Znalecký posudek č /15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení"

Transkript

1 Předmět ocenění: Znalecký posudek č /15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 212/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 100, a hospodářská budova bez č.p./če.e nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku parc.č Obec: Ostravice č.p. 100 Okres: Frýdek-Místek PSČ Katastrální území: Ostravice 1 Kraj: Moravskoslezský Sídlo katastr. úřadu ve Frýdku-Místku Identifikační kód: Vlastník nemovitých věcí: SJM Moravec David a Moravcová Jana Objednatel: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory Znalecký posudek je zpracován ke dni Vypracoval: Ing. František Vlček 30. dubna Ostrava 1 verze ACONS 10.29, platná od licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 Tento znalecký posudek obsahuje 14 stran textu a 5 příloh. Objednateli se předává v 1 vyhotovení. V Ostravě dne

2 2 Obsah Úkol... 3 Prohlídka nemovité věci... 3 Podklady pro znalecký posudek:... 3 Nález a posudek... 4 Úvod... 4 A. Místopis, vstupní údaje:... 5 B. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav... 7 Rekapitulace nákladových cen... 9 C. Pozemky D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací E. Práva a závady s nemovitostmi spojená Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecká doložka Přílohy Usnesení č.j. 024 EX 4300/14-97 ze dne Výpis z katastru nemovitostí Kopie katastrální mapy Situační plánek a výřez z leteckého snímku Fotodokumentace

3 3 Úkol Na základě usnesení č.j. 024 EX 4300/14-97 ze dne jsem byl jmenován znalcem pro ocenění nemovité věci zapsané na LV č. 489 pro k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice. Úkolem znaleckého posudku je: 1. Ocenit nemovitou věc zapsanou na LV č. 489, a to: - pozemek parc.č. St. 212/2 o výměře 691 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - součástí pozemku je rodinný dům č.p. 100 Dále je úkolem znalce uvést: a) příslušenství rodinného domu. b) existenci zjištěných věcných břemen a nájemních práv s označením, která z nich zohlednil ve výsledné ceně předmětu ocenění. c) zda je nájemné ze zjištěného nájemního práva poskytováno ve výši v místě a čase obvyklé. d) zda-li existuje hrubý nepoměr mezi výhodou oprávněné osoby ze zjištěného věcného břemene a závazkem povinného z věcného břemene. e) zda-li zjištěná nájemní práva či věcná břemena výrazně omezují možnost prodat nemovitou věc v dražbě. Prohlídka nemovité věci Prohlídka nemovité věci se uskutečnila dne od 9.00 hod. Rekreační chata byla zpřístupněna za účasti povinného Davida Moravce. Podklady pro znalecký posudek: 1. Základní podklady - Výpis z katastru nemovitostí LV č. 489 pro k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, vyhotovený dálkovým přístupem, ze dne Situační podklady - Kopie katastrální mapy předmětného území platné pro k.ú. Ostravice 1, mapový list č. FRÝDLANT nad Ostravicí 6-8/24 ze dne , v měřítku 1: Ostatní podklady - Fotodokumentace pořízená znalcem dne Informace zjištěné při místním šetření - Odhad tržní hodnoty nemovitosti č. 820/2/2009 ze dne Smlouva o nájmu č k pozemku parc.č Dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemku parc.č ze

4 4 Nález a posudek Úvod Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Podle 66 odst. (5) znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostmi spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu 18) 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Právní vady se v tomto případě na nemovitosti nevyskytují. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.

5 5 A. Místopis, vstupní údaje: Všeobecné místopisné údaje Oceňovaný rodinný dům se nachází v jižní části obce Ostravice (2 396 obyvatel), okr. Frýdek- Místek, na okraji osady rekreačních chat na úpatí hory Smrk v Moravskoslezských Beskydech. Centrum obce, kde se nachází základní občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, základní škola, sportovní zařízení), je vzdáleno cca 2,2 km severním směrem. Veškerá občanská vybavenost a služby se nacházejí ve správním centru ve městě Frýdek-Místek, které je vzdáleno 19 km severním směrem. Dopravní dostupnost lokality je průměrná, napojení na frekventovanou komunikaci č. I/56, spojující města Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí a Makov (SK), je možné ve vzdálenosti 1,7 km. Autobusová zastávka meziměstské dopravy a vlakové nádraží se nachází ve vzdálenosti 1,8 km. Z hlediska rodinné rekreace se v rámci okresu Frýdek-Místek jedná o atraktivní lokalitu v rekreační oblasti. Nevýhodou je zhoršený přístup a příjezd k rodinnému domu po nezpevněné komunikaci, a to zejména v zimních měsících, kdy komunikace není upravována v rámci komunálních služeb. Souhrnné informace o nemovitostech Zastavěná plocha rodinným domem činí 119 m 2. Obytná plocha rodinného domu činí 160 m 2. Ostatní užitné plochy v 1.PP rodinného domu činí 13m 2. Zastavěná plocha hospodářskou budovou je 55 m 2. Užitná plocha hospodářské budovy je 45 m 2. Výměra pozemku zahrady činí 691 m 2. Údaje o oceňovaných nemovitostech Oceňovaný rodinný dům je situován na polosamotě na okraji lesního porostu na okraji osady rekreačních chat. Rodinný dům se nachází na pozemku parc.č. St. 212/2, který současně tvoří okolní zahradu. Zahrada rodinného domu je z části rovněž tvořena pozemkem parc.č. 5056, na kterém se nachází zděná hospodářská budova, a s pozemkem parc.č. St. 212/2 tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc.č je ve vlastnictví státního podniku Lesy ČR, s.p. a povinným Davidem Moravcem je jeho vymezená část užívána na základě nájemní smlouvy a jejího dodatku. Příslušenství k rodinnému domu tvoří hospodářská budova na pozemku parc.č. 5056, nezapsaná v katastru nemovitostí. S ohledem na velikost a stav hospodářské budovy, oceňuji tuto budovu samostatně. Další příslušenství k rodinnému domu tvoří studna, žumpa, venkovní krb, dřevník, zpevněné plochy, elektro přípojka a oplocení. Tvar pozemku zahrady je nepravidelný, pozemek zahrady je svažitý s orientací na východ. Pozemek zahrady je oplocen. Přístup a příjezd k domu je možný ze severní strany z nezpevněné komunikace - pozemky parc.č. 4330/1 a 5056, které jsou ve vlastnictví Lesy ČR, s.p. Příjezd a přístup k rekreační chatě není po právní stránce zajištěn. Budova je napojena na veřejnou elektrickou síť. Zdrojem pitné vody je vlastní vrtaná studna. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Vytápění chaty je zajištěno elektrokotlem s rozvody ÚT v kombinaci s kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. Původní dřevěná část rodinného domu byla postavena v roce 1921, zděná část byla přistavena v roce V roce 2004 byla provedena celková rekonstrukce rodinného domu. Ke dni ocenění

6 6 se rodinný dům nachází v dobrém stavebně-technickém stavu. V katastru nemovitostí je zapsan rodinný dům č.p. 100 na pozemku parc.č. St. 212/2. Objekt je však užíván k rodinné rekreaci, a proto je oceněn jako rekreační chata. Rekreační chata je užívána povinným, panem Davidem Moravcem a jeho rodinou.

7 7 B. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav V tomto případě je výchozí cena stanovena na základě zjištěné zastavěné plochy jednotlivých podlaží, která je násobena agregovanými cenami jednotlivých vybraných položek (obvodové stěny, fasáda, vnitřní nosné zdivo, resp. nosná konstrukce, stopy, podlahy a vybavení a dále krov a střešní krytina). K výchozí ceně je možno připočítat konkrétní vybavení, pokud se v oceňované budově nebo hale vyskytuje, např. výtah, kotelna, venkovní schodiště, rampa, balkony, světlíky a další, pokud nejsou započtena ve výchozí ceně). Výchozí cena je stanovena ke konkrétnímu datu a index, vyjadřující tuto skutečnost je pravidelně upravován na základě údajů Českého statistického úřadu. Od této výchozí ceny bylo odečteno přiměřené opotřebení. Pro tento odpočet se používá nejčastěji buď lineární metoda, nebo pro stavby, které jsou starší než jedna polovina plánované životnosti bodová metoda. Její podstata spočívá v tom, že jsou odborně posuzovány vybrané konstrukce a údržba a bodový součet vyjadřuje procento opotřebení. 1.Budovy: Výčet budov 1.1. Rekreační chata č.p Hospodářská budova Popis, výměry, výpočet ceny: 1.1. Rekreační chata č.p. 100 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o částečně podsklepenou jednopodlažní rekreační chatu s obytným podkrovím. Chata je založena na betonových základech bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce původní stavby jsou dřevěné, srubové, v přistavené části jsou zděné z cihel v tl. do 45 cm. Zdivo sklepních prostor je kamenné. Strop na 1.PP je kamenný klenbový, nad 1.NP je dřevěný trámový s podhledem. Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasádu tvoří dřevěný obklad a vápenné štukované omítky. Vnitřní omítky jsou vápenné, hladké. V kuchyni a v hygienickém zařízení v 1.NP je proveden keramický obklad. V podkroví je proveden dřevěný obklad. Podlahy jsou kryté koberci nebo keramickou dlažbou, v podkroví jsou podlahy dřevěné, kryté koberci. Schodiště do podkroví je dřevěné, do 1.PP je betonové s keramickou dlažbou. Okna jsou dřevěná, špaletová. Dveře jsou dřevěné, hladké nebo náplňové, některé dveře jsou zatahovací. V koupelně v 1.NP se nachází vana, záchod, bidet a umyvadlo, v podkroví se nachází samostatný záchod s umyvadlem. Rekreační chata se ke dni ocenění nachází v dobrém stavebně-technickém stavu, avšak nad vstupními dveřmi do verandy se nacházejí viditelné praskliny ve zdi a v omítce. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1.podzemní podlaží (10 m 2 ) m nadzemní podlaží (119 m 2 ) m podkroví (114 m 2 ) m Celkový obestavěný prostor m

8 8 Počet podzemních podlaží: 1 Počet nadzemních podlaží: 2 Bytové prostory 1. PP. sklep m NP. kuchyň m pokoj m technická místnost m zádveří m chodba m koupelna s WC m pokoj m pokoj m Výměra 1. NP. m podkroví pokoj m pokoj m chodba m WC m Výměra podkroví m VÝMĚRA CELKEM m Stáří budovy: = 94 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.podzemního podlaží (10 m 2 ) Kč Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (119 m 2 ) Kč Výchozí cena podkroví (114 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2015 Kč Rok uvedení do provozu 1921 Plánovaná životnost roků 150 Opotřebení % Cena k roku 2015 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

9 Hospodářská budova Jedna se o samostatně stojící, jednopodlažní hospodářskou budovu s půdním prostorem. Budova je založena pravděpodobně na betonových základech. Svislé konstrukce jsou kamenné, půdní prostor je dřevěné konstrukce. Střecha je sedlová, krytá pozinkovaným plechem. Strop je dřevěný trámový. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou betonové, příp. kamenné. Schodiště do půdního prostoru je dřevěné. Fasádní omítky i vnitřní omítky, jsou vápenné hladké, v půdním prostoru je proveden dřevěný obklad. Okna jsou dřevěná, opatřena mřížemi. Dveře jsou rovněž dřevěné. Budova je napojena na elektrickou síť. Budova byla postavena odhadem v roce 1970 současně se zděnou částí rekreační chaty č.p. 100 a ke dni ocenění se nachází v dobrém stavebně-technickém stavu. Výpočet užitného obestavěného prostoru: 1. nadzemní podlaží (55 m 2 ) m Celkový obestavěný prostor m Počet nadzemních podlaží: 1 Stáří budovy: = 45 roků Výpočet ceny Výchozí hodnota části konstrukcí Kč Podlaží Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (55 m 2 ) Kč Výchozí cena k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena budovy CÚ 2015 Kč Rok uvedení do provozu 1970 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení % Cena k roku 2015 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Rekapitulace 1.1. Rekreační chata č.p. 100 Kč Hospodářská budova Kč Budovy Kč Rekapitulace nákladových cen 1. Budovy 1. Budovy Kč Stavby celkem Kč

10 10 C. Pozemky Použitá metodika Zjištění hodnoty pozemků v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o. Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadců pro vypracování cenových map zastavěných pozemků. Pro ocenění pozemků v místech, kde jsou cenové mapy pozemků schválené ministerstvem financí ČR se vychází z těchto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantně. Pro ocenění pozemků běžně zastavěných se využívá Metoda srovnávací hodnoty. Dle výpisu z katastru nemovitostí Obec: Ostravice Katastrální území: Ostravice 1 Vlastník pozemku parc.č. St. 212/2: SJM Moravec David a Moravcová Jana Směrná cena pozemků byla stanovena na základě srovnání se zobchodovanými nebo inzerovanými pozemky v oblasti, kde se nacházejí oceňované pozemky. Podle porovnání a dle průzkumu trhu byly v uplynulé době zobchodovány, nebo inzerovány v oblasti, kde se nacházejí oceňované pozemky určené pro výstavbu rekreační chaty popř. rodinného domu, v rozmezí od 700 do Kč/m 2. Pozemek parc.č. St. 212/2 Parcela č. Výměra m 2 Druh Cena za m 2 Cena celkem St. 212/2 691 Zastavěná plocha a nádvoří 800 Kč Kč Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m Výchozí cena pozemku Kč

11 11 D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. S ohledem na skutečnost, že je objekt užíván k rodinné rekreaci, oceňuji předmětnou nemovitost jako rekreační chatu. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. rekreační chata uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je nabídka srovnatelná s poptávkou. S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná rekreační chata je obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, databáze získané prostřednictvím Internetu, informace z nabídek z internetových stránek. Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány, nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná rekreační chata, tyto nemovitosti (uvedené ceny jsou již po redukci realitní inzerce): Typ objektu, lokalita srovnatelné nemovitosti Rekreační chata (zděná), Čeladná, okr. Frýdek-Místek, pozemek o výměře m 2 Rekreační chata (zděná/dřevěná), Bílá, okr. Frýdek-Místek, pozemek o výměře 800 m 2 Rekreační chata (zděná), Čeladná, okr. Frýdek-Místek, pozemek o výměře 365 m 2 Rekreační chata (zděná) s garáží, Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek, pozemek o výměře 500 m 2 Rekreační chata (zděná), Čeladná, okr. Frýdek-Místek, pozemek o výměře m 2 Stav objektu Užitná plocha v m 2 Cena objektu [Kč] Datum nabídky/ prodeje Dobrý 160 m Po částečné rekonstrukci 150 m Dobrý 136 m Po rekonstrukci 180 m Průměrný 105 m Vyhodnocení oceňované nemovitosti vzhledem ke srovnatelným nemovitostem: Oceňovaná nemovitost je plně srovnatelná s obdobnými srovnatelnými rekreačními chatami nacházejícími se v okolí města Frýdlant nad Ostravicí, v okrese Frýdek-Místek, v podhůří Beskyd. Vybavením a stavem se řadí do vyšší cenové kategorie z hlediska srovnatelné ceny.

12 12 S ohledem na poptávku po objektech pro rodinnou rekreaci se v okresu Frýdek-Místek jedná o atraktivní lokalitu s průměrnou dopravní dostupností vůči větším městům a dostupnosti občanské vybaveností. Nevýhodou je po právní stránce nezajištěný přístup k rekreační chatě a příjezd po nezpevněné komunikaci zejména v poslední části. Podle výše uvedených porovnání a dle průzkumu trhu byly v uplynulé době zobchodovány, nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, obdobné velikosti a vybavení v průměru od do Kč. Na základě výše uvedených srovnání, a zavedených předpokladů, odhaduji srovnatelnou hodnotu rekreační chaty, hospodářské budovy a pozemku parc.č. St. 212/2 na částku ve výši: Kč E. Práva a závady s nemovitostmi spojená Dle výpisu z katastru nemovitostí a zjištěných informací se k oceňované rekreační chatě ani k pozemku neváží žádná věcná břemena, nájemní práva ani jiná omezení, která by výrazně omezovala možnost prodeje nemovitých věcí v exekuční dražbě. Omezení vyplývající z údajů uvedených ve výpisu z katastru nemovitostí jsou: Zástavní práva smluvní a exekutorská k zajištění pohledávek věřitelů. Usnesení soudu o nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Exekutorského úřadu Ostrava - viz. výpis z katastru nemovitostí č. 489 oddíl C. Tato práva nemají výrazný vliv na obvyklou cenu nemovitých věcí a v odhadu obvyklé ceny jsem je nezohlednil. Dle předložených podkladů a zjištěných informací neváznou na oceňovaných nemovitých věcech žádné jiné závazky ani jiná omezení, popř. závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit z výpisu z katastru nemovitostí.

13 13 Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu obvyklé ceny nemovitosti (pro účel exekučního řízení) Na základě usnesení č.j. 024 EX 4300/14-97 ze dne jsem byl jmenován znalcem pro ocenění nemovité věci zapsané na LV č. 489 pro k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice. Úkolem znaleckého posudku je: 1. Ocenit nemovitou věc zapsanou na LV č. 489, a to: - pozemek parc.č. St. 212/2 o výměře 691 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - součástí pozemku je rodinný dům č.p. 100 Nákladová cena po opotřebení 1. Budovy 1.1. Rekreační chata č.p. 100 Kč Hospodářská budova Kč Budovy Kč Pozemek parc.č. St. 212/2 Kč Celkem Kč Srovnávací hodnota rekreační chaty, hospodářské budovy a pozemku parc.č. St. 212/2 Kč Závěr - zdůvodnění obvyklé ceny: Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, stáří a vybavení rodinného domu, s ohledem na umístění rekreační chaty v atraktivní lokalitě v rekreační oblasti v Moravskoslezských Beskydech, v lokalitě s průměrnou dopravní dostupností avšak s komplikovaným příjezdem zejména v zimních měsících, dobrý stavebnětechnický stav rekreační chaty po provedených stavebních úpravách, velikost okolního pozemku zahrady, příslušenství rekreační chaty, ale taky s ohledem na po právní stránce nezajištěný přístup odhaduji obvyklou cenu pozemku parc.č. St. 212/2, jehož součástí je rekreační chata č.p. 100, ve výši srovnávací hodnoty, které nejlépe odpovídají ceně obvyklé, a to na částku ve výši: Kč

14 14 Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, schválenými v roce 2004 Mezinárodním výborem pro normy oceňování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oceňování na základě tržní hodnoty a IVS 4 Oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy. Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu. Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne pod č.j. Spr pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace. Ing.František Vlček 30. dubna Ostrava 1 licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 V Ostravě dne

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 6/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Rouchovany, k.ú. Šemíkovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 7 jehož součástí je rodinný dům č.p. 36 a pozemky parc.č. 106, parc.č. 1659. Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více