PODROBNÝ HYDROLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÝ HYDROLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING"

Transkript

1 HYDROPROJEKT CZ a.s. Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung 1. etapa PODROBNÝ HYDROLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING Martin Stehlík, Pavel Marták, Martin Pavel, Jiří Guziur, Petr Kožant (HYDROPROJEKT CZ a.s.) Jiří Starý (AZ Consult, spol. s r.o.) Chomutov

2 - pohled z Jelení hory na západ

3 pohled z Jelení hory na východ do zájmového území

4 zájmové území: VN Přísečnice Jelení hora monitorované vrchoviště Chomutov

5 - historický převod vody z povodí Černé do povodí Chomutovky kanálem na plavení dřeva klauza II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (MŽP ČR)

6 hráz bývalé klauzy

7 střed monitorovaného vrchoviště III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (Geoportál ČÚZK) - průseky pro lesní hospodaření mají rovněž odvodňovací funkci

8 ORTOFOTOMAPA 1953 (Geografická služba AČR) dnes již téměř zanešená část rýhy

9 - zbytky rýhy (ve vrchovišti pod rýhou V1-V2)

10 Intenzifikace odvodnění v 70. a 80. letech 20. století Prohloubení části sítě na hloubku 1,5 2 m: dnes je již z velké části zanešené a je patrné popř. zesílené zejména ve strmých, k erozi náchylných úsecích

11 SOUČASNÝ STAV Podklady pro zmapování a gisové zpracování hydrografické sítě: - DIBAVOD (VÚV) - porostní mapy (Lesy ČR, s.p.) - laserscanové zaměření (GEODIS) - ortofotomapy (ČÚZK, GEODIS) - terénní šetření

12 SOUČASNÝ STAV Podklady pro zmapování a gisové zpracování hydrografické sítě: - DIBAVOD (VÚV) - porostní mapy (Lesy ČR, s.p.) - laserscanové zaměření (GEODIS) - ortofotomapy (ČÚZK, GEODIS) - terénní šetření

13 SOUČASNÝ STAV HRANICE POVODÍ A - nesoulad hranic povodí z DIBAVODu se skutečností ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ - přerušení a zanášení kanálu Černá - Chomutovka 1 2

14 - přerušení kanálu Černá Chomutovka úvozem cesty 1

15 - návrat vody z převodního kanálu 2 Černá Chomutovka zpět do povodí Černé

16 - přirozená revitalizace kanálu Černá - Chomutovka 2

17 Tendence k samovolnému zanášení příkopů alternativa revitalizací rašelinišť přirozenou cestou Výjimky: 1) příliš zahloubené úseky 2) pozvolné zaplňování kanálů je příliš pomalé vzhledem k procesu mineralizace cenných odvodněných rašelinišť a tím jejich nevratnému poškození 3) zvážení produkčních funkcí lesa v sousedství rašelinišť a zohlednění možného vlivu zanášení příkopů na vyplavování huminových látek (výzkum v povodí VN Fláje)

18 Cílové hospodářské soubory (ÚHÚL)

19 Hydromeliorační okrsky (ÚHÚL)

20 V závorce je návrh úpravy - hydromeliorační okrsky neberou do úvahy odvodnění navázané na síť oddělení lesů Hydromeliorační okrsky (ÚHÚL)

21 Tetrao tetrix v zájmovém území

22 Tetrao tetrix v zájmovém území

23 příhraniční lokalita Kriegswiese - potřeba zajištění prostupnosti silničního tělesa pro odtok do rašeliniště na německé straně

24 příhraniční lokalita Kriegswiese

25 lokalita monitorovaného vrchoviště konzultace: Dr. Ingo Dittrich, Hydro-Consult GmbH Doc. Martin Šanda, ČVUT V1 V2 S

26 monitorované vrchoviště podle Ondráčka (2009) v zájmovém území unikátní zachovalými formacemi vrcholových partií rašelinišť Drosera rotundifolia

27 Eriophorum vaginatum

28 rýha kolmá na V1 V2

29 rýha V1 V2

30 výtok do rýhy V1 V2

31 konec rýhy u V2

32 Srážkoměr SR02, snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu RV12 a datalogger MINILOG

33 Profil V1 - Thomsonův měrný přeliv, tlakové čidlo LMP307 a datalogger MINILOG

34 Profil V2 - Thomsonův měrný přeliv, tlakové čidlo LMP307 a datalogger MINILOG

35 Srážkoodtokové vyhodnocení odvodnění vrchoviště

36 Bilance srážek a odtoků z rýhy V1-V2: odvedení 30 % srážek

37 Zřejmé urychlení odtoku z povodí: voda zachycená rýhou by dále přetékala vrchoviště a byla zpomalena v členitém mikroreliéfu prostor pro diskusi a další výzkum: - možný protinázor odvodnění zvětšilo retenční prostor - zhodnocení funkce obvodových kanálů vrchoviště

38 - odvrtání a dokumentace vrtů ve vrchovišti

39 Vrt P4

40 Vrt P7 - tlakové čidlo LMP307 a datalogger MINILOG

41 - nižší hladina spodní vody na horní hranici vrchoviště (P1) - stabilní vysoká hladina spodní vody v horní ploché části vrchoviště (P2, P3, P4)

42 - zaklesnutí hladiny spodní vody u odvodňovací rýhy V1-V2 (P5, P6, P7 ve vzdálenosti cca 4 m od rýhy)

43 - hladiny spodní vody v dolní části vrchoviště (P8, P9, P10 - lagg) - postupně roste rozkolísanost - vrt P11 v lese pod vrchovištěm suchý až na 2 pozorování po přívalových srážkách

44 - všechny vrty dohromady - v poměrně zachovalém vrchovišti odvodnění brání rozšíření nejcennějších partií

45 Čerpací zkoušky: - transmisivita roste podle předpokladů směrem do středu vrchoviště - poměrně výrazný pokles mezi vrtem P5 (před hlavní odvodňovací rýhou) a P6 (za ní)

46 - zvážení produkční funkce lesů v sousedství rašelinišť, diskuse nad možným přehrazováním obvodových příkopů

47 Ovlivnění produkčních lesních porostů v sousedství vrchoviště:

48 - zhruba měsíční odběry kvality v profilu V1 (odtok smeřuje do vodárensky využívané Chomutovky) a doplňkové odběry

49 ZHODNOCENÍ MÍRY OHROŽENÍ KVALITY VODY PRO VODÁRENSKÉ ÚČELY - Veselá J., Zahrádka V.: Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody vodárenských nádrží. Vodní hospodářství 8/ Lochovský P.: Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách. Vodní hospodářství 12/ předpoklad podle Bufkové I. a kol. (NP Šumava, prezentace Mokřady 2011) - středně narušené rašeliniště nevyplavuje po revitalizacích zvýšený DOC.

50 ZHODNOCENÍ MÍRY OHROŽENÍ KVALITY VODY PRO VODÁRENSKÉ ÚČELY - Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách. Probíhající projekt programu Cíl 3, - Erarbeitung und Erprobung eines Monitoringkonzeptes für hydrochemische Parameter im Einzugsgebiet der Oberen Wilzsch. und dem regenerierenden Hochmoor Große Säure. Universität Leipzig - Institut für Geographie,

51 Chomutovka :15 - doplňkový odběr za zvýšených průtoků (Q cca 1 m3/s), možno porovnat s hodnotami z odběru z (Q cca 0,07 m3/s)

52 kvalita V1 a doplňkových odběrů - poměrně stabilní hodnoty ph a mírně rostoucí konduktivita na V1

53 kvalita V1 a doplňkových odběrů - zvýšení absorbance a CHSKMn na V1 v letním období (CHSKMn 2.6. chybějící hodnota)

54 kvalita V1 a doplňkových odběrů - zvýšené hodnoty DOC a huminových látek v letním období (diskuse vztahu ukazatelů) - pokles hodnot na výtoku z rašeliniště 8.7. při zvýšených průtocích (větší absolutní vyplavování bylo překryto větším naředěním)

55 kvalita V1 a doplňkových odběrů - zvýšení hodnot Al a Fe v letním období - pro objektivitu posouzení kvality podzemní vody je potřebné zřídit vrt bez obsypu, těsnění a zhláví

56 kvalita V1 návázání na průtokové charakteristiky Pro orientační srovnání: Požadavky na jakost surové vody pro úpravu na vodu pitnou podle Vyhl. MZe č. 120/2011 huminové látky by měly být do 8 mg/l (u kategorie A3 intenzivní úprava).

57 Závěry a diskuse: - zmapování a gisové zpracování hydrografické sítě zájmového území - výchozí monitoring vrchoviště vhodného pro revitalizaci (při daném chodu počasí) - podklady pro posouzení vlivu revitalizací na kvalitu odtékajících vod a lesní hospodaření

58 děkuji za pozornost

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Rozdělení vody podle skupenství. 1.1.2 Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu. srážky dle skupenství. Pevné Kapalné Plynné

Rozdělení vody podle skupenství. 1.1.2 Rozdělení vody podle meteorologie srážky dle pohybu. srážky dle skupenství. Pevné Kapalné Plynné 1 Základní informace o vodě Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, respektive zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ HYDROEKO Brno, kancelář pro ekologizaci vodohospodářských staveb Zadní 4c, 625 00 Brno OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ BRNO, LISTOPAD 2006

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu

Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu Shrnutí výsledků Objednatel: Zhotovitel: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

3 Metodika... 2 3.1 Identifikace rybníků na podkladu historických map... 4 3.2 Příprava a zákres vrstvy historických vodních ploch... 13 3.

3 Metodika... 2 3.1 Identifikace rybníků na podkladu historických map... 4 3.2 Příprava a zákres vrstvy historických vodních ploch... 13 3. 3 Metodika... 2 3.1 Identifikace rybníků na podkladu historických map... 4 3.2 Příprava a zákres vrstvy historických vodních ploch... 13 3.3 Korekce a kontroly zákresů... 15 3.3.1 Testování metody využití

Více

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ prosinec 2009 příloha ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PROSINEC 2009

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2011 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 1. AKTUALIZACE 1. aktualizace B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A. PODKLADY Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje náměstí

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji vyhodnocení vlivů koncepce dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Brno, duben 2010

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Situační a výhledová zpráva PŮDA

Situační a výhledová zpráva PŮDA Situační a výhledová zpráva PŮDA Prosinec 1999 Vydává Ministerstvo zemědělství České republiky Schválil ředitel odboru marketingu a komodit MZe ČR Ing. Jan Pellar Osnova zprávy: Ing. Ilja Sysel Autoři:

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9 Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9 LOM HÁJEK komplexní řešení sanace výsypky kontaminované chlorovanými látkami (zpráva o průběhu výzkumu a přípravě technicko-ekonomické studie) ANOTACE Na lokalitě lom Hájek

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Úvodní slovo generálního ředitele...2. Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3. Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006...

Úvodní slovo generálního ředitele...2. Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3. Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006... Obsah Úvodní slovo generálního ředitele...2 Všeobecné informace o státním podniku k 31. prosinci 2006...3 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2006...4 Základní údaje o Povodí Ohře za rok 2006...5 Významné

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství Název zakázky: VYSOČINA PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE 1. zadavatel: KRAJ VYSOČINA Žižkova 57 587 33 Jihlava smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr.

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3 OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Slovo předsedy ČKAIT Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT Str. 2 Odborné akce konané v roce 2008 Str. 3 Příspěvky z profesní činnosti členů ČSVH Zvýšení retence na

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více