Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS"

Transkript

1 Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

2 Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu Weishaupt pro plynové a olejové hofiáky. Cílem byla realizace zejména cenovû pfiístupné a v konné hofiákové fiady, vyrábûné ve velk ch sériích. Plynové a olejové hofiáky se zakládají na identické technické platformû. Nabízejí v echny podstatné znaky vybavení moderní technikou hofiákû a v echny standardy bezpeãnosti, které lze od hofiákû Weishaupt oãekávat. Úspora pomocí digitální techniky Nejlep í technika, dokonal vzhled a osvûdãená kvalita byly vïdy pfiedností v robkû Weishaupt. S olejov mi hofiáky Weishaupt WL5 se pfiedstavují nové hofiáky, které v této filosofii pokraãují pfiíkladn m zpûsobem. Pfii zvlá È pfiízniv ch pofiizovacích nákladech splàují poïadavky na úsporn a k Ïivotnímu prostfiedí ohledupln provoz. Automatick zpûsob provozu Hofiáky pracují plnû automaticky. Spolehlivû fungují na rûzn ch topn ch zafiízeních pro vytápûní a ohfiev uïitkové vody. Kompaktní konstrukce V echny konstrukãní díly nov ch typû hofiákû jsou sdruïeny na malém prostoru vsamostatnou jednotku. Zafiízení k regulaci paliva a vzduchu jsou pfiehlednû uspofiádána a umoïàují dobr pfiístup. Pro servisní práce na hofiáku mûïe b t hofiák zavû en na pravou stranu hofiákové pfiíruby.to umoïàuje zejména dobr pfiístup k míchacímu zafiízení. V echny konstrukãní díly a elektrosouãásti chrání snadno odnímateln kryt. Zvlá tní charakteristika: radiálnû uspofiádan ventilátor, odhluãnûné tûleso nasávání, sání opatfiené regulací vzduchu (servopohon za pfiíplatek) a mikroprocesorem ovládan manager spalování. Spolehlivé zapalování obstarává nové elektronické zapalování W-ZG 01, které nahradilo u v ech hofiákû Weishaupt fiady W dosavadní zapalovací transformátor. PouÏití Typy WL5 jsou vhodné pro nejrûznûj í topná zafiízení, napfi. také bez technické úpravy pro ohfiívaãe vzduchu. Bezpeãn provoz a spolehlivost Vyspûlá technika ãiní nové olejové hofiáky bezpeãn mi a spolehliv mi. Jednotlivé díly, jakoï i hotov v robek jsou obsáhle kontrolovány. To je garancí dlouhodobého, bezpeãného provozu. Palivo Hofiáky spalují extra lehké topné oleje podle DIN , ãást 1. Zku ební fiízení Olejové hofiáky WL5 vyhovují CE, CCZ adin EN 267. Dále jsou v souladu s následujícími smûrnicemi EU: Smûrnice pro strojní zafiízení 98/37/EG Elektromagnetická kompatibilita EMV 89/336/EWG Smûrnice pro nízká napûtí 73/23/EWG Smûrnice pro úãinnost 92/42/EWG Rozsah v konu hofiáku WL5/1-A 21,5 40 kw WL5/1-A-H (s pfiedehfiátím oleje) WL5/1-A-H, prov. 1LN (s pfiedehfiátím oleje) WL5/2-A 16,5 40 kw 16,5 37 kw ➀ kw V kon hofiáku (kw) ➀ Pfii povolení dle LRV: v kon kw 2

3 Elektronické zapalovací zafiízení (W-ZG 01) roub nastavení vírníku Pfiíruba hofiáku Ventilátorové kolo Hlava hofiáku s míchacím zafiízením Hlava hofiáku s míchacím zafiízením, provedení 1LN Tûleso nasávání (odhluãnûné) Olejové ãerpadlo smagnetick m ventilem Kryt Olejové hadice Digitální manager spalování (W-FM 05) Motor hofiáku Souãást regulace vzduchu, (servopohon za pfiíplatek; sériovû jen u provedení 1LN) 3

4 Digitální management spalování Barevnû rozli ená signalizace provozního stavu a poruchy Místa pro zasunutí nezamûniteln ch konektorû Manager spalování W-FM 05 Digitální manager spalování Ústfiední novinkou je mikroprocesorem ovládan manager spalování W-FM 05. Hlídá a ovládá automaticky v echny funkce. Digitální management spalování umoïàuje také komunikaci s ostatními systémy. Pfiipojení ebus umoïní odborníkovi kontrolovat jak funkãní prûbûh, tak také zjistit a posoudit pfiíãinu poruchy. NejdÛleÏitûj í detaily: Mikroprocesorem ovládan manager spalování pro jednostupàov hofiák Konstrukãnû stejn plynov a olejov hofiák Olejov hofiák s hlídáním plamene fotoodporem, plynov hofiák s hlídáním plamene ionizaãní elektrodou Zásuvka pro pfiipojení 7-pólové zástrãky integrována do tûlesa Elektrické dálkové odblokování ebus-rozhraní Doba provûtrání nastavitelná pfies ebus pomocí PC Zabezpeãovací technika pomocí 2 mikroprocesorû (vzájemná kontrola) RÛznobarevné LED-ukazatele ke kontrole funkãního prûbûhu a zapfiíãinûné poruchy MoÏnost nepfietrïitého provozu také pro teplovodní zafiízení (nucené vypnutí vïdy po 24 hodinách) PfiizpÛsobeno pro teplovzdu né v mûníky jakoï i parní kotle skupiny II aiii. Mikroprocesor 1 Odkryt manager spalování W-FM 05 MoÏnost ebus rozhraní Hofiák WL5 s managerem spalování typ W-FM 05 Mikroprocesor 2 Pfiipojení datové komunikace ebus Adaptér manager spalování W-FM 05/ PC-notebook Relé pro motor hofiáku, zapalování a magnetick ventil Notebook s komunikaãním softwarem Nahlá ení poruchy hofiáku Nahlá ení poruch uloïen ch v pamûti (dálková diagnosa) Nahlá ení doby provozu hofiáku Nahlá ení poãtu zapnutí Kontrola funkãního prûbûhu Nastavitelná doba provûtrávání Adaptér a komunikaãní software za pfiíplatek Nahlá ení poruchy servisu hofiákû pomocí modemu s automatickou telefonní volbou 4

5 Dal í dûleïité detaily Pfiíkladné hodnoty emisí Hofiáky Weishaupt v LowNO x provedení leïí nejen podstatnû pod zákonem stanovenou hodnotou emisí oxidû dusíku (NOx), n brï vykazují také u statních mûfien ch hodnot pfiíkladné v sledky. Provedení s automatick m ovládáním vzduchové klapky elektrick m servopohonem V tomto provedení dodávaném za pfiíplatek se vzduchová klapka pfii klidovém stavu hofiáku uzavfie. SníÏení prûtoku oleje pfiedehfiátím topného oleje Ohfievem tryskové hlavy u provedení H vytvofií pfiedehfiát olej ten í olejov film v trysce a souãasnû klesne hustota oleje. Tím se ve skuteãnosti sníïí mnoïství oleje, které proteãe tryskou pfii stejném rozpra ovacím tlaku a stejné trysce. Proto lze kotle pro vytápûní provozovat bezporuchovû na zvlá È nízk v kon. V borné startovací podmínky pfii pfiedehfiátí oleje Konstantnû ohfiát topn olej v trysce zlep uje startovací podmínky. Tûsn uzávûr oleje zamezuje odkapávání U hofiákû s ohfievem tryskové hlavy funguje uzávûr oleje dokonale jiï bûhem fáze ohfiívání tryskové hlavy. Pfii roztaïení oleje ohfievem nedochází k odkapávání oleje a tím ke zneãi tûní hofiákové hlavy. Rychlouzavírací ventil zabraàuje odkapávání topného oleje rovnûï po vypnutí hofiáku. Míchací zafiízení - hofiáku typu WL5A-H, provedení 1LN Snímek plamene hofiáku LowNO x Uzavírací ventil pfied tryskou Pfiedehfiátí oleje Systém Weishaupt" Servopohon vzduchové klapky Trysková hlava u typu WL5-A-H 5

6 MontáÏ, nastavení, obsluha: jednodu í, rychlej í, bezpeãnûj í neï kdykoliv pfiedtím Elektrické pfiipojení od ovládání kotle je provedeno vícepólovou zástrãkou (dodává se za pfiíplatek) Nová generace hofiákû WL5 se vyznaãuje obzvlá tû vstfiícn m pfiístupem pfii montáïi a obsluze. JiÏ optick dojem po sejmutí krytu hofiáku je pfiesvûdãiv. V echny konstrukãní díly jsou pfiehlednû uspofiádány, elektrická propojení zasouvacími konektory jsou nezamûnitelná a jasná. Dojem dûvûry dûlá technika, která je pro v robky weishaupt typická. Ve shodû s tím je pfiístup k jednotliv m komponentám pfii údrïbû snadn. V echny souãásti, zejména míchací zafiízení jsou dobfie pfiístupné. Hofiák v servisní pozici: Snadn pfiístup k míchacímu zafiízení Servisní kufr je promy lené spojení pro zálohu náhradních dílû a optimální servisní pohotovost. V robustních pfiihrádkách jsou pfiehlednû uloïeny v echny díly, které potfiebujete v pfiípadû opravy a servisu. 6 âi tûní ventilátorového kola a tûlesa hofiáku

7 Technická data V konové pole olejového hofiáku WL5/1-A Standard, jednostupàového mbar Typ hofiáku WL5/1-A Hlava hofiáku W5/1 V kon 21,5 40 kw 1,8 3,4 kg/h 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 kw V konové pole olejového hofiáku WL5-A-H Standard, s pfiedehfiátím oleje, jednostup. mbar Typ hofiáku WL5/1-A-H Hlava hofiáku W5/1 V kon 16,5 40 kw 1,4 3,4 kg/h 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 kw V konové pole olejového hofiáku WL5-A-H, provedení 1LN s pfiedehfiátím oleje, mbar Typ hofiáku WL5/1-A-H-1LN jednostupàového Hlava hofiáku W5/1-LN V kon 16,5 37 kw 1,4 3,1 kg/h 0,6 0,4 0,2 ➀ 0-0,2-0,4 kw ➀ Pfii povolení dle LRV: v kon 19 kw V konové pole olejového hofiáku WL5/2-A Standard, jednostupàového mbar Typ hofiáku WL5/2-A Hlava hofiáku W5/2-A V kon kw 2,1 4,6 kg/h 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 kw Typ Provedení Regulace Obj. ãíslo V kon MnoÏství Hlava hofiáku Ident. ãíslo kw oleje kg/h oznaãení v robku Hofiák na lehk topn olej pro olej do 6 mm2/s pfii 20 C podle DIN , ãást 1 WL5/1-A Standard jednostupàov ,5 40 1,8 3,4 W5/1 CE /99 WL5/1-A se servopohonem jednostupàov ,5 40 1,8 3,4 W5/1 CE /99 WL5/1-A-H s pfiedehfiátím oleje jednostupàov ,5 40 1,4 3,4 W5/1 CE /99 WL5/1-A-H s pfiedehfiátím oleje a servopohonem jednostupàov ,5 40 1,4 3,4 W5/1 CE /99 WL5/1-A-H-1LN s pfiedehfiátím oleje a servopohonem jednostupàov ,5 37 1,4 3,1 W5/1 LN zkou en WL5/2-A Standard jednostupàov ,1 4,6 W5/2-A zkou en WL5/2-A s pfiedehfiátím oleje a servopohonem jednostupàov ,1 4,6 W5/2-A zkou en ➁ Potvrzení EG o shodû pro nové teplovodní kotle podle smûrnice 92/42/EWG. Zvlá tní provedení WL5/1-A WL5/1-A-H WL5/1-A-H-1LN WL5/2-A Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Poãítadlo provozních hodin zamontované Mezipfiíruba 30 mm s tûsnûním a rouby Hofiák WL 5-A ve zvlá tním provedení 110 V, 60 Hz Zástrãka elektropfiipojení, /7 pólová od ovládání kotle Technické Manager Motor Servopohon Kolo Zapalování Olejové Olejové Váha Hlídání vybavení spalování ventilátoru hadice cca kg plamene WL5/1-A W-FM 05 ECK 02/F 2 W-St 02/1 Typ S 1 W-ZG 01 AL 30 C DN 4 mm 11 kg fotoodpor WL5/1-A-H ➂ 220 bis 230 V, 50 Hz (na pfiání 50 Hz 1200 mm stand 240 V 0,075 kw, Kond. 3 µf za pfiíplatek) 120 x 40 pfiipojení G 3/8 QRB1B WL5/1-A-H-1LN ➂ W-FM 05 ECK 02/F 2 W-St 02/1 Typ S 1 W-ZG 01 BFP 21 L3 LE-S DN 4 mm 11,5 kg fotoodpor 220 bis 230 V, 50 Hz 50 Hz 1200 mm stand 240 V 0,075 kw, Kond. 3 µf 120 x 40 pfiipojení G 3/8 QRB1C WL5/2-A W-FM 05 ECK 02/F 2 W-St 02/1 Typ S 1 W-ZG 01 AL 30 C DN 4 mm 11 kg fotoodpor 220 bis 230 V, 50 Hz (na pfiání 50 Hz 1200 mm stand 240 V 0,075 kw, Kond. 3 µf za pfiíplatek) 120 x 40 pfiipojení G 3/8 QRB1B 7

8 Rozmûry, rozsah dodávky Weishaupt spol. s r.o. Weishaupt spol. s r.o. Stra nická 1C / 3177 Nám. SNP Praha Zvolen Tel.: (02) Tel.: (0855) (02) (0855) Fax: (02) Fax: (0855) ã. tisku , zari 2001 Rozmûry hofiákû typu WL5/1-A a WL5/1-A-H, provedení Standard (rozmûry v mm) Rozmûry pro vrtání nosné desky hofiáku M8 Pfiipojovací rozmûry podle EN 226 Rozsah dodávky hofiáku typu WL5/1-A a WL5/2-A Hofiák s odhluãnûn m tûlesem sání vzduchu Tûleso motoru hofiáku, olejové ãerpadlo a ventilátorové kolo Pfiíruba hofiáku se závûsn m zafiízením, upevàovací rouby a pfiírubové tûsnûní Regulace vzduchu bez servopohonu s nastavením vzduchové klapky (servopohon ovládání vzduchové klapky za pfiíplatek k cenû) DrÏák trysky s vírníkem a se zapalovacími elektrodami Trysková hlava s vloïkou No-air, k rychlému odvzdu nûní trysky Hlava hofiáku Elektronické zapalování W-ZG 01 s odru en m kabelem Rozmûry hofiákû typu WL5/1-A-H, provedení 1LN (rozmûry v mm) Rozmûry pro vrtání nosné desky hofiáku Mikroprocesorem ovládan manager spalování typ W-FM 05 s integrovanou konzolou pro zasunutí konektorû a 7- pólovou zásuvkou v pouzdfie k pfiipojení, ebus -rozhraní Kryt Olejové hadice M8 Pfiipojovací rozmûry podle EN 226 Dodávka navíc u typu hofiáku WL5/1-A-H Trysková hlava s pfiedehfiátím oleje a rychlouzávûrem Olejové ãerpadlo BFP 21 L3 LE-S s integrovan m pfiepou tûcím ventilem Dodávka navíc u typu hofiáku WL5/1-A-H provedení 1 LN Trysková hlava s pfiedehfiátím oleje a rychlouzávûrem Míchací zafiízení LowNO x omezující emise kodliv ch látek servopohon W/St 2/01 k automatikkému ovládání vzduchové klapky Olejové ãerpadlo BFP 21 L3 LE-S s integrovan m pfiepou tûcím ventilem

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více