Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce"

Transkript

1 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Měsíc: únor 2009 Příjmení Jméno Zdůvodnění OdKP Spolupráce při aktualizaci databáze Brownfields na území města v rámci projektu Zlínského kraje; zpracování finální verze připomínek odborů MMZ k dokumentu Strategie rozvoje ZK OMZ Nadstandartní kontrola dřevin z podnětu občanů či organizací v cca 50 lokalitách města Zlína( mimo režim sjednaný s PhD. Kolaříkem); vedení a organizace krizové skupiny, vytvořené z důvodu MS ODaSH Zabezpečení kompletace seznamu investic pro rozpočet 2009 a předběžného seznamu oprav pro rok 2009; projednání koncepčního a technickéhoho řešení a podkladové části variant cyklo Čepkov - Cigánov OPaV Připomínkování návrhu Pravidel využití finančních protředků určených pro vyčleněné místní části v roce 2009, analýza návrhu změn ve výši složek platu zaměstnanců zařazených do Městské policie Zlín, realizace s účinností od , metodická spolupráce s JUDr. Prokůpkem, správcem Želechovic (povinnosti obce jako zaměstnavatele), ORIA Kontrola úplnosti stavební dokumentace některých realizovaných investičních akcí, kontrola plnění časových harmonogramů vybraných akcí OIS E-aukce a on-line výběrová řízení smlouva, pilotní provoz - testování, příprava plošného nasazení, vlastní e-aukce; návrh řešení a aplikace restrikcí v používání nestandardních prostředků komunikace; Zajištění variantních monitorovaných přístupů do jednotlivých aplikací ROB OŽ Příprava, spolupráce a realizace společných kontrolních akcí zaměřených na vietnamské podnikatele ve spolupráci s cizineckou policií, OSSZ a Policií ČR; dokončení správního řízení, u něhož byla vyžadována vysoká míra správního uvážení (podnět dalo Ministerstvo pro místní rozvoj) OKaVA Vypracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 pro Krajský úřad a ministerstvo financí; vypracování plánu interního auditu pro rok 2009; zpráva z interního auditu správa pohledávek SMZ Správa domů Zlín, spol. s r. o. OVS Řešení dalšího postupu ve věci veřejné zakázky Bezbariérové úpravy zstávek ve Zlíně, ukončení smlouvy o dílo, příprava nového zadávacího řízení; koordinace podpisů souhlasných prohlášení, smluv o převodu rektasměnek a převodu směnek rubopisy ze SMZ na Ekoinvest a.s. - ve věci řešení majetkových a vlastnických vztahů v bývalém Baťově areálu; příprava novely směrnice o VZ, školení o zadávání veřejných zakázek pro zaměstnance SMZ; příprava a lektorování interní vzdělávací akce k veřejným zakázkám OSM Předání a převzetí bývalé úřadovny smz v Želechovicích (opakovaně - nejdříve zástupcům MV a potom novému starostovi samostatné obce); příprava prezentační techniky OSV a ÚHA (mimo rezervace a lhůty); koordinace a příprava k PD pro stavební úpravy na L. Váchy 602 a NM12 OP Příprava podkladů pro zahrnutí pozemků ve vlastnictví PF ČR do nově zpracovávaného územního plánu s výhledem na jejich následný převod do majetku města; zpracování podkladů pro bezúplatný převod pozemků z ÚZSVM Praha do majetku města /k.ú. Lužkovice, k.ú. Zlín/; zpracování přehledu nemovitostí poskytnutých pro UTB OKŘaO Koordinace spolupráce JPO II při havarijních situacích spojených se sněhovými kalamitami OKP Spolupráce na Eurofestivalu ve Zlíně - projekt související s předsednictvím ČR Radě EU; organizace společné RMZ a RZK; předávání místností (majetku) správci obce a následně novému starostovi; spuštění ostrého provozu IntraDoc - soft RMZ a ZMZ; práce spojené s Redakční radou internetu (správa stránek, atd.); spolupráce při novelizaci JŘ ZMZ OCRVaVV Spolupráce na přípravách veletrhů cestovního ruchu; účast na veletrhu cestovního ruchu v Brně; stěhování oddělení do nových prostor, stěhování skladu propagačních předmětů; zástup v rámci konání veletrhů

2 ÚHA Příprava e realizace přednášek a prezentací v knihovně F. Bartoše a pro seniory ( akademie III. věku) OŽPaZ Příprava a koordinace realizace nového projektu třídění odpadů na Zálešné, příprava veřejného projednání; koordinace akutního řešení bezpečnosti vzrostlé zeleně ve správě OŽPaZ; analýza a vyhodnocení velkého množství připomínek ze strany občanů ke konceptu Územního plánu z pohledu ochrany ŽP OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV Připomínkování věcného návrhu nového herního zákona spolu; mimořádně složitá jednání ve věci pronájmů prostor pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína s Domem kultury s. r. o. a hledání nejvhodnějších náhradních prostor pro zkoušení zájmových uměleckých těles; připomínkování finální verze Koncepce kultury Zlínského kraje na léta Zpracování ročních a čtvrtletních statistik pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (statistiky V1, V9, V10, V20, V26) a další subjekty; příprava a organizace školení pro zaměstnance Odboru sociálních věcí ( aktuální informace ke dni Úřad práce ve Zlíně, Okresní správa sociálního zabezpečení dávky nemocenského a důchodového pojištění) a příprava zpráv Okresnímu soudu ve Zlíně ve věci občanů zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům, jimž bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem Spolupráce s primátorkou města Zlína a příprava podkladů pro připomínkování zákona o poplatcích (v oblasti stavební); spolupráce s kompetentním náměstkem a oddělením územního plánování při uplatňování a výkladech zásad územního rozvoje kraje do rozhodovací praxe stavebního úřadu Řešení způsobu naplnění předběžné kontroly u výdajů, které nejsou na základě smluvních vztahů ve spolupráci s OKaVa; zpracovávání analýz, rozborů, názorů k výši prokazatelné ztráty z provozu MHD, financování místních částí, řešení zjištění z průběžného auditu do závěrky roku 2008 ve velmi krátkém čase, připomínkování návrhu kontrolního řádu Složitější adminitrativní vyřizování různých produktů certifikátů pro úředníky MMZ ( běžné certifikáty, duální certifikáty, REP schránky apod.); zpracování připomínek k novelám vyhlášek zákonů a směrnic MV (občanské průkazy, cestovní doklady); příprava jednotlivých administrativních kroků k volbám do EP dle harmonogramu; zajištění ověřování podpisů na jiném místě pro investora (ŘS) I/49 Řešení vzniklých skutečností na ZŠ po tragickém úmrtí dvou žáků; jednáních na MŠ před zápisem do prvních tříd základních škol; řešení vypořádání pozemků pod MŠ a převodu budovy na ulici Mostní Měsíc: květen 2009 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Příjmení Jméno Zdůvodnění OdKP Zajištění materiálů a prezentací pro jednání strategické komise a příprava společného jednání strategické komise a Výboru pro strategický rozvoj ZK; spolupráce s Úřadem Regionální rady při přípravě dokumentace k výzvě pro předložení projektu KCZ; příprava jednání řídícího výboru IPRM ke schválení textu výzvy; zajištění informačního servisu občanům k projektu MŽP Zelená úsporám, podklady pro benchmarking ODaSH Koordinace obnovy měření rychlosti na úsecích silniční sítě SMZ. Koncepční řešení cyklo Malenovice OBI. Podklady pro koordinaci světelně řízených křižovatek a novou ústřednu. OPaV Organizace školení pro zaměstnankyně odd. bytového (měkké dovednosti); zpracování informačního materiálu o institutu veřejné služby jako podkladu pro rozhodnutí o jeho zavedení (spolupráce s ITEADem - poptávka ve věci pojištění osob); zpracování výroční zprávy OPaV za rok 2008; zpracování analýzy pro rozhodnutí o platech zaměstnanců od změna platových tabulek; zpracování analýz čerpání prostředků na platy za jednotlivá léta ; zpracování analýzy VPP/VS.

3 ORIA OIS OŽ OKaVA OVS OSM OP OKŘaO OKP OCRVaVV ÚHA Vyřešení problémů v oblasti hydroizolace při realizaci nové stavby v areálu ZOO Lešná; organizace výběrového řízení pro Správu domů Zlín (II. Segment na Jižních Svazích) Příprava a provedení auditu přístupnosti webu města; činnosti spojené s přihlášením webu města do soutěže Zlatý erb 2009 a zisk 1. místa v kategorii Nejlepší webové stránky města na krajské úrovni a 5. místa na celostátní úrovni; rutinní zprovoznění integrace MIS CityWare x IS MěPo MEMPHIS; příprava podkladů pro systém dělení dotací do místních částí (k.ú x MČ). Zpracování metodiky a postupů při zpracování změn u zemědělských podnikatelů (k ). Kontrola seznamu a nastavení postupů u zemědělských podnikatelů, kteří se ve stanoveném termínu nezaregistrovali. Zpracování podkladů pro zadání sestav u rozdělené živnosti Ostraha majetku a osob, Služby soukromých detektivů a informace pro podnikatele o povinnostech souvisejících s živností. Kontrola správnosti dat v IS RŽP, týkajících se dat ukončení platnosti živnostenských oprávnění vydaných na dobu určitou a neplatných kódů živností a zajištění oprav. Zajištění a zpracování metodik k jednotlivým reglementovaným živnostem, zveřejňovaných KŽÚ na portále KÚ, seznámení pracovníků odboru s těmito aktuálními metodikami. Kontrola uplatňování v praxi. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí příprava společných kontrolních akcí a zpracování problematických povinnostních ustanovení, která nelze postihnout podle živnostenského zákona. Aktualizace směrnice CzechPoint. Zpracování směrnice č. 9/2009 o zajištění finanční kontroly v působnosti SMZ, statut interního auditu SMZ, příprava a provedení mimořádné následné veřejnoprávní kontroly v ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 a ZŠ Zlín, M. Alše 558, na vyžádání, náměstka a vedoucího OŠZMaTV Příprava zadávacího řízení pro VZ Úvěr pro statutární město Zlín (otevřené řízení, jednací řízení); řešení návrhu na smírné ukončení sporu Rebel bar; řešení žádosti o úhradu náhrady škody paní Janochové a pana Oldřicha Janocha; příprava dokumentace k výběrovému řízení na Vydávání Magazínu Zlín; řešení uzavření smlouvy o spolupráci MPZ a PČR; spolupráce na výběrových řízeních pro VZMR (zejm. OVS - stavební úpravy v přízemí L.Váchy; OK - plastika v Sadu Svobody aj.), při zadávacích řízeních pro VZ (zejm. ORIA - výměna eskalátoru, PD na koupaliště); příprava podkladů pro VZ zajišťovaných SDZ (výměna oken Středová, materiály do RMZ); J.D.Production - ukončení smlouvy výpovědí, odpověď na reakci na výpověď; příprava variant koupě bývalé budovy soudu (ul. Soudní); řešení ukončení smlouvy o poradenských službách (KUC), seznamu soudních sporů pro potřebu auditu hospodaření za rok 2008; řešení ukončení smluv s Impromat-Computer (dle rozhodnutí ÚOHS) Organizace zahájení stavebních úprav v přízemí budovy na L. Váchy 602 ve Zlíně, zajištění opravy služ. mob. telefonů (bezplatně, po záručních lhůtách); zajištění úsporných opatření na spotřebovanou el. energii SMZ (v předtermínu) s hlavním energetikem; koordinace sběru dat pro upřesnění a spuštění připravované s. r. o. Bezproblémové zajištění a vlastní předání majetku obci Želechovice n. Dřevnicí, zpracování podkladů pro založení obch.společnosti Nemovitosti s.r.o., zpracování podkladů pro směnu pozemků s PF ČR / k.ú. Zlín za k.ú. Klečůvka/ Zpracování metodiky a plánů hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně plánu nezbytných dodávek, zpracování plánů regulačních opatření při narušení dodávek produktů velkého rozsahu, zabezpečení přípravy a průběhu svolání a odborného školení členů BR a KŠ, realizace organizačních změn u OKŘaO. Předání majetku obci Želechovice n.d. za OKP (úřadovna, obřadní síň, cestář atd.), spolupráce na organizačním zajištění předání Ceny města Zlína v obřadní síni, setkání starostů správní obvodu, přednáška volby 2009, podpora vzniku KMČ Lužkovice, vznik úřadovny a její personální obsazení, spolupráce s určeným zastupitelem na Salaši při problematice zániku místního obchodu. Webové stránky města: nafocení a uveřejnění fotek publikací o Zlíně vč. informací o nich, přepracování odkazů v oblasti TURISTA, vytvoření anglické verze webu (vytipování textů, jejich setřídění a umístění) ve spolupráci s OIS p. Strakou; asistence při zpracování Průvodce pro rodiny s dětmi; zajištění výroby nových propagačníchpředmětů; zajištění jízdy vláčku z nám. Míru na JS při oslavách 1. máje a předjednání další spolupráce s provozovatelem v rámci konání dalších akcí (MFFDM, výročí..), spolupráce při zpracování podkladů pro výběrové řízení na Magazín Zlín; ukončení 2. kola Fotosoutěže (asistence při sběru fotek, třídění a výběru vítězů a zajištění následné výstavy); vyhlášení nového kola. Spoluorganizování soutěže Stavba roku ZK za rok 2008, vyhodnocování staveb, studentských prací; účast na vyhodnocování studentské soutěže Koma ( spolupráce s FA Brno, Praha); účast na posuzovaní diplomových prací na UTB ( fakulta multimediální); spolupráce se zlínskou galerií na pražské výstavě Baťa; účast a spolupráce na konferenci Utopie Zlín (provázení účastníků, přednáška); příprava přednášek a prezentací na konferenci Zlín ve Vídni a pro akci La Recontre ve Zlíně; regulování velkých investičních záměrů v továrním areálu (lokalita baťák, budova 14.,15,31, 25,25,34)

4 OŽPaZ OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV OdKP Koordinace zpracování podkladů pro vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2008; koordinace projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa a pořízení dat za rok 2008 za MMZ; zástup tajemnice po dobu její nepřítomnosti; zajištění včasného a kvalitního zpracování podkladů pro návrhy priorit KMČ; zajištění včasného a kvalitního plnění úkolů z veřejných schůzí; příprava nácviku činnosti Povodňové komise města Zlína Spolupráce s organizátory mezinárodního architektonického sympózia Utopie Moderny: Zlín, na společenské organizaci zahajovacího dne ve Zlíně s OK KÚ Zlínského kraje včetně účasti volených představitelů na tiskové konferenci organizované na půdě statutárního města Zlína a slavnostním zahájení; spolupráce při organizaci společenské části zahájení výstavy architektury Fenomén Baťa v pražském Veletržním paláci s OK KÚ Zlínského kraje a zejména na následné propagaci výstavy mezi novináři centrálních médií zaměřených na kulturu; koordinace vyplnění a odevzdání zápisového dotazníku pro přihlášení Zlína do sítě měst s titulem Evropské kulturní dědictví; zpracování (na základě zadání nám. Kašného a ve spolupráci s OE) systém rozdělení dotací mezi žadatele z řad církví; jednání ve věci Domu kultury, s. r. o. (s ředitelkou DK i se statutárními zástupci 20 sdružení, která DK využívají jako zázemí pro svou činnost) a zpracování informací o vývoji situace pro primátorku a předsedu kulturní komise; spolupráce při veřejné zakázce (fontánka na památku chlapců - Sad Svobody ve Zlíně) Přednášková činnost; aktualizace Průvodce sociálními a navazujícími službami ve Zlíně, včetně zajištění distribuce; připomínkování statistického formuláře BM iniciativy (agenda 19) a sběr dat a realizace statistiky BM (agenda 17, 19, 43, 50); aktivity spojené s příjezdem rodiny z Barmy (koordinace zajištění potřeb, jednání s institucemi aj.). Spolupráce s odborem právním a příprava na vyvlastňovací řízení v rámci akce rozšíření I/49 Zlín Otrokovice, konzultace s investorem na akci zdvoukolejnění trati Otrokovice Vizovice Vyřešení a koordinace řešení připomínek a zjištění z průběžného auditu, koordinace zpracování kompletního Závěrečného účtu města za rok 2008, včetně vyúčtování fondů, finančního vypořádání s vyššími rozpočty, vypořádání hospodářských výsledků všech příspěvkových organizací, zpracování podrobného Dodatku l příloze účetní závěrky; průběžné zpracovávání potřebných podkladů pro finanční vypořádní s Želechovicemi, koordinace a návrhy řešení převodu movitého a nemovitého majetku nové obci, příprava podkladů pro znalce od jednotlivých společností pro zpracování znaleckých posudků, koordinace řešení stanovení částky z předplaceného nájemného za hrobová místa na předávaných hřbitovech v nové obci; zabezpečení okamžitého řešení kontroly zpracování účetnictví bytového hospodářství společností Správa domů Zlín s.r.o., vysvětlování smyslu nastavení pravidel hospodaření v rámci bytového hospodářství; koordinace nastavení a řešení okruhů problémů vzhledem k plátcovství DPH od ; spolupráce a koordinace při zpracování kontrolního řádu pro naplnění zákona o finanční kontrole s OKaVA; spolupráce při řešení Zajištění hladkého zvládnutí dopadu legislativní změny v agendě cestovních dokladů - otisky prstů, zpracování připomínek k novelám některých zákonů pro SMO, zajištění dalších administrativních kroků k volbám do EP dle harmonogramu, zajištění kontinuity práce agend v odd. dopr. přestupků a řidičských průkazů po organizační změně Zpracování podkladů pro statistická a jiná hlášení, průzkumy a vyplňování dotazníku pro MŠMT; metodické řízení při převodu a předávání majetku MŠ a ZŠ Želechovice; aktivní účast při přípravě výjezdní porady a tvorbě materiálů, podílu na přípravě podkladů pro dohodovací řízení s řediteli zlínských i okolních škol; účast na jednání ohledně úspor energie s možností využití fotovoltaických elektráren na střechy budov mateřských a základních; řešení šikany s rodiči, ředitelem, Policií ČR a Městskou policií na základní škole v Malenovicích; pomoc při zajištění náhradních prostor pro divadelní kroužky. Měsíc: srpen 2009 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Zdůvodnění spolupráce se ZK v rámci projektu "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" (aktualizace databáze); součinnost při aktualizaci směrnice o archivaci (archivace projektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů); výkon funkce Manažera IPRM (jmenována RMZ) - příprava podkladů a koordinace činností pro zajištění hodnocení projektu KUC předloženého s žádostí o dotaci v rámci IPRM, jeho schválení Řídícím výborem IPRM a v RMZ a předání k projednání Výboru Regionální rady

5 OMZ vyjednání příspěvku ve formě finančního daru ( Kč) od firmy E - ON na údržbu městské zeleně; příprava projektu "Regenerace zeleně ve Zlíně"; spolupráce při zahájení činnosti společnosti Lesy s.r.o.; organizace přípravy vzhledu města na Barum Rally ODaSH technické řešení a projednání rekonstrukce mostních objektů Příluk, Podvesná XVII; příprava a projednání změny koncepce zimní údržby 2009/2010; příprava a projednání koncepce dopravní obsluhy a zastávek Příluk - Lužkovice pro MHD; projednání podkladové části Generelu dopravy Zlínského kraje pro UDIMO; příprava koncepce preference MHD pro SMZ OPaV ORIA OIS OŽ OKaVA OVS OSM OP OKŘaO zpracování analýzypro rozhodnutí o platech zdravotnických zaměstnanců od nová platová tabulka; zpracování analýzyzaměstnaneckých benefitů pro SR FKSP, spolupráce při řešení personální situace v odd. DP a ŘP (v důsledku organizační změny); zpracování prezentace (veřejná služba - dobrá praxe) pro setkání BI 2005; zpracování odpovědi (obecní zastupitelstvo a jeho nároky na odměnu za výkon funkce) v rámci reakce magistrátu na srpnové Kostelecké listy; průběžné analýzy čerpání prostředků na platy; návrh rozpočtu 2010; připomínkování organizačního řádu koordinace prací pro zajištění předání staveniště KUC generálnímu dodavateli; zajištění zpracování energetických auditů jako součásti podkladů k žádosti o dotace ze SFŽP smluvní zajištění, dodávka a implementace nové ortofotomapy SMZ; analýzy, jednání, výběr mandatáře, řešení - VZ komplexní podpora provozu, užití, další obnova a rozvoj inf. systému Cityware příprava, mandátní smlouva, projednání v příslušných orgánech, vlastní výb. řízení, smluvní vztahy, realizace; řešení případu havárie optického propoje pracovišť MMZ - vybudování náhr. spoje, oprava, překládka, příprava podkladů a řešení poj. události; VZ komplexní podpora provozu a užití počítačových programů firmy VITA software, jejich další obnova a rozvoj příprava, projednání v příslušných orgánech, smluvní vztahy, realizace příprava a zavedení nových opatření k provádění dalších kontrol týkajících se objasňování krádeží motorových vozidel v průběhu II. pololetí (podnikatelé provozující činnosti, kde dochází k nakládání s autovraky a jejich částmi); koordinace veškerých oprav v IS RŽP zajištění sestav, zpracování metodik k jednotlivým reglementovaným živnostem, zpracování sestav podnikatelů bez IČ od roku 1995, nedokončené podněty, chybné kódy živností; příprava činností souvisejících se zajištěním jednotného kontaktního místa; ve spolupráci s PČR příprava a zajištění mimořádné kontrolní akce příprava mimořádného auditu Ekofondu (v rámci srovnání a prověření úrovně poskytování dotací ze všech účelových fondů města; příprava mimořádného auditu Fondu pro mezinárodní styky (prověření dodržování vnitřních předpisů a pravidel stanovených pro poskytování a vyúčtování dotací v roce 2008); kontrolní výbor ZMZ zajištění jednání včetně podkladů a zápisů; řešení kauzy Drahošovi (pozemek k.ú. Vršava OSM); analýza podnětů ve věci vyúčtování tepla a teplé vody za topnou sezónu 2008/2009 Správa domů Zlín, s.r.o.; příprava veřejnoprávních kontrol u příspěvkových organizací města dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Úvěr pro statutární město Zlín (mat. RMZ, ZMZ, oznámení o zadání zakázky aj.); řešení dalšího postupu ve věci výběru dodavatele ICT (výběr město zastupující AK, ukončení smluv s Impromatem); zpracování návrhů řešících problematiku provozu KCZ a restaurace a problematiku nemovitostí nabytých městem od společnosti Ekoinvest a.s.; zpracování stanoviska ke smlouvě s Technickými službami s.r.o.; VZ pro ODaSH (Bezbariérové úpravy zastávek 2009, VZMR), SDZ (Výměna oken Vodní, VZMR), ORIA (Výměna eskalátoru, VZMR aj.), OIS (CityWare); řešení uplatnění nároku na náhradu škody u JUDr. Zápotočného oprava 3 služebních tel. přístrojů (bez nutnosti vyhledat servis); spolupráce při zajištění přepravy členů RMZ; spolupráce s ředitelem nově založené s.r.o. Nemovitosti; přeprava uměleckých předmětů pro výstavu, zajištění drobných oprav v prostorách Alternativy; příprava mimořádných ZMZ; podíl na úspěšném dokončení IA rekonstrukce přízemí budovy MMZ L. Váchy 602 (pro MP Zlín a OKŘaO) dořešení směny pozemků s MPÚ Zlín (příprava kupních smluv, zřízení věcných břemen ve zkrácených termínech); zpracování podkladů pro převod pozemků z ÚZSVM na SMZ; zajištění projednání a zpracování dohod o užívání pozemků pro SKZ (k získání dotací od MF ČR) koordinace přestěhování oddělení do nových prostor, zabezpečení a realizace převodu dokumentace a úkrytů SMZ a začlenění převedených 2 zaměstnanců k OKŘaO, rozpracování a realizace úkolů z červnového jednání BR SMZ, dořešení a uzavření nových dohod s veliteli JSDHO MČ, včetně majetkového zodpovědnosti; zpracování nové směrnice o činnosti zaměstnanců SMZ v případě náhlého ohrožení v objektech SMZ, dořešení a příprava systému odvodních řízení s KVV ZK, příprava prověřovacího cvičení pro JPO II/1 norné stěny

6 OKP příprava podkladů pro rozhodnutí o vyhlášení místního referenda a změny k.ú. Kostelec; spolupráce na přípravě a spuštění prvních čtyř webových stránek KMČ; koordinace zpracování analýzy DPČ (tzv. cestářů) pro plán zimní údržby na území SMZ;organizace přijetí hostů v rámci Barum Rally; spolupráce při organizačním zajištění prezentace ve Vídni OCRVaVV asistence při zajištění tradičního sportovního turnaje Radnice open ( ); oprava a doplnění informací na anglické webové stránky města; spolupráce na přípravách podkladů pro tisk stolního kalendáře města Zlína a dalších propagačních brožur; aktivní účast při zahraniční prezentaci Zlína ve Vídni Zlin in Wien ; zástup v MITS v rámci dovolených kmenových zaměstnanců ÚHA presentace, přednáška a provázení účastníků s odborným výkladem po Zlíně na konferenci Les Rencontres, kterou spoluorganizovalo SMZ; presentace a přednáška za SMZ ve Vídni; koordinace prací na ÚPN; příprava materiálu do RMZ a mimořádné ZMZ (za těsné spolupráce a jednání s podnikateli v baťovském areálu, úpravy vyhodnocování, regulativů); koordinace prací na RP, zajišťování presentace pro komise, podnikatele; zajištění výstavy Stavba roku ZK v Galerii 2.patro; zajištění a dořešení urbanistických studií ve Štípě, Malenovicích Svárovci a Kostelci; vyhodnocování pozemkové problematiky pro majetkovou komisi za ÚHA OŽPaZ vedení nácviku činnosti Povodňové komise města Zlína; příprava podkladů pro aktualizaci Plánu odpadového hospodářství na období ; koordinace a příprava podkladů na jednání PS A projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa; zpracování podkladů pro Komisi ŽP a Správní radu Ekofondu; koordinace podkladů pro zpracování žádosti na kácení a ošetření stromů z OPŽP; koordinace příprav akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut komunikaci s produkčním štábem společnosti Negativ s. r. o. (film 80 dopisů); zajištění realizace fontány v Sadu Svobody; příprava Barmského večera (dne s Barmským centrem Praha a zaměstnanci MVČR); rozšíření systému medializace dotací udělených z Kulturního fondu města Zlína; zajištění nového opláštění zastřešení pódia na nám. Míru a příprava plánu údržby (včetně ocenění jednotlivých prací na rok 2010; organizace programu města Zlína na Krajských dožínkách v Kroměříži a na Podzimním jarmarku ve městě Zlíně; příprava nominace na ocenění PRO AMICIS MUSAE OK Zlínského kraje spolupráce při pořádání Akademie III. věku vč. organizace závěrečného ceremoniálu, organizace příjezdu rodinybawitlung do Zlína vč. pomoci při řešení jejích potřeb (jednání se Správou uprchlických zařízení, osobní jednání s rodiči, dcerou a ředitelem Praktické a odborné školy v Holešově, zajištění zaměstnání, jednání s MV ČR, Úřadem práce ve Zlíně aj.), zpracování rozboru stávajících zákonných norem MPSV ČR - zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zpracování dotazníků pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Svaz měst OSV a obcí koordinace činností a stanovisek v řízení na akci University Tomáše Bati pro výstavbu centra výzkumu polymerních směsí; příprava podkladů srovnání OS výše správních poplatků výběr za rok 2008 přepočet na navrhované nové poplatky OE OOS OŠZMaTV spolupráce s OdKP (žádost - provozování KUC); koordinace výběrového řízení na přijetí úvěru; spolupráce na řešení způsobu vyplácení sociálních dávek formou poukázek; spolupráce při řešení způsobu financování závazku veřejné služby u DSZO; koordinace přípravy podkladů pro vypořádání s Želechovicemi; spolupráce na novelizaci zřizovacích listin MDZ a ZOO dle legislativy a začlenění nových správních rad; příprava řešení výběru peněz na jednotlivých pracovištích přes platební terminály a systémem e-commerce od ČS; koordinace zpracování analýzy vývoje daňových příjmů; zajištění provozu nových funkcionalit CzechPOINT na pracovišti ověřování (konverze dokumentů, datové schránky); administrativní zajištění konání veřejné sbírky města povodně; zpracování analýzy a zprávy do RMZ o stavu agendy dopravních přestupků, předpokládaná opatření; provádění průběžných opatření a nadstandardní součinnost s KÚZK ve věci agendy dopravních přestupků zpracování pravidel pro stanovení platů ředitelů mateřských a základních škol (v návaznosti na novou legislativu) a školských zařízení zřizovaných SMZ; zpracování podkladů pro zjištění volných míst v mateřských školách, příprava a realizace navýšení kapacity na MŠ; příprava a realizace výjezdní porady ředitelů mateřských a základních škol, ředitelů škol okolních obcí a vedoucích organizačních složek; organizace a předání základní a mateřské školy v Želechovicích nově vzniklé obci. Odměny

7 v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce OdKP OMZ ODaSH ORIA OIS OŽ OKaVA OP OVS OSM OKŘaO Měsíc: listopad 2009 Zdůvodnění Organizační a obsahové zajištění monitorovací návštěvy zástupců EK k projektu KUC, prezentace projektu; zajištění materiálů a prezentací pro jednání Komise pro strategické plánování a EU; prezentace projektu KUC Zlín na jednání pracovní skupiny pro přípravu programu rozvoje CR města Brna na Magistrátu města Brna Získání daru od společnosti SMO ve výši 300 tis.kč na rekonstrukci hřiště na Kútech; zpracování podkladů za odbor pro žádost o dotaci na OPŽP osa 6.5.; spolupráce při řešení staveb v rámci KMČ, zpracování a realizace přednášky na konferenci o zeleni v Havířově; spoluorganizoval vánoční výzdobu na nám.míru Připomínkování nové koncepce záměru zdvoukolejnění trati Otrokovice - Zlín Vizovice; příprava nové koncepce projednávání změn v organizaci dopravy s DI PČR; dokončení akcí KMČ Příprava a realizace jednacích řízení bez uveřejnění na akcích odboru, příprava a následné zajištění smlouvy o dílo mezi SMZ a AED na KUC, příprava dohody o spolupráci mezi SMZ a ERGO VH na akci BD U Majáku 5005, realizace záměru SMZ na pronájem kanalizací ve vlastnictví SMZ Komplexní příprava a realizace VZ ICT (dodávky a služby) - vstupní analýzy, výběr právní kanceláře, varianty zastoupení, smluvní vztah, příprava ZD, výběr a realizace smluvního vztahu; DS a SAS Ginis řešení workflow, redistribuce, dopady, koordinace dodavatelů při nastavení systému a vazeb, instalace dalších softwarových doplňků. V souvislosti s IS DS bylo vybaveno takřka 200 zaměstnanců MMZ certifikáty pro elektronické podepisování. Analýzy a řešení nového způsobu aktualizace kontaktů a vazby na doch. systém MMZ; Atest dlouhodobého řízení ISVS, referenčního rozhraní ISVS a posouzení shody webu dle vyhlášky č. 529/2006 Sb. příprava podkladů, posouzení atestačním střediskem Equica s získání atestů. Zpracování podkladů podstatných změn souvisejících s novelou zemědělského zákona zavedení do praxe. Průběžná kontrola a dohled nad opravami adres provozoven, dále údajů uváděných do souladu s UIR ADR. Zajištění maximálního využití elektronického podání pro podnikatele v režimu živnostenského zákona. Ve spolupráci s OHS příprava a zajištění společných kontrolních akcí cizinců provozující služby. Zajištění a stanovení postupů při realizaci výkonu nově svěřených kompetencí v oblasti cenové kontroly. Připomínkování směrnice č. 12/ o poskytování stravování s příspěvkem, Občerstvení, pohoštění - zpracování prezentace výsledků z IA Čerpání rozpočtu - listopad 2009; Příprava mimořádného auditu (mimo plán) Ekofondu ve správě odboru městské zeleně, konzultace výsledků a zjištění z mimořádného auditu s odpovědnými útvary s cílem změny případně doplnění stávajících norem nastavujících pravidla pro poskytování dotací z účelových fondů SMZ (obecná pravidla, pravidla fondů). Metodická pomoc při zavádění a realizaci doporučení z provedených IA fondů. Realizace zadávacího řízení na služby Vydávání periodika Magazín Zlín; řešení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Výměna oken Vodní - odborně a časově náročné řešení námitek uchazečů a problematiky zrušení řízení v důsledku chyby Správy domů Zlín, spol. s r. o.; spolupráce na úspěšně ukončeném zadávacím řízení na IT služby a dodávky pro SMZ; řešení budoucího provozování Kongresového centra Zlín (záměry v RMZ); řešení problematiky dalšího provozování areálu Svit - jednání budoucím o provozu kanalizace, jednání o dalším trvání smlouvy s SPBAZ; novelizace směrnice o veřejných zakázkách vč. naplnění usnesení RMZ o spolupráci SMZ s komisemi místních částí Spoluúčast při realizaci probíhající rekonstrukce budovy Příluky 26 (pro NMZ s.r.o.), při realizaci bezp. opatření na sekret. náměstků primátorky II (o víkendu), výpomoc OCRaVV při organizaci doprovodného programu vánočních trhů 2009 (kamion Coca Cola, uměl. kovář), zajištění pozáruční bezplatné opravy služ. mob. telefonu Mgr. Kašného Příprava, projednání a vyhotovení smluv k realizaci směny nemovitostí mezi statutárním městem Zlínem a MITA a.s. Praha ve zkráceném termínu; šetření historického majetku obce v k.ú. Kostelec u Zlína, projednání převodu s PF ČR; zpracování podkladů pro převod pozemků od ÚZSVM v k.ú. Jaroslavice Přepracování směrnice pro užívání VISO. Zpracování a realizace směrnice o postupu zaměstnanců v případě vzniku náhlého ohrožení v objektech MMZ. Příprava a zpracovávání směrnice pro oblast krizového řízení u SMZ. Zpracování komplexní dokumentace pro cvičení AKCE 2009 a organizační zabezpečení průběhu a vyhodnocení. Organizace materiálního zabezpečení KŠ a oblasti KŘ SMZ.

8 OKP OCRVaVV ÚHA OŽPaZ OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV Koordinace, příprava a účast na akcích OKP: setkání starostů správního obvodu; výročí oslav 17. listopadu (státní svátek); - přijetí velvyslankyně Švédského království ve Zlíně (neděle); - cvičení krizového štábu (evakuace a příprava evakuačního místa); - setkání členů KMČ a KaMČ v obřadní síni; - setkání dobrovolných spolupracovníků v obřadní síni; - mimořádné zasedání Zastupitelstva města Zlína; - prezentace na výjezdní poradě vedoucích sheduler přítomností volených zástupců SMZ; Příprava novelizací Organizačního řádu MMZ, Statutu KMČ a JŘ KMČ; Aktualizace a tvorba modulu úkolů v Intradoc (včetně zajištění Akceptačního protokolu). Příprava dotazníkové akce pro projekt BlueInfo, zpracování podkladů pro tisk stolních kalendářů, spolupráce na zpracování údajů pro prop. materiál Turistické atraktivity Zlínsko, zpracování podkladů pro průvodce pro rodiny s dětmi, vč. zajištění následného grafického návrhu a tisku, zajištění podkladů pro materiály do RMZ Magazín Zlín, zástup při výdeji propagačních předmětů, stěhování ve skladu prop. předmětů a materiálů, tvorba evidence prop. předmětů, spolupráce na přípravách veletrhu v Brně. Aktivní účast a spoluorganizování Bienále architektury 2009 ve Zlíně; Spoluúčast na arch. výstavě- arch. Drofa; příprava podkladů pro arch. -urb. studii centra Zlína (pro arch. Jiřičnou); koordinace velkých investičních záměrů ( UTB, tovární areál Svit, Jížní svahy..); koordinace prací na ÚPN, RP, územních studiích v Lůžkovicíh, Klečůvce; příprava materiálů pro majetkovou komisi, komisi výstavby; účast a spoluorganizace akce Stavba roku ZK za rok 2008; přípravné práce pro udělení Ceny arch. Karfíka ve Zlíně v roce 2010; přednášky na konferencích Ostrava, Praha, seminář v Hradci Králové odborné Internetové stránky ÚHA Příprava podkladů pro studii proveditelnosti Optimalizace odpadového hospodářství města Zlína; koordinace vyhodnocení projektu zavedení třídění biologického odpadu v lokalitě Zálešná; příprava Odpadového kalendáře ve spolupráci s Technickými službami města Zlína na rok 2010; koordinace a příprava podkladů na jednání PS A projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa V Karviné, prezentace města Zlína; zpracování podkladů pro Správní radu Ekofondu; Prezentace systému financování amatérské kultury ve Zlíně v rámci metodických dnů OKaPP KÚ Zlínského kraje. Prezentace povinností obce vyplývajících ze zákona o památkové péči na setkání se starosty správního obvodu statutárního města Zlína a zahájení navazujícího projektu reidentifikace kulturních památek ve správním obvodu města Zlína. Příprava a realizace umístění pamětní desky kpt. Jaroslava Šiky na ulici Díly I. na soukromý dům. Příprava technického zázemí pro přesun občanských sdružení z Domu kultury do 32. budovy v někdejším továrním areálu. Dramaturgická příprava kulturního programu k Vánočnímu jarmarku ve Zlíně. Spolupráce při realizaci vánočního osvětlení města Zlína a příprava slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru ve Zlíně dne Příprava kulatého stolu představitelů SMZ s NNO pracujícími pro zlínské rodiny, přednášková činnost (pro Charitu Zlín 3hod prezentace dávky, zněny v oblasti sociální pro rok 2010 aj., a čtyři skupiny komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně), příprava schůzky náměstka pro oblast sociální a NNO působících ve Zlíně v oblasti sociálních služeb (výstup dopis ministrovi práce a sociálních věcí ve věci dofinancování sociálních služeb na rok 2010) a dále za celoroční práci v KS KZP a v KZP RMZ. Koordinace řízení a činností jednotlivých dotčených orgánů při procesu povolování stavby přímo v centru města Obchodní centrum Zlín pro Moravský Peněžní Ústav; konzultace s investorem a zahájení vyvlastňovacích řízení pro stavbu rozšíření I/49 Zlín Otrokovice Koordinace a spolupráce na podkladech pro zpracování znaleckých posudků na ocenění společností pro vypořádání s Želechovicemi; příprava podkladů pro zpracování analýzy vztahů mezi SDZ a SMZ; koordinace místního šetření FÚ k DPH, jednání na FÚ; účast v Pracovní skupině pro přípravu smlouvy s DSZO, významná spolupráce na jejím zpracování, návrh řešení spoluvlastněných domů a jejich fondů oprav; významná spolupráce na zpracování Pravidel pro opravy bytů a bytových domů; koordinace řešení způsobu vztahu k majetku vloženéh do Nemovitosti Zlín s.r.o.; účast na jednání ke zpracování podkladů pro RR - žádost KUC; koordinace zpracování OZV k poplatkům za KO a psy; koordinace přípravy inventarizace s OSM; zpracovávání analýzy vývoje daňových příjmů města a predikce vývoje do konce roku a pro r. 2010; jednání nad návrhem změny společenské smlouvy PSG Zlín Zabezpečování činností spojených s vedením odd. ŘP a DP, realizace dalších opatření v agendě dopravních přestupků, spolupráce s MPZ a KÚZK; úspěšné výsledky kontroly KÚZK správních agend odboru; zpracování a provedení prezentace na téma extremismus na výjezdní poradě VO Řešení a realizace využitelnosti prostor na 17. ZŠ. Příprava a realizace rozhodnutí o zrušení Mateřského centra. Realizace preventivních projektů minimalizace šikany na školách. Koncepční řešení auditu a legalizace softwaru na základních školách, příprava zajištění dotace na vybudování jazykových tříd ve vybraných školách.

Odměnu prosím zúčtovat ve výplatě za měsíc prosinec 2008.

Odměnu prosím zúčtovat ve výplatě za měsíc prosinec 2008. Zlín, 31. 12. 2008 práce, přiznávám odměnu níže uvedeným zaměstnancům: Vedoucí odd. účtáren, daní a poplatků za spolupráci sopav při provedení přeúčtování ÚZ u přijatých dotací z Úřadu práce za rok 2008

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Měsíc: květen 2010 Zdůvodnění OdKP ukončení další etapy projektu KUC podpis smlouvy o financování; zpracování podkladů pro zapojení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Měsíc: únor 2010 OdKP OMZ ODaSH OPaV ORIA OIS OŽ OKaVA OP OVS OSM OKŘaO Zdůvodnění spolupráce na projektové žádosti k integrovanému

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Odměny. v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odměny. v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce únor 2008 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Zdůvodnění OKP Zástup za tajemníka 14.1. - 8.2., řešení záležitostí spojených s variantami dislokací odborů, jednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 38. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 16. 12. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více