FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)"

Transkript

1 FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát.pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců firmy APPEC Číslo monitorovací zprávy Závěrečná Monitorovací zpráva Datum vypracování zprávy HASH kód MZ v Benefit7 0MWTNPM ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Název příjemce BrnoPack, spol. s r.o. IČ Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce Jméno a příjmení zhotovitele zprávy B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity KA01 Název klíčové aktivity Workshopy Období realizace klíčové aktivity Místo realizace V prostorách firmy Brnopack, spol. s.r.o., Brno Počet proškolených osob - 21 Lektoři: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Oblast projektová: Workshop zahájila administrátorka projektu Lenka Křivánková, která se krátce věnovala rekapitulaci aktivit projektu a seznámila účastníky s plánem na další období projektu. Oblast odborná: Náplní odborné části workshopu byla simulační aktivita Realizace zakázky. Tato aktivita byla zaměřena na identifikaci procesů ve firmě a přiřazení odpovědnosti za jednotlivé kroky konkrétním osobám. Nejprve byl teoreticky představen princip realizace zakázky ve firmě, k jednotlivým oblastem byly přiřazeny specifické činnosti. Dále následovala samotná simulační aktivita. Stránka 1 z 30

2 Byly probrány konkrétní kroky, přiřazené konkrétním skupinám osob na fiktivní zakázce. Účastníci se zabývali následujícími etapami zakázky: OBCHOD - Nabídka - Objednávka od zákazníka - Kupní smlouva - Vytvoření zakázkového listu - Výrobní příkaz VÝROBA KOOPERACE NÁKUP MONTÁŽ ZKOUŠKY UVEDENÍ DO PROVOZU předání zákazníkovi V těchto etapách si zaměstnanci vystřídali ve skupinách všechny role, aby lépe pochopili práci ostatních spolupracovníků a také celý proces zpracování zakázky. Po simulaci hry byly diskutovány kritické body zakázky Poznatky z praxe, kde většinou proces neodpovídá ideálnímu schématu. Byly identifikovány nejvíce kritické oblasti: Kupní smlouva uvedení nereálných termínů pro zpracování zakázky, následný časový tlak Kooperace, nákup nespolehliví dodavatelé, dlouhé doby dodání apod. Následně proběhla diskuze na téma, jak lze těmto nedostatkům předejít a jakým způsobem by mohly být úplně odstraněny. Všichni zaměstnanci se v diskuzi aktivně zapojili a přednesli své názory na kroky k vylepšení procesu. Závěrem workshopu byly stanoveny postupy, jak eliminovat problémové body: - Dialog obchodního oddělení s konstrukcí a nákupem před uzavřením kupní smlouvy pro stanovení reálných cílů. - Nalezení nových, cenově přijatelných a spolehlivých dodavatelů - Důkladné zkoušky provozu stroje ve společnosti (místo až na místě u zákazníka) Vazba na rozpočet projektu: - Mzdové příspěvky školených osob položka rozpočtu Náklady na RT projektu - položka rozpočtu , , Stránka 2 z 30

3 Období realizace klíčové aktivity Místo realizace V prostorách firmy Brnopack, spol. s.r.o., Brno Počet proškolených osob - 20 Lektoři: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Oblast projektová: Závěrečný Workshop byl věnován rekapitulaci celého projektu, byl předložen seznam jednotlivých školení a workshopů. Účastníci si tak zopakovali, co se v jednotlivých seminářích naučili a uvědomili si souhrnný přínos celého projektu. Dále byli účastníci vyzváni k vyjádření, co se jim na průběhu projektu a organizaci projektu líbilo, a co by případně změnili. Někteří zaměstnanci obchodního oddělení zmínili, že některá školení byla hodně obecná, že neviděli jejich přínos do praxe, v průběhu projektu však se to zlepšilo soustavnými schůzkami realizačního týmu sdodavateli a jednáním o náplni workshopů. V oblasti jazykových kurzů panovala obecná spokojenost, někteří zaměstnanci vyjádřili zájem o výuku jiných jazyků než anglického. Vzdělávání v oblasti IT mohlo být podle účastníků více hloubkově zaměřeno na program Excel který ve společnosti hojně využíván. Celkově byl projekt hodnocen jako přínosný. Oblast odborná: Odbornou část projektu vedl pan Milan Zemánek. Tématem této části workshopu byla superrozpiska. Na začátku byla objasněna podstata superrozpisky a její cíle. Mnoha zaměstnancům se podle jejich slov zdál být tento nástroj nesmyslný a vyplňováním superrozpisky ztrácí čas.. Tento nástroj slouží ke sjednocení činností jednotlivých oddělení společnosti a k celkovému přehledu o stavu zakázky a její fázi. Obecně superrozpiska usnadňuje procesy ve společnosti a hladký chod zakázek. Byly představeny zásady vyplňování superrozpisky a zdůrazněna její důležitost a upřednostnění jejího vyplnění v prvé řadě před ostatními činnostmi. Dále byly představeny obecné chyby při vypracování superrozpisky a zdůvodnění, proč je takovéto vyplnění závadné. Na závěr byly zrekapitulovány hlavní zásady vypracování superrozpisky a byl znovu zmíněn její význam pro hladký průběh zakázky. Číslo klíčové aktivity KA02 Název klíčové aktivity Školení vyplývající ze zákona Období realizace klíčové aktivity Duben 2012, květen 2012 Místo realizace prostory firmy BrnoPack, spol. s.r.o. Počet proškolených osob- 2 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Noví zaměstnanci společnosti byli průběžně seznámeni se zásadami školení BOZP a PO. Náplní školení byly zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení v oblasti požární ochrany Školené osoby byly poučeny o prevenci bezpečnosti práce a zdraví ve všech požadovaných oblastech. Ověření znalostí školených osob bylo provedeno formou zadávání ústních otázek a ústními odpověďmi s uspokojivým výsledkem. Stránka 3 z 30

4 Číslo klíčové aktivity KA02 Název klíčové aktivity Školení vyplývající ze zákona Období realizace klíčové aktivity ; Místo realizace Svařečská škola Interprodukt, s.r.o., Palackého 53, Brno Počet proškolených osob- 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů V září 2012 proběhlo školení svářečů. Pan Juráň, zaměstnanec společnosti se zúčastnil základního kurzu svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou, materiál - vysokolegované austenitické oceli. Školení bylo zakončeno zkouškou způsobilosti ZK 141 8, která se konala Na základě splnění požadavků zkoušky získal pan Juráň průkaz odborné kvalifikace svářeče. Číslo klíčové aktivity KA03 Název klíčové aktivity Jazyková školení Období realizace klíčové aktivity Duben 2012 Místo realizace jazykového kurzu učebny jazykové školy LinguaPlus, s.r.o., Střední 26, Brno Počet školených osob 4 Jazykové kurzy probíhají ve 4 úrovních: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a Business English. Výuka probíhala jedenkrát týdně pro každou úroveň zvlášť. Jednotlivé kurzy se řídí učebnicemi, které byly dodány jazykovou školou LinguaPlus. Účastníci jsou si vědomi stále narůstající důležitosti anglického jazyka, který dnes prostupuje všechny oblasti lidského života. Velký význam má anglický jazyk především pro členy obchodního týmu, ale i zaměstnanci jiných oddělení tuto příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce velmi oceňují. Hodiny jsou zaměřeny na gramatickou stránku jazyka, ale také na komunikaci, odstranění strachu komunikovat v anglickém jazyce. Zlepšení jazykových znalostí zaměstnanců se projeví na větší ochotě komunikovat se zákazníky či dodavateli z cizích zemí, společnost tak bude flexibilnější, a může tak předcházet nedorozuměním se zahraničními klienty. Stránka 4 z 30

5 Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity KA04 Dovednosti orientované na zákazníka a trh, týmová spolupráce Téma: Time management Místo realizace ve společnosti BrnoPack, spol. s.r.o., Brno Počet proškolených osob 4 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Obsah semináře: Jednodenní seminář se konal ve společnosti BrnoPack, s.r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat s účastníky semináře jak efektivně využívat čas v práci i v osobním životě. Seminář probíhal dobře, za aktivní účasti účastníků. Vzhledem k tornu, že se jednalo o jednodenní seminář, jsme se nezabývali podrobnými možnostmi využití v praxi Struktura semináře: - Odkud kráčíme, kam směřujeme - Jak rozpoznat to podstatné - Jak si plánovat úkoly a čas - Boj s požírači času - Nové pohledy na hospodaření s časem - Efektivní řízení lidí - Typologie manažera Shrnutí letora: Vzhledem ke znatelnému pocitu, že účastníci semináře tohle téma nepovažovali zase až tak za zajímavé, se domnívám, že teprve až po probrání a celodenním setkání se mohl některým účastníkům pohled na práci s časem podstatné změnit. Podotýkám ale, že se jedná pouze o některé pracovníky. V případě opakování tohoto semináře navrhuji seminář prodloužit, např. o 2 hodiny, z důvodu možnosti více se pozastavit u vybraných bodů daného tématu. Seminář hodnotím na škále od 1-10 (10 nejlepší) známkou 8. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Stránka 5 z 30

6 Období realizace klíčové aktivity 25.,26.,27./ Téma: Projekt management Místo realizace ve společnosti QUO SB, spol. s r.o., Brno Počet proškolených osob 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti QUO- SB, spol. s r.o. Místnost svou velikosti i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat a definovat pojmy k tématu Projekt management. Zjistit silné a slabé stránky účastníků k tomuto tématu a následně protrénovat slabá místa. Jednalo se o třídenní seminář. Struktura semináře: - Projekt management - Analýza poptávky - Proces analýzy poptávky - Marketingový průzkum - Analýza dat - Předpoklady, rizika, udržitelnost projektu - Řízení rizik - Řízení projektu - Proces řízení projektu - Popis projektu - Harmonogram projektu I) Rozpočet projektu - Představeni projektu - Business plán Postřehy lektora: Vzhledem k tomu, že jsme na toto rozsáhlé téma měli vymezené 3 celé dny, hodnotím seminář velmi pozitivně. Nejprve se účastník semináře stavěl pasivně, ale postupem času se začal velmi aktivně do semináře zapojovat. Zároveň jsme měli i dostatečný prostor určité pasáže trénovat a věnovat se tak slabým místům, která účastník zmiňoval. V Semináři je dané téma je dle mého názoru poměrně dobře vysvětleno a účastník semináře si plně uvědomuje jeho důležitost při zakomponováni do běžných pracovních povinností. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Stránka 6 z 30

7 Období realizace klíčové aktivity Téma: Efektivní vedení porad a řešení problémů Místo realizace ve společnosti QUO SB, spol. s r.o., Brno Počet proškolených osob 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti QUO SB, spol. $ r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat a Efektivní vedení porad a řešení problémů. Zjistit silné a slabé stránky účastníka k tomuto tématu a následně protrénovat slabá místa. Jednalo se o jednodenní seminář. Struktura semináře: - Porada jako nástroj úspěchu - Význam efektivní porady - Typy porad - Zásady efektivní porady - Cíl porady - Řešení problémů - Příprava porady - Předsedající - Účastníci porady - Vedení porady Postřehy lektora: Vzhledem k jednodennímu semináři a předmětnému tématu jeden den byl dostačující. Po uvádění teoretických částí do praxe a trénování slabých míst, řešení dodržování času na poradách, problémů na poradách a určování předsedajících se diskuze v mnoha případech velmi aktivně rozjela. Seminář byl z mého pohledu velmi úspěšný a sám věřím, že účastníka tohle těma obohatilo. K tomuto tématu sám nepovažuji za nutné se jakkoliv vracet. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Stránka 7 z 30

8 Období realizace klíčové aktivity 4., Téma: Outdoor II KOMUNIKACE A KONFLIKTY Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: Tři Studně, penzion PEGAS Počet proškolených osob 16 CÍL OUTDOORU: - Rozvoj efektivní spolupráce týmu pod tlakem času,... - Posílení týmové spolupráce a pocitu vzájemné provázanosti - Rozvoj efektivní komunikace mezi všemi strukturami firmy 1 DEN: PONDĚLÍ ÚVODNÍ BLOK: Po úvodní aktivitě byly účastníkům představeny dohodnuté cíle outdoorového tréninku se zadavatelem - rozvoj efektivní spolupráce týmu pod tlakem. Na základě těchto podkladů si každý člen týmu vydefinoval svůj osobní cíl pro outdoorový trénink. Z těchto osobních cílů vyplynula také potřeba lépe poznat novější členy týmu. Použité aktivity: padák; tlak plus, mínus (ve dvojicích) DOPOLEDNI VENKOVNÍ BLOK: Účastníkům byly nabídnuty takové týmové aktivity, ve kterých se jim vždy nedostávalo důležitého zdroje informací (zrak zavázané oči). Jejich pozornost byla směřována k tomu, jak reaguji v týmu pod tlakem nedostatku určitého zdroje. Během aktivity a v následné reflexi si také mohli účastníci všímat, jak reagují ostatní členové týmu. Účastníci hovořili především o dvou polaritních způsobech přizpůsobení se situaci nedostatku nějakého zdroje: stáhnutí se, pasivita zvýšená aktivita, až lehká agresivita. Použité aktivity: slepý trojúhelník, ovčák a ovečky. 1. ODPOLEDNÍ BLOK (VENKU): Účastníkům byla zadána dynamická týmová aktivita klávesnice. Tým byl rozdělen do dvou skupin, které měly rozdílné role v aktivitě, cíl byl ale společný pro celý tým. Jedna skupina vymýšlela strategii, řešení, druhá skupina byli realizátoři. V průběhu aktivity si pak obě skupiny svoje role vyměnily. Cílem aktivity bylo dosáhnout co možná nejlepšího výsledku pod tlakem omezeného času. Tým měl více pokusů, aby se mohl zlepšovat strategii a dosáhnout co nejlepšího výsledku. 2. ODPOLEDNÍ BLOK (V MÍSTNOSTI): Na základě venkovní aktivity proběhla společná reflexe. Účastníci byli vyzváni, aby hledali, co se dařilo a kde byly rezervy v práci celého týmu jak se dařilo oběma skupinám směřovat ke společnému cíli pod tlakem času. Tato reflexe přinesla množství poznatků. Na základě těchto poznatků pak účastníci hledali průsečíky do běžné praxe - v čem je podobnost k tornu, jak reaguje náš tým a členové týmu pod tlakem v běžném životě firmy. účastníci byli rozděleni do 4 skupin, následovala prezentace výsledků před celým týmem. Výstupy z těchto prezentací uvádíme níže: Stránka 8 z 30

9 Kde isou rezervy v práci pod tlakem: nedostatečná motivace, různá míra zapojení, není přesná strategie, nepřesná definice podmínek, nedostatečné využívání zkušeností, nedůsledná specifikace způsobu řešení, vícenáklady, nedodržování termínů, opakování stejných chyb, nedostatečné ztotožnění všech s cílem, dlouhodobá realizace nové věci, časté změny, nedodělky, podrážděnost, nestejná míra tlaku na jednotlivá oddělení, demotivace, malé zapojení ostatních do řešení problému. Co se daří v práci pod tlakem: osobní iniciativa, realizátoři přináší řešení, uplatňování zkušeností, krátkodobý vyšší výkon, do úkolu se zapojí více lidí, nové nápady. 3. ODPOLEDNI BLOK (VENKU): Dynamická týmová venkovní aktivita strategická týmová křížovka práce v týmech, nutno volit vhodnou strategii, využití vzájemné spolupráce a potenciálu týmu. 2. DEN: ÚTERÝ DOPOLEDNI BLOK (VENKU): Dynamická týmová aktivita sms zpráva. Aktivita simuluje práci týmu pod tlakem času a náhlé změny podmínek. Nutno měnit strategii během aktivity, reagovat na okolnosti. 2. DOPOLEDNÍ BLOK (V MÍSTNOSTI): Proběhla krátká reflexe aktivity sms zpráva. Účastníkům bylo následně nabídnuto vrátit se k výstupům z předešlého dne, podívat se na výstupy pozitivně a využít je jako šanci na drobné kroky k zefektivnění práce týmu pod tlakem. Každý účastník se měl vyjádřit, jestli chce s výstupy takto dále pracovat, a nebo raději volí další spíše funovou aktivitu na odreagování. Lehce převažoval názor se závěry již dále nepracovat a zadavatel Václav Vincenc byl sám pro to, závěry se dále nezabývat. V před obědovém čase jsme tak zrealizovali aktivitu přísloví jinak. ODPOLEDNÍ BLOK (V MÍSTNOSTI): Aktivita příběh týmová aktivita, nutno pracovat s neurčitosti, se subjektivní interpretací celku na základě kusé informace jednotlivých členů týmu, volba vhodných strategii, práce s časem, s kvalitou, atd. Následná reflexe inspirace pro mne a tým každý sám, prezentace v týmu. ZÁVĚREČNÝ BLOK: Shrnutí programu, písemné zpětné vazby účastníků, závěrečné kolečko. Nepřízeň počasí nedovolovala zařadit druhý den více venkovních aktivit. Nemohla být také zrealizovaná původně plánovaná vodní aktivita. Členové týmu přistupovali k tréninku aktivně a pozitivně. Po celou dobu panovala mezi Stránka 9 z 30 Zpráva ze semináře Outdoor II.: KOMUNIKACE A KONFLIKTY" str. 4

10 účastníky uvolněná a vstřícná atmosféra, která dovolovala jednotlivým členům týmu přicházet se svými názory a postřehy. Během tréninku se objevila mezi jednotlivými členy týmu nestejná míra toho, do jaké hloubky pracovat s inspiracemi a výstupy z jednotlivých aktivit. Nechat jen názory účastníku zaznít, nebo je více využit v posunu týmu v běžné praxi. Lektor respektoval vůli zadavatele, do jaké míry s těmito inspiracemi pracovat a nevěnoval tak více prostoru konkrétním výstupům do běžné praxe. Seminář se konal v penzionu Pegas, Tři Studně. Místnost byla označena logy dle požadavků ESF (označení místnosti, Ioga umístěná na pracovním stole a banner s logy ESF) a byla vytvořena fotodokumentace pro potřeby firmy i ESF. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Konfrontace marketingu a trhu Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 2 Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti BrnoPack. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat Konfrontaci marketingu a trhu. Jednalo se o plynulé navázání v oblasti Marketingových dovedností a znalostí. Zjistit silné a slabé stránky ve firmě, jak probíhá příprava atd. Jednalo se o jednodenní seminář. Struktura semináře: - Marketingová situační analýza - Externí analýza - Interní analýza - Konfrontační metody - Prohlubující analýza - Syntéza - Typy trhů - Marketingové cíle - Pravidla pro definování cílů - Skupiny cílů - Shrnutí Stránka 10 z 30

11 Postřehy lektora: Vzhledem k jednodennímu semináři a tomuto tématu jsme měli dostatečný prostor k tomu, abychom se mohli tématu věnovat velmi podrobně, neboť kompletně zaměřené vzdělávání v oblasti marketingu je velice úzce propojené a navazuje na sebe. Proto témata, která se taktéž vztahují k tomuto tématu jsem ani do manuálu nezadával, neboť jsou uvedena v manuálech předchozích. Od začátku semináře jsem vnímal velkou účast a zájem ze strany účastníků, čímž byla spolupráce s účastníky hodnocena velmi kladně. Celé téma jsem proložil jednotlivými úkoly u kterých jsme se pozastavovali a řešili aktuální situaci ve firmě. Věřím, že tohle téma velmi obohatilo všechny účastníky a přinese do firmy při opět nové znalosti a dovednosti, zjednodušování práce v oblasti marketingu. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Spolupráce s reklamní agenturou Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: ve společnosti BrnoPack, Brno Počet proškolených osob 2 Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti BrnoPack, spol. s r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat možnosti Spolupráce s reklamní agenturou, na co si dát pozor, co je dobré sledovat, jak se připravit. Seznámit účastníky semináře s těmito základními principy, když začínají s reklamní agenturou jednat, aby měli základní znalosti a dovednosti. Jednalo se o jednodenní seminář. Struktura semináře: 1. Komunikace 2. Nástroje pro testování reklamy a komunikace 3. Znalosti a zkušenosti agentury 4. Přímí ukazatelé 5. Nepřímí ukazatelé 6. Základní principy 7. Výstupy 8. Proces přípravy reklamní kampaně 9. Stádia tvorby reklamní kampaně Stránka 11 z 30

12 10. Reklamní cíle 11. Peníze 12. Zpráva 13. Média 14. Kritéria 15. Vyhodnocení reklamní kampaně Postřehy lektora: Vzhledem k jednodennímu semináři a předmětnému tématu jeden den byl dostačující. Účastníci semináře nejprve reagovali na téma pasivně, ale po uvádění teoretických částí do praxe a objasňování si důležitosti a úspory času při oslovováni reklamních agentur se pozvolna začali aktivně zapojovat. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Vyjednávání 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 3 Tématické zaměření semináře: - Zásadní principy v komunikaci - Zvládání konfliktních situací - Osobnostní typologie partnera v komunikaci - Jednání s konfliktním člověkem - Reklamace a jejich řešení Obsah semináře: Příprava na vyjednávání a argumentaci příprava na situace, které mohou v jednání se zákazníkem nastat, postup přípravy na jednání, jaká kritéria mohou jednání ovlivnit, co připravit Psychologie pro obchodníky: test osobní typologie každý účastník si určil, jaký je on sám osobnostní typ, jaké jsou jeho silné a slabé osobnostní stránky Osobnostní typologie zákazníků definice základních typů, jak poznat kdo je jaký typ, jak Stránka 12 z 30

13 s daným typem jedna, silné a slabé stránky daného typu Seminář byl zaměřen na komunikaci se zákazníky, klienty,.. byl kladen důraz na komunikační styl jednotlivců a jeho úskalí i výhody, které jim znalost vlastního stylu komunikace dává. Kurz napomůže společnosti zlepšit úroveň komunikace jednotlivců i celých týmů. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Vyjednávání 2 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 2 Tématické zaměření semináře: - Asertivita v komunikaci - Jak dosáhnout svého - Vyjednávací techniky - Vyjednávání o ceně, podmínkách, vymáhání pohledávek - Vyjednávání pro nákupčí Obsah semináře: Asertivita a asertivní práva vysvětlení pojmu a základních principů, detaily asertivity, nejčastější chyby a možnosti využití Asertivní techniky pro obchodníky jak dosáhnout cíle a nepoškodit vztahy, trénink jednotlivých zásad Postup efektivního vyjednávání Vyjednávání o ceně a podmínkách spolupráce techniky práce s cenou, prezentace ceny, postup vyjednávání o podmínkách smluv, obchodních vztahů a dodávek Seminář byl zaměřen na techniky jednání se zákazníky. Obchodníkům ze společnosti pomohou nabyté zásady jednat se zákazníky (novými i stávajícími), být v dialogu vůdcem a dosáhnout svého cíle, ale zároveň nevzbuzovat negativní dojem a udržovat nekonfliktní vztahy se zákazníky. Stránka 13 z 30

14 Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Marketingový rozpočet Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: ve společnosti společnosti BrnoPack, spol. s r.o, Brno Počet proškolených osob 2 Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti BrnoPack, spol. s r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře Marketingový rozpočet bylo probrat s účastníky semináře velmi detailně vše a fiktivně marketingový rozpočet vyzkoušet. Jednalo se o dvoudenní seminář. Struktura semináře: - Nejčastější chyby - Začněte od konce - Zkušenosti z praxe - Cílová skupina - Zralost cílové skupiny - Životní cyklus produktu - Velikost trhu - Podíl na trhu - Konkurence - Komunikační cíle - Tvorba rozpočtu - Modely rozpočtu - Procento z příjmu nebo zisku - Model tvořený přirážkou - Model konkurenčního srovnání - Model cílů a návratností Postřehy lektora: Vzhledem ke dvoudennímu semináři jsme měli dostatečný prostor k tomu, abychom se mohli tomuto tématu věnovat velmi podrobně, do detailů a vyloženě si nanečisto připravit Stránka 14 z 30

15 marketingový plán. Dle těchto zpracovaných podkladů mohou účastníci semináře s přípravou marketingového rozpočtu pracovat, řídit se jimi. Velmi detailně jsme probírali a zastavovali se u otázek od účastníků. Od začátku semináře jsem vnímal velkou účast a zájem ze strany účastníků, čímž byla spolupráce s účastníky hodnocena velmi kladně. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Uzavírání obchodu a zvládání krizových situací Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 2 Seminář se skládal ze dvou tematických částí - -uzavírání obchodu a zvládání krizových situací. Semináře se účastnili obchodní zástupci společnosti, kterým trénink těchto dovedností napomůže uvědomit si chyby, které při jednání se zákazníkem mohou nastat a vědomě tyto nedostatky odstraňovat a předcházet jim. Obsah semináře: Uzavírání obchodu - Zásady pro závěrečnou fázi obchodního jednání - Kupní signály v komunikaci zákazníka mluvené kupní signály a jak na ně správně reagovat - Kupní signály v řeči těla řeč těla zákazníka, jak vyhodnocovat a pracovat s kupními signály zákazníka - Uzavírací techniky vysvětlení, ukázky na příkladech a možnosti použití jednotlivých uzavíracích technik - Trénink uzavíracích technik vyhodnocení a zpětná vazba pro účastníky - Nejčastější chyby při uzavírání a fázích, které k uzavírání směřují a zásady pro vlastní uzavření postup při uzavírání obchodu - Péče o zákazníka po uzavření obchodu význam, možnosti, sestavení seznamu marketingových kroků v oblasti péče o zákazníka, možnosti budování vztahu se zákazníkem Zvládání krizových situací: - Příčiny vzniku konfliktních situací analýza situace z praxe účastníků/ firmy - Přístup ke stížnostem a stěžujícím si zákazníkům - Limitované myšlení a neurolingvistické programování, předsudky a limity v práci obchodníka - Stanovování cílů a pozitivní motivace k práci co a proč účastnící dělají, jaké mají sny, přání cíle, jak jich dosahovat, jak si stanovovat vlastní krátkodobé a dlouhodobé Stránka 15 z 30

16 cíle, jak se motivovat při vlekoucích se činnostech - Sebemotivace a dobíjení baterek jak hledat vnitřní motor motivaci své práce, co koho motivuje, jak pracovat a relaxovat pro udržení dlouhodobé výkonnosti a spokojenosti, prevence stresu, relaxační techniky - Konfliktní typologie- -konfliktní typy zákazníků, jak k nim přistupovat, empatie a její význam v jednání se zákazníky - Zvládání stresových situací, techniky zvládání vlastních emocí a emocí partnera v komunikaci - Postup při řešení reklamace - Vyhodnocení a zpětná vazba stížnosti či reklamace pro další činnost jednotlivce a firmy možnost využití stížností, reklamací a řešení problémů pro zlepšení fungování chodu firmy Seminář byl přizpůsoben požadavkům účastníků, příklady a simulace byly orientovány do pole fungování společnosti tak, aby si z nich účastníci odnesli co nejvíce. Zaměstnanci společnosti komunikují se zákazníky prakticky na denní bázi, proto pro ně byl trénink těchto situací velmi přínosný. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Číslo klíčové aktivity KA05 Název klíčové aktivity Školení ekonomického charakteru Období realizace klíčové aktivity Téma: DPH v aktuálním znění Místo realizace Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, Celkový počet proškolených osob 2 Seminář se věnoval problematice přenesení daňové povinnosti - 92e ZDPH Struktura semináře: - Základní principy - Povinnosti dodavatele - Povinnosti odběratele - Evidence pro daňové účely u odběratele: - Možné chyby: Školení se účastnily zaměstnankyně ekonomického oddělení společnosti, které se podílely na výběru školení tak, aby pro ně bylo co nejvíce přínosné. Na přípravě školení se podíleli také členové realizačního týmu Stránka 16 z 30

17 Vazba na rozpočet projektu: - Mzdové příspěvky školených osob Položka rozpočtu náklady na RT projektu Položka rozpočtu , , náklady na školení Položka v rozpočtu Číslo klíčové aktivity KA06 Název klíčové aktivity Vzdělávání v oblasti informačních technologií Období realizace klíčové aktivity Téma: Programovací jazyk C a C++ pokročilé techniky Místo realizace prostory společnosti M8D s.r.o, Brno, Svatopluka Čecha 1194/37, Brno Celkový počet proškolených osob 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Jedná se o dokončení kurzu, který začal v březnu 2012 a přesahoval do dubna Osnova kurzu: Vkládací a proudové itrátory STL adaptéry Automatická správa dynamicky alokované paměti Na přípravě školení se podíleli členové realizačního týmu Vazba na rozpočet projektu: - Mzdové příspěvky školených osob Položka rozpočtu náklady na RT projektu Položka rozpočtu , , náklady na Školení IT Položka v rozpočtu Číslo klíčové aktivity KA06 Název klíčové aktivity Vzdělávání v oblasti informačních technologií Období realizace klíčové aktivity 10.4., 11.4., 12.4., 13.4., 16.4., Téma: Programovací jazyk C a C++ objekty v jazyce C++ Místo realizace prostory společnosti M8D s.r.o, Brno, Svatopluka Čecha 1194/37, Brno Celkový počet proškolených osob 1 Stránka 17 z 30

18 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů. Osnova kurzu C++ třída a zapouzdření - Trochu objektově orientované teorie a názvosloví. - Klíčové slovo class a struct - Deklarace atributů, jmenné konvence - Přístupová práva private a public - Definice metod objektu - inline funkce a metody - const metody a mutable atributy - Statické atributy a metody - friend deklarace - Implicitní konstruktor, destruktor - Operátory new a delete, alokace pole - Význam kopírovacího konstruktoru a přiřazovacího operátoru - RULE OF THREE a jeho důsledky - Konverze pomocí konstruktorů s jedním parametrem, explicit konstruktory Jednoduchá dědičnost - Typy vazeb mezi objekty, trocha UML - Generalizace vs. agregace - Dědičnost a příklady objektových hierarchií - Důsledky IS KIND OF vazby na kompatibilitu instancí - Přístupové právo protected a zásady návrhu bázové třídy - Přetěžování metod potomkem, zastínění bázové metody Polymorfismus - Co je to vlastně polymorfismus? Příklady hierarchií. - Brzká a pozdní vazba, virtuální metody. - Polymorfické kontejnery, virtuální destruktory - Statický vs. Dynamický typ, dynamic_cast a ostatní operátory pro - přetypování - Ryze virtuální metody a abstraktní třídy - Pojem interface, příklady využití Vícenásobná dědičnost - Výhody vícenásobné dědičnosti - Problém s diamantem v dědičnosti - Virtuální dědičnost, dekompozice instance do acyklického grafu - Nejednoznačnost symbolů a inicializace instance Výjimky - Ošetřování chyb ve stylu jazyka C a C++ - Klíčová slova throw, try, a catch - Návrh tříd sloužící jako výjimky, rozhraní třídy std::exception - Výjimky a citlivý kód konstruktoru a destruktoru Na přípravě školení se podíleli členové realizačního týmu Stránka 18 z 30

19 Vazba na rozpočet projektu: - Mzdové příspěvky školených osob Položka rozpočtu náklady na RT projektu Položka rozpočtu , , náklady na Školení IT Položka v rozpočtu Číslo klíčové aktivity KA06 Název klíčové aktivity Vzdělávání v oblasti informačních technologií Období realizace klíčové aktivity Téma: Verzovací systém Subversion Místo realizace prostory společnosti M8D s.r.o, Brno, Svatopluka Čecha 1194/37, Brno Celkový počet proškolených osob 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Osnova kurzu Verzovací systémy - Základní pojmy - Historie verzovacích systémů - Úvod do systému Subversion - Architektura systému Instalace serveru - Windows - Linux Instalace klienta - Windows - Linux Administrace serveru - Repository - Hooks - Zapojení na LDAP, Active Directory - Správa práv - Tvorba mirroru - Práce s klientem - Základní workflow - Přidávání, kopírování, přejmenování a přesun souborů - Práce s větvemi (branches) a tagy - Práce se zámky - Subversion properties - Příkazy svn blame, svn cleanup, svn export Migrace z jiného verzovacího systému - Migrace z CVS - Migrace z Visual SourceSafe - Migrace z Mercurial nebo Git Stránka 19 z 30

20 Doporučené postupy - Struktura repository - Nezamykání souborů pro některé soubory - Jak pracovat s commity - Jak pracovat s větvemi (branches, vendor branches) - Continues integration (releases) - Jak psát hook skripty a kdy to má smysl Integrace Subversion - IDE integrace - Webové rozhraní k repositářům Na přípravě školení se podíleli členové realizačního týmu Vazba na rozpočet projektu: - Mzdové příspěvky školených osob Položka rozpočtu náklady na RT projektu Položka rozpočtu , , náklady na Školení IT Položka v rozpočtu PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů V roce 2011 postihly společnost dopady ekonomické krize. Tento zhoršený ekonomický stav provázela vysoká zadluženost společnosti, nedostatek zakázek a nutnost propouštět zaměstnance. Z těchto důvodů došlo k výraznému zpoždění realizace projektu, která vyústila v posun harmonogramu realizace projektu. Zhuštěný harmonogram však nepočítal s časovou vytížeností pracovníků. Školení byla postupně realizována, ale v době, kdy se společnost začala vymaňovat z krize a opět získala mnohé zakázky, nebylo často možné ze ztenčeného stavu zaměstnanců uvolnit potřebné osoby k účasti na školení, z důvodu ohrožení hladkého průběhu zakázek. Společnost v reakci na tento stav prošla restrukturalizací a přizpůsobila se požadavkům trhu. Projekt začal plynule probíhat. Finanční potíže dále zapříčinily dočasný dluh firmy vůči orgánům místní samosprávy. Díky tomu nebylo možné odevzdat monitorovací zprávu číslo 3 do té doby, než byl s těmito orgány vyjednán splátkový kalendář. Odložení termínu předložení MZ3 však způsobilo mezeru mezi realizací projektu a monitoringem projektu. Zálohy poskytnuté na začátku projektu byly již vyčerpány (v období spadajícím do MZ4), ale doposud nebyla odevzdána ani MZ3,ve které ovšem neměl příjemce nárok na proplacení další části dotace. Proto musel příjemce hradit veškeré další aktivity z vlastních zdrojů, aby bylo možno projekt naplnit v termínu. Vlastní zdroje příjemce však nebyly natolik vysoké, aby mohl projekt probíhat podle plánu (také podle rozhodnutí o poskytnutí dotace mělo financování probíhat formou finančních záloh), proto byly některé aktivity odloženy nebo je dodavatelé odmítli uskutečnit, protože nechtěli poskytnout službu na dluh. Vždy když však příjemce měl dostupné finanční prostředky, snažil se naplnit aktivity projektu. Další záloha ze strany řídícího orgánu byla příjemci poskytnuta až po ukončení projektu, nebylo již tedy možné uskutečnit zbývající klíčové aktivity. Stránka 20 z 30

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu Realizační tým se sešel v období březen červen 2011 celkem na

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: PAPERA s.r.o. Sídlem: Hálkova 2217/13, 568

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o.

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE: OBCHODNÍ NÁZEV: ADRESA: IČ

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN.

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.:

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace I d e n t i f i k a č n í ú d a j e z a d a v a t e l e Název zakázky: Výzva: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Vzdělávání zaměstnanců KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. pro zvýšení

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Struktura obchodního jednání a vyjednávání

Struktura obchodního jednání a vyjednávání Zpráva vyhodnocení kurzu Struktura obchodního jednání a vyjednávání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY dle ustanovení 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen zákon ) 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PREZENT.CZ s.r.o. Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců PREZENT.CZ s.r.o. Zvýšení profesních dovedností

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost Václav Götz Doba realizace projektu Zahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha,

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, 27. 9. 2011 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné změny projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Další důležité

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více