Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Rozvoj regionálních center

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2. 13.2.1 Rozvoj regionálních center"

Transkript

1 Unikátní kód žádosti: 3hØRDPØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Číslo podoblasti podpory: Název podoblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Název IPRM: Kód IPRM: Název aktivity IPRM: Číslo aktivity: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Rozvoj regionálních center kolo výzvy - oblast podpory 2.1 Pro ÚSC, PO, SF a OSS 410/2009 Sb , v platném zněn Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV/004 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit 1.1 Projekt Název projektu: Název projektu anglicky: Lůžkový hospic v Libereckém kraji Inpatient hospice in the Liberec Region Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: 22 měsíce Celkové způsobilé výdaje projektu: ,73 Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00 Příjmy projektu dle článku 55: 0,00 Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru: ,73 Zakládá projekt veřejnou podporu: Režim veřejné podpory: relevantní Strana 1 z 62

2 Stručný obsah projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Realizace projektu spočívá v rekonstrukci a revitalizaci bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Areál není v současné době využíván a jedná se tzvn. brownfield. Výstupem projektu bude Lůžkový hospic, který bude poskytovat hospicovou (paliativní) péči nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. V Lůžkovém hospici, který v Libereckém kraji chybí, bude vybudováno 28 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím, dále pak zázemí pro stážisty, rodinné příslušníky a zdravotnický personál (5pokojů). Dále hospic utvoří zázemí pro domácí hospicovou péči, edukační činnost, půjčovnu pomůcek a poradnu pro pacienty. Projekt zahrnuje kromě rekonstrukce objektů i sadové a terénní úpravy, oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury. Žadatel Validní dle ROS: Název žadatele: IČ: DIČ: Liberecký kraj CZ Validní dle RUIAN: Oficiální adresa žadatele: Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Telefon, hlavní kontaktní osoby: U Jezu 642/2a, Liberec Bc. Karolína Šimonová telefon: Strana 2 z 62

3 1. Projekt Projekt počítá se výběrovým řízením: Projekt má partnera: Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis: Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí: Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj: Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti: Strana 3 z 62

4 2. Dopady a místa realizace Finální verze žádosti (ROP-IP) Území dopadu: Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: CZ0513 Liberec Liberecký kraj Místo realizace NUTS5: Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ Liberec (nečleněné město) Liberec Specifické území: Realizované investice NUTS3: Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: CZ051 Liberecký kraj 100 Adresa místa realizace projektu: Areál určený k realizaci projektu,lůžkový hospic v Libereckém kraji, se nachází v zastavěné části centra města Liberce IV Perštýn, v ul. U Sirotčince. Součástí řešeného areálu je objekt č.p. 407 a objekt č.p.321. Navrhované stavební úpravy a celý areál, který je předmětem výstavby leží na pozemcích, jejichž vlastníkem je Liberecký kraj. Jedná se o poz. parcely č.: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec 1451/1 - Liberecký kraj, U jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Liberecký kraj, U jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec 1451/3 - Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, Liberec Strana 4 z 62

5 3. Popis projektu Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu: Liberecký kraj je jedním z posledních dvou krajů v České republice, který nemá lůžkový hospic, zajišťující paliativní péči nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým, umožňující podmínky pro důstojný odchod ze života. V současné době je takovým lidem v kraji k dispozici pouze pět rodinných pokojů v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově. Dále je paliativní péče v Libereckém kraji poskytována pouze v terénu - v domácnostech pacientů. Tyto služby však nejsou plnohodnotnou náhradou za lůžkový hospic a zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Bohužel pacienti, kteří nemají tu možnost být umístěni v rodinných pokojích ve vybraných nemocnicích a z nějakého důvodu si nemohou zajistit domácí hospicovou péči, jsou mnohdy v posledních dnech svého života odkázáni na nemocniční oddělení či léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti z Libereckého kraje, kteří mají zájem o péči v lůžkovém hospici, jsou nuceni si zažádat o pobyt v některém z hospiců v ostatních krajích, což je pro ně samotné i pro jejich blízké velmi nevýhodné. Pacienti často vyhledávají služby hospice v Ústeckém nebo Královéhradeckém kraji, které však jsou kapacitně také limitovány počtem lůžek. Liberecký kraj se výstavbou lůžkového hospice zabývá dlouhou dobu.v roce 2009 byla zastupiteli schválena Koncepce hospicové a paliativní péče pro Liberecký kraj. Od té doby také Liberecký kraj intenzivně hledal, ve spolupráci se společností Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., vhodné prostory pro vybudování lůžkového hospice. V roce 2011 Liberecký kraj získal od Města Liberec pro účely zřízení lůžkového hospice budovy a pozemky bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v centru Liberce. V současné době je areál v majetku Libereckého kraje. Součástí areálu je hlavní budova (bývalý sirotčinec) a administrativní budova. Oba objekty jsou více jak 100 let staré a v současné době chátrající a nevyužívané, typu brownfield. Vybudování Lůžkového hospice je v současné době podmíněno získáním finančních prostředků z EU. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí v Liberci jako jeden z faktorů pro zvýšení kvality paliativní péče a rozšíření nabídky služeb v této oblasti, a to nejen pro občany města, ale i občany celého Libereckého kraje. Dosažení tohoto cíle bude mít pozitivní vliv na atraktivitu a postavení Liberce a celého periferního regionu v systému poskytování služeb v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Cíle bude dosaženo vybudováním nového Lůžkového hospice v areálu bývalého Kojeneckého ústavu a dětského domova v centru města Liberec. Dalšími cíli jsou: 1. Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování paliativní péče v Liberci - vznikne zcela nové zařízení, které bude disponovat 28 jednolůžkovými pokoji se sociálním zázemím pro pacienty, dále zázemím pro stážisty, rodinné příslušníky a zdravotnický personál (5 pokojů), prostory pro edukační činnost, zázemím pro domácí hospicovou péči s půjčovnou speciálních pomůcek, prostory pro poradnu a společenské centrum pro nemocné, pečující i pozůstalé, denním stacionářem pro pacienty hospice. 2. Růst kvality paliativní péče ve městě i celém Libereckém kraji prostřednictvím lepších podmínek pro nemocné a umírající pacienty - Lůžkový hospic umožní pacientům, kteří by jinak byli odkázáni na služby nemocničních oddělení nebo léčebny dlouhodobě nemocných, prožít konec života důstojným způsobem ve společnosti svých blízkých. Kvalita paliativní péče bude zvýšena také díky edukační činnosti pracovníků hospice, která bude zaměřena na odbornou i laickou veřejnost. 3. Regenerace a revitalizace areálu Kojeneckého ústavu a dětského domova, jakožto části centra města Liberce, rekonstrukce a dostavba stávajících objektů a související úprava jejich okolí zlepší celkový estetický vzhled areálu, dojde k využití opuštěných chátrajících objektů. Strana 5 z 62

6 Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory: Aktivity projektu jsou v souladu s ROP NUTS II SV a podporovanými aktivitami v rámci oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center, jelikož dojde k regeneraci a revitalizaci brownfield (nevyužívaný a chátrající areál Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci) a obnově a rozvoji infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí (vybudování Lůžkového hospice). Vybudováním Lůžkového hospice, jehož součástí je zázemí pro pacienty, jim blízké osoby, odborný zdravotnický personál i zázemí pro stážisty a domácí hospicovou péči, dojde ke zvýšení kvality fyzického prostředí regionu. Zároveň však dojde ke zlepšení paliativní péče o nemocné a umírající pacienty a jejich blízké, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel města i celého regionu. Výstupy projektu jsou tedy v souladu s globálním cílem podpory 2.1. (Posílení vyváženého ekonomického a sociálního rozvoje velkých měst jako regionálních center). Dále projekt naplňuje i operační cíle oblasti podpory 2.1. (Regenerovat a revitalizovat městské prostředí a Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí ), neboť dojde k revitalizaci a regeneraci areálu v zastavěné části centra města Liberec a vybudování Lůžkového hospice, který bude disponovat prostorami určenými k rozšíření služeb v oblasti paliativní péče. Projekt je zároveň zařazen do seznamu projektů IPRM Liberec a jak vyplývá z předchozích aktivit je v plném souladu s opatřením IPRM Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield pro využití ve veřejných službách. Popis aktivit v přípravné fázi projektu: Dne byla podepsána Smlouva o spolupráci (OLP/1826/2010) mezi Libereckým krajem a společností Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s., která obsahovala body týkající se zřízení lůžkového hospice a zajištění hospicové péče v něm. Dále součinnost při vyhledávání vhodného pozemku, zajištění vypracování potřebné projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení. Dále pak smlouva obsahovala body o financování realizační fáze projektu a provozu areálu. Dne byla mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec podepsána Darovací smlouva (OLP/2594/2011), na základě které LK získal areál Kojeneckého ústavu a dětského domova v Liberci pro vybudování Lůžkového hospice. S partnerem projektu byla uzavřena Smlouva o výpůjčce (OLP/2302/2012) o užívání nemovitostí. Partner projektu zajistil vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (zpracovatel Ing. arch. Rössler), stavební povolení bylo dne vydáno. V březnu 2013 podal žadatel žádost o zařazení projektu do IPRM. Projekt byl do IPRM zařazen. Žadatel realizoval VŘ na dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru. VŘ bylo dne ukončeno podepsáním smlouvy s firmou INS spol. s r.o. DPS byla 7/2013 dokončena. Žadatel vybral externí firmu na zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. Dodavatelem se stala firma ARR s.r.o, žádost bude odevzdána během října Následně do konce října 2013 žadatel zahájí VŘ na dodavatele stavby a zajištění TDI. Žadatel předpokládá uzavření smluv s dodavateli do konce roku V měsíci listopadu 2013 bude zahájeno VŘ na dodavatele BOZP. V prosinci bude žadatelem vybrána firma, která zajistí administrativní řízení projektu. VŘ budou probíhat v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. a poslední verzí Pokynů pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel ROP NUTS II SV. Žadatel si zajistí zpracování VŘ vlastními silami. Strana 6 z 62

7 Popis aktivit v realizační fázi projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Fáze začíná zahájením stavebních prací podle smlouvy s dodavatelem, schváleného postupu prací a časového harmonogramu. Během stavby bude prováděn technický dozor investora a autorský dozor, který bude dohlížet na provádění stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, sjednaným harmonogramem, podle smluvního rozpočtu a dalších požadavků investora. Standardní součástí stavby bude pravidelné pořádání kontrolních dnů. Po dokončení stavebních prací bude provedeno předávací řízení za účelem zjištění případných vad a nedodělků. Po jejich odstranění budou zrekonstruované prostory zkolaudovány. V době zahájení stavby žadatel provede VŘ na dodavatele lékařské technologie (01-03/2014). Lékařská technologie bude zahrnovat vybavení objektů příslušným mobiliářem, zdravotnickým vybavením. Lékařská technologie bude do konce listopadu 2014 dodána. Partner projektu mimo aktivity tohoto projektu zajistí vybavení hospice speciálními zdravotnickými lůžky. Nakonec bude nový Lůžkový hospic předán do provozu. Během stavby budou řízeny a koordinovány činnosti stavebníka, projektanta, technického dozoru investora a dodavatele stavebních prací a dodavatele lékařské technologie. V průběhu realizace bude zajištěna činnost koordinátora BOZP. Žadatel si na finanční pokrytí realizační fáze vyčlenil finance z rozpočtu Libereckého kraje, protože dotace bude poskytnuta zpětně až po podání příslušné žádosti o platbu. Bude zajištěno plnění podmínek dotační smlouvy a řádné sledování nákladů a finančních toků projektu. Administraci projektu bude zajišťovat externí subjekt, který bude mimo jiné v součinnosti se žadatelem vypracovávat monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Během celé realizační fáze bude zajištěna odpovídající publicita. Při zahájení stavby bude instalován velkoplošný panel, informující o finanční spoluúčasti EU, který bude nahrazen po kolaudaci informační deskou. Publicita bude zajištěna i v regionálních médiích a na internetových stránkách žadatele a partnera projektu. Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu: Po úspěšné kolaudaci bude nový areál Lůžkového hospice předán společnosti Hospicová péči sv. Zdislavy o.p.s. do užívání. Nově vybudovaný lůžkový hospic bude přístupný všem občanům bez rozdílu (např. pacientům a jejich blízkým, kteří využijí služeb lůžkové či domácí hospicové péče, odborné i laické veřejnosti). I pro ošetřující personál budou nově zrekonstruované prostory velkým přínosem. Z realizace projektu plynnou některé příjmy - z plateb zdravotních pojišťoven, z příspěvků na péči, z příspěvků pacientů nad rámec plateb zdravotních pojišťoven. Projekt v provozní fázi nebude ziskový, rozdíl mezi příjmy a výnosy bude provozovatel dorovnávat z dotací MPSV, měst, darů a grantů. Žadatel se smluvně zavázal, že provozovateli hospice každoročně bude finančně dorovnávat provozní ztrátu (je uvažováno 5 mil. Kč ročně). Tím bude zajištěna udržitelnost projektu. Na straně výdajů budou běžné provozní náklady (např. energie, spotřební materiál, mzdy zaměstnanců, opravy, cestovné, propagace, školení, pojištění). I v provozní fázi bude zajištěna dostatečná publicita. Bude zajištěno informování veřejnosti o finanční spoluúčasti EU na realizaci projektu (stálou informační deskou). Dále bude zajištěno plnění podmínek dotační smlouvy, řádně sledovány náklady a finanční toky projektu, budou vypracovány s roční periodou monitorovací zprávy. Tyto činnosti si zajistí žadatel ze svých personálních zdrojů. Připravenost projektu k realizaci: Žadatel uzavřel s partnerem, společností Hospicová péče sv. Zdislavy, Smlouvu o spolupráci (OLP/1826/2010) při vybudování a provozu Lůžkového hospice v Libereckém kraji. Žadatel, na základě Darovací smlouvy (OLP/2594/2011), získal od Města Liberec pozemky a objekty pro realizaci projektu. Pozemky a objekty jsou v majetku žadatele, Libereckého kraje. Žadatel na základě VŘ zajistil vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále bylo zajištěno vydání stavebního povolení před podpisem dotační smlouvy. ní známa žádná překážka, která by bránila realizaci projektu. Dotčené pozemky a objekty jsou v majetku žadatele, tedy Libereckého kraje. Vlastnické vztahy tedy realizaci projektu neovlivňují. Stavební práce budou probíhat s maximálním respektem k tomu, že se jedná o areál v zastavěné části centra města. Žadatel má velký zájem projekt realizovat, protože v Libereckém kraji neexistuje lůžkový hospic, který by zajistil komplexní paliativní péči potřebným pacientům a jejich blízkým. Předfinancování projektu a zajištění vlastního podílu ve výši 15% ze způsobilých výdajů projektu (a případné nezpůsobilé výdaje) si žadatel zajistí z vlastních zdrojů. Žadatel má tyto prostředky ve svém rozpočtu vyčleněny, a to na základě 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne , usnesením č.338/13/zk. Žadatel je schopen zajistit finanční udržitelnost projektu v provozní fázi. K projektu je vytvořen podrobný rozpočet, realistický harmonogram a finanční plán, je zajištěno řízení lidských zdrojů v přípravné, realizační i provozní fázi projektu. Byla zhodnocena realizovatelnost a udržitelnost projektu s výsledkem, že projekt je uskutečnitelný, udržitelný a přínosný. Strana 7 z 62

8 Vazba na jiné aktivity a projekty: Liberecký kraj od roku 2010 každoročně vyhlašuje grantový program G-27 na podporu paliativní a hospicové terénní péče. Prostřednictvím tohoto programu bylo každoročně rozděleno 1,4 mil. Kč. Vybudování Lůžkového hospice má také přímou vazbu na aktivitu partnera projektu, zajištění ošetřovatelských lůžek pro nově vybudovaný hospic, přičemž tato aktivita je řešena mimo projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji. Partner projektu spolupracuje s Asociací poskytovatelů hospicové a paliativní péče, Nadačním fondem KB Jistota a firmou Linet a.s., v rámci jejichž memoranda bylo závazně partnerem projektu objednáno 28 ks ošetřovatelských lůžek pro nově vybudovaný Lůžkový hospic. Lůžka byla oceněna na částku 1,8 mil. Kč. Strana 8 z 62

9 4. Personální zajištění projektu Finální verze žádosti (ROP-IP) Pořadí člena týmu: 001 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Bc., Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Křepel Jaroslav Odborný garant za odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů Zajišťuje dohled nad přípravou projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad realizací projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad udržitelností projektu a poskytuje odborné poradenství. Konzultace v oblasti vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry z území Libereckého kraje. Příprava a řízen projektů v rámci SROP, ROP NUTS II SV (oblast podpory 2.1, 3.2, 2.2,4.2), OPLZZ, IOP, OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, OP životní prostředí. Strana 9 z 62

10 Pořadí člena týmu: 002 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Bc., Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Šimonová Karolína Vedoucí projektového týmu Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů Vedoucí projektového týmu se podílí na zpracování projektového záměru a jeho předložení orgánům Libereckého kraje. Zajišťuje komunikaci se zástupci LK a předkládá zastupitelstvu LK podklady pro schválení předfinancování a spolufinancování projektu. Sestavuje organizační strukturu osob, které se budou podílet na přípravě a realizaci projektu. Zajišťuje nezbytné podklady pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, je zodpovědný za včasné předložení projektové žádosti. Vedoucí projektového týmu řídí a koordinuje činnosti osob projekt. týmu. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu připravuje podklady pro výběrová řízení. Podílí se na přípravě smluv s dodavateli. Účastní se kontrolních dní, dozoruje součinnost jednotlivých subjektů zapojených do realizace projektu. Kontroluje účetní aktivity, majetkové a ostatní transakce a hospodaření s přidělenými prostředky, podílí se na zajištění dotačního managementu a publicitě projektu. Zajišťuje zpracování a předložení monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, dozoruje plnění indikátorů projektu, kontroluje udržení výstupů projektu, zodpovídá za uchování dokumentace dle pravidel ROP NUTS II SV. Zkušenosti s přípravou, řízením a realizací projektů SROP, ROP NUTS II Severovýchod (oblast podposry 4.2), OPŽP. Strana 10 z 62

11 Pořadí člena týmu: 003 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Ing. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Pikula David Finanční manažer Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Finanční manažer oddělení přípravy a řízení projektů Podílí se na přípravě rozpočtu projektu, zajišťuje finanční podklady pro schválení projektu v orgánech Libereckého kraje. Spolupracuje se zpracovatelem žádosti o dotaci z ROP NUTS II SV a vedoucím projektového týmu, se kterým v přípravné fázi konzultuje jednotlivé položky rozpočtu projektu. Shromažďuje veškeré účetní doklady související s realizací projektu, zajišťuje jejich oběh a evidenci. Spolupracuje s ved. projektu a administrátorem, připravuje podklady pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv. Podílí se na zpracování žádosti o platbu v průběhu realizační fáze projektu. Zajišťuje vedení oddělené analytické evidence účetních dokladů souvisejících s projektem a to dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle pravidel ROP NUTS II SV. Finanční manažer dohlíží na vedení účetnictví projektu dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle pravidel ROP NUTS II SV. Spolupracuje s vedoucím projektového týmu při zpracování zpráv o udržitelnosti projektu. Konzultace v oblasti vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry z území Libereckého kraje. Příprava a řízen projektů v rámci ROP NUTS II SV (oblast podpory 2.1, 3.2, 2.2,4.2). Strana 11 z 62

12 Pořadí člena týmu: 004 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: ní zapojen. Finální verze žádosti (ROP-IP) Bc. Vokas Libor Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Odborný garant pro veřejné zakázky Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Referent oddělení veřejných zakázek Společně se zpracovatelem projektové žádosti definuje rozdělení a druh veřejných zakázek v rámci projektu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále dle podmínek ROP NUTS II Severovýchod a dle interních předpisů Libereckého kraje. Podílí se na zajištění správnosti průběhu jednotlivých veřejných zakázek, spolupracuje přitom se všemi členy projektového týmu. Podílí se na zadání a zpracování rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky v orgánech kraje. Spolupracuje s vedoucím projektového týmu na vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, archivuje složky k jednotlivým veřejným zakázkám. Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace. Dále zkušenosti se stejnou pozicí v projektových týmech v rámci projektů realizovaných v ROP NUTS II SV, OPŽP, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, ČR - Sasko. Strana 12 z 62

13 Pořadí člena týmu: 005 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Finální verze žádosti (ROP-IP) Mgr. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Šebková Jolana Odborný garant za odbor sociálních věcí Krajský úřad Libereckého kraje Vedoucí odboru sociálních věcí Podílí se na přípravě, zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci, zajišťuje dohled nad přípravou projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje odborný dohled nad realizací projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje odborný dohled nad udržitelností projektu a poskytuje odborné poradenství při zajištění chodu hospice. Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Má zkušenosti s projektovým řízením s programy Vzdělávání na sociální pracovníky. Pořadí člena týmu: 006 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: Ing. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Veselá Naďa Odborný garant za odbor zdravotnictví Krajský úřad Libereckého kraje Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Vedoucí oddělení ekonomiky a zdr. politiky Podílí se na přípravě pro zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci, zajišťuje dohled nad přípravou projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad realizací projektu a poskytuje odborné poradenství. Zajišťuje dohled nad udržitelností projektu a poskytuje odborné poradenství při zajištění chodu hospice. Má zkušenosti s projektem Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Strana 13 z 62

14 Pořadí člena týmu: 007 Titul před jménem: Ing. Příjmení: Janoušková Jméno: Taťána Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Realizační manažer Název organizace: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Funkce v rámci organizace: Ředitelka společnosti Zapojení člena při přípravě projektu: Podílí se na zpracování projektového záměru a na přípravě, zpracování a kompletaci jednotlivých příloh žádosti o dotaci. Spolupracuje s vedoucím projektu, zpracovatelem projektové žádosti a projektantem stavební dokumentace pro provedení stavby. Zapojení člena při realizaci projektu: Podílí se na zajištění věcné správnosti projektu, podílí se na zpracování zadávacích podmínek pro výběrová řízení dodavatelů, podílí se na zajištění publicity projektu. Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Spolupracuje při udržení výstupů projektu dle podmínek ROP NUTS II I SV, podílí se na zpracování pravidelných monitorovacích zpráv. Podílí se na zajištění finanční udržitelnosti projektu a na zajištění povinné publicity projektu. Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s. má pod vedením Ing. Táni Janouškové, ředitelky společnosti, bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z různých dotačních programů a dárcovských projektů, jako např: -Nadace Dagmar a Václava Havlových -Výbor dobré vůle Olgy Havlové -Nadace člověk člověku -Nadace Komerční banky Jistota -Nadace Euronisa -Nadace Preciosa -Nadace Lasvit -Nadace Divoké husy -Nadace J+T -projekt Grantu G27 od Libereckého kraje -dotace MPSV. Strana 14 z 62

15 Pořadí člena týmu: 008 Titul před jménem: Příjmení: Jméno: Titul za jménem: Funkce v rámci projektového týmu: Název organizace: Funkce v rámci organizace: Zapojení člena při přípravě projektu: Zapojení člena při realizaci projektu: zapojen. zapojen. Finální verze žádosti (ROP-IP) Ing. Davidová Jana Zapojení člena při udržitelnosti projektu: Zpracovatel žádosti o dotaci ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Projektový manažer Vypracuje žádost o dotaci včetně všech povinných příloh dle pravidel ROP NUTS II Seeverovýchod. Úzce spolupracuje s vedoucím projektového týmu a realizačním manažerem na obsahové části žádosti. Komunikuje s poskytovatelem dotace. Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Ing. Jana Davidová spolupracovala na vypracování obdobných žádostí do evropských programů předkládaných např. do ROP NUTS II SV a to např. v projektech Jablonecko jako centrum cestovního ruchu (zadavatel Město Jablonec nad Nisou), mocnice bez bariér (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), Nová rehabilitace pro Jilemnici (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), Přístroje pro kvalitní péči - náhrada a modernizace (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), RTG technika - modernizace pro Jilemnici (zad. Masarykova městská nemocnice Jilemnice), Transformace fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V.Schejbalových. Dále má zkušenosti se zpracováním a řízením projektů z OPŽP, OPLLZ, OPPK. Strana 15 z 62

16 5. Žadatel projektu Validní dle ROS: Název žadatele: IČ: DIČ: Právní forma: Plátce DPH: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Žadatel splňuje definici MSP: Počet zaměstnanců: Typ podniku: Typ žadatele: Liberecký kraj CZ Kraj velký Kraj Statutární zástupci: Příjmení: Titul před: Funkce osoby: Fax: Půta Bc. Hejtman Libereckého kraje Jméno: Martin Titul za: Telefon: Telefon II.: Kontaktní osoby: Příjmení: Titul před: Funkce osoby: Fax: Šimonová Bc. Projektový manažer Jméno: Karolína Titul za: Telefon: Telefon II.: Hlavní kontaktní osoba: Šimonová Karolína Oficiální adresa: Validní dle RUIAN: Kraj: Liberecký kraj Okres: Liberec Obec: Liberec Část obce: Liberec IV-Perštýn Městská část: Liberec (nečleněné město) Ulice: U Jezu PSČ: Číslo popisné: 642 Číslo orientační: 2a WWW: Strana 16 z 62

17 Adresa pro doručení: Finální verze žádosti (ROP-IP) Validní dle RUIAN: Kraj: Obec: Městská část: PSČ: WWW: Liberecký kraj Okres: Liberec Liberec Část obce: Liberec IV-Perštýn Liberec (nečleněné město) Ulice: U Jezu Číslo popisné: 642 Číslo orientační: 2a Strana 17 z 62

18 6. Zkušenosti žadatele Pořadí reference: 001 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Název grantu/programu: Popis projektu/akce a jeho výstupů: Regionální operační program NUTS II Severovýchod 4.2. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky tepelného zpracování kovů a slitin na Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou. V rámci projektu vznikla pracoviště pro kalení, popouštění, žíhání a cementování. Během realizace byla pořízena nová technologie pro praktickou výuku žáků ( komorové a popouštěcí pece, kalící stoly a nezbytné doplňky). po dokončení došlo k vytvoření 4 výukových modulů: Kalení, Popouštění, Žíhání, Cementování. pro zkvalitnění a modernizaci výuky byla pracoviště doplněna počítačem na vyhodnocování výsledků a také nezbytným kancelářským nábytkem ( stoly, lavice). Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Vybavení učebny pro výuku tepelného zpracování kovů a slitin Liberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 10/ /2009 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 002 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Název grantu/programu: Regionální operační program NUTS II Severovýchod / 13.3 cestovní ruch Popis projektu/akce a jeho výstupů: Jednalo se výstavbu repliky pojizerské roubené chalupy tzv. Kamenářského domu. V Kamenářském domě budou mít návštěvníci možnost shlédnout ukázky historických řemesel (zlatnictví a šperkařství). Druhou aktivitou projektu bylo vnitřní vybavení depozitářů. Muzeum nemělo vhodné prostory k uložení historických sbírek a situaci řešilo uskladněním v pronajatých prostorech. Výstupem projektu bylo představení Turnovska jako jednotného celku s bohatou historickou tradicí,obnova historických řemesel a jejich moderní prezentace, vyřešení akutního problému s umístěním vzácných sbírek. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Prezentace kulturního dědictví - Muzeum Českého ráje v Turnově Liberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,86 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 04/ /2010 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Strana 18 z 62

19 Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 003 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01/ /2007 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: SROP 3.3. Popis projektu/akce a jeho výstupů: Partnerství pro Liberecký kraj Liberecký kraj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR V rámci projektu bylo realizováno 131 seminářů zaměřených na problematiku získávání podpory z fondů EU. techto seminářů se v průběhu 22-ti měsíců realizace zúčastnilo 3150 osob. Kormě aktivit zaměřených na vzdělávání byly prostřednictvím partnerské spolupráce vytvořeny benchmarketigové studie čerpání evropských peněz v období a to napříč všemi sektory. dále byly v arámci projektu vytvořeny místní projektové plány obvodů obcí s rozšířenou působností a byla zaktualizována databáze projektových záměrů Libereckého kraje. ve spolupráci s partnery byla sestavena a proškolena skupina 40-ti tzv. euromanažerů, která následně poskytovala zdarema konzultace v oblasti strukturálních fondů všem žadatelům o informace. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 004 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: Popis projektu/akce a jeho výstupů: Ministerstvo životního prostředí Operační program Životní prostředí Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností školského objektu, jež je majetkem Libereckého kraje a je využíván příspěvkovou organizací. Díky zlepšení tepelně technických vlastností školského objektu dojde k úsporám energií v souvislosti s provozem příspěvkové organizace. Zároveň projekt přispěje k větší estetické kvalitě města, ve kterém se příspěvková organizace nachází. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Zlepšení tepelně technických vlastností obvododvých kostrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy Liberec LIberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 005 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: RISA: Regionální Informační Systém o uplatnění absolvěntů na trhu práce LIberecký kraj Strana 19 z 62

20 Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 07/ /2007 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: SROP 3.1 Popis projektu/akce a jeho výstupů: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Projekt RISA, tedy regionální Informační systém o uplatnění Absolventů na trhu práce představuje systémový aspekt rozvoj integrovaného systému poradenství prostřednictvím portálu shromažďujícího informace o všech souvislostech trhu vzdělávání a trhu práce. Ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, Vysokou školou podnikání a Centrem vzdělanosti Libereckého kraje byly prováděny analýzy vzdělávací soustavy a trhu práce, empirická šetření mezi zaměstnavateli, úřady práce, ale i mezi absolventy středních škol. Vznikl tak unikátní nástroj v podobě informačního systému určený široké veřejnosti - rodičům, žákům, zaměstnavatelům, vzdělávacím institucím a samosprávám. obsahuje šetření a analýzy světa vzdělávání a světa práce - perspektivní obory, kvalifikační prognózy, uplatnění absolventů, obory středních škol, kurzy dalšího vzdělávání. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 006 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 05/ /2009 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Název grantu/programu: Popis projektu/akce a jeho výstupů: Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT Liberecký kraj Náplň projetu je investice do zlepšení materiálně - technického vybavení Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou pro praktickou výuku žáků studijních oborů a odborný výcvik žáků učebních oborů technického charakteru, jež zahrnovala pořízení pracoviště CNC - obráběcího centra, vybavení pracoviště pro strojní obrábění, vybavení pro pracoviště automechaniků, vybavení pájecího a měřícího stanoviště pro elektroniku a vybavení pro stavební obory. Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dojde k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia. Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod 4.2. Žadatel připravil odbornou a věcnou stránku projektu a zajišťoval řízení a realizaci projektu v celé jeho šíři. Žadatel realizoval projekt pro svoji příspěvkovou organizaci. Pořadí reference: 007 Název projektu/akce: Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Liberecký kraj Celkové výdaje projektu/akce: ,00 Vybavení odborných pracovišť pro technické obory ISŠ Vysoké nad Jizerou Strana 20 z 62

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Žádost o zařazení projektového záměru Název předkladatele: Statutární město Liberec Název projektu: Rekonstrukce multifunkčního

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací Obsah Úvod 2 1 Dotační politika EU obecný přehled 4 1.1 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti 4 1.1.1 Strukturální fondy 4

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více