FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)"

Transkript

1 FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát.pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců firmy APPEC Číslo monitorovací zprávy Závěrečná Monitorovací zpráva Datum vypracování zprávy HASH kód MZ v Benefit7 0MWTNPM ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Název příjemce BrnoPack, spol. s r.o. IČ Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce Jméno a příjmení zhotovitele zprávy B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity KA01 Název klíčové aktivity Workshopy Období realizace klíčové aktivity Místo realizace V prostorách firmy Brnopack, spol. s.r.o., Brno Počet proškolených osob - 21 Lektoři: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Oblast projektová: Workshop zahájila administrátorka projektu Lenka Křivánková, která se krátce věnovala rekapitulaci aktivit projektu a seznámila účastníky s plánem na další období projektu. Oblast odborná: Náplní odborné části workshopu byla simulační aktivita Realizace zakázky. Tato aktivita byla zaměřena na identifikaci procesů ve firmě a přiřazení odpovědnosti za jednotlivé kroky konkrétním osobám. Nejprve byl teoreticky představen princip realizace zakázky ve firmě, k jednotlivým oblastem byly přiřazeny specifické činnosti. Dále následovala samotná simulační aktivita. Stránka 1 z 30

2 Byly probrány konkrétní kroky, přiřazené konkrétním skupinám osob na fiktivní zakázce. Účastníci se zabývali následujícími etapami zakázky: OBCHOD - Nabídka - Objednávka od zákazníka - Kupní smlouva - Vytvoření zakázkového listu - Výrobní příkaz VÝROBA KOOPERACE NÁKUP MONTÁŽ ZKOUŠKY UVEDENÍ DO PROVOZU předání zákazníkovi V těchto etapách si zaměstnanci vystřídali ve skupinách všechny role, aby lépe pochopili práci ostatních spolupracovníků a také celý proces zpracování zakázky. Po simulaci hry byly diskutovány kritické body zakázky Poznatky z praxe, kde většinou proces neodpovídá ideálnímu schématu. Byly identifikovány nejvíce kritické oblasti: Kupní smlouva uvedení nereálných termínů pro zpracování zakázky, následný časový tlak Kooperace, nákup nespolehliví dodavatelé, dlouhé doby dodání apod. Následně proběhla diskuze na téma, jak lze těmto nedostatkům předejít a jakým způsobem by mohly být úplně odstraněny. Všichni zaměstnanci se v diskuzi aktivně zapojili a přednesli své názory na kroky k vylepšení procesu. Závěrem workshopu byly stanoveny postupy, jak eliminovat problémové body: - Dialog obchodního oddělení s konstrukcí a nákupem před uzavřením kupní smlouvy pro stanovení reálných cílů. - Nalezení nových, cenově přijatelných a spolehlivých dodavatelů - Důkladné zkoušky provozu stroje ve společnosti (místo až na místě u zákazníka) Vazba na rozpočet projektu: - Mzdové příspěvky školených osob položka rozpočtu Náklady na RT projektu - položka rozpočtu , , Stránka 2 z 30

3 Období realizace klíčové aktivity Místo realizace V prostorách firmy Brnopack, spol. s.r.o., Brno Počet proškolených osob - 20 Lektoři: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Oblast projektová: Závěrečný Workshop byl věnován rekapitulaci celého projektu, byl předložen seznam jednotlivých školení a workshopů. Účastníci si tak zopakovali, co se v jednotlivých seminářích naučili a uvědomili si souhrnný přínos celého projektu. Dále byli účastníci vyzváni k vyjádření, co se jim na průběhu projektu a organizaci projektu líbilo, a co by případně změnili. Někteří zaměstnanci obchodního oddělení zmínili, že některá školení byla hodně obecná, že neviděli jejich přínos do praxe, v průběhu projektu však se to zlepšilo soustavnými schůzkami realizačního týmu sdodavateli a jednáním o náplni workshopů. V oblasti jazykových kurzů panovala obecná spokojenost, někteří zaměstnanci vyjádřili zájem o výuku jiných jazyků než anglického. Vzdělávání v oblasti IT mohlo být podle účastníků více hloubkově zaměřeno na program Excel který ve společnosti hojně využíván. Celkově byl projekt hodnocen jako přínosný. Oblast odborná: Odbornou část projektu vedl pan Milan Zemánek. Tématem této části workshopu byla superrozpiska. Na začátku byla objasněna podstata superrozpisky a její cíle. Mnoha zaměstnancům se podle jejich slov zdál být tento nástroj nesmyslný a vyplňováním superrozpisky ztrácí čas.. Tento nástroj slouží ke sjednocení činností jednotlivých oddělení společnosti a k celkovému přehledu o stavu zakázky a její fázi. Obecně superrozpiska usnadňuje procesy ve společnosti a hladký chod zakázek. Byly představeny zásady vyplňování superrozpisky a zdůrazněna její důležitost a upřednostnění jejího vyplnění v prvé řadě před ostatními činnostmi. Dále byly představeny obecné chyby při vypracování superrozpisky a zdůvodnění, proč je takovéto vyplnění závadné. Na závěr byly zrekapitulovány hlavní zásady vypracování superrozpisky a byl znovu zmíněn její význam pro hladký průběh zakázky. Číslo klíčové aktivity KA02 Název klíčové aktivity Školení vyplývající ze zákona Období realizace klíčové aktivity Duben 2012, květen 2012 Místo realizace prostory firmy BrnoPack, spol. s.r.o. Počet proškolených osob- 2 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Noví zaměstnanci společnosti byli průběžně seznámeni se zásadami školení BOZP a PO. Náplní školení byly zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení v oblasti požární ochrany Školené osoby byly poučeny o prevenci bezpečnosti práce a zdraví ve všech požadovaných oblastech. Ověření znalostí školených osob bylo provedeno formou zadávání ústních otázek a ústními odpověďmi s uspokojivým výsledkem. Stránka 3 z 30

4 Číslo klíčové aktivity KA02 Název klíčové aktivity Školení vyplývající ze zákona Období realizace klíčové aktivity ; Místo realizace Svařečská škola Interprodukt, s.r.o., Palackého 53, Brno Počet proškolených osob- 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů V září 2012 proběhlo školení svářečů. Pan Juráň, zaměstnanec společnosti se zúčastnil základního kurzu svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou, materiál - vysokolegované austenitické oceli. Školení bylo zakončeno zkouškou způsobilosti ZK 141 8, která se konala Na základě splnění požadavků zkoušky získal pan Juráň průkaz odborné kvalifikace svářeče. Číslo klíčové aktivity KA03 Název klíčové aktivity Jazyková školení Období realizace klíčové aktivity Duben 2012 Místo realizace jazykového kurzu učebny jazykové školy LinguaPlus, s.r.o., Střední 26, Brno Počet školených osob 4 Jazykové kurzy probíhají ve 4 úrovních: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a Business English. Výuka probíhala jedenkrát týdně pro každou úroveň zvlášť. Jednotlivé kurzy se řídí učebnicemi, které byly dodány jazykovou školou LinguaPlus. Účastníci jsou si vědomi stále narůstající důležitosti anglického jazyka, který dnes prostupuje všechny oblasti lidského života. Velký význam má anglický jazyk především pro členy obchodního týmu, ale i zaměstnanci jiných oddělení tuto příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce velmi oceňují. Hodiny jsou zaměřeny na gramatickou stránku jazyka, ale také na komunikaci, odstranění strachu komunikovat v anglickém jazyce. Zlepšení jazykových znalostí zaměstnanců se projeví na větší ochotě komunikovat se zákazníky či dodavateli z cizích zemí, společnost tak bude flexibilnější, a může tak předcházet nedorozuměním se zahraničními klienty. Stránka 4 z 30

5 Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity KA04 Dovednosti orientované na zákazníka a trh, týmová spolupráce Téma: Time management Místo realizace ve společnosti BrnoPack, spol. s.r.o., Brno Počet proškolených osob 4 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Obsah semináře: Jednodenní seminář se konal ve společnosti BrnoPack, s.r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat s účastníky semináře jak efektivně využívat čas v práci i v osobním životě. Seminář probíhal dobře, za aktivní účasti účastníků. Vzhledem k tornu, že se jednalo o jednodenní seminář, jsme se nezabývali podrobnými možnostmi využití v praxi Struktura semináře: - Odkud kráčíme, kam směřujeme - Jak rozpoznat to podstatné - Jak si plánovat úkoly a čas - Boj s požírači času - Nové pohledy na hospodaření s časem - Efektivní řízení lidí - Typologie manažera Shrnutí letora: Vzhledem ke znatelnému pocitu, že účastníci semináře tohle téma nepovažovali zase až tak za zajímavé, se domnívám, že teprve až po probrání a celodenním setkání se mohl některým účastníkům pohled na práci s časem podstatné změnit. Podotýkám ale, že se jedná pouze o některé pracovníky. V případě opakování tohoto semináře navrhuji seminář prodloužit, např. o 2 hodiny, z důvodu možnosti více se pozastavit u vybraných bodů daného tématu. Seminář hodnotím na škále od 1-10 (10 nejlepší) známkou 8. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Stránka 5 z 30

6 Období realizace klíčové aktivity 25.,26.,27./ Téma: Projekt management Místo realizace ve společnosti QUO SB, spol. s r.o., Brno Počet proškolených osob 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti QUO- SB, spol. s r.o. Místnost svou velikosti i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat a definovat pojmy k tématu Projekt management. Zjistit silné a slabé stránky účastníků k tomuto tématu a následně protrénovat slabá místa. Jednalo se o třídenní seminář. Struktura semináře: - Projekt management - Analýza poptávky - Proces analýzy poptávky - Marketingový průzkum - Analýza dat - Předpoklady, rizika, udržitelnost projektu - Řízení rizik - Řízení projektu - Proces řízení projektu - Popis projektu - Harmonogram projektu I) Rozpočet projektu - Představeni projektu - Business plán Postřehy lektora: Vzhledem k tomu, že jsme na toto rozsáhlé téma měli vymezené 3 celé dny, hodnotím seminář velmi pozitivně. Nejprve se účastník semináře stavěl pasivně, ale postupem času se začal velmi aktivně do semináře zapojovat. Zároveň jsme měli i dostatečný prostor určité pasáže trénovat a věnovat se tak slabým místům, která účastník zmiňoval. V Semináři je dané téma je dle mého názoru poměrně dobře vysvětleno a účastník semináře si plně uvědomuje jeho důležitost při zakomponováni do běžných pracovních povinností. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Stránka 6 z 30

7 Období realizace klíčové aktivity Téma: Efektivní vedení porad a řešení problémů Místo realizace ve společnosti QUO SB, spol. s r.o., Brno Počet proškolených osob 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti QUO SB, spol. $ r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat a Efektivní vedení porad a řešení problémů. Zjistit silné a slabé stránky účastníka k tomuto tématu a následně protrénovat slabá místa. Jednalo se o jednodenní seminář. Struktura semináře: - Porada jako nástroj úspěchu - Význam efektivní porady - Typy porad - Zásady efektivní porady - Cíl porady - Řešení problémů - Příprava porady - Předsedající - Účastníci porady - Vedení porady Postřehy lektora: Vzhledem k jednodennímu semináři a předmětnému tématu jeden den byl dostačující. Po uvádění teoretických částí do praxe a trénování slabých míst, řešení dodržování času na poradách, problémů na poradách a určování předsedajících se diskuze v mnoha případech velmi aktivně rozjela. Seminář byl z mého pohledu velmi úspěšný a sám věřím, že účastníka tohle těma obohatilo. K tomuto tématu sám nepovažuji za nutné se jakkoliv vracet. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Stránka 7 z 30

8 Období realizace klíčové aktivity 4., Téma: Outdoor II KOMUNIKACE A KONFLIKTY Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: Tři Studně, penzion PEGAS Počet proškolených osob 16 CÍL OUTDOORU: - Rozvoj efektivní spolupráce týmu pod tlakem času,... - Posílení týmové spolupráce a pocitu vzájemné provázanosti - Rozvoj efektivní komunikace mezi všemi strukturami firmy 1 DEN: PONDĚLÍ ÚVODNÍ BLOK: Po úvodní aktivitě byly účastníkům představeny dohodnuté cíle outdoorového tréninku se zadavatelem - rozvoj efektivní spolupráce týmu pod tlakem. Na základě těchto podkladů si každý člen týmu vydefinoval svůj osobní cíl pro outdoorový trénink. Z těchto osobních cílů vyplynula také potřeba lépe poznat novější členy týmu. Použité aktivity: padák; tlak plus, mínus (ve dvojicích) DOPOLEDNI VENKOVNÍ BLOK: Účastníkům byly nabídnuty takové týmové aktivity, ve kterých se jim vždy nedostávalo důležitého zdroje informací (zrak zavázané oči). Jejich pozornost byla směřována k tomu, jak reaguji v týmu pod tlakem nedostatku určitého zdroje. Během aktivity a v následné reflexi si také mohli účastníci všímat, jak reagují ostatní členové týmu. Účastníci hovořili především o dvou polaritních způsobech přizpůsobení se situaci nedostatku nějakého zdroje: stáhnutí se, pasivita zvýšená aktivita, až lehká agresivita. Použité aktivity: slepý trojúhelník, ovčák a ovečky. 1. ODPOLEDNÍ BLOK (VENKU): Účastníkům byla zadána dynamická týmová aktivita klávesnice. Tým byl rozdělen do dvou skupin, které měly rozdílné role v aktivitě, cíl byl ale společný pro celý tým. Jedna skupina vymýšlela strategii, řešení, druhá skupina byli realizátoři. V průběhu aktivity si pak obě skupiny svoje role vyměnily. Cílem aktivity bylo dosáhnout co možná nejlepšího výsledku pod tlakem omezeného času. Tým měl více pokusů, aby se mohl zlepšovat strategii a dosáhnout co nejlepšího výsledku. 2. ODPOLEDNÍ BLOK (V MÍSTNOSTI): Na základě venkovní aktivity proběhla společná reflexe. Účastníci byli vyzváni, aby hledali, co se dařilo a kde byly rezervy v práci celého týmu jak se dařilo oběma skupinám směřovat ke společnému cíli pod tlakem času. Tato reflexe přinesla množství poznatků. Na základě těchto poznatků pak účastníci hledali průsečíky do běžné praxe - v čem je podobnost k tornu, jak reaguje náš tým a členové týmu pod tlakem v běžném životě firmy. účastníci byli rozděleni do 4 skupin, následovala prezentace výsledků před celým týmem. Výstupy z těchto prezentací uvádíme níže: Stránka 8 z 30

9 Kde isou rezervy v práci pod tlakem: nedostatečná motivace, různá míra zapojení, není přesná strategie, nepřesná definice podmínek, nedostatečné využívání zkušeností, nedůsledná specifikace způsobu řešení, vícenáklady, nedodržování termínů, opakování stejných chyb, nedostatečné ztotožnění všech s cílem, dlouhodobá realizace nové věci, časté změny, nedodělky, podrážděnost, nestejná míra tlaku na jednotlivá oddělení, demotivace, malé zapojení ostatních do řešení problému. Co se daří v práci pod tlakem: osobní iniciativa, realizátoři přináší řešení, uplatňování zkušeností, krátkodobý vyšší výkon, do úkolu se zapojí více lidí, nové nápady. 3. ODPOLEDNI BLOK (VENKU): Dynamická týmová venkovní aktivita strategická týmová křížovka práce v týmech, nutno volit vhodnou strategii, využití vzájemné spolupráce a potenciálu týmu. 2. DEN: ÚTERÝ DOPOLEDNI BLOK (VENKU): Dynamická týmová aktivita sms zpráva. Aktivita simuluje práci týmu pod tlakem času a náhlé změny podmínek. Nutno měnit strategii během aktivity, reagovat na okolnosti. 2. DOPOLEDNÍ BLOK (V MÍSTNOSTI): Proběhla krátká reflexe aktivity sms zpráva. Účastníkům bylo následně nabídnuto vrátit se k výstupům z předešlého dne, podívat se na výstupy pozitivně a využít je jako šanci na drobné kroky k zefektivnění práce týmu pod tlakem. Každý účastník se měl vyjádřit, jestli chce s výstupy takto dále pracovat, a nebo raději volí další spíše funovou aktivitu na odreagování. Lehce převažoval názor se závěry již dále nepracovat a zadavatel Václav Vincenc byl sám pro to, závěry se dále nezabývat. V před obědovém čase jsme tak zrealizovali aktivitu přísloví jinak. ODPOLEDNÍ BLOK (V MÍSTNOSTI): Aktivita příběh týmová aktivita, nutno pracovat s neurčitosti, se subjektivní interpretací celku na základě kusé informace jednotlivých členů týmu, volba vhodných strategii, práce s časem, s kvalitou, atd. Následná reflexe inspirace pro mne a tým každý sám, prezentace v týmu. ZÁVĚREČNÝ BLOK: Shrnutí programu, písemné zpětné vazby účastníků, závěrečné kolečko. Nepřízeň počasí nedovolovala zařadit druhý den více venkovních aktivit. Nemohla být také zrealizovaná původně plánovaná vodní aktivita. Členové týmu přistupovali k tréninku aktivně a pozitivně. Po celou dobu panovala mezi Stránka 9 z 30 Zpráva ze semináře Outdoor II.: KOMUNIKACE A KONFLIKTY" str. 4

10 účastníky uvolněná a vstřícná atmosféra, která dovolovala jednotlivým členům týmu přicházet se svými názory a postřehy. Během tréninku se objevila mezi jednotlivými členy týmu nestejná míra toho, do jaké hloubky pracovat s inspiracemi a výstupy z jednotlivých aktivit. Nechat jen názory účastníku zaznít, nebo je více využit v posunu týmu v běžné praxi. Lektor respektoval vůli zadavatele, do jaké míry s těmito inspiracemi pracovat a nevěnoval tak více prostoru konkrétním výstupům do běžné praxe. Seminář se konal v penzionu Pegas, Tři Studně. Místnost byla označena logy dle požadavků ESF (označení místnosti, Ioga umístěná na pracovním stole a banner s logy ESF) a byla vytvořena fotodokumentace pro potřeby firmy i ESF. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Konfrontace marketingu a trhu Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 2 Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti BrnoPack. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat Konfrontaci marketingu a trhu. Jednalo se o plynulé navázání v oblasti Marketingových dovedností a znalostí. Zjistit silné a slabé stránky ve firmě, jak probíhá příprava atd. Jednalo se o jednodenní seminář. Struktura semináře: - Marketingová situační analýza - Externí analýza - Interní analýza - Konfrontační metody - Prohlubující analýza - Syntéza - Typy trhů - Marketingové cíle - Pravidla pro definování cílů - Skupiny cílů - Shrnutí Stránka 10 z 30

11 Postřehy lektora: Vzhledem k jednodennímu semináři a tomuto tématu jsme měli dostatečný prostor k tomu, abychom se mohli tématu věnovat velmi podrobně, neboť kompletně zaměřené vzdělávání v oblasti marketingu je velice úzce propojené a navazuje na sebe. Proto témata, která se taktéž vztahují k tomuto tématu jsem ani do manuálu nezadával, neboť jsou uvedena v manuálech předchozích. Od začátku semináře jsem vnímal velkou účast a zájem ze strany účastníků, čímž byla spolupráce s účastníky hodnocena velmi kladně. Celé téma jsem proložil jednotlivými úkoly u kterých jsme se pozastavovali a řešili aktuální situaci ve firmě. Věřím, že tohle téma velmi obohatilo všechny účastníky a přinese do firmy při opět nové znalosti a dovednosti, zjednodušování práce v oblasti marketingu. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Spolupráce s reklamní agenturou Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: ve společnosti BrnoPack, Brno Počet proškolených osob 2 Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti BrnoPack, spol. s r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře bylo probrat možnosti Spolupráce s reklamní agenturou, na co si dát pozor, co je dobré sledovat, jak se připravit. Seznámit účastníky semináře s těmito základními principy, když začínají s reklamní agenturou jednat, aby měli základní znalosti a dovednosti. Jednalo se o jednodenní seminář. Struktura semináře: 1. Komunikace 2. Nástroje pro testování reklamy a komunikace 3. Znalosti a zkušenosti agentury 4. Přímí ukazatelé 5. Nepřímí ukazatelé 6. Základní principy 7. Výstupy 8. Proces přípravy reklamní kampaně 9. Stádia tvorby reklamní kampaně Stránka 11 z 30

12 10. Reklamní cíle 11. Peníze 12. Zpráva 13. Média 14. Kritéria 15. Vyhodnocení reklamní kampaně Postřehy lektora: Vzhledem k jednodennímu semináři a předmětnému tématu jeden den byl dostačující. Účastníci semináře nejprve reagovali na téma pasivně, ale po uvádění teoretických částí do praxe a objasňování si důležitosti a úspory času při oslovováni reklamních agentur se pozvolna začali aktivně zapojovat. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Vyjednávání 1 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 3 Tématické zaměření semináře: - Zásadní principy v komunikaci - Zvládání konfliktních situací - Osobnostní typologie partnera v komunikaci - Jednání s konfliktním člověkem - Reklamace a jejich řešení Obsah semináře: Příprava na vyjednávání a argumentaci příprava na situace, které mohou v jednání se zákazníkem nastat, postup přípravy na jednání, jaká kritéria mohou jednání ovlivnit, co připravit Psychologie pro obchodníky: test osobní typologie každý účastník si určil, jaký je on sám osobnostní typ, jaké jsou jeho silné a slabé osobnostní stránky Osobnostní typologie zákazníků definice základních typů, jak poznat kdo je jaký typ, jak Stránka 12 z 30

13 s daným typem jedna, silné a slabé stránky daného typu Seminář byl zaměřen na komunikaci se zákazníky, klienty,.. byl kladen důraz na komunikační styl jednotlivců a jeho úskalí i výhody, které jim znalost vlastního stylu komunikace dává. Kurz napomůže společnosti zlepšit úroveň komunikace jednotlivců i celých týmů. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Vyjednávání 2 Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 2 Tématické zaměření semináře: - Asertivita v komunikaci - Jak dosáhnout svého - Vyjednávací techniky - Vyjednávání o ceně, podmínkách, vymáhání pohledávek - Vyjednávání pro nákupčí Obsah semináře: Asertivita a asertivní práva vysvětlení pojmu a základních principů, detaily asertivity, nejčastější chyby a možnosti využití Asertivní techniky pro obchodníky jak dosáhnout cíle a nepoškodit vztahy, trénink jednotlivých zásad Postup efektivního vyjednávání Vyjednávání o ceně a podmínkách spolupráce techniky práce s cenou, prezentace ceny, postup vyjednávání o podmínkách smluv, obchodních vztahů a dodávek Seminář byl zaměřen na techniky jednání se zákazníky. Obchodníkům ze společnosti pomohou nabyté zásady jednat se zákazníky (novými i stávajícími), být v dialogu vůdcem a dosáhnout svého cíle, ale zároveň nevzbuzovat negativní dojem a udržovat nekonfliktní vztahy se zákazníky. Stránka 13 z 30

14 Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Marketingový rozpočet Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: ve společnosti společnosti BrnoPack, spol. s r.o, Brno Počet proškolených osob 2 Obsah semináře: Tréninkový seminář se konal ve společnosti BrnoPack, spol. s r.o. Místnost svou velikostí i podmínkami plně vyhovovala potřebám semináře. Cílem semináře Marketingový rozpočet bylo probrat s účastníky semináře velmi detailně vše a fiktivně marketingový rozpočet vyzkoušet. Jednalo se o dvoudenní seminář. Struktura semináře: - Nejčastější chyby - Začněte od konce - Zkušenosti z praxe - Cílová skupina - Zralost cílové skupiny - Životní cyklus produktu - Velikost trhu - Podíl na trhu - Konkurence - Komunikační cíle - Tvorba rozpočtu - Modely rozpočtu - Procento z příjmu nebo zisku - Model tvořený přirážkou - Model konkurenčního srovnání - Model cílů a návratností Postřehy lektora: Vzhledem ke dvoudennímu semináři jsme měli dostatečný prostor k tomu, abychom se mohli tomuto tématu věnovat velmi podrobně, do detailů a vyloženě si nanečisto připravit Stránka 14 z 30

15 marketingový plán. Dle těchto zpracovaných podkladů mohou účastníci semináře s přípravou marketingového rozpočtu pracovat, řídit se jimi. Velmi detailně jsme probírali a zastavovali se u otázek od účastníků. Od začátku semináře jsem vnímal velkou účast a zájem ze strany účastníků, čímž byla spolupráce s účastníky hodnocena velmi kladně. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Období realizace klíčové aktivity Téma: Uzavírání obchodu a zvládání krizových situací Lektor: vymazáno z důvodu ochrany osobních údajů Místo konání: BrnoPack, spol. s r.o. Počet proškolených osob 2 Seminář se skládal ze dvou tematických částí - -uzavírání obchodu a zvládání krizových situací. Semináře se účastnili obchodní zástupci společnosti, kterým trénink těchto dovedností napomůže uvědomit si chyby, které při jednání se zákazníkem mohou nastat a vědomě tyto nedostatky odstraňovat a předcházet jim. Obsah semináře: Uzavírání obchodu - Zásady pro závěrečnou fázi obchodního jednání - Kupní signály v komunikaci zákazníka mluvené kupní signály a jak na ně správně reagovat - Kupní signály v řeči těla řeč těla zákazníka, jak vyhodnocovat a pracovat s kupními signály zákazníka - Uzavírací techniky vysvětlení, ukázky na příkladech a možnosti použití jednotlivých uzavíracích technik - Trénink uzavíracích technik vyhodnocení a zpětná vazba pro účastníky - Nejčastější chyby při uzavírání a fázích, které k uzavírání směřují a zásady pro vlastní uzavření postup při uzavírání obchodu - Péče o zákazníka po uzavření obchodu význam, možnosti, sestavení seznamu marketingových kroků v oblasti péče o zákazníka, možnosti budování vztahu se zákazníkem Zvládání krizových situací: - Příčiny vzniku konfliktních situací analýza situace z praxe účastníků/ firmy - Přístup ke stížnostem a stěžujícím si zákazníkům - Limitované myšlení a neurolingvistické programování, předsudky a limity v práci obchodníka - Stanovování cílů a pozitivní motivace k práci co a proč účastnící dělají, jaké mají sny, přání cíle, jak jich dosahovat, jak si stanovovat vlastní krátkodobé a dlouhodobé Stránka 15 z 30

16 cíle, jak se motivovat při vlekoucích se činnostech - Sebemotivace a dobíjení baterek jak hledat vnitřní motor motivaci své práce, co koho motivuje, jak pracovat a relaxovat pro udržení dlouhodobé výkonnosti a spokojenosti, prevence stresu, relaxační techniky - Konfliktní typologie- -konfliktní typy zákazníků, jak k nim přistupovat, empatie a její význam v jednání se zákazníky - Zvládání stresových situací, techniky zvládání vlastních emocí a emocí partnera v komunikaci - Postup při řešení reklamace - Vyhodnocení a zpětná vazba stížnosti či reklamace pro další činnost jednotlivce a firmy možnost využití stížností, reklamací a řešení problémů pro zlepšení fungování chodu firmy Seminář byl přizpůsoben požadavkům účastníků, příklady a simulace byly orientovány do pole fungování společnosti tak, aby si z nich účastníci odnesli co nejvíce. Zaměstnanci společnosti komunikují se zákazníky prakticky na denní bázi, proto pro ně byl trénink těchto situací velmi přínosný. Na vyjednání obsahové náplně školení, zajištění publicity dle pravidel OP LZZ, informování CS o obsahu a termínu realizace školení a na zajištění prostoru pro školení se podílel realizační tým projektu. Vazba na rozpočet projektu: - mzdové příspěvky účastníků Položka rozpočtu náklady na školení položka rozpočtu náklady na RT projektu položka rozpočtu , , Číslo klíčové aktivity KA05 Název klíčové aktivity Školení ekonomického charakteru Období realizace klíčové aktivity Téma: DPH v aktuálním znění Místo realizace Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, Celkový počet proškolených osob 2 Seminář se věnoval problematice přenesení daňové povinnosti - 92e ZDPH Struktura semináře: - Základní principy - Povinnosti dodavatele - Povinnosti odběratele - Evidence pro daňové účely u odběratele: - Možné chyby: Školení se účastnily zaměstnankyně ekonomického oddělení společnosti, které se podílely na výběru školení tak, aby pro ně bylo co nejvíce přínosné. Na přípravě školení se podíleli také členové realizačního týmu Stránka 16 z 30

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o. Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února 2013 1 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012

ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 Příloha č. 3 Závěrečné zprávy 10 případových studií Špatné praxe či problémových oblastí při realizaci a hodnocení vybraných projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Centrum ekonomických a právních studií MU. Metodická příručka

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Centrum ekonomických a právních studií MU. Metodická příručka MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Centrum ekonomických a právních studií MU Metodická příručka Brno 2010 2 OBSAH PŘEDMLUVA... 6 1 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST PROJEKTU... 8 1.1 Publicita... 8 1.1.1

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více