odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE: TELEFON: OŽP 1872/2012/Chu OŽP 16825/12 SPIS /2012/Chu Chudoba Zdeněk DATUM: Výroková část: R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ),, místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), posoudil žádost, kterou dne podal Lesy České republiky, s.p., IČ , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení I. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona k opravě poškozených úseků opevnění, doplnění příčných objektů a odtěžení sedimentu:,,stařečský POTOK VE STARČI (dále jen "stavba") na místě: Název kraje Vysočina Název obce Stařeč Identifikátory katastrálních území Názvy katastrálních území Stařeč Parcelní čísla dle evidence katastru st. p. 85, 86, 115/1, 115/2, 300, parc. č. nemovitostí trvale dotčených stavbou 131, 133, 134/2, 136, 139/1, 141, 144/1, 173/1, 183, 184/1, 191, 193/1, 193/3, 193/18, 193/19, 193/23, 193/25, 194/1, 195/4, 195/5, 195/6, 195/8, 196, 210/79, 1079/2, 1096/2, 1587, 1817/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 1818/1, 3900/7, 3900/19, 3904, 197, 3907, p. p. k. 3900/6 v katastrálním území Stařeč./2 Hodiny pro styk s veřejností Tel.: , fax: Po 08:00 11:30; 12:30 17:00 hod. úřední den Út 08:00 11:30; 12:30 14:00 hod. Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Třebíč St 08:00 11:30; 12:30 17:00 hod. úřední den Č. ú.: /0100 Čt 08:00 11:30; 12:30 14:00 hod. Pá 08:00 11:30; 12:30 14:00 hod. IČ:

2 Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí dotčených stavbou 195/3, 195/7, 195/8, 1079/12, 1903, 1094, 1905, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1491, 1588, 3900/6, 118/2, 3600/7, 197, 173/1, v katastrálním území Stařeč Číselný identifikátor vodního toku Název vodního toku Stařečský potok Čísla hydrologického pořadí Říční km vodního toku (konec stavby) 6,073 km Říční km vodního toku (začátek stavby) 4,935 km Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) , Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) , v členění na tyto stavební objekty: SO 01 Směrové poměry: stávající trasa koryta zůstane zachována, dojde pouze k opravě břehového opevnění, které bylo poškozeno zvýšenými průtoky. SO 02 Spádové poměry: spád nivelety dna bude zachován stávající. Budou doplněny dnové příčné prahy ke stabilizaci nivelety. Průměrný podélný sklon nivelety dna zájmového úseku je 0,32%. Odtěžení nánosu bude provedeno podle nivelety dna v podélném profilu a tvaru koryta bude upraven podle navržených příčných profilů. SO 03 Odtěžení sedimentu: stanovený rozsahu odtěžení nánosů ze dne toku vychází z podrobného výškopisného a polohopisného zaměření toku. Celkem bude ze dna toku odtěženo 858 m 3 nánosů. Je předpokládáno, že přebytečný vytěžený sediment bude uložen na pozemku p. č. 591 ve vlastnictví Městyse Stařeč ve vzdálenosti 3 km. SO 04 Oprava stávajících objektů: rekonstrukce opěrné kamenné zdi, oprava dlažby z melioračních tvárnic, doplnění kamenné rovnaniny. SO 05 Nové objekty: kamenná patka, kamenná rovnanina, dnové pásy z lomového kamene. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným. 3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník. 4. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po těchto dílčích etapách stavby: závěrečná kontrolní prohlídka. Strana 2 (celkem 9)

3 5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů. 6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky. 7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát ze dne pod spis. zn. KRPJ /ČJ práce v blízkosti komunikace při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem mechanizmů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh umístění přechodného dopravního značení. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč 1 ze dne pod. spis. zn. OŽP 11857/ /11/Sl na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu. v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka pozemků příp. jejich nájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF. zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, Mze, příp. jiný orgán a organizace nehospodárné využití ornice nebo nedostačené provedení, přp. nesplnění dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, budou vůči investorovi, jeho správnímu zástupci uplatněny sankce podle 20 zákona. stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem. pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady. tento souhlas neřeší majetkové právní otázky a povolení stavby. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč 1 ze dne OŽP 10315/ /11/Kou stavba bude prováděna tak, aby byly maximální možné míře omezeny nároky na prostor pro její provedení (skládky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště apod.). použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál. veškeré zemní práce budou prováděny mimo období rozmnožování obojživelníků tj. mimo měsíce březen až červen. Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 rozhodnutí ze dne pod spis. zn. OD 10690/ /11/PJ. Strana 3 (celkem 9)

4 8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti vyplývajících z těchto vyjádření a stanovisek: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč ze dne pod spis. zn. 4884/2011/Ba. Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne pod spis. zn /11. E.ON Česká Republika,s.r.o., Reg. správa sítě VN, NN Jihlava, ze dne pod spis. zn. D8626-Z Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno ze dne pod spis. zn Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby. 10. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových a podzemních vod, stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu. 11. Provozovatel vodního díla je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů ( 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona). 12. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. I I. s t a n o v u j e podle ustanovení 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla Stařečský potok ve Starči lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vodního díla vydá vodoprávní úřad. stavebníkovi povinnost oznámit: I I I. 1. Termín zahájení stavby vodního díla. u k l á d á Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby. 2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu vodního díla provádět. Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy. I V. s t a n o v u j e termín pro dokončení stavby: do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba vodního díla nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebyla zahájena do 2 let od dne, kdy nabylo právní moci. Účastníci řízení ( 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Lesy České republiky, s.p., IČ , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 O d ů v o d n ě n í Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 61 odst. 4 vodního zákona a ustanovení 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: Strana 4 (celkem 9)

5 žádost o stavební povolení k vodním dílům podle ustanovení 15 vodního zákona, 2 x projektovou dokumentací stavby vypracovala firma REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., Hrnčířská 573/6, Brno, vypracoval Ing. Michal Doubek dne 10/2011, doklady o majetkoprávních vztazích k pozemkům dotčených stavbou (výpis z KN, kopií snímku katastrální mapy), dokladem ze dne o zaplacení správního poplatku ve výši 3 000,- Kč vyměřeného podle položky 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření obecného stavebního úřadu Třebíč ke stavbě podle 15 odst. 2 stavebního zákona, ze dne pod spis. zn.. OV/1090/2012/Ši, plán kontrolních prohlídek, souhlas městysu Stařeč s uložením vytěženého sedimentu ze dne , hydrologické data povodí Stařečského potoka ČHMÚ Brno ze dne , vyjádření MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou ze dne pod spis. zn. 2011/08/621, vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 ze dne pod spis. zn. OÚÚP /11/Dol, rozhodnutí Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 í ze dne pod spis. zn. OD 10690/ /11/PJ, závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč 1 ze dne pod spis. zn. OŽP / /11/Kou, závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč ze dne pod spis. zn. OŽP 11857/ /11/Sl, vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne pod spis. zn. PM049959/ /maj, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne pod spis. zn /11, vyjádření E.ON Česká Republika,s.r.o., Reg. správa sítě VN, NN Jihlava, ze dne pod spis. zn. D8626-Z , vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč ze dne pod spis. zn. 4884/2011/Ba, vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno ze dne pod spis. zn , vyjádření Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ze dne pod spis. zn. TSu/Jo/10592/2011, závazné stanovisko Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno ze dne pod spis zn. 6627/ ÚP-BR, vyjádření ČEPS, a.s., Praha ze dne pod spis. zn. 2444/11/CHD/Pi, Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Strana 5 (celkem 9)

6 Projektovou dokumentaci stavby,,stařečský potok ve Starči vypracovala firma REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., (identifikační číslo ), Ing. Michal Doubek, zodpovědný projektant Ing. Petr Marčák dne 10/2011. Projektová dokumentace stavby řeší: opravu poškozených úseků opevnění, doplnění příčných objektů a odtěžení sedimentu. Bližší podrobnosti, které musí být dodrženy a splněny jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové části PD. K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Třebíč souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis. zn. OV/1090/2012/Ši dne Majetkoprávní vztahy: Stavba vodního díla bude provedena na pozemích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, se kterými má žadatel uzavřenou dohodu umožňující provedení stavby. Dotčeny budou též zájmy vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je stavba vodního díla povolena. Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení. Zásadní námitky či připomínky neuplatnili. Dále budou dotčeny zájmy veřejné, zastoupené MěÚ Třebíč - odborem životního prostředí, a odborem výstavby. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení 115 vodního zákona a ustanovení 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení 27 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejích prováděcích předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotřena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále dospěl k závěru, že jiná věcná práva k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci řízení 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby: Radek Chromý, Kateřina Vašíčková, Zdeňka Musilová, Lenka Pisková, Pavel Pisk, Markéta Krejčová, Bedřich Jelínek, Zlatuše Jelínková, Bronislava Migotová, Marie Doležalová, Eva Hanáková, Miluše Suchnová, Michael Kralert, Ing. Petr Maralík, Mgr. Dana Maralíková, Marta Němcová, Miluše Čechová, Ing. Vladimír Doleček, Olga Dolečková, DiS., Radek Chromý, Jaroslav Pospíšil, Lubomír Dvořák, Ludmila Dvořáková, Josef Vyskočil, Josef Vyskočil, Jaroslava Vyskočilová, Stanislav Hons, Jan Vlčan, Bedřich Kratochvil, Věra Vojtěchová, Ing. Doc. Zdeněk Matějka, DrSc., Karel Němec, Zdeňka Cardová, Ing.Bc. Jakub Sloup, Jana Sloupová, Marcela Jalůvková, Jihomoravská plynárenská, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, E.ON Česká Republika,s.r.o., Reg. správa sítě VN, NN Jihlava, Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, Městys Stařeč, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, MACH - CZ, spol. s r.o., Ing. Petr Norek, Vlasta Vlčková, Vlastimil Sýkora, Věra Michalčíková, Pavel Janík Strana 6 (celkem 9)

7 Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Otisk úředního razítka Ing. Jana Kristková vedoucí oddělení vodního hospodářství Město Třebíč a městys Stařeč se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Strana 7 (celkem 9)

8 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Přílohy pro žadatele: 1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 2. Štítek Stavba povolena - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Obdrží: Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (dodejky) 27 odst. 1 správního řádu Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 27 odst. 2 správního řádu (k doručení veřejnou vyhláškou) Radek Chromý, Horní č.p. 23, Stařeč Kateřina Vašíčková, Beckovského č.p. 1873, Havlíčkův Brod 1 Zdeňka Musilová, Tyršova č.p. 48, Stařeč Lenka Pisková, Tyršova č.p. 47, Stařeč Pavel Pisk, Tyršova č.p. 47, Stařeč Markéta Krejčová, Tyršova č.p. 46, Stařeč Bedřich Jelínek, Mlýnská č.p. 139, Stařeč Zlatuše Jelínková, Mlýnská č.p. 139, Stařeč Bronislava Migotová, Mlýnská č.p. 153, Stařeč Marie Doležalová, Tyršova č.p. 165, Stařeč Eva Hanáková, Jakubské náměstí č.p. 60, Stařeč Miluše Suchnová, Jar. Ježka č.p. 127/1, Týn, Třebíč 1 Michael Kralert, Podhořská č.p. 804/30, Dolní Chabry, Praha 84 Ing. Petr Maralík, Niva č.p. 198, Stařeč Mgr. Dana Maralíková, Niva č.p. 198, Stařeč Marta Němcová, Niva č.p. 199, Stařeč Miluše Čechová, Tyršova č.p. 42, Stařeč Ing. Vladimír Doleček, Pikharta č.p. 172, Stařeč Olga Dolečková, DiS., Pikharta č.p. 172, Stařeč Radek Chromý, Horní č.p. 23, Stařeč Jaroslav Pospíšil, Veleslavínova č.p. 392, Jaroměřice nad Rokytnou Lubomír Dvořák, Tavíkovice č.p. 153, Tavíkovice Ludmila Dvořáková, Pikharta č.p. 239, Stařeč Josef Vyskočil, Mlýnská č.p. 35, Stařeč Josef Vyskočil, Mlýnská č.p. 35, Stařeč Jaroslava Vyskočilová, Mlýnská č.p. 35, Stařeč Stanislav Hons, Jakubské náměstí č.p. 135, Stařeč Jan Vlčan, Tyršova č.p. 43, Stařeč Bedřich Kratochvil, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 272, Rokytnice nad Rokytnou Věra Vojtěchová, Sušilova č.p. 716, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 1 Ing. Doc. Zdeněk Matějka, DrSc., Horní č.p. 14, Stařeč Karel Němec, Mlýnská č.p. 33, Stařeč Zdeňka Cardová, Novodvorská č.p. 1069/9, Nové Dvory, Třebíč 1 Ing.Bc. Jakub Sloup, Perk č.p. 70, Stařeč Jana Sloupová, Perk č.p. 70, Stařeč Marcela Jalůvková, Palackého č.p. 288/20, Podklášteří, Třebíč 1 Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm E.ON Česká Republika,s.r.o., Reg. správa sítě VN, NN Jihlava, IDDS: 3534cwz Strana 8 (celkem 9)

9 Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, IDDS: d79ch2h Městys Stařeč, IDDS: w6nbpp8 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, IDDS: rq6fs9a MACH - CZ, spol. s r.o., IDDS: fifjm9k Ing. Petr Norek, Dukelská č.p. 931/26, Podklášteří, Třebíč 1 Vlasta Vlčková, Na Radouči č.p. 1247, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav 1 Vlastimil Sýkora, U Dráhy č.p. 769/8, Podivín Věra Michalčíková, Červená Hospoda č.p. 461, Stařeč Pavel Janík, Prokopa Holého č.p. 2576/3a, Znojmo 2 Dotčené orgány (doporučeně) Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč 1 MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč 1 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč 1 Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 Na vědomí Městys Stařeč, Jakubské náměstí č.p. 50, Stařeč Městský úřad Třebíč, odbor kanceláře starosty a místostarostů, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 1 Strana 9 (celkem 9)

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Informace o doručené žádosti na městský úřad

Informace o doručené žádosti na městský úřad Informace o doručené žádosti na městský úřad Informace poskytla: 25.02. 2015, Hana Bučková, odbor dopravy a silničního hospodářství Zveřejněno dne: 26.02. 2015 Předmět žádosti: Žadatelka se obrátila s

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5599/2009/Ni V Třebíči dne 26. srpna 2009 Č.j.: OV

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více