Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení"

Transkript

1 Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků na energeticku nárčnst budv v České republice. Tat dpručení se týkají zatím puze rezidenčníh sektru. Dpručení pr budvy veřejnéh sektru a administrativní budvy pdnikatelskéh sektru by měla mít bdbný charakter, nicméně knkrétní definice, pžadavky a termíny musí být teprve řádně vydiskutvány. Tent dkument by měl služit jak pdklad k další dbrné diskusi a k případnému upřesnění jedntlivých pžadavků. Shrnutí nízkenergetický dům pasivní dům dům s téměř nulvu sptřebu I. kritérium Měrná ptřeba tepla na vytápění 50 kwh/m 2 rk 15 kwh/m 2 rk (BD) 20 kwh/m 2 rk (RD) (zůstává) NOVOSTAVBY II. kritérium III. kritérium Sptřeba primární energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy Pdíl bnvitelných zdrjů na celkvé sptřebě energie 60 kwh/m 2 rk (zůstává) nadplviční pkrytí sptřeby OZE REKONSTRUKCE - částečné (d 60% bálky) - celkvé (nad 60% bálky) Sučinitel prstupu tepla knstrukcí Měrná ptřeba tepla na vytápění Dnešní dpručené hdnty U se stanu pžadvanými 40 kwh/m 2 rk (PD) 55 kwh/m 2 rk (BD) 70 kwh/m 2 rk (RD) Dnešní cílvé hdnty U se stanu pžadvanými 20 kwh/m 2 rk (PD) 30 kwh/m 2 rk (BD) 40 kwh/m 2 rk (RD) (zůstává) (zůstává) Zárveň upzrňujeme na t, že ve všech případech nastavení pžadavků na energeticku nárčnst je zárveň nutn jak předpklad úspěchu stanvit jednznačnu metdiku výpčtu a při návrhu a realizaci zajistit dstatečnu výměnu vzduchu a tepltní stabilitu v letním bdbí. Rvněž by měla být stanvena minimální účinnst technlgií. Blíže tyt faktry rzebíráme níže. Zárveň by z těcht pžadavků měly být umžněny výjimky pr památkvě chráněné budvy, bčasně bývané bjekty (rekreační chaty) a malé budvy d 50 m 2 pdlahvé plchy. 1

2 Prč vznikl tent dkument? Česká eknmika je plvinu nárčnější na sptřebu energie na jedntku HDP 1, než je průměr EU27 a stále velmi závislá na fsilních zdrjích. T jinými slvy znamená, že jsme 50% zranitelnější v případě cenvých šků, či náhlých výpadků energie, ať už způsbeným plitickými, či přírdními klnstmi. Sučasně ČR vypuští na byvatele 36% více emisí CO2 než je průměr EU. Budvy jsu v ČR zdpvědné za 65 % knečné sptřeby tepla a 49 % knečné sptřeby elektrické energie. 2 Drtivá většina budv energií zcela zbytečně plýtvá, přestže dnes jsu již dávn dstupné prvěřené a hlavně nákladvě efektivní metdy, kterými lze energeticku nárčnst budv snížit až 90 %. Tat situace bez výjimky platí i v ČR, kde je naprstá většina zástavby pstavena z phledu sptřeby energie vysce neúčinně, existují však patření, kterými lze tut neefektivitu velmi dbře napravit. Typickými příklady jsu panelvé dmy, které jsu ve velké většině tepelnými zářiči, ale které přitm jsu díky své kmpaktnsti přím předurčeny k velice efektivním energetickým reknstrukcím. Zárveň i nvá výstavba je dnes čast na dalek hrší úrvni, než by mhla být. Energeticky efektivní výstavba i reknstrukce se p čase samy zaplatí a následně začnu významně spřit, cž je důvdem k tmu, aby d nich investvali zejména sami majitelé dmů. Čistě tržnímu řešení všem brání některé překážky, jak zejména nesulad zájmů investrů, vlastníků a nájemců (tzv. agency prblem ), při nichž dchází ke splečenské neefektivitě a také prblémům externalit. Zvyšvání energetické efektivnsti má navíc částečně charakter veřejnéh zájmu: Snížení sptřeby energie znamená významné zvýšení energetické bezpečnsti ČR, cž znamená menší závislst na dvzu energie z nestabilních reginů Pdpra úsprné výstavby a reknstrukcí je pdpru převážně maléh stavebnictví, cž znamená významné prtikrizvé půsbení: Tvrba pracvních míst zejména v malých a středních pdnicích s vyským multiplikačním efektem Pdpra reginálníh rzvje rzprstřením p celém území ČR (na rzdíl d velkých infrastrukturních neb energetických prjektů, kde je efekt centralizván) Veškerá pdpra zůstane v dmácí eknmice, nehrzí přeliv za hranice (jak např. u šrtvnéh) Pdpra malých a středních pdniků je nástrjem pr stabilní eknmické živení Úsprná výstavba má i silný pzitivní sciální dpad. Vyské platby za energii dpadají především na nízkpříjmvé skupiny, prtže elasticita pptávky je zde velmi nízká. Snížení výdajů za energie tak má největší efekt právě pr dmácnsti s nižším příjmem. Snížení sptřeby energie znamená nižší emise škdlivin z její výrby Snížení emisí CO2 znamená více vlných pvlenek, které lze následně prdat Snížení lkálníh znečištění (SOx, NOx, TZL, VOC) v pstižených reginech Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY se prt plně hlásí k příslušným závěrům závěrečné zprávy tzv. Pačesvy kmise, která vidí úspry energie v budvách jak klíčvé: V ČR činí ptenciál úspr energie v sektru budv pr bydlení a veřejnu správu 46,3 % z celkvéh bjemu dsažitelných úspr 1 Zdrj: EEA 2007 ( 2 Zdrj: IEA 2008 ( 2

3 v ČR. (strana 213). Klíčvým sektrem, na který je třeba zaměřit úsilí nejdříve, jsu bytné budvy a budvy terciérníh sektru, dalšími důležitými blastmi jsu průmysl a dprava. (strana 214) Uvědmujeme si, že nejen stát, ale zejména průmysl musí tut příležitst náležitě uchpit. V případě, že české stavebnictví včas nezareaguje, vystaví se knkurenci ze západní Evrpy, kde se nízkenergetická či energeticky pasivní výstavba stává standardem již dnes 3. Napak, pkud český průmysl bude tut výzvu reflektvat, stane se knkurenceschpnější a napak si tevře dveře na trhy výchdní Evrpy, ale perspektivně i Ruska, či států SNS. Dmníváme se prt, že jak český stavební průmysl, tak stát musí prblematiku energeticky úsprných budv brát velmi vážně a přispívat k jejímu rzvji. Tent dkument je prvním příspěvkem iniciativy ŠANCE PRO BUDOVY k tmut tématu a tevřením debaty, která se, jak dufáme, rzvine. Čeh chceme dsáhnut: cílvý stav v rce 2020 (resp. 2018) Je-li naším cílem psun stavebnictví směrem k úsprnějším budvám, jedním z hlavních dkumentů specifikujícím cíle a termíny je nvá (přepracvaná) evrpská směrnice energetické nárčnsti budv 4. Tat směrnice nám může pmci specifikvat cílvý stav, aby všechny nvé budvy byly budvami s téměř nulvu sptřebu energie, a t d rku 2018 pr veřejné a 2020 pr veškeré budvy. Definice budv s téměř nulvu sptřebu energie je ve směrnici pměrně flexibilní. Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY p něklikaměsíční intenzivní dbrné debatě v pracvní skupině přichází s návrhem definice budv s téměř nulvu sptřebu energie pmcí tří na sebe lgicky navazujících kritérií: 1. Snížení měrné ptřeby tepla na vytápění na minimum. Tt kritérium zajišťuje kvalitní návrh a prvedení bálky budvy bjektu a uvažuje taktéž se slárními a vnitřními zisky. Kritérium vytváří předpklad pr úspru tepla na vytápění nezávisle na instalvaných technlgiích a způsbu užívání. 2. Snížení sptřeby primární energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy (bez zapčtení světlení a zásuvkvé elektřiny, které nelze vlivnit návrhem a prvedením stavby). Kritérium již charakterizuje spjení stavby a technlgií, má ambice dhadu fakturační sptřeby energie. Navíc kritérium lépe vystihuje envirnmentální dpad prvzu budvy skrze předpkládané sptřeby paliv a s ní suvisející emise xidu uhličitéh, ale i dalších škdlivin Značné pkrytí celkvé sptřeby primární energie bnvitelnými zdrji (včetně sptřeby elektřiny na světlení a zásuvkvé sptřeby). Kritérium zajišťuje snížený dpad prvzu budvy na živtní prstředí a decentralizaci výrby energie. Cesta k cíli: pstupný náběh pžadavků Nvstavby Jestliže je naším cílem v rce 2020 (resp. 2018) dspět u nvstaveb k budvám s téměř nulvu sptřebu energie, pak je již dnes třeba připravit pstupné krky, které k tmut cíli pvedu. Je zřejmé, 3 IG Passivhaus Österreich, %20pressetext%20zu%20tage%20des%20ph% pdf 4 Energy Perfrmance f Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU z 19. května Měrné emise xidu uhličitéh z prvzu budvy musí být zavedeny v průkazu energetické nárčnsti budvy jak hlavní měřítk envirnmentálníh dpadu prvzu budvy. Dpručujeme dplnění také úrvně emisí lkálních plutantů. 3

4 že pstupný náběh na sebe navazujících pžadavků je lepší alternativu, než nedělat nic a pté dufat v náhlý velký skk. Navíc pžadavky na energeticku nárčnst budv mají být pdle směrnice, ale zejména pdle zdravéh rzumu nákladvě ptimální. 6 Mnhé studie však naznačují, že již dnes jsu stávající pžadavky eknmicky subptimální. 7 Jak nízkenergetický, tak pasivní energetický standard jsu již dnes mnhdy eknmicky výhdnější, než realizace patření pdle stávajících pžadavků. Pasivní energetický standard navíc řeší i další prblémy, zejména negativní dpady nekvalitníh vnitřníh prstředí na zdraví byvatel. Každý měsíc platnsti stávajících pžadavků tedy znamená další splečensku ztrátu. Z těcht důvdů iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY navrhuje zavedení nízkenergetickéh standardu jak pžadvanéh v c nejbližším mžném termínu (pracvně navrhujeme rk 2013 za předpkladu, že v rce 2011 bude prvedena nvelizace předpisů a následně pběží dvuleté přechdné bdbí). Následně pté by v rychlém sledu měl být zaveden pasivní energetický standard. Dsažení jak nízkenergetickéh, tak pasivníh standardu je již dnes mžné a prakticky užívané. Naprti tmu pslední krk veducí k téměř nulvému standardu, tedy zavedení minimálních pžadavků na bnvitelné zdrje, už bude prti dnešku pměrně zásadnější změna, na kteru se bude třeba náležitě připravit. I prt má ale smysl zavést c nejúsprnější dmy c nejdříve, aby následné pkrytí zbývající ptřeby energie bnvitelnými zdrji byl mžné realizvat z již c nejmenšíh základu. Rk Krk Ppis 2013 Nízkenergetický standard Měrná ptřeba tepla na vytápění nepřesáhne 50 kwh/(m 2.rk) Pasivní standard Měrná ptřeba tepla na vytápění nepřesáhne 20 kwh/(m 2.rk) pr rdinné dmy, resp. 15 kwh/(m 2.rk) pr bytvé dmy a zárveň sptřeba primární energie z nebnvitelných zdrjů na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy nepřesáhne 60 kwh/(m 2.rk) Budvy s téměř nulvu sptřebu Budvy v pasivním standardu, kde nadplviční část celkvé předpkládané sptřeby energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vdy, světlení a zásuvkvé sptřeby je ddávána bnvitelnými zdrji umístěnými na budvě neb v blízkém klí. 6 Nákladvé ptimum pčítá s celkvými náklady (tedy investičními, udržvacími a prvzními) budvy. Optimum je takvá kmbinace pžadavků, které minimalizují sučet těcht nákladů v průběhu jejíh celéh živtníh cyklu. Blíže viz např. studie Cst Optimality d BPIE 2010 ( 7 EkWATT (2010): VAV-SP-3g Kmplexní revitalizace panelvých dmů; Prsenna pr AVMI (2010): Jak zateplvat účinně a eknmicky 8 Měrnu ptřebu tepla na vytápění se rzumí čistá výpčtvá ptřeba tepla na prstrvé vytápění bez vlivu účinnsti tpné sustavy a zdrje tepla. Vztahuje se k pdlahvé plše budvy, kteru se rzumí celkvá vnitřní pdlahvá plcha všech pdlaží budvy vymezená vnitřní stranu vnějších stěn, bez nebývaných sklepů a ddělených nevytápěných prstr (TNI a TNI ). 9 Primární energie z nebnvitelných zdrjů se hdntí sučtvu hdntu sptřeby energie v budvě, která se vynásbí dpvídajícím faktrem energetické přeměny zhledňujícím mnžství nebnvitelné energie ptřebné pr zajištění tét sptřeby (např. dle TNI a TNI ). 4

5 Reknstrukce Stanvení prgresivních pžadavků pr nvstavby je důležitým krkem, avšak ještě důležitější jsu reknstrukce stávajících budv. Jestliže nvých budv se rčně pstaví přibližně 1%, znamená t, že 99% stavebníh fndu jsu existující budvy, které lze energeticky vylepšit právě reknstrukcí. Ve směrnici byl dstraněn práh 1000 m 2 pr energeticky efektivní reknstrukce, čili se nyní tevírá velká příležitst, jak významně zlepšit stav celkvéh bytvéh fndu, nikliv puze velkých budv. Je zaptřebí přestat prvádět eknmicky subptimální (a tedy splečensky ztrátvé) reknstrukce s negativním lck-in efektem 10. Zárveň je samzřejmě nutné nebýt příliš restriktivní a nelimitvat tak mnžství prváděných reknstrukcí. Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY p důkladné diskusi dspěla k následujícím dpručením, reprezentující vyvážený phled: Rzsah renvace: V suladu se směrnicí dpručujeme rzlišvat mezi dvěma typy renvace: celkvu a částečnu, přičemž hranice pr jejich dlišení dpručujeme stanvit jak bnvu 60 % plchy bálky budvy. T plně dpvídá pžadavkům směrnice, jak ukazuje tabulka níže. Směrnice sice definuje větší renvaci jak tu, kdy prbíhá renvace alespň 25 % bálky budvy 11, ale tam stanvené variantní pžadavky se prlínají s návrhem iniciativy. Rzsah renvace Pžadavek směrnice Dpručení iniciativy 0-25% bálky budvy stanvení pžadavku na renvvané prvky 25-60%bálky budvy 60%-100% bálky budvy větší renvace stanvení pžadavku buď na celu budvu a/neb na renvvané prvky Pžadavky pr tyt dva typy renvací by pak měly být následvné: částečná renvace stanvení pžadavku na renvvané prvky, příp. první krk celkvé renvace celkvá renvace stanvení pžadavku na celu budvu Celkvá renvace bude ve většině případů knečným stavem na dalších let. Prt by měl být cílen na dsažení kvalitníh standardu energetické nárčnsti celé budvy, cž nejlépe u stávajících budv vyjadřuje kritérium měrné ptřeby tepla na vytápění. Částečná renvace cílí na prvedení jen některých patření a čast vycházejí z mezených finančních mžnstí majitelů budv. Pvažujeme prt za nutné zachvat tut mžnst a dpručujeme pr ně zachvat stávající systém pžadavků na jedntlivé reknstruvané prvky budvy tak, aby nebyl zabráněn v další etapě reknstrukce dsáhnut knečnéh pžadvanéh stavu energetické nárčnsti celé budvy. 10 Lck-in efekt znamená nevyužití příležitsti a uzamčení ptenciálu úspr při subptimální reknstrukci. Ptenciál úspr je tak na dluhu dbu zmařen, prtže další reknstrukce budvy se typicky dehraje až p desítkách let. 11 Pr účel definice větší renvace nedpručujeme pužívat pdíl investičních nákladů na renvaci k hdntě budvy. Tut mžnst danu směrnicí dle našich infrmací nevyužije žádný členský stát, prtže je velmi btížně prkazatelná. 5

6 Pr celkvé renvace dpručujeme pžadvat následující hdnty měrné ptřeby tepla na vytápění: Typ dmů Od rku 2013 Od rku 2015 Rdinné dmy 70 kwh/(m 2.rk) 40 kwh/(m 2.rk) Bytvé dmy nepanelvé 55 kwh/(m 2.rk) 30 kwh/(m 2.rk) Bytvé dmy panelvé 40 kwh/(m 2.rk) 20 kwh/(m 2.rk) Uvědmujeme si, že pžadavků d rku 2015 bude ve většině případů mžné dsáhnut puze instalací systému nucenéh větrání a systému zpětnéh získávání tepla. Systém nucenéh větrání je dpručené instalvat d nvstaveb i celkvých reknstrukcí již nyní pr ddržení stávajících pžadavků na kvalitu vnitřníh prstředí. Účinnst rekuperace tepla z dpadníh vzduchu by měla být alespň 75 %. Při reknstrukci velkéh rzsahu u bytvých dmů musí být zárveň pr dsažení skutečných úspr energie a emisí pžadvána instalace účinné regulace tpné sustavy, a zárveň by jak u bytvých, tak u rdinných dmů měla být zvážena reknstrukce tpné sustavy včetně výměny zdrje a využití bnvitelných zdrjů. Pr částečné renvace dpručujeme pžadvat d rku 2013 dpručené hdnty sučinitele prstupu tepla reknstruvanými částmi bálky budvy pdle ČSN (znění duben 2007, následně aktualizvané znění) a d rku 2015 cílvé hdnty pdle aktualizvané verze nrmy (resp. na úrvni zhruba 2/3 až 3/4 dpručené hdnty). V případě, že tent pstup nebude mžný (např. knflikt vlastnických práv), pak by měla být umžněna realizace takvé dílčí reknstrukce, která dle dlženéh knceptu řešení celkvé reknstrukce budvy umžní pstupné dsažení pžadavků stanvených pr reknstrukce velkéh rzsahu. Při reknstrukci menšíh rzsahu by měl být dpručen instalvat účinnu regulaci tpné sustavy, případně pět zvážit reknstrukci tpné sustavy včetně zdrje. Rzhdný kamžik Rzhdným kamžikem pr stanvení pžadavků na výše uvedené energetické standardy budv by měl být u nvstaveb datum pdání žádsti územní rzhdnutí a u reknstrukcí pak datum pdání žádsti stavební pvlení, neb datum hlášení stavební úpravy. Pžadavky musí být s dstatečným předstihem jasně kmunikvány k veřejnsti a zejména stavebnímu průmyslu, aby se předešl případným zmařeným investicím d nevyhvujících prjektů, apd. Budvy financvané z veřejných rzpčtů a/neb budvy bývané veřejnými institucemi musí jít příkladem. Veřejná správa by si tedy měla stanvit dřívější termín pr zavedení výše uvedených pžadavků. Rzhdným datem musí být vyhlášení výběrvéh řízení na ddávku prjektvé dkumentace. Klíčvé předpklady úspěchu Pr zajištění skutečné úspry energie v budvě a pr zvýšení kmfrtu bydlení, je nutné při navrhvání a realizaci jakýchkli patřeních důsledně ddržet následující pžadavky, z nichž některé již jsu dány stávající legislativu: Stanvení jednznačné metdiky výpčtu jedntlivých zmíněných kritérií se závaznými vstupními hdntami. Puze tak nebude nadále umžněn umělé vylepšvání energetickéh hdncení bjektu tak, jak je tmu v některých případech dnes. Takvu metdiku mhu pr bytné budvy být TNI pr rdinné dmy a TNI pr bytvé dmy. 6

7 Zajištění pžadvané minimální výměny vzduchu pdle vyhlášky č. 268/2009 Sb 12. Výměna vzduchu v užívaných místnstech je důležitým faktrem vlivňujícím byvatelnst budv. Nedstatečný přísun čerstvéh vzduchu je dnes jeden z nejčastějších prblémů zejména reknstrukcí stávající zástavby včetně škl. Bhužel dnes čast není zajištěn hdntné a zdravé užívání takvých budv. Zajištění tepelné stability v letním bdbí pdle ČSN Dále je nutné zajistit patření a splnění pžadavků prti přehřívání místnstí v letním bdbí (dle ČSN , duben 2007, Tepelná chrana budv: Kapitla 8.2. Tepelná stabilita místnsti v letním bdbí). Stanvení minimální účinnsti technlgií vlivňujících energeticku nárčnst budvy (např. účinnst rekuperace tepla z dpadníh vzduchu na úrvni alespň 75 %). Snižvání celkvé sptřeby energie v budvě, tedy nejen energie ptřebné na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplá vdy, které lze u rezidenčních bjektů nejlépe vlivnit návrhem a prvedením stavby, ale také sptřeby elektřiny pr světlení a zásuvkvé elektřiny pr sptřebiče. Praktivní a včasná kmunikace pžadavků vůči vlastníkům budv, stavebnímu průmyslu, architektům, prjektantům a další dbrné veřejnsti. Sučástí musí být také pdpra dbrnéh vzdělávání. Financvání a pdpra státu Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY se přiklání k rzumnému nastavení finanční pdpry úspr energie a bnvitelných zdrjů v bytných budvách. Na jednu stranu úsprná patření jsu eknmicky racinální a jsu prt průběžně realizvána na tržních principech. Na druhu stranu existují určité překážky zmíněné výše, jak například nesulad zájmů prnajímatele a nájemce, vyšší pčáteční investiční náklady a také veřejný zájem na snižvání energetické sptřeby ČR. Úsprná patření v budvách byla v pslední dbě v ČR dtačně pdprvána zejména v rámci prgramů Zelená úsprám a OPŽP (blast pdpry 3.2). Tyt prgramy vedly ke značnému nárůstu zájmu zvyšvání energetické efektivity českých budv a přes pčáteční prblémy vedly i ke zkvalitnění realizačních kapacit stavebníh průmyslu pr budvy s nízku energeticku nárčnstí. Přikláníme se k pkračvání těcht prgramů i p rce 2012 tak, aby nadále byly využity jejich synergické efekty v sciální, eknmické a envirnmentální blasti. Česká republika má příležitst získat prstředky na aukcích emisních pvlenek znečišťvatelům. V případě, že by nebyly výrbcům elektřiny z fsilních paliv rzdány pvlenky zadarm, lze při dhadvaném vývji ceny pvlenky mezi lety 2013 a 2020 rčně získat kl 40 mld. Kč 13. Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY navrhuje, aby alespň 15 mld. Kč rčně byl vynalžen na pkračvání prgramů pdpry energetické efektivity v budvách. Tyt prstředky mhu být dplněny částí alkace Evrpskéh fndu pr bnvu a rzvj v prgramvacím bdbí p rce 2013, cž jeh nvá pravidla umžňují až d výše 4% nárdní alkace, případně z dalších zdrjů. 12 Vyhláška 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby uvádí pžadavek na minimální výměnu vzduchu v dbě pbytu lidí 25 m 3 h -1 /sbu neb výměnu vzduchu v místnsti nejméně jedenkrát za 2 hdiny. Dále musí být ddržena hdnta maximální přípustné kncentrace xidu uhličitéh 1000 ppm, která služí jak ukazatel intenzity a kvality větrání. Takt stanvené pžadavky by měly být ddrženy při zachvání vyské energetické efektivity budvy, tedy zejména pmcí systému nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla. 13 Ministerstv živtníh prstředí, 2009,

8 Zárveň je třeba přemýšlet nad chytrými patřeními, které dále zefektivní tyt pdpůrné prgramy a dkáží mbilizvat sukrmý kapitál. T je například mechanismus PAYS (Pay As Yu Save) ve Velké Británii (umžňuje navázat hyptéku na budvu, ne knkrétníh vlastníka a splácet investiční náklady z uspřené energie), daňvé úlevy v Belgii neb pdpra hypték puze při dsažení určitéh energetickéh standardu (hypteční splátky je nyní mžné dečíst ze základu daně z příjmu fyzických sb, tat pdpra by se mhla vázat na dsažení vyššíh než pvinnéh energetickéh standardu). Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY nabízí maximální pmc a sučinnst ve zprstředkvání dbré praxe a příkladů zajímavých schémat ze zahraničí. Nyní je zpracvávána studie ing. Mirslava Zámečníka, která bude různé varianty pdpry diskutvat. Jakýkli finanční prgram by vždy měl být nastaven tak, aby pdprval puze takvý energetický standard nvstaveb a reknstrukcí, který jde nad rámec legislativníh pžadavku. Napak realizace patření na úrvni záknných pžadavků by neměly být pdprvány. Tent mechanismus zajistí, že veřejné prstředky budu služit pr přípravu investrů a stavebníh průmyslu na dsažení zvýšenéh energetickéh standardu, který bude závazný v další fázi. O iniciativě ŠANCE PRO BUDOVY Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY je aktivitu asciací Česká rada pr šetrné budvy a Centrum pasivníh dmu, které zastupují přes 100 významných splečnstí v bru stavebnictví a finančních služeb. Kntakt: Mgr. Petr Hlub,

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888 Uran = energie 21. stletí Štěpán Pírk, 12/2/2007 pirk@clsseum.cz, tel. +420-246088888 Suhrn Uhlí byl energií 19. stletí, rpa energií 20. stletí. Zdrjem energie v 21. stletí bude uran. Splečnsti, které

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více