Plán péče o Přírodní památku Na ostrově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o Přírodní památku Na ostrově"

Transkript

1 Plán péče o Přírodní památku Na ostrově na období ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel zpracovatel: Ing. Mgr. Martin Klaudys

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Kód ZCHÚ: 570 Kategorie: přírodní památka Název: Na ostrově Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ vydal: Ministerstvo kultury ČSR číslo: výnos č.j /72 dne: Územně-správní členění kraj: Středočeský obec s rozšířenou působností třetího stupně: Vlašim obec: Nemíž katastrální území: Nemíž Příloha č.1: Orientační mapa PP Na ostrově 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí PP je zanesena do KN. Vedení západní hranice území je dle vyhlášky vymezeno hranicí lesního porostu dle LHP , lesní oddělení 1d3. V mapových podkladech je tato hranice zakreslena s různou mírou nepřesnosti. V současné mapě katastru nemovitostí tato hranice není a hranice PP tedy vede přes pozemek 457/1. Nájemcem lesních pozemků je ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim. Katastrální území: Nemíž Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 457/1 lesní pozemek les /3 lesní pozemek les lesní pozemek les Celkem Ochranné pásmo ze zákona. Zájmové pozemky v ochranném pásmu: Katastrální území: Nemíž Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) 753 vodní tok vodní plocha Celkem 5453 Výměra parcely v OP ZCHÚ (m 2 ) 1

3 Katastrální území: Kladruby u Vlašimi Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) 1652/1 vodní tok vodní plocha Celkem Příloha č.2: Parcelní vymezení PP Na ostrově 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma stav dle KN Druh pozemku lesní pozemky 4,8138 ZCHÚ plocha v 0,0000 ha Výměra parcely v OP ZCHÚ (m 2 ) stav dle skutečnosti výměra zjištěna z GIS nad ortofotomapou Využití pozemku les 4,3146 louky 0,4992 ZCHÚ plocha v 0,0000 ha Ochranné pásmo ze zákona, dotčené pozemky možno odečíst z mapy z Přílohy č Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Předmětem ochrany je bohatá lokalita jalovce obecného (Juniperus communis) na bývalé obecní pastvině. Na porosty jalovce je vázána vzácná mykoflóra a entomofauna. Pozornosti zasluhují i společenstva širokolistých suchých trávníků a vřesovišť Hlavní předmět ochrany současný stav název druhu jalovec obecný (Juniperus communis) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ vitální populace desítek jedinců různého stáří stupeň ohrožení C3 popis biotopu druhu skalnatý zalesněný svah Jedná se o vzpřímeně rostoucí keř až malý strom s jedním nebo i více kmeny, až 10 m vysoký. Je stálezelený, pomalu rostoucí. Větvení začíná již několik centimetrů nad zemí nebo je větvený už od země. Koruna je kuželovitá, ale často i nepravidelně rozložitá, jehlice vyrůstají v trojčetných přeslenech, jsou rovné, dlouze zašpičatělé, od větvičky odstálé, na spodu z bílým pruhem (drobné průduchy). Kůra jalovce je mírně drsná, odlupující se ve velkých plátech. Samčí květy 4 až 5 mm velké, vejcovité, žluté, samičí cca 2 mm velké, zelené. Plody (jalovčinky) kulovité, 6 až 10 mm v průměru, zprvu zelené, později modré až černé a ojíněné, dozrávají po 2 letech, 3. rokem opadávají. Kvete v IV až V. 2

4 Roste na pastvinách, světlinách lesů, písčinách a skalnatých místech, vždy na slunci, v pásmu od nížin až do hor na půdách suchých nebo střídavě vlhkých, písčitých, často málo výživných, obvykle nevápnitých. Často bývá vysazován také v zahradách, obvykle se pěstují četné kultivary, především sloupovitého vzrůstu. Samotný botanický druh je značně variabilní, rozdíly se projevují v celkovém habitu, tvaru koruny, délce a tvaru jehlic i tvaru plodů. Jalovec byl od pradávna ceněn jako významná léčivá rostlina, zužitkovávalo se i jeho vonné dřevo. Plody se osvědčovaly při přípravě oleje i destilátů, stejně jako koření v kuchyni. Dříve byl rozšířen po celém území, dnes silně ustupuje, roztroušeně roste jen tam, kde byl dříve hojný. 1.7 Dlouhodobý cíl péče Zachování populace jalovce obecného (Juniperus communis) v území PP. Současně zachování cenných biotopů a na ně vázaných společenstev. 3

5 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka leží jihozápadně od obce Nemíž na pravém svahu údolí Petřinského potoka (též zvané "Údolí ticha"), ústícího západně od území do řeky Blanice. Svah má J až JV expozici, je poměrně strmý, s vystouplými skalisky. Nadmořská výška území se pohybuje od 340 do 390 m.n.m. Klimaticky patří lokalita do oblasti mírně teplé, do okrsku mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je udávána 7ºC, roční úhrn srážek 600 mm. Vzhledem ke geomorfologii území lze konstatovat posun k vyšší roční průměrné teplotě a nižšímu úhrnu srážek. Tento fakt dokládá i charakter vegetace. Geologický podklad tvoří biotitické a silimaniticko-biotoitické pararuly, místy vystupující na povrch jako skaliska. Půdy jsou mělké, skeletovité. V jižní části území přechází svah v údolní nivu s nivními půdami vyvinutými v různé mocnosti na náplavech. V regionálně biogeografickém členění České republiky (Culek, 1996) náleží území do Posázavského bioregionu (1.22). V geobotanické rekonstrukční mapě (Mikyška) jsou v území vyznačeny acidofilní doubravy a v údolí luhy a olšiny. V mapě potenciální přirozené vegetace (Neuhauslová, 1998) je v území vymapována biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-quercetum petrae, Abieti-Quercetum). Většinu území tvoří lesní kultury s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) s přimíšeným smrkem ztepilým (Picea abies), břízou bradavičnatou (Betula pendula), dubem letním (Quercus robur) a zimním (Q. petrea). Z výsadeb se do území rozšiřuje též akát (Robinia pseudoacacia). V keřovém patře roste jalovec obecný (Juniperus communis), rostoucí samostatně i ve skupinách. Dalšími druhy jsou růže šípková (Rosa canina), bez hroznatý (Sambucus racemosa). Bylinné parto je v kultuře chudé, nicméně zde nalezneme druhy acidofilních a teplomilných doubrav: kostřavu ovčí (Festuca ovina), smolničku obecnou (Viscaria vulgaris), silenku nicí (Silene nutans), mateřku trojžilnou (Moehringia trinervia). Na prosvětlených místech se zachovaly zbytky společenstva širokolistých suchých trávníků (svaz Bromion erecti), dříve udržovaných pastvou. Dominantním druhem je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), dále se vyskytují chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), chrastavec rolní (Knautia arvensis), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), devaterník penízkový (Helianthemum nummularium), violka chlupatá (Viola hirta) a bojínek Boehmerův (Phleum boehmeri). Výskyt tohoto společenstva je regionálně velmi významný, zvláštní pozornost je mu věnována též v rámci soustavy NATURA Na prosvětlených místech po vykácení borovice nastupují druhy lesních pasek jako je třtina výběžkatá (Calamagrostis epigejos), ostružiník (Rubus fruticosus), maliník (R. idaeus), konopice ozdobná (Galeopsis speciosa) a jahodník obecný (Fragaria vesca). Ve spodní části svahu a na přechodu lesa a louky se vyskytuje biotop suchých vřesovišť nížin a pahorkatin (svaz Genistion). Význačný je vřes obecný (Calluna vulgaris), dále zde rostou suchomilné acidofyty jako kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), pavinec horský (Jasione montana) a další druhy jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulgeoides). I do těchrto částí zasahuje jalovec (Juniperus communis), doprovázený janovcem metlatým (Sarothamnus scoparius). I toto společenstvo je významné z hlediska ochrany přírody i fytogeograficky. 4

6 Na vlhčích místech s hlubší půdou (náplavy potoka) se tvoří přechody k trávníkům mezofilních ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion). Nalezneme zde druhy jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), lipnice luční (Poa pratensis), zvonek rozkladitý (Campanula patula), mrkev obecnou (Daucus carota) a medyněk vlnatý (Holcus lanatus). V údolí u potoka se rozkládají vlhké pcháčové louky (svaz Calthion) částečně obnovené redukcí mladého potočního luhu. Roste zde skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), blatouch bahenní (Caltha palustris), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a pomněnka bahenní (Myosotis palustris). Při okrajích louky jsou přechody k potočnímu luhu, který nalézáme i v západním pokračování údolí směrem k Blanici, kde roste olše lepkavá (Alnus glutinosa) a střemcha obecná (Prunus padus). Všechny části louky jsou pravidelně koseny. Na svahu se vyskytují i maloplošné biotopy, které zvyšují diverzitu území. Jedná se o svahová prameniště, které doprovází vlhkomilné rostliny jako sítina klubkatá (Juncus conglomeratus) a sítina rozkladitá (J.effusus), dále máta rolní (Mentha arvensis) a karbinec evropský (Lycopus europaeus). V západní části se na obnažených výslunných skalách vyskytuje štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin zastoupená sleziníkem severním (Asplenium septentrionale), kostřavou ovčí (Festuca ovina), řeřišničníkem písečným (Cardaminopsis arenosa), zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia), jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium pilosella) a chmerkem vytrvalým (Scleranthus perennis). Území je bohaté mykologicky. Mykologický průzkum (Svrček, 1982) popsal v území výskyt celkem 123 druhů hub. K nejpozoruhodnějším patří na výskyt diskomycetu Chloroscypha sabinae (jediné naleziště v Čechách) a kornatcovité houby Aleurodiscus norvegicus (jediné známé naleziště mimo území Norska a Dánska). Oba druhy jsou vázány na jalovec. Ucelený faunistický průzkum území nebyl proveden. Dílčí průzkum zaměřený na motýly (Záruba,1997b) potvrdil výskyt zajímavých druhů jako je Dichomeria juniperella (druh lesostepí, vázaný na jalovec) nebo obdobná Eupithecia sorbinata. Průzkum motýlů celkově potvrdil mikroklimatickou výjmečnost lokality zastoupením celé řady tepomilných druhů a některých vázaných na jalovce. Stejný autor provedl dílčí průzkum jepic (Záruba,1997a). Průzkum byl proveden v Petřinském potoce včetně úseku u chráněného území. Byl zjištěn výskyt např. druhu Baetis rhodani a Baetis vernus. Průzkum jepic potvrdil kvalitní čistou vodu v potoce, tento fakt podporuje i výskyt střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Dílčí údaj o broucích přinesl Špryňar (2002), který uvádí výskyt druhu Trachodes hispidus. Hojná je drobná ptačí fauna, která v jalovcích nalézá příležitost k hnízdění. Vyskytuje se zde např. ubývající konopka obecná (Acanthis cannabina). Přehled zvláště chráněných druhů rostlin název druhu jalovec obecný (Juniperus communis) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ vitální populace desítek jedinců různého stáří kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ohrožený popis biotopu druhu skalnatý zalesněný svah 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti V 1.polovině 20.století bylo území využíváno jako obecní pastvina s pastvou koz a ovcí. V období kolem roku 1950 byly pastva ukončena v souvislosti s hospodářsko- 5

7 společenskými změnami. Následoval nástup dřevin - jednak cílený (zalesnění borovicí), jednak náletovými dřevinami - bříza. Jalovec jako světlomilný druh špatně snášel zastínění vzrůstajícími dřevinami, slábl, prosychal a na řadě míst i odumíral. V 60-tých letech se o lokalitu začínají zajímat přírodovědci z regionu. Ochranu přírody na lokalitu upozornil Zelený (1966). V roce 1968 lokalitu navštívili pracovníci státní ochrany přírody, bylo doporučeno vyhlásit zde chráněné naleziště a byla konstatována nutnost prosvětlení porostu. V roce 1972 bylo území vyhlášeno jako chráněné naleziště. V letech 1973 a 1974 byl proveden první těžební zásah, kterým se odstranila část borovicového porostu. Stav části populace jalovce se tím zlepšil. V průběhu 70-tých let bylo území několikrát navštíveno pracovníky státní ochrany přírody (např J.Čeřovský) za účelem získání dalších informací o území. V roce 1977 byla M. Molíkovou zpracována botanická inventarizace území, v práci bylo zakresleno i rozšíření biotopů v území. Následně v roce 1979 byla provedena další opatření k prosvětlení porostu. Opatření realizoval LZ Kácov. V 80-tých letech se území dostává do zájmu i dobrovolných ochránců přírody (ČSOP Benešov). Pozoruhodná jsou zjištění mykologického průzkumu z těchto let (Svrček,1982). V roce 1989 zpracoval J. Unar lesnickou inventarizaci území. V tomto období bylo také území označeno pásovým značením a tabulemi. Od počátku 90-tých let provádí managementová opatření v území ZO ČSOP Vlašim. Zásahy spočívají v sečení luk, odstraňování padlých stromů z území, údržbě značení a informačních tabulí. Z podnětu organizace proběhly i dílčí průzkumy bezobratlých (Záruba,1997a,b). V rámci záchranného programu bylo v letech 1997 a 1998 dosazeno do území cca 300 mladých jedinců jalovce. Sadební materiál pocházel z řízků a plodů ze starších místních jedinců. Od roku 1997 je nájemcem území PP ZO ČSOP Vlašim. Od roku 1991 se na části louky v jižním okraji PP koná letní tábor mladých ochránců přírody. Po dobu 15 dnů (přelom července a srpna) je tak louka vystavena intenzivnímu sešlapu. V dlouhodobém horizontu 15 let nejsou na louce pozorovány známky degradace, naopak sešlap dětí simuluje pohyb hospodářských zvířat a napomáhá tak udržení původního biotopu pastviny. Existenci letního tábora je nutno hodnotit pozitivně i z dalších hledisek, protože plní nezanedbatelnou funkci v EVVO a účastníci letního tábora podílí i na managementových opatřeních (hrabání posečené trávy). 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Základním souvisejícím plánovacím dokumentem pro území PP jsou LHO pro LHC Vlašim, platné od do Území je součástí lokálního biokoridoru. 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti - Přestože byla značná část populace uvolněna, zbylý jalovec pod výsadbou borovice nemá ideální podmínky. Zastínění jedinci jsou vytáhlí do výšky, slabí a prosychají. - Plochy, které vznikly a pravděpodobně vzniknou prosvětlením porostu, jsou obsazovány druhy lesních pasek s expanzním potenciálem. - V území je stavební uzávěra, nicméně lze očekávat tlak na rekreační využití ploch v blízkosti území a možné zvýšení návštěvnosti. - Potok na jižní hranici má erozní koryto s odnosem materiálu. Podobný charakter má i drobný přítok na východní hranici území. - V části území dochází k invazi akátu z ploch mimo PP. 6

8 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast 10 Středočeská pahorkatina Lesní hospodářský celek / Vlašim zařizovací obvod Výměra LHC v PP (ha) 4,8138 Období platnosti LHO Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů Přírodní lesní oblast: 10 Středočeská pahorkatina Soubor lesních Název SLT Přirozená dřevinná skladba SLT Výměra Podíl (%) typů (SLT) (ha) 3J Lipová javořina JD+2, duby+2, BK1-5, HB+2, JV1-4, 1,00 26,57 JS+1, JL+1, LP1-4, TS 0+ 2C Vysýchavá buková doubrava BO0-1, DBZ5-8, BK0-2, HB+3, LP+2, 0,29 7,71 BR+2 3K Kyselá dubová bučina JD+2, BO0+, DBZ+3, BK 5-7, LP+1, 0,25 6,68 HB0+ 1Z Zakrslá doubrava BO7-9, DBZ+2, BK0-2, HB0+, LP+, 2,22 59,04 BR0-1 Celkem 3, % Mapa plošného vymezení souborů lesních typů v PP Na ostrově je v příloze č.3. Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Název dřeviny Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) Jehličnany BO Borovice lesní 1,82 52,6 1, ,1 SM Smrk ztepilý 0,14 4,0 - - MD Modřín opadavý 0,15 4,3 - - JD Jedle bělokorá - - 0,1527 4,1 TS Tis obecný - - 0,0268 0,8 JAL Jalovec obecný 0,57 16,5 - - DB(Z) Dub letní (zimní) 0,56 16,2 0, ,9 LP Lípa malolistá - - 0,3135 8,3 BR Bříza bělokorá 0,18 5,2 0,2082 5,5 BK Buk lesní - - 0, ,7 JL Jilm vaz - - 0,0571 1,5 JV Javor klen - - 0,1714 4,6 JS Jasan ztepilý - - 0,0571 1,5 HB Habr obecný - - 0,2654 7,1 OL Olše lepkavá 0,01 0,3 - - AK Trnovník akát 0,03 0,9 - - Celkem 3, % 3,76 100% 7

9 Při zpracování tabulky Porovnání přirozené a současné skladby lesa byla stanovena přirozená skladba podle Macků (1999 (1)), in. Vrška, Hort (2003)). Mapa stupňů přirozenosti lesa je uvedena v příloze č.4. Zkratky dřevin jsou uvedeny podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Další informace o lesních porostech jsou uvedeny v Příloze č.4 Lesnická mapa porostní a mapa stupňů přirozenosti lesa a dále v Příloze č.6 Popis lesních porostů, ploch mimo les a výčet plánovaných zásahů v nich Základní údaje o vodních tocích Název vodního toku Petřinský potok Číslo hydrologického pořadí (řeka Blanice) Úsek dotčený ochranou cca 300 m. Charakter toku bystřinný Příčné objekty na toku Nejsou Správce toku Lesy ČR - Lesní meliorační správa Základní údaje o nelesních plochách V PP se nalézají travní porosty na lesních pozemcích. Proto bylo území rozděleno do následujících dílčích ploch: 1. Lesní kultura tvořená převážně borovicí lesní, dále vzrostlé modříny, v mladších věkových kategoriích hojný dub, dále smrk, který je i vysazován. V podrostu zbytky původních trávníků pastvin. Jalovec se vyskytuje jednotlivě i ve skupinkách, rozšíření naznačeno na mapě. 2. Rozvolněná lesní kultura borovice, prosvětleno předchozími zásahy. Jalovec velmi hojný v jihovýchodní části. Ponechány výstavky borovice a modřínu, též smrk. V severozápadní části jalovec ojediněle. Vřesoviště s cennou vegetací. 3. Úzkolistý suchý trávník s přechody k mezofilním loukám na vlhčích místech. V jižní části místo tábora. 4. Vlhká pcháčová louka zčásti vzniklá redukcí mladého potočního luhu. Zbytky luhu ve střední části nivy v PP, dále pokračuje směrem na západ (již mimo PP). Místy až podmáčené plošky. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Prosvětlení porostu borovice (1974, 1979, 90-tá léta) opakovaně potvrdilo kladný vliv na vitalitu jalovců v podrostu. Kladně se projevilo i posílení populace výsadbou mladých jedinců, kteří jsou vesměs vitální. Proto je účelné v těchto aktivitách pokračovat. Aby nedošlo k expanzi pasekových druhů, zejména třtiny, je nutno následně travní porosty sekat. Ideální by bylo obnovení pastvy. Na loukách v údolí se kladně projevuje sečení, obnovuje se druhová skladba bylin. Dle poznatků o rozmnožování jalovce obecného (Žížala, Pešout, 1997) je důležité, aby osemení plodů (resp. dužnatých šištic) bylo narušeno v trávicím traktu zvířat. Přitom dochází k značnému zlepšení klíčivosti. Nelze zanedbat ani fakt, že semena vychází z trávicího traktu obalená trusem a tak jsou chráněny proti vysychání, mají též počáteční zásobu živin. 8

10 Pokud by údržba území spočívala pouze v sečení nebo vyžinování, nelze zaručit obnovu jalovce, protože i při pozorném sečení dochází k poškozování semenáčků a mladých jedinců jalovce. Současný LHP nezahrnuje žádné těžební zásahy v lesních porostech. Pro posílení populace jalovce je však třeba pokračovat v prosvětlování porostu, ovšem za splnění legislativních výjimek, které toto upravují. Výsledkem by nemělo být plošné smýcení ani části lesního porostu, neboť na svahu bez rostlinného pokryvu by mohlo dojít k erozi. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Kolize s jinými zájmy ochrany přírody se nepředpokládají. 9

11 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 21 les hospodářský 1Z, 2C, 3J, 3K Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny vše DB3 HB1, LP1 BR1 Porostní typ V současnosti les vysoký, kmenovina s převahou BO. Cílovým stavem nejspíše pařezina, rozvolněný podpásaný porost. Základní rozhodnutí Obmýtí - není Obnovní doba - není Hospodářský způsob Výběrný Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Postupným snižováním zakmenění dosáhnout optimálních podmínek pro rozvoj populace jalovce. Podporovat perspektivní jedince DB a LP a přirozenou obnovu. Způsob obnovy a obnovní postup Jednotlivý výběr BO a MD, směřování k přirozenému vývoji. S obnovou začít okamžitě. Snížení celkového zakmenění porostu do 20 let na 5. Zásahy provádět průběžně s předností míst se zastíněným jalovcem. Péče o nálety, nárosty a kultury Maximální možné využití přirozené obnovy DB a BR. V případě LP a HB výsadba zejména v části SLT 3J. SM ponechat vývoji, bude redukován pastvou. Výchova porostů Podporovat perspektivní jedince listnáčů i jehličnanů. Opatření ochrany lesa Snižovat zkamenění postupně aby nedošlo k polomům. Ochranou proti buřeni je primárně pastva. Ochrana proti zvěři a pastevním zvířatům individuální nebo oplocením. Provádění nahodilých těžeb Doporučené technologie Těžba šetrným způsobem k podrostu a jalovcům, přibližování ideálně koňmo. Poznámka Budování mysliveckých zařízení vyloučeno. Pro zlepšení stavu a dlouhodobou udržitelnost populace jalovce a dalších cenných biotopů je nutné obnovení pastvy na území PP. Pastva je ve střetu se současnou lesní legislativou, která pastvu v lese zakazuje. Další dílčí střet nastává v navrhovaném snížení 10

12 zakmenění lesního porostu. Obecně zde nastává kolize mezi ochranou jalovce a biotopů a ochranou lesa. Vzhledem k významu lokality, který přesahuje hranice regionu, je prioritním zájmen ochrana přírody (tj. ochrana jalovce obecného a teplomilných biotopů). b) péče o vodní tok Vodní tok není předmětem ochrany, nicméně v rámci zachování druhové a stanovištní pestrosti by měla být věnována pozornost. Vodní tok by měl být zachován ve stávající kvalitě, případně zásahy zvýšit diverzitu biotopů pro hmyz a drobné obratlovce. c) péče o nelesní pozemky Rámcová směrnice péče nelesního managementu Pracovní plocha 1 zalesněný svah se zbytky trávníků a suchá louka Typ managementu Rotační pastva Vhodný interval 2x 3x za rok na dané ploše Minimální interval 1x za 2 roky Hosp. zvíře Ovce + koza smíšené stádo ks Kalendář pro management VI. IX. Upřesňující podmínky Sečení nedopasků na pracovní ploše 3 min 1x za 3 roky Celé území navrhované k pastvě bude rozděleno na 3-4 díly, které budou spásány jednotlivě po sobě v čase. Při pastvě dbát na prevenci tvorby chodníků, které by mohly být náchylné k erozi. 1x za 3 roky bude pasená plocha po skončení pastvy posečena. Pracovní plocha 4 vlhké pcháčové louky Typ managementu Sečení se sušením a odvozem biomasy Vhodný interval 1-2x za rok Minimální interval 1x za 2 roky Prac. Nástroj Ruční nástroje, samohybná lehká technika Kalendář pro management VI. VII. Upřesňující podmínky - Součástí vymezené pracovní plochy č.4 je i část ochranného pásma. Louka na území PP a louka v ochranném pásmu na sebe navazují a v terénu je velmi obtížné nalézt hranici. Protože výměra navazujících lučních pozemků není plošně významná, ale z biologického hlediska cenná, byly zahrnuty do plochy navržené k sečení. d) péče o rostliny Pro zlepšení stavu a dlouhodobou udržitelnost populace jalovce je nutné obnovení pastvy na území PP. Pastva je ekonomicky výhodným a z biologického hlediska vhodným způsobem managementu. Pro podporu populace jalovce lze uvažovat o dalších dosadbách na uvolněné plochy, nicméně bude vhodné posečkat na výsledky a zkušenosti z pastevního obhospodařování. e) zásady jiných způsobů využívání území Dle vyhlášky je využívání území omezeno následujícím způsobem: 11

13 - vstup je možný pouze po přístupových cestách - nelze budovat myslivecká zařízení všeho druhu. Vzhledem k současné kategorii zvláště chráněného území není nutné trvat na omezení vstupu, myslivecká zařízení jsou nevhodná Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Popis zásahů v lese je uveden v Příloze č.6 Popis lesních porostů, ploch mimo les a výčet plánovaných zásahů v nich. b) vodní toky Pro zábranu další erozní činnosti je navrženo přeložit erozní část toku Petřinského potoka dle parametrů uvedených v příloze č.7, situační zákres navrhovaných úprav je uveden v Příloze č.8. Přeložení spočívá v navrácení potoka do staršího stabilního koryta ve tvaru dlouhého meandru. Doprovodným zásahem je vybudování 2 tůní pro podporu obojživelníků, zčásti by bylo možné využít stávajícího koryta. V podstatě se jedná o obnovení původního dlouhého meandru, proto nebude třeba stabilizačních prvků, pouze na exponovaném místě v zaústění do původního koryta dojde k zpevnění kamenným záhozem. Obdobný stabilizační zásah vyžaduje též drobný tok ne východním okraji PP. Tento tok vymílá koryto a potenciálně ohrožuje stabilitu svahu ve východní části PP, vlastní tok je mimo PP. c) nelesní pozemky Na celé ploše chráněného území je navrženo provádět pastvu smíšeným stádem ovcí a koz o kusech. Pastvu provádět v letním období s využitím ohradníků a dohledu pastevce tak, aby nedocházelo ke škodám na okolních pozemcích, zejména lesních. Pastva bude prováděna po celé letní období rotačně území bude rozděleno na 3-4 díly, které budou spásány jednotlivě po sobě v čase. Pro zajištění pastvy bude nutné ponechat přístup zvířat k vodě, i když vlastní mokré louky v nivě nebudou paseny. Stádo bude na území trvale, za dohledu pastevce (zázemí v přistavené maringotce), příp. v sušších letech bude stádo na 1-2 týdny převezeno jinam, aby nedošlo k destrukci drnu a nadměrnému vypasení. Pasenou plochu je vhodné 1x za 3 roky jednorázově posekat, aby se zabránilo selekci při pastvě. Sečení nedopasků po pastvě není každoročně nutné, protože vegetace je na pasených plochách poměrně řídká a primárním účelem pastvy je v tomto období redukce dřevin a pasečných druhů. V pozdějším období (až se bylinná vegetace více zapojí) bude třeba i každoročního kosení nedopasků. Každoroční sečení nedopasků je nyní navrženo pouze u suché zapojené louky (pracovní plocha č.5). Možným managementem nahrazujícím pastvu je každoroční sečení (1x ročně) trávníků pracovní plochy č.1 spojená s odstraňováním keřů a náletů. V obtížném skalnatém terénu je kosení nesrovnatelně náročnější než pastva, odhad ročních nákladů na kosení s odstraňováním keřů je cca ,- Kč. Nepasené plocha vlhkých luk (pracovní plocha č.3) je navržena pouze k sečení. Dále jsou navrhovaná opatření specifikována v příloze č.6. 12

14 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Navazující luční plochy je třeba obhospodařovat sečením, aby se nestaly zdrojem nežádoucích invazních druhů. Lesní okraje přiléhající k PP jsou zdrojem ohrožení nálety akátů. K tomuto by bylo třeba přihlédnout při hospodaření příp. tvorbě LHO. Petřinský potok je cenný svým neregulovaným tokem a čistou vodou. Nevhodné je budování opevnění. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Zaměřit a zanést do KN západní hranici území. Doporučuje se rozdělení pozemku 457/1 v souvislosti s navrhovaným vynětím z fondu PUPFL. Území je v terénu vyznačeno standardním pruhovým značením, dále jsou instalovány tabule se státním znakem s doplňujícími informativními texty. Doporučena je obnova značení 1x za dobu plánu péče. Informační tabule je doporučeno v průběhu plánu péče 1x nahradit novými. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Komplexním řešením je vynětí pozemků na území PP z PUPFL. Historicky bylo území využíváno jako pastvina, k lesu bylo území přičleněno až v 2. pol. 20. stol. Do doby vynětí je k navrhovanému způsobu hospodaření pastvou smíšeného stáda ovcí a koz je nutné získat vyjímku ze zákona 289/1995Sb. (zákon o lesích), kde je pastva v lesích 20, odst.1, písm. a) zakázána. Rovněž k navrhovanému snížení zakmenění na 5 je je nutné získat vyjímku ze zákona 289/1995Sb. (zákon o lesích), kde je snížení zakmenění na méně než 7 v 31 odst. 4 zakázáno. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Vyloučit budování mysliveckých zařízení. Příjezdová cesta do území je zabezpečena proti vjezdu automobilů závorou na severovýchodním konci, závoru zachovat. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Pro vzdělávací využití je třeba údržby a inovace informačních tabulí. Doporučuje se pokračování tábora mladých ochránců přírody, kdy je nutné skloubit provoz tábora s pastvou. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Při zásazích v lesních porostech je mírou úspěchu vitalita populace jalovce a jednotlivých jedinců druhu. Stav je nutné sledovat a pořizovat zejména fotografickou dokumentaci. V případě biotopů je mírou plošný rozsah biotopů a druhové zastoupení. Sečení luk je vhodné dokumentovat sledováním druhové skladby a dominantních druhů na loukách. Pro tyto účely budou vymezeny trvalé zkusné plochy na pracovní ploše 3, 5, případně na trávnících na ploše č.1. 13

15 Další průzkum zaměřit na další druhy bezobratlých, provést sledování ptáků a drobných savců. Dále je doporučeno pokračování průzkumu hub za účelem ověření údajů, ev. prověření změny mykoflóry po provedených opatřeních. 14

16 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy revitalizace koryta potoka (vč. projektu) ,- vybudování tůní ,- obnova tabulí ,- obnova značení 13000,- asanace akátu ,- vynětí pozemků z lesního půdního fondu ,- C e l k e m (Kč) ,- Opakované zásahy Pastva 54000, ,- sečení nedopasků na suché louce 1x ročně 12000, ,- sečení nedopasků na celé pasené ploše č.1 1x za ,- (1x za ,- roky roky) sečení vlhkých luk (bez pastvy) 18000, ,- založení a sledování trvalých ploch 2000, ,- C e l k e m (Kč) 86000,- ( ,- 1x za 3 roky) ,- 4.2 Použité podklady a zdroje informací Culek M.(1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. Jupa J.(1974): Jalovec obecný na Podblanicku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 15: Molíková M.(1977): Botanická inventarizace chráněného naleziště "Na ostrově". ms. SSPPOP Středočeského kraje. depon. AOPK ČR, středisko Praha. Míchal I., Petříček V. (edits.) (1999): Péče o chráněná území. Díl II. Lesní společenstva. AOPK ČR, Praha. MŽP a AOPKČR (2004): Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. PLANETA 3/2004. MŽP a AOPKČR (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura PLANETA 8/2004. Němec J.(edits.)(1996): Chráněná území ČR 1. Střední Čechy.AOPK ČR a Consult, Praha. Ústřední seznam ochrany přírody, textová a grafická data zapůjčená AOPK ČR. Neuhauslová Z. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha. Svrček M. (1982): Mykoflóra chráněného naleziště "Na ostrově" u Nemíže. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 23:

17 Unar J.(1989): Lesnická inventarizace CHN Na ostrově. ms. SSPPOP Středočeského kraje. depon. AOPK ČR, středisko Praha. Záruba P. (1997a): Inventarizační průzkum PP Na ostrově - Ephemeroptera.ms. depon in Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Záruba P. (1997b): Inventarizační průzkum PP Na ostrově - Lepidoptera. ms. depon in Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Zelený V.(1966): Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska III. Sborník vlastivědných praí z Podblanicka 7: Žížala J., Pešout P.(1997): Záchrana jalovcových strání. Pod Blaníkem ročn.i. (XXIII), č.2: Seznam mapových listů a) katastrální mapa (měřítko) číslo mapového listu: , , , b) Státní mapa 1:5000 odvozená číslo mapového listu: Vlašim 4-2, 4-3 c) Základní mapa České republiky 1:10000 číslo mapového listu: , , , Seznam používaných zkratek AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta LHP - lesní hospodářský plán LZ - Lesní závod PP - Přírodní památka PUPPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa SLT - soubor lesních typů SSPPOP - Středisko státní památkové péče a ochrany přírody ZCHÚ - zvláště chráněné území dle zákona č.114/92 Sb. ZO ČSOP - Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 4.5 Plán péče zpracoval Pro území dosud nebyl zpracován plán péče. ZO ČSOP Vlašim Ing. Mgr. Martin Klaudys

18 Seznam příloh Příloha č.1 Orientační mapa PP Na ostrově Příloha č.2 Mapa parcelního vymezení PP Na ostrově Příloha č.3 Lesnická mapa typologická pro PP Na ostrově Příloha č.4 Lesnická mapa porostní a mapa stupňů přirozenosti lesních porostů pro PP Na ostrově Příloha č.5 Mapa zhodnocení současného stavu podle jednotlivých částí Příloha č.6 Popis lesních porostů, ploch mimo les a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha č.7 Mapa pracovních ploch a opatření v lesích Příloha č.8 Návrh revitalizačních úprav potoka 17

19 Příloha č.6 Popis lesních porostů, ploch mimo les a výčet plánovaných zásahů v nich Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich označení JPRL 426C5 část 426C5 část 426C5 část pracovní plocha výměra plochy (0,00 ha) 2a 2,35 1Z 3J 2C 2b 0,48 3J 2C 2c 1,6 1Z 3K 3J SLT zastoupení SLT (%) číslo rám. směrnice Dřeviny zastoupení dřevin (%) BO 55 DB 15 JAL 10 MD 6 BR 6 SM 5 AK 2 OL 1 BO 43 DB 20 JAL 25 SM 5 BR 5 MD 2 BO 60 DB 19 JAL 5 MD 5 SM 5 BR 5 AK 1 věk doporučený zásah naléhavost poznámka stupeň přirozenosti 50 jednotlivý výběr BO (32m 3 ) a MD (6m 3 ), uvolnění DB 50 jednotlivý výběr BO (6m 3 ) a MD (3m 3 ) 50 odstraňování padlých kmenů, výjimečně jednotlivý výběr BO naléhavý opatrnost při kácení v blízkosti jalovců naléhavý opatrnost při kácení v blízkosti jalovců les přírodě vzdálený les přírodě vzdálený vhodný - les přírodě vzdálený

20 Popis dílčích ploch mimo les a výčet plánovaných zásahů v nich Pracovní plocha Dílčí plocha výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče 1 1,2.3 část 4,4 zalesněný svah se zbytky trávníků a populací jalovce, dále navazující suché a mezofilní trávníky. Zachovat a zlepšit podmínky populace jalovce obecného. Obnovit pastvinu spolu s cennou charakteristickou vegetací. Přitom zachovat dosti rozvolněný porost dubu, břízy a dalších listnáčů, aby nedošlo k erozi svahu. doporučený zásah naléhavost termín provedení pastva smíšeným stádem ovcí a koz - pastva hospodářských zvířat podporuje obnovu jalovce, tlumí nežádoucí druhy pasek a podporuje suché trávníky. Jedná se o návrat k původní formě obhospodařování území, nutné oplocení území ohradníkem, zvířatům musí být umožněn přístup k vodě (potoku) 1 1,2.3 část 4,4 zalesněný svah s trávníky periodické sečení nedopasků po pastvě ochranné pásmo 4 ochranné pásmo + 4 část 0,5 vlhké louky v nivě potoka se zbytky luhu. Zachovat a postupně zlepšovat stav louky pravidelnou sečí. Zachovat stávající poměr rozšíření zbytku olšového luhu a louky. Dílčími akcemi zlepšit atraktivitu prostředí pro obojživelníky a další vlhkomilné organismy. 0,1 erozí poškozené koryto potoka a přilehlé podmáčené plochy. Zábrana dalšího odnosu půdy, podpora obojživelníků ,3 luční plochy navržené k pastvě. Po pastvě zůstávají nedopasky, které by se mohly stát zdrojem šíření nežádoucích druhů ,5 část lesa s výskytem akátů. Zábrana šíření akátu a s tím spojené negativní vlivy na místní společenstva. sečení vlhkých luk 2x ročně lehkou mechanizací, ručně vedená sekačka revitalizace potoka stabilizací koryta vytvoření meandru, vybudování dvou tůní o cca 400 m3, při max. hloubce 1m při akci budou zachovány stromy v okolí potoka sečení nedopasků po pastvě 1x ročně - lehká mechanizace, ručně vedená sekačka, min interval 1x za 3 roky asanace akátu, smýcení semenáčků i vzrostlých stromů interval provádění naléhavý VI. IX. každoročně naléhavý IX. X. 1x za 3 roky naléhavý VI. IX. každoročně vhodný X. XI. jednorázově vhodný VII. X. každoročně vhodný II. III. 2x za období plánu péče

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Černá Voda - kulturní dům

Černá Voda - kulturní dům Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černá Voda - kulturní dům CZ0713725 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černá Voda - kulturní dům Kód lokality:

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou Česká lesnická společnost, pobočka PRO SILVA BOHEMICA & Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní

Více