Projekt: Archeologický park Mikulčice-Kopčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Archeologický park Mikulčice-Kopčany"

Transkript

1 Legenda Valy Valy Archeologické objekty Hranice NKP Hranice nominovaného statku Hranice nárazníkové zóny Vlastníci pozemků Vlastník AÚ AV ČR Duplicity FOREST-AGRO JMK Lesy ČR Masarykovo muzeum Nevy řádané Obec Mikulčice Povodí Moravy SR - Povodie Dunaja SR- Urbársky majetok ZP Mikulčice neznámý Česká republika Jihomoravský kraj 2011 Odbor Informatiky Mapový podklad ČUZK, JMK, NPÚ, Geodis Brno Projekt: Archeologický park Mikulčice-Kopčany Jihomoravský kraj 2011 Odbor informa ky Mapový podklad Český úřad zemědělský a katastrální Mapa části statku 001 se strukturou vlastníků pozemků. Příloha 1

2 LEGENDA: hranice statku 002 LEGENDA: vlastník stát - Slovenská republika soukromí vlastníci hranice statku 002 vlastník stát - Slovenská r vlastník stát / sukromní soukromí vlastníci vlastníci vlastník stát / sukromní v Daniel Zachar Mapový podklad Geo-cz Tábor Mapa části statku 002 se strukturou vlastníků pozemků Příloha 2

3 Peter Baxa, Luba Pinčíková, Jitka Vlčková Schéma vazeb pracovní skupiny Příloha 3

4 Příloha 4 Nástroje řízení v části statku 001 Jitka Vlčková

5 ístní úrove Mezinárodní úrove árodní úroveň Nástroje řízení - statek 002. MK SR Vláda SR Akční plán rozvoje SR Komisia pro koordinaci úloh lokalit SKD PÚ SR Monitoring SKD KPÚ Trnava Nástroje ochrany PZ KOPČANY Muzeum Skalica, pobočka Kopčany PF SR Koncepce územního rozvoje SR VÚC Trnavského kraje Územní plán VUC Trnavského kraje Obec Kopčany Územní plán obce Kopčany Národní strategie trvale udržitelného rozvoje SR Strategie rozvoje SR, ČR Národní plány rozpočtového rozvoje SR ZMOS PHSR Trnavského kraje projekt PHSR obce Kopčany Krajinný potenciál obce Kopčany N ň ň R egionální úrove M ň SLOVENSKÁ REPUBLIKA Pracovní skupina Archeopark Mikulčice - Kopčany Manažment plan 2007, 2012 Projekt Archeologický park - Mikulčice - Kopčany UPD 1998-Mikulčice UPD 02/ 2011 ČESKÁ REPUBLIKA Masarykovo museum v Hodoníne, pobočka Mikulčice Obec Mikulčice Struktura České republiky Luba Pinčíková Nástroje řízení v části statku 002 Příloha 5

6 Dokument 1. Text usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 646/05/R 16 ze dne , č. Jmenování pracovní skupiny k projektu Archeopark Mikulčice Příloha 6 Dokument o ustanovení pracovní skupiny

7 Dokument o ustanovení pracovní skupiny Příloha 6

8 Příloha 6 Dokument o ustanovení pracovní skupiny

9 Dokument o ustanovení pracovní skupiny Příloha 6

10 Dokument 2. Zápis z jednání pracovní skupiny k projektu Archeopark Mikulčice-Kopčany konaného dne v Kopčanech s prezenční lis nou Příloha 6 Dokument o ustanovení pracovní skupiny

11 Dokument o ustanovení pracovní skupiny Příloha 6

12 Příloha 6 Dokument o ustanovení pracovní skupiny

13 Pozn.: V průběhu existence projektu a jeho několikaletého vývoje se postupně vyvíjel i jeho název až k současné podobě Archeologický park Mikulčice-Kopčany. Hlavně ve starších materiálech týkajících se projektu jsou pak často používány pracovně zkrácené formy typu Archeopark Mikulčice či Archeopark Mikulčice-Kopčany. Dokument o ustanovení pracovní skupiny Příloha 6

14 Příloha 7 Urbanisticko-architektonická studie Archeologický park Mikulčice-Kopčany Zpracovatel: Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bra slavě, Vazovova 5, Bra slava 1 doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny Tato studie byla zpracována jako první společný materiál zabývající se Mikulčicko-kopčanskou aglomerací jako celkem a byla významným podkladem pro rozpracování jak nominační dokumentace, tak Management Planu. Na základě rozboru aktuálních dokumentů, ochranných pásem a limitujících faktorů byly zejména na slovenské čás odborně vyhodnoceny varianty území vhodného jako jádrové území a nárazníková zóna nominace. Studie byla připravována již s vědomím záměru nominačního projektu Památky Velké Moravy a soustředila se proto na významné aspekty možnos úprav areálů, doplnění služeb pro návštěvníky a limitů případných stavebních ak vit. Studie byla v průběhu rozpracování široce konzultována s dotčenými subjekty. Na její doporučení navazuje ak vní činnost pracovní skupiny k projektu Archeologický park Mikulčice-Kopčany. Studie byla připravena ve slovenském jazyce, pro srozumitelnost uvádíme stručné anotace připojených výkresů. Číslo výkresu studie Název výkresu ve studii (český překlad) Provozní schéma území Archeologického parku a jeho přilehlého území Provozní schéma území Archeologického parku česká strana Návrh řešení území Archeologického parku česká strana Provozní schéma území Archeologického parku slovenská strana 12 Návrh mostků Návrh řešení území Archeologického parku slovenská strana Obnova areálu barokního dvora Kačenáreň, Kopčany Návrh prezentace kostela sv. Margity, Kopčany prezentace kostela č. IV. v Mikulčicích Obsah výkresu Rozborová mapa zpracovaná podle platných územních plánů obcí Mikulčice a Kopčany, znázorňuje chráněná území kulturního dědictví, ochrany přírody a sportovního le ště v Holíči Mapa s návrhem hlavních návštěvnických tras nominované památky ve vztahu k širšímu okolí (pěší, naučné, cyklis cké) česká strana Mapa krajinných souvislos v území ve vztahu k hlavním návštěvnickým trasám česká strana Mapa s návrhem hlavních návštěvnických tras nominované památky ve vztahu k širšímu okolí (pěší, naučné, cyklis cké, trasy pro jízdu na koni) slovenská strana Mapa krajinných souvislos v území ve vztahu k hlavním návštěvnickým trasám slovenská strana Návrh hmotové rekonstrukce a využi historického hospodářského dvora pro potřeby archeologického pracoviště a základních služeb pro návštěvníky Návrh zvýraznění nálezů zaniklého zdiva formou nízkých zídek, doplnění pískovým zásypem odděluje travnaté plochy s návštěvnickými cestami Návrhy konstrukčního řešení drobných pěších mostků přes slepá vodní ramena a vodní toky v území nominovaných statků

15 Provozní schéma území Archeologického parku a jeho přilehlého území Příloha 7

16 Provozní schéma území Archeologického parku česká strana Příloha 7

17 Návrh řešení území Archeologického parku česká strana Příloha 7

18 Provozní schéma území Archeologického parku slovenská strana Příloha 7

19 Návrh řešení území Archeologického parku slovenská strana Příloha 7

20 Obnova areálu barokního dvora Kačenáreň, Kopčany Příloha 7

21 Návrh prezentace kostela sv. Margity, Kopčany prezentace kostela č. IV. v Mikulčicích Příloha 7

22 Návrh mostků Příloha 7

23 Studie navazuje na materiál připravený v roce 2006 kolek vem Fakulty architektury v Bra slavě. Stala se podkladem pro koncepční řešení revitalizace zeleně v čás statku 001, které vedlo k ošetření významných solitérních stromů a odstranění náletových dřevin bránících dálkovým pohledům v areálu. Byla vysazena nová generace stromů zvýrazňující reliéf s pozůstatky lidské činnos (val hradiště) i krajinné prvky (řečiště). Název výkresu: Archeologický park Mikulčice- Kopčany NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích Krajinářské řešení areálu Obsah výkresu: Ošetření a asanace dřevin Výkres č. 2 Zpracoval Přemysl Krejčiřík, květen září 2007 Studie krajinářských úprav v areálu části statku 001 a úpravy prohlídkových tras Příloha 8

24 Prováděcí projekt řeší vegetační úpravy v okolí Kostela sv. Margity An ochijské v Kopčanech (část 002 statku). Název výkresu: Archeologický park Mikulčice-Kopčany. Vegetační úpravy v okolí Kostela sv. Margity An ochijské. Obsah výkresu: Navrhovaná situace Číslo výkresu dokumentace: 6 Prováděcí projekt Zpracoval Přemysl Krejčiřík, září 2009 Vegetační úpravy okolí Kostela sv. Margity Antiochijské (část statku 002) Příloha 9

25 Příloha 10 Architektonická studie Archeoparku Mikulčice Déjà vu Autoři: Markéta Veličková, Petr Velička, Jan Cyrany, spolupráce: Jitka Calabová, David Prudík Vítězná práce z urbanis cko-architektonické soutěže vyhlášené Jihomoravským krajem v roce LIBRETO Déjà vu Pocit dříve prožitého, viděného, slyšeného. Východiskem je samotné místo, které má v sobě nesmazatelný o sk lidského by. Koncept se snaží podpořit dodnes zachovanou historii. Tam, kde nám viditelné známky vymizely, je připomínáme pomocí symbolu řeky, bývalého opevnění, skic zaniklého obrazu místa Doplňujeme to, co místu vždy chybělo, a m je rozhled z ptačí perspek vy. Ten pomůže k plnějšímu pochopení významu místa. Účelné řešení provozu je stejně důležité jako řešení detailů. Návrh má ambici vytvořit srozumitelnou sponu mezi minulos a současnos za použi soudobého jazyka. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO CELKOVÉHO URBANISTICKO- -ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ Řešení pojímá prostor jako celek, kde se živě prolíná současnost s historií. Pro tvorbu v tomto místě je zcela stěžejní poznat kontexty zdejší kulturní krajiny. V konceptu, který je založen na nutnos zachování iden ty dřívějších lidských osudů, jsme se snažili návštěvníkům otevřít možnost silné osobní zkušenos. Historickou matérii zpřístupňujeme (v návaznos na půdorysy zaniklých kostelů) např. zvýrazněním obrysu hřbitova u kostelů, v některých místech i jednotlivých hrobů. Hroby jsou připomenuty zvláště z důvodu podpoření myšlenky propojení lidských osudů dnešních s těmi dřívějšími. Protože v současnos není možné návštěvníku nabídnout procházku v historicky stěžejní vrstvě osídlení, je pro nás zcela zásadní zpřístupnění pohledu z výšky. Z ptačí perspek vy lépe vnímáme vzájemné vztahy, proporce, měřítko tohoto jedinečného komplexu. Snaha o zprostředkování in mního dialogu návštěvníka s místem je podpořena i návrhem dalších drobných prvků v území. Průhledné skleněné tabule u jednotlivých vybraných míst jsou nositeli obrazu dřívějších budov. Tabule jsou umístěny tak, aby návštěvník v určitém rozmezí pohledu získal obraz stavby na reálném půdorysu a tak se sem na chvíli imaginárně vrá la ver kála budov, která byla překryta horizontálou krajiny. Zmíněný mo v je uplatněn i v cestě na rozhlednu, tady se na skleněném opláštění stejným principem odvíjí animovaný pohled na zdejší krajinu minulos, to vše s pozadím dnešní reálie. Poznání plná cesta na rozhlednu je zakončena otevřenou vyhlídkou. Člověku je umožněn pohled do současného areálu i do daleké krajiny v širších souvislostech. Zásadním materiálem je pro nás corten (železo), který evokuje původnost, dále klasicky dřevo a také sklo, které nás sice fyzicky odděluje od přímého dotyku s krajinou, ale zároveň nás pohledem provází po historické krajině za zrcadlem. Záměrně jsme pro nové objekty nepoužili kámen, abychom nekonkurovali pozůstatkům původních staveb. Veškeré doplňky včetně budov jsou řešeny tak, aby se do daného místa jednoduše uložily a tvořily jen další horizontální vrstvu krajiny. Rozhledna je naopak jednoznačným doplněním daného prostoru, ukazuje člověku reálné pohledy běžně skryté, přes svou výšku nemá svým jemným charakterem žádnou ambici se vymezovat vůči zdejší nivní krajině. Navrhované budovy jsou v přímém souladu s velkorysým měřítkem nivy. Přestože plně dostačují požadavkům zadání v maximální možné míře, zároveň respektují původní půdorysy budov. Tímto přístupem se mimo jiné snažíme dosáhnout op malizace případných vynaložených finančních prostředků. Stavby v archeoparku ztvárňujeme jako střepovité, úlomkovité obálky prostorů shromažďujících historii. Maximálně důležitý je pro návrh jejich dialog s krajinou soulad, vzájemné prorůstání. Hmoty jsou opláštěny tvarovanými pláty ocel. pa novaným plechu (např. corten). Tento materiál evokuje zemitost, starobylost, původ.

26 HALA NAD I. A II. KOSTELEM je ponechána v hmotě kvádru s osově umístěným vstupem. Této stavbě (jako jediné v areálu) je zcela záměrně ponechána jednoznačná forma, která vyjadřuje respekt k prostoru bývalého kostela, poukazuje na význam stavby v porovnání s ostatními v prostoru archeoparku. Stávající objekt lze ponechat ve své konstrukční podstatě, s novým zateplením a opláštěním, případně vytvořit zcela novou budovu, nicméně ve stejné hmotě, na stejném půdorysu. NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM tvoří zdánlivě nahodilá, drůzovitá hmota, vycházející z půdorysu stávající budovy. Zvolená forma umožňuje co nejvolněji pracovat s dispozicí a vnitřními prostory. Objem stavby je tak minimalizován a silueta maximálně přimknuta k horizontu krajiny. V přízemí je stávající expozice doplněna kavárnou s výhledem na centrální část archeoparku, prostorem pro krátkodobé výstavy a přednáškovým sálem. Tyto prostory lze navzájem propojit a otevřít jak na severní, tak jižní stranu s výhledem do areálu. V patře jsou umístěny prostory služebního provozu a vstup na rozhlednu. Vizualizace: Hala nad I. a II. kostelem Příloha 10 Architektonická studie Archeoparku Mikulčice Déjà vu

27 Vizualizace: Pohled do expozice Bezbariérově pojatá expozice s pohybem návštěvníků po obvodu místnos. Centrální expozice s čluny je ztvárněna jako řeka. Návštěvník jako by prostupoval řekou hladina řeky s čluny je cca 1 m nad úrovní pěšího provozu. Skleněné zábradlí po obvodu centrální expozice je doplněné obrazy vodní fauny a flóry. Přímo v centrální expozici jsou umístěny skleněné desky, na které jsou v úvodu prohlídky promítány obrazy vegetace. Hladina řeky je ztvárněna fólií a také slouží jako podklad na promítání. Drobnější exponáty jsou umístěny ve skleněných vitrínách zabudovaných do cortenových stěn. Stěna napro vchodu je určena k promítání filmu a obrazů ze života obyvatel hradiště. Stropní podhled je tvořen tmavou fólií s efektem zrcadlení. Markéta Veličková, Jan Cyrany, Petr Velička Vizualizace: Jan Cyrany Architektonická studie expozice budovy návštěvnického centra v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích Příloha 11

28 Projekt je založen na detailní dokumentaci a ověřen modelem. Jedná se o vědeckou rekonstrukci jednoho z prokazatelně nalezených mostů přes původně meandrující řeku Moravu. Obsah výkresu: Hmotová rekonstrukce mostu Pohled od jihozápadu Pohled od severu Příloha 12 Návrh na rekonstrukci dřevěného kůlového mostu na historické trase Velkomoravské cesty PROJEKTIS, s. r. o., Kyjov, Radek Ryba, 2007

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁKUPY Stupeň - fáze: NÁVRH Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

Obsah: Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednací list číslo 1 887/2013-81

Obsah: Objednatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování, objednací list číslo 1 887/2013-81 Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu. Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření urbanistické koncepce a kompozice v grafické části územního plánu Objednatel: Ministerstvo

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL urbanistická studie II. etapa

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL urbanistická studie II. etapa LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL urbanistická studie II. etapa (k.ú. Lednice, Valtice, Hlohovec, Nejdek u Lednice, část k. ú. Břeclav, Bulhary, Ladná, Podivín, Rakvice, Sedlec, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Přítluky,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

A001 Zastavěné území... 1. A002 Plochy výroby... 3. A003 Plochy občanského vybavení... 4

A001 Zastavěné území... 1. A002 Plochy výroby... 3. A003 Plochy občanského vybavení... 4 Katalog jevů Obsah OBSAH Úvod Jevy dle vyhlášky, část A A001 Zastavěné území... 1 A002 Plochy výroby... 3 A003 Plochy občanského vybavení... 4 A004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept 1. ČTENÍ ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept Objednatel: Hlavní město Praha Pořizovatel: Odbor

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh

strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Sekce detailu města Kancelář veřejného prostoru Komentáře Požádali jsme 20 odborníků

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Název: Město Česká Lípa Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČO: 00260428 Statutární zástupce: Hana Moudrá, starostka města Zpracovatel: Název: Kovoprojekta

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové

Více