4/ Jednání s vládou ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 4/ Z OBSAHU: Krajská setkání pokračují Jednání s vládou ČR Jednání s generálním ředitelem ÚP ČR Veřejné zakázky nově a lépe? Slučování obcí ve vládním prohlášení nebylo V záplavě legislativních počinů současné vlády vyčnívá novela zákona o obcích, která je nyní projednávána v Legislativní radě vlády. O tom, že jde o dílo přinejmenším rozpačité, svědčí množství výtek odborníků. Boj proti korupci patřil mezi hesla předvolební kampaně, což nyní ovlivňuje věcnou diskuzi nad různými návrhy. Nová právní úprava má údajně zabránit komunálním politikům nakládat s obecním majetkem netransparentně. Jaké však mohou být reálné dopady novely? Nepředstavitelný nárůst byrokracie a administrativy, obstrukce a vyřizování účtů mezi úspěšnými a neúspěšnými kandidáty ve volbách a podpora obecních kverulantů, které najdete v každé obci. A jaké nástroje navrhuje ministerstvo vnitra? Prodej majetku přednostně dražbou, zveřejňování smluv na internetu, možnost zlomku procenta občanů obce či třetiny zastupitelů podat žalobu na náhradu škody, kterou obec nevymáhá, nebo možnost občanů obce či zastupitelů zpochybnit platnost smlouvy, kterou obec uzavřela. Jistě si dovedete představit, co by to pro obec znamenalo. Zpochybnění právní jistoty, žaloby na nedodržení podmínek smlouvy, náhrady škody, vracení dotací. O tom, co je na novele zákona o obcích sporného, diskutovali zástupci Svazu s poslanci, více se dozvíte na str. 17. Všechny připomínky Svazu k novele zákona o obcích byly zásadní, a materiál musí být proto vládě prezentován s rozporem. (Pozn. Do doby uzávěrky tohoto čísla nebylo vyhotoveno oficiální stanovisko Legislativní rady vlády). Snahou Svazu bude, aby naše argumenty uznali poslanci i senátoři, kteří budou o novele nakonec rozhodovat. Ve světle novely zákona o veřejných zakázkách, která také zvyšuje administrativní zátěž pro obce, a to zejména ty malé, se musíme ptát: Není v tom záměr? Proč se řeší údajná korupce jen v obcích, zatímco nad situací na centrální úrovni se přivírá oko? Zdálo by se, že podle vládních politiků jen starostové jsou zloději, ve státní správě je vše transparentní. Dokonce i ministerstvo vnitra přiznává, že v obcích jde změnit všechno rychleji, v případě ústřední státní správy jde o roky, jestli se nějaká reforma vůbec povede. Všechny zásadní legislativní záměry z poslední doby mají něco společného. Nedostatečné posouzení dopadů, možná i snahu ztížit obcím život. Ať už je to novela zákona o obcích, koncepce financování regionálního školství, reforma veřejné správy, novela zákona o veřejných zakázkách a teď nově i teze ústavního zákona o rozpočtové kázni. Možná, že všechny návrhy nenápadně směřují ke snížení počtu obcí. Nevyčteme to z nich sice přímo, ale mezi řádky se skrývá myšlenka na slučování obcí, ke kterému obce dospějí samy. Ne vrchnostensky, ne změnou ústavy, ale ekonomicko-administrativní zátěží. A to je pro Svaz, který hájí zájmy všech velikostních skupin obcí, naprosto nepřijatelné. František Lukl

2 Aktuality ve zkratce O budoucnosti Společné zemědělské politiky 5. březen 2012, Praha Předmětem setkání ministra zemědělství Petra Bendla s představiteli čtrnácti dotčených zájmových skupin (např. Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství, Potravinářská komora, Svaz marginálních oblastí, Zemědělský svaz ČR atd., nechyběli ani zástupci našeho Svazu měst a obcí) byla nová podoba Společné zemědělské politiky (SZP) pro období Mimo zájmových skupin se jednání účastnili zástupci vlády, resortů MMR, MŽP, MZV a zastoupeny byly i vysoké školy (Česká zemědělská univerzita Praha a Mendlova univerzita Brno). Petr Bendl na začátku schůzky zdůraznil, že letošní rok bude pro budoucí nastavení SZP rozhodující. Proto na ministerstvu zemědělství vzniklo tzv. Grémium pro koncepční otázky a reformu SZP, v jehož rámci byly ustanoveny pracovní skupiny za účasti zájmových skupin, které se budou zabývat budoucí podobou přímých plateb, národních dotací a Programu rozvoje venkova. Při jednání u kulatého stolu, které bylo první z řady, všichni zúčastnění vyjádřili základní požadavky na SZP po roce 2013 a deklarovali ochotu podílet se na činnosti ustavených pracovních skupin. Svaz na jednání reprezentoval předseda Komory obcí Josef Bezdíček, který jako jeden z mála zdůraznil, že jsou to právě obce, které jsou rozhodujícím elementem v procesu rozvoje venkova. V rámci svého příspěvku vznesl požadavek, aby 50 % z celkové výše prostředků Programu rozvoje venkova šlo na projekty obcí. Další jednání u kulatého stolu s ministrem zemědělství proběhne ve stejném složení v dubnu 2012, kdy již budou připraveny prvotní výstupy některých pracovních skupin. V závěru schůzky vyjádřil ministr zemědělství potěšení nad hojnou účastí a aktivním přístupem zájmových svazů. Za Svaz se jednání účastnil také Tomáš Lysák z Kanceláře Svazu. O stavebních úřadech ve Sněmovně 7. březen 2012, Praha V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo jednání zástupce Svazu Antonína Líznera a zástupce pro obnovu venkova Floriána s poslancem Jaroslavem Krupkou. Tématem jednání byla snaha státu rušit stavební úřady na obcích I. a II. typu. Starosta Lízner zkritizoval, že k jednáním, které realizovalo ministerstvo pro místní rozvoj s partnery, nebyl Svaz přizván a celá řada připomínek Svazu nebyla vzata v úvahu. Dále se zmínil o tom, že pokud bude agenda stavebních úřadů přenesena na obce III. typu, vytratí se znalost místního prostředí, kterou zaměstnanci současných stavebních úřadů disponují, což se projeví zvýšeným podáváním odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů obcí III.typu. Poslanec Jaroslav Krupka přítomným sdělil, že je připraven o problému stavebních úřadů dále diskutovat, a to z důvodu, že nejde o technické argumenty, ale již o otázku politickou. Budou 3 % z neživotního pojištění rozděleny mezi HZS a JSDHO? 8. březen 2012, Praha V Kanceláři Svazu se uskutečnilo jednání předsedy Svazu Dana Jiránka s předsedou Odborového svazu hasičů Zdeňkem J. Oberreiterem, který požádal Svaz o podporu při řešení finančních restrikcí v oblasti rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Omezení finančních prostředků se dotkne i jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, protože bude nadále docházet ke snížení počtu členů HZS a v konečném důsledku bude obec ze svého rozpočtu zajišťovat úkoly státu. Dan Jiránek podtrhl nutnost zvýšení celkového objemu finančních prostředků pro oblast jednotek požární ochrany a vytvoření koncepce požární ochrany jako celku. Je podle něho také nezbytné, aby 3 % z neživotního pojištění byla rozdělena mezi HZS a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v poměru 60 % HZS a 40 % JSDHO, čímž by došlo k částečnému zlepšení financování v této oblasti. Kam umístit hlubinná úložiště? 12. březen 2012, Praha O komunikaci s obcemi při vyhledávání lokalit pro hlubinná úložiště vyhořelého jaderného odpadu jednala Ludmila Němcová se Zdenou Vajdovou ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Zdena Vajdová seznámila zástupce Kanceláře Svazu s působením Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a současně požádala Svaz o spolupráci při dialogu s dotčenými obcemi. Jde zejména o souhlas s provedením geologického průzkumu v lokalitách s vhodným podložím. V roce 2011 se významně posunuly vztahy mezi Správou úložišť jaderných odpadů a lokalitami, a to v tom směru, že SURAO nebude dělat kroky k vyhledávání lokalit bez výslovného souhlasu dotčených obcí. 24. dubna proběhne v Senátu seminář, který bude zaměřen na vyvolání debaty o společenské odpovědnosti za jaderný odpad a na práva obcí v této problematice, která musí být posílena. Obce by měly se svým bytovým fondem nakládat volně 13. březen 2012, Praha Svaz se již delší dobu zabývá možností zkrácení omezení pro dispozici s byty, které byly postaveny s přispěním státního rozpočtu. Nejenom o této možnosti jednal místopředseda Svazu František Lukl s novým ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ing. Jiřím Kolibou. Řada obcí postavila nebo zrekonstruovala v devadesátých letech bytové objekty za podpory státu a stala se v nich vlastníkem nájemních bytů. Podmínkou získání státní dotace na rekonstrukce byl závazek, že po dobu minimálně 20 let zůstane tento majetek ve vlastnictví příslušných měst a obcí. Nyní tedy mají města a obce ve svém vlastnictví rozsáhlý majetek, jsou ale podstatně omezena v případných dispozicích s těmito byty. Svaz se proto na SFRB obrátil s tím, že by uvítal zrušení tohoto omezení, či případně zkrácení této omezující lhůty z dvaceti let na pět nebo deset let. Zkrácení této lhůty by řadě měst a obcí pomohlo vyrovnat se ekonomickou krizí a propadem příjmů obecních rozpočtů. Obce investují rozsáhlé prostředky do údržby domů, navíc ze zkušeností vyplývá, že vlastníci se po prodeji bytů začnou o dům více starat. Obec tak tyto náklady ušetří a může je směřovat např. do regenerace sídlišť. Dle vyjádření Ing. Koliby není s prosazením tohoto opatření problém. SFRB v současnosti zpracovává analýzu dotačních titulů, z nichž byla výstavba a renovace bytových objektů financována. Z ní by mělo vyplynout, jaké legislativní kroky je třeba učinit pro zkrácení této vázací lhůty. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 4/2012 strana 2

3 Panelová diskuse ke školství 21. březen 2012, Praha V hotelu Olšanka proběhla zajímavá panelová diskuse k reformě financování školství, kterou uspořádala ČSSD. Představila svou Bílou knihu ke školství týkající se všech segmentů českého školství. Panelisté, zástupci sociální demokracie a odborníci, diskutovali o financování vysokého školství i o reformě regionálního školství. Zejména téma vysokých škol bylo zásadní. Mezi přítomnými byla většina z vysokoškolské sféry, regionální školství bylo zastoupeno mnohem méně. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu proto upozornila, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost především regionálnímu školství, protože teprve z něj vycházejí budoucí vysokoškoláci. ČSSD navrhuje např. bezplatnost předškolního vzdělávání a povinný poslední rok předškolního vzdělávání, vytvoření Národního programu vzdělávání, klade důraz na kvalitu vzdělávání a standardy, navrhuje přepracovat kutikulární reformu, inkluzi uplatňovat smysluplně s důrazem na racionální síť speciálních škol atd. Veřejné zakázky a eaukce 27. březen 2012, Praha Čtyři dny před účinností novely zákona o veřejných zakázkách, jehož deklarovaným cílem je snížení prostoru pro korupční jednání, se v Senátu uskutečnila konference Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci. Pořadatelem byla Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, ve spolupráci s níž Svaz v uplynulých měsících pořádal seriál specializovaných seminářů. Reálný pohled na stav veřejného zadávání představil Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické v Praze. Upozornil na řadu zřejmých nedostatků jak na straně zadavatelů, tak také firem a především dozorových orgánů. Část z nich má vyřešit novela zákona, některé však zůstávají neřešeny i nadále (činnost orgánů odpovědných za POZVÁNKA kvalitní výkon dozoru). Přínos veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí představil náměstek primátora statutárního města Ostravy Tomáš Petřík. Po dvou letech se úspory pohybují v řádech desítek milionů ročně. Zkušenosti s veřejným zadáváním sdělili rovněž zástupci měst Černošice, Tábor, Most nebo Frýdek-Místek. Další kolo diskuze k budoucnosti MASek 29. března 2012, Praha Předmětem jednání zástupců předsednictva Komory obcí se zástupci Národní sítě místních akčních skupin (MAS) bylo vyjasnění úlohy MAS s ohledem na odpovědnost obcí za rozvoj území. Jednání se zúčastnil předseda Komory obcí Josef Bezdíček, místopředsedové Komory obcí Antonín Lízner a Pavel Drahovzal. NS MAS byla reprezentována vyjednávacím týmem vedeným Václavem Pošmurným a místopředsedy NS MAS Petrem Kulíškem a Janem Florianem. Zástupci obou organizací se především shodli, že do venkova by mělo směřovat nejméně 50 % prostředků z Programu rozvoje venkova. Na jednání se dále řešil vztah MAS a místních samospráv. Zde zazněl jasný požadavek, aby každá MAS při tvorbě svých strategických rozvojových plánů vycházela ze schválených strategií rozvoje a územních plánů jednotlivých obcí a aby obce měly v tomto procesu rozhodující slovo. Zástupci předsednictva Komory obcí zdůraznili, že metoda LEADER je pro rozvoj venkova důležitá a chápou ji jako jednu z možností koordinace rozvojových aktivit na místní úrovni. Výsledkem schůzky byla dohoda o možné budoucí spolupráci a společném postupu při vyjednávání. Společná jednání budou i nadále pokračovat. Připravuje se dohoda o spolupráci, kterou by měla projednat Komora obcí na svém dubnovém zasedání v Třeboni. Jednání se účastnili také Ingrid Štegmannová, Jaroslava Kypetová a Tomáš Lysák z Kanceláře Svazu. Připomínáme, že ve čtvrtek 26. dubna 2012 se od hodin na brněnském výstavišti v Rotundě pavilonu A při veletrhu URBIS INVEST a TECHNOLOGIE koná již XIX. ročník Kongresu starostů a primátorů. Dominují mu dvě aktuální témata: koncepce reformy veřejné správy a financování regionálního školství. Aktuální program celostátního kongresu starostů a primátorů měst a obcí ČR naleznete na našich stránkách. Účast na kongresu je bezplatná. Přihlašujte se prostřednictvím on-line přihlášky, kterou rovněž najdete na Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU BUDOUCNOST EVROPSKÉHO PROGRAMU MONITOROVÁNÍ ZEMĚ (GMES) Na březnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu se řešil závažný problém týkající se dalšího financování Evropského programu monitorování Země (GMES), který je společně s programem Galileo stěžejním kosmickým projektem Evropské unie. Hraje klíčovou roli v pozorování Země, které představuje významný nástroj v boji proti změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, jakož i v oblasti civilní ochrany a bezpečnosti, udržitelného rozvoje, mobility a zvládání krizí. Poskytuje také významné ekonomické příležitosti, jelikož se v jeho rámci rozvíjejí návazné služby a podporují inovace. Program GMES má pro Evropu značný význam z politického, strategického a technického hlediska a v poměru k investicím, které jsou do něj vkládány, má velký ekologický, sociální a technologický přínos. Vzhledem k tomu, že program GMES byl zřízen jako program Evropské unie a je financován z jejího rozpočtu, Unie tento projekt také řídí a nese za něj odpovědnost. Do roku 2013 bylo na tento program vyčleněno přibližně 3,2 miliardy eur. Podle sdělení Komise by se však mělo budoucí financování a řízení programu GMES řešit na mezivládní úrovni, což by mělo na budoucí rozvoj programu nanejvýš nepříznivý vliv. Program v jeho důsledku ztratí svůj evropský rozměr a tento přístup bude v rozporu se zásadami transparentního, plného, otevřeného a rovného přístupu pro všechny. Dokonce by mohl být tento přístup vnímám jako signál toho, že EU od svého stěžejního projektu upouští. Považuji za velmi důležité dosáhnout maximálních synergií mezi programy Galileo a GMES, a to s ohledem na stávající evropské kapacity, hospodárnost a efektivnost řízení programů s takto rozsáhlým kosmickým segmentem. V oblasti průzkumu vesmíru se musí postupovat tak, aby nedošlo k finančnímu ohrožení vlajkových programů EU. Ohledně financování proto preferuji taková řešení, která zajistí pokračování programu GMES po roce 2013, přičemž se obávám, že řešení pomocí Komisí navrhovaného zvláštního fondu by přineslo mnoho otazníků a nejasností. Při jednáních o víceletém finančním rámci EU proto budu podporovat začlenění i tohoto programu GMES, ovšem za podmínky minimalizace negativních dopadů na prioritní oblasti, kterými jsou politika soudržnosti a budování dopravní infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 4/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu DNE 7. BŘEZNA 2012 SE V PRAZE SEŠLO PŘEDSEDNICTVO SVAZU K MIMOŘÁDNÉMU ZASEDÁNÍ Přestože se Předsednictvo k mimořádnému zasedání sešlo především proto, aby se připravilo na následující jednání s vládou, na programu mělo k projednání i některé standardní materiály. Nejprve vzalo na vědomí stav členské základny od 16. ledna do Svazu vstoupily dvě obce, ale dvě také vystoupily, aktuálně tedy Svaz sdružuje stále 2499 měst a obcí, které zastupují obyvatel. Dále projednalo rozbor hospodaření Svazu k , přičemž výsledky hospodaření doporučilo Radě Svazu ke schválení. Celková výše příjmů v roce 2011 činila ,45 Kč a výše výdajů ,35 Kč. O více jak dva miliony korun bude tedy navýšen celkový přebytek hospodaření Svazu minulých let. Zpráva o hospodaření bude předložena Radě Svazu ke schválení na jejím nejbližším zasedání. Předběžně už byly projednány také některé organizační záležitosti týkající se XIII. Sněmu Svazu, který by se měl uskutečnit v květnu roku Místem konání by měly být tentokrát České Budějovice. Jako náhradní byl doporučen Hradec Králové nebo Karlovy Vary, kde se sněmy již v minulosti konaly. Hlavním důvodem, proč se ale Předsednictvo Svazu sešlo k mimořádnému zasedání, byla příprava na odpolední jednání s vládou (viz str. 7). Kancelář Svazu na toto jednání připravila 9 podkladových materiálů a členové Předsednictva se dohodli, kdo představí které body a na co je třeba klást důraz. Navržena byla následující témata: Dokončení reformy veřejné správy včetně financování Reforma financování regionálního školství Sjednocení kontrolních postupů Veřejná služba Emisní povolenky Potřeby obcí a měst v současném programovacím období Příprava programovacího období v letech Priority v oblasti životního prostředí pro následující období Novela zákona o obcích (k tomuto tématu doporučilo Předsednictvo uspořádat také kulatý stůl, jelikož některá navrhovaná opatření s sebou nesou velké riziko zneužití a navíc přichází v době, kdy se obce potýkají s nárůstem povinností, které na ně přenáší stát, ale které zároveň odpovídajícím způsobem nehradí). Také v bodě různé bylo otevřeno několik zajímavých témat. František Lukl znovu poukázal na problém řady obcí a měst, které zrekonstruovaly byty za finanční spoluúčasti státu, přičemž se zavázaly po dobu 20 let tyto nájemní byty neprodávat. Vzhledem ke stávající tíživé finanční situaci by ale dnes byty rády prodaly. O této problematice jednal František Lukl s novým ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení Jiřím Kolibou (viz str. 2). O přípravě nové struktury programovacího období poté informoval Oldřich Vlasák. Členové Předsednictva se přitom zabývali také případnou realokací finančních prostředků z národních operačních programů. Souhlasili s tím, aby nevyužité finanční prostředky z tématických operačních programů byly přesunuty do regionálních operačních programů a byly využity na řešení infrastrukturních potřeb obcí a měst. ŘÁDNÉ JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SE KONALO 16. BŘEZNA 2012 NA ŠTRBSKÉM PLESE Jednání Předsednictva předcházelo společné zasedání s předsednictvem Združenie miest a obcí Slovenska viz str. 24. Po něm česká strana pokračovala ještě v separátním jednání. Předsednictvo se krátce vrátilo k rozboru hospodaření, který byl projednán již 7. března na mimořádném zasedání. Nyní bylo Jana Vildumetzová, Josef Bezdíček, Dan Jiránek, František Lukl ještě seznámeno se zprávou auditora. Výsledky hospodaření budou v dubnu předloženy Radě Svazu ke schválení. Dále bylo Předsednictvo informováno o tom, jak od září pokročil projekt Vzdělaný zastupitel. Někteří členové projevili zájem o uspořádání semináře ve své obci i o e-learningový kurz. Následující informace se týkala společného zasedání s Asociací krajů viz str. 6 a jednání s vládou ČR viz str. 7. Přítomné členy Předsednictva asi nejvíce zajímalo, jak se vláda stavěla k otázce reformy regionálního školství. Zástupci Svazu vznesli na vládě požadavek na oddělení normativů základního a středního školství. O tématu se bude jednat také na kongresu staros- informační servis č. 4/2012 strana 4

5 tů v Brně, ovšem vzhledem k rezignaci ministra Dobeše zatím není jasné, kdo bude ministerstvo školství zastupovat. Pozván byl jeho první náměstek Ladislav Němec. Jan Mareš, Ludmila Němcová, Ingrid Štegmnnová, Antonín Lízner, Pavel Vondrys V následné diskusi se přítomní věnovali nové právní úpravě loterií a výběru správního poplatku. Ministerstvo financí doposud potvrzovalo, že dle předchozích ustanovení zákona bude v roce 2012 ještě odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely přerozdělován provozovateli, ve svých současných odpovědích, ale uvádí, aby se sportovci s žádostí o finanční prostředky obraceli přímo na příslušné obce a kraje. Svaz s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí. Navíc ministerstvo financí potvrdilo výklad novelizace zákona o správních poplatcích, který zásadně změnil výběr správních poplatků za povolení loterie a jiné podobné hry. Podle platné právní úpravy je zpoplatněno správním poplatkem pouze přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Provozovatel si tedy může na jednu žádost nechat povolit třeba i desítky výherních hracích přístrojů a zaplatí pouze jeden správní poplatek, čili jednou 5000 Kč. Předsednictvo navrhlo argumentovat vůči ministerstvu financí, že se stát takto zbavuje peněz v případě VLT, které sám povoluje. Členům Svazu Předsednictvo doporučilo hradit z finančních prostředků z loterií, po zajištění základních potřeb obcí, veřejně prospěšné aktivity tělovýchovu, kulturu, mládež a další obecně prospěšné aktivity, včetně např. dobrovolných hasičů. Dále doporučilo, aby členové Svazu přihlédli i k částkám, které příslušná tělovýchovná uskupení dostávala od svých centrál. Tyto částky by měly být přednostně určeny mládeži a dětem. Pavel Smolka, František Chlouba V závěru jednání byli členové Předsednictva ještě informováni o možnosti uzavřít Dohodu o partnerství s Národní sítí zdravých měst, které dali svůj souhlas, dále o přípravě XIII. Sněmu a nakonec podpořili připravovaný pozměňovací návrh, který by v zákoně o poštovních službách stanovil minimální počet provozoven České pošty na na základě podkladových materiálů a zápisů z jednání zpracovala Lenka Zgrajová Inkaso daňových příjmů za I. čtvrtletí: DPH pro obce méně Informace za první tři měsíce letošního roku nevypadají na první pohled nijak zvláštně. Při hlubších souvislostech je však třeba se obávat především o inkaso DPH, a to také v souvislosti se snížením koeficientu sdílení pro obce z 21,4 % na 19,93 %. Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za období leden až březen. Meziročně se vlastně vše zdá být v pořádku, navíc se jedná o statistiku k 31. březnu, zatímco podávat daňová přiznání a platit daň z příjmů lze do 2. dubna. Věnujme se proto pouze inkasu dani z přidané hodnoty. Ve srovnání s předchozím rokem jde o lehký růst, ovšem zahrnemeli ještě rok 2010, pozorujeme pokles také zhruba na úrovni 3 %. Problém však spočívá v rozpočtovaných hodnotách celkového inkasa. V roce 2010 se předpokládalo inkaso 270,8 mld. Kč, v roce 2011 šlo o 278,5 mld. Kč, ale letos MF ČR očekává 308,7 mld. Kč. A právě slibovaný nárůst v důsledku růstu snížené sazby měl ospravedlnit snížení podílu sdílení pro obce. Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za I. čtvrtletí 2011 a 2012 (v mld. Kč) MF slibovalo, že se zdroje obcí z této daně nesníží, jenže už po prvních třech měsících obce zaznamenaly ztrátu 0,5 mld. Kč. A s každým dalším nenaplněním ambiciózního rozpočtu se rozdíl bude zvyšovat. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 56,62 58,44 103,2 Daň z příjmů právnických osob 28,61 28,42 99,3 Daň z příjmů fyzických osob 36,07 38,39 106,4 - zvláštní sazba 2,37 3,82 161,0 - z přiznání 4,82 4,57 94,8 - ze závislé činnosti 28,88 30,00 103,9 Daň z nemovitostí 0,13 0,23 175,4 Zdroj: informační servis č. 4/2012 strana 5

6 Informujeme Řada našich problémů je společných Zástupci Svazu se 2. března 2012 sešli na společném zasedání s Radou Asociace krajů ČR. K projednání Kancelář Svazu připravila celkem jedenáct podkladových materiálů týkajících se životního prostředí, protipovodňových opatření, financování, dopravy atd. Jedním z hlavních témat byla příprava na budoucí programovací období. Vzhledem k potřebě řešit infrastrukturní potřeby obcí a měst nastolil Svaz otázku případné realokace finančních prostředků z nepříliš úspěšných tématických operačních programů. Tyto finanční prostředky by mohly být relativně rychle využity prostřednictvím regionálních operačních programů na investice do infrastruktury obcí a měst. S tímto návrhem Rada AK ČR souhlasila a žádala od Svazu podporu regionálních operačních programů i v následujícím programovacím období. Svaz prosazuje standardizaci podmínek pro čerpání ve všech operačních programech. U regionálních operačních programů je pro Svaz podstatná možnost jejich propojení přes hranice NUTS 2 a zastoupení obcí a měst prostřednictvím členů Svazu v rozhodovacích orgánech. Předmětem společného jednání bylo dále řešení ostatních aktuálních problémů, jako je např. rozpočtové určení daní, kde Asociace krajů plně podporuje stanovisko Svazu. Jak kraje, tak i města a obce souhlasí s tím, že je třeba nastavit současný systém spravedlivěji, a to jak pro obce, tak i pro kraje, zároveň ale odmítají, aby úpravy tohoto systému byly vytvářeny na úkor čtyř největších měst. Stejně tak Asociace podporuje postoj Svazu v případě reformy účetnictví nebo protikorupční novele. V otázce majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, která je pro obce klíčová, existuje shoda obou asociací minimálně ve zrušení tzv. blokačního paragrafu, který mnoha obcím znemožňuje jejich rozvoj. Společný postup připravuje Svaz a Asociace rovněž v případě reformy financování regionálního školství. Místní poplatek za odpad znovu ve Sněmovně Senátoři dávají přednost existenci horní hranice u místního poplatku za odpad. Poslanecký návrh zákona, na němž Svaz od počátku spolupracoval, se tak vrací k projednání poslancům. Loni v březnu se na podnět Předsednictva Komory obcí začalo opětovně hovořit o možnosti změny nevyhovujících prvků v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve spolupráci s poslanci došlo k předložení návrhu, který vycházel z dřívějších aktivit ministerstva financí. Za podpory dalších poslanců a ministerstva vznikl návrh, jenž by mj. odstranil horní hranici poplatku za netříděný odpad. I nadále by však platila vazba na skutečně vynaložené náklady a stanovení sazby by zůstalo v pravomoci volených zastupitelstev. Právě místní znalost souvislostí a politická odpovědnost zastupitelů vůči svým voličům představuje pojistku a omezení pro skokové navýšení poplatku. Cílem změny bylo zajištění dlouhodobější možnosti využívání místního poplatku bez toho, že by obce musely vynakládat na likvidaci odpadu prostředky na úkor financování jiných služeb. Není také pravdou, že by úprava znamenala výhradně navýšení místního poplatku. Naopak, navrhované rozšíření okruhu poplatníků může v konečném důsledku vést k jeho snížení. Za zásadní je třeba rovněž považovat vyjasnění povinnosti úhrady za nezletilé. Případy, kdy děti po dovršení plnoletosti obdrží platební výměr s dluhem, který způsobili Svaz také požádal kraje o spolupráci při prosazování nezbytných legislativních změn vedoucích ke zjednodušení možnosti urychlení výstavby protipovodňových opatření a o spolupráci při podpoře integrovaných systémů nakládání s odpady. Sjednocen by měl být také postup obou organizací ve věci určení části výnosu z prodeje emisních povolenek na podporu energeticky úsporných opatření a zařízení. V neposlední řadě se pak jednalo také o dopravní obslužnosti. Asociace krajů by měla se Svazem vytvořit takový nástroj, který by umožnil, aby v budoucnu bylo zúžení dopravní obslužnosti pro města a obce v daném kraji vždy předvídatelné a aby v rámci úvah o rušení spojů byly zohledňovány názory místních samospráv. Mgr. Ingrid Štegmannová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu redakčně upraveno rodiče, by se již díky navrhované změně neměly opakovat. Senátoři však dali přednost vrácení horní hranice ve shodě s původním zněním poslaneckého návrhu na úroveň 750 Kč, tedy v součtu by maximální sazba ročního poplatku mohla dosáhnout 1000 Kč. V Poslanecké sněmovně však návrh původně získal jen 77 hlasů, zvětšuje se tedy obava z dalšího prodloužení nevyhovující maximální sazby. Předseda Svazu proto na začátku dubna oslovil všechny poslankyně a poslance s žádostí, aby podpořili buď původní verzi schválenou Poslaneckou sněmovnou nebo senátní změny. Z pohledu obcí jsou obě varianty nyní v podstatě identické. Nejhorším řešením by bylo zachování současného nevyhovujícího stavu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2012 strana 6

7 Jednání Svazu s vládou ČR Ve středu 7. března 2012 jednali představitelé Svazu se zástupci vlády ČR. Kromě premiéra Petra Nečase byli přítomni také ministři zodpovědní za resorty financí, školství, práce a sociálních věcí, vnitra, životního prostředí a místního rozvoje. K setkání dochází pravidelně každý rok, je to jedna z věcí vyplývající s Dohody Svazu s vládou, která byla podepsána již v roce Setkání představitelů Svazu se členy vlády, které bylo zaměřeno na projednání aktuálních témat řešených samosprávami, zahájili premiér Petr Nečas a předseda Svazu Dan Jiránek. Úvodní bod se týkal reformy veřejné správy a rozpočtového určení daní. Svaz požaduje v souladu se schválenými prioritami zejména urychlené řešení narovnání dna tzv. U-křivky. Jde o příjmy pro obce, které zajišťují řadu veřejných služeb pro okolí, ale dnes mají na hlavu nejméně prostředků. Na jednání také zaznělo, že čtyři největší města jsou připravena v rámci diskuse o novém rozpočtovém určení daní na zmrazení stávajících příjmů. Zástupci vlády i Svazu se shodli na tom, že je třeba v co nejkratší době přijmout rozhodnutí k rozpočtovému určení daní, jinak hrozí jeho další odložení na neurčito. Co se týká příspěvku na přenesený výkon státní správy, ujistil ministr Kalousek, že nedojde k poklesu stávající výše finančních prostředků. Reformní snahy vlády v oblasti veřejné správy směřují k omezení kompetencí výkonu přenesené působnosti obcí I. a II. typu a jejich přesunutí primárně na obce s rozšířenou působností, s čímž Svaz zásadně nesouhlasí (pozn.: tato problematika bude také na programu Kongresu starostů dne 26. dubna v Brně). Součástí tohoto tématu byla i diskuse týkající se struktury živnostenských úřadů. Svaz informoval vládu o předložení návrhu alternativního řešení k dosud představeným možnostem, což bylo ze strany vlády pozitivně přijato. Velmi aktuální záležitostí je i připravovaná reforma regionálního školství (pozn.: druhé téma Kongresu starostů), ke které má Svaz zásadní připomínky (viz předcházející čísla zpravodaje). Na jednání bylo dosaženo shody, že počet žáků nemůže být, zejména v případě základních škol, jediným parametrem ke změně. Na začátku dubna bude dle náměstka ministra školství Ladislava Němce předložen inovovaný model reformy, který zohlední význam jednotlivých typů škol v území. Vláda jednoznačně podpořila názor Svazu, že základní školy jsou nedílnou součástí života obce, a plní tedy nejen vzdělávací, ale i kulturní a společenské poslání. Shoda představitelů Svazu a vlády panuje také při řešení priorit v oblasti životního prostředí, zejména na směřování výnosů z emisních povolenek na projekty úspor energie veřejných budov i bytových a rodinných v rámci nového programu Zelená úsporám a podpoře financování energetického využití odpadů v následujícím programovacím období. V rámci celkové přípravy na budoucí čerpání strukturálních fondů v období nechce Svaz vstupovat do teprve začínající politické debaty o budoucí implementační struktuře. Zastává však shodně s vládou pozici radikálního snížení počtu operačních programů a maximálního sjednocení podmínek pro čerpání. Primárním zájmem je zajištění dostatečného množství finančních prostředků na řešení potřeb měst a obcí včetně řešení problematiky rozvoje venkova a zohlednění urbánní a územní dimenze v budoucích operačních programech. V tomto je Svaz připraven dále jednat s příslušnými ministerstvy, tedy ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem zemědělství. V otázce připravované novely zákona o obcích existuje podle ministra vnitra Jana Kubiceho další verze materiálu, která již zohledňuje i některé zásadní připomínky Svazu. Představitelé vlády vítají kulatý stůl připravovaný Svazem, na kterém budou dále řešeny dílčí sporné záležitosti. Zástupci Svazu poděkovali premiéru Nečasovi a dalším členům vlády za možnost prezentovat aktuální témata, která jsou pro samosprávy zásadní. Tato pravidelná setkání jsou velice přínosná a důležitá i podle předsedy vlády Petra Nečase. Mgr. Ingrid Štegmannová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2012 strana 7

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XII. finanční konference Jak řešit případné předlužení obcí Z jednání

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami

6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z krajských setkání Odpady Problematika financování vodohospodářské infrastruktury

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail:

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák

7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák 11. ROČNÍK 7/2003 Z OBSAHU Z Rady Předsednictvo SMO ČR Delegace do Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz 104012/02

Více