Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software"

Transkript

1 Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

2 Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii 2D laserov ch ezacích stroj Prima Industrie. Kombinace rychlosti, ú innosti, flexibility a mo nosti zv ené automatizace prost ednictvím modulárních opcí d lají ze stroje ZAPHIRO ideální e ení pro produktivní ezání irokého spektra materiál. Vysoká produktivita je zaji t na funkcemi stroje jako je velmi vysoká dynamická rychlost a nová e ení, které umo ují redukci v robního asu a odpadu materiálu, co p iná í úspory ve v robních nákladech a provoz v souladu s filozofií udr itelnosti Green Means. V hody Energeticky efektivní DC laser Vysoce dynamick lineární pohon Zv ení v roby o 10%-15% ve srovnání s konven ními pohony Charakteristika Mén energie & odpadového materiálu mén emisí CO 2 Syntetick ulov rám nejvy í tepelná stabilita iroké univerzální uplatn ní Automatická v m na trysek a ezání pouze jednou o kou bez pot eby nastavení, co znamená krat í dobu ekání; v roba bez obsluhy Kompatibilní se v emi p ede l mi laserov mi stroji Prima Power Úspora zastav né plochy kompaktní automatick systém zakládání, vykládání a skladování plech Kompaktní & automatizovan mén manipulace Naprostá p ístupnost p i zakládání/vykládání a údr b Vysoká ú innost vy í v robní v kon p i chodu stroje Snadné a rychlé provozní ízení Prima Electro P30L rychlé nastavení a krat í doba pro p ípravu

3 Snadn a p ístupn Flexibilní a ú inn Stroj Vysoce kompaktní, monolitická konstrukce minimalizuje rozm ry a usnad uje p epravu a montá Syntetick ulov rám s po adovanou pevností a schopností tlumení vibrací, co je d sledkem vysoké plynulosti pohybu i p i nejvy ích provozních rychlostech/zrychlení Cantilever konstrukce pro maximální p ístup ke stroji V m na palet s automatick m nastavením rychlosti dle hmotnosti materiálu Bezpe nostní kabina se irok mi polykarbonátov mi okny pro optimální viditelnost; posuvné dve e pro snadn p ístup ídicí systém P30L, nejnov j í generace Prima Electro CNC: Snadno pou iteln ovládací panel s 17 LCD dotykov m displejem a kulov m ovlada em Vysok v po etní v kon a siln j í HMI, Windows nainstalován Pokro ilé algoritmy pro optimální ízení trajektorie TOB (Tables-on-Board) Kompatibilní se v emi p ede l mi verzemi laserov ch stroj Prima Power Laserová ezná hlava ZAPHIRO eznou hlavu lze vybavit r zn mi o kami dle pot eb pro v robu. V m na o ek je rychlá a snadná díky kazetové konstrukci ezné hlavy. S pou itím pouze jedné o ky je flexibilita stroje vyu ita na maximum. Ve keré materiály a tlou ky lze ezat pou itím jedné o ky MULTI sada o ek (5, 7,5 nebo 9 ) zrychlí v robu a zlep í kvalitu ezání. Pou itím vhodné o ky pro ka dou aplikaci lze optimalizovat kvalitu a dobu nastavení Dal í hlavní znaky ZAPHIRO ezné hlavy: Vysoce dynamická fokální osa se záb rem 35 mm SIPS (Systém ochrany bezpe ného nárazu) chrání eznou hlavu stroje v p ípad jakéhokoli nárazu 12místn automatick zásobník trysek V hodn balík nástroj Automatick focus nastaví správnou fokální pozici Kontrola optické p esnosti (OPC) pro rychlé, jednoduché a p esné nastavení trysek

4 Specializovaná nabídka iroká kála opcí Laser ZAPHIRO zdroj laseru a do W je CO 2 laser vyráb n Prima Electro. Vysoká míra v konnosti Nejlep í ú innost CO 2 laseru Extrémní flexibilita (od 0,5 do 25 mm s vysokou v konností a kvalitou) Redukovaná údr ba Nejnov j í elektrická a mechanická technologie: pevn stav HVPS, turbína s magnetick m lo iskem Na e know-how k va im slu bám Laser Piercing Monitor (LPM) optimalizuje proces propalu, co umo uje zna né zkrácení doby cyklu Plasma Monitoring pro plasma detekci b hem ezání a pokrokové funkce restartování Nové chytré propaly: 3kanálová tryska pro rychlé vzduchové/dusíkové propálení m kké ocele Technologie ezání Tables-on-Board (TOB) Automatick Focus Finder Zpracování trubek ZAPHIRO lze vybavit oto nou osou. S nulov m asem nastavení lze p ejít z ezání ploch ch plech na zpracování obl ch, tvercov ch a obdélníkov ch profil. V m na palet V m na palet p edstavuje krat í dobu v m ny a zcela nov systém pro automatické p izp sobení rychlosti dle hmotnosti plechu. Dodate né zásuvky a li iny mezi dv ma paletami zlep ují ú innost sb ru zbytk. Programování Pro off-line programování ZAPHIRO se vyu ívá snadno pou iteln systém MAESTRO-Libellula. MAESTRO-Libellula p edstavuje v echny funkce pot ebné pro lep í programování laserov ch stroj : CAD, CAM, PostProcessor, vyu ití databází, hlá ení, ízení objednávek. Vysoce ú inné a p esné Nesting Module, Tables-on- Board (TOB), integrovan virtuální stroj s p esn mi v po ty v robních náklad a asu a detailní a p esné kalkulace jsou n které z úsp n ch funkcí tohoto systému. Funkce FBS (Rychlá v m na paprsk ) pro m í kové ezání umo uje zv ení rychlosti v p ípad paralelních profil. Software integrovan do ídicího systému P30L zaji uje stabilní a ú inn provoz stroje. Automatizace iroká a modulární kála e ení pro automatickou manipulaci plech pro v echny typy a velikosti v roby. Nakládací rameno pro automatické zakládaní plech Compact Server: dvoupodla ní systém automatického zakládání/vykládání nenáro n na prostor Compact Tower: systém pro skladování a v m nu materiálu nenáro n na prostor. Roz i iteln o dal í v e modulárním zp sobem Night Train FMS pro nejintenzivn j í a nejnáro n j í v robu

5 R zné konfigurace vhodné pro ve keré pot eby v roby Nastaviteln as zakládání/vykládání Automatická v m na palet Externí stanice zakládání/vykládání s dal í paletou. Manuální zakládání a vykládání plech v nastaveném ase. Automatická v m na plech. V m na palet a automatické zakládání Externí stanice zakládání/vykládání s druhou paletou. Nakládací rameno pro automatické nakládaní plech na externí paletu, které lze umístit na libovolnou stranu m ni e palet. Automatické zakládání plech v nastaveném ase. Automatická v m na plech. Bezobslu ná v roba Compact Server Dv skladovací jednotky (pro plechy p ed a po zpracování). Systém ízení a odd lování plech a jejich reference. Nejmen í rozm ry. Compact Tower Skladovací v s 3, 10 nebo 15 paletami. Systém ízení a odd lování plech a jejich reference. Systém optimálního pom ru kapacita/rozloha. Roz í en Compact Tower Dv skladovací v e s 26 nebo 36 paletami. Systém ízení a odd lování plech a jejich reference. Ideální pro dlouhé doby bezobslu né v roby. Night Train FMS Pln automatické p ipojení pro více stroj. Flexibilní a modulární rozvr ení. Speciáln vyvinut systém interní grafické kontroly a ukládání dat. Ideální pro pln automatickou v robu a bezobslu n provoz.

6 e ení pro bezobslu nou v robu Stroje Prima Power jsou vysoce spolehlivé a jsou vyu ívány po celém sv t i v t ch nejnep ízniv j ích v robních prost edích a pro nejnáro n j í rytmus v roby. ZAPHIRO je zejména vhodn pro provoz 24/7 asto vykonávan v bezobslu ném re imu. Pln nezávisl stroj Pot eba manuálního zásahu b hem provozu stroje je prakticky nulová. Po naprogramování v roby se ZAPHIRO postará o pot ebné nastavení, v m nu trysek, v m nu a skladování plech atd. Bez ohledu na to, jak r znorodá je v roba nebo objem a jak striktní jsou standardy kvality, ZAPHIRO bude v provozu 24/7 bez p eru ení a zaru í spolehlivé v sledky i za bezobslu ného provozu. Velmi moderní senzory, softwarová e ení a r zné úrovn automatizace, umo ují stroji samostatn fungovat ú inn a spolehliv. Automatická kontrola a e ení K dispozici je iroká kála podp rn ch funkcí: Automatické funkce restartování Automatické zapínání/vypínání Oznámení o selhání zasláno em nebo SMS zprávou Teleservis pro vzdálenou diagnostiku a asistenci Pracovní plocha Maximální rychlost P esnost (*) Dle VDI/DGQ 3441 standard Délka m ení: kompletní záb r (*) P esnost dílu závisí na jeho typu, velikosti, o et ení a podmínkách aplikace. X, Y, Z Maximální celkové rozm ry (v etn v m nn ch stol, ochranné kabiny, nezahrnuje chladi vody, odsávaní v par a fotobu ky) Hmotnost (základní stroj) Standardní CO 2 laserov v kon Technické údaje X Y Z mm mm mm X, Y: 170 m/min Maximální kombinovaná rychlost 240 m/min P esnost polohování (Pa): Opakovatelnost (Ps): 0,03 mm 0,03 mm Délka í ka V ka mm mm mm ~ kg a W Barvy Pevné ásti: RAL RAL 9006 Pohyblivé ásti: RAL 2008

7 primapower.com 100CZ/Jan2013 Prima Industrie Group / Je p edm tem zm n bez p edchozího upozorn ní

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

EPK RT EPN T EPN EPK PAC EP. Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 1.0-5.0 tun

EPK RT EPN T EPN EPK PAC EP. Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 1.0-5.0 tun EPK RT EPN T EPN EPK PAC EP Vysokozdvižné vozíky s elektrickým motorem 1.0-5.0 tun Moderní, přizpůsobitelné a s dobrou konstrukcí Cat Lift Trucks chápe náročné požadavky na manipulaci s materiálem. Naše

Více

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032

PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2033 2032 PODÁVACÍ ZAR ÍZENÍ STEFF 2034 STEFF 2044 STEFF 2038 STEFF 2048 STEFF 2038 CI STEFF 2068 VARIOSTEFF 3 VARIOSTEFF 4 STEFF 2032 2033 STEFF 2033 2032 maggi TRADICE TECHNOLOGIE engineering Toskánsko je zemĕ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O

NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O NEW HOLLAND CR CR8O7O CR8O8O CR9O7O CR9O8O CR9O9O 2 3 NEW HOLLAND CR: O TUNY LEPŠÍ Společnost New Holland před 35 lety revolučním způsobem změnila způsob sklizně, a to zavedením výjimečné technologie Twin

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více