Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 březen - duben 2014 COSME nový evropský rámcový program COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Enterprises) je evropský komunitární program, zaměřený na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků (zejména malých a středních MSP) a na zvýšení zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o víceletý program na léta , který je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. V České republice má gesci odbor inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který se podílel na vyjednávání detailních ustanovení podmínek tohoto programu v průběhu jeho přípravy v orgánech EU. COSME bude klíčovým nástrojem pro realizaci politik EU při formování podnikatelského prostředí a přímo navazuje na program Konkurenceschopnost a inovace - CIP (bez jeho části podporující inovační podnikání, neboť programová podpora výzkumu a technologického rozvoje a vše týkající se podpory MSP v oblasti výzkumu a inovací je od roku 2014 zahrnuto do Rámcového programu pro výzkum a inovace HORIZON 2020). Vedle programu HORIZON 2020 je program COSME komplementární i ke kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států. V rozpočtu EU je pro program COSME plánováno 2,3 miliardy, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a na zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. Lepší přístup k financování: Komunitární finanční nástroje pro MSP budou implementovány Evropským investičním fondem prostřednictvím finančních zprostředkovatelů (bank, fondů rizikového kapitálu apod.). Aktuální informace o zprostředkovatelích v jednotlivých státech jsou k dispozici na specializovaném portálu Podpůrné služby pro lepší přístup na trhy: Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network, která má v současné době více než 650 partnerských organizací v 54 zemích (jedním z partnerů je i BIC Plzeň). Tyto bezplatně nabízené služby zahrnují mj. informace o právních předpisech EU a o možnostech účasti v programech EU, pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí, podporu inovací a transferu technologií a též získávání zpětné vazby od podnikatelů (např. názory na připravovanou legislativu EU či podněty pro její zlepšení). Do konce roku 2014 je činnost sítě podporována z programu CIP , v současné době probíhá výběrové řízení na partnerská konsorcia, která budou v jednotlivých zemích a regionech působit od roku 2015 a budou podporována již z programu COSME. Posílení podnikatelské kultury: Iniciativy v rámci akčního plánu zahrnují výchovu k podnikavosti (např. podpora výměny osvědčených postupů mezi 1

2 evropskými pedagogy a instruktory v oblasti podnikatelského vzdělávání), zlepšování podnikatelského prostředí (např. zpracování odborných doporučení pro nejlepší postupy podpory podniků po celou dobu jejich životního cyklu či provoz specifického webu pro podnikatele) a spolupráci se specifickými skupinami, jako jsou mladí lidé, ženy nebo starší podnikatelé (např. mentoring či výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele) Zlepšení podmínek pro zakládání a růst podniků: Zde se především jedná o akční plán na snižování administrativní zátěže pro MSP. Pracovní program COSME na rok 2014 byl schválen 22. ledna Další informace o programu jsou k dispozici na stránkách Evropské komise poskytovat je budou také partnerská pracoviště sítě Enterprise Europe Network. -eb- Připravuje se vyhlášení výzev k podávání žádostí v programech ROZVOJ a POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) oznámilo dne záměr vyhlásit nové výzvy k podávání žádostí do programů ROZVOJ a POTENCIÁL. Podle předběžných informací, které jsou nyní k dispozici na webu agentury CzechInvest usiluje MPO o vyhlášení těchto výzev v co nejkratším termínu, aby projekty mohly být co nejdříve hodnoceny a rozhodovány. Situace je ale ztížena probíhající změnou evropských pravidel pro veřejnou podporu. Podle stávající legislativy (zejména nařízení Komise o blokových výjimkách č. 800/2008) již nelze výzvy vyhlásit a plně zadministrovat a nové nařízení o blokových výjimkách (GBER General Block Exemption Regulation) není Komisí dosud schváleno. V rámci urychlení celého procesu proto MPO již nyní předběžně avizuje podmínky budoucích výzev, aby si podnikatelé mohli začít připravovat své projekty. Formální vyhlášení výzev standardním způsobem proběhne až po schválení GBER a nabytí jeho platnosti vyhlášením v Úředním věstníku předpokládá se, že to bude v květnu, resp. počátkem června. Připravovaná výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, vedoucí ke zlepšení pozice MSP na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. Projekty podporované v rámci programu ROZVOJ musí být realizované pouze ve státem vymezených hospodářsky problémových regionech, mezi které nyní patří v Plzeňském kraji nejen okres Tachov, ale nově i okresy Klatovy a Domažlice. Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry. Podpora je poskytována formou dotace účelově určené k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1-30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Příjem registračních žádostí se předpokládá od 16. června do 16. července, příjem plných žádostí od 16. června do 31. července Cílem výzvy programu POTENCIÁL je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení nebo technickém zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra, případně v technickém zhodnocení stávajících budov centra. Malým a středním podnikům může být podpora poskytnuta také na mzdy čerstvých absolventů studia technických nebo přírodovědných oborů, provádějících výzkumnou a vývojovou činnost. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou dotace a může dosáhnout až 50 % způsobilých nákladů. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Předpokládaný termín pro podávání registračních žádostí je od 9. června do 9. července, pro podávání plných žádostí od 9. června do 18. srpna Projekty v obou programech musí být realizovány do srpna Dotace se vždy vyplácí zpětně až po dokončení projektu. Stávající znění zveřejněných dokumentů se může v určitých detailech ještě měnit, aktuální informace budou zveřejňovány na webech MPO a agentury CzechInvest Zájemci o poradenské služby k přípravě projektů a žádostí se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Kontakt: tel eb-,-zd- 2 2

3 Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje pomohou malým a středním podnikům Do 16. dubna přijímal Krajský úřad Plzeňského kraje žádosti o podporu z dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje Kraj touto formou podporuje spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, která má posílit rozvoj malých a středních podniků působících v Plzeňském kraji a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Na přípravě tohoto dotačního titulu se podílel i BIC Plzeň. Malé a střední podniky mohou získat dotaci ve výši až 100 tis. Kč (maximálně 75% celkových nákladů) na nákup služeb, poskytovaných výzkumnými organizacemi působícími v Plzeňském kraji. Tyto služby mohou zahrnovat například měření a diagnostiku, návrhy systémů či konstrukčních řešení, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, design výrobků, návrhy aplikace nových materiálů či metod, nebo modelování procesů, systémů a provozů. Do uzávěrky bylo podáno 18 žádostí o dotaci na projekty v celkové hodnotě více než 3 mil. Kč. Podniky požadují dotace v celkové výši 1,597 mil. Kč. Graf znázorňuje zájem podniků o spolupráci s jednotlivými výzkumnými organizacemi: Výběrová komise, složená ze zástupců Plzeňského kraje, Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Okresní hospodářské komory Plzeňsko, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a BIC Plzeň, připravila podklady pro květnové jednání Rady Plzeňského kraje, kde se bude rozhodovat o přidělení dotací jednotlivým příjemcům. V současné době již probíhá poskytování služeb v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Ten byl nastartován v roce 2013 jako program města Plzně na podporu spolupráce podniků z Plzeňského kraje a univerzit z Plzně (Západočeské univerzity v Plzni a plzeňské Lékařské fakulty UK). V tomto programu využívá 15 podniků možnost čerpat služby za téměř 4 mil. Kč. Zapojené firmy hodnotí program velmi pozitivně, pět projektů spolupráce již bylo úspěšně dokončeno. -eb- Nepřímá forma podpory výzkumu a vývoje daňové odpočty Výzkum a vývoj (VaV) a jeho podpora jsou důležitým faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a budoucího rozvoje ekonomiky. Vedle řady podpůrných programů, které představují přímou formu podpory, má soukromé výdaje na VaV stimulovat i nepřímé daňové zvýhodnění spočívající v uplatnění odčitatelné položky od základu daně. Odčitatelná položka na VaV je ustanovení zakotvené v zákoně o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), které umožňuje každé společnosti splňující zákonná kritéria odečíst si od základu daně až 110 % (do to bylo 100 %) již jednou daňově uznatelných nákladů na činnosti VaV. Výše podpory se pak vypočítá jako součin 110 % uznatelných nákladů a sazby daně z příjmu právnických osob. Dle aktuálních čísel Českého statistického úřadu si odčitatelnou položku na VaV uplatnilo v roce 2013 celkem 1029 českých podniků, což je o 19 % více než v předcházejícím roce. Uvedené podniky uplatnily v rámci této odčitatelné položky náklady ve výši 10,5 mld. Kč a uspořily tak na daních celkem 2 mld. Kč. Co se týče odvětví ekonomické činnosti podniků, nejvíce podniků využilo odčitatelnou položku na VaV ve zpracovatelském průmyslu (strojírenský průmysl a automobilový sektor). Přestože je možné konstatovat, že trend v uplatňování odčitatelné položky na VaV je v ČR pozitivní, ve srovnání s ostatními evropskými státy je využívání zmíněného mechanismu i po osmi letech existence této legislativy zcela podprůměrné. V Evropě představuje odčitatelná položka často hlavní nástroj financování podnikových inovací a VaV. V ČR si dle odhadů odčitatelnou položku na VaV uplatňuje pouze 30 % podniků, které mají na odpočet nárok. Téma odpočtu nákladů vynaložených na VaV od základu daně z příjmu bylo jedním z bodů programu semináře, který BIC Plzeň s Projektovou kanceláří Fakulty strojní ZČU uspořádaly 20. března 2014 v rámci projektu POSPOL. S problematikou účastníky z řad zástupců firem i akademických pracovníků seznámil Ing. Karel Šimek ze společnosti BDO Appraisal services Znalecký ústav s.r.o. -th- 3

4 Představujeme inovační firmy v regionu PILSEN TOOLS s. r.o. Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. se zabývá především vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. O představení jsme požádali vedoucího Technického rozvoje Ing. Josefa Fajta, CSc. Vaše společnost pod současným názvem funguje od roku 2008, ale její historie je mnohem delší mohl byste ji stručně shrnout? Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. vznikla v roce 1999 pod názvem ŠKO-TOOLS s.r.o. odkoupením aktivit a převzetím zaměstnanců bývalé společnosti ŠKODA UNITECH s.r.o. V roce 2005 byl název změněn na ŠKO-TOOLS Group s.r.o. a od roku 2008 společnost používá název PILSEN TOOLS s.r.o. Společnost tak navázala na činnost dřívějších výrobních společností ŠKODA a.s., a to ŠKODA UNITECH, ŠKODA NÁŘADÍ a ŠKODA OPRAVNA STROJŮ. Stavíme tedy na tradici přesné strojírenské výroby, sahající až do roku V současné době zaměstnáváme cca 165 pracovníků, převážně odborníků v technických oborech. Jaké jsou Vaše klíčové produkty a komu je dodáváte? Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. má řadu výrobků, které se uplatňují v energetice, automobilovém průmyslu, u obráběcích strojů, apod. V oblasti strojírenského nářadí je společnost schopna plnit individuální požadavky zákazníků a výrobky jsou dodávány do mnoha zemí pěti kontinentů. Podnikatelské činnosti lze rozdělit na dvě základní oblasti - konstrukce a výroba speciálního nářadí včetně přípravků a vstřikovacích forem a modernizace těžkých obráběcích strojů a zdvihacích zařízení. Jedním z nosných výrobků jsou otočné hroty různého provedení, které jsou distribuovány prostřednictvím velkoprodejců do Evropy, Afriky, Asie, Austrálie a exkluzivně pak do Kanady a USA. Vzhledem k rostoucí šíři použití byl tento výrobek právě inovován zlepšeným zatěsněním proti vnikání chladícího média při obrábění. Značnou inovaci má i vyráběný sortiment speciálního řezného nářadí, a to použitím nově vyvinutých materiálů (RO-PM) s vynikajícími parametry pro tvrdé" obrábění, ale i aplikací progresivních povlaků. Jedná se zejména o odvalovací frézy a protahovací trny podle konkrétního zadání zákazníků. V oblasti měřidel je pro společnost velmi dobrou referencí výroba speciálních měřidel pro ŠKODA AUTO a.s., dále pak různé typy závitových kalibrů. Podle potřeb zákazníků je navrhována a vyráběna řada montážních a svařovacích přípravků pro společnosti, jako např. Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., G&N GmbH, apod. Společnost je dodavatelem velice přesných a technologicky náročných dílů i pro Doosan Škoda Power s.r.o. a dalších firem v energetice. Opomenout nelze ani široké portfolio služeb. Kromě tepelného zpracování konstrukčních či nástrojových ocelí se jedná i o alkalické černění a laserové popisování. Součástí služeb jsou i opravy obráběcích strojů a jeřábů. Mezi důležité aktivity Vaší společnosti patří vývojová činnost, dlouhodobě se zapojujete do řešení výzkumných a vývojových projektů, a to i mezinárodních. Na co se zaměřují? Již od r.2001 řešíme různé projekty na inovace technologií a výrobků a aplikujeme získané poznatky do výroby, protože konkurence je v naší oblasti veliká. Mezi prvními byl investiční projekt na novou linku alkalického černění s čističkou odpadních vod. V rámci mezinárodního projektu EUREKA FORMINGTOOLS E!3030 byl řešen vývoj v oblasti výroby otočných hrotů, kde se nám podařilo využitím zápustkových výkovků pouzder snížit o 50 % spotřebu materiálu a současně i pracnost výroby. Díky získání dotačního projektu PHARE CZ /054 jsme obnovili základnu obrábění o 3 nové stroje s produktivní technologií. Pro dosažení nejvyšší trvanlivosti řezných nástrojů z nástrojových ocelí jsme se v projektu TANDEM FT-Ta4/082 zabývali vývojem a optimalizací Odvalovací frézy pro výrobu ozubení povrchových úprav a otěruvzdornými tenkými vrstvami. Moderní technologie tepelného zpracování, včetně kryogenního řešily projekty TRVALÁ PROSPERITA CRYOTOOLS a mezinárodní EUROSTARS E!4261 TECTECH. Výsledky se uplatňují v naší kalírně a na zkvalitněných výrobcích. V úzké spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) bylo v období let řešeno Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde jsme dodali řadu učebních pomůcek a pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Podpora transferu znalostí Zavedení high-tech technologií za účelem zvýšení produktivity výroby. Řešitel stážista ze ZČU je 4 4

5 dnes naším kmenovým zaměstnancem. Garantem pro MPO byl pracovník BIC Plzeň. V současné době vývojoví pracovníci naší společnosti pracují v rámci projektu KTO SGS na ZČU na matematickém popisu kinematické vazby brusného kotouče s čelní plochou zubů šnekové odvalovací frézy. Také pokračují naše mezinárodní aktivity v rámci programu EUREKA řešením projektu E!7163 TAMPFLU, kde při řešení chemicko-tepelného zpracování nástrojových ocelí spolupracujeme s vývojovou firmou COMTES FHT a IMP Varšava. Vývojové aktivity v této oblasti budou pokračovat v rámci Programu OPPI - POTENCIÁL. Zde jsme získali projekt 4.2 PT03/871 Vývojové středisko tepelného zpracování a právě nyní probíhá realizace nové vakuové kalící a cementační pece v tomto středisku. V loňském roce jste navázali intenzivnější spolupráci s konzultanty BIC Plzeň a využili některé služby sítě Enterprise Europe Network. Co Vám tato spolupráce přinesla? V lednu 2013 jsem se za naši firmu zúčastnil mise českých firem do Turecka organizované sítí Enterprise Europe Network, která zahrnovala návštěvu Sabanci University Applied Nanotechnology Centre a dále setkání s tamními firmami v rámci "Mission on the field of materials technology for Eureka/Eurostars projects". Je třeba pochválit profesionalitu pracovníků BIC Plzeň za zajištění tlumočení, přípravu a asistenci. Na základě získaných kontaktů chceme připravit společné téma pro řešení projektu EUREKA za účasti turecké firmy a univerzity. Na konci roku byl pak ve spolupráci s konzultanty BIC Plzeň podruhé podán projekt do programu ALFA (TAČR) - Měřící systém pro přesné měření velkých rotačních rozměrů. Partnery projektu jsou ELIS PLZEŇ, ZČU v Plzni (FST). V současnosti jsou žádosti hodnoceny. S ohledem na uvedený přehled vývojových aktivit naší společnosti jsme byli zařazeni do publikace Inovační potenciál plzeňského regionu, na jejímž vydání se BIC Plzeň podílel. Věřím, že nám to pomůže k získání dalších partnerů pro řešení výzkumu a vývoje v potřebných oblastech tak, aby firma PILSEN TOOLS s.r.o. byla pro své zákazníky v oblasti speciálních nástrojů na předních místech v kvalitě a spolehlivosti. Děkujeme za rozhovor. Více o společnosti na -eb- Design jako nástroj pro inovace V březnu připravil BIC Plzeň pro podnikatele zajímavý seminář, zaměřený na design jako jeden z důležitých nástrojů pro inovace a posílení konkurenceschopnosti firem. Seminář se konal v inspirativních prostorách nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni, jejíž pracovníci se podíleli i na jeho obsahu. V úvodní části semináře vystoupil MgA. Jiří Hanek (Občanské sdružení PROTEBE live), který účastníkům prezentoval design jako způsob myšlení (design thinking), aplikovatelný i při řízení podniku (design management). Je tak vytvářen most mezi světem umění a světem byznysu a posilována možnost využívat design jako klíčový nástroj pro strategické řízení inovací a rozvoje firmy. Praktické uplatnění těchto principů bylo demonstrováno na případové studii. Tajemník FDU Ing. Kodýtek následně informoval o možnostech a podmínkách pro spolupráci mezi podniky a fakultou a konzultant Enterprise Europe Network Ing. Doležal představil možnosti získání dotací na nákup služeb designérů, jak v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost, tak s využitím dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje. Část semináře byla určena speciálně pro firmy, které se zabývají výrobou nábytku a bytových doplňků a realizací interiérů. MgA. Mahdal, který na FDU vede právě takto zaměřené kurzy, pohovořil o aktuálních trendech v designu nábytku a interiérů. V samostatném bloku byla představena řada příkladů tvorby studentů designu v uvedeném oboru, včetně některých návrhů, které již získaly významná ocenění. Semináře se zúčastnilo více než 30 zástupců firem z plzeňského regionu, kteří jej vesměs hodnotili jako zajímavý a přínosný. V závěrečném dotazníku zhruba třetina z nich uvedla, že má zájem o navázání spolupráce s FDU v oblasti designu. -zd- 5

6 Další setkání pro podporu mezinárodní spolupráce firem Jednou z klíčových aktivit sítě Enterprise Europe Network je podpora mezinárodní spolupráce firem, mimo jiné i formou organizace mezinárodních setkání, kde podnikatelé mohou navázat nové kontakty. Poslední takovou akcí, které se zúčastnily i některé firmy z plzeňského regionu, bylo setkání při veletrhu AMPER 2014 v Brně ve dnech 18. a 19. března. K předem připraveným jednáním se zde sešlo na 140 firem z 9 zemí, které absolvovaly celkem přes 600 schůzek. Účastníci z řad vystavovatelů i návštěvníků deklarovali, že téměř 25 % jednání skončilo dohodou a více než 50 % z nich bude pokračovat. Za nadstandardní lze označit i aktivní účast 8 fakult tuzemských vysokých škol, se zájmem podpořit vzájemné vzdělávací a výzkumné aktivity, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a přiblížení se potřebám praxe. Setkání bylo součástí projektu českého konsorcia sítě Enterprise Europe Network s názvem Kontakt-Kontrakt , který je zajišťován Regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci se 40 českými i zahraničními partnery. V rámci tohoto projektu se bude konat obdobná akce i na podzim při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Řada kooperačních setkání probíhá také v zahraničí. Základní informace o těch nejzajímavějších, které se uskuteční v nejbližší době, jsou v následující tabulce. Kontakt pro bližší informace k těmto i dalším akcím: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel , Datum Název akce Místo Oborové zaměření International Brokerage event - Engineering Brokerage Event in frame of International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL Italian Furniture Design VIRTUAL 3D FAIR Second edition Nitra, Slovensko Kielce, Polsko virtuální veletrh Strojírenství Průmysl plastů a gumárenství Nábytkářský průmysl, interiéry, design REW Istanbul 2014 International Business Metings Istanbul, Turecko rd edition of the EEN Brokerage Event at "GR Business Days" in Luxembourg Lucemburk, Lucembursko Energetika, životní prostředí Ekologie, ekologické stavebnictví, strojírenství, logistika, vzdělávání, služby pro firmy atd th Annual B2B Matchmaking Forum Russia- Europe: Cooperation without Frontiers Moskva, Rusko Průmyslové obory, zájem o obchodní spolupráci, investiční projekty atd Sport Tech Match Sheffield, Spojené království Sportovní vybavení, testování výkonu a sledování zdravotního stavu sportovců, sportovní oblečení a obuv Připravuje se seminář o programu HORIZON 2020 pro oblast energetiky a dopravy Informační seminář o rámcovém programu EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020 se zaměřením na energetiku a dopravu připravuje BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a s Regionální kontaktní organizací Západní Čechy. Seminář se bude konat 12. června od 10 hod. v budově Technologického centra BIC Plzeň na Borských polích (Teslova 1). HORIZON 2020 rámcový program pro výzkum a inovace - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech Navazuje na rámcové programy pro výzkum vyhlašované EU od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. S tím, co tento program nabízí v oblasti energetiky a dopravy a s příležitostmi pro malé a střední podniky seznámí účastníky semináře pracovníci Technologického centra AV ČR Ing. Martin Škarka a Ing. Veronika Korittová. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci sítě Enterprise Europe Network, je účast na semináři bezplatná. Zájemci se musí do 8. června registrovat na Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka, tel , -js- 6 6

7 Upozorňujeme Plzeň žije networkingem Veletrh práce a další aktivity zaměřené na navazování kontaktů již získaly v Plzni tradici. V uplynulých dvou měsících se ale uskutečnily nové netradiční druhy networkingu, které podpořil i BIC Plzeň, ať už přímým zapojením do programu či participací na organizaci akce. V březnu to byl první Plzeňský business kotel, který si dal za úkol propojit studenty, podnikatele a případné investory a naučit je překonávat vrozenou ostýchavost při dojednávání možné spolupráce. V Česku se spíše konají privátní schůzky podnikatelů, než otevřenější diskuse většího množství subjektů. Vyplývá to ze zakořeněného strachu, že pokud máme nějaký nápad a někde ho prezentujeme, někdo jiný nám ho vezme. Plzeňský projekt, inspirovaný bostonskými setkáními nazvanými The Venture Cafe, chce tento způsob myšlení změnit. První kotel přišlo do prostor KD Peklo podpořit bezmála 100 účastníků, pro které měli organizátoři připravené prezentace zajímavých řečníků - spoluzakladatel HUB Praha Zdeněk Rudolský hovořil o coworkingu v ČR a podpoře inovativního a sociálního podnikání, zakladatel Vodafone Nápad roku Martin Kešner účastníky informoval o otevření dalšího ročníku soutěže a Adam Kočík prezentoval své zkušenosti s investováním a zmínil, jaké projekty jsou pro investory lákavé. Konzultanti BIC Plzeň v rámci hlavního kotle představili poskytované služby podpory začínajících podnikatelů zejména konzultace k podnikatelským plánům a kurzy pro začínající podnikatele (zimní škola UNIPRANET). Druhý Plzeňský business kotel pod názvem Teorie dobrá a co praxe? se zaměří zejména na studenty a proběhne v polovině května v nově otevřené univerzitní knihovně na Borských polích. O měsíc později naplnilo více než 300 lidí prostory Vědeckotechnického parku na Borských polích. Takový úspěch zde slavil první plzeňský Barcamp - netradiční konference s neotřelým formátem přednášek a diskuzí pro širokou veřejnost. Zájem účastníků překvapil i samotné organizátory kapacita Barcampu byla vyčerpána za necelých 24 hodin. Barcampový formát se v Česku objevil poprvé v roce 2010 ve valašském Vsetíně. Nosná myšlenka akce spočívá v tom, že prostor a minutu slávy si zaslouží každý bez ohledu na počet titulů a let strávených v praxi. Barcamp je nový prostor pro získávání kontaktů a poznatků účastní se ho grafici, kodéři, designéři, podnikatelé, programátoři, pracovníci marketingu, novináři, geekové, koučové, odborníci na sociální media a další, přičemž program je tvořen z přednášek, které si návštěvníci sami odhlasovali. Jedná se o neziskovou akci - mluvčí zde nezískají honorář a diváci nic neplatí. Na základě ohlasů plánují organizátoři uspořádat další ročník již na podzim tohoto roku. Více na Uvedené networkingové akce umožňují svým účastníků efektivně navázat nové kontakty, vyhledat budoucí partnery či načerpat inspiraci pro svou vlastní činnost. Bylo tomu tak například v případě společnosti LC Tools (klienta Podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň), která po Plzeňském business kotli zahájila spolupráci se studenty Fakulty designu a umění L. Sutnara na tvorbě konceptu budování firemní značky a vizuální komunikace. -th- V květnu má být vyhlášena první veřejná soutěž programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, který naváže na program ALFA. Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR. Aktuální informace jsou zveřejňovány na Počátkem ledna 2014 nabyla účinnosti nová nařízení EU na podporu de minimis č. 1408/2013 a č.1407/2013. Limit pro výši podpory de minimis ve výši 200 tis EUR pro jeden podnik za tříleté období je zachován. Oproti stávajícím nařízením 1535/2001 a 1998/2006 však budou dle nových pravidel z hlediska podpory de minimis za jeden podnik považovány též tzv. propojené podniky, tedy např. mateřská firma a její dceřiné společnosti v jedné členské zemi. Přestože jsou nová nařízení platná již od začátku roku, v České republice budou použitelná až od 1. července 2014, neboť ČR využila přechodné období. Stávající podmínky pro podporu de minimis tedy lze aplikovat až do 30. června Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 7 e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013

Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013 Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013 Enterprise Europe Network Oddělení rozvoje podnikání Podpora výzkumu, vývoje a inovací Programy podporující vědeckovýzkumné aktivity, vědeckou spolupráci

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Evropské programy na podporu podnikání. 19. 9. 2014, Praha

Evropské programy na podporu podnikání. 19. 9. 2014, Praha Evropské programy na podporu podnikání 19. 9. 2014, Praha CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více