LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o."

Transkript

1 LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: , , fax (záznam): Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. Vypracoval: Vedoucí projektant: Jednatel s.r.o.: Ing.Jana Raušová, Ing. Jana Raušová Ing. Tomáš Dvořák Ing.Tomáš Dvořák Investor : Město Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany Zakázkové číslo : Stupeň : Datum : 28/06 generel listopad/ 2006 Název akce : Paré: Generel využití prostoru lesa s ohledem na jeho rekreační funkci MĚSTSKÉ LESY ŘÍČANY a okolí

2 Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1. Identifikační údaje A2. Výchozí podklady A3. Účel zpracování B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA B1. Popis zájmového území B2. Současný stav rekreačního využití lesa B2.1. Komunikace B2.2. Stávající rekreační vybavenost B3. Zhodnocení lesních porostů audit hospodaření v lese C. NÁVRH ŘEŠENÍ C1. Komunikační síť Příloha : Fotodokumentace C2. Návrh rekreačního vybavení C3. Ostatní opatření C3.1. Plochy s proředěným porostem C3.2. Vstupy do lesa C3.3. Biologické úpravy C4. Hospodaření v lesích C4.1. Optimalizace provádění hospodářských úkonů v lesních porostech C4.2. Revize smlouvy 42/2000- M C4.3. Hájenka Světice, funkce obecního hajného C4.4. Honitby C5. Zájmové plochy mimo řešené území C5.1. Podklady pro jednání o kategorizaci okolních lesů C5.2. Lesopark C6. Časový harmonogram D. ORIENTAČNÍ ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ E. ZÁVĚR F. VÝKRESOVÁ ČÁST

3 Dalším stavebním objektem na lesním pozemku (JZ.část) je zrekonstruovaný domek bývalá hájovna. Sousedí s volným pozemkem, který slouží jako krmné políčko pro zvěř. Na řešené ploše nejsou registrovány inženýrské sítě, pouze zde vede plynovod a to podél okraje cesty vedoucí od Dětské léčebny (Olivova) směrem na jihovýchod. Přírodní poměry : Přírodní lesní oblast č.10 Středočeská pahorkatina. Geomorfologický celek Pražská plošina s okrskem Říčanská plošina. Územní systém ekologické stability : přes zájmové území prochází lokální biokoridor v ose Rokytky (odd.1b). Další lokální biokoridor Říčanský les vede v J.části řešené plochy (koryto bezejmenného toku odd. 6B, 7C) a dále pokračuje přes lesní pozemky v oddělení 8. Lokální biocentrum Říčanský les (odd.7a,b) a Hraniční strouha (odd.4d). území. Na daném lesním hospodářském celku nejsou žádná maloplošná chráněná

4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1. Identifikační údaje Název akce : Investor : Projektant : Generel využití prostoru lesa s ohledem na jeho rekreační funkci MĚSTSKÉ LESY ŘÍČANY a okolí Město ŘÍČANY Masarykovo náměstí Říčany IČ : telef.: Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o Šarochova 1328, Stará Boleslav IČ : telef.: , jednatel společnosti: ing. Tomáš Dvořák vedoucí projektant ing. Jana Raušová autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářské úpravy ČKA Lokalizace pozemků : katastrální území Říčany u Prahy, část Říčany Radošovice, část Světice u Říčan, Strašín u Říčan. lesní pozemky ve správě města Říčany (část lesy ČR, LZ Konopiště a lesy hlav. města Prahy ) Kategorizace : lesy zvláštního určení, příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí (228,85 ha) lesní pozemek nad Jurečkem (1C) les hospodářský (11,46 ha) lesní pozemky okolních vlastníků lesy hospodářské Výměra řešeného území : 686,65 ha Rozloha městských lesů Říčany : 240,31ha Stupeň dokumentace : generel Datum zpracování : říjen prosinec 2006

5 A2. Výchozí podklady 1. Lesní hospodářský plán Městské lesy Říčany (Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. r.2002) 2. Mapový podklad - Porostní mapa Městské lesy Říčany Obrysová mapa - Městské lesy Říčany Obrysová mapa Lesy České republiky, s.p. LZ Konopiště, Cykloturistická mapa Dolní Posázaví, Benešovsko 4. Toulky krajem Josefa Lady 5. Strategický a akční plán města Říčany 6. Nájemní smlouva 7. Smlouva o správě lesů 42/2000-M 8. Výsek z katastrální mapy a výpis z KN 9. Venkovní šetření v oblasti řešeného území a terénní průzkumy A3. Účel zpracování Předmětem projektové dokumentace je zpracování generelu využití prostoru lesa s ohledem na rekreační funkci a trávení volného času pro cílovou skupinu, kterou přednostně tvoří obyvatelé města Říčan. Posouzen bude současný stav rekreačního vybavení, komunikační sítě, vhodných přístupů do lesa. V generelu budou navrženy opravy cest, doplnění hracích, odpočinkových a sportovních zařízení. Navrženy budou veškeré biologické i technické úpravy, související s lesními pozemky. Cílem je vytvoření výchozího podkladu pro následný realizační projekt. Zmapováno bude i nejbližší okolí městských lesů, zejména navazující lesy ČR, které jsou vedeny jako lesy hospodářské. Zvážena bude možnost převedení i těchto lesů do kategorie lesů rekreačních. Generel zohlední současný stav lesního porostu a jeho užívání, platný nájemní vztah na základě nájemní smlouvy a smlouvy o správě lesů 42/2000-M, schválený lesní hospodářský plán a právní normy upravující užívání a hospodaření v lese. Provedena bude revize výše uvedené smlouvy a audit hospodaření v lese.

6 B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA B1. Popis zájmového území Řešené území zahrnuje lesní pozemky v SV. a JV. části města Říčan. Leží v katastrálním území Říčany u Prahy a částečně navazuje na intravilán města. Okrajovými částmi zasahuje i do katastru Říčany-Radošovice, Světice, Strašín u Říčan. Celková výměra městských lesů je 240,31ha. Lesní hospodářský plán pro dané pozemky byl zpracován v roce 2001 a má platnost od do Kategorizace lesů lesy zvláštního určení, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. V SZ.části území (1C) je malá část lesů hospodářských. Vlastníkem těchto pozemků je město Říčany. Několik dalších lesních lokalit, které na řešené území navazují je ve správě Hlavního města Prahy, i v soukromém vlastnictví. Mezi severní a jižní částí předmětných pozemků se rozkládají lesy České republiky, které jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. Ve výkresové části dokumentace jsou tyto lesní pozemky s odlišnými vlastníky barevně vyznačeny. Řešené území leží v nadmořské výšce m.n.m. Svažitost terénu je značně proměnlivá. V severní části protéká územím Rokytka, nad kterou se vypíná skalní masiv. V jižní části daného území je několik drobnějších vodotečí i vyvěrající prameny. Vyskytují se zde i podmáčené lokality a jedno malé, přírodní jezírko. V JZ. cípu je pásmo hygienické ochrany (PHO 1, PHO2). Je zde několik oplocených vodárenských zařízení. Do lesního porostu je na severozápadě vklíněna rekreační vodní plocha (Jureček), na kterou navazují další nelesní pozemky, využívané především pro sportovní aktivity (fotbalové hřiště, tenisový kurt, bývalé koupaliště s betonovým bazénem).

7 B2. Současný stav rekreačního využívání lesa B2.1. Komunikace Komunikační síť v městských lesích je bohatá, svědčí o značném rekreačním využívání lesů. Tvoří systém vzájemně propojených cest, připojených na řadě míst k veřejným komunikacím. Trasy komunikací jsou vedeny i přes pozemky státních lesů a tvoří tak jednotný celek, umožňující propojení rekreačních lesů na jižní a severní straně. Jsou zde oficiální, vyznačené cesty s konkrétním využitím i pouze vyšlapané pěšiny různých šířek. Ty jsou využívány zejména pro individuální běh, venčení psů a jízdu na koni. Ve výkrese jsou vyznačeny oranžově a vedou většinou v lesních průsecích, oddělujících jednotlivé dílce. Vyznačené komunikace : 1. cyklotrasy jsou značeny žlutými směrovými tabulkami s číselným kódem a jsou směrovány napříč Ladovým krajem. Navazují na dálkové cyklotrasy Praha Vídeň, Praha Brno, Posázavská stezka. Přes celé řešené území vede trasa č.0021, tvořící podstatnou část základního okruhu, směrovaného po celém obvodu města. Na tuto cyklotrasu jsou napojeny další trasy (č. 0024, 0031), vedoucí přes lesní pozemky. Trasa č.0020 napojená v SZ.cípu vede mimo lesní půdu. Hlavní cyklotrasa (0021), ve výkrese značená a, a1, e, f, f1, je zároveň využívána pro odvoz vytěženého dřeva, jelikož má přímé napojení na státní silnici. Je tedy zpevněná, pojízdná i pro těžší mechanizaci, šíře 3-4m. 2. naučná stezka vede z centra města, její podstatná část je však směrována lesem a probíhá z jižní části až na severozápad, kde je ukončena na parkovišti u koupaliště. Po celé délce cca 9 km je doplněna 18 ti naučnými tabulemi, kde je možno se dočíst o přírodovědných zajímavostech Říčanska. Stezka vesměs kopíruje turistické cesty i část cyklotrasy. 3. turistické cesty přes lesní pozemky vedou celkem tři turistické trasy - modrá, zelená, červená (ve výkrese jsou značeny všechny jednotnou barvou).

8 Částečně vedou po širších zpevněných cestách (š.2-3 m), z části odbočují na úzké, vyšlapané lesní pěšiny. 4. cesta kocoura Mikeše jedná se o vyznačenou trasu z Hrusice, přes Mnichovice, Myšlín, Struhařov, Klokočnou, Světice až na náměstí v Říčanech. Tato trasa vedená Ladovým krajem je určena především pro děti, které se na jednotlivých zastaveních setkávají s tabulemi, kde jsou uvedeny úryvky z pohádky o putování kocoura Mikeše. Přes řešené lesní pozemky vede tato trasa jen v malé části posledního úseku, ze Světice. Vede souběžně s cyklotrasou č Většina trasy je ve velmi špatném stavu. Stávající cesty jsou vesměs nezpevněné, s povrchem hlinitým. Pojízdná hlavní cesta (cyklotrasa 0021) má spodní konstrukci ze štěrkokamene. Na většině míst je však poničená pojezdem těžké mechanizace. Jsou zde výtluky a vyjeté hluboké koleje. Ostatní cesty šíře 0,5 2 m jsou pro pěší turistiku vhodné, ovšem i zde je řada úseků s poničeným povrchem (ronové prohlubně, rozbahněný povrch), u kterých je nutná oprava. B2.2. Rekreační vybavenost Rekreační využívání městského lesa Říčany je o mezeno na pěší turistiku a cyklosport. Kromě vyznačení turistických cest, cyklotras a naučné stezky, zde ostatní rekreační vybavenost chybí. Na celé poměrně rozsáhlé ploše příměstského lesa nejsou lavičky, odpadkové koše, přístřešky, ani dětské hrací prvky. Nejsou zde odpočinková místa vybavená sportovními prvky, pobytové louky, případně vyhlídková místa. U hlavních vstupů do lesa chybí odstavné plochy pro parkování aut.

9 B3. Zhodnocení lesních porostů audit hospodaření v lese Stav lesních porostů podrobně zachycují dva schválené lesní hospodářské plány, přičemž druhý, schválený v roce 2005, byl zpracován pro malou výměru lesů dodatečně dohledaných a doložených v archivech jako majetek města. Jde o porost 1C v k.ú. Radošovice o výměře 11,46 ha lesa severovýchodně nad koupalištěm Jureček. Celý majetek města se vyznačuje výrazným nadbytkem mýtních porostů, tj. zejména ve věku 80 až 100 let. Toto je způsobeno rozsáhlým zalesněním zemědělských pozemků před 80 až 100lety čemuž odpovídá jak rozmístění dřevin v těchto porostech tak jejich druhové složení. Toto složení tj. 19% listnáčů a 81% jehličnanů je ale příznivější než např. v okolních lesích v péči LZ Konopiště, kde se průměrný podíl listnáčů ve starších porostech pohybuje maximálně okolo 5-10%. Prostorová skladba porostů je charakteristická výrazným podílem zmlazení mladých porostů (SM,JD), což je velmi příznivý stav pro vytváření zajímavých a výškově složitých struktur porostů v příměstském lese. Hospodaření v lesích města Říčany probíhá s řádnou péčí lesního hospodáře dle schválených lesních hospodářských plánů. Řádně jsou prováděny i činnosti nepřinášející současný zisk ( prořezávky a probírky do 40let věku ) viz níže připojená tabulka. Výchova mladých lesních porostů je investicí do budoucna, do kvality a stability les. porostů. Celková těžba v m3 Výchova mladých porostů v ha % MZD vysazované při obnově lesa Předpis LHP na 10let tj Skutečnost za 4 roky tj ,64 31, ,08 42,71 89,6 Tj. v procentech 30,1% 63,1% 283,3% Ponechávání části vytěžené hmoty v prořezávkách a probírkách je plně v souladu s koncepcí přírodě blízkého hospodaření, kdy alespoň část dřevní hmoty zůstává k zetlení v lesním porostu a slouží tak zároveň jako biotop pro celou škálu živých organismů. Je jasné, že v rekreačním lese se ponechávání části dřevní hmoty nesetkává s příznivým ohlasem návštěvníků lesa, ale je nutné si uvědomit, že lidé

10 chodí les navštěvovat, kdežto pro ostatní živé organismy je les a tedy i mrtvá či tlející hmota přirozenou součástí jejich biotopu. Kladně je třeba hodnotit kromě vědomého nečerpání maximální možnosti těžeb (část hmoty zůstává tzv.zašetřena stát v lese) také důraz na obnovu lesních porostů, kdy jsou nad rámec zákonných povinností sázeny dřeviny meliorační a zpevňující (MZD) tj. BK, JD, DG a další. Podíl těchto dřevin činí téměř 90% což je vysoce nad rámec zákonných povinností. Možný vyhláškový podíl MZD by pro tento majetek mohl být vzhledem k masivnímu zmlazení SM i pod vyhláškovým limitem jež činí 25% MZD dosažených při obnově porostu. Nově založené porosty jsou řádně ošetřovány, přirozené zmlazení SM,JD je i po provedené těžbě šetrně zapojováno do nově vzniklých lesních porostů. Dlouhodobě je vhodnější, i když finančně náročnější na následnou péči, prosazovat míšení v řadách či skupinkách cca 4arů listnáčů hlavně buku, lípy,třešně ptáčnice, jilmu do výsadeb douglasky a zmlazení SM. Těžba dřeva a následné vyklízení je vykonáváno s ohledem na minimalizaci následných škod. Na křižovatkách cest jsou ponechávány tzv. odrazníky což jsou ve výšce asi 1m uříznuté stromy jež sice na první pohled nevypadají příliš lákavě, ale zabraňují poškození dalších stromů při následném vyklízení a přibližování dříví. Při náhodném kontrole napříč celým majetkem je pak třeba konstatovat soulad mezi vykazovaným a skutečným stavem v lese.

11 Tab. Přehled o činnostech v Říčanském lese od do * 8,78 Celkem Umělá obnova - první BO, SM 0,12 0,24 0,55 0,91 10,4% MZD 1,51 1,35 2,09 2,92 7,87 89,6% Umělá obnova opakovaná 1,85 0,56 0,44 3,76 6,61 Prořezávky 0,35 16,01 2,35 5,61 24,32 Vyklízení klestu 1,40 2,29 2,43 4,20 10,32 Výsek dřevin 1,97 2,63 2,12 4,06 10,78 Chem. příprava pro obnovu lesa 0,69 0,79 2,08 0,97 4,53 Ochr. proti buření. chem. 0,18 1,59 3,36 2,81 7,94 Ochr. proti letnímu okusu 1,49 2,06 2,73 3,31 9,59 Ochr.proti klikorohu 0,81 0,71 1,86 3,87 7,25 Ochr. proti buřeni mech. - ožínání 1,33 1,10 3,00 7,47 12,90 repelenty okus - podzim 3,00 4,99 4,74 4,70 17,43 Těžba obnovní a nahodilá v m3 b.k. 982, , , , ,88 Oplocování kultur bm Těžba výchov. do 40-ti let v ha 9,78 8,61 6,55 24,94 Těžba předmýtní úmyslná do 40-ti let v m 3 b.k. Těžba předmýtní nahodilá do 40-ti let v m3 b.k ,00 140,20 140,20 * údaje za rok 2006 nebyly v době zpracování materiálu kompletní, uzavřena byla pouze výchova mladých porostů (prořezávky a probírky do 40-ti let)

12 C. NÁVRH ŘEŠENÍ Koncepce návrhu na lepší využití městského lesa z hlediska rekreačního vychází z požadavků vlastníka lesa (město Říčany), které jsou zakotveny v předmětu smlouvy na zpracování tohoto generelu. Dále se vycházelo z podrobného terénního průzkumu při zpracování Lesního hospodářského plánu i z venkovního šetření prováděného nyní, se zaměřením na rekreační funkci lesa. Využito bylo mnoholeté zkušenosti zpracovatelů s obdobným řešením příměstských lesů. Navrženy jsou úpravy týkající se cest, rekreačního vybavení, biologických opatření, optimalizace hospodaření v těchto lesích.doporučeno je zařazení okolních, navazujících lesů do kategorie rekreační. Ve výkresové části dokumentace jsou zkratkovitě podchyceny hlavní navržené úpravy, situačně umístěné. V textu je záměr podrobněji popsán. Detailnější rozpracování těchto návrhů bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. C1. Komunikační síť Po podrobném venkovním šetření je hodnoceno stávající množství a rozvržení cest jako dostačující. Pouze u několika pěšin doporučujeme jejich obnovu rekonstrukcí, zlegalizování a upozornění na možnost jejich využití k dalšímu propojení okruhů. Na několika místech je nutná oprava povrchu komunikací i celková rekonstrukce určitých úseků cest. Jedná se o cesty, jejichž povrch je rozbahněný, jsou zde výtluky a vyjeté hluboké koleje. Pro pěší turistiku i cyklosport se stávají nepřijatelnými. Dochází k obcházení těchto míst dále do porostu a tím vznikají nežádoucí souběhy cest. Hlavní komunikace jsou ve výkrese označeny malými písmeny, u navazujících vedlejších pěšin je přidán číselný index.

13 Navržené opravy povrchů cest, obnovení tras komunikací : 1) oprava povrchu cesty a - cyklotrasa (0021) v úseku od bývalé hájovny ke křižovatce s cestou d (Malá Olivovna). Cesta je velmi frekventovaná,využívaná jako svozová cesta. Vyježděné koleje jsou na několika místech zahozeny hrubým kamenivem. Celková délka m. 2) úsek a1 - od bývalé hájovny Světice až k asfaltové komunikaci podél RD. Cesta je místy rozježděná,je zde potřeba lokální oprava povrchu celková délka 300m. Oprava cesty je nezbytná i v následující části cyklotrasy, až k rekonstruovanému železničnímu podjezdu (70 m). Tento úsek však již není lesní půdou. 3) cesta c - většina trasy vede přes státní lesy, severní část značně rozježděnánutná oprava (v délce 150 m - LČR) 4) cesta d -cyklotrasa (0024), hojně navštěvovaná turistická trasa, podél vede plynovod. Ve střední části svažitá směrem k jezírku. Ronové rýhy - nutná oprava s protierozivním opatřením (příčné odvodňovací žlábky) v délce min. 130 m. Celková délka cesty je m. Na jižním konci při výjezdu na silnici k Tehovu pod komunikací je trubní propustek v havarijním stavu. Je součástí komunikace a je nezbytná jeho oprava. 5) úsek d1 - propojení s a - vytvoření malého okruhu poblíž dětské léčebny (Olivovna). Oprava vyjetých kolejí délka 600 m. 6) cesta e - cyklotrasa (0031) a část naučné stezky v údolí Rokytky. Podél cesty jsou bývalé lomy, které doporučujeme vyčistit, odstranit nežádoucí nálety. Celá trasa vede přes státní lesy. 7) cesta f - cyklotrasa (0021), část naučné stezky, část turistické trasy v údolí Rokytky. V místě křížení s cestou g vede část cesty mezi svažitým terénem lesa a meandrujícím břehem Rokytky. Břeh je zde podemílán a konstrukce cesty je tak ohrožena. Zpevnění břehu je záležitostí vlastníka toku (povodí Vltavy). Navrhujeme převést tento úsek cyklotrasy na druhou stranu Rokytky a vytvořit tak novou cestu f2 délka 180 m. Jeden můstek přes vodní tok zde je, lávka, kterou se převede cesta zpět do původní trasy, bude vybudována.

14 U fotbalového hřiště je úsek z panelů (f1) délky 110 m. Panelová cesta je v lesním prostředí nepatřičná a pro pěší chůzi je nevhodná. Doporučujeme ji odstranit a nahradit přírodním povrchem. 8) cesta g - turistická trasa, směřuje do Strašína, částečně vede přes státní lesy. je v celkem dobrém stavu. Navrhujeme vytvoření cesty g1 vedoucí od koupaliště Jureček k Sokolvně (zaústění na trasu g ). Délka 200 m. Zkratka bude v létě hodně využívána, částečně však vede přes lesní pozemek, jehož vlastníkem je TV Sokol (délka 150 m). 9) g2 - stávající cesta odbočuje z cesty g na můstek u tenisového kurtu. Doporučujeme využít svažitého terénu (sklon 20 %) a rozšířit cestu pro zimní sáňkování- uvolnění porostu. Sáňkařská dráha - délka 80 m (popis v oddíle C2.) 10) h - cesta vede souběžně s Černokosteleckou ulicí. Na tuto cestu je napojení ze všech kolmých uliček mezi rodinnými domky. Vzhledem k tomu, že vede v těsné blízkosti zástavby, umožňuje pěší přesun z centra na okraj města v příjemném lesním prostředí a nikoliv frekventovanou Černokosteleckou ulicí. Na cestě jsou vyjeté hluboké koleje, místy výtluky, rozbahněno. Doporučujeme opravu povrchu cesty. Délka 680 m. Vhodné by bylo prodloužení této cesty i přes pozemky LČR (cesta h2 ). Napojením na cestu h3 vznikají další možnosti na propojení procházkových okruhů. 11) h1 zarostlá travnatá pěšina, která je přímou spojnicí mezi Černokosteleckou a turistickou trasou ( f ). Předpokladem je vytvoření lávky přes Rokytku. Umožní se tím přístup do lesů na druhém břehu potoka. Navrženo je rozšíření cesty a úprava povrchu. Délka 420 m. 12) i cesta na pozemku lesa hospodářského. Vstup z ulice Letní, napojení na pěšiny v rekreačním lese na severu území (napojení na i1, i2 ). Je zde další přístup do lesa - přímá návaznost z ulice se zástavbou. Křižovatka těchto cest je zcela rozježděna vzhledem k současnému vyvážení vytěženého dřeva. Nezbytná je kompletní oprava v rozsahu min. 120 m na lesním pozemku. Pořadí rekonstruovaných cest se musí přizpůsobit jejich hospodářskému využívání. Proto je nutno záměr na opravu cesty konzultovat s odborným lesním hospodářem.

15 Navržený způsob rekonstrukce zemních cest : 1) Kompletní rekonstrukce pojízdných cest pro opravu povrchu hlavních cest ( a, d ) doporučujeme technologii obnovy metodou recyklace. Jedná se o poměrně novou metodu, která využívá stávající materiál původní cesty, který se nikam neodváží, čímž se snižují investice za dopravu a uložení na skládku. Veškerý materiál z povrchu cest se rozdrtí, promíchá a zhutní. Jde tedy o typickou recyklaci původního materiálu. V případě potřeby je možno doplnit směs o čistý stavební odpad z okolí (zdivo, střešní tašky,suť). Tento odpad se speciálním předrcovačem rozdrtí a promísí se starou povrchovou vrstvou až do hloubky 20cm. Dle potřeby se přidá pojivo. Spodní nosná vrstva zůstává zachována, vrchní vrstva se přeprofiluje a posléze zhutní do hloubky 40 cm. 2) Oprava cest pro pěší zavezení výtluků a vyjetých kolejí štěrkem drobnější frakce + lomová výsevka se zaválcováním 3) Vytvoření nové cesty (f2, g1, h1, ) - rozrušení stávajícího povrchu, úprava pláně, navezení štěrkodrtě, zaválcování hlinitopísčité vrstvy. Souhrnný přehled rekonstruovaných cest : úkon označení cesty přibližná délka Kompletní rekonstrukce cesty a, d m Oprava povrchu cesty a1 (částečně) m d1, h (oprava v celé trase) i -i1-i2 (křižovatka cest) f1(výměna panelů) Vytvoření nové cesty f2, g1, h1 950 m

16 FOTODOKUMENTACE (foceno listopad 2006) obr. 1 - cesta a1 - cyklotrasa 0021, Mikešova cesta obr. 2 - pokračování cesty a1 - cyklotrasa u železničního podjezdu

17 obr. 3 - cesta b - turistická trasa, naučná stezka - místo pro umístění altánu obr. 4 - cesta d - u silnice k Tehovu- havarijní stav trubního propustku

18 obr. 5 - cesta d - svažitá cesta k jezírku obr. 6 - křižovatka cest a a d - u Malé Olivovny

19 obr. 7 - křižovatka cest i a i1 - těžba v SZ.části území obr. 8 - cesta h - vyjeté koleje v cestě navržené k opravě

20 obr. 9 - cesta f (cyklotrasa 0021) s podemletým břehem Rokytky obr cesta f 1 (cyklotrasa 0021) panely podél fotbalového hřiště

21 Doplňující stavby : Lávky přes Rokytku v návaznosti na rekonstrukci cest směřujících přes vodoteč (h1, h3, f2) je nutné vybudovat celkem 3 lávky. Vzhledem k nevysokému břehu vodoteče je možno budovat lávky bez zábradlí. Nosným prvkem bude kulatina, na které budou přibity půlkuláče. Lávka či pochůzí prkenný rošt je třeba na naučné stezce ( c1 - pozemek státních lesů),v místě vedoucí přes koryto s bezejmennou vodotečí. Trubní propustky pod komunikací - nutná oprava propustku je na konci cesty d (k Tehovu), kde současný propustek je zcela v havarijním stavu. C2. Návrh rekreačního vybavení 1. Lavičky -osazení laviček u hlavních procházkových cest a v místě odpočinkových ploch. Celkem 36 ks laviček. Navrhujeme lavičky z prken na monolitických prefabrikátech s opěradly, pevně zabudované. U sportovních zařízení postačí lavice přírodní - půlkuláč na špalcích. 2. Sestava lavice se stolkem - na odpočinkových plochách, pro možnost piknikových svačin. 3. Altán - přístřešek proti nepohodě, cíl procházkové trasy. Celkem je navrženo 5 ks, z toho jsou 2 altány umístěny u turistické trasy na pozemku státních lesů. Bude se jednat o jednoduché dřevěné stavby šestihraného půdorysu, či obdélníku, o průměru cca 3-4m. Altán bude vybaven stolkem a lavicemi po obvodu opláštění. 4. Dětské hrací prvky budou soustředěny celkem na třech místech, v blízkosti mateřské školky, dětské ozdravovny a v místě, kde již dětské hřiště bylo(v současné době je zde nefunkční kolotoč).

22 Typy hracích prvků : houpačky, průlezky, kladiny, šplhací stěny. Prvky budou projektovány dle finančních možností investora. Umístit je možno dražší, avšak velmi kvalitní sestavy, odolné vůči vandalismu. Nebo jednoduchá zařízení z půlkuláčů a špalků. Dodavatelem však musí být vždy firma splňující bezpečnostní normy. 5. Sportovní zařízení pro starší děti i dospělé - hrazdy, žebřiny, šplhací tyče, prvky na posilování. Toto vybavení je navrženo do dvou míst (ve výkrese označených SP), je vak možno je umístit i na volné ploše s proředěným porostem. Hlavním matriálem bude opět opracované dřevo, stojny budou ukotveny v betonových patkách. 6. Sáňkařská dráha - v SZ.části řešeného území, podél cesty g2. Využito je příhodného terénu a tradice sáňkování v tomto místě. Navrhujeme rozšíření plochy podél cesty na šířku cca 5-10 m, v délce cca 80 m. Na ploše bude instalován zatravňovací rošt z recyklovaných plastů - Recyfix. Mimo zimní sezonu bude pás zarostlý travou, rošt na kritických místech zpevní svah a zabrání devastaci zejména při odtávání sněhu. Na konci sáňkařské dráhy bude vytvořen bezpečnostní terénní val. 7. Odpadkové koše - doporučujeme umístit u altánů, odpočinkových míst a hracích hřišť. Tato zařízení jsou dostupná pro vjezd multikárou, takže je možné zajistit jejich údržbu. Celkem navrhujeme zabudování 10 ti kusů košů z přírodního materiálu, s vrchním zastřešením.

23 C3. Ostatní opatření C3.1. Plochy s proředěným porostem Navrženy jsou celkem 3 plochy, kde dojde k uvolnění porostu. V prostoru cca 30 x 50 m budou ponechány jen kosterní dřeviny, zbylý prostor bude tvořit palouk (paseka). Na vytypovaných místech bude založena trávníková plocha lučního typu. Tyto plochy budou využívány k odpočinku, hrám i k různým sportovním akcím. Jsou proto situovány v blízkosti procházkové cesty ( a ). Doplněny budou lavičkami, případně sestavou lavice a stolek. Vzhledem k celkovému prosvětlení plochy bude zde možno na okraji doplnit skupiny kvetoucích a vonných keřů. Dále bude stávající skladba porostu obohacena o několik zajímavějších druhů stromů parkového charakteru (barevné variety druhu, převislé formy apod.) U těchto dřevin budou instalovány tabulky s jejich názvy. Zároveň budou tyto plochy plnit funkci dendrologicko naučnou. C3.2. Vstupy do lesa Ve výkresové části dokumentace jsou vyznačeny veškeré používané vstupy na lesní pozemky. Jsou vždy v místě logického napojení z okolních komunikací a z ulic v navazující obytné zástavbě. Pouze ulice kolmé na Černokosteleckou (mezi komplexem rodinných domků), směřující k lesnímu pozemku, nejsou příliš využívány. Důvodem je absence propojujících cest. Napojení bude řešeno po výstavbě plánované kanalizační stoky. U hlavních vstupů z komunikací na cyklotrasy a turistické cesty by měly být odstavné plochy pro dočasné parkování aut. V jižní části řešeného území, u vstupu na cestu a a d je možnost stání 2-3 aut na pozemku státních lesů, nejedná se však o vyhrazené parkovitě. Oficiální parkoviště je u koupaliště JUREČEK. Pro vstup na lesní pozemky ze SZ.strany je tedy dostačující. Doporučujeme vybudování odstavné plochy v centrální části, v místě maximálního využívání nástupů na rekreační trasy a to u dětské léčebny Olivovna (vstup na cestu d3 a d4, zároveň i na cestu a a d ). Navrhujeme využití

24 pozemku vedeného jako ostatní pozemek (č.901), tento není součástí lesního půdního fondu. Plocha není plně využitá, proto zde navrhujeme jednoduché zpevnění plochy zaválcovaným štěrkopískem. Plocha bude označena jako dočasné stání pro návštěvníky lesa. Zejména bude sloužit pro osoby s omezenou pohyblivostí a návštěvníky lesa (cyklotras) přijíždějící ze vzdálenějších míst. Na odstavné ploše budou rezervována 2-3 místa pro invalidy. Zábrany znemožňující vjezd na lesní cesty již na několika místech jsou. Jejich zamykání však funguje jen u vjezdu na cestu a. Doporučujeme tudíž u stávajících závor dodat zámky a u ostatních vjezdů nové závory instalovat. Zabrání se tak nežádoucímu vjezdu vozidel, zejména za účelem nelegální těžby dřeva, zcizování dřeva na skládce i vánočních stromků ve velkém. V místě, kde vedle závory je volný prostor, a dochází k objíždění závor, je nutno vyhloubit příkop a současně vytvořit zábrany ve formě navezení velkých balvanů popř. položením velkých sukatých kmenů. Celkem bude dodáno dalších 12 ks závor. Klíče od zámků budou u odborného lesního hospodáře, na požární stanici a na stanici záchranné služby. U hlavních vstupů do lesa dále navrhujeme umístění orientační tabule s plánkem všech tras a pěšin a s pokyny o chování návštěvníků lesa. C3.3. Biologické úpravy 1. Vodohospodářské úpravy - zachování všech drobných vodotečí v prostoru lesa, čištění koryt, aby nedocházelo k jejich zarůstání. Zároveň zamezení rozbahnění cest vlivem zahlcení koryta toku. V mokřadních plochách vytváření tůní pro obojživelníky a napajedla pro ptactvo. Obnova studánek. Každá vodní plocha udržovaná ve správném režimu je vždy přínosem i pro rekreační lokalitu.

25 2. Regulace náletových dřevin v porostech je nutno zabránit expanzivnímu šíření nevhodných, plevelných náletů. Na skalním masivu v SZ.části lesa je nutno regulovat akátové porosty. 3. Průhledy - odstranění vytypovaných dřevin s cílem vytvoření zajímavých průhledů do okolí. V místě pěkných výhledů budou instalovány lavičky. 4. Výsadba okrasných dřevin v rekreačním lese doporučujeme na vhodných místech vysadit v omezené míře okrasné dřeviny tvarově i barevně odlišné od stávajících porostů. Zejména vhodná je výsadba kvetoucích, vonných keřů v blízkosti cest.

26 C4. Hospodaření v lesích C4.1 Optimalizace provádění hospodářských úkolů v lesních porostech Vzhledem k charakteru říčanských příměstských lesů je běžná hospodářská činnost omezována již zvýšeným rekreačním využitím celého území. Uplatňování rekreační funkce lesů má nájemce zakotveno také v nájemní smlouvě. Proto je správná snaha realizovat většinu těžební činnosti v zimním období, kdy není les tak intenzivně využíván. Přesto nemůže dojít k naprostému vyloučení hospodářské činnosti v jarním, letním či podzimním období a to z těchto důvodů: 1) Zpracovat dřevní hmotu kalamitní např. po živelné katastrofě nebo napadenou hmyzími škůdci ukládá vlastníku (správci) lesa např. vyhl. Ministerstva zemědělství č.101/1996 Sb. ze dne 28. března 1996 popř. toto může nařídit orgán státní správy lesů. 2) Vzhledem k výraznému zastoupení smrku bude i nadále prováděno odstraňování napadených či poškozených jedinců v průběhu celého roku. 3) Zvýšená návštěvnost lesa a důraz na zvýšenou rekreační funkci neumožňuje provádět preventivní těžbu v dostatečně širokém okruhu kůrovcem napadených jedinců a nejsou vzácné případy, kdy je nutné v jedné lokalitě provádět asanační těžbu vícekrát v průběhu roku. 4) Část prací je vhodné případně jedině možné provádět pouze ve vegetačním období popř. v době kdy je rozmrzlá půda. Zalesňování, mechanizovaná ochrana sazenic, prořezávky, opravy cest apod. Dříví, sazenice a ostatní materiál pro činnosti vykonávané v lese je nutné dopravovat po komunikacích jež se nazývají lesní. Tyto lesní komunikace vznikly prvotně pro zpřístupnění lesa k jeho řádnému obhospodařování. Se změnou priorit ve využití lesa a zdůraznění funkce rekreační nemůže proto skokově dojít k zamezení pohybu mechanismů (traktorů, aut) a lidí spojených s obhospodařováním lesa. Aby les zůstal ve stávajícím stavu zachován popř. se dále jeho rekreační funkce prohlubovaly, bude i v budoucnu nutný pohyb techniky po lesních komunikacích.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV Středočeský kraj A.D.O. Praha červenec 2010 SEZNAM PŘÍLOH Textová část - viz. str. 3 Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres 1:5000 C. Výkres veřejně

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC RADVANICE POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV ODBOR ROZVOJE MĚSTA A MAJETKU MĚSTA ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Září 2014 Zadavatel

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice Oznámení záměru Zaměstnanecké parkoviště areál pivovaru Velké Popovice podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Objednatel: Plzeňský Prazdroj a.s. U Prazdroje 7,

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Oznámení - Odstranění stavby GOLF PARK PODBOŘÁNKY F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE... 43 H. PŘÍLOHA... 44 OBRAZOVÁ ČÁST PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Oznámení - Odstranění stavby GOLF PARK PODBOŘÁNKY F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE... 43 H. PŘÍLOHA... 44 OBRAZOVÁ ČÁST PŘÍLOHOVÁ ČÁST OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 4 1. Obchodní firma... 4 2. IČ...... 4 3. Sídlo... 4 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele... 4 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 4 I. Základní údaje...

Více