Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb."

Transkript

1 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. Základní údaje o vzdělávání poskytovaném Institutem pro veřejnou správu Praha v roce Identifikační údaje: instituce: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ kontaktní telefon: Úvod Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací, která je zřízena Ministerstvem vnitra České republiky k zajišťování vzdělávání ve veřejné správě. Jde jednak o zabezpečení úkolů v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, tedy krajů, obcí a měst v České republice a jednak vzdělávání zaměstnanců státní správy v souladu s Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Jim nabízí vstupní vzdělávání následné, základní pedagogickou přípravu lektorů a prohlubující vzdělávání. To se skládá z manažerského vzdělávání a vzdělávání v dalších oblastech. Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen Institut) plní v systému vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dvojí úlohu. Jedná se o výkon státní správy a o funkci vzdělávací instituce. Proto i předkládaná informace reflektuje tuto skutečnost, a to v oblasti zvláštních odborných způsobilostí. 1. Obecné informace Institut realizuje na základě své zřizovací listiny vzdělávací akce v následujících druzích prohlubování kvalifikace: příprava k ověření a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou (ZOZ), průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů (VVÚ). Na základě rozšíření své zřizovací listiny zajišťoval Institut pro veřejnou správu Praha i v roce 2011 komplexně vzdělávání související s implementací egovernmentu v ČR. 1/31

2 Od druhé poloviny roku 2010 byla na Institut postupně převáděna vybraná agenda vzdělávacích akcí pro státní správu (ze zrušeného Institutu státní správy). Institut proto realizoval v roce 2011 také podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech: Vstupní vzdělávání následné (formou e-learningu) Základní pedagogickou přípravu lektorů kurzy prohlubujícího vzdělávání Kromě těchto vzdělávacích činností realizoval ještě kurzy pro zřizovatele konkrétně pro archivní službu MV a též kurzy pro veřejnou správu tzv. na objednávku. Pro zkvalitnění výuky i v roce 2011 probíhalo v Institutu vlastní systematické vzdělávání lektorského sboru Institutu. Vzdělávací akce jsou od roku 2011 otevřené i pro jiné zájemce, fyzické i právnické osoby. Dle dopisu náměstka ministra vnitra ze dne je Institut pro veřejnou správu Praha jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra vzdělávací institucí ze zákona, a proto nepotřebuje ke své činnosti akreditaci. Kurzy a vydávaná osvědčení a certifikáty však nadále mají číslo akreditace. Počet vydaných osvědčení a certifikátů za všechny druhy prohlubování kvalifikace pro úředníky ÚSC a zaměstnance státní správy (viz Úvod této zprávy) */ Počet zrušených kurzů bez náhrady 0 Finanční náklady na vzdělávání hrazené státem Finanční náklady hrazené územními samosprávnými celky a úřady státní správy (úhrady vzdělávání) , ,- Kč 31, ,- Kč Pozn.: */ Do počtu všech vydaných osvědčení a certifikátů průběžného vzdělávání jsou zahrnuty dle 18 zákona č. 312/ 2002 Sb. formy vzdělávání uvedené v bodech 1 a 2, tedy Institutem realizované průběžné vzdělávání, příprava a ověření ZOZ a vzdělávání vedoucích úředníků. Krom toho je připočítáno veškeré vzdělávání pro zaměstnance úřadů státní správy dle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut je jednou z 328 akreditovaných vzdělávacích institucí vedených v otevřené databázi vzdělávacích institucí a vzdělávacích progranů Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacichinstituci aspx?q=y2hudw09nq%3d%3d). Z tohoto počtu má v této databázi ale jen 305 fyzických a právnických osob vedenu akreditaci jako instituce (viz příloha č. 4). V ČR je tedy dodržován deklarovaný princip plurality subjektů vzdělávání a též i princip variability obsahu a forem vzdělávání, protože tyto vzdělávací instituce nabízejí přes 3500 titulů vzdělávacích programů (viz příloha č. 3). 2/31

3 2. Souhrnné informace o vzdělávacích akcích Institutu Celkový přehled o vzdělávání V roce 2011 pedagogické oddělení Institutu uskutečnilo celkem 378 kurzů (mimo egovernment viz dále speciální část zprávy). Na těchto kurzech se zúčastnilo 5835 lidí, zejména úředníků úřadů územně samosprávních celků, ale i zaměstnanců státní správy a zájemců z řad škol, právnických i fyzických osob. Počet účastníků kurzů vyjadřuje tzv. kumulovaný počet, tj. zahrnuje všechny účastníky vzdělávacích akcí, kteří v roce 201 byli, i opakovaně, zaregistrováni na různých kurzech. V daném počtu nejsou zahrnuti účastníci open seminářů a některých vzdělávacích akcí na objednávku, které Institut konal přímo v regionech či v prostorách objednavatelů. Tyto akce a jejich účastníky Institut komplexně neevidoval ve svém evidenčním a statistickém systému. Počty a procentní poměry u kurzů prezenční formy uvádí následující tabulka č. 1. V této tabulce je nestandardně zařazen i kurz Vstupního vzdělávání následného (VVN), který ale v roce 2011 byl na přání personalistů úřadů státní správy realizován nakonec jen tutorovanými e-learningovými kurzy, byť by měl mít i prezenční formu a e-learningové materiály by měly být studijními oporami kurzu. Tabulka č. 1 počet vzdělávacích akcí a jejich účastníků počet účastníků Typ vzdělávací akce rok 2011 počet kurzů % poměr (kumulovaný počet) % poměr Přípravy ke zkoušce ZOZ , ,8 Vzdělávání vedoucích úředníků a úřadů 14 3, ,8 Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS Praha (včetně ZPPL pro státní správu) 95 25, ,1 Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS - vzdělávací středisko Benešov 34 9, ,5 Vzdělávání zastupitelů 4 1,1 65 1,1 Kurzy na objednávku (nikoliv open semináře) 18 4, ,8 Příprava interního lektorského sboru 10 2,6 89 1,5 Vstupní vzdělávání následné (elearning pouze pro státní správu) 11 2, ,3 celkem prezenčních kurzů , ,0 Vzhledem k hlavnímu poslání Institutu není překvapující, že nejvíce vzdělávacích akcí a též i nejvíce úředníků figuruje v kolonce Přípravy ke zkoušce ZOZ. Tyto akce tvořily více jak polovinu veškeré vzdělávací činnosti pedagogického oddělení (51,1%) a zúčastnilo se jejich cca 43% ze všech studujících v roce /31

4 Druhou největší skupinu studujících tvořili účastníci kurzů průběžného, resp. prohlubujícího vzdělávání určené pro úředníky ÚSC a zaměstnance úřadů státní správy. Na nich bylo 19,1% všech posluchačů a tyto kurzy konané v učebnách Praze a ve vzdělávacím středisku v Benešově tvořily 25% podíl na přímé pedagogické činnosti Institutu. Třetí, co do počtu posluchačů nejpočetnější skupinu, tvořili noví zaměstnanci správních úřadů, kteří se e-learningovou formou připravovali ke složení závěrečného testu Vstupního vzdělávání následného. Jejich počet (1011) představoval 17,3% všech studujících. Jedenáct realizovaných šestitýdenních kurzů v roce 2011 však tvořilo jen 2,6% všech vzdělávacích akcí Institutu. Graf. č. 1 podíl jednotlivých druhů kurzů v roce 2011 Podíl jednotlivých druhů kurzů Přípravy ke zkoušce ZOZ 34% 1% 5% 2% 3% 51% Vzdělávání vedoucích úředníků a úřadů Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a zaměstnanců VS (včetně ZPPL pro státní správu) Vzdělávání zastupitelů 4% Kurzy na objednávku (nikoliv open semináře) Příprava interního lektorského sboru Vstupní vzdělávání následné (elearning pouze pro státní správu) Institut již několik let využívá svůj e-learningový systém elev a nabízí studium touto formou především pro přípravu ke zkoušce ZOZ, ale nově v roce 2011 i pro vybrané kurzy průběžného vzdělávání (PV). Do následujícího přehledu není zahrnuto Vstupní vzdělávání následné. Bez něj je v tabulce č. 2 vidět, že o neprezenční formu přípravy ke zkoušce ZOZ, resp. studium témat průběžného vzdělávání není velký zájem. Následná tabulka č. 2 přináší přehled o počtech forem příprav realizovaných e-learningovými programy či za pomoci elektronických studijních materiálů. Tabulka č. 2 počty e-learningových forem studia Studium - e-learningová forma přípravy počet počet studujících e-learningová příprava k ZOZ pro 7 ZOZ 37 e-learningová příprava kurzů průběžného vzdělávání pro 10 PV 57 (PV) zakoupené elektronické studijní materiály k ZOZ pro 16 ZOZ 116 celkem /31

5 Poměr mezi počty kurzů a studujících prezenční formou a s pomocí e-learningových programů ukazují grafy č. 2 a 3. V kategorii e-learningových kurzů je již zahrnuto Vstupní vzdělávání následné. Prezenční kurzy v roce 2011 tvořily celkem 93% z uskutečněných vzdělávacích akcí; 7% připadlo na e-learningovou formu. Mnohé nabídky zejména kurzů průběžného vzdělávání nikdo nevyužil a pro nezájem nebyly programy otevřeny. Graf. č. 2 poměr prezenčních kurzů a e-learningové přípravy Poměr prezenčních a e-learningových kurzů 7% prezenční forma kurzů 93% e-learningová forma přípravy (s VVN) Díky vysokému počtu studujících zaměstnanců správních úřadů v kurzu Vstupního vzdělávání následného je poměr v grafu č. 3 již pro e-learningovou formu příznivější. Přesto ale jen necelá pětina studujících v Institutu absolvovala přípravu touto formou. Graf. č. 3 poměr počtu studujících prezenční kurzy a e-learningové přípravy Poměr počtu studujících - prezenční vers. e-l forma 19% 81% prezenční forma kurzů e-learningová forma přípravy (s VVN) Institut v roce 2011 realizoval i kurzy egovernmentu. Ty byly v gesci oddělení administrace a distančního vzdělávání. Celkem jich bylo 19 a zúčastnilo se jich 123 lidí. Více o nich bude v samostatné části 5 této zprávy. 5/31

6 3. Realizované kurzy 3.1 Zvláštní odborná způsobilost Institut je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR. Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně přípravy a ověření této způsobilosti zkouškou. Přehled užívaných zkratek tvoří přílohu č. 1 této zprávy Počet příprav ke zkouškám ZOZ V roce 2011 bylo Institutem připraveno a realizováno 77,5 vzdělávacích programů ZOZ (obecné a zvláštní části), což obnášelo celkem 193 týdnů příprav ve 36 termínech. (Pozn.: u ZOZ DRAH se konala jen zvláštní část, proto vykazujeme jen 0,5 programu). Ve vzdělávacím středisku v Benešově v rámci všech těchto týdnů příprav se vystřídalo celkem 2498 úředníků (jde o kumulovaný počet, tj. reálný počet účastníků násobený počtem týdnů přípravy). Vzhledem k tomu, že příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti probíhá ve dvou nebo třech týdenních kurzech, je jeden úředník zahrnut do uvedeného součtu několikrát, a to podle své reálné přítomnosti na vzdělávací akci. Obecná část přípravy ZOZ obnáší 34 hodin/ týden a zvláštní části 32 hodin/ týden, což představovalo v roce 2011 celkem odučených člověkohodin Počet osvědčení V roce 2011 bylo u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti hodnoceno klasifikačním stupněm VYHOVĚL 1321 úředníků a bylo jim vydáno osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Všechna vydaná osvědčení byla doplněna do databáze, kterou Institut na základě 35 zákona č. 312/2002 Sb. vede a současně zveřejňuje prostřednictvím webových stránek (www.institutpraha.cz). V meziročním srovnání (tj. s rokem 2010 počet 1895 osvědčení) jde o 574 osvědčení méně (tj. o 30,3%). Přehled počtu vydaných osvědčení podle správních činností přináší tabulka č. 3. Tabulka č. 3 počet vydaných osvědčení pro jednotlivé zvláštní odborné způsobilosti V tabulce a ani v grafu nefiguruje ZOZ CHLP. Naopak je v ní zanesen i počet 12 osvědčení, pouze za zkoušku z obecné části. Tu složili tajemníci úřadů. ZOZ počet osvědčení % poměr ZOZ počet osvědčení % poměr BPSP 56 4,2 PP 30 2,3 DANE 92 7 RORP 53 4 DOP 26 2 SH 66 5 DRAH 4 0,3 SKOL 74 5,6 FIN ,7 SPO 35 2,6 HN 46 3,5 SR ,5 HOKS 4 0,3 SS 40 3 LHM 15 1,1 UP 54 4,1 MAT 33 2,5 VH 43 3,3 OBEC 12 0,9 VP 53 4 OH 22 1,7 ZDR 13 1 OCHP 48 3,6 ZEM 5 0,4 6/31

7 BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS LHM MAT OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP OOKR 21 1,6 ZP 44 3,3 OPCD 76 5,8 ZPF 15 1,1 OVZD 24 1,8 ZPIP 11 0,8 Pro větší přehlednost jsme zpracovali přehled vydaných osvědčení do grafu (č. 4). Z něj je patrné, že jednoznačně největší objem osvědčení vydal Institut pro ZOZ SR - stavební řád (165 = 12,5%) a FIN - finance (141 = 10,7%), což spolu se ZOZ DANE daně (92 = 7%) činilo necelou jednu třetinu všech vydaných osvědčení. Graf č. 4 počty vydaných osvědčení podle ZOZ (řazeno abecedně) Počet vydaných osvědčení po ZOZ V tabulce č. 4 uvádíme počty vydaných osvědčení zvláštní odborné způsobilosti roztříděné podle regionu. Do každého regionu, vymezeného územím krajů ČR, zahrnujeme všechny úředníky územních samosprávných celků, jejichž sídlo je na území daného kraje. Tabulka č. 4 přehled počtu vydaných osvědčení ZOZ - distribuce podle krajů ČR kraj počet osvědčení Hlavní město Praha 159 Jihočeský kraj 73 Jihomoravský kraj 141 Karlovarský kraj 54 Kraj Vysočina 57 Královéhradecký kraj 75 Liberecký kraj 68 Moravskoslezský kraj 146 Olomoucký kraj 70 Pardubický kraj 45 Plzeňský kraj 74 Středočeský kraj 151 Ústecký kraj 127 Zlínský kraj 81 Celkový součet 1321 V grafu č. 5 je uvedeno srovnání počtu vydaných osvědčení rovněž podle regionů. Z něj je patrné, že nejvíce osvědčení získali úředníci z Prahy (159), Středočeského kraje (151), 7/31

8 Moravskoslezského (146) a Jihomoravského kraje (141) a také z kraje Ústeckého (127). Úředníci z těchto 5 krajů dávají dohromady 54,8% všech získaných osvědčení ZOZ v roce Naopak nejméně úředníků ÚSC získalo osvědčení o úspěšném zvládnutí zkoušky ZOZ z krajů Pardubického (45), Karlovarského (54) a kraje Vysočina (57). Graf č. 5 - srovnání počtu vydaných osvědčení v jednotlivých regionech (řazeno abecedně dle krajů) Počet osvědčení - dle krajů Z následující tabulky č. 5 a koláčového grafu č. 6 vyplývá, že nejvíce úředníků, kteří získali osvědčení, bylo z městských úřadů (625 = 47,3%), nejméně pak z úřadů městských obvodů (42 = 3,2%). Tabulka č. 5 vydaná osvědčení ZOZ podle typu úřadu typ úřadu ÚSC počet osvědčení Krajský úřad 185 Magistrát 237 Městský úřad 625 Obecní úřad 80 Úřad městské části 152 Úřad městského obvodu 42 Celkový součet /31

9 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj celkem Graf č. 6 procentní podíl úředníků jednotlivých typů úřadů ÚSC na ověřování zvláštní odborné způsobilosti Počty osvědčení - dle typu úřadu ÚSC Krajský úřad Magistrát Městský úřad Obecní úřad Úřad městské části Úřad městského obvodu 6% 12% 3% 14% 18% 47% Úspěšnost u řádného termínu zkoušek Následující tabulka č. 6 vyjadřuje počty úředníků z jednotlivých krajů, kteří úspěšně složili zkoušku v řádném termínu (klasifikační stupeň vyhověl ). V řádném termínu ji složilo 1108 úředníků, což představuje 65,6% úspěšnost z celkového počtu těch, kteří v roce 2011 skládali zkoušku ZOZ (Institut vyzkoušel v roce 2011 celkem 1690 úředníků). Z tabulky je vidět, že nejvíce nových osvědčení u řádné zkoušky získali úředníci za ZOZ FIN (127) a SR (115). Úspěšnost u těchto dvou ZOZ se v řádném termínu pohybovala od 71,4% (SR) do 74,7% (FIN). Nutno podotknout, že jde o ZOZ s nejvyšším počtem vyzkoušených úředníků. Třetí v pořadí byla v roce 2011 ZOZ DANE, kde ale úspěšnost u řádné zkoušky byla jen 57%. Tabulka č. 6 počet úspěšných úředníků u řádné zkoušky (dle ZOZ a kraje) počet úspěšných v řádném termínu ZK BPSP DANE DOP DRAH FIN HN HOKS LHM MAT /31

10 OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP celkem Z grafu č. 7 je vidět, že nejvíce úspěšných nových úředníků, kteří získali osvědčení u řádné zkoušky, bylo z: hlavního města Prahy (126), Středočeského a Moravskoslezského kraje (122), Jihomoravského kraje (120) a Ústeckého kraje (105). Nejméně nových úředníků získalo osvědčení z malých krajů (Pardubického 41 a Karlovarského - 44). 10/31

11 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj celkem Graf č. 7 přehled počtu úspěšných úředníků v řádném termínu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle jednotlivých krajů Zlínský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Hlavní město Praha Počet úspěšných u řádné zkoušky - dle krajů Neúspěšnost u řádného termínu zkoušek Níže uvedená tabulka č. 7 ukazuje přehled neúspěšnosti úředníků u řádné zkoušky ZOZ. Jednalo se o 273 úředníků. Největší počet neúspěchů byl zaznamenán u ZOZ SR (61), UP (24), OPCD (22 a DANE a FIN (po 21). Nejvíce neúspěšných úředníků bylo u řádného termínu zkoušek z Prahy (60), následují ji kraje Středočeský (347) a Ústecký (31). V tabulce jsou zvýrazněny hodnoty největších počtů neúspěchů pro ZOZ SR u úředníků z Prahy (13), Středočeského kraje (10) a kraje Ústeckého (9), resp. u ZOZ DANE pro úředníky kraje Moravskoslezského (8). Tabulka č. 7 přehled počtu neúspěšných úředníků v řádném termínu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti dle jednotlivých krajů neúspěch u řádné zkoušky BPSP DANE DOP 1 1 FIN HN HOKS /31

12 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj LHM 2 2 MAT OBEC 1 1 OH OCHP OOKR OPCD OVZD 1 1 PP 1 1 RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZP ZPIP 1 1 celkem Z tabulky č. 8 lze pak vysledovat poměr úspěšných a neúspěšných úředníků ÚSC podle krajů. Z ní je vidět, že největší úspěšnost byla u úředníků kraje Pardubického (91 %) a nejmenší u úředníků z hlavního města Prahy (68%). Průměrná úspěšnost u řádné zkoušky byla 82%. Tabulka č. 8 počty úspěšných a neúspěšných u řádné zkoušky ZOZ podle krajů % poměr úspěšnosti dle krajů neúspěch úspěch celkem u ZK % úspěšnosti /31

13 3.1.5 Opakované zkoušky K 1. opakovaným zkouškám se dostavilo celkem 245 úředníků a uspělo u nich 179 úředníků, resp. neuspělo 66. Nejvíce úspěšných úřednic a úředníků bylo z Prahy a Středočeského kraje (po 25) a pak z kraje Ústeckého (21), tj. z krajů, ze kterých měli úředníci největší počet neúspěchů u řádného termínu zkoušky. Na 2. opravné zkoušky se v celém roce 2011 dostavilo celkem 64 úředníků a úřednic, přičemž z toho počtu jich bylo 34 úspěšných (viz tab. č. 9) a 30 u zkoušky nevyhovělo ani na svůj 3. pokus. Úspěšnost u 2. opakované zkoušky byla pouze 53% Celkový přehled Přehled o úspěšnosti u řádných zkoušek ZOZ podle krajů jsme rozšířili o celkový přehled úspěšnosti úředníků u jednotlivých ZOZ ve všech termínech zkoušek (řádný, 1. a 2. opakovaný termín, resp. celkový neúspěch). Tabulka č. 10 lépe vystihuje rozložení míry úspěšnosti. Zeleně jsou zvýrazněny ty ZOZ, u kterých byla u řádného termínu zkoušky vyšší než 80% úspěšnost úředníků. Takových ZOZ bylo z 30 sledovaných celkem 17, a to: a/ 100% úspěšnost: DRAH, ZEM a ZPF b/ > 90%: MAT, OOKR, OVZD, PP, SS, VH, VP a ZPIP c / > 80%: BPSP, DANE, FIN, HN, LHM, SKOL. Naopak nejnižší procento úspěšnosti u řádné zkoušky měli úřednice a úředníci u těchto ZOZ: SR (64,2%) a DOP (74,1%). U dalších 4 ZOZ měli úředníci pouze 75% úspěšnost (HOKS, OCVHP, SPO a ZP). O celkovém souhrnu úspěšnosti a neúspěšnosti úředníků u všech zkoušek ZOZ v roce 2011 dává přehled následující statistika: Tabulka č. 9 přehled úspěšných a neúspěšných úředníků na všech zkouškách u řádného termínu zkoušky vyhovělo 1108 úředníků nevyhovělo 273 úředníků u 1. opakované zkoušky vyhovělo 179 úředníků nevyhovělo 66 úředníků u 2. opakované zkoušky vyhovělo 34 úředníků nevyhovělo 30 úředníků Tabulka č. 10 početní a % vyjádření úspěšnosti u zkoušek (+ celkový neúspěch) Pozn. k */ V tabulce je uvedeno pouze 30 ZOZ (součet se proto neshoduje s počtem osvědčení, kde jsou započteny i osvědčení z obecné části). úspěšnost u (počet / %) počet úředníků u všech zkoušek ZOZ % poměr z počtu všech zkoušených ZOZ */ řádné zkoušky % 1. OP % 2. OP % celkový neúspěch % BPSP 56 4, ,1 8 14,3 2 3,6 0 0,0 DANE 93 6, , ,8 1 1,1 1 1,1 DOP 27 2, ,1 6 22,2 0 0,0 1 3,7 DRAH 4 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 FIN , ,4 13 9,2 1 0,7 1 0,7 HN 47 3, ,4 3 6,4 1 2,1 1 2,1 HOKS 4 0,3 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 13/31

14 CHLP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 LHM 15 1, ,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 MAT 33 2, ,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 OH 22 1, ,3 5 22,7 0 0,0 0 0,0 OCHP 48 3, , ,8 2 4,2 0 0,0 OOKR 21 1, ,5 2 9,5 0 0,0 0 0,0 OPCD 76 5, , ,7 0 0,0 0 0,0 OVZD 24 1, ,7 2 8,3 0 0,0 0 0,0 PP 30 2, ,7 1 3,3 0 0,0 0 0,0 RORP 62 4, ,4 3 4,8 2 3,2 9 14,5 SH 67 5, , ,9 5 7,5 1 1,5 SKOL 75 5, ,7 7 9,3 2 2,7 1 1,3 SPO 36 2, ,0 7 19,4 1 2,8 1 2,8 SR , , ,8 11 6,1 14 7,8 SS 40 3, ,0 4 10,0 0 0,0 0 0,0 UP 54 0, , ,4 1 1,9 0 0,0 VH 43 3, ,0 2 4,7 1 2,3 0 0,0 VP 53 4, ,3 2 3,8 1 1,9 0 0,0 ZDR 13 1, ,9 2 15,4 1 7,7 0 0,0 ZEM 5 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ZP 44 3, ,0 9 20,5 2 4,5 0 0,0 ZPF 15 1, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 ZPIP 11 0, ,9 1 9,1 0 0,0 0 0,0 celkem Počty zkoušek ZOZ V roce 2011 vypsal Institut pro veřejnou správu Praha celkem 57 termínů řádných zkoušek (povětšinou plánovaných jako 3denní) a 93 jednodenních termínů pro opakované zkoušky. V rámci racionalizace se při malém počtu přihlášených na řádnou zkoušku konala tato zkouška v Praze spolu s opakovanou zkouškou. Stejně tak v určitý termín (den) se konaly paralelně řádné zkoušky v Benešově i opakovaná zkouška v Praze. Proto počet termínů a součet termínů pro jednotlivé ZOZ v tabulce č. 13 není totožný. Všechny termíny k ověření byly zabezpečeny odborníky na obecnou a zvláštní část zkoušky uvedenými v souladu se zněním 35 odst. 1 písmene e) a d) zákona č. 312/2002 Sb., v seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky (www.312.cz). Tabulka č. 11 počet řádných a všech opakovaných termínů zkoušek ZOZ počet termínů zkoušek počet termínů zkoušek ZOZ ZK (řádných) OP ZOZ ZK (řádných) OP BPSP 3 3 PP 2 1 DANE 4 4 RORP 3 6 DOP 2 4 SH /31

15 DRAH 1 0 SKOL 3 5 FIN 9 6 SPO 4 4 HN 4 7 SR 9 15 HOKS 1 1 SS 4 3 LHM 3 2 UP 3 5 MAT 2 2 VH 3 3 OBEC 2 1 VP 3 2 OH 2 2 ZDR 2 2 OCHP 3 6 ZEM 1 0 OOKR 2 1 ZP 4 4 OPCD 4 6 ZPF 2 0 OVZD 3 1 ZPIP Trend v počtech přihlášek a vydaných osvědčení V roce 2011 bylo úřady územních samosprávných celků přihlášeno k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou celkem 1696 úředníků územních samosprávných celků. V roce 2010 Institut obdržel 1768 přihlášek. V meziročním porovnání to je o 72 přijatých přihlášek méně. Počet přihlášek je o 4,1% nižší oproti roku 2010 (rok 2010 = 100%). Graf č. 8 počet přihlášek a vydaných osvědčení ZOZ ( ) Počty přihlášek a vydaných osvědčení ZOZ (roky ) počet přihlášek počet osvědčení Plánované změny v souvislosti s přijatou vládní sociální reformou výrazně zasáhly 2 ZOZ, a to ZOZ SS (v sociálních službách) a HN (při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením). Vzhledem k tomu, že podstatná část těchto agend přešla na Úřad práce a jeho pracovníci nemají povinnost absolvovat ZOZ pro doplnění své kvalifikace, výrazně poklesl počet těchto přihlášek z ÚSC a byl i vyšší počet storen. Nižší počet přihlášek je pak v souladu i s klesajícím počtem odzkoušených úředníků, resp. počtem těch, kteří vyhověli u zkoušek ZOZ a dostali osvědčení. 15/31

16 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Celkový součet Storna přihlášek a uznání rovnocennosti vzdělání V následující pasáži je uveden přehled počtu stornovaných přihlášek k přípravám a zkouškám ZOZ. V roce 2011 jich úřady ÚSC zaslaly 350. Tabulka č. 12 storna přihlášek dle ZOZ a krajů storna dle ZOZ a krajů BPSP DANE DOP DRAH 1 1 FIN HN HOKS LHM MAT OBEC OH OCHP OOKR OPCD OVZD PP RORP SH SKOL SPO SR SS UP VH VP ZDR ZEM ZP ZPF ZPIP celkem /31

17 Z tabulky je patrné, že nejvíce storen obdržel Institut k těmto ZOZ: FIN (43), SR (37), HN (35) a SS (28). Nejvíce storen přišlo z Prahy (62), Moravskoslezského kraje (51), Středočeského kraje (40) a Jihomoravského kraje (38); naopak nejméně z krajů Zlínského (8) a Pardubického (9). Důvody storen jsou uvedeny v následujícím přehledu v tabulce č. 13. Největší procento storen připadlo na ukončení pracovního poměru úředníka (33,1%) a uznání rovnocennosti vzdělání (23,7%). Změny probíhající na úřadech ÚSC jsou patrné v souvislosti se třetím nejčetnějším důvodem, a to změnou pracovního zařazení (21,7%). Uznání rovnocennosti a následné storno přihlášky se jeví v posledních 3 letech jako závažný problém pro plánování příprav a zkoušek ZOZ. Na základě analýzy uznaných rovnocenností vzdělání v letech 2009 a 2010, kterou na pokyn MV ČR provedlo pedagogické oddělení Institutu pro veřejnou správu Praha, bylo na MV na setkání s garanty dne rozhodnuto o neprodleném zahájení prací na změně celého systému uznávání rovnocennosti vzdělání. Tabulka č. 13 důvody storna uvedené úřadem důvody storen počet mateřská dovolená 17 pouze obecná část 1 pracovní neschopnost - dlouhodobá 4 ukončení pracovního poměru 116 ukončení pracovního poměru (výměna - nový účastník) 1 uznání rovnocennosti vzdělání 83 uznání rovnocennosti vzdělání - výměna účastníka 1 zákoník práce 12 zákoník práce+md 1 změna pracovního zařazení 76 změna úřadu 1 zrušení přípravy - pouze zkouška 1 žádost úřadu 10 žádost úřadu - změna ZOZ 8 žádost úřadu - změna úředníka 3 žádost úřadu- nepotřebuje ZOZ 3 žádost úřadu-delimitace 1 žádost úřadu-chtějí el. kurz 1 žádost úřadu-chtějí i přípravu 9 žádost úřadu-špatná přihláška 1 Celkový součet Průběžné a prohlubující vzdělávání (PV) V roce 2011 již Institut realizoval kurzy jak pro úředníky ÚSC, tak i zaměstnance správních úřadů. V Institutu se konalo celkem 140 prezenčních kurzů průběžného, resp. prohlubujícího vzdělávání a zúčastnilo se jich 1908 úředníků územních samosprávních celků a zaměstnanců státní správy. V tomto počtu jsou zahrnuty i akce průběžného 17/31

18 vzdělávání tzv. na objednávku podchycené v evidenčním syrému, které se konaly u klientů úřadů ÚSC i státní správy. Další 2 kurzy PV studovalo formou e-learningu celkem 41 studentů Standardní kurzy průběžného vzdělávání Největší zájem byl (viz i tabulka č. 14) o následující prezenční standardní kurzy průběžného vzdělávání konané v našich objektech. Tabulka č Nejvíce obsazené kurzy PV počet Nejvíce obsazené kurzy PV (počet opakovaných kurzů) účastníků Stavební zákon v praxi (2x) 114 Elektronická spisová služba (6x) 107 Ochrana zemědělského půdního fondu (4x) 66 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem (4x) 62 Správní řízení v praxi III Vady řízení a jejich náprava (3x) 52 Krizový zákon (3x) 47 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (3x) 39 Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče (2x) 34 Účetnictví a finanční plánování v příspěvkových organizacích 31 Veškeré počty účastníků v jednotlivých kurzech průběžného vzdělávání jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č Celkový výčet kurzů průběžného vzdělávání (PV) za rok 2011 (v závorce u názvu kurzu je počet opakování kurzu): počet Přehled kurzů PV v roce 2011 (abecední řazení) účastníků Analytické vyhodnocení a zpracování informací (2x) 15 Agenda autoškolství v praxi úřadu (2x) 26 Antidiskriminační zákon 7 Aplikace správního řádu v oblasti školství (2x) 25 Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend 10 Asertivní jednání v praxi 7 Bezdomovectví - řešitelný problém? 7 Daňový řád 22 Efektivní vedoucí 8 Elektronická spisová služba (6x) 107 Emočně inteligentní zaměstnanec veřejné správy 8 Etiketa a základy společenské obratnosti 14 Image úředníka - reprezentace úřadu 13 18/31

19 Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) (2x) 23 Jak zvýšit efektivitu vzdělávání úředníků 15 Judikáty k agendě památkové péče 18 Katastr nemovitostí 9 Kompetence obcí k jimi zřizovaným školám a školským zařízením 10 Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě 7 Komunikace v rámci krizového řízení 11 Komunikační dovednosti a kultura vystupování 9 Komunikační dovednosti pro úředníky 11 Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě (3x) 23 Krizové řízení 11 Krizový zákon (3x) 47 Městský marketing 6 Možnosti využití asertivity v praxi 9 Novela zákoníku práce 7 Obec a drogová problematika 10 Obec a extremismus II. 9 Obec plátcem DPH 6 Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem (4x) 62 Odpisování dlouhodobého majetku a další účetní metody pro územní samosprávné celky 10 Ochrana ovzduší 13 Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost 12 Ochrana zemědělského půdního fondu (4x) 66 Péče o pozůstalé 16 Povinnosti obce na úseku požární ochrany 14 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem 16 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích (3x) 39 Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví 14 Práce se systémem ASPI 10 Profesní způsobilost řidiče, zkoušky a vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče (2x) 34 Přestupky podle zákona o zbraních 11 PV Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend 3 Romská menšina z pohledu územní samosprávy 16 Sekty a jejich působení v ČR (2x) 25 Sociální práce v terénu - metodika sociálního šetření 7 Speciální stavební úřad a silniční správní úřad ve správní praxi 26 Správní delikty v oblasti finančního hospodaření obcí a krajů 8 Správní řád 22 Správní řád pro státní správu 15 Správní řízení v praxi I - Doručování ve správním řízení a jeho elektronické aspekty 8 Správní řízení v praxi II - Opatrovnictví a jiné formy zastupování (2x) 30 19/31

20 Správní řízení v praxi III Vady řízení a jejich náprava (3x) 52 Stavební zákon a památková péče 10 Stavební zákon v praxi (2x) 114 Účetnictví a finanční plánování v příspěvkových organizacích 31 Účetnictví obcí a krajů 14 Územní plánování (2x) 23 Veřejné zakázky pro pokročilé 14 Veřejné zakázky pro začátečníky 18 Vidimace a legalizace (2x) 3 Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích 11 Workshop Krizová komunikace 8 Základy rétoriky 11 Zákon o přestupcích 21 Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) 15 Zákon o střetu zájmů 11 Zákon o svobodném přístupu k informacím 21 Zákon o vodách a prováděcí předpisy 15 Zákon o zaměstnanosti a jeho aktuální změny 6 Zákoník práce 10 Zásady správné korespondence 29 Zásahy do historických objektů 13 Zatřídění a odepisování majetku 29 Zvládání konfliktů a jejich prevence Kurzy na objednávku Od počátku roku 2011započal Institut s novou nabídkou tzv. kurzů průběžného vzdělávání na objednávku. Pedagogické oddělení ve spolupráci s oddělením marketingu připravilo kurzy, o které projevily instituce zájem jen pro jejich zaměstnance v jejich regionu. Lektoři tedy s kurzy vyjížděli v doprovodu zaměstnance Institutu za klientem. Druhou variantou byly kurzy, které byly nově vytvořeny podle poptávky či jako otevřená aktuální nabídka (např. open seminář). Níže uvádíme jejich přehled; vyčlenili jsme je z přehledu kurzů PV jako nový typ nabídky. Tabulka č. 16 Přehled kurzů na objednávku počet Kurzy PV na objednávku (abecední pořadí) účastníků Diplomatický protokol 14 Integrace cizinců 45 Korupce a protikorupční politika ve VS 75 Monitoring práce zaměstnanců s počítačem - open seminář 30 Práce se systémem ASPI 7 Právo na informace o životním prostředí 25 Problematika bezdomovectví pro MP a Policii ČR (5x) 49 Problematika bezdomovectví v práci policie (6x) 33 Přestupkové právo a řízení o přestupcích 35 20/31

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Informace pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ÚVOD o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za 1. čtvrtletí 2008 Předkládaná informace přináší

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 kontaktní

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2009 Výroční zpráva podle 35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2011

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2011 Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí za rok 2011 Výroční zpráva podle 35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Informace pro náměstkyni ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za rok 2015

Informace pro náměstkyni ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za rok 2015 Informace pro náměstkyni ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za rok 2015 Duben 2016 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Souhrnná informace o ZOZ v roce

Více

Informace. I. Počet úředníků přihlášených k ověření zvláštní odborné způsobilosti za vykazované období roku 2011 ÚVOD

Informace. I. Počet úředníků přihlášených k ověření zvláštní odborné způsobilosti za vykazované období roku 2011 ÚVOD Informace pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za 2. čtvrtletí roku 2011 ÚVOD Předkládaná informace přináší ucelený

Více

Výroční zpráva za rok 2012 o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí

Výroční zpráva za rok 2012 o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí Výroční zpráva za rok 2012 o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti zvláštních odborných způsobilostí Výroční zpráva podle 35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti úředníků územních samosprávných celků - oblast zvláštních odborných způsobilostí

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti úředníků územních samosprávných celků - oblast zvláštních odborných způsobilostí Výroční zpráva o stavu vzdělanosti úředníků územních samosprávných celků - oblast zvláštních odborných způsobilostí ( 35 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění zákona

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti

Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti Výroční zpráva o stavu vzdělanosti za oblast zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti ( 39 zákona č. 31/00 Sb., v platném znění) Praha září

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Informace pro úředníky územních samosprávných celků Aktualizováno 20. 10. 2014 Právní úprava ZOZ zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Více

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2010

Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2010 Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2010 Praha září 2011 Ministerstvo vnitra České republiky Odbor veřejné správy Výroční zpráva o stavu vzdělávání

Více

Konec platnosti akreditace programu. Číslo akreditace programu

Konec platnosti akreditace programu. Číslo akreditace programu Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu (Zvláštní odborná způsobilost po výkon správních činností...) Číslo akreditace programu Konec platnosti akreditace programu Kontakt Kraj Agentura

Více

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha Institut pro veřejnou správu Praha Zvláštní odborné způsobilosti v roce 2014 Zdeňka Šilhová Praha, 21. 11. 2013 Obsah Působnost jednotlivých oddělení Organizace příprav a ověření ZOZ Odborný obsah příprav

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkouek a odborných kvalifikací zvlátní části úřednické zkouky Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

II. Část I. Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2012

II. Část I. Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2012 II. Část I. Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2012 Část II. Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality. Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010

Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality. Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010 Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality ve veřejné správě Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010 zvyšování kvality = nutnost vzdělávat se závěry ČSÚ k celoevropskému výzkumu

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Systém vzdělávání egovernmentových dovedností podle Strategie implementace egovernmentu do území. ISSS 2011, Hradec Králové Zdeňka Šilhová

Systém vzdělávání egovernmentových dovedností podle Strategie implementace egovernmentu do území. ISSS 2011, Hradec Králové Zdeňka Šilhová Systém vzdělávání egovernmentových dovedností podle Strategie implementace egovernmentu do území ISSS 2011, Hradec Králové Zdeňka Šilhová Obsah Strategie implementace egovernmentu v území Rozdělení rolí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více