Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační strategie KOOPERACE. think tank ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Komunikační strategie KOOPERACE think tank ve Zlínském kraji Zlín,

2 Obsah Komunikační strategie Úvod a základní východiska Nastavení spolupráce Expertní skupiny think tank Kooperace Fungování Kooperace základní analýza Analýza oborového okolí Riziko vstupu potenciálních konkurentů Odběratelé služeb Dodavatelé služeb Hrozba nástupu substitutů Souhrn faktorů Interní prostředí 7S Tvrdé elementy 7S Měkké elementy 7S Principy Kooperace Popis principů Komunikační strategie Cíloví příjemci komunikace Cílovými skupinami komunikace jsou: Cíle komunikace Postoje Kooperace - KOPEC Místo působení Komunikační nástroje Aktivity Cena rozpočet Akční plán Příloha č. 1 Akční plán Stručná analýza situace Cíle pro rok

3 1 Úvod a základní východiska Komunikační strategie je dokument, který byl vytvořen ve spolupráci partnerů projektu Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu. Tento projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pod registračním číslem CZ.1.04/5.1.01/ Projekt byl realizován v období od do Výsledkem projektu je nastartování široké mezisektorové a mezinárodní spolupráce. I. Partneři projektu jsou (byli): - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Zlínský kraj - Statutární město Zlín - Úřad práce - krajská pobočka ve Zlíně (Úřad práce ve Zlíně) - Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje - Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (Obchodní a hospodářská komora Kroměříž) II. Partneři se dohodli na pokračování spolupráce ve stejném nebo podobném formátu i po skončení realizace projektu. Komunikační strategie je sestavena s cílem připravit model, který zajistí přenos výstupů projektů do praxe a současně bude sloužit jako podpůrný nástroj pro udržitelnost výstupů projektu. Při definování jednotlivých částí strategie bude neustále zohledňován cíl tedy využití pozitivních faktorů projektu tedy přenosu dobré praxe v jednotlivých oblastech. Strategie popíše principy, pravidla a rámec budoucí spolupráce zapojených subjektů. III. V rámci projektu se uskutečnily následující aktivity: - čtyři studijní cesty do partnerského belgického města Izegem, které bylo zároveň výchozím bodem pro návštěvu zajímavých institucí a organizací v dalších městech v Západních Flandrech a také v Bruselu; - osm regionálních workshopů, prostřednictvím kterých byl zajišťován přenos dobré praxe z partnerského města Izegem, ale také od odborníků z Nizozemska, Francie a Itálie k aktuálním problémům rozvoje regionu; - dvoudenní konference (v závěru projektu) si kladla za cíl provést souhrn informací z jednotlivých tematických okruhů a posílit přenos dobré praxe do ČR ve dvou stěžejních tématech, která byla v rámci projektu řešena, a to v sociálním podnikání a v propojení praxe a studia na vysoké škole. - expertní skupina projektu složená ze zástupců místních partnerů projektu měla možnost konzultovat celou řadu dalších aspektů rozvoje lidských zdrojů a především nastavení partnerské spolupráce na regionální úrovni, která by zajistila udržitelnost výstupů. To se promítlo do nastavení principů spolupráce. 3

4 IV. Komunikační strategie řeší dvě roviny: 1) Nastavení budoucí spolupráce organizací i jednotlivců ve Zlínském kraji s využitím poznatků získaných při spolupráci se zahraničním partnerem 2) prezentace tématiky mezisektorové spolupráce ostatním subjektům v regionu. Odpovídá na otázku, za jakých podmínek má mezisektorová spolupráce postavená na partnerství subjektů zapojených v projektu smysl a šanci na udržitelnost po skončení financování z ESF. V. Vize Kooperace Vzniklé partnerství, které si ponechalo a do budoucna bude používat název Kooperace bude při dosahování svých cílů vycházet z následující vize: Kooperace se stane stabilní vyhledávanou odbornou platformou s vysokou důvěryhodností a schopností mezisektorové a mezinárodní spolupráce, která se podílí na řešení aktuálních témat, přispívajících k socio-ekonomickému rozvoji regionu. Bude se jí dařit sdružovat a zapojovat do spolupráce odborníky z různých sektorů společnosti, kteří mají zájem a schopnosti angažovat se v definovaných oblastech v souladu s principy fungování Kooperace. Svou činností bude dosahovat zlepšování povědomí cílových skupin o prioritních tematických oblastech, podporovat praktické dopady, sdílet dobrou praxi a nadále zvyšovat vlastní odbornost. 4

5 2. Nastavení spolupráce think tank Kooperace Mezisektorová spolupráce je něco, co v ČR funguje již řadu let, obvykle se však jedná o spolupráci dvou sektorů (Podnikatelského s veřejným, neziskového s veřejným, univerzity s podnikatelským sektorem apod.). Široce pojaté partnerství, jaké se podařilo vytvořit v rámci Kooperace, je ojedinělé. V rámci projektu bylo možno si vyzkoušet, že multisektorová spolupráce je nejen možná, ale že je také užitečná a efektivní. Jsou-li na jednom místě při jedné diskusi odborníci ze stěžejních institucí, je k dispozici řada provázaných informací, které výrazně rozšíří úhel pohledu na řešená témata. Díky zapojení odborníků z několika sektorů se daří nacházet variantní řešení, která mohou být propojována do komplexního celku a mohou být reálnější, praktičtější a akceptovatelnější. Jednou z nejdůležitějších idejí Kooperace je, že spolupráce má posilovat zapojené organizace a instituce. Z tohoto růstu dovedností, z tvorby inovací a z přenosu dobré praxe pak mohou profitovat další organizace a jednotlivci v regionu. Neopominutelným faktem je, že multisektorová spolupráce otevírá přístupy k různým zdrojům, které mohou být využity pro rozvoj regionu. Jako model budoucí spolupráce byl vybrán think tank 1 (TT). TT je volné uskupení osob, které spolupracují na výzkumu či na prosazování určitých odborných stanovisek. V případě Kooperace se jedná o oblast mezioborové a mezisektorové spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve Zlínském kraji. Aby mohla Kooperace naplňovat svůj účel, tedy vytvářet a sdělovat odborná stanoviska, případně podněcovat odbornou diskusi, je třeba nastavit její fungování. Na začátku je nutno definovat pravidla či základní principy. Tento model partnerství subjektů zapojených v Kooperaci byl vybrán především proto, že vytváří prostor pro kreativitu. Princip umožňuje zachovat zodpovědnost za výsledky práce vůči všem partnerům Kooperace na jedné straně a současně tvoří, na straně druhé prostředí, které je bezpečnou líhní inovativních myšlenek a nápadů, které se mohou jevit jako neobvyklé. Think tank je model spolupráce, který je velmi volný, proto bylo na členech partnerství, aby definovali principy a pravidla spolupráce a aby vytvářeli akční plány. 1 Think tank (jindy také think factory ) lze přeložit jako mozkovna či myšlenková nádrž. Může působit jako flexibilní síť na pomezí výzkumu, politiky, vzdělání, podnikání a neziskového sektoru. Působí jako most spojující výše uvedené oblasti. Může tak sloužit jako zdroj informací, koncepcí a nápadů. Na této platformě lze vytvořit síť expertů a prostřednictvím jejich vlivu působit ke kultivaci společného prostoru ve veřejném zájmu. Fungují na dobrovolné základně, případně jsou financovány z celé řady externích zdrojů veřejného i privátního charakteru. 5

6 3. Fungování Kooperace základní analýza. Vzhledem k tomu, že komunikační strategie je koncepčním dokumentem, je třeba definovat a analyzovat prostředí, ve kterém bude Kooperace fungovat. Z analýzy oborového okolí a analýzy interního prostředí pak vychází definice principů, nastavení obecných cílů a také akční plán. 3.1 Analýza oborového okolí Oborové prostředí si klade za cíl analyzovat okolí, které je relevantní typu poslání Kooperace. Pro tento účel lze využít Porterův model konkurenčního prostředí. Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních faktorů, z nichž čtyři vzájemně se vyvažujícími silami působí na samotné prostředí, v němž si nová platforma (Kooperace) hledá své místo. (viz obrázek). Konkurence v daném prostředí je tedy ovlivněna následujícími faktory, které nelze v případě řešené problematiky popisovat prostřednictvím ryze ekonomických pohledů a přístupů, ale je nutno přistoupit ke komplexnějšímu pohledu, který zahrnuje zejména možné rozvojové přínosy a aspekty, které mohou pozitivně ovlivnit na ně navázané, následné akce, které již přímý ekonomický dopad mít mohou. V konkurenčním prostředí se tedy může kooperace projevit spíše jako faktor s katalytickým či akcelerujícím účinkem, který podpoří hledání zcela nových, případně dosud nedostatečně využívaných přístupů k rozvojovým aktivitám v regionu Riziko vstupu potenciálních konkurentů V rámci Zlínského kraje existuje celá řada platforem, které na průřezovém principu řeší konkrétní problematiky. Jedná se o pracovní a řídící týmy, expertní skupiny, které ke své činnosti zřizuje např. Zlínský kraj, Statutární město Zlín, ale i celá řada dalších institucí. Z pohledu vstupu konkurentů je naopak vznikající Kooperace novým uskupením, které (vzhledem ke svému složení a relativní univerzálnosti) může být existujícími subjekty obtížně identifikovatelné. Kooperace se tak při zahájení své činnosti může stát pro stávající platformy konkurentem a může být vnímána jako rušivý, neuchopitelný prvek. Toto riziko je nutno pečlivě vnímat a zvážit přístup ke klíčovým organizacím a osobnostem tak, aby Kooperace mohla být akceptována jako další z partnerů pro řešení odborných, průřezových témat. V případě vývoje situace a vstupu dalších obdobných konkurenčních platforem bude nutné, a z hlediska naplňování cílů, vnímat nový subjekt jako možného spolupracovníka a pokusit se o navázání spolupráce, a případně provázání aktivit v rovinách, kde mohou oba (více) subjekty směřovat ke společnému cíli. 6

7 3.1.2 Odběratelé služeb 2 Odběrateli služeb Kooperace mohou být všechny složky současné občanské společnosti, ideálně ve své spolupráci. Výsledky může využít veřejná správa, podnikatelé, vysoké školy i neziskový sektor. Jako vhodné se jeví propojení právě v tématech, kde může Kooperace pomoci přemostit komunikační bariéry mezi jednotlivými složkami a podílet se na konsensu při řešení konkrétních témat Dodavatelé služeb Specifikem uskupení je, že dodavatelé a odběratelé služeb jsou tvořeni stejnou skupinou, respektive skupinami subjektů. V těchto rolích se mohou střídat a tím upevňovat stabilitu Kooperace (v některých případech výsledek služby sami tvoří, jindy využívají, případně se podílejí na tvorbě následně odebíraného výstupu). V případě dohody mohou být dodavateli rovněž externí odborníci, kteří však budou vždy úzce spolupracovat s některým z partnerů Kooperace Hrozba nástupu substitutů Lze konstatovat, že think-tank uskupení jsou v České republice poměrně novým jevem a jejich současná neukotvenost neumožňuje pragmaticky odvozovat budoucí rozvoj uskupení tohoto typu. V případě Kooperace se však jedná o marginální problematiku vzhledem k tomu, že uskupení je svým složením poměrně unikátní skupinou, která se může stát stabilní komunikační platformou. V případě, že tato role nebude naplněna nebo v budoucím období bude nahrazena jiným typem partnerství, které převezme úkoly Kooperace, budou její členové pravděpodobně v těchto nových uskupeních zapojení a zkušenost z Kooperace tak bude využívána i v budoucnosti Souhrn faktorů Kooperace je subjektem, který se objevuje v prostředí, kde již pracuje řada pracovních a jiných skupin, které se věnují široké škále aktivit, většinou jsou však tematicky poměrně vymezeny a mají odborně definovaný cíl, zaměřují se na konkrétní užší téma. Kooperace se v tomto rámci jeví jako pružné, dynamické prostředí schopné rychle a efektivně zareagovat na problémy, které je aktuálně nutno řešit a v rámci propojování zachytit poměrně širokou škálu subjektů i odborností. V tom lze spatřovat její odlišnost a jedinečnost v rámci stávajících podmínek ve Zlínském kraji a současně silnou stránku, na níž je možno stavět stabilitu a jméno Kooperace. 2 Pro potřeby této koncepce je nutno pojmově odlišit skupinu odběratelů služeb a cílovou skupinu, přičemž odběrateli jsou subjekty (organizace), které vytvoří skutečnou nebo fiktivní (společenskou) objednávku na řešení konkrétní problematiky. Budou jimi nejen partneři Kooperace, ale i další subjekty, které se na spolupráci dohodnou. Cílovou skupinou pak budou všichni uživatelé, kterým řešení konkrétní problematiky přinese užitek. Cílová skupina je tedy výrazně širší pojem než skupina odběratelská. 7

8 3.2 Interní prostředí 7S Pro analýzu vnitřního prostředí Kooperace je pro potřeby této koncepce využita metoda 7S, která je postavena na předpokladu, že Kooperace (stejně jako jiné organizace) musí mít v souladu určité elementy. Analýza se skládá ze 7 elementů, které jsou rozděleny na "tvrdé" a "měkké". Tvrdé elementy jsou strategy (strategie), structure (organizace) a systems (procesy). Měkké jsou pak shared values (hodnoty), skills (kompetence), style (řízení a kultura), staff (zaměstnanci). Struktura (organizace) Strategie Systémy (procesy) Hodnoty Kompetence Řízení a kultura Zaměstnanci Tvrdé elementy 7S Strategie Vize: Kooperace je stabilní vyhledávanou odbornou platformou s vysokou důvěryhodností a schopností mezisektorové a mezinárodní spolupráce, která se podílí na řešení aktuálních témat, přispívajících k socio-ekonomickému rozvoji regionu. Sdružuje a zapojuje do spolupráce odborníky z různých sektorů společnosti, kteří mají zájem a schopnosti angažovat se v definovaných oblastech v souladu s principy fungování Kooperace. Svou činností dosahuje zlepšování povědomí cílových skupin o prioritních tematických oblastech, podporuje praktické dopady, podporuje sdílení dobré praxe a nadále zvyšuje vlastní odbornost. Činnosti řešené Kooperací mají tyto obecné cíle: 1. Vyhledávání a vytváření inovací 2. Realizace konkrétních aktivit 3. Propagace a prezentace možností, výstupů a činností Kooperace 8

9 Struktura Partnery Kooperace jsou organizace, které se připojí ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci, jejíž přílohou Komunikační strategie je. Tato smlouva vymezuje vztahy mezi partnery. Struktura řízení Kooperace je horizontální. Zástupci partnerských organizací tvoří pracovní skupinu, která na svých setkáních rozhoduje o konkrétních aktivitách i o nastavení středně a dlouhodobých strategií. Pracovní skupina navazuje spolupráci s dalšími odborníky, kteří jsou přínosní pro naplňování cílů Kooperace. Tito se pak stávají hosty nebo stálými hosty pracovní skupiny, případně se mohou stát partnery Kooperace. Základní uspořádání a odpovědnost Externí expert 1 Partneři jsou si v uskupení rovni, mají stejné povinnosti a zodpovědnost za dosažení stanovených cílů. Externí expert mezinárodní zkušenosti Kooperace Pracovní skupina Externí expert 3 Je však nutno vzít v úvahu nutnost organizovat potřebné aktivity a činnosti, a to v tomto případě zejména po administrativní a organizační stránce. Pro zajištění takového chodu uskupení je zavedena funkce vedoucího partnera a jeho zástupce. Princip vedoucího partnera Externí expert 2 Externí expert 4 Všichni zástupci partnerských organizací se aktivně zapojují do konkrétních činností. Organizací setkávání pracovní skupiny, řízením konkrétních aktivit a dokumentací činností Kooperace je pověřen na období jednoho kalendářního roku vedoucí partner a jeho zástupce. V roli vedoucího partnera a zástupce se postupně v daném pořadí střídají všichni partneři. Procesy Procesní řízení souvisí se samotným posláním Kooperace a jednotlivými řešenými úkoly a je koncipováno následujícím způsobem. - S náměty a úkoly pro Kooperaci může přicházet kterýkoli partner či expert (host) zapojený do spolupráce. - Pracovní skupina na svém setkání rozhoduje konsenzem, není-li možno dosáhnout konsenzu, rozhoduje hlasováním, přičemž každá z partnerských organizací má jeden hlas bez ohledu na počet konkrétních osob zapojených do práce skupiny. - Za každou konkrétní aktivitu, kterou bude Kooperace realizovat, bude určena konkrétní odpovědná osoba. - Každý z partnerů Kooperace má právo odmítnout zapojení do konkrétních aktivit. 9

10 3.2.2 Měkké elementy 7S Měkké elementy jsou poměrně obtížně definovatelné vzhledem ke své nestálosti a proměnlivosti. V době vzniku Kooperace je možno je popsat následujícím způsobem. Hodnoty Základní hodnotou je podpora komunikace ve veřejném prostoru, propojování institucí a organizací všech typů tak, aby došlo ke zvyšování kvality spolupráce, kvality odborných výstupů prostřednictvím kvalitního partnerství. Každou řešenou problematiku je tedy nutno vnímat jako zásadní a schopnou ve svém důsledku zvýšit kvalitu života některé z cílových skupin (dle konkrétního zadání). Platforma proto vždy využívá veškerý svůj potenciál pro uspokojení těchto potřeb. Důležitými hodnotami, které chce Kooperace naplňovat, jsou kvalita a prospěšnost. Kompetence Odborné kompetence Kooperace jsou dány průnikem kompetencí jejich partnerů nebo přizvaných jednotlivců. Důležitým prvkem, který je součástí vize Kooperace, komunikační strategie i akčního plánu, je rozšiřování znalostí a dovedností směřující k efektivnímu využívání možností uskupení. To bude realizováno nejen přizváním odborníků z konkrétních oborů, ale také realizací interních vzdělávacích aktivit. Řízení a kultura Kooperace je postavena na principu partnerské spolupráce, proto nelze o nikom ze zapojených prohlásit, že je odborným leaderem či vedoucím. Všechny zapojené organizace jsou si rovny. Konkrétní činnosti a aktivity mají osobu, která je pověřená jejich vedením a odpovědná za jejich realizaci. Na základě dosavadních zkušeností dává Kooperace přednost konsenzuálnímu přístupu k vlastnímu řízení před nastavením vertikální struktury řízení. V rámci nutnosti řídit činnosti je pro organizační záležitosti navržen systém minimalistického řízení prostřednictvím každoročně rotujícího vedoucího a zástupce. Ten se podílí zejména na zajištění podmínek pro spolupráci z pohledu organizace a administrace společně řešených aktivit a dodržování harmonogramu, jeho rozhodovací kompetence v rámci Kooperace zůstává nezměněna. V této roli se v ročním intervalu střídají jednotliví partneři Kooperace dle pořadí určeného jejím jednacím řádem. Zaměstnanci Kooperace pracuje na dobrovolnickém principu, případně s využitím externích zdrojů. Zástupci partnerů se angažují nad rámec své běžné pracovní činnosti, využívají svou odbornost ku prospěchu Kooperace a naopak přenášejí nově získané znalosti do procesů a aktivit řešených v rámci své organizace partnera Kooperace. V rámci naplňování jednotlivých aktivit reprezentují pohled prostřednictvím vlastní odbornosti. Problematika profesionalizace (vytvoření placených pracovních pozic) Kooperace není v této fázi řešení problematiky relevantní, ač je možné, že v budoucnu bude její hladký chod vyžadovat organizační aktivity profesionálního charakteru. 10

11 4 Principy Kooperace Organizace zapojené do Kooperace se shodly na základních principech, které jsou definovány níže. Principy byly definovány tak, aby bylo možno: - vytvářet prostředí pro inovace - zapojit experty z různých sektorů - přijímat výsledky práce kooperace, ale i způsob provádění jednotlivých aktivit, jako přijatelné pro zapojené organizace, zainteresované osoby a pro cílové skupiny. 4.1 Popis principů 1) Dobrovolnost partnerem Kooperace se stává právnická osoba dobrovolně. Do činnosti jsou zapojováni také přizvaní jednotlivci, kteří nepřistupují k formálnímu partnerství, ale je jim přidělen status hosta a v případě dlouhodobé spolupráce status stálého hosta. 2) Řízení Kooperace je řízena tak, aby její práce a zejména práce expertů byla efektivní. 3) Postavení na principu mezisektorového partnerství do plánování a realizace aktivit kooperace jsou zapojováni aktéři ze sektoru neziskového, podnikatelského, veřejného (státní správy a samosprávy) a akademické sféry. 4) Odbornost výstupy Kooperace jsou odbornými nikoli politickými stanovisky, avšak stanovisky, která mají podporovat rozvoj společnosti, a jako taková mohou mít vliv na politiku. 5) Realizovatelnost je třeba usilovat o to, aby výstupy Kooperace měly pozitivní praktický dopad na společnost, případně na činnost organizací a institucí v regionu. Měly by být přínosné také pro partnery Kooperace. 6) Aktuálnost Kooperace umí pružně reagovat na aktuální důležitá témata. 7) Otevřenost do aktivit Kooperace se mohou zapojovat i další odborníci, organizace a instituce, zejména v návaznosti na aktuálně řešená témata. 8) Neziskovost Kooperace není podnikatelským subjektem, a proto není určena pro vytváření zisku. Přesto může na svou činnost získávat finanční i nefinanční zdroje (prostřednictvím partnera Kooperace). 9) Mezinárodní aktivity navazuje spolupráci se zahraničními partnery a z této spolupráce obě strany těží při své práci. Lze tedy konstatovat, že Kooperace je partnerským uskupením postaveným na demokratických principech, které se bez budování vlastních kapacit, převážně s využitím kapacit zapojených partnerských organizací, bude snažit realizovat takové činnosti, které budou praktické, užitečné a inovativní. Pomoci s naplňováním těchto cílů by měl velký tlak na kvalitu realizovaných akcí, na posilování vlastních dovedností a znalostí a schopnost prezentovat přínosy Kooperace pro rozvoj regionu cílovým skupinám. 11

12 5. Komunikační strategie 5.1 Cíloví příjemci komunikace Posláním Kooperace je vyhledávat a přinášet inspiraci a seznamovat cílové skupiny s dobrou praxí, se zaměřením na témata, která jsou prospěšná pro rozvoj lidských zdrojů v regionu, a která je třeba řešit mezisektorově tam, kde má aktivita jednotlivých partnerů objektivní limity. Kromě dobré praxe, kterou lze nalézt v rámci regionu, státu, ale především v zahraničí, je cílem Kooperace být zdrojem inovací. Inovací může být nejen vytvoření zcela unikátní myšlenky, ale i přizpůsobení dobré praxe z jiných regionů a ze zahraničí místním podmínkám ve Zlínském kraji Cílovými skupinami komunikace jsou: - Veřejná správa politici a vedoucí úředníci měst a obcí, Zlínského kraje a dalších institucí, které jsou zřízeny státem a mají místní zastoupení v regionu ÚP, AOPK, ČSÚ apod. - Neziskový sektor vedoucí pracovníci neziskových organizací, zejména těch, které mají profesionální pracovníky. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně univerzita má jednu právní subjektivitu, ale z hlediska praktické spolupráce se budeme zaměřovat na komunikaci s vedením jednotlivých fakult a ústavů. - Podnikatelský sektor ve věcech obecných a v Kooperaci budeme komunikovat prostřednictvím hospodářské komory a agrární komory. V konkrétních aktivitách je však naší ambicí přímo zapojovat konkrétní podnikatelské subjekty nebo jejich další samosprávné organizace sdružení podnikatelů apod. - Zahraniční partneři Kooperace vzniká na základě projektu, ve kterém byly navázány konkrétní vztahy se zahraničními partnery a odborníky. V konkrétních aktivitách budeme zapojovat i další zahraniční partnery. - Partneři Kooperace statutární zástupci a klíčoví pracovníci partnerských organizací a jednotlivé přizvané osoby zapojené přímo do činnosti Kooperace. Jedná se o interní cílovou skupinu. 5.2 Cíle komunikace 1. Sběr/vyhledávání inovací, námětů, aktivit či podnětů, které mají potenciál pro mezisektorovou spolupráci, či jsou inspirativními příklady dobré praxe. 2. Realizace konkrétních aktivit (interní komunikace) a informování o realizovaných aktivitách a jejich výstupech 3. Prezentace vlastní odbornosti v konkrétních tematických oblastech 5.3 Postoje Kooperace - KOPEC Hlavním sdělením, která bude uskupení prezentovat, bude odrážet pozitivní přístup k řešení problémů v rámci systému KOPEC. Bude vyjádřeno sloganem, který bude vkládán do komunikace. Tento slogan bude odrážet postoje Kooperace, které lze vyjádřit několika hesly takto: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Odbornost Praktičnost Efektivita Cílevědomost 12

13 Znamená to, že aktivity, které Kooperace řeší, jsou nejen zajímavé a praktické, ale také jim partneři věnují právě tolik času, kolik je nezbytně třeba. Kooperace je kreativní seskupení, přemýšlí o problémech a jejich řešeních. Zároveň má dostatek sebevědomí, aby bylo možné si přiznat, že i odbornost uskupení má své meze. Kooperace není místem pro práci všeho druhu, když bude třeba, přizve ke spolupráci další odborníky. 5.4 Místo působení Kooperace byla založena v rámci projektu, jehož cílem bylo podporovat rozvoj lidských zdrojů ve Zlínském kraji prostřednictvím výměny zkušeností a další spolupráce zapojených partnerských organizací a zahraničního partnera. Mezinárodní spolupráce a přenos know-how ze zahraničí je jedním ze způsobů, jak podporovat rozvoj lidských zdrojů ve zvolených oblastech. Další působení Kooperace bude navazovat na realizaci projektu, a to formou mezinárodních i regionálních aktivit. Cílem je, aby pozitivní dopady činnosti Kooperace byly patrné především v regionu, ve kterém Kooperace vznikla. Proto se bude primárně zaměřovat na pozitivní změny ve Zlínském kraji. 5.5 Komunikační nástroje 1) ová rozesílka zejména pro informování cílových skupin o připravovaných aktivitách a pro interní komunikaci. 2) Web zejména pro informování o jednotlivých aktivitách a pro zveřejňování výstupů. 3) Setkání Kooperace zejména pro interní komunikaci, tvorbu akčních plánů a přípravu konkrétních aktivit. 4) Osobní setkání jako nástroj komunikace je uplatnitelná pouze omezeně, vzhledem k časové náročnosti. Proto je směřována především na osoby, které jsou pro uplatňování poslání důležité a zároveň nejsou zasažitelné jinými nástroji komunikace, případně je společensky či takticky vhodnější jednat osobně. 5.6 Aktivity 1) Seminář: Obvyklou praxí v rámci Kooperace je organizovat semináře s určitou mírou interaktivnosti a se snahou zapojit účastníky do diskuse. 2) Workshop: Pro nalezení shody při řešení konkrétního problému je pak vhodnější forma workshopu, kdy je výsledkem diskuse a návrh řešení nebo návrh strategie. 3) Publikace: Vydání publikace zaměřené na konkrétní téma je vhodným nástrojem v případě, že cílovou skupinou jsou odborníci, kteří jsou příliš zaneprázdnění, aby se mohli účastnit všech aktivit. Jedná se také o vhodný nástroj v případě, že chceme podat ucelenou souhrnnou informaci o sérii aktivit. 4) Studijní cesty: Je lépe jednou vidět než stokrát slyšet, jak praví známé přísloví. Realizovat studijní cestu je finančně i organizačně velmi náročné, na druhou stranu může být dopad do praxe značný. 5) Konference: Konference je obvykle vícedenní série přednášek a diskusních workshopů, panelových diskusí či dílčích seminářů. Často má paralelní programy různého zaměření. Je proto žádoucí, aby výstupem byl sborník, který účastníkům umožní seznámit se s tématy přednášek, které nemohli navštívit. Nezbytnou součástí dobré konference je společenský program, který je vhodné využít pro upevnění stávajících pracovních vztahů a budování nových (teambuilding, socializing a networking). 13

14 6) Expertní činnost: Zaujímání stanovisek, připomínkování a konzultace atd. Dalšími činnostmi v práci Kooperace dál mohou být konkrétní jednání se zainteresovanými osobami odborníky, politiky apod., ze kterých může vyplynout konkrétní posun a nalezení řešení určitého tématu. Kooperace si neklade za cíl, aby se stala institucí, která bude aplikovat inovativní řešení do praxe. To je role jednotlivých zapojených osob či organizací, které jsou partnery kooperace nebo které působí v regionu. Produktem think-tanku je tvořivého myšlení nebo přenos informací a iniciace inovativních aktivit. 6. Předpokládané náklady Kooperace není založena za účelem tvorby zisku, je však zřejmé, že realizace jednotlivých aktivit předpokládá, že bude nutno získat finanční prostředky. Výše potřebných prostředků závisí na míře dobrovolnosti a neziskovosti, s jakou k práci přistoupí zapojené organizace. Variabilita aspektů, které ovlivňují cenu jednotlivých produktů, je velká, proto ji nelze konkrétněji popsat. Rozpočet bude proto vždy stanovován na jednotlivé aktivity na základě akčního plánu. 7. Akční plán Činnost Kooperace bude probíhat na základě Akčního plánu, který bude vypracováván na dobu dvou let s roční aktualizací. Cílem je, aby jednotlivé konkrétní aktivity byly dostatečně připravené, aby byla šance zajistit na ně dostatek prostředků, a aby měli jednotliví partneři Kooperace možnost vyčlenit si své kapacity. Akční plán bude sestavován v souladu s principy a s obecnými tezemi, které budou odsouhlaseny expertní skupinou, a bude realizován se zapojením všech partnerů Kooperace s využitím zdrojů zapojených organizací. 14

15 Příloha č. 1 Akční plán Základní řešená témata: 1) Propojení praxe a studia na vysoké škole 2) Sociální podnikání Na základě zkušeností získaných v rámci studijních cest, workshopů, konzultací a dalších aktivit byla stanovena hlavní témata, na která se bude Kooperace prioritně zaměřovat. Jedná se o téma propojení praxe a studia na vysoké škole, a téma sociální podnikání. Obě témata mají celou řadu podtémat a zároveň se nějakým způsobem dotýkají všech institucí zapojených do Kooperace. Obě témata zahrnují řešení, která podporují zaměstnanost, jedná se o zapojení studentů do praxe ve firmách a NNO, ale i na úřadech. Sociální podnikání je příležitost pro neziskové organizace, podnikatele, ale i pro veřejnou správu, která tímto nástrojem může inovativně řešit například zaměstnávání osob z okraje společnosti a může vlastními zakázkami podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se jedná o témata, která nejsou ve Zlínském kraji rozvinutá či dostatečně rozvíjená. Jedná se o témata, pro která je v Kooperaci již nyní dostatečné odborné zázemí. Zároveň se jedná o témata, pro která se podařilo u zahraničních partnerů nalézt dostatek příkladů dobré praxe, které mohou být sdíleny. Stručná analýza situace 1. Propojení praxe a studia Z hlediska UTB se o konkrétní aktivity v této oblasti starají proděkanové na jednotlivých fakultách. Faktem je, že prezentace tohoto tématu na veřejnosti je malá. Praktická realizace pak naráží na rozdílná očekávání firem a studentů. Firmy potřebují především studenty doktorandského a případně i magisterského studia, kteří mají zájem pracovat v oboru, nikoli o ty, jejichž cílem je být pedagogem. Jsou realizovány projekty financované EU, které mají za cíl propojení praxe a studia a to tak, že odborníci z praxe mají přednášky na univerzitě. V regionu funguje systém stáží studentů ze zahraničí, který je organizován zlínskou pobočkou studentské organizace AIESEC. 2. Sociální podnikání Téma sociální podnikání je v ČR rozvíjeno především v rámci tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA (www.p-p-p.cz). Tento rozvoj je podpořen granty spolufinancovanými strukturálními fondy EU v rámci Integrovaného operačního programu (pro investiční projekty) a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (neinvestiční projekty). Povědomí o sociálním podnikání je obecně malé a nízký je také počet firem v regionu, které se k této filozofii hlásí. V regionu není funkční platforma pro osvětu v této oblasti, zároveň však existuje několik konkrétních podpořených projektů, které mají pomoci sociální podnikání nastartovat. Přitom je třeba podotknout, že pojem sociální podnikání nemá právní 15

16 oporu, tedy zákon, který by definoval, co je a co není sociální podnikání. Sociální podnikatelé tak využívají stejné nástroje pro rozvoj podnikání a zaměstnávání znevýhodněných osob, jako kterékoli jiné podnikatelské subjekty. Cíle pro rok Informování o vlastních aktivitách 2. Realizace konkrétních aktivit 3. Prezentace vlastní odbornosti Propojení praxe a studia Informovat min. 500 osob z CS z regionu, o realizaci aktivit. Realizace 2 seminářů/workshopů s účastí 20 osob Realizace 1 setkání Kooperace formou interního workshopu v délce 4 hodiny se zapojením dalších subjektů. Zpracování souhrnného analytického materiálu o praktických problémech a jejich řešení v oblasti propojování praxe a studia (návod, jak na to, aby stáž byla přínosem pro studenta i pro firmu) v rozsahu cca 2 strany A4 a jeho el. rozesílka Sociální podnikání Informovat min. 500 osob z CS regionu, Realizace 2 seminářů/workshopů s účastí 20 osob Realizace 1 setkání Kooperace formou interního workshopu v délce 4 hodiny se zapojením dalších subjektů. Vytvoření elektronické publikace, která bude obsahovat příklady projektů sociálního podnikání v regionu a její uveřejnění na webových stránkách Kooperace Akční plán je vytvářen Kooperací, jakožto partnerstvím, avšak za jeho konkrétní naplňování musí být odpovědná konkrétní osoba. Hlavní odpovědnou osobou pro uskutečnění akčního plánu je vedoucí partner. Za jednotlivé aktivity jsou odpovědné konkrétní osoby, tyto osoby je pak ve spolupráci se zástupci ostatních partnerů řídí a realizují. Seznam použitých zkratek: AOPK ČR ČSÚ EU TT ÚP UTB Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Česká republika Český statistický úřad Evropská Unie Think tank - síť na pomezí výzkumu, politiky, vzdělání, podnikání a neziskového sektoru Úřad práce Univerzita Tomáše Bati (Zlín) 16

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více