Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 březen - duben 2014 COSME nový evropský rámcový program COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Enterprises) je evropský komunitární program, zaměřený na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků (zejména malých a středních MSP) a na zvýšení zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o víceletý program na léta , který je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. V České republice má gesci odbor inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který se podílel na vyjednávání detailních ustanovení podmínek tohoto programu v průběhu jeho přípravy v orgánech EU. COSME bude klíčovým nástrojem pro realizaci politik EU při formování podnikatelského prostředí a přímo navazuje na program Konkurenceschopnost a inovace - CIP (bez jeho části podporující inovační podnikání, neboť programová podpora výzkumu a technologického rozvoje a vše týkající se podpory MSP v oblasti výzkumu a inovací je od roku 2014 zahrnuto do Rámcového programu pro výzkum a inovace HORIZON 2020). Vedle programu HORIZON 2020 je program COSME komplementární i ke kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států. V rozpočtu EU je pro program COSME plánováno 2,3 miliardy, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a na zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. Lepší přístup k financování: Komunitární finanční nástroje pro MSP budou implementovány Evropským investičním fondem prostřednictvím finančních zprostředkovatelů (bank, fondů rizikového kapitálu apod.). Aktuální informace o zprostředkovatelích v jednotlivých státech jsou k dispozici na specializovaném portálu Podpůrné služby pro lepší přístup na trhy: Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network, která má v současné době více než 650 partnerských organizací v 54 zemích (jedním z partnerů je i BIC Plzeň). Tyto bezplatně nabízené služby zahrnují mj. informace o právních předpisech EU a o možnostech účasti v programech EU, pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí, podporu inovací a transferu technologií a též získávání zpětné vazby od podnikatelů (např. názory na připravovanou legislativu EU či podněty pro její zlepšení). Do konce roku 2014 je činnost sítě podporována z programu CIP , v současné době probíhá výběrové řízení na partnerská konsorcia, která budou v jednotlivých zemích a regionech působit od roku 2015 a budou podporována již z programu COSME. Posílení podnikatelské kultury: Iniciativy v rámci akčního plánu zahrnují výchovu k podnikavosti (např. podpora výměny osvědčených postupů mezi 1

2 evropskými pedagogy a instruktory v oblasti podnikatelského vzdělávání), zlepšování podnikatelského prostředí (např. zpracování odborných doporučení pro nejlepší postupy podpory podniků po celou dobu jejich životního cyklu či provoz specifického webu pro podnikatele) a spolupráci se specifickými skupinami, jako jsou mladí lidé, ženy nebo starší podnikatelé (např. mentoring či výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele) Zlepšení podmínek pro zakládání a růst podniků: Zde se především jedná o akční plán na snižování administrativní zátěže pro MSP. Pracovní program COSME na rok 2014 byl schválen 22. ledna Další informace o programu jsou k dispozici na stránkách Evropské komise poskytovat je budou také partnerská pracoviště sítě Enterprise Europe Network. -eb- Připravuje se vyhlášení výzev k podávání žádostí v programech ROZVOJ a POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) oznámilo dne záměr vyhlásit nové výzvy k podávání žádostí do programů ROZVOJ a POTENCIÁL. Podle předběžných informací, které jsou nyní k dispozici na webu agentury CzechInvest usiluje MPO o vyhlášení těchto výzev v co nejkratším termínu, aby projekty mohly být co nejdříve hodnoceny a rozhodovány. Situace je ale ztížena probíhající změnou evropských pravidel pro veřejnou podporu. Podle stávající legislativy (zejména nařízení Komise o blokových výjimkách č. 800/2008) již nelze výzvy vyhlásit a plně zadministrovat a nové nařízení o blokových výjimkách (GBER General Block Exemption Regulation) není Komisí dosud schváleno. V rámci urychlení celého procesu proto MPO již nyní předběžně avizuje podmínky budoucích výzev, aby si podnikatelé mohli začít připravovat své projekty. Formální vyhlášení výzev standardním způsobem proběhne až po schválení GBER a nabytí jeho platnosti vyhlášením v Úředním věstníku předpokládá se, že to bude v květnu, resp. počátkem června. Připravovaná výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, vedoucí ke zlepšení pozice MSP na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. Projekty podporované v rámci programu ROZVOJ musí být realizované pouze ve státem vymezených hospodářsky problémových regionech, mezi které nyní patří v Plzeňském kraji nejen okres Tachov, ale nově i okresy Klatovy a Domažlice. Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry. Podpora je poskytována formou dotace účelově určené k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1-30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Příjem registračních žádostí se předpokládá od 16. června do 16. července, příjem plných žádostí od 16. června do 31. července Cílem výzvy programu POTENCIÁL je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení nebo technickém zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra, případně v technickém zhodnocení stávajících budov centra. Malým a středním podnikům může být podpora poskytnuta také na mzdy čerstvých absolventů studia technických nebo přírodovědných oborů, provádějících výzkumnou a vývojovou činnost. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou dotace a může dosáhnout až 50 % způsobilých nákladů. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Předpokládaný termín pro podávání registračních žádostí je od 9. června do 9. července, pro podávání plných žádostí od 9. června do 18. srpna Projekty v obou programech musí být realizovány do srpna Dotace se vždy vyplácí zpětně až po dokončení projektu. Stávající znění zveřejněných dokumentů se může v určitých detailech ještě měnit, aktuální informace budou zveřejňovány na webech MPO a agentury CzechInvest Zájemci o poradenské služby k přípravě projektů a žádostí se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Kontakt: tel eb-,-zd- 2 2

3 Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje pomohou malým a středním podnikům Do 16. dubna přijímal Krajský úřad Plzeňského kraje žádosti o podporu z dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje Kraj touto formou podporuje spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, která má posílit rozvoj malých a středních podniků působících v Plzeňském kraji a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Na přípravě tohoto dotačního titulu se podílel i BIC Plzeň. Malé a střední podniky mohou získat dotaci ve výši až 100 tis. Kč (maximálně 75% celkových nákladů) na nákup služeb, poskytovaných výzkumnými organizacemi působícími v Plzeňském kraji. Tyto služby mohou zahrnovat například měření a diagnostiku, návrhy systémů či konstrukčních řešení, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, design výrobků, návrhy aplikace nových materiálů či metod, nebo modelování procesů, systémů a provozů. Do uzávěrky bylo podáno 18 žádostí o dotaci na projekty v celkové hodnotě více než 3 mil. Kč. Podniky požadují dotace v celkové výši 1,597 mil. Kč. Graf znázorňuje zájem podniků o spolupráci s jednotlivými výzkumnými organizacemi: Výběrová komise, složená ze zástupců Plzeňského kraje, Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Okresní hospodářské komory Plzeňsko, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a BIC Plzeň, připravila podklady pro květnové jednání Rady Plzeňského kraje, kde se bude rozhodovat o přidělení dotací jednotlivým příjemcům. V současné době již probíhá poskytování služeb v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Ten byl nastartován v roce 2013 jako program města Plzně na podporu spolupráce podniků z Plzeňského kraje a univerzit z Plzně (Západočeské univerzity v Plzni a plzeňské Lékařské fakulty UK). V tomto programu využívá 15 podniků možnost čerpat služby za téměř 4 mil. Kč. Zapojené firmy hodnotí program velmi pozitivně, pět projektů spolupráce již bylo úspěšně dokončeno. -eb- Nepřímá forma podpory výzkumu a vývoje daňové odpočty Výzkum a vývoj (VaV) a jeho podpora jsou důležitým faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a budoucího rozvoje ekonomiky. Vedle řady podpůrných programů, které představují přímou formu podpory, má soukromé výdaje na VaV stimulovat i nepřímé daňové zvýhodnění spočívající v uplatnění odčitatelné položky od základu daně. Odčitatelná položka na VaV je ustanovení zakotvené v zákoně o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), které umožňuje každé společnosti splňující zákonná kritéria odečíst si od základu daně až 110 % (do to bylo 100 %) již jednou daňově uznatelných nákladů na činnosti VaV. Výše podpory se pak vypočítá jako součin 110 % uznatelných nákladů a sazby daně z příjmu právnických osob. Dle aktuálních čísel Českého statistického úřadu si odčitatelnou položku na VaV uplatnilo v roce 2013 celkem 1029 českých podniků, což je o 19 % více než v předcházejícím roce. Uvedené podniky uplatnily v rámci této odčitatelné položky náklady ve výši 10,5 mld. Kč a uspořily tak na daních celkem 2 mld. Kč. Co se týče odvětví ekonomické činnosti podniků, nejvíce podniků využilo odčitatelnou položku na VaV ve zpracovatelském průmyslu (strojírenský průmysl a automobilový sektor). Přestože je možné konstatovat, že trend v uplatňování odčitatelné položky na VaV je v ČR pozitivní, ve srovnání s ostatními evropskými státy je využívání zmíněného mechanismu i po osmi letech existence této legislativy zcela podprůměrné. V Evropě představuje odčitatelná položka často hlavní nástroj financování podnikových inovací a VaV. V ČR si dle odhadů odčitatelnou položku na VaV uplatňuje pouze 30 % podniků, které mají na odpočet nárok. Téma odpočtu nákladů vynaložených na VaV od základu daně z příjmu bylo jedním z bodů programu semináře, který BIC Plzeň s Projektovou kanceláří Fakulty strojní ZČU uspořádaly 20. března 2014 v rámci projektu POSPOL. S problematikou účastníky z řad zástupců firem i akademických pracovníků seznámil Ing. Karel Šimek ze společnosti BDO Appraisal services Znalecký ústav s.r.o. -th- 3

4 Představujeme inovační firmy v regionu PILSEN TOOLS s. r.o. Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. se zabývá především vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. O představení jsme požádali vedoucího Technického rozvoje Ing. Josefa Fajta, CSc. Vaše společnost pod současným názvem funguje od roku 2008, ale její historie je mnohem delší mohl byste ji stručně shrnout? Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. vznikla v roce 1999 pod názvem ŠKO-TOOLS s.r.o. odkoupením aktivit a převzetím zaměstnanců bývalé společnosti ŠKODA UNITECH s.r.o. V roce 2005 byl název změněn na ŠKO-TOOLS Group s.r.o. a od roku 2008 společnost používá název PILSEN TOOLS s.r.o. Společnost tak navázala na činnost dřívějších výrobních společností ŠKODA a.s., a to ŠKODA UNITECH, ŠKODA NÁŘADÍ a ŠKODA OPRAVNA STROJŮ. Stavíme tedy na tradici přesné strojírenské výroby, sahající až do roku V současné době zaměstnáváme cca 165 pracovníků, převážně odborníků v technických oborech. Jaké jsou Vaše klíčové produkty a komu je dodáváte? Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. má řadu výrobků, které se uplatňují v energetice, automobilovém průmyslu, u obráběcích strojů, apod. V oblasti strojírenského nářadí je společnost schopna plnit individuální požadavky zákazníků a výrobky jsou dodávány do mnoha zemí pěti kontinentů. Podnikatelské činnosti lze rozdělit na dvě základní oblasti - konstrukce a výroba speciálního nářadí včetně přípravků a vstřikovacích forem a modernizace těžkých obráběcích strojů a zdvihacích zařízení. Jedním z nosných výrobků jsou otočné hroty různého provedení, které jsou distribuovány prostřednictvím velkoprodejců do Evropy, Afriky, Asie, Austrálie a exkluzivně pak do Kanady a USA. Vzhledem k rostoucí šíři použití byl tento výrobek právě inovován zlepšeným zatěsněním proti vnikání chladícího média při obrábění. Značnou inovaci má i vyráběný sortiment speciálního řezného nářadí, a to použitím nově vyvinutých materiálů (RO-PM) s vynikajícími parametry pro tvrdé" obrábění, ale i aplikací progresivních povlaků. Jedná se zejména o odvalovací frézy a protahovací trny podle konkrétního zadání zákazníků. V oblasti měřidel je pro společnost velmi dobrou referencí výroba speciálních měřidel pro ŠKODA AUTO a.s., dále pak různé typy závitových kalibrů. Podle potřeb zákazníků je navrhována a vyráběna řada montážních a svařovacích přípravků pro společnosti, jako např. Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., G&N GmbH, apod. Společnost je dodavatelem velice přesných a technologicky náročných dílů i pro Doosan Škoda Power s.r.o. a dalších firem v energetice. Opomenout nelze ani široké portfolio služeb. Kromě tepelného zpracování konstrukčních či nástrojových ocelí se jedná i o alkalické černění a laserové popisování. Součástí služeb jsou i opravy obráběcích strojů a jeřábů. Mezi důležité aktivity Vaší společnosti patří vývojová činnost, dlouhodobě se zapojujete do řešení výzkumných a vývojových projektů, a to i mezinárodních. Na co se zaměřují? Již od r.2001 řešíme různé projekty na inovace technologií a výrobků a aplikujeme získané poznatky do výroby, protože konkurence je v naší oblasti veliká. Mezi prvními byl investiční projekt na novou linku alkalického černění s čističkou odpadních vod. V rámci mezinárodního projektu EUREKA FORMINGTOOLS E!3030 byl řešen vývoj v oblasti výroby otočných hrotů, kde se nám podařilo využitím zápustkových výkovků pouzder snížit o 50 % spotřebu materiálu a současně i pracnost výroby. Díky získání dotačního projektu PHARE CZ /054 jsme obnovili základnu obrábění o 3 nové stroje s produktivní technologií. Pro dosažení nejvyšší trvanlivosti řezných nástrojů z nástrojových ocelí jsme se v projektu TANDEM FT-Ta4/082 zabývali vývojem a optimalizací Odvalovací frézy pro výrobu ozubení povrchových úprav a otěruvzdornými tenkými vrstvami. Moderní technologie tepelného zpracování, včetně kryogenního řešily projekty TRVALÁ PROSPERITA CRYOTOOLS a mezinárodní EUROSTARS E!4261 TECTECH. Výsledky se uplatňují v naší kalírně a na zkvalitněných výrobcích. V úzké spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) bylo v období let řešeno Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde jsme dodali řadu učebních pomůcek a pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Podpora transferu znalostí Zavedení high-tech technologií za účelem zvýšení produktivity výroby. Řešitel stážista ze ZČU je 4 4

5 dnes naším kmenovým zaměstnancem. Garantem pro MPO byl pracovník BIC Plzeň. V současné době vývojoví pracovníci naší společnosti pracují v rámci projektu KTO SGS na ZČU na matematickém popisu kinematické vazby brusného kotouče s čelní plochou zubů šnekové odvalovací frézy. Také pokračují naše mezinárodní aktivity v rámci programu EUREKA řešením projektu E!7163 TAMPFLU, kde při řešení chemicko-tepelného zpracování nástrojových ocelí spolupracujeme s vývojovou firmou COMTES FHT a IMP Varšava. Vývojové aktivity v této oblasti budou pokračovat v rámci Programu OPPI - POTENCIÁL. Zde jsme získali projekt 4.2 PT03/871 Vývojové středisko tepelného zpracování a právě nyní probíhá realizace nové vakuové kalící a cementační pece v tomto středisku. V loňském roce jste navázali intenzivnější spolupráci s konzultanty BIC Plzeň a využili některé služby sítě Enterprise Europe Network. Co Vám tato spolupráce přinesla? V lednu 2013 jsem se za naši firmu zúčastnil mise českých firem do Turecka organizované sítí Enterprise Europe Network, která zahrnovala návštěvu Sabanci University Applied Nanotechnology Centre a dále setkání s tamními firmami v rámci "Mission on the field of materials technology for Eureka/Eurostars projects". Je třeba pochválit profesionalitu pracovníků BIC Plzeň za zajištění tlumočení, přípravu a asistenci. Na základě získaných kontaktů chceme připravit společné téma pro řešení projektu EUREKA za účasti turecké firmy a univerzity. Na konci roku byl pak ve spolupráci s konzultanty BIC Plzeň podruhé podán projekt do programu ALFA (TAČR) - Měřící systém pro přesné měření velkých rotačních rozměrů. Partnery projektu jsou ELIS PLZEŇ, ZČU v Plzni (FST). V současnosti jsou žádosti hodnoceny. S ohledem na uvedený přehled vývojových aktivit naší společnosti jsme byli zařazeni do publikace Inovační potenciál plzeňského regionu, na jejímž vydání se BIC Plzeň podílel. Věřím, že nám to pomůže k získání dalších partnerů pro řešení výzkumu a vývoje v potřebných oblastech tak, aby firma PILSEN TOOLS s.r.o. byla pro své zákazníky v oblasti speciálních nástrojů na předních místech v kvalitě a spolehlivosti. Děkujeme za rozhovor. Více o společnosti na -eb- Design jako nástroj pro inovace V březnu připravil BIC Plzeň pro podnikatele zajímavý seminář, zaměřený na design jako jeden z důležitých nástrojů pro inovace a posílení konkurenceschopnosti firem. Seminář se konal v inspirativních prostorách nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni, jejíž pracovníci se podíleli i na jeho obsahu. V úvodní části semináře vystoupil MgA. Jiří Hanek (Občanské sdružení PROTEBE live), který účastníkům prezentoval design jako způsob myšlení (design thinking), aplikovatelný i při řízení podniku (design management). Je tak vytvářen most mezi světem umění a světem byznysu a posilována možnost využívat design jako klíčový nástroj pro strategické řízení inovací a rozvoje firmy. Praktické uplatnění těchto principů bylo demonstrováno na případové studii. Tajemník FDU Ing. Kodýtek následně informoval o možnostech a podmínkách pro spolupráci mezi podniky a fakultou a konzultant Enterprise Europe Network Ing. Doležal představil možnosti získání dotací na nákup služeb designérů, jak v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost, tak s využitím dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje. Část semináře byla určena speciálně pro firmy, které se zabývají výrobou nábytku a bytových doplňků a realizací interiérů. MgA. Mahdal, který na FDU vede právě takto zaměřené kurzy, pohovořil o aktuálních trendech v designu nábytku a interiérů. V samostatném bloku byla představena řada příkladů tvorby studentů designu v uvedeném oboru, včetně některých návrhů, které již získaly významná ocenění. Semináře se zúčastnilo více než 30 zástupců firem z plzeňského regionu, kteří jej vesměs hodnotili jako zajímavý a přínosný. V závěrečném dotazníku zhruba třetina z nich uvedla, že má zájem o navázání spolupráce s FDU v oblasti designu. -zd- 5

6 Další setkání pro podporu mezinárodní spolupráce firem Jednou z klíčových aktivit sítě Enterprise Europe Network je podpora mezinárodní spolupráce firem, mimo jiné i formou organizace mezinárodních setkání, kde podnikatelé mohou navázat nové kontakty. Poslední takovou akcí, které se zúčastnily i některé firmy z plzeňského regionu, bylo setkání při veletrhu AMPER 2014 v Brně ve dnech 18. a 19. března. K předem připraveným jednáním se zde sešlo na 140 firem z 9 zemí, které absolvovaly celkem přes 600 schůzek. Účastníci z řad vystavovatelů i návštěvníků deklarovali, že téměř 25 % jednání skončilo dohodou a více než 50 % z nich bude pokračovat. Za nadstandardní lze označit i aktivní účast 8 fakult tuzemských vysokých škol, se zájmem podpořit vzájemné vzdělávací a výzkumné aktivity, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a přiblížení se potřebám praxe. Setkání bylo součástí projektu českého konsorcia sítě Enterprise Europe Network s názvem Kontakt-Kontrakt , který je zajišťován Regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci se 40 českými i zahraničními partnery. V rámci tohoto projektu se bude konat obdobná akce i na podzim při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Řada kooperačních setkání probíhá také v zahraničí. Základní informace o těch nejzajímavějších, které se uskuteční v nejbližší době, jsou v následující tabulce. Kontakt pro bližší informace k těmto i dalším akcím: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel , Datum Název akce Místo Oborové zaměření International Brokerage event - Engineering Brokerage Event in frame of International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL Italian Furniture Design VIRTUAL 3D FAIR Second edition Nitra, Slovensko Kielce, Polsko virtuální veletrh Strojírenství Průmysl plastů a gumárenství Nábytkářský průmysl, interiéry, design REW Istanbul 2014 International Business Metings Istanbul, Turecko rd edition of the EEN Brokerage Event at "GR Business Days" in Luxembourg Lucemburk, Lucembursko Energetika, životní prostředí Ekologie, ekologické stavebnictví, strojírenství, logistika, vzdělávání, služby pro firmy atd th Annual B2B Matchmaking Forum Russia- Europe: Cooperation without Frontiers Moskva, Rusko Průmyslové obory, zájem o obchodní spolupráci, investiční projekty atd Sport Tech Match Sheffield, Spojené království Sportovní vybavení, testování výkonu a sledování zdravotního stavu sportovců, sportovní oblečení a obuv Připravuje se seminář o programu HORIZON 2020 pro oblast energetiky a dopravy Informační seminář o rámcovém programu EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020 se zaměřením na energetiku a dopravu připravuje BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a s Regionální kontaktní organizací Západní Čechy. Seminář se bude konat 12. června od 10 hod. v budově Technologického centra BIC Plzeň na Borských polích (Teslova 1). HORIZON 2020 rámcový program pro výzkum a inovace - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech Navazuje na rámcové programy pro výzkum vyhlašované EU od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. S tím, co tento program nabízí v oblasti energetiky a dopravy a s příležitostmi pro malé a střední podniky seznámí účastníky semináře pracovníci Technologického centra AV ČR Ing. Martin Škarka a Ing. Veronika Korittová. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci sítě Enterprise Europe Network, je účast na semináři bezplatná. Zájemci se musí do 8. června registrovat na Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka, tel , -js- 6 6

7 Upozorňujeme Plzeň žije networkingem Veletrh práce a další aktivity zaměřené na navazování kontaktů již získaly v Plzni tradici. V uplynulých dvou měsících se ale uskutečnily nové netradiční druhy networkingu, které podpořil i BIC Plzeň, ať už přímým zapojením do programu či participací na organizaci akce. V březnu to byl první Plzeňský business kotel, který si dal za úkol propojit studenty, podnikatele a případné investory a naučit je překonávat vrozenou ostýchavost při dojednávání možné spolupráce. V Česku se spíše konají privátní schůzky podnikatelů, než otevřenější diskuse většího množství subjektů. Vyplývá to ze zakořeněného strachu, že pokud máme nějaký nápad a někde ho prezentujeme, někdo jiný nám ho vezme. Plzeňský projekt, inspirovaný bostonskými setkáními nazvanými The Venture Cafe, chce tento způsob myšlení změnit. První kotel přišlo do prostor KD Peklo podpořit bezmála 100 účastníků, pro které měli organizátoři připravené prezentace zajímavých řečníků - spoluzakladatel HUB Praha Zdeněk Rudolský hovořil o coworkingu v ČR a podpoře inovativního a sociálního podnikání, zakladatel Vodafone Nápad roku Martin Kešner účastníky informoval o otevření dalšího ročníku soutěže a Adam Kočík prezentoval své zkušenosti s investováním a zmínil, jaké projekty jsou pro investory lákavé. Konzultanti BIC Plzeň v rámci hlavního kotle představili poskytované služby podpory začínajících podnikatelů zejména konzultace k podnikatelským plánům a kurzy pro začínající podnikatele (zimní škola UNIPRANET). Druhý Plzeňský business kotel pod názvem Teorie dobrá a co praxe? se zaměří zejména na studenty a proběhne v polovině května v nově otevřené univerzitní knihovně na Borských polích. O měsíc později naplnilo více než 300 lidí prostory Vědeckotechnického parku na Borských polích. Takový úspěch zde slavil první plzeňský Barcamp - netradiční konference s neotřelým formátem přednášek a diskuzí pro širokou veřejnost. Zájem účastníků překvapil i samotné organizátory kapacita Barcampu byla vyčerpána za necelých 24 hodin. Barcampový formát se v Česku objevil poprvé v roce 2010 ve valašském Vsetíně. Nosná myšlenka akce spočívá v tom, že prostor a minutu slávy si zaslouží každý bez ohledu na počet titulů a let strávených v praxi. Barcamp je nový prostor pro získávání kontaktů a poznatků účastní se ho grafici, kodéři, designéři, podnikatelé, programátoři, pracovníci marketingu, novináři, geekové, koučové, odborníci na sociální media a další, přičemž program je tvořen z přednášek, které si návštěvníci sami odhlasovali. Jedná se o neziskovou akci - mluvčí zde nezískají honorář a diváci nic neplatí. Na základě ohlasů plánují organizátoři uspořádat další ročník již na podzim tohoto roku. Více na Uvedené networkingové akce umožňují svým účastníků efektivně navázat nové kontakty, vyhledat budoucí partnery či načerpat inspiraci pro svou vlastní činnost. Bylo tomu tak například v případě společnosti LC Tools (klienta Podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň), která po Plzeňském business kotli zahájila spolupráci se studenty Fakulty designu a umění L. Sutnara na tvorbě konceptu budování firemní značky a vizuální komunikace. -th- V květnu má být vyhlášena první veřejná soutěž programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, který naváže na program ALFA. Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR. Aktuální informace jsou zveřejňovány na Počátkem ledna 2014 nabyla účinnosti nová nařízení EU na podporu de minimis č. 1408/2013 a č.1407/2013. Limit pro výši podpory de minimis ve výši 200 tis EUR pro jeden podnik za tříleté období je zachován. Oproti stávajícím nařízením 1535/2001 a 1998/2006 však budou dle nových pravidel z hlediska podpory de minimis za jeden podnik považovány též tzv. propojené podniky, tedy např. mateřská firma a její dceřiné společnosti v jedné členské zemi. Přestože jsou nová nařízení platná již od začátku roku, v České republice budou použitelná až od 1. července 2014, neboť ČR využila přechodné období. Stávající podmínky pro podporu de minimis tedy lze aplikovat až do 30. června Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 7 e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Jaká je budoucnost českého strojírenství? více na str. 3 6 MARKETINGOVÁ. podzim 14. Nová evropská pravidla ve výzkumu Problémy s daňovým odečtem VaV

Jaká je budoucnost českého strojírenství? více na str. 3 6 MARKETINGOVÁ. podzim 14. Nová evropská pravidla ve výzkumu Problémy s daňovým odečtem VaV podzim 14 Vydává Asociace výzkumných organizací. Vychází čtvrtletně a je k dispozici online na www.avo.cz. 06 Jaká je budoucnost českého strojírenství? více na str. 3 Nová evropská pravidla ve výzkumu

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 3 Listopad 2009

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 3 Listopad 2009 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 3 Listopad 2009 Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo Newsletteru Enterprise Europe Network v ČR a seznámili Vás s publikací, na které pracoval

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007) > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž > Nové výzvy v OPPI > Regionální podpůrný zdroj s.r.o. se představuje > Mezinárodní projekty - možnosti pro MSP > Možnosti zapojení na Zlínsku: seminář + konzultace >

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více