STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017"

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let

2 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující představu toho, čeho chce město v sociální oblasti v letech dosáhnout. Od roku 2005, kdy vznikl první komunitní plán, je to už čtvrtá verze. Změny byly vyvolány nejen přijetím zákona o sociálních službách v roce 2006 a jeho úpravami v následujících letech, naposled v roce 2013, ale také měnícími se životními poměry občanů a z toho vyplývající potřebností jiných služeb. Zpracovávat koncepce se městu vyplatilo, plánování pomohlo nastavit a rozvíjet síť sociálních služeb a služeb sociální prevence tak, aby byly Vaše potřeby ve vysoké míře uspokojovány. Mohu směle napsat, že patříme mezi města s širokou nabídkou sociálních služeb, jsme zřizovateli dvou dobře fungujících příspěvkových organizací, mnoho sil a finančních prostředků věnujeme sociální prevenci, spolupracujeme s neziskovými organizacemi, s městskou knihovnou, církvemi aj. Dokladem úspěšnosti naší činnosti je např. vítězství v republikové soutěži Obec přátelská rodině v roce Město jako zadavatel sociálních služeb je povinno respektovat základní zásady dané zákonem o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Dovolte, abych některé z nich citovala: 2 odst. 2 Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Každé slovo zásad je důležité. Vyplývá z nich, že morální i faktickou povinností obce je poskytovat svým občanům pomoc v nepříznivé sociální situaci, ale zároveň z nich vyplývá povinnost Vás, občanů, být aktivní, mít vůli a vytrvalost řešit svou situaci. Někteří žádáte o pomoc sami, jiným musí být nabídnuta. Velkou roli má informovanost občanů o možnostech pomoci, proto se ji snažíme zvýšit všemi dostupnými prostředky. Vraťme se ke komunitnímu plánu. Předcházela mu důkladná analýza potřeb občanů, pečlivě se určovaly priority, zvažovala se dostatečnost stávajících služeb a předpokládané finanční možnosti města a poskytovatelů sociálních služeb a služeb sociální prevence. Na tomto základě se stanovila opatření a konkrétní kroky, které povedou k udržení už existujících služeb, k jejich zkvalitnění, rozvoji nebo utlumení tak, aby město pružně reagovalo na aktuální potřeby svých občanů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Třinci je společným dílem pracovníků odboru sociálních věcí městského úřadu, kteří zapojili do pracovních skupin komunitního plánování zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a dalších osob. Děkuji všem, kdo se jakkoli na tvorbě plánu podíleli. Věřím, vážení spoluobčané, že i v budoucnu budete s nabídkou služeb spokojeni, že Vám pomohou zvládat těžké životní situace a zpříjemní Váš život. S úctou Milada Hejmejová, místostarostka 2

3 OBSAH strana Část I Základní charakteristika města Třinec... 5 Čl. 1.1 Sociodemografická analýza... 5 Čl. 2.1 Podklady z činnosti odboru sociálních věcí... 8 Část II Zajištění procesu střednědobého plánování Čl. 2.1 Základní pojmy Čl. 2.2 Komunitní plánování v Třinci včetně hodnocení plnění opatření. 14 Čl. 2.3 Organizační struktura Čl. 2.4 Proces tvorby střednědobého plánu na období let Čl. 2.5 Základní strategické dokumenty a další zdroje informací 19 Čl. 2.6 Financování sociálních služeb a spolupráce s krajským úřadem 19 ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI Část III Pracovní skupina senioři a osoby se zdravotním postižením Čl. 3.1 Seznam členů pracovní skupiny Čl. 3.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 3.3 SWOT analýza Čl. 3.4 Garantovaná síť stávajících sociálních služeb Čl. 3.5 Návazné služby a aktivity Čl. 3.6 Priority a opatření Část IV Pracovní skupina občané ohrožení sociálním vyloučením Čl. 4.1 Seznam členů pracovní skupiny Čl. 4.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 4.3 SWOT analýza Čl. 4.4 Garantovaná síť stávajících sociálních služeb Čl. 4.5 Návazné služby a aktivity Čl. 4.6 Priority a opatření Část V Pracovní rodina s dětmi ochrana a prevence Čl. 5.1 Seznam členů pracovní skupiny Čl. 5.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 5.3 SWOT analýza Čl. 5.4 Garantovaná síť stávajících sociálních služeb Čl. 5.5 Návazné služby a aktivity Čl. 5.6 Priority a opatření

4 Část VI Společné cíle a opatření Čl. 6.1 Seznam členů řídící skupiny Čl. 6.2 Cílová skupina a její potřeby Čl. 6.3 Priority a opatření Část VII Evaluace plánu Čl. 7.1 Evaluace plánu Část VIII Závěr Kontaktní údaje. 66 Seznam zkratek

5 Část I. Základní charakteristika města Třinec Článek 1.1 Sociodemografická analýza Poloha Třince Třinec je průmyslové město nacházející se v Moravskoslezském kraji u hranice s Polskem v okrese Frýdek-Místek. Správní obvod Třince je vymezen územím 11 dalších obcí. Každá obec má možnost se zapojit do procesu plánování sociálních služeb, přesto ve spádovém území se nezapojila ani jedna z nich. Obr. 1 - Správní obvod Třince Zdroj: Sociodemografická studie města Třince 1 Obyvatelstvo Město Třinec ke dni mělo obyvatel, je šestým největším městem v Moravskoslezském kraji a druhým největším městem okresu Frýdek-Místek. V posledních letech ale počet obyvatel trvale klesá, což je způsobeno jak záporným přirozeným přírůstkem, tak negativní bilancí migrace. Dle Českého statistického úřadu žilo k v Třinci 51,18 % žen, 48,82 % mužů. Ve věku 0 14 let bylo v Třinci obyvatel, ve věku let obyvatel a nad 65 let Na základě statistických údajů je zapotřebí vnímat, že i v Třinci se průběžně mění skladba obyvatelstva, kdy ubývá nově narozených dětí a přibývá silná generace seniorů, kteří se 1 Hruška-Tvrdý, Luboš, Ing., PhD. a kol. (PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionu, s.r.o.) 5

6 dožívají podstatně vyššího věku než v minulosti. Město Třinec se v současnosti rovněž touto problematikou zabývá. Na tuto skutečnost je nutno reagovat a do budoucna bude nutno mít pro tuto generaci připraveny přiměřené volnočasové aktivity. S tím souvisí i dobře připravená a kapacitně zabezpečená síť vhodných sociálních služeb. Neméně důležité je vhodné malometrážní bydlení pro seniory, kteří zůstanou žít v domácnosti sami. Tab. 1 Index maskulinity obyvatelstva 60letých a starších v Moravskoslezského kraje v roce 2012 Věk Počet Procentuálně Muži Ženy Muži Ženy ,32% 27,43% ,94% 23,77% ,78% 18,37% ,07% 12,21% ,16% 10,25% ,92% 5,87% ,80% 2,11% Celkem ,00% 100,00% Zdroj: Český statistický úřad Graf 1 věková pyramida Věková pyramida 60letých a starších Moravskoslezského kraje v roce Věk Muži Ženy % Zdroj: Český statistický úřad Bydlení V Třinci je přes domů, z toho 82 % je domů rodinných. Bytových jednotek je téměř , z toho 63 % je v bytových domech. Téměř 40 % obyvatel žije v rodinných domech, zbytek v domech bytových. Problém stáří není tolik vidět u bytů, které jsou průběžně renovované, ale v Třinci existují lokality, ve kterých nejsou domy dostatečně udržované. Jedná se zejména o byty v majetku soukromé společnosti na Borku a Folvarku v městských částech Staré Město a Dolní Líštná. Zde se kumulují obyvatelé s nižší životní úrovní. Potřeba podpořit tyto lokality vyvstala z Plánu prevence kriminality na léta a Městu Třinec se podařilo získat finanční prostředky v rámci programů prevence kriminality a vybudovat komunitní centra v obou těchto problémových lokalitách na Folvarku Komunitní centrum Most přátelství, na Borku Komunitní centrum Borek. V roce 2012 a 2013 byli obyvatelé přízemních domů bez kanalizace na Folvarku přestěhováni do sousedních domů nebo do bytů v Lyžbicích a nevyhovující domy jsou postupně demolovány. 6

7 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti na Třinecku je v současné době nejnižší za posledních deset let, tento příznivý stav je dán existencí velkého zaměstnavatele v Třinci, který má vliv i na prosperitu soukromého podnikání ve městě, dále vznikem mnoha nových pracovních míst na průmyslové zóně na Balinách, rozvojem sociálních a jiných služeb, stavebním ruchem ve městě ad. Přesto žije v Třinci hodně osob trvale nebo přechodně nezaměstnaných, kteří potřebují pomoc ostatních. Územní celek Tab. 2 - Míra nezaměstnanosti Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v letech Třinec 15,5 13,6 11,7 9,4 6,1 8,3 8,0 7,2 Není k dispozici k Není k dispozici Třinecko 15,1 12,9 11,4 9,5 6,2 8,3 7,9 7,1 7,5 6,0 Okres Frýdek- 13,9 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 8,3 8,4 7,1 Místek Moravskosle zský kraj 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 11,3 11,4 9,8 Česká republika 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 7,8 Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Graf 2 - Míra nezaměstnanosti 18 Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v letech % k Rok Třinecko Okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Česká republika Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek 2 MPSV přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem podíl nezaměstnaných osob. Od ledna 2013 se již nevykazuje míra registrované nezaměstnanosti, ale nahradil ji nový ukazatel - podíl nezaměstnaných osob. 7

8 Územní celek Tab. 3 - Míra nezaměstnanosti 1. pololetí roku 2013 Míra nezaměstnanosti v 1. pololetí roku 2013 dle nového ukazatele nezaměstnanosti I II III IV V VI Průměr Třinecko 6,1 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 6,0 Okres Frýdek-Místek 7,4 7,5 7,4 7,1 6,8 6,7 7,1 Moravskoslezský kraj 9,8 10,0 10,0 9,8 9,6 9,5 9,8 Česká republika 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3 7,8 Zdroj: Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek Občané pobírající dávky pro zdravotně postižené občany a příspěvek na péči Do roku 2011 byla agenda příspěvků na péči a příspěvků pro zdravotně postižené občany vyřizována prostřednictvím odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci. Tyto dávky nově od 1. ledna 2012 spravuje a vyplácí Úřad práce ČR. Tab. 4 - Počty vyplacených dávek ROK Název dávky Počet vypláce ných dávek Neinve stiční výdaje (v tis. Kč) Počet vypláce ných dávek Neinve stiční výdaje (v tis. Kč) Počet vypláce ných dávek Neinve stiční výdaje (v tis. Kč) Počet vypláce ných dávek Neinvest iční výdaje (v tis. Kč) Příspěvek na péči Příspěvek pro zdravotně postižené občany Zdroj: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec, Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště SSP Třinec Článek 1.2 Podklady z činnosti odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) spočívá především v napomáhání řešení rodinné problematiky a opatrovnictví dětí, dále pak prostřednictvím práce kurátorů pro mládež v řešení výchovných problémů dětí, mladistvých a nezletilých. Sociální pracovnice se rovněž zabývají dětmi v náhradní rodinné péči, zejména v pěstounské a poručenské péči, kdy nově (od r. 2013) uzavírají s pěstouny Dohody o výkonu pěstounské péče. Pracovníci OSPOD při výkonu své práce spolupracují s dalšími organizacemi v rámci Systému včasné intervence (dále jen SVI), v němž je v současné době zapojeno již 51 subjektů a 69 uživatelů. V rámci projektu SVI pracuje skupina Tým pro mládež, jehož členy jsou mimo jiné zástupci Okresního soudu ve Frýdku-Místku, zástupci Okresního státního zastupitelství ve Frýdku- Místku, Probační a mediační služby ve Frýdku-Místku a Policie ČR. Neméně významná je spolupráce OSPOD především se sociálně aktivizační službou v rodinách (Slezská diakonie) a dalšími osobami pověřenými k výkonu SPOD. Významným 3 Rozdíl v počtu vyplacených dávek mezi roky 2011 a 2012 byl způsoben změnou systému výplaty dávek, které přešly od roku 2012 pod Úřad práce. 8

9 způsobem je nově podporována mediace v rodinách, kterou poskytuje Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace. Tab. 5 - Sociálně právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Evidovaný počet nových spisů Počet klientů kurátora pro mládež Počet dětí v ústavní výchově Počet dětí v náhradní rodinné péči Počet pěstounských rodin Počet přijatých opatření v rámci SVI x Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Oddělení sociální pomoci Od došlo k převodu agendy sociálních dávek na úřady práce a nově vzniklé oddělení sociální pomoci (dále jen OSP) se začalo věnovat systematické sociální práci s osobami v tíživé sociální situaci. Nejčastější potíže, které pracovnice s klienty řeší, jsou zadluženost, hrozící ztráta bydlení, pomoc při vyřízení sociálních dávek, problémy spojené s psychickým, mentálním nebo fyzickým postižením a pomoc při výběru a zajištění vhodné sociální služby. V současné době poskytují pracovníci sociální poradenství také přímo v šesti obcích spádové oblasti města Třince. OSP zajišťuje také agendu osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Tab. 6 - Oddělení sociální pomoci 5 Sociálně-právní ochrana dětí Počet osob nezpůsobilých k právním úkonům - celkem Z toho město Třinec opatrovníkem Propuštěno z výkonu trestu nebo vazby Počet sociálních pohřbů Jednorázové poradenství x x x Sociální šetření x x x Parkovací průkazy x x x 678 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Oddělení rozvoje sociálních služeb Oddělení rozvoje sociálních služeb (dále jen ORSS) dlouhodobě zpracovává a analyzuje podklady pro přípravu procesu plánování střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, zabývá se jeho koordinací, připomínkováním, projednáváním a následně schvalovacím procesem. Podílí se na monitorování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb vč. jejich financování prostřednictvím grantů a individuálních dotací. To souvisí se zajišťováním potřebných sociálních služeb na území města Třince, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Participuje na jeho začleňování do plánu sociálních služeb v rámci Moravskoslezského kraje. Má za úkol informovat občany o sociálních službách v Třinci, což se děje zejména prostřednictvím akce Den sociálních služeb, dále pomocí brožury Průvodce sociálních služeb, Mapy poskytovatelů sociálních 4 Systém včasné intervence byl plně zprovozněn až v r x - údaj nebyl sledován. 9

10 služeb a dále formou regionálního tisku a televize a v neposlední řadě také elektronicky prostřednictvím webových stránek města. Koncepčně zajišťuje prorodinnou politiku v Třinci v rámci projektu Třinec přátelský rodině. Od roku 2013 pod něj organizačně spadá také prevence kriminality a protidrogová prevence. Zabezpečuje hospodaření celého odboru sociálních věcí, podílí se na efektivním financování hospodaření příspěvkových organizací města Centrum sociální pomoci Třinec a Sociální služby města Třince, které také metodicky podporuje. Rovněž vyhledává, připravuje, realizuje a koordinuje projekty, které se týkají činnosti odboru sociálních věcí, potažmo neziskových organizací působících v sociální oblasti. Klub seniorů Od roku 2012 byl zařazen nově pod odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb Klub seniorů. Klub seniorů (dále jen Klub ) je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením od 18-ti let z Třince a obcí spadajících do rozšířené působnosti MěÚ Třinec. Klub seniorů byl před rokem 2012 součástí Sociálních služeb města Třince, p.o. Od roku 2010, kdy byla do Klubu přijata aktivizační pracovnice, se začalo systematicky pracovat na rozšiřování aktivit Klubu seniorů. V roce 2011 zde tak například přibyl Klub šikovných rukou, Zumba pro seniory, Klub vařečka a další. Aktivity Klubu seniorů v roce 2012 navštěvovalo 192 aktivních členů. V roce 2012 byly v Klubu otevřeny jako zcela nové aktivity Angličtina pro seniory, Jóga pro seniory a Patchworkový klub. Tab. 7 - Aktivity v Klubu seniorů v roce 2012 Název aktivity Počet dnů Počet kontaktů Průměr na aktivitu Klub kulečníku ,20 Klub žen ,67 Klub školství ,13 Klub zdravotnic ,14 Jóga ,8 Cvičení na míčích ,42 Angličtina ,87 PC kurzy ,85 Klub šikovných rukou ,69 Klub vařečka ,62 Patchworkový klub ,67 Trénování paměti ,83 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec V dubnu 2013 do Klubu nastoupila díky projektu Třinec přátelský rodině nová organizační pracovnice na dohodu o pracovní činnosti. V červnu 2013 byly v rámci stejného projektu vytvořeny internetové stránky Klubu seniorů. Klub seniorů měl v srpnu již 226 aktivních členů. Jako zcela nové aktivity byly v tomto roce zavedeny Radovánky s vnoučaty, možnost využití krytého bazénu zdarma a sociální poradenství. Aktivity byly od června 2013 rozšířeny také do Domu s pečovatelskou službou v Oldřichovicích, kde funguje Klub žen, Prázdninové radovánky s vnoučaty a kurs angličtiny. Do konce roku vzniknou v Klubu ještě dvě nové aktivity, a to počítačové kurzy a relaxační a dechové cvičení. 10

11 Tab. 8 - Aktivity v Klubu seniorů v roce Název aktivity Počet dnů Počet kontaktů Průměr na aktivitu Klub kulečníku ,77 Klub žen ,61 Klub školství ,33 Klub zdravotnic ,00 Jóga ,8 Cvičení na míčích ,38 Angličtina dobrovolník I. a II ,71 Angličtina s pracovníkem Klubu I. a II ,47 Klub šikovných rukou + patchwork ,71 Klub vařečka ,00 Prázdninový klub s vnoučaty ,67 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec k datu Přehled současných sociálních služeb Sociální služby jsou pojmenovány a zakotveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž podrobný popis jednotlivých služeb je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Výše jmenovaný zákon uvádí, že při poskytování sociálních služeb musí být dodržovány základní osobní svobody a lidská práva, má se tak dít kvalitně a v zájmu potřebných osob. Při poskytování sociálních služeb všechny činnosti zajišťují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb na základě projeveného zájmu osob ( uživatelů ), které mají možnost si vybrat z nabídky (většinou regionální) takové služby, které naplní jejich potřeby, a které mohou různě kombinovat. Při poskytování sociálních služeb se sleduje rovněž jejich kvalita (dle výše uvedeného zákona) a ta se ověřuje prostřednictvím vyhláškou 505/2006 Sb. stanovených standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. Kontrolu provádějí nezávislí inspektoři kvality. Protože město Třinec se dlouhodobě zabývá koncepcí sociálních služeb, občané města Třinec mají zajištěn přístup k velmi široké nabídce služeb. Sociální služby můžeme dělit podle druhů (poradenství, sociální služby a služby sociální prevence), podle formy poskytování (ambulantní, terénní a pobytové) či podle cílových skupin. Na základě těchto rozdělení byly zpracovány nabídky stávajících sociálních služeb, které jsou dále uvedeny v níže uvedené tabulce či dalších tabulkách. 6 Údaje jsou platné k

12 Tab. 9 - Sociální služby - všechny cílové skupiny - dle formy poskytování POBYTOVÁ Poskytovatel: AMBULANTNÍ Poskytovatel: TERÉNNÍ Poskytovatel: Domov pro seniory Domov pro seniory Domov se zvl.režimem Domov pro zdravotně postižené Odlehčovací služba Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče SSMT, p.o. (Domov Sosna) SSMT, p.o. (Domov Nýdek) SSMT, p.o. (Domov Sosna) SSMT, p.o. (Domov Sosna) SSMT, p.o. (Domov Sosna) Nemocnice Třinec Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdrav.postižené Slezská diakonie (Jordán) Pečovatelská služba Denní stacionář CSPT, p.o. (Radost) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SSMT, p.o. Slezská diakonie (SAS) Denní stacionář CSPT, p.o. (Paprsek) Osobní asistence CSPT, p.o. Nízkoprahové denní centrum Noclehárna Poradna pro domácí násilí Dům na půl cesty CSPT, p.o. Poradna - Rodinná a manželská Azylový dům pro muže Azylový dům pro ženy Azylový dům pro matky s dětmi Slezská diakonie (Bethel) Slezská diakonie (Sára) Zdroj: Raszková E., Diplomová práce Poradna pro zdravotně postižené Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Slezská diakonie (Bethel) Slezská diakonie (Bethel) Slezská diakonie (Elpis) CSPT, p.o. Sociální rehabilitace Slezská diakonie (Rút) Sociální rehabilitace Občanská poradna (pro zadlužené) Osobní asistence Osobní asistence Osobní asistence Slezská diakonie (Tabita) Charita Třinec Podané ruce OsA CPP, p.o. Terénní program Slezská diakonie (Bethel) CZP MSK, o.s. Terénní program Bunkr, o.s. Bunkr, o.s. Terénní program Renarkon, o.s. Sleszká diakonie (Bethel) Ergon-chráněná dílna Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služba Slezská diakonie (Noe) Slezská diakonie (Tabita) Ze zpracované nabídky - mixu sociálních služeb (v tabulce) lze vyčíst, že nabídka obsahuje všechny formy poskytování sociálních služeb, a že mají celkem rovnoměrné zastoupení. Nabídka se také prolíná všemi cílovými skupinami, což vyplývá i z dalších tabulek, které jsou právě zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny, tzn. 1) na seniory a zdravotně postižené (modře), 2) na osoby ohrožené sociálním vyloučením (zeleně) a 3) na rodiny s dětmi - ochranu a prevenci (červeně). Cílové skupiny by šlo ještě dále rozdělit např. v terénním programu dle konkrétního zacílení - specializací - na drogy, na bezdomovce apod. Toto členění je však využíváno spíše ve větších městech. 12

13 Část II. Zajištění procesu střednědobého plánování Článek 2.1 Základní pojmy Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Účastníky střednědobého plánování jsou zadavatel, poskytovatelé a uživatelé. Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, v našem případě se jedná o obec. Poskytovatel sociálních služeb může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace (dále jen NNO), organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při střednědobém plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu. Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na střednědobém plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity). Při přípravě střednědobého plánu jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, NNO, policie), ale také občanské iniciativy či etnické skupiny. Do střednědobého plánování sociálních služeb je dále žádoucí zapojit širokou veřejnost a průběžně ji informovat o záměrech, výsledcích a cílech střednědobého plánu. Střednědobé plánování sociálních služeb probíhá na principu partnerství mezi účastníky, zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, zohlednění 13

14 již vytvořené a osvědčené spolupráce a hledání kompromisu přání a možností. Proces plánování v obci velmi úzce souvisí s napojením na krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v rámci, který následně ovlivňuje financování sociálních služeb v obci. Článek 2.2 Proces komunitního plánování v Třinci včetně hodnocení plnění opatření Město Třinec zahájilo proces střednědobého (komunitního) plánování v únoru roku Dlouhodobým cílem procesu je zajištění efektivního fungování a rozvoje sociálních služeb ve městě prostřednictvím plánování sociálních služeb. V březnu 2005 byla účast města Třince v procesu střednědobého (komunitního) plánování sociálních služeb projednána radou města a následně schválena zastupitelstvem města na jeho 13. zasedání konaném dne a zároveň bylo zpracování komunitního plánu zakomponováno do Strategického plánu rozvoje města Třince. Proces střednědobého (komunitního) plánování má tedy od roku 2005 v Třinci stálou podporu volených orgánů města, díky čemuž se podařilo vytvořit, schválit a ve velké míře také realizovat strategické dokumenty, které zahrnují politické zadání, požadavky poskytovatelů sociálních služeb, názory uživatelů a možnosti veřejných rozpočtů při rozvoji sociálních služeb sloužících občanům města. Od roku 2005 vznikly již 3 tyto strategické dokumenty k plánování sociálních služeb: Komunitní plán sociálních služeb města Třince Komunitní plán sociálních služeb města Třince Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let , který byl v roce 2011 prodloužen dodatkem č. 2 do roku 2013 V níže uvedených tabulkách můžeme sledovat naplňování opatření dle jednotlivých plánů. Lze konstatovat, že v průběhu uplynulých let se městu Třinec ve velké míře daří naplňovat stanovená opatření v podobě nových služeb nebo návazných aktivit. Tab Naplňování opatření komunitního plánu na období Opatření Typ Plnění Poznámka Azylový dům pro ženy Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Domovinka Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Ústav pro duševně nemocné Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Dobrovolnická služba Navazující aktivita ANO (2006) Zajišťuje ADRA v zařízeních sociálních služeb Svoz zdravotně postižených dětí Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Architektonické bariéry Navazující aktivita ČÁSTEČNĚ Provedeno mapování bariér Šatník Navazující aktivita ANO (2006) Kofoedova škola Chráněné dílny Navazující aktivita ANO (2006) Ergon-chráněné dílny v průmyslové zóně za podpory města 14

15 Komplexní informovanost Navazující aktivita ANO (1/2006 a 12/2006) Průvodce sociálními službami (1000 ks) a Průvodce sociálními službami (5000 ks) Podpora financování NNO Navazující aktivita ANO (2006) Granty města, úhrada 7 školení pro NNO a I. obce Vznik centra pro rodinu Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Zdroj: E. Raszková: Komunitní plánování a jeho vliv na síť sociálních služeb na území města Třinec, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Diplomová práce 2012 (nepublikováno) Tab Naplňování opatření komunitního plánu na období Opatření Typ Plnění Poznámka Azylový dům pro ženy Sociální služba ANO (2009) Poskytovatel Slezská diakonie Domovinka Sociální služba ANO (2007) Poskytovatel SSMT (pro neefektivnost zrušeno ) Ústav pro duševně nemocné - Domov se zvláštním režimem Sociální služba ANO (2007) Poskytovatel SSMT Svoz zdravotně postižených Přechází do dalšího Navazující aktivita NE dětí plánovacího období. Architektonické bariéry Navazující aktivita ANO (2007) Předáno k řešení odboru dopravy Terénní hospicová služba Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Půjčovna kompenzačních pomůcek Navazující aktivita ANO (2008) Provozovatel Charita Jídelna pro seniory a zdravotně postižené Navazující aktivita ANO (2009) Provozovatel SSMT Podpora nových pracovních Ergon-chráněné dílny Navazující aktivita ANO (2008) míst (rozšíření o 50 míst) Pracovní asistence Navazující aktivita NE Nezájem uživatelů. Zřízení sociálních bytů či bytu Navazující aktivita ANO (2008) Město předalo Slezské diakonii 3 startovací byty Informační letáčky Navazující aktivita ANO (2007) Odbor SV vydal letáčky KAM pro navrátilce z vězení Vznik Centra pro rodinu Navazující aktivita ANO (2009) Církev SCEAV - Hutník Propagace téma rodiny Navazující aktivita ANO (2007) Mediální akci Den pro rodinu zajistila pracovní skupina Rodina s dětmi Odbor SV zajistil mediální Zviditelnění neziskového ANO (2007, Navazující aktivita akce Setkání s podnikateli a sektoru 2008, 2009) Den sociálních služeb Udržení a rozvoj sociálních služeb (Dodatek č ) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Dodatek č ) Navazující aktivita ANO (2009) Sociální služba ANO (2009) Odbor SV poskytuje granty na sociální oblast Poskytovatel Slezská diakonie Zdroj: E. Raszková: Komunitní plánování a jeho vliv na síť sociálních služeb na území města Třinec, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Diplomová práce 2012 (nepublikováno) 15

16 Tab Naplňování opatření komunitního plánu na období Opatření Typ Plnění Poznámka Podpora samostatného bydlení Sociální služba ANO Poskytovatel Slezská (2010) diakonie Vznik chráněného bydlení Sociální služba NE Přechází do dalšího plánovacího období. Dům na půl cesty Sociální služba ANO (2010) Poskytovatel CSPT Terénní program (drogy) Sociální služba ANO (2010) Poskytovatel Renarkon, o.p.s. Manželská a rodinná poradna Sociální služba ANO (2009) Poskytovatel Centrum psychologické pomoci, p.o. Převedeno na volnočasové Rozvoj sociálně aktivizačních služeb Sociální služba NE aktivity na základě pro seniory doporučení. Svoz zdravotně postižených dětí Navazující aktivita ANO (2010) Poskytovatel CSPT Terénní hospicová služba Navazující aktivita ANO (2009) Poskytovatel MEDICA, s.r.o. Postupné odstraňování bariér Navazující aktivita ANO Dle plánu oprav komunikací a budov Podpora volnočasových aktivit pro seniory Vznik nových pracovních míst Navazující aktivita ANO Navazující aktivita ANO Klub seniorů v Třinci (OSV) Ergon - chráněná dílna, nová hala (dalších 50 míst) Rozšíření VPP Navazující aktivita NE MPSV omezilo dotace Zavedení veřejné služby Navazující aktivita ANO (2009) Město Třinec, OSV Vybudování SVI Navazující aktivita ANO (2010) Město Třinec, OSV V rámci získaného projektu Středisko výchovné péče Navazující aktivita ČÁSTEČNĚ na třech školách Probíhají programy Prevence sociálně patologických jevů Navazující aktivita ČÁSTEČNĚ specifické prevence - kampaň Poskytovatel Karavana Vydání 4. Průvodce SS Navazující aktivita ANO (2011) Město Třinec, OSV Vydání mapy poskytovatelů Navazující aktivita ANO (2010) Město Třinec, OSV Pořádání Dnů sociálních služeb Navazující aktivita ANO (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) Město Třinec, OSV Udržení a rozvoj sociálních služeb Informovanost o SS v médiích Sociální lůžka (Dodatek č ) Občanská poradna se zaměřením na dluhovou problematiku (Dodatek č ) Byty s peč.službou (Dodatek č ) Navazující aktivita Navazující aktivita ANO (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) ANO (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) Sociální služba ANO (2011) Sociální služba ANO (2011) Navazující aktivita NE Město Třinec, OSV poskytuje granty na sociální oblast Město Třinec, OSV (zpravodaj, www) Poskytovatel Nemocnice Třinec Poskytovatel Ergonchráněné dílny Přechází do dalšího plánovacího období. Nízkonákladové byty pro mladé (Dodatek č ) Navazující aktivita NE Přechází do dalšího plánovacího období. Zdroj: E. Raszková: Komunitní plánování a jeho vliv na síť sociálních služeb na území města Třinec, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Diplomová práce 2012 (nepublikováno) 16

17 Článek 2.3 Organizační struktura ZASTUPITELSTVO MĚSTA Politické projednávání a schvalování RADA MĚSTA Politické projednávání a schvalování GARANT PROCESU Místostarosta pro sociální oblast ŘÍDÍCÍ SKUPINA Garant procesu Projektová manažerka (vedoucí odboru sociálních věcí) Koordinátor střednědobého plánování Vedoucí pracovních skupin PRACOVNÍ SKUPINY Senioři a osoby se zdravotním postižením Občané ohrožení sociálním vyloučením Rodina s dětmi ochrana a prevence Podskupina pro rodinnou politiku 17

18 Článek 2.4 Proces tvorby střednědobého plánu na období let Přípravy na tvorbu nového střednědobého plánu sociálních služeb v Třinci začaly již koncem roku 2011, kdy bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi obyvateli Třince I s Vámi o sociálních službách II. Toto dotazníkové šetření přineslo stěžejní informace o potřebách obyvatel v oblasti sociálních služeb. Hlouběji na potřeby rodin se zaměřilo dotazníkové šetření Jak se žije rodinám v Třinci na podzim roku Optimální kapacita sociálních služeb a chybějící sociální služby z pohledu poskytovatelů byly zjišťovány na počátku roku 2013 prostřednictvím Dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb v Třinci. Vyhodnocení jednotlivých dotazníků, základní statistické údaje a zprávy o průběžném hodnocení plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince na období let se staly podkladem pro práci v jednotlivých pracovních skupinách na nově připravovaném střednědobém plánu. Na jaře roku 2013 se členové jednotlivých pracovních skupin setkávali, diskutovali nad výstupy z dotazníků a dalšími podklady a vytvořili SWOT analýzy, z nichž vybrali a definovali priority, opatření a aktivity pro další plánovací období. Na společném setkání všech pracovních skupin spolu s garantem procesu a členy koordinačního týmu se dne členové pracovních skupin dohodli na předběžném návrhu priorit a opatření pro nové plánovací období. Veřejnost měla možnost se k navrženým prioritám a opatřením vyjádřit u kulatého stolu v rámci akce Ruku v ruce Den zdraví a sociálních služeb, který se konal dne , seznámit se s textem uvedeným na webových stránkách města do Odbor sociálních věcí dále na základě analýzy a na jednáních s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb nastavil systém financování sociálních služeb a vyjednal kapacity a rozvoj (případně útlum nebo zrušení) sociálních služeb. Definitivní znění plánu bylo projednáno a schváleno na společném setkání všech pracovních skupin dne Na 93. schůzi Rady města Třince dne pod usnesením č. 2013/3461 byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let projednán a doporučen ke schválení a na 18. zasedání Zastupitelstva města Třince dne byl pod usnesením č. 18/564/2013 schválen. Tab Harmonogram tvorby střednědobého plánu Termín plnění Prosinec březen 2012 Září říjen 2012 Únor 2013 Únor 2012 květen 2013 Červen 2013 Červen 2013 Aktivita Dotazník "I s Vámi o sociálních službách II." Dotazník "Jak se žije rodinám v Třinci" Dotazník "Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb v Třinci" Setkání pracovních skupin - tvorba SWOT analýzy a návrhy priorit a opatření Projednání priorit, opatření a aktivit na setkání všech pracovních skupin Projednání s veřejností na akci "Ruku v ruce - Den zdraví a sociálních služeb" Červenec srpen 2013 Srpen 2013 Září 2013 Zdroj. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Sepsání a kompletace plánu Projednání plánu na společném setkání všech pracovních skupin Projednání a schválení orgány města 18

19 Článek 2.5 Základní strategické dokumenty a další zdroje informací Zdrojové dokumenty pro plánování rozvoje sociálních služeb: Strategický plán města Třince Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let Plán prevence kriminality města Třince na léta Sociodemografická studie města Třinec (2011) Plán rozvoje rodinné politiky Diplomová práce Mgr. Ellen Raszkové Další zdroje informací pro plánování rozvoje sociálních služeb: Vyhodnocení dotazníku I s Vámi o sociálních službách II. Vyhodnocení dotazníku Jak se žije rodinám v Třinci Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb v Třinci Podklady pro tvorbu strategie protidrogové politiky města Třince Monitorovací zprávy poskytovatelů sociálních služeb a návazných aktivit Článek 2.6 Financování sociálních služeb a spolupráce s krajským úřadem Systém financování sociálních služeb je založen na vícezdrojovém financování z veřejných i soukromých zdrojů. Mezi základní finanční zdroje patří zejména dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, příspěvky zřizovatelů, příspěvek na péči, úhrady zdravotních pojišťoven, úhrady uživatelů, a další zdroje (dary, granty, zisk z doplňkové činnosti apod.). Financování prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu (MPSV) je závislé na spolupráci s obcemi a krajskými úřady. Každý kraj ze zákona povinně zpracovává svůj vlastní střednědobý plán, který však vzniká na základě povinné spolupráce s jednotlivými obcemi, ve kterých se nacházejí poskytovatelé sociálních služeb. Zástupci obcí se pravidelně scházejí na krajském úřadu k jednání nad tématy udržitelnost a rozvoj služeb, financování i kvalita. Za město Třinec se jednání v pracovní skupině obce zúčastňuje vedoucí odboru sociálních věcí za podpory příslušné místostarostky. V pracovní skupině pro financování sociálních služeb jsou za celý kraj delegováni zástupci pouze 2 obcí, kdy námětek hejtmana jmenoval do této skupiny vedoucí odboru sociálních věcí právě z Třince. V současné době opět Třinec obdržel možnost vyslat svého zástupce (za všechny obce) do pracovní skupiny, která se zabývá kvalitou poskytovaných služeb. V této skupině působí nově od června 2013 metodička standardů kvality a sociální práce z třineckého odboru sociálních věcí. Lze konstatovat, že za město Třinec je navázána nadstandardní spolupráce s nadřízeným orgánem, což přináší nejen městu Třinec, ale také poskytovatelům sociálních služeb prospěch. Je namístě uvést důležitou informaci, a to že Krajský úřad Moravskoslezského kraje uzavřel v roce 2010 garantovanou síť poskytovatelů sociálních služeb, kdy nově každá obec musí deklarovat potřebnost stávající či nové služby. Tuto skutečnost má kraj zakotvenou ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta , kdy jeho prioritou je udržení základní stávající sítě sociálních služeb. K rozvoji bude docházet pouze v případě služeb plánovaných a podpořených ze zdrojů obce za podmínky deklarace potřebnosti daných služeb a za podmínky vzniku v primárně nepokrytých oblastech. Minimální míra spoluúčasti obce na financování nových služeb je: odborné sociální poradenství minimálně 30% z oprávněné provozní ztráty pobytové sociální služby minimálně 30 % z oprávněné provozní ztráty ambulantní sociální služby minimálně 25 % z oprávněné provozní ztráty 19

20 Analýza financování sociálních služeb v Třinci Podkladem pro zpracování analýzy financování sociálních služeb v Třinci byly monitorovací zprávy poskytovatelů sociálních služeb Financování sociálních služeb. Zprávy zahrnovaly informace o finančním zajištění služeb za období let 2011 a 2012 a plány financování služeb na léta 2013 a Na základě analýzy byly do tohoto plánu zahrnuty podklady, které uvádějí, kolik Kč stojí roční provoz konkrétní služby. Lze je nalézt v tabulce, kde je městem Třinec garantována udržitelnost. Součástí monitoringu bylo také zjišťování zdrojů, které poskytovatelé sociálních služeb získávají. Tyto jsou dle druhů poskytovaných služeb uvedeny v následující tabulce. Tab Výše finančních zdrojů podle druhu sociální služby od r až plán 2014 Rok plán 2013 plán 2014 Druh služby Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Úhrada od uživatelů a příspěvek na péči Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb Dotace z kraje Dotace Třinec / příspěvek zřizovatele Fondy zdravotních pojišťoven Individuální projekty Jiné zdroje 7 Celkem finanční zdroje Celkem Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Služby odborného sociálního poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Zdroj: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec Graf 3 - Výše finančních zdrojů podle druhu sociální služby Výše finančních zdrojů podle druhu sociální služby za období plán Kč Úhrada od Dotace MPSV na uživatelů a poskytování příspěvek na péči sociálních služeb Dotace z kraje Dotace Třinec/příspěvek zřizovatele Fondy zdravotních pojišťoven Individuální projekty Jiné zdroje Celkem finanční zdroje plán 2013 plán 2014 Zdroj financování 7 Jinými zdroji jsou např. dary, úroky, nadační příspěvky, Úřad práce, ostatní resorty ministerstev, prodej vlast. výrobků. 20

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb

Komunitní plán sociálních služeb Komunitní plán sociálních služeb ve městě ČeskéBudějovice 2004 2008 Počátkem procesu komunitníhoplánování Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb bylo schváleno RM ČeskéBudějovice v srpnu 2003

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více