Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb."

Transkript

1 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. Základní údaje o vzdělávání poskytovaném Institutem pro veřejnou správu Praha v roce Identifikační údaje: instituce: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ kontaktní telefon: Úvod Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací, která je zřízena Ministerstvem vnitra České republiky k zajišťování vzdělávání ve veřejné správě. Jde jednak o zabezpečení úkolů v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, tedy krajů, obcí a měst v České republice a jednak vzdělávání zaměstnanců státní správy v souladu s Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Jim nabízí vstupní vzdělávání následné, základní pedagogickou přípravu lektorů a prohlubující vzdělávání. To se skládá z manažerského vzdělávání a vzdělávání v dalších oblastech. Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen Institut) plní v systému vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dvojí úlohu. Jedná se o výkon státní správy a o funkci vzdělávací instituce. Proto i předkládaná informace reflektuje tuto skutečnost, a to v oblasti zvláštních odborných způsobilostí. 1. Obecné informace Institut realizuje na základě své zřizovací listiny vzdělávací akce v následujících druzích prohlubování kvalifikace: příprava k ověření a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou (ZOZ), průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (VVÚ). Na základě rozšíření své zřizovací listiny zajišťoval Institut pro veřejnou správu Praha i v roce 2011 komplexně vzdělávání související s implementací egovernmentu v ČR. 1/31

2 Od druhé poloviny roku 2010 byla na Institut postupně převáděna vybraná agenda vzdělávacích akcí pro státní správu (ze zrušeného Institutu státní správy). Institut proto realizoval v roce 2011 také podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech: Vstupní vzdělávání následné (formou e-learningu) Základní pedagogickou přípravu lektorů kurzy prohlubujícího vzdělávání Kromě těchto vzdělávacích činností realizoval ještě kurzy pro zřizovatele konkrétně pro archivní službu MV a též kurzy pro veřejnou správu tzv. na objednávku. Pro zkvalitnění výuky i v roce 2011 probíhalo v Institutu vlastní systematické vzdělávání lektorského sboru Institutu. Vzdělávací akce jsou od roku 2011 otevřené i pro jiné zájemce, fyzické i právnické osoby. Dle dopisu náměstka ministra vnitra ze dne je Institut pro veřejnou správu Praha jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra vzdělávací institucí ze zákona, a proto nepotřebuje ke své činnosti akreditaci. Kurzy a vydávaná osvědčení a certifikáty však nadále mají číslo akreditace. Počet vydaných osvědčení a certifikátů za všechny druhy prohlubování kvalifikace pro úředníky ÚSC a zaměstnance státní správy (viz Úvod této zprávy) */ Počet zrušených kurzů bez náhrady 0 Finanční náklady na vzdělávání hrazené státem Finanční náklady hrazené územními samosprávnými celky a úřady státní správy (úhrady vzdělávání) , ,- Kč 31, ,- Kč Pozn.: */ Do počtu všech vydaných osvědčení a certifikátů průběžného vzdělávání jsou zahrnuty dle 18 zákona č. 312/ 2002 Sb. formy vzdělávání uvedené v bodech 1 a 2, tedy Institutem realizované průběžné vzdělávání, příprava a ověření ZOZ a vzdělávání vedoucích úředníků. Krom toho je připočítáno veškeré vzdělávání pro zaměstnance úřadů státní správy dle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut je jednou z 328 akreditovaných vzdělávacích institucí vedených v otevřené databázi vzdělávacích institucí a vzdělávacích progranů Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacichinstituci aspx?q=y2hudw09nq%3d%3d). Z tohoto počtu má v této databázi ale jen 305 fyzických a právnických osob vedenu akreditaci jako instituce (viz příloha č. 4). V ČR je tedy dodržován deklarovaný princip plurality subjektů vzdělávání a též i princip variability obsahu a forem vzdělávání, protože tyto vzdělávací instituce nabízejí přes 3500 titulů vzdělávacích programů (viz příloha č. 3). 2/31

3 2. Souhrnné informace o vzdělávacích akcích Institutu Celkový přehled o vzdělávání V roce 2011 pedagogické oddělení Institutu uskutečnilo celkem 378 kurzů (mimo egovernment viz dále speciální část zprávy). Na těchto kurzech se zúčastnilo 5835 lidí, zejména úředníků úřadů územně samosprávních celků, ale i zaměstnanců státní správy a zájemců z řad škol, právnických i fyzických osob. Počet účastníků kurzů vyjadřuje tzv. kumulovaný počet, tj. zahrnuje všechny účastníky vzdělávacích akcí, kteří v roce 201 byli, i opakovaně, zaregistrováni na různých kurzech. V daném počtu nejsou zahrnuti účastníci open seminářů a některých vzdělávacích akcí na objednávku, které Institut konal přímo v regionech či v prostorách objednavatelů. Tyto akce a jejich účastníky Institut komplexně neevidoval ve svém evidenčním a statistickém systému. Počty a procentní poměry u kurzů prezenční formy uvádí následující tabulka č. 1. V této tabulce je nestandardně zařazen i kurz Vstupního vzdělávání následného (VVN), který ale v roce 2011 byl na přání personalistů úřadů státní správy realizován nakonec jen tutorovanými e-learningovými kurzy, byť by měl mít i prezenční formu a e-learningové materiály by měly být studijními oporami kurzu. Tabulka č. 1 počet vzdělávacích akcí a jejich účastníků počet účastníků Typ vzdělávací akce rok 2011 počet kurzů % poměr (kumulovaný počet) % poměr Přípravy ke zkoušce ZOZ , ,8 Vzdělávání vedoucích úředníků a úřadů 14 3, ,8 Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS Praha (včetně ZPPL pro státní správu) 95 25, ,1 Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS - vzdělávací středisko Benešov 34 9, ,5 Vzdělávání zastupitelů 4 1,1 65 1,1 Kurzy na objednávku (nikoliv open semináře) 18 4, ,8 Příprava interního lektorského sboru 10 2,6 89 1,5 Vstupní vzdělávání následné (elearning pouze pro státní správu) 11 2, ,3 celkem prezenčních kurzů , ,0 Vzhledem k hlavnímu poslání Institutu není překvapující, že nejvíce vzdělávacích akcí a též i nejvíce úředníků figuruje v kolonce Přípravy ke zkoušce ZOZ. Tyto akce tvořily více jak polovinu veškeré vzdělávací činnosti pedagogického oddělení (51,1%) a zúčastnilo se jejich cca 43% ze všech studujících v roce /31

4 Druhou největší skupinu studujících tvořili účastníci kurzů průběžného, resp. prohlubujícího vzdělávání určené pro úředníky ÚSC a zaměstnance úřadů státní správy. Na nich bylo 19,1% všech posluchačů a tyto kurzy konané v učebnách Praze a ve vzdělávacím středisku v Benešově tvořily 25% podíl na přímé pedagogické činnosti Institutu. Třetí, co do počtu posluchačů nejpočetnější skupinu, tvořili noví zaměstnanci správních úřadů, kteří se e-learningovou formou připravovali ke složení závěrečného testu Vstupního vzdělávání následného. Jejich počet (1011) představoval 17,3% všech studujících. Jedenáct realizovaných šestitýdenních kurzů v roce 2011 však tvořilo jen 2,6% všech vzdělávacích akcí Institutu. Graf. č. 1 podíl jednotlivých druhů kurzů v roce 2011 Podíl jednotlivých druhů kurzů Přípravy ke zkoušce ZOZ 34% 1% 5% 2% 3% 51% Vzdělávání vedoucích úředníků a úřadů Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS (včetně ZPPL pro státní správu) Vzdělávání zastupitelů 4% Kurzy na objednávku (nikoliv open semináře) Příprava interního lektorského sboru Vstupní vzdělávání následné (elearning pouze pro státní správu) Institut již několik let využívá svůj e-learningový systém elev a nabízí studium touto formou především pro přípravu ke zkoušce ZOZ, ale nově v roce 2011 i pro vybrané kurzy průběžného vzdělávání (PV). Do následujícího přehledu není zahrnuto Vstupní vzdělávání následné. Bez něj je v tabulce č. 2 vidět, že o neprezenční formu přípravy ke zkoušce ZOZ, resp. studium témat průběžného vzdělávání není velký zájem. Následná tabulka č. 2 přináší přehled o počtech forem příprav realizovaných e-learningovými programy či za pomoci elektronických studijních materiálů. Tabulka č. 2 počty e-learningových forem studia Studium - e-learningová forma přípravy počet počet studujících e-learningová příprava k ZOZ pro 7 ZOZ 37 e-learningová příprava kurzů průběžného vzdělávání pro 10 PV 57 (PV) zakoupené elektronické studijní materiály k ZOZ pro 16 ZOZ 116 celkem /31

5 Poměr mezi počty kurzů a studujících prezenční formou a s pomocí e-learningových programů ukazují grafy č. 2 a 3. V kategorii e-learningových kurzů je již zahrnuto Vstupní vzdělávání následné. Prezenční kurzy v roce 2011 tvořily celkem 93% z uskutečněných vzdělávacích akcí; 7% připadlo na e-learningovou formu. Mnohé nabídky zejména kurzů průběžného vzdělávání nikdo nevyužil a pro nezájem nebyly programy otevřeny. Graf. č. 2 poměr prezenčních kurzů a e-learningové přípravy Poměr prezenčních a e-learningových kurzů 7% prezenční forma kurzů 93% e-learningová forma přípravy (s VVN) Díky vysokému počtu studujících zaměstnanců správních úřadů v kurzu Vstupního vzdělávání následného je poměr v grafu č. 3 již pro e-learningovou formu příznivější. Přesto ale jen necelá pětina studujících v Institutu absolvovala přípravu touto formou. Graf. č. 3 poměr počtu studujících prezenční kurzy a e-learningové přípravy Poměr počtu studujících - prezenční vers. e-l forma 19% 81% prezenční forma kurzů e-learningová forma přípravy (s VVN) Institut v roce 2011 realizoval i kurzy egovernmentu. Ty byly v gesci oddělení administrace a distančního vzdělávání. Celkem jich bylo 19 a zúčastnilo se jich 123 lidí. Více o nich bude v samostatné části 5 této zprávy. 5/31

6 3. Realizované kurzy 3.1 Zvláštní odborná způsobilost Institut je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR. Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně přípravy a ověření této způsobilosti zkouškou. Přehled užívaných zkratek tvoří přílohu č. 1 této zprávy Počet příprav ke zkouškám ZOZ V roce 2011 bylo Institutem připraveno a realizováno 77,5 vzdělávacích programů ZOZ (obecné a zvláštní části), což obnášelo celkem 193 týdnů příprav ve 36 termínech. (Pozn.: u ZOZ DRAH se konala jen zvláštní část, proto vykazujeme jen 0,5 programu). Ve vzdělávacím středisku v Benešově v rámci všech těchto týdnů příprav se vystřídalo celkem 2498 úředníků (jde o kumulovaný počet, tj. reálný počet účastníků násobený počtem týdnů přípravy). Vzhledem k tomu, že příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti probíhá ve dvou nebo třech týdenních kurzech, je jeden úředník zahrnut do uvedeného součtu několikrát, a to podle své reálné přítomnosti na vzdělávací akci. Obecná část přípravy ZOZ obnáší 34 hodin/ týden a zvláštní části 32 hodin/ týden, což představovalo v roce 2011 celkem odučených člověkohodin Počet osvědčení V roce 2011 bylo u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti hodnoceno klasifikačním stupněm VYHOVĚL 1321 úředníků a bylo jim vydáno osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Všechna vydaná osvědčení byla doplněna do databáze, kterou Institut na základě 35 zákona č. 312/2002 Sb. vede a současně zveřejňuje prostřednictvím webových stránek (www.institutpraha.cz). V meziročním srovnání (tj. s rokem 2010 počet 1895 osvědčení) jde o 574 osvědčení méně (tj. o 30,3%). Přehled počtu vydaných osvědčení podle správních činností přináší tabulka č. 3. Tabulka č. 3 počet vydaných osvědčení pro jednotlivé zvláštní odborné způsobilosti V tabulce a ani v grafu nefiguruje ZOZ CHLP. Naopak je v ní zanesen i počet 12 osvědčení, pouze za zkoušku z obecné části. Tu složili tajemníci úřadů. ZOZ počet osvědčení % poměr ZOZ počet osvědčení % poměr BPSP 56 4,2 PP 30 2,3 DANE 92 7 RORP 53 4 DOP 26 2 SH 66 5 DRAH 4 0,3 SKOL 74 5,6 FIN ,7 SPO 35 2,6 HN 46 3,5 SR ,5 HOKS 4 0,3 SS 40 3 LHM 15 1,1 UP 54 4,1 MAT 33 2,5 VH 43 3,3 OBEC 12 0,9 VP 53 4 OH 22 1,7 ZDR 13 1 OCHP 48 3,6 ZEM 5 0,4 6/31

7 BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS LHM MAT OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP OOKR 21 1,6 ZP 44 3,3 OPCD 76 5,8 ZPF 15 1,1 OVZD 24 1,8 ZPIP 11 0,8 Pro větší přehlednost jsme zpracovali přehled vydaných osvědčení do grafu (č. 4). Z něj je patrné, že jednoznačně největší objem osvědčení vydal Institut pro ZOZ SR - stavební řád (165 = 12,5%) a FIN - finance (141 = 10,7%), což spolu se ZOZ DANE daně (92 = 7%) činilo necelou jednu třetinu všech vydaných osvědčení. Graf č. 4 počty vydaných osvědčení podle ZOZ (řazeno abecedně) Počet vydaných osvědčení po ZOZ V tabulce č. 4 uvádíme počty vydaných osvědčení zvláštní odborné způsobilosti roztříděné podle regionu. Do každého regionu, vymezeného územím krajů ČR, zahrnujeme všechny úředníky územních samosprávných celků, jejichž sídlo je na území daného kraje. Tabulka č. 4 přehled počtu vydaných osvědčení ZOZ - distribuce podle krajů ČR kraj počet osvědčení Hlavní město Praha 159 Jihočeský kraj 73 Jihomoravský kraj 141 Karlovarský kraj 54 Kraj Vysočina 57 Královéhradecký kraj 75 Liberecký kraj 68 Moravskoslezský kraj 146 Olomoucký kraj 70 Pardubický kraj 45 Plzeňský kraj 74 Středočeský kraj 151 Ústecký kraj 127 Zlínský kraj 81 Celkový součet 1321 V grafu č. 5 je uvedeno srovnání počtu vydaných osvědčení rovněž podle regionů. Z něj je patrné, že nejvíce osvědčení získali úředníci z Prahy (159), Středočeského kraje (151), 7/31

8 Moravskoslezského (146) a Jihomoravského kraje (141) a také z kraje Ústeckého (127). Úředníci z těchto 5 krajů dávají dohromady 54,8% všech získaných osvědčení ZOZ v roce Naopak nejméně úředníků ÚSC získalo osvědčení o úspěšném zvládnutí zkoušky ZOZ z krajů Pardubického (45), Karlovarského (54) a kraje Vysočina (57). Graf č. 5 - srovnání počtu vydaných osvědčení v jednotlivých regionech (řazeno abecedně dle krajů) Počet osvědčení - dle krajů Z následující tabulky č. 5 a koláčového grafu č. 6 vyplývá, že nejvíce úředníků, kteří získali osvědčení, bylo z městských úřadů (625 = 47,3%), nejméně pak z úřadů městských obvodů (42 = 3,2%). Tabulka č. 5 vydaná osvědčení ZOZ podle typu úřadu typ úřadu ÚSC počet osvědčení Krajský úřad 185 Magistrát 237 Městský úřad 625 Obecní úřad 80 Úřad městské části 152 Úřad městského obvodu 42 Celkový součet /31

9 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj celkem Graf č. 6 procentní podíl úředníků jednotlivých typů úřadů ÚSC na ověřování zvláštní odborné způsobilosti Počty osvědčení - dle typu úřadu ÚSC Krajský úřad Magistrát Městský úřad Obecní úřad Úřad městské části Úřad městského obvodu 6% 12% 3% 14% 18% 47% Úspěšnost u řádného termínu zkoušek Následující tabulka č. 6 vyjadřuje počty úředníků z jednotlivých krajů, kteří úspěšně složili zkoušku v řádném termínu (klasifikační stupeň vyhověl ). V řádném termínu ji složilo 1108 úředníků, což představuje 65,6% úspěšnost z celkového počtu těch, kteří v roce 2011 skládali zkoušku ZOZ (Institut vyzkoušel v roce 2011 celkem 1690 úředníků). Z tabulky je vidět, že nejvíce nových osvědčení u řádné zkoušky získali úředníci za ZOZ FIN (127) a SR (115). Úspěšnost u těchto dvou ZOZ se v řádném termínu pohybovala od 71,4% (SR) do 74,7% (FIN). Nutno podotknout, že jde o ZOZ s nejvyšším počtem vyzkoušených úředníků. Třetí v pořadí byla v roce 2011 ZOZ DANE, kde ale úspěšnost u řádné zkoušky byla jen 57%. Tabulka č. 6 počet úspěšných úředníků u řádné zkoušky (dle ZOZ a kraje) počet úspěšných v řádném termínu ZK BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS LHM MAT /31

10 OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP celkem Z grafu č. 7 je vidět, že nejvíce úspěšných nových úředníků, kteří získali osvědčení u řádné zkoušky, bylo z: hlavního města Prahy (126), Středočeského a Moravskoslezského kraje (122), Jihomoravského kraje (120) a Ústeckého kraje (105). Nejméně nových úředníků získalo osvědčení z malých krajů (Pardubického 41 a Karlovarského - 44). 10/31

11 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj celkem Graf č. 7 přehled počtu úspěšných úředníků v řádném termínu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle jednotlivých krajů Zlínský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Hlavní město Praha Počet úspěšných u řádné zkoušky - dle krajů Neúspěšnost u řádného termínu zkoušek Níže uvedená tabulka č. 7 ukazuje přehled neúspěšnosti úředníků u řádné zkoušky ZOZ. Jednalo se o 273 úředníků. Největší počet neúspěchů byl zaznamenán u ZOZ SR (61), UP (24), OPCD (22 a DANE a FIN (po 21). Nejvíce neúspěšných úředníků bylo u řádného termínu zkoušek z Prahy (60), následují ji kraje Středočeský (347) a Ústecký (31). V tabulce jsou zvýrazněny hodnoty největších počtů neúspěchů pro ZOZ SR u úředníků z Prahy (13), Středočeského kraje (10) a kraje Ústeckého (9), resp. u ZOZ DANE pro úředníky kraje Moravskoslezského (8). Tabulka č. 7 přehled počtu neúspěšných úředníků v řádném termínu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle jednotlivých krajů neúspěch u řádné zkoušky BPSP DANE DOP 1 1 FIN HN HOKS /31

12 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj LHM 2 2 MAT OBEC 1 1 OH OCHP OOKR OPCD OVZD 1 1 PP 1 1 RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZP ZPIP 1 1 celkem Z tabulky č. 8 lze pak vysledovat poměr úspěšných a neúspěšných úředníků ÚSC podle krajů. Z ní je vidět, že největší úspěšnost byla u úředníků kraje Pardubického (91 %) a nejmenší u úředníků z hlavního města Prahy (68%). Průměrná úspěšnost u řádné zkoušky byla 82%. Tabulka č. 8 počty úspěšných a neúspěšných u řádné zkoušky ZOZ podle krajů % poměr úspěšnosti dle krajů neúspěch úspěch celkem u ZK % úspěšnosti /31

13 3.1.5 Opakované zkoušky K 1. opakovaným zkouškám se dostavilo celkem 245 úředníků a uspělo u nich 179 úředníků, resp. neuspělo 66. Nejvíce úspěšných úřednic a úředníků bylo z Prahy a Středočeského kraje (po 25) a pak z kraje Ústeckého (21), tj. z krajů, ze kterých měli úředníci největší počet neúspěchů u řádného termínu zkoušky. Na 2. opravné zkoušky se v celém roce 2011 dostavilo celkem 64 úředníků a úřednic, přičemž z toho počtu jich bylo 34 úspěšných (viz tab. č. 9) a 30 u zkoušky nevyhovělo ani na svůj 3. pokus. Úspěšnost u 2. opakované zkoušky byla pouze 53% Celkový přehled Přehled o úspěšnosti u řádných zkoušek ZOZ podle krajů jsme rozšířili o celkový přehled úspěšnosti úředníků u jednotlivých ZOZ ve všech termínech zkoušek (řádný, 1. a 2. opakovaný termín, resp. celkový neúspěch). Tabulka č. 10 lépe vystihuje rozložení míry úspěšnosti. Zeleně jsou zvýrazněny ty ZOZ, u kterých byla u řádného termínu zkoušky vyšší než 80% úspěšnost úředníků. Takových ZOZ bylo z 30 sledovaných celkem 17, a to: a/ 100% úspěšnost: DRAH, ZEM a ZPF b/ > 90%: MAT, OOKR, OVZD, PP, SS, VH, VP a ZPIP c / > 80%: BPSP, DANE, FIN, HN, LHM, SKOL. Naopak nejnižší procento úspěšnosti u řádné zkoušky měli úřednice a úředníci u těchto ZOZ: SR (64,2%) a DOP (74,1%). U dalších 4 ZOZ měli úředníci pouze 75% úspěšnost (HOKS, OCVHP, SPO a ZP). O celkovém souhrnu úspěšnosti a neúspěšnosti úředníků u všech zkoušek ZOZ v roce 2011 dává přehled následující statistika: Tabulka č. 9 přehled úspěšných a neúspěšných úředníků na všech zkouškách u řádného termínu zkoušky vyhovělo 1108 úředníků nevyhovělo 273 úředníků u 1. opakované zkoušky vyhovělo 179 úředníků nevyhovělo 66 úředníků u 2. opakované zkoušky vyhovělo 34 úředníků nevyhovělo 30 úředníků Tabulka č. 10 početní a % vyjádření úspěšnosti u zkoušek (+ celkový neúspěch) Pozn. k */ V tabulce je uvedeno pouze 30 ZOZ (součet se proto neshoduje s počtem osvědčení, kde jsou započteny i osvědčení z obecné části). úspěšnost u (počet / %) počet úředníků u všech zkoušek ZOZ % poměr z počtu všech zkoušených ZOZ */ řádné zkoušky % 1. OP % 2. OP % celkový neúspěch % BPSP 56 4, ,1 8 14,3 2 3,6 0 0,0 DANE 93 6, , ,8 1 1,1 1 1,1 DOP 27 2, ,1 6 22,2 0 0,0 1 3,7 DRAH 4 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 FIN , ,4 13 9,2 1 0,7 1 0,7 HN 47 3, ,4 3 6,4 1 2,1 1 2,1 HOKS 4 0,3 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 13/31

14 CHLP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 LHM 15 1, ,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 MAT 33 2, ,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 OH 22 1, ,3 5 22,7 0 0,0 0 0,0 OCHP 48 3, , ,8 2 4,2 0 0,0 OOKR 21 1, ,5 2 9,5 0 0,0 0 0,0 OPCD 76 5, , ,7 0 0,0 0 0,0 OVZD 24 1, ,7 2 8,3 0 0,0 0 0,0 PP 30 2, ,7 1 3,3 0 0,0 0 0,0 RORP 62 4, ,4 3 4,8 2 3,2 9 14,5 SH 67 5, , ,9 5 7,5 1 1,5 SKOL 75 5, ,7 7 9,3 2 2,7 1 1,3 SPO 36 2, ,0 7 19,4 1 2,8 1 2,8 SR , , ,8 11 6,1 14 7,8 SS 40 3, ,0 4 10,0 0 0,0 0 0,0 UP 54 0, , ,4 1 1,9 0 0,0 VH 43 3, ,0 2 4,7 1 2,3 0 0,0 VP 53 4, ,3 2 3,8 1 1,9 0 0,0 ZDR 13 1, ,9 2 15,4 1 7,7 0 0,0 ZEM 5 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ZP 44 3, ,0 9 20,5 2 4,5 0 0,0 ZPF 15 1, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ZPIP 11 0, ,9 1 9,1 0 0,0 0 0,0 celkem Počty zkoušek ZOZ V roce 2011 vypsal Institut pro veřejnou správu Praha celkem 57 termínů řádných zkoušek (povětšinou plánovaných jako 3denní) a 93 jednodenních termínů pro opakované zkoušky. V rámci racionalizace se při malém počtu přihlášených na řádnou zkoušku konala tato zkouška v Praze spolu s opakovanou zkouškou. Stejně tak v určitý termín (den) se konaly paralelně řádné zkoušky v Benešově i opakovaná zkouška v Praze. Proto počet termínů a součet termínů pro jednotlivé ZOZ v tabulce č. 13 není totožný. Všechny termíny k ověření byly zabezpečeny odborníky na obecnou a zvláštní část zkoušky uvedenými v souladu se zněním 35 odst. 1 písmene e) a d) zákona č. 312/2002 Sb., v seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky (www.312.cz). Tabulka č. 11 počet řádných a všech opakovaných termínů zkoušek ZOZ počet termínů zkoušek počet termínů zkoušek ZOZ ZK (řádných) OP ZOZ ZK (řádných) OP BPSP 3 3 PP 2 1 DANE 4 4 RORP 3 6 DOP 2 4 SH /31

15 DRAH 1 0 SKOL 3 5 FIN 9 6 SPO 4 4 HN 4 7 SR 9 15 HOKS 1 1 SS 4 3 LHM 3 2 UP 3 5 MAT 2 2 VH 3 3 OBEC 2 1 VP 3 2 OH 2 2 ZDR 2 2 OCHP 3 6 ZEM 1 0 OOKR 2 1 ZP 4 4 OPCD 4 6 ZPF 2 0 OVZD 3 1 ZPIP Trend v počtech přihlášek a vydaných osvědčení V roce 2011 bylo úřady územních samosprávných celků přihlášeno k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou celkem 1696 úředníků územních samosprávných celků. V roce 2010 Institut obdržel 1768 přihlášek. V meziročním porovnání to je o 72 přijatých přihlášek méně. Počet přihlášek je o 4,1% nižší oproti roku 2010 (rok 2010 = 100%). Graf č. 8 počet přihlášek a vydaných osvědčení ZOZ ( ) Počty přihlášek a vydaných osvědčení ZOZ (roky ) počet přihlášek počet osvědčení Plánované změny v souvislosti s přijatou vládní sociální reformou výrazně zasáhly 2 ZOZ, a to ZOZ SS (v sociálních službách) a HN (při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením). Vzhledem k tomu, že podstatná část těchto agend přešla na Úřad práce a jeho pracovníci nemají povinnost absolvovat ZOZ pro doplnění své kvalifikace, výrazně poklesl počet těchto přihlášek z ÚSC a byl i vyšší počet storen. Nižší počet přihlášek je pak v souladu i s klesajícím počtem odzkoušených úředníků, resp. počtem těch, kteří vyhověli u zkoušek ZOZ a dostali osvědčení. 15/31

16 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Celkový součet Storna přihlášek a uznání rovnocennosti vzdělání V následující pasáži je uveden přehled počtu stornovaných přihlášek k přípravám a zkouškám ZOZ. V roce 2011 jich úřady ÚSC zaslaly 350. Tabulka č. 12 storna přihlášek dle ZOZ a krajů storna dle ZOZ a krajů BPSP DANE DOP DRAH 1 1 FIN HN HOKS LHM MAT OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP celkem /31

17 Z tabulky je patrné, že nejvíce storen obdržel Institut k těmto ZOZ: FIN (43), SR (37), HN (35) a SS (28). Nejvíce storen přišlo z Prahy (62), Moravskoslezského kraje (51), Středočeského kraje (40) a Jihomoravského kraje (38); naopak nejméně z krajů Zlínského (8) a Pardubického (9). Důvody storen jsou uvedeny v následujícím přehledu v tabulce č. 13. Největší procento storen připadlo na ukončení pracovního poměru úředníka (33,1%) a uznání rovnocennosti vzdělání (23,7%). Změny probíhající na úřadech ÚSC jsou patrné v souvislosti se třetím nejčetnějším důvodem, a to změnou pracovního zařazení (21,7%). Uznání rovnocennosti a následné storno přihlášky se jeví v posledních 3 letech jako závažný problém pro plánování příprav a zkoušek ZOZ. Na základě analýzy uznaných rovnocenností vzdělání v letech 2009 a 2010, kterou na pokyn MV ČR provedlo pedagogické oddělení Institutu pro veřejnou správu Praha, bylo na MV na setkání s garanty dne rozhodnuto o neprodleném zahájení prací na změně celého systému uznávání rovnocennosti vzdělání. Tabulka č. 13 důvody storna uvedené úřadem důvody storen počet mateřská dovolená 17 pouze obecná část 1 pracovní neschopnost - dlouhodobá 4 ukončení pracovního poměru 116 ukončení pracovního poměru (výměna - nový účastník) 1 uznání rovnocennosti vzdělání 83 uznání rovnocennosti vzdělání - výměna účastníka 1 zákoník práce 12 zákoník práce+md 1 změna pracovního zařazení 76 změna úřadu 1 zrušení přípravy - pouze zkouška 1 žádost úřadu 10 žádost úřadu - změna ZOZ 8 žádost úřadu - změna úředníka 3 žádost úřadu- nepotřebuje ZOZ 3 žádost úřadu-delimitace 1 žádost úřadu-chtějí el. kurz 1 žádost úřadu-chtějí i přípravu 9 žádost úřadu-špatná přihláška 1 Celkový součet Průběžné a prohlubující vzdělávání (PV) V roce 2011 již Institut realizoval kurzy jak pro úředníky ÚSC, tak i zaměstnance správních úřadů. V Institutu se konalo celkem 140 prezenčních kurzů průběžného, resp. prohlubujícího vzdělávání a zúčastnilo se jich 1908 úředníků územních samosprávních celků a zaměstnanců státní správy. V tomto počtu jsou zahrnuty i akce průběžného 17/31

18 vzdělávání tzv. na objednávku podchycené v evidenčním syrému, které se konaly u klientů úřadů ÚSC i státní správy. Další 2 kurzy PV studovalo formou e-learningu celkem 41 studentů Standardní kurzy průběžného vzdělávání Největší zájem byl (viz i tabulka č. 14) o následující prezenční standardní kurzy průběžného vzdělávání konané v našich objektech. Tabulka č Nejvíce obsazené kurzy PV počet Nejvíce obsazené kurzy PV (počet opakovaných kurzů) účastníků Stavební zákon v praxi (2x) 114 Elektronická spisová služba (6x) 107 Ochrana zemědělského půdního fondu (4x) 66 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem (4x) 62 Správní řízení v praxi III Vady řízení a jejich náprava (3x) 52 Krizový zákon (3x) 47 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (3x) 39 Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče (2x) 34 Účetnictví a finanční plánování v příspěvkových organizacích 31 Veškeré počty účastníků v jednotlivých kurzech průběžného vzdělávání jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č Celkový výčet kurzů průběžného vzdělávání (PV) za rok 2011 (v závorce u názvu kurzu je počet opakování kurzu): počet Přehled kurzů PV v roce 2011 (abecední řazení) účastníků Analytické vyhodnocení a zpracování informací (2x) 15 Agenda autoškolství v praxi úřadu (2x) 26 Antidiskriminační zákon 7 Aplikace správního řádu v oblasti školství (2x) 25 Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend 10 Asertivní jednání v praxi 7 Bezdomovectví - řešitelný problém? 7 Daňový řád 22 Efektivní vedoucí 8 Elektronická spisová služba (6x) 107 Emočně inteligentní zaměstnanec veřejné správy 8 Etiketa a základy společenské obratnosti 14 Image úředníka - reprezentace úřadu 13 18/31

19 Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) (2x) 23 Jak zvýšit efektivitu vzdělávání úředníků 15 Judikáty k agendě památkové péče 18 Katastr nemovitostí 9 Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením 10 Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě 7 Komunikace v rámci krizového řízení 11 Komunikační dovednosti a kultura vystupování 9 Komunikační dovednosti pro úředníky 11 Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě (3x) 23 Krizové řízení 11 Krizový zákon (3x) 47 Městský marketing 6 Možnosti využití asertivity v praxi 9 Novela zákoníku práce 7 Obec a drogová problematika 10 Obec a extremismus II. 9 Obec plátcem DPH 6 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem (4x) 62 Odpisování dlouhodobého majetku a další účetní metody pro územní samosprávné celky 10 Ochrana ovzduší 13 Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost 12 Ochrana zemědělského půdního fondu (4x) 66 Péče o pozůstalé 16 Povinnosti obce na úseku požární ochrany 14 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem 16 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (3x) 39 Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví 14 Práce se systémem ASPI 10 Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče (2x) 34 Přestupky podle zákona o zbraních 11 PV Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend 3 Romská menšina z pohledu územní samosprávy 16 Sekty a jejich působení v ČR (2x) 25 Sociální práce v terénu - metodika sociálního šetření 7 Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi 26 Správní delikty v oblasti finančního hospodaření obcí a krajů 8 Správní řád 22 Správní řád pro státní správu 15 Správní řízení v praxi I - Doručování ve správním řízení a jeho elektronické aspekty 8 Správní řízení v praxi II - Opatrovnictví a jiné formy zastupování (2x) 30 19/31

20 Správní řízení v praxi III Vady řízení a jejich náprava (3x) 52 Stavební zákon a památková péče 10 Stavební zákon v praxi (2x) 114 Účetnictví a finanční plánování v příspěvkových organizacích 31 Účetnictví obcí a krajů 14 Územní plánování (2x) 23 Veřejné zakázky pro pokročilé 14 Veřejné zakázky pro začátečníky 18 Vidimace a legalizace (2x) 3 Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích 11 Workshop Krizová komunikace 8 Základy rétoriky 11 Zákon o přestupcích 21 Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) 15 Zákon o střetu zájmů 11 Zákon o svobodném přístupu k informacím 21 Zákon o vodách a prováděcí předpisy 15 Zákon o zaměstnanosti a jeho aktuální změny 6 Zákoník práce 10 Zásady správné korespondence 29 Zásahy do historických objektů 13 Zatřídění a odepisování majetku 29 Zvládání konfliktů a jejich prevence Kurzy na objednávku Od počátku roku 2011započal Institut s novou nabídkou tzv. kurzů průběžného vzdělávání na objednávku. Pedagogické oddělení ve spolupráci s oddělením marketingu připravilo kurzy, o které projevily instituce zájem jen pro jejich zaměstnance v jejich regionu. Lektoři tedy s kurzy vyjížděli v doprovodu zaměstnance Institutu za klientem. Druhou variantou byly kurzy, které byly nově vytvořeny podle poptávky či jako otevřená aktuální nabídka (např. open seminář). Níže uvádíme jejich přehled; vyčlenili jsme je z přehledu kurzů PV jako nový typ nabídky. Tabulka č. 16 Přehled kurzů na objednávku počet Kurzy PV na objednávku (abecední pořadí) účastníků Diplomatický protokol 14 Integrace cizinců 45 Korupce a protikorupční politika ve VS 75 Monitoring práce zaměstnanců s počítačem - open seminář 30 Práce se systémem ASPI 7 Právo na informace o životním prostředí 25 Problematika bezdomovectví pro MP a Policii ČR (5x) 49 Problematika bezdomovectví v práci policie (6x) 33 Přestupkové právo a řízení o přestupcích 35 20/31

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva podle 35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti ( 39 zákona č. 31/00 Sb., v platném znění) Praha září

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha

Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha ISSN 180-8927 Newsletter Institutu pro veřejnou správu Praha Změny zvláštních odborných způsobilostí úředníků v sociální oblasti Sociální reforma, která nabývá účinnosti v letech 2012 a 2013, si klade

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Květen červen 2014 Strana 2 Výroční zpráva 2013

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 2. pololetí 2014

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 2. pololetí 2014 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 2. pololetí 2014 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, připravili jsme pro vás katalog vzdělávacích akcí na 2. pololetí roku 2014.

Více

Úvodem Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí, úvodní slovo ústřední ředitelky České správy sociálního zabezpečení

Úvodem Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí, úvodní slovo ústřední ředitelky České správy sociálního zabezpečení Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah 5 6 10 18 24 36 40 44 48 Klíčová data za rok 2009 Úvodem Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí, úvodní slovo ústřední ředitelky České správy sociálního

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů MĚSTO HRANICE, MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů příloha

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více