Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010 Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

2 Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace, zřízená Moravskoslezským krajem, ZL/063/2001 předkládá Zprávu o činnosti a plnění úkolů za rok 2010 zpracovanou dle čl. 17, odst. 2 Zásad schválených usnesením Rady kraje. Součástí této zprávy je výroční zpráva o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu, rozbory hospodaření podle 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) a projednanou v Radě školy dne 22. února Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy 2

3 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 HLAVNÍ ÚKOLY ORGANIZACE.. 5 B) ROZBOR HOSPODAŔENÍ - NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, HV VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKATATELU OD ZŘIZOVATELE A VÝČET DALŠÍCH DOTACÍ VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU.8 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRUMĚRNÝ PLAT VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE ROZBOR PŘÍJMU Z VLASTNÍ ČINNOSTI DOPLŇKOVÁ ČINNOST VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ.26 D) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 26 E) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK.29 F) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE.32 G) VÝSLEDKY KONTROL H) PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU, ZÁVĚR...34 I) TABULKOVÁ ČÁST, VČETNĚ PŘÍLOH Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010, v členění dle Výkazy : Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkazu Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 3

4 A) Základní údaje o organizaci Název zpracovatele Střední škola společného stravování, příspěvková organizace Adresa sídla Krakovská 1095, Ostrava Hrabůvka Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Statutární orgán Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy Telefonické spojení Faxové spojení Elektronická pošta Webové stránky Hlavní účel a předmět činnosti Zřizovací listina Výchova a vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů ZL/063/2001 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY TEORETICKÁ VÝUKA (ŠKOLA) - Výuka všeobecných a odborných předmětů PRAKTICKÁ VÝUKA (PRAXE) - Výuka odborných dovedností a získání praktických zkušeností EKONOMIKA A PROVOZ - Školní jídelna - Účtárna - Provoz školy údržba, úklid, recepce ubytování, pronájmy 4

5 Hlavní úkoly organizace Střední škola společného stravování, příspěvková organizace ( dále jen škola) je zřízena Moravskoslezským krajem, zřizovací listinou evidenční číslo ZL/063/2001 v platném znění. Jejím hlavním úkolem je vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků, studentů a stravování vlastních zaměstnanců. Ve škole jsou zavedeny nové vzdělávací programy ( dále jen ŠVP). Podle nich je zavedeno vyučování od prvních ročníků. Názvy i kódy se mírně liší. Odlišnost je zejména v obsahu učení. Kapacita školy je stanovena 1050 žáků, kapacita školní jídelny na 800 strávníků z řad žáků a stanovený limit zaměstnanců je 109,50 osob. Stav žáků k denního studia je 850 osob, přepočtený stav zaměstnanců je 107,79 osob, počet strávníků přihlášených k odběru jídel je 796 žáků. Přehled učebních a studijních oborů: Starý kód a název oboru Nový kód a název oboru od H/001 Číšník servírka H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) H/001 Kuchař (kuchařka) H/01 Kuchař- číšník ( ŠVP Kuchař) 29-54H/002 Cukrář výroba H/01 Cukrář L/005 Číšník L/01 Gastronomie ( ŠVP Gastronomie- Číšník) L/006 Kuchař L/01 Gastronomie ( ŠVP Gastronomie- Kuchař) H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař-číšník) M/011 Služby cestovního ruchu M/02 Cestovní ruch (ŠVP Služby cestovního ruchu) E/001 Kuchařské práce L/504 Společné stravování Teoretická výuka probíhá v areálu školy, který je tvořen budovou školy, budovou tělocvičny, přilehlým sportovištěm a školní jídelnou. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky a zaměstnance vlastní školy a také pro žáky a zaměstnance jiných škol stejného zřizovatele. Hlavní budova areálu slouží administrativě, výuce dálkového studia. Ve 3. a 4. patře sídlí Domov mládeže, který je samostatným právním subjektem, zřízený rovněž Moravskoslezským krajem s kapacitou 140 lůžek. Ostatní volné nebytové prostory jsou pronajímány samostatným právním subjektům. Praktické vyučování probíhá ve školní jídelně, v odborných učebnách školy a dále je smluvně zajišťováno na 40 provozovnách v Ostravě a okolí, např. Dům kultury-akord, CPI Hotels a.s., Clarion Congress Hotel Ostrava, Hotel Harmony Club, Mamaison Imperial Hotel Ostrava a další vybrané restaurace a hotely. V souvislosti s hlavním posláním školy se škola orientuje na mezinárodní vzdělávací aktivity v rámci Evropské unie. Aktivity jsou zaměřeny na mobility žáků středních škol a pedagogických pracovníků, na odborné soutěže a semináře. Využíváme kapacitu a schopnosti zaměstnanců pracovat pro která je pro školu přínosem. doplňkovou činnost školy, 5

6 B) Rozbor hospodaření - náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. výnosy-rozpis závazných ukazatelů Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zřizovatel, stanovil škole podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti financování, v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na základě 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění ( přímé náklady na vzdělávání). Tabulka č.1 názorně dokumentuje výši závazných ukazatelů, jejich plnění a zdroj financování. Tabulka č. 1 Vyhodnocení finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů v tis.kč Závazné limity r Závazný ukazatel Použito Plnění % Celkem za organizaci ( přímé+provozní) , ,28 98 MŠMT ÚZ přímé náklady MŠMT , ,65 99 Prostředky na platy , , Ostatní osobní náklady 280,00 280, Zákonné odvody, FKSP a ONIV včet. náhrad , , Financování hodnotitelů písemných prací 13,87 11,22 80 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 88,70 20,43 23 Provozní náklady celkem 9 712, ,63 95 Provozní náklady MSK z toho: prostředky na ICT KÚ Ocenění pedagogického pracovníka 6,80 6, KÚ - ÚZ 205 Účelové prostředky na odpisy , KÚ - Financování školního psychologa 198,90 198, KÚ Podpora projektů Leonardo s použ. do r * 24,40 4,23 17 KÚ Comenius Regio- ÚZ * 50,00 27,77 x Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie, projekty OPVK* Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy, projekty OPVK * Další limity 297,08 25,36 x 611,15 443,57 x Odvod z odpisů Limit zaměstnanců-přepočtený stav 109,50 107,78 98,43 časová použitelnost delší než jeden kalendářní rok Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Nedočerpané finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu. 6

7 Hospodářský výsledek Rok 2010 označujeme rokem velkých změn a úspor. Změny byly nastoleny v metodice účtování dle nových účetních standardů. Úspory v rozpočtu, úspory v zaměstnancích a snižování nákladů. Změny ve zřizovací listině a spousta změn legislativních bylo potřeba řešit v průběhu roku. Škola se s těmito vlivy dokázala velmi dobře vyrovnat a v ekonomické oblasti dosáhla mimořádně příznivých výsledků. V hlavní činnosti byl stanoven hospodářský výsledek rovnosti nákladů a výnosů. Kladný hospodářský výsledek byl docílen velmi úspornou strukturou školy z hlediska počtu zaměstnanců, vlastní úsporou při provozu a díky poměrně vysokým příjmovým položkám vytvořených produktivní prací žáků školy, doplňkovou činností, příjmům z pronájmu nebytových prostor školy a služeb souvisejících s pronájmy. Hospodaření školy ovlivnilo zapojení různých forem financování zejména projektů EU, dotace od obce a finanční dary. V následující tabulce č. 2 jsou přehledně uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek je vytvořen pouze v doplňkové činnosti. Tabulka č.2. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek v tis. Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem za organizaci Náklady , , ,05 Výnosy , , ,65 Hospodářský výsledek 0 810,60 810,60 Škola je plátcem DPH. Pro zaúčtování je rozhodující ekonomická činnost. Při rozhodování o zaúčtování posuzujeme činnost školy, která je činností osvobozenou a bez nároku na odpočet DPH na vstupu nebo se jedná o vstupy v souvislosti s ekonomickou činností, které jsou předmětem daně na výstupu. Osvobozená plnění nám ovlivňují výši krátícího koeficientu, který je zálohově stanoven. Ke konci zdaňovacího období vyšel podle skutečně osvobozených plnění na výstupu koeficient 0,6. Tento koeficient bude použit jako zálohový pro rok Náklady nám ovlivnil neuplatněný odpočet DPH z titulu krátícího koeficientu ve výši 454,23 tis. Kč. Projektové financování a účelové dotace jsou v současné době jednou z možností, jak získat peníze na financování zajímavých aktivit školy. Z hlediska sledování, účtování a vypořádání jsou administrativně náročné a vyžadují preciznost. Projekty, dotace, granty, ať už je pojmenujeme jakkoliv, jsou zdrojem příjmů a jejich čerpání podléhá pravidlům čerpání a přísnému zúčtování. Nevyčerpané dotace se vracejí poskytovateli. Účelové dotace jsou přínosem pro organizaci a škola je v plné výši dovede využít. 7

8 2. Vyhodnocení čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu Z Ministerstva školství jsme obdrželi dvě účelové dotace v celkové výši Kč. Jedna z nich je program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden- červen a druhá na září - prosinec Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol. Již tradičně dle pokynů z MŠMT žádáme o přidělené dotace. V roce 2010 jsme obdrželi ve dvou termínech částku Kč a Kč. Z celkové dotace bylo čerpáno 23%. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Pozitivní skutečností je posílení příjmů na žáka a jeho vybavení na vzdělání. Negativní stránkou této dotace je skutečnost, že finanční prostředky přicházejí na účet školy v závěru školního roku a v závěru kalendářního roku. V obou případech se jedná o nedostatečný časový prostor pro řádné dodání daňových dokladů, jejich vyúčtování a převzetí peněz žadatelem. Tabulka č. 3. účelové finanční prostředky pro romské žáky v Kč Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Odvod do SR 1. kolo kolo Celkem Celkem o podporu požádalo v 1. kole 7 žáků, ve 2. kole 17 žáků. Důvodem odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu je skutečnost, že žadatelé nejsou ochotni předfinancovat své náklady. Většinou jsou nákupy prováděny až na poslední chvíli. Tabulka č. 4 účelové finanční prostředky pokusné ověřování maturit v Kč Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Odvod do SR Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Celkem Maturita na zkoušku. Finanční prostředky na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky byly přiděleny jako účelová dotace. Dotace byla přidělena na žáka ve výši 75.- Kč za jednu opravenou písemnou práci. Celkem bylo přiděleno Kč včetně odvodů, podle předem nahlášených písemných prací. Původně bylo nahlášeno 136 žáků, kteří budou účastni při ověřování maturitní zkoušky. Skutečně se ověřování zúčastnilo 110 žáků. Nevyčerpané prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. 8

9 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace se svým počtem zaměstnanců se řadí mezi organizace větší. Fyzický počet zaměstnanců k činil 112 osob, z toho 22 mužů a 90 žen. V procentuální zastoupení vyjádřeno 19,65 % mužů a 80,35 % žen. Stanovený limit přepočteného stavu zaměstnanců je 109,5 osob, skutečnost dle výkazu P ,78 osob. Průměrný věk na jednoho zaměstnance je 43 let, oproti minulému roku průměrný věk na jednoho zaměstnance se snížil. V loňském roce jsme uváděli průměrný věk 44,7 let na jednoho zaměstnance. Mzdové náklady představují pro organizaci včetně odvodů nejvyšší nákladovou položku. Průměrná mzda na jednoho zaměstnance při srovnání s předchozím rokem zůstala téměř na stejné úrovni. Graf č. 1 Zaměstnanci podle věku Struktura zaměstnanců podle věku Graf č.2 Struktura zaměstnanců podle pohlaví Struktura zaměstnanců podle pohlaví 0-34 let let let nad 55 let ženy muži Tabulka č. 5 Časová řada vyplácených mezd jen ze SR a počet zaměstnanců v létech UKAZATEL JEN ZE SR Počet pracovníků celkem (přepočtený stav) z toho:- pedagogických ostatní pracovníků 117,099 82,272 32, ,314 83,061 34, ,846 82,361 34, ,628 77,797 32, ,787 76,235 31,552 Mzdové prostředky celkem (bez VHČ, FO aj. OON OPPP (celkem bez VHČ z toho: ostatní osobní výdaj odstupné FO Ostatní zdroj 2,128 osob Mzdy OON Průměrné mzdy z MP vč. FO (bez OPPP Celkem z toho:pedagogických pracovníků nepedag. pracovníků Jen ze SR Index průměrných výdělků 1,12 1,03 1,01 1,11 1,03 V tabulce č. 6 a grafu č. 3 jsou údaje z celoročního statistického výkazu P1 04 9

10 Počet v Kč Graf č. 3 Porovnání vývoje průměrné mzdy za jednotlivá léta Vývoj průměrné mzdy v létech Období průměrná mzda celkem průměrná mzda pedagog. prac. průměrná mzda nepedag. prac. V roce 2010 se projevil pokles zaměstnanců na úseku praktického vyučování. Průměrná mzda zůstala na stejné úrovni oproti minulému roku V roce 2009 škola obdržela zvláštní dotace pro pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky. Pokles počtu zaměstnanců je důsledkem změny struktury žáků školy. Přibývá žáků studijního oboru Služby cestovního ruchu, který nemá odborný výcvik. Skutečný stav zaměstnanců je nižší než stanovený limit. Úsporu vykazujeme zejména při organizaci odborného výcviku a ve školní jídelně. Graf č. 4 Plnění závazného ukazatele limitu zaměstnanců Plán a skutečný počet zaměstnanců v létech počet zaměstnanců limit zaměstnanců 0 Organizace zaměstnává 5,37 zaměstnanců v přepočteném stavu se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v 81, odst. 2 písm. b, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění a prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Podle zákona o dani z příjmu lze využít počty zaměstnanců na slevě na dani. Odvod za nesplněné zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením nebyl nutný. 10

11 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele a) ÚZ Financování školního psychologa Škola využívá při svém vzdělávacím procesu vědomosti a zkušenosti školního psychologa ve prospěch žáků. Školní psycholog je financován z finančních prostředků kraje. Jeho působení na škole má pozitivní vliv na chování žáků. V průběhu pobytu žáka na škole jsou okamžiky, které mohou znamenat určitý zlom nebo předěl. Okamžiky, kdy žák nebo student se musí rozhodnout co dál, jak se bude chovat, jak se bude profesně profilovat ve stávajících podmínkách, jsou poměrně obtížné. Účelová dotace ve výši na financování školního psychologa včetně odvodů byla plně využita. b) ÚZ 130 Ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost bylo uděleno paní Mgr. Lence Čapkové u příležitosti Dne učitelů. Součástí tohoto ocenění byla i finanční odměna ve výši 5000 Kč. Dotace byla přidělena také na odvody související s odměnou. Celková dotace ve výši Kč byla řádně zúčtována. c) ÚZ 205 Prostředky na krytí odpisů V roce 2010 byla vyčleněna dotace na krytí odpisů ve výši 1 404,0 tis. Kč. Odpisy značně vzrostly oproti minulému období. Důvodem zvýšených odpisů bylo technické zhodnocení celého objektu: výměna oken a zateplení obvodových stěn a střech, v objemu 41 milionů korun. Celkové odpisy jsou ve výši 1 633,21 tis. Kč, rozdíl byl proúčtován do doplňkové činnosti. Odpisy ve výši Kč byly dotovány z vlastních zdrojů. d) ÚZ 339 Podpora projektu Evropská gastronomie na cestách 2010 Podpora projektu Leonardo da Vinci z Moravskoslezského kraje má časovou použitelnost do Finanční prostředky jsou vyčleněny na pobytové náklady účastníků a doprovodných osob a na cestovné účastníků a doprovodných osob. V roce 2010 bylo využita finanční částka ve výši Kč, zbývající finanční prostředky byly převedeny do roku 2011 k jejich řádnému zúčtování. e) ÚZ 0 prostředky na ICT Z provozní dotace bylo vyčleněno Kč na ICT. Dotace byla celá vyčerpána na zajištění připojení školy k internetu s požadovanou rychlostí a drobnou opravu rozvodů LAN. Tabulka č. 6 Přehled čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele v Kč ÚZ Dotace Použito Vráceno do r převedeno Kč ICT

12 Projekty neinvestiční f) ÚZ projekt Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu Projekty Partnerství Comenius Regio Škola spolupracovala při realizaci projektu Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu, jehož předkladatelem je KÚ Moravskoslezského kraje. Tento projekt získal grant v rámci programu Partnerství Comenius Regio a byl zahájen v srpnu Naše škola se jako partner podílela na aktivitách projektu v roce 2010, které byly realizovány s Nitranským krajem na Slovensku. Projekt Comenius Regio umožnil šesti pracovníkům školy poznat blíže prostředí partnerských škol v Nitře a Topoľčanech a navázat vzájemnou spolupráci. Uskutečnilo se celkem 6 partnerských schůzek: tři v Ostravě a tři na Slovensku. Ukončení projektu je plánováno na konec července g) ÚZ grantový projekt Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu pod číslem CZ.1.07/1.1.07/ je zvýšení kvality výuky cizích jazyků tzn. zvýšení jazykových kompetencí žáků, zkvalitnění jazykové přípravy, vytvoření výukového materiálu odborné terminologie v oblasti gastronomie a cestovního ruchu v anglickém a německém jazyce učebnice v tištěné podobě, učebnice v multimediální podobě, výukový program k jednotlivým tematickým celkům. Dalším z významných přínosů projektu je zřízení nové multimediální jazykové učebny s interaktivní tabulí. Projekt byl realizován v období a celkový rozpočet projektu představuje ,40 Kč. V roce 2010 byl projekt doúčtován a ukončeny jeho finanční toky ve výši 25,37 tis. Kč. Realizátoři vyučující anglického a německého jazyka vytvořili výukový materiál pro tištěnou podobu a výukový program pro práci s interaktivní tabulí. Výstupy projektu budou využívat žáci učebních i maturitních oborů školy. 12

13 h) ÚZ grantový projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy V oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení zahájila škola v lednu 2009 realizaci projektu Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy CZ.1.07/1.3.05/ Celková délka trvání projektu je 28 měsíců, v jeho průběhu bude podpořena skupina pedagogů, vzdělávaných v inovativních vyučovacích metodách a moderních didaktických postupech pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy. Cílem projektu je všestranně připravit pedagogy naší školy na probíhající změny ve vzdělávací soustavě ČR a úspěšné zavedení školních vzdělávacích programů, včetně rozvoje vlastních klíčových kompetencí učitelů a jejich dovedností k tvorbě příznivého sociálního klimatu školy. Cíle projektu vycházejí ze strategického záměru školy zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání žáků s výsledkem lepší uplatnitelnosti absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce. Mezinárodní vzdělávací aktivity- finanční prostředky EU Zahraniční spolupráce v roce 2010 V roce 2010 pokračovala naše spolupráce se zahraničními partnery na projektech v rámci programů EU. S našimi zahraničními partnery se snažíme udržovat trvalé kontakty a také aktivně vyhledáváme nové partnery, kteří mají zájem o kvalitní spolupráci. Podařilo se nám navázat novou spolupráci se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii, organizací EuroPartnership Agency Ltd. v Plymouthu ve Velké Británii a partnerskými školami na Slovensku v Nitře a Topoľčanech. Upevnili jsme naši spolupráci s partnery v Itálii (Nocera Inferiore a Salerno), Francii (Quimper), Saalfeldu (SRN), Hospodářskou komorou v Rennes ve Francii, polským partnerem v Rybniku, Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii (Savojsko) a neziskovou organizací Ekip Europa ve Španělsku. Díky dobré spolupráci jsme mohli realizovat naplánované zahraniční aktivity a umožnit získání dalších zkušeností našim žákům nebo absolventům v různých evropských zemích. Přehled aktivit v souvislosti se zahraniční spoluprací v kalendářním roce 2010: V březnu 2010 vyjela skupina 13 žáků s dvěma pedagogy na česko-německou stáž do Saalfeldu v SRN v rámci reciproční výměny s německým partnerem. Osmidenní setkání českých a německých žáků a pedagogického doprovodu zahrnovalo společenskovědní část, interkulturní učení a společnou přípravu jídel. Naši žáci absolvovali kromě prohlídky vzdělávacího centra odborné a kulturní exkurze a především měli možnost vařit a obsluhovat německé hosty a předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáže poznali život v oblasti Duryňska. Žáci si také rozšířili slovní zásobu a získali i nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. V květnu roku 2010 jsme realizovali se střední školou Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych v Rybniku v Polsku jejich projekt Kulinární hrátky, do kterého se zapojilo 30 českých a 30 polských studentů a 8 pedagogů, z toho 4 ze ZSPEU. Jednalo se o 13

14 14denní výměnné pobyty, střídavě na území ČR a Polska, náplní bylo zdokonalení se v kuchařské profesi a poznání odlišností a zajímavosti v české a polské kuchyni. Ve volném čase účastníci poznávali regiony, naši studenti okolí města Rybniku a polští studenti zase krásy Ostravy a jejího okolí. Od června do září 2010 strávili čtyři naši žáci letní pracovní stáž ve Francii (Savojsko). Na tuto tříměsíční zkušenost jsme po loňské dobré zkušenosti doporučili Asociaci majitelů hotelů, restaurací a kaváren v Bourget du Lac dva žáky z oboru vzdělání Kuchař a dva žáky z oboru vzdělání Společné stravování. V únoru 2010 jsme po roční odmlce znovu podali žádost o přiznání finanční podpory pro mobilitní projekt v programu Leonardo da Vinci. Náš projekt grant získal a v průběhu let 2010 a 2011 vyjede 18 našich žáků na třítýdenní stáže v Itálii, Španělsku a Velké Británii. Na podzim 2010 byl realizován první běh, kdy vyjelo celkem 6 stážistů na třítýdenní stáž do Itálie, žáky během stáže doprovázel jeden pedagog. Všichni stážisté absolvovali před výjezdem jazykovou, odbornou, kulturní a psychologickou přípravu. V prvním týdnu stáže poznali práci v partnerské škole Istituto Professionale di Stato Per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ve městě Nocera Inferiore, ve druhém a třetím týdnu pak pracovali podle zaměření svého oboru v restauraci, cukrárně, na recepci hotelu nebo v informačním středisku ve městě Salerno nebo Cava. Součástí stáže bylo i poznání oblasti kolem Salerna a žáci měli možnost navštívit kulturní památky v této atraktivní oblasti. V listopadu 2010 se v naší škole uskutečnila třídenní partnerská schůzka se zástupci francouzské hotelové školy Théodora Monoda v Antony. Schůzky se zúčastnili zástupce ředitele pro odborný výcvik pan Jean-Yves Corves a manažer pro zahraniční projekty a učitel angličtiny pan Pierra Steiler, se kterými jsme na půdě školy projednali budoucí spolupráci v rámci recipročních stáží žáků obou škol v mobilitních projektech Leonardo da Vinci. Naši partneři si kromě práce na přihlášce projektu prohlédli školní budovu, okolí školy a navštívili soutěžní přehlídku Gastrofestival Ostrava. Zkvalitnění projektové práce se zahraničními partnery pokládáme za prioritu a k zajištění kvalitních a dobře připravených projektů využíváme našich zkušeností z již realizovaných projektů. Také se pravidelně zúčastňujeme školení s aktualizovanými informacemi k úspěšnému řízení projektů. Z realizovaných projektů jsme připravili prezentace, které jsme připraveni prezentovat při vhodných příležitostech. Tabulka č. 7 Přehled dalších dotací, v tis. Kč Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Leonardo da Vinci - NAEP 306,46 306,46 Gastrofestival Ostrava ,00 150,00 Dotace od obce Gastrofestival Ostrava ročník soutěže Gastrofestival Ostrava 2010 se uskutečnil pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing.Petra Kajnara a Mgr. Věry Pálkové, zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Pavla Bartoše, předsedy představenstva Krajské 14

15 hospodářské komory a za finanční podpory statutárního města Ostravy v době od Z finančního příspěvku Statutárního města Ostravy ve výši ,- Kč bylo hrazeno dle uzavřené smlouvy (0774/2010/ŠK/NEINV) ubytování účastníků, propagační DVD, poháry a ocenění a přeprava materiálu na soutěž. V souladu se smlouvou bylo prezentováno Statutární město Ostrava jako partner soutěže na propozicích soutěže, tiskovinách i na zpracovaném DVD. Těžištěm Gastrofestivalu 2010 byla soutěžní přehlídka žáků a žákyň gastronomických škol o putovní pohár primátora Statutárního města Ostravy. Počet škol se v předchozích letech vyvíjel tak, jak se profilovaly gastronomické školy, do dnešní podoby. Jedná se o 21 škol, které jsou buď jen gastronomického, nebo službového charakteru. V letošním roce jsme mezi soutěžícími uvítali zástupce z Polska a Slovenska. Hlavní soutěže byly zaměřeny na ověření a prezentaci klíčových a odborných kompetencí kuchařů, číšníků, cukrářů a pekařů. U kuchařů soutěžní úkol spočíval v přípravě studené mísy a pódiové soutěži, kde žáci připravovali soutěžní menu před zraky diváků. Relativně nově zařazená kuchařská disciplína byla carving a jednalo se umělecké dekorování ovoce a zeleniny, které dále sloužilo ke konzumaci. Soutěž řezbářů carvinistů byla rozdělena do čtyř kategorií, které nejlépe vystihovaly jejich fantazii, výtvarné cítění a řezbářskou zručnost. Letos bylo ke zhlédnutí 111 exponátů. Tato soutěž vystavovanými exponáty narostla a také se zaslouženě těšila velké pozornosti publika. Klíčové a odborné kompetence číšníků byly ověřovány při přípravě slavnostních tabulí na téma Turistická destinace jako cíl gastronomické turistiky. Dále servisem složitého menu a každoročně obměňovaným složitým úkolem, kterým bylo letos vykostění a servis pstruha před zraky hosta. K poměrně nové specializaci a další číšnické dovednosti patřila již čtvrtým rokem soutěž baristů v přípravě kávy a kávového nápoje. Dále barmanů, kteří měli za úkol vymyslet, sestavit a barevně i chuťově sladit long drink, a to z předem stanoveného portfolia destilátů. Tato soutěž je jednou z nejvíce obsazovaných, v letošním roce se jí zúčastnilo 34 barmanů juniorů classic a 10 barmanů v kategorii profi classic. Celkem 18 sommelierů muselo prokázat hluboké teoretické a praktické dovednosti i znalosti z pěstitelských oblastí vína, označování, ošetřování a vad vína a důraz při hodnocení byl kladen zejména na servis vína. K číšnickým soutěžím a prověřovaným dovednostem také patřilo čepování a servis piva, které je tradičním českým nápojem. Soutěž cukrářů zahrnovala jednak uměleckou cukrařinu, ale i práci s marcipánem a čokoládou. V letošním roce bylo pro soutěž zvoleno téma Moravskoslezský kraj v cukru. Jistě i pro laickou veřejnost bylo zajímavé sledovat, jak se s touto tematikou jednotlivé školy vypořádaly. Zájem laické veřejnosti vzbudila i kategorie umělecké pekařiny na zvolené vánoční téma. Nejdůležitější kategorií soutěžního klání byla soutěž družstev O PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, které se zúčastnily dvě školy. 1. místo a putovní pohár získala právě naše škola. 15

16 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Jednotné třídění příjmů dle účtového rozvrhu sledujeme pod ÚZ 005 z vlastních zdrojů v hlavní činnosti. Jsou to zejména tržby za stravování žáků, zaměstnanců a důchodců. Tržby související s vykazováním praxe žáků, zpravidla hovoříme o tržbách za produktivní práci žáků. Ostatní tržby za startovné při soutěžích organizovaných školou, platby za využívání soukromých telefonních hovorů, náhrady žáků a zaměstnanců za vyčíslené škody, za ztrátu učebnic, čipových karet do školní jídelny apod. Použití fondů, propočet kurzových rozdílů a neposlední řadě výnosy z doplňkové činnosti. Příjmy v roce 2010 v hlavní činnosti vykazujeme nižší o 2 374,29 tis. Kč z důvodů změny metodiky účtování. Výnosy za pronájmy jsou účtovány v doplňkové činnosti. Tabulka.č 8 Struktura výnosů z vlastní činnosti v tis. Kč Druh výnosu Vývojový ukazatel -index Tržby z PP žáků 474,54 462,89 0,98 Tržby za stravování 2 120, ,50 1,04 Tržby z reklam 7,20 6,83 0,95 Ostatní tržby- startovné, telefonní poplatky, prodej čip.karet a jiné Náhrady škod (ztráta učebnic, OOPP, od zaměstnanců, žáků) 42,43 123,53 2,91 33,67 55,0 1,63 Zúčtování rezervního fondu- dary 213,45 17,65 0,08 Kurzové zisky 19,47 42,89 Podle vývojového kurzu ČNB Pronájmy a služby související, ostatní výnosy 2 182,33 x Změna metodiky účtování viz DČ v roce 2010 Sportovní služby 241,04 x Změna metodiky účtování viz DČ v roce 2010 Výnosy z doplňkové činnosti 131,12 184,96 1,41 Jiné výnosy 20,39 20,74 1,02 Celkem 5 485, ,39 0,57 Komentář k vývojovým ukazatelům: Příjmy v položce startovné jsou výrazně vyšší v roce 2010, a to z důvodu vyššího počtu organizovaných soutěží. Například Gastrojunior Novaco cup, Čokoládová vařečka, Mladý průvodce, Číšnický pětiboj, sportovní soutěže a další jsou podrobně uvedeny ve výroční zprávě pedagogické části. Kurzové rozdíly, vývoj měnového kurzu, zisk nebo ztráta je otázkou odhadu a strategie. Účtování darů v roce 2009 a dotace od obce byla účtována přes rezervní fond. V roce 2010 je dotace od obce účtována samostatně dle ÚZ. Pronájem nebytových prostor a služby související s pronájmem jsou dle ZL zařazeny do doplňkové činnosti roce Velmi podstatná změna z hlediska příjmů a nákladů a vývoje výsledku hospodaření. Podrobné pojednání o pronájmech v kapitole doplňková činnost. 16

17 6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady roku 2010 představují částku ,17 tis. Kč. V tabulce jsou viditelné rozdíly ve zdrojích financování za rok 2009 a V roce 2010 je poskytováno méně účelových dotací než v předcházejících létech. Jedná se o částku ve výši 3 600,8 tis. Kč. Dále k této položce ještě připočteme výnosy z pronájmu a výnosy za sportovní služby a dostaneme částku 5 668,37 tis. Kč. Tato položka představuje nižší zdroj příjmů v hlavní činnosti. Přesto se organizace dokázala s touto změnou vypořádat. Úspory vykazujeme téměř ve všech nákladových položkách. Největší položkou jsou náklady na platy a mzdy zaměstnanců a s nimi související odvody ke mzdám a čerpání ostatních neinvestičních výdajů. Tato částka představuje ,65 tisíc korun. Z toho na opravu písemných prací jsme vyčerpali částku 11,22 tisíc Kč a na podporu romských žáků středních škol částku 20,43 tisíc korun. Z rozpočtu MSK vykazujeme náklady na provoz včetně dotace na posílení ICT ve výši tisíc korun. Náklady na financování školního psychologa ve výši 198,90 tisíc korun, náklady na krytí odpisů ve výši 1404,0 tisíc korun, k finančnímu ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů částku ve výši 6,80 tisíc korun a příspěvek na pokrytí nákladů k projektu Leonardo da Vinci ve výši 4,23 tisíc korun. V celkovém hodnocení jsme dostali od MSK více finančních prostředků než v roce Více na odpisy a více na financování psychologa. Náklady na projekty jsou samostatně vyčísleny v kapitole o účelových dotací a projektech. V této části se budeme věnovat nákladům na provoz školy. Tabulka č. 9 Náklady školy v hlavní činnosti dle zdrojů financování ve srovnání s předcházejícím rokem Zdroje financování 2009 v tis. Kč 2010 v tis. Kč rozdíl v tis. Kč Index 2009/2008 MŠMT včetně všech dotací , , ,42 0,97 Příspěvky a dotace od zřizovatele Grantové projekty (dofinancování EU) NAEP LdV 8 427, ,93 306,66 1, ,88 496, ,18 0, ,09 306,46-982,63 0,23 Magistrát města Ostravy 200,00 150, ,75 Silesia 174, ,56 x Vlastní zdroje 5 485, , ,25 0,43 Celkem , , ,37 0,91 17

18 V tis. Kč Náklady na energie Energetická bilance zaznamenala mírný nárůst všech energií. Konečně cena za elektrickou klesla pod loňskou úroveň o 6 %, což představuje nižší náklady o 82 tisíc Kč. Vodné, stočné vzrostlo v průměru o 18%, v korunách o 57 tisíc, což znamená ještě větší spotřebu než v roce 2008 a U položky teplo a teplá užitková voda jsme zaznamenali nárůst o 3%, to je 53 tisíc korun více. Tabulka č. 10 Vývoj nákladů na energie v letech v tis. Kč Druh nákladu Index 2010/2009 Elektrická energie 848,17 875, , , ,04 0,94 Plyn x x x x x x Vodné, stočné 278,81 259,59 283,22 316,62 373,62 1,18 TUV 1926, , , , ,45 1,03 Celkem 3 053, , , , ,11 1,01 Spotřeba elektrické energie mírně klesá, přestože ceny na trhu stoupají. Dodržujeme nápravná opatření vzešlá ze zpracovaného energetického auditu a dalším důvodem úspory je smlouva o dodávce elektrické energie na dobu určitou. Ceny energií jsou stále v popředí zájmu. Úkolem je i nadále sledovat a vyhodnocovat náklady na spotřebovanou energii. Očekávanou úsporu ve spotřebě tepla korunách jsme nezaznamenali. Nechali jsme zabudovat nové termoventily na ústředním topení, požádali jsem o snížení topné křivky, ale přesto cena tepla mírně vzrostla. Prognóza do dalších let není povzbuzující. V cenovém vývoji teplo prudce stoupne. Hrozí velký cenový skok u teplárenských podniků. Na grafu č. 2 názorně vidíme křivky spotřeby v jednotlivých letech. U vodného a stočného se výrazně projevuje nárůst cen z roku na rok. Každoročně jsou ceny vodného a stočného vyšší řádově o 6 Kč za m 3. Graf č. 5 Spotřeba přehled spotřeby energií v jednotlivých létech v tis.kč Vývoj nákladů na energie V roce Teplo El.energie Voda celkem 18

19 Nákup majetku a spotřeba materiálů Pořízení nového majetku v našich podmínkách vychází z potřeb pro výuku žáků. Nakoupili jsme drobné učební pomůcky jako jsou formičky a formy do cukrárny, modely těles, žehličky pro práci se stolováním u oboru číšník-servírka, kávomlýnek na přípravu kávy do velkého kávového automatu, mobilní telefony pro komunikaci mistrů, učitelů a žáků s rodiči a jimi samotnými. Další drobné učební pomůcky pro sportovní hry a potřebný inventář pro provozní pracovníky jako je vysavač, křovinořez aj. Nově jsme vybudovali kabinet pro výchovného poradce. Tabulka č. 11 Porovnání spotřeby materiálů v létech v tis. Kč Rok Index 2010/2009 Majetek v pořizovací ceně do Kč 1 893, , ,27 687,99 389,90 0,57 Materiál na údržbu 91,81 146,13 85,24 375,40 74,30 0,19 Kancelářské potřeby 205,16 134,08 193,06 184,26 158,02 0,85 Tonery, cartridge 157,99 123,14 140,83 198,96 136,70 0,68 Čisticí prostředky 132,60 116,77 118,46 127,61 125,80 0,98 Knihy,tiskoviny (i na CD) 87,57 101,05 117,12 131,73 108,56 0,82 PHM 60,10 56,72 58,26 51,21 81,06 1,58 V roce 2010 jsme úsporami dosáhli velmi příznivých výsledků v hospodaření. Omezili jsme nákup majetku s pořizovací cenou do Kč vzhledem k danému rozpočtu. Podstatně se projevila výrazně nižší spotřeba materiálů pro údržbu oproti minulému roku, kdy jsme prováděli velké zásahy do budovy v souvislosti s opravami, s výměnou oken a zateplováním budovy. V roce 2010 jsme dokončili opravu chodby v suterénu budovy, vymalovali jsme třídy a prováděli další záchovnou údržbu budovy. Nárůst PHM v roce 2010 zapříčinil vzrůst cen pohonných hmot, v průměru na litr nafty až o 2 Kč. Škola vlastní tři automobily, které jsou využívány pro hlavní činnost a v omezené míře pro doplňkovou činnost. Náklady na odborný výcvik Stavy žáků jsou ze statistického zahajovacího výkazu škol r. 2010/2011 k Tabulka č. 12 Počet žáků v jednotlivých létech Počet žáků SOU * včetně žáků denní nástavby Index 2010/ ,96 Počet žáků OU ,02 Počet žáků SCR ,95 19

20 Do nákladů na odborný výcvik zahrnujeme mimo jiné náklady na pořízení ochranných pracovních pomůcek. Výběru osobních ochranných pracovních pomůcek je věnována zvláštní pozornost, neboť osobní ochranné pracovní pomůcky pro žáky gastronomických oborů jsou podstatné nejen z hlediska ochrany zdraví při práci a snížení rizika před úrazy, ale také z hlediska účelného, estetického, hospodárného a výchovného. K ochraně zdraví patří také pravidelná teplá strava. Žáci se stravují na provozovnách, kde vykonávají odborný výcvik. V položce stravné žáků je účtována cena za správní režii na jídlo, suroviny si hradí žák. Stravné je vyúčtováno podle skutečně odebraných obědů. Dalšími náklady na odborný výcvik jsou pracovní pomůcky, nástroje, stroje, inventář, suroviny na zpracování, kancelářské a čisticí potřeby a další úkony všech zúčastněných na výchově a vzdělání. V tabulce jsou uvedeny náklady pouze na osobní ochranné pracovní pomůcky pro žáky. Škola pečlivě dbá a stará se o to, aby žáci byli vybaveni ochrannými pracovními oděvy. Náklady se různí podle oborů vzdělání a podle věku. Tabulka č. 13 Náklady na pořízení pracovního oblečení na odborný výcvik žáků v tis. Kč Počet žáků denního studia Index 2010/ ,97 OOPP žáků 548,25 414,03 531,62 629,76 551,21 0,87 Náklady na služby Úsporu nákladů jsme zaznamenali také ve službách. Například v položce poštovné, náklady na internet, na právní služby a také na školení a vzdělávání zaměstnanců. V položce DVPP jsou také náklady z projektu Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy ve výši 131 tisíc korun. Další náklady na DVPP ve výši 36 tisíc korun jsou hrazeny z prostředků MŠMT. Hovoříme o vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání nepedagogických pracovníků ve výši 67 tisíc Kč je výrazně nižší oproti roku Náklady na telefony, v této položce se hovoří i o nákladech na mobilní telefony. Služební mobilní telefony využíváme častěji, neboť rodiče, obchodní partneři i ostatní veřejnost využívají mobilních telefonů. Zpracování dat a správa počítačové sítě, údržba softwaru jsou položky, které představují roční náklady ve výši 303 tisíc korun. Naprosto nezbytné pro fungování správního aparátu, výuky žáků a vzdělávání zaměstnanců. Stále nové a nové technologie v oblasti ICT vyžadují doplnění, obnovu a běžnou údržbu. Náklady na telefony nám mírně vzrostly, o 20 tisíc korun. Učitelé OV, kteří pracují na provozovnách mimo školu, byli vybaveni mobilními telefony, neboť i na sjednaných provozovnách začínají majitelé šetřit a učitelé musí využívat mobilu školy při jednáních s žáky nebo rodiči. Vyšší náklady o 31 tisíc korun jsme zaznamenali na vývoz odpadu z lapolu a odvoz odpadů. Přibývá odpadů, 3x týdně jezdí pro sypký odpad, 2x týdně pro papír a plasty, vývoz odpadu z lapolu při výrobě jídel se pohybuje ve stejné míře jako v předcházejícím období. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2009. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2009. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2009 Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2011. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2011. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2011 Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více