Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Rozvoj regionálních center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2. 13.2.1 Rozvoj regionálních center"

Transkript

1 Unikátní kód žádosti: 3hØRDPØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Číslo podoblasti podpory: Název podoblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Název IPRM: Kód IPRM: Název aktivity IPRM: Číslo aktivity: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Rozvoj regionálních center kolo výzvy - oblast podpory 2.1 Pro ÚSC, PO, SF a OSS 410/2009 Sb , v platném zněn Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV/004 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit 1.1 Projekt Název projektu: Název projektu anglicky: Lůžkový hospic v Libereckém kraji Inpatient hospice in the Liberec Region Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: 22 měsíce Celkové způsobilé výdaje projektu: ,73 Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00 Příjmy projektu dle článku 55: 0,00 Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru: ,73 Zakládá projekt veřejnou podporu: Režim veřejné podpory: relevantní Strana 1 z 62

2 Stručný obsah projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Realizace projektu spočívá v rekonstrukci a revitalizaci bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Areál není v současné době využíván a jedná se tzvn. brownfield. Výstupem projektu bude Lůžkový hospic, který bude poskytovat hospicovou (paliativní) péči nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. V Lůžkovém hospici, který v Libereckém kraji chybí, bude vybudováno 28 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím, dále pak zázemí pro stážisty, rodinné příslušníky a zdravotnický personál (5pokojů). Dále hospic utvoří zázemí pro domácí hospicovou péči, edukační činnost, půjčovnu pomůcek a poradnu pro pacienty. Projekt zahrnuje kromě rekonstrukce objektů i sadové a terénní úpravy, oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury. Žadatel Validní dle ROS: Název žadatele: IČ: DIČ: Liberecký kraj CZ Validní dle RUIAN: Oficiální adresa žadatele: Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Telefon, hlavní kontaktní osoby: U Jezu 642/2a, Liberec Bc. Karolína Šimonová telefon: Strana 2 z 62

3 1. Projekt Projekt počítá se výběrovým řízením: Projekt má partnera: Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis: Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí: Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj: Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti: Strana 3 z 62

4 2. Dopady a místa realizace Finální verze žádosti (ROP-IP) Území dopadu: Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: CZ0513 Liberec Liberecký kraj Místo realizace NUTS5: Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ Liberec (nečleněné město) Liberec Specifické území: Realizované investice NUTS3: Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: CZ051 Liberecký kraj 100 Adresa místa realizace projektu: Areál určený k realizaci projektu,lůžkový hospic v Libereckém kraji, se nachází v zastavěné části centra města Liberce IV Perštýn, v ul. U Sirotčince. Součástí řešeného areálu je objekt č.p. 407 a objekt č.p.321. Navrhované stavební úpravy a celý areál, který je předmětem výstavby leží na pozemcích, jejichž vlastníkem je Liberecký kraj. Jedná se o poz. parcely č.: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec 1451/1 - Liberecký kraj, U jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Liberecký kraj, U jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec 1451/3 - Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Strana 4 z 62

5 3. Popis projektu Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu: Liberecký kraj je jedním z posledních dvou krajů v České republice, který nemá lůžkový hospic, zajišťující paliativní péči nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým, umožňující podmínky pro důstojný odchod ze života. V současné době je takovým lidem v kraji k dispozici pouze pět rodinných pokojů v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově. Dále je paliativní péče v Libereckém kraji poskytována pouze v terénu - v domácnostech pacientů. Tyto služby však nejsou plnohodnotnou náhradou za lůžkový hospic a zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Bohužel pacienti, kteří nemají tu možnost být umístěni v rodinných pokojích ve vybraných nemocnicích a z nějakého důvodu si nemohou zajistit domácí hospicovou péči, jsou mnohdy v posledních dnech svého života odkázáni na nemocniční oddělení či léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti z Libereckého kraje, kteří mají zájem o péči v lůžkovém hospici, jsou nuceni si zažádat o pobyt v některém z hospiců v ostatních krajích, což je pro ně samotné i pro jejich blízké velmi nevýhodné. Pacienti často vyhledávají služby hospice v Ústeckém nebo Královéhradeckém kraji, které však jsou kapacitně také limitovány počtem lůžek. Liberecký kraj se výstavbou lůžkového hospice zabývá dlouhou dobu.v roce 2009 byla zastupiteli schválena Koncepce hospicové a paliativní péče pro Liberecký kraj. Od té doby také Liberecký kraj intenzivně hledal, ve spolupráci se společností Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., vhodné prostory pro vybudování lůžkového hospice. V roce 2011 Liberecký kraj získal od Města Liberec pro účely zřízení lůžkového hospice budovy a pozemky bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v centru Liberce. V současné době je areál v majetku Libereckého kraje. Součástí areálu je hlavní budova (bývalý sirotčinec) a administrativní budova. Oba objekty jsou více jak 100 let staré a v současné době chátrající a nevyužívané, typu brownfield. Vybudování Lůžkového hospice je v současné době podmíněno získáním finančních prostředků z EU. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí v Liberci jako jeden z faktorů pro zvýšení kvality paliativní péče a rozšíření nabídky služeb v této oblasti, a to nejen pro občany města, ale i občany celého Libereckého kraje. Dosažení tohoto cíle bude mít pozitivní vliv na atraktivitu a postavení Liberce a celého periferního regionu v systému poskytování služeb v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Cíle bude dosaženo vybudováním nového Lůžkového hospice v areálu bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v centru města Liberec. Dalšími cíli jsou: 1. Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování paliativní péče v Liberci - vznikne zcela nové zařízení, které bude disponovat 28 jednolůžkovými pokoji se sociálním zázemím pro pacienty, dále zázemím pro stážisty, rodinné příslušníky a zdravotnický personál (5 pokojů), prostory pro edukační činnost, zázemím pro domácí hospicovou péči s půjčovnou speciálních pomůcek, prostory pro poradnu a společenské centrum pro nemocné, pečující i pozůstalé, denním stacionářem pro pacienty hospice. 2. Růst kvality paliativní péče ve městě i celém Libereckém kraji prostřednictvím lepších podmínek pro nemocné a umírající pacienty - Lůžkový hospic umožní pacientům, kteří by jinak byli odkázáni na služby nemocničních oddělení nebo léčebny dlouhodobě nemocných, prožít konec života důstojným způsobem ve společnosti svých blízkých. Kvalita paliativní péče bude zvýšena také díky edukační činnosti pracovníků hospice, která bude zaměřena na odbornou i laickou veřejnost. 3. Regenerace a revitalizace areálu Kojeneckého ústavu a dětského domova, jakožto části centra města Liberce, rekonstrukce a dostavba stávajících objektů a související úprava jejich okolí zlepší celkový estetický vzhled areálu, dojde k využití opuštěných chátrajících objektů. Strana 5 z 62

6 Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory: Aktivity projektu jsou v souladu s ROP NUTS II SV a podporovanými aktivitami v rámci oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center, jelikož dojde k regeneraci a revitalizaci brownfield (nevyužívaný a chátrající areál Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci) a obnově a rozvoji infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí (vybudování Lůžkového hospice). Vybudováním Lůžkového hospice, jehož součástí je zázemí pro pacienty, jim blízké osoby, odborný zdravotnický personál i zázemí pro stážisty a domácí hospicovou péči, dojde ke zvýšení kvality fyzického prostředí regionu. Zároveň však dojde ke zlepšení paliativní péče o nemocné a umírající pacienty a jejich blízké, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel města i celého regionu. Výstupy projektu jsou tedy v souladu s globálním cílem podpory 2.1. (Posílení vyváženého ekonomického a sociálního rozvoje velkých měst jako regionálních center). Dále projekt naplňuje i operační cíle oblasti podpory 2.1. (Regenerovat a revitalizovat městské prostředí a Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí ), neboť dojde k revitalizaci a regeneraci areálu v zastavěné části centra města Liberec a vybudování Lůžkového hospice, který bude disponovat prostorami určenými k rozšíření služeb v oblasti paliativní péče. Projekt je zároveň zařazen do seznamu projektů IPRM Liberec a jak vyplývá z předchozích aktivit je v plném souladu s opatřením IPRM Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield pro využití ve veřejných službách. Popis aktivit v přípravné fázi projektu: Dne byla podepsána Smlouva o spolupráci (OLP/1826/2010) mezi Libereckým krajem a společností Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., která obsahovala body týkající se zřízení lůžkového hospice a zajištění hospicové péče v něm. Dále součinnost při vyhledávání vhodného pozemku, zajištění vypracování potřebné projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení. Dále pak smlouva obsahovala body o financování realizační fáze projektu a provozu areálu. Dne byla mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec podepsána Darovací smlouva (OLP/2594/2011), na základě které LK získal areál Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci pro vybudování Lůžkového hospice. S partnerem projektu byla uzavřena Smlouva o výpůjčce (OLP/2302/2012) o užívání nemovitostí. Partner projektu zajistil vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (zpracovatel Ing. arch. Rössler), stavební povolení bylo dne vydáno. V březnu 2013 podal žadatel žádost o zařazení projektu do IPRM. Projekt byl do IPRM zařazen. Žadatel realizoval VŘ na dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru. VŘ bylo dne ukončeno podepsáním smlouvy s firmou INS spol. s r.o. DPS byla 7/2013 dokončena. Žadatel vybral externí firmu na zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. Dodavatelem se stala firma ARR s.r.o, žádost bude odevzdána během října Následně do konce října 2013 žadatel zahájí VŘ na dodavatele stavby a zajištění TDI. Žadatel předpokládá uzavření smluv s dodavateli do konce roku V měsíci listopadu 2013 bude zahájeno VŘ na dodavatele BOZP. V prosinci bude žadatelem vybrána firma, která zajistí administrativní řízení projektu. VŘ budou probíhat v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. a poslední verzí Pokynů pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel ROP NUTS II SV. Žadatel si zajistí zpracování VŘ vlastními silami. Strana 6 z 62

7 Popis aktivit v realizační fázi projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Fáze začíná zahájením stavebních prací podle smlouvy s dodavatelem, schváleného postupu prací a časového harmonogramu. Během stavby bude prováděn technický dozor investora a autorský dozor, který bude dohlížet na provádění stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, sjednaným harmonogramem, podle smluvního rozpočtu a dalších požadavků investora. Standardní součástí stavby bude pravidelné pořádání kontrolních dnů. Po dokončení stavebních prací bude provedeno předávací řízení za účelem zjištění případných vad a nedodělků. Po jejich odstranění budou zrekonstruované prostory zkolaudovány. V době zahájení stavby žadatel provede VŘ na dodavatele lékařské technologie (01-03/2014). Lékařská technologie bude zahrnovat vybavení objektů příslušným mobiliářem, zdravotnickým vybavením. Lékařská technologie bude do konce listopadu 2014 dodána. Partner projektu mimo aktivity tohoto projektu zajistí vybavení hospice speciálními zdravotnickými lůžky. Nakonec bude nový Lůžkový hospic předán do provozu. Během stavby budou řízeny a koordinovány činnosti stavebníka, projektanta, technického dozoru investora a dodavatele stavebních prací a dodavatele lékařské technologie. V průběhu realizace bude zajištěna činnost koordinátora BOZP. Žadatel si na finanční pokrytí realizační fáze vyčlenil finance z rozpočtu Libereckého kraje, protože dotace bude poskytnuta zpětně až po podání příslušné žádosti o platbu. Bude zajištěno plnění podmínek dotační smlouvy a řádné sledování nákladů a finančních toků projektu. Administraci projektu bude zajišťovat externí subjekt, který bude mimo jiné v součinnosti se žadatelem vypracovávat monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Během celé realizační fáze bude zajištěna odpovídající publicita. Při zahájení stavby bude instalován velkoplošný panel, informující o finanční spoluúčasti EU, který bude nahrazen po kolaudaci informační deskou. Publicita bude zajištěna i v regionálních médiích a na internetových stránkách žadatele a partnera projektu. Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu: Po úspěšné kolaudaci bude nový areál Lůžkového hospice předán společnosti Hospicová péči sv. Zdislavy o.p.s. do užívání. Nově vybudovaný lůžkový hospic bude přístupný všem občanům bez rozdílu (např. pacientům a jejich blízkým, kteří využijí služeb lůžkové či domácí hospicové péče, odborné i laické veřejnosti). I pro ošetřující personál budou nově zrekonstruované prostory velkým přínosem. Z realizace projektu plynnou některé příjmy - z plateb zdravotních pojišťoven, z příspěvků na péči, z příspěvků pacientů nad rámec plateb zdravotních pojišťoven. Projekt v provozní fázi nebude ziskový, rozdíl mezi příjmy a výnosy bude provozovatel dorovnávat z dotací MPSV, měst, darů a grantů. Žadatel se smluvně zavázal, že provozovateli hospice každoročně bude finančně dorovnávat provozní ztrátu (je uvažováno 5 mil. Kč ročně). Tím bude zajištěna udržitelnost projektu. Na straně výdajů budou běžné provozní náklady (např. energie, spotřební materiál, mzdy zaměstnanců, opravy, cestovné, propagace, školení, pojištění). I v provozní fázi bude zajištěna dostatečná publicita. Bude zajištěno informování veřejnosti o finanční spoluúčasti EU na realizaci projektu (stálou informační deskou). Dále bude zajištěno plnění podmínek dotační smlouvy, řádně sledovány náklady a finanční toky projektu, budou vypracovány s roční periodou monitorovací zprávy. Tyto činnosti si zajistí žadatel ze svých personálních zdrojů. Připravenost projektu k realizaci: Žadatel uzavřel s partnerem, společností Hospicová péče sv. Zdislavy, Smlouvu o spolupráci (OLP/1826/2010) při vybudování a provozu Lůžkového hospice v Libereckém kraji. Žadatel, na základě Darovací smlouvy (OLP/2594/2011), získal od Města Liberec pozemky a objekty pro realizaci projektu. Pozemky a objekty jsou v majetku žadatele, Libereckého kraje. Žadatel na základě VŘ zajistil vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále bylo zajištěno vydání stavebního povolení před podpisem dotační smlouvy. ní známa žádná překážka, která by bránila realizaci projektu. Dotčené pozemky a objekty jsou v majetku žadatele, tedy Libereckého kraje. Vlastnické vztahy tedy realizaci projektu neovlivňují. Stavební práce budou probíhat s maximálním respektem k tomu, že se jedná o areál v zastavěné části centra města. Žadatel má velký zájem projekt realizovat, protože v Libereckém kraji neexistuje lůžkový hospic, který by zajistil komplexní paliativní péči potřebným pacientům a jejich blízkým. Předfinancování projektu a zajištění vlastního podílu ve výši 15% ze způsobilých výdajů projektu (a případné nezpůsobilé výdaje) si žadatel zajistí z vlastních zdrojů. Žadatel má tyto prostředky ve svém rozpočtu vyčleněny, a to na základě 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne , usnesením č.338/13/zk. Žadatel je schopen zajistit finanční udržitelnost projektu v provozní fázi. K projektu je vytvořen podrobný rozpočet, realistický harmonogram a finanční plán, je zajištěno řízení lidských zdrojů v přípravné, realizační i provozní fázi projektu. Byla zhodnocena realizovatelnost a udržitelnost projektu s výsledkem, že projekt je uskutečnitelný, udržitelný a přínosný. Strana 7 z 62

8 Vazba na jiné aktivity a projekty: Liberecký kraj od roku 2010 každoročně vyhlašuje grantový program G-27 na podporu paliativní a hospicové terénní péče. Prostřednictvím tohoto programu bylo každoročně rozděleno 1,4 mil. Kč. Vybudování Lůžkového hospice má také přímou vazbu na aktivitu partnera projektu, zajištění ošetřovatelských lůžek pro nově vybudovaný hospic, přičemž tato aktivita je řešena mimo projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji. Partner projektu spolupracuje s Asociací poskytovatelů hospicové a paliativní péče, Nadačním fondem KB Jistota a firmou Linet a.s., v rámci jejichž memoranda bylo závazně partnerem projektu objednáno 28 ks ošetřovatelských lůžek pro nově vybudovaný Lůžkový hospic. Lůžka byla oceněna na částku 1,8 mil. Kč. Strana 8 z 62

9 4. Personální zajištění projektu Finální verze žádosti (ROP-IP) Pořadí člena týmu: 001 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Bc., Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Křepel Jaroslav Odborný garant za odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů Zajišťuje dohled nad přípravou projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad realizací projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad udržitelností projektu a poskytuje odborné poradenství. Konzultace v oblasti vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry z území Libereckého kraje. Příprava a řízen projektů v rámci SROP, ROP NUTS II SV (oblast podpory 2.1, 3.2, 2.2,4.2), OPLZZ, IOP, OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, OP životní prostředí. Strana 9 z 62

10 Pořadí člena týmu: 002 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Bc., Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Šimonová Karolína Vedoucí projektového týmu Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů Vedoucí projektového týmu se podílí na zpracování projektového záměru a jeho předložení orgánům Libereckého kraje. Zajišťuje komunikaci se zástupci LK a předkládá zastupitelstvu LK podklady pro schválení předfinancování a spolufinancování projektu. Sestavuje organizační strukturu osob, které se budou podílet na přípravě a realizaci projektu. Zajišťuje nezbytné podklady pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, je zodpovědný za včasné předložení projektové žádosti. Vedoucí projektového týmu řídí a koordinuje činnosti osob projekt. týmu. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu připravuje podklady pro výběrová řízení. Podílí se na přípravě smluv s dodavateli. Účastní se kontrolních dní, dozoruje součinnost jednotlivých subjektů zapojených do realizace projektu. Kontroluje účetní aktivity, majetkové a ostatní transakce a hospodaření s přidělenými prostředky, podílí se na zajištění dotačního managementu a publicitě projektu. Zajišťuje zpracování a předložení monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, dozoruje plnění indikátorů projektu, kontroluje udržení výstupů projektu, zodpovídá za uchování dokumentace dle pravidel ROP NUTS II SV. Zkušenosti s přípravou, řízením a realizací projektů SROP, ROP NUTS II Severovýchod (oblast podposry 4.2), OPŽP. Strana 10 z 62

11 Pořadí člena týmu: 003 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Ing. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Pikula David Finanční manažer Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Finanční manažer oddělení přípravy a řízení projektů Podílí se na přípravě rozpočtu projektu, zajišťuje finanční podklady pro schválení projektu v orgánech Libereckého kraje. Spolupracuje se zpracovatelem žádosti o dotaci z ROP NUTS II SV a vedoucím projektového týmu, se kterým v přípravné fázi konzultuje jednotlivé položky rozpočtu projektu. Shromažďuje veškeré účetní doklady související s realizací projektu, zajišťuje jejich oběh a evidenci. Spolupracuje s ved. projektu a administrátorem, připravuje podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv. Podílí se na zpracování žádosti o platbu v průběhu realizační fáze projektu. Zajišťuje vedení oddělené analytické evidence účetních dokladů souvisejících s projektem a to dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle pravidel ROP NUTS II SV. Finanční manažer dohlíží na vedení účetnictví projektu dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle pravidel ROP NUTS II SV. Spolupracuje s vedoucím projektového týmu při zpracování zpráv o udržitelnosti projektu. Konzultace v oblasti vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry z území Libereckého kraje. Příprava a řízen projektů v rámci ROP NUTS II SV (oblast podpory 2.1, 3.2, 2.2,4.2). Strana 11 z 62

12 Pořadí člena týmu: 004 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: ní zapojen. Finální verze žádosti (ROP-IP) Bc. Vokas Libor Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Odborný garant pro veřejné zakázky Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Referent oddělení veřejných zakázek Společně se zpracovatelem projektové žádosti definuje rozdělení a druh veřejných zakázek v rámci projektu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále dle podmínek ROP NUTS II Severovýchod a dle interních předpisů Libereckého kraje. Podílí se na zajištění správnosti průběhu jednotlivých veřejných zakázek, spolupracuje přitom se všemi členy projektového týmu. Podílí se na zadání a zpracování rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky v orgánech kraje. Spolupracuje s vedoucím projektového týmu na vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, archivuje složky k jednotlivým veřejným zakázkám. Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace. Dále zkušenosti se stejnou pozicí v projektových týmech v rámci projektů realizovaných v ROP NUTS II SV, OPŽP, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, ČR - Sasko. Strana 12 z 62

13 Pořadí člena týmu: 005 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Mgr. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Šebková Jolana Odborný garant za odbor sociálních věcí Krajský úřad Libereckého kraje Vedoucí odboru sociálních věcí Podílí se na přípravě, zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci, zajišťuje dohled nad přípravou projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje odborný dohled nad realizací projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje odborný dohled nad udržitelností projektu a poskytuje odborné poradenství při zajištění chodu hospice. Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Má zkušenosti s projektovým řízením s programy Vzdělávání na sociální pracovníky. Pořadí člena týmu: 006 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Ing. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Veselá Naďa Odborný garant za odbor zdravotnictví Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Vedoucí oddělení ekonomiky a zdr. politiky Podílí se na přípravě pro zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci, zajišťuje dohled nad přípravou projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad realizací projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad udržitelností projektu a poskytuje odborné poradenství při zajištění chodu hospice. Má zkušenosti s projektem Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Strana 13 z 62

14 Pořadí člena týmu: 007 Titul před jménem: Ing. Příjmení: Janoušková Jméno: Taťána Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Realizační manažer Název organizace: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Funkce v rámci organizace: Ředitelka společnosti Zapojení člena při přípravě projektu: Podílí se na zpracování projektového záměru a na přípravě, zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci. Spolupracuje s vedoucím projektu, zpracovatelem projektové žádosti a projektantem stavební dokumentace pro provedení stavby. Zapojení člena při realizaci projektu: Podílí se na zajištění věcné správnosti projektu, podílí se na zpracování zadávacích podmínek pro výběrová řízení dodavatelů, podílí se na zajištění publicity projektu. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Spolupracuje při udržení výstupů projektu dle podmínek ROP NUTS II I SV, podílí se na zpracování pravidelných monitorovacích zpráv. Podílí se na zajištění finanční udržitelnosti projektu a na zajištění povinné publicity projektu. Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s. má pod vedením Ing. Táni Janouškové, ředitelky společnosti, bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z různých dotačních programů a dárcovských projektů, jako např: -Nadace Dagmar a Václava Havlových -Výbor dobré vůle Olgy Havlové -Nadace člověk člověku -Nadace Komerční banky Jistota -Nadace Euronisa -Nadace Preciosa -Nadace Lasvit -Nadace Divoké husy -Nadace J+T -projekt Grantu G27 od Libereckého kraje -dotace MPSV. Strana 14 z 62

15 Pořadí člena týmu: 008 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: zapojen. zapojen. Finální verze žádosti (ROP-IP) Ing. Davidová Jana Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Zpracovatel žádosti o dotaci ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Projektový manažer Vypracuje žádost o dotaci včetně všech povinných příloh dle pravidel ROP NUTS II Seeverovýchod. Úzce spolupracuje s vedoucím projektového týmu a realizačním manažerem na obsahové části žádosti. Komunikuje s poskytovatelem dotace. Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Ing. Jana Davidová spolupracovala na vypracování obdobných žádostí do evropských programů předkládaných např. do ROP NUTS II SV a to např. v projektech Jablonecko jako centrum cestovního ruchu (zadavatel Město Jablonec nad Nisou), mocnice bez bariér (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), Nová rehabilitace pro Jilemnici (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), Přístroje pro kvalitní péči - náhrada a modernizace (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), RTG technika - modernizace pro Jilemnici (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), Transformace fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V.Schejbalových. Dále má zkušenosti se zpracováním a řízením projektů z OPŽP, OPLLZ, OPPK. Strana 15 z 62

16 5. Žadatel projektu Validní dle ROS: Název žadatele: IČ: DIČ: Právní forma: Plátce DPH: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Žadatel splňuje definici MSP: Počet zaměstnanců: Typ podniku: Typ žadatele: Liberecký kraj CZ Kraj velký Kraj Statutární zástupci: Příjmení: Titul před: Funkce osoby: Fax: Půta Bc. Hejtman Libereckého kraje Jméno: Martin Titul za: Telefon: Telefon II.: Kontaktní osoby: Příjmení: Titul před: Funkce osoby: Fax: Šimonová Bc. Projektový manažer Jméno: Karolína Titul za: Telefon: Telefon II.: Hlavní kontaktní osoba: Šimonová Karolína Oficiální adresa: Validní dle RUIAN: Kraj: Liberecký kraj Okres: Liberec Obec: Liberec Část obce: Liberec IV-Perštýn Městská část: Liberec (nečleněné město) Ulice: U Jezu PSČ: Číslo popisné: 642 Číslo orientační: 2a WWW: Strana 16 z 62

17 Adresa pro doručení: Finální verze žádosti (ROP-IP) Validní dle RUIAN: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Liberecký kraj Okres: Liberec Liberec Část obce: Liberec IV-Perštýn Liberec (nečleněné město) Ulice: U Jezu Číslo popisné: 642 Číslo orientační: 2a Strana 17 z 62

18 6. Zkušenosti žadatele Pořadí reference: 001 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Název grantu/programu: Popis projektu/akce a jeho výstupů: Regionální operační program NUTS II Severovýchod 4.2. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky tepelného zpracování kovů a slitin na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou. V rámci projektu vznikla pracoviště pro kalení, popouštění, žíhání a cementování. Během realizace byla pořízena nová technologie pro praktickou výuku žáků ( komorové a popouštěcí pece, kalící stoly a nezbytné doplňky). po dokončení došlo k vytvoření 4 výukových modulů: Kalení, Popouštění, Žíhání, Cementování. pro zkvalitnění a modernizaci výuky byla pracoviště doplněna počítačem na vyhodnocování výsledků a také nezbytným kancelářským nábytkem ( stoly, lavice). Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Vybavení učebny pro výuku tepelného zpracování kovů a slitin Liberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 10/ /2009 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 002 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Název grantu/programu: Regionální operační program NUTS II Severovýchod / 13.3 cestovní ruch Popis projektu/akce a jeho výstupů: Jednalo se výstavbu repliky pojizerské roubené chalupy tzv. Kamenářského domu. V Kamenářském domě budou mít návštěvníci možnost shlédnout ukázky historických řemesel (zlatnictví a šperkařství). Druhou aktivitou projektu bylo vnitřní vybavení depozitářů. Muzeum nemělo vhodné prostory k uložení historických sbírek a situaci řešilo uskladněním v pronajatých prostorech. Výstupem projektu bylo představení Turnovska jako jednotného celku s bohatou historickou tradicí,obnova historických řemesel a jejich moderní prezentace, vyřešení akutního problému s umístěním vzácných sbírek. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Prezentace kulturního dědictví - Muzeum Českého ráje v Turnově Liberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,86 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 04/ /2010 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Strana 18 z 62

19 Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 003 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01/ /2007 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: SROP 3.3. Popis projektu/akce a jeho výstupů: Partnerství pro Liberecký kraj Liberecký kraj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR V rámci projektu bylo realizováno 131 seminářů zaměřených na problematiku získávání podpory z fondů EU. techto seminářů se v průběhu 22-ti měsíců realizace zúčastnilo 3150 osob. Kormě aktivit zaměřených na vzdělávání byly prostřednictvím partnerské spolupráce vytvořeny benchmarketigové studie čerpání evropských peněz v období a to napříč všemi sektory. dále byly v arámci projektu vytvořeny místní projektové plány obvodů obcí s rozšířenou působností a byla zaktualizována databáze projektových záměrů Libereckého kraje. ve spolupráci s partnery byla sestavena a proškolena skupina 40-ti tzv. euromanažerů, která následně poskytovala zdarema konzultace v oblasti strukturálních fondů všem žadatelům o informace. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 004 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: Popis projektu/akce a jeho výstupů: Ministerstvo životního prostředí Operační program Životní prostředí Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností školského objektu, jež je majetkem Libereckého kraje a je využíván příspěvkovou organizací. Díky zlepšení tepelně technických vlastností školského objektu dojde k úsporám energií v souvislosti s provozem příspěvkové organizace. Zároveň projekt přispěje k větší estetické kvalitě města, ve kterém se příspěvková organizace nachází. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Zlepšení tepelně technických vlastností obvododvých kostrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy Liberec LIberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 005 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: RISA: Regionální Informační Systém o uplatnění absolvěntů na trhu práce LIberecký kraj Strana 19 z 62

20 Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 07/ /2007 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: SROP 3.1 Popis projektu/akce a jeho výstupů: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Projekt RISA, tedy regionální Informační systém o uplatnění Absolventů na trhu práce představuje systémový aspekt rozvoj integrovaného systému poradenství prostřednictvím portálu shromažďujícího informace o všech souvislostech trhu vzdělávání a trhu práce. Ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, Vysokou školou podnikání a Centrem vzdělanosti Libereckého kraje byly prováděny analýzy vzdělávací soustavy a trhu práce, empirická šetření mezi zaměstnavateli, úřady práce, ale i mezi absolventy středních škol. Vznikl tak unikátní nástroj v podobě informačního systému určený široké veřejnosti - rodičům, žákům, zaměstnavatelům, vzdělávacím institucím a samosprávám. obsahuje šetření a analýzy světa vzdělávání a světa práce - perspektivní obory, kvalifikační prognózy, uplatnění absolventů, obory středních škol, kurzy dalšího vzdělávání. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 006 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 05/ /2009 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: Popis projektu/akce a jeho výstupů: Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT Liberecký kraj Náplň projetu je investice do zlepšení materiálně - technického vybavení Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou pro praktickou výuku žáků studijních oborů a odborný výcvik žáků učebních oborů technického charakteru, jež zahrnovala pořízení pracoviště CNC - obráběcího centra, vybavení pracoviště pro strojní obrábění, vybavení pro pracoviště automechaniků, vybavení pájecího a měřícího stanoviště pro elektroniku a vybavení pro stavební obory. Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod 4.2. Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 007 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Liberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Vybavení odborných pracovišť pro technické obory ISŠ Vysoké nad Jizerou Strana 20 z 62

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Program rozvoje města Uherský Brod

Program rozvoje města Uherský Brod Program rozvoje města Uherský Brod Akční plán na rok 2015 27. února 2015 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: RegioPartner, s.r.o. Prosecká

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více