Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 březen - duben 2014 COSME nový evropský rámcový program COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Enterprises) je evropský komunitární program, zaměřený na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků (zejména malých a středních MSP) a na zvýšení zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o víceletý program na léta , který je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. V České republice má gesci odbor inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který se podílel na vyjednávání detailních ustanovení podmínek tohoto programu v průběhu jeho přípravy v orgánech EU. COSME bude klíčovým nástrojem pro realizaci politik EU při formování podnikatelského prostředí a přímo navazuje na program Konkurenceschopnost a inovace - CIP (bez jeho části podporující inovační podnikání, neboť programová podpora výzkumu a technologického rozvoje a vše týkající se podpory MSP v oblasti výzkumu a inovací je od roku 2014 zahrnuto do Rámcového programu pro výzkum a inovace HORIZON 2020). Vedle programu HORIZON 2020 je program COSME komplementární i ke kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států. V rozpočtu EU je pro program COSME plánováno 2,3 miliardy, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a na zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. Lepší přístup k financování: Komunitární finanční nástroje pro MSP budou implementovány Evropským investičním fondem prostřednictvím finančních zprostředkovatelů (bank, fondů rizikového kapitálu apod.). Aktuální informace o zprostředkovatelích v jednotlivých státech jsou k dispozici na specializovaném portálu Podpůrné služby pro lepší přístup na trhy: Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network, která má v současné době více než 650 partnerských organizací v 54 zemích (jedním z partnerů je i BIC Plzeň). Tyto bezplatně nabízené služby zahrnují mj. informace o právních předpisech EU a o možnostech účasti v programech EU, pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí, podporu inovací a transferu technologií a též získávání zpětné vazby od podnikatelů (např. názory na připravovanou legislativu EU či podněty pro její zlepšení). Do konce roku 2014 je činnost sítě podporována z programu CIP , v současné době probíhá výběrové řízení na partnerská konsorcia, která budou v jednotlivých zemích a regionech působit od roku 2015 a budou podporována již z programu COSME. Posílení podnikatelské kultury: Iniciativy v rámci akčního plánu zahrnují výchovu k podnikavosti (např. podpora výměny osvědčených postupů mezi 1

2 evropskými pedagogy a instruktory v oblasti podnikatelského vzdělávání), zlepšování podnikatelského prostředí (např. zpracování odborných doporučení pro nejlepší postupy podpory podniků po celou dobu jejich životního cyklu či provoz specifického webu pro podnikatele) a spolupráci se specifickými skupinami, jako jsou mladí lidé, ženy nebo starší podnikatelé (např. mentoring či výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele) Zlepšení podmínek pro zakládání a růst podniků: Zde se především jedná o akční plán na snižování administrativní zátěže pro MSP. Pracovní program COSME na rok 2014 byl schválen 22. ledna Další informace o programu jsou k dispozici na stránkách Evropské komise poskytovat je budou také partnerská pracoviště sítě Enterprise Europe Network. -eb- Připravuje se vyhlášení výzev k podávání žádostí v programech ROZVOJ a POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) oznámilo dne záměr vyhlásit nové výzvy k podávání žádostí do programů ROZVOJ a POTENCIÁL. Podle předběžných informací, které jsou nyní k dispozici na webu agentury CzechInvest usiluje MPO o vyhlášení těchto výzev v co nejkratším termínu, aby projekty mohly být co nejdříve hodnoceny a rozhodovány. Situace je ale ztížena probíhající změnou evropských pravidel pro veřejnou podporu. Podle stávající legislativy (zejména nařízení Komise o blokových výjimkách č. 800/2008) již nelze výzvy vyhlásit a plně zadministrovat a nové nařízení o blokových výjimkách (GBER General Block Exemption Regulation) není Komisí dosud schváleno. V rámci urychlení celého procesu proto MPO již nyní předběžně avizuje podmínky budoucích výzev, aby si podnikatelé mohli začít připravovat své projekty. Formální vyhlášení výzev standardním způsobem proběhne až po schválení GBER a nabytí jeho platnosti vyhlášením v Úředním věstníku předpokládá se, že to bude v květnu, resp. počátkem června. Připravovaná výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, vedoucí ke zlepšení pozice MSP na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. Projekty podporované v rámci programu ROZVOJ musí být realizované pouze ve státem vymezených hospodářsky problémových regionech, mezi které nyní patří v Plzeňském kraji nejen okres Tachov, ale nově i okresy Klatovy a Domažlice. Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry. Podpora je poskytována formou dotace účelově určené k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1-30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Příjem registračních žádostí se předpokládá od 16. června do 16. července, příjem plných žádostí od 16. června do 31. července Cílem výzvy programu POTENCIÁL je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení nebo technickém zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra, případně v technickém zhodnocení stávajících budov centra. Malým a středním podnikům může být podpora poskytnuta také na mzdy čerstvých absolventů studia technických nebo přírodovědných oborů, provádějících výzkumnou a vývojovou činnost. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou dotace a může dosáhnout až 50 % způsobilých nákladů. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Předpokládaný termín pro podávání registračních žádostí je od 9. června do 9. července, pro podávání plných žádostí od 9. června do 18. srpna Projekty v obou programech musí být realizovány do srpna Dotace se vždy vyplácí zpětně až po dokončení projektu. Stávající znění zveřejněných dokumentů se může v určitých detailech ještě měnit, aktuální informace budou zveřejňovány na webech MPO a agentury CzechInvest Zájemci o poradenské služby k přípravě projektů a žádostí se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Kontakt: tel eb-,-zd- 2 2

3 Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje pomohou malým a středním podnikům Do 16. dubna přijímal Krajský úřad Plzeňského kraje žádosti o podporu z dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje Kraj touto formou podporuje spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, která má posílit rozvoj malých a středních podniků působících v Plzeňském kraji a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Na přípravě tohoto dotačního titulu se podílel i BIC Plzeň. Malé a střední podniky mohou získat dotaci ve výši až 100 tis. Kč (maximálně 75% celkových nákladů) na nákup služeb, poskytovaných výzkumnými organizacemi působícími v Plzeňském kraji. Tyto služby mohou zahrnovat například měření a diagnostiku, návrhy systémů či konstrukčních řešení, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, design výrobků, návrhy aplikace nových materiálů či metod, nebo modelování procesů, systémů a provozů. Do uzávěrky bylo podáno 18 žádostí o dotaci na projekty v celkové hodnotě více než 3 mil. Kč. Podniky požadují dotace v celkové výši 1,597 mil. Kč. Graf znázorňuje zájem podniků o spolupráci s jednotlivými výzkumnými organizacemi: Výběrová komise, složená ze zástupců Plzeňského kraje, Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Okresní hospodářské komory Plzeňsko, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a BIC Plzeň, připravila podklady pro květnové jednání Rady Plzeňského kraje, kde se bude rozhodovat o přidělení dotací jednotlivým příjemcům. V současné době již probíhá poskytování služeb v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Ten byl nastartován v roce 2013 jako program města Plzně na podporu spolupráce podniků z Plzeňského kraje a univerzit z Plzně (Západočeské univerzity v Plzni a plzeňské Lékařské fakulty UK). V tomto programu využívá 15 podniků možnost čerpat služby za téměř 4 mil. Kč. Zapojené firmy hodnotí program velmi pozitivně, pět projektů spolupráce již bylo úspěšně dokončeno. -eb- Nepřímá forma podpory výzkumu a vývoje daňové odpočty Výzkum a vývoj (VaV) a jeho podpora jsou důležitým faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a budoucího rozvoje ekonomiky. Vedle řady podpůrných programů, které představují přímou formu podpory, má soukromé výdaje na VaV stimulovat i nepřímé daňové zvýhodnění spočívající v uplatnění odčitatelné položky od základu daně. Odčitatelná položka na VaV je ustanovení zakotvené v zákoně o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), které umožňuje každé společnosti splňující zákonná kritéria odečíst si od základu daně až 110 % (do to bylo 100 %) již jednou daňově uznatelných nákladů na činnosti VaV. Výše podpory se pak vypočítá jako součin 110 % uznatelných nákladů a sazby daně z příjmu právnických osob. Dle aktuálních čísel Českého statistického úřadu si odčitatelnou položku na VaV uplatnilo v roce 2013 celkem 1029 českých podniků, což je o 19 % více než v předcházejícím roce. Uvedené podniky uplatnily v rámci této odčitatelné položky náklady ve výši 10,5 mld. Kč a uspořily tak na daních celkem 2 mld. Kč. Co se týče odvětví ekonomické činnosti podniků, nejvíce podniků využilo odčitatelnou položku na VaV ve zpracovatelském průmyslu (strojírenský průmysl a automobilový sektor). Přestože je možné konstatovat, že trend v uplatňování odčitatelné položky na VaV je v ČR pozitivní, ve srovnání s ostatními evropskými státy je využívání zmíněného mechanismu i po osmi letech existence této legislativy zcela podprůměrné. V Evropě představuje odčitatelná položka často hlavní nástroj financování podnikových inovací a VaV. V ČR si dle odhadů odčitatelnou položku na VaV uplatňuje pouze 30 % podniků, které mají na odpočet nárok. Téma odpočtu nákladů vynaložených na VaV od základu daně z příjmu bylo jedním z bodů programu semináře, který BIC Plzeň s Projektovou kanceláří Fakulty strojní ZČU uspořádaly 20. března 2014 v rámci projektu POSPOL. S problematikou účastníky z řad zástupců firem i akademických pracovníků seznámil Ing. Karel Šimek ze společnosti BDO Appraisal services Znalecký ústav s.r.o. -th- 3

4 Představujeme inovační firmy v regionu PILSEN TOOLS s. r.o. Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. se zabývá především vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. O představení jsme požádali vedoucího Technického rozvoje Ing. Josefa Fajta, CSc. Vaše společnost pod současným názvem funguje od roku 2008, ale její historie je mnohem delší mohl byste ji stručně shrnout? Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. vznikla v roce 1999 pod názvem ŠKO-TOOLS s.r.o. odkoupením aktivit a převzetím zaměstnanců bývalé společnosti ŠKODA UNITECH s.r.o. V roce 2005 byl název změněn na ŠKO-TOOLS Group s.r.o. a od roku 2008 společnost používá název PILSEN TOOLS s.r.o. Společnost tak navázala na činnost dřívějších výrobních společností ŠKODA a.s., a to ŠKODA UNITECH, ŠKODA NÁŘADÍ a ŠKODA OPRAVNA STROJŮ. Stavíme tedy na tradici přesné strojírenské výroby, sahající až do roku V současné době zaměstnáváme cca 165 pracovníků, převážně odborníků v technických oborech. Jaké jsou Vaše klíčové produkty a komu je dodáváte? Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. má řadu výrobků, které se uplatňují v energetice, automobilovém průmyslu, u obráběcích strojů, apod. V oblasti strojírenského nářadí je společnost schopna plnit individuální požadavky zákazníků a výrobky jsou dodávány do mnoha zemí pěti kontinentů. Podnikatelské činnosti lze rozdělit na dvě základní oblasti - konstrukce a výroba speciálního nářadí včetně přípravků a vstřikovacích forem a modernizace těžkých obráběcích strojů a zdvihacích zařízení. Jedním z nosných výrobků jsou otočné hroty různého provedení, které jsou distribuovány prostřednictvím velkoprodejců do Evropy, Afriky, Asie, Austrálie a exkluzivně pak do Kanady a USA. Vzhledem k rostoucí šíři použití byl tento výrobek právě inovován zlepšeným zatěsněním proti vnikání chladícího média při obrábění. Značnou inovaci má i vyráběný sortiment speciálního řezného nářadí, a to použitím nově vyvinutých materiálů (RO-PM) s vynikajícími parametry pro tvrdé" obrábění, ale i aplikací progresivních povlaků. Jedná se zejména o odvalovací frézy a protahovací trny podle konkrétního zadání zákazníků. V oblasti měřidel je pro společnost velmi dobrou referencí výroba speciálních měřidel pro ŠKODA AUTO a.s., dále pak různé typy závitových kalibrů. Podle potřeb zákazníků je navrhována a vyráběna řada montážních a svařovacích přípravků pro společnosti, jako např. Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., G&N GmbH, apod. Společnost je dodavatelem velice přesných a technologicky náročných dílů i pro Doosan Škoda Power s.r.o. a dalších firem v energetice. Opomenout nelze ani široké portfolio služeb. Kromě tepelného zpracování konstrukčních či nástrojových ocelí se jedná i o alkalické černění a laserové popisování. Součástí služeb jsou i opravy obráběcích strojů a jeřábů. Mezi důležité aktivity Vaší společnosti patří vývojová činnost, dlouhodobě se zapojujete do řešení výzkumných a vývojových projektů, a to i mezinárodních. Na co se zaměřují? Již od r.2001 řešíme různé projekty na inovace technologií a výrobků a aplikujeme získané poznatky do výroby, protože konkurence je v naší oblasti veliká. Mezi prvními byl investiční projekt na novou linku alkalického černění s čističkou odpadních vod. V rámci mezinárodního projektu EUREKA FORMINGTOOLS E!3030 byl řešen vývoj v oblasti výroby otočných hrotů, kde se nám podařilo využitím zápustkových výkovků pouzder snížit o 50 % spotřebu materiálu a současně i pracnost výroby. Díky získání dotačního projektu PHARE CZ /054 jsme obnovili základnu obrábění o 3 nové stroje s produktivní technologií. Pro dosažení nejvyšší trvanlivosti řezných nástrojů z nástrojových ocelí jsme se v projektu TANDEM FT-Ta4/082 zabývali vývojem a optimalizací Odvalovací frézy pro výrobu ozubení povrchových úprav a otěruvzdornými tenkými vrstvami. Moderní technologie tepelného zpracování, včetně kryogenního řešily projekty TRVALÁ PROSPERITA CRYOTOOLS a mezinárodní EUROSTARS E!4261 TECTECH. Výsledky se uplatňují v naší kalírně a na zkvalitněných výrobcích. V úzké spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) bylo v období let řešeno Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde jsme dodali řadu učebních pomůcek a pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Podpora transferu znalostí Zavedení high-tech technologií za účelem zvýšení produktivity výroby. Řešitel stážista ze ZČU je 4 4

5 dnes naším kmenovým zaměstnancem. Garantem pro MPO byl pracovník BIC Plzeň. V současné době vývojoví pracovníci naší společnosti pracují v rámci projektu KTO SGS na ZČU na matematickém popisu kinematické vazby brusného kotouče s čelní plochou zubů šnekové odvalovací frézy. Také pokračují naše mezinárodní aktivity v rámci programu EUREKA řešením projektu E!7163 TAMPFLU, kde při řešení chemicko-tepelného zpracování nástrojových ocelí spolupracujeme s vývojovou firmou COMTES FHT a IMP Varšava. Vývojové aktivity v této oblasti budou pokračovat v rámci Programu OPPI - POTENCIÁL. Zde jsme získali projekt 4.2 PT03/871 Vývojové středisko tepelného zpracování a právě nyní probíhá realizace nové vakuové kalící a cementační pece v tomto středisku. V loňském roce jste navázali intenzivnější spolupráci s konzultanty BIC Plzeň a využili některé služby sítě Enterprise Europe Network. Co Vám tato spolupráce přinesla? V lednu 2013 jsem se za naši firmu zúčastnil mise českých firem do Turecka organizované sítí Enterprise Europe Network, která zahrnovala návštěvu Sabanci University Applied Nanotechnology Centre a dále setkání s tamními firmami v rámci "Mission on the field of materials technology for Eureka/Eurostars projects". Je třeba pochválit profesionalitu pracovníků BIC Plzeň za zajištění tlumočení, přípravu a asistenci. Na základě získaných kontaktů chceme připravit společné téma pro řešení projektu EUREKA za účasti turecké firmy a univerzity. Na konci roku byl pak ve spolupráci s konzultanty BIC Plzeň podruhé podán projekt do programu ALFA (TAČR) - Měřící systém pro přesné měření velkých rotačních rozměrů. Partnery projektu jsou ELIS PLZEŇ, ZČU v Plzni (FST). V současnosti jsou žádosti hodnoceny. S ohledem na uvedený přehled vývojových aktivit naší společnosti jsme byli zařazeni do publikace Inovační potenciál plzeňského regionu, na jejímž vydání se BIC Plzeň podílel. Věřím, že nám to pomůže k získání dalších partnerů pro řešení výzkumu a vývoje v potřebných oblastech tak, aby firma PILSEN TOOLS s.r.o. byla pro své zákazníky v oblasti speciálních nástrojů na předních místech v kvalitě a spolehlivosti. Děkujeme za rozhovor. Více o společnosti na -eb- Design jako nástroj pro inovace V březnu připravil BIC Plzeň pro podnikatele zajímavý seminář, zaměřený na design jako jeden z důležitých nástrojů pro inovace a posílení konkurenceschopnosti firem. Seminář se konal v inspirativních prostorách nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni, jejíž pracovníci se podíleli i na jeho obsahu. V úvodní části semináře vystoupil MgA. Jiří Hanek (Občanské sdružení PROTEBE live), který účastníkům prezentoval design jako způsob myšlení (design thinking), aplikovatelný i při řízení podniku (design management). Je tak vytvářen most mezi světem umění a světem byznysu a posilována možnost využívat design jako klíčový nástroj pro strategické řízení inovací a rozvoje firmy. Praktické uplatnění těchto principů bylo demonstrováno na případové studii. Tajemník FDU Ing. Kodýtek následně informoval o možnostech a podmínkách pro spolupráci mezi podniky a fakultou a konzultant Enterprise Europe Network Ing. Doležal představil možnosti získání dotací na nákup služeb designérů, jak v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost, tak s využitím dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje. Část semináře byla určena speciálně pro firmy, které se zabývají výrobou nábytku a bytových doplňků a realizací interiérů. MgA. Mahdal, který na FDU vede právě takto zaměřené kurzy, pohovořil o aktuálních trendech v designu nábytku a interiérů. V samostatném bloku byla představena řada příkladů tvorby studentů designu v uvedeném oboru, včetně některých návrhů, které již získaly významná ocenění. Semináře se zúčastnilo více než 30 zástupců firem z plzeňského regionu, kteří jej vesměs hodnotili jako zajímavý a přínosný. V závěrečném dotazníku zhruba třetina z nich uvedla, že má zájem o navázání spolupráce s FDU v oblasti designu. -zd- 5

6 Další setkání pro podporu mezinárodní spolupráce firem Jednou z klíčových aktivit sítě Enterprise Europe Network je podpora mezinárodní spolupráce firem, mimo jiné i formou organizace mezinárodních setkání, kde podnikatelé mohou navázat nové kontakty. Poslední takovou akcí, které se zúčastnily i některé firmy z plzeňského regionu, bylo setkání při veletrhu AMPER 2014 v Brně ve dnech 18. a 19. března. K předem připraveným jednáním se zde sešlo na 140 firem z 9 zemí, které absolvovaly celkem přes 600 schůzek. Účastníci z řad vystavovatelů i návštěvníků deklarovali, že téměř 25 % jednání skončilo dohodou a více než 50 % z nich bude pokračovat. Za nadstandardní lze označit i aktivní účast 8 fakult tuzemských vysokých škol, se zájmem podpořit vzájemné vzdělávací a výzkumné aktivity, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a přiblížení se potřebám praxe. Setkání bylo součástí projektu českého konsorcia sítě Enterprise Europe Network s názvem Kontakt-Kontrakt , který je zajišťován Regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci se 40 českými i zahraničními partnery. V rámci tohoto projektu se bude konat obdobná akce i na podzim při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Řada kooperačních setkání probíhá také v zahraničí. Základní informace o těch nejzajímavějších, které se uskuteční v nejbližší době, jsou v následující tabulce. Kontakt pro bližší informace k těmto i dalším akcím: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel , Datum Název akce Místo Oborové zaměření International Brokerage event - Engineering Brokerage Event in frame of International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL Italian Furniture Design VIRTUAL 3D FAIR Second edition Nitra, Slovensko Kielce, Polsko virtuální veletrh Strojírenství Průmysl plastů a gumárenství Nábytkářský průmysl, interiéry, design REW Istanbul 2014 International Business Metings Istanbul, Turecko rd edition of the EEN Brokerage Event at "GR Business Days" in Luxembourg Lucemburk, Lucembursko Energetika, životní prostředí Ekologie, ekologické stavebnictví, strojírenství, logistika, vzdělávání, služby pro firmy atd th Annual B2B Matchmaking Forum Russia- Europe: Cooperation without Frontiers Moskva, Rusko Průmyslové obory, zájem o obchodní spolupráci, investiční projekty atd Sport Tech Match Sheffield, Spojené království Sportovní vybavení, testování výkonu a sledování zdravotního stavu sportovců, sportovní oblečení a obuv Připravuje se seminář o programu HORIZON 2020 pro oblast energetiky a dopravy Informační seminář o rámcovém programu EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020 se zaměřením na energetiku a dopravu připravuje BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a s Regionální kontaktní organizací Západní Čechy. Seminář se bude konat 12. června od 10 hod. v budově Technologického centra BIC Plzeň na Borských polích (Teslova 1). HORIZON 2020 rámcový program pro výzkum a inovace - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech Navazuje na rámcové programy pro výzkum vyhlašované EU od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. S tím, co tento program nabízí v oblasti energetiky a dopravy a s příležitostmi pro malé a střední podniky seznámí účastníky semináře pracovníci Technologického centra AV ČR Ing. Martin Škarka a Ing. Veronika Korittová. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci sítě Enterprise Europe Network, je účast na semináři bezplatná. Zájemci se musí do 8. června registrovat na Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka, tel , -js- 6 6

7 Upozorňujeme Plzeň žije networkingem Veletrh práce a další aktivity zaměřené na navazování kontaktů již získaly v Plzni tradici. V uplynulých dvou měsících se ale uskutečnily nové netradiční druhy networkingu, které podpořil i BIC Plzeň, ať už přímým zapojením do programu či participací na organizaci akce. V březnu to byl první Plzeňský business kotel, který si dal za úkol propojit studenty, podnikatele a případné investory a naučit je překonávat vrozenou ostýchavost při dojednávání možné spolupráce. V Česku se spíše konají privátní schůzky podnikatelů, než otevřenější diskuse většího množství subjektů. Vyplývá to ze zakořeněného strachu, že pokud máme nějaký nápad a někde ho prezentujeme, někdo jiný nám ho vezme. Plzeňský projekt, inspirovaný bostonskými setkáními nazvanými The Venture Cafe, chce tento způsob myšlení změnit. První kotel přišlo do prostor KD Peklo podpořit bezmála 100 účastníků, pro které měli organizátoři připravené prezentace zajímavých řečníků - spoluzakladatel HUB Praha Zdeněk Rudolský hovořil o coworkingu v ČR a podpoře inovativního a sociálního podnikání, zakladatel Vodafone Nápad roku Martin Kešner účastníky informoval o otevření dalšího ročníku soutěže a Adam Kočík prezentoval své zkušenosti s investováním a zmínil, jaké projekty jsou pro investory lákavé. Konzultanti BIC Plzeň v rámci hlavního kotle představili poskytované služby podpory začínajících podnikatelů zejména konzultace k podnikatelským plánům a kurzy pro začínající podnikatele (zimní škola UNIPRANET). Druhý Plzeňský business kotel pod názvem Teorie dobrá a co praxe? se zaměří zejména na studenty a proběhne v polovině května v nově otevřené univerzitní knihovně na Borských polích. O měsíc později naplnilo více než 300 lidí prostory Vědeckotechnického parku na Borských polích. Takový úspěch zde slavil první plzeňský Barcamp - netradiční konference s neotřelým formátem přednášek a diskuzí pro širokou veřejnost. Zájem účastníků překvapil i samotné organizátory kapacita Barcampu byla vyčerpána za necelých 24 hodin. Barcampový formát se v Česku objevil poprvé v roce 2010 ve valašském Vsetíně. Nosná myšlenka akce spočívá v tom, že prostor a minutu slávy si zaslouží každý bez ohledu na počet titulů a let strávených v praxi. Barcamp je nový prostor pro získávání kontaktů a poznatků účastní se ho grafici, kodéři, designéři, podnikatelé, programátoři, pracovníci marketingu, novináři, geekové, koučové, odborníci na sociální media a další, přičemž program je tvořen z přednášek, které si návštěvníci sami odhlasovali. Jedná se o neziskovou akci - mluvčí zde nezískají honorář a diváci nic neplatí. Na základě ohlasů plánují organizátoři uspořádat další ročník již na podzim tohoto roku. Více na Uvedené networkingové akce umožňují svým účastníků efektivně navázat nové kontakty, vyhledat budoucí partnery či načerpat inspiraci pro svou vlastní činnost. Bylo tomu tak například v případě společnosti LC Tools (klienta Podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň), která po Plzeňském business kotli zahájila spolupráci se studenty Fakulty designu a umění L. Sutnara na tvorbě konceptu budování firemní značky a vizuální komunikace. -th- V květnu má být vyhlášena první veřejná soutěž programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, který naváže na program ALFA. Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR. Aktuální informace jsou zveřejňovány na Počátkem ledna 2014 nabyla účinnosti nová nařízení EU na podporu de minimis č. 1408/2013 a č.1407/2013. Limit pro výši podpory de minimis ve výši 200 tis EUR pro jeden podnik za tříleté období je zachován. Oproti stávajícím nařízením 1535/2001 a 1998/2006 však budou dle nových pravidel z hlediska podpory de minimis za jeden podnik považovány též tzv. propojené podniky, tedy např. mateřská firma a její dceřiné společnosti v jedné členské zemi. Přestože jsou nová nařízení platná již od začátku roku, v České republice budou použitelná až od 1. července 2014, neboť ČR využila přechodné období. Stávající podmínky pro podporu de minimis tedy lze aplikovat až do 30. června Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 7 e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 2. 6. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Podnikání a inovace program ROZVOJ, III. výzva, III. prodloužení... 3 2. Operační program Podnikání

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Dotace podporující úspory energií v průmyslu

Dotace podporující úspory energií v průmyslu Dotace podporující úspory energií v průmyslu 11. září 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Krajské dotační programy zaměřené na podporu podnikání a VaV v MSK

Krajské dotační programy zaměřené na podporu podnikání a VaV v MSK Krajské dotační programy zaměřené na podporu podnikání a VaV v MSK Zpracoval(a): Roman Honeš Datum: 2.10.2015 Klastry v PPD 2015 V současném Programu na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Jihočeské podnikatelské vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery Jihočeské podnikatelské vouchery 11. 9. 2014 Mgr. Jan Vanžura Zúčastněné subjekty 2 Důvody pro realizaci motivovat k využívání výsledků výzkumu a vývoje iniciace a zintenzivnění vzájemné spolupráce mezi

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Podnikatelské a inovační centrum

Podnikatelské a inovační centrum seminář Vědeckotechnické parky v ČR BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Obsah prezentace prostředí, vývoj, souvislosti role BIC Plzeň etapy rozvoje vědeckotechnického parku Plzeň technická tradice

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více