4/ Jednání s vládou ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 4/ Z OBSAHU: Krajská setkání pokračují Jednání s vládou ČR Jednání s generálním ředitelem ÚP ČR Veřejné zakázky nově a lépe? Slučování obcí ve vládním prohlášení nebylo V záplavě legislativních počinů současné vlády vyčnívá novela zákona o obcích, která je nyní projednávána v Legislativní radě vlády. O tom, že jde o dílo přinejmenším rozpačité, svědčí množství výtek odborníků. Boj proti korupci patřil mezi hesla předvolební kampaně, což nyní ovlivňuje věcnou diskuzi nad různými návrhy. Nová právní úprava má údajně zabránit komunálním politikům nakládat s obecním majetkem netransparentně. Jaké však mohou být reálné dopady novely? Nepředstavitelný nárůst byrokracie a administrativy, obstrukce a vyřizování účtů mezi úspěšnými a neúspěšnými kandidáty ve volbách a podpora obecních kverulantů, které najdete v každé obci. A jaké nástroje navrhuje ministerstvo vnitra? Prodej majetku přednostně dražbou, zveřejňování smluv na internetu, možnost zlomku procenta občanů obce či třetiny zastupitelů podat žalobu na náhradu škody, kterou obec nevymáhá, nebo možnost občanů obce či zastupitelů zpochybnit platnost smlouvy, kterou obec uzavřela. Jistě si dovedete představit, co by to pro obec znamenalo. Zpochybnění právní jistoty, žaloby na nedodržení podmínek smlouvy, náhrady škody, vracení dotací. O tom, co je na novele zákona o obcích sporného, diskutovali zástupci Svazu s poslanci, více se dozvíte na str. 17. Všechny připomínky Svazu k novele zákona o obcích byly zásadní, a materiál musí být proto vládě prezentován s rozporem. (Pozn. Do doby uzávěrky tohoto čísla nebylo vyhotoveno oficiální stanovisko Legislativní rady vlády). Snahou Svazu bude, aby naše argumenty uznali poslanci i senátoři, kteří budou o novele nakonec rozhodovat. Ve světle novely zákona o veřejných zakázkách, která také zvyšuje administrativní zátěž pro obce, a to zejména ty malé, se musíme ptát: Není v tom záměr? Proč se řeší údajná korupce jen v obcích, zatímco nad situací na centrální úrovni se přivírá oko? Zdálo by se, že podle vládních politiků jen starostové jsou zloději, ve státní správě je vše transparentní. Dokonce i ministerstvo vnitra přiznává, že v obcích jde změnit všechno rychleji, v případě ústřední státní správy jde o roky, jestli se nějaká reforma vůbec povede. Všechny zásadní legislativní záměry z poslední doby mají něco společného. Nedostatečné posouzení dopadů, možná i snahu ztížit obcím život. Ať už je to novela zákona o obcích, koncepce financování regionálního školství, reforma veřejné správy, novela zákona o veřejných zakázkách a teď nově i teze ústavního zákona o rozpočtové kázni. Možná, že všechny návrhy nenápadně směřují ke snížení počtu obcí. Nevyčteme to z nich sice přímo, ale mezi řádky se skrývá myšlenka na slučování obcí, ke kterému obce dospějí samy. Ne vrchnostensky, ne změnou ústavy, ale ekonomicko-administrativní zátěží. A to je pro Svaz, který hájí zájmy všech velikostních skupin obcí, naprosto nepřijatelné. František Lukl

2 Aktuality ve zkratce O budoucnosti Společné zemědělské politiky 5. březen 2012, Praha Předmětem setkání ministra zemědělství Petra Bendla s představiteli čtrnácti dotčených zájmových skupin (např. Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství, Potravinářská komora, Svaz marginálních oblastí, Zemědělský svaz ČR atd., nechyběli ani zástupci našeho Svazu měst a obcí) byla nová podoba Společné zemědělské politiky (SZP) pro období Mimo zájmových skupin se jednání účastnili zástupci vlády, resortů MMR, MŽP, MZV a zastoupeny byly i vysoké školy (Česká zemědělská univerzita Praha a Mendlova univerzita Brno). Petr Bendl na začátku schůzky zdůraznil, že letošní rok bude pro budoucí nastavení SZP rozhodující. Proto na ministerstvu zemědělství vzniklo tzv. Grémium pro koncepční otázky a reformu SZP, v jehož rámci byly ustanoveny pracovní skupiny za účasti zájmových skupin, které se budou zabývat budoucí podobou přímých plateb, národních dotací a Programu rozvoje venkova. Při jednání u kulatého stolu, které bylo první z řady, všichni zúčastnění vyjádřili základní požadavky na SZP po roce 2013 a deklarovali ochotu podílet se na činnosti ustavených pracovních skupin. Svaz na jednání reprezentoval předseda Komory obcí Josef Bezdíček, který jako jeden z mála zdůraznil, že jsou to právě obce, které jsou rozhodujícím elementem v procesu rozvoje venkova. V rámci svého příspěvku vznesl požadavek, aby 50 % z celkové výše prostředků Programu rozvoje venkova šlo na projekty obcí. Další jednání u kulatého stolu s ministrem zemědělství proběhne ve stejném složení v dubnu 2012, kdy již budou připraveny prvotní výstupy některých pracovních skupin. V závěru schůzky vyjádřil ministr zemědělství potěšení nad hojnou účastí a aktivním přístupem zájmových svazů. Za Svaz se jednání účastnil také Tomáš Lysák z Kanceláře Svazu. O stavebních úřadech ve Sněmovně 7. březen 2012, Praha V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo jednání zástupce Svazu Antonína Líznera a zástupce pro obnovu venkova Floriána s poslancem Jaroslavem Krupkou. Tématem jednání byla snaha státu rušit stavební úřady na obcích I. a II. typu. Starosta Lízner zkritizoval, že k jednáním, které realizovalo ministerstvo pro místní rozvoj s partnery, nebyl Svaz přizván a celá řada připomínek Svazu nebyla vzata v úvahu. Dále se zmínil o tom, že pokud bude agenda stavebních úřadů přenesena na obce III. typu, vytratí se znalost místního prostředí, kterou zaměstnanci současných stavebních úřadů disponují, což se projeví zvýšeným podáváním odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů obcí III.typu. Poslanec Jaroslav Krupka přítomným sdělil, že je připraven o problému stavebních úřadů dále diskutovat, a to z důvodu, že nejde o technické argumenty, ale již o otázku politickou. Budou 3 % z neživotního pojištění rozděleny mezi HZS a JSDHO? 8. březen 2012, Praha V Kanceláři Svazu se uskutečnilo jednání předsedy Svazu Dana Jiránka s předsedou Odborového svazu hasičů Zdeňkem J. Oberreiterem, který požádal Svaz o podporu při řešení finančních restrikcí v oblasti rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Omezení finančních prostředků se dotkne i jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, protože bude nadále docházet ke snížení počtu členů HZS a v konečném důsledku bude obec ze svého rozpočtu zajišťovat úkoly státu. Dan Jiránek podtrhl nutnost zvýšení celkového objemu finančních prostředků pro oblast jednotek požární ochrany a vytvoření koncepce požární ochrany jako celku. Je podle něho také nezbytné, aby 3 % z neživotního pojištění byla rozdělena mezi HZS a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v poměru 60 % HZS a 40 % JSDHO, čímž by došlo k částečnému zlepšení financování v této oblasti. Kam umístit hlubinná úložiště? 12. březen 2012, Praha O komunikaci s obcemi při vyhledávání lokalit pro hlubinná úložiště vyhořelého jaderného odpadu jednala Ludmila Němcová se Zdenou Vajdovou ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Zdena Vajdová seznámila zástupce Kanceláře Svazu s působením Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a současně požádala Svaz o spolupráci při dialogu s dotčenými obcemi. Jde zejména o souhlas s provedením geologického průzkumu v lokalitách s vhodným podložím. V roce 2011 se významně posunuly vztahy mezi Správou úložišť jaderných odpadů a lokalitami, a to v tom směru, že SURAO nebude dělat kroky k vyhledávání lokalit bez výslovného souhlasu dotčených obcí. 24. dubna proběhne v Senátu seminář, který bude zaměřen na vyvolání debaty o společenské odpovědnosti za jaderný odpad a na práva obcí v této problematice, která musí být posílena. Obce by měly se svým bytovým fondem nakládat volně 13. březen 2012, Praha Svaz se již delší dobu zabývá možností zkrácení omezení pro dispozici s byty, které byly postaveny s přispěním státního rozpočtu. Nejenom o této možnosti jednal místopředseda Svazu František Lukl s novým ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ing. Jiřím Kolibou. Řada obcí postavila nebo zrekonstruovala v devadesátých letech bytové objekty za podpory státu a stala se v nich vlastníkem nájemních bytů. Podmínkou získání státní dotace na rekonstrukce byl závazek, že po dobu minimálně 20 let zůstane tento majetek ve vlastnictví příslušných měst a obcí. Nyní tedy mají města a obce ve svém vlastnictví rozsáhlý majetek, jsou ale podstatně omezena v případných dispozicích s těmito byty. Svaz se proto na SFRB obrátil s tím, že by uvítal zrušení tohoto omezení, či případně zkrácení této omezující lhůty z dvaceti let na pět nebo deset let. Zkrácení této lhůty by řadě měst a obcí pomohlo vyrovnat se ekonomickou krizí a propadem příjmů obecních rozpočtů. Obce investují rozsáhlé prostředky do údržby domů, navíc ze zkušeností vyplývá, že vlastníci se po prodeji bytů začnou o dům více starat. Obec tak tyto náklady ušetří a může je směřovat např. do regenerace sídlišť. Dle vyjádření Ing. Koliby není s prosazením tohoto opatření problém. SFRB v současnosti zpracovává analýzu dotačních titulů, z nichž byla výstavba a renovace bytových objektů financována. Z ní by mělo vyplynout, jaké legislativní kroky je třeba učinit pro zkrácení této vázací lhůty. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 4/2012 strana 2

3 Panelová diskuse ke školství 21. březen 2012, Praha V hotelu Olšanka proběhla zajímavá panelová diskuse k reformě financování školství, kterou uspořádala ČSSD. Představila svou Bílou knihu ke školství týkající se všech segmentů českého školství. Panelisté, zástupci sociální demokracie a odborníci, diskutovali o financování vysokého školství i o reformě regionálního školství. Zejména téma vysokých škol bylo zásadní. Mezi přítomnými byla většina z vysokoškolské sféry, regionální školství bylo zastoupeno mnohem méně. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu proto upozornila, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost především regionálnímu školství, protože teprve z něj vycházejí budoucí vysokoškoláci. ČSSD navrhuje např. bezplatnost předškolního vzdělávání a povinný poslední rok předškolního vzdělávání, vytvoření Národního programu vzdělávání, klade důraz na kvalitu vzdělávání a standardy, navrhuje přepracovat kutikulární reformu, inkluzi uplatňovat smysluplně s důrazem na racionální síť speciálních škol atd. Veřejné zakázky a eaukce 27. březen 2012, Praha Čtyři dny před účinností novely zákona o veřejných zakázkách, jehož deklarovaným cílem je snížení prostoru pro korupční jednání, se v Senátu uskutečnila konference Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci. Pořadatelem byla Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, ve spolupráci s níž Svaz v uplynulých měsících pořádal seriál specializovaných seminářů. Reálný pohled na stav veřejného zadávání představil Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické v Praze. Upozornil na řadu zřejmých nedostatků jak na straně zadavatelů, tak také firem a především dozorových orgánů. Část z nich má vyřešit novela zákona, některé však zůstávají neřešeny i nadále (činnost orgánů odpovědných za POZVÁNKA kvalitní výkon dozoru). Přínos veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí představil náměstek primátora statutárního města Ostravy Tomáš Petřík. Po dvou letech se úspory pohybují v řádech desítek milionů ročně. Zkušenosti s veřejným zadáváním sdělili rovněž zástupci měst Černošice, Tábor, Most nebo Frýdek-Místek. Další kolo diskuze k budoucnosti MASek 29. března 2012, Praha Předmětem jednání zástupců předsednictva Komory obcí se zástupci Národní sítě místních akčních skupin (MAS) bylo vyjasnění úlohy MAS s ohledem na odpovědnost obcí za rozvoj území. Jednání se zúčastnil předseda Komory obcí Josef Bezdíček, místopředsedové Komory obcí Antonín Lízner a Pavel Drahovzal. NS MAS byla reprezentována vyjednávacím týmem vedeným Václavem Pošmurným a místopředsedy NS MAS Petrem Kulíškem a Janem Florianem. Zástupci obou organizací se především shodli, že do venkova by mělo směřovat nejméně 50 % prostředků z Programu rozvoje venkova. Na jednání se dále řešil vztah MAS a místních samospráv. Zde zazněl jasný požadavek, aby každá MAS při tvorbě svých strategických rozvojových plánů vycházela ze schválených strategií rozvoje a územních plánů jednotlivých obcí a aby obce měly v tomto procesu rozhodující slovo. Zástupci předsednictva Komory obcí zdůraznili, že metoda LEADER je pro rozvoj venkova důležitá a chápou ji jako jednu z možností koordinace rozvojových aktivit na místní úrovni. Výsledkem schůzky byla dohoda o možné budoucí spolupráci a společném postupu při vyjednávání. Společná jednání budou i nadále pokračovat. Připravuje se dohoda o spolupráci, kterou by měla projednat Komora obcí na svém dubnovém zasedání v Třeboni. Jednání se účastnili také Ingrid Štegmannová, Jaroslava Kypetová a Tomáš Lysák z Kanceláře Svazu. Připomínáme, že ve čtvrtek 26. dubna 2012 se od hodin na brněnském výstavišti v Rotundě pavilonu A při veletrhu URBIS INVEST a TECHNOLOGIE koná již XIX. ročník Kongresu starostů a primátorů. Dominují mu dvě aktuální témata: koncepce reformy veřejné správy a financování regionálního školství. Aktuální program celostátního kongresu starostů a primátorů měst a obcí ČR naleznete na našich stránkách. Účast na kongresu je bezplatná. Přihlašujte se prostřednictvím on-line přihlášky, kterou rovněž najdete na Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU BUDOUCNOST EVROPSKÉHO PROGRAMU MONITOROVÁNÍ ZEMĚ (GMES) Na březnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu se řešil závažný problém týkající se dalšího financování Evropského programu monitorování Země (GMES), který je společně s programem Galileo stěžejním kosmickým projektem Evropské unie. Hraje klíčovou roli v pozorování Země, které představuje významný nástroj v boji proti změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, jakož i v oblasti civilní ochrany a bezpečnosti, udržitelného rozvoje, mobility a zvládání krizí. Poskytuje také významné ekonomické příležitosti, jelikož se v jeho rámci rozvíjejí návazné služby a podporují inovace. Program GMES má pro Evropu značný význam z politického, strategického a technického hlediska a v poměru k investicím, které jsou do něj vkládány, má velký ekologický, sociální a technologický přínos. Vzhledem k tomu, že program GMES byl zřízen jako program Evropské unie a je financován z jejího rozpočtu, Unie tento projekt také řídí a nese za něj odpovědnost. Do roku 2013 bylo na tento program vyčleněno přibližně 3,2 miliardy eur. Podle sdělení Komise by se však mělo budoucí financování a řízení programu GMES řešit na mezivládní úrovni, což by mělo na budoucí rozvoj programu nanejvýš nepříznivý vliv. Program v jeho důsledku ztratí svůj evropský rozměr a tento přístup bude v rozporu se zásadami transparentního, plného, otevřeného a rovného přístupu pro všechny. Dokonce by mohl být tento přístup vnímám jako signál toho, že EU od svého stěžejního projektu upouští. Považuji za velmi důležité dosáhnout maximálních synergií mezi programy Galileo a GMES, a to s ohledem na stávající evropské kapacity, hospodárnost a efektivnost řízení programů s takto rozsáhlým kosmickým segmentem. V oblasti průzkumu vesmíru se musí postupovat tak, aby nedošlo k finančnímu ohrožení vlajkových programů EU. Ohledně financování proto preferuji taková řešení, která zajistí pokračování programu GMES po roce 2013, přičemž se obávám, že řešení pomocí Komisí navrhovaného zvláštního fondu by přineslo mnoho otazníků a nejasností. Při jednáních o víceletém finančním rámci EU proto budu podporovat začlenění i tohoto programu GMES, ovšem za podmínky minimalizace negativních dopadů na prioritní oblasti, kterými jsou politika soudržnosti a budování dopravní infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 4/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu DNE 7. BŘEZNA 2012 SE V PRAZE SEŠLO PŘEDSEDNICTVO SVAZU K MIMOŘÁDNÉMU ZASEDÁNÍ Přestože se Předsednictvo k mimořádnému zasedání sešlo především proto, aby se připravilo na následující jednání s vládou, na programu mělo k projednání i některé standardní materiály. Nejprve vzalo na vědomí stav členské základny od 16. ledna do Svazu vstoupily dvě obce, ale dvě také vystoupily, aktuálně tedy Svaz sdružuje stále 2499 měst a obcí, které zastupují obyvatel. Dále projednalo rozbor hospodaření Svazu k , přičemž výsledky hospodaření doporučilo Radě Svazu ke schválení. Celková výše příjmů v roce 2011 činila ,45 Kč a výše výdajů ,35 Kč. O více jak dva miliony korun bude tedy navýšen celkový přebytek hospodaření Svazu minulých let. Zpráva o hospodaření bude předložena Radě Svazu ke schválení na jejím nejbližším zasedání. Předběžně už byly projednány také některé organizační záležitosti týkající se XIII. Sněmu Svazu, který by se měl uskutečnit v květnu roku Místem konání by měly být tentokrát České Budějovice. Jako náhradní byl doporučen Hradec Králové nebo Karlovy Vary, kde se sněmy již v minulosti konaly. Hlavním důvodem, proč se ale Předsednictvo Svazu sešlo k mimořádnému zasedání, byla příprava na odpolední jednání s vládou (viz str. 7). Kancelář Svazu na toto jednání připravila 9 podkladových materiálů a členové Předsednictva se dohodli, kdo představí které body a na co je třeba klást důraz. Navržena byla následující témata: Dokončení reformy veřejné správy včetně financování Reforma financování regionálního školství Sjednocení kontrolních postupů Veřejná služba Emisní povolenky Potřeby obcí a měst v současném programovacím období Příprava programovacího období v letech Priority v oblasti životního prostředí pro následující období Novela zákona o obcích (k tomuto tématu doporučilo Předsednictvo uspořádat také kulatý stůl, jelikož některá navrhovaná opatření s sebou nesou velké riziko zneužití a navíc přichází v době, kdy se obce potýkají s nárůstem povinností, které na ně přenáší stát, ale které zároveň odpovídajícím způsobem nehradí). Také v bodě různé bylo otevřeno několik zajímavých témat. František Lukl znovu poukázal na problém řady obcí a měst, které zrekonstruovaly byty za finanční spoluúčasti státu, přičemž se zavázaly po dobu 20 let tyto nájemní byty neprodávat. Vzhledem ke stávající tíživé finanční situaci by ale dnes byty rády prodaly. O této problematice jednal František Lukl s novým ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení Jiřím Kolibou (viz str. 2). O přípravě nové struktury programovacího období poté informoval Oldřich Vlasák. Členové Předsednictva se přitom zabývali také případnou realokací finančních prostředků z národních operačních programů. Souhlasili s tím, aby nevyužité finanční prostředky z tématických operačních programů byly přesunuty do regionálních operačních programů a byly využity na řešení infrastrukturních potřeb obcí a měst. ŘÁDNÉ JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SE KONALO 16. BŘEZNA 2012 NA ŠTRBSKÉM PLESE Jednání Předsednictva předcházelo společné zasedání s předsednictvem Združenie miest a obcí Slovenska viz str. 24. Po něm česká strana pokračovala ještě v separátním jednání. Předsednictvo se krátce vrátilo k rozboru hospodaření, který byl projednán již 7. března na mimořádném zasedání. Nyní bylo Jana Vildumetzová, Josef Bezdíček, Dan Jiránek, František Lukl ještě seznámeno se zprávou auditora. Výsledky hospodaření budou v dubnu předloženy Radě Svazu ke schválení. Dále bylo Předsednictvo informováno o tom, jak od září pokročil projekt Vzdělaný zastupitel. Někteří členové projevili zájem o uspořádání semináře ve své obci i o e-learningový kurz. Následující informace se týkala společného zasedání s Asociací krajů viz str. 6 a jednání s vládou ČR viz str. 7. Přítomné členy Předsednictva asi nejvíce zajímalo, jak se vláda stavěla k otázce reformy regionálního školství. Zástupci Svazu vznesli na vládě požadavek na oddělení normativů základního a středního školství. O tématu se bude jednat také na kongresu staros- informační servis č. 4/2012 strana 4

5 tů v Brně, ovšem vzhledem k rezignaci ministra Dobeše zatím není jasné, kdo bude ministerstvo školství zastupovat. Pozván byl jeho první náměstek Ladislav Němec. Jan Mareš, Ludmila Němcová, Ingrid Štegmnnová, Antonín Lízner, Pavel Vondrys V následné diskusi se přítomní věnovali nové právní úpravě loterií a výběru správního poplatku. Ministerstvo financí doposud potvrzovalo, že dle předchozích ustanovení zákona bude v roce 2012 ještě odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely přerozdělován provozovateli, ve svých současných odpovědích, ale uvádí, aby se sportovci s žádostí o finanční prostředky obraceli přímo na příslušné obce a kraje. Svaz s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí. Navíc ministerstvo financí potvrdilo výklad novelizace zákona o správních poplatcích, který zásadně změnil výběr správních poplatků za povolení loterie a jiné podobné hry. Podle platné právní úpravy je zpoplatněno správním poplatkem pouze přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Provozovatel si tedy může na jednu žádost nechat povolit třeba i desítky výherních hracích přístrojů a zaplatí pouze jeden správní poplatek, čili jednou 5000 Kč. Předsednictvo navrhlo argumentovat vůči ministerstvu financí, že se stát takto zbavuje peněz v případě VLT, které sám povoluje. Členům Svazu Předsednictvo doporučilo hradit z finančních prostředků z loterií, po zajištění základních potřeb obcí, veřejně prospěšné aktivity tělovýchovu, kulturu, mládež a další obecně prospěšné aktivity, včetně např. dobrovolných hasičů. Dále doporučilo, aby členové Svazu přihlédli i k částkám, které příslušná tělovýchovná uskupení dostávala od svých centrál. Tyto částky by měly být přednostně určeny mládeži a dětem. Pavel Smolka, František Chlouba V závěru jednání byli členové Předsednictva ještě informováni o možnosti uzavřít Dohodu o partnerství s Národní sítí zdravých měst, které dali svůj souhlas, dále o přípravě XIII. Sněmu a nakonec podpořili připravovaný pozměňovací návrh, který by v zákoně o poštovních službách stanovil minimální počet provozoven České pošty na na základě podkladových materiálů a zápisů z jednání zpracovala Lenka Zgrajová Inkaso daňových příjmů za I. čtvrtletí: DPH pro obce méně Informace za první tři měsíce letošního roku nevypadají na první pohled nijak zvláštně. Při hlubších souvislostech je však třeba se obávat především o inkaso DPH, a to také v souvislosti se snížením koeficientu sdílení pro obce z 21,4 % na 19,93 %. Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění daňových příjmů za období leden až březen. Meziročně se vlastně vše zdá být v pořádku, navíc se jedná o statistiku k 31. březnu, zatímco podávat daňová přiznání a platit daň z příjmů lze do 2. dubna. Věnujme se proto pouze inkasu dani z přidané hodnoty. Ve srovnání s předchozím rokem jde o lehký růst, ovšem zahrnemeli ještě rok 2010, pozorujeme pokles také zhruba na úrovni 3 %. Problém však spočívá v rozpočtovaných hodnotách celkového inkasa. V roce 2010 se předpokládalo inkaso 270,8 mld. Kč, v roce 2011 šlo o 278,5 mld. Kč, ale letos MF ČR očekává 308,7 mld. Kč. A právě slibovaný nárůst v důsledku růstu snížené sazby měl ospravedlnit snížení podílu sdílení pro obce. Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za I. čtvrtletí 2011 a 2012 (v mld. Kč) MF slibovalo, že se zdroje obcí z této daně nesníží, jenže už po prvních třech měsících obce zaznamenaly ztrátu 0,5 mld. Kč. A s každým dalším nenaplněním ambiciózního rozpočtu se rozdíl bude zvyšovat. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 56,62 58,44 103,2 Daň z příjmů právnických osob 28,61 28,42 99,3 Daň z příjmů fyzických osob 36,07 38,39 106,4 - zvláštní sazba 2,37 3,82 161,0 - z přiznání 4,82 4,57 94,8 - ze závislé činnosti 28,88 30,00 103,9 Daň z nemovitostí 0,13 0,23 175,4 Zdroj: informační servis č. 4/2012 strana 5

6 Informujeme Řada našich problémů je společných Zástupci Svazu se 2. března 2012 sešli na společném zasedání s Radou Asociace krajů ČR. K projednání Kancelář Svazu připravila celkem jedenáct podkladových materiálů týkajících se životního prostředí, protipovodňových opatření, financování, dopravy atd. Jedním z hlavních témat byla příprava na budoucí programovací období. Vzhledem k potřebě řešit infrastrukturní potřeby obcí a měst nastolil Svaz otázku případné realokace finančních prostředků z nepříliš úspěšných tématických operačních programů. Tyto finanční prostředky by mohly být relativně rychle využity prostřednictvím regionálních operačních programů na investice do infrastruktury obcí a měst. S tímto návrhem Rada AK ČR souhlasila a žádala od Svazu podporu regionálních operačních programů i v následujícím programovacím období. Svaz prosazuje standardizaci podmínek pro čerpání ve všech operačních programech. U regionálních operačních programů je pro Svaz podstatná možnost jejich propojení přes hranice NUTS 2 a zastoupení obcí a měst prostřednictvím členů Svazu v rozhodovacích orgánech. Předmětem společného jednání bylo dále řešení ostatních aktuálních problémů, jako je např. rozpočtové určení daní, kde Asociace krajů plně podporuje stanovisko Svazu. Jak kraje, tak i města a obce souhlasí s tím, že je třeba nastavit současný systém spravedlivěji, a to jak pro obce, tak i pro kraje, zároveň ale odmítají, aby úpravy tohoto systému byly vytvářeny na úkor čtyř největších měst. Stejně tak Asociace podporuje postoj Svazu v případě reformy účetnictví nebo protikorupční novele. V otázce majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, která je pro obce klíčová, existuje shoda obou asociací minimálně ve zrušení tzv. blokačního paragrafu, který mnoha obcím znemožňuje jejich rozvoj. Společný postup připravuje Svaz a Asociace rovněž v případě reformy financování regionálního školství. Místní poplatek za odpad znovu ve Sněmovně Senátoři dávají přednost existenci horní hranice u místního poplatku za odpad. Poslanecký návrh zákona, na němž Svaz od počátku spolupracoval, se tak vrací k projednání poslancům. Loni v březnu se na podnět Předsednictva Komory obcí začalo opětovně hovořit o možnosti změny nevyhovujících prvků v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve spolupráci s poslanci došlo k předložení návrhu, který vycházel z dřívějších aktivit ministerstva financí. Za podpory dalších poslanců a ministerstva vznikl návrh, jenž by mj. odstranil horní hranici poplatku za netříděný odpad. I nadále by však platila vazba na skutečně vynaložené náklady a stanovení sazby by zůstalo v pravomoci volených zastupitelstev. Právě místní znalost souvislostí a politická odpovědnost zastupitelů vůči svým voličům představuje pojistku a omezení pro skokové navýšení poplatku. Cílem změny bylo zajištění dlouhodobější možnosti využívání místního poplatku bez toho, že by obce musely vynakládat na likvidaci odpadu prostředky na úkor financování jiných služeb. Není také pravdou, že by úprava znamenala výhradně navýšení místního poplatku. Naopak, navrhované rozšíření okruhu poplatníků může v konečném důsledku vést k jeho snížení. Za zásadní je třeba rovněž považovat vyjasnění povinnosti úhrady za nezletilé. Případy, kdy děti po dovršení plnoletosti obdrží platební výměr s dluhem, který způsobili Svaz také požádal kraje o spolupráci při prosazování nezbytných legislativních změn vedoucích ke zjednodušení možnosti urychlení výstavby protipovodňových opatření a o spolupráci při podpoře integrovaných systémů nakládání s odpady. Sjednocen by měl být také postup obou organizací ve věci určení části výnosu z prodeje emisních povolenek na podporu energeticky úsporných opatření a zařízení. V neposlední řadě se pak jednalo také o dopravní obslužnosti. Asociace krajů by měla se Svazem vytvořit takový nástroj, který by umožnil, aby v budoucnu bylo zúžení dopravní obslužnosti pro města a obce v daném kraji vždy předvídatelné a aby v rámci úvah o rušení spojů byly zohledňovány názory místních samospráv. Mgr. Ingrid Štegmannová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu redakčně upraveno rodiče, by se již díky navrhované změně neměly opakovat. Senátoři však dali přednost vrácení horní hranice ve shodě s původním zněním poslaneckého návrhu na úroveň 750 Kč, tedy v součtu by maximální sazba ročního poplatku mohla dosáhnout 1000 Kč. V Poslanecké sněmovně však návrh původně získal jen 77 hlasů, zvětšuje se tedy obava z dalšího prodloužení nevyhovující maximální sazby. Předseda Svazu proto na začátku dubna oslovil všechny poslankyně a poslance s žádostí, aby podpořili buď původní verzi schválenou Poslaneckou sněmovnou nebo senátní změny. Z pohledu obcí jsou obě varianty nyní v podstatě identické. Nejhorším řešením by bylo zachování současného nevyhovujícího stavu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2012 strana 6

7 Jednání Svazu s vládou ČR Ve středu 7. března 2012 jednali představitelé Svazu se zástupci vlády ČR. Kromě premiéra Petra Nečase byli přítomni také ministři zodpovědní za resorty financí, školství, práce a sociálních věcí, vnitra, životního prostředí a místního rozvoje. K setkání dochází pravidelně každý rok, je to jedna z věcí vyplývající s Dohody Svazu s vládou, která byla podepsána již v roce Setkání představitelů Svazu se členy vlády, které bylo zaměřeno na projednání aktuálních témat řešených samosprávami, zahájili premiér Petr Nečas a předseda Svazu Dan Jiránek. Úvodní bod se týkal reformy veřejné správy a rozpočtového určení daní. Svaz požaduje v souladu se schválenými prioritami zejména urychlené řešení narovnání dna tzv. U-křivky. Jde o příjmy pro obce, které zajišťují řadu veřejných služeb pro okolí, ale dnes mají na hlavu nejméně prostředků. Na jednání také zaznělo, že čtyři největší města jsou připravena v rámci diskuse o novém rozpočtovém určení daní na zmrazení stávajících příjmů. Zástupci vlády i Svazu se shodli na tom, že je třeba v co nejkratší době přijmout rozhodnutí k rozpočtovému určení daní, jinak hrozí jeho další odložení na neurčito. Co se týká příspěvku na přenesený výkon státní správy, ujistil ministr Kalousek, že nedojde k poklesu stávající výše finančních prostředků. Reformní snahy vlády v oblasti veřejné správy směřují k omezení kompetencí výkonu přenesené působnosti obcí I. a II. typu a jejich přesunutí primárně na obce s rozšířenou působností, s čímž Svaz zásadně nesouhlasí (pozn.: tato problematika bude také na programu Kongresu starostů dne 26. dubna v Brně). Součástí tohoto tématu byla i diskuse týkající se struktury živnostenských úřadů. Svaz informoval vládu o předložení návrhu alternativního řešení k dosud představeným možnostem, což bylo ze strany vlády pozitivně přijato. Velmi aktuální záležitostí je i připravovaná reforma regionálního školství (pozn.: druhé téma Kongresu starostů), ke které má Svaz zásadní připomínky (viz předcházející čísla zpravodaje). Na jednání bylo dosaženo shody, že počet žáků nemůže být, zejména v případě základních škol, jediným parametrem ke změně. Na začátku dubna bude dle náměstka ministra školství Ladislava Němce předložen inovovaný model reformy, který zohlední význam jednotlivých typů škol v území. Vláda jednoznačně podpořila názor Svazu, že základní školy jsou nedílnou součástí života obce, a plní tedy nejen vzdělávací, ale i kulturní a společenské poslání. Shoda představitelů Svazu a vlády panuje také při řešení priorit v oblasti životního prostředí, zejména na směřování výnosů z emisních povolenek na projekty úspor energie veřejných budov i bytových a rodinných v rámci nového programu Zelená úsporám a podpoře financování energetického využití odpadů v následujícím programovacím období. V rámci celkové přípravy na budoucí čerpání strukturálních fondů v období nechce Svaz vstupovat do teprve začínající politické debaty o budoucí implementační struktuře. Zastává však shodně s vládou pozici radikálního snížení počtu operačních programů a maximálního sjednocení podmínek pro čerpání. Primárním zájmem je zajištění dostatečného množství finančních prostředků na řešení potřeb měst a obcí včetně řešení problematiky rozvoje venkova a zohlednění urbánní a územní dimenze v budoucích operačních programech. V tomto je Svaz připraven dále jednat s příslušnými ministerstvy, tedy ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem zemědělství. V otázce připravované novely zákona o obcích existuje podle ministra vnitra Jana Kubiceho další verze materiálu, která již zohledňuje i některé zásadní připomínky Svazu. Představitelé vlády vítají kulatý stůl připravovaný Svazem, na kterém budou dále řešeny dílčí sporné záležitosti. Zástupci Svazu poděkovali premiéru Nečasovi a dalším členům vlády za možnost prezentovat aktuální témata, která jsou pro samosprávy zásadní. Tato pravidelná setkání jsou velice přínosná a důležitá i podle předsedy vlády Petra Nečase. Mgr. Ingrid Štegmannová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2012 strana 7

8 Krajská setkání pokračují V březnu pokračovala tradiční krajská setkání. Postupně se uskutečnila ve Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém, Libereckém, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém, Jihočeském kraji a na Vysočině. Ze strany starostů byl o setkání velký zájem, sály byly povětšinou zaplněny do posledního místa. Nejvíce diskutovanými tématy zůstávala reforma financování regionálního školství, rozpočtové určení daní a novela zákona o obcích. Zlínský kraj, 6. března 2012 Téměř 80 starostů, kteří přijeli do Zlína, přivítal hejtman Stanislav Mišák. Poznamenal, že rozpočty měst, obcí i krajů jsou spojitými nádobami a Asociace krajů má se Svazem mnoho společných témat. V debatě po bloku, ve kterém bylo představeno financování obcí, se opět jako na únorových krajských setkáních objevil dotaz k problematice vynětí ze zemědělského půdního fondu. Svaz se tímto tématem zabývá a průběžné informace přináší ve zpravodaji i na webu Svazu. Místostarosta obce Jablůnka Petr Kochwasser připomněl fakt, který trápí většinu obcí a měst. Občané, kteří v obci nemají trvalý pobyt, neplatí poplatek za odpad, doplácí tak na ně místní obyvatelé a především obec. Jak ihned uvedli pracovníci legislativně-právního oddělení, podle novely zákona o místních poplatcích bude nově platit za odpad také osoba, která v obci vlastní nemovitost pro rekreaci. Starosta Rusavy Bohumil Škarpich v této souvislosti ještě upozornil na občany, kteří mají trvalé bydliště nahlášené na obecním úřadě. I oni by měli obci poplatek za odpad hradit, v naprosté většině případů tak ale nečiní. Velmi diskutovaná byla ve Zlíně veřejná služba. Miroslav Koňařík z Velkých Karlovic zopakoval, co již zaznělo na mnoha předchozích krajských setkáních stávající systém je zcela nemotivační. K jeho názoru se přidali mnozí jeho kolegové. Dobrou zkušenost s tímto institutem naopak má místostarostka Vsetína Květoslava Tóthová. Veřejná služba ve Vsetíně funguje, podařilo se na ni získat prostředky. Do budoucnosti je ale třeba dořešit provázanost veřejné služby s veřejně prospěšnými pracemi. Upozornila také na problém nestátních neziskových organizací, které se na Úřady práce dříve obracely s žádostmi o pracovníky na VPP, kteří pak vykonávali různé služby u klientů. Tito pracovníci nyní, když je nejprve třeba absolvovat veřejnou službu, neziskovým organizacím chybí. Církevním restitucím se ve svém krátkém vstupu věnoval Jaroslav Hrčka z olomouckého arcibiskupství. Církev si velmi dobře uvědomuje, že nedořešené restituce blokují zejména obce, brání jim v plánování inženýrských sítí, ve výstavbě apod., i z tohoto důvodu František Svoboda z obce Branky se zajímal, zda je obec povinna vyhlásit konkurz na ředitele mateřské a základní školy. Právníci z Kanceláře Svazu upozornili, že existují dva výklady. Podle výkladu MŠMT, který posvětila i Legislativní rada vlády, je toto v gesci zřizovatele. K tomuto názoru se přiklání i Kancelář Svazu. Jediným, kdo ale může vydat závazné stanovisko v této věci, je až soud. zákon vítá. Senátorka Alena Gajdůšková vyslovila v souvislosti s restitucemi obavu z možnosti vytvoření nových křivd. Pokud by byl v nějakém případě vydán majetek zabavený před rokem 1948, může být otevřena Pandořina skřínka a hlásit se mohou začít i další. Senátor Jiří Čunek poznamenal, že při schvalování tohoto zákona bude mít pravděpodobně vliv také veřejné mínění. Pokud by veřejnost byla zákonu nakloněna, což bohužel není, poslanci by se předháněli, kdo jej dříve schválí. Zdeněk Janalík z Holešova se tázal, zda je ještě možné odvrátit připravenou novelu zákona o obcích. Jaromír Jech přitom upozornil na kulatý stůl, který Svaz připravuje a kde se také bude o této problematice jednat. informační servis č. 4/2012 strana 8

9

10 Moravskoslezský kraj, 7. března 2012 Na krajské setkání do Ostravy přijelo celkem 125 starostů. Diskuse se točila ponejvíce okolo situace malých obcí. Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák přirovnal obce k noclehárnám pokud budou zrušeny školy, děti se obci zcela odcizí, budou sem jezdit jen přespávat. Škola není ekonomickou záležitostí, je to služba. Petr Martiňák také zopakoval svou připomínku, kterou vznesl již na XII. Sněmu Svazu ve Zlíně na jaře minulého roku. Na důležitých akcích Svazu v poslední době vždy chyběli čelní představitelé státu, především premiér. Je to ukázkou toho, jak vláda ignoruje představitele samospráv. Luděk Míček ze Slatiny varoval před přijetím připravené novely zákona o obcích, která bude mít velký dopad na malé obce. Předseda svazové Dopravní komise Vojtěch Mynář vyzval přítomné starosty, aby se jejich města a obce připojily k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Připomněl, že toto byl i jeden ze závěrů XII. Sněmu Svazu ve Zlíně. Krátce také představil projekt Bezpečná Ostrava, který je nejen v České republice, ale i v Evropě unikátní. Do diskuse se přihlásil i poslanec Zbyněk Stanjura. Ve svém vystoupení se mimo jiné dotkl výše příspěvku na přenesený výkon státní správy. Pokud by byl příspěvek hrazen na 100 %, musí se obce připravit na zavedení normativů za jednotlivé výkony. Zdůraznil také nutnost přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, navýšení příjmů se ale nesmí dít na úkor čtyř velkých měst. Starosta Štramberku Jan Socha dodal, že je nutné, aby se novela zákona o rozpočtovém určení daní schválila do června, jinak se její projednávání zvrhne v předvolební kampaň před krajskými volbami. Olomoucký kraj, 8. března 2012 Na třetím březnovém krajském setkání, které se konalo v Přerově, se sešlo 85 starostů, přivítal je primátor Jiří Lajtoch. Svůj pozdrav připojil i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák, který se hned v úvodu také krátce zastavil u novely zákona o rozpočtovém daní, tedy u tématu, kterému se nevyhne snad žádné krajské setkání. Kladl přítomným na srdce, že samosprávy by měly postupovaly jednotně, nestavěly se jedna proti druhé. Zdroje na zvýšení příjmů obcí by se měly najít ve státním rozpočtu. Pohovořil také o reformě financování regionálního školství, jejímž cílem není efektivní využívání peněz ze státního rozpočtu, ale pouhý přenos výdajů na zřizovatele. Starosta Bělotína a předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala vystoupil k problematice veřejné služby, rovněž velmi často diskutovanému tématu. Jeho zkušenosti s tímto institutem jsou pozitivní, pozitivní jsou i reakce občanů. Samozřejmě ale záleží na vyjednávání podmínek s daným úřadem práce. Ivana Dvořáková z Němčic nad Hanou se k jeho slovům připojila, i ona vyjádřila spokojenost s veřejnou službou, zároveň ale dodala, že systém není pro nezaměstnané v žádném případě motivační. Vojtěch Lajtoch zkonstatoval, že zkušenosti jednotlivých obcí jsou těžko srovnatelné, někde jsou dobré, jinde špatné. Především je třeba, aby se sjednotily podmínky, které jednotlivé úřady práce obcím stanovují. Jana Vaníčková z Hradce-Nové Vsi se zajímala o výši poplatku za skládkování. Odborníci z Kanceláře Svazu odpověděli, že dle stávajících pravidel se za jednu tunu odpadu platí 500 korun, které hradí obec. Podle nové úpravy má obec hradit kompenzační poplatek 300 korun, poplatek za odstraňování budou z 20 % dostávat kraje a z 80 % Státní fond životního prostředí. informační servis č. 4/2012 strana 10

11 Liberecký kraj, 14. března 2012 Pozvání na krajské setkání v Liberci přijal i hejtman Stanislav Eichler, který se ve svém příspěvku zaměřil na přípravu budoucího programovacího období. Evropská unie se chce soustředit především na tzv. měkké projekty, inovační technologie, vzdělávání apod. Podle jeho slov bychom se již nyní přípravou takovýchto projektů měli zabývat. Člen Předsednictva Svazu a starosta Příšovic Antonín Lízner všechny přivítal jménem Svazu a dodal, že případné závěry přijaté na krajských setkáních pomohou Předsednictvu Svazu při vyjednávání s centrálními úřady. Slova se ujal také poslanec Petr Skokan, který poděkoval Svazu za uspořádání tohoto setkání. I pro něj je zdrojem užitečných informací o tom, co starosty nejvíce trápí. Diskusi po prvním bloku otevřel náměstek primátorky Liberce Jiří Šolc. Stěžoval si na povinné zpracování pomocného analytického přehledu a upozornil kolegy, že finance vynaložené na pořízení softwaru jsou vyhozené z okna, neboť systém zpracování se má do budoucnosti opět měnit. Zároveň ale varoval před bojkotem tzv. fenestrální metodou (tj. pohledem z okna ), jakákoli forma bojkotu by mohla ministerstvo vést k uvalení sankcí. Antonín Lízner doplnil, že z obcí by mělo v každém případě silně zaznívat, že s vyplňováním pomocného analytického přehledu nesouhlasí. Dotkl se také novely zákona o rozpočtovém určení daní. Z jednání Předsednictva Svazu s Asociací krajů vyplynul jednoznačný závěr, aby struktura sdílených daní byla napříště shodná pro stát, obce i kraje. Prosadit to bude velmi těžké, ale Svaz se bude snažit vyvíjet co největší tlak. Rozpočty státu, obcí a krajů jsou spojenými nádobami, měly by spolu tzv. dýchat. Lízner také informoval kolegy o tom, že Předsednictvo Komory obcí se na svém zasedání 13. března připojilo k petici, která kritizuje koncepci reformy financování regionálního školství z pera ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Petice bude dále rozeslána do všech obcí. Novou informaci přinesl také v souvislosti s Českou poštou. V Poslanecké sněmovně bylo zahájeno projednávání novely zákona o poštovních službách. Novela neuvádí počet poboček, který by měl po transformaci v území zůstat. V případě jejího schválení novely v této podobě by tedy toto zůstalo zcela na libovůli pošty. Poslanec za Liberecký kraj Václav Horáček bude v této souvislosti předkládat pozměňovací návrh, podle kterého by po transformaci mělo zůstat 3400 poštovních poboček vhodně rozmístěných po území ČR. Stejně jako v jiných krajích se i v Liberci hodně diskutovalo o veřejné službě. Starostka České Lípy Hana Moudrá informovala, že Česká Lípa jako velké město mohlo první smlouvu, kterou jim úřad práce nabídl, odmítnout jako nevýhodnou. Malé obce ale nemají zdaleka tak silnou vyjednávací pozici. Zejména ty by ale měly mít možnost přijmout pracovníky pouze na veřejně prospěšné práce bez toho, aby toto bylo podmíněno veřejnou službou. K jejím slovům se s podobnými zkušenostmi připojili i její kolegové. informační servis č. 4/2012 strana 11

12 Plzeňský kraj, 20. března 2012 je pro starosty až urážlivé poslouchat argumenty, že pokud by horní hranice výše poplatku nebyla stanovena, zastupitelstva by cenu mohla neúměrně zvyšovat. Každý starosta přitom ví, co si může dovolit a co nikoli. Dodal, že občané v Blovicích platí 500 Kč a město ještě 300 Kč na každého doplácí. V Plzni se uvítání starostů, kterých přijelo na sto třicet, ujal primátor města Martin Baxa. Vzhledem ke krásnému jarnímu počasí je nezapomněl vybídnout, aby si po jednání našli také trochu volného času, navštívili některou zahrádku a ochutnali lahodnou Plzeň. Samozřejmě se ale věnoval i vážnějším tématům a nemohlo chybět rozpočtové určení daní. Vyslovil přesvědčení, že téma se zbytečně vyhrotilo a zpolitizovalo. Kdyby Plzeň přišla o 900 mil. Kč, jak předpokládá TOP 09 ve svém návrhu, přišla by v podstatě o celou třetinu svých daňových příjmů. Musela by omezit příměstskou dopravu a další služby, které poskytuje i pro své okolí. K této otázce je dle jeho soudu nutno přistupovat zodpovědně a hledat rozumný kompromis. O rozpočtovém určení daní pak hovořili i někteří další diskutující. Vítězslav Blažek z Chotítova podtrhl nutnost přijetí nového RUD z pohledu budoucnosti. Kdyby nedošlo ke shodě a nový zákon nakonec přijat nebyl, nedovede si situaci mnoha obcí vůbec představit. Jaroslava Kypetová z Kanceláře Svazu navázala na jeho slova a upozornila, že pokud opravdu ke kompromisu nedojde a zákon přijat nebude, nelze očekávat, že stát bude znovu v nejbližších letech ochoten přidat do systému RUD pro města a obce několik miliard Kč. A obce na dně známé U-křivky pak budou přežívat jen velmi těžko. Starosta Miroslav Pazdera z Babylonu se tázal, zda svazové stanovisko k této záležitosti, tedy posílit obce v daňovém sedle ovšem nikoli na úkor čtyř největších měst, vychází z většinové členské základny. Na to reagovala vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Připomněla, že svazové stanovisko bylo přijato na loňském Sněmu ve Zlíně, kde bylo přítomno zhruba šest stovek starostů s počtem hlasů Navíc upozornila na komorový systém Svazu. Každá z komor si deleguje své tři zástupce s právem hlasovacím do odborných komisí, kde se návrhy různých svazových stanovisek tvoří. Ty pak dále schvaluje Předsednictvo a Rada. A zde sedí také demokraticky zvolení zástupci měst a obcí. Při dvou a půl tisícové základně patrně nelze vymyslet demokratičtější systém. Chceme-li udržet jednotu a s dostatečnou silou pak hájit zájmy samosprávy vůči státu, musí i na svazové půdě docházet ke kompromisům. Její slova doplnil ještě předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Jaroslav Perlík, starosta Hrádku u Rokycan. Poukázal na práci regionálního sdružení, kde také veškeré podněty projednávají, stejně tak jako v ostatních sdruženích regionálního typu, a své názory pak jezdí diskutovat na Svaz. Rozhodně proto nelze říci, že svazová stanoviska by byla dílem pouze nejužšího vedení Svazu. V Plzni se ale nediskutovalo pouze RUD, i když mu zde bylo věnováno opravdu mnoho času. Hovořilo se také např. o poplatku za odpad, přičemž starosta Blovic konstatoval, že Starosta Tlučné Stanislav Volf zase obrátil pozornost přítomných na problém s přihlašováním osob. Ve městě žije mnoho obyvatel, kteří jsou ovšem k trvalému pobytu přihlášeni někde jinde, a obec na ně tudíž nedostává peníze z daní. Služeb přitom v obci využívají jako ostatní. Několik dotazů, na které odpovídala Ingrid Štegmannová, směřovalo k čerpání evropských dotací. Lukáš Karkoš, starosta Nezvěstic, se např. ptal, proč nejde dotací využívat třeba na rekonstrukci a rozšíření školy. Primátor Baxa k tomu poznamenal, že priority EU jsou bohužel někde úplně jinde a že školy Evropská komise financovat nehodlá. EU podle jeho názoru nechce vidět, že postkomunistické země potřebují stále ještě především peníze na infrastrukturu. Další diskutující pak kritizovali nejednotný systém, nedostatečný přehled dotací a také to, že se o mnohých možnostech dozvídají pozdě. K tématu rozpočtového určení daní se vyjádřil také Jan Poduška, starosta Blovic, obce, jež se také ocitá na dně daňové křivky. Velice ho zarazilo, že návrh na narovnání daňových výnosů pro obce od tisíce do deseti tisíc obyvatel, které jsou na tom objektivně nejhůře, pro rok 2012 ve formě jednorázového příspěvku-dotace, který nakonec na žádost Svazu ve Sněmovně načetl poslanec Vilímec, neprošel. Ani jeden poslanec ze strany Starostové a nezávislí, které v podstatě téma RUD do Sněmovny vyneslo, nehlasoval pro. Tento diskusní příspěvek si v Plzni jako jediný vysloužil potlesk. informační servis č. 4/2012 strana 12

13 Pardubický kraj, 22. března 2012 Devět desítek starostů přijelo diskutovat do Pardubic. Přivítala je Ingrid Štegmannová, která setkání moderovala, a náměstek primátorky Pardubic Jindřich Tauber. Diskusi po bloku věnovanému financování obcí zahájil starosta Slatiňan Ivan Jeník. Kritizoval navrhovanou reformu veřejné správy a jako starosta trojkové obce zkonstatoval, že stát sice těmto obcím hodlá přidat na daňových příjmech, nicméně na druhé straně jim přidává stále více a více povinností. Vyslovil obavu, že z malého plus bude nakonec velké mínus. Na nesystémovost rozdělování peněz z evropských fondů upozornil starosta obce Břehy Petr Morávek. Tato slova podpořil i Oldřich Valenta z Veselí, obce, která vynaložila půl milionu korun do projektů, dvakrát žádala o dotaci přes regionální operační program, ale bohužel neuspěla. Ingrid Štegmannová v krátké reakci informovala starosty, že Svaz se snaží vyčlenit v regionálních operačních programech prioritní osu určenou přímo pro města a obce, která by podporovala urbánní a územní dimenzi. Starosta Zdechovic Robert Chutic dal podnět, zda by stát nemohl obcím vracet DPH. Jaroslava Kypetová z Kanceláře Svazu k tomu konstatovala, že obdobný systém je používán ve Francii, ale týká se pouze DPH u investic. Upozornila ale, že je třeba si uvědomit, že obce v naší republice dostávají jednu pětinu výnosu z DPH do svých rozpočtů. Podnět nicméně bude při nejbližší možné příležitosti konzultován s ministerstvem financí. Také v Pardubicích se diskutovalo o rozpočtovém určení daní. Starosta Horní Ředice Jiří Kosel poukázal na dle jeho názoru nespravedlivé rozdělování daní mezi čtyři největší města a ostatní obce. V reakci na tento příspěvek zaznělo, že TOP 09 sice předložila návrh na nové přerozdělování daní, který největším městům ubírá peníze a mnozí jej považují za velmi líbivý, tento návrh však nemá podporu žádné další politické strany, a proto má také malou šanci na úspěch. Cílem Svazu je, aby obce a města získaly větší podíl na sdílených daních na úkor státu, nikoli aby se ubíralo některé velikostní kategorii měst. Svaz chce zachovat jednotu samospráv, nyní i v budoucnu. Politická situace se pohybuje jako na houpačce. V rámci úsporných opatření se dnes opět hovoří o slučování malých obcí. Zatím se Svazu vždy podařilo těmto tendencím čelit, ale... Proti nedobrovolné integraci malých obcí stála i naše největší města. Nebudou malé obce potřebovat jejich podporu i v budoucnu? Navíc dnešní boj proti velkým městům je vyvoláván víceméně účelově. Když se v Poslanecké sněmovně hlasovalo o jednorázové finanční podpoře pro více jak osm set obcí na dně U-křivky, chyběly pouze tři hlasy. Z TOP 09 a STAN nezvedl ruku nikdo. Do diskuse se dále přihlásila místostarostka Mikulovic Eva Klosová a tázala se, jaká je situace ohledně návrhu na zřizování povinných účtů obcí u České národní banky. Jaroslava Kypetová odpověděla, že návrh z podzimu minulého roku Sněmovnou neprošel, ovšem ministerstvo financí obdobný návrh předložilo počátkem tohoto roku. Svaz argumentuje zásadním porušením samosprávné působnosti obcí. Dle posledních informací ministerstvo financí nepřistoupilo ke standardnímu vypořádání připomínek a materiál předložilo do vlády. Debaty o RUD jsou zbytečné v okamžiku, kdy obce budou mít problém se vůbec k daňovým příjmů na bankovních účtech u ČNB dostat. V Pardubicích se hovořilo také o restitucích církevního majetku. Toto téma otevřeli nejenom starostové, které trápí blokační paragraf, ale vyjádřila se k němu i ekonomka hradecké diecéze Olga Auerspergerová. Medializace celé věci je podle jejího názoru velice špatná. Vyslovila přesvědčení, že co bylo neprávem odebráno, by mělo být také vráceno, i když už nejde vrátit čas a napravit skutečně vše. Nicméně předložený návrh zákona se jeví jako slušný a rozumný kompromis. informační servis č. 4/2012 strana 13

14 Královéhradecký kraj, 26. března 2012 Téměř stovku účastníků pozdravil v úvodu setkání hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. V krátkém projevu se dotkl několika bodů, které mají obce a kraje společné. Ujistil přítomné, že grantové prostředky kraje se v letošním roce snižovat nebudou. V roce 2012 jsou naplánovány projekty z krajských i evropských zdrojů za 2 miliardy korun. Zmínil se také o sociálních službách, na které bude v letošním roce třeba vydat 1,5 miliardy korun, z čehož 300 milionů budou muset zafinancovat obce a kraje. V sociálních službách v kraji pracuje 2200 lidí, kteří se starají o více než 30 tisíc klientů. V této oblasti panuje nejistota, chybí model plánování sociálních služeb. Dobře nastaven je naopak systém dopravní obslužnosti, do budoucna ale bude nutné hledat úspory. Kraj však neplánuje vybírat od obcí příspěvek na dopravní obslužnost dle počtu obyvatel, jak je tomu v některých jiných krajích. Řešení vidí spíše v redukci spojů a alternativních metodách, jako je například autobus na zavolání. Místopředseda pro evropské záležitosti Svazu Oldřich Vlasák shrnul výsledky nedávného jednání s vládou a s Asociací krajů (více o jednáních na str. 6, 7). Věnoval se i přípravě příštího programovacího období. Spolupráce s vládou a ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě období 2013 až 2020 je velmi dobrá, je ale nutné, aby stejně dobře probíhala i debata v rámci obcí a krajů, najít a hájit společnou pozici. I pro rozpočet období 2013 až 2020 zůstala důležitá kohezní politika, neboť v území jsou stále velké rozdíly. Do kohezního fondu by mělo odhadem směřovat 600 až 650 miliard korun. Nově byl zaveden infrastrukturální fond s rozpočtem 40 miliard korun, přičemž 10 miliard sem bylo odkloněno právě z kohezního fondu, s čímž Svaz nesouhlasí. Nejprve je třeba dobudovat chybějící infrastrukturu, a tedy zachovat maximum prostředků pro kohezní politiku. Svaz se bude také zasazovat o zjednodušení struktury operačních programů, rozhodující je ale výše alokovaných prostředků, nikoli jejich přesný počet. Návrh struktury by měl být ministerstvem pro místní rozvoj předložen do konce dubna. Následná debata se dotkla také budoucnosti místních akčních skupin. Svaz nyní s Národní sítí MAS vede jednání, je nutné vymezit jejich působení ve srovnání se samosprávou. V diskuzi vystoupil starosta Velkých Petrovic Vladislav Friml, který se zajímal, zda je stanoveno minimum, které by obec měla dostat na obyvatele v rámci RUD. Kancelář v této souvislosti připomněla usnesení XI. Sněmu Svazu, které toto minimum stanovilo na 7800 Kč. Starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr se dotázal, zda k obcím na dně U-křivky bude i přes nedávné zamítnutí směřovat nějaká podpora. Svaz se o toto dlouhodobě snaží, často je ale při jednáních odkázán na novelu zákona o RUD (pozn.: obdobná diskuse viz z jednání Pardubického a Plzeňského kraje). Luboš Řehák z obce Val chtěl vědět, jaký je postoj Svazu k přímé volbě starostů. Podle usnesení XII. Sněmu Svaz přímou volbu nepodporuje. Pokud by přímá volba byla zavedena, musí se tak stát ve všech obcích, nikoli jen ve vybraných, protože jinak by zákon byl protiústavní. V zákoně také musí být přesně stanovené kompetence starosty, jinak hrozí, že se z něj stane úředník. Luboš Řehák předal představitelům Svazu usnesení, které vyplynulo ze setkání starostů z Rychnovska. Starostové nejsou a priori proti přímé volbě, v žádném případě ale v současné době v navržené podobě. Místopředseda Svazu a starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček otevřel otázku komplexních pozemkových úprav. Z jednání s předsedou vlády i ministrem zemědělství vyplynulo, že komplexní pozemkové úpravy jsou prioritou. Ředitel Pozemkového úřadu přislíbil zajistit finanční prostředky na úpravy i jejich realizaci. Závěrem vyzval přítomné starosty, aby své zkušenosti s touto problematikou zasílali do Kanceláře Svazu. informační servis č. 4/2012 strana 14

15 Kraj Vysočina, 28. března 2012 Historický sál hotelu Gustav Mahler v Jihlavě zaplnilo 85 starostů, přijel i předseda Svazu Dan Jiránek. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal hned v úvodu vyzdvihl nutnost přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, která se ostatně snad všemi setkáními táhla jako červená niť. Jako člen Komory statutárních měst vyjádřil víru v rozumný konsensus. Radní Kraje Vysočina Marie Kružíková se krátce dotkla školství, problémů s dofinancováním sociální péče, integrovaného systému nakládání s odpady či potíží s podporou zemědělství na Vysočině, kraji odjakživa zemědělském. Předseda Senátu Milan Štěch vyslovil Svazu pochvalu za to, že se aktivně angažuje v první fázi přípravy legislativních opatření a zákonů. Připomněl také, že Senát v poslední době částečně napravil škodu, kterou napáchala při schvalování novely zákona o ochraně ovzduší a novely zákona o loteriích Poslanecká sněmovna. Mnoho senátorů má za sebou starostenskou zkušenost, pro problémy samosprávy proto mají velké pochopení. Poslankyně Jana Fischerová se věnovala novele stavebního zákona, která je nyní ve Sněmovně projednávána výborem pro veřejnou správu. Bylo přislíbeno, že na obcích prvního typu nebudou stavební úřady rušeny. Diskuse se v Jihlavě točila hodně okolo hazardu. Předseda Svazu Dan Jiránek vyzval kolegy, aby nepodléhali tlaku sportovních organizací. Pokud reálně nebudou mít na svých účtech příjmy z hazardu, neměli by sportovcům slibovat přesnou částku. Měli by také požadovat, aby organizace žádající o příspěvek, doložily, jakou částku dostaly v uplynulém roce. Jeho slova podpořila senátorka a starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová, která dále mluvila také o zákonu o veřejných zakázkách, který dostane malé obce do velmi složité situace. Vyzvala starosty, aby jí sdělovali své zkušenosti. Jihočeský kraj, 29. března 2012 Pře sto starostů se sešlo na krajském setkání v Českých Budějovicích. Primátor Českých Budějovic Juraj Thoma setkání zahájil a ve stručnosti shrnul hlavní problémy, se kterými se obce potýkají, zejména přísun stále nových povinností bez odpovídajících finančních prostředků. Radní Jihočeského kraje Jaromír Slíva si postěžoval, že ačkoli je kraj povinným připomínkovým místem, jeho zásadní připomínky nejsou v poslední době ze strany státu akceptovány. Poslanec Michal Doktor uvedl, že ministerstvo financí uzavřelo připomínkové řízení k novele zákona o rozpočtových pravidlech, která se opětovně snaží prosadit povinné zřízení účtů u České národní banky. Zákon je podle něj protiústavní. Zástupce českobudějovické diecéze Adolf Pintíř poděkoval obcím za vynikající spolupráci s církví. K debatě mezi starosty v Českých Budějovicích ale nedošlo. Jana Koubková a Lenka Zgrajová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2012 strana 15

16 Dan Jiránek jednal s generálním ředitelem Úřadu práce ČR o veřejné službě Dne 9. března 2012 se uskutečnila historicky první schůzka mezi předsedou Svazu Danem Jiránkem a generálním ředitelem Úřadu práce ČR Jiřím Kubešou. Základním tématem společného jednání byla veřejná služba. Předseda Svazu Jiránek v úvodu zdůraznil, že institut veřejné služby není v jednotlivých krajích realizován stejnoměrně, naopak mezi kraji existují až příliš velké rozdíly, především co do způsobu uzavírání smluv o veřejné službě. Aby byl zajištěn jednotný postup krajských poboček Úřadu práce, navrhl generální ředitel Kubeša uskutečnit videokonference za účasti všech ředitelů krajských poboček Úřadu práce a zástupců Svazu z jednotlivých krajů. Svaz s tímto návrhem souhlasil (pozn.: první se konala 28. března 2012 viz dále). V otázce úhrady nákladů na výkon veřejné služby zopakoval generální ředitel Kubeša, že Úřad práce v současnosti nedisponuje finančními prostředky na úhradu pracovních pomůcek a prostředků BOZP. V této souvislosti nicméně konstatoval, že Úřad práce intenzivně hledá finanční zdroje k tomuto účelu, evropské dotační prostředky nevy- jímaje. Dan Jiránek podotkl, že vzorový návrh smlouvy o veřejné službě, který Svaz připravil pro své členy, obsahuje ustanovení o 50% refundaci zmíněných nákladů. Svaz sice chápe, že stát nemá dostatek finančních prostředků, avšak není možné, aby veškeré náklady na veřejnou službu nesly obce. Podle Dana Jiránka nejsou starostové rovněž spokojeni s hodnocením vykonavatelů veřejné služby, které mají Úřadu práce poskytovat. Jiří Kubeša přislíbil, že Úřad práce vyhotoví jednoduchý formulář, který starostové budou vyplňovat způsobem ANO/NE. Dále byl projednáván vztah mezi instituty veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Svaz požaduje, aby poměr mezi těmito instituty byl 1:5, což znamená, aby na pět osob vykonávajících veřejnou služby připadl jeden pracovník hrazený z titulu veřejně prospěšných prací. Jiránek zdůraznil, že i v této oblasti panuje nejednotnost mezi kraji. Sou- Videokonference se zástupci krajských poboček Úřadu práce vztažnost mezi veřejně prospěšnými pracemi a veřejnou službou bude úvodem zmíněné videokonference. V závěru jednání vyjádřili zástupci obou stran shodu na tom, že započatá spolupráce by měla co nejúžeji pokračovat i nadále. Kromě využití videokonferencí by se podobné vzájemné schůzky na nejvyšší úrovni měly uskutečňovat v měsíčních intervalech, než se vyřeší základní problémy s institutem veřejné služby. O všech dalších událostech budeme včas informovat. Tématem první videokonference, která se konala 28. března 2012, byly tři poměrně široké okruhy otázek. První se týkal způsobu uzavírání smluv o veřejné službě, druhý se dotýkal financování veřejné služby a třetí okruh vztahu mezi veřejnou službou a veřejně prospěšnými pracemi. Zástupci územní samosprávy z jednotlivých krajů dostali možnost vyjádřit se bez přerušení ke všem navrženým okruhům a položit pořadateli videokonference, tedy Generálnímu ředitelství Úřadu práce, své dotazy. Z Prahy na ně reagoval především Mgr. Štěpán Hošna, právník a poradce náměstka ministra. Zástupci měst a obcí z Ústecka a Liberecka shodně konstatovali, že Úřad práce v jednání o uzavření smlouvy o veřejné službě není často ochoten přijmout změny, které obce navrhují. Navržené změny se týkají především oblasti financování ochranných a pracovních pomůcek, které mají podle návrhu Úřadu práce hradit obce. V tomto bodu nebyla prozatím nalezena shoda, nicméně ústy Štěpána Hošny bylo řečeno, že ministerstvo se nebrání diskusi o řešení této otázky. Doposud nevyřešeným problémem je rovněž skutečnost, že obce dnes nemohou nepřijmout osobu, která má vykonat veřejnou informační servis č. 4/2012 strana 16 službu a s kterou mají z minulosti negativní zkušenosti. Tuto otázku vznesla zástupkyně města Žamberk a zástupce obce Příšovice. Antonín Lízner z Příšovic rovněž konstatoval, že jeho obec nemá přístup do Jednotného informačního systému, ve kterém jsou např. údaje o tom, kdo z jeho obce pobírá jakou sociální dávku. Podle současné legislativy mají totiž tento přístup jen obce druhého, resp. třetího typu při výkonu určité části přenesené působnosti, na což Svaz neúspěšně upozorňoval v minulém roce při schvalování tzv. Sociální reformy. Jedničky často ani neví, kdo v jejich obci jakou dávku pobírá. Podle Mgr. Najmona z Generálního ředitelství Úřadu práce není možné přesně stanovit poměr mezi počtem osob vykonávajících veřejnou službu a počtem veřejně prospěšných prací. Podle jeho mínění se musí vždy vzít v potaz druh činnosti a místní podmínky. S tímto tvrzením Svaz dlouhodobě nesouhlasí a žádá Úřad práce, aby byl závazně a jednotně stanoven poměr mezi těmito dvěma instituty. Jako optimální poměr se jeví poměr 1:5, kdy na 5 osob vykonávajících veřejnou službu připadne jedna osoba vykonávající pracovní činnost v rámci veřejně prospěšných prací. Mgr. Najmon rovněž ubezpečil účastníky videokonference, že není pravdou, že by poskytování veřejně prospěšných prací bylo podmíněno existencí veřejné služby v obci. Rozdíl je jen ve výši úhrady výkonu v rámci veřejně prospěšných prací. Obec, která nemá veřejnou službu, si přirozeně může (nenárokově) požádat o přidělení určitého počtu veřejně prospěšných prací. V tomto ohledu se současná praxe neliší od minula, v každém případě je však závislá na výši finančních prostředků ze státního rozpočtu. Jaký je výstup předmětné videokonference? Nebudeme daleko od pravdy, pokud za největší výstup budeme považovat její samotné konání a příslib, že se podobné konference budou konat i v budoucnu. Zástupce Svazu v tomto ohledu navrhl, aby příští videokonference byly jen monotématické. Jedno téma k diskusi může dle našeho soudu přinést konkrétní výstupy, které právě skončená videokonference nepřinesla i proto, že byla prostě příliš tématicky široká. O všech změnách budeme zajisté informovat. Mgr. Petr Schlesinger legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

17 S poslanci o přímé volbě starostů a o zákoně o obcích Zástupci Svazu jednali dne 13. března 2012 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu s poslanci o přímé volbě starostů a také o chystané protikorupční novele zákona o obcích. Starostové z Komory obcí a členové Legislativní komise Svazu sdělili poslancům své výhrady k oběma předloženým materiálům a odhadovali možné dopady navržených změn. Přítomní zástupci Svazu se tak s poslanci ve většině shodli, že v předložené podobě s přímou volbou starostů nesouhlasí. Vláda by si nejprve měla stanovit cíl, jaký problém chce vlastně řešit a teprve k tomu pak směřovat legislativní návrhy. Přímá volba starostů Zástupci Svazu nejprve seznámili přítomné poslance se závěry XII. Sněmu Svazu ve Zlíně, který se usnesl, že nepovažuje zavádění přímé volby starostů v současné době za vhodné, naopak požaduje změnu volebního systému spočívajícího v posílení většinových prvků. Předložený model přímé volby Svaz odmítá, neboť by vedl k rozdělení obcí a de facto i občanů těchto obcí do dvou kategorií na ty, kteří si volí svého starostu přímo, a na ty, kteří nikoliv. Navíc by tato skutečnost byla zcela závislá na libovůli zastupitelstva obce. Antonín Lízner, starosta Příšovic, označil jako jeden z největších problémů návrhu chybějící pravomoci přímo voleného starosty a jeho odpovědnost. Bez stanovení pravomocí a odpovědnosti bude přímo volený starosta jen pouhou loutkou, na čemž se shodli všichni zúčastnění starostové. Diskuze se dotkla i možnosti posílení většinových prvků v našem volebním systému. Tento návrh, jak uvedl František Lukl, místopředseda Svazu, navíc podporují obě sdružení zastupující zájmy samospráv. Skutečným problémem našeho volebního systému je to, že se tváří jako většinový, ale má i prvky poměrného volebního systému, jak uvedl poslanec Marek Benda. Bylo by tedy vhodné říct voličům na rovinu, že je to systém poměrný a také jak působí technika kroužkování. Klasický většinový systém by podle něho mohl fungovat jen v malých obcích, kde nepůsobí politická uskupení. Někteří poslanci by ale přímou volbu podpořili. Dle názoru Petra Skokana z Věcí veřejných by mohla být řešením klesající volební účasti. Také Václav Horáček z TOP 09 by přímou volbu starostů podporoval, ovšem pouze v případě, kdyby k ní existoval jasný manuál. V navržené podobě tak s přímou volbou, stejně jako další poslanci, nesouhlasí. Novela zákona o obcích protikorupční, nebo probyrokratická? Starostové hned v počátku upozornili poslance, že Svaz v žádném případě není proti transparentnosti, naopak je pro maximální otevřenost a informovanost občanů. Proto zásadně odmítá, když jsou starostové à priori stavěni do role korupčníků. Plánovaná novela zákona o obcích ale dle názoru Svazu není protikorupční, nýbrž spíše probyrokratická. Stanislav Kadečka, člen Legislativní komise Svazu, poukázal na mimořádnost této novely. U většiny ustanovení je předkládaná variantně, což svědčí o bezradnosti předkladatele. Proto bude také zajímavé sledovat, jaký postoj vláda k tomuto materiálu zaujme. Rozhodnutí o podobě budoucích změn zákona o obcích tak zřejmě bude především politické. Poslanci nakonec požádali Svaz o sepsání největších výhrad k předloženému návrhu změn zákona o obcích a přislíbili s tímto stanoviskem Svazu seznámit také zástupce svých poslaneckých klubů. Přítomní starostové i poslanci zhodnotili uskutečněné setkání jako velmi přínosné, ku prospěchu věci by podle nich bylo, kdyby se podobná pracovní jednání konala častěji, nejlépe pravidelně. Mgr. Iva Vejmelková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 4/2012 strana 17

18 Obce opravdu sportovcům nic nedluží V březnu 2012 se na Kancelář Svazu obrátilo několik členských obcí, jejichž zastupitelstva byla oslovena s požadavkem o dodatečnou finanční podporu ze strany místního sportovního svazu. Celonárodní kampaň sportovních svazů je třeba zasadit do souvislostí. Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost v lednu letošního roku, mění způsob zdaňování výnosu z této činnosti. Od letošního roku končí možnost provozovatelů rozhodovat, kam budou směřovat peníze z povinného odvodu. Pozor, odvody za rok 2011, k jejichž rozdělování dochází letos, však podléhají původním pravidlům. Tedy včetně možnosti provozovatelů věnovat prostředky velkým sportovním svazům. Novela přinesla zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení, podstatně snížila příjem obcí ze správních poplatků. V prvních třech měsících tedy novela znamená pro obce čistý výpadek zdrojů. Až v dubnu dojde k odvodu záloh za první čtvrtletí. Až změna rozpočtové skladby s účinností od 1. dubna zavádí novou rozpočtovou položku na zachycení nového druhu daňového příjmu. Ministerstvo financí připravilo pro každou obec dne 20. ledna orientační přehled výnosů z loterií a jiných podobných her. Obce, na jejichž území se nenachází žádný výherní hrací přístroj ani terminál (jde o 4119 obcí), obdrží jen část ze 30% výnosu z ostatních druhů hazardu. Jednotlivým obcím se celková částka rozděluje podle pravidel RUD. V tabulce dostupné na webových stránkách MF ČR jde o sloupec odvod ostatní. Pro představu uveďme, že obec o velikosti 1500 obyvatel by měla získat asi 45 tis. Kč. Domníváme se, že již dnes tato obec dává na podporu sportu podstatně více. A na závěr citace, která nepodporuje rozšiřovanou myšlenku, že na sportovní aktivity letos nejsou žádné dodatečné zdroje určeny: Budu podporovat v zásadě pouze návrhy rozpočtového výboru a návrh, který jsem načetl na základě dohody vlády se Senátem, neboť vláda uzavřela se senátory Senátu dohodu, že pokud opraví v zákonech o jednotném inkasním místu, pokud opraví znění zdanění hazardu, které opustilo Poslaneckou sněmovnu, budou v rámci státního rozpočtu navýšeny výdaje na sport o 800 milionů, o 100 milionů na kulturu Ilustrace Monika Raisová a o 100 milionů na sociální projekty v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí. Senát svoji dohodu do puntíku splnil a schválil zdanění hazardu tak, jak vláda navrhovala. Pokládal bych tedy za naprosto nefér, kdybychom dnes tuto dohodu nesplnili my, uvedl ministr financí v průběhu 3. čtení dne 14. prosince při projednávání státního rozpočtu na rok Předpokládáme, že tyto prostředky rozdělilo či bude rozdělovat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Svaz se tematikou zabývá dlouhodobě, v případě potřeby a nejasností proto neváhejte kontaktovat Kancelář Svazu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Veřejné zakázky nově a lépe? Od 1. dubna 2012 dojde na poli veřejného zadávání k mnohým změnám. Zásadní dopady bude mít novela zákona o veřejných zakázkách i na obce a města. Cílem novely je přinést více transparence a otevřenosti do zadávacích řízení, z pohledu měst a obcí však s sebou tyto nové povinnosti přinesou také větší administrativní zatížení a mnoho práce navíc. Základní principy novely zákona o veřejných zakázkách jsou jistě všem známy, přesto v sobě novela nese také některé novinky, o nichž se tolik nemluví. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili stručný přehled změn, které mohou mít dle našeho názoru dopad na veřejné zadávání ve městech a obcích. Změny zásadní a známé Snížení limitů Zásadní změnou ovlivňující počet veřejných zakázek a také počet prostředků přes ně investovaných je snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu. Nově se tento limit sníží u zakázek na dodávky a služby z dnešních 2 milionů na 1 milion korun, u veřejných zakázek na stavební práce z 6 milionů na 3 miliony korun. Ministerstvo pro místní rozvoj očekává, že počet zakázek zadaných dle zákona vzroste až o 200 %. Nově Významné veřejné zakázky Novela zavádí novou kategorii tzv. významných veřejných zakázek, u nichž budou platit zvláštní přísnější podmínky. Pro obce a města jako veřejné zadavatele bude zakázka spadat do této nové kategorie, pokud přesáhne hodnotu 50 milionů korun. Pro tyto zakázky se např. o polovinu prodlužují lhůty a hodnotící komise bude muset mít minimálně 9 členů, z nichž dva bude navrhovat ministerstvo pro místní rozvoj. Odůvodnění veřejné zakázky bude muset schvalovat zastupitelstvo. Předběžné odůvodnění účelnosti zakázky Měsíc před vyhlášením veřejné zakázky musí dle nových pravidel veřejný zadava- informační servis č. 4/2012 strana 18

19 tel uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek formou předběžného oznámení odůvodnění účelnosti zakázky. Podrobnosti tohoto oznámení stanoví prováděcí vyhláška, o níž informace najdete dále. Zveřejňování Řada nových povinností čeká veřejné zadavatele také v souvislosti s většími požadavky na uveřejňování různých dokumentů. Veřejný zadavatel bude dle nové právní úpravy zveřejňovat na svém profilu především: veškeré uzavřené smlouvy na veřejné zakázky v hodnotě nad 500 tisíc korun, včetně všech jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od uzavření smlouvy; výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, a to nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy; seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jimž za plnění subdodávky uhradil dodavatel více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky (také nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy). Změny méně známé Zákaz omezování účasti členů EU Do ustanovení 6 zákona o veřejných zakázkách, který upravuje základní principy veřejného zadávání, se dostal také zákaz omezování účasti v zadávacím řízení dodavatelům z členských států EU. Těmito principy se musí řídit všichni zadavatelé i v případě veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž jinak nemusí postupovat striktně dle režimu zákona. Omezování počtu zájemců v užším řízení Podstatnou změnou prošel také institut tzv. užšího řízení, který umožňoval zadavatelům omezit počet zájemců pro účast v užším řízení a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež zadavatel vyzve k podání nabídky. Dle nové úpravy tak bude moci učinit pouze veřejný zadavatel v případě veřejných zakázek v oblasti ochrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel. Zadávací dokumentace u stavebních zakázek Zadávací dokumentace v případě veřejných zakázek na stavební práce musí nově obsahovat příslušnou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v rozsahu daném prováděcím právním předpisem. Obchodní podmínky I další novinka se týká veřejných zakázek na stavební práce. U tohoto druhu zakázky veřejný zadavatel nově musí stanovit obchodní podmínky, které budou v souladu s prováděcím právním předpisem. Opatření má sloužit ke sjednocení podmínek ve stavebních zakázkách. Poskytnutí zadávací dokumentace Zadavatel musí dle nových pravidel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním zveřejnit alespoň textovou část zadávací dokumentace na svém profilu. Protokol o posouzení kvalifikace Veřejný zadavatel musí pořídit o posouzení kvalifikace dodavatelů protokol, který kromě dříve obvyklých identifikačních údajů dodavatelů a seznamu dokladů, musí obsahovat také název jednotlivých dokladů, označení osoby, která jej vyhotovila a řadu dalších podrobností. Seznam hodnotitelů Ministerstvo pro místní rozvoj nově vede seznam hodnotitelů veřejných zakázek, kam se zapisují osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky. Tento seznam je veřejně přístupný. Do seznamu může být zapsána osoba, která prokáže svou odbornou praxi v trvání alespoň 5 let a zároveň splňuje podmínky pro provozování živnosti. Hodnotitel může např. podat k ÚHOS podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, u které byl členem nebo náhradníkem hodnotící komise. Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zde došlo v případě veřejného zadavatele k výraznému zkrácení lhůty. Místo dřívějších 48 dnů musí veřejný zadavatel odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy. Elektronické aukce V ustanovení 96 se objevil nový odstavec 5, který stanoví, že veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím předpisem. Prováděcí předpis prozatím neexistuje, dle důvodové zprávy k novele zákona však zpravidla půjde o ty předměty veřejných zakázek, které nejsou výrazně specifické a jsou běžně dostupné na trhu. Odůvodnění veřejné zakázky U nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek má nově veřejný zadavatel povinnost do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejnit také tzv. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Co všechno má být zveřejněno, stanovuje prováděcí vyhláška, která však doposud oficiálně neexistuje, je teprve v připomínkovém řízení. Objevila se v ní však řada údajů, jejichž vyplňování zbytečně zatíží zadavatele a nemá žádnou vypovídací hodnotu o veřejné zakázce jako takové. To nejhorší nakonec povinné zrušení zakázky Ilustrace Monika Raisová Opatření, které starostům nahání asi největší strach, je však povinnost zrušit zadávací řízení v případě, že k hodnocení zůstane pouze jediná nabídka. Svaz se proti tomuto návrhu postavil už od začátku, jeho zásadní připomínky však ministerstvem nebyly akceptovány. Skutečnost, kolik dodavatelů podá nabídku, však nemá veřejný zadavatel možnost žádným způsobem ovlivnit a v důsledku tohoto opatření se může zadávací řízení i několikrát opakovat. Obce a města mají reálné zkušenosti, kdy se mnohokrát do zadávacího řízení ani tři dodavatelé s nabídkami nepřihlásí. V některých specifických případech je trh velmi omezený, jako příklad si dovolujeme uvést specifické typy hasičských vozů. Tato povinnost tak může způsobovat značné problémy s termíny danými v podmínkách poskytování dotací. Pokud bude docházet informační servis č. 4/2012 strana 19

20 k vyhlášení zadávacího řízení několikrát po sobě a opakovaně nebude úspěšné, mohou se zadavatelé dostat do rozporu např. s podmínkami některých dotačních programů, které přísně stanovují termíny, a bude jim tím znemožněn přístup k finančním prostředkům. Prováděcí vyhlášky, o nichž zatím nic nevíme V textu jsme několikrát odkazovali na prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, které stanoví podrobnosti např. k uveřejňování předběžného oznámení, ale také k obsahu obchodních podmínek v případě veřejných zakázek na stavební práce. Tyto prováděcí vyhlášky předložilo ministerstvo pro místní rozvoj do oficiálního připomínkového řízení deset dní před plánovaným nabytím jejich účinnosti. Tento postup by nemusel nikoho překvapit, neboť novela zákona samého byla do Poslanecké sněmovny předložena ještě před jakýmkoliv vypořádáním připomínek, a ty se do návrhu novely vkládaly na poslanecké schůzi formou pozměňovacích návrhů. Svým postupem však ministerstvo poměrně zásadně komplikuje práci zadavatelům, kteří by měli zájem začít již od 1. dubna zadávat veřejné zakázky dle nových pravidel. Prováděcí vyhlášky, které zatím oficiálně neplatí, stanovují mimo jiné také požadavky na profil zadavatele, na němž zadavatel má zveřejňovat všechny zásadní informace o veřejné zakázce. Pokud tedy zadavatelé neví, jak má tento profil vypadat, nemohou si jej vytvořit, a nemohou tak tím pádem zadávat ani veřejné zakázky. Vede nás to k myšlence, že možná opravdu bylo cílem předkladatele novely zákona odstranit korupci v prostředí veřejného zadávání tím, že se veřejně zadávat nebude vůbec. Mgr. Iva Vejmelková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Jaký bude dopad finančních restrikcí státu na JSDHO Ze strany státu nejsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) systémově financovány a v konečném důsledku budou obce zajišťovat ze svého rozpočtu úkoly státu. Jedním ze základních pilířů plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Stává se pravidlem, že první stupeň poplachu je realizován výjezdem jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS), součástí které jsou i sbory dobrovolných hasičů obcí. Povinnost zabezpečit požární ochranu včetně zřízení JSDHO v samostatné působnosti a zajištění materiálních a finančních potřeb JSDHO ukládá obcím zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V rámci uložené povinnosti JSDHO provádí hlášení požárů a záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nejen na území zřizovatele, ale v řadě případů i mimo něj. Jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II také zabezpečují systém pohotovosti s dobou výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu. Pro zajištění výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu je nutné zabezpečit systém hotovostí členů JSDHO v místě bydliště nebo na hasičské zbrojnici. V této souvislosti bylo a je dlouhodobě objektivně poukazováno ze strany obcí na skutečnost, že podíl státní dotace není adekvátní celkové výši nákladů a je nutné jej navýšit. Udržení systému pohotovostí klíčových pro splnění plošného pokrytí, zejména u malých obcí s nižším rozpočtem, bylo mnohdy i za podmínek v roce 2010 problematické. V roce 2011 došlo ke snížení dotace na pohotovosti na částku Kč/rok pro kategorii JPO II/1 a Kč/rok pro JPO II/2. Systém pohotovostí je zabezpečován mnohdy na základě dobrovolné dohody mezi obcí a čle- ny jednotek, kdy odměny těmto členům jsou vypláceny pouze v symbolické výši. Při dodržení metodických pokynů k zajištění výkonu služby a legislativy v oblasti pracovně právních vztahů jsou roční náklady k zabezpečení pohotovosti JSDHO kategorie JPO II/1 se stanoveným počtem zásahů propočteny ve výši přibližně Kč. Tato skutečnost je markantní především v situacích, kdy JSDHO kategorie JPO II zasahuje většinou mimo území zřizovatele, a tím značně zkracuje dojezdové časy jednotek požární ochrany, které by nebylo možné zabezpečit jednotkami HZS ČR, ve své podstatě za tyto jednotky alternují. Materiální vybavení JSDHO Situace v oblasti vybavenosti JSDHO věcnými prostředky požární ochrany a mobilní požární technikou je značně zastaralá a nedostačující současným potřebám. Finanční náročnost na obnovu techniky je mimořádně vysoká a za současného stavu nesplnitelná, např. cena nové cisternové stříkačky překračuje výši 5 mil. Kč. Výše státního příspěvku v roce 2011 a 2012 v řadě případů nepokryje ani náklady na DPH při koupi nové cisternové stříkačky. Z důvodu stávajících dotačních podmínek řada obcí řešení nákupu cisternových stříkaček odkládá. Snížením dotace na zajištění akceschopnosti JSDHO kategorie JPO II stát ušetřil finanční prostředky ve výši asi 12 mil. Kč, což je částka v poměru k celkovým výdajům téměř 7 miliard na požární techniku zanedbatelná a nemá požadovaný efekt ve vztahu k potřebě komplexních úspor. Avšak pro malé obce je významnou pomocí pro zabezpečení výkonu služby JSDHO kategorie JPO II. V oblasti JSDHO jsou jakékoli redukce zaměřené na snížení podpory státu mimořádně nebezpečné a kontraproduktivní. Ve svém důsledku omezení finančních prostředků v uvedených případech způsobí, že řada JSDHO bude neakceschopná a jednotlivé obce nebudou moci dál tento systém zajišťovat. Přímým fatálním důsledkem bude snížení míry zabezpečení území České republiky dostupnosti jednotek požární ochrany v požadovaných časech. V současné době je podstatné navýšení celkového objemu finančních prostředků pro oblast jednotek požární ochrany a vytvoření koncepce požární ochrany jako celku, avšak nesmí zahrnovat pouze omezení finančních prostředků, ale také zabezpečení pokrytí území jednotkami požární ochrany. Mgr. Miroslava Sobková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Ilustrace Monika Raisová informační servis č. 4/2012 strana 20

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice konané dne 8. listopadu 2010 Místo schůze: Praha, Strakova akademie, místnost č. 201 (od 14:00 do 16:05 hod.) Přítomné členky a členové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Registr smluv mýty a realita

Registr smluv mýty a realita Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Registr smluv mýty a realita JUDr. Jan Chvojka Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Slovensko Vláda Ivety Radičové zavedla centrální registr

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více