) úsek d1 - propojení s a - vytvoření malého okruhu poblíž dětské léčebny (Olivovna). Oprava vyjetých kolejí délka 600 m. 6) cesta e - cyklotrasa (0031) a část naučné stezky v údolí Rokytky. Podél cesty jsou bývalé lomy, které doporučujeme vyčistit, odstranit nežádoucí nálety. Celá trasa vede přes státní lesy. 7) cesta f - cyklotrasa (0021), část naučné stezky, část turistické trasy v údolí Rokytky. V místě křížení s cestou g vede část cesty mezi svažitým terénem lesa a meandrujícím břehem Rokytky. Břeh je zde podemílán a konstrukce cesty je tak ohrožena. Zpevnění břehu je záležitostí vlastníka toku (povodí Vltavy). Navrhujeme převést tento úsek cyklotrasy na druhou stranu Rokytky a vytvořit tak novou cestu f2 délka 180 m. Jeden můstek přes vodní tok zde je, lávka, kterou se převede cesta zpět do původní trasy, bude vybudována.

14 U fotbalového hřiště je úsek z panelů (f1) délky 110 m. Panelová cesta je v lesním prostředí nepatřičná a pro pěší chůzi je nevhodná. Doporučujeme ji odstranit a nahradit přírodním povrchem. 8) cesta g - turistická trasa, směřuje do Strašína, částečně vede přes státní lesy. je v celkem dobrém stavu. Navrhujeme vytvoření cesty g1 vedoucí od koupaliště Jureček k Sokolvně (zaústění na trasu g ). Délka 200 m. Zkratka bude v létě hodně využívána, částečně však vede přes lesní pozemek, jehož vlastníkem je TV Sokol (délka 150 m). 9) g2 - stávající cesta odbočuje z cesty g na můstek u tenisového kurtu. Doporučujeme využít svažitého terénu (sklon 20 %) a rozšířit cestu pro zimní sáňkování- uvolnění porostu. Sáňkařská dráha - délka 80 m (popis v oddíle C2.) 10) h - cesta vede souběžně s Černokosteleckou ulicí. Na tuto cestu je napojení ze všech kolmých uliček mezi rodinnými domky. Vzhledem k tomu, že vede v těsné blízkosti zástavby, umožňuje pěší přesun z centra na okraj města v příjemném lesním prostředí a nikoliv frekventovanou Černokosteleckou ulicí. Na cestě jsou vyjeté hluboké koleje, místy výtluky, rozbahněno. Doporučujeme opravu povrchu cesty. Délka 680 m. Vhodné by bylo prodloužení této cesty i přes pozemky LČR (cesta h2 ). Napojením na cestu h3 vznikají další možnosti na propojení procházkových okruhů. 11) h1 zarostlá travnatá pěšina, která je přímou spojnicí mezi Černokosteleckou a turistickou trasou ( f ). Předpokladem je vytvoření lávky přes Rokytku. Umožní se tím přístup do lesů na druhém břehu potoka. Navrženo je rozšíření cesty a úprava povrchu. Délka 420 m. 12) i cesta na pozemku lesa hospodářského. Vstup z ulice Letní, napojení na pěšiny v rekreačním lese na severu území (napojení na i1, i2 ). Je zde další přístup do lesa - přímá návaznost z ulice se zástavbou. Křižovatka těchto cest je zcela rozježděna vzhledem k současnému vyvážení vytěženého dřeva. Nezbytná je kompletní oprava v rozsahu min. 120 m na lesním pozemku. Pořadí rekonstruovaných cest se musí přizpůsobit jejich hospodářskému využívání. Proto je nutno záměr na opravu cesty konzultovat s odborným lesním hospodářem.

15 Navržený způsob rekonstrukce zemních cest : 1) Kompletní rekonstrukce pojízdných cest pro opravu povrchu hlavních cest ( a, d ) doporučujeme technologii obnovy metodou recyklace. Jedná se o poměrně novou metodu, která využívá stávající materiál původní cesty, který se nikam neodváží, čímž se snižují investice za dopravu a uložení na skládku. Veškerý materiál z povrchu cest se rozdrtí, promíchá a zhutní. Jde tedy o typickou recyklaci původního materiálu. V případě potřeby je možno doplnit směs o čistý stavební odpad z okolí (zdivo, střešní tašky,suť). Tento odpad se speciálním předrcovačem rozdrtí a promísí se starou povrchovou vrstvou až do hloubky 20cm. Dle potřeby se přidá pojivo. Spodní nosná vrstva zůstává zachována, vrchní vrstva se přeprofiluje a posléze zhutní do hloubky 40 cm. 2) Oprava cest pro pěší zavezení výtluků a vyjetých kolejí štěrkem drobnější frakce + lomová výsevka se zaválcováním 3) Vytvoření nové cesty (f2, g1, h1, ) - rozrušení stávajícího povrchu, úprava pláně, navezení štěrkodrtě, zaválcování hlinitopísčité vrstvy. Souhrnný přehled rekonstruovaných cest : úkon označení cesty přibližná délka Kompletní rekonstrukce cesty a, d m Oprava povrchu cesty a1 (částečně) m d1, h (oprava v celé trase) i -i1-i2 (křižovatka cest) f1(výměna panelů) Vytvoření nové cesty f2, g1, h1 950 m

16 FOTODOKUMENTACE (foceno listopad 2006) obr. 1 - cesta a1 - cyklotrasa 0021, Mikešova cesta obr. 2 - pokračování cesty a1 - cyklotrasa u železničního podjezdu

17 obr. 3 - cesta b - turistická trasa, naučná stezka - místo pro umístění altánu obr. 4 - cesta d - u silnice k Tehovu- havarijní stav trubního propustku

18 obr. 5 - cesta d - svažitá cesta k jezírku obr. 6 - křižovatka cest a a d - u Malé Olivovny

19 obr. 7 - křižovatka cest i a i1 - těžba v SZ.části území obr. 8 - cesta h - vyjeté koleje v cestě navržené k opravě

20 obr. 9 - cesta f (cyklotrasa 0021) s podemletým břehem Rokytky obr cesta f 1 (cyklotrasa 0021) panely podél fotbalového hřiště

21 Doplňující stavby : Lávky přes Rokytku v návaznosti na rekonstrukci cest směřujících přes vodoteč (h1, h3, f2) je nutné vybudovat celkem 3 lávky. Vzhledem k nevysokému břehu vodoteče je možno budovat lávky bez zábradlí. Nosným prvkem bude kulatina, na které budou přibity půlkuláče. Lávka či pochůzí prkenný rošt je třeba na naučné stezce ( c1 - pozemek státních lesů),v místě vedoucí přes koryto s bezejmennou vodotečí. Trubní propustky pod komunikací - nutná oprava propustku je na konci cesty d (k Tehovu), kde současný propustek je zcela v havarijním stavu. C2. Návrh rekreačního vybavení 1. Lavičky -osazení laviček u hlavních procházkových cest a v místě odpočinkových ploch. Celkem 36 ks laviček. Navrhujeme lavičky z prken na monolitických prefabrikátech s opěradly, pevně zabudované. U sportovních zařízení postačí lavice přírodní - půlkuláč na špalcích. 2. Sestava lavice se stolkem - na odpočinkových plochách, pro možnost piknikových svačin. 3. Altán - přístřešek proti nepohodě, cíl procházkové trasy. Celkem je navrženo 5 ks, z toho jsou 2 altány umístěny u turistické trasy na pozemku státních lesů. Bude se jednat o jednoduché dřevěné stavby šestihraného půdorysu, či obdélníku, o průměru cca 3-4m. Altán bude vybaven stolkem a lavicemi po obvodu opláštění. 4. Dětské hrací prvky budou soustředěny celkem na třech místech, v blízkosti mateřské školky, dětské ozdravovny a v místě, kde již dětské hřiště bylo(v současné době je zde nefunkční kolotoč).

22 Typy hracích prvků : houpačky, průlezky, kladiny, šplhací stěny. Prvky budou projektovány dle finančních možností investora. Umístit je možno dražší, avšak velmi kvalitní sestavy, odolné vůči vandalismu. Nebo jednoduchá zařízení z půlkuláčů a špalků. Dodavatelem však musí být vždy firma splňující bezpečnostní normy. 5. Sportovní zařízení pro starší děti i dospělé - hrazdy, žebřiny, šplhací tyče, prvky na posilování. Toto vybavení je navrženo do dvou míst (ve výkrese označených SP), je vak možno je umístit i na volné ploše s proředěným porostem. Hlavním matriálem bude opět opracované dřevo, stojny budou ukotveny v betonových patkách. 6. Sáňkařská dráha - v SZ.části řešeného území, podél cesty g2. Využito je příhodného terénu a tradice sáňkování v tomto místě. Navrhujeme rozšíření plochy podél cesty na šířku cca 5-10 m, v délce cca 80 m. Na ploše bude instalován zatravňovací rošt z recyklovaných plastů - Recyfix. Mimo zimní sezonu bude pás zarostlý travou, rošt na kritických místech zpevní svah a zabrání devastaci zejména při odtávání sněhu. Na konci sáňkařské dráhy bude vytvořen bezpečnostní terénní val. 7. Odpadkové koše - doporučujeme umístit u altánů, odpočinkových míst a hracích hřišť. Tato zařízení jsou dostupná pro vjezd multikárou, takže je možné zajistit jejich údržbu. Celkem navrhujeme zabudování 10 ti kusů košů z přírodního materiálu, s vrchním zastřešením.

23 C3. Ostatní opatření C3.1. Plochy s proředěným porostem Navrženy jsou celkem 3 plochy, kde dojde k uvolnění porostu. V prostoru cca 30 x 50 m budou ponechány jen kosterní dřeviny, zbylý prostor bude tvořit palouk (paseka). Na vytypovaných místech bude založena trávníková plocha lučního typu. Tyto plochy budou využívány k odpočinku, hrám i k různým sportovním akcím. Jsou proto situovány v blízkosti procházkové cesty ( a ). Doplněny budou lavičkami, případně sestavou lavice a stolek. Vzhledem k celkovému prosvětlení plochy bude zde možno na okraji doplnit skupiny kvetoucích a vonných keřů. Dále bude stávající skladba porostu obohacena o několik zajímavějších druhů stromů parkového charakteru (barevné variety druhu, převislé formy apod.) U těchto dřevin budou instalovány tabulky s jejich názvy. Zároveň budou tyto plochy plnit funkci dendrologicko naučnou. C3.2. Vstupy do lesa Ve výkresové části dokumentace jsou vyznačeny veškeré používané vstupy na lesní pozemky. Jsou vždy v místě logického napojení z okolních komunikací a z ulic v navazující obytné zástavbě. Pouze ulice kolmé na Černokosteleckou (mezi komplexem rodinných domků), směřující k lesnímu pozemku, nejsou příliš využívány. Důvodem je absence propojujících cest. Napojení bude řešeno po výstavbě plánované kanalizační stoky. U hlavních vstupů z komunikací na cyklotrasy a turistické cesty by měly být odstavné plochy pro dočasné parkování aut. V jižní části řešeného území, u vstupu na cestu a a d je možnost stání 2-3 aut na pozemku státních lesů, nejedná se však o vyhrazené parkovitě. Oficiální parkoviště je u koupaliště JUREČEK. Pro vstup na lesní pozemky ze SZ.strany je tedy dostačující. Doporučujeme vybudování odstavné plochy v centrální části, v místě maximálního využívání nástupů na rekreační trasy a to u dětské léčebny Olivovna (vstup na cestu d3 a d4, zároveň i na cestu a a d ). Navrhujeme využití

24 pozemku vedeného jako ostatní pozemek (č.901), tento není součástí lesního půdního fondu. Plocha není plně využitá, proto zde navrhujeme jednoduché zpevnění plochy zaválcovaným štěrkopískem. Plocha bude označena jako dočasné stání pro návštěvníky lesa. Zejména bude sloužit pro osoby s omezenou pohyblivostí a návštěvníky lesa (cyklotras) přijíždějící ze vzdálenějších míst. Na odstavné ploše budou rezervována 2-3 místa pro invalidy. Zábrany znemožňující vjezd na lesní cesty již na několika místech jsou. Jejich zamykání však funguje jen u vjezdu na cestu a. Doporučujeme tudíž u stávajících závor dodat zámky a u ostatních vjezdů nové závory instalovat. Zabrání se tak nežádoucímu vjezdu vozidel, zejména za účelem nelegální těžby dřeva, zcizování dřeva na skládce i vánočních stromků ve velkém. V místě, kde vedle závory je volný prostor, a dochází k objíždění závor, je nutno vyhloubit příkop a současně vytvořit zábrany ve formě navezení velkých balvanů popř. položením velkých sukatých kmenů. Celkem bude dodáno dalších 12 ks závor. Klíče od zámků budou u odborného lesního hospodáře, na požární stanici a na stanici záchranné služby. U hlavních vstupů do lesa dále navrhujeme umístění orientační tabule s plánkem všech tras a pěšin a s pokyny o chování návštěvníků lesa. C3.3. Biologické úpravy 1. Vodohospodářské úpravy - zachování všech drobných vodotečí v prostoru lesa, čištění koryt, aby nedocházelo k jejich zarůstání. Zároveň zamezení rozbahnění cest vlivem zahlcení koryta toku. V mokřadních plochách vytváření tůní pro obojživelníky a napajedla pro ptactvo. Obnova studánek. Každá vodní plocha udržovaná ve správném režimu je vždy přínosem i pro rekreační lokalitu.

25 2. Regulace náletových dřevin v porostech je nutno zabránit expanzivnímu šíření nevhodných, plevelných náletů. Na skalním masivu v SZ.části lesa je nutno regulovat akátové porosty. 3. Průhledy - odstranění vytypovaných dřevin s cílem vytvoření zajímavých průhledů do okolí. V místě pěkných výhledů budou instalovány lavičky. 4. Výsadba okrasných dřevin v rekreačním lese doporučujeme na vhodných místech vysadit v omezené míře okrasné dřeviny tvarově i barevně odlišné od stávajících porostů. Zejména vhodná je výsadba kvetoucích, vonných keřů v blízkosti cest.

26 C4. Hospodaření v lesích C4.1 Optimalizace provádění hospodářských úkolů v lesních porostech Vzhledem k charakteru říčanských příměstských lesů je běžná hospodářská činnost omezována již zvýšeným rekreačním využitím celého území. Uplatňování rekreační funkce lesů má nájemce zakotveno také v nájemní smlouvě. Proto je správná snaha realizovat většinu těžební činnosti v zimním období, kdy není les tak intenzivně využíván. Přesto nemůže dojít k naprostému vyloučení hospodářské činnosti v jarním, letním či podzimním období a to z těchto důvodů: 1) Zpracovat dřevní hmotu kalamitní např. po živelné katastrofě nebo napadenou hmyzími škůdci ukládá vlastníku (správci) lesa např. vyhl. Ministerstva zemědělství č.101/1996 Sb. ze dne 28. března 1996 popř. toto může nařídit orgán státní správy lesů. 2) Vzhledem k výraznému zastoupení smrku bude i nadále prováděno odstraňování napadených či poškozených jedinců v průběhu celého roku. 3) Zvýšená návštěvnost lesa a důraz na zvýšenou rekreační funkci neumožňuje provádět preventivní těžbu v dostatečně širokém okruhu kůrovcem napadených jedinců a nejsou vzácné případy, kdy je nutné v jedné lokalitě provádět asanační těžbu vícekrát v průběhu roku. 4) Část prací je vhodné případně jedině možné provádět pouze ve vegetačním období popř. v době kdy je rozmrzlá půda. Zalesňování, mechanizovaná ochrana sazenic, prořezávky, opravy cest apod. Dříví, sazenice a ostatní materiál pro činnosti vykonávané v lese je nutné dopravovat po komunikacích jež se nazývají lesní. Tyto lesní komunikace vznikly prvotně pro zpřístupnění lesa k jeho řádnému obhospodařování. Se změnou priorit ve využití lesa a zdůraznění funkce rekreační nemůže proto skokově dojít k zamezení pohybu mechanismů (traktorů, aut) a lidí spojených s obhospodařováním lesa. Aby les zůstal ve stávajícím stavu zachován popř. se dále jeho rekreační funkce prohlubovaly, bude i v budoucnu nutný pohyb techniky po lesních komunikacích.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem platnosti Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který byl zpracován pro Lesní hospodářský celek

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou )

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Jedná se úvozovou cestu v pokračování Luční ulice směrem na západ k

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 41 Moravany provozovna: 24. dubna 18 66664 43 Želešice Zak.č.: ZK11-0400 Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany Mikroregion Rakovec, Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov k.ú.

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Program rozvoje venkova environmentální podpory v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova environmentální podpory v lesním hospodářství Program rozvoje venkova environmentální podpory v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: plošná opatření (osa II) II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy II.2.2

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006 Obsah textu: 1. Identifikační údaje...2 2. Přehled výchozích podkladů...2 3. Širší vztahy...2 4. Současný stav...2 5. Návrh úprav...3 5.1 Varianta č. 1...3 5.2 Varianta č. 2...4 5.3 Varianta č. 3...4 5.4

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEHOVEC NÁVRH V Praze, 07/2012 ARCHDAN Ing. arch. Jiří Danda SEZNAM PŘÍLOH : Textová část- návrh 1. změny ÚP Grafická čás A. Výkres základního členění území 1 : 5 000 B. Hlavní

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem.

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 8. INVENTARIZACE LESNÍCH CEST Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. 8.1. Nadmořská výška lesní

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Příloha č. 4: Doporučené požadavky na zařazení do změny ÚP Kopřivnice s označením P.1, P.9 a P.10

Příloha č. 4: Doporučené požadavky na zařazení do změny ÚP Kopřivnice s označením P.1, P.9 a P.10 Příloha č. 4: Doporučené požadavky na zařazení do změny ÚP Kopřivnice s označením, a Zpracoval MÚ Kopřivnice, odbor SÚP 1 Lubina, Hornice Žadatel: Krupicovi, Pavelka, Poláškovi Rozsah: 6.000 m 2 REZERVA

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více