Vypořádání připomínek pracovních skupin Strategie ITI Hradecko pardubické aglomerace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypořádání připomínek pracovních skupin Strategie ITI Hradecko pardubické aglomerace"

Transkript

1 Vypořádání připomínek pracovních skupin Strategie ITI Hradecko pardubické aglomerace id Připomínku Strana/text Text připomínky/návrh doplnění textu Vypořádání uplatnil 1 Mertlík Str nedostatečná péče o muzejní a knihovní fondy ve významných paměťových institucích aglomerace Knihovní fondy týká se zřejmě pouze krajské knihovny v Pardubicích, určitě NE Hradce Králové 2 Mertlík Str Rozsáhlé a významné V Královéhradecké části aglomerace se to týká jednoho architektonické památky, které až tří objektů text navozuje dojem, že se jedná o desítky nemají bez nového vhodného a objektů systematického využití rozvojovou perspektivu. 3 Mertlík Str Významné kulturně historické památky a jejich součásti jsou z hlediska stavebně technického stavu v ohrožení 4 Mertlík Str. 116 Specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast 5 Mertlík Str. 117 K naplnění cíle 2.3 povede realizace těchto opatření Revitalizace kulturních památek, jejich využití pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely 6 Pardubický kraj mgr. Smejkal str text ŘV ITI je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace. Zcela typickým příkladem jsou opuštěné rozsáhlé objekty (kulturní památky a současně brownfields) v Jaroměři Josefově na ně se však IROP nevztahuje Termín kulturně historické památky je nepřesný - zákon zná pouze kulturní památky Aglomerace disponuje velkým počtem kulturních památek, ty jsou však v naprosté většině v dobrém stavu a mají funkční využití. Vytčeného cíle lze dosáhnou pouze u velmi malého počtu památek IROP lze v aglomeraci uplatnit pouze u NKP a památek na indikativním seznamu potenciálních NKP celkem u méně než 20 objektů, revitalizaci potřebuje pouze zlomek z tohoto počtu. Z výčtu paměťových institucí je třeba vypustit archivy, jsou to specializovaná pracoviště Ministerstva vnitra Opatření bude realizovatelné pouze u nepatrného zlomku kulturních památek - pokud vůbec s ohledem na výčet příkladů projektů uvedených v textu IROP Navrhuji vypustit - ŘV nemůže být odpovědný za řádný průběh realizace. Jeho činnost je navíc dostatečně popsána dále Přesunout až za text ŘV ITI Upraveno pouze muzejní fondy Konstatování jejich existence bez jakéhokoli náznaku jejich počtu (resp. více než 1). Mírně upraveno, aby navozovalo subjektivně odlišný dojem. Jedná se šířeji pojatou strategii regionu, než jsou možnosti IROP. Kulturní památky upraveny. Jedná se šířeji pojatou strategii regionu, než jsou možnosti IROP. Archivy přesto vypuštěny, mírně přeformulováno. Jedná se šířeji pojatou strategii regionu, než jsou možnosti IROP. I pro zlomek financovatelný z IROPu je takovéto zastřešující opatření potřebné. Přepracováno dle aktuální verze metodiky MPIN 7 Pardubický kraj Str. 127 text týkající se pracovních Neakceptováno. mgr. Smejkal skupin 8 Pardubický kraj Indikátory obecná připomínka Některé indikátory nejsou jasně navrženy např. Počet Nezapracováno. Dokument

2 2 mgr. Smejkal 9 Univerzita 10 Univerzita 11 Univerzita 12 Univerzita pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti jak se to bude měřit? Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) lze zjistit, kolik jich bylo díky projektům??? Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí jak se to dá jednoznačně změřit 30 / poslední odstavec V obou městech jsou tyto obory doplňovány obory 49 / Klíčové charakteristiky Pardubického kraje humanitními. doplnit v Pardubicích i ekonomickými První odstavec není zcela v kontextu s dalším textem. Je uvedeno Aktivity výzkumu a vývoje jsou soustředěny převážně v Pardubicích ve velkých průmyslových firmách. Doporučujeme změnit na Univerzitě a ve velkých průmyslových., pak bude text v souladu s dalším. 50 (6. odstavec) / Jedná se Doplnit a firem s vysokým podílem VaV aktivit. především o hrozbu odlivu pracovníků výzkumu a vývoje a finančních prostředků mimo kraj do nově budovaných výzkumných center. 51/ 4 odstavec Do odstavce doplnit: V kraji působí Regionální informační a kontaktní centrum pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a grantové poradenství při Univerzitě. pracuje s indikátory navrženými v daných Operačních programech dle Národního číselníku indikátorů Zapracováno Přeformulováno Zapracováno Zapracováno 13 Univerzita 14 Univerzita 15 Univerzita 16 Univerzita 17 Univerzita 52/ bod 4. RIS3 domén Jde obecně o pokročilé materiály, netýká se pouze textilních Nezapracováno. Textace přesně převzata z RIS3 Pardubického kraje. Doplněno. 55/ odstavec Mezi nejvýznamnější Doplnit: Univerzitní knihovny v Pcích a HK paměťové instituce v regionu patří: 56/ 1. odstavec Vypustit, ta samá věta je na str.55 Neidentifikováno. 85/ Problémová oblast Výzkum, vývoj a inovace, W slabé stránky 107 / V území Hradecko pardubické aglomerace se Přidat: neexistence velkých výzkumných infrastruktur Navrhujeme změnu na: V území Hradecko pardubické aglomerace se koncentruje výzkumný potenciál především Zapracováno Zapracováno

3 3 18 Univerzita koncentruje výzkumný potenciál především v oborech biomedicíny, materiálů, chemie a IT. 108 / Rozvoje kreativních dovedností (PR, design, reklama, média ) má silnou vazbu na uplatnění produktů 19 Univerzita 20 Doležal Jiří Zdůvodnění: pro spolupráci ITI a Energeticko-technického inovačního klastru (dále jen ETIK) je zapotřebí tuto spolupráci zmínit ve strategickém materiálu ITI v oborech biomedicíny, materiálů, chemie, elektrotechniky a ICT. Pojem kreativní dovednost není asi správně pochopen. Má jít o schopnost něco vytvořit, podporovat v žácích a studentech vytváření užitečných aplikovatelných výsledků. 128/ PS 2: Životní prostředí Doplnit: Univerzita Doplněno 21 UHK - Žumárová 31 / Univerzity mají zpracované dlouhodobé záměry.² 22 UHK - Žumárová 85 / W slabé stránky (Problémová oblast Vzdělávání, kulturní a kreativní oblast) 23 Kolková OHA mmhk Str , kapitola sídelní a krajinná zeleň ITI Hradecko-pardubické aglomerace deklaruje spolupráci s Energeticko-technickým inovačním klastrem (dále jen ETIK) na společných projektech. Zvážit úpravu doplnění: Univerzity mají zpracované dlouhodobé záměry na r a zpracovávají/připravují dlouhodobé záměry na roky , včetně strategických záměrů a jejích aktualizací. Doplnění slabé stránky: nedostatečné kapacity výukových ploch pro sportovní a tělovýchovné aktivity (VŠ a SŠ) /pozn. není cílem projekt v rámci ITI, ale aby bylo propojení a návaznost všech strategií, pro příp. jiné zdroje, OP apod. maximálně zohlednit tento text: Systém zeleně města Hradce Králové tvoří celoměstsky významné parky (Jiráskovy sady, Žižkovy sady a Šimkovy sady), dále zelené klíny podél toku Labe a Orlice, které vstupují z volné krajiny až do samého centra města a ostatní parkové plochy (Kubištovy sady, náměstí 5. Května atd.). Významnou součástí systému zeleně města je rovněž rozsáhlý lesopark na Moravském Předměstí, který je spojnicí s komplexem novohradeckých lesů na jihovýchodě Hradce Králové. V neposlední řadě se ve městě uplatňuje výrazná liniová zeleň významná stromořadí doprovázející nábřeží, městské radiály a silniční okruh. Většina z těchto ploch zeleně, mnohdy založených před více než 100lety, se v současné době nachází ve stavu, kdy vyžaduje celkovou obnovu Upraveno na kreativní potenciál, aby nedocházelo k zavádějícímu chápání pojmů. Do analytické části doplněna zmínka o klastru. Zapracováno Zapracováno Podstatná část textu převzata a doplněna do kapitoly.

4 4 vegetačních i technických prvků. Menšími parkovými úpravami bývají všeobecně obohaceny centrální prostory obcí, městských částí, památníky a významné budovy. 24 Kolková OHA mmhk Str , kapitola Zalesnění krajiny maximálně zohlednit tento text: ORP Hradec Králové se nachází v zemědělské krajině, v nejúrodnější části Polabí. Pozemky určené k plnění funkcí lesa tvoří cca 12% rozlohy, která se pozvolna zvětšuje. Lesy jsou v daném území koncentrovány zejména v těsném východním okolí města Hradec Králové (kombinace sousedství velkého města s velkým lesním komplexem, jehož nejbližší část navíc toto město vlastní, je unikátní nejen v ČR, ale i v Evropě), pak na pahorcích v zemědělské krajině a pak také jako součást menších či větších dříve vojenských komplexů (Hrádek u Nechanic, Chlumec nad Cidlinou) a na okrajových územích bývalého okresu. Lesní komplexy se nacházejí i v okolí Lužan a na dalších místech. Celkově lze shrnout, že lesní komplexy jsou kromě Městských lesů Hradec Králové malé, ale často s překvapivě polopřirozenými smíšenými nebo listnatými porosty odpovídajícími vegetační stupňovitosti. Vlastníkem větší části (tj. 12% rozlohy) je město Hradec Králové. Péče v lesích soukromých je zajištěna na relativně dobré úrovni, a tak ke střetům při ochraně lesa dochází jen minimálně. Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. obhospodařuje lesy města Hradce Králové přírodě blízkým způsobem. Městské lesy Hradec Králové jsou tak jedním z ukázkových objektů organizace PRO SILVA BOHEMICA, pobočky PRO SILVA EUROPA, a častým cílem exkurzí odborné lesnické veřejnosti z tuzemska i zahraničí. Slouží i jako výukový objekt pro studenty středních a vysokých lesnických škol. V blízkosti Bělče nad Orlicí se nacházejí těžebny štěrkopísku Marokánka a Marokánka II. Těžba zde probíhá pouze do hloubky 1 m nad hladinu spodní vody. Vytěžené plochy jsou po těžbě průběžně rekultivovány - probíhá zde obnova lesních porostů s přirozenější dřevinnou skladbou, než byla ta původní. Přiblížení půdního horizontu hladině Informace z úvodu doplněna, další části již kapitola obsahuje. Některé informace pro přílišnou podrobnost nezapracovány.

5 5 25 MM Hradec Králové - OŽP Str. 72 spodní vody umožňuje založení lesa s pestřejší dřevinnou skladbou, díky níž se zvyšuje i biodiverzita rostlinných a živočišných druhů. Vzniklá půdní deprese je zajímavým novým prvkem v jinak ploché krajině. Na základě družicového snímkování stavu lesa lze konstatovat, že na území ORP Hradec Králové jsou jehličnaté porosty více poškozené a poškození se zvyšuje od západu k východu v lesních porostech s přibývajícím procentem jehličnanů. Nejhůře jsou na tom ze zdravotního hlediska porosty východní části městských lesů, ovlivněné větrnou vlečkou z elektrárny Opatovice. Městské lesy jsou protkány sítí cest, plní rekreační funkci a jsou hojně navštěvovány obyvateli Hradce Králové jako výletní a rekreační cíl. Kvalita vody na tocích v regionu se postupně zlepšuje, ale alarmující je stav kvality vody v profilu nad Hradcem Králové (Jiřice), kde je zaznamenána kontaminace těžkými kovy i organickými látkami Vypuštěno. 26 MM Hradec Králové - OŽP Z první věty na str. 72 není zřejmé, o jaký profil nad Hradcem Králové se jedná, tedy o jaký vodní tok jde. Chybný je i název obce Jiřice. Domníváme se, že se jedná o obec Jeřice (ORP Hořice) na vodním toku Bystřice, která však leží mimo správní území našeho ORP i mimo vymezené území pro ITI. Informace o znečištění vodního toku Bystřice těžkými kovy v tomto profilu nemáme a nepotvrdil je ani vodoprávní úřad v Hořicích. V případě uváděného profilu by se také mohlo jednat o obec Jeřičky (ORP Hradec Králové), která leží na toku Trotina. Ani v tomto případě nemáme informace o uváděném znečištění. V textu je nutné opravit název obce, a dále doporučujeme uvést název vodního toku. K případnému znečištění vodního toku v daném profilu se může vyjádřit správce vodního toku. Aglomerace Hradec Králové má z hlediska kvality ovzduší zásadní problém s dopravou resp. se škodlivinami, za jejichž přítomnost v ovzduší je doprava majoritně zodpovědná. Vzhledem k poloze Hradce Králové, coby města dálniční tečny včetně vysokého procenta tranzitní Zapracováno do kapitoly

6 6 dopravy projíždějící centrem, nebude tento problém zřejmě v dohledné době zcela vyřešen. Řešením je investování do obchvatů města, zejména vybudování třetího městského okruhu, který vyřeší odklon tranzitní dopravy z dálnice D11. Jedná se propojení rychlostní komunikace R35 s dálnicí D11 a dobudování tzv. severní tangenty, která by vytvořila severní propojení mezi dálnicí D11 a rychlostní komunikace I MmP - OŽP V oblasti odpadového hospodářství je řada nepřesností (je 8 dvorů, všechny berou neb. odpad, mobilní svoz není organizován na sběr kovu a papíru aj. Další odstavec tvrdí, že Pce mají jen 2 SD, viz vyznačený text), proto je nutné tuto kapitolu přepracovat a proto nepoužívám zaslaného připomínkového listu. Aktualizováno. Doplněno Odpadové hospodářství Ve městě se svozem směsného odpadu zabývají Služby města Pardubic a.s. Odpad charakteru komunálního je svážen a lisován na překládací stanici v Dražkovicích. Odtud je odvážen na skládku do Chvaletic. Inertní materiál je možné odkládat na skládce v Časech a na skládce v Mikulovicích. Likvidace nebezpečných odpadů od občanů se realizuje prostřednictvím mobilního sběru nebo odkládáním na k tomu určených separačních dvorech (Dražkovice, Nemošice). Dalšími možnostmi v oblasti separovaného sběru je mobilní sběr (kovu a papíru) a odkládání odpadu na 7 separačních dvorech ve městě, jejichž provozovatelem jsou Služby města Pardubic a.s. Svoz komunálního odpadu od občanů zajišťuje v Hradci Králové firma Hradecké služby a.s.- Marius Pedersen a.s. Občané mohou vedle toho využít k odložení odpadu 4 sběrných dvorů na území města. Komunální odpad je svážen na překládací stanici Temešvár, kde dochází k jeho třídění. V posledních letech se rozšiřuje oddělené

7 7 28 Škrabka Str. 24, předposlední odstavec vyloučené lokality Holohlavy - neaktuální údaje shromažďování a svoz biologického odpadu od občanů. Odpad ze zeleně od TS HK a bioodpadů od občanů se kompostuje (komunitní kompostování). Nebezpečné odpady mohou občané odkládat na sběrných dvorech, 2x ročně probíhá mobilní svoz. Na Královéhradecku se nacházejí dvě místa, kde byly nevhodně skladovány nebezpečné látky, a to v areálu firmy FOMA BOHEMIA spol. s.r.o v Hradci Králové a v Libčanech. Dle dostupných informací obě lokality prochází v současné době sanací. I v souvislosti s nově platnou legislativou je v oblasti odpadového hospodářství nutné řešit ve větší intenzitě třídění biologického odpadu, kovů a celkově zvýšit podíl separovaného odpadu. V Pardubicích zejména v centru města je problém s prostory pro další umístění separačních hnízd (i vzhledem k historické zástavbě) tak, aby byly pro občany v dostupné vzdálenosti. Na veřejných prostranstvích (kde to umožňují stavebně technické podmínky), je snaha o budování podzemních kontejnerových stanovišť. V Pardubicích se nacházejí dva separační dvory odpadů. Jejich kapacita už však nedostačuje a nutná je jejich modernizace. Především v blízkosti velkých sídlišť separační dvory zcela chybí. Dalším problémem je zajištění bezkolizního odtoku odpadních vod z plochy kompostárny a překladiště Dražkovice. Vycházet u tak dynamicky měnící se veličiny jako jsou sociálně vyloučené lokality z údajů z roku 2010 je v podstatě bezcenné. Pokud je na tom dokonce založena strategie rozvoje celé aglomerace, doporučuji celou kapitolu vypustit či okamžitě aktualizovat. Zjistíte třeba, že již několik let žádná vyloučená lokalita v Holohlavech není. Myslím, že alespoň přibližné zjištění aktuálního stavu ve Zapracováno částečně Klíčovým dokumentem z hlediska sociální oblasti pro čerpání dotací z OP Z a IROP je Analýza sociálně vyloučených lokalit.

8 8 29 Škrabka Str. 25, druhý odstavec neaktuální údaje - Smiřice vyjmenovaných cca 6 lokalitách lze telefonicky zjistit za hodinu. Aktualizujte, jinak jsou údaje zavádějící a mohou vést k chybným rozhodnutím úředníků. Problém se částečně přestěhoval o 500 m blíže k nádraží do domu za podchodem pod kolejištěm (chodívám tamtudy občas, tak to vidím). Na MěÚ ve Smiřicích vám určitě řeknou víc. Aktualizujte. 30 Škrabka Str. 26 mapa vyloučených lokalit Upravte mapu vyloučených lokalit dle výše uvedených skutečností a dle vlastních zjištění. 31 Škrabka Obecné připomínky I když je dokument zpracován dle Metodického pokynu, je především souhrnem porovnání čísel Českého statistického úřadu kde je Hradec o procento dvě před vesnicemi či naopak, aniž by příliš analyzoval. Mnoho statistik, chabá analýza. Příklad: Správně píšete, že dojíždění do Prahy bývá v aglomeraci hned druhým nejčastějším cílem dojíždění po dojíždění do krajského města. Ale už si nedáte práci analyzovat podmínky dojíždění do Prahy z mimokrajských sídel. Zjistili byste, že místo podpory všelijakých P+R parkovišť v HK by pomohlo třeba to, že po příjezdu rychlíku z Prahy do HK by bylo možno pokračovat ihned vlakem do aglomerací typu Smiřic (5000 obyvatel) hned a ne až za 40 minut (pouze do Jaroměře lze pokračovat ihned). Pak by nebylo nutno jezdit ze Smiřic a obdobných sídel autem do HK na vlak. Je to problém jak zaměstnanců, tak i studentů. Vzdálenější Jaroměř má dnes rychlejší vlakové spojení s Prahou než bližší obce. Pouze večer spojení navazuje. Někdy mám dojem, že se politici snaží, abychom alespoň do toho Hradce jeli všichni autem. Upřesňující mapa nebyla MPSV k stále zveřejněna. Nezapracováno. Nerelevantní připomínka. Analýza a následně i strategie je zaměřena především na problémové oblasti řešené v rámci ITI s vazbou na možné dotace EU dle metodiky MMR (MPIN). V rámci propagace ekologické dopravy je dobré si vzpomenout, že ještě před 10 lety zastavovaly všechny spěšné vlaky ve Smiřicích. Dnes už jich polovina jen projíždí. A lidi pak potřebují P+R parkoviště v HK. A Smiřice nejsou jediné. 32 Škrabka Obecně k mapám Jste opravdu přesvědčeni, že každý starosta si je schopen Nezapracováno. Analytická část

9 9 33 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení 34 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení 35 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení 36 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení na nepřehledných mapách bez jakéhokoli popisu najít svou obec? Zkusili jste si to? Nedoplníte mapy alespoň o nějaké orientační prvky (řeka, silnice I. třídy)? Všeobecně V analýze aglomerace postrádám rozbor zajištění bezpečnosti obyvatel Str Doprava Str Životní prostředí Str. 80 Aktivně zapojení stakeholdeři Postrádám kapitolu, která by se, ne jen obecně, zabývala pěší přepravou chodci problematika chodníků, jejich logického vedení, přechody, podchody, nadchody, nástupiště MHD, autobusové dopravy, železniční dopravy atd. V kapitole postrádám problematiku stacionárních zdrojů s nebezpečnými látkami a podobně i problematiku přeprav nebezpečných látek, hlavně po silnicích a železnici v aglomeračních centrech možnost ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí např. firmy zařazené do skupin A nebo B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Doporučuji doplnit o základní složky integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje a o Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Také bych oslovil i humanitární organizace (jsou trochu pracuje s kartogramy, což je jednoduchá mapa, v níž je graficky vyjádřena intenzita zkoumaného jevu na území Hradecko-pardubické aglomerace. Účelem těchto kartogramů není podat čtenáři detailní informaci o daném jevu v konkrétní obci, ale zobrazit jev v globálním měřítku celé aglomerace a především ve vztahu k oběma jádrovým obcím. Doplnění kartogramů o další fyzicko-geografické a socioekonomické prvky by působilo rušivě a nepřehledně. V analytické části doplněna kapitola popisující systém krizového řízení. Nezapracováno. Problematika pěší dopravy je řešena průřezově v nemotorové dopravě, ale i v dalších typech dopravy s vazbou na potřeby cestujících a dotace EU v rámci ITI. Zapracováno. Problematika obecně doplněna do analytické části. Částečně zapracováno. Složky IZS zařazeny do analýzy stakeholderů. Neziskové organizace již text obsahuje.

10 10 37 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení 38 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení 39 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení 40 Ing. Jiří Martinek odb. krizového řízení Str. 100 Podopatření Str. 101 Opatření Nemotorová doprava Str. 127 PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava Str. 128 PS2: Životní prostředí mimo nadace) Charita, ADRA, ČČK apod. Doporučuji zavést kapitolu C Podpora environmentálních a bezpečnostních opatření v dopravě hlavně v silniční, povrchy komunikací, protihlukové opatření, opatření pro plynulost dopravy, železniční přejezdy atd. Návrh Podopatření B Budování a rekonstrukce logicky používaných chodníků, přechodů, podchodů, nástupišť MHD, autobusové a železniční dopravy. Zlepšování povrchu chodníků a jejich přizpůsobení invalidním osobám. Doporučuji doplnit o: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Zástupce železnic SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové Organizace doporučuji doplnit o: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové Městské lesy Hradec Králové Lesy ČR? 41 šimůnek 21 Aktualizovat typologii sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle NOZ (např. chybí zmínka o z.ú. a z.s., dále pak o řadě sociálních služeb. Doporučuji se inspirovat např. zde: nebo zde: 42 šimůnek 22 Také zde jsou nepřesné a zavádějící informace, např. Domy s pečovatelskou službou již oficiálně neexistují, nesedí počty zařízení, např. v HK nejsou dvě zařízení soc. aktivizačních služeb. Také je k diskusi tvrzení, že nízkoprahová zařízení jsou provozována v sociálně vyloučených lokalitách. Rozhodně to neplatí pro HK (nejsem přesvědčen, že Moravské Předměstí, kde působí dvě NZDM, je srovnatelné s Chánovem viz popis soc. vyloučené lokality na s.23 materiálu ). dále Nezapracováno. Nová kapitola nemá vazbu na potenciální zdroje EU v rámci ITI. Aktivity zaměřené na bezpečnost jsou řešena v podopatření A. Nezapracováno. Nové podopatření neodpovídá metodice MMR (podoopatření = specifický cíl OP). Většina témat je řešena v rámci jiných opatření ITI. Neakceptováno Neakceptováno Zapracováno Kapitola byla aktualizována Zapracováno

11 11 doplňuji, že soc. rehabilitace není poskytována pouze formou pobytových center, ale často má terénní a ambulantní formu (např. pro osoby se smyslovým postižením). 43 šimůnek 24 Viz též výše soc. vyloučené lokality jsou zde jmenovány na základě zastaralých zdrojů. Např. Okružní ulice je dnes bezproblémovou lokalitou. 44 Šimůnek 27 Jesle nejsou zdravotnická zařízení, ale ani vzdělávací, jak je zde chybně uvedeno. Jsou zaměřeny na výchovu, tudíž mají nejblíže k sociální oblasti (v HK jsou městské jesle organizační složkou odboru sociálních věcí a zdravotnictví, viz 45 MMHK - OŽP Strana 68 aglomerace Královéhradecko Aglomerace Hradec Králové má z hlediska kvality ovzduší zásadní problém s dopravou resp. se škodlivinami, za jejichž přítomnost v ovzduší je doprava majoritně zodpovědná. Vzhledem k poloze Hradce Králové, coby Bude zapracováno Klíčový dokument mapující SVL je Analýza sociálně vyloučených lokalit ČR, (GaC 2015), který je oficiálně publikován na stránkách Dokument obsahuje agregovaná data za celé území ČR, případně za kraje a ORP. Pro potřeby analytické části Strategie integrované územní investice čeká zpracovatel na zveřejnění interaktivní mapy sociálně vyloučených lokalit, která vychází z tohoto dokumentu. Mapa přinese konkrétní informace k jednotlivým sociálně vyloučeným lokalitám ve sledovaných oblastech. Původní termín publikace mapy nebyl MPSV dodržen. Po zveřejnění budou SVL dle GaC aktualizovány. Zapracováno. Kapitola přesunuta pod občanskou vybavenost. Zapracováno do kapitoly

12 12 46 MMHK - OŽP Strana 72 Kvalita vody na tocích v regionu se postupně zlepšuje, ale alarmující je stav kvality vody v profilu nad Hradcem Králové (Jiřice), kde je zaznamenána kontaminace těžkými kovy i organickými látkami. 47 Ing. Pelikán Tomáš 48 Ing. Pelikán Tomáš 96 (Specifický cíl 1.1) / Dobře fungující veřejná doprava v aglomeraci je podmíněna nejen moderními a ekologickými dopravními prostředky, ale také kvalitní infrastrukturou (např. trolejbusové tratě, přestupní uzly). 96 (Opatření 1.1.1) / Intervence jsou zaměřeny na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů veřejné dopravy městské a příměstské dopravy na drážním principu (trolejbusové trakce) a na nákup nízkoemisních a bezemisních města dálniční tečny včetně vysokého procenta tranzitní dopravy projíždějící centrem, nebude tento problém zřejmě v dohledné době zcela vyřešen. Řešením je investování do obchvatů města, zejména vybudování třetího městského okruhu, který vyřeší odklon tranzitní dopravy z dálnice D11. Jedná se propojení rychlostní komunikace R35 s dálnicí D11 a dobudování tzv. severní tangenty, která by vytvořila severní propojení mezi dálnicí D11 a rychlostní komunikace I11. Z první věty na str. 72 není zřejmé, o jaký profil nad Hradcem Králové se jedná, tedy o jaký vodní tok jde. Chybný je i název obce Jiřice. Domníváme se, že se jedná o obec Jeřice (ORP Hořice) na vodním toku Bystřice, která však leží mimo správní území našeho ORP i mimo vymezené území pro ITI. Informace o znečištění vodního toku Bystřice těžkými kovy v tomto profilu nemáme a nepotvrdil je ani vodoprávní úřad v Hořicích. V případě uváděného profilu by se také mohlo jednat o obec Jeřičky (ORP Hradec Králové), která leží na toku Trotina. Ani v tomto případě nemáme informace o uváděném znečištění. V textu je nutné opravit název obce, a dále doporučujeme uvést název vodního toku. K případnému znečištění vodního toku v daném profilu se může vyjádřit správce vodního toku. Doplnění vazby drážní infrastruktury na napájecí stanice (měnírny) v textu Strategie jsou uvedeny pouze plnící a dobíjecí stanice / Dobře fungující veřejná doprava v aglomeraci je podmíněna nejen moderními a ekologickými dopravními prostředky, ale také kvalitní infrastrukturou (např. drážní infrastruktura trolejbusové tratě, napájecí stanice měnírny, přestupní uzly). Doplnění vazby drážní infrastruktury na napájecí stanice (měnírny) v textu Strategie jsou uvedeny pouze plnící a dobíjecí stanice / Intervence jsou zaměřeny na výstavbu a modernizaci drážní infrastruktury systémů veřejné dopravy městské a příměstské dopravy na drážním principu (trolejbusové trakce, napájecí stanice - měnírny) a na nákup nízkoemisních a bezemisních bezbariérových Vypuštěno. Zapracováno. Text doplněn. Zapracováno. Text doplněn.

13 13 49 Ing. Pelikán Tomáš Ing. Jakub Kutílek bezbariérových vozidel veřejné dopravy využívajících alternativní zdroje paliv jako je elektřina, CNG a další, včetně výstavby související infrastruktury (plnící a dobíjecí stanice). 97 (Podopatření A, B) / A Výstavba a modernizace infrastruktury pro městskou a příměstskou veřejnou hromadnou dopravu (především MHD) rozšířením trolejbusových tratí v obou jádrových částech aglomerace 92 / Čtyři specifické cíle jsou formulovány s ohledem na identifikované problémy a k jejich naplnění slouží konkretizovaná opatření. 50 Machková 116 Hradecko pardubická aglomerace disponuje velkým počtem nemovitých kulturních památek v různé míře využitelnosti, různém stavebně technickém stavu a z něho plynoucích ohrožení. Využití významných nemovitých památek pro aktivity kulturních a kreativních odvětví způsobem, který nenaruší jejich historickou hodnotu, představuje mimořádně vhodnou a komplexní strategii pro rozvoj kultury v aglomeraci. Komunitní projekty realizované v rámci kulturních památek mohou propojit různé sociální skupiny lidí s kulturním prostředím. vozidel veřejné dopravy využívajících alternativní zdroje paliv jako je elektřina, CNG a další, včetně výstavby související infrastruktury (plnící a dobíjecí stanice). Doplnění vazby drážní infrastruktury na napájecí stanice (měnírny) v textu Strategie jsou uvedeny pouze plnící a dobíjecí stanice / A Výstavba a modernizace drážní infrastruktury pro městskou a příměstskou veřejnou hromadnou dopravu (především MHD) rozšířením a modernizací trolejbusových tratí spolu s výstavbou a modernizací napájecích stanic měníren v obou jádrových částech aglomerace Pět specifických cílů je formulováno s ohledem na identifikované problémy a k jejich naplnění slouží konkretizovaná opatření. Kulturní památky nejsou financovatelné z IROPu. Pokud jsou míněny NKP, mělo by být přímo uvedeno. Financování je cíleno na revitalizaci, ne komunitní projekty. Zapracováno. Upravený text vložen do podopatření B z důvodu vazby na dotační zdroj EU Opraveno Jedná se šířeji pojatou strategii regionu, než jsou možnosti IROP. Projekty upraveny na aktivity (více podřazeno).

14 14 51 Machková 116 Pro širší využití těchto objektů v souladu s požadavky návštěvníků a uživatelů je zapotřebí vybudování zázemí pro širší paletu doprovodných akcí a služeb. Využití nemovitých kulturních památek pro vzdělávací, kulturní a kreativní aktivity povede ke zvýšení prestiže center aglomerace, umožní spolupráci se vzdělávací i podnikatelskou sférou a omezí odliv talentovaných jedinců do konkurenčních center kultury a kreativity. Navíc zde mohou být realizovány projekty zapojující sociálně vyloučené či znevýhodněné skupiny do kulturního, společenského a vzdělávacího procesu, což povede k jejich úspěšnějšímu sociálnímu začleňování. 52 Machková Na území aglomerace se rovněž nacházejí paměťové instituce (archivy, knihovny, muzea, galerie) nadregionálního významu, disponující rozsáhlým sbírkovým fondem, který není dostatečně chráněn a prezentován. Je nezbytné zajistit jejich uchování pro další generace a zpřístupnění co nejširšímu okruhu zájemců za využití moderních forem prezentace, jakou je například digitalizace. 53 Machková Rozsáhlé a významné architektonické památky, které nemají bez nového vhodného a systematického využití rozvojovou Pro vzdělávací, kulturní a kreativní aktivity by měl být využit potenciál institucí, které ho v sobě mají muzea apod. ne památek/ domů památka sama o sobě nezaručí zapojení sociálně vyloučených či znevýhodněných skupin. Vypustit archivy nevztahuje se podpora jsou zřizovány ministerstvem vnitra nemají kreativní potenciál. Galerie je muzeum výtvarného umění, tj patří pod slovo muzeum viz IROP, také nerozděluje. Poslední větu bych ukončila tečkou za slovem zájemců, popř. prezentace. Digitalizace není financovatelná. Viz komentář výše. Památky (NKP) lze revitalizovat, propragovat, zajistit u nich návštěvnickou infrastrukturu, rekonstruovat stávající expozice. Problematická pasáž vypuštěna. Ilustrativní výčet institucí vypuštěn. Digitalizace vypuštěna. Není v kolizi. Existují památky, u nichž je zapotřebí jejich revitalizaci spojit s novou formou využití (mlýny v Pardubicích).

15 15 perspektivu. 54 Machková Str Ochrana zdrojů paměťových institucí, jejich zpřístupnění a využití pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví Revitalizace kulturních památek, jejich využití pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely 55 Machková Str. 106 Do území Hradecko pardubické aglomerace je koncentrována převážná část potenciálu paměťových institucí Královéhradeckého a Pardubického kraje. Aglomerace krajských center je kulturním pólem celého východočeského regionu. Paměťové instituce zde napomohou zajistit zdroje informací pro zvyšování znalostní úrovně celé společnosti včetně žáků, studentů a pedagogů. Vybrané kulturní památky v aglomeraci mohou být využívány pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity s přesahem do oblasti kreativního podnikání. 56 Machková Str. 86 Příležitosti Digitalizace a využití fondů 57 Machková Zpřístupnění nových kulturně historických objektů 58 UHK - Žumárová 31 / Univerzity mají zpracované dlouhodobé záměry.² Pro mě jsou to uměle vytvořené body, správně by mělo být sloučeno v jeden. Nemá smysl takto rozdělovat. Pokud ano, tak bod bez doplnění jejich využití pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely vztahuje se k Vybrané kulturní památky Vybrané kulturní památky nezabezpečí to co je uvedeno v předchozím odstavci a v dokončení věty: Vyměnit za Paměťové instituce nebo přímo muzea a knihovny nebo pouze Vybrané instituce mohou být Prosím o výměnu slova digitalizace za zpřístupnění Z čeho bude financováno? Zvážit úpravu doplnění: Univerzity mají zpracované dlouhodobé záměry na r a Totéž jako u bodu 53. Jelikož máme pro kulturu celý specifický cíl, je vhodné jej rozvinout dvěma směry v rámci strategie. Případné sloučení by bylo na širší diskusi mezi aktéry strategie. Přeformulováno na další vybrané instituce. Akceptováno. Jedná se o příležitost v rámci strategie. Neřeší financování. Vypuštěno nových mohlo být zavádějící. Akceptováno.

16 16 59 UHK - Žumárová 60 Němec / 61 Němec / 62 Němec / 63 Němec / 85 / W slabé stránky (Problémová oblast Vzdělávání, kulturní a kreativní oblast) 49 / Klíčové charakteristiky Pardubického kraje 49 / Z hlediska mezinárodní výzkumné excelence 50 (6. odstavec) / Jedná se především o hrozbu odlivu pracovníků výzkumu a vývoje a finančních prostředků mimo kraj do nově budovaných výzkumných center. 50 (7. odstavec) / Výše uvedené faktory se synergicky projevují v nízkých celkových výdajích na výzkum a vývoj, nízkém počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji a slabém komerčním zpracovávají/připravují dlouhodobé záměry na roky , včetně strategických záměrů a jejích aktualizací. Doplnění slabé stránky: nedostatečné kapacity výukových ploch pro sportovní a tělovýchovné aktivity (VŠ a SŠ) /pozn. není cílem projekt v rámci ITI, ale aby bylo propojení a návaznost všech strategií, pro příp. jiné zdroje, OP apod. První odstavec není zcela v kontextu s dalším textem. Je uvedeno Aktivity výzkumu a vývoje jsou soustředěny převážně v Pardubicích ve velkých průmyslových firmách. V dalším odstavci Systém těží z historického zaměření akademické sféry na chemii, elektrotechniku a od poloviny 90. let také na dopravu (Univerzita ), což je podpořeno působením privátních VaV organizací a podniků s vysokým podílem VaV. Kde jsou tedy prováděny aktivity VaV? Pokud bude uvedena jen jedna z vět, je to akceptovatelné. Pokud budou uvedeny obě věty, tak si významně protiřečí v tom, kdo je lídrem VaV aktivit pardubické aglomerace. Kapitola je zaměřena na Výzkum, vývoj a inovace. Firmy v oborech elektrotechniky a strojírenství jsou zaměřeny na VaV aktivity vedoucí k aplikaci výsledku a jeho komerčnímu využití. Publikování výsledků není proto firmami podporováno z důvodu konkurenceschopnosti, přičemž úspěch firem je nepopiratelný a prokazatelný. Nejedná se jen o odliv pracovníků do výzkumných center, ale zejména do firem s vysokým podílem VaV. / Jedná se především o hrozbu odlivu pracovníků výzkumu a vývoje a finančních prostředků mimo kraj do nově budovaných výzkumných center a firem s vysokým podílem VaV aktivit. Odstavec paušálně popisuje všechny obory, přičemž některé obory mají komerční využití výsledků na velmi vysoké úrovni, ale hrozí odliv těchto oborů mimo aglomeraci (Praha, Jihomoravský kraj). Akceptováno. Upraveno. Textace upravena, aby bylo zřejmé, že odstavec hovoří o mezinárodní excelenci veřejného nikoliv firemního výzkumu. Text doplněn o odliv do firem s VaV. Nezapracováno. Text vychází z mezikrajského srovnání ukazatelů VaVaI dle dat ČSÚ.

17 17 64 Němec / 65 Němec / 66 Němec / využití výsledků výzkumu a vývoje v mezikrajském srovnání. 50 (poslední odstavec) Podání patentu v elektro-technologiích (radiotechnika, radary) často vede ke ztrátě konkurenceschopnosti. 51 / RIS 3 domény Z jakého důvodu je poukazováno na sdílení zaměření s Libereckým krajem. 51 až 53/ RIS 3 domény Průmět krajských RIS3 domén do území Hradecko pardubické aglomerace V rámci aglomerace je potenciál pro spolupráci především v oblasti biomedicíny, chemie, elektroniky, IT a strojírenství. Proč nejsou jako sdílené domény označené za HK Elektronika, optoelektronika, optika, elektrotechnika a IT a za Pce Pokročilé aplikace elektrotechniky a informatiky? Přímo z textu na straně 48 vyplývá nedostatek VŠ technických směrů v královéhradecké aglomeraci. Z textu není zřejmé, proč jsou jako Vybraná sdílená doména uvedeny Textilní materiály. Z textu na straně 53 vyplývá potenciál pro spolupráci v několika oblastech, tento potenciál lze rovněž vyvodit z Tabulky 24 a Grafu 2 a lze ho získat i z průzkumu ve firmách s vysokým podílem VaV a znalostní ekonomiky. Proč nejsou tyto domény uvedeny jako sdílené na stranách 51 a 52? Text doplněn o konkurenční aspekt podání patentu. Z důvodu koncepčního pojetí RIS3 na národní úrovni. Identifikované domény a jejich názvy jsou převzaty z externích dokumentů (RIS3 KHK a RIS3 PK) a v rámci nich provedené analýzy. Do textu doplněn potenciál elektrotechniky pro aglomeraci. 67 Němec / 68 Němec / 69 Němec / 107 / V území Hradecko pardubické aglomerace se koncentruje výzkumný potenciál především v oborech biomedicíny, materiálů, chemie a IT. 108 / Rozvoje kreativních dovedností (PR, design, reklama, média ) má silnou vazbu na uplatnění produktů 114 / Opatření 2.2.1: Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace Podopatření A - Mobility Vyjmenované obory nejsou zcela v kontextu s analytickou částí (kapitola 2.1.8, str. 47 až 54). Obor Materiály je velmi zobecněn. Naprosto chybí elektrotechnika nebo její specializace. / V území Hradecko pardubické aglomerace se koncentruje výzkumný potenciál především v oborech biomedicíny, materiálů, chemie, elektrotechniky a ICT. Pojem kreativní dovednost není asi správně pochopen. Má jít o schopnost něco vytvořit, podporovat v žácích a studentech vytváření užitečných aplikovatelných výsledků. Mobility lidských zdrojů ve VaVaI nejsou nosným tématem prioritní osy 1, specifický cíl 2 (OPVVV 1.2). Odůvodnění lze nalézt jen při mobilitách s cílem přípravy Doplněno o elektroniku a elektrotechniku. Upraveno na kreativní potenciál, aby nedocházelo k zavádějícímu chápání pojmů. Akceptováno

18 18 70 Němec / 71 Němec / lidských zdrojů ve výzkum, vývoji a inovacích 114 / Opatření 2.2.1: Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace Podopatření A - Excelentní výzkumné týmy zaměřené na FET 115 / Opatření 2.2.2: Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací Podopatření A - Personální zajištění služeb transferu technologií při výzkumných organizacích mezinárodních projektů / Mobility lidských zdrojů ve výzkumu, vývoji a inovacích pro přípravy mezinárodních výzkumných projektů Excelentní výzkumné týmy jsou podporovány v OPVVV prioritní ose 1, specifický cíl 1 (OPVVV 1.1). Z cíle OPVVV1.2 jsou financovatelné výzkumné týmy realizující předaplikační výzkum. Oproti tomu Excelentní výzkumné týmy mají zvyšovat počet a kvalitu mezinárodně uznávaných bibliografických výzkumných výsledků, což není povinností týmů podle OPVVV1.2. Opatření úzce souvisí s Potřebou Rozvinout prostředí pro vyšší využití potenciálu kvalitního výzkumu pro společnost, která je popisovaná na straně 21 v dokumentu k OP VVV. Příklad podporované aktivity je v dokumentu k OPVVV uveden na straně 64 Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe. Toto opatření ale nelze financovat ze specifického cíle VVV1.2, ale jen z VVV2.5. Synergie mezi těmito cíli je popisována na straně 38 dokumentu k OPVVV. Upraveno na přípravu mezinárodních projektů FET. Akceptováno. Podopatření zaměřené na transfer technologií dle OP VVV odstraněno. 72 Ekotoxa Frélich Kapitola Vodovodní síť a zásobování vodou. Na straně 65 Z dostupných dokumentů vyplývá, že Opatření (Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací) není financovatelné z OPVVV specifického cíle 1.2. Je zde tvrzení: Z vodohospodářského hlediska je Královéhradecký a Pardubický kraj mimořádně významnou oblastí s přebytky vodních zdrojů nadregionálního významu, a to jak vod podzemních, tak odběrů vody povrchové z vodních toků. Dále na 3. odstavci: Zásobování pitnou vodou je dostatečné, kvalita vody je velmi dobrá. A na tom stejném odstavci: V Hradecko-pardubické aglomeraci není dostatek zdrojů pitné vody pro uspokojení potřeb a voda je sem právě díky vodárenské soustavě dodávaná z Náchodska a Chrudimska. Deficit v aglomeraci dosahuje až 40 %. Upraveno s ohledem na reálnou situaci. Zdůrazněny nedostatky.

19 19 Máme pocit, že tyto informace jdou z pohledu čtenáře proti sobě. Protože se jedná o podpůrné argumenty pro navazující opatření, velmi zde navrhujeme to přeformulovat tak, ať je to jasnější. Vypořádání připomínek kapitoly občanská vybavenost Kapitola občanská vybavenost se soustředí na vybavenost území Hradecko-pardubické aglomerace v oblasti zdravotní a sociální péče. Občanská vybavenost v oblasti vzdělávání a kulturní jsou řešeny v rámci separátních kapitol. Připomínky k této kapitole byly zaslány ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a dále pracovními skupinami fungujících v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Na základě připomínek členů pracovních skupin byla do textu strategie doplněna kapitola Bezpečnost a ochrana obyvatel, která však nebyla zařazena pod kapitolu Občanská vybavenost, ale byla jí věnována vlastní kapitola. Kapitola Občanská vybavenost obsahuje analýzu sociálně vyloučených lokalit na území Hradecko-pardubické aglomerace. Ty byly zpracovány na základě dostupných regionálních analýz a dále na základě výzkumu GaC z roku Připomínky k této části jak ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, tak ze strany členů pracovních skupiny se týkaly především aktuálnosti použitých zdrojů. V současné době byl publikován dokument Analýza sociálně vyloučených lokalit, (GaC 2015), který je oficiálně zveřejněn na stránkách a obsahuje agregovaná data za celé území ČR, případně za kraje a ORP. Pro potřeby analytické části Strategie integrované územní investice čekal zpracovatel na zveřejnění interaktivní mapy sociálně vyloučených lokalit, která přinese aktuální informace k jednotlivým sociálně vyloučeným lokalitám na sledovaném území. Původní termín publikace mapy nebyl dodržen. Aktuální údaje o sociálně vyloučených lokalitách budou zapracovány ihned po zveřejnění výše zmíněné interaktivní mapy. Na základě připomínek zástupců města Hradec Králové byla struktura zařízení poskytujících sociální služby přepracována tak, aby odpovídala rozdělení a názvosloví dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále byly doplněny Počty zařízení sociálních služeb a jejich kapacity v za okresy Hradec Králové a. Jako zdroj byly využity údaje ČSÚ za sledované území okresů: Sociální služby poskytované ve vybraných zařízeních podle okresů k Zároveň byl text doplněn o přehled neuspokojených žadatelů o sociální služby. Tato statistika je sledována ČSÚ na úrovni krajů. Na základě připomínek a doplnění zástupců města Pardubic byl rozšířen přehled zařízení poskytujících sociální služby o chybějící zařízení na území pardubické části Hradecko-pardubické aglomerace. Dále byla akceptována drobná upřesnění textu této kapitoly zaslaná zástupci města Pardubic.

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 3. jednání ŘV ITI 18. 3. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 3. jednání ŘV ITI 18. 3. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Prezentace 3. jednání ŘV ITI 18. 3. 2015 2 Operační programy 2014+ Program 3. jednání ŘV ITI 18.3.2015 v Hradci Králové Program: 1. Úvod 2. Informace o zpracování

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti Prezentace 5. jednání PS2 ITI 29. 6. 2015 Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické MO 2 Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava 3. jednání PS1 19.1.2015, Pardubice T. Kořínek, M. Janovský 2 Harmonogram jednání 1. Informace o stávajícím

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Daniel Všetečka, Královéhradecký kraj 20.11.2012, Hradec Králové Cíle technologického

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více