Fauna obratlovců České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fauna obratlovců České republiky"

Transkript

1 Fauna obratlovců České republiky Základní zoogeografická charakteristika: jihozápadní část eurosibiřské podoblasti palearktické oblasti; strukturu fauny ovlivňuje i poloha ve středu Evropy. Podstatná část území ČR spadá do provincie listnatých lesů, k níž podle hrubého odhadu náleželo asi 70 % naší původní fauny. Další jsou provincie středoevropských pohoří a provincie stepí. V posledních stoletích (tisíciletích) složení fauny významně ovlivňuje (přímo i nepřímo) přítomnost a aktivity člověka. Třída Počet současných druhů Nepůvodní druhy Kruhoústí 2 - Paprskoploutvé ryby (17,7 %) Obojživelníci 21 - Plazi 13 1 (7,7 %) Ptáci (hnízdící druhy) (1-1,5 %) Savci (15,7 %) CELKEM (7,5 %) 1

2 Kruhoústí (Cyclostomata) ČR: 1 řád, 1 čeleď, 2 druhy Řád: MIHULE (PETROMYZONIFORMES) Čeleď: Mihulovití (Petromyzontidae) Mihule potoční (Lampetra planeri) Hadovité tělo (larvy do 170 mm, dospělci do 190 mm), larvy podkovovitá ústa, žijí v jemných náplavech 4-5 let, neparazitický druh, živí se detritem, řasami apod., dospělci nepřijímají potravu (zakrnělé střevo) a po vytření (trvá několik týdnů) hynou; biotop tekoucí vody pstruhového pásma s písčitým až štěrkovým dnem (pstruhové pásmo), hlavní těžiště výskytu do 600 m n. m.; silně ohrožený druh. Mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae) Na první pohled podobná předchozí, východoevropský druh, u nás na jediné lokalitě vračím potoce u Velkých Losin (Šumpersko); kriticky ohrožený druh (jeden z nejvzácnějších obratlovců ČR). Mihule potoční Vymizelé druhy Mihule mořská (Petromyzon marinus): Labe a Vltava, (poslední Děčín) Mihule říční (Lampetra fluviatilis): Labe, Vltava, Divoká Orlice, (poslední Praha nebo Mělník) 2

3 Rybí pásmo je pásmo vodního toku charakterizované primárně obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě v daném místě. Čtyři pásma jsou pojmenována podle druhů ryb, jejichž nároky jsou pro dané vodní stanoviště nejcharakterističtější. Rybí pásma Pstruhové pásmo vysokohorské toky a potoky, minimální břehová vegetace, tvar údolí typu V, mělká voda, vyznačuje se chladnou vodou a velkým množstvím kyslíku ve všech obdobích (8-12 mg/l), tok nemeandruje. Charakteristické druhy: pstruh obecný, vranka obecná. Lipanové pásmo přechodné pásmo, pomalejší tok řeky než v pstruhovém pásmu, hlubší voda, vyšší teplota, teplotní rozdíly vody v letních obdobích jsou nepatrné, stále dostatečně nasycená voda kyslíkem (7-10 mg/l), přechod koryta mezi typem V a U, žádné meandry. Charakteristické druhy: lipan podhorní, mník jednovousý. Parmové pásmo střední polohy (podhůří), širší koryto typu U, písčité či štěrkovité dno, pomalý proud, celkem velké teplotní rozdíly v průběhu celého roku, v zimě více kyslíku a v létě opak (průměr 4-8 mg/l). Charakteristické druhy: parma obecná, jelec tloušť. Cejnové pásmo především stojaté vodní toky, rybníky, jezera, rozmanitá vegetace, meandrující řeky, s písčitým dnem plným sedimentům (aluviální dno - bahnité), okolí řeky jsou nížiny. Voda je teplá, kalná a obsahuje málo kyslíku (pod 4 mg/l), v zimě studená čistá s poměrně malým obsahem kyslíku, to je způsobeno většinou zamrzlou hladinou. Charakteristické druhy: cejn, cejnek, kapr. 3

4 Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) ČR: 12 řádů (2 ),17 čeledí, současný výskyt +62 druhů (z toho 13 nepůvodních) Řád Současný výskyt Nepůvodní druhy Vymizelé druhy Chov v akvakultuře Jeseteři (Acipenseriformes) Bezostní (Clupeiformes) - 1 Holobřiší (Anguiformes) 1 Máloostní (Cypriniformes) Sumci (Siluriformes) Štiky (Esociformes) 1 Lososi (Salmoniformes) Volnoostní (Gasterosteiformes) 1 1 Hrdloploutví (Gadiformes) 1 Ropušnice (Scorpaeniformes) 2 Ostnoploutví (Perciformes) Platýsi (Pleuronectiformes) - 1 CELKEM

5 Řád: JESETEŘI (ACIPENSERIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh; vymizelé 2 druhy Čeleď: Jeseterovití (Acipenseridae) Jeseter malý (Acipenser ruthenus) Nejmenší druh jesetera (60-70 cm), naspodu rypce obrvené vousky, řeky úmoří Kaspického, Černého a Baltského moře, zdržuje se v hlubokých úsecích řek, od nepaměti řídce táhl i do dolních úseků Moravy (Moravská Nová Ves), po určitém útlumu se nyní opět objevuje (zřejmě v důsledku záměrného vysazování v Dunaji). Umělé chovy Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii) jižní Čechy (od 1996), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus) jižní Čechy (od 1994), jeseter sibiřský (Acipenser baerii) jižní Čechy (1982, od 1995), veslonos americký (Polyodon spatula), č. veslonosovití (Polyodontidae) jižní Čechy (od 1995) Jeseter malý Vymizelé druhy Vyza velká (Huso huso): dolní úsek Moravy (Lanžhot), 1916; nyní pokusy s chovem v rybnících (Hodonínsko) Jeseter velký (Acipenser sturio): do počátku 20. století táhl Labem a Vltavou až k Praze (1908), údajně i Odrou k Bohumínu (1856) Řád: BEZOSTNÍ (CLUPEIFORMES) ČR: 1 čeleď (sleďovití, Clupeidae), 1 vymizelý druh Vymizelý druh Placka pomořanská (Alosa alosa): protáhlé, z boků zploštělé tělo, holá hlava bez šupin, pilovitá břišní hrana, cm; obývá mořské mělčiny při pobřeží, občas migruje proti proudu řek, u nás dříve Labem a Vltavou až k Obříství a Praze (poslední nález 1871). Placka pomořanská 5

6 Řád: HOLOBŘIŠÍ (ANGUIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh Čeleď: Úhořovití (Anguidae) Úhoř říční (Anguilla anguilla) Hadovité tělo ( 50 cm, 130 cm), ploutevní lem spojením nepárových ploutví, břišní ploutve chybějí, šupiny hluboce zarostlé v kůži; moře kolem Evropy, sladkovodní fáze řeky, tůně, rybníky i údolní nádrže do 700 m n. m., noční aktivita, dravý, v době tahu v uzavřených nádržích vylézá i mimo vodu; katadromní migrace tře se v Sargasovém moři, larvy Golfským proudem k pobřeží Evropy, zde nejprve tzv. sklenění úhoři, poté pigmentované monté, dlouhověký (v zajetí až 85 let); výskyt víceméně na celém území je závislý na vysazování monté, přirozená migrace možná po zprůchodnění řek (zejména Labe). Řád: ŠTIKY (ESOCIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh Čeleď: Štikovití (Esocidae) Štika obecná (Esox lucius) protáhlé tělo (1,2-1,5 cm) se zploštělou hlavou, ozubené čelisti, dozadu posunutá hřbetní ploutev; široké spektrum vod, vyhýbá se úsekům s proudivým tokem, dravá, celoplošný výskyt. 6

7 Řád: MÁLOOSTNÍ (CYPRINIFORMES) ČR: současný výskyt 3 čeledi, 34 druhů Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae) ukázky druhů: plotice obecná (Rutilus rutilus) naše nejběžnější ryba, protáhlé tělo s vyklenutým hřbetem, velké šupiny, koncová ústa, do 50 cm; všechny typy tekoucích a stojatých vod; střevle potoční (Phoxinus phoxinus) do 10 cm, malé šupiny, všechny ploutve více či méně zaoblené; pstruhové a lipanové pásmo (tůňky)/ vysoké nároky na obsah kyslíku, zoofág, roztroušeně po většině území v povodí Labe, Odry i Moravy, častěji chybí v nížinách, do poloviny 20. století byla hojná, poté nastal ústup; zranitelný druh; hořavka duhová (Rhodeus sericeus) drobná rybka s vysoký tělem (dl. do 7,5 cm) s velkými šupinami, neúplná postranní čára (za hlavou), dlouhé kladélko (jikry klade do žaberní dutiny sladkovodních mlžů (škeblí, velevrubů), stojaté a pomalu tekoucí vody, lokální výskyt viz mapa; jelec proudník (Leuciscus leuciscus) nízké protáhlé tělo (20-25 cm) s úzkou až zašpičatělou hlavou, velké oči, vykrojená ocasní ploutev; víceméně celé území (všechny úmoří), i když nehojně, hlavně podhorské řeky a říčky; jelec tloušť (Leuciscus cephalus) robustní válcovité tělo (30 cm), široce zaoblená hlava, řitní ploutev vypoukle zaoblená, všechny typ vod; pro okrasu se chová tzv. zlatý jesen žlutočervená forma s oranžově zlatými ploutvemi; bolen dravý (Aspius aspius) velká ryba (60-80 cm) s protáhlým štíhlým tělem, širokými a hluboce rozeklanými ústy (pod úroveň očí), spodní čelist vpředu zasahuje před horní, hluboce vykrojená ocasní ploutev; hlubší místa ve středních a dolních úsecích řek i v údolních nádržích, dravý, povodí Labe, Moravy i Odry. Plotice obecná Střevle potoční Hořavka duhová Jelec proudník Jelec tloušť Bolen dravý Vymizelý druh Plotice lesklá (Rutilus pigus): od plotice obecné se liší menší hlavou, výraznějším rypcem a spodním postavením úst; horní část povodí Dunaje, u nás až po Olomouc, naposledy v Dyji u Břeclavi (1955). 7

8 Hrouzek obecný (Gobio gobio) 12 až 14 cm, protáhle vřetenovité tělo, spodní ústa se 2 krátkými vousky, hladké hrdlo bez šupin, velké oči posunuty k temeni hlavy, na boku 6-12 tmavých skvrn; všechny typy tekoucích a stojatých vod vyjma studených horských potoků, celé území; parma obecná (Barbus barbus) do 120 cm, protažený rypec, spodní ústa, 2 páry vousků; dobře prokysličené úseky podhorských i nížinných řek s kamenitým (balvanitým) dnem, celé území ČR; slunka obecná (Leucaspius delineatus) 6 až 9 cm, horní ústa, lehce opadavé šupiny; stojaté a mírně tekoucí vody, říční ramena a povodňové tůňky, roztroušeně ve všech našich povodích, v posledních desetiletích silný úbytek; ohrožený druh; ouklej obecná (Alburnus alburnus) do 25 cm, z boků stlačené tělo, za břišními ploutvemi hrana (kýl) bez šupin; hlubší místa s pomaleji tekoucí vodou ve středních a dolních tocích řek, téměř celé území ČR; cejnek malý (Abramis bjoerkna, syn. Blicca bjoerkna) vysoké, ze stran zploštělé tělo (do 40 cm) s velkými šupinami, malá hlava, velké oči, za břišními ploutvemi kýl bez šupin; dolní úseky řek a stojaté vody (průtočné rybníky, údolní nádrže), na většině území; cejn velký (Abramis brama) vysoké, z boků stlačené tělo(do80cm), krátká hlava, malá ústa, ploutve nápadně tmavé (šedé až načernalé); dolní úseky řek, slepá ramena, rybníky, údolní nádrže, důlní propadliny, celé území ČR; ostrucha křivočará (Pelecus cultratus) z boků silně zploštělé tělo (do 40 cm) s klikatou postranní čárou; dravá (ryby), horní ústa; relativně vzácný druh z nejjižnější Moravy (povodí Dyje a Moravy); kriticky ohrožený; lín obecný (Tinca tinca) zavalité tělo (30-80 cm), malé oči, 2 vousky, drobné šupiny a zaoblené ploutve; střední a dolní úseky řek, stará ramena, rybníky, celé území ČR. Hrouzek obecný Parma obecná Cejnek malý Ostrucha křivočará Slunka obecná Lín obecný Ouklej obecná Cejn velký 8

9 Karas obecný (Carassius carassius) vysokým tělem připomíná kapra, nemá vousky a dosahuje menší velikosti (do 60 cm); mírně tekoucí a stojaté vody (včetně zatopených dolů apod.), odolný k teplotě i (nízkému) obsahu kyslíku; běžný výskyt na většině území; objevují se kříženci s kaprem (kaprokaras), kteří jsou výjimečně i plodní; kapr obecný (Cyprinus carpio) divoký kapr (sazan), protáhlé robustní tělo (až 1,2 m) se 4 vousky na horním pysku, některé paprsky hřbetní a řitní ploutve zřetelně pilovité, zbarvení závisí na prostředí, stáří i genetice; mírně tekoucí i stojaté vody, výskyt na většině území zejména v rybničních chovech, vysazován i do řek. Domestikovaný rybniční kapr je vysokotělý s různě vyvinutým ošupením. Karas obecný Kapr obecný říční forma Kapr šupinatá forma (šupináč) Kapr lysec řádkový Kapr lysec Kapr hladká forma (naháč) 9

10 KAPROVITÍ NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Amur bílý (Ctenophyryngodon idella) protáhlé válcovité tělo (1,2-1,5 m), široká hlava, bezvousá ústa a velké šupiny, střední a dolní úseky řek, rybníky, údolní či chladící nádrže elektráren (teplomilný) do ČR dovezen v r (Třeboňsko), dnes se zásluhou vysazování vyskytuje na velké části území; tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) mohutné protáhlé tělo (až 1 m), nízko posazené oči, břišní ostrý kýl začíná už na hrdle; stojaté a mírně tekoucí vody, původ Čína a východní Sibiř, dočr dovezen 1965, zpočátku do rybníků, později vysazován i do řek, zatopených pískoven apod.; obr. viz Obratlovci 1; tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis) mohutné tělo (až 120 cm) s nezvykle nízko položenýma očima, zřetelný kýl na břiše začíná za břišními ploutvemi; stojaté a pomalu tekoucí vody; původně Čína, poprvé dovezen v r (Vodňansko), postupně se umělým vysazováním rozšířil celoplošně; střevlička východní (Pseudorasbora parva) drobná rybka (do 8 cm) s malými ústy, bez vousků a krátkou řitní ploutví; rybníky, uzavřené nádrže a slepá ramena řek původní areál Čína, do ČR zavlečena v letech s dovozem plůdku býložravých ryb, invazní šíření, dnes prakticky kdekoli v povodí Labe, Moravy a Odry; karas stříbřitý (Carassius auratus) velké šupiny snadno opadavé, bez vousů, ploutve tmavě nebo světle šedé (do 50 cm); pomalu tekoucí a stojaté vody (pískovny, rybníky, slepá ramena apod.) původně asijský druh, v 60. letech invazní šíření z Maďarska přes Slovensko, nyní víceméně všude na vhodných místech. Tolstolobec pestrý Střevlička východní Amur bílý Karas stříbřitý Tolstolobik bílý 10

11 Čeleď: Sekavcovití (Cobitidae) Sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) protáhlétělo (do 2 cm), spodní ústa se 6 vousky, hlava zploštělá z boků (na rozdíl od mřenky) a pod okem vztyčitelný trn; místa s pomaleji tekoucí (i stojatou) vodou a s písčitým či hlinitým dnem, vzácný výskyt viz mapa; taxonomie složitá a nevyřešená, každopádně u nás nežije sekavec písečný (C. taenia), dříve všude v ichtyologických publikacích uváděný; piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výrazně protáhlé tělo (do 35 cm) s 10 vousky u ústního otvoru (mřenka a sekavci mají 6) a bez trnu pod okem, zabahněné stojaté nebo mírně tekoucí vody, (i rybníky), celé území ČR. Čeleď: Mřenkovití (Balitoridae) Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) válcovité tělo s hlavou, která není z boku zploštělá (rozdíl od sekavce), uťatá ocasní ploutev a 6 vousků; proudivé úseky pstruhového až parmového pásma, náročná na obsah kyslíku ve vodě, znečištění snáší; většina území ČR, častěji chybí v nížinách. Sekavec podunajský Piskoř pruhovaný Řád: SUMCI (SILURIFORMES) ČR: současný výskyt 2 čeledi, 2 druhy Čeleď: Sumečkovití (Ictaluridae) Sumeček americký (Ameiurus nebulosus) protáhlé tělo (30-40 cm), lysá kůže bez šupin, velká hlava, jemně ozubené čelisti, po 4 vouscích na horní i dolní čelisti, tuková ploutvička; teplomilný, stojaté či pomalu tekoucí vody (včetně melioračních kanálů) tolerance na obsah CO 2, nedostatek kyslíku i znečištění; pochází ze Severní Ameriky, k nám poprvé dovezen 1890 (Třeboňsko), současný v povodí Labe a Moravy v nižších polohách. Čeleď: Sumcovití (Siluridae) Sumec velký (Silurus glanis) široká nízká hlava přechází v protáhlé tělo (2,5-3 m), kůže bez šupin, 6 vousků, dlouhá řitní ploutev; střední a dolní toky řek, údolní nádrže i rybníky, dravý; na odpovídajících místech v celé ČR. Mřenka mramorovaná Sumeček americký Sumec velký 11

12 Řád: LOSOSI (SALMONIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 8 druhů Vymizelý druh Síh ostrorypý (Coregonus oxyrhinchus): Připomíná síha marénu, má vysloveně spodní ústa, stříbřité zbarvení; táhl vzácně Labem až do středních Čech ( ). Čeleď: Lososovití (Salmonidae) PŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Losos obecný (Salmo salar) torpédovité tělo (do 1,5 m), zbarvení se sezonně mění, v době tření hákovitá dolní čelist); v minulosti běžný druh, od r po postavení zdymadla Střekov tah ustal (1935); obnovení výskytu vysazení plůdku v r do říčky Kamenice, dále vypouštění do Ohře a Ploučnice; pstruh obecný (Salmo trutta) oproti lososovi menší velikost (max. 80 cm), dvě formy potoční (S. t. m. fario) ajezerní (S. t. m. lacustris), v minulosti v Labi i forma mořská (S. t. m. trutta); potoční forma pstruhové pásmo na celém území, jezerní forma v některých nádržích (Klíčava); hlavatka podunajská (Hucho hucho) protáhlé tělo (až 1,8 m) s klínovitou hlavou; podhorské řeky s kamenitým a štěrkopískovým dnem, dravá, původní výskyt v povodí Moravy, dnes vysazována porůznu v ČR na vhodných úsecích řek (např. pod přehradami); lipan podhorní (Thymallus thymallus) štíhlé protáhlé tělo (35-50 cm), vlajkovitá hřbetní ploutvev, vůdčí druh lipanového pásma, vhodné úseky řek ve všech povodích. Losos obecný Lipan podhorní Pstruh obecný f. jezerní Hlavatka podunajská Pstruh obecný f. potoční 12

13 Čeleď: Lososovití (Salmonidae) NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) tvarem těla podobný p. obecnému (až do 1,2 m), dolní čelist za zadní okraj oka, ve zbarvení typický duhový pás; různé typy vod odolnější na znečištění i nedostatek kyslíku než p. o. do Čech poprvé dovezen kolem r. 1880, na většině území, jeden z hospodářsky nejvýznamnějších druhů ryb; siven americký lososovitý tvar těla (30-40 cm) se silně rozeklanými ústy, typická vlnovkovitá kresba na hřbetě; čisté, chladné a kyslíkem bohaté vody, k nám poprvé dovezen v r. 1885, nyní 2/3 území včetně chladných horských (ledovcových) jezer či přehrad. Experimentálně se chovají i siven severní (Thymallus arcticus) a siven obrovský (S. namaycush). Síh maréna (Coregonus maraena) štíhlé tělo (50-60 cm) s většími šupinami, malá hlava se spodními ústy; hlubinná jezerní ryba severní Evropy, k nám dovezena poprvé v r. 1882, nyní se drží v některých rybnících a údolních nádržích, výrazně čstější je v Čechách než na Moravě. Podobný síh peled (Coregonus peled) se chová v řadě nádrží (Lipno, Želivka aj.).experimentálně se chovají i další druhy síhů síh malý (C. albula), síh omulů (C. autumnalis), síh Wartmanův (C. wartmanni), síh písečný (C. fera). Pstruh duhový Siven americký Síh maréna Řád: HRDLOPLOUTVÍ (GADIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh Čeleď: Mníkovití (Lotidae) Mník obecný (Lota lota) protáhlé válcovité, k ocasu se zužující tělo (50-80 cm), 2 hřbetní ploutve a na bradě nepárový vous; všechna rybí pásma, vyžaduje dostatečný obsah kyslíku, výrazně noční aktivita; dravý; porůznu po ČR, zranitelný druh. Mník jednovousý 13

14 Řád: VOLNOOSTNÍ (GASTEROSTEIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh (nepůvodní) Čeleď: Koljuškovití (Gasterosteiformes) Koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus) vřetenovité tělo (4-8 cm) kryté destičkami nebo holé, výrazné zúžení před ocasní ploutví a před hřbetní ploutví obvykle tři volné trny; menší stojaté vody zatopené příkopy, tůňky či slepá ramena řek, severní oblasti Evropy, vysazena akvaristy v letech , nyní Polabí a okolí Prahy, dále v okolí Brna, na Pardubicku aj. Koljuška tříostná Řád: ROPUŠNICOTVAŘÍ (SCORPAENIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 2 druhy Čeleď: Vrankovití (Cottidae) Vranka obecná (Cottus gobio) menší velikost (do 10 cm), plochá hlava, široká ozubená ústa, kůže bez šupin, na skřelích 2 trny; horské a podhorské potoky s členitým kamenitým dnem (pstruhové pásmo), reálně asi ½ území, chybí hlavně v nížinách. Vranka obecná PLATÝSI (PLEURONECTIFORMES) Čeleď: Platýsovití (Pleuronectiformes) Vymizelý druh PLATÝSI (PLEURONECTIFORMES) Čeleď: Platýsovití (Pleuronectoformes) Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus, syn. Pleuronectes flesus) Ploché tělo (do 60 cm), kdysi proti proudu Labe, doklady z úseku Děčín až Roudnice (snad i do Ploučnice), poslední Platýs bradavičnatý 14

15 Řád: OSTNOPLOUTVÍ (PERCIFORMES) ČR: současný výskyt 3 čeledi, 11 druhů Čeleď: Okounovití (Percidae) Okoun říční (Perca fluviatilis) vysoké tělo (dl cm), 2 hřbetní ploutve (přední delší než zadní), pruhované zbarvení; různé typy tekoucích a stojatých vod, zoofág (i kanibalismus), jedna z našich nejběžnějších ryb; candát obecný (Sander lucioperca) protáhlé tělo (do 1,3 m), klínovitá hlava, horní čelist za zadní okraj oka, obě hřbetní ploutve zhruba stejně dlouhé; dolní toky řek či nádrže s čistou vodou většina území ČR (v důsledku vysazování). Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) menší vzrůst(do 22 cm), jediná hřbetní ploutev, malá ústa, na skřelích 1 trn; dolní toky řek a stojaté vody (včetně údolních nádrží) s písčitým či hlinitopísčitým dnem, zhruba na 1/3 území ČR; drsek větší (Zingel zingel) protáhlé tělo se štíhlým, ocasním násadcem (do 50 cm), 2 hřbetní ploutve oddělené větší mezerou; u nás vzácně v nejspodnějším úseku ř. Moravy. NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Okounek pstruhový (Micropterus salmoides) oproti okounovi robustnější tělo (do 40 m), nápadně velká ústa, 1 hřbetní ploutev se zadní částí vyšší než přední; větší stojaté vody a nádrže, zoofág (i kanibalismus); původní výskyt Severní Amerika, do ČR poprvé v r (Třeboňsko), nyní v rybních a zatopených pískovnách jižních Čech); slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) vysoké tělo (do 40 cm), 1 hřbetní ploutev (zadní část vyšší než přední), pestřejší zbarvení s oranžovými, červenými či zelenými skvrnami; mrtvá ramena řek, menší nádrže a zavodňovací kanály; do ČR zavlečena v r. 1929, dnes řídce z jižních Čech, okolí Hradce Králové a dolního toku Moravy. Ježdík obecný Drsek větší Okoun říční Slunečnice pestrá Okounek pstruhový Candát obecný Čeleď: Hlaváčovití (Gopbiidae) Hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus) menší velikost (dl. 11 cm), velká hlava, srostlé břišní ploutve (nemá žádná jiná naše ryba); mírně tekoucí i stojaté vody v nížinách (vodní nádrže, kanály apod., noční aktivita, nemotorný pohyb plazí se pod dně ; nejjižnější Morava (povodí ř. Moravy a Dyje). Hlavačka mramorovaná 15

16 Obojživelníci (Amphibia) ČR: 2 řády, 6 čeledí, 21 druhů Řád Současný výskyt Nepůvodní druhy Vymizelé druhy Ocasatí (Caudata) Žáby (Ecaudata) CELKEM Řád: OCASATÍ (CAUDATA) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 8 druhů Čeleď: Mlokovití (Salamandridae) Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) náš největší ocasatý obojživelník (10-20 cm), nápadné zbarvení; obývá oblasti s listnatých lesů (bučiny, dubiny a dubohabřiny) s vodními toky a případně sutěmi ( m n. m.), vysloveně noční aktivita (ve dne opouští úkryty po deštích). 16

17 Čolek velký (Triturus cristatus) ocas o něco kratší než tělo (celková dl. do 18 cm), silně zubatý hřeben samců se táhne od hlavy po špičku ocasu, nad kořenem ocasu je hluboce vykrojen; hřbet je tmavý s černými skvrnami a drobnými bílými tečkami, břicho je žlutavé nebo oranžové vždy alespoň při okrajích s černými skvrnami, u samců bývá podélný bělavý pruh po stranách ocasu; mělčiny tůní i menších rybníků v nížinách a pahorkatinách ( /800/ m n. m.; vzácný čolek dunajský (T. dobrogicus) se podobá předchozímu, má protáhlejší tělo a kratší končetiny, okrajový výskyt od Lanžhota po Moravský Písek (viz mapa); další podobný druh čolek dravý (T. carnifex) je robustnější než č. velký a většinou bez drobných bělavých teček, větší tmavé skvrny na bocích jsou výraznější; okrajový výskyt na Znojemsku (NP Podyjí). Čolek horský (Mesotriton alpestris) trup válcovitý (do 12 cm), ocas kratší než tělo, prsty bez kožních lemů, ve vodní fázi u vyvinut na hřbetě a na ocase nízký kožní hřeben (ploutevní lem); hřbet tmavošedý, u samců s nádechem do modra, u je typické mramorování, na bocích černé skvrny a u modrý pruh, břicho oranžové bez skvrn; vlhkomilný a chladnomilný druh horských a podhorských oblastí ( m n. m.), chybí v bezlesých nížinách. Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) velikost do 14 cm, ocas o málo delší než tělo, u ve vodní fázi vytvořen na hřbetě a ocase mělce vykrajovaný kožní hřeben a kožní lemy na prstech zadních končetin, hřbet hnědavý nebo olivově hnědý s většími černými skvrnami u, u jsou skvrny drobné, břicho žlutavé nebo žlutooranžové s tmavými skvrnkami; v ČR původně běžný na většině území ( m n. m.). Podobný čolek hranatý (L. helveticus) na průřezu tělo hranaté (do 10 cm) a ocas zakončen vlákenkem, menší lesní nádrže ve středních a vyšších polohách ( m n. m.), několik lokalit na Kraslicku (Krušné hory); čolek karpatský (L. montandoni) tělo svrchu rovněž o hranatém průřezu, hřbetní kožní hřeben samců je nízký a ocas je zakončen vlákenkem; Karpaty, Hrubý Jeseník a Zlatohorská vrchovina. Čolek velký Čolek horský Čolek obecný Čolek karpatský 17

18 Řád: ŽÁBY (ECAUDATA) ČR: současný výskyt 5 čeledí, 13 druhů Čeleď: Kuňkovití (Discoglossidae) Zřítelnice oka trojúhelníkovitá, srdíčkovitá či kapkovitá, silně bradavičnatá kůže, kuňčí reflex (břichem vzhůru). Kuňka obecná (Bombina bombina) shora zploštělé tělo (4-5,5 cm), bochníkovité bradavky na hřbetě, břicho na černém podkladu oranžové až červené skvrny, rybníky s mělčinami i menší vodní nádrže či čisté kaluže; v ČR převážně do 400 m n. m.; kuňka obecná (B. variegata) zahrocené bradavičky (kůže je na dotek drsnější), břišní strana žlutavá s tmavými skvrnami, nejčastěji menší lesní nádrže, mokřiny a kaluže, zatopené lomy a pískovny m n. m., 3-4 izolované oblasti výskytu (viz mapa). Ropucha krátkonohá Kuňka obecná Kuňka žlutobřichá Čeleď: Blatnicovití (Pelobatidae) Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) zavalitější tělo (4-8 cm) s velkou hlavou, oči se svislou zornicí, tmavé nepravidelné skvrny na hřbetní straně a často červenavé tečky; rybníky, tůně, pískovny a okolí s písčitými a hlinitopísčitými (do 500 m n. m.; mozaikovitě po celém území. Čeleď: Ropuchovití (Bufonidae) Silně bradavičnatá kůže, vodorovná zřítelnice, parotidální (jedové) žlázy na hlavě. Ropucha obecná (Bufo bufo) silně bradavičnatá hnědavá hřbetní strana, zavalité tělo (6-15 m), nápadné parotidy; běžný druh; ropucha zelená (Pseudepidalea viridis, syn B. viridis), 5-10 cm, na hřbetní straně zelenavé skvrny na světlém podkladu občas i červenavými skvrnkami, ostrůvkovitý výskyt v nižších a středních polohách; ropucha krátkonohá (Epidalea calamita, syn. B. calamita), do 8 cm, nápadně krátké zadní končetiny, zbarvení hřbetní strany šedavé, hnědavé až zelenavé s nepravidelnými skvrnami a výrazným světlým podélným proužkem uprostřed hřbetu, pouze v Čechách místy ve nižších a středních polohách. Ropucha zelená Blatnice skvrnitá Ropucha krátkonohá 18

19 Čeleď: Rosničkovití (Hylidae) Rosnička zelená (Hyla arborea), do 5 cm, zadní končetiny dlouhé, na konci prsty s přísavnými terčíky, hřbetní strana zelená, někdy hnědá; dobře osluněné lokality v blízkosti menších a středně velkých nádrží; po rozmnožování vlhčí listnaté lesy, sady, parky, zahrady; mozaikovitě, do 650 m n. m.) Rosnička zelená Skokan krátkonohý Čeleď: Skokanovití (Ranidae) Hladká kůže, výrazně větší zadní končetiny s velkou plovací blánou mezi prsty. Tzv. hnědí skokani Skokan hnědý (Rana temporaria), do 10 cm), hlava krátká a široká se zakulaceným čenichem, hnědá spánková skvrna, velmi přizpůsobivý druh různé typy vodních nádrží a jejich okolí (do 1400 m n. m.), celé území ČR; skokan ostronosý (R. arvalis) hlava ostřeji zakončená, hřbetní strana v různých odstínech hnědé, nápadně velký patní hrbol, samci v době páření modré zbarvení, velikost 6-8 cm; menší a středně velké nádrže se zachovalým litorálním (pobřežním) porostem a vlhkým okolím; v ČR pouze místy v nižších a středních polohách; skokan štíhlý (R. dalmatina), do7cm), hlavaičenich, dlouhé zadní končetiny, spánková skvrna přebíhá přes oko, málo skvrn na těle, nádech zbarvení hřbetu do růžova až oranžova; menší a střední nádrže, v ČR v nižších a středních polohách. Skokan hnědý Skokan ostronosý Tzv. zelení skokani Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonnae, syn. Rana lessonae) do 7 cm), relativně krátké zadní končetiny s nápadným patním hrbolem, zbarvení hřbetní strany v různých odstínech zelené, světlejší proužek uprostřed zad může chybět; menší vodní nádrže, často i periodické (dočasné), v lesnatých a mokřadních oblastech, nejvíce suchozemský ze zelených skokanů v ČR, mozaikovitě od nížin do vrchovin; skokan skřehotavý (P. ridibunda, syn. R. ridibunda) do 12 cm, zakulacený čenich, nízký patní hrbol na zadních končetinách, zbarvení hřbetní strany je variabilní, zelené, zelenohnědé, někdy převažuje hnědá; různé vodní nádrže, preferuje však středně velké až velké vodní plochy (slepá ramena řek, rybníky a větší tůně), v ČR převážně v nížinách a pahorkatinách; skokan zelený (Pelophylax esculentus complex) zvláštní kříženec (hybridogenní hybrid) s. skřehotavého (P. ridibunda) a s.krátkonohého (P. lessonae); dříve označován jako klepton (kl.) a všechny tři formy ( druhy ) jako synklepton. V současnosti se používá označení Pelophylax esculentus complex (případně Rana esculenta complex). Při složité hybridizaci dochází i ke vzniku triploidních forem a zpětným křížením s oběma rodičovskými druhy vzniká skokan zelený se širokou škálou přechodů mezi nimi. Vodní nádrže různého typu, často na stejné lokalitě spolu s jedním z rodičovských druhů, občas všichni tři skokani pohromadě; nižší a střední polohy. Skokan štíhlý Skokan skřehotavý 19

20 Plazi (Reptilia) ČR: 2 řády, 5 čeledí, 12 druhů Řád Současný výskyt Nepůvodní druhy Vymizelé druhy Želvy (Chelonia) Šupinatí (Squamata) CELKEM Řád: ŽELVY (CHELONIA) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 2 druhy Čeleď: Emydovití (Emydidae) Želva bahenní (Emys orbicularis) Velikost do 22 cm, rovnoměrně klenutý krunýř, mezi prsty plovací blána, ostré drápy na prstech (ocas dlouhý nebo krátký ); převážně stojaté vody, tůně, rybníky, slepá ramena řek či klidné zátočiny; původní výskyt zřejmě od jižních Čech po celou Moravu, dnes reliktní, navíc těžko interpretovatelný díky pravděpodobnému vypouštění jedinců. Želva nádherná (Trachemys scripta) Původní výskyt Střední a Jižní Amerika, u nás na řadě míst vysazena hlavně nížinné oblasti střední a východních Čech a střední Moravy (foto viz Obratlovci 2) Suchozemské želvy Na různých místech ČR lze narazit i na suchozemské druhy želv, vypouštěné do přírody, jako jsou např. želva žlutohnědá (Testudo graeca), želva zelenavá (T. hermanni) či želva stepní (T. horsfeldi). 20

21 Řád: ŠUPINATÍ (SQUAMATA) ČR: současný výskyt 4 čeledi, 11 druhů Podřád: Ještěři (Sauria) Čeleď: Ještěrkovití (Lacertidae) Ještěrka zelená Ještěrka živorodá Ještěrka zelená (Lacerta viridis) Největší naše (i středoevropská) ještěrka (20-36 cm) nápadná jasně zeleným zbarvením, jsou hnědozelené; suché stepní a lesostepní lokality (do 450 m n. m.), v ČR jepoměrně hojná ve středním Povltaví, v NP Podyjí, na Pálavě, u Sázavy, Berounky a Ohře (viz mapa). Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Robustnější ještěrka(20-30 cm) s velkou hlavou, silnými končetinami i ocasem, hřbet u obou pohlaví hnědý s mnoha skvrnkami, boky jsou zelené a hnědé; v ČR běžný druh (obvykle chybí jen v nejvyšších polohách hor). Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) Menší velikost (do 17 cm, zbarvení hřbetu hnědé až olivové, břicho oranžové s černými tečkami, u bělavé, žlutozelené nebošedomodré; vyšší nárok na vlhké a zastíněné prostředí, hlavně podhorský a horský druh (nejhojněji m n. m.), ale občas i v nižších polohách. Ještěrka zední (Podarcis muralis) Do cm, ploché tělo (skalní štěrbiny), zbarvení hnědošedé až šedé s výraznou síťovou kresbou, břicho béžové nebo s červenými skvrnkami; jediné spolehlivě prokázané místo je na severní Moravě ve vápencovém lomu u Štramberka. Čeleď: Slepýšovití (Anguidae) Slepýš křehký (Anguis fragilis) Ještěr bez končetin (20-43 cm), břicho kryjí šupiny v několika řadách (na rozdíl od hadů!), nenápadné hnědavé zbarvení někdy s modrými tečkami; široké spektrum biotopů do 1400 m n. m., většina území ČR; slepýš východní (A. colchica) počet a tvar šupin, východní Morava. Ještěrka obecná Ještěrka zelená Ještěrka zední Slepýš křehký Čeleď: gekonovití (Gekkonidae) Gekon turecký (Hemidactylus turcicus) Středozemí a Balkán, u nás jeden čas v okolí Brna Ještěrka živorodá 21

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae ptáci Aves Neognathae Neognathae skřivanovití Alaudidae skřivan polní Alauda arvensis chocholouš obecný Galerida cristata Neognathae vlaštovkovití Hirundinidae vlaštovka obecná Hirundo rustica jiřička

Více

Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae

Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae bažant obecný Phasianus colchicus koroptev polní Perdix perdix křepelka polní Coturnix coturnix Neognathae Galloanseres hrabaví

Více

Rattus norvegicus. Myocastor coypus. Cervus nippon. Ovis aries musimon. Bos primigenius Bison bonasus

Rattus norvegicus. Myocastor coypus. Cervus nippon. Ovis aries musimon. Bos primigenius Bison bonasus Druh rejsek obecný rejsek malý rejsek horský rejsec vodní rejsec černý bělozubka šedá bělozubka bělobřichá krtek obecný ježek východní ježek západní vrápenec velký vrápenec malý netopýr velký netopýr východní

Více

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Jaroslav Koleček řád: potápky (Podicipediformes) čeleď: potápkovití (Podicipedidae) potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR, PR Kotvice Michal

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky Ryby sladkovodní Sladkovodní ryby žijí jak ve stojatých, tak i tekoucích vodách, které podle rychlosti proudu, teploty a obsahu kyslíku rozdělujeme do čtyř pásem, které jsou pojmenovány podle typického

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra biologie Komplexní terénní cvičení Polsko 2013 Fauna Polska SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovaly: Málková Alžběta Pokorná Petra Polsko je někdy nazýváno pokladnicí

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 B) Pěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] únor 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Nové systematické členění

Nové systematické členění Cvičení 4 Nové systematické členění Řád: Cypriniformes (Máloostní) Čeleď: Cyprinidae (Kaprovití) Rod: Rutilus (Plotice) Druh: Rutilus rutilus (Plotice obecná) Druh: Rutilus pigus (Plotice lesklá) Rod:

Více

Povrch těla kryt peřím. Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty. Dokonalá trávicí soustava Homoiotermie

Povrch těla kryt peřím. Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty. Dokonalá trávicí soustava Homoiotermie Ptáci (Aves) Třída: Ptáci (Aves) Povrch těla kryt peřím Přední končetina přeměněna v křídlo Specializovaná zadní končetina Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty Soustava plicních

Více

Strunatci (Chordata)

Strunatci (Chordata) Strunatci (Chordata) Druhoústí - Deuterostomia Strunatci (Chordata) Ploutvenky (Chaetognatha) Ostnokoţci (Echinodermata) Polostrunatci (Hemichordata) Jeţovka jedlá (Echinus esculentus) Strunatci - Chordata

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod. Významné rybí druhy. Taxonomický systém ryb, hlavní zástupci ichtyofauny ČR

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod. Významné rybí druhy. Taxonomický systém ryb, hlavní zástupci ichtyofauny ČR Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Významné rybí druhy Taxonomický systém ryb, hlavní zástupci ichtyofauny ČR prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Taxonomický systém ryb Ryby představují nejstarší

Více

Savci Literatura. Savci: molekulární fylogeneze

Savci Literatura. Savci: molekulární fylogeneze Savci Literatura Anděra M. & Horáček I. 2005: Poznáváme naše savce. Sobotáles, Praha. Bouchner M. 1986: Poznáme je podle stop. Artia, Praha. Dungel J. 1993: Savci střední Evropy. Jota, Brno. Dungel J.

Více

Zařazení ryb do vyšších taxonů

Zařazení ryb do vyšších taxonů Zařazení ryb do vyšších taxonů Phyllum (kmen): Chordata (Strunatci) Subphyllum (podkmen): Craniata (lebečnatci) Infraphyllum: Vertebrata (obratlovci) Superclass (nadtřída): Gnathostomata (čelistnatci)»

Více

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality RNDr. Oldřich Bušek Mgr. Michal Němec ing. Martin Lípa srpen 009 Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Jakubov-sady společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod

Více

RYBY OBOJŽIVELNÍCI PLAZI

RYBY OBOJŽIVELNÍCI PLAZI RYBY OBOJŽIVELNÍCI PLAZI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Evžen Tošenovský PISCES (ryby) řád: volnoostní (Syngnathiformes) čeleď: koljuškovití (Gasterosteidae) drobná ocasní ploutev

Více

Nebezpečná protihluková stěna Plzeň - Bručná říjen - listopad 2010

Nebezpečná protihluková stěna Plzeň - Bručná říjen - listopad 2010 DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRN PTCTV Záchranná stanice živočichů Zábělská 75, 312 00 Plzeň tel: 37 74 600 88 (záznamník) mobil: 777 145 960, 777 194 095, 777 760 777 www: desop.cz E-mail: makon@desop.cz

Více

Čelistnatci Osteognathostomata

Čelistnatci Osteognathostomata Čelistnatci Osteognathostomata (Tř.): paprskoploutvé ryby Actinopterygii (=Pisces, Osteichthyes) - původně ganoidní šupiny, tenké ploutevní paprsky, postranní čára - párové a nepárové ploutve CHRUPAVČITÍ

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Nekaprovité ryby

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Nekaprovité ryby MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Nekaprovité ryby Čelistnatci Osteognathostomata (Tř.): paprskoploutvé ryby Actinopterygii (=Pisces, Osteichthyes) - původně ganoidní

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

Savci 3. Arnošt Krška

Savci 3. Arnošt Krška Savci 3 Arnošt Krška 1 podřád: Fissipedia - pozemní šelmy největší špičáky, sekodontní úplný chrup trháky (v dolní čelisti 1. stolička, v horní čelisti poslední praemolár) mohutná lebka prstochodci (kromě

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Obojživelníci Literatura

Obojživelníci Literatura Obojživelníci Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR: Obojživelníci. Academia, Praha. Diesener G., Reichholf J. & Diesenerová R. 1997: Obojživelníci a plazi. Ikar, Praha. Dungel J. & Řehák

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality srpen 009 RNDr. Oldřich Bušek Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod Sledovaná lokalita (Příl.) se nachází

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

SAVCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Evžen Tošenovský

SAVCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Evžen Tošenovský SAVCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Evžen Tošenovský řád: hmyzožravci (Insectivora) čeleď: rejskovití (Soricidae) rejsec černý (Neomys anomalus) dlouhý, protáhlý čenich ocas jednobarevný

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci)

CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci) CVIČENÍ HYDROBIOLOGIE (rybovití obratlovci) NEKTON Vodní organismy, které jsou schopné aktivně plavat, často překonávat i silné proudění. Především ryby a mihule, dále někteří obojživelníci a plazi. Velké

Více

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah 1.7.2. 1.7.4. Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště

Více

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮ VODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví kapitola ptáci Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮVODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. kriticky ohrožení (1) 5.5.2010. bukač velký (Botaurus stellaris)

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. kriticky ohrožení (1) 5.5.2010. bukač velký (Botaurus stellaris) Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné druhy ptáků ČR 1 kriticky ohrožené druhy Jan Fechtner Aktualizováno 2009, pro studijní účely dostupné na: www.xxx.cz Upozornění Tento

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Legislativa. Mihule obecné znaky. Kriticky ohrožené 5.5.2010.

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Legislativa. Mihule obecné znaky. Kriticky ohrožené 5.5.2010. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné ryby podle přílohy vyhlášky 395/1992 Sb. Ve znění pozdějších aktualizací Jan Fechtner a Vladimír Vrabec Aktualizováno 2009, pro studijní

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

152/2006 Sb. VYHLÁKA

152/2006 Sb. VYHLÁKA 152/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 6. dubna 2006 o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvlátě chráněných druhů ptáků pro jejich značení Ministerstvo životního prostředí

Více

Obojživelníci České republiky

Obojživelníci České republiky Obojživelníci České republiky Přehled hlavních skupin Ocasatí Bezocasí V dospělosti s vyvinutým ocasem V dospělosti bez ocasu Čeleď: Mlokovití (Salamandridae) Mlok obecný (Salamandra salamandra) Poznávací

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

PTÁCI 1.část AVIFAUNA dnes známo asi 10 000 druhů u nás 406 druhů ptáků (k 8.3.2009) asi 200 hnízdících druhů ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická komise:

Více

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA Kainarova 11, CZ 586 01 Jihlava, e-mail: hruska.filip@seznam.cz Úvod Současná evidovaná

Více

Savci 2. hlodavci (Rodentia) zajícovci (Lagomorpha)

Savci 2. hlodavci (Rodentia) zajícovci (Lagomorpha) MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Systém a evoluce obratlovců cvičení Savci 2 hlodavci (Rodentia) zajícovci (Lagomorpha) Tomáš Bartonička Hlodavci (Rodentia) ploskochodci

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4. Savci Mammalia

Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4. Savci Mammalia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Savci Mammalia Literatura Literatura Literatura Literatura Anděra M. & Horáček I. 2005: Poznáváme naše savce. Sobotáles, Praha. Bouchner M. 1986: Poznáme je podle

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Ocasatí (Urodela, Caudata) rozdíly vodních larev

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Ocasatí (Urodela, Caudata) rozdíly vodních larev Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné druhy obojživelníků ČR Vladimír Vrabec a Jan Fechtner Aktualizováno 2009, pro studijní účely dostupné na: www.xxx.cz Upozornění Tento

Více

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007 Panurus 17 (2008): 59-64 59 VVT Králicko 2007 Spring avifauna of the Králíky region in 2007 the results of a one-weekend expedition Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

1. Cíl průzkumu. 2. Metodika provedení prací

1. Cíl průzkumu. 2. Metodika provedení prací Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Ichtyologický průzkum ve vybraných lokalitách pstruhových revírů v rámci Jihočeského kraje. SDL/OZZL/318/08 Zpráva

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY

O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY VODNÍ O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY 1. Kapr obecný Délka: 110 cm, váha: 21 kg, místo nálezu: Španělsko délka života: 40 let pohlavní dospělost: 3-5. rok doba rozmnožování: květen-červen běžná

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Materiál a metodika...2 Materiál...2 Metodika přepisu údajů...3 Prioritní ZCHD...3 Ostatní ZCHD...4 Výsledky...5 Stručný komentář k prioritním ZCHD...7 Literatura...9 Doporučená citace

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů. (pomůcka k přípravě na poznávačku )

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů. (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Třída: PLAZI Na území České republiky žije celkem 11 druhů plazů ze tří řádů. Z řádu želvy je u nás původní jen jediný

Více

řád: Soricomorpha Naši savci 20.4.2015 cvičení řád: Soricomorpha

řád: Soricomorpha Naši savci 20.4.2015 cvičení řád: Soricomorpha třída: savci řád: Erinaceomorpha ježci a srstíni řád: Soricomorpha rejskovití.krtkovití Naši savci cvičení řád: letouni vrápencovití, netopýrovití řád: zajíci řád: hlodavci veverkovití, bobrovití, plchovití,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 15 Obojživelníci Pro potřeby projektu

Více

Poznámky k určování larev obojživelníků ČR

Poznámky k určování larev obojživelníků ČR Poznámky k určování larev obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 Autoři většiny fotografií: Jan Dvořák & Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod starší

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině A) Nepěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině A) Nepěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 A) Nepěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] červen 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků. (pomůcka k přípravě na poznávačku )

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků. (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Třída: OBOJŽIVELNÍCI Na území České republiky žije celkem 21 druhů obojživelníků ze dvou řádů. Řád ocasatých

Více

Jak se stát rybářem. Rybářský team Dolnobřežanská Bělice. Jiří Šimák, Viktor Lebeda

Jak se stát rybářem. Rybářský team Dolnobřežanská Bělice. Jiří Šimák, Viktor Lebeda Jak se stát rybářem Rybářský team Dolnobřežanská Bělice Jiří Šimák, Viktor Lebeda 1 Obsah 1 Etika Rybáře... 3 2 Druhy vod a jejich význam... 5 3 Naše ryby... 8 3.1 Stavba těla ryb... 8 3.2 Anatomie ryb...

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Druhy kriticky ohrožené savci ČR

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. Druhy kriticky ohrožené savci ČR Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné druhy savců ČR Simona Brantlová a Vladimír Vrabec Aktualizováno 2009, pro studijní účely dostupné na: www.xxx.cz Upozornění Tento materiál

Více

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Jana Svobodová

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Jana Svobodová Nepůvodní druhy ryb v našich vodách Jana Svobodová Introdukce Člověkem prováděné přemisťování rybích druhů do míst, kde se původně nevyskytovaly. Účel: trvalé zachování nového druhu v přírodě nebo v chovu.

Více

OSTREDNt KOMISE PRO OCHRANU ZVtRAT

OSTREDNt KOMISE PRO OCHRANU ZVtRAT OSTREDNt KOMISE PRO OCHRANU ZVtRAT i vydava osvedceni 0 udeleni v, v,, AKREDITACE UZIVATELSKEHO ZARIZENI c.j. 32326/2007-10001, pro 'V Biologicke centrum Akademie ved Ceske republiky, v. v. i., se 'V 'V

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování Panurus, 10 (2000): 141-147 ISBN: 80-86046-43-5 Ornitologická pozorování Ornithological observations Vladimír Lemberk (ed.) Potáplice malá Gavia stellata: 9. - 10.11.1997, ryb. Nový u Opatova (SY), 1 ex.,,

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování PANURUS, 12 (2002): 87 98 87 Ornitologická pozorování Ornithological observations Tomáš Bělka & Vladimír Lemberk (eds.) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1.2001, Žernov (5562), cca 40 ex., T. Diviš

Více

na pozemních komuni kacích v MS Bolina

na pozemních komuni kacích v MS Bolina 4 METODIKA PRÁCE Aplikace pachových repelentů byla provedena v honitbě MS Bolina, která se nachází cca 60 km jihovýchodně od Prahy ve Středočeské pahorkatině nedaleko Vlašimi. Aplikace pachových repelentů

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ PTÁCI 2.část

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ PTÁCI 2.část MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 PTÁCI 2.část Řád: PĚVCI (Passeriformes) - více jak polovina ptačích druhů (skoro 6000 druhů v asi 100 čeledích), rozmanitá skupina

Více

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první publikace vysvětlující téma cross-compliance, označované také jako křížová shoda, podmíněnost či křížová kontrola. Rádi bychom vám touto

Více

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Monika Spáčilová

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Monika Spáčilová Nepůvodní druhy ryb v našich vodách Monika Spáčilová Co je to introdukce Člověkem prováděné přemisťování druhů ryb do míst, kde se původně nevyskytovaly, s cílem zachovat je trvale v přírodě nebo k chovu

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Systematická část V. Řád: Pěvci (Passeriformes) Čeleď: Lobošovití (Eurylaimidae) - velmi rozmanitá skupina

Systematická část V. Řád: Pěvci (Passeriformes) Čeleď: Lobošovití (Eurylaimidae) - velmi rozmanitá skupina Ornitologie Systematická část V Ing. Jiří Foit, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Řád: Pěvci (Passeriformes) - velmi

Více

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 91-96 Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 The locality of Velký Dvůr near Pohořelice during the spring floods of 2006 Robert DOLEŽAL

Více

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/ 1 Patří do skupiny lososovitých, pro které je typická tzv. tuková ploutvička. Vytvořil stálé sladkovodní populace, které přestaly táhnout do moře. Dosahují délky 500 mm hmotnosti až 2 kg. Vyhovují jim

Více

Ichtyofauna pražských vod včera, dnes a zítra

Ichtyofauna pražských vod včera, dnes a zítra TEXT: LUBOMÍR HANEL, FOTO: L. HANEL, P. MUDRA, Z. MUŽÍK, P. PECL A FOTOARCHIV ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Ichtyofauna pražských vod včera, dnes a zítra Na území hlavního města Prahy zasahují dvě velké řeky,

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI Kmen: STRUNATCI -struna hřbetní -podkmeny: pláštěnci, bezlebeční -OBRATLOVCI - páteř, obratle -ZNAKY: hlava, trup, (ocas) - dva páry končetin / ploutve

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Závěrečná zpráva Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Zadavatel: Řešitel: SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov www.sagittaria.cz

Více

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba Ryby Hřbetní ploutev Tuková ploutvička Vousky Prsní ploutev Břišní ploutev Řitní ploutev Ocasní ploutev vnější stavba Hlava První část hřbetní ploutve Druhá část hřbetní ploutve Skřele Postranní čára Trup

Více

RAMSAR SK AT. Aktivity na slovenskej strane rieky Moravy

RAMSAR SK AT. Aktivity na slovenskej strane rieky Moravy RAMSAR SK AT Aktivity na slovenskej strane rieky Moravy Schloss Orth/Donau 4.12.2012 4 WP Výmena cezhraničnej databázy V Prahe v centre AOPK je vytvorená spoločná trilaterálna ramsarska databáza. Funkcia

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti Změna: 320/2002 Sb. Změna: 59/2003 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více