STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017"

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let

2 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující představu toho, čeho chce město v sociální oblasti v letech dosáhnout. Od roku 2005, kdy vznikl první komunitní plán, je to už čtvrtá verze. Změny byly vyvolány nejen přijetím zákona o sociálních službách v roce 2006 a jeho úpravami v následujících letech, naposled v roce 2013, ale také měnícími se životními poměry občanů a z toho vyplývající potřebností jiných služeb. Zpracovávat koncepce se městu vyplatilo, plánování pomohlo nastavit a rozvíjet síť sociálních služeb a služeb sociální prevence tak, aby byly Vaše potřeby ve vysoké míře uspokojovány. Mohu směle napsat, že patříme mezi města s širokou nabídkou sociálních služeb, jsme zřizovateli dvou dobře fungujících příspěvkových organizací, mnoho sil a finančních prostředků věnujeme sociální prevenci, spolupracujeme s neziskovými organizacemi, s městskou knihovnou, církvemi aj. Dokladem úspěšnosti naší činnosti je např. vítězství v republikové soutěži Obec přátelská rodině v roce Město jako zadavatel sociálních služeb je povinno respektovat základní zásady dané zákonem o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Dovolte, abych některé z nich citovala: 2 odst. 2 Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Každé slovo zásad je důležité. Vyplývá z nich, že morální i faktickou povinností obce je poskytovat svým občanům pomoc v nepříznivé sociální situaci, ale zároveň z nich vyplývá povinnost Vás, občanů, být aktivní, mít vůli a vytrvalost řešit svou situaci. Někteří žádáte o pomoc sami, jiným musí být nabídnuta. Velkou roli má informovanost občanů o možnostech pomoci, proto se ji snažíme zvýšit všemi dostupnými prostředky. Vraťme se ke komunitnímu plánu. Předcházela mu důkladná analýza potřeb občanů, pečlivě se určovaly priority, zvažovala se dostatečnost stávajících služeb a předpokládané finanční možnosti města a poskytovatelů sociálních služeb a služeb sociální prevence. Na tomto základě se stanovila opatření a konkrétní kroky, které povedou k udržení už existujících služeb, k jejich zkvalitnění, rozvoji nebo utlumení tak, aby město pružně reagovalo na aktuální potřeby svých občanů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Třinci je společným dílem pracovníků odboru sociálních věcí městského úřadu, kteří zapojili do pracovních skupin komunitního plánování zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a dalších osob. Děkuji všem, kdo se jakkoli na tvorbě plánu podíleli. Věřím, vážení spoluobčané, že i v budoucnu budete s nabídkou služeb spokojeni, že Vám pomohou zvládat těžké životní situace a zpříjemní Váš život. S úctou Milada Hejmejová, místostarostka 2

3 OBSAH strana Část I Základní charakteristika města Třinec... 5 Čl. 1.1 Sociodemografická analýza... 5 Čl. 2.1 Podklady z činnosti odboru sociálních věcí... 8 Část II Zajištění procesu střednědobého plánování Čl. 2.1 Základní pojmy Čl. 2.2 Komunitní plánování v Třinci včetně hodnocení plnění opatření. 14 Čl. 2.3 Organizační struktura Čl. 2.4 Proces tvorby střednědobého plánu na období let Čl. 2.5 Základní strategické dokumenty a další zdroje informací 19 Čl. 2.6 Financování sociálních služeb a spolupráce s krajským úřadem 19 ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI Část III Pracovní skupina senioři a osoby se zdravotním postižením Čl. 3.1 Seznam členů pracovní skupiny Čl. 3.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 3.3 SWOT analýza Čl. 3.4 Garantovaná síť stávajících sociálních služeb Čl. 3.5 Návazné služby a aktivity Čl. 3.6 Priority a opatření Část IV Pracovní skupina občané ohrožení sociálním vyloučením Čl. 4.1 Seznam členů pracovní skupiny Čl. 4.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 4.3 SWOT analýza Čl. 4.4 Garantovaná síť stávajících sociálních služeb Čl. 4.5 Návazné služby a aktivity Čl. 4.6 Priority a opatření Část V Pracovní rodina s dětmi ochrana a prevence Čl. 5.1 Seznam členů pracovní skupiny Čl. 5.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 5.3 SWOT analýza Čl. 5.4 Garantovaná síť stávajících sociálních služeb Čl. 5.5 Návazné služby a aktivity Čl. 5.6 Priority a opatření

4 Část VI Společné cíle a opatření Čl. 6.1 Seznam členů řídící skupiny Čl. 6.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 6.3 Priority a opatření Část VII Evaluace plánu Čl. 7.1 Evaluace plánu Část VIII Závěr Kontaktní údaje. 66 Seznam zkratek

5 Část I. Základní charakteristika města Třinec Článek 1.1 Sociodemografická analýza Poloha Třince Třinec je průmyslové město nacházející se v Moravskoslezském kraji u hranice s Polskem v okrese Frýdek-Místek. Správní obvod Třince je vymezen územím 11 dalších obcí. Každá obec má možnost se zapojit do procesu plánování sociálních služeb, přesto ve spádovém území se nezapojila ani jedna z nich. Obr. 1 - Správní obvod Třince Zdroj: Sociodemografická studie města Třince 1 Obyvatelstvo Město Třinec ke dni mělo obyvatel, je šestým největším městem v Moravskoslezském kraji a druhým největším městem okresu Frýdek-Místek. V posledních letech ale počet obyvatel trvale klesá, což je způsobeno jak záporným přirozeným přírůstkem, tak negativní bilancí migrace. Dle Českého statistického úřadu žilo k v Třinci 51,18 % žen, 48,82 % mužů. Ve věku 0 14 let bylo v Třinci obyvatel, ve věku let obyvatel a nad 65 let Na základě statistických údajů je zapotřebí vnímat, že i v Třinci se průběžně mění skladba obyvatelstva, kdy ubývá nově narozených dětí a přibývá silná generace seniorů, kteří se 1 Hruška-Tvrdý, Luboš, Ing., PhD. a kol. (PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionu, s.r.o.) 5

6 dožívají podstatně vyššího věku než v minulosti. Město Třinec se v současnosti rovněž touto problematikou zabývá. Na tuto skutečnost je nutno reagovat a do budoucna bude nutno mít pro tuto generaci připraveny přiměřené volnočasové aktivity. S tím souvisí i dobře připravená a kapacitně zabezpečená síť vhodných sociálních služeb. Neméně důležité je vhodné malometrážní bydlení pro seniory, kteří zůstanou žít v domácnosti sami. Tab. 1 Index maskulinity obyvatelstva 60letých a starších v Moravskoslezského kraje v roce 2012 Věk Počet Procentuálně Muži Ženy Muži Ženy ,32% 27,43% ,94% 23,77% ,78% 18,37% ,07% 12,21% ,16% 10,25% ,92% 5,87% ,80% 2,11% Celkem ,00% 100,00% Zdroj: Český statistický úřad Graf 1 věková pyramida Věková pyramida 60letých a starších Moravskoslezského kraje v roce Věk Muži Ženy % Zdroj: Český statistický úřad Bydlení V Třinci je přes domů, z toho 82 % je domů rodinných. Bytových jednotek je téměř , z toho 63 % je v bytových domech. Téměř 40 % obyvatel žije v rodinných domech, zbytek v domech bytových. Problém stáří není tolik vidět u bytů, které jsou průběžně renovované, ale v Třinci existují lokality, ve kterých nejsou domy dostatečně udržované. Jedná se zejména o byty v majetku soukromé společnosti na Borku a Folvarku v městských částech Staré Město a Dolní Líštná. Zde se kumulují obyvatelé s nižší životní úrovní. Potřeba podpořit tyto lokality vyvstala z Plánu prevence kriminality na léta a Městu Třinec se podařilo získat finanční prostředky v rámci programů prevence kriminality a vybudovat komunitní centra v obou těchto problémových lokalitách na Folvarku Komunitní centrum Most přátelství, na Borku Komunitní centrum Borek. V roce 2012 a 2013 byli obyvatelé přízemních domů bez kanalizace na Folvarku přestěhováni do sousedních domů nebo do bytů v Lyžbicích a nevyhovující domy jsou postupně demolovány. 6

7 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti na Třinecku je v současné době nejnižší za posledních deset let, tento příznivý stav je dán existencí velkého zaměstnavatele v Třinci, který má vliv i na prosperitu soukromého podnikání ve městě, dále vznikem mnoha nových pracovních míst na průmyslové zóně na Balinách, rozvojem sociálních a jiných služeb, stavebním ruchem ve městě ad. Přesto žije v Třinci hodně osob trvale nebo přechodně nezaměstnaných, kteří potřebují pomoc ostatních. Územní celek Tab. 2 - Míra nezaměstnanosti Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v letech Třinec 15,5 13,6 11,7 9,4 6,1 8,3 8,0 7,2 Není k dispozici k Není k dispozici Třinecko 15,1 12,9 11,4 9,5 6,2 8,3 7,9 7,1 7,5 6,0 Okres Frýdek- 13,9 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 8,3 8,4 7,1 Místek Moravskosle zský kraj 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 9,8 Česká republika 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,8 Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Graf 2 - Míra nezaměstnanosti 18 Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v letech % k Rok Třinecko Okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Česká republika Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek 2 MPSV přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem podíl nezaměstnaných osob. Od ledna 2013 se již nevykazuje míra registrované nezaměstnanosti, ale nahradil ji nový ukazatel - podíl nezaměstnaných osob. 7

8 Územní celek Tab. 3 - Míra nezaměstnanosti 1. pololetí roku 2013 Míra nezaměstnanosti v 1. pololetí roku 2013 dle nového ukazatele nezaměstnanosti I II III IV V VI Průměr Třinecko 6,1 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 6,0 Okres Frýdek-Místek 7,4 7,5 7,4 7,1 6,8 6,7 7,1 Moravskoslezský kraj 9,8 10,0 10,0 9,8 9,6 9,5 9,8 Česká republika 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3 7,8 Zdroj: Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Občané pobírající dávky pro zdravotně postižené občany a příspěvek na péči Do roku 2011 byla agenda příspěvků na péči a příspěvků pro zdravotně postižené občany vyřizována prostřednictvím odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci. Tyto dávky nově od 1. ledna 2012 spravuje a vyplácí Úřad práce ČR. Tab. 4 - Počty vyplacených dávek ROK Název dávky Počet vypláce ných dávek Neinve stiční výdaje (v tis. Kč) Počet vypláce ných dávek Neinve stiční výdaje (v tis. Kč) Počet vypláce ných dávek Neinve stiční výdaje (v tis. Kč) Počet vypláce ných dávek Neinvest iční výdaje (v tis. Kč) Příspěvek na péči Příspěvek pro zdravotně postižené občany Zdroj: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec, Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště SSP Třinec Článek 1.2 Podklady z činnosti odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) spočívá především v napomáhání řešení rodinné problematiky a opatrovnictví dětí, dále pak prostřednictvím práce kurátorů pro mládež v řešení výchovných problémů dětí, mladistvých a nezletilých. Sociální pracovnice se rovněž zabývají dětmi v náhradní rodinné péči, zejména v pěstounské a poručenské péči, kdy nově (od r. 2013) uzavírají s pěstouny Dohody o výkonu pěstounské péče. Pracovníci OSPOD při výkonu své práce spolupracují s dalšími organizacemi v rámci Systému včasné intervence (dále jen SVI), v němž je v současné době zapojeno již 51 subjektů a 69 uživatelů. V rámci projektu SVI pracuje skupina Tým pro mládež, jehož členy jsou mimo jiné zástupci Okresního soudu ve Frýdku-Místku, zástupci Okresního státního zastupitelství ve Frýdku- Místku, Probační a mediační služby ve Frýdku-Místku a Policie ČR. Neméně významná je spolupráce OSPOD především se sociálně aktivizační službou v rodinách (Slezská diakonie) a dalšími osobami pověřenými k výkonu SPOD. Významným 3 Rozdíl v počtu vyplacených dávek mezi roky 2011 a 2012 byl způsoben změnou systému výplaty dávek, které přešly od roku 2012 pod Úřad práce. 8

9 způsobem je nově podporována mediace v rodinách, kterou poskytuje Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace. Tab. 5 - Sociálně právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Evidovaný počet nových spisů Počet klientů kurátora pro mládež Počet dětí v ústavní výchově Počet dětí v náhradní rodinné péči Počet pěstounských rodin Počet přijatých opatření v rámci SVI x Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Oddělení sociální pomoci Od došlo k převodu agendy sociálních dávek na úřady práce a nově vzniklé oddělení sociální pomoci (dále jen OSP) se začalo věnovat systematické sociální práci s osobami v tíživé sociální situaci. Nejčastější potíže, které pracovnice s klienty řeší, jsou zadluženost, hrozící ztráta bydlení, pomoc při vyřízení sociálních dávek, problémy spojené s psychickým, mentálním nebo fyzickým postižením a pomoc při výběru a zajištění vhodné sociální služby. V současné době poskytují pracovníci sociální poradenství také přímo v šesti obcích spádové oblasti města Třince. OSP zajišťuje také agendu osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Tab. 6 - Oddělení sociální pomoci 5 Sociálně-právní ochrana dětí Počet osob nezpůsobilých k právním úkonům - celkem Z toho město Třinec opatrovníkem Propuštěno z výkonu trestu nebo vazby Počet sociálních pohřbů Jednorázové poradenství x x x Sociální šetření x x x Parkovací průkazy x x x 678 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Oddělení rozvoje sociálních služeb Oddělení rozvoje sociálních služeb (dále jen ORSS) dlouhodobě zpracovává a analyzuje podklady pro přípravu procesu plánování střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, zabývá se jeho koordinací, připomínkováním, projednáváním a následně schvalovacím procesem. Podílí se na monitorování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb vč. jejich financování prostřednictvím grantů a individuálních dotací. To souvisí se zajišťováním potřebných sociálních služeb na území města Třince, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Participuje na jeho začleňování do plánu sociálních služeb v rámci Moravskoslezského kraje. Má za úkol informovat občany o sociálních službách v Třinci, což se děje zejména prostřednictvím akce Den sociálních služeb, dále pomocí brožury Průvodce sociálních služeb, Mapy poskytovatelů sociálních 4 Systém včasné intervence byl plně zprovozněn až v r x - údaj nebyl sledován. 9

10 služeb a dále formou regionálního tisku a televize a v neposlední řadě také elektronicky prostřednictvím webových stránek města. Koncepčně zajišťuje prorodinnou politiku v Třinci v rámci projektu Třinec přátelský rodině. Od roku 2013 pod něj organizačně spadá také prevence kriminality a protidrogová prevence. Zabezpečuje hospodaření celého odboru sociálních věcí, podílí se na efektivním financování hospodaření příspěvkových organizací města Centrum sociální pomoci Třinec a Sociální služby města Třince, které také metodicky podporuje. Rovněž vyhledává, připravuje, realizuje a koordinuje projekty, které se týkají činnosti odboru sociálních věcí, potažmo neziskových organizací působících v sociální oblasti. Klub seniorů Od roku 2012 byl zařazen nově pod odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb Klub seniorů. Klub seniorů (dále jen Klub ) je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením od 18-ti let z Třince a obcí spadajících do rozšířené působnosti MěÚ Třinec. Klub seniorů byl před rokem 2012 součástí Sociálních služeb města Třince, p.o. Od roku 2010, kdy byla do Klubu přijata aktivizační pracovnice, se začalo systematicky pracovat na rozšiřování aktivit Klubu seniorů. V roce 2011 zde tak například přibyl Klub šikovných rukou, Zumba pro seniory, Klub vařečka a další. Aktivity Klubu seniorů v roce 2012 navštěvovalo 192 aktivních členů. V roce 2012 byly v Klubu otevřeny jako zcela nové aktivity Angličtina pro seniory, Jóga pro seniory a Patchworkový klub. Tab. 7 - Aktivity v Klubu seniorů v roce 2012 Název aktivity Počet dnů Počet kontaktů Průměr na aktivitu Klub kulečníku ,20 Klub žen ,67 Klub školství ,13 Klub zdravotnic ,14 Jóga ,8 Cvičení na míčích ,42 Angličtina ,87 PC kurzy ,85 Klub šikovných rukou ,69 Klub vařečka ,62 Patchworkový klub ,67 Trénování paměti ,83 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec V dubnu 2013 do Klubu nastoupila díky projektu Třinec přátelský rodině nová organizační pracovnice na dohodu o pracovní činnosti. V červnu 2013 byly v rámci stejného projektu vytvořeny internetové stránky Klubu seniorů. Klub seniorů měl v srpnu již 226 aktivních členů. Jako zcela nové aktivity byly v tomto roce zavedeny Radovánky s vnoučaty, možnost využití krytého bazénu zdarma a sociální poradenství. Aktivity byly od června 2013 rozšířeny také do Domu s pečovatelskou službou v Oldřichovicích, kde funguje Klub žen, Prázdninové radovánky s vnoučaty a kurs angličtiny. Do konce roku vzniknou v Klubu ještě dvě nové aktivity, a to počítačové kurzy a relaxační a dechové cvičení. 10

11 Tab. 8 - Aktivity v Klubu seniorů v roce Název aktivity Počet dnů Počet kontaktů Průměr na aktivitu Klub kulečníku ,77 Klub žen ,61 Klub školství ,33 Klub zdravotnic ,00 Jóga ,8 Cvičení na míčích ,38 Angličtina dobrovolník I. a II ,71 Angličtina s pracovníkem Klubu I. a II ,47 Klub šikovných rukou + patchwork ,71 Klub vařečka ,00 Prázdninový klub s vnoučaty ,67 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec k datu Přehled současných sociálních služeb Sociální služby jsou pojmenovány a zakotveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž podrobný popis jednotlivých služeb je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Výše jmenovaný zákon uvádí, že při poskytování sociálních služeb musí být dodržovány základní osobní svobody a lidská práva, má se tak dít kvalitně a v zájmu potřebných osob. Při poskytování sociálních služeb všechny činnosti zajišťují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb na základě projeveného zájmu osob ( uživatelů ), které mají možnost si vybrat z nabídky (většinou regionální) takové služby, které naplní jejich potřeby, a které mohou různě kombinovat. Při poskytování sociálních služeb se sleduje rovněž jejich kvalita (dle výše uvedeného zákona) a ta se ověřuje prostřednictvím vyhláškou 505/2006 Sb. stanovených standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. Kontrolu provádějí nezávislí inspektoři kvality. Protože město Třinec se dlouhodobě zabývá koncepcí sociálních služeb, občané města Třinec mají zajištěn přístup k velmi široké nabídce služeb. Sociální služby můžeme dělit podle druhů (poradenství, sociální služby a služby sociální prevence), podle formy poskytování (ambulantní, terénní a pobytové) či podle cílových skupin. Na základě těchto rozdělení byly zpracovány nabídky stávajících sociálních služeb, které jsou dále uvedeny v níže uvedené tabulce či dalších tabulkách. 6 Údaje jsou platné k

12 Tab. 9 - Sociální služby - všechny cílové skupiny - dle formy poskytování POBYTOVÁ Poskytovatel: AMBULANTNÍ Poskytovatel: TERÉNNÍ Poskytovatel: Domov pro seniory Domov pro seniory Domov se zvl.režimem Domov pro zdravotně postižené Odlehčovací služba Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče SSMT, p.o. (Domov Sosna) SSMT, p.o. (Domov Nýdek) SSMT, p.o. (Domov Sosna) SSMT, p.o. (Domov Sosna) SSMT, p.o. (Domov Sosna) Nemocnice Třinec Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdrav.postižené Slezská diakonie (Jordán) Pečovatelská služba Denní stacionář CSPT, p.o. (Radost) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SSMT, p.o. Slezská diakonie (SAS) Denní stacionář CSPT, p.o. (Paprsek) Osobní asistence CSPT, p.o. Nízkoprahové denní centrum Noclehárna Poradna pro domácí násilí Dům na půl cesty CSPT, p.o. Poradna - Rodinná a manželská Azylový dům pro muže Azylový dům pro ženy Azylový dům pro matky s dětmi Slezská diakonie (Bethel) Slezská diakonie (Sára) Zdroj: Raszková E., Diplomová práce Poradna pro zdravotně postižené Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Slezská diakonie (Bethel) Slezská diakonie (Bethel) Slezská diakonie (Elpis) CSPT, p.o. Sociální rehabilitace Slezská diakonie (Rút) Sociální rehabilitace Občanská poradna (pro zadlužené) Osobní asistence Osobní asistence Osobní asistence Slezská diakonie (Tabita) Charita Třinec Podané ruce OsA CPP, p.o. Terénní program Slezská diakonie (Bethel) CZP MSK, o.s. Terénní program Bunkr, o.s. Bunkr, o.s. Terénní program Renarkon, o.s. Sleszká diakonie (Bethel) Ergon-chráněná dílna Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služba Slezská diakonie (Noe) Slezská diakonie (Tabita) Ze zpracované nabídky - mixu sociálních služeb (v tabulce) lze vyčíst, že nabídka obsahuje všechny formy poskytování sociálních služeb, a že mají celkem rovnoměrné zastoupení. Nabídka se také prolíná všemi cílovými skupinami, což vyplývá i z dalších tabulek, které jsou právě zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny, tzn. 1) na seniory a zdravotně postižené (modře), 2) na osoby ohrožené sociálním vyloučením (zeleně) a 3) na rodiny s dětmi - ochranu a prevenci (červeně). Cílové skupiny by šlo ještě dále rozdělit např. v terénním programu dle konkrétního zacílení - specializací - na drogy, na bezdomovce apod. Toto členění je však využíváno spíše ve větších městech. 12

13 Část II. Zajištění procesu střednědobého plánování Článek 2.1 Základní pojmy Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Účastníky střednědobého plánování jsou zadavatel, poskytovatelé a uživatelé. Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, v našem případě se jedná o obec. Poskytovatel sociálních služeb může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace (dále jen NNO), organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při střednědobém plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu. Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na střednědobém plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity). Při přípravě střednědobého plánu jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, NNO, policie), ale také občanské iniciativy či etnické skupiny. Do střednědobého plánování sociálních služeb je dále žádoucí zapojit širokou veřejnost a průběžně ji informovat o záměrech, výsledcích a cílech střednědobého plánu. Střednědobé plánování sociálních služeb probíhá na principu partnerství mezi účastníky, zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, zohlednění 13

14 již vytvořené a osvědčené spolupráce a hledání kompromisu přání a možností. Proces plánování v obci velmi úzce souvisí s napojením na krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v rámci, který následně ovlivňuje financování sociálních služeb v obci. Článek 2.2 Proces komunitního plánování v Třinci včetně hodnocení plnění opatření Město Třinec zahájilo proces střednědobého (komunitního) plánování v únoru roku Dlouhodobým cílem procesu je zajištění efektivního fungování a rozvoje sociálních služeb ve městě prostřednictvím plánování sociálních služeb. V březnu 2005 byla účast města Třince v procesu střednědobého (komunitního) plánování sociálních služeb projednána radou města a následně schválena zastupitelstvem města na jeho 13. zasedání konaném dne a zároveň bylo zpracování komunitního plánu zakomponováno do Strategického plánu rozvoje města Třince. Proces střednědobého (komunitního) plánování má tedy od roku 2005 v Třinci stálou podporu volených orgánů města, díky čemuž se podařilo vytvořit, schválit a ve velké míře také realizovat strategické dokumenty, které zahrnují politické zadání, požadavky poskytovatelů sociálních služeb, názory uživatelů a možnosti veřejných rozpočtů při rozvoji sociálních služeb sloužících občanům města. Od roku 2005 vznikly již 3 tyto strategické dokumenty k plánování sociálních služeb: Komunitní plán sociálních služeb města Třince Komunitní plán sociálních služeb města Třince Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let , který byl v roce 2011 prodloužen dodatkem č. 2 do roku 2013 V níže uvedených tabulkách můžeme sledovat naplňování opatření dle jednotlivých plánů. Lze konstatovat, že v průběhu uplynulých let se městu Třinec ve velké míře daří naplňovat stanovená opatření v podobě nových služeb nebo návazných aktivit. Tab Naplňování opatření komunitního plánu na období Opatření Typ Plnění Poznámka Azylový dům pro ženy Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Domovinka Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Ústav pro duševně nemocné Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Dobrovolnická služba Navazující aktivita ANO (2006) Zajišťuje ADRA v zařízeních sociálních služeb Svoz zdravotně postižených dětí Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Architektonické bariéry Navazující aktivita ČÁSTEČNĚ Provedeno mapování bariér Šatník Navazující aktivita ANO (2006) Kofoedova škola Chráněné dílny Navazující aktivita ANO (2006) Ergon-chráněné dílny v průmyslové zóně za podpory města 14

15 Komplexní informovanost Navazující aktivita ANO (1/2006 a 12/2006) Průvodce sociálními službami (1000 ks) a Průvodce sociálními službami (5000 ks) Podpora financování NNO Navazující aktivita ANO (2006) Granty města, úhrada 7 školení pro NNO a I. obce Vznik centra pro rodinu Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Zdroj: E. Raszková: Komunitní plánování a jeho vliv na síť sociálních služeb na území města Třinec, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Diplomová práce 2012 (nepublikováno) Tab Naplňování opatření komunitního plánu na období Opatření Typ Plnění Poznámka Azylový dům pro ženy Sociální služba ANO (2009) Poskytovatel Slezská diakonie Domovinka Sociální služba ANO (2007) Poskytovatel SSMT (pro neefektivnost zrušeno ) Ústav pro duševně nemocné - Domov se zvláštním režimem Sociální služba ANO (2007) Poskytovatel SSMT Svoz zdravotně postižených Přechází do dalšího Navazující aktivita NE dětí plánovacího období. Architektonické bariéry Navazující aktivita ANO (2007) Předáno k řešení odboru dopravy Terénní hospicová služba Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Půjčovna kompenzačních pomůcek Navazující aktivita ANO (2008) Provozovatel Charita Jídelna pro seniory a zdravotně postižené Navazující aktivita ANO (2009) Provozovatel SSMT Podpora nových pracovních Ergon-chráněné dílny Navazující aktivita ANO (2008) míst (rozšíření o 50 míst) Pracovní asistence Navazující aktivita NE Nezájem uživatelů. Zřízení sociálních bytů či bytu Navazující aktivita ANO (2008) Město předalo Slezské diakonii 3 startovací byty Informační letáčky Navazující aktivita ANO (2007) Odbor SV vydal letáčky KAM pro navrátilce z vězení Vznik Centra pro rodinu Navazující aktivita ANO (2009) Církev SCEAV - Hutník Propagace téma rodiny Navazující aktivita ANO (2007) Mediální akci Den pro rodinu zajistila pracovní skupina Rodina s dětmi Odbor SV zajistil mediální Zviditelnění neziskového ANO (2007, Navazující aktivita akce Setkání s podnikateli a sektoru 2008, 2009) Den sociálních služeb Udržení a rozvoj sociálních služeb (Dodatek č ) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Dodatek č ) Navazující aktivita ANO (2009) Sociální služba ANO (2009) Odbor SV poskytuje granty na sociální oblast Poskytovatel Slezská diakonie Zdroj: E. Raszková: Komunitní plánování a jeho vliv na síť sociálních služeb na území města Třinec, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Diplomová práce 2012 (nepublikováno) 15

16 Tab Naplňování opatření komunitního plánu na období Opatření Typ Plnění Poznámka Podpora samostatného bydlení Sociální služba ANO Poskytovatel Slezská (2010) diakonie Vznik chráněného bydlení Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Dům na půl cesty Sociální služba ANO (2010) Poskytovatel CSPT Terénní program (drogy) Sociální služba ANO (2010) Poskytovatel Renarkon, o.p.s. Manželská a rodinná poradna Sociální služba ANO (2009) Poskytovatel Centrum psychologické pomoci, p.o. Převedeno na volnočasové Rozvoj sociálně aktivizačních služeb Sociální služba NE aktivity na základě pro seniory doporučení. Svoz zdravotně postižených dětí Navazující aktivita ANO (2010) Poskytovatel CSPT Terénní hospicová služba Navazující aktivita ANO (2009) Poskytovatel MEDICA, s.r.o. Postupné odstraňování bariér Navazující aktivita ANO Dle plánu oprav komunikací a budov Podpora volnočasových aktivit pro seniory Vznik nových pracovních míst Navazující aktivita ANO Navazující aktivita ANO Klub seniorů v Třinci (OSV) Ergon - chráněná dílna, nová hala (dalších 50 míst) Rozšíření VPP Navazující aktivita NE MPSV omezilo dotace Zavedení veřejné služby Navazující aktivita ANO (2009) Město Třinec, OSV Vybudování SVI Navazující aktivita ANO (2010) Město Třinec, OSV V rámci získaného projektu Středisko výchovné péče Navazující aktivita ČÁSTEČNĚ na třech školách Probíhají programy Prevence sociálně patologických jevů Navazující aktivita ČÁSTEČNĚ specifické prevence - kampaň Poskytovatel Karavana Vydání 4. Průvodce SS Navazující aktivita ANO (2011) Město Třinec, OSV Vydání mapy poskytovatelů Navazující aktivita ANO (2010) Město Třinec, OSV Pořádání Dnů sociálních služeb Navazující aktivita ANO (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) Město Třinec, OSV Udržení a rozvoj sociálních služeb Informovanost o SS v médiích Sociální lůžka (Dodatek č ) Občanská poradna se zaměřením na dluhovou problematiku (Dodatek č ) Byty s peč.službou (Dodatek č ) Navazující aktivita Navazující aktivita ANO (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) ANO (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) Sociální služba ANO (2011) Sociální služba ANO (2011) Navazující aktivita NE Město Třinec, OSV poskytuje granty na sociální oblast Město Třinec, OSV (zpravodaj, www) Poskytovatel Nemocnice Třinec Poskytovatel Ergonchráněné dílny Přechází do dalšího plánovacího období. Nízkonákladové byty pro mladé (Dodatek č ) Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Zdroj: E. Raszková: Komunitní plánování a jeho vliv na síť sociálních služeb na území města Třinec, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Diplomová práce 2012 (nepublikováno) 16

17 Článek 2.3 Organizační struktura ZASTUPITELSTVO MĚSTA Politické projednávání a schvalování RADA MĚSTA Politické projednávání a schvalování GARANT PROCESU Místostarosta pro sociální oblast ŘÍDÍCÍ SKUPINA Garant procesu Projektová manažerka (vedoucí odboru sociálních věcí) Koordinátor střednědobého plánování Vedoucí pracovních skupin PRACOVNÍ SKUPINY Senioři a osoby se zdravotním postižením Občané ohrožení sociálním vyloučením Rodina s dětmi ochrana a prevence Podskupina pro rodinnou politiku 17

18 Článek 2.4 Proces tvorby střednědobého plánu na období let Přípravy na tvorbu nového střednědobého plánu sociálních služeb v Třinci začaly již koncem roku 2011, kdy bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi obyvateli Třince I s Vámi o sociálních službách II. Toto dotazníkové šetření přineslo stěžejní informace o potřebách obyvatel v oblasti sociálních služeb. Hlouběji na potřeby rodin se zaměřilo dotazníkové šetření Jak se žije rodinám v Třinci na podzim roku Optimální kapacita sociálních služeb a chybějící sociální služby z pohledu poskytovatelů byly zjišťovány na počátku roku 2013 prostřednictvím Dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb v Třinci. Vyhodnocení jednotlivých dotazníků, základní statistické údaje a zprávy o průběžném hodnocení plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince na období let se staly podkladem pro práci v jednotlivých pracovních skupinách na nově připravovaném střednědobém plánu. Na jaře roku 2013 se členové jednotlivých pracovních skupin setkávali, diskutovali nad výstupy z dotazníků a dalšími podklady a vytvořili SWOT analýzy, z nichž vybrali a definovali priority, opatření a aktivity pro další plánovací období. Na společném setkání všech pracovních skupin spolu s garantem procesu a členy koordinačního týmu se dne členové pracovních skupin dohodli na předběžném návrhu priorit a opatření pro nové plánovací období. Veřejnost měla možnost se k navrženým prioritám a opatřením vyjádřit u kulatého stolu v rámci akce Ruku v ruce Den zdraví a sociálních služeb, který se konal dne , seznámit se s textem uvedeným na webových stránkách města do Odbor sociálních věcí dále na základě analýzy a na jednáních s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb nastavil systém financování sociálních služeb a vyjednal kapacity a rozvoj (případně útlum nebo zrušení) sociálních služeb. Definitivní znění plánu bylo projednáno a schváleno na společném setkání všech pracovních skupin dne Na 93. schůzi Rady města Třince dne pod usnesením č. 2013/3461 byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let projednán a doporučen ke schválení a na 18. zasedání Zastupitelstva města Třince dne byl pod usnesením č. 18/564/2013 schválen. Tab Harmonogram tvorby střednědobého plánu Termín plnění Prosinec březen 2012 Září říjen 2012 Únor 2013 Únor 2012 květen 2013 Červen 2013 Červen 2013 Aktivita Dotazník "I s Vámi o sociálních službách II." Dotazník "Jak se žije rodinám v Třinci" Dotazník "Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb v Třinci" Setkání pracovních skupin - tvorba SWOT analýzy a návrhy priorit a opatření Projednání priorit, opatření a aktivit na setkání všech pracovních skupin Projednání s veřejností na akci "Ruku v ruce - Den zdraví a sociálních služeb" Červenec srpen 2013 Srpen 2013 Září 2013 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Sepsání a kompletace plánu Projednání plánu na společném setkání všech pracovních skupin Projednání a schválení orgány města 18

19 Článek 2.5 Základní strategické dokumenty a další zdroje informací Zdrojové dokumenty pro plánování rozvoje sociálních služeb: Strategický plán města Třince Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let Plán prevence kriminality města Třince na léta Sociodemografická studie města Třinec (2011) Plán rozvoje rodinné politiky Diplomová práce Mgr. Ellen Raszkové Další zdroje informací pro plánování rozvoje sociálních služeb: Vyhodnocení dotazníku I s Vámi o sociálních službách II. Vyhodnocení dotazníku Jak se žije rodinám v Třinci Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb v Třinci Podklady pro tvorbu strategie protidrogové politiky města Třince Monitorovací zprávy poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit Článek 2.6 Financování sociálních služeb a spolupráce s krajským úřadem Systém financování sociálních služeb je založen na vícezdrojovém financování z veřejných i soukromých zdrojů. Mezi základní finanční zdroje patří zejména dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, příspěvky zřizovatelů, příspěvek na péči, úhrady zdravotních pojišťoven, úhrady uživatelů, a další zdroje (dary, granty, zisk z doplňkové činnosti apod.). Financování prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu (MPSV) je závislé na spolupráci s obcemi a krajskými úřady. Každý kraj ze zákona povinně zpracovává svůj vlastní střednědobý plán, který však vzniká na základě povinné spolupráce s jednotlivými obcemi, ve kterých se nacházejí poskytovatelé sociálních služeb. Zástupci obcí se pravidelně scházejí na krajském úřadu k jednání nad tématy udržitelnost a rozvoj služeb, financování i kvalita. Za město Třinec se jednání v pracovní skupině obce zúčastňuje vedoucí odboru sociálních věcí za podpory příslušné místostarostky. V pracovní skupině pro financování sociálních služeb jsou za celý kraj delegováni zástupci pouze 2 obcí, kdy námětek hejtmana jmenoval do této skupiny vedoucí odboru sociálních věcí právě z Třince. V současné době opět Třinec obdržel možnost vyslat svého zástupce (za všechny obce) do pracovní skupiny, která se zabývá kvalitou poskytovaných služeb. V této skupině působí nově od června 2013 metodička standardů kvality a sociální práce z třineckého odboru sociálních věcí. Lze konstatovat, že za město Třinec je navázána nadstandardní spolupráce s nadřízeným orgánem, což přináší nejen městu Třinec, ale také poskytovatelům sociálních služeb prospěch. Je namístě uvést důležitou informaci, a to že Krajský úřad Moravskoslezského kraje uzavřel v roce 2010 garantovanou síť poskytovatelů sociálních služeb, kdy nově každá obec musí deklarovat potřebnost stávající či nové služby. Tuto skutečnost má kraj zakotvenou ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta , kdy jeho prioritou je udržení základní stávající sítě sociálních služeb. K rozvoji bude docházet pouze v případě služeb plánovaných a podpořených ze zdrojů obce za podmínky deklarace potřebnosti daných služeb a za podmínky vzniku v primárně nepokrytých oblastech. Minimální míra spoluúčasti obce na financování nových služeb je: odborné sociální poradenství minimálně 30% z oprávněné provozní ztráty pobytové sociální služby minimálně 30 % z oprávněné provozní ztráty ambulantní sociální služby minimálně 25 % z oprávněné provozní ztráty 19

20 Analýza financování sociálních služeb v Třinci Podkladem pro zpracování analýzy financování sociálních služeb v Třinci byly monitorovací zprávy poskytovatelů sociálních služeb Financování sociálních služeb. Zprávy zahrnovaly informace o finančním zajištění služeb za období let 2011 a 2012 a plány financování služeb na léta 2013 a Na základě analýzy byly do tohoto plánu zahrnuty podklady, které uvádějí, kolik Kč stojí roční provoz konkrétní služby. Lze je nalézt v tabulce, kde je městem Třinec garantována udržitelnost. Součástí monitoringu bylo také zjišťování zdrojů, které poskytovatelé sociálních služeb získávají. Tyto jsou dle druhů poskytovaných služeb uvedeny v následující tabulce. Tab Výše finančních zdrojů podle druhu sociální služby od r až plán 2014 Rok plán 2013 plán 2014 Druh služby Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Úhrada od uživatelů a příspěvek na péči Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb Dotace z kraje Dotace Třinec / příspěvek zřizovatele Fondy zdravotních pojišťoven Individuální projekty Jiné zdroje 7 Celkem finanční zdroje Celkem Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Zdroj: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Graf 3 - Výše finančních zdrojů podle druhu sociální služby Výše finančních zdrojů podle druhu sociální služby za období plán Kč Úhrada od Dotace MPSV na uživatelů a poskytování příspěvek na péči sociálních služeb Dotace z kraje Dotace Třinec/příspěvek zřizovatele Fondy zdravotních pojišťoven Individuální projekty Jiné zdroje Celkem finanční zdroje plán 2013 plán 2014 Zdroj financování 7 Jinými zdroji jsou např. dary, úroky, nadační příspěvky, Úřad práce, ostatní resorty ministerstev, prodej vlast. výrobků. 20

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán Statutární město Ostrava 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 Motto Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 na období 2013-2015 VIZE Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat aktuálním

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Město Třinec Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012

Město Třinec Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012 Město Třinec Analýza prorodinné politiky v Třinci 2012 OBSAH: I. ÚVOD Úvod... 3 II. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Bydlení... 5 2. Vzdělávání pro všechny generace... 8 2.1 Vzdělávání a vzdělávací aktivity pro

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více