ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace Ředitel odpovědný za zpracování zprávy: Bedřich Štencel Zpracovali: Ing. Zuzana Schiesser vedoucí ekonom Bedřich Štencel ředitel Datum zpracování zprávy: Opava,

3 Úvodem: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace vykonávající činnost školy za uplynulý rok 2014 je zpracována v souladu s článkem 9, odst. 6, Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem a v souladu s metodikou stanovenou krajským úřadem s názvem Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014, zaslanou škole odborem školství, mládeže a sportu dne A) Základní údaje o organizaci Organizace je školou zřízenou Zřizovací listinou ZL/196/2001. Jejím hlavním posláním je výchova a vzdělávání žáků ve středním vzdělávání, ukončeném výučním listem a maturitní zkouškou. Tento hlavní úkol škola zabezpečovala ve školském zařízení, které je majetkem zřizovatele a které má škola ve správě. Dále škola zabezpečovala ubytování a stravování žáků a studentů i jiných škol ve školním ubytovacím a stravovacím zařízení s cílem maximálně využít kapacity všech zařízení a zaměstnanců školy. Tento úkol škola splnila v celém rozsahu. Škola a školská zařízení školy slučuje Střední odborné učiliště stavební, Domov mládeže a Školní jídelnu. K jednotlivým součástem podrobněji: Střední odborné učiliště stavební: v hodnoceném roce vyučovalo do celkem 427 žáků, od pak 384 žáků. Žáci byli rozděleni ve školním roce 2013/2014 do do 17 tříd a ve školním roce 2014/2015 od do 15 tříd podle studijních a učebních oborů v souladu s rejstříkem škol. V denním studiu v oborech vzdělávání s výučním listem škola vzdělává žáky oborů Elektrikář silnoproud, Instalatér, Klempíř, Pokrývač, Tesař, Truhlář a Zedník. Od školního roku 2006/2007 vzdělává žáky v oboru vzdělávání s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a od školního roku 2008/2009 v oboru vzdělávání s maturitní zkouškou Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Podrobnosti o počtech žáků v jednotlivých třídách a ročnících jsou publikovány ve statistických výkazech a ve Výroční zprávě o činnosti ve školním roce 2013/2014. Domov mládeže: zajišťoval v hodnoceném roce ubytování v průměru pro 39 žáků naší školy a jiných opavských středních škol včetně části kapacity pro vyšší odbornou školu. Podrobnosti jsou uvedeny ve statistickém výkaze. Část ubytovací kapacity byla využita pro studenty Slezské univerzity v Opavě, příspěvkové organizace Sírius a Bílá Opava. Školní jídelna: zabezpečovala přednostně stravování pro žáky školy, pro ubytované žáky a studenty v Domově mládeže (v průměru pro 182 žáků) a ve volné kapacitě závodní stravování zaměstnanců školy a cizí strávníky. Číselné údaje jsou uvedeny ve statistickém výkaze. Veškerou činnost hlavní i doplňkovou škola a školská zařízení zajišťovala s počtem 64,75 zaměstnanců v hlavní činnosti, 1,90 zaměstnanců v doplňkové činnosti a v ostatních zdrojích 0,00. B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Podrobné vyhodnocení plnění úkolů pro které byla škola zřízena, bylo obsahem Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/

4 C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady. Výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Při čerpání prostředků se snažila škola postupovat maximálně hospodárně. V hlavní činnosti byly čerpány náklady na úrovni výnosů. Reálný zisk činí jen 42,12. Kč. Zbylých ,35 Kč je proúčtování investičního fondu. V doplňkové činnosti byl zisk dosažen z 96% poskytnutím práv umístění. Zbylé 4% tvoří zisk z poskytovaných stravovacích, ubytovacích služeb a krátkodobé pronájmy učeben. Komplexně se podařilo snížit objem nákladů o 6,57% oproti předešlému roku, současně však klesly i tržby o 5,54%. Zásadní změny objemů jednotlivých nákladových a výnosových položek viz. bod 4. Škola má uzavřené smlouvy pro umístění technického zařízení na střeše školy, jedná se o instalaci antén pro signalizaci, pro vysílání, pro internet. Současně s těmito právy užívání jsou účtovány rovněž služby s tím související, zejména spotřeba el. energie. Škola uzavírá smlouvy s platností na 1 rok a pravidelně je obnovuje výnosy a náklady v hlavní činnosti v tis.kč ÚZ ze státního rozpočtu z rozpočtu zřizovatele Náklady , ,00 36,91 138, ,00 565,00 13,50 sk spotř. mat. 1, ,35 - spotř. energií 1 407,48 sk služby 2 032,07 sk mzd. náklady vč. odvodů , ,00 36,91 138,79 299,30 13,50 sk daně a poplatky 3,66 sk ostatní náklady 8,18 27,38 sk odpisy, drobný majetek 210,23 835,31 565,00 sk finanční náklady sk daň z příjmu 9,45 Výnosy , ,00 36,91 138, ,00 565,00 13,50 sk vlastní výkony a zboží sk čerpání fondu, ostatní výn z čin. sk finanční výnosy sk transféry , ,00 36,91 138, ,00 565,00 13,50 Zisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

5 ÚZ vlastní zdroje projekty CELKEM Náklady 4 787,51 96,20 80, ,14 sk spotř. mat ,79 2,04 - spotř. Energií 1,97 sk služby 311,62 0,17 sk mzd. Náklady vč. odvodů 1 065,90 94,16 80,06 sk daně a poplatky 9,78 sk ostatní náklady 204,06 sk odpisy, drobný majetek 433,67 sk finanční náklady 0,00 sk daň z příjmu 0,72 Výnosy 4 787,55 96,20 80, ,18 sk vlastní výkony a zboží 4 264,14 sk čerpání fondu, ostatní výn z čin. 52,69 sk finanční výnosy 53,16 sk transféry 417,56 96,20 80,23 Zisk 0,04 0,00 0,00 0, výsledek hospodaření V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření. celkem Kč z toho hlavní činnost Kč doplňková činnost Kč Dosažený hospodářský výsledek navrhuje škola rozdělit následovně: příděl do rezervního fondu Kč příděl do fondu odměn Kč zisk celkem Kč 2. Čerpání účelových dotací Rozpisem závazných ukazatelů byly škole uloženy ukazatele na rok 2014 takto: Rok 2014 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v Kč Přímé výdaje z toho: prostředky na platy OON zákonné odvody ONIV přímý Provozní výdaje v tom: provozní náklady účelové prostředky na krytí odpisů účelové prostředky na FaMa

6 Závazné ukazatele byly splněny. Mzdové prostředky byly čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů vč. FKSP vznikla úspora ,-- Kč, která byla použita na vyšší čerpání položky přímý ONIV. Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 2014 ve výši 72,00 osob. Dosažená skutečnost činí 66,656 osob to je o 5,344 zaměstnance méně. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Účelové prostředky čerpání v tis. Kč index *Přímé náklady , ,96 0,93 v tom: prostředky na platy pedagogové , ,31 0,91 nepedagogové 3 644, ,65 1,01 OON pedagogové 73,75 178,00 2,41 nepedagogové 171,25 0,00-1,00 zákonné odvody 7 399, ,10 0,93 ONIV přímý 393,93 338,64 0,86 Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,70 0,92 Plánované prostředky státního rozpočtu byly čerpány v poskytnuté výši. Byla dodržena pravidla účelu čerpání poskytnutých dotací. V přímých nákladech u pedagogických pracovníků došlo k poklesu mzdových prostředků, u nepedagogických pracovníků ke stagnaci (stanoveno změnou výši dotace MŠMT). Položka ostatních osobních nákladů je nižší v důsledku menší potřeby čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně byla uzavřena dohoda potřebná pro zajištění nepřetržitého chodu domova mládeže. Z přímého ONIVu v roce 2014 bylo hrazeno zákonné pojištění za zaměstnance, náhrady za dočasné pracovní neschopnosti a školní pomůcky. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Čerpání prostředků v tis. Kč Index Provozní náklady 5 833, ,00 1,00 Provozní náklady-zajištění ICT 50,00 0,00-1,00 Provozní náklady vybavení DM 150,00 0,00-1,00 Dofinancování málopočetných tříd Účelové prostředky na ocenění pracovníků pracujících s FaMa+ 361,00 0,00 0,00 13,50-1,00 1,00 Účelové krytí odpisů 560,00 565,00 1,00 Celkem 6 954, ,00 0,92 Prostředky z rozpočtu zřizovatele byly čerpány v rozepsané výši. Proti roku 2013 došlo k mírnému poklesu o cca 8 % (porovnání prostředků celkem). V provozních nákladech zůstala výše v podst. nezměněna, ubylo však účelově určených prostředků. Dofinancování málopočetných tříd oborů klempíř, pokrývač, elektrikář silnoproud, zedník bylo poskytnuto ze zdrojů MŠMT pod ÚZ viz.bod3.). Nově byla drobnou částkou oceněna práce zaměstnanců v souvislosti s realizací počítačové databáze FaMa+. 3. Mzdové náklady průměrný plat Čerpání mzdových nákladů bylo v roce 2014 následující: 5

7 hlavní činnost zaměstnanci OON žáci doplňková činnost ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrný výdělek školy za hlavní i doplňkovou činnost v Kč: index pedagogové ,96 ostatní ,00 SOU celkem ,96 Mzdové prostředky byly čerpány v rozepsané výši. Škola přijala do 1. ročníku menší počet žáků, což se projevilo i na poklesu objemu mzdových prostředků. Ty souhrnně klesly i přes mimořádné poskytnutí účelových prostředků v souladu s rozvojovým programem MŠMT na podporu odborného vzdělávání v oborech klempíř, elektrikář-silnoproud, operátor dřevařské a nábyt. výroby, truhlář, instalatér, tesař, zedník, pokrývač a mechanik instalat. a elektrotech. zařízení (účel. znak ÚZ 33049) v celkové výši tis. Kč. Dále byla poskytnuta dotace na financování rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství (ÚZ 33051) v celkové výši 37 tis. Kč. S ohledem na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, byly zvýšeny platové tarify od což se projevilo přijetím dotace pod ÚZ ve výši 139 tis. Kč. Provoz školy byl zajištěn s nižším stavem pracovníků proti normativu o 5,344 osob Průměrná mzda u pedagogů klesla o 4 %, u nepedagogů mzdy stagnovaly. V průběhu roku 2014 se uskutečnily dvě zahraniční služební cesty. V říjnu byl ředitel školy účastněn setkání v polském městě Chalupki na worhshopu v rámci projektu V prosinci se pak učitel odborného výcviku oboru zedník společně s žáky účastnil mezinárodní dovedností soutěže v polském Raciborzi. 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření (viz tab. č.2 přílohy) Obě kategorie náklady i výnosy, byly s ohledem na plánovanou výši překročeny. Nejobjemnější nárůst byl realizován při nákupu drobného dlouhodobého majetku (účet 558). Byly pořízeny stroje a zařízení potřebná pro praktickou výuku jako lešení, ohýbačka, hoblice, brusky, sekací kladiva atd. Dále byla provedena výměna jedné počítačové učebny a byla zahájena obnova nábytkového vybavení domova mládeže, které již bylo v havarijním stavu. V položce spotřeba materiálu se projevila zejména rostoucí cena vstupů pro praktickou výuku. Během roku jsme podstatnou měrou vlastními silami zrealizovali opravy na majetku za bezmála 625 tis. z čehož 350 tis. stála oprava soc. zařízení na budově B a 115 tis. oprava kuchyně vč. nových podlah ve skladovacích prostorách. Materiálové vstupy se tak promítly právě na položce 501. Současně se tím promítla úspora na službách v podobě zůstatku na účtu 511 opravy a udržování. Úspory bylo dále dosaženo v položkách nákup potravin a prádla, spotřeba pohonných hmot. Při nákupu služeb (účet 518) se nejvíce prostředků nad rámec vynaložilo na svářečské kurzy a zpracování dat, naopak největší úspora byla mezi provedenými revizemi. U spotřeby energií (účet 502) se do úspory promítly lepší klimatické podmínky a přijetí úsporných opatření v běžném chodu školy. Nárůst položky ostatní náklady z činnosti resp. hodnoty neuplatněné daně z přidané hodnoty spočívá v objemu realizovaných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet (výchova a vzdělávání). Z pohledu výnosů došlo k navýšení v téměř všech položkách. Největší dopad má zvýšení prodeje vlastních služeb o cca 10%. Zejména se očekával větší propad v tržbách za stravovací a ubytovací služby ale hlavně za produktivní práci žáků. Naopak nad rámec očekávání mírně stouply výnosy z práv umístění. 6

8 Obdobně je přínosné navýšení příjmů z prodeje v bufetu (účet 604, adekvátně účet 504) o cca 20 tis.kč a přijaté úroky (účet 662) o 33 tis. Kč oproti plánu. Již výše zmíněné proúčtování nekrytí investičního fondu se pak promítlo na zůstatku účtu 648. V podstatě jediný pokles oproti plánu zaznamenal účet 649 ostatní výnosy z činnosti, kde se účtují nahodilé výnosy. V předchozím roce zde největší položkou byla náhrada škody od pojišťovny. V roce 2014 jsme však žádnou pojistnou událost nezaznamenali. 5. Péče o spravovaný majetek Dle zřizovací listiny má škola k hospodaření osm objektů, všechny jsou v katastru Opava Předměstí. Během roku jsme zrealizovali opravy na majetku za bezmála 625 tis. z čehož 350 tis. stála oprava soc. zařízení na budově B a 115 tis. oprava kuchyně vč. opravy podlah ve skladovacích prostorách. Dále jsme obnovili nebo dovybavili za zhruba 743 tis. jak teoretickou výuku (obnova jedné počítačové učebny) tak zejména praktickou výuku nákupem drobných strojů a nářadí počínaje frézami, hoblicemi, ohýbačkou, bruskami a konče lešením a fotovoltaickým systémem. Také jsme v loňském roce použili investiční fond na nákup smažící pánve do kuchyně za 104 tis., dlabačky za 64 tis., spodní frézy za 294 tis. a s přispěním vlastní práce vybudovali cvičnou zeď pro obor zedník za 306 tis. Kč. Koncem roku pak byla zahájena komplexní oprava 6. patra na domově mládeže. Zároveň se pokračovalo v již předloni započaté obnově nábytkového vybavení celého domova. Stavební investiční činnost nebyla v roce 2013 realizována. Všechny práce na opravách a údržbě proběhly v položce oprav. Veškerý dlouhodobý majetek, vč. podrozvahové evidence byl řádně zinventarizován k o čemž byla sepsána závěrečná inventarizační zpráva. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Škola je dle pokynů zřizovatele pojištěna u společnosti Česká pojišťovna a.s. prostřednictvím firmy SATUM s. r. o. V roce 2014 nedošlo k žádné závažné pojistné události. Nárokované pojistné události se týkaly jen drobných poškození nebo odcizení soukromých věcí žáků, příp. drobných úrazů žáků při vyučování. Veškerý majetek viz účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Doplňková činnosti v tis. Kč 2013 Rekvalifikace Staveb. činnost Stravování Ubytování Prodej zboží Práva umístění Pronájem přísp. organizacím CELKEM Náklady 189,27 5,61 266,11 38,12 199,06 416,67 584, ,09 Výnosy 217,33 7,00 264,09 95,83 204,87 635,23 601, ,22 Zisk 28,06 1,39-2,02 57,71 5,81 218,56 17,62 327, Rekvalifikace Staveb. činnost Stravování Ubytování Prodej zboží Práva umístění Pronájem přísp. organizacím CELKEM Náklady 0,00 45,81 122,24 219,13 222,97 491,23 713, ,86 Výnosy 0,00 38,92 122,26 220,29 227,24 636,48 720, ,84 Zisk 0,00-6,89 0,02 1,16 4,27 145,25 7,16 150,98 7

9 Doplňková činnost je v roce 2014 vykázána v těchto oblastech: Rekvalifikace v daném roce nebyla realizován ani jeden rekvalifikační kurz Stavební činnost byla realizována v minimální výši dle možnosti volné kapacity jednotlivých oborů. Stravování počet stravujících meziročně opět klesl. Ubytování volné kapacity domova mládeže slouží ke krátkodobému ubytování. V loňském roce nám podstatnou měrou k tržbám v této oblasti dopomohlo ubytování osob provádějící archeologické vykopávky v okolí Opavy. Celkově je však tato činnost ztrátová, zejména díky velkým provozním nákladům samotného domova. Prodej zboží jedná se o drobný prodej pečiva, cukrovinek a nealko nápojů v bufetu. Práva umístění Organizace má uzavřené smlouvy pro umístění technického zařízení na střeše školy. Jedná se o instalaci antén pro signalizaci, pro pozemní vysílání, pro internet. Současně s právy užívání jsou účtovány rovněž služby s tím související, zejména spotřeba el. energie. Smlouvy se uzavírají se splatností na 1 rok. Pronájem přísp.org. - zde se promítá poskytnutí služeb pro příspěvkovou organizaci SÍRIUS v lednu Obdobná smlouva byla pak uzavřena od května 2014 s příspěvkovou organizací Domov Bílá Opava, která v nevyužitých prostorách domova mládeže, umístila své klienty po dobu stavební rekonstrukce svého stávajícího sídla. Celkově doplňková činnost vykázala zisk téměř 151 tis. Kč. Oproti roku 2013 však došlo ke zřetelnému poklesu. 7. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Fond odměn U fondu odměn nedošlo po celou dobu účetního období ke změně v jeho výši. Výsledek hospodaření za r byl celý převeden do rezervního fondu. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky. Fond FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl dotován ze mzdových prostředků v zákonné výši. Čerpáním fondu bylo přispěno největší měrou na stravování zaměstnanců, dále pak na odměny při životních výročích zaměstnanců a na jejich kulturní vyžití. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky. Fond rezervní Rezervní fond byl navýšen o výsledek hospodaření za r ve výši 330 tis. Kč. K jeho čerpání nedošlo. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky. Investiční fond Tvorba fondu odpovídá hodnotám odpisů dlouhodobého majetku v daném roce. V loňském roce jsme jej použili na nákup smažící pánve do kuchyně za 104 tis., dlabačky za 64 tis., spodní frézy za 294 tis. a s přispěním vlastní práce vybudovali cvičnou zeď pro obor zedník za 306 tis. Kč. Jelikož organizace ke konci účetního období neměla tento fond zcela krytý, proúčtovala nekrytou část do výnosů, konkrétně jde o částku 604 tis. Kč. O tuto částku organizace vykazuje zlepšený výsledek hospodaření. 8. Pohledávky Celkový objem pohledávek z obchodního styku činí k ,-- Kč. Pohledávky dlouhodobé, tj. po splatnosti nad 1 rok, tvoří tři dlužníci. Podrobný rozpis viz příslušná příloha.. Ostatní pohledávky vznikly z produktivní práce žáků, kteří pracují u menších firem, kde je splatnost rizikovější. Škola je v neustálém kontaktu s dlužníky a nezaplacené částky jsou vymáhány. V době 8

10 sepsání zprávy bylo již zaplaceno z dlužných pohledávek ,-- Kč, to je 68,5%. Před splatností celkem : ,00 Po splatnosti celkem : ,00 * do 30 dnů ,00 * do 60 dnů 8 300,00 * nad 1 rok ,00 Pohledávky CELKEM ,00 9. Závazky Závazky po lhůtě splatnosti škola k nemá. Před splatností celkem : ,30 Po splatnosti celkem : 0,00 * do 30 dnů 0,00 * do 60 dnů 0,00 * nad 1 rok 0,00 Závazky CELKEM ,30 D) Výsledky kontrol V hodnoceném období se neuskutečnila žádná veřejnoprávní kontrola. E) Vyhodnocení plnění povinného podílů osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá organizacím zaměstnávat pracovníky se změněnou pracovní schopností ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet za rok 2014 Povinný podíl 4% Zaměstnaní v SOU stavebním Opava 66,68 osob 2,67 osob 1,75 osob Škola povinný podíl nenaplnila. V průběhu celého kalendářního roku však realizovala nákupy tzv. náhradního plnění od firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Odběr tohoto plnění celkem činil 167,55 tis. Kč bez DPH a týkal se převážně nákupu ochranných pomůcek, čisticích prostředků a praní prádla. Zaměstnanci se zdravotním postižením jsou v oblasti údržby a v oblasti praktického vyučování. F) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/199 Sb. Zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací podle 18, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů byla zpracována, projednána na poradě vedení školy dne a zveřejněna na úřední desce školy. G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti a o projednání školskou radou Tato Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za kalendářní rok 2014 byla zpracována v termínu a Školská rada s ní bude seznámena na nejbližším zasedání, které se uskuteční v měsíci únoru. Zaměstnanci budou s obsahem Zprávy o činnosti seznámeni v průběhu měsíce února a března

11 H) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Závodní stravování zaměstnanců zajišťovala škola ve vlastní školní jídelně. Zaměstnanci školní jídelny čerpali dovolenou dle potřeb v průběhu školních prázdnin. Cena stravenky ve vlastní školní jídelně je stanovena následovně: kalkulace ceny v Kč 2014 úhrada stravenky v Kč 2014 potraviny 24,00 strávník 16,00 mzdové náklady 13,00 FKSP 10,80 věcné náklady 7,00 náklady organizace 20,00 DPH 2,80 Celkem 46,80 celkem 46,80 Cena stravenky SODEXHO PASS je stanovena následovně: kalkulace ceny v Kč 2014 úhrada stravenky v Kč 2014 potraviny 30,60 strávník 16,00 osobní a věcné náklady 19,40 FKSP 14,60 náklady organizace 19,40 celkem 50,00 celkem 50,00 Pro rok 2015 se nepředpokládá změna ve stanovených kalkulacích. I) Tabulková část: Tabulková část sestává z následujících přehledů: Formulář SK 400 Výnosy Formulář SK 401 Náklady Formulář SK 402 Výsledek hospodaření Formulář SK 404 Výnosy z transférů Formulář SK 405 Krytí účtů peněž. fondů a závazy z vyúčtování mezd Formulář SK 406 Stav pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti Formulář SK 411 Doplňková činnost Formulář SK 414 Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti Účetní výkazy: Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) Závěrečná zpráva inventarizační komise 10

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více