Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení"

Transkript

1 Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků na energeticku nárčnst budv v České republice. Tat dpručení se týkají zatím puze rezidenčníh sektru. Dpručení pr budvy veřejnéh sektru a administrativní budvy pdnikatelskéh sektru by měla mít bdbný charakter, nicméně knkrétní definice, pžadavky a termíny musí být teprve řádně vydiskutvány. Tent dkument by měl služit jak pdklad k další dbrné diskusi a k případnému upřesnění jedntlivých pžadavků. Shrnutí nízkenergetický dům pasivní dům dům s téměř nulvu sptřebu I. kritérium Měrná ptřeba tepla na vytápění 50 kwh/m 2 rk 15 kwh/m 2 rk (BD) 20 kwh/m 2 rk (RD) (zůstává) NOVOSTAVBY II. kritérium III. kritérium Sptřeba primární energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy Pdíl bnvitelných zdrjů na celkvé sptřebě energie 60 kwh/m 2 rk (zůstává) nadplviční pkrytí sptřeby OZE REKONSTRUKCE - částečné (d 60% bálky) - celkvé (nad 60% bálky) Sučinitel prstupu tepla knstrukcí Měrná ptřeba tepla na vytápění Dnešní dpručené hdnty U se stanu pžadvanými 40 kwh/m 2 rk (PD) 55 kwh/m 2 rk (BD) 70 kwh/m 2 rk (RD) Dnešní cílvé hdnty U se stanu pžadvanými 20 kwh/m 2 rk (PD) 30 kwh/m 2 rk (BD) 40 kwh/m 2 rk (RD) (zůstává) (zůstává) Zárveň upzrňujeme na t, že ve všech případech nastavení pžadavků na energeticku nárčnst je zárveň nutn jak předpklad úspěchu stanvit jednznačnu metdiku výpčtu a při návrhu a realizaci zajistit dstatečnu výměnu vzduchu a tepltní stabilitu v letním bdbí. Rvněž by měla být stanvena minimální účinnst technlgií. Blíže tyt faktry rzebíráme níže. Zárveň by z těcht pžadavků měly být umžněny výjimky pr památkvě chráněné budvy, bčasně bývané bjekty (rekreační chaty) a malé budvy d 50 m 2 pdlahvé plchy. 1

2 Prč vznikl tent dkument? Česká eknmika je plvinu nárčnější na sptřebu energie na jedntku HDP 1, než je průměr EU27 a stále velmi závislá na fsilních zdrjích. T jinými slvy znamená, že jsme 50% zranitelnější v případě cenvých šků, či náhlých výpadků energie, ať už způsbeným plitickými, či přírdními klnstmi. Sučasně ČR vypuští na byvatele 36% více emisí CO2 než je průměr EU. Budvy jsu v ČR zdpvědné za 65 % knečné sptřeby tepla a 49 % knečné sptřeby elektrické energie. 2 Drtivá většina budv energií zcela zbytečně plýtvá, přestže dnes jsu již dávn dstupné prvěřené a hlavně nákladvě efektivní metdy, kterými lze energeticku nárčnst budv snížit až 90 %. Tat situace bez výjimky platí i v ČR, kde je naprstá většina zástavby pstavena z phledu sptřeby energie vysce neúčinně, existují však patření, kterými lze tut neefektivitu velmi dbře napravit. Typickými příklady jsu panelvé dmy, které jsu ve velké většině tepelnými zářiči, ale které přitm jsu díky své kmpaktnsti přím předurčeny k velice efektivním energetickým reknstrukcím. Zárveň i nvá výstavba je dnes čast na dalek hrší úrvni, než by mhla být. Energeticky efektivní výstavba i reknstrukce se p čase samy zaplatí a následně začnu významně spřit, cž je důvdem k tmu, aby d nich investvali zejména sami majitelé dmů. Čistě tržnímu řešení všem brání některé překážky, jak zejména nesulad zájmů investrů, vlastníků a nájemců (tzv. agency prblem ), při nichž dchází ke splečenské neefektivitě a také prblémům externalit. Zvyšvání energetické efektivnsti má navíc částečně charakter veřejnéh zájmu: Snížení sptřeby energie znamená významné zvýšení energetické bezpečnsti ČR, cž znamená menší závislst na dvzu energie z nestabilních reginů Pdpra úsprné výstavby a reknstrukcí je pdpru převážně maléh stavebnictví, cž znamená významné prtikrizvé půsbení: Tvrba pracvních míst zejména v malých a středních pdnicích s vyským multiplikačním efektem Pdpra reginálníh rzvje rzprstřením p celém území ČR (na rzdíl d velkých infrastrukturních neb energetických prjektů, kde je efekt centralizván) Veškerá pdpra zůstane v dmácí eknmice, nehrzí přeliv za hranice (jak např. u šrtvnéh) Pdpra malých a středních pdniků je nástrjem pr stabilní eknmické živení Úsprná výstavba má i silný pzitivní sciální dpad. Vyské platby za energii dpadají především na nízkpříjmvé skupiny, prtže elasticita pptávky je zde velmi nízká. Snížení výdajů za energie tak má největší efekt právě pr dmácnsti s nižším příjmem. Snížení sptřeby energie znamená nižší emise škdlivin z její výrby Snížení emisí CO2 znamená více vlných pvlenek, které lze následně prdat Snížení lkálníh znečištění (SOx, NOx, TZL, VOC) v pstižených reginech Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY se prt plně hlásí k příslušným závěrům závěrečné zprávy tzv. Pačesvy kmise, která vidí úspry energie v budvách jak klíčvé: V ČR činí ptenciál úspr energie v sektru budv pr bydlení a veřejnu správu 46,3 % z celkvéh bjemu dsažitelných úspr 1 Zdrj: EEA 2007 (http://www.eea.eurpa.eu/data-and-maps/figures/ttal-energy-intensity ) 2 Zdrj: IEA 2008 (http://www.iea.rg/stats/electricitydata.asp?country_code=cz) 2

3 v ČR. (strana 213). Klíčvým sektrem, na který je třeba zaměřit úsilí nejdříve, jsu bytné budvy a budvy terciérníh sektru, dalšími důležitými blastmi jsu průmysl a dprava. (strana 214) Uvědmujeme si, že nejen stát, ale zejména průmysl musí tut příležitst náležitě uchpit. V případě, že české stavebnictví včas nezareaguje, vystaví se knkurenci ze západní Evrpy, kde se nízkenergetická či energeticky pasivní výstavba stává standardem již dnes 3. Napak, pkud český průmysl bude tut výzvu reflektvat, stane se knkurenceschpnější a napak si tevře dveře na trhy výchdní Evrpy, ale perspektivně i Ruska, či států SNS. Dmníváme se prt, že jak český stavební průmysl, tak stát musí prblematiku energeticky úsprných budv brát velmi vážně a přispívat k jejímu rzvji. Tent dkument je prvním příspěvkem iniciativy ŠANCE PRO BUDOVY k tmut tématu a tevřením debaty, která se, jak dufáme, rzvine. Čeh chceme dsáhnut: cílvý stav v rce 2020 (resp. 2018) Je-li naším cílem psun stavebnictví směrem k úsprnějším budvám, jedním z hlavních dkumentů specifikujícím cíle a termíny je nvá (přepracvaná) evrpská směrnice energetické nárčnsti budv 4. Tat směrnice nám může pmci specifikvat cílvý stav, aby všechny nvé budvy byly budvami s téměř nulvu sptřebu energie, a t d rku 2018 pr veřejné a 2020 pr veškeré budvy. Definice budv s téměř nulvu sptřebu energie je ve směrnici pměrně flexibilní. Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY p něklikaměsíční intenzivní dbrné debatě v pracvní skupině přichází s návrhem definice budv s téměř nulvu sptřebu energie pmcí tří na sebe lgicky navazujících kritérií: 1. Snížení měrné ptřeby tepla na vytápění na minimum. Tt kritérium zajišťuje kvalitní návrh a prvedení bálky budvy bjektu a uvažuje taktéž se slárními a vnitřními zisky. Kritérium vytváří předpklad pr úspru tepla na vytápění nezávisle na instalvaných technlgiích a způsbu užívání. 2. Snížení sptřeby primární energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy (bez zapčtení světlení a zásuvkvé elektřiny, které nelze vlivnit návrhem a prvedením stavby). Kritérium již charakterizuje spjení stavby a technlgií, má ambice dhadu fakturační sptřeby energie. Navíc kritérium lépe vystihuje envirnmentální dpad prvzu budvy skrze předpkládané sptřeby paliv a s ní suvisející emise xidu uhličitéh, ale i dalších škdlivin Značné pkrytí celkvé sptřeby primární energie bnvitelnými zdrji (včetně sptřeby elektřiny na světlení a zásuvkvé sptřeby). Kritérium zajišťuje snížený dpad prvzu budvy na živtní prstředí a decentralizaci výrby energie. Cesta k cíli: pstupný náběh pžadavků Nvstavby Jestliže je naším cílem v rce 2020 (resp. 2018) dspět u nvstaveb k budvám s téměř nulvu sptřebu energie, pak je již dnes třeba připravit pstupné krky, které k tmut cíli pvedu. Je zřejmé, 3 IG Passivhaus Österreich, %20pressetext%20zu%20tage%20des%20ph% pdf 4 Energy Perfrmance f Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU z 19. května Měrné emise xidu uhličitéh z prvzu budvy musí být zavedeny v průkazu energetické nárčnsti budvy jak hlavní měřítk envirnmentálníh dpadu prvzu budvy. Dpručujeme dplnění také úrvně emisí lkálních plutantů. 3

4 že pstupný náběh na sebe navazujících pžadavků je lepší alternativu, než nedělat nic a pté dufat v náhlý velký skk. Navíc pžadavky na energeticku nárčnst budv mají být pdle směrnice, ale zejména pdle zdravéh rzumu nákladvě ptimální. 6 Mnhé studie však naznačují, že již dnes jsu stávající pžadavky eknmicky subptimální. 7 Jak nízkenergetický, tak pasivní energetický standard jsu již dnes mnhdy eknmicky výhdnější, než realizace patření pdle stávajících pžadavků. Pasivní energetický standard navíc řeší i další prblémy, zejména negativní dpady nekvalitníh vnitřníh prstředí na zdraví byvatel. Každý měsíc platnsti stávajících pžadavků tedy znamená další splečensku ztrátu. Z těcht důvdů iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY navrhuje zavedení nízkenergetickéh standardu jak pžadvanéh v c nejbližším mžném termínu (pracvně navrhujeme rk 2013 za předpkladu, že v rce 2011 bude prvedena nvelizace předpisů a následně pběží dvuleté přechdné bdbí). Následně pté by v rychlém sledu měl být zaveden pasivní energetický standard. Dsažení jak nízkenergetickéh, tak pasivníh standardu je již dnes mžné a prakticky užívané. Naprti tmu pslední krk veducí k téměř nulvému standardu, tedy zavedení minimálních pžadavků na bnvitelné zdrje, už bude prti dnešku pměrně zásadnější změna, na kteru se bude třeba náležitě připravit. I prt má ale smysl zavést c nejúsprnější dmy c nejdříve, aby následné pkrytí zbývající ptřeby energie bnvitelnými zdrji byl mžné realizvat z již c nejmenšíh základu. Rk Krk Ppis 2013 Nízkenergetický standard Měrná ptřeba tepla na vytápění nepřesáhne 50 kwh/(m 2.rk) Pasivní standard Měrná ptřeba tepla na vytápění nepřesáhne 20 kwh/(m 2.rk) pr rdinné dmy, resp. 15 kwh/(m 2.rk) pr bytvé dmy a zárveň sptřeba primární energie z nebnvitelných zdrjů na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy nepřesáhne 60 kwh/(m 2.rk) Budvy s téměř nulvu sptřebu Budvy v pasivním standardu, kde nadplviční část celkvé předpkládané sptřeby energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy, světlení a zásuvkvé sptřeby je ddávána bnvitelnými zdrji umístěnými na budvě neb v blízkém klí. 6 Nákladvé ptimum pčítá s celkvými náklady (tedy investičními, udržvacími a prvzními) budvy. Optimum je takvá kmbinace pžadavků, které minimalizují sučet těcht nákladů v průběhu jejíh celéh živtníh cyklu. Blíže viz např. studie Cst Optimality d BPIE 2010 (http://bpie.eu/brchures.html) 7 EkWATT (2010): VAV-SP-3g Kmplexní revitalizace panelvých dmů; Prsenna pr AVMI (2010): Jak zateplvat účinně a eknmicky 8 Měrnu ptřebu tepla na vytápění se rzumí čistá výpčtvá ptřeba tepla na prstrvé vytápění bez vlivu účinnsti tpné sustavy a zdrje tepla. Vztahuje se k pdlahvé plše budvy, kteru se rzumí celkvá vnitřní pdlahvá plcha všech pdlaží budvy vymezená vnitřní stranu vnějších stěn, bez nebývaných sklepů a ddělených nevytápěných prstr (TNI a TNI ). 9 Primární energie z nebnvitelných zdrjů se hdntí sučtvu hdntu sptřeby energie v budvě, která se vynásbí dpvídajícím faktrem energetické přeměny zhledňujícím mnžství nebnvitelné energie ptřebné pr zajištění tét sptřeby (např. dle TNI a TNI ). 4

5 Reknstrukce Stanvení prgresivních pžadavků pr nvstavby je důležitým krkem, avšak ještě důležitější jsu reknstrukce stávajících budv. Jestliže nvých budv se rčně pstaví přibližně 1%, znamená t, že 99% stavebníh fndu jsu existující budvy, které lze energeticky vylepšit právě reknstrukcí. Ve směrnici byl dstraněn práh 1000 m 2 pr energeticky efektivní reknstrukce, čili se nyní tevírá velká příležitst, jak významně zlepšit stav celkvéh bytvéh fndu, nikliv puze velkých budv. Je zaptřebí přestat prvádět eknmicky subptimální (a tedy splečensky ztrátvé) reknstrukce s negativním lck-in efektem 10. Zárveň je samzřejmě nutné nebýt příliš restriktivní a nelimitvat tak mnžství prváděných reknstrukcí. Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY p důkladné diskusi dspěla k následujícím dpručením, reprezentující vyvážený phled: Rzsah renvace: V suladu se směrnicí dpručujeme rzlišvat mezi dvěma typy renvace: celkvu a částečnu, přičemž hranice pr jejich dlišení dpručujeme stanvit jak bnvu 60 % plchy bálky budvy. T plně dpvídá pžadavkům směrnice, jak ukazuje tabulka níže. Směrnice sice definuje větší renvaci jak tu, kdy prbíhá renvace alespň 25 % bálky budvy 11, ale tam stanvené variantní pžadavky se prlínají s návrhem iniciativy. Rzsah renvace Pžadavek směrnice Dpručení iniciativy 0-25% bálky budvy stanvení pžadavku na renvvané prvky 25-60%bálky budvy 60%-100% bálky budvy větší renvace stanvení pžadavku buď na celu budvu a/neb na renvvané prvky Pžadavky pr tyt dva typy renvací by pak měly být následvné: částečná renvace stanvení pžadavku na renvvané prvky, příp. první krk celkvé renvace celkvá renvace stanvení pžadavku na celu budvu Celkvá renvace bude ve většině případů knečným stavem na dalších let. Prt by měl být cílen na dsažení kvalitníh standardu energetické nárčnsti celé budvy, cž nejlépe u stávajících budv vyjadřuje kritérium měrné ptřeby tepla na vytápění. Částečná renvace cílí na prvedení jen některých patření a čast vycházejí z mezených finančních mžnstí majitelů budv. Pvažujeme prt za nutné zachvat tut mžnst a dpručujeme pr ně zachvat stávající systém pžadavků na jedntlivé reknstruvané prvky budvy tak, aby nebyl zabráněn v další etapě reknstrukce dsáhnut knečnéh pžadvanéh stavu energetické nárčnsti celé budvy. 10 Lck-in efekt znamená nevyužití příležitsti a uzamčení ptenciálu úspr při subptimální reknstrukci. Ptenciál úspr je tak na dluhu dbu zmařen, prtže další reknstrukce budvy se typicky dehraje až p desítkách let. 11 Pr účel definice větší renvace nedpručujeme pužívat pdíl investičních nákladů na renvaci k hdntě budvy. Tut mžnst danu směrnicí dle našich infrmací nevyužije žádný členský stát, prtže je velmi btížně prkazatelná. 5

6 Pr celkvé renvace dpručujeme pžadvat následující hdnty měrné ptřeby tepla na vytápění: Typ dmů Od rku 2013 Od rku 2015 Rdinné dmy 70 kwh/(m 2.rk) 40 kwh/(m 2.rk) Bytvé dmy nepanelvé 55 kwh/(m 2.rk) 30 kwh/(m 2.rk) Bytvé dmy panelvé 40 kwh/(m 2.rk) 20 kwh/(m 2.rk) Uvědmujeme si, že pžadavků d rku 2015 bude ve většině případů mžné dsáhnut puze instalací systému nucenéh větrání a systému zpětnéh získávání tepla. Systém nucenéh větrání je dpručené instalvat d nvstaveb i celkvých reknstrukcí již nyní pr ddržení stávajících pžadavků na kvalitu vnitřníh prstředí. Účinnst rekuperace tepla z dpadníh vzduchu by měla být alespň 75 %. Při reknstrukci velkéh rzsahu u bytvých dmů musí být zárveň pr dsažení skutečných úspr energie a emisí pžadvána instalace účinné regulace tpné sustavy, a zárveň by jak u bytvých, tak u rdinných dmů měla být zvážena reknstrukce tpné sustavy včetně výměny zdrje a využití bnvitelných zdrjů. Pr částečné renvace dpručujeme pžadvat d rku 2013 dpručené hdnty sučinitele prstupu tepla reknstruvanými částmi bálky budvy pdle ČSN (znění duben 2007, následně aktualizvané znění) a d rku 2015 cílvé hdnty pdle aktualizvané verze nrmy (resp. na úrvni zhruba 2/3 až 3/4 dpručené hdnty). V případě, že tent pstup nebude mžný (např. knflikt vlastnických práv), pak by měla být umžněna realizace takvé dílčí reknstrukce, která dle dlženéh knceptu řešení celkvé reknstrukce budvy umžní pstupné dsažení pžadavků stanvených pr reknstrukce velkéh rzsahu. Při reknstrukci menšíh rzsahu by měl být dpručen instalvat účinnu regulaci tpné sustavy, případně pět zvážit reknstrukci tpné sustavy včetně zdrje. Rzhdný kamžik Rzhdným kamžikem pr stanvení pžadavků na výše uvedené energetické standardy budv by měl být u nvstaveb datum pdání žádsti územní rzhdnutí a u reknstrukcí pak datum pdání žádsti stavební pvlení, neb datum hlášení stavební úpravy. Pžadavky musí být s dstatečným předstihem jasně kmunikvány k veřejnsti a zejména stavebnímu průmyslu, aby se předešl případným zmařeným investicím d nevyhvujících prjektů, apd. Budvy financvané z veřejných rzpčtů a/neb budvy bývané veřejnými institucemi musí jít příkladem. Veřejná správa by si tedy měla stanvit dřívější termín pr zavedení výše uvedených pžadavků. Rzhdným datem musí být vyhlášení výběrvéh řízení na ddávku prjektvé dkumentace. Klíčvé předpklady úspěchu Pr zajištění skutečné úspry energie v budvě a pr zvýšení kmfrtu bydlení, je nutné při navrhvání a realizaci jakýchkli patřeních důsledně ddržet následující pžadavky, z nichž některé již jsu dány stávající legislativu: Stanvení jednznačné metdiky výpčtu jedntlivých zmíněných kritérií se závaznými vstupními hdntami. Puze tak nebude nadále umžněn umělé vylepšvání energetickéh hdncení bjektu tak, jak je tmu v některých případech dnes. Takvu metdiku mhu pr bytné budvy být TNI pr rdinné dmy a TNI pr bytvé dmy. 6

7 Zajištění pžadvané minimální výměny vzduchu pdle vyhlášky č. 268/2009 Sb 12. Výměna vzduchu v užívaných místnstech je důležitým faktrem vlivňujícím byvatelnst budv. Nedstatečný přísun čerstvéh vzduchu je dnes jeden z nejčastějších prblémů zejména reknstrukcí stávající zástavby včetně škl. Bhužel dnes čast není zajištěn hdntné a zdravé užívání takvých budv. Zajištění tepelné stability v letním bdbí pdle ČSN Dále je nutné zajistit patření a splnění pžadavků prti přehřívání místnstí v letním bdbí (dle ČSN , duben 2007, Tepelná chrana budv: Kapitla 8.2. Tepelná stabilita místnsti v letním bdbí). Stanvení minimální účinnsti technlgií vlivňujících energeticku nárčnst budvy (např. účinnst rekuperace tepla z dpadníh vzduchu na úrvni alespň 75 %). Snižvání celkvé sptřeby energie v budvě, tedy nejen energie ptřebné na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplá vdy, které lze u rezidenčních bjektů nejlépe vlivnit návrhem a prvedením stavby, ale také sptřeby elektřiny pr světlení a zásuvkvé elektřiny pr sptřebiče. Praktivní a včasná kmunikace pžadavků vůči vlastníkům budv, stavebnímu průmyslu, architektům, prjektantům a další dbrné veřejnsti. Sučástí musí být také pdpra dbrnéh vzdělávání. Financvání a pdpra státu Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY se přiklání k rzumnému nastavení finanční pdpry úspr energie a bnvitelných zdrjů v bytných budvách. Na jednu stranu úsprná patření jsu eknmicky racinální a jsu prt průběžně realizvána na tržních principech. Na druhu stranu existují určité překážky zmíněné výše, jak například nesulad zájmů prnajímatele a nájemce, vyšší pčáteční investiční náklady a také veřejný zájem na snižvání energetické sptřeby ČR. Úsprná patření v budvách byla v pslední dbě v ČR dtačně pdprvána zejména v rámci prgramů Zelená úsprám a OPŽP (blast pdpry 3.2). Tyt prgramy vedly ke značnému nárůstu zájmu zvyšvání energetické efektivity českých budv a přes pčáteční prblémy vedly i ke zkvalitnění realizačních kapacit stavebníh průmyslu pr budvy s nízku energeticku nárčnstí. Přikláníme se k pkračvání těcht prgramů i p rce 2012 tak, aby nadále byly využity jejich synergické efekty v sciální, eknmické a envirnmentální blasti. Česká republika má příležitst získat prstředky na aukcích emisních pvlenek znečišťvatelům. V případě, že by nebyly výrbcům elektřiny z fsilních paliv rzdány pvlenky zadarm, lze při dhadvaném vývji ceny pvlenky mezi lety 2013 a 2020 rčně získat kl 40 mld. Kč 13. Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY navrhuje, aby alespň 15 mld. Kč rčně byl vynalžen na pkračvání prgramů pdpry energetické efektivity v budvách. Tyt prstředky mhu být dplněny částí alkace Evrpskéh fndu pr bnvu a rzvj v prgramvacím bdbí p rce 2013, cž jeh nvá pravidla umžňují až d výše 4% nárdní alkace, případně z dalších zdrjů. 12 Vyhláška 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby uvádí pžadavek na minimální výměnu vzduchu v dbě pbytu lidí 25 m 3 h -1 /sbu neb výměnu vzduchu v místnsti nejméně jedenkrát za 2 hdiny. Dále musí být ddržena hdnta maximální přípustné kncentrace xidu uhličitéh 1000 ppm, která služí jak ukazatel intenzity a kvality větrání. Takt stanvené pžadavky by měly být ddrženy při zachvání vyské energetické efektivity budvy, tedy zejména pmcí systému nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla. 13 Ministerstv živtníh prstředí, 2009,

8 Zárveň je třeba přemýšlet nad chytrými patřeními, které dále zefektivní tyt pdpůrné prgramy a dkáží mbilizvat sukrmý kapitál. T je například mechanismus PAYS (Pay As Yu Save) ve Velké Británii (umžňuje navázat hyptéku na budvu, ne knkrétníh vlastníka a splácet investiční náklady z uspřené energie), daňvé úlevy v Belgii neb pdpra hypték puze při dsažení určitéh energetickéh standardu (hypteční splátky je nyní mžné dečíst ze základu daně z příjmu fyzických sb, tat pdpra by se mhla vázat na dsažení vyššíh než pvinnéh energetickéh standardu). Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY nabízí maximální pmc a sučinnst ve zprstředkvání dbré praxe a příkladů zajímavých schémat ze zahraničí. Nyní je zpracvávána studie ing. Mirslava Zámečníka, která bude různé varianty pdpry diskutvat. Jakýkli finanční prgram by vždy měl být nastaven tak, aby pdprval puze takvý energetický standard nvstaveb a reknstrukcí, který jde nad rámec legislativníh pžadavku. Napak realizace patření na úrvni záknných pžadavků by neměly být pdprvány. Tent mechanismus zajistí, že veřejné prstředky budu služit pr přípravu investrů a stavebníh průmyslu na dsažení zvýšenéh energetickéh standardu, který bude závazný v další fázi. O iniciativě ŠANCE PRO BUDOVY Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY je aktivitu asciací Česká rada pr šetrné budvy a Centrum pasivníh dmu, které zastupují přes 100 významných splečnstí v bru stavebnictví a finančních služeb. Kntakt: Mgr. Petr Hlub,

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ANALÝZA SEGMENTU TRHU

ANALÝZA SEGMENTU TRHU Zavedení směrnice energetické nárčnsti budv v České Republice ANALÝZA SEGMENTU TRHU 21. listpad 2005 1 PROCES ANALÝZY SEGMENTU TRHU...3 1.1 Výběr budv pr analýzu segmentu trhu...3 1.1.1 Vybavení budv z

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Paul Davidson/ Richard Hartless (Klíčový expert na Článek 4) BRE. listopad 2005

Paul Davidson/ Richard Hartless (Klíčový expert na Článek 4) BRE. listopad 2005 Paul Davidsn/ Richard Hartless (Klíčvý expert na Článek 4) BRE listpad 2005 Rzsah prezentace Pžadavky uvedené v Článcích 4, 5 a 6 EPBD a jejich prpjení Nastavení pžadavků na energeticku výknnst (EP) budv

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY PRŮKAZ ENERGETCKÉ NÁROČNOST BUDOVY vydaný pdle zákna č. 406/2000 Sb., hspdaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv Ulice, čísl: Jana Frňka 667 PSČ, míst: Typ budvy: 27306 Libušín

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 za rk 2014 III. Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 (dále jen Zpráva ) je předkládána na základě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více