ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU"

Transkript

1 Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, , Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne Vyřizuje : Říha Telefon : Účastníci řízení : Lesy České republiky, s.p. (IČ ), Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, žadatel Ing. Jitka Kovaříková, MEPOS, Žižkova 101, Domažlice zástupce žadatele Obec Třemešné (IČ ), Třemešné-Bezděkov 16, Přimda ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Dne podala Ing. Jitka Kovaříková, MEPOS, Žižkova 101, Domažlice, zastupující na základě plné moci Lesy České republiky, s.p. (IČ ), Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle 13 odst.1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon ), a místně příslušný stavební úřad podle 11 odst.1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), posoudil návrh podle 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení v y d á v á účastníkovi řízení podle 27 odst. 1 správního řádu společnosti Lesy České republiky, s.p. (IČ ), Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, LS Horšovský Týn, Gorkého 79, Horšovský Týn, zastoupené na základě plné moci Ing. Jitkou Kovaříkovou, MEPOS, Žižkova 101, Domažlice, podle 76 a 92 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce spočívá v celkové opravě stávající vodní plochy na p.p.č. 956 s cílem zvýšení její akumulační schopnosti, opravě havarijního stavu hráze, zřízení výpustního objektu, výpustního potrubí a bezpečnostního přelivu. Pro příjezd ke stavbě budou využity stávající přístupové komunikace. Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně PD se stanoví tyto podmínky : 1. Stavba Rekonstrukce retenční nádrže bude umístěna na pozemcích p.č. 956, 961/1, 506,

2 /1, 582/2, 639/3 a 1019/2 v k.ú. Bezděkov u Třemešného tak, jak je zakresleno v situačním výkresu (zákres do katastrální mapy) předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení. 2. Severní hrana bezpečnostního přelivu na p.p.č. 506 bude umístěna ve vzdálenosti 15,2 m od společné hranice p.p.č. 956 a p.p.č Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s 158 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 4. Budou splněny podmínky vyjádření Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, , Praha 3, Odloučené, ze dne pod č.j.: PF/106007/11-Čer., a to : 4.1. Veškerá údržba propustků v komunikaci umístěné na p.p.č. 1019/2 v k.ú. Bezděkov u Třemešného, ve správě PF ČR, bude zajišťována Lesy ČR a na jeho náklady Po skončení prací bude pozemek p.č. 1019/2 v k.ú. Bezděkov u Třemešného a účelová komunikace na něm uvedeny zpět do původního stavu. 5. Bude splněna podmínka souhlasného závazného stanoviska se stavbou, vydaného Správou Chráněné krajinné oblasti Český les, Přimda, nám. Republiky 287, Přimda, dle 44 zákona č. 114/1992 Sb., ze dne pod č.j.: 118/CL/2011/AOPK, a to : 5.1. Z důvodů možného výskytu obojživelníků v částečně zaplavené nádrži, doporučujeme zahájení prací směřovat tak, aby došlo k vypuštění zbytkové vody v nádrži v období od 1.3. do 30.3., kdy ještě nedochází u většiny druhů k nakladení snůšek, nebo pak v období od do , kdy je většinou již dokončena metamorfóza obojživelníků. 6. Bude splněna podmínka vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, Benešov, ze dne pod č.j.: 165/2011/954/93/731, a to : 6.1. Pod bezpečnostním přelivem rekonstruované průtočné nádrže bude zachován minimální průtok Q 330. O d ů v o d n ě n í Dne podala Ing. Jitka Kovaříková, MEPOS, Žižkova 101, Domažlice, zastupující na základě plné moci Lesy České republiky, s.p. (IČ ), Přemyslova 1106/19, Hradec Králové,, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Stavební úřad svým opatřením ze dne oznámil v souladu s ustanovením 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a k projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě, na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními účastníků řízení. Stanoviska, připomínky a vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí. Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny námitky o nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

3 - 3 - V některých vyjádření či stanoviscích, byly obsaženy též podmínky, které se váží nejen k umístění stavby a další projektové přípravě, ale též k realizaci stavby. Správní orgán však do rozhodnutí zakotvil veškeré tyto podmínky, aby obsahovou stránku vyjádření či stanovisek uvedl jako celek ve všech souvislostech. Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí veřejné zájmy v předmětném řízení. Umístění stavby není v rozporu s platným územním plánem obce Třemešné, schváleným zastupitelstvem obce Třemešné dne , usnesením č.10. K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, plnou moc a tyto další listinné doklady : - Vyjádření Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, , Praha 3, Odloučené, ze dne pod č.j.: PF/106007/11-Čer. - Souhlas Obce Třemešné, Třemešné-Bezděkov 16, Přimda, s umístěním části stavby bezpečnostního přelivu na pozemek p.č. 506 v k.ú. Bezděkov u Třemešného, uvedený do protokolu z místního ohledání a ústního projednání žádosti konaného dne Vyjádření Obce Třemešné, Třemešné-Bezděkov 16, Přimda, ze dne pod zn. 76/ Souhlasné závazné stanovisko se stavbou, vydané Správou Chráněné krajinné oblasti Český les, Přimda, nám. Republiky 287, Přimda, dle 44 zákona č. 114/1992 Sb., ze dne pod č.j.: 118/CL/2011/AOPK. - Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, Benešov, ze dne pod č.j.: 165/2011/954/93/ Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, ze dne pod č.j.: /10. - Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2, ze dne pod č.j.: P5A Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne pod zn Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod č.j.: 2667/10/ Stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, Rokycanova 1, Tachov, ze dne pod č.j.: 567/2011 a ze dne pod č.j.: 152/2011-OŽP. - Vyjádření Povodí Vltavy a.s., Denisovo nábřeží 14, Plzeň, Plzeň, ze dne pod č.j.: 3439/2011/342/Pa. Účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm stavebního zákona: Vlastníci pozemků a staveb : - Lesy České republiky, s.p. (IČ ), Správa toků oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, Benešov Vlastníci sousedních pozemků a staveb: - Povodí Vltavy a.s., Denisovo nábřeží 14, Plzeň, Plzeň

4 - 4 - P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se lze podle 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže bude v této lhůtě podána žádost o stavební povolení. Ing. Václav Říha vedoucí odboru výstavby a ÚP MěÚ Bor Doručí se : Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona: - Ing. Jitka Kovaříková, MEPOS, Žižkova 101, Domažlice Dotčené orgány : - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov, Tachov - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, , Tachov - Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, Přimda, nám. Republiky 287, Přimda Ostatním účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona: Vlastníci pozemků a staveb :

5 Lesy České republiky, s.p. (IČ ), Správa toků oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, Benešov Vlastníci sousedních pozemků a staveb: - Povodí Vltavy a.s., Denisovo nábřeží 14, Plzeň, Plzeň Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více