Fauna obratlovců České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fauna obratlovců České republiky"

Transkript

1 Fauna obratlovců České republiky Základní zoogeografická charakteristika: jihozápadní část eurosibiřské podoblasti palearktické oblasti; strukturu fauny ovlivňuje i poloha ve středu Evropy. Podstatná část území ČR spadá do provincie listnatých lesů, k níž podle hrubého odhadu náleželo asi 70 % naší původní fauny. Další jsou provincie středoevropských pohoří a provincie stepí. V posledních stoletích (tisíciletích) složení fauny významně ovlivňuje (přímo i nepřímo) přítomnost a aktivity člověka. Třída Počet současných druhů Nepůvodní druhy Kruhoústí 2 - Paprskoploutvé ryby (17,7 %) Obojživelníci 21 - Plazi 13 1 (7,7 %) Ptáci (hnízdící druhy) (1-1,5 %) Savci (15,7 %) CELKEM (7,5 %) 1

2 Kruhoústí (Cyclostomata) ČR: 1 řád, 1 čeleď, 2 druhy Řád: MIHULE (PETROMYZONIFORMES) Čeleď: Mihulovití (Petromyzontidae) Mihule potoční (Lampetra planeri) Hadovité tělo (larvy do 170 mm, dospělci do 190 mm), larvy podkovovitá ústa, žijí v jemných náplavech 4-5 let, neparazitický druh, živí se detritem, řasami apod., dospělci nepřijímají potravu (zakrnělé střevo) a po vytření (trvá několik týdnů) hynou; biotop tekoucí vody pstruhového pásma s písčitým až štěrkovým dnem (pstruhové pásmo), hlavní těžiště výskytu do 600 m n. m.; silně ohrožený druh. Mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae) Na první pohled podobná předchozí, východoevropský druh, u nás na jediné lokalitě vračím potoce u Velkých Losin (Šumpersko); kriticky ohrožený druh (jeden z nejvzácnějších obratlovců ČR). Mihule potoční Vymizelé druhy Mihule mořská (Petromyzon marinus): Labe a Vltava, (poslední Děčín) Mihule říční (Lampetra fluviatilis): Labe, Vltava, Divoká Orlice, (poslední Praha nebo Mělník) 2

3 Rybí pásmo je pásmo vodního toku charakterizované primárně obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě v daném místě. Čtyři pásma jsou pojmenována podle druhů ryb, jejichž nároky jsou pro dané vodní stanoviště nejcharakterističtější. Rybí pásma Pstruhové pásmo vysokohorské toky a potoky, minimální břehová vegetace, tvar údolí typu V, mělká voda, vyznačuje se chladnou vodou a velkým množstvím kyslíku ve všech obdobích (8-12 mg/l), tok nemeandruje. Charakteristické druhy: pstruh obecný, vranka obecná. Lipanové pásmo přechodné pásmo, pomalejší tok řeky než v pstruhovém pásmu, hlubší voda, vyšší teplota, teplotní rozdíly vody v letních obdobích jsou nepatrné, stále dostatečně nasycená voda kyslíkem (7-10 mg/l), přechod koryta mezi typem V a U, žádné meandry. Charakteristické druhy: lipan podhorní, mník jednovousý. Parmové pásmo střední polohy (podhůří), širší koryto typu U, písčité či štěrkovité dno, pomalý proud, celkem velké teplotní rozdíly v průběhu celého roku, v zimě více kyslíku a v létě opak (průměr 4-8 mg/l). Charakteristické druhy: parma obecná, jelec tloušť. Cejnové pásmo především stojaté vodní toky, rybníky, jezera, rozmanitá vegetace, meandrující řeky, s písčitým dnem plným sedimentům (aluviální dno - bahnité), okolí řeky jsou nížiny. Voda je teplá, kalná a obsahuje málo kyslíku (pod 4 mg/l), v zimě studená čistá s poměrně malým obsahem kyslíku, to je způsobeno většinou zamrzlou hladinou. Charakteristické druhy: cejn, cejnek, kapr. 3

4 Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) ČR: 12 řádů (2 ),17 čeledí, současný výskyt +62 druhů (z toho 13 nepůvodních) Řád Současný výskyt Nepůvodní druhy Vymizelé druhy Chov v akvakultuře Jeseteři (Acipenseriformes) Bezostní (Clupeiformes) - 1 Holobřiší (Anguiformes) 1 Máloostní (Cypriniformes) Sumci (Siluriformes) Štiky (Esociformes) 1 Lososi (Salmoniformes) Volnoostní (Gasterosteiformes) 1 1 Hrdloploutví (Gadiformes) 1 Ropušnice (Scorpaeniformes) 2 Ostnoploutví (Perciformes) Platýsi (Pleuronectiformes) - 1 CELKEM

5 Řád: JESETEŘI (ACIPENSERIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh; vymizelé 2 druhy Čeleď: Jeseterovití (Acipenseridae) Jeseter malý (Acipenser ruthenus) Nejmenší druh jesetera (60-70 cm), naspodu rypce obrvené vousky, řeky úmoří Kaspického, Černého a Baltského moře, zdržuje se v hlubokých úsecích řek, od nepaměti řídce táhl i do dolních úseků Moravy (Moravská Nová Ves), po určitém útlumu se nyní opět objevuje (zřejmě v důsledku záměrného vysazování v Dunaji). Umělé chovy Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii) jižní Čechy (od 1996), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus) jižní Čechy (od 1994), jeseter sibiřský (Acipenser baerii) jižní Čechy (1982, od 1995), veslonos americký (Polyodon spatula), č. veslonosovití (Polyodontidae) jižní Čechy (od 1995) Jeseter malý Vymizelé druhy Vyza velká (Huso huso): dolní úsek Moravy (Lanžhot), 1916; nyní pokusy s chovem v rybnících (Hodonínsko) Jeseter velký (Acipenser sturio): do počátku 20. století táhl Labem a Vltavou až k Praze (1908), údajně i Odrou k Bohumínu (1856) Řád: BEZOSTNÍ (CLUPEIFORMES) ČR: 1 čeleď (sleďovití, Clupeidae), 1 vymizelý druh Vymizelý druh Placka pomořanská (Alosa alosa): protáhlé, z boků zploštělé tělo, holá hlava bez šupin, pilovitá břišní hrana, cm; obývá mořské mělčiny při pobřeží, občas migruje proti proudu řek, u nás dříve Labem a Vltavou až k Obříství a Praze (poslední nález 1871). Placka pomořanská 5

6 Řád: HOLOBŘIŠÍ (ANGUIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh Čeleď: Úhořovití (Anguidae) Úhoř říční (Anguilla anguilla) Hadovité tělo ( 50 cm, 130 cm), ploutevní lem spojením nepárových ploutví, břišní ploutve chybějí, šupiny hluboce zarostlé v kůži; moře kolem Evropy, sladkovodní fáze řeky, tůně, rybníky i údolní nádrže do 700 m n. m., noční aktivita, dravý, v době tahu v uzavřených nádržích vylézá i mimo vodu; katadromní migrace tře se v Sargasovém moři, larvy Golfským proudem k pobřeží Evropy, zde nejprve tzv. sklenění úhoři, poté pigmentované monté, dlouhověký (v zajetí až 85 let); výskyt víceméně na celém území je závislý na vysazování monté, přirozená migrace možná po zprůchodnění řek (zejména Labe). Řád: ŠTIKY (ESOCIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh Čeleď: Štikovití (Esocidae) Štika obecná (Esox lucius) protáhlé tělo (1,2-1,5 cm) se zploštělou hlavou, ozubené čelisti, dozadu posunutá hřbetní ploutev; široké spektrum vod, vyhýbá se úsekům s proudivým tokem, dravá, celoplošný výskyt. 6

7 Řád: MÁLOOSTNÍ (CYPRINIFORMES) ČR: současný výskyt 3 čeledi, 34 druhů Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae) ukázky druhů: plotice obecná (Rutilus rutilus) naše nejběžnější ryba, protáhlé tělo s vyklenutým hřbetem, velké šupiny, koncová ústa, do 50 cm; všechny typy tekoucích a stojatých vod; střevle potoční (Phoxinus phoxinus) do 10 cm, malé šupiny, všechny ploutve více či méně zaoblené; pstruhové a lipanové pásmo (tůňky)/ vysoké nároky na obsah kyslíku, zoofág, roztroušeně po většině území v povodí Labe, Odry i Moravy, častěji chybí v nížinách, do poloviny 20. století byla hojná, poté nastal ústup; zranitelný druh; hořavka duhová (Rhodeus sericeus) drobná rybka s vysoký tělem (dl. do 7,5 cm) s velkými šupinami, neúplná postranní čára (za hlavou), dlouhé kladélko (jikry klade do žaberní dutiny sladkovodních mlžů (škeblí, velevrubů), stojaté a pomalu tekoucí vody, lokální výskyt viz mapa; jelec proudník (Leuciscus leuciscus) nízké protáhlé tělo (20-25 cm) s úzkou až zašpičatělou hlavou, velké oči, vykrojená ocasní ploutev; víceméně celé území (všechny úmoří), i když nehojně, hlavně podhorské řeky a říčky; jelec tloušť (Leuciscus cephalus) robustní válcovité tělo (30 cm), široce zaoblená hlava, řitní ploutev vypoukle zaoblená, všechny typ vod; pro okrasu se chová tzv. zlatý jesen žlutočervená forma s oranžově zlatými ploutvemi; bolen dravý (Aspius aspius) velká ryba (60-80 cm) s protáhlým štíhlým tělem, širokými a hluboce rozeklanými ústy (pod úroveň očí), spodní čelist vpředu zasahuje před horní, hluboce vykrojená ocasní ploutev; hlubší místa ve středních a dolních úsecích řek i v údolních nádržích, dravý, povodí Labe, Moravy i Odry. Plotice obecná Střevle potoční Hořavka duhová Jelec proudník Jelec tloušť Bolen dravý Vymizelý druh Plotice lesklá (Rutilus pigus): od plotice obecné se liší menší hlavou, výraznějším rypcem a spodním postavením úst; horní část povodí Dunaje, u nás až po Olomouc, naposledy v Dyji u Břeclavi (1955). 7

8 Hrouzek obecný (Gobio gobio) 12 až 14 cm, protáhle vřetenovité tělo, spodní ústa se 2 krátkými vousky, hladké hrdlo bez šupin, velké oči posunuty k temeni hlavy, na boku 6-12 tmavých skvrn; všechny typy tekoucích a stojatých vod vyjma studených horských potoků, celé území; parma obecná (Barbus barbus) do 120 cm, protažený rypec, spodní ústa, 2 páry vousků; dobře prokysličené úseky podhorských i nížinných řek s kamenitým (balvanitým) dnem, celé území ČR; slunka obecná (Leucaspius delineatus) 6 až 9 cm, horní ústa, lehce opadavé šupiny; stojaté a mírně tekoucí vody, říční ramena a povodňové tůňky, roztroušeně ve všech našich povodích, v posledních desetiletích silný úbytek; ohrožený druh; ouklej obecná (Alburnus alburnus) do 25 cm, z boků stlačené tělo, za břišními ploutvemi hrana (kýl) bez šupin; hlubší místa s pomaleji tekoucí vodou ve středních a dolních tocích řek, téměř celé území ČR; cejnek malý (Abramis bjoerkna, syn. Blicca bjoerkna) vysoké, ze stran zploštělé tělo (do 40 cm) s velkými šupinami, malá hlava, velké oči, za břišními ploutvemi kýl bez šupin; dolní úseky řek a stojaté vody (průtočné rybníky, údolní nádrže), na většině území; cejn velký (Abramis brama) vysoké, z boků stlačené tělo(do80cm), krátká hlava, malá ústa, ploutve nápadně tmavé (šedé až načernalé); dolní úseky řek, slepá ramena, rybníky, údolní nádrže, důlní propadliny, celé území ČR; ostrucha křivočará (Pelecus cultratus) z boků silně zploštělé tělo (do 40 cm) s klikatou postranní čárou; dravá (ryby), horní ústa; relativně vzácný druh z nejjižnější Moravy (povodí Dyje a Moravy); kriticky ohrožený; lín obecný (Tinca tinca) zavalité tělo (30-80 cm), malé oči, 2 vousky, drobné šupiny a zaoblené ploutve; střední a dolní úseky řek, stará ramena, rybníky, celé území ČR. Hrouzek obecný Parma obecná Cejnek malý Ostrucha křivočará Slunka obecná Lín obecný Ouklej obecná Cejn velký 8

9 Karas obecný (Carassius carassius) vysokým tělem připomíná kapra, nemá vousky a dosahuje menší velikosti (do 60 cm); mírně tekoucí a stojaté vody (včetně zatopených dolů apod.), odolný k teplotě i (nízkému) obsahu kyslíku; běžný výskyt na většině území; objevují se kříženci s kaprem (kaprokaras), kteří jsou výjimečně i plodní; kapr obecný (Cyprinus carpio) divoký kapr (sazan), protáhlé robustní tělo (až 1,2 m) se 4 vousky na horním pysku, některé paprsky hřbetní a řitní ploutve zřetelně pilovité, zbarvení závisí na prostředí, stáří i genetice; mírně tekoucí i stojaté vody, výskyt na většině území zejména v rybničních chovech, vysazován i do řek. Domestikovaný rybniční kapr je vysokotělý s různě vyvinutým ošupením. Karas obecný Kapr obecný říční forma Kapr šupinatá forma (šupináč) Kapr lysec řádkový Kapr lysec Kapr hladká forma (naháč) 9

10 KAPROVITÍ NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Amur bílý (Ctenophyryngodon idella) protáhlé válcovité tělo (1,2-1,5 m), široká hlava, bezvousá ústa a velké šupiny, střední a dolní úseky řek, rybníky, údolní či chladící nádrže elektráren (teplomilný) do ČR dovezen v r (Třeboňsko), dnes se zásluhou vysazování vyskytuje na velké části území; tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix) mohutné protáhlé tělo (až 1 m), nízko posazené oči, břišní ostrý kýl začíná už na hrdle; stojaté a mírně tekoucí vody, původ Čína a východní Sibiř, dočr dovezen 1965, zpočátku do rybníků, později vysazován i do řek, zatopených pískoven apod.; obr. viz Obratlovci 1; tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis) mohutné tělo (až 120 cm) s nezvykle nízko položenýma očima, zřetelný kýl na břiše začíná za břišními ploutvemi; stojaté a pomalu tekoucí vody; původně Čína, poprvé dovezen v r (Vodňansko), postupně se umělým vysazováním rozšířil celoplošně; střevlička východní (Pseudorasbora parva) drobná rybka (do 8 cm) s malými ústy, bez vousků a krátkou řitní ploutví; rybníky, uzavřené nádrže a slepá ramena řek původní areál Čína, do ČR zavlečena v letech s dovozem plůdku býložravých ryb, invazní šíření, dnes prakticky kdekoli v povodí Labe, Moravy a Odry; karas stříbřitý (Carassius auratus) velké šupiny snadno opadavé, bez vousů, ploutve tmavě nebo světle šedé (do 50 cm); pomalu tekoucí a stojaté vody (pískovny, rybníky, slepá ramena apod.) původně asijský druh, v 60. letech invazní šíření z Maďarska přes Slovensko, nyní víceméně všude na vhodných místech. Tolstolobec pestrý Střevlička východní Amur bílý Karas stříbřitý Tolstolobik bílý 10

11 Čeleď: Sekavcovití (Cobitidae) Sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) protáhlétělo (do 2 cm), spodní ústa se 6 vousky, hlava zploštělá z boků (na rozdíl od mřenky) a pod okem vztyčitelný trn; místa s pomaleji tekoucí (i stojatou) vodou a s písčitým či hlinitým dnem, vzácný výskyt viz mapa; taxonomie složitá a nevyřešená, každopádně u nás nežije sekavec písečný (C. taenia), dříve všude v ichtyologických publikacích uváděný; piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) výrazně protáhlé tělo (do 35 cm) s 10 vousky u ústního otvoru (mřenka a sekavci mají 6) a bez trnu pod okem, zabahněné stojaté nebo mírně tekoucí vody, (i rybníky), celé území ČR. Čeleď: Mřenkovití (Balitoridae) Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) válcovité tělo s hlavou, která není z boku zploštělá (rozdíl od sekavce), uťatá ocasní ploutev a 6 vousků; proudivé úseky pstruhového až parmového pásma, náročná na obsah kyslíku ve vodě, znečištění snáší; většina území ČR, častěji chybí v nížinách. Sekavec podunajský Piskoř pruhovaný Řád: SUMCI (SILURIFORMES) ČR: současný výskyt 2 čeledi, 2 druhy Čeleď: Sumečkovití (Ictaluridae) Sumeček americký (Ameiurus nebulosus) protáhlé tělo (30-40 cm), lysá kůže bez šupin, velká hlava, jemně ozubené čelisti, po 4 vouscích na horní i dolní čelisti, tuková ploutvička; teplomilný, stojaté či pomalu tekoucí vody (včetně melioračních kanálů) tolerance na obsah CO 2, nedostatek kyslíku i znečištění; pochází ze Severní Ameriky, k nám poprvé dovezen 1890 (Třeboňsko), současný v povodí Labe a Moravy v nižších polohách. Čeleď: Sumcovití (Siluridae) Sumec velký (Silurus glanis) široká nízká hlava přechází v protáhlé tělo (2,5-3 m), kůže bez šupin, 6 vousků, dlouhá řitní ploutev; střední a dolní toky řek, údolní nádrže i rybníky, dravý; na odpovídajících místech v celé ČR. Mřenka mramorovaná Sumeček americký Sumec velký 11

12 Řád: LOSOSI (SALMONIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 8 druhů Vymizelý druh Síh ostrorypý (Coregonus oxyrhinchus): Připomíná síha marénu, má vysloveně spodní ústa, stříbřité zbarvení; táhl vzácně Labem až do středních Čech ( ). Čeleď: Lososovití (Salmonidae) PŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Losos obecný (Salmo salar) torpédovité tělo (do 1,5 m), zbarvení se sezonně mění, v době tření hákovitá dolní čelist); v minulosti běžný druh, od r po postavení zdymadla Střekov tah ustal (1935); obnovení výskytu vysazení plůdku v r do říčky Kamenice, dále vypouštění do Ohře a Ploučnice; pstruh obecný (Salmo trutta) oproti lososovi menší velikost (max. 80 cm), dvě formy potoční (S. t. m. fario) ajezerní (S. t. m. lacustris), v minulosti v Labi i forma mořská (S. t. m. trutta); potoční forma pstruhové pásmo na celém území, jezerní forma v některých nádržích (Klíčava); hlavatka podunajská (Hucho hucho) protáhlé tělo (až 1,8 m) s klínovitou hlavou; podhorské řeky s kamenitým a štěrkopískovým dnem, dravá, původní výskyt v povodí Moravy, dnes vysazována porůznu v ČR na vhodných úsecích řek (např. pod přehradami); lipan podhorní (Thymallus thymallus) štíhlé protáhlé tělo (35-50 cm), vlajkovitá hřbetní ploutvev, vůdčí druh lipanového pásma, vhodné úseky řek ve všech povodích. Losos obecný Lipan podhorní Pstruh obecný f. jezerní Hlavatka podunajská Pstruh obecný f. potoční 12

13 Čeleď: Lososovití (Salmonidae) NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) tvarem těla podobný p. obecnému (až do 1,2 m), dolní čelist za zadní okraj oka, ve zbarvení typický duhový pás; různé typy vod odolnější na znečištění i nedostatek kyslíku než p. o. do Čech poprvé dovezen kolem r. 1880, na většině území, jeden z hospodářsky nejvýznamnějších druhů ryb; siven americký lososovitý tvar těla (30-40 cm) se silně rozeklanými ústy, typická vlnovkovitá kresba na hřbetě; čisté, chladné a kyslíkem bohaté vody, k nám poprvé dovezen v r. 1885, nyní 2/3 území včetně chladných horských (ledovcových) jezer či přehrad. Experimentálně se chovají i siven severní (Thymallus arcticus) a siven obrovský (S. namaycush). Síh maréna (Coregonus maraena) štíhlé tělo (50-60 cm) s většími šupinami, malá hlava se spodními ústy; hlubinná jezerní ryba severní Evropy, k nám dovezena poprvé v r. 1882, nyní se drží v některých rybnících a údolních nádržích, výrazně čstější je v Čechách než na Moravě. Podobný síh peled (Coregonus peled) se chová v řadě nádrží (Lipno, Želivka aj.).experimentálně se chovají i další druhy síhů síh malý (C. albula), síh omulů (C. autumnalis), síh Wartmanův (C. wartmanni), síh písečný (C. fera). Pstruh duhový Siven americký Síh maréna Řád: HRDLOPLOUTVÍ (GADIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh Čeleď: Mníkovití (Lotidae) Mník obecný (Lota lota) protáhlé válcovité, k ocasu se zužující tělo (50-80 cm), 2 hřbetní ploutve a na bradě nepárový vous; všechna rybí pásma, vyžaduje dostatečný obsah kyslíku, výrazně noční aktivita; dravý; porůznu po ČR, zranitelný druh. Mník jednovousý 13

14 Řád: VOLNOOSTNÍ (GASTEROSTEIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 1 druh (nepůvodní) Čeleď: Koljuškovití (Gasterosteiformes) Koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus) vřetenovité tělo (4-8 cm) kryté destičkami nebo holé, výrazné zúžení před ocasní ploutví a před hřbetní ploutví obvykle tři volné trny; menší stojaté vody zatopené příkopy, tůňky či slepá ramena řek, severní oblasti Evropy, vysazena akvaristy v letech , nyní Polabí a okolí Prahy, dále v okolí Brna, na Pardubicku aj. Koljuška tříostná Řád: ROPUŠNICOTVAŘÍ (SCORPAENIFORMES) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 2 druhy Čeleď: Vrankovití (Cottidae) Vranka obecná (Cottus gobio) menší velikost (do 10 cm), plochá hlava, široká ozubená ústa, kůže bez šupin, na skřelích 2 trny; horské a podhorské potoky s členitým kamenitým dnem (pstruhové pásmo), reálně asi ½ území, chybí hlavně v nížinách. Vranka obecná PLATÝSI (PLEURONECTIFORMES) Čeleď: Platýsovití (Pleuronectiformes) Vymizelý druh PLATÝSI (PLEURONECTIFORMES) Čeleď: Platýsovití (Pleuronectoformes) Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus, syn. Pleuronectes flesus) Ploché tělo (do 60 cm), kdysi proti proudu Labe, doklady z úseku Děčín až Roudnice (snad i do Ploučnice), poslední Platýs bradavičnatý 14

15 Řád: OSTNOPLOUTVÍ (PERCIFORMES) ČR: současný výskyt 3 čeledi, 11 druhů Čeleď: Okounovití (Percidae) Okoun říční (Perca fluviatilis) vysoké tělo (dl cm), 2 hřbetní ploutve (přední delší než zadní), pruhované zbarvení; různé typy tekoucích a stojatých vod, zoofág (i kanibalismus), jedna z našich nejběžnějších ryb; candát obecný (Sander lucioperca) protáhlé tělo (do 1,3 m), klínovitá hlava, horní čelist za zadní okraj oka, obě hřbetní ploutve zhruba stejně dlouhé; dolní toky řek či nádrže s čistou vodou většina území ČR (v důsledku vysazování). Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) menší vzrůst(do 22 cm), jediná hřbetní ploutev, malá ústa, na skřelích 1 trn; dolní toky řek a stojaté vody (včetně údolních nádrží) s písčitým či hlinitopísčitým dnem, zhruba na 1/3 území ČR; drsek větší (Zingel zingel) protáhlé tělo se štíhlým, ocasním násadcem (do 50 cm), 2 hřbetní ploutve oddělené větší mezerou; u nás vzácně v nejspodnějším úseku ř. Moravy. NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR Okounek pstruhový (Micropterus salmoides) oproti okounovi robustnější tělo (do 40 m), nápadně velká ústa, 1 hřbetní ploutev se zadní částí vyšší než přední; větší stojaté vody a nádrže, zoofág (i kanibalismus); původní výskyt Severní Amerika, do ČR poprvé v r (Třeboňsko), nyní v rybních a zatopených pískovnách jižních Čech); slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) vysoké tělo (do 40 cm), 1 hřbetní ploutev (zadní část vyšší než přední), pestřejší zbarvení s oranžovými, červenými či zelenými skvrnami; mrtvá ramena řek, menší nádrže a zavodňovací kanály; do ČR zavlečena v r. 1929, dnes řídce z jižních Čech, okolí Hradce Králové a dolního toku Moravy. Ježdík obecný Drsek větší Okoun říční Slunečnice pestrá Okounek pstruhový Candát obecný Čeleď: Hlaváčovití (Gopbiidae) Hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus) menší velikost (dl. 11 cm), velká hlava, srostlé břišní ploutve (nemá žádná jiná naše ryba); mírně tekoucí i stojaté vody v nížinách (vodní nádrže, kanály apod., noční aktivita, nemotorný pohyb plazí se pod dně ; nejjižnější Morava (povodí ř. Moravy a Dyje). Hlavačka mramorovaná 15

16 Obojživelníci (Amphibia) ČR: 2 řády, 6 čeledí, 21 druhů Řád Současný výskyt Nepůvodní druhy Vymizelé druhy Ocasatí (Caudata) Žáby (Ecaudata) CELKEM Řád: OCASATÍ (CAUDATA) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 8 druhů Čeleď: Mlokovití (Salamandridae) Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) náš největší ocasatý obojživelník (10-20 cm), nápadné zbarvení; obývá oblasti s listnatých lesů (bučiny, dubiny a dubohabřiny) s vodními toky a případně sutěmi ( m n. m.), vysloveně noční aktivita (ve dne opouští úkryty po deštích). 16

17 Čolek velký (Triturus cristatus) ocas o něco kratší než tělo (celková dl. do 18 cm), silně zubatý hřeben samců se táhne od hlavy po špičku ocasu, nad kořenem ocasu je hluboce vykrojen; hřbet je tmavý s černými skvrnami a drobnými bílými tečkami, břicho je žlutavé nebo oranžové vždy alespoň při okrajích s černými skvrnami, u samců bývá podélný bělavý pruh po stranách ocasu; mělčiny tůní i menších rybníků v nížinách a pahorkatinách ( /800/ m n. m.; vzácný čolek dunajský (T. dobrogicus) se podobá předchozímu, má protáhlejší tělo a kratší končetiny, okrajový výskyt od Lanžhota po Moravský Písek (viz mapa); další podobný druh čolek dravý (T. carnifex) je robustnější než č. velký a většinou bez drobných bělavých teček, větší tmavé skvrny na bocích jsou výraznější; okrajový výskyt na Znojemsku (NP Podyjí). Čolek horský (Mesotriton alpestris) trup válcovitý (do 12 cm), ocas kratší než tělo, prsty bez kožních lemů, ve vodní fázi u vyvinut na hřbetě a na ocase nízký kožní hřeben (ploutevní lem); hřbet tmavošedý, u samců s nádechem do modra, u je typické mramorování, na bocích černé skvrny a u modrý pruh, břicho oranžové bez skvrn; vlhkomilný a chladnomilný druh horských a podhorských oblastí ( m n. m.), chybí v bezlesých nížinách. Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) velikost do 14 cm, ocas o málo delší než tělo, u ve vodní fázi vytvořen na hřbetě a ocase mělce vykrajovaný kožní hřeben a kožní lemy na prstech zadních končetin, hřbet hnědavý nebo olivově hnědý s většími černými skvrnami u, u jsou skvrny drobné, břicho žlutavé nebo žlutooranžové s tmavými skvrnkami; v ČR původně běžný na většině území ( m n. m.). Podobný čolek hranatý (L. helveticus) na průřezu tělo hranaté (do 10 cm) a ocas zakončen vlákenkem, menší lesní nádrže ve středních a vyšších polohách ( m n. m.), několik lokalit na Kraslicku (Krušné hory); čolek karpatský (L. montandoni) tělo svrchu rovněž o hranatém průřezu, hřbetní kožní hřeben samců je nízký a ocas je zakončen vlákenkem; Karpaty, Hrubý Jeseník a Zlatohorská vrchovina. Čolek velký Čolek horský Čolek obecný Čolek karpatský 17

18 Řád: ŽÁBY (ECAUDATA) ČR: současný výskyt 5 čeledí, 13 druhů Čeleď: Kuňkovití (Discoglossidae) Zřítelnice oka trojúhelníkovitá, srdíčkovitá či kapkovitá, silně bradavičnatá kůže, kuňčí reflex (břichem vzhůru). Kuňka obecná (Bombina bombina) shora zploštělé tělo (4-5,5 cm), bochníkovité bradavky na hřbetě, břicho na černém podkladu oranžové až červené skvrny, rybníky s mělčinami i menší vodní nádrže či čisté kaluže; v ČR převážně do 400 m n. m.; kuňka obecná (B. variegata) zahrocené bradavičky (kůže je na dotek drsnější), břišní strana žlutavá s tmavými skvrnami, nejčastěji menší lesní nádrže, mokřiny a kaluže, zatopené lomy a pískovny m n. m., 3-4 izolované oblasti výskytu (viz mapa). Ropucha krátkonohá Kuňka obecná Kuňka žlutobřichá Čeleď: Blatnicovití (Pelobatidae) Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) zavalitější tělo (4-8 cm) s velkou hlavou, oči se svislou zornicí, tmavé nepravidelné skvrny na hřbetní straně a často červenavé tečky; rybníky, tůně, pískovny a okolí s písčitými a hlinitopísčitými (do 500 m n. m.; mozaikovitě po celém území. Čeleď: Ropuchovití (Bufonidae) Silně bradavičnatá kůže, vodorovná zřítelnice, parotidální (jedové) žlázy na hlavě. Ropucha obecná (Bufo bufo) silně bradavičnatá hnědavá hřbetní strana, zavalité tělo (6-15 m), nápadné parotidy; běžný druh; ropucha zelená (Pseudepidalea viridis, syn B. viridis), 5-10 cm, na hřbetní straně zelenavé skvrny na světlém podkladu občas i červenavými skvrnkami, ostrůvkovitý výskyt v nižších a středních polohách; ropucha krátkonohá (Epidalea calamita, syn. B. calamita), do 8 cm, nápadně krátké zadní končetiny, zbarvení hřbetní strany šedavé, hnědavé až zelenavé s nepravidelnými skvrnami a výrazným světlým podélným proužkem uprostřed hřbetu, pouze v Čechách místy ve nižších a středních polohách. Ropucha zelená Blatnice skvrnitá Ropucha krátkonohá 18

19 Čeleď: Rosničkovití (Hylidae) Rosnička zelená (Hyla arborea), do 5 cm, zadní končetiny dlouhé, na konci prsty s přísavnými terčíky, hřbetní strana zelená, někdy hnědá; dobře osluněné lokality v blízkosti menších a středně velkých nádrží; po rozmnožování vlhčí listnaté lesy, sady, parky, zahrady; mozaikovitě, do 650 m n. m.) Rosnička zelená Skokan krátkonohý Čeleď: Skokanovití (Ranidae) Hladká kůže, výrazně větší zadní končetiny s velkou plovací blánou mezi prsty. Tzv. hnědí skokani Skokan hnědý (Rana temporaria), do 10 cm), hlava krátká a široká se zakulaceným čenichem, hnědá spánková skvrna, velmi přizpůsobivý druh různé typy vodních nádrží a jejich okolí (do 1400 m n. m.), celé území ČR; skokan ostronosý (R. arvalis) hlava ostřeji zakončená, hřbetní strana v různých odstínech hnědé, nápadně velký patní hrbol, samci v době páření modré zbarvení, velikost 6-8 cm; menší a středně velké nádrže se zachovalým litorálním (pobřežním) porostem a vlhkým okolím; v ČR pouze místy v nižších a středních polohách; skokan štíhlý (R. dalmatina), do7cm), hlavaičenich, dlouhé zadní končetiny, spánková skvrna přebíhá přes oko, málo skvrn na těle, nádech zbarvení hřbetu do růžova až oranžova; menší a střední nádrže, v ČR v nižších a středních polohách. Skokan hnědý Skokan ostronosý Tzv. zelení skokani Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonnae, syn. Rana lessonae) do 7 cm), relativně krátké zadní končetiny s nápadným patním hrbolem, zbarvení hřbetní strany v různých odstínech zelené, světlejší proužek uprostřed zad může chybět; menší vodní nádrže, často i periodické (dočasné), v lesnatých a mokřadních oblastech, nejvíce suchozemský ze zelených skokanů v ČR, mozaikovitě od nížin do vrchovin; skokan skřehotavý (P. ridibunda, syn. R. ridibunda) do 12 cm, zakulacený čenich, nízký patní hrbol na zadních končetinách, zbarvení hřbetní strany je variabilní, zelené, zelenohnědé, někdy převažuje hnědá; různé vodní nádrže, preferuje však středně velké až velké vodní plochy (slepá ramena řek, rybníky a větší tůně), v ČR převážně v nížinách a pahorkatinách; skokan zelený (Pelophylax esculentus complex) zvláštní kříženec (hybridogenní hybrid) s. skřehotavého (P. ridibunda) a s.krátkonohého (P. lessonae); dříve označován jako klepton (kl.) a všechny tři formy ( druhy ) jako synklepton. V současnosti se používá označení Pelophylax esculentus complex (případně Rana esculenta complex). Při složité hybridizaci dochází i ke vzniku triploidních forem a zpětným křížením s oběma rodičovskými druhy vzniká skokan zelený se širokou škálou přechodů mezi nimi. Vodní nádrže různého typu, často na stejné lokalitě spolu s jedním z rodičovských druhů, občas všichni tři skokani pohromadě; nižší a střední polohy. Skokan štíhlý Skokan skřehotavý 19

20 Plazi (Reptilia) ČR: 2 řády, 5 čeledí, 12 druhů Řád Současný výskyt Nepůvodní druhy Vymizelé druhy Želvy (Chelonia) Šupinatí (Squamata) CELKEM Řád: ŽELVY (CHELONIA) ČR: současný výskyt 1 čeleď, 2 druhy Čeleď: Emydovití (Emydidae) Želva bahenní (Emys orbicularis) Velikost do 22 cm, rovnoměrně klenutý krunýř, mezi prsty plovací blána, ostré drápy na prstech (ocas dlouhý nebo krátký ); převážně stojaté vody, tůně, rybníky, slepá ramena řek či klidné zátočiny; původní výskyt zřejmě od jižních Čech po celou Moravu, dnes reliktní, navíc těžko interpretovatelný díky pravděpodobnému vypouštění jedinců. Želva nádherná (Trachemys scripta) Původní výskyt Střední a Jižní Amerika, u nás na řadě míst vysazena hlavně nížinné oblasti střední a východních Čech a střední Moravy (foto viz Obratlovci 2) Suchozemské želvy Na různých místech ČR lze narazit i na suchozemské druhy želv, vypouštěné do přírody, jako jsou např. želva žlutohnědá (Testudo graeca), želva zelenavá (T. hermanni) či želva stepní (T. horsfeldi). 20

21 Řád: ŠUPINATÍ (SQUAMATA) ČR: současný výskyt 4 čeledi, 11 druhů Podřád: Ještěři (Sauria) Čeleď: Ještěrkovití (Lacertidae) Ještěrka zelená Ještěrka živorodá Ještěrka zelená (Lacerta viridis) Největší naše (i středoevropská) ještěrka (20-36 cm) nápadná jasně zeleným zbarvením, jsou hnědozelené; suché stepní a lesostepní lokality (do 450 m n. m.), v ČR jepoměrně hojná ve středním Povltaví, v NP Podyjí, na Pálavě, u Sázavy, Berounky a Ohře (viz mapa). Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Robustnější ještěrka(20-30 cm) s velkou hlavou, silnými končetinami i ocasem, hřbet u obou pohlaví hnědý s mnoha skvrnkami, boky jsou zelené a hnědé; v ČR běžný druh (obvykle chybí jen v nejvyšších polohách hor). Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) Menší velikost (do 17 cm, zbarvení hřbetu hnědé až olivové, břicho oranžové s černými tečkami, u bělavé, žlutozelené nebošedomodré; vyšší nárok na vlhké a zastíněné prostředí, hlavně podhorský a horský druh (nejhojněji m n. m.), ale občas i v nižších polohách. Ještěrka zední (Podarcis muralis) Do cm, ploché tělo (skalní štěrbiny), zbarvení hnědošedé až šedé s výraznou síťovou kresbou, břicho béžové nebo s červenými skvrnkami; jediné spolehlivě prokázané místo je na severní Moravě ve vápencovém lomu u Štramberka. Čeleď: Slepýšovití (Anguidae) Slepýš křehký (Anguis fragilis) Ještěr bez končetin (20-43 cm), břicho kryjí šupiny v několika řadách (na rozdíl od hadů!), nenápadné hnědavé zbarvení někdy s modrými tečkami; široké spektrum biotopů do 1400 m n. m., většina území ČR; slepýš východní (A. colchica) počet a tvar šupin, východní Morava. Ještěrka obecná Ještěrka zelená Ještěrka zední Slepýš křehký Čeleď: gekonovití (Gekkonidae) Gekon turecký (Hemidactylus turcicus) Středozemí a Balkán, u nás jeden čas v okolí Brna Ještěrka živorodá 21

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

PERSONÁL ZOO K 31.12.2013: SLOVO ŘEDITELE. Ekonomické oddělení: Farová Marie. Úsek ředitele:

PERSONÁL ZOO K 31.12.2013: SLOVO ŘEDITELE. Ekonomické oddělení: Farová Marie. Úsek ředitele: SLOVO ŘEDITELE Po roce se opět setkáváme nad výroční zprávou naší krásné zoo. Je těžké bilancovat každý rok, vyzdvihovat věci povedené a dávat si úkoly do roku příštího. O všem uvedeném se navíc dočtete

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Karel Plachetka a jeho sbírka

Karel Plachetka a jeho sbírka ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I

Více

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

řád Ropušnicotvaří Čeleď Vrankovití vranka obecná

řád Ropušnicotvaří Čeleď Vrankovití vranka obecná řád Scorpaeniformes Ropušnicotvaří Jedná se o početný řád (1477 druhů 35 čeledí) příbuzný s řádem ostnoploutví především mořských ryb, kde se objevují počátkem třetihor. Většina zástupců má vyvinuty trny

Více

VERNAKULÁRNÍ NÁZVY MIHULÍ A RYB ČESKÉ REPUBLIKY

VERNAKULÁRNÍ NÁZVY MIHULÍ A RYB ČESKÉ REPUBLIKY ZO ČSOP VLAŠIM, 2011 VERNAKULÁRNÍ NÁZVY MIHULÍ A RYB ČESKÉ REPUBLIKY Vernacular names of lampreys and fishes in the Czech Republic Lu b o m í r Hanel 1) & Ja n Andreska 1) 1) Katedra biologie a environmentálních

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Doprava a provoz...53 Návštěvnost...4 Technický úsek...55 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 56 Ekocentrum...15 Chov koní...60 Adopce a sponzoring...17 Pracovníci

Více

Mammalogie Eva Jozífková

Mammalogie Eva Jozífková Mammalogie Eva Jozífková Studijní opora předmětu vymezuje přehledným způsobem nejdůležitější pojmy a odkazuje na další výukové materiály. Spolu s poznámkami z přednášek je základním materiálem ke studiu.

Více

Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje

Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje Maploplošná zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje Příloha č.1 Obsah: 1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 2 1.1 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY NA ÚZEMÍ OKRESU HRADEC KRÁLOVÉ... 2 1.1.1. Přírodní památky

Více

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6Doteky přírody geologie, botanika, zoologie Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 Geologie, geomorfologie Region Frenštátska se rozkládá na rozhraní horské západní části Moravskoslezských Beskyd ve skupině

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/ 1 Patří do skupiny lososovitých, pro které je typická tzv. tuková ploutvička. Vytvořil stálé sladkovodní populace, které přestaly táhnout do moře. Dosahují délky 500 mm hmotnosti až 2 kg. Vyhovují jim

Více

řád Bezostní čeleď Sleďovití

řád Bezostní čeleď Sleďovití řád Clupeiformes - Bezostní Tento řád je výchozí skupinou pro všechny vývojově vyšší skupiny ryb, zahrnuje mořské druhy, diadromní i sladkovodní. Mezi bezostnými jsou čeledi, které mají mimořádný hospodářský

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo...3 Útulek pro psy...52 Návštěvnost...4 Doprava a provoz...53 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 55 Skanzen Stará Ves...11 Chov koní...58 Ekocentrum...14 Pracovníci

Více

TŘÍDA: PTÁCI Aves. Obecná charakteristika. Kůže. Peří. Kostra

TŘÍDA: PTÁCI Aves. Obecná charakteristika. Kůže. Peří. Kostra Obecná charakteristika TŘÍDA: PTÁCI Aves teplokrevná vývojová větev plazů podtřídy Archosauria nejvyšší intenzita metabolismu nejvyšší pohybová aktivita ze všech obratlovců kosmopolitní rozšíření (kromě

Více

OBNOVA CHATY VŘESOVÁ STUDÁNKA

OBNOVA CHATY VŘESOVÁ STUDÁNKA POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ NA ROSTLINY A ŽIVOČICHY (Aktualizace Biologického posouzení lokality zpracovaného společností AQUATEST a.s. Praha v roce 2012) ZADAVATEL: ZPRACOVATEL: Spolek pro obnovu poutního místa

Více

Jak značit exempláře CITES?

Jak značit exempláře CITES? Jak značit exempláře CITES? Metodická příručka 2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vědecký orgán CITES Materiál vznikl díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Příručka je zaměřena

Více

11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133

11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133 11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 212/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 709/2010 ze dne 22. července 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně

Více

7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27

7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27 7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27 OPRAVY Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 212/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů

Více