Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012"

Transkript

1 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne Usnesení R k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R k vyhlášení 9. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost R k návrhu na zřízení školské rady při škole zřizované hlavním městem Prahou R k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky "SOU služ. Novovysočanská - rek. ZTI, ÚT a elektro" v objektu Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 R k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky "MŠ SPEC.ŠTÍBROVA - rek.oken, vnitř.úpr., příst." v areálu Mateřské školy speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 R k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky "DD Národních hrdinů P9 - rekonstrukce oken" v objektu Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9, Národních hrdinů 1 R k záměru hl.m. Prahy získat akciový podíl ve společnosti Pražská plynárenská, a.s. R k vývoji následků dopravních nehod v roce 2011 a rozdělení prostředků BESIP pro rok 2012 R k návrhu na poskytnutí jednorázových odměn občanům za jejich práci jako členům komisí Rady hlavního města Prahy za rok 2011 R k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy R k návrhu na úpravu rozpočtu v roce 2012 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky určené pro MČ Praha 6, MČ Praha 13 a MČ Praha 18 na Aktivní politiku zaměstnanosti - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost R k úpravě rozpočtu hlavního města transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určené na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o azylu), ve znění pozdějších předpisů, pro MČ Praha 11 Strana 1 z 7

2 R k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R k úpravě rozpočtu hlavního města transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určeného na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, pro MČ Praha 11 R k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2012 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určený na projekt financovaný v rámci Operačního programu Technická pomoc R k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2012 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určené na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů R k návrhu na úpravu rozpočtu v roce 2012 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky určený pro MČ Praha - Benice na Aktivní politiku zaměstnanosti - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost R k úpravě rozpočtu hlavního města transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, pro MČ Praha 11 R k úpravě rozpočtu hlavního města transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na sociálně-právní ochranu dětí u obcí R k návrhu na prominutí pohledávek - úhrad za odtah a parkování motorových vozidel R k návrhu na prominutí pohledávek - úhrad za odtah a parkování motorových vozidel R k návrhu na odpis pohledávky - úhrady za odtah a parkování motorového vozidla vůči Dušanovi Konečnému R k návrhu na prominutí pohledávek - úhrad za odtah a parkování motorových vozidel R k návrhu na prominutí pohledávky - úhrady za odtah a parkovné motorového vozidla za paní Červenou Michaelou R k návrhu na prominutí a odpis pohledávky hl.m. Prahy z nájemní smlouvy R k návrhu na odpis pohledávek hl.m. Prahy Strana 2 z 7

3 R k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R k návrhu na prominutí a odpis pohledávky za parkování nalezeného vozidla R k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém R k revokaci usnesení Rady HMP č. 215 ze dne k návrhu na použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy R k návrhu na přijetí účelového investičního transferu ze SFDI na financování modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2012 o tuto dotaci R k návrhu na úpravu rozpočtu Technické správy komunikací hl.m. Prahy pro rok 2012 v kapitole 03 Doprava R k návrhu na prominutí pohledávky hl.m. Prahy - úroků z prodlení a k uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení mezi hl.m. Prahou zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a panem Václavem Hauerem R k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu hl.m. Prahy příspěvkové organizaci Městská nemocnice následné péče k zajištění spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí R k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 1256/12 o výměře 213 m2 v k.ú. Krč, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků jiného nebytového prostoru a společných částí budovy č.p. 1026, č.p a č.p na pozemku situované R k revokaci usnesení Rady HMP č ze dne k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. SMT MHMP, 0661 a přidělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2011 R k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 04 - školství, mládež a samospráva v roce 2012 R k návrhu na úpravu rozpočtu v kap školství, mládež a samospráva v roce 2012 R k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - školství, mládež a samospráva v roce 2012 Strana 3 z 7

4 R k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 1256/12 o výměře 213 m2 v k.ú. Krč, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků jiného nebytového prostoru a společných částí budovy č.p. 1026, č.p a č.p na pozemku situované R k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem Praha 9, Novovysočanská 48/280 R k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení a jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední škola Náhorní, se sídlem Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 R k revokaci usnesení Rady HMP č. 79 ze dne k návrhu na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická, škola, Praha 1, Betlémská 4/287 R k návrhu na použití prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací v působnosti OZV MHMP a na úpravu rozpočtu kap OZV MHMP v r R k návrhu na zrušení omezení dispozičních práv ve prospěch HMP zapsaného na LV 994 pro k.ú. Hostivař R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1769/6 v k.ú. Hostivař, stavby rekonstrukce a rozšíření ulice Práčská a stavby světelného signalizačního zařízení Švehlova - Práčská v k.ú. Hostivař a v k.ú. Záběhlice, vybudovaných v rámci projektu "Středisko obchodu a služeb - PARK HOSTIVAŘ ul.švehlova 1391/32, Praha 10, Hostivař" z vlastnictví SBF Development Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Pankrác, Na Pankráci 26, č.p. 322, IČO: do vlastnictví hl.m. Prahy R k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce stávající komunikace na pozemku, parc. č. 162/1, k.ú. Benice, z vlastnictví společnosti JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1047/26, , IČ: , do vlastnictví hl.m. Prahy R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohnice, Břevnov, Čimice, Hloubětín a k.ú. Kamýk z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhříněves, Vysočany a Zbraslav z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví dle 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 4 z 7

5 R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice, Hostavice, Lipence, Ruzyně a Štěrboholy z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví dle 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamýk z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy R k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové kanalizace S1 DN300 KT vybudované v rámci akce Veřejná splašková kanalizace včetně části přípojek na veřejném prostranství v ul. Výpadová v Praze-Radotín, do vlastnictví hl.m. Prahy R k návrhu na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu hl.m. Prahy za účelem úhrady závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl.m. Prahy R k návrhu směny částí pozemků parc. č. 300/10, parc. č. 300/16 a parc. č. 300/17 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví společnosti GP26 a.s., za pozemky parc. č. 300/6, parc. č. 300/11, parc. č. 300/13, parc. č. 300/14, parc. č. 300/18, parc. č. 300/19, parc. č. 300/21, parc. č. 343/2, parc. č. 343/3, parc. č. 343/4 a za část pozemku parc. č 300/15 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl.m. Prahy R k návrhu směny pozemku parc. č v k.ú. Hostivař v podílovém spoluvlastnictví Klabanové Boženy (id. 1/2) a Opluštilové Ludmily (id. 1/2) za část pozemku parc. č v k.ú. Hostivař ve vlastnictví hl.m. Prahy R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Počernice a Újezd u Průhonic z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy R k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks stožárů veřejného osvětlení, veřejné komunikace, chodníků, parkovacích stání, uličních vpustí a uliční zeleně, vybudovaných v rámci stavby Bytové domy Na Vyhlídce - I.etapa, Praha 9, Prosek z vlastnictví společnosti Vivus, s.r.o., Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, , IČ: , do vlastnictví hl.m. Prahy Strana 5 z 7

6 R k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice, Hostavice, Lipence, Ruzyně a Štěrboholy z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví dle 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů R k návrhu na bezúplatné nabytí 19 ks stožárů veřejného osvětlení vč. kabelových rozvodů v k.ú. Dolní Chabry, vybudovaných v rámci stavby Obytný soubor RD-lokalita Nad Úvozem II, Praha 8, Dolní Chabry, z vlastnictví společnosti AQUA DRY s.r.o., se sídlem Praha 4, Branická 104a/1656, , IČ: a společnosti Chabry a.s., se sídlem Praha 4, Branická 1656/104A, , IČ: , do vlastnictví hl.m. Prahy R k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí R k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy R k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy pro kompletní rekonstrukci stávající budovy v ul. Braunerova 372/26, na pozemku parc. č. 188, k.ú.libeň, Praha 8 R k povolení výjimky ze zákazu rozhodnutím č.j /97/OUR/DI/Ex ze dne , o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy, pro stavbu bytového domu na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Libeň, ul. Braunerova 446/24, Praha 8 R k povolení výjimky ze zákazu vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem přístavby výtahu a hospodářské části k RD Povltavská 298/3, na pozemcích parc. č. 399/35, 408, 409, 410, 412 a 441 v k.ú. Troja R k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy pro stavbu - podchytávky střešní konstrukce v objektu v ul. Nad Královskou oborou 51/1080, na pozemcích parc. č. 652/2, 648/2, 646/2, 641/2 a 639/2 k.ú. Bubeneč, Praha 7 Strana 6 z 7

7 R k povolení výjimky ze zákazu rozhodnutím č.j /97/OUR/DI/Ex ze dne , o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy, pro stavbu bytového domu na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Libeň, ul. Braunerova 446/24, Praha 8 R k povolení výjimky ze zákazu vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu doplňkových technických objektů (haly přípravy zkoušek východ a haly přípravy zkoušek západ) v areálu výzkumných ústavů Praha Běchovice, ul. Podnikatelská 547, Běchovice, na pozemku parc. č. 1327/32 v k.ú. Běchovice R k povolení výjimky ze zákazu rozhodnutím č.j /97/OUR/DI/Ex ze dne , o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy, pro rekonstrukci sportovní haly Letná, Nad Královskou oborou 51/1080, na pozemcích parc. č. 652/2, 648/2, 641/2, 646/2 a 639/2 v k.ú. Bubeneč R k návrhu na rozpracování usnesení 16. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne Strana 7 z 7

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček

Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček Zápis ze 27. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. srpna2014 od 13.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 04. 05. 2015

USNESENÍ z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 04. 05. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 14.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015 čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/111 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více