Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce"

Transkript

1 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Měsíc: únor 2009 Příjmení Jméno Zdůvodnění OdKP Spolupráce při aktualizaci databáze Brownfields na území města v rámci projektu Zlínského kraje; zpracování finální verze připomínek odborů MMZ k dokumentu Strategie rozvoje ZK OMZ Nadstandartní kontrola dřevin z podnětu občanů či organizací v cca 50 lokalitách města Zlína( mimo režim sjednaný s PhD. Kolaříkem); vedení a organizace krizové skupiny, vytvořené z důvodu MS ODaSH Zabezpečení kompletace seznamu investic pro rozpočet 2009 a předběžného seznamu oprav pro rok 2009; projednání koncepčního a technickéhoho řešení a podkladové části variant cyklo Čepkov - Cigánov OPaV Připomínkování návrhu Pravidel využití finančních protředků určených pro vyčleněné místní části v roce 2009, analýza návrhu změn ve výši složek platu zaměstnanců zařazených do Městské policie Zlín, realizace s účinností od , metodická spolupráce s JUDr. Prokůpkem, správcem Želechovic (povinnosti obce jako zaměstnavatele), ORIA Kontrola úplnosti stavební dokumentace některých realizovaných investičních akcí, kontrola plnění časových harmonogramů vybraných akcí OIS E-aukce a on-line výběrová řízení smlouva, pilotní provoz - testování, příprava plošného nasazení, vlastní e-aukce; návrh řešení a aplikace restrikcí v používání nestandardních prostředků komunikace; Zajištění variantních monitorovaných přístupů do jednotlivých aplikací ROB OŽ Příprava, spolupráce a realizace společných kontrolních akcí zaměřených na vietnamské podnikatele ve spolupráci s cizineckou policií, OSSZ a Policií ČR; dokončení správního řízení, u něhož byla vyžadována vysoká míra správního uvážení (podnět dalo Ministerstvo pro místní rozvoj) OKaVA Vypracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 pro Krajský úřad a ministerstvo financí; vypracování plánu interního auditu pro rok 2009; zpráva z interního auditu správa pohledávek SMZ Správa domů Zlín, spol. s r. o. OVS Řešení dalšího postupu ve věci veřejné zakázky Bezbariérové úpravy zstávek ve Zlíně, ukončení smlouvy o dílo, příprava nového zadávacího řízení; koordinace podpisů souhlasných prohlášení, smluv o převodu rektasměnek a převodu směnek rubopisy ze SMZ na Ekoinvest a.s. - ve věci řešení majetkových a vlastnických vztahů v bývalém Baťově areálu; příprava novely směrnice o VZ, školení o zadávání veřejných zakázek pro zaměstnance SMZ; příprava a lektorování interní vzdělávací akce k veřejným zakázkám OSM Předání a převzetí bývalé úřadovny smz v Želechovicích (opakovaně - nejdříve zástupcům MV a potom novému starostovi samostatné obce); příprava prezentační techniky OSV a ÚHA (mimo rezervace a lhůty); koordinace a příprava k PD pro stavební úpravy na L. Váchy 602 a NM12 OP Příprava podkladů pro zahrnutí pozemků ve vlastnictví PF ČR do nově zpracovávaného územního plánu s výhledem na jejich následný převod do majetku města; zpracování podkladů pro bezúplatný převod pozemků z ÚZSVM Praha do majetku města /k.ú. Lužkovice, k.ú. Zlín/; zpracování přehledu nemovitostí poskytnutých pro UTB OKŘaO Koordinace spolupráce JPO II při havarijních situacích spojených se sněhovými kalamitami OKP Spolupráce na Eurofestivalu ve Zlíně - projekt související s předsednictvím ČR Radě EU; organizace společné RMZ a RZK; předávání místností (majetku) správci obce a následně novému starostovi; spuštění ostrého provozu IntraDoc - soft RMZ a ZMZ; práce spojené s Redakční radou internetu (správa stránek, atd.); spolupráce při novelizaci JŘ ZMZ OCRVaVV Spolupráce na přípravách veletrhů cestovního ruchu; účast na veletrhu cestovního ruchu v Brně; stěhování oddělení do nových prostor, stěhování skladu propagačních předmětů; zástup v rámci konání veletrhů

2 ÚHA Příprava e realizace přednášek a prezentací v knihovně F. Bartoše a pro seniory ( akademie III. věku) OŽPaZ Příprava a koordinace realizace nového projektu třídění odpadů na Zálešné, příprava veřejného projednání; koordinace akutního řešení bezpečnosti vzrostlé zeleně ve správě OŽPaZ; analýza a vyhodnocení velkého množství připomínek ze strany občanů ke konceptu Územního plánu z pohledu ochrany ŽP OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV Připomínkování věcného návrhu nového herního zákona spolu; mimořádně složitá jednání ve věci pronájmů prostor pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína s Domem kultury s. r. o. a hledání nejvhodnějších náhradních prostor pro zkoušení zájmových uměleckých těles; připomínkování finální verze Koncepce kultury Zlínského kraje na léta Zpracování ročních a čtvrtletních statistik pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (statistiky V1, V9, V10, V20, V26) a další subjekty; příprava a organizace školení pro zaměstnance Odboru sociálních věcí ( aktuální informace ke dni Úřad práce ve Zlíně, Okresní správa sociálního zabezpečení dávky nemocenského a důchodového pojištění) a příprava zpráv Okresnímu soudu ve Zlíně ve věci občanů zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům, jimž bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem Spolupráce s primátorkou města Zlína a příprava podkladů pro připomínkování zákona o poplatcích (v oblasti stavební); spolupráce s kompetentním náměstkem a oddělením územního plánování při uplatňování a výkladech zásad územního rozvoje kraje do rozhodovací praxe stavebního úřadu Řešení způsobu naplnění předběžné kontroly u výdajů, které nejsou na základě smluvních vztahů ve spolupráci s OKaVa; zpracovávání analýz, rozborů, názorů k výši prokazatelné ztráty z provozu MHD, financování místních částí, řešení zjištění z průběžného auditu do závěrky roku 2008 ve velmi krátkém čase, připomínkování návrhu kontrolního řádu Složitější adminitrativní vyřizování různých produktů certifikátů pro úředníky MMZ ( běžné certifikáty, duální certifikáty, REP schránky apod.); zpracování připomínek k novelám vyhlášek zákonů a směrnic MV (občanské průkazy, cestovní doklady); příprava jednotlivých administrativních kroků k volbám do EP dle harmonogramu; zajištění ověřování podpisů na jiném místě pro investora (ŘS) I/49 Řešení vzniklých skutečností na ZŠ po tragickém úmrtí dvou žáků; jednáních na MŠ před zápisem do prvních tříd základních škol; řešení vypořádání pozemků pod MŠ a převodu budovy na ulici Mostní Měsíc: květen 2009 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Příjmení Jméno Zdůvodnění OdKP Zajištění materiálů a prezentací pro jednání strategické komise a příprava společného jednání strategické komise a Výboru pro strategický rozvoj ZK; spolupráce s Úřadem Regionální rady při přípravě dokumentace k výzvě pro předložení projektu KCZ; příprava jednání řídícího výboru IPRM ke schválení textu výzvy; zajištění informačního servisu občanům k projektu MŽP Zelená úsporám, podklady pro benchmarking ODaSH Koordinace obnovy měření rychlosti na úsecích silniční sítě SMZ. Koncepční řešení cyklo Malenovice OBI. Podklady pro koordinaci světelně řízených křižovatek a novou ústřednu. OPaV Organizace školení pro zaměstnankyně odd. bytového (měkké dovednosti); zpracování informačního materiálu o institutu veřejné služby jako podkladu pro rozhodnutí o jeho zavedení (spolupráce s ITEADem - poptávka ve věci pojištění osob); zpracování výroční zprávy OPaV za rok 2008; zpracování analýzy pro rozhodnutí o platech zaměstnanců od změna platových tabulek; zpracování analýz čerpání prostředků na platy za jednotlivá léta ; zpracování analýzy VPP/VS.

3 ORIA OIS OŽ OKaVA OVS OSM OP OKŘaO OKP OCRVaVV ÚHA Vyřešení problémů v oblasti hydroizolace při realizaci nové stavby v areálu ZOO Lešná; organizace výběrového řízení pro Správu domů Zlín (II. Segment na Jižních Svazích) Příprava a provedení auditu přístupnosti webu města; činnosti spojené s přihlášením webu města do soutěže Zlatý erb 2009 a zisk 1. místa v kategorii Nejlepší webové stránky města na krajské úrovni a 5. místa na celostátní úrovni; rutinní zprovoznění integrace MIS CityWare x IS MěPo MEMPHIS; příprava podkladů pro systém dělení dotací do místních částí (k.ú x MČ). Zpracování metodiky a postupů při zpracování změn u zemědělských podnikatelů (k ). Kontrola seznamu a nastavení postupů u zemědělských podnikatelů, kteří se ve stanoveném termínu nezaregistrovali. Zpracování podkladů pro zadání sestav u rozdělené živnosti Ostraha majetku a osob, Služby soukromých detektivů a informace pro podnikatele o povinnostech souvisejících s živností. Kontrola správnosti dat v IS RŽP, týkajících se dat ukončení platnosti živnostenských oprávnění vydaných na dobu určitou a neplatných kódů živností a zajištění oprav. Zajištění a zpracování metodik k jednotlivým reglementovaným živnostem, zveřejňovaných KŽÚ na portále KÚ, seznámení pracovníků odboru s těmito aktuálními metodikami. Kontrola uplatňování v praxi. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí příprava společných kontrolních akcí a zpracování problematických povinnostních ustanovení, která nelze postihnout podle živnostenského zákona. Aktualizace směrnice CzechPoint. Zpracování směrnice č. 9/2009 o zajištění finanční kontroly v působnosti SMZ, statut interního auditu SMZ, příprava a provedení mimořádné následné veřejnoprávní kontroly v ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 a ZŠ Zlín, M. Alše 558, na vyžádání, náměstka a vedoucího OŠZMaTV Příprava zadávacího řízení pro VZ Úvěr pro statutární město Zlín (otevřené řízení, jednací řízení); řešení návrhu na smírné ukončení sporu Rebel bar; řešení žádosti o úhradu náhrady škody paní Janochové a pana Oldřicha Janocha; příprava dokumentace k výběrovému řízení na Vydávání Magazínu Zlín; řešení uzavření smlouvy o spolupráci MPZ a PČR; spolupráce na výběrových řízeních pro VZMR (zejm. OVS - stavební úpravy v přízemí L.Váchy; OK - plastika v Sadu Svobody aj.), při zadávacích řízeních pro VZ (zejm. ORIA - výměna eskalátoru, PD na koupaliště); příprava podkladů pro VZ zajišťovaných SDZ (výměna oken Středová, materiály do RMZ); J.D.Production - ukončení smlouvy výpovědí, odpověď na reakci na výpověď; příprava variant koupě bývalé budovy soudu (ul. Soudní); řešení ukončení smlouvy o poradenských službách (KUC), seznamu soudních sporů pro potřebu auditu hospodaření za rok 2008; řešení ukončení smluv s Impromat-Computer (dle rozhodnutí ÚOHS) Organizace zahájení stavebních úprav v přízemí budovy na L. Váchy 602 ve Zlíně, zajištění opravy služ. mob. telefonů (bezplatně, po záručních lhůtách); zajištění úsporných opatření na spotřebovanou el. energii SMZ (v předtermínu) s hlavním energetikem; koordinace sběru dat pro upřesnění a spuštění připravované s. r. o. Bezproblémové zajištění a vlastní předání majetku obci Želechovice n. Dřevnicí, zpracování podkladů pro založení obch.společnosti Nemovitosti s.r.o., zpracování podkladů pro směnu pozemků s PF ČR / k.ú. Zlín za k.ú. Klečůvka/ Zpracování metodiky a plánů hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně plánu nezbytných dodávek, zpracování plánů regulačních opatření při narušení dodávek produktů velkého rozsahu, zabezpečení přípravy a průběhu svolání a odborného školení členů BR a KŠ, realizace organizačních změn u OKŘaO. Předání majetku obci Želechovice n.d. za OKP (úřadovna, obřadní síň, cestář atd.), spolupráce na organizačním zajištění předání Ceny města Zlína v obřadní síni, setkání starostů správní obvodu, přednáška volby 2009, podpora vzniku KMČ Lužkovice, vznik úřadovny a její personální obsazení, spolupráce s určeným zastupitelem na Salaši při problematice zániku místního obchodu. Webové stránky města: nafocení a uveřejnění fotek publikací o Zlíně vč. informací o nich, přepracování odkazů v oblasti TURISTA, vytvoření anglické verze webu (vytipování textů, jejich setřídění a umístění) ve spolupráci s OIS p. Strakou; asistence při zpracování Průvodce pro rodiny s dětmi; zajištění výroby nových propagačníchpředmětů; zajištění jízdy vláčku z nám. Míru na JS při oslavách 1. máje a předjednání další spolupráce s provozovatelem v rámci konání dalších akcí (MFFDM, výročí..), spolupráce při zpracování podkladů pro výběrové řízení na Magazín Zlín; ukončení 2. kola Fotosoutěže (asistence při sběru fotek, třídění a výběru vítězů a zajištění následné výstavy); vyhlášení nového kola. Spoluorganizování soutěže Stavba roku ZK za rok 2008, vyhodnocování staveb, studentských prací; účast na vyhodnocování studentské soutěže Koma ( spolupráce s FA Brno, Praha); účast na posuzovaní diplomových prací na UTB ( fakulta multimediální); spolupráce se zlínskou galerií na pražské výstavě Baťa; účast a spolupráce na konferenci Utopie Zlín (provázení účastníků, přednáška); příprava přednášek a prezentací na konferenci Zlín ve Vídni a pro akci La Recontre ve Zlíně; regulování velkých investičních záměrů v továrním areálu (lokalita baťák, budova 14.,15,31, 25,25,34)

4 OŽPaZ OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV OdKP Koordinace zpracování podkladů pro vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2008; koordinace projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa a pořízení dat za rok 2008 za MMZ; zástup tajemnice po dobu její nepřítomnosti; zajištění včasného a kvalitního zpracování podkladů pro návrhy priorit KMČ; zajištění včasného a kvalitního plnění úkolů z veřejných schůzí; příprava nácviku činnosti Povodňové komise města Zlína Spolupráce s organizátory mezinárodního architektonického sympózia Utopie Moderny: Zlín, na společenské organizaci zahajovacího dne ve Zlíně s OK KÚ Zlínského kraje včetně účasti volených představitelů na tiskové konferenci organizované na půdě statutárního města Zlína a slavnostním zahájení; spolupráce při organizaci společenské části zahájení výstavy architektury Fenomén Baťa v pražském Veletržním paláci s OK KÚ Zlínského kraje a zejména na následné propagaci výstavy mezi novináři centrálních médií zaměřených na kulturu; koordinace vyplnění a odevzdání zápisového dotazníku pro přihlášení Zlína do sítě měst s titulem Evropské kulturní dědictví; zpracování (na základě zadání nám. Kašného a ve spolupráci s OE) systém rozdělení dotací mezi žadatele z řad církví; jednání ve věci Domu kultury, s. r. o. (s ředitelkou DK i se statutárními zástupci 20 sdružení, která DK využívají jako zázemí pro svou činnost) a zpracování informací o vývoji situace pro primátorku a předsedu kulturní komise; spolupráce při veřejné zakázce (fontánka na památku chlapců - Sad Svobody ve Zlíně) Přednášková činnost; aktualizace Průvodce sociálními a navazujícími službami ve Zlíně, včetně zajištění distribuce; připomínkování statistického formuláře BM iniciativy (agenda 19) a sběr dat a realizace statistiky BM (agenda 17, 19, 43, 50); aktivity spojené s příjezdem rodiny z Barmy (koordinace zajištění potřeb, jednání s institucemi aj.). Spolupráce s odborem právním a příprava na vyvlastňovací řízení v rámci akce rozšíření I/49 Zlín Otrokovice, konzultace s investorem na akci zdvoukolejnění trati Otrokovice Vizovice Vyřešení a koordinace řešení připomínek a zjištění z průběžného auditu, koordinace zpracování kompletního Závěrečného účtu města za rok 2008, včetně vyúčtování fondů, finančního vypořádání s vyššími rozpočty, vypořádání hospodářských výsledků všech příspěvkových organizací, zpracování podrobného Dodatku l příloze účetní závěrky; průběžné zpracovávání potřebných podkladů pro finanční vypořádní s Želechovicemi, koordinace a návrhy řešení převodu movitého a nemovitého majetku nové obci, příprava podkladů pro znalce od jednotlivých společností pro zpracování znaleckých posudků, koordinace řešení stanovení částky z předplaceného nájemného za hrobová místa na předávaných hřbitovech v nové obci; zabezpečení okamžitého řešení kontroly zpracování účetnictví bytového hospodářství společností Správa domů Zlín s.r.o., vysvětlování smyslu nastavení pravidel hospodaření v rámci bytového hospodářství; koordinace nastavení a řešení okruhů problémů vzhledem k plátcovství DPH od ; spolupráce a koordinace při zpracování kontrolního řádu pro naplnění zákona o finanční kontrole s OKaVA; spolupráce při řešení Zajištění hladkého zvládnutí dopadu legislativní změny v agendě cestovních dokladů - otisky prstů, zpracování připomínek k novelám některých zákonů pro SMO, zajištění dalších administrativních kroků k volbám do EP dle harmonogramu, zajištění kontinuity práce agend v odd. dopr. přestupků a řidičských průkazů po organizační změně Zpracování podkladů pro statistická a jiná hlášení, průzkumy a vyplňování dotazníku pro MŠMT; metodické řízení při převodu a předávání majetku MŠ a ZŠ Želechovice; aktivní účast při přípravě výjezdní porady a tvorbě materiálů, podílu na přípravě podkladů pro dohodovací řízení s řediteli zlínských i okolních škol; účast na jednání ohledně úspor energie s možností využití fotovoltaických elektráren na střechy budov mateřských a základních; řešení šikany s rodiči, ředitelem, Policií ČR a Městskou policií na základní škole v Malenovicích; pomoc při zajištění náhradních prostor pro divadelní kroužky. Měsíc: srpen 2009 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Zdůvodnění spolupráce se ZK v rámci projektu "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" (aktualizace databáze); součinnost při aktualizaci směrnice o archivaci (archivace projektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů); výkon funkce Manažera IPRM (jmenována RMZ) - příprava podkladů a koordinace činností pro zajištění hodnocení projektu KUC předloženého s žádostí o dotaci v rámci IPRM, jeho schválení Řídícím výborem IPRM a v RMZ a předání k projednání Výboru Regionální rady

5 OMZ vyjednání příspěvku ve formě finančního daru ( Kč) od firmy E - ON na údržbu městské zeleně; příprava projektu "Regenerace zeleně ve Zlíně"; spolupráce při zahájení činnosti společnosti Lesy s.r.o.; organizace přípravy vzhledu města na Barum Rally ODaSH technické řešení a projednání rekonstrukce mostních objektů Příluk, Podvesná XVII; příprava a projednání změny koncepce zimní údržby 2009/2010; příprava a projednání koncepce dopravní obsluhy a zastávek Příluk - Lužkovice pro MHD; projednání podkladové části Generelu dopravy Zlínského kraje pro UDIMO; příprava koncepce preference MHD pro SMZ OPaV ORIA OIS OŽ OKaVA OVS OSM OP OKŘaO zpracování analýzypro rozhodnutí o platech zdravotnických zaměstnanců od nová platová tabulka; zpracování analýzyzaměstnaneckých benefitů pro SR FKSP, spolupráce při řešení personální situace v odd. DP a ŘP (v důsledku organizační změny); zpracování prezentace (veřejná služba - dobrá praxe) pro setkání BI 2005; zpracování odpovědi (obecní zastupitelstvo a jeho nároky na odměnu za výkon funkce) v rámci reakce magistrátu na srpnové Kostelecké listy; průběžné analýzy čerpání prostředků na platy; návrh rozpočtu 2010; připomínkování organizačního řádu koordinace prací pro zajištění předání staveniště KUC generálnímu dodavateli; zajištění zpracování energetických auditů jako součásti podkladů k žádosti o dotace ze SFŽP smluvní zajištění, dodávka a implementace nové ortofotomapy SMZ; analýzy, jednání, výběr mandatáře, řešení - VZ komplexní podpora provozu, užití, další obnova a rozvoj inf. systému Cityware příprava, mandátní smlouva, projednání v příslušných orgánech, vlastní výb. řízení, smluvní vztahy, realizace; řešení případu havárie optického propoje pracovišť MMZ - vybudování náhr. spoje, oprava, překládka, příprava podkladů a řešení poj. události; VZ komplexní podpora provozu a užití počítačových programů firmy VITA software, jejich další obnova a rozvoj příprava, projednání v příslušných orgánech, smluvní vztahy, realizace příprava a zavedení nových opatření k provádění dalších kontrol týkajících se objasňování krádeží motorových vozidel v průběhu II. pololetí (podnikatelé provozující činnosti, kde dochází k nakládání s autovraky a jejich částmi); koordinace veškerých oprav v IS RŽP zajištění sestav, zpracování metodik k jednotlivým reglementovaným živnostem, zpracování sestav podnikatelů bez IČ od roku 1995, nedokončené podněty, chybné kódy živností; příprava činností souvisejících se zajištěním jednotného kontaktního místa; ve spolupráci s PČR příprava a zajištění mimořádné kontrolní akce příprava mimořádného auditu Ekofondu (v rámci srovnání a prověření úrovně poskytování dotací ze všech účelových fondů města; příprava mimořádného auditu Fondu pro mezinárodní styky (prověření dodržování vnitřních předpisů a pravidel stanovených pro poskytování a vyúčtování dotací v roce 2008); kontrolní výbor ZMZ zajištění jednání včetně podkladů a zápisů; řešení kauzy Drahošovi (pozemek k.ú. Vršava OSM); analýza podnětů ve věci vyúčtování tepla a teplé vody za topnou sezónu 2008/2009 Správa domů Zlín, s.r.o.; příprava veřejnoprávních kontrol u příspěvkových organizací města dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Úvěr pro statutární město Zlín (mat. RMZ, ZMZ, oznámení o zadání zakázky aj.); řešení dalšího postupu ve věci výběru dodavatele ICT (výběr město zastupující AK, ukončení smluv s Impromatem); zpracování návrhů řešících problematiku provozu KCZ a restaurace a problematiku nemovitostí nabytých městem od společnosti Ekoinvest a.s.; zpracování stanoviska ke smlouvě s Technickými službami s.r.o.; VZ pro ODaSH (Bezbariérové úpravy zastávek 2009, VZMR), SDZ (Výměna oken Vodní, VZMR), ORIA (Výměna eskalátoru, VZMR aj.), OIS (CityWare); řešení uplatnění nároku na náhradu škody u JUDr. Zápotočného oprava 3 služebních tel. přístrojů (bez nutnosti vyhledat servis); spolupráce při zajištění přepravy členů RMZ; spolupráce s ředitelem nově založené s.r.o. Nemovitosti; přeprava uměleckých předmětů pro výstavu, zajištění drobných oprav v prostorách Alternativy; příprava mimořádných ZMZ; podíl na úspěšném dokončení IA rekonstrukce přízemí budovy MMZ L. Váchy 602 (pro MP Zlín a OKŘaO) dořešení směny pozemků s MPÚ Zlín (příprava kupních smluv, zřízení věcných břemen ve zkrácených termínech); zpracování podkladů pro převod pozemků z ÚZSVM na SMZ; zajištění projednání a zpracování dohod o užívání pozemků pro SKZ (k získání dotací od MF ČR) koordinace přestěhování oddělení do nových prostor, zabezpečení a realizace převodu dokumentace a úkrytů SMZ a začlenění převedených 2 zaměstnanců k OKŘaO, rozpracování a realizace úkolů z červnového jednání BR SMZ, dořešení a uzavření nových dohod s veliteli JSDHO MČ, včetně majetkového zodpovědnosti; zpracování nové směrnice o činnosti zaměstnanců SMZ v případě náhlého ohrožení v objektech SMZ, dořešení a příprava systému odvodních řízení s KVV ZK, příprava prověřovacího cvičení pro JPO II/1 norné stěny

6 OKP příprava podkladů pro rozhodnutí o vyhlášení místního referenda a změny k.ú. Kostelec; spolupráce na přípravě a spuštění prvních čtyř webových stránek KMČ; koordinace zpracování analýzy DPČ (tzv. cestářů) pro plán zimní údržby na území SMZ;organizace přijetí hostů v rámci Barum Rally; spolupráce při organizačním zajištění prezentace ve Vídni OCRVaVV asistence při zajištění tradičního sportovního turnaje Radnice open ( ); oprava a doplnění informací na anglické webové stránky města; spolupráce na přípravách podkladů pro tisk stolního kalendáře města Zlína a dalších propagačních brožur; aktivní účast při zahraniční prezentaci Zlína ve Vídni Zlin in Wien ; zástup v MITS v rámci dovolených kmenových zaměstnanců ÚHA presentace, přednáška a provázení účastníků s odborným výkladem po Zlíně na konferenci Les Rencontres, kterou spoluorganizovalo SMZ; presentace a přednáška za SMZ ve Vídni; koordinace prací na ÚPN; příprava materiálu do RMZ a mimořádné ZMZ (za těsné spolupráce a jednání s podnikateli v baťovském areálu, úpravy vyhodnocování, regulativů); koordinace prací na RP, zajišťování presentace pro komise, podnikatele; zajištění výstavy Stavba roku ZK v Galerii 2.patro; zajištění a dořešení urbanistických studií ve Štípě, Malenovicích Svárovci a Kostelci; vyhodnocování pozemkové problematiky pro majetkovou komisi za ÚHA OŽPaZ vedení nácviku činnosti Povodňové komise města Zlína; příprava podkladů pro aktualizaci Plánu odpadového hospodářství na období ; koordinace a příprava podkladů na jednání PS A projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa; zpracování podkladů pro Komisi ŽP a Správní radu Ekofondu; koordinace podkladů pro zpracování žádosti na kácení a ošetření stromů z OPŽP; koordinace příprav akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut komunikaci s produkčním štábem společnosti Negativ s. r. o. (film 80 dopisů); zajištění realizace fontány v Sadu Svobody; příprava Barmského večera (dne s Barmským centrem Praha a zaměstnanci MVČR); rozšíření systému medializace dotací udělených z Kulturního fondu města Zlína; zajištění nového opláštění zastřešení pódia na nám. Míru a příprava plánu údržby (včetně ocenění jednotlivých prací na rok 2010; organizace programu města Zlína na Krajských dožínkách v Kroměříži a na Podzimním jarmarku ve městě Zlíně; příprava nominace na ocenění PRO AMICIS MUSAE OK Zlínského kraje spolupráce při pořádání Akademie III. věku vč. organizace závěrečného ceremoniálu, organizace příjezdu rodinybawitlung do Zlína vč. pomoci při řešení jejích potřeb (jednání se Správou uprchlických zařízení, osobní jednání s rodiči, dcerou a ředitelem Praktické a odborné školy v Holešově, zajištění zaměstnání, jednání s MV ČR, Úřadem práce ve Zlíně aj.), zpracování rozboru stávajících zákonných norem MPSV ČR - zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zpracování dotazníků pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Svaz měst OSV a obcí koordinace činností a stanovisek v řízení na akci University Tomáše Bati pro výstavbu centra výzkumu polymerních směsí; příprava podkladů srovnání OS výše správních poplatků výběr za rok 2008 přepočet na navrhované nové poplatky OE OOS OŠZMaTV spolupráce s OdKP (žádost - provozování KUC); koordinace výběrového řízení na přijetí úvěru; spolupráce na řešení způsobu vyplácení sociálních dávek formou poukázek; spolupráce při řešení způsobu financování závazku veřejné služby u DSZO; koordinace přípravy podkladů pro vypořádání s Želechovicemi; spolupráce na novelizaci zřizovacích listin MDZ a ZOO dle legislativy a začlenění nových správních rad; příprava řešení výběru peněz na jednotlivých pracovištích přes platební terminály a systémem e-commerce od ČS; koordinace zpracování analýzy vývoje daňových příjmů; zajištění provozu nových funkcionalit CzechPOINT na pracovišti ověřování (konverze dokumentů, datové schránky); administrativní zajištění konání veřejné sbírky města povodně; zpracování analýzy a zprávy do RMZ o stavu agendy dopravních přestupků, předpokládaná opatření; provádění průběžných opatření a nadstandardní součinnost s KÚZK ve věci agendy dopravních přestupků zpracování pravidel pro stanovení platů ředitelů mateřských a základních škol (v návaznosti na novou legislativu) a školských zařízení zřizovaných SMZ; zpracování podkladů pro zjištění volných míst v mateřských školách, příprava a realizace navýšení kapacity na MŠ; příprava a realizace výjezdní porady ředitelů mateřských a základních škol, ředitelů škol okolních obcí a vedoucích organizačních složek; organizace a předání základní a mateřské školy v Želechovicích nově vzniklé obci. Odměny

7 v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce OdKP OMZ ODaSH ORIA OIS OŽ OKaVA OP OVS OSM OKŘaO Měsíc: listopad 2009 Zdůvodnění Organizační a obsahové zajištění monitorovací návštěvy zástupců EK k projektu KUC, prezentace projektu; zajištění materiálů a prezentací pro jednání Komise pro strategické plánování a EU; prezentace projektu KUC Zlín na jednání pracovní skupiny pro přípravu programu rozvoje CR města Brna na Magistrátu města Brna Získání daru od společnosti SMO ve výši 300 tis.kč na rekonstrukci hřiště na Kútech; zpracování podkladů za odbor pro žádost o dotaci na OPŽP osa 6.5.; spolupráce při řešení staveb v rámci KMČ, zpracování a realizace přednášky na konferenci o zeleni v Havířově; spoluorganizoval vánoční výzdobu na nám.míru Připomínkování nové koncepce záměru zdvoukolejnění trati Otrokovice - Zlín Vizovice; příprava nové koncepce projednávání změn v organizaci dopravy s DI PČR; dokončení akcí KMČ Příprava a realizace jednacích řízení bez uveřejnění na akcích odboru, příprava a následné zajištění smlouvy o dílo mezi SMZ a AED na KUC, příprava dohody o spolupráci mezi SMZ a ERGO VH na akci BD U Majáku 5005, realizace záměru SMZ na pronájem kanalizací ve vlastnictví SMZ Komplexní příprava a realizace VZ ICT (dodávky a služby) - vstupní analýzy, výběr právní kanceláře, varianty zastoupení, smluvní vztah, příprava ZD, výběr a realizace smluvního vztahu; DS a SAS Ginis řešení workflow, redistribuce, dopady, koordinace dodavatelů při nastavení systému a vazeb, instalace dalších softwarových doplňků. V souvislosti s IS DS bylo vybaveno takřka 200 zaměstnanců MMZ certifikáty pro elektronické podepisování. Analýzy a řešení nového způsobu aktualizace kontaktů a vazby na doch. systém MMZ; Atest dlouhodobého řízení ISVS, referenčního rozhraní ISVS a posouzení shody webu dle vyhlášky č. 529/2006 Sb. příprava podkladů, posouzení atestačním střediskem Equica s získání atestů. Zpracování podkladů podstatných změn souvisejících s novelou zemědělského zákona zavedení do praxe. Průběžná kontrola a dohled nad opravami adres provozoven, dále údajů uváděných do souladu s UIR ADR. Zajištění maximálního využití elektronického podání pro podnikatele v režimu živnostenského zákona. Ve spolupráci s OHS příprava a zajištění společných kontrolních akcí cizinců provozující služby. Zajištění a stanovení postupů při realizaci výkonu nově svěřených kompetencí v oblasti cenové kontroly. Připomínkování směrnice č. 12/ o poskytování stravování s příspěvkem, Občerstvení, pohoštění - zpracování prezentace výsledků z IA Čerpání rozpočtu - listopad 2009; Příprava mimořádného auditu (mimo plán) Ekofondu ve správě odboru městské zeleně, konzultace výsledků a zjištění z mimořádného auditu s odpovědnými útvary s cílem změny případně doplnění stávajících norem nastavujících pravidla pro poskytování dotací z účelových fondů SMZ (obecná pravidla, pravidla fondů). Metodická pomoc při zavádění a realizaci doporučení z provedených IA fondů. Realizace zadávacího řízení na služby Vydávání periodika Magazín Zlín; řešení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Výměna oken Vodní - odborně a časově náročné řešení námitek uchazečů a problematiky zrušení řízení v důsledku chyby Správy domů Zlín, spol. s r. o.; spolupráce na úspěšně ukončeném zadávacím řízení na IT služby a dodávky pro SMZ; řešení budoucího provozování Kongresového centra Zlín (záměry v RMZ); řešení problematiky dalšího provozování areálu Svit - jednání budoucím o provozu kanalizace, jednání o dalším trvání smlouvy s SPBAZ; novelizace směrnice o veřejných zakázkách vč. naplnění usnesení RMZ o spolupráci SMZ s komisemi místních částí Spoluúčast při realizaci probíhající rekonstrukce budovy Příluky 26 (pro NMZ s.r.o.), při realizaci bezp. opatření na sekret. náměstků primátorky II (o víkendu), výpomoc OCRaVV při organizaci doprovodného programu vánočních trhů 2009 (kamion Coca Cola, uměl. kovář), zajištění pozáruční bezplatné opravy služ. mob. telefonu Mgr. Kašného Příprava, projednání a vyhotovení smluv k realizaci směny nemovitostí mezi statutárním městem Zlínem a MITA a.s. Praha ve zkráceném termínu; šetření historického majetku obce v k.ú. Kostelec u Zlína, projednání převodu s PF ČR; zpracování podkladů pro převod pozemků od ÚZSVM v k.ú. Jaroslavice Přepracování směrnice pro užívání VISO. Zpracování a realizace směrnice o postupu zaměstnanců v případě vzniku náhlého ohrožení v objektech MMZ. Příprava a zpracovávání směrnice pro oblast krizového řízení u SMZ. Zpracování komplexní dokumentace pro cvičení AKCE 2009 a organizační zabezpečení průběhu a vyhodnocení. Organizace materiálního zabezpečení KŠ a oblasti KŘ SMZ.

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění Odměny Měsíc: únor 2006 Příjmení, jméno: Odbor, odd. Zdůvodnění: Vedoucí odboru OKP, Sekce II Účast na setkání primátorů statutárních měst v Ústí n. Labem zastoupení primátora, organizace novoročního charitativního

Více

2000 3 vedoucí organizačního oddělení

2000 3 vedoucí organizačního oddělení Rok Měsíc Pozice Zdůvodnění 2000 1 vedoucí oddělení public relations zajištění veletrhu Regiontour Brno a Ferien Vídeň 2000 2 vedoucí odboru ŠZMaTV příprava a organizace vyhlášení Nejlepších sportovců

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

Funkční příslušnosti útvarů

Funkční příslušnosti útvarů Funkční příslušnosti útvarů Společné úkoly...2 Sekretariát starosty (SS, č. 01) 3 Oddělení marketingu a propagace (OMP, č. 16) 4 Kancelář úřadu (KÚ, č. 01).5 Finanční odbor (FO, č. 05)..8 Odbor obrany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Č. 80/2015 Připomínkování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 Rada města po projednání souhlasí s komplexním

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více