ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace Ředitel odpovědný za zpracování zprávy: Bedřich Štencel Zpracovali: Ing. Zuzana Schiesser vedoucí ekonom Bedřich Štencel ředitel Datum zpracování zprávy: Opava,

3 Úvodem: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace vykonávající činnost školy za uplynulý rok 2014 je zpracována v souladu s článkem 9, odst. 6, Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem a v souladu s metodikou stanovenou krajským úřadem s názvem Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014, zaslanou škole odborem školství, mládeže a sportu dne A) Základní údaje o organizaci Organizace je školou zřízenou Zřizovací listinou ZL/196/2001. Jejím hlavním posláním je výchova a vzdělávání žáků ve středním vzdělávání, ukončeném výučním listem a maturitní zkouškou. Tento hlavní úkol škola zabezpečovala ve školském zařízení, které je majetkem zřizovatele a které má škola ve správě. Dále škola zabezpečovala ubytování a stravování žáků a studentů i jiných škol ve školním ubytovacím a stravovacím zařízení s cílem maximálně využít kapacity všech zařízení a zaměstnanců školy. Tento úkol škola splnila v celém rozsahu. Škola a školská zařízení školy slučuje Střední odborné učiliště stavební, Domov mládeže a Školní jídelnu. K jednotlivým součástem podrobněji: Střední odborné učiliště stavební: v hodnoceném roce vyučovalo do celkem 427 žáků, od pak 384 žáků. Žáci byli rozděleni ve školním roce 2013/2014 do do 17 tříd a ve školním roce 2014/2015 od do 15 tříd podle studijních a učebních oborů v souladu s rejstříkem škol. V denním studiu v oborech vzdělávání s výučním listem škola vzdělává žáky oborů Elektrikář silnoproud, Instalatér, Klempíř, Pokrývač, Tesař, Truhlář a Zedník. Od školního roku 2006/2007 vzdělává žáky v oboru vzdělávání s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a od školního roku 2008/2009 v oboru vzdělávání s maturitní zkouškou Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Podrobnosti o počtech žáků v jednotlivých třídách a ročnících jsou publikovány ve statistických výkazech a ve Výroční zprávě o činnosti ve školním roce 2013/2014. Domov mládeže: zajišťoval v hodnoceném roce ubytování v průměru pro 39 žáků naší školy a jiných opavských středních škol včetně části kapacity pro vyšší odbornou školu. Podrobnosti jsou uvedeny ve statistickém výkaze. Část ubytovací kapacity byla využita pro studenty Slezské univerzity v Opavě, příspěvkové organizace Sírius a Bílá Opava. Školní jídelna: zabezpečovala přednostně stravování pro žáky školy, pro ubytované žáky a studenty v Domově mládeže (v průměru pro 182 žáků) a ve volné kapacitě závodní stravování zaměstnanců školy a cizí strávníky. Číselné údaje jsou uvedeny ve statistickém výkaze. Veškerou činnost hlavní i doplňkovou škola a školská zařízení zajišťovala s počtem 64,75 zaměstnanců v hlavní činnosti, 1,90 zaměstnanců v doplňkové činnosti a v ostatních zdrojích 0,00. B) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Podrobné vyhodnocení plnění úkolů pro které byla škola zřízena, bylo obsahem Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/

4 C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady. Výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Při čerpání prostředků se snažila škola postupovat maximálně hospodárně. V hlavní činnosti byly čerpány náklady na úrovni výnosů. Reálný zisk činí jen 42,12. Kč. Zbylých ,35 Kč je proúčtování investičního fondu. V doplňkové činnosti byl zisk dosažen z 96% poskytnutím práv umístění. Zbylé 4% tvoří zisk z poskytovaných stravovacích, ubytovacích služeb a krátkodobé pronájmy učeben. Komplexně se podařilo snížit objem nákladů o 6,57% oproti předešlému roku, současně však klesly i tržby o 5,54%. Zásadní změny objemů jednotlivých nákladových a výnosových položek viz. bod 4. Škola má uzavřené smlouvy pro umístění technického zařízení na střeše školy, jedná se o instalaci antén pro signalizaci, pro vysílání, pro internet. Současně s těmito právy užívání jsou účtovány rovněž služby s tím související, zejména spotřeba el. energie. Škola uzavírá smlouvy s platností na 1 rok a pravidelně je obnovuje výnosy a náklady v hlavní činnosti v tis.kč ÚZ ze státního rozpočtu z rozpočtu zřizovatele Náklady , ,00 36,91 138, ,00 565,00 13,50 sk spotř. mat. 1, ,35 - spotř. energií 1 407,48 sk služby 2 032,07 sk mzd. náklady vč. odvodů , ,00 36,91 138,79 299,30 13,50 sk daně a poplatky 3,66 sk ostatní náklady 8,18 27,38 sk odpisy, drobný majetek 210,23 835,31 565,00 sk finanční náklady sk daň z příjmu 9,45 Výnosy , ,00 36,91 138, ,00 565,00 13,50 sk vlastní výkony a zboží sk čerpání fondu, ostatní výn z čin. sk finanční výnosy sk transféry , ,00 36,91 138, ,00 565,00 13,50 Zisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

5 ÚZ vlastní zdroje projekty CELKEM Náklady 4 787,51 96,20 80, ,14 sk spotř. mat ,79 2,04 - spotř. Energií 1,97 sk služby 311,62 0,17 sk mzd. Náklady vč. odvodů 1 065,90 94,16 80,06 sk daně a poplatky 9,78 sk ostatní náklady 204,06 sk odpisy, drobný majetek 433,67 sk finanční náklady 0,00 sk daň z příjmu 0,72 Výnosy 4 787,55 96,20 80, ,18 sk vlastní výkony a zboží 4 264,14 sk čerpání fondu, ostatní výn z čin. 52,69 sk finanční výnosy 53,16 sk transféry 417,56 96,20 80,23 Zisk 0,04 0,00 0,00 0, výsledek hospodaření V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření. celkem Kč z toho hlavní činnost Kč doplňková činnost Kč Dosažený hospodářský výsledek navrhuje škola rozdělit následovně: příděl do rezervního fondu Kč příděl do fondu odměn Kč zisk celkem Kč 2. Čerpání účelových dotací Rozpisem závazných ukazatelů byly škole uloženy ukazatele na rok 2014 takto: Rok 2014 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v Kč Přímé výdaje z toho: prostředky na platy OON zákonné odvody ONIV přímý Provozní výdaje v tom: provozní náklady účelové prostředky na krytí odpisů účelové prostředky na FaMa

6 Závazné ukazatele byly splněny. Mzdové prostředky byly čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů vč. FKSP vznikla úspora ,-- Kč, která byla použita na vyšší čerpání položky přímý ONIV. Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 2014 ve výši 72,00 osob. Dosažená skutečnost činí 66,656 osob to je o 5,344 zaměstnance méně. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Účelové prostředky čerpání v tis. Kč index *Přímé náklady , ,96 0,93 v tom: prostředky na platy pedagogové , ,31 0,91 nepedagogové 3 644, ,65 1,01 OON pedagogové 73,75 178,00 2,41 nepedagogové 171,25 0,00-1,00 zákonné odvody 7 399, ,10 0,93 ONIV přímý 393,93 338,64 0,86 Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,70 0,92 Plánované prostředky státního rozpočtu byly čerpány v poskytnuté výši. Byla dodržena pravidla účelu čerpání poskytnutých dotací. V přímých nákladech u pedagogických pracovníků došlo k poklesu mzdových prostředků, u nepedagogických pracovníků ke stagnaci (stanoveno změnou výši dotace MŠMT). Položka ostatních osobních nákladů je nižší v důsledku menší potřeby čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně byla uzavřena dohoda potřebná pro zajištění nepřetržitého chodu domova mládeže. Z přímého ONIVu v roce 2014 bylo hrazeno zákonné pojištění za zaměstnance, náhrady za dočasné pracovní neschopnosti a školní pomůcky. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Čerpání prostředků v tis. Kč Index Provozní náklady 5 833, ,00 1,00 Provozní náklady-zajištění ICT 50,00 0,00-1,00 Provozní náklady vybavení DM 150,00 0,00-1,00 Dofinancování málopočetných tříd Účelové prostředky na ocenění pracovníků pracujících s FaMa+ 361,00 0,00 0,00 13,50-1,00 1,00 Účelové krytí odpisů 560,00 565,00 1,00 Celkem 6 954, ,00 0,92 Prostředky z rozpočtu zřizovatele byly čerpány v rozepsané výši. Proti roku 2013 došlo k mírnému poklesu o cca 8 % (porovnání prostředků celkem). V provozních nákladech zůstala výše v podst. nezměněna, ubylo však účelově určených prostředků. Dofinancování málopočetných tříd oborů klempíř, pokrývač, elektrikář silnoproud, zedník bylo poskytnuto ze zdrojů MŠMT pod ÚZ viz.bod3.). Nově byla drobnou částkou oceněna práce zaměstnanců v souvislosti s realizací počítačové databáze FaMa+. 3. Mzdové náklady průměrný plat Čerpání mzdových nákladů bylo v roce 2014 následující: 5

7 hlavní činnost zaměstnanci OON žáci doplňková činnost ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrný výdělek školy za hlavní i doplňkovou činnost v Kč: index pedagogové ,96 ostatní ,00 SOU celkem ,96 Mzdové prostředky byly čerpány v rozepsané výši. Škola přijala do 1. ročníku menší počet žáků, což se projevilo i na poklesu objemu mzdových prostředků. Ty souhrnně klesly i přes mimořádné poskytnutí účelových prostředků v souladu s rozvojovým programem MŠMT na podporu odborného vzdělávání v oborech klempíř, elektrikář-silnoproud, operátor dřevařské a nábyt. výroby, truhlář, instalatér, tesař, zedník, pokrývač a mechanik instalat. a elektrotech. zařízení (účel. znak ÚZ 33049) v celkové výši tis. Kč. Dále byla poskytnuta dotace na financování rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství (ÚZ 33051) v celkové výši 37 tis. Kč. S ohledem na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, byly zvýšeny platové tarify od což se projevilo přijetím dotace pod ÚZ ve výši 139 tis. Kč. Provoz školy byl zajištěn s nižším stavem pracovníků proti normativu o 5,344 osob Průměrná mzda u pedagogů klesla o 4 %, u nepedagogů mzdy stagnovaly. V průběhu roku 2014 se uskutečnily dvě zahraniční služební cesty. V říjnu byl ředitel školy účastněn setkání v polském městě Chalupki na worhshopu v rámci projektu V prosinci se pak učitel odborného výcviku oboru zedník společně s žáky účastnil mezinárodní dovedností soutěže v polském Raciborzi. 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření (viz tab. č.2 přílohy) Obě kategorie náklady i výnosy, byly s ohledem na plánovanou výši překročeny. Nejobjemnější nárůst byl realizován při nákupu drobného dlouhodobého majetku (účet 558). Byly pořízeny stroje a zařízení potřebná pro praktickou výuku jako lešení, ohýbačka, hoblice, brusky, sekací kladiva atd. Dále byla provedena výměna jedné počítačové učebny a byla zahájena obnova nábytkového vybavení domova mládeže, které již bylo v havarijním stavu. V položce spotřeba materiálu se projevila zejména rostoucí cena vstupů pro praktickou výuku. Během roku jsme podstatnou měrou vlastními silami zrealizovali opravy na majetku za bezmála 625 tis. z čehož 350 tis. stála oprava soc. zařízení na budově B a 115 tis. oprava kuchyně vč. nových podlah ve skladovacích prostorách. Materiálové vstupy se tak promítly právě na položce 501. Současně se tím promítla úspora na službách v podobě zůstatku na účtu 511 opravy a udržování. Úspory bylo dále dosaženo v položkách nákup potravin a prádla, spotřeba pohonných hmot. Při nákupu služeb (účet 518) se nejvíce prostředků nad rámec vynaložilo na svářečské kurzy a zpracování dat, naopak největší úspora byla mezi provedenými revizemi. U spotřeby energií (účet 502) se do úspory promítly lepší klimatické podmínky a přijetí úsporných opatření v běžném chodu školy. Nárůst položky ostatní náklady z činnosti resp. hodnoty neuplatněné daně z přidané hodnoty spočívá v objemu realizovaných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet (výchova a vzdělávání). Z pohledu výnosů došlo k navýšení v téměř všech položkách. Největší dopad má zvýšení prodeje vlastních služeb o cca 10%. Zejména se očekával větší propad v tržbách za stravovací a ubytovací služby ale hlavně za produktivní práci žáků. Naopak nad rámec očekávání mírně stouply výnosy z práv umístění. 6

8 Obdobně je přínosné navýšení příjmů z prodeje v bufetu (účet 604, adekvátně účet 504) o cca 20 tis.kč a přijaté úroky (účet 662) o 33 tis. Kč oproti plánu. Již výše zmíněné proúčtování nekrytí investičního fondu se pak promítlo na zůstatku účtu 648. V podstatě jediný pokles oproti plánu zaznamenal účet 649 ostatní výnosy z činnosti, kde se účtují nahodilé výnosy. V předchozím roce zde největší položkou byla náhrada škody od pojišťovny. V roce 2014 jsme však žádnou pojistnou událost nezaznamenali. 5. Péče o spravovaný majetek Dle zřizovací listiny má škola k hospodaření osm objektů, všechny jsou v katastru Opava Předměstí. Během roku jsme zrealizovali opravy na majetku za bezmála 625 tis. z čehož 350 tis. stála oprava soc. zařízení na budově B a 115 tis. oprava kuchyně vč. opravy podlah ve skladovacích prostorách. Dále jsme obnovili nebo dovybavili za zhruba 743 tis. jak teoretickou výuku (obnova jedné počítačové učebny) tak zejména praktickou výuku nákupem drobných strojů a nářadí počínaje frézami, hoblicemi, ohýbačkou, bruskami a konče lešením a fotovoltaickým systémem. Také jsme v loňském roce použili investiční fond na nákup smažící pánve do kuchyně za 104 tis., dlabačky za 64 tis., spodní frézy za 294 tis. a s přispěním vlastní práce vybudovali cvičnou zeď pro obor zedník za 306 tis. Kč. Koncem roku pak byla zahájena komplexní oprava 6. patra na domově mládeže. Zároveň se pokračovalo v již předloni započaté obnově nábytkového vybavení celého domova. Stavební investiční činnost nebyla v roce 2013 realizována. Všechny práce na opravách a údržbě proběhly v položce oprav. Veškerý dlouhodobý majetek, vč. podrozvahové evidence byl řádně zinventarizován k o čemž byla sepsána závěrečná inventarizační zpráva. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Škola je dle pokynů zřizovatele pojištěna u společnosti Česká pojišťovna a.s. prostřednictvím firmy SATUM s. r. o. V roce 2014 nedošlo k žádné závažné pojistné události. Nárokované pojistné události se týkaly jen drobných poškození nebo odcizení soukromých věcí žáků, příp. drobných úrazů žáků při vyučování. Veškerý majetek viz účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Doplňková činnosti v tis. Kč 2013 Rekvalifikace Staveb. činnost Stravování Ubytování Prodej zboží Práva umístění Pronájem přísp. organizacím CELKEM Náklady 189,27 5,61 266,11 38,12 199,06 416,67 584, ,09 Výnosy 217,33 7,00 264,09 95,83 204,87 635,23 601, ,22 Zisk 28,06 1,39-2,02 57,71 5,81 218,56 17,62 327, Rekvalifikace Staveb. činnost Stravování Ubytování Prodej zboží Práva umístění Pronájem přísp. organizacím CELKEM Náklady 0,00 45,81 122,24 219,13 222,97 491,23 713, ,86 Výnosy 0,00 38,92 122,26 220,29 227,24 636,48 720, ,84 Zisk 0,00-6,89 0,02 1,16 4,27 145,25 7,16 150,98 7

9 Doplňková činnost je v roce 2014 vykázána v těchto oblastech: Rekvalifikace v daném roce nebyla realizován ani jeden rekvalifikační kurz Stavební činnost byla realizována v minimální výši dle možnosti volné kapacity jednotlivých oborů. Stravování počet stravujících meziročně opět klesl. Ubytování volné kapacity domova mládeže slouží ke krátkodobému ubytování. V loňském roce nám podstatnou měrou k tržbám v této oblasti dopomohlo ubytování osob provádějící archeologické vykopávky v okolí Opavy. Celkově je však tato činnost ztrátová, zejména díky velkým provozním nákladům samotného domova. Prodej zboží jedná se o drobný prodej pečiva, cukrovinek a nealko nápojů v bufetu. Práva umístění Organizace má uzavřené smlouvy pro umístění technického zařízení na střeše školy. Jedná se o instalaci antén pro signalizaci, pro pozemní vysílání, pro internet. Současně s právy užívání jsou účtovány rovněž služby s tím související, zejména spotřeba el. energie. Smlouvy se uzavírají se splatností na 1 rok. Pronájem přísp.org. - zde se promítá poskytnutí služeb pro příspěvkovou organizaci SÍRIUS v lednu Obdobná smlouva byla pak uzavřena od května 2014 s příspěvkovou organizací Domov Bílá Opava, která v nevyužitých prostorách domova mládeže, umístila své klienty po dobu stavební rekonstrukce svého stávajícího sídla. Celkově doplňková činnost vykázala zisk téměř 151 tis. Kč. Oproti roku 2013 však došlo ke zřetelnému poklesu. 7. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Fond odměn U fondu odměn nedošlo po celou dobu účetního období ke změně v jeho výši. Výsledek hospodaření za r byl celý převeden do rezervního fondu. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky. Fond FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl dotován ze mzdových prostředků v zákonné výši. Čerpáním fondu bylo přispěno největší měrou na stravování zaměstnanců, dále pak na odměny při životních výročích zaměstnanců a na jejich kulturní vyžití. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky. Fond rezervní Rezervní fond byl navýšen o výsledek hospodaření za r ve výši 330 tis. Kč. K jeho čerpání nedošlo. Zůstatek fondu je plně kryt finančními prostředky. Investiční fond Tvorba fondu odpovídá hodnotám odpisů dlouhodobého majetku v daném roce. V loňském roce jsme jej použili na nákup smažící pánve do kuchyně za 104 tis., dlabačky za 64 tis., spodní frézy za 294 tis. a s přispěním vlastní práce vybudovali cvičnou zeď pro obor zedník za 306 tis. Kč. Jelikož organizace ke konci účetního období neměla tento fond zcela krytý, proúčtovala nekrytou část do výnosů, konkrétně jde o částku 604 tis. Kč. O tuto částku organizace vykazuje zlepšený výsledek hospodaření. 8. Pohledávky Celkový objem pohledávek z obchodního styku činí k ,-- Kč. Pohledávky dlouhodobé, tj. po splatnosti nad 1 rok, tvoří tři dlužníci. Podrobný rozpis viz příslušná příloha.. Ostatní pohledávky vznikly z produktivní práce žáků, kteří pracují u menších firem, kde je splatnost rizikovější. Škola je v neustálém kontaktu s dlužníky a nezaplacené částky jsou vymáhány. V době 8

10 sepsání zprávy bylo již zaplaceno z dlužných pohledávek ,-- Kč, to je 68,5%. Před splatností celkem : ,00 Po splatnosti celkem : ,00 * do 30 dnů ,00 * do 60 dnů 8 300,00 * nad 1 rok ,00 Pohledávky CELKEM ,00 9. Závazky Závazky po lhůtě splatnosti škola k nemá. Před splatností celkem : ,30 Po splatnosti celkem : 0,00 * do 30 dnů 0,00 * do 60 dnů 0,00 * nad 1 rok 0,00 Závazky CELKEM ,30 D) Výsledky kontrol V hodnoceném období se neuskutečnila žádná veřejnoprávní kontrola. E) Vyhodnocení plnění povinného podílů osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá organizacím zaměstnávat pracovníky se změněnou pracovní schopností ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet za rok 2014 Povinný podíl 4% Zaměstnaní v SOU stavebním Opava 66,68 osob 2,67 osob 1,75 osob Škola povinný podíl nenaplnila. V průběhu celého kalendářního roku však realizovala nákupy tzv. náhradního plnění od firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Odběr tohoto plnění celkem činil 167,55 tis. Kč bez DPH a týkal se převážně nákupu ochranných pomůcek, čisticích prostředků a praní prádla. Zaměstnanci se zdravotním postižením jsou v oblasti údržby a v oblasti praktického vyučování. F) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/199 Sb. Zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací podle 18, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů byla zpracována, projednána na poradě vedení školy dne a zveřejněna na úřední desce školy. G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti a o projednání školskou radou Tato Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za kalendářní rok 2014 byla zpracována v termínu a Školská rada s ní bude seznámena na nejbližším zasedání, které se uskuteční v měsíci únoru. Zaměstnanci budou s obsahem Zprávy o činnosti seznámeni v průběhu měsíce února a března

11 H) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Závodní stravování zaměstnanců zajišťovala škola ve vlastní školní jídelně. Zaměstnanci školní jídelny čerpali dovolenou dle potřeb v průběhu školních prázdnin. Cena stravenky ve vlastní školní jídelně je stanovena následovně: kalkulace ceny v Kč 2014 úhrada stravenky v Kč 2014 potraviny 24,00 strávník 16,00 mzdové náklady 13,00 FKSP 10,80 věcné náklady 7,00 náklady organizace 20,00 DPH 2,80 Celkem 46,80 celkem 46,80 Cena stravenky SODEXHO PASS je stanovena následovně: kalkulace ceny v Kč 2014 úhrada stravenky v Kč 2014 potraviny 30,60 strávník 16,00 osobní a věcné náklady 19,40 FKSP 14,60 náklady organizace 19,40 celkem 50,00 celkem 50,00 Pro rok 2015 se nepředpokládá změna ve stanovených kalkulacích. I) Tabulková část: Tabulková část sestává z následujících přehledů: Formulář SK 400 Výnosy Formulář SK 401 Náklady Formulář SK 402 Výsledek hospodaření Formulář SK 404 Výnosy z transférů Formulář SK 405 Krytí účtů peněž. fondů a závazy z vyúčtování mezd Formulář SK 406 Stav pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti Formulář SK 411 Doplňková činnost Formulář SK 414 Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti Účetní výkazy: Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) Závěrečná zpráva inventarizační komise 10

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Střední

Více