Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb."

Transkript

1 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. Základní údaje o vzdělávání poskytovaném Institutem pro veřejnou správu Praha v roce Identifikační údaje: instituce: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ kontaktní telefon: Úvod Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací, která je zřízena Ministerstvem vnitra České republiky k zajišťování vzdělávání ve veřejné správě. Jde jednak o zabezpečení úkolů v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, tedy krajů, obcí a měst v České republice a jednak vzdělávání zaměstnanců státní správy v souladu s Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Jim nabízí vstupní vzdělávání následné, základní pedagogickou přípravu lektorů a prohlubující vzdělávání. To se skládá z manažerského vzdělávání a vzdělávání v dalších oblastech. Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen Institut) plní v systému vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dvojí úlohu. Jedná se o výkon státní správy a o funkci vzdělávací instituce. Proto i předkládaná informace reflektuje tuto skutečnost, a to v oblasti zvláštních odborných způsobilostí. 1. Obecné informace Institut realizuje na základě své zřizovací listiny vzdělávací akce v následujících druzích prohlubování kvalifikace: příprava k ověření a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou (ZOZ), průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (VVÚ). Na základě rozšíření své zřizovací listiny zajišťoval Institut pro veřejnou správu Praha i v roce 2011 komplexně vzdělávání související s implementací egovernmentu v ČR. 1/31

2 Od druhé poloviny roku 2010 byla na Institut postupně převáděna vybraná agenda vzdělávacích akcí pro státní správu (ze zrušeného Institutu státní správy). Institut proto realizoval v roce 2011 také podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech: Vstupní vzdělávání následné (formou e-learningu) Základní pedagogickou přípravu lektorů kurzy prohlubujícího vzdělávání Kromě těchto vzdělávacích činností realizoval ještě kurzy pro zřizovatele konkrétně pro archivní službu MV a též kurzy pro veřejnou správu tzv. na objednávku. Pro zkvalitnění výuky i v roce 2011 probíhalo v Institutu vlastní systematické vzdělávání lektorského sboru Institutu. Vzdělávací akce jsou od roku 2011 otevřené i pro jiné zájemce, fyzické i právnické osoby. Dle dopisu náměstka ministra vnitra ze dne je Institut pro veřejnou správu Praha jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra vzdělávací institucí ze zákona, a proto nepotřebuje ke své činnosti akreditaci. Kurzy a vydávaná osvědčení a certifikáty však nadále mají číslo akreditace. Počet vydaných osvědčení a certifikátů za všechny druhy prohlubování kvalifikace pro úředníky ÚSC a zaměstnance státní správy (viz Úvod této zprávy) */ Počet zrušených kurzů bez náhrady 0 Finanční náklady na vzdělávání hrazené státem Finanční náklady hrazené územními samosprávnými celky a úřady státní správy (úhrady vzdělávání) , ,- Kč 31, ,- Kč Pozn.: */ Do počtu všech vydaných osvědčení a certifikátů průběžného vzdělávání jsou zahrnuty dle 18 zákona č. 312/ 2002 Sb. formy vzdělávání uvedené v bodech 1 a 2, tedy Institutem realizované průběžné vzdělávání, příprava a ověření ZOZ a vzdělávání vedoucích úředníků. Krom toho je připočítáno veškeré vzdělávání pro zaměstnance úřadů státní správy dle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut je jednou z 328 akreditovaných vzdělávacích institucí vedených v otevřené databázi vzdělávacích institucí a vzdělávacích progranů Ministerstva vnitra ČR ( Z tohoto počtu má v této databázi ale jen 305 fyzických a právnických osob vedenu akreditaci jako instituce (viz příloha č. 4). V ČR je tedy dodržován deklarovaný princip plurality subjektů vzdělávání a též i princip variability obsahu a forem vzdělávání, protože tyto vzdělávací instituce nabízejí přes 3500 titulů vzdělávacích programů (viz příloha č. 3). 2/31

3 2. Souhrnné informace o vzdělávacích akcích Institutu Celkový přehled o vzdělávání V roce 2011 pedagogické oddělení Institutu uskutečnilo celkem 378 kurzů (mimo egovernment viz dále speciální část zprávy). Na těchto kurzech se zúčastnilo 5835 lidí, zejména úředníků úřadů územně samosprávních celků, ale i zaměstnanců státní správy a zájemců z řad škol, právnických i fyzických osob. Počet účastníků kurzů vyjadřuje tzv. kumulovaný počet, tj. zahrnuje všechny účastníky vzdělávacích akcí, kteří v roce 201 byli, i opakovaně, zaregistrováni na různých kurzech. V daném počtu nejsou zahrnuti účastníci open seminářů a některých vzdělávacích akcí na objednávku, které Institut konal přímo v regionech či v prostorách objednavatelů. Tyto akce a jejich účastníky Institut komplexně neevidoval ve svém evidenčním a statistickém systému. Počty a procentní poměry u kurzů prezenční formy uvádí následující tabulka č. 1. V této tabulce je nestandardně zařazen i kurz Vstupního vzdělávání následného (VVN), který ale v roce 2011 byl na přání personalistů úřadů státní správy realizován nakonec jen tutorovanými e-learningovými kurzy, byť by měl mít i prezenční formu a e-learningové materiály by měly být studijními oporami kurzu. Tabulka č. 1 počet vzdělávacích akcí a jejich účastníků počet účastníků Typ vzdělávací akce rok 2011 počet kurzů % poměr (kumulovaný počet) % poměr Přípravy ke zkoušce ZOZ , ,8 Vzdělávání vedoucích úředníků a úřadů 14 3, ,8 Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS Praha (včetně ZPPL pro státní správu) 95 25, ,1 Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS - vzdělávací středisko Benešov 34 9, ,5 Vzdělávání zastupitelů 4 1,1 65 1,1 Kurzy na objednávku (nikoliv open semináře) 18 4, ,8 Příprava interního lektorského sboru 10 2,6 89 1,5 Vstupní vzdělávání následné (elearning pouze pro státní správu) 11 2, ,3 celkem prezenčních kurzů , ,0 Vzhledem k hlavnímu poslání Institutu není překvapující, že nejvíce vzdělávacích akcí a též i nejvíce úředníků figuruje v kolonce Přípravy ke zkoušce ZOZ. Tyto akce tvořily více jak polovinu veškeré vzdělávací činnosti pedagogického oddělení (51,1%) a zúčastnilo se jejich cca 43% ze všech studujících v roce /31

4 Druhou největší skupinu studujících tvořili účastníci kurzů průběžného, resp. prohlubujícího vzdělávání určené pro úředníky ÚSC a zaměstnance úřadů státní správy. Na nich bylo 19,1% všech posluchačů a tyto kurzy konané v učebnách Praze a ve vzdělávacím středisku v Benešově tvořily 25% podíl na přímé pedagogické činnosti Institutu. Třetí, co do počtu posluchačů nejpočetnější skupinu, tvořili noví zaměstnanci správních úřadů, kteří se e-learningovou formou připravovali ke složení závěrečného testu Vstupního vzdělávání následného. Jejich počet (1011) představoval 17,3% všech studujících. Jedenáct realizovaných šestitýdenních kurzů v roce 2011 však tvořilo jen 2,6% všech vzdělávacích akcí Institutu. Graf. č. 1 podíl jednotlivých druhů kurzů v roce 2011 Podíl jednotlivých druhů kurzů Přípravy ke zkoušce ZOZ 34% 1% 5% 2% 3% 51% Vzdělávání vedoucích úředníků a úřadů Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS (včetně ZPPL pro státní správu) Vzdělávání zastupitelů 4% Kurzy na objednávku (nikoliv open semináře) Příprava interního lektorského sboru Vstupní vzdělávání následné (elearning pouze pro státní správu) Institut již několik let využívá svůj e-learningový systém elev a nabízí studium touto formou především pro přípravu ke zkoušce ZOZ, ale nově v roce 2011 i pro vybrané kurzy průběžného vzdělávání (PV). Do následujícího přehledu není zahrnuto Vstupní vzdělávání následné. Bez něj je v tabulce č. 2 vidět, že o neprezenční formu přípravy ke zkoušce ZOZ, resp. studium témat průběžného vzdělávání není velký zájem. Následná tabulka č. 2 přináší přehled o počtech forem příprav realizovaných e-learningovými programy či za pomoci elektronických studijních materiálů. Tabulka č. 2 počty e-learningových forem studia Studium - e-learningová forma přípravy počet počet studujících e-learningová příprava k ZOZ pro 7 ZOZ 37 e-learningová příprava kurzů průběžného vzdělávání pro 10 PV 57 (PV) zakoupené elektronické studijní materiály k ZOZ pro 16 ZOZ 116 celkem /31

5 Poměr mezi počty kurzů a studujících prezenční formou a s pomocí e-learningových programů ukazují grafy č. 2 a 3. V kategorii e-learningových kurzů je již zahrnuto Vstupní vzdělávání následné. Prezenční kurzy v roce 2011 tvořily celkem 93% z uskutečněných vzdělávacích akcí; 7% připadlo na e-learningovou formu. Mnohé nabídky zejména kurzů průběžného vzdělávání nikdo nevyužil a pro nezájem nebyly programy otevřeny. Graf. č. 2 poměr prezenčních kurzů a e-learningové přípravy Poměr prezenčních a e-learningových kurzů 7% prezenční forma kurzů 93% e-learningová forma přípravy (s VVN) Díky vysokému počtu studujících zaměstnanců správních úřadů v kurzu Vstupního vzdělávání následného je poměr v grafu č. 3 již pro e-learningovou formu příznivější. Přesto ale jen necelá pětina studujících v Institutu absolvovala přípravu touto formou. Graf. č. 3 poměr počtu studujících prezenční kurzy a e-learningové přípravy Poměr počtu studujících - prezenční vers. e-l forma 19% 81% prezenční forma kurzů e-learningová forma přípravy (s VVN) Institut v roce 2011 realizoval i kurzy egovernmentu. Ty byly v gesci oddělení administrace a distančního vzdělávání. Celkem jich bylo 19 a zúčastnilo se jich 123 lidí. Více o nich bude v samostatné části 5 této zprávy. 5/31

6 3. Realizované kurzy 3.1 Zvláštní odborná způsobilost Institut je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR. Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně přípravy a ověření této způsobilosti zkouškou. Přehled užívaných zkratek tvoří přílohu č. 1 této zprávy Počet příprav ke zkouškám ZOZ V roce 2011 bylo Institutem připraveno a realizováno 77,5 vzdělávacích programů ZOZ (obecné a zvláštní části), což obnášelo celkem 193 týdnů příprav ve 36 termínech. (Pozn.: u ZOZ DRAH se konala jen zvláštní část, proto vykazujeme jen 0,5 programu). Ve vzdělávacím středisku v Benešově v rámci všech těchto týdnů příprav se vystřídalo celkem 2498 úředníků (jde o kumulovaný počet, tj. reálný počet účastníků násobený počtem týdnů přípravy). Vzhledem k tomu, že příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti probíhá ve dvou nebo třech týdenních kurzech, je jeden úředník zahrnut do uvedeného součtu několikrát, a to podle své reálné přítomnosti na vzdělávací akci. Obecná část přípravy ZOZ obnáší 34 hodin/ týden a zvláštní části 32 hodin/ týden, což představovalo v roce 2011 celkem odučených člověkohodin Počet osvědčení V roce 2011 bylo u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti hodnoceno klasifikačním stupněm VYHOVĚL 1321 úředníků a bylo jim vydáno osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Všechna vydaná osvědčení byla doplněna do databáze, kterou Institut na základě 35 zákona č. 312/2002 Sb. vede a současně zveřejňuje prostřednictvím webových stránek ( V meziročním srovnání (tj. s rokem 2010 počet 1895 osvědčení) jde o 574 osvědčení méně (tj. o 30,3%). Přehled počtu vydaných osvědčení podle správních činností přináší tabulka č. 3. Tabulka č. 3 počet vydaných osvědčení pro jednotlivé zvláštní odborné způsobilosti V tabulce a ani v grafu nefiguruje ZOZ CHLP. Naopak je v ní zanesen i počet 12 osvědčení, pouze za zkoušku z obecné části. Tu složili tajemníci úřadů. ZOZ počet osvědčení % poměr ZOZ počet osvědčení % poměr BPSP 56 4,2 PP 30 2,3 DANE 92 7 RORP 53 4 DOP 26 2 SH 66 5 DRAH 4 0,3 SKOL 74 5,6 FIN ,7 SPO 35 2,6 HN 46 3,5 SR ,5 HOKS 4 0,3 SS 40 3 LHM 15 1,1 UP 54 4,1 MAT 33 2,5 VH 43 3,3 OBEC 12 0,9 VP 53 4 OH 22 1,7 ZDR 13 1 OCHP 48 3,6 ZEM 5 0,4 6/31

7 BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS LHM MAT OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP OOKR 21 1,6 ZP 44 3,3 OPCD 76 5,8 ZPF 15 1,1 OVZD 24 1,8 ZPIP 11 0,8 Pro větší přehlednost jsme zpracovali přehled vydaných osvědčení do grafu (č. 4). Z něj je patrné, že jednoznačně největší objem osvědčení vydal Institut pro ZOZ SR - stavební řád (165 = 12,5%) a FIN - finance (141 = 10,7%), což spolu se ZOZ DANE daně (92 = 7%) činilo necelou jednu třetinu všech vydaných osvědčení. Graf č. 4 počty vydaných osvědčení podle ZOZ (řazeno abecedně) Počet vydaných osvědčení po ZOZ V tabulce č. 4 uvádíme počty vydaných osvědčení zvláštní odborné způsobilosti roztříděné podle regionu. Do každého regionu, vymezeného územím krajů ČR, zahrnujeme všechny úředníky územních samosprávných celků, jejichž sídlo je na území daného kraje. Tabulka č. 4 přehled počtu vydaných osvědčení ZOZ - distribuce podle krajů ČR kraj počet osvědčení Hlavní město Praha 159 Jihočeský kraj 73 Jihomoravský kraj 141 Karlovarský kraj 54 Kraj Vysočina 57 Královéhradecký kraj 75 Liberecký kraj 68 Moravskoslezský kraj 146 Olomoucký kraj 70 Pardubický kraj 45 Plzeňský kraj 74 Středočeský kraj 151 Ústecký kraj 127 Zlínský kraj 81 Celkový součet 1321 V grafu č. 5 je uvedeno srovnání počtu vydaných osvědčení rovněž podle regionů. Z něj je patrné, že nejvíce osvědčení získali úředníci z Prahy (159), Středočeského kraje (151), 7/31

8 Moravskoslezského (146) a Jihomoravského kraje (141) a také z kraje Ústeckého (127). Úředníci z těchto 5 krajů dávají dohromady 54,8% všech získaných osvědčení ZOZ v roce Naopak nejméně úředníků ÚSC získalo osvědčení o úspěšném zvládnutí zkoušky ZOZ z krajů Pardubického (45), Karlovarského (54) a kraje Vysočina (57). Graf č. 5 - srovnání počtu vydaných osvědčení v jednotlivých regionech (řazeno abecedně dle krajů) Počet osvědčení - dle krajů Z následující tabulky č. 5 a koláčového grafu č. 6 vyplývá, že nejvíce úředníků, kteří získali osvědčení, bylo z městských úřadů (625 = 47,3%), nejméně pak z úřadů městských obvodů (42 = 3,2%). Tabulka č. 5 vydaná osvědčení ZOZ podle typu úřadu typ úřadu ÚSC počet osvědčení Krajský úřad 185 Magistrát 237 Městský úřad 625 Obecní úřad 80 Úřad městské části 152 Úřad městského obvodu 42 Celkový součet /31

9 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj celkem Graf č. 6 procentní podíl úředníků jednotlivých typů úřadů ÚSC na ověřování zvláštní odborné způsobilosti Počty osvědčení - dle typu úřadu ÚSC Krajský úřad Magistrát Městský úřad Obecní úřad Úřad městské části Úřad městského obvodu 6% 12% 3% 14% 18% 47% Úspěšnost u řádného termínu zkoušek Následující tabulka č. 6 vyjadřuje počty úředníků z jednotlivých krajů, kteří úspěšně složili zkoušku v řádném termínu (klasifikační stupeň vyhověl ). V řádném termínu ji složilo 1108 úředníků, což představuje 65,6% úspěšnost z celkového počtu těch, kteří v roce 2011 skládali zkoušku ZOZ (Institut vyzkoušel v roce 2011 celkem 1690 úředníků). Z tabulky je vidět, že nejvíce nových osvědčení u řádné zkoušky získali úředníci za ZOZ FIN (127) a SR (115). Úspěšnost u těchto dvou ZOZ se v řádném termínu pohybovala od 71,4% (SR) do 74,7% (FIN). Nutno podotknout, že jde o ZOZ s nejvyšším počtem vyzkoušených úředníků. Třetí v pořadí byla v roce 2011 ZOZ DANE, kde ale úspěšnost u řádné zkoušky byla jen 57%. Tabulka č. 6 počet úspěšných úředníků u řádné zkoušky (dle ZOZ a kraje) počet úspěšných v řádném termínu ZK BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS LHM MAT /31

10 OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP celkem Z grafu č. 7 je vidět, že nejvíce úspěšných nových úředníků, kteří získali osvědčení u řádné zkoušky, bylo z: hlavního města Prahy (126), Středočeského a Moravskoslezského kraje (122), Jihomoravského kraje (120) a Ústeckého kraje (105). Nejméně nových úředníků získalo osvědčení z malých krajů (Pardubického 41 a Karlovarského - 44). 10/31

11 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj celkem Graf č. 7 přehled počtu úspěšných úředníků v řádném termínu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle jednotlivých krajů Zlínský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Hlavní město Praha Počet úspěšných u řádné zkoušky - dle krajů Neúspěšnost u řádného termínu zkoušek Níže uvedená tabulka č. 7 ukazuje přehled neúspěšnosti úředníků u řádné zkoušky ZOZ. Jednalo se o 273 úředníků. Největší počet neúspěchů byl zaznamenán u ZOZ SR (61), UP (24), OPCD (22 a DANE a FIN (po 21). Nejvíce neúspěšných úředníků bylo u řádného termínu zkoušek z Prahy (60), následují ji kraje Středočeský (347) a Ústecký (31). V tabulce jsou zvýrazněny hodnoty největších počtů neúspěchů pro ZOZ SR u úředníků z Prahy (13), Středočeského kraje (10) a kraje Ústeckého (9), resp. u ZOZ DANE pro úředníky kraje Moravskoslezského (8). Tabulka č. 7 přehled počtu neúspěšných úředníků v řádném termínu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle jednotlivých krajů neúspěch u řádné zkoušky BPSP DANE DOP 1 1 FIN HN HOKS /31

12 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj LHM 2 2 MAT OBEC 1 1 OH OCHP OOKR OPCD OVZD 1 1 PP 1 1 RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZP ZPIP 1 1 celkem Z tabulky č. 8 lze pak vysledovat poměr úspěšných a neúspěšných úředníků ÚSC podle krajů. Z ní je vidět, že největší úspěšnost byla u úředníků kraje Pardubického (91 %) a nejmenší u úředníků z hlavního města Prahy (68%). Průměrná úspěšnost u řádné zkoušky byla 82%. Tabulka č. 8 počty úspěšných a neúspěšných u řádné zkoušky ZOZ podle krajů % poměr úspěšnosti dle krajů neúspěch úspěch celkem u ZK % úspěšnosti /31

13 3.1.5 Opakované zkoušky K 1. opakovaným zkouškám se dostavilo celkem 245 úředníků a uspělo u nich 179 úředníků, resp. neuspělo 66. Nejvíce úspěšných úřednic a úředníků bylo z Prahy a Středočeského kraje (po 25) a pak z kraje Ústeckého (21), tj. z krajů, ze kterých měli úředníci největší počet neúspěchů u řádného termínu zkoušky. Na 2. opravné zkoušky se v celém roce 2011 dostavilo celkem 64 úředníků a úřednic, přičemž z toho počtu jich bylo 34 úspěšných (viz tab. č. 9) a 30 u zkoušky nevyhovělo ani na svůj 3. pokus. Úspěšnost u 2. opakované zkoušky byla pouze 53% Celkový přehled Přehled o úspěšnosti u řádných zkoušek ZOZ podle krajů jsme rozšířili o celkový přehled úspěšnosti úředníků u jednotlivých ZOZ ve všech termínech zkoušek (řádný, 1. a 2. opakovaný termín, resp. celkový neúspěch). Tabulka č. 10 lépe vystihuje rozložení míry úspěšnosti. Zeleně jsou zvýrazněny ty ZOZ, u kterých byla u řádného termínu zkoušky vyšší než 80% úspěšnost úředníků. Takových ZOZ bylo z 30 sledovaných celkem 17, a to: a/ 100% úspěšnost: DRAH, ZEM a ZPF b/ > 90%: MAT, OOKR, OVZD, PP, SS, VH, VP a ZPIP c / > 80%: BPSP, DANE, FIN, HN, LHM, SKOL. Naopak nejnižší procento úspěšnosti u řádné zkoušky měli úřednice a úředníci u těchto ZOZ: SR (64,2%) a DOP (74,1%). U dalších 4 ZOZ měli úředníci pouze 75% úspěšnost (HOKS, OCVHP, SPO a ZP). O celkovém souhrnu úspěšnosti a neúspěšnosti úředníků u všech zkoušek ZOZ v roce 2011 dává přehled následující statistika: Tabulka č. 9 přehled úspěšných a neúspěšných úředníků na všech zkouškách u řádného termínu zkoušky vyhovělo 1108 úředníků nevyhovělo 273 úředníků u 1. opakované zkoušky vyhovělo 179 úředníků nevyhovělo 66 úředníků u 2. opakované zkoušky vyhovělo 34 úředníků nevyhovělo 30 úředníků Tabulka č. 10 početní a % vyjádření úspěšnosti u zkoušek (+ celkový neúspěch) Pozn. k */ V tabulce je uvedeno pouze 30 ZOZ (součet se proto neshoduje s počtem osvědčení, kde jsou započteny i osvědčení z obecné části). úspěšnost u (počet / %) počet úředníků u všech zkoušek ZOZ % poměr z počtu všech zkoušených ZOZ */ řádné zkoušky % 1. OP % 2. OP % celkový neúspěch % BPSP 56 4, ,1 8 14,3 2 3,6 0 0,0 DANE 93 6, , ,8 1 1,1 1 1,1 DOP 27 2, ,1 6 22,2 0 0,0 1 3,7 DRAH 4 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 FIN , ,4 13 9,2 1 0,7 1 0,7 HN 47 3, ,4 3 6,4 1 2,1 1 2,1 HOKS 4 0,3 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 13/31

14 CHLP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 LHM 15 1, ,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 MAT 33 2, ,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 OH 22 1, ,3 5 22,7 0 0,0 0 0,0 OCHP 48 3, , ,8 2 4,2 0 0,0 OOKR 21 1, ,5 2 9,5 0 0,0 0 0,0 OPCD 76 5, , ,7 0 0,0 0 0,0 OVZD 24 1, ,7 2 8,3 0 0,0 0 0,0 PP 30 2, ,7 1 3,3 0 0,0 0 0,0 RORP 62 4, ,4 3 4,8 2 3,2 9 14,5 SH 67 5, , ,9 5 7,5 1 1,5 SKOL 75 5, ,7 7 9,3 2 2,7 1 1,3 SPO 36 2, ,0 7 19,4 1 2,8 1 2,8 SR , , ,8 11 6,1 14 7,8 SS 40 3, ,0 4 10,0 0 0,0 0 0,0 UP 54 0, , ,4 1 1,9 0 0,0 VH 43 3, ,0 2 4,7 1 2,3 0 0,0 VP 53 4, ,3 2 3,8 1 1,9 0 0,0 ZDR 13 1, ,9 2 15,4 1 7,7 0 0,0 ZEM 5 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ZP 44 3, ,0 9 20,5 2 4,5 0 0,0 ZPF 15 1, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ZPIP 11 0, ,9 1 9,1 0 0,0 0 0,0 celkem Počty zkoušek ZOZ V roce 2011 vypsal Institut pro veřejnou správu Praha celkem 57 termínů řádných zkoušek (povětšinou plánovaných jako 3denní) a 93 jednodenních termínů pro opakované zkoušky. V rámci racionalizace se při malém počtu přihlášených na řádnou zkoušku konala tato zkouška v Praze spolu s opakovanou zkouškou. Stejně tak v určitý termín (den) se konaly paralelně řádné zkoušky v Benešově i opakovaná zkouška v Praze. Proto počet termínů a součet termínů pro jednotlivé ZOZ v tabulce č. 13 není totožný. Všechny termíny k ověření byly zabezpečeny odborníky na obecnou a zvláštní část zkoušky uvedenými v souladu se zněním 35 odst. 1 písmene e) a d) zákona č. 312/2002 Sb., v seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky ( Tabulka č. 11 počet řádných a všech opakovaných termínů zkoušek ZOZ počet termínů zkoušek počet termínů zkoušek ZOZ ZK (řádných) OP ZOZ ZK (řádných) OP BPSP 3 3 PP 2 1 DANE 4 4 RORP 3 6 DOP 2 4 SH /31

15 DRAH 1 0 SKOL 3 5 FIN 9 6 SPO 4 4 HN 4 7 SR 9 15 HOKS 1 1 SS 4 3 LHM 3 2 UP 3 5 MAT 2 2 VH 3 3 OBEC 2 1 VP 3 2 OH 2 2 ZDR 2 2 OCHP 3 6 ZEM 1 0 OOKR 2 1 ZP 4 4 OPCD 4 6 ZPF 2 0 OVZD 3 1 ZPIP Trend v počtech přihlášek a vydaných osvědčení V roce 2011 bylo úřady územních samosprávných celků přihlášeno k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou celkem 1696 úředníků územních samosprávných celků. V roce 2010 Institut obdržel 1768 přihlášek. V meziročním porovnání to je o 72 přijatých přihlášek méně. Počet přihlášek je o 4,1% nižší oproti roku 2010 (rok 2010 = 100%). Graf č. 8 počet přihlášek a vydaných osvědčení ZOZ ( ) Počty přihlášek a vydaných osvědčení ZOZ (roky ) počet přihlášek počet osvědčení Plánované změny v souvislosti s přijatou vládní sociální reformou výrazně zasáhly 2 ZOZ, a to ZOZ SS (v sociálních službách) a HN (při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením). Vzhledem k tomu, že podstatná část těchto agend přešla na Úřad práce a jeho pracovníci nemají povinnost absolvovat ZOZ pro doplnění své kvalifikace, výrazně poklesl počet těchto přihlášek z ÚSC a byl i vyšší počet storen. Nižší počet přihlášek je pak v souladu i s klesajícím počtem odzkoušených úředníků, resp. počtem těch, kteří vyhověli u zkoušek ZOZ a dostali osvědčení. 15/31

16 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Celkový součet Storna přihlášek a uznání rovnocennosti vzdělání V následující pasáži je uveden přehled počtu stornovaných přihlášek k přípravám a zkouškám ZOZ. V roce 2011 jich úřady ÚSC zaslaly 350. Tabulka č. 12 storna přihlášek dle ZOZ a krajů storna dle ZOZ a krajů BPSP DANE DOP DRAH 1 1 FIN HN HOKS LHM MAT OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP celkem /31

17 Z tabulky je patrné, že nejvíce storen obdržel Institut k těmto ZOZ: FIN (43), SR (37), HN (35) a SS (28). Nejvíce storen přišlo z Prahy (62), Moravskoslezského kraje (51), Středočeského kraje (40) a Jihomoravského kraje (38); naopak nejméně z krajů Zlínského (8) a Pardubického (9). Důvody storen jsou uvedeny v následujícím přehledu v tabulce č. 13. Největší procento storen připadlo na ukončení pracovního poměru úředníka (33,1%) a uznání rovnocennosti vzdělání (23,7%). Změny probíhající na úřadech ÚSC jsou patrné v souvislosti se třetím nejčetnějším důvodem, a to změnou pracovního zařazení (21,7%). Uznání rovnocennosti a následné storno přihlášky se jeví v posledních 3 letech jako závažný problém pro plánování příprav a zkoušek ZOZ. Na základě analýzy uznaných rovnocenností vzdělání v letech 2009 a 2010, kterou na pokyn MV ČR provedlo pedagogické oddělení Institutu pro veřejnou správu Praha, bylo na MV na setkání s garanty dne rozhodnuto o neprodleném zahájení prací na změně celého systému uznávání rovnocennosti vzdělání. Tabulka č. 13 důvody storna uvedené úřadem důvody storen počet mateřská dovolená 17 pouze obecná část 1 pracovní neschopnost - dlouhodobá 4 ukončení pracovního poměru 116 ukončení pracovního poměru (výměna - nový účastník) 1 uznání rovnocennosti vzdělání 83 uznání rovnocennosti vzdělání - výměna účastníka 1 zákoník práce 12 zákoník práce+md 1 změna pracovního zařazení 76 změna úřadu 1 zrušení přípravy - pouze zkouška 1 žádost úřadu 10 žádost úřadu - změna ZOZ 8 žádost úřadu - změna úředníka 3 žádost úřadu- nepotřebuje ZOZ 3 žádost úřadu-delimitace 1 žádost úřadu-chtějí el. kurz 1 žádost úřadu-chtějí i přípravu 9 žádost úřadu-špatná přihláška 1 Celkový součet Průběžné a prohlubující vzdělávání (PV) V roce 2011 již Institut realizoval kurzy jak pro úředníky ÚSC, tak i zaměstnance správních úřadů. V Institutu se konalo celkem 140 prezenčních kurzů průběžného, resp. prohlubujícího vzdělávání a zúčastnilo se jich 1908 úředníků územních samosprávních celků a zaměstnanců státní správy. V tomto počtu jsou zahrnuty i akce průběžného 17/31

18 vzdělávání tzv. na objednávku podchycené v evidenčním syrému, které se konaly u klientů úřadů ÚSC i státní správy. Další 2 kurzy PV studovalo formou e-learningu celkem 41 studentů Standardní kurzy průběžného vzdělávání Největší zájem byl (viz i tabulka č. 14) o následující prezenční standardní kurzy průběžného vzdělávání konané v našich objektech. Tabulka č Nejvíce obsazené kurzy PV počet Nejvíce obsazené kurzy PV (počet opakovaných kurzů) účastníků Stavební zákon v praxi (2x) 114 Elektronická spisová služba (6x) 107 Ochrana zemědělského půdního fondu (4x) 66 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem (4x) 62 Správní řízení v praxi III Vady řízení a jejich náprava (3x) 52 Krizový zákon (3x) 47 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (3x) 39 Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče (2x) 34 Účetnictví a finanční plánování v příspěvkových organizacích 31 Veškeré počty účastníků v jednotlivých kurzech průběžného vzdělávání jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č Celkový výčet kurzů průběžného vzdělávání (PV) za rok 2011 (v závorce u názvu kurzu je počet opakování kurzu): počet Přehled kurzů PV v roce 2011 (abecední řazení) účastníků Analytické vyhodnocení a zpracování informací (2x) 15 Agenda autoškolství v praxi úřadu (2x) 26 Antidiskriminační zákon 7 Aplikace správního řádu v oblasti školství (2x) 25 Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend 10 Asertivní jednání v praxi 7 Bezdomovectví - řešitelný problém? 7 Daňový řád 22 Efektivní vedoucí 8 Elektronická spisová služba (6x) 107 Emočně inteligentní zaměstnanec veřejné správy 8 Etiketa a základy společenské obratnosti 14 Image úředníka - reprezentace úřadu 13 18/31

19 Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) (2x) 23 Jak zvýšit efektivitu vzdělávání úředníků 15 Judikáty k agendě památkové péče 18 Katastr nemovitostí 9 Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením 10 Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě 7 Komunikace v rámci krizového řízení 11 Komunikační dovednosti a kultura vystupování 9 Komunikační dovednosti pro úředníky 11 Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě (3x) 23 Krizové řízení 11 Krizový zákon (3x) 47 Městský marketing 6 Možnosti využití asertivity v praxi 9 Novela zákoníku práce 7 Obec a drogová problematika 10 Obec a extremismus II. 9 Obec plátcem DPH 6 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem (4x) 62 Odpisování dlouhodobého majetku a další účetní metody pro územní samosprávné celky 10 Ochrana ovzduší 13 Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost 12 Ochrana zemědělského půdního fondu (4x) 66 Péče o pozůstalé 16 Povinnosti obce na úseku požární ochrany 14 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem 16 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (3x) 39 Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví 14 Práce se systémem ASPI 10 Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče (2x) 34 Přestupky podle zákona o zbraních 11 PV Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend 3 Romská menšina z pohledu územní samosprávy 16 Sekty a jejich působení v ČR (2x) 25 Sociální práce v terénu - metodika sociálního šetření 7 Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi 26 Správní delikty v oblasti finančního hospodaření obcí a krajů 8 Správní řád 22 Správní řád pro státní správu 15 Správní řízení v praxi I - Doručování ve správním řízení a jeho elektronické aspekty 8 Správní řízení v praxi II - Opatrovnictví a jiné formy zastupování (2x) 30 19/31

20 Správní řízení v praxi III Vady řízení a jejich náprava (3x) 52 Stavební zákon a památková péče 10 Stavební zákon v praxi (2x) 114 Účetnictví a finanční plánování v příspěvkových organizacích 31 Účetnictví obcí a krajů 14 Územní plánování (2x) 23 Veřejné zakázky pro pokročilé 14 Veřejné zakázky pro začátečníky 18 Vidimace a legalizace (2x) 3 Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích 11 Workshop Krizová komunikace 8 Základy rétoriky 11 Zákon o přestupcích 21 Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) 15 Zákon o střetu zájmů 11 Zákon o svobodném přístupu k informacím 21 Zákon o vodách a prováděcí předpisy 15 Zákon o zaměstnanosti a jeho aktuální změny 6 Zákoník práce 10 Zásady správné korespondence 29 Zásahy do historických objektů 13 Zatřídění a odepisování majetku 29 Zvládání konfliktů a jejich prevence Kurzy na objednávku Od počátku roku 2011započal Institut s novou nabídkou tzv. kurzů průběžného vzdělávání na objednávku. Pedagogické oddělení ve spolupráci s oddělením marketingu připravilo kurzy, o které projevily instituce zájem jen pro jejich zaměstnance v jejich regionu. Lektoři tedy s kurzy vyjížděli v doprovodu zaměstnance Institutu za klientem. Druhou variantou byly kurzy, které byly nově vytvořeny podle poptávky či jako otevřená aktuální nabídka (např. open seminář). Níže uvádíme jejich přehled; vyčlenili jsme je z přehledu kurzů PV jako nový typ nabídky. Tabulka č. 16 Přehled kurzů na objednávku počet Kurzy PV na objednávku (abecední pořadí) účastníků Diplomatický protokol 14 Integrace cizinců 45 Korupce a protikorupční politika ve VS 75 Monitoring práce zaměstnanců s počítačem - open seminář 30 Práce se systémem ASPI 7 Právo na informace o životním prostředí 25 Problematika bezdomovectví pro MP a Policii ČR (5x) 49 Problematika bezdomovectví v práci policie (6x) 33 Přestupkové právo a řízení o přestupcích 35 20/31

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva podle 35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti ( 39 zákona č. 31/00 Sb., v platném znění) Praha září

Více

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha Institut pro veřejnou správu Praha Zvláštní odborné způsobilosti v roce 2014 Zdeňka Šilhová Praha, 21. 11. 2013 Obsah Působnost jednotlivých oddělení Organizace příprav a ověření ZOZ Odborný obsah příprav

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení III. 1. Úvod Usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 6. listopadu 2007 č. 50 byl schválen materiál Zpráva o zhodnocení

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Činnost Institutu pro veřejnou správu Praha v projektu Vzdělávání v egovernmentu

Činnost Institutu pro veřejnou správu Praha v projektu Vzdělávání v egovernmentu Činnost Institutu pro veřejnou správu Praha v projektu Vzdělávání v egovernmentu 23. února 2012 Vzdělávací středisko Benešov VZNIK egon CENTER Výzva č. 38 - Nastavení systému vzdělávání v egovernmentu

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter Newsletter Obsah Aktualizace kurzů... 3 Informační systém datových schránek v přípravě je kurz Informační systém datových... 3 Word pro začátečníky (egon)... 3 Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů...

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o.

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o. STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE Jiří Štochel VITA software s.r.o. VITA a stavební úřady Obecné stavební úřady krajské úřady 15 městských částí hl. m. Prahy 15 statutárních měst 15

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ceny platné pro jednotlivé typy kurzů

Ceny platné pro jednotlivé typy kurzů Stanovení cen jiné činnosti od 1. března 2010 Ceny platné pro jednotlivé typy kurzů Typ vzdělávací akce Rozsah akce Cena s DPH Zvláštní odborná způsobilost: náklady spojené s účastí na ověřování zvláštní

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Datové schránky aktuální informace. 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1

Datové schránky aktuální informace. 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Datové schránky aktuální informace 22.4.2009 Schůzka městských informatiků 1 Informovanost Lepší osvěta MHMP vůči MČ - nastavení pravidelných komunikačních kanálů: Kontaktní osoby na velkých MČ ( Egoncentra,

Více