PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice"

Transkript

1 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov 2. Bezúplatný převod pozemků p.č. 308/9, 2749/2, 2749/4, 2758/8, 2758/42 a 2758/45 v k.ú. Turnov 3. Vykoupení lesních pozemků pro revitalizaci údolí a toku Stebénky 4. Směna pozemků na Daliměřicích 5. Prodej bytových jednotek v domě čp. 520, ul. Žižkova, Turnov (Okresní archiv) 6. Páteční trhy Turnov 1

2 1. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Hana Hyková, referent odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: žádostí byt. Družstva Výšinka Přílohy: Snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č.128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č.464/2010 Prodej pozemků p.č.1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č.1660/14 a p.č.1660/17 v k.ú. Turnov bytovému družstvu Výšinka za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem. (Hlasování: 9/0/0) Komisi pro rozvoj a správy majetku Komise doporučuje RM a ZM schválení možnosti prodeje městských pozemků pod bytovými domy (pouze pod samotným půdorysem objektu), které byly v minulosti prodány, a nebo které budou v budoucnu prodávány. Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtové kapitoly prodej pozemků ve výši 244 tis. Kč Zdůvodnění a vysvětlení: Město Turnov vlastní převážnou část pozemků pod panelovými bytovými domy, ale i pod menšími bytovými domy, které jsou ve vlastnictví bytových družstev nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Toto rozdělené vlastnictví vzniklo z důvodu, že v minulosti bytová družstva nemohla vlastnit pozemky. Město Turnov v případě prodeje bytových jednotek nájemníkům mělo a má ze zákona č. 72/1994 Sb. povinnost prodávat i stavební parcely. Tímto vzniklo, že část stavebních parcel pod bytovými domy je již ve vlastnictví majitelů bytů a domů zbývající část má stavební parcely od města ve výpůjčce. V předchozích letech město nemělo zájem prodávat zastavěné plochy domů z důvodu, že parcely bude vlastnit mnoho spoluvlastníků a v případě zániku domu by bylo velmi obtížné sjednotit vlastnictví pozemku. Ministerstvo spravedlnosti již několik let připravuje nový Občanský zákoník, který je v současné době v připomínkovém řízení. Návrh zákona předpokládá, že sjednotí vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na něm. Zjednodušeně řečeno čí je pozemek toho je stavba. Jelikož dodnes je možné rozdílné vlastnictví mezi pozemkem a stavbou, návrh zákona upravuje i vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby. Návrh toto rozdílené vlastnictví řeší předkupním právem mezi vlastníky pozemku a vlastníky stavby. 2

3 Z výše popsaných důvodů OSM navrhuje, aby město Turnov v případě zájmu vlastníků bytových jednotek nebo bytových domů umožnilo sjednotit vlastnictví zastavěné plochy a stavby a prodalo zastavěné pozemky za odhadní cenu. (odhadní cena zastavěné plochy v Turnově se pohybuje okolo ,-Kč/m2). Město Turnov je vlastníkem pozemků p.č. 1660/14 a p.č.1660/17 v k.ú. Turnov. Jedná se o pozemky v Diamantové ulici pod bytovými domy čp.1904 a V současné době má tyto pozemky Bytové družstvo Výšinka v dlouhodobé výpůjčce. Bytové družstvo Výšinka zažádalo o odkoupení zastavěné plochy pod domy hlavně z důvodu postupného převodu bytů do osobního vlastnictví (zájem o odkoupení projevovalo již v minulých letech). Jedná se o pozemek p.č.1660/14, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č.1660/17, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Dle znaleckého posudku č /11 je cena za výše uvedené pozemky stanovena v částce 543,Kč/m2. Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodeje zastavěných ploch pozemků pod bytovými domy majitelům domů za odhadní cenu. ZM schvaluje prodej pozemků p.č.1660/14 a p.č.1660/17 v k.ú. Turnov Bytovému družstvu Výšinka za cenu 543,- Kč/m2 a nákladů spojených s prodejem. 3

4 4

5 2. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Bezúplatný převod pozemků p.č. 308/9, 2749/2, 2749/4, 2758/8, 2758/42 a 2758/45 v k.ú. Turnov Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Hana Hyková, referent odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Snímek z mapy, Návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitostí Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č.128/2000 Sb. Projednáno v: ZM dne , usnesení ZM č.221/2010 Bezúplatný převod pozemků parc.č.308/9, 2749/2, 2749/4, 2758/8, 2758/42, 2758/45 v k.ú. Turnov ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č.308/9, 2749/2, 2749/4, 2758/8, 2758/42, 2758/45 v k.ú. Turnov z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Turnov ve znění přiložených smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. (Hlasování:22/0/0) Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet Zdůvodnění a vysvětlení: ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s pozemky parc.č. 308/9 (46 m2), 2749/2 (111 m2), 2749/4 (137 m2), 2758/8 (144 m2), 2758/42 (114 m2), 2758/45 (362 m2) v k.ú. Turnov ve výši 5/8 pozemků. Tyto pozemky jsou vedeny v druhu pozemku jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl Městu Turnov bezúplatný převod výše uvedených pozemků p.č.2749/2 a 2749/4 z důvodu veřejném zájmu spočívajícího v zahrnutí nemovitostí do realizace II.a III. etapy protipovodňové ochrany města a p.č. 308/9, 2758/8, 2758/42, 2758/45 z důvodu veřejného zájmu spočívajícího ve sjednocení vlastnického práva převáděných nemovitostí (silničních pozemků) a pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví nabyvatele, a které (tělesa místních komunikací) jsou na převáděných nemovitostech umístěny. Město Turnov požádalo o bezúplatný převod těchto pozemků. ZM schválilo bezúplatný převod výše uvedených pozemků a předložené smlouvy dne ve výši ½ k pozemkům. Tyto smlouvy nebyly Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových podepsány z důvodu nedořešeného nabývacího titulu na 1/8 pozemků. Dle požadavku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládáme v příloze ke 5

6 schválení návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitostí znějící na převod spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 pozemků. Návrh na usnesení: ZM ruší usnesení ZM č.221/2010 ze dne ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 pozemků parc.č.308/9, 2758/8, 2758/42 a 2758/45 v k.ú. Turnov z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Turnov ve znění přiložené smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 pozemků parc.č.2749/2 a 2749/4 v k.ú. Turnov z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Turnov ve znění přiložené smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 3. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Vykoupení lesních pozemků pro revitalizaci údolí a toku Stebénky Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Růžena Jarošová, referentka odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM ze dne , , ZM ze dne Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 466/2008 RM ukládá OSM jednat s vlastníky lesních pozemků ve struhách o záměru Města a o možnosti odkoupení těchto pozemků. RM dne , usnesení RM č. 375/2009 RM doporučuje ZM schválit vykoupení lesních pozemků p.č. 3021, 3022, 3023/1, 3025, 3030, 3031, 3039, k.ú. Turnov a p.č. 2334, k.ú. Bělá u Turnova o celkové výměře m 2 za cenu 20,Kč/m2. ZM dne , usnesení ZM č. 165/2009 ZM schvaluje vykoupení lesních pozemků p.č a 3031, k.ú. Turnov od ČR Lesy České republiky, s.p. za cenu 20,- Kč/m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených. usnesení ZM č. 166/2009 ZM schvaluje vykoupení lesního pozemku p.č. 3025, k.ú. Turnov z podílového spoluvlastnictví p. Pavla Slabého a pí. Vlasty Slabé, Tuklaty, od každého ideální ¼ a ideální ½ od ČR Lesů České republiky, s.p. za cenu 20,- Kč/m2 a veškerých nákladů s prodejem spojených. Vztah k rozpočtu města: výdaj z rozpočtu vykoupení pozemků ( ,- Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: Město Turnov má zájem o převedení hospodářského lesa ve Struhách do kategorie lesů zvláštního určení, lesa příměstského. Plánuje se zde vybudování lesních cest a odpočinkových, hracích ploch. Za tímto účelem se podařilo do vlastnictví města převést od soukromých vlastníků pozemky p.č a ideální ½ p.č. 3025, k.ú. Turnov. V případě převodu do vlastnictví města Turnov pozemků p.č (978 m2) a m2), k.ú. Turnov a ideální ½ pozemku p.č (3374 m2), k.ú. Turnov je jednáno s vlastníkem - Lesy České republiky, s.p.. Jelikož se jedná o lesní pozemky, převod od této organizace je časově náročný a musí být schválen Ministerstvem zemědělství. V současné době jsou již připraveny veškeré podklady pro předložení na MZe včetně znaleckého posudku tržního ocenění dle vyhlášky. Pro Lesy ČR, s.p. je tržní odhad podkladem pro stanovení kupní ceny. Tržní odhad na uvedené pozemky vychází na celkovou částku ve výši ,- Kč, tj. 26,96 Kč/m2. Usneseními ZM č.165/2009 a ZM č. 166/2009 byla schválena cena za vykoupení ve výši 20,Kč/m2. 13

14 Aby mohlo být vykoupení pozemků p.č (978 m2) a m2), k.ú. Turnov a ideální ½ pozemku p.č (3374 m2), k.ú. Turnov uskutečněno, OSM žádá ZM o přeschválení výkupu lesních pozemků od lesů ČR, s.p. za cenu dle tržního odhadu v celkové výši ,- Kč, tj. 26,96 Kč za m2. V této částce jsou již zahrnuty i náklady spojené s prodejem, kromě poplatku za vkladové řízení u katastrálního úřadu, který zaplatí také Město Turnov. Návrh na usnesení: ZM ruší usnesení ZM č.165/2009 a ZM č. 166/2009. ZM schvaluje vykoupení lesních pozemků p.č a 3031 a ideální ½ p.č. 3025, k.ú. Turnov od České republiky - Lesy České republiky, s.p. za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč/m2 a uhrazení správního poplatku za vkladové řízení u katastrálního úřadu ze strany města. 14

15 4. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Směna pozemků na Daliměřicích Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Hana Hyková, referent odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č.128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 141/2011 Směna pozemků na Daliměřicích RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o směně pozemků p.č. 695/29 a p.č. 711/109 v k.ú. Daliměřice. (Hlasování: 9/0/0) Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Pan... je vlastníkem pozemku p.č. 695/29 v k.ú. Daliměřice o výměře 2017 m2 jedná se o druh pozemku orná půda, dle územního plánu vedený jako území průmyslové výroby. Město Turnov je vlastníkem pozemku p.č. 711/109 v k.ú. Daliměřice o výměře 1951 m2 jedná se o pozemek orná půda, dle územního plánu vedený jako obytné území. Tento pozemek užívá pan... Z důvodu plánované výstavby nového závodu firmy Kamax Turnov, s.r.o. byla na základě předjednání s vedením města vlastníků dohodnuta směna výše uvedených pozemků. Jedná se o výjimečnou situaci, ostatním vlastníkům, kteří byli osloveni o odkoupení pozemku, směny nebyly nabídnuty. V katastru nemovitostí je na tento pozemek podaná žaloba na určení vlastnického práva, a tím je omezeno nakládání s tímto pozemkem. Proto předkládáme ke schválení pouze záměr směny pozemků, vlastní směnu bude možno uskutečnit až po stažení žaloby ze strany paní... Návrh na usnesení: ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 695/29 a p.č. 711/109 v k.ú. Daliměřice mezi Městem Turnov a panem... 15

16 16

17 5. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 520, ul. Žižkova, Turnov (Okresní archiv) Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Růžena Jarošová, referentka odboru správy majetku Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: RM a ZM Přílohy: snímek z mapy Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Projednáno v: ZM dne , usnesení ZM č. 157/2009 ZM schvaluje dle zák. č. 72/94 Sb. prodej bytových jednotek v 1. patře domu čp. 520 se st.p.č. 860, k.ú. Turnov nájemníkům, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do r. 2011, dle ceny stanovené znaleckým posudkem a prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp. 520 veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální prodejní cenu tis. Kč s termínem převodu nebytového prostoru po ukončení nájmu nájemce Státního okresního archivu Semily. ZM dne , usnesení ZM č. 220/2010 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 520/4 v domě čp. 520 ul. Žižkova, Turnov včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7848/65552 vzhledem k celku na společných částech budovy a pozemku p.č. 860, k.ú. Turnov do společného jmění manželů... za kupní cenu ve výši ,- Kč. Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu prodej bytů r Zdůvodnění a vysvětlení: Na základě schválení ZM ze dne , usnesení ZM č. 157/2009 prodat bytové jednotky v domě čp. 520 v ul. Žižkova, Turnov, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku parc.č. 860 k.ú. Turnov, odbor správy majetku shromáždil podklady, které jsou nezbytné k uskutečnění tohoto prodeje. Bylo provedeno podrobné zaměření jednotlivých bytů a nebytových prostor včetně společných prostor v domě, stanovena prodejní cena jednotlivých bytů dle znaleckého posudku. OSM zpracoval Prohlášení vlastníka dle 4 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým byly vymezeny jednotky v domě čp. 520 Turnov se st.p.č. 860, k.ú. Turnov. Oprávněným nájemcům bytových jednotek v souladu s ust. 22 zákona 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla zaslána v říjnu 2010 na doručenku Nabídka na prodej bytové jednotky. Převzetím této nabídky běží zákonná lhůta předkupního práva v délce 6 měsíců tj. do Oprávnění nájemci v tomto domě mají uzavřené nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Nájem byl sjednán na prvních dvanáct let jako bezúplatný s ohledem na Smlouvu o vybudování byt. jednotky na náklady nájemce. 17

18 Jedna bytová jednotka č. 520/4 se spoluvlastnickým podílem ve výši 7848/65552 vzhledem k celku na společných částech domu čp. 520 Turnov a zastavěném pozemku parc.č. 860, k.ú. Turnov byla již na základě usnesení ZM č. 220/2010 prodána do společného jmění manželů..... I ostatní čtyři oprávnění nájemci využívají v zákonné době svého předkupního práva, proto OSM předkládá ZM ke schválení žádosti o koupi byt. jednotek v domě čp. 520, ul. Žižkova, Turnov včetně spoluvlastnického podílů na společných částech budovy a pozemku p.č. 860, k.ú. Turnov za cenu stanovenou znaleckým posudkem a to: b.j. č. 520/1 do vlastnictví p.... za kupní cenu ,- Kč b.j. č. 520/2 do vlastnictví pí....za kupní cenu ,- Kč b.j. č. 520/3 do vlastnictví p.... za kupní cenu ,- Kč b.j. č. 520/5 do vlastnictví p.... za kupní cenu ,- Kč Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě čp. 520 ul. Žižkova, Turnov včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku p.č. 860, k.ú. Turnov: b.j. č. 520/1 - kupní cena ,- Kč - kupující... b.j. č. 520/2 - kupní cena ,- Kč kupující... b.j. č. 520/3 - kupní cena ,- Kč - kupující... b.j. č. 520/5 - kupní cena ,- Kč - kupující... 18

19 6. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Páteční trhy Turnov Předkládá: PhDr. Hana Maierová, starostka města Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: starostkou města Přílohy: petice, fotodokumentace parkovišť Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:-projednáno v: -Vztah k rozpočtu města: -Zdůvodnění a vysvětlení: Město Turnov v loňském roce rozhodlo o znovuobnovení tradice trhů na náměstí Českého ráje v Turnově. Náměstí byla v minulosti vždy místem setkání obyvatel, ale i místem kde probíhal obchod. Tradice prodejních trhů byla v mnoha městech zachována až doposud např. v Jičíně, kde probíhají tradiční trhy vždy v sobotu na Valdštejnském náměstí a pěstitelské trhy na pěší zóně. Prodejní trhy v Turnově si i za svoji krátkou dobu našli své stálé, ale i příležitostné zákazníky. Město v letošním roce přesunulo páteční trhy na stranu náměstí blíže k radnici, aby prodejní místa nenarušovala chod náměstí a zároveň zde město zřídilo možnost připojení na elektrický proud. Za prodejní místa se vybírá poplatek ve výši 100,- Kč/m 2. Místa do dvou m2 jsou od poplatku osvobozena. Město má zájem, aby se na trzích prodávaly produkty a výrobky původem z České republiky. Tento záměr je možné dosáhnout kontrolou při vybírání poplatku. V případě záměru přemístění trhů do lokality je nutné vzít v úvahu i tu skutečnost, že centrum města nemá dostatečné plochy pro parkování vozidel a přemístění trhů např. na parkoviště u autobusového nádraží tuto kapacitu ještě sníží. Dále je nutné vzít v úvahu i tu skutečnost, že 2/3 této plochy není v majetku města. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí konání pátečních trhů na náměstí Českého ráje v Turnově. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Parkoviště u autobusového nádraží 27

28 Parkoviště U Raka Parkoviště Koňský trh 28

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání č. 01 Zastupitelstva města ze dne 21.1.2002

Zápis z jednání č. 01 Zastupitelstva města ze dne 21.1.2002 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Zastupitelstva města ze dne 21.1.2002 Přítomní členové ZM: Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, p. Špiler, pí Ettelová, ing. Rýc, MUDr.Bartáková, p.juránek, p.macko, p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 582 ze dne 15.5.2012 k návrhu transformace majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl.m. Prahy

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více