Valtický zpravodaj TAXI LEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj TAXI LEV"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 7. října 2009 Každoroční oslava vrcholící práce vinařů vinobraní, je určitě tak stará jako samo vinaření. Slavilo a slaví se tradičním způsobem. Burčákem i vínem, samozřejmě dobrým jídlem a bujarou náladou. To je vlastně základní myšlenka i Valtického vinobraní. Letošní oslavy byly už páté společné, když před tím pořádala vinobraní tradičně Vinařská škola. Vstupem města dostaly oslavy jiný rozměr. Za pět let se ustálil programový model a vždy se daří přijít s něčím novým. Ještě je dlužno dodat, že Valtické vinobraní stojí tak trochu ve stínu vinobraní mikulovského a znojemského. To ale není vůbec na škodu, neboť komornější provedení slavnosti jí vtiskne úplně jiný charakter. Valtice nemají amfiteátr ani stovky mázhausů. Mají své půvabné náměstí, které nabízí i různá překvapení, jako například dvůr za Turistickým informačním centrem. Jeho využití se ukázalo jako velmi šťastné a hlavně perspektivní. Můžeme tedy konstatovat, že letošní vinobraní se opět vydařilo. Vedle mravenčí lidské práce to bylo hlavně dobré počasí a návštěvníci, kteří přispěli ke zdaru celé akce. Návštěvníků bylo letos na tři tisíce, což je rekordní účast. Vinobraní 2009 Střední odborné škole vinařské a Střednímu odbornému učilišti zahradnickému děkujeme za bohatou účast v průvodu, za jejich kulturní program a za hrozny úrody. Děkujeme také všem účinkujícím, zejména Borověnce a Valtické krojované společnosti, cimbálové muzice Kapura Veroniky Jíchové. Nakonec i valtičtí vinaři se zúčastnili v dostatečném počtu, i když se museli věnovat sběru letošní nadějné úrody. V programu se mihla i naše koza Vinifera, ale byla tak znavená svým náročným posláním, že neměla moc chuti se veselit. Navíc musela být podle starého zvyku utracena, aby na velikonoce mohla ožít. Děkujeme také všem valtickým restauracím za účast v doprovodném programu Láska k vínu prochází žaludkem. Zvláštní poděkování patří panu Březinovi, Cigáňovi a Šutiakovi za podíl na provozu Gurmánského dvora. Také kuchařky základní školy, které připravily stravu pro účinkující se velkou měrou podílely na zdárném průběhu našeho vinobraní. Poděkování patří i partnerům Valtického vinobraní, Vinařskému fondu, mediálním... TAXI LEV pokr. na str. 4 Kníže ve Valticích Kniha Pavla Juříka byla pokřtěná Jeho Výsostí Hansem Adamem II. z Liechtensteinu Valtice liechtensteinstvím přímo dýchají a proto se nedivím autorovi knihy Moravská dominia Liechtensteinů a Ditrichsteinů panu Pavlovi Juříkovi, že místem křtu zvolil právě Valtický zámek. A když na zámku, tak samozřejmě nejlépe s knížetem, jehož předkové tento zámek vybudovali a dali ráz celé okolní krajině. Autorovi knihy štěstí přálo, protože jeho nabídku stát se kmotrem této knihy Jeho Výsost Hans Adam II. z Liechtensteinu přijal. A proč taky ne, vždyť diplomatické vztahy našich zemí byly navázány. Kníže navštívil naše město v pátek 25. září v odpoledních hodinách a vše probíhalo podle pevného harmonogramu i když kníže přijel do České republiky na soukromou návštěvu. Jeho Výsost přijela v doprovodu princezny Marie Piu Kothbauer, která je mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Knížectví Liechtensteinsko v Rakousku a i se zástupci dalších šlechtických rodů, dále se zástupci vedení Jihomoravského kraje a Národně památkového úřadu. Po krátkém přivítání u zámeckých schodů pokr. na str. 4 SEVA-FLO RA s.r.o. Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 32 z mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. září 2009 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Bc. Lucie Klepáčkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č.29 ze dne , č.30 ze dne a z mimořádného zasedání ZMV č.31 ze dne Zápis a usnesení z jednání rady města č.37 ze dne , č.38 ze dne a č.39 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení Anna Režňáková, Mgr. Adam Jan Polášek, MVDr. Ivo Sobotka. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva Bohumila Filipa a Mgr. Slávku Janků. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Nové úplné znění Zřizovací listiny PO Mateřská škola Valtice, Jabloňová 298, Valtice a Smlouvy o výpůjčce. 5. Nové úplné znění Zřizovací listiny PO Základní škola Valtice, Růžová 38, 39, Valtice a Smlouvy o výpůjčce. 6. Změnu čl.21 v návrhu OZV č. 3/2009 o místních poplatcích a to sloučení sazby poplatku č. 8 a 9 pod jednu se snížením sazby na 30 Kč. 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místních poplatcích s účinností od 1. listopadu OZV č. 4/2009 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 9. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků par.č ostatní plocha, silnice, pozemku par.č ostatní plocha, silnice, par.č ostatní plocha, silnice, par.č ostatní plocha, silnice a části pozemku par.č ostatní plocha, silnice v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a Krajským úřadem Jihomoravského kraje Brno a pověření starostky podpisem smlouvy. 10. Prodej pozemku par.č. 25 ostatní plocha v k.ú. Úvaly u Valtic manželům Dwořáčkovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 11. Prodej pozemku par.č. 238/3 ostatní plocha v k.ú. Valtice panu Babičovi za cenu 350,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 12. Prodej části pozemku par.č. 45/1 zahrada v k.ú. Valtice manželům Bořutovým za cenu 350,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 13. Prodej části pozemku par.č. 1079/1 ostatní plocha a části pozemku par.č. 1079/2 ostatní plocha v k.ú. Valtice společností E.ON Česká republika a.s. Brno za cenu 350,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 14. Prodej části pozemku par.č. 716 ostatní plocha v k.ú. Valtice paní Ryšavé za cenu 350,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 15. Prodej pozemku par.č. 2818/5 zahrada v k.ú. Valtice manželům Dwořáčkovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích par.č. 1120/1, par.č. 1121, par.č. 1128, par.č v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za cenu ,- Kč a pověření starostky podpisem smlouvy. 17. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí pozemků par.č. 2730/2 ostatní plocha, zeleň a par.č. 3434/2 ostatní plocha, sportoviště v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a Národním památkovým ústavem v Praze a pověření starostky podpisem smlouvy. 18. Zapsání viniční tratě Hájky na pozemcích par.č orná půda, par.č. 2785/1 vinice, par.č. 2785/24 vinice, par.č. 2785/12 vinice, par.č. 2785/11 vinice, par.č. 2785/13 vinice, par.č. 2785/21 vinice, par.č. 2785/19 vinice, par.č. 2785/20 vinice, par.č. 2809/23 vinice, par.č. 2809/34 vinice v k.ú. Valtice do seznamu viničních tratí v k.ú. Valtice. 19. Smlouvu o úvěru č. 2153/09/LCD ve výši ,- Kč pro zajištění financování projektu Komplexní stavební úprava náměstí Svobody Valtice mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Valtice a pověření starostky podpisem této smlouvy. 20. Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/2153/09/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Valtice jako zástavcem a pověření starostky podpisem této smlouvy. 21. Záměr vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na TDI k realizaci projektu Úprava a obnova zeleně ve Valticích nové vyhlášení a pověřuje starostku organizací výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. 22. Záměr pořídit změnu číslo 7 ÚP SÚ Valtice spočívající ve změně stávající krajinné zóny produkční s intenzivními vinicemi označené Pv na zastavitelnou plochu pro bydlení označenou Br, prodloužením stávající lokality číslo 1.11a, v ulici Sadová, končící pozemkem PKN č. 2312, za podmínky, že veškeré náklady spojené s pořízením změny územního plánu zaplatí žadatel. 23. Změnu stanoviska k žádosti č.j. MV /VS-2009 ze dne , tzn., že Město Valtice nevyžaduje změnu značení přímého na nepřímé na hraničních cestách v úseku X/20-4 do X/20-8 v k.ú. Valtice a pověřuje starostku podat vyrozumění MV ČR o přijatých usneseních k této žádosti. 24. Zrušení předkupního práva jako práva věcného k domu č.p. 15 na pozemku par.č. 31/1, zastavěná plocha a nádvoří na nám. Svobody ve Valticích a pozemku par.č. 31/1 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Valtice bezplatně pro Město Valtice za podmínky, že žadatelé uhradí náklady spojené s tímto úkonem. III. Zastupitelstvo města souhlasí: 1. Se snížením rychlosti na příjezdové komunikaci z Valtic v místní části Úvaly na 30 km/hod. 2. S návštěvou starostky a dalších osob Jablonce v záležitosti spolupráce v oblasti folklórní kultury v termínu dle nabídky starosty města Jablonec. IV. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. OZV č. 2/2009 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 2. Usnesení č. 27 ze dne , bod č. 7 prodej pozemku par.č orná půda v k.ú. Valtice panu Černému za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 3. Usnesení ZMV č. 17 ze dne 17. března 2008 ve znění: ZMV schvaluje záměr nahrazení přímého značení státní hranice nepřímým značením, které umožní průjezdnost společných hraničních cest v úseku X. V. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Bezúplatný převod stavby zemního vodojemu postaveného na pozemku par.č zastavěná plocha a pozemku par.č zastavěná plocha v k.ú. Valtice z Pozemkového fondu ČR na Město Valtice. VI. Zastupitelstvo města jmenuje: 1. Hodnotící komisi pro výběrové řízení na veřejnou zakázku TDI k realizaci projektu Úprava a obnova zeleně ve Valticích nové vyhlášení ve složení: řádní členové - Ing. Pavlína Vlková, Anna Režňáková, Jiří Špaček, Bc. Lucie Klepáčková, Vlasta Burská. náhradní členové - Mgr. Slávka Janků, Bc. Dagmar Uherková, Ing. Petr Sláčala, Bc. Milan Sedláček, Mgr. Adam Jan Polášek. VII. Zastupitelstvo města ukládá: 1. OVŽP MěÚ Valtice projednat s příslušnými institucemi snížení rychlosti v Úvalech na 30 km/hod. 2. Vedoucímu Technických služeb zajistit narovnání sloupků na spojnici ulic Vinařská Sobotní. 3. Odboru výstavby a životního prostředí projednat dopravní značení v lokalitě Pod zámkem parkoviště. VIII. Zastupitelstvo města rozhodlo: 1. Nepodávat žádost o dotaci pro příští rok z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací k MK ČR. Ing. Pavlína Vlková v.r. místostarostka Ing. Terezie Lvová v.r. starostka Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice 2

3 Městská policie informace o činnosti - září byl zjišťován majitel návěsu, který je dlouhodobě odstaven na parkovišti v ulici Pod zámkem. Zjištěný majitel byl vyzván k jeho odstranění. Téhož dne provedli strážníci kontrolu veřejného pořádku na Raistně, v Zámeckém parku, v ul. Břeclavská, Nová, Růžová, Vinařská atd byly sepsány úřední záznamy k fotodokumentaci neudržovaných pozemků. Dále byly vyhotoveny zprávy pro OS Břeclav a byly provedena kontrola na ul. Mikulovská, Modřínová, nádraží ČD a Belvedéru byl proveden odvoz úřední pošty do Hlohovce, doručení dopisu a Městské vyhlášky do Úval. V odpoledních hodinách bylo přistiženo několik mladistvých při neukázněné jízdě na kole. Vše bylo vyřešeno domluvou poskytovala MěP součinnost při zabezpečení místa - vloupání do auta, do příjezdu PČR byla provedena kontrola bývalého Besedního domu. Dále bylo kontrolováno placení parkovacích poplatků. Bylo uloženo několik BP byla na žádost místních vinařů provedena namátková kontrola vinic. Bylo přistiženo několik pěších turistů, jak si vesele hodují na hroznech, které jim nepatří - vyřešeno blokově. Dále bylo strážníkům nahlášeno poškození veřejného osvětlení vozidlem při couvání. Zjištěný majitel tohoto vozidla škodu uhradí bylo provedeno měření rychlosti v obci v rámci BESIP byl strážníkům nahlášen zaběhnutý pes. Tento pes byl odchycen místním spoluobčanem, který vyrozuměl MěP. Tomuto občanovi MěP děkuje poskytovala MěP součinnost PČR při zabezpečení místa náhlého úmrtí místního občana bylo provedeno měření rychlosti v obci v rámci BESIP. Téhož dne byl odchycen zatoulaný pes, který byl předán zjištěnému majiteli. Majiteli tohoto zvířete byla udělena bloková pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky řešili strážníci zábor veřejného prostranství, byla provedena kontrola Besedního domu, dále bylo řešeno oznámení místního občana na zaplavení pole mezi Sedlecem a Valticemi. Tento poznatek byl nahlášen Vodohospodářské správě Břeclav provedla MěP kontrolu ve Čtvrtích, na Raistně, Belvedéru a Randezvous poskytovali strážníci součinnost Exekutorskému úřadu Prostějov byla provedena kontrola označení domů čísly popisnými jak ve Valticích tak v Úvalech dohlížela MěP na pořádek při místních Burčákových oslavách. Téhož dne byl odchycen zatoulaný pes, který byl předán majiteli MěP provedla kontrolu v areálu zahrádkářských kolonií, na ulicích P. Bezruče, Jabloňová, 1.Máje, Vilová, Jirásková a Modřínová byl předán PČR pachatel trestného činu krádeže vloupáním a následné poskytnutí součinnosti při řešení. zapsal strážník M. Šesták Kontakty na MěP: telefon: ; mobil: ; Akce 2010 Vážení spoluobčané, TIC Valtice připravuje kalendář akcí na rok Budeme rádi, pokud nás budete informovat o kulturních, vinařských a sportovních akcích, které se budou konat ve Valticích v příštím roce. Především se jedná o akce, které pořádají spolky, sdružení a instituce, jejichž jste členy. Informace můžete podávat do konce listopadu 2009 přímo v naší kanceláři na nám. Svobody č. 4 nebo na nebo na telefonní číslo Děkujeme Vám za spolupráci, která je předpokladem pro to, aby kalendář byl úplný. Světlana Hanáková, TIC Valtice UPOZORNĚNÍ PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY Jedním z příspěvků, o které si na Městském úřadě Břeclav můžou požádat držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, je příspěvek na provoz motorového vozidla, a to dle 36 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. Vzhledem ke změně legislativy bude příspěvek nově vyplácen podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy v řádném správním řízení. Zdravotně postižený občan sám, příp. s osobou blízkou, která je vlastníkem či provozovatelem motorového vozidla, vyplní potřebné přílohy (využitelnost vozidla) a společně s dalšími nezbytnými doklady (OP, průkaz ZTP nebo ZTP/P, velký technický průkaz, osvědčení o registraci, doklad o uzavření zákonného pojištění, doklady o příbuzenském vztahu k osobě blízké) zažádá u referenta OSV o přiznání příspěvku. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. V zákonem dané lhůtě bude vydáno rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku, které obdrží poštou všichni účastníci řízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí (cca 15 dnů), bude příspěvek vyplacen, a to do konce kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Příspěvek je poskytován na období jednoho kalendářního roku. Žádost lze podat v průběhu celého roku, nelze však žádat předem na období příštího roku. Pokud budou splněny podmínky pro přiznání příspěvku za celý kalendářní rok, výše příspěvku nebude nijak krácena ani tehdy, bude-li žádost podána kdykoli v průběhu roku. V čem tedy spočívá změna oproti letům minulým? Odpověď je jednoznačná, jsou to podstatně delší lhůty mezi datem podání žádosti a datem samotné výplaty příspěvku, které se mohou protáhnout až na 3 měsíce. To se bude týkat především žádostí podaných v průběhu měsíce ledna až února, kdy při zvýšeném počtu podání zůstane jen velmi málo časového prostoru pro vydávání rozhodnutí. Podrobné informace o příspěvku na provoz motorového vozidla naleznete na internetových stránkách města Břeclav (www.breclav.org) nebo na vývěsce odboru sociálních věcí. Mgr. Zdeněk Janíček, vedoucí odboru sociálních věcí Boží muka nově restaurována Byly dokončeny restaurátorské práce na Boží muce - Kapli P. Marie se sgrafitovou výzdobou od Rudolfa Gajdoše. Sgrafita byla restaurována v letošním roce panem Zdeňkem Mahelem. Náklady celkem činily 70 tis. Kč. Oprava byla podpořena odborem kultury a památkové péče Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu v oblasti památkové péče a to ve výši 35 tis. Kč. Zbývá ještě odstranit porost plevelů od cesty a v blízkosti stavby, upevnit obrubníky a vysypat kamínky. Tyto práce provedou Technické služby města. UPOZORNĚNÍ Městský úřad Valtice upozorňuje občany, že úřední deska městského úřadu byla z důvodu rekonstrukce náměstí přemístěna z náměstí Svobody na prostranství před Penzion Prinz. Úřední deska zde bude umístěna po celou dobu rekonstrukce náměstí. Zahrádky ve Valticích Nabízím k pronájmu zahrádky ve Valticích směr na Lednici od roku 2010 Informace na tel

4 Vinobraní... pokr. ze str. 1 partnerům - Českému rozhlasu, oběma regionálním rádiím i okresním zpravodajským novinám. Dalšími partnery bylo Národní zemědělské muzeum, Národní vinařské centrum, Městské muzeum a Vinné sklepy Valtice, a.s., které při prvním zastavení průvodu poskytli občerstvení všem přítomným. Při druhém zastavení průvodu byli opět občerstvováni všichni účastníci průvodu, za což patří dík vedoucímu školního statku a sklepmistrovi vinařské školy. Za úspěchem letošního vinobraní stojí realizační tým městského úřadu, kterému chceme moc poděkovat. Kolegové Vlasta Burská, Martina Štěpánková, Miluše Kazíková, Luboš Odehnal i vedoucí Technických služeb Ing. Jaromír Klíma se všemi řadovými pracovníky pod vedením Antonína Halma. Opět jsme dokázali, že to umíme a že nám nechybí odvaha přijít s něčím novým. Víme o chybách i nedostatcích, kterým se v dalším ročníku chceme vyhnout. Už teď víme, že Valtické vinobraní 2010 bude jiné. Dokončené bude náměstí, které bude skýtat i lepší technické možnosti. Valtice Hlavní město vína se již teď těší na příští Valtické vinobraní! František Schulz, kultura MěÚ Valtice Terezie Lvová, starostka města Kníže ve Valticích pokr. ze str. 1 starostkou města Ing. Terezií Lvovou a kastelánem Mgr. Michalem Tlustákem byl kníže přivítán Valtickou krojovanou společností. Za doprovodu cimbálové muziky valtičané zazpívali a zatančili knížeti, který se po 70 letech mohl opět vrátit na jedno z míst, které do roku 1945 patřily jeho rodu. Slunce zrovna stálo nad zámkem a celou svou silou babího léta se opíralo do podlužáckých slavnostních krojů Valtické krojované společnosti. Ve vzduchu bylo cítit burčák z Burčákových slavností, které probíhaly v konírně a jízdárně zámku. Jeho Výsost se usmívala a očividně byla potěšena tímto přijetím. Okamžitě se vytvořila přátelská atmosféra, která byla přenesena i do zámeckých prostor druhého patra zámku, kam kastelán Michal Tlusták společnost doprovodil a kde Jeho Výsost i pozvané hosty seznámil s ojedinělou výstavou Pretium laborum non vile neboli Rytíři zlatého rouna na Moravě, která úzce souvisí s významnými šlechtickými rody Moravy a tedy i rodem Liechtensteinů, kterým je věnována první z výstavních místností. V každé místnosti pan kastelán krátce pohovořil právě o historicky vzácných předmětech výstavy. Kníže se zájmem naslouchal jeho výkladu. Pak se společnost přemístila do prvního patra zámku, do tzv. Tanečního sálu, kde byla přivítána zástupcem města panem Františkem Schulzem, který všechny přítomné hosty křtu přivítal. Autor knihy Pavel Juřík představil Jeho Výsosti své hosty, se kterými se kníže Hans Adam II. během návštěvy ještě nesetkal. Jeho překvapení bylo veliké, když zjistil, že jsou zde přítomní i obyvatelé Valtic, kteří pamatují dobu vlády jeho předků Jana II. a Františka I. z Liechtensteinu a také zástupci přilehlých rakouských obcí. Po té pronesla Jeho Výsost kníže Hans Adam II. z Liechtensteinu projev, ve kterém mimo jiné uvedl, že také jeho otec František Josef II. do konce svého života věřil, že dojde mezi našimi státy k navázaní diplomatických jednání. Poděkoval za srdečné přijetí a autorovi za sepsání knihy o jeho rodu, ale současně si i posteskl: Bohužel si knihu nepřečtu, neumím česky, ale podle toho co vidím, myslím, že jde o úžasné dílo. Postupně byly proneseny projevy dalšími hosty: hejtmanem Michalem Haškem, šéfredaktorem nakladatelství Libri dr. František Honzákem a autorem knihy Pavlem Juříkem. Poté následoval křest knihy a přípitek samozřejmě valtický vínem. Kníže nejenže se dobře zhostil své úlohy kmotra, ale neodmítl nikomu ani krátký rozhovor. Autor knihy uvedl také příchozí zástupce skláren Květná, kteří přinesli knížeti dar jako upomínku na knížete Aloise I. z Liechtensteinu, který tyto sklárny v 18. století založil. A protože se program pomalu chýlil ke konci, byli všichni přítomní pozváni k občerstvení, neformální diskuzi a podpisu knih autorem i Jeho Výsostí. O podpis Jeho Výsosti 4 byl tak velký zájem, že kníže musel usednout k jednomu ze stolků, aby požadovaný počet podpisů zvládl. Myslím, že kníže byl mile překvapen vlídností přijetí a zájmem o svoji osobu, stejně jako přítomní jeho klidným, vstřícným pohledem a zájmem o vše, co mu bylo předloženo. Přestože křest byl přístupný jen pozvaným osobnostem, touha po podpisech byla tak velká, že i nepozvaní se dožadovali vstupu i přesto, že autor předem upozornil v okresním tisku, že tuto možnost širší veřejnost mít nebude. Zájemci si mohou knihu zakoupit ve valtickém Informačním turistickém centru za 890,- Kč. Co o knize říci. Je to zdařilá a krásná publikace o 500 stranách, předmluvu k ní napsal sám vládnoucí kníže Hans Adam II. z Liechtensteinu a Pavel Juřík se postaral o čtivá historická fakta se spoustou kvalitních fotografií. Kniha vychází k 760. výročí příchodu Liechtensteinů na Moravu a měla by přispět k poznání historie míst, ve kterých žijeme. Myslím, že kniha může být překrásným vánočním dárkem nejen pro milovníky historie. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice (foto Luboš Velecký)

5 Kulturní kalendář říjen Pozdrav z Valtic - výstava historických pohlednic Valtic Termín: Místo konání: TIC, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Občanské sdružení Valticko, INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kurz Sommelier Termín: I. část: II. část: v 1. čtvrtletí r Místo konání: učebna Vinařské akademie Valtice, nám. Svobody 2 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Drakiáda Termín: bude upřesněn dle počasí Místo konání: Valtice zámecký park Organizátor: ZŠ Valtice Informace: tel.: , ww.zs.valtice.indos.cz Národní zemědělské muzeum připravilo na říjen tyto expozice: Pomocníci v zemědělství - výstava plastových modelů zemědělských strojů Tajemný svět hub, mechorostů a lišejníků - unikátní sbírky modelů z vlastnictví NZM Valtice Místo konání: NZM Valtice, nám. Svobody 8, tel.: Co nového nás čeká nebo co pokračuje v listopadu 2009: Komponované krajiny - zahradnické úpravy obdobné LVA v zahraničí - přednáška Ing. P. Krejčíříka Valtická zastavení - výstava fotografií Svatomartinská pouť oslava mladého vína, soutěž dětských cimbálových muzik, jarmark Svěcení vína - požehnání mladému vínu místním knězem, volná ochutnávka letošních vín, folklór Víkendový seminář o víně - základní informace o víně přímo v hlavním městě vína Dívčí vínek - taneční zábava Papírové Vánoce - výstava - vánoce očima dětí, papírové vánoční ozdoby, betlémy a adventní věnce Florbal Cup florbalový turnaj Bližší informace v listopadovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Omluva Omlouvám se všem Valtičanům, kteří chtěli navštívit mou výstavku v Turistickém informačním centru. Zvolili jsme tento termín poněkud nešťastně, protože se teď zabývám intenzivně přípravou Valtického vinobraní, a výstavku nejsem schopen zrealizovat. Věřím, že příště najdeme vhodnější termín. Děkuji vám za pochopení. František Schulz Poděkování Vážená paní starostko, chtěl bych Vám poděkovat za milé přijetí knížete Hanse-Adama II. z Liechtensteinu i princezny Marie-Pii Kothbauer v pátek Knížecí hosté byli mile překvapeni vřelým přijetím i neformální atmosférou na křtu mé knihy. Uvítali možnost setkání s rodáky a partnery města, kteří udržují nebo připomínají historii a tradice. Celá návštěva České republiky proběhla v přátelské atmosféře a jsem přesvědčen, že urychlila zahájení spolupráce mezi Lichtensteiny a Lichtenštejnskem a jižní Moravou a městy, která navštívil. Nyní budou následovat praktické kroky v oblasti studia historie, spolupráce s památkáři, v obchodní oblasti apod. Myslím, že město Valtice by mělo zaujmout vedoucí místo v těchto vztazích. Kníže na slavnostním obědě sdělil, že podpoří partnerství mezi městy Vaduzem a Valticemi. Bylo by vhodné se zamyslet, jaké oblasti by zajímalo Vaše město - historie rodu a jejich hlavní rezidence na Moravě, studium původního folklóru, rozvoj turistiky (sám mám nyní velmi špatnou zkušenost s ubytováním ve Valticích - nakonec jsem bydlel v Lednici) apod. Protože budu s Liechtensteiny i nadále v úzkém kontaktu uvítám Vaše náměty na spolupráci. Ty by bylo vhodné projednat osobně. Současně chci i touto formou poděkovat panu Františku Schulzovi za spolupráci při organizaci křtu mé knihy Moravská dominia. Těším se na další spolupráci s Vaším městem, i s Vámi. S pozdravem, Pavel Juřík PRODEJ PŠENICE 200,- Kč / 1 pytel (pytle výměnou) VIVA Valtice, s.r.o. Valtice 305, zemědělská firma směr Boří Dvůr, celňák tel Půjčky 6 000,- až ,- Kč pro všechny zaměstnance, důchodce, podnikatele a ženy na MD bez ručitele, rychle, levně a hlavně BEZ POPLATKU Tel.: MKC Votice Vás srde n zve na výstavu ovoce Šlecht ní jabloní rodina Kumštova která se uskute ní ve spolupráci s VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice Vystaveny budou hlavn zaregistrované odr dy jabloní, novinky z VŠÚO Holovousy a odr dy vyšlecht né na Podblanicku, jako nap. Blaník, Fany, Fenix, Petra a nov zaregistrované odr dy Tábor a Vltava. Výstava se uskute ní od 28. íjna do 1. listopadu ve Voticích (okres Benešov) v p ízemí staré radnice na nám stí. Návšt vní doba: St eda 28. íjna 9:00-12:00 14:00-17:00 tvrtek 29. íjna 8:00-17:00 Pátek 30. íjna 8:00-17:00 Sobota 31. íjna 8:00-12:00 14:00-17:00 Ned le 1. listopadu 14:00-17:00 Bližší informace o výstav ve ve erních hodinách na telefonu: a Na Vaši návšt vu se srde n t ší po adatelé 5

6 Renata Kopřivová ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Dýňobraní V pátek se ti, kdo procházeli kolem valtického podzemí, prostě museli zastavit a pořádně se kolem sebe porozhlédnout. Všude, kam oko dohlédlo, samé dýně! Ale ne ledajaké - různě veliké, barevné, mnohé téměř umělecky vyřezané, s různými výrazy "tváří". Pokud jste se na tuto unikátní akci nestačili podívat, dodáváme pouze, že šlo o druhý ročník akce, které spočívá v tom, že děti z různých základních škol (ale i například z naší mateřské školy!) v hodinách výtvarné výchovy zpracují a vyřežou dýně tak, jak nejlépe umějí, a ty jsou potom vystaveny právě před Valtickým podzemím. Jen tak pro informaci - loni bylo dýní něco kolem 630, letos byl počet překonán - bylo jich 1023! Je téměř jisté, že příští rok bude toto číslo opět pokořeno. A ještě nakonec - děkujeme za organizaci a trpělivost paní učitelce Krýsové. Dýňobraní pro Kajku Děkuji všem, kteří si na Dýňobraní zakoupili skleničku vytvořenou speciálně pro Kajku na akci Dýňobraní a tím přispěli na drahé léky. Ráda bych také za Kajku poděkovala Kláře Spěvákové z Břeclavi, rodině Čechové z Valtic i manželům Marčanovým z Prahy 6, Františkovi Havlíkovi z Hlohovce za krásné grafické zpracování visačky i mnoha dalším za příspěvek. Díky všem jmenovaným i všem, kteří si skleničku zakoupili, bylo vybráno 3850,-Kč, které byly předány Karolínce. Sklenička ve tvaru dýně je dále v prodeji do konce roku 2009 v sídle společnosti Bricol-M Valtice, Mikulovská 225. Lada Kománková První cvičení v přírodě V pátek 25. září se žáci prvních tříd zúčastnili svého historicky prvního cvičení v přírodě. A aby na všechny úkoly, které je čekaly, nebyli úplně sami, zdatnými průvodci, ale i rozhodčími, se stali žáci tříd devátých. Po krátkém poučení o bezpečném chování, kterého se prvňáčkům dostalo od jejich paní učitelek, se vydali na trasu vedoucí k lesoparku zámečku Belvedére. Tam už pro ně byla připravena krátká stezka s pěti stanovišti, na nichž plnili zajímavé úkoly. Na trasu se vydávali po dvojicích, vždy v doprovodu staršího kamaráda z deváté třídy. Už první úkol prověřil šikovnost žáčků, když museli ve dvojici se svázanými nohami překonat krátký úsek tam a zpět. Na druhém stanovišti bylo potřeba předvést umění zpěvu a recitace, což se i přes počáteční trému podařilo. Nejčastěji zpívanými songy byly Pec nám spadla či Skákal pes přes oves, ale objevil se i hit Školka nám končí. Třetí meta byla něco pro bystré hlavy a šikovné ruce, neboť zde se skládalo puzzle s motivem krtečka. Následný úkol splnili ti, jimž se podařilo alespoň při jednom z pokusů zasáhnout šiškou cíl. No a pak zde byl závěr, kde bylo nutné ošetřit zranění plyšového kamaráda, popřípadě odpovědět na všetečnou otázku z první pomoci. Při plnění úkolů všem pořádně vytrávilo a tak malá svačinka přišla náramně vhod. Pak už se prvňáčci vydali směrem ke školnímu sadu, kde pro ně bylo připraveno ohniště, na kterém si opekli buřta (došlo ale i na rohlíky a chleba), což byla jistě příjemná a chutná tečka za jejich prvním cvičením v přírodě. Na závěr bych chtěl také poděkovat všem žákům deváťákům, neb se svého úkolu patronů a rádců zhostili na jedničku. Mgr. Vojtěch Macek 6

7 Ve Valticích jako v Kocourkově Když se v roce 1999 rozhodlo, že bude provedena rekonstrukce náměstí všichni byli nadšení. Vzhled našeho města se vylepší a přitáhne to turisty a my valtičané budeme moci být hrdí na naše město. Myslím, že v roce 2000 se začalo s rekonstrukcí a většina valtičanů začala nadávat, jaký je ve Valticích bordel a hluk. Když po dokončení horní části náměstí jezdili do Valtic turisté a chválili úpravy, pomlouvači mlčeli. Například účastníci Letní školy staré hudby říkali, to je krása jen to dotáhněte do konce, ať před radnicí, poštou a ostatními obchody nestojí kaluže. Několik let se nic nedělo. Víte, jak je to s penězi, musí se zajistit a někdy to trvá déle než by člověk chtěl. Začalo se s rekonstrukcí kanalizace a už zase bylo zle. Všichni nadávali na rozkopanost města, že nemají tržby a nikdo nechtěl slyšet, že se to musí udělat a že je to nutné. Nedá se jen věci využívat, ale musí se také rekonstruovat. Uznáte sami, že kanalizace z počátku minulého století, kterou vybudoval starosta Haussner za dotace Jana II. z Liechtensteinu, je pro dnešní město nedostačující i když během let se nějaká ta nová stoka udělala. Nastaly potíže s realizací rekonstrukce a tak se to nějak celé protáhlo. A bylo zle. Stížnosti, telefonáty a mnohdy i sprostá slova zněla ze všech stran. Jako by mnozí valtičané neznali slůvko pochopení, tolerance a trpělivost. S rekonstrukcí náměstí se začalo teprve v červnu a to jste měli slyšet. Měla jsem dojem, že mnozí do této doby spali zimním spánkem medvěda a prospali informace staré několik let. Proč to dělá starostka teď, když je sezóna, nebudeme mít žádné tržby atd. Myslím, že některým občanům by to nevyhovovalo nikdy. Pravda i turisti jsou zklamaní, když přijedou z Lednice, kde náměstí je plné květin včetně oken a uličky do něho vedoucí jsou upravené a také vyzdobené květinami. A ve Valticích se zpravuje náměstí a žádná krása to není. Ale turisté hledají cukrárnu a zmrzlinu a já musím říci, že ve Valticích není. Tam, kde se dají koupit zákusky, je v sobotu a v neděli zavřeno a tak je posílám do restaurace, ale tam oni s dětmi nechtějí a navíc namítají, že tam mají jen medovník či palačinky. Tak je posílám jinam a oni na to: Tam už jsme byli, tam je zavřeno. Abych se přiznala i mě vadí, že cukrárna je zrušená a myslím, že nejsem ve Valticích sama. Nerudovská otázka se mi honí myslí: Kam s nimi? Asi bych je měla poslat koupit květiny, protože květinářství tady máme tři a nebo že bych je poslala do vinotéky, těch máme také dost. A oni pomalu odchází a mě je trapně. A pak si někdo ztěžuje, že je málo turistů ve Valticích. Nevěřte tomu, na dyňobraní a v burčákové dny byly Valtice plné i přes rekonstrukci náměstí. A nevěřili byste vlastním uším, jak valtický podnikatel nadával: ti turisti mě již.., ať vypadnou a neotravují! Myslíte, že turista, který toto slyší, se k nám do města vrátí? A že ve Valticích se nic neděje? To snad nemyslíte vážně? Ve Valticích se pořád něco děje a když tam jsem, vidím tam pořád jen ty stejné lidi. Valtice, které mají přes 3500 obyvatel, by mohly mít úplně jinou návštěvnost na akcích. Někteří sice silně kritizují všechno, co se ve městě děje, ale sami nikam nejdou! Uvedu jen poslední kulturní událost: Přivítání knížete Hans Adama II. z Liechtensteinu. Na počasí se nikdo vymlouvat nemůže. Byl to nádherný slunečný den a zatím co Valtická krojovaná společnost přišla knížeti zazpívat v nažehlených svátečních krojích, jen asi deset valtičanů se přišlo na celou akci podívat. Chápu, že někoho nezajímá potomek těch, co Valtice vybudovali a v tiskli mu ráz krásy, které využíváme dodnes, ale aspoň úcta k práci a schopnostem Valtické krojované společnosti sem mohla přivést padesát občanů. A tak chceme pěkné náměstí? Buďme trpěliví a mějme pochopení pro věc! Chceme turisty a pěkné tržby? Nabízejme to, o co mají turisti zájem a nenadávejte jim sprostě! Kritizujete valtické aktivity? Buďte aktivní a když se vám nelíbí aktivity, které ve městě jsou, tak zorganizujte jiné! Krásný podzim všem přeje Lada Rakovská ADVOKÁT JUDr. CRHA Petr oznamuje, že otev el pobo ku ve Valticích na nám stí Svobody 3, ve 2. pat e,. dve í 12. Provozní doba: Po Pá: 8:00 16:30 hod. nebo dle dohody tel/fax: , , Realitní kancelá MAXAM.CZ s.r.o. len skupiny UNITED real & partners oznamuje, že otev ela provozovnu ve Valticích na nám stí Svobody 3, ve 2. pat e,. dve í 12. Provozní doba: Po Pá: 8:00 16:30 hod. nebo dle dohody tel/fax: , , Ing. Josef VLK Stavební projekce Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil:

8 VALTICE A LIECHTENSTEINOVÉ III. Valtice a Liechtensteinové po přesídlení jejich rezidence do Vídně Úmrtím Jana Adama Ondřeje na zástavu srdce v roce 1712 vymírá i tzv. Karlova větev Liechtensteinů (Karel I., Karel Eusebius a Jan Adam Ondřej) a vládu přebírá velmi neoblíbený Antonín Florián z linie Gundackarta. Abychom mohli Antonína Floriána správně historicky zařadit, pak si připomeňme jejich otce Hartmanna, který dělil svůj majetek mezi tři syny Karla I., Maximiliana a Gundackarta, který tenkráte dostal Wilfresdorf. Tam se také Antonín Florián dne 28. května 1656 narodil, takže byl bratrancem Jana Adama. Zatímco Antonín Florián byl rozeným diplomatem a velmi sebevědomým španělským grandem, jeho předchůdce zase bohatým a kultivovaným aristokratem. Již ve svých 20-ti letech vstoupil do služeb císaře Leopolda I., nejdříve jako vrchní komoří, dlouhá létá jako velvyslanec ve Vatikánu a pak již na jiných úřadech na císařském Dvoře ve Vídni, vlastně až do konce života. 15.října 1679 se oženil s Elenou Barbarou. Měli spolu 11 dětí, většinou však zemřely v raném věku. Následníkem po Antonínu Floriánu se měl stát Josef Jan Adam, jako jediný syn, který se dožil dospělosti. Vraťme se však k Antonínu Floriánovi. I když jsem v úvodu uvedl, že si budeme více všímat těch Liechtensteinů, kteří měli i zájem a nějaký vztah k městu, pak Antonína Floriána jsem nemohl vynechat z několika důvodů. Především přichází do Valtic jako nový regent a k tomu ještě z jiné linie Liechtensteinů než byla ta předcházející, a za další proto, že i když nebyl nějakým mecenášem města, zasloužil se o přebudování a vlastně o dobudování zámku včetně dalších staveb do dnešní podoby. To, co vykonal Antonín Florián pro dobudování zámku, nebylo snad proto, že měl k Valticím mimořádný vztah, ale byla to nutná potřeba pro svou vlastní reprezentaci. Jeho předcházející sídlo (při současné úřadu u císařského Dvora), bylo více než chudobné. Ihned po nástupu coby hlava rodového majorátu podal odvolání proti Závěti Jana Adama Ondřeje, protože přepychové paláce ve Vídni patřily přece někomu jinému, takže bylo nutno dobudovat valtický zámek. Antonín Florián si do Valtic přivedl i nového architekta, s kterým se seznámil v Barceloně, kde sloužil v císařských diplomatických službách. Architekt Antonín Jana Ospel měl za úkol podle přání knížete vše postupně dobudovat, ale co nejrychleji. Zámecká rezidence měla odpovídat postavení knížete na císařském Dvoře a nového vládce rodu Liechtensteinů. Přestavba uvnitř zámku je záležitostí spíše pro architekty a vyžadovala by pro její obsáhlost samostatnou stať. Pokud by se přece někdo o tuto stať zajímal, pak doporučuji knihu: Wilhelm Gustav Baugeschichte des Schlosses Feldsberg. Vyšla v roce 1944 dokonce v Brně. Pro naší potřebu je dostačující jen jmenovité uvedení staveb. Takže Antonín Florián ihned po nástupu a převzetí vlády nad liechtensteinským majetkem začal velmi intenzívně s vnitřní přestavbou zámku a se stavbou dalších budov navazující na komplex zámku. Dokonce některé vnitřní úpravy, které uskutečnili jeho předchůdci, nechal upravit podle vlastních představ. Hned v roce 1713 byly zahájeny přípravy pro stavbu budoucí jízdárny, která měla sloužit jednak pro výcvik koní, ale hlavně pro zábavu a jízdy šlechty za nepříznivého počasí nebo v zimním období. V této době patřila valtická jízdárna mezi největší v Evropě (protože byla bez podpůrných sloupů) a byla větší než známá vídeňská jízdárna, kde měla sídlo vysoká španělská jezdecká škola, v níž jsou cvičeni Lipicáni. Stavba byla ukončena v roce Zajímavá je snad ta skutečnost, že stavba španělské konírny, která navazuje na jízdárnu, byla započata až po dokončení jízdárny. Veřejnost mohla jízdárnu navštívit až po 143-ti letech, tedy v roce 1858, kdy se ve Valticích uskutečnila velká zemědělská výstava valtického okresu pod patronací knížete Aloise II. Vraťme se však z budoucnosti do dob Antonína Floriána. Současně se stavbou jízdárny byla zahájena i stavba Bažantnice. Plány byly ještě vyhotoveny za Jana Adama Ondřeje, ale k realizaci došlo až za Antonína Floriána, kdy bylo postaveno obvodové zdivo (stojí v podstatě dodnes) včetně dalších staveb jako stáj pro dobytek a služební byt. V květnu 1716 se započalo se stavbou španělské konírny, která navazovala na jízdárnu a již v následujícím roce různí sochaři pracovali na tvorbě koňských hlav, které byly na 40-ti sloupcích mezi jednotlivými koňskými stáními jako ozdoba. Antonín Florián si z Wilfersdorfu přinesl do Valtic dobrý vztah k vínu a vinohradnictví. Již Karel Eusebius ve svých Instrukcích určených jeho synu Janu Adamovi jej upozorňoval, že ve Valticích máme stejně dobré sklepy na víno jako jeho bratranec ve Wilfersdorfu a jaké mu to přináší velké peníze. V té době mělo valtické panství sklepy ve Schrattenbergu, v Hlohovci, v Cihelně a pod zámkem, takže v roce 1716 byla zahájena stavba lisovny, která na tento zámecký sklep navazovala. Nová lisovna byla vybavena pěti lisy a dvěma kládovými lisy, které je možno ještě dnes vidět v zámecké lisovně jeden lis na 70 q a druhý na 40 q hroznů, což je na tehdejší dobu téměř nepředstavitelné množství. Na velkém kládovém lisu je možno vyčíst tyto iniciály: 1.8.AL.D.3. Je známo, že tyto kládové lisy pracovaly ještě v roce 1953 na bývalém státním statku Valtice. Jako student vinařské školy (1948) si na práci těchto lisů ještě pamatuji. Antoním Florián ihned po nástupu jako hlava rodového majorátu (v úvodě k této části bylo již řečeno), okamžitě vznesl námitky proti Závěti Jana Adama. Na určitou dobu s tím ovšem musel počítat, že vstup do přepychových paláců ve Vídni mu nebude umožněn. To ovšem netrvalo zase tak dlouho jak se předpokládalo. Zřejmě i jeho dřívější postavení na císařském Dvoře mu pomohlo k tomu, že v roce 1714 byl povýšen do hodnosti Říšského knížete v souvislosti s vytvořením Knížectví Liechtensteinsko. Doklad o tomto aktu byl však vyhotoven až 23. ledna 1719 ve Vídni. Celý tento akt možná urychlil i spor mezi příslušníky rodových větví. K definitivnímu vyřešení rodových sporů došlo vlastně až v roce 1718, kdy byl uzavřen sňatek knížete Josefa Václava s dcerou Antonína Floriána. Byl to právě ten Josef Václav z Liechtensteina, kterému Jan Adam Ondřej v závěti věnoval vídeňské paláce. K úplné reprezentaci nemohly chybět ani honosné kočáry a ty nemohly stát bez přístřeší, takže kníže nechal v roce 1719 postavit dvě kočárovny, které byly v prostoru dnešní restaurace Hubertus. V této kočárovně měl své místo i velmi zdobený kočár, zvaný zlatý kočár. Jeho slavná doba měla teprve přijít. Antonín Florián byl mimořádně aktivní ve stavitelské činnosti na zámku. Důvody byly již řečeny na počátku. I když na stavební činnosti na zámku se podíleli i ostatní následující regenti, nejvíce již vzpomínaný Josef Václav, bylo to především jeho zásluhou, že dovedl přestavbu zámku, kromě zámeckého divadla, v podstatě až do dnešní podoby. Kníže Antonín Florián zemřel ve Vídni dne 11. října 1721 ve věku 65 let. Snad jen pro zachování kontinuity vládnoucích regentů rodu bude vhodné je alespoň vyjmenovat a u některých říci několik slov. Významné vladaře rodu pak přiblížím čtenáři podrobněji. Jak již bylo řečeno, z 11 dětí Antonína Floriána se dožil dospělosti pouze jediný syn a to Josef Jan Adam, který rovněž od mládí sloužil v císařské armádě. Byl čtyřikrát ženatý. Až ve třetím manželství se jim 8. července 1724 ve Vídni narodil jediný syn, Jan Nepomuk Karel z Liechtensteina, který zemřel ve věku 24 let. Jelikož nezůstal žádný mužský potomek, stává se vládnoucím knížetem rodu Josef Václav Vavřinec. Rovněž sloužil v císařské armádě (všichni Liechtensteinové sloužili císaři, kromě Jana Adama Ondřeje), kde dosáhl hodnosti polního maršála a roku 1734 dokonce obdržel řád Zlatého rouna. A konečně se dostáváme ke zlatému kočáru. Tento Josef Václav Vavřinec (německy Lorenz) je v roce 1740 jmenován císařským velvyslancem v Paříži. Jen k tomu účelu si nechal pařížským architektem postavit zlatý kočár pro triumfální vjezd do Paříže. Tímto kočárem měl sice reprezentovat vídenský císařský Dvůr, ale ve skutečnosti reprezentoval moc a bohatství Liechtensteinského rodu. A tento zlatý kočár měl své stálé místo ve valtické zámecké kočárovně, kde prý stával až do začátku druhé světové války. Jan Wilt z Valtic vlastní fotografii zlatého kočáru, ovšem je tak nekvalitní, že ani počítačem se nám ji nepodařilo vylepšit, abychom tuto fotografii mohli ukázat v tomto článku. Tento zlatý kočár byl ještě jednou využit pro reprezentaci, kdy na přání Marie Terezie v roce 1760, kníže Josef Václav Vavřinec nechal tímto kočárem přivézt do Vídně Isabellu Parmskou, nevěstu Josefa II. Od této doby se Marie Terezie a kníže Josef Václav stali dobrými přáteli, a ona pak často navštěvovala valtický zámek. Pro čtenáře bude jistě zajímavá informace, že za vlády Josefa Václava Vavřince jeho zámecký inspektor Jan WIEGAND roce 1759 jako první na území Rakouska ve Valticích zasadil brambory. V témže roce vydal malý spisek o bramborách a tak se hlízy brambor postupně staly základní potravinou. V souvislostí s touto informací, kdy Valtice jako první město v tehdejším Rakousku začalo pěstovat brambory, bych chtěl uvést několik základních údajů z historie brambor, dnes již potraviny, bez kterých si ani neumíme představit jídelní lístek. Ing. Vilém Komoň Pokračování příště: Valtice a Liechtensteinové po přesídlení jejich rezidence do Vídně - pokračování 8

9 Perly kniha na pokračování... Na dně Zahájení školního roku se konalo v tělocvičně. Škola byla téměř nová. Dostavěli ji před třemi roky. Ředitel všechny uvítal, představil novou učitelku Veronu Daňovou a po ceremoniálu se děti se svými třídními rozešli do tříd. Verona přizvala ke svým prvňáčkům i jejich rodiče. Kupodivu to byli pouze otcové. Po úvodních slovech promluvila o nutnosti spolupráce. Nešlo si nevšimnout, že tatínci po sobě pokukují a klopí hlavy. Neberou mě, pomyslela si. Něco tu nehraje. Po ukončení uvítací hodiny odešla do ředitelny. Mám pocit, že mě neberou. Nezvládáš prvňáky? Ne, to ne. S dětmi je to v pohodě. Ale rodiče. Tedy otcové, protože ač je to s podivem, žádná matka tam nebyla. Co se to děje? Já tomu nerozumím. Vy něco víte? všimla si, že je ředitel jaksi nesvůj. Přiznávám, že jsem něco podobného očekával. Můžete mi to vysvětlit? Proč to je? Opravdu to nechápu. Vždyť mě znají a já znám je. Tak proč? Musíte něco vědět, když jste to očekával. Víš, když se někteří rodiče dověděli, že tu budeš učit, přišli za mnou. Vyhrožovali, že nebudou posílat své děti do školy, pokud budou ve tvé třídě. Proto jsem ti dal vybrané prvňáčky. Verona zůstala jako opařená. Něco takového nečekala. Hleděla na ředitele a lapala po dechu. A pak jí to došlo. Jasně. Přeloženo do jejich jazyka to znamená Cikánka naše děti učit nebude! A vy jste jim ustoupil. A co jsem měl dělat? Dali mi nůž na krk. Po mně radu nechtějte. Vy jste ředitel. Vy musíte vědět, co dělat. Moc odvážný asi nejste, když nestojíte za svými učiteli. Proč jste mi to hned neřekl? Dost si dovoluješ. Vlastně tě znám jenom z papírů. A tam to s tebou moc slavné není. Nemusím ti opakovat, co se tam píše, že ne? Ano. Papír snese všechno. Proč jste si se mnou nepromluvil? Vysvětlila bych vám, o co šlo. No, snad to není taková tragédie. Víš přece sama, jací jsou u nás lidé. Znáš jejich zaostalost. Víš přece, jaké mají myšlení. Jsou plni předsudků. Považují se za něco víc, když mají bílou kůži. Musíš jim dokázat opak. Určitě to zvládneš. Bude to v pohodě. Neboj. To jste také vyčetl z mých papírů, že svou práci zvládám? Hodnocení pedagogické práce máš velmi dobré. Tak se ničeho neboj. Proroctví ředitele o uklidnění a zlepšení situace se nenaplnilo. V průběhu září docházelo k dalšímu přesunu dětí. Rodiče chodili před vyučováním do její třídy a své děti si odváděli často za dramatických výstupů. Tatí, já nechci! Já tu chci zůstat! Ona je na nás hodná! Zpíváme. Povídá nám pohádky Já tu chci zůstat! vzpíral se malý Fábry. Tatí, já nechci jinam! Chci být u naší paní učitelky! Mám ji ráda! Ona nás má také ráda, se slzami v očích prosila Maruška Kočová. Nebylo to nic platné. Otcové své děti tahali ze třídy. Veronika nezasahovala. Při takových scénách se otáčela k tabuli, aby neviděli její uslzenou tvář. Když o tom mluvila doma, matka utrousila: Pamatuj si, že gadžo je gadžo, i když je blbý. A Cikán je Cikán, i když by byl stokrát chytřejší. S tím nikdo nic nezmůže. To jsem ti říkala už tehdy, když jsi se rozhodla studovat. Ač nevzdělaná, vystihla mínění okolního světa. Jednoduše vyjádřila povrchní odsouzení člověka a přetrvávající předsudky. *** Koncem září zbylo Veroně ze šestadvaceti dětí pouhých osm. Převážně cikánských. S tím se už něco dělat muselo. Ředitel však dál hrál mrtvého brouka. Tak se rozjela sama na odbor školství do Plešovic. Milá slečno, jsme o všem velmi dobře informováni. To víte, přemýšlíme, co s vámi. Snad mou situaci nějak vyřešíte. Barva kůže přece nemůže být žádnou překážkou. Vystudovala jsem a jako učitelka mám ze všech svých míst výborné hodnocení. Tak co se mnou uděláte? Jediné, co vám mohu poradit, je rozvázání pracovního poměru. Cože? Proč jsem tedy studovala, když mi chcete bránit v tom, abych byla učitelkou? S tím nesouhlasím. Milá slečno, my vlastně nemáme jiné řešení. Rodiče žáků byli i tady. Tak mě dejte na jinou školu. Teď máme zrovna všude plno. Opravdu není jiné řešení, vedoucí odboru byl rozhodnut se této konfliktní osoby jednou pro vždy zbavit. Čekám dítě. A vy po mně chcete, abych dala výpověď? Uvědomujete si, jak je to nelidské? Vždyť mě tím připravujete o mateřský příspěvek. Z čeho budu žít? Těhotnou mě nikde do práce nevezmou, snažila se přemoci zoufalství. O mateřskou nepřijdete. Ale já pro vás opravdu nemám jiné řešení. Zmohla ji lítost. Byla na dně. Nespravedlnost v ní vyburcovala nenávist ke všem bílým. Matka měla pravdu. Rozvázala pracovní poměr. To se přece od ní žádalo. *** Poslední zářijový den byl Veronin poslední den ve škole. Odcházela domů zlomená a se svěšenou hlavou. Ukončila svou krátkou učitelskou kariéru. Byl konec velkolepého snu. Přemýšlela o svém nešťastném osudu. Najednou zpozorněla. Co se to děje? Před domem Harčárových se shlukli lidé. Co je to za křik? Neblahým tušením se jí sevřelo hrdlo a ztěžkly jí nohy. Pomalu se přibližovala. Z toho shluku najednou jí vyběhla naproti jakási žena. Prosím tě, Verono, nechoď tam. Běž domů. Neukazuj se. Ne. Ne. Co se stalo? Chci vědět, co se stalo. Něco s Pavlem? Je to kvůli tobě. Co je kvůli mně? Verona se snažila vyprostit ruku ze sevřených dlaní té ženy. Pusťte mě. Já to chci vidět. Otec Harčár nechtěl dovolit, aby Pavel odešel za tebou. Sekl ho sekerou do nohy. Je to hodně zlé a Pavel je v bezvědomí. Asi o tu nohu přijde. Verona zůstala jako solný sloup. Nemohla se pohnout z místa. Vtom se dav rozestoupil. Dveře domu se otevřely. Muži vynášeli nosítka. Na nich ležel Pavel. Celý bílý a se zavřenýma očima a bez známek života vypadal jako mrtvý. Vrhla se k němu a objala ho. Lidé ji mlčky odstrčili. Upadla. Nikdo jí nepomohl vstát. Dej mu pokoj, huso! Nevidíš, jak je na tom zle? ozvalo se z davu. Jestliže to nepřežije, pak za to můžeš jenom ty, Cikánko zatracená! Kdybys mu dala pokoj, nemusel přijít o nohu! To ti nestačí? Lidé ji zahrnovali nadávkami, ale ona je téměř nevnímala. Vstala a rozběhla se za ujíždějící sanitkou. Jako by měla sílu ji dohonit. Když však ta zmizela v zatáčce, zůstala Verona stát. Jak zjistí, co se s ním dál děje? Od Harčárů se nic nedoví. Ani by si netroufla k nim jít. Tito zlí, necitelní lidé jí také nic neřeknou. Ti by byli schopni ji tak akorát ukamenovat. Teď musí zvážit, co bude dál. Obvinili ji, že za to může, že ona je příčinou toho zla. Musí to napravit. Pojede za ním do nemocnice! Ano, to je jediné řešení. Otočila se a jako stroj odcházela na nádraží. Táňa Tichá příště: Jsem tvůj osud 9

10 Proměny města Lázeňská ulice (4) Dnes si budeme povídat o pravé straně bývalé Haussnerovy ulice. Její část od náměstí byla v poválečných letech přičleněna k Mikulovské ulici a prakticky zůstala bez nějakých velkých změn dodnes. O této části si budeme povídat jindy. Naším dnešním zájmem bude pravá strana dnešní Lázeňské ulice, za křížením s ulicí Zámeckou. Lázeňská začíná nárožním domem č.230 zvaným U Adlera nebo U orla (obr.č.1) a vjezd do ulice nebyl zdaleka tak široký jako je dnes, protože vedle obchodu U Adlera stával ještě malý domek, holičství a kadeřnictví pana Fialky. Bohužel se nám zatím nepodařilo získat jeho fotografii. Dům byl v padesátých letech zbořen (obr.č.2) a celý dvorní areál bývalého Adlerova obchodu byl obehnán zděnou zídkou a za ni zůstaly jen sklady (obr.č.3). Dnes se v těchto prostorách nachází pekařství Jozefa Bočince (obr.č.4). Nyní se vrátíme ve vzpomínání až do počátku 20. století, kdy původní prostory zahrad musely ustoupit modernizaci města, o kterou se zasloužilo obecní zastupitelstvo pod vedením starosty a zvěrolékaře Karla Haussnera za finančního přispění knížete Jana II. z Liechtensteinu. Zřízení kanalizace, vodovodu i telefonního spojení následovala výstavba městských lázní v letech Vzhled lázní můžeme vidět na obrázku č.5. Dům měl původně úzká okna a fasádu s bosáží. Lázně měly vanovou část, sprchovou část a venkovní bazén o rozměrech 17 x 9 x 1,8 m. Byly tenkrát v provozu v sobotu a před svátkem odpoledne, v létě každodenně. Lázeňskému objektu bylo přiděleno číslo 119. A jak to bylo za první republiky? Pani Krausová vzpomíná: Bylo to moc příjemné a všichni občané Valtic do lázní rádi chodili. Jen málokdo měl tehdy doma koupelnu, většinou jsme se doma koupali v neckách a voda se nosila ze studny a ohřívala na kamnech. A v této lázni se postupně vykoupala celá rodina. Nejdříve děti, pak dospělí. Za první republiky jsme chodili jako děcka do venkovního bazénu. To byla vymoženost a ne každá obec měla lázně s bazénem. Cena byla myslím 50 haléřů. Kabinky byly zdarma. Po válce se do správcovského bytu na lázních přistěhovali Indrovi a pan Josef, ač byl vyučený kuchařem, dělal tady plavčíka. Jeho žena Anna dělala lázeňskou. Po válce jsem vždycky v pátek chodila i do vanových lázní a myslím, že vstupné bylo 6 korun. Lázně sloužily svému účelu do roku Lidé v šedesátých a sedmdesátých letech si začali budovat koupelny ve svých domech, lázně se staly zbytečnými a byly zrušeny. Venkovní část sloužila ke koupání, ale pak někdo dřevěné kabinky podpálil a tím je zničil. Venkovní bazén byl zralý na rekonstrukci. Lázeňský dům byl přeměněn v obytný dům se 4 menšími byty a dostal č.p Na domě bydleli Meszárosovi, Marešovi, Emil Podhorný, Vaculíkovi, paní Kalužíková, Foukalovi, Marešovi a další (obr.č.6). Dnes již těžko zjistíme, komu vadil venkovní bazén (obr.č.7) a proč byl místo rekonstrukce zasypán a jeho plocha změněna na volejbalové hřiště, kde Foto č. 1-8 nikdo nic nehraje. Nový bazén totiž nikdo nedokázal do dnešních dní ve Valticích vybudovat. V roce 1996 koupila dům od města Valtice Lenka Lyčková, dům dostal jak se říká nový kabát (obr.č.8) a slouží jako domovní dům dodnes. Málo kdo by věřil tomu, že za dva roky bude mít dům 100let. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice (Pokračování příště) Advokátní kancelář JUDr. Ivany Lorenzové oznamuje všem obyvatelům Valtic otevření své nové pobočky kanceláře, kterou můžete navštívit v pondělí a ve čtvrtek v době od do hodin nebo po předchozí tel. dohodě kdykoli. Kancelář se nachází vedle zámku na adrese nám. Svobody 3, v budově Městského kulturního a informačního centra, v prvním poschodí. S hájením Vašich práv Vám pomůžeme zejména v oblasti občanského, rodinného a obchodního práva, ale i práva trestního či správního. Zajistíme sepisy a uzavírání smluv kupních, darovacích, nájemních, zástavních a zřizování věcných břemen. Nabízíme také možnost úschovy peněžních prostředků u advokáta a ověření podpisu na listinách. Právní pomoc poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i široké veřejnosti, včetně zastoupení před soudy a dalšími institucemi. Telefonické objednávky na čísle adresa nám. Svobody 3, Valtice Věnujte se své práci, papíry nechte na nás! Nabízíme pro živnostníky vedení daňové evidence Pro firmy vedení účetnictví, DPH, mzdy Účetní a daňové poradenství Kontakt: Alexandra Ekrtová

11 Mikulovská Valtice Můj milý rozežraný státe píšu ti, protože už toho mám plné zuby. Každé volební období si dáváš předsevzetí, že už přestaneš, ale nakonec to vždycky dopadne stejně ne-li hůř! Takže si to spočítej se mnou, můj milý rozežraný státe! Má-li někdo takový normální plat okolo 20 tis. Kč hrubého, tak to vychází na 27 tis. Kč v super hrubé mzdě a tolik firmu stojí zaměstnanec v nákladech. Jenže pak do toho vlezeš ty, můj státe, a díky tobě z částky 27 tis. Kč dostane zaměstnanec na ruku čistou mzdu okolo Kč. Z ostatního se nažereš ty. Tak si to sám spočítej, to je takřka půl na půl! Jenomže v platech tvoje obžerství nekončí. Když zaměstnanec dostane na ruku svých čistého, tak jde do obchodu a tam ještě platí DPH z každé koruny obratu, někdy 19% a někdy 9%. Takže si na každé obchodní směně vezmeš díky svému obžerství dalších cca procent. A to zdaleka není všechno. Občané i firmy používající auta platí ještě mimo DPH spotřební daň z pohonných hmot, takže víc jak polovina ceny benzinu, okolo 54%, jde tobě do kapsy. Víš ty, kolik toho je, co sežereš na dani z benzinu, když se cena za litr benzinu pohybuje okolo 30 Kč? Navíc pokud jezdí občan po dálnici, tak si ještě připočti dálniční známku a u kamionů platbu mýtného. A to není všechno, můj milý rozežraný státe. Když firma vykáže zisk, tak tobě se nejprve odvede z tohoto zisku nějakých 20 %. To je první zdanění. Když chce majitel již zdaněnou částku vyvést z firmy pro svou spotřebu, musí zaplatit navíc ještě dalších 15 %. To se ti to žere, co? Ale ani to ti nestačí. Všichni musíme platit za elektřinu. Z ní se platí nejenom DPH 19%, jak jsem ti už uvedl, následně nejenom daň ze zisku 20%, jak jsem ti už také uvedl, a nejenom daň 15% z dividend, kterou jsem již zmiňoval, ale navíc dostaneš cca půlku ze samotných dividend díky tvému státnímu podílu v ČEZu, tedy navíc dalších něco okolo 20 miliard odvodu státu! Suma sumárum, můj milý rozežraný státe, sežereš ročně částku okolo 1 bilionu korun. Ale víš ty, co je na tom nejhorší? Podle těchto propočtů bys měl vypadat jako pěkně buclatý cvalík trpící obezitou. Jenomže, když se na tebe podívám, tak mi připomínáš spíše vyhladovělou anorektičku těsně před kolapsem. Připadá ti normální, že i přes tvoje obžerství jezdíme po dálnici, která připomíná spíše tankodrom? Jak je možné, můj milý rozežraný státe, že i přes tvoje obžerství je základní tarifní nástupní plat učitele okolo 14 tis., po- Pondělí -Pátek licisty okolo 13 tis., hasiče a lékaře okolo 16 tis. Kč? Připadá ti normální, že stále dokola slyšíme známou obehranou písničku, že na nic, co máš mít na starosti, nejsou peníze? Takže můj milý rozežraný státe, žereš a žereš, a přitom nikde nic. A to chceš prožrat navíc ještě nějakých 260 miliard, abys nám proboha nezkolaboval! Takže myslím, že je to jasné. Každý lékař, který se na tebe podívá a zjistí, že hodně žereš a přitom jenom hubneš, tak vysloví jednoznačnou diagnózu: Problém není u tebe v příjmové stránce, ale ve výdajích. Protože žereš a přitom paradoxně hubneš, evidentně trpíš těmito dvěma nemocemi: 1. Máš špatně nastavený metabolismus, můj milý rozežraný státe. Nevydáváš svou energii efektivně a na správných místech. Moc plýtváš a hýříš tím, co sežereš, a proto i navzdory tvému obžerství hubneš. 2. Evidentně tvůj organismus trpí napadením velkým počtem parazitů. Máš na sobě přisátých příliš mnoho tasemnic, roupů a pijavic, kterých by ses měl zbavit. A právě příliš mnoho přilepených sosáčků způsobuje, že ač žereš jak Otesánek, tak stále hubneš a hrozí ti kolaps. Takže jak se léčit? Jestliže evidentně trpíš těmito dvěma chorobami, tak ti zvyšování dávek stravy zvyšováním daní nikdy nepomůže a jen oddaluje tvůj kolaps, protože zase tyto dávky jenom promrháš. Další strava by tvou chorobu jenom podporovala a navíc tvůj metabolismus by se díky efektu zvyšování daňové zátěže jen zpomaloval. Takže žádné 13. důchody, žádné šrotovné, žádné zvyšování dávek a zvyšování podpor, můj milý rozežraný státe, na to zapomeň! Recept na tvé obžerství a současné hubnutí zní jednoduše: Výši tvé stravy alespoň nezvyšovat a ty sám musíš ihned a neprodleně začít léčit obě zmíněné choroby, tedy spravit si neefektivní metabolismus a zbavit se příliš mnoha parazitů v organismu. Jenom jsem teď zvědav, který přísný doktor se ujme této nevděčné role a bude na tebe jako pes, můj milý rozežraný státe. Většině tvých občanů se totiž tvoje obžerství, rozhazování a hýření zalíbilo a zvyklo si na něj. Nadrogoval jsi své občany obžerstvím a o to bude tvá léčba bolestnější, ke tvé škodě. Ale na druhou stranu věř mi, můj milý rozežraný státe, že v opačném případě zkolabuješ, i kdybys měl žrát dvakrát tolik... a to není příliš hezká prognóza, že ne? Bohužel anonym z internetu, ale za zamyšlení myslím stojí Relaxclub Valtice nabízí posezení v restauraci, sportovní vyžití - tenis, bowling, petangue, pin-pong, odreagování v luxusním casinu, poučení a zábavu v kongresovém salonku. Mládež ČČK a Místní skupina ČK ve Valticích Mládež Českého Červeného kříže je zvláštní složkou ČČK, která evidovala k celkem 717 členů ve 23 oblastních skupinách. Mezi hlavní projekty M-ČČK patří Pomoc v pohybu. Cílem tohoto projektu je pomáhat zdravotně postiženým a starým občanům, a to především s dopravou. V rámci projektu se snaží dobrovolníci zajistit jednorázové doprovody k lékaři, na úřady, na návštěvy kulturních a sportovních akcí. V současné době je projekt zaměřen nejen na zdravotně postižené, ale také na zdravou populaci s cílem zvýšit její povědomí o zdravotně postižených. Dalším projektem je HIV/AIDS a život nás všech. Je to mládežnický program, zaměřený na diskuzi o problému AIDS a souvisejících tématech. Cílovou skupinou jsou nejčastěji žáci základních škol a studenti středních škol. Kromě lektorů M-ČČK na seminářích přednášejí i odborníci z oblasti patogeneze a pandemie AIDS, sexuologie, psychologie a venerologie. Součástí seminářů bývá také beseda s HIV pozitivní osobou. Dalším projektem je projekt Děti, který je zaměřen na práci s dětmi do 15 let a na jejich vedoucí. Cílem projektu je poskytnout dětem zajímavé využití volného času, vychovávat je k humanitě, zdravému způsobu života a vztahu k přírodě. Snaží se naučit děti základům první pomoci, tábornickým dovednostem, a to formou soutěží, her a táborů. V rámci mezinárodních aktivit byl realizován projekt Crossroads, kterého se zúčastnilo 80 účastníků z 12 zemí. Tento projekt si klade za cíl umožnit účastníkům blíže se seznámit s problematikou životního stylu dnešních mladých lidí, žijících s nějakou formou postižení a porovnání života s handicapem a bez něho. Téměř v každé zemi existují organizace ČK a nejinak je tomu i v naší republice. Ve Valticích byla založena MS ČČK v roce V současné době má naše organizace 312 členů, kteří platí za roční známku 20 nebo 50 Kč a tím podporují fungování této společensky nesmírně důležité organizace. Výbor MS ČČK má 9 členek a všechny jsou již důchodového věku. Neskrýváme rovněž snahu získat pro naši organizaci muže, kteří by se aktivně zapojili do práce v naší skupině. Zúčastnila jsem se celostátního semináře ČČK v Pardubicích a byla jsem překvapena kolik mužů, starších i mladých v organizacích pracuje. V náplni naší práce je získávání bezplatných dárců krve. Všem, kteří krev bezplatně darují bychom rádi poděkovali a ocenili jejich nezastupitelnou pomoc při záchraně nemocných. Chceme také apelovat na všechny, kteří jsou schopni krev darovat, aby našemu zdravotnictví pomohli. Každoročně pořádáme besedu s důchodci, kterou chceme letos opět uskutečnit již v listopadu, protože v předvánoční době probíhá příliš mnoho akcí. Stalo se rovněž tradicí, že MS ČČK pořádá každoročně zájezd do divadla. I ten máme v plánu uskutečnit v listopadu. Naše skupina poskytuje ze svých skromných prostředků finanční pomoc obětem přírodních katastrof. Určitě se ptáte, proč 11

12 nebyla zorganizována sbírka na postižené při letošních povodních. Není problém sbírku udělat, problémem je odvoz nasbíraných věcí. Na ten není dostatek financí ani na oblastním spolku ČČK v Břeclavi. Postižení potřebují většinou finanční pomoc a čísla kont, na která bylo možno přispívat uveřejnila média. V budoucnosti je třeba se zaměřit na výchovu mladých ve školení první pomoci a pro ostatní funkce spojené s pomocí bližním. Rakouský ČK dokonce navrhl poskytování první pomoci jako učební předmět na základních školách. Vždyť většina dětí je účastníkem silničního provozu a svědkem tragických nehod, při nichž zbytečně umírají lidé, protože jim nikdo neumí pomoci. To se týká i případů při dětských hrách ve škole i mimo školu. V závěru bych ráda vyjádřila přesvědčení, že i ve Valticích se najdou mladí lidé, kterým není lhostejný osud postižených či starých občanů. Vítáme všechny, kteří by chtěli v ČK pracovat s novými nápady a návrhy. Přihlaste se, pomozte. za MS ČČK ve Valticích L. Sobotková Šťastné manželství Takhle se jeden táta od rodiny ráno doma probudí, v hlavě mu buší permoníci, v puse má spoušť. Otevře oko a na nočním stolku leží dva aspiriny a sklenice vody. Posadí se a vidí - na židli vyžehlená košile, kravata, kalhoty. Vedle stojí vyleštěné boty. Nahoře leží cedulka. Miláčku, snídani máš na stole, jela jsem nakupovat. Miluji tě! Tak se oblékne, jde do kuchyně a na stole slanina s vejci, čerstvě upečené rohlíky, ranní noviny vedle talíře. Jeho syn snídá, tak se ho ptá: Co se tady proboha stalo? Kluk na to: Přišel jsi domů ve tři ráno, ožralý na plech a vůbec jsi nevěděl, co děláš. Vyvrátil jsi dveře, rozbil židli, nablil v předsíni a udělal sis monokl o roh stolu. No to ale nedává žádný smysl, proč mám připravenou snídani a to všechno? Jo tohle? To, když tě máma odvlekla do koupelny a snažila se tě svlíknout, tak jsi řekl: Ruce pryč, dámo, já jsem šťastně ženatej! Tak doufám, že pokud se Vám něco takového podaří v době vinobraní a burčáků, vezmete to s humorem a nadhledem Krásný říjen plný sladkých hroznů Vám přeje Pavlína Vlková, šéfredaktorka An ti ka restaurování a kon zer vo vá ní sta ro žit nos tí Počítače, internet Pozlacená cesta Sype se zlato z topolů, sype se zlato z javorů, na lesní cestu, na širou oboru snáší se pohádka z křehkého mramoru. Slunce jen zahoří, zasteskne si po horkém létě možná asi. Jeho rudé nitky září v podvečerním kraji, podzimu se u nás daří, kouzlem barví dlouhé dny než spadnou lístky poslední. Vítr je sešle s písničkou veselou pomalu k zemi, kde tiše si ustelou. Celé dny se prohání korunami stromů, léto od nás vyhání a zpívá si k tomu. Všude kolem tolik krásy, loukám hoří jejich vlasy. Říjen přišel s milou změnou, tváří zlatem prosluněnou. Snad tisíce odstínů znají barvy podzimu. Už s nimi hrát si začíná kraj, zlátne, rudne, usíná. Brzy vítr s písní zasmušilou uvítá tu zimu bílou. A ještě jeden hezký malý doušek na závěr Z deníčku Pražáka na Moravě Pátek:... piji s Moraváky Sobota: skoro jsem umřel Neděle: zase piji s Moraváky Pondělí: lituji, že jsem neumřel už v sobotu Božena Trčková "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 300,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXX. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet říjnové číslo, vyšlo

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Výbor: 4/2015 ŘS ISU: 34/6/2015 Dne 10. 6. 2015 Místo: Bruntál Program: 1. Úvod 2. Úkoly z minula 3. Účetnictví, inventura,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více