Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR"

Transkript

1 2-3. září 2013, Letní škola ochrany půdy, Hotel Milovy, Českomoravská vrchovina Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR

2 Vítejte v lese

3 Ústav ekologie lesa, MENDELU v Brně založen v roce 1968 vědecko-pedagogické pracoviště zaměření výzkumu: toky energie, látek a biogeochemické cykly, půdní organická hmota v lesních ekosystémech, primární produkce potravní vztahy, sekundární produkce analýza klimatu jako řídícího faktoru vývoje ekosystémů identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech zaměření výuky: Ekologie lesa, Ekologie obecná, Forest Ecology

4 Rájec-Němčice - přeměny smrkových monokultur na lesy bližší přírodě (smíšené lesy) Letecký pohled směrem na Němčice C - Buk 45 let A - Smrk 106 let B - Smrk 34 let Meteorologická věž G - Smíšené porosty 26 let E - Kultura buku 9 let

5 Rájec-Němčice - přeměny smrkových monokultur na lesy bližší přírodě (smíšené lesy) Jaká bude reakce smrkových porostů na globální klimatickou změnu? Struktura Funkce Produkce Procesy Jak volit optimální způsob obnovy? Jak volit optimální způsob výchovy porostů v 2. generaci? Jaký je ekologický vliv acidifikace? Jaký je stav koloběhů látek a minerální výživy v různých typech porostů? Jaký je ekologický vliv přeměn smrkových porostů na smíšené lesy?

6 Lednice - biom lužního lesa Struktura Funkce Produkce Procesy Jsou pravidelné záplavy nutné pro existenci lužního lesa a zachování jeho vysoké produktivity a biodiverzity? Jaká je retenční kapacita aluviálních území (lužního lesa) pro živiny a kontaminanty? Jak se bude nadále vyvíjet vláhový režim lužního lesa při realizaci revitalizačních opatření? Jak můžeme optimalizovat obnovu lužního lesa ve smyslu zásad udržitelného hospodaření (holoseče vs. podrostní způsoby hospodaření)? Jak minimalizovat ekologické důsledky jímání pitné vody aniž by došlo k ohrožení existence lužního lesa v jeho funkcích? 6

7 Hlavní problémy obhospodařování lesů v ČR Nevhodná druhová skladba Dlouhodobé působení znečištění ovzduší (vysoké procento defoliace) a vliv kyselé depozice na půdu Nízká rezilience a stabilita lesních ekosystémů Nízké zastoupení přirozené obnovy Nevhodná struktura stejnověkých porostů) porostů (vysoký podíl Vysoký podíl pasečného hospodaření Snížená retenční schopnost zalesněných povodí Nedostatečná ochrana biodiverzity Nízké povědomí uplatňování zásad udržitelného obhospodařování lesů na úrovni ekosystémů Potřeba zvýšení významu veřejných funkcí lesa

8 Negativní vlivy na půdy v lesích ČR Degradace stanovišť - dlouhodobé pěstování monokultur Imise v lesích - acidifikace, nutriční degradace, eutrofizace Nápravné opatření - vápnění lesních půd Změny dynamiky podzemních vod a vláhový režim lužních lesů, revitalizace Odnímání biomasy z lesní půdy (ÚHUL) Zásoby živin, minerální výživa v lesích (ÚKZUZ, VÚLHM) Kontaminace rizikovými prvky (RECETOX) Stres suchem

9 Les a lesní půda v ČR Rok 1930: cca 2,3 mil. ha Zdroj: ÚHUL

10 Smíšení lesů v ČR Zdroj: ÚHUL

11 Skladba lesů ve SE před vlivem člověka (Ložek 2005)

12 Dřevinné složení lesů v ČR Zdroj: ÚHUL

13 Degradace stanovišť - dlouhodobé pěstování monokultur

14 Plošné zastoupení smrku v ČR

15 Důsledky opakovaného pěstování: negativně ovlivňuje zásoby a toky látek hromadění nadložního humusu zpomalení rozkladných procesů (dekompozice) okyselování půdního profilu zrychlení procesu podzolizace zvýšené riziko acidifikace a další důsledky

16 Půdní reakce ph (KCl) 5,5 5,0 4,5 4,0 Vrstva: L (opad) F (drť, fermentační) H (měl, humifikační) Horizont: Ah - organo-minerální Bv - kambický (hnědý) 3,5 3,0 2,5 Rájec-Němčice, Drahanská vrchovina L F H Ah Bv SM BK BK,SM,JD ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test)

17 Zásoba nadložního humusu Zásoba C: nadložní humus: t.ha -1 půda: t.ha t.ha -1 kg.ha t.ha Obsah C %: Nadložní humus: Půda: L F H LFH Vrstva SM BK BK,SM,JD ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test)

18 Imise v lesích acidifikace, nutriční degradace, eutrofizace

19 Území poškozené acidifikací a eutofizací v roce 2000 a výhled na roky 2010 a 2020 (ÅGREN 2009) ACIDIFIKACE CLE 2020CLE 2020MTFR % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 EU , , , ,700 Europa , , , ,200 EUTROFIZACE CLE 2020CLE 2020MTFR % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 EU ,198, ,117, ,036, ,500 Europa 49 1,893, ,854, ,816, ,900 CLE - podle legislativy v roce 2010 a 2020 MTFR - maximální technické (nápravná) opatření do roku 2020

20 Průměrná podkorunová depozice síry (SO 4 -S), , 249 ploch (ICP Forest 2008)

21 Průměrné podkorunové depozice nitrátů (NO 3 -N vlevo) a amoniaku (NH 4 -N vpravo), , 249 ploch (ICP Forest 2008)

22 Překročení kritických zátěží Oblasti kde jsou překročeny kritické zátěže pro aciditu (vlevo) a dusík (vpravo) v roce 2000 (Ågren 2009)

23 Mapa přirozené citlivosti půd vůči kyselé depozici. (Hruška a Cienciala, 2005)

24 Krigingová mapa ph (KCl) v horizontu H (KULHAVÝ et al. 2008)

25

26

27

28

29

30 Nápravná opatření - vápnění lesních půd

31 Imisní impakt v lesních ekosystémech převážně v horských polohách (Krušné hory, Orlické hory, Beskydy apod.) - narušené půdní prostředí, rozpad lesa, změna dřevinné struktury apod. Vápnění - běžně používaná metoda ke zmírnění negativních efektů znečištění ovzduší (kyselé deště, suchá a mokrá depozice síry a dusíku apod.) v lesích Evropy. Cílem vápnění je zlepšit obsahy a zásoby vápníku, hořčíku i fosforu, a tím redukovat okyselení (acidifikaci) v nadložním humusu a půdě. Meliorační vápnění imisního území částečně zmírnilo vliv kyselé depozice do půdy i přes pokles imisí, ale nepřineslo doposud potřebné změny.

32 Vápnění v letech Krušné hory ha 21 Jizerské hory ha 22 Krkonoše ha 25 Orlické hory ha Rozsah vápnění a hnojení v letech Rok Vápnění 9673 ha 8411 ha 8201 ha 1507 ha 5272 ha 603 ha Hnojení 523 ha 446 ha 1518 ha 830 ha 1077 ha 1313 ha

33 Půdní reakce (výměnná) 5,0 4,5 Buttersteig - 2 Vrstva: H (měl, humifikační) Horizont: Ah - organo-minerální 4,0 ph (KCl) 3,5 3,0 2, Projekt NAZV QH82113 Kontrola 1,5 t.ha -1 3,0 t.ha -1 6,0 t.ha -1 Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu vrstva H horizont Ah ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test)

34 Nasycenost sorpčního komplexu (V) 60 Buttersteig V (%) Kontrola 1,5 t.ha -1 3,0 t.ha -1 vrstva H horizont Ah 6,0 t.ha -1 ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test)

35 Obsah dusíku (N %) 2,0 Buttersteig - 2 1,5 N (%) 1,0 0,5 0, Kontrola 1,5 t.ha -1 3,0 t.ha -1 vrstva H horizont Ah 6,0 t.ha -1 ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test) strana 35

36 Obsah přístupného hořčíku (Mg) 2000 Buttersteig Mg (mg.kg -1 ) Kontrola 1,5 t.ha -1 3,0 t.ha -1 vrstva H horizont Ah 6,0 t.ha -1 ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test)

37 Obsah přístupného vápníku (Ca) 2500 Buttersteig Ca (mg.kg -1 ) Kontrola 1,5 t.ha -1 3,0 t.ha -1 vrstva H horizont Ah 6,0 t.ha -1 ANOVA s opakovaným měřením (SHD test, LSD test)

38 Lužní lesy Změny dynamiky podzemních vod a vláhový režim lužních lesů

39 Lužní lesy ČR Lužní lesy celkem cca 33 tis. ha ha ha 600 ha (7 500) ha

40 Vodohospodářské úpravy dolních toků Dyje a Moravy největší snížení výměry lesů od středověku (50tis. na 18 tis. ha v roce 1836), první vodohospodářské úpravy, rozvoj zemědělství, lesnictví, myslivosti (Lichtenštejnové) 60. léta 20. století intenzívní zemědělství, každoroční povodně, potřeba ochrany sídel léta 20. století - vodohospodářské úpravy (napřímení toků, prohloubení dna a ohrázování koryt, vybudování Novomlýnských nádrží, rozvoj jímacích území Důsledky: změna režimu podzemních vod odumírání starých porostů ztráta na produkci úbytek rozlohy nivních luk úbytek ekotonů ztráta biologické rozmanitosti vyvolané revitalizace

41 Změny HPV v důsledku regulace řeky Moravy Před regulací: - velké rozdíly mezi maximy a minimy HPV (2-3 m) - pravidelné povodně Po regulaci: - velké snížení rozkolísavosti HPV - malé rozdíly mezi maximy a minimy HPV - pokles hladiny HPV - eliminace pravidelných záplav - od roku 1986 vodovod Podluží úprava řeky Moravy (1973) Vrt KB0473 a KB0476 ( ) vodovod Podluží (1986) Prax et al. 2004

42 Změny HPV a radiálního přírůstu v důsledku regulace řeky Moravy polesí Tvrdonice úprava řeky Moravy Po regulaci: - snížení radiálního přírůstu stromů - schnoucí vrcholy korun stromů - choroby, škůdci apod. úprava řeky Moravy revitalizace LČR Prax et al Vrt KB0516 hydropedologického profilu Lanžhot ( )

43 Revitalizace lužních lesů a mokřadů

44 Zvodnění vyschlých tůní a kanálů Délka zavodňovacích kanálů 21,6 km velká stavidla 70 km kanálů 25 stavidlových objektů 84 propustků Spojovací kanály s nápustnými objekty v řece Moravě Nová stavidla - zvýšení hladiny vody v kanálech Úprava přívodního kanálu, vodní nádrže Žabník 18 stavidlových objektů Vybíral, Hrib 2001

45 Děkuji Vám za pozornost

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů květen 2006

Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů květen 2006 Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů květen 2006 Navzdory poklesu emisí během 90. let zůstává stav českých lesů nadále špatný. Klíčové problémy shrnula už obsáhlá odborná zpráva

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i.

Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Strnady 2015 1 Výroční zpráva Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK v oborech ochrana přírody a ekonomika 20 C 262/2004.

ZNALECKÝ POSUDEK v oborech ochrana přírody a ekonomika 20 C 262/2004. ZNALECKÝ POSUDEK v oborech ochrana přírody a ekonomika k exhalačním škodám na lesních porostech ve správě Lesů ČR v r. 2001 způsobených Plzeňskou teplárenskou a.s. Plzeň v kauze 20 C 262/2004. Soudní znalec:

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR

V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt BODOVÁ REVITALIZACE PŮDY PŘI OBNOVĚ LESA V 7. - 8. LVS V PLO HRUBÝ JESENÍK Řešitel Mendelova univerzita

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2006 6/2003 Z OBSAHU Bělověžský prales v ohrožení.......... str. 3 Místo pro přírodu výsledky.......... str. 8 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Sněm ČSOP 2006 kalendář krajských

Více

12. PEDOLOGICKÉ DNY SBORNÍK ABSTRAKTŮ

12. PEDOLOGICKÉ DNY SBORNÍK ABSTRAKTŮ Česká pedologická společnost Česká zemědělská univerzita v Praze 12. PEDOLOGICKÉ DNY na téma: Antropogenní zatížení půd SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kostelec nad Černými lesy, 16. 17.9.2008 Česká zemědělská univerzita

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E. okr. Brno-venkov. 3. úplná aktualizace - r.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E. okr. Brno-venkov. 3. úplná aktualizace - r. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E okr. Brno-venkov 3. úplná aktualizace - r. 2014 PRO ORP POHOŘELICE Pořizovatel: Objednatel: Zpracovatel: Městský

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007

LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007 LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007 Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. Recenzované metodiky VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI,

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznam spolupracujících organizací: Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Č ESKÁ ZEMĚ D Ě LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001

Více

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice

Krajinářská studie - podpora ekologické stability krajiny v k. ú. Hodslavice OBSAH: 1. TEXTOVÁ ZPRÁVA...2 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍL STUDIE...3 1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY...4 1.5 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...4 1.5.1 Přírodní podmínky...4 1.5.1.1 Klimatické

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

Situační a výhledová zpráva PŮDA

Situační a výhledová zpráva PŮDA Situační a výhledová zpráva PŮDA Prosinec 1999 Vydává Ministerstvo zemědělství České republiky Schválil ředitel odboru marketingu a komodit MZe ČR Ing. Jan Pellar Osnova zprávy: Ing. Ilja Sysel Autoři:

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další zpracování a energetické účely Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více