Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa Chránné krajinné oblasti Blanský les Vyšný 59, eský Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa Chránné krajinné oblasti Blanský les Vyšný 59, 381 01 eský Krumlov"

Transkript

1 Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa Chránné krajinné oblasti Blanský les Vyšný 59, eský Krumlov Rozbory Chránné krajinné oblasti Blanský les k P Í L O H Y

2

3 Píloha. 1 Zizovací výnos CHKO Blanský les 197/1989 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury eské socialistické republiky ze dne 8. prosince 1989 o zízení chránné krajinné oblasti Blanský les Ministerstvo kultury eské socialistické republiky stanoví v dohod se zúastnnými ústedními orgány státní správy podle 8 odst. 2 zákona. 40/1956 Sb., o státní ochran pírody (dále jen "zákon"): 1 Úvodní ustanovení Území vymezené v píloze 1 této vyhlášky se prohlašuje za chránnou krajinnou oblast Blanský les (dále jen "oblast"). 2 Poslání oblasti (1) Posláním oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znak a vytvoení a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejich pírodních zdroj. (2) K typickým znakm oblasti náleží zejména její povrchové utváení vetn vodních ploch a tok, její vegetaní kryt a voln žijící živoišstvo, rozvržení a využití lesního a zemdlského pdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístní a urbanistická skladba sídliš a místní zástavba lidového rázu. 3 lenní oblasti do zón (1) Metody a zpsoby ochrany a využívání krajiny a jejich pírodních zdroj jsou diferencovány podle rozdlení oblasti do tech zón vymezených s ohledem na pírodní hodnoty. 1) (2) Vymezení jednotlivých zón je stanoveno v map, která tvoí pílohu 2 této vyhlášky. Obrázek PCX 4 Orgány a organizace, které psobí na území oblasti, jakož i obané, kteí mají v oblasti pobyt nebo se v ní nacházejí, jsou povinni chránit její pírodu a pírodní hodnoty a dodržovat urené podmínky ochrany oblasti (1) Na celém území je zakázáno: a) niit pírodu nebo ji poškozovat, 5 b) ukládat odpadky nebo odpady mimo místa k tomu urená, c) táboit, parkovat s motorovými vozidly a obytnými pívsy a rozdlávat ohn mimo vyhrazená místa, d) provádt horolezeckou innost nebo výcvik vysokohorské turistiky mimo místa vyhrazená ministerstvem kultury SR (dále jen "ministerstvo"), e) pi výkonu práva myslivosti používat otrávených návnad. (2) V zón I a II je zakázáno zavádt nepvodní druhy rostlin a živoich. (3) Jen po projednání s píslušným okresním orgánem státní ochrany pírody lze na území oblasti: a) poádat veejné, sportovní nebo jiné hromadné akce mimo intravilány obcí, b) rozšiovat a upravovat sí turistických cest,

4 c) stanovit plány chovu a lovu zve, jakostních tíd honiteb, únosných stav zve s výjimkou vybraných honiteb ministerstva lesního a vodního hospodáství a devozpracujícího prmyslu SR a podmínky rybniního hospodáství. 6 ízení územního rozvoje a stavební innost (1) Územní rozvoj v oblasti je ízen na základ schválené územn plánovací dokumentace, zejména územního plánu velkého územního celku. Územní plán velkého územního celku vymezuje ve smrnici pro uspoádání území odstupovanou intenzitu ochrany pírody v jednotlivých zónách podle oborového dokumentu. 2) (2) Investoi a projektanti staveb na území oblasti musí dbát toho, aby architektonická ešení nových staveb nebo zmn staveb navazovalo na charakter oblasti z hlediska estetického i ekologického zalenní staveb do krajiny. (3) Pi zpracování návrh na umístní staveb pro prmysl, zemdlství, lesní hospodáství, skladování, tžební práce, staveb pro dopravu, rozvod energií, vodní hospodáství, rekreaních a sportovních zaízení a pro stanovení dobývacích prostor jsou organizace povinny navrhnout a zdvodnit takové ešení, které je z hlediska pírody v oblasti celospoleensky nejvýhodnjší. Vyhodnocují pitom pedpokládané zásahy na území oblasti ve vztahu k poslání a k pedpokládaným následkm pro pírodní a krajinné hodnoty oblasti, a to ve srovnání s jiným možným ešením. (4) V zón I je zakázáno umísování a povolování nových staveb a zmny ve využití území. 3) území. (5) V zón II je zakázáno umisování staveb a zmny ve využití území mimo zastavná (6) V zón III je nutné stavební innosti sladit s posláním a zájmy oblasti. 4) 7 Geologické práce a využití nerostného bohatství (1) Geologické práce, hornická innost a innost provádná hornickým zpsobem v oblasti se provádí podle zvláštních pedpis 5) tak, aby racionální využívání nerostného bohatství bylo v souladu s posláním oblasti a podmínkami ochrany stanovenými touto vyhláškou. (2) Geologické práce v oblasti nesmí narušit ve vtší míe vegetaní kryt a pdní pokryv, zejména nesmí být zasahováno do cenných lesních porost a do biotop chránných a ohrožených druh rostlin a živoich. (3) Hornická innost provádná hornickým zpsobem v oblasti nesmí narušit typický reliéf krajiny, její vodní režim a geomorfologické útvary a ve vtší míe ani ostatní živé a neživé složky pírody. 8 Lesní hospodáství (1) Lesní hospodáství v oblasti se provádí podle lesních hospodáských plán zpracovaných v souladu s posláním oblasti, piemž se pihlíží k rozdílnému využití jednotlivých zón. (2) Lesní porosty v zón I a vybrané porosty v zón II a III lze vyhlásit za lesy zvláštního urení, 6) pokud svým charakterem nesplují kritéria pro vyhlášení za lesy ochranné. V tchto prostorech se hospodaí podle schváleného lesního hospodáského plánu v samostatných hospodáských souborech zpsobem maloplošn paseným nebo výbrným, piemž se v zájmu ochrany genofondu prodlužuje doba obmýtní a délka obnovní doby. Pi obnov tchto prostor je nutno zajistit pirozenou skladbu devin a využívání pirozené obnovy lesa. (3) V zón I je zakázáno používat pesticidy, prmyslová hnojiva a skladovat chemické pípravky jakéhokoliv druhu s výjimkou mimoádných okolností a nepedvídaných škod v lesích, kdy je nutno init potebná opatení. 7) (4) V zón II a III, mimo lesy vyhlášené za lesy zvláštního urení nebo za lesy ochranné, se hospodaí podle schválených hospodáských plán, pi jejichž zpracování se zohledují požadavky státní ochrany pírody. (5) O výjimkách podle 6 odst. 5 a 6 pro stavbu lesních cest rozhoduje ministerstvo souhrnn na základ Generelu lesní dopravní sít. Generel lesní dopravní sít, který tvoí souást lesního hospodáského plánu, nelze bez udlení výjimky schválit. 8) 9

5 Zemdlské hospodaení, myslivost a rybáství (1) Zemdlské hospodaení v oblasti se provádí v rámci právních pedpis pro ochranu zemdlského pdního fondu a o rostlinné a živoišné výrob tak, aby byly zachovány zásady stanovené touto vyhláškou a zajištna ekologicky optimalizovaná úrove zemdlské výroby. (2) V zón I je a) pi zemdlském hospodaení zakázáno1 mnit souasné skladby a plochy kultur, 2 mnit stávající vodní režim, 3 hnojit prmyslovými hnojivy, aplikovat kejdu, silážní šávy a ostatní tekuté odpady, 4 používat pesticidy 5 odstraovat stromy a kee rostoucí mimo les; b) pi výkonu práva myslivosti zakázáno zavádní intenzivních chov zve. (3) V zón II je a) pi zemdlském hospodaení nutno vycházet z tchto zásad:1 velikost pozemkových blok pizpsobit konkrétním podmínkám z hlediska ohrožení erozí, 2 navrhovat a budovat stavby zemdlské výroby pouze v zastavném území sídel, v pípad živoišné výroby navrhovat a budovat stavby odpovídající živnosti území, pírodním a ekologickým podmínkám.stavby musí být zalenny do prostedí vhodným architektonickým a objemovým ešením i esteticky psobící zelení, 3 udržovat ekologicky únosný písun živin, zejména dusíku, 4 omezovat úpravy vodního režimu s ohledem na ekologické zájmy oblasti, 5 chránit stromy a kee rostoucí mimo les s výjimkou náletových porost na plochách zemdlských pd, b) pi výkonu práva myslivosti zakázáno zavádní intenzivních chov zve. (4) V zón III a) lze zemdlsky hospodait pi dodržování tchto zásad:1 vytváet pozemkové bloky s pihlédnutím ke konfiguraci terénu a s ohledem na ochranu zemdlského pdního fondu proti erozi, zachovávat a udržovat, pípadn obnovovat ochranná protierozní opatení (nap. terasy, vtrolamy, behové porosty apod.), 2 navrhovat a budovat stavby pro živoišnou výrobu kapacitn odpovídající úživnosti území, pírodním a ekonomickým podmínkám, pitom preferovat ustájení na podestýlce, 3 udržovat ekologicky únosný režim písunu živin, zejména dusíku, 4 používat pesticid jen v pípadech hrozícího nebezpeí pemnožení škdc a kalamit a nikoliv jako náhradu za vhodnjší ekologické postupy, 5 zabezpeovat ochranu strom a ke rostoucích mimo les, pitom za stromy výjimen pokácené (mimo náletové porosty na zemdlské pd) je žádoucí zajistit úelnou náhradní výstavbu, b) výkon práva myslivosti není omezen. 10 Výzkum v oblasti V zón I mže provádt nebo organizovat výzkum pouze Státní ústav památkové pée a ochrany pírody a výzkumné ústavy lesnické a ústavy pro hospodáskou úpravu les, které jsou však povinny zapoetí výzkumu pedem oznámit Státnímu ústavu památkové pée a ochrany pírody a po ukonení výzkumu mu pedat zprávu o jeho výsledcích. 11 Správa oblasti Odbornou správu oblasti zajišuje Krajské stedisko státní památkové pée a ochrany pírody spravované Jihoeským krajským národním výborem v eských Budjovicích, který v dohod s ministerstvem iní organizaní opatení k zajištní odborné správy oblasti. 12 Závrená ustanovení (1) Pedpisy, které upravují jiné zpsoby ochrany území nebo objekt nacházejících se uvnit oblasti, zstávají nedoteny. 9) (2) Ložiska nerostných surovin lze tžit v oblasti v rámci dobývacích prostor stanovených ped úinnosti této vyhlášky podle stávajících pedpis. 5) (3) Na sídelní útvary, jejichž zastavným územím prochází hranice oblasti, se hledí, jakoby celé ležely v oblasti s výjimkou intravilánu msta eský Krumlov. (4) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v oblasti nejsou jejím zízením doteny. (5) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti a její rozlenní do zón, jsou uloženy u ministerstva, u Státního ústavu památkové pée a ochrany pírody v Praze, u Jihoeského krajského národního výboru v eských Budjovicích, u Krajského stediska státní památkové pée

6 a ochrany pírody v eských Budjovicích, u okresních národních výbor v eských Budjovicích, v eském Krumlov a v Prachaticích. (6) Výjimku z ustanovení 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 4 a 5, 7, 8, 9 odst. 2 a odst. 3 písm. b) a 10 této vyhlášky mže udlit ministerstvo. 8) (7) Na státní pírodní rezervace a chránné pírodní výtvory vyhlášené na území oblasti podle zákona se tato vyhláška nevztahuje. (8) Doteným orgánem státní ochrany pírody je pi ízeních podle zvláštních pedpis 10) píslušný okresní orgán státní ochrany pírody. 13 Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem 1. ledna Ministr: Prof.PhDr.Lukeš DrSc.v.r. Píl.1 vyhlášky. 197/1989 Sb. Popis hranice oblasti Blanský les 1 Hranice oblasti Blanský les je vedena po veejných komunikacích nebo jiných zetelných a v terénu i v mapách identifikovatelných liniích. 2 Prbh hranice je následující: Z obce Chvalšiny po silnici smrem severozápadním kolem Stemil do Smde, odtud po cest pes Smdeek a Tešový Újezdec do Votic, dále po silnici smrem severním na kižovatku na silnici Lhenice - Záboí. Od kižovatky smrem východním kolem Dobic do Lipanovic, Holašovic, Jankova, akovce, Kvítkovic a Habí. Z Habí po cest kolem samoty Vobr a dále do Slave, odtud po silnici jižním smrem k silnici eské Budjovice - Kemže. Zde pechází hranice oblasti na hranice okresu, která je zárove katastrální hranicí mezi k.ú. Vrábe a k.ú. Kemže a pibližn sleduje tok potoka Nmá Struha k Vltav.Stedem eišt Vltavy proti proudu prochází hranice do obce Rájov, kde pechází na silniní most pes Vltavu a po silnici. 159 vede k železniní zastávce Domoradice. Zde pechází tra a po trati smrem jihozápadním vede k silninímu nadjezdu u Dobrkovic, odtud po silnici do Chvalšin. Rozloha oblasti iní ha. Obrázek PCX Píl.2 MAPKA CHRÁNNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BLANSKÝ LES 1) Vymezení zón vychází z oborového dokumentu zpracovaného podle metodického návodu pro zpracování územn plánovací dokumentace velkoplošných chránných území vydaného spolen ministerstvem kultury SR.j. 6681/80-VI/2 a ministerstvem výstavby a techniky SR.j. 5715/264/31/81 - prosinec ) Metodický návod pro zpracování územn plánovací dokumentace velkoplošných chránných území vydaný spolen ministerstvem kultury.j. 6681/80-VI/2 a ministerstvem výstavby a techniky SR.j. 5715/264/31/81 - prosinec ) 126 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. 4) 126 zákona. 50/1976 Sb. 5) Zákon. 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon). Zákon NR. 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a státní báské správ. Zákon NR. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o eském geologickém úadu. 6) 1 odst. 2 písm. d) vyhlášky. 13/1978 Sb., o kategorizaci les, zpsobech hospodaení a lesním hospodáském plánování. 7) 21 zákona NR. 96/1977 Sb., o hospodaení v lesích a státní správ lesního hospodáství. 8) 11 odst. 2 zákona. 40/1956 Sb., o státní ochran pírody, ve znní pozdjších pedpis. 9) Nap. zákon. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon NR. 20/1987 Sb., o státní památkové péi. 10) Nap. zákon. 50/1976 Sb., zákon. 138/1973 Sb.

7 Píloha. 2 Seznam obcí (19), sídel (50) a katastrálních území (40) zasahujících do CHKO Blanský les. Obec s rozšíenou psobností Obec Katastrální území eský Krumlov eské Budjovice Brloh (sídla Brloh, Janské Údolí, Jaronín, Kováov, Kuklov, Rojšín, Rychtáov, Sedm Chalup) eský Krumlov (sídla eský Krumlov, Domoradice, Vyšný) Holubov (sídla Holubov, Krásetín, Tísov) Chvalšiny (sídla Chvalšiny, Borová, Borovští Uhlíi, ervený Dvr, Hejdlov) Kájov (obec mimo CHKO, sídla Kenov, Lazec) Kemže (sídla Bohouškovice, Chlum, Chlumeek, Chmelná, Kemže, Lhotka, Louej, Mí, Stupná, Vinná) Nová Ves (sídla eské Chalupy, Nová Ves) Písená (sídla Písená) Srnín (sídla Srnín) Zlatá Koruna (sídla Plešovice, Zlatá Koruna) akov (obec mimo CHKO, sídla akovec) Lipí (obec i sídla mimo CHKO) Habí (sídla Habí) Kvítkovice (sídla Kvítkovice) Brloh pod Kletí Janské Údolí Janské Údolí - Kováov Jaronín Jaronín - Kuklov Rojšín eský Krumlov, ást Kladné - Dobrkovice, ást Písená - Domoradice, ást Vyšný Holubov Tísov Borová u Chvalšin Chvalšiny, ást Stemily, ást Kladné, ást Kenov u Kájova, ást Chlum u Kemže Kemže Nová Ves u Brloha Písená, ást Srnín Zlatá Koruna, ást Plešovice Rájov, ást akovec, ást Lipí, ást Habí u Lipí, ást Kvítkovice u Lipí, ást

8 Prachatice Vrábe (obec mimo CHKO, sídla Slave) Jankov (sídla Holašovice, Jankov) Záboí (obec mimo CHKO, sídla Dobice, Lipanovice) Ktiš (obec mimo CHKO, sídla Smde, Smdeek) Lhenice (obec mimo CHKO, sídla Horní Chrášany, Tešový Újezdec, Vodice) Slave, ást Holašovice, ást Jankov u eských Budjovic, ást Lipanovice, ást Záboí u eských Budjovic, ást Dobrokov, ást Smde, ást Dolní Chrášany, ást Horní Chrášany, ást Tešový Újezdec, ást Vodice u Lhenic, ást

9 Píloha. 3 Pedpis o zízení EVL Blanský les Naízení vlády. 132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Blanský les Kód lokality: CZ Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha lokality: 22240,7473 ha Navrhovaná kategorie zvlášt chránného území: CHKO/PP Typy pírodních stanoviš (symbol * oznauje prioritní typy pírodních stanoviš): Nížinné až horské vodní toky s vegetací svaz Ranunculion fluitantis a Callitricho- Batrachion Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) Polopirozené suché trávníky a facie kovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6210* - Polopirozené suché trávníky a facie kovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význaná nalezišt vstavaovitých - prioritní stanovišt Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých pdách (Molinion caeruleae) Extenzivní seené louky nížin až podhí (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svah Buiny asociace Luzulo-Fagetum Buiny asociace Asperulo-Fagetum Dubohabiny asociace Galio-Carpinetum 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 91I0* - Eurosibiské stepní doubravy Druhy (symbol * oznauje prioritní druhy): pástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *) vranka obecná (Cottus gobio) hoeek eský (Gentianella bohemica *) mihule potoní (Lampetra planeri) rys ostrovid (Lynx lynx) netopýr velký (Myotis myotis) vrko útlý (Vertigo angustior) Kraj: Jihoeský kraj Katastrální území: Borová u Chvalšin, Boršov nad Vltavou, Brloh pod Kletí, akovec, eský Krumlov, Dobrokov, Dolní Chrášany, Habí u Lipí, Holašovice, Holubov, Horní Chrášany, Chabiovice, Chlum u Kemže, Chvalšiny, Jankov u eských Budjovic, Janské Údolí, Janské Údolí-Kováov, Jaronín, Jaronín-Kuklov, Kamenný Újezd, Kladné, Kladné-Dobrkovice, Kemže, Kenov u Kájova, Kvítkovice u Lipí, Lipanovice, Lipí, Nová Ves u Brloha, Opalice, Plešovice, Písená, Písená- Domoradice, Rájov, Rájov-ernice, Rojšín, Slave, Smde, Srnín, Stemily, Štke, Tešový Újezdec, Tísov, Vodice u Lhenic, Vrábe, Vyšný, Záboí u eských Budjovic, Zahorice u Vrábe, Záluží nad Vltavou, Zlatá Koruna

10 Mapa lokality CZ : AOPK R; vytvoeno:

11 Píloha. 4 Charakteristika EVL Blanský les Kód lokality: CZ Rozloha: ha Navrhovaná kategorie ochrany: CHKO chránná krajinná oblast, PP pírodní památka Nadmoská výška: m n. m. Poloha: Rozsáhlé území severn od eského Krumlova. Zahrnuje celou CHKO Blanský les a navazující údolí eky Vltavy v úseku mezi eským Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. Ekotop: Geologie: Oblast je tvoena horninami moldanubika, pedevším prekambrického stáí a variskými hlubinnými vyvelinami. Granulitový masiv Blanského lesa je ploše uložená oka oválného tvaru tvoená pevážn slídnatým granulitem. V centrální ásti se vyskytují hadce, v okolí Kemže jsou terciérní zvtraliny s ložisky niklu. Jih a jihovýchod území je tvoen horninami tzv. pestré eskokrumlovské série mozaika krystalických vápenc, amfibolit, grafitických hornin a erlán. Severovýchodní okraj zasahuje do eskobudjovické pánve, která je v této ásti vyplnna miocénními sedimenty. Geomorfologie: Lokalita Blanský les patí do celku Šumavské podhí, podcelku Prachatická hornatina, která je tvoena územními okrsky Blanský les a Kemžská kotlina, okrajov do lokality zasahují Lhenická brázda na západ a Chvalšinská kotlina na jihozápad. Malá ást území na severozápad patí k podcelku Bavorovská vrchovina (okrsek Netolická pahorkatina). Reliéf: Masiv Blanského lesa je tvoen dvma výraznými hbety šumavského (SZ-JV) smru. Má charakter ploché hornatiny, nejvyšší nadmoské výšky dosahuje vrcholem Kleti (1084 m). etné tvary mezoreliéfu jsou dokladem intenzivního zvtrávání v periglaciálních podmínkách balvanité sut, kamenná moe, mrazové sruby, skalní vže. V centrální ásti oblasti se rozprostírá Kemžská kotlina. Její osu tvoí Kemžský potok vlévající se pod zíceninou hradu Díví Kámen do Vltavy. Údolí Vltavy a jejích boních pítok je velmi lenité, místy až kaonovitého rázu. Svahy mají rznou orientaci a sklon a dosahují výšky až 100 m. Vyskytují se zde rozsáhlé skalní útvary, suové svahy a vzácn i blokové sut. Nejnižším bodem území je Vltava nad Boršovem nad Vltavou (400 m n. m.). Pedologie: Pevládají kambizem, v nejvyšších polohách kambizemní podzoly, v údolích hydromorfní pdy. Na vápencích jsou vytvoeny kambizemní rendziny, na skalnatých svazích v údolí Vltavy a v okolí mrazových srub rankery a litozem. Podnebí: Prmrné roní teploty se v území pohybují zhruba od 7,5 do 5 C, jen na vrcholu Kleti jsou slab pod 5 C. Roní úhrn srážek na Kleti je pouze 720 mm a v Kemžské kotlin 560 mm. Celkov lze podnebí Blanského lesa charakterizovat jako relativn teplejší a sušší než by odpovídalo normálm v tchto nadmoských výškách. Je to zpsobeno zejména závtrnou polohou za šumavským hebenem. Krajinná charakteristika: Blanský les je dobe zachovaný krajinný celek s vyváženým pírodním prostedím bez vážnjších negativních vliv lidské innosti, s rozsáhlými plochami pírod blízkých lesních spoleenstev a pestrou mozaikou nelesních biotop v závislosti na pestrosti podloží. Biota: Lesy pokrývají pibližn 56 % území, podíl listná je 27 %. Nejvýznamnjší jsou smíšené podhorské kvtnaté a acidofilní buiny s roztroušeným až hojným výskytem jedle blokoré, místy s pímsí javor, lip, jilmu horského a smrku ztepilého. Pevažující jednotkou jsou kostavové buiny (asociace Festuco altissimae-fagetum), vzácnji se vyskytují kyelnicové buiny asociace Dentario enneaphylli- Fagetum (L5.1). Na chudších stanovištích rostou acidofilní bikové buiny asociace Luzulo-Fagetum, ve vrcholových partiích Kleti se zachovaly fragmenty smrkových buin (Calamagrostio villosae- Fagetum) - L5.4. V severozápadní ásti území a v údolí Vltavy je významný výskyt suových les svazu Tilio-Acerion (L4), zastoupených asociacemi Lunario-Aceretum, Mercuriali-Fraxinetum, Aceri- Carpinetum a Arunco-Aceretum. Ze vzácných druh suových les lze uvést nap. omj vlí mor (Aconitum lycoctonum), msínici vytrvalou (Lunaria rediviva) a kapradinu lalonatou (Polystichum aculeatum). V Kemžské kotlin rostou na hadcovém podloží typicky vyvinuté hadcové bory (Asplenio cuneifolii-pinetum) - L8.1, s charakteristickými rostlinnými druhy, nap. sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium) a hvozdíkem kartouzkem hadcovým (Dianthus carthusianorum subsp.

12 capillifrons). K plošn mén zastoupeným spoleenstvm patí doubravy (svaz Quercion petraeae, L6.4, L6.5), vyskytující se nad kolmými svahy Vltavy s jižní expozicí, drobné toky doprovází jasanovoolšové luhy (podsvaz Alnenion glutinoso-incanae nap. horní tok Kemžského potoka, L2.2A,B). V lenitém kaonu Vltavy se nachází krom pestré mozaiky lesních spoleenstev (buiny, doubravy, suové lesy, reliktní bory, jedliny) místy i skalní výchozy se štrbinovou vegetací silikátových a vápnitých skal a drolin (svaz Asplenion septentrionalis, S1.2 a svaz Potentillion caulescentis, S1.1) s taicí skalní Arduinovou (Aurinia saxatilis subsp. arduini), vzácný je výskyt kapradinky skalní (Woodsia ilvensis). Nelesní biotopy jsou reprezentovány pedevším mezofilními ovsíkovými loukami (svaz Arrhenatherion elatioris, T1.1), vlhkými pcháovými loukami (svaz Calthion palustris, T1.5) a spoleenstvem vysokobylinných tužebníkových lad (podsvaz Filipendulenion,T1.6). Na extensivn obhospodaovaných loukách jsou vyvinuty stídav vlhké bezkolencové louky (svaz Molinion caeruleae, T1.9). Po celém území jsou roztroušeny smilkové (svaz Violion caninae, T2.3) a acidofilní suché trávníky (svaz Koelerio-Phleion phleoidis, T3.5) chudých nebo málo produktivních pd na souasných pop. bývalých pastvinách nebo jednoron seených loukách. Významným typem nelesní vegetace koncentrované na vápencové vložky jsou širokolisté suché trávníky (svaz Bromion erecti, T3.4), nejvýraznji vyvinuté jsou v NPR Vyšenské kopce u eského Krumlova. Tento typ vegetace hostí velké množství svtlomilných, teplomilných, vápnomilných a hájových druh. Rostou zde napíklad hoec kížatý (Gentiana cruciata), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), ostice Micheliova (Carex michelii) a dominující blozáka vtevnatá (Anthericum ramosum). asto navazující vegetací jsou kovinná spoleenstva (svaz Berberidion, K3) s dominantní lískou obecnou (Corylus avellana) a hojnými dalšími druhy kovin trnkou obecnou (Prunus spinosa), dišálem obecným (Berberis vulgaris), brslenem evropským (Euonymus europaea), ešetlákem poistivým (Rhamnus cathartica) ad. V bylinném pate pevládají hájové druhy: ernýš hajní (Melampyrum nemorosum), váleka prapoitá (Brachypodium pinnatum), kopytník evropský (Asarum europaeum), jaterník podléška (Hepatica nobilis) atd. Vodní spoleenstva (svaz Batrachion fluitantis, V4A) s lakušníkem vodním (Batrachium aquatile) a stolístkem stídavokvtým (Myriophyllum alterniflorum) se nacházejí v eišti Vltavy. Na rybnících se vyskytují porosty okehk (svaz Lemnion minoris) a na jejich okrajích mokadní spoleenstva s porosty rákosin a vysokých ostic (svaz Phragmition communis, M1.1 a svaz Magnocaricion elatae, M1.7). Hoeek eský (Gentianella praecox subsp. bohemica) se vyskytuje na jediné lokalit, piléhající k severnímu kraji NPR Vyšenské kopce u obce Vyšný. V lokalit Blanský les bylo zaznamenáno pibližn 52 druh savc, 115 druh pták, 6 druh plaz, druh obojživelník, 19 druh ryb a kruhoústých. Naprostou vtšinu fauny pedstavují bezobratlí. Charakteristická je lesní fauna, pedevším pírod blízkých souvislých bukových lesních porost, ale i smíšených porost vyšších poloh, kde se vyskytují rys ostrovid (Lynx lynx), áp erný (Ciconia nigra), holub doupák (Columba oenas), jeábek lesní (Bonasia bonasia), sýc rousný (Aegolius funereus), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), velojed lesní (Pernis apivorus), datel erný (Dryopopus martius), lejsek malý (Ficedula parva). Z bezobratlých zde žije celá ada druh hmyzu, pavouk a mkkýš. Mimoádn pestrou faunu najdeme na výchozech vápenc, kde žijí nejcennjší stepní, xerofilní a xeromontánní spoleenstva živoich, pop. dealpinské druhy. Významné jsou druhy motýl jako nap. soumraník západní (Pyrgus trebevicensis), blásek hrachorový (Leptidea sinapis), modrásek hndoskvrnný (Polyommatus daphnis), perleovec prostední (Argynnis adippe), oká klubnkový (Erebia aethiops), zelenáek Adscita geryon, sedm druh vetenušek a pástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Mimoádná je i fauna brouk a blanokídlých skupina žahadloví (Acaluata) s 225 druhy, ploštic se 70 druhy a mkkýš [nap. drobnika válcovitá (Truncatellina cylindrica), bezoka šídlovitá (Cecilioides acicula), zrnovka mechová (Pupilla muscorum) a oblovka drobná (Cochlicopa stata)]. Fauna potok, rybník, mokad a niv není na území Blanského lesa dominantní, ale pedstavuje významný podíl biodiverzity. Vyskytují se zde nap. vydra íní (Lutra lutra), chástal vodní (Rallus aquaticus), áp bílý (Ciconia ciconia), moták pochop (Circus aeruginosus), ledáek íní (Alcedo atthis), slavík modráek (Luscinia svecica), olek velký (Triturus cristatus), kuka obecná (Bombina bombina), modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a vrko útlý (Vertigo angustior), jehož populace žijí na vlhkých loukách (nap. v rámci PR Dobrokovské hadce v niv Kemžského potoka). Kemžský i Chvalšinský potok je osídlen také mihulí potoní (Lampetra planeri), vrankou obecnou (Cottus gobio) a vzácn i stevlí potoní (Phoxinus phoxinus). V Kemžském potoce byla v minulosti také zaznamenána menší populace perlorodky íní (Margaritifera margaritifera).

13 Populace netopýra velkého (Myotis myotis) - letní kolonie - jsou soustedny v sídlech (Brloh - kostel, Chvalšiny - kostel). V roce 2005 byl v PR Díví Kámen nalezen evropsky významný mech z pílohy II Smrnice o stanovištích dvouhrotec zelený (Dicranum viride). Kvalita a význam: Nejzachovalejší a nejcennjší ástí lokality Blanský les jsou listnaté a smíšené pírod blízké lesní porosty v masívu Kleti, Vysoké Bty, Buglaty a vrchu Bulový (nejcennjší porosty jsou dnes souástí MZCHÚ). Mezi zachovalé lesní prosty lze adit reliktní hadcové bory popípad suové lesy soustedné na kaon eky Vltavy a její pítoky. K významné nelesní vegetaci patí semixerotermní travinobylinná spoleenstva (svaz Bromion erecti a Koelerio-Phleion phleoidis), zvlášt vyvinutá v NPR Vyšenské kopce, kde hostí celou adu ohrožených, vzácných a významných druh nap. sasanku lesní (Anemone sylvestris), kruštík tmavoervený (Epipactis atrorubens), zárazu bílou (Orobanche alba). Další významnou vegetací jsou smilkové trávníky (svaz Violion caninae), mezofilní luní spoleenstva (svaz Arrhenatherion elatioris) a vegetaci luk s vyšší (nebo kolísající) hladinou podzemní vody (svaz Calthion palustris, svaz Molinion caeruleae, podsvaz Filipendulenion). Pro mihuli potoní je velmi významnou lokalitou Kemžský potok (od Dobrokova po Cvrkv mlýn nad obcí Brloh,.km 15), pro vranku obecnou je nejvýznamnjší úsek Chvalšinského potoka na území PP Meandry Chvalšinského potoka, PR Dobrokovské hadce jsou významnou lokalitou druhu Vertigo angustior. Lokality pástevníka kostivalového ležící v rámci lokality Blanský les (zejména Brloh, Díví Kámen, Holubovské hadce, Vyšenské kopce) jsou vymezeny jako místa jeho nejsilnjšího výskytu v horním Povltaví. V oblasti se nacházejí dv lokality (Brloh, Chvalšiny), které jsou sídlem regionáln významných letních kolonií netopýra velkého. Zranitelnost: Významným faktorem ohrožujícím lesní pírod blízké listnaté nebo smíšené porosty je jejich pevádní na jehlinaté kultury a dále vysoké stavy zve znemožující pirozené zmlazení jedle blokoré. Ohrožení nelesních ploch spoívá pedevším v ukonení obhospodaování a následné degradaci nebo zarstání luních porost náletem devin. Zátží území je rovnž vzrstající vodácká rekreace na ece Vltav a turistická aktivita pedevším v okolí vrcholu Kleti a zíceniny hradu Díví Kamen. Z hlediska krajinného rázu jsou problematické aktivní lomy (pedevším kamenolom Plešovice) a výstavba nových radiokomunikaních zaízení. V neposlední ad je zde velmi negativní trend odvodování zemdlských ale i lesních území. Management: Management lokality Blanský les spoívá pedevším v zachování rozsáhlých pírod blízkých listnatých nebo smíšených lesních porost, podpory devin, které mají souasné malé (nebo žádné) zastoupení pop. jejich dosadba. Dále v postupném, pevádní smrkových pop. borových monokultur na smíšené nebo listnaté porosty. Podporovat výbrový nebo kotlíkový zpsob tžby deva s ponecháváním doupných strom. Na vybraných nelesních biotopech provádt ízenou pastvu, zajišovat pravidelné kosení a odnímání travní biomasy, odstraovat expansivní a nepvodní druhy rostlin. V ochranných pásmech MZCHÚ a na zájmových lokalitách významné entomofauny (nap. lokality pástevníka kostivalového a dalších) omezovat používání hnojiv, pesticid a herbicid. V co nejvyšší míe zamezovat jakýmkoli zásahm do vodního režimu MZCHÚ a jejich ochranných pásem, neprovádt vtší zásahy do dosud neupravovaných vodních tok (ve vztahu k mihuli a vrance obecné). Možné stety zájmu: V úvahu pipadají hospodáské aktivity související s lesnickou a zemdlskou výrobou. V prvém pípad vyvstávají problémy s výsadbou lesních devin odpovídající druhovému a procentickému složení lesních porost v pedpokládaném pirozeném stavu a se zpsobem jejich obnovy. V druhém pípad jsou možné stety zejména s udržením (nebo návratem) extenzivního obhospodaování namísto intenzivního a užívání šetrných pístup pi zemdlské výrob. Významné stety mohou nastat na místech dnes velmi hojn turisticky navštvovaných (vrchol Kleti v sousedství se nachází pírodní rezervace, NPR Vyšenské kopce pímstský les, PR Díví kámen souástí je hojn navštvovaná zícenina hradu atd.). Další možností konfliktu je pokraování a rozšiování tžby v kamenolomu Plešovice a v neposlední ad rozšiující se výstavba obcí a chatových osad do volné krajiny.

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

Věc: Souhrn doporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice

Věc: Souhrn doporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ LIBERECKO ODDĚLENÍ PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU U Jezu 10, 460 01 Liberec tel.: 482 428 999 e-mail: jizhory@nature.cz IDDS: zqmdynq

Více

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy.

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Naturové posouzení dle 45i z.č. 114/1992 Sb. - hodnocení vlivů územního plánu Hranice na evropsky významné lokality a ptačí oblasti AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: ÚP Hranice-posouzení SEA a Natura 2000 Popis zakázky:

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce:

NÁVRH. 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk. Pořizovatel: Spolupráce: NÁVRH 2014 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nymburk Pořizovatel: Městský úřad úřad územního plánování Náměstí Přemyslovců 163 288 88 Nymburk Spolupráce: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská

Více

Plán péče CHKO Lužické hory

Plán péče CHKO Lužické hory Obsah 1. Úvod...4 2. Rozborová část...5 2.1. Identifikační údaje...5 2.1.1. Definice a poslání CHKO...5 2.1.2. Výnos o zřízení Chráněné krajinné oblasti Lužické hory...6 2.1.3. Vymezení hranic a poloha

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE OBSAH PRÁCE 1 ÚVOD, CÍL, SPECIFICKÉ OTÁZKY A POSTUP POSOUZENÍ...3 1.1 Úvod, východiska a cíl posouzení...3 1.2 Specifické otázky hodnocení - legislativní rámec...3 1.3 Specifické otázky hodnocení - odborný

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA tel: +420 603 89 12 84 e-mail: ekoex@iol.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE II.C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (ČÁST A-F) ČERVENEC 2010 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE OBJEDNATEL : OBEC MIKULOVICE POŘIZOVATEL : OBECNÍ ÚŘAD

Více

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice OBSAH: 1. TEXTOVÁ ZPRÁVA...2 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍL STUDIE...3 1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY...4 1.5 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...4 1.5.1 Přírodní podmínky...4 1.5.1.1 Klimatické

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více