Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010 Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

2 Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace, zřízená Moravskoslezským krajem, ZL/063/2001 předkládá Zprávu o činnosti a plnění úkolů za rok 2010 zpracovanou dle čl. 17, odst. 2 Zásad schválených usnesením Rady kraje. Součástí této zprávy je výroční zpráva o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu, rozbory hospodaření podle 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školského zákona) a projednanou v Radě školy dne 22. února Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy 2

3 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 HLAVNÍ ÚKOLY ORGANIZACE.. 5 B) ROZBOR HOSPODAŔENÍ - NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, HV VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKATATELU OD ZŘIZOVATELE A VÝČET DALŠÍCH DOTACÍ VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU.8 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRUMĚRNÝ PLAT VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE ROZBOR PŘÍJMU Z VLASTNÍ ČINNOSTI DOPLŇKOVÁ ČINNOST VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ.26 D) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 26 E) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK.29 F) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE.32 G) VÝSLEDKY KONTROL H) PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU, ZÁVĚR...34 I) TABULKOVÁ ČÁST, VČETNĚ PŘÍLOH Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010, v členění dle Výkazy : Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkazu Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 3

4 A) Základní údaje o organizaci Název zpracovatele Střední škola společného stravování, příspěvková organizace Adresa sídla Krakovská 1095, Ostrava Hrabůvka Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Statutární orgán Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy Telefonické spojení Faxové spojení Elektronická pošta Webové stránky Hlavní účel a předmět činnosti Zřizovací listina Výchova a vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů ZL/063/2001 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY TEORETICKÁ VÝUKA (ŠKOLA) - Výuka všeobecných a odborných předmětů PRAKTICKÁ VÝUKA (PRAXE) - Výuka odborných dovedností a získání praktických zkušeností EKONOMIKA A PROVOZ - Školní jídelna - Účtárna - Provoz školy údržba, úklid, recepce ubytování, pronájmy 4

5 Hlavní úkoly organizace Střední škola společného stravování, příspěvková organizace ( dále jen škola) je zřízena Moravskoslezským krajem, zřizovací listinou evidenční číslo ZL/063/2001 v platném znění. Jejím hlavním úkolem je vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků, studentů a stravování vlastních zaměstnanců. Ve škole jsou zavedeny nové vzdělávací programy ( dále jen ŠVP). Podle nich je zavedeno vyučování od prvních ročníků. Názvy i kódy se mírně liší. Odlišnost je zejména v obsahu učení. Kapacita školy je stanovena 1050 žáků, kapacita školní jídelny na 800 strávníků z řad žáků a stanovený limit zaměstnanců je 109,50 osob. Stav žáků k denního studia je 850 osob, přepočtený stav zaměstnanců je 107,79 osob, počet strávníků přihlášených k odběru jídel je 796 žáků. Přehled učebních a studijních oborů: Starý kód a název oboru Nový kód a název oboru od H/001 Číšník servírka H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) H/001 Kuchař (kuchařka) H/01 Kuchař- číšník ( ŠVP Kuchař) 29-54H/002 Cukrář výroba H/01 Cukrář L/005 Číšník L/01 Gastronomie ( ŠVP Gastronomie- Číšník) L/006 Kuchař L/01 Gastronomie ( ŠVP Gastronomie- Kuchař) H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař-číšník) M/011 Služby cestovního ruchu M/02 Cestovní ruch (ŠVP Služby cestovního ruchu) E/001 Kuchařské práce L/504 Společné stravování Teoretická výuka probíhá v areálu školy, který je tvořen budovou školy, budovou tělocvičny, přilehlým sportovištěm a školní jídelnou. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro žáky a zaměstnance vlastní školy a také pro žáky a zaměstnance jiných škol stejného zřizovatele. Hlavní budova areálu slouží administrativě, výuce dálkového studia. Ve 3. a 4. patře sídlí Domov mládeže, který je samostatným právním subjektem, zřízený rovněž Moravskoslezským krajem s kapacitou 140 lůžek. Ostatní volné nebytové prostory jsou pronajímány samostatným právním subjektům. Praktické vyučování probíhá ve školní jídelně, v odborných učebnách školy a dále je smluvně zajišťováno na 40 provozovnách v Ostravě a okolí, např. Dům kultury-akord, CPI Hotels a.s., Clarion Congress Hotel Ostrava, Hotel Harmony Club, Mamaison Imperial Hotel Ostrava a další vybrané restaurace a hotely. V souvislosti s hlavním posláním školy se škola orientuje na mezinárodní vzdělávací aktivity v rámci Evropské unie. Aktivity jsou zaměřeny na mobility žáků středních škol a pedagogických pracovníků, na odborné soutěže a semináře. Využíváme kapacitu a schopnosti zaměstnanců pracovat pro která je pro školu přínosem. doplňkovou činnost školy, 5

6 B) Rozbor hospodaření - náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. výnosy-rozpis závazných ukazatelů Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zřizovatel, stanovil škole podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti financování, v oblasti přímých nákladů na vzdělávání na základě 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění ( přímé náklady na vzdělávání). Tabulka č.1 názorně dokumentuje výši závazných ukazatelů, jejich plnění a zdroj financování. Tabulka č. 1 Vyhodnocení finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů v tis.kč Závazné limity r Závazný ukazatel Použito Plnění % Celkem za organizaci ( přímé+provozní) , ,28 98 MŠMT ÚZ přímé náklady MŠMT , ,65 99 Prostředky na platy , , Ostatní osobní náklady 280,00 280, Zákonné odvody, FKSP a ONIV včet. náhrad , , Financování hodnotitelů písemných prací 13,87 11,22 80 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 88,70 20,43 23 Provozní náklady celkem 9 712, ,63 95 Provozní náklady MSK z toho: prostředky na ICT KÚ Ocenění pedagogického pracovníka 6,80 6, KÚ - ÚZ 205 Účelové prostředky na odpisy , KÚ - Financování školního psychologa 198,90 198, KÚ Podpora projektů Leonardo s použ. do r * 24,40 4,23 17 KÚ Comenius Regio- ÚZ * 50,00 27,77 x Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie, projekty OPVK* Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy, projekty OPVK * Další limity 297,08 25,36 x 611,15 443,57 x Odvod z odpisů Limit zaměstnanců-přepočtený stav 109,50 107,78 98,43 časová použitelnost delší než jeden kalendářní rok Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Nedočerpané finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu. 6

7 Hospodářský výsledek Rok 2010 označujeme rokem velkých změn a úspor. Změny byly nastoleny v metodice účtování dle nových účetních standardů. Úspory v rozpočtu, úspory v zaměstnancích a snižování nákladů. Změny ve zřizovací listině a spousta změn legislativních bylo potřeba řešit v průběhu roku. Škola se s těmito vlivy dokázala velmi dobře vyrovnat a v ekonomické oblasti dosáhla mimořádně příznivých výsledků. V hlavní činnosti byl stanoven hospodářský výsledek rovnosti nákladů a výnosů. Kladný hospodářský výsledek byl docílen velmi úspornou strukturou školy z hlediska počtu zaměstnanců, vlastní úsporou při provozu a díky poměrně vysokým příjmovým položkám vytvořených produktivní prací žáků školy, doplňkovou činností, příjmům z pronájmu nebytových prostor školy a služeb souvisejících s pronájmy. Hospodaření školy ovlivnilo zapojení různých forem financování zejména projektů EU, dotace od obce a finanční dary. V následující tabulce č. 2 jsou přehledně uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek je vytvořen pouze v doplňkové činnosti. Tabulka č.2. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek v tis. Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem za organizaci Náklady , , ,05 Výnosy , , ,65 Hospodářský výsledek 0 810,60 810,60 Škola je plátcem DPH. Pro zaúčtování je rozhodující ekonomická činnost. Při rozhodování o zaúčtování posuzujeme činnost školy, která je činností osvobozenou a bez nároku na odpočet DPH na vstupu nebo se jedná o vstupy v souvislosti s ekonomickou činností, které jsou předmětem daně na výstupu. Osvobozená plnění nám ovlivňují výši krátícího koeficientu, který je zálohově stanoven. Ke konci zdaňovacího období vyšel podle skutečně osvobozených plnění na výstupu koeficient 0,6. Tento koeficient bude použit jako zálohový pro rok Náklady nám ovlivnil neuplatněný odpočet DPH z titulu krátícího koeficientu ve výši 454,23 tis. Kč. Projektové financování a účelové dotace jsou v současné době jednou z možností, jak získat peníze na financování zajímavých aktivit školy. Z hlediska sledování, účtování a vypořádání jsou administrativně náročné a vyžadují preciznost. Projekty, dotace, granty, ať už je pojmenujeme jakkoliv, jsou zdrojem příjmů a jejich čerpání podléhá pravidlům čerpání a přísnému zúčtování. Nevyčerpané dotace se vracejí poskytovateli. Účelové dotace jsou přínosem pro organizaci a škola je v plné výši dovede využít. 7

8 2. Vyhodnocení čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu Z Ministerstva školství jsme obdrželi dvě účelové dotace v celkové výši Kč. Jedna z nich je program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden- červen a druhá na září - prosinec Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol. Již tradičně dle pokynů z MŠMT žádáme o přidělené dotace. V roce 2010 jsme obdrželi ve dvou termínech částku Kč a Kč. Z celkové dotace bylo čerpáno 23%. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Pozitivní skutečností je posílení příjmů na žáka a jeho vybavení na vzdělání. Negativní stránkou této dotace je skutečnost, že finanční prostředky přicházejí na účet školy v závěru školního roku a v závěru kalendářního roku. V obou případech se jedná o nedostatečný časový prostor pro řádné dodání daňových dokladů, jejich vyúčtování a převzetí peněz žadatelem. Tabulka č. 3. účelové finanční prostředky pro romské žáky v Kč Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Odvod do SR 1. kolo kolo Celkem Celkem o podporu požádalo v 1. kole 7 žáků, ve 2. kole 17 žáků. Důvodem odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu je skutečnost, že žadatelé nejsou ochotni předfinancovat své náklady. Většinou jsou nákupy prováděny až na poslední chvíli. Tabulka č. 4 účelové finanční prostředky pokusné ověřování maturit v Kč Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Odvod do SR Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Celkem Maturita na zkoušku. Finanční prostředky na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky byly přiděleny jako účelová dotace. Dotace byla přidělena na žáka ve výši 75.- Kč za jednu opravenou písemnou práci. Celkem bylo přiděleno Kč včetně odvodů, podle předem nahlášených písemných prací. Původně bylo nahlášeno 136 žáků, kteří budou účastni při ověřování maturitní zkoušky. Skutečně se ověřování zúčastnilo 110 žáků. Nevyčerpané prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. 8

9 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace se svým počtem zaměstnanců se řadí mezi organizace větší. Fyzický počet zaměstnanců k činil 112 osob, z toho 22 mužů a 90 žen. V procentuální zastoupení vyjádřeno 19,65 % mužů a 80,35 % žen. Stanovený limit přepočteného stavu zaměstnanců je 109,5 osob, skutečnost dle výkazu P ,78 osob. Průměrný věk na jednoho zaměstnance je 43 let, oproti minulému roku průměrný věk na jednoho zaměstnance se snížil. V loňském roce jsme uváděli průměrný věk 44,7 let na jednoho zaměstnance. Mzdové náklady představují pro organizaci včetně odvodů nejvyšší nákladovou položku. Průměrná mzda na jednoho zaměstnance při srovnání s předchozím rokem zůstala téměř na stejné úrovni. Graf č. 1 Zaměstnanci podle věku Struktura zaměstnanců podle věku Graf č.2 Struktura zaměstnanců podle pohlaví Struktura zaměstnanců podle pohlaví 0-34 let let let nad 55 let ženy muži Tabulka č. 5 Časová řada vyplácených mezd jen ze SR a počet zaměstnanců v létech UKAZATEL JEN ZE SR Počet pracovníků celkem (přepočtený stav) z toho:- pedagogických ostatní pracovníků 117,099 82,272 32, ,314 83,061 34, ,846 82,361 34, ,628 77,797 32, ,787 76,235 31,552 Mzdové prostředky celkem (bez VHČ, FO aj. OON OPPP (celkem bez VHČ z toho: ostatní osobní výdaj odstupné FO Ostatní zdroj 2,128 osob Mzdy OON Průměrné mzdy z MP vč. FO (bez OPPP Celkem z toho:pedagogických pracovníků nepedag. pracovníků Jen ze SR Index průměrných výdělků 1,12 1,03 1,01 1,11 1,03 V tabulce č. 6 a grafu č. 3 jsou údaje z celoročního statistického výkazu P1 04 9

10 Počet v Kč Graf č. 3 Porovnání vývoje průměrné mzdy za jednotlivá léta Vývoj průměrné mzdy v létech Období průměrná mzda celkem průměrná mzda pedagog. prac. průměrná mzda nepedag. prac. V roce 2010 se projevil pokles zaměstnanců na úseku praktického vyučování. Průměrná mzda zůstala na stejné úrovni oproti minulému roku V roce 2009 škola obdržela zvláštní dotace pro pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky. Pokles počtu zaměstnanců je důsledkem změny struktury žáků školy. Přibývá žáků studijního oboru Služby cestovního ruchu, který nemá odborný výcvik. Skutečný stav zaměstnanců je nižší než stanovený limit. Úsporu vykazujeme zejména při organizaci odborného výcviku a ve školní jídelně. Graf č. 4 Plnění závazného ukazatele limitu zaměstnanců Plán a skutečný počet zaměstnanců v létech počet zaměstnanců limit zaměstnanců 0 Organizace zaměstnává 5,37 zaměstnanců v přepočteném stavu se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v 81, odst. 2 písm. b, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění a prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Podle zákona o dani z příjmu lze využít počty zaměstnanců na slevě na dani. Odvod za nesplněné zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením nebyl nutný. 10

11 4. Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele a) ÚZ Financování školního psychologa Škola využívá při svém vzdělávacím procesu vědomosti a zkušenosti školního psychologa ve prospěch žáků. Školní psycholog je financován z finančních prostředků kraje. Jeho působení na škole má pozitivní vliv na chování žáků. V průběhu pobytu žáka na škole jsou okamžiky, které mohou znamenat určitý zlom nebo předěl. Okamžiky, kdy žák nebo student se musí rozhodnout co dál, jak se bude chovat, jak se bude profesně profilovat ve stávajících podmínkách, jsou poměrně obtížné. Účelová dotace ve výši na financování školního psychologa včetně odvodů byla plně využita. b) ÚZ 130 Ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost bylo uděleno paní Mgr. Lence Čapkové u příležitosti Dne učitelů. Součástí tohoto ocenění byla i finanční odměna ve výši 5000 Kč. Dotace byla přidělena také na odvody související s odměnou. Celková dotace ve výši Kč byla řádně zúčtována. c) ÚZ 205 Prostředky na krytí odpisů V roce 2010 byla vyčleněna dotace na krytí odpisů ve výši 1 404,0 tis. Kč. Odpisy značně vzrostly oproti minulému období. Důvodem zvýšených odpisů bylo technické zhodnocení celého objektu: výměna oken a zateplení obvodových stěn a střech, v objemu 41 milionů korun. Celkové odpisy jsou ve výši 1 633,21 tis. Kč, rozdíl byl proúčtován do doplňkové činnosti. Odpisy ve výši Kč byly dotovány z vlastních zdrojů. d) ÚZ 339 Podpora projektu Evropská gastronomie na cestách 2010 Podpora projektu Leonardo da Vinci z Moravskoslezského kraje má časovou použitelnost do Finanční prostředky jsou vyčleněny na pobytové náklady účastníků a doprovodných osob a na cestovné účastníků a doprovodných osob. V roce 2010 bylo využita finanční částka ve výši Kč, zbývající finanční prostředky byly převedeny do roku 2011 k jejich řádnému zúčtování. e) ÚZ 0 prostředky na ICT Z provozní dotace bylo vyčleněno Kč na ICT. Dotace byla celá vyčerpána na zajištění připojení školy k internetu s požadovanou rychlostí a drobnou opravu rozvodů LAN. Tabulka č. 6 Přehled čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele v Kč ÚZ Dotace Použito Vráceno do r převedeno Kč ICT

12 Projekty neinvestiční f) ÚZ projekt Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu Projekty Partnerství Comenius Regio Škola spolupracovala při realizaci projektu Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu, jehož předkladatelem je KÚ Moravskoslezského kraje. Tento projekt získal grant v rámci programu Partnerství Comenius Regio a byl zahájen v srpnu Naše škola se jako partner podílela na aktivitách projektu v roce 2010, které byly realizovány s Nitranským krajem na Slovensku. Projekt Comenius Regio umožnil šesti pracovníkům školy poznat blíže prostředí partnerských škol v Nitře a Topoľčanech a navázat vzájemnou spolupráci. Uskutečnilo se celkem 6 partnerských schůzek: tři v Ostravě a tři na Slovensku. Ukončení projektu je plánováno na konec července g) ÚZ grantový projekt Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu pod číslem CZ.1.07/1.1.07/ je zvýšení kvality výuky cizích jazyků tzn. zvýšení jazykových kompetencí žáků, zkvalitnění jazykové přípravy, vytvoření výukového materiálu odborné terminologie v oblasti gastronomie a cestovního ruchu v anglickém a německém jazyce učebnice v tištěné podobě, učebnice v multimediální podobě, výukový program k jednotlivým tematickým celkům. Dalším z významných přínosů projektu je zřízení nové multimediální jazykové učebny s interaktivní tabulí. Projekt byl realizován v období a celkový rozpočet projektu představuje ,40 Kč. V roce 2010 byl projekt doúčtován a ukončeny jeho finanční toky ve výši 25,37 tis. Kč. Realizátoři vyučující anglického a německého jazyka vytvořili výukový materiál pro tištěnou podobu a výukový program pro práci s interaktivní tabulí. Výstupy projektu budou využívat žáci učebních i maturitních oborů školy. 12

13 h) ÚZ grantový projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy V oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení zahájila škola v lednu 2009 realizaci projektu Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy CZ.1.07/1.3.05/ Celková délka trvání projektu je 28 měsíců, v jeho průběhu bude podpořena skupina pedagogů, vzdělávaných v inovativních vyučovacích metodách a moderních didaktických postupech pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy. Cílem projektu je všestranně připravit pedagogy naší školy na probíhající změny ve vzdělávací soustavě ČR a úspěšné zavedení školních vzdělávacích programů, včetně rozvoje vlastních klíčových kompetencí učitelů a jejich dovedností k tvorbě příznivého sociálního klimatu školy. Cíle projektu vycházejí ze strategického záměru školy zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání žáků s výsledkem lepší uplatnitelnosti absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce. Mezinárodní vzdělávací aktivity- finanční prostředky EU Zahraniční spolupráce v roce 2010 V roce 2010 pokračovala naše spolupráce se zahraničními partnery na projektech v rámci programů EU. S našimi zahraničními partnery se snažíme udržovat trvalé kontakty a také aktivně vyhledáváme nové partnery, kteří mají zájem o kvalitní spolupráci. Podařilo se nám navázat novou spolupráci se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii, organizací EuroPartnership Agency Ltd. v Plymouthu ve Velké Británii a partnerskými školami na Slovensku v Nitře a Topoľčanech. Upevnili jsme naši spolupráci s partnery v Itálii (Nocera Inferiore a Salerno), Francii (Quimper), Saalfeldu (SRN), Hospodářskou komorou v Rennes ve Francii, polským partnerem v Rybniku, Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii (Savojsko) a neziskovou organizací Ekip Europa ve Španělsku. Díky dobré spolupráci jsme mohli realizovat naplánované zahraniční aktivity a umožnit získání dalších zkušeností našim žákům nebo absolventům v různých evropských zemích. Přehled aktivit v souvislosti se zahraniční spoluprací v kalendářním roce 2010: V březnu 2010 vyjela skupina 13 žáků s dvěma pedagogy na česko-německou stáž do Saalfeldu v SRN v rámci reciproční výměny s německým partnerem. Osmidenní setkání českých a německých žáků a pedagogického doprovodu zahrnovalo společenskovědní část, interkulturní učení a společnou přípravu jídel. Naši žáci absolvovali kromě prohlídky vzdělávacího centra odborné a kulturní exkurze a především měli možnost vařit a obsluhovat německé hosty a předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáže poznali život v oblasti Duryňska. Žáci si také rozšířili slovní zásobu a získali i nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. V květnu roku 2010 jsme realizovali se střední školou Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych v Rybniku v Polsku jejich projekt Kulinární hrátky, do kterého se zapojilo 30 českých a 30 polských studentů a 8 pedagogů, z toho 4 ze ZSPEU. Jednalo se o 13

14 14denní výměnné pobyty, střídavě na území ČR a Polska, náplní bylo zdokonalení se v kuchařské profesi a poznání odlišností a zajímavosti v české a polské kuchyni. Ve volném čase účastníci poznávali regiony, naši studenti okolí města Rybniku a polští studenti zase krásy Ostravy a jejího okolí. Od června do září 2010 strávili čtyři naši žáci letní pracovní stáž ve Francii (Savojsko). Na tuto tříměsíční zkušenost jsme po loňské dobré zkušenosti doporučili Asociaci majitelů hotelů, restaurací a kaváren v Bourget du Lac dva žáky z oboru vzdělání Kuchař a dva žáky z oboru vzdělání Společné stravování. V únoru 2010 jsme po roční odmlce znovu podali žádost o přiznání finanční podpory pro mobilitní projekt v programu Leonardo da Vinci. Náš projekt grant získal a v průběhu let 2010 a 2011 vyjede 18 našich žáků na třítýdenní stáže v Itálii, Španělsku a Velké Británii. Na podzim 2010 byl realizován první běh, kdy vyjelo celkem 6 stážistů na třítýdenní stáž do Itálie, žáky během stáže doprovázel jeden pedagog. Všichni stážisté absolvovali před výjezdem jazykovou, odbornou, kulturní a psychologickou přípravu. V prvním týdnu stáže poznali práci v partnerské škole Istituto Professionale di Stato Per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ve městě Nocera Inferiore, ve druhém a třetím týdnu pak pracovali podle zaměření svého oboru v restauraci, cukrárně, na recepci hotelu nebo v informačním středisku ve městě Salerno nebo Cava. Součástí stáže bylo i poznání oblasti kolem Salerna a žáci měli možnost navštívit kulturní památky v této atraktivní oblasti. V listopadu 2010 se v naší škole uskutečnila třídenní partnerská schůzka se zástupci francouzské hotelové školy Théodora Monoda v Antony. Schůzky se zúčastnili zástupce ředitele pro odborný výcvik pan Jean-Yves Corves a manažer pro zahraniční projekty a učitel angličtiny pan Pierra Steiler, se kterými jsme na půdě školy projednali budoucí spolupráci v rámci recipročních stáží žáků obou škol v mobilitních projektech Leonardo da Vinci. Naši partneři si kromě práce na přihlášce projektu prohlédli školní budovu, okolí školy a navštívili soutěžní přehlídku Gastrofestival Ostrava. Zkvalitnění projektové práce se zahraničními partnery pokládáme za prioritu a k zajištění kvalitních a dobře připravených projektů využíváme našich zkušeností z již realizovaných projektů. Také se pravidelně zúčastňujeme školení s aktualizovanými informacemi k úspěšnému řízení projektů. Z realizovaných projektů jsme připravili prezentace, které jsme připraveni prezentovat při vhodných příležitostech. Tabulka č. 7 Přehled dalších dotací, v tis. Kč Přiznaná výše dotace Skutečné čerpání Leonardo da Vinci - NAEP 306,46 306,46 Gastrofestival Ostrava ,00 150,00 Dotace od obce Gastrofestival Ostrava ročník soutěže Gastrofestival Ostrava 2010 se uskutečnil pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing.Petra Kajnara a Mgr. Věry Pálkové, zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Pavla Bartoše, předsedy představenstva Krajské 14

15 hospodářské komory a za finanční podpory statutárního města Ostravy v době od Z finančního příspěvku Statutárního města Ostravy ve výši ,- Kč bylo hrazeno dle uzavřené smlouvy (0774/2010/ŠK/NEINV) ubytování účastníků, propagační DVD, poháry a ocenění a přeprava materiálu na soutěž. V souladu se smlouvou bylo prezentováno Statutární město Ostrava jako partner soutěže na propozicích soutěže, tiskovinách i na zpracovaném DVD. Těžištěm Gastrofestivalu 2010 byla soutěžní přehlídka žáků a žákyň gastronomických škol o putovní pohár primátora Statutárního města Ostravy. Počet škol se v předchozích letech vyvíjel tak, jak se profilovaly gastronomické školy, do dnešní podoby. Jedná se o 21 škol, které jsou buď jen gastronomického, nebo službového charakteru. V letošním roce jsme mezi soutěžícími uvítali zástupce z Polska a Slovenska. Hlavní soutěže byly zaměřeny na ověření a prezentaci klíčových a odborných kompetencí kuchařů, číšníků, cukrářů a pekařů. U kuchařů soutěžní úkol spočíval v přípravě studené mísy a pódiové soutěži, kde žáci připravovali soutěžní menu před zraky diváků. Relativně nově zařazená kuchařská disciplína byla carving a jednalo se umělecké dekorování ovoce a zeleniny, které dále sloužilo ke konzumaci. Soutěž řezbářů carvinistů byla rozdělena do čtyř kategorií, které nejlépe vystihovaly jejich fantazii, výtvarné cítění a řezbářskou zručnost. Letos bylo ke zhlédnutí 111 exponátů. Tato soutěž vystavovanými exponáty narostla a také se zaslouženě těšila velké pozornosti publika. Klíčové a odborné kompetence číšníků byly ověřovány při přípravě slavnostních tabulí na téma Turistická destinace jako cíl gastronomické turistiky. Dále servisem složitého menu a každoročně obměňovaným složitým úkolem, kterým bylo letos vykostění a servis pstruha před zraky hosta. K poměrně nové specializaci a další číšnické dovednosti patřila již čtvrtým rokem soutěž baristů v přípravě kávy a kávového nápoje. Dále barmanů, kteří měli za úkol vymyslet, sestavit a barevně i chuťově sladit long drink, a to z předem stanoveného portfolia destilátů. Tato soutěž je jednou z nejvíce obsazovaných, v letošním roce se jí zúčastnilo 34 barmanů juniorů classic a 10 barmanů v kategorii profi classic. Celkem 18 sommelierů muselo prokázat hluboké teoretické a praktické dovednosti i znalosti z pěstitelských oblastí vína, označování, ošetřování a vad vína a důraz při hodnocení byl kladen zejména na servis vína. K číšnickým soutěžím a prověřovaným dovednostem také patřilo čepování a servis piva, které je tradičním českým nápojem. Soutěž cukrářů zahrnovala jednak uměleckou cukrařinu, ale i práci s marcipánem a čokoládou. V letošním roce bylo pro soutěž zvoleno téma Moravskoslezský kraj v cukru. Jistě i pro laickou veřejnost bylo zajímavé sledovat, jak se s touto tematikou jednotlivé školy vypořádaly. Zájem laické veřejnosti vzbudila i kategorie umělecké pekařiny na zvolené vánoční téma. Nejdůležitější kategorií soutěžního klání byla soutěž družstev O PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, které se zúčastnily dvě školy. 1. místo a putovní pohár získala právě naše škola. 15

16 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Jednotné třídění příjmů dle účtového rozvrhu sledujeme pod ÚZ 005 z vlastních zdrojů v hlavní činnosti. Jsou to zejména tržby za stravování žáků, zaměstnanců a důchodců. Tržby související s vykazováním praxe žáků, zpravidla hovoříme o tržbách za produktivní práci žáků. Ostatní tržby za startovné při soutěžích organizovaných školou, platby za využívání soukromých telefonních hovorů, náhrady žáků a zaměstnanců za vyčíslené škody, za ztrátu učebnic, čipových karet do školní jídelny apod. Použití fondů, propočet kurzových rozdílů a neposlední řadě výnosy z doplňkové činnosti. Příjmy v roce 2010 v hlavní činnosti vykazujeme nižší o 2 374,29 tis. Kč z důvodů změny metodiky účtování. Výnosy za pronájmy jsou účtovány v doplňkové činnosti. Tabulka.č 8 Struktura výnosů z vlastní činnosti v tis. Kč Druh výnosu Vývojový ukazatel -index Tržby z PP žáků 474,54 462,89 0,98 Tržby za stravování 2 120, ,50 1,04 Tržby z reklam 7,20 6,83 0,95 Ostatní tržby- startovné, telefonní poplatky, prodej čip.karet a jiné Náhrady škod (ztráta učebnic, OOPP, od zaměstnanců, žáků) 42,43 123,53 2,91 33,67 55,0 1,63 Zúčtování rezervního fondu- dary 213,45 17,65 0,08 Kurzové zisky 19,47 42,89 Podle vývojového kurzu ČNB Pronájmy a služby související, ostatní výnosy 2 182,33 x Změna metodiky účtování viz DČ v roce 2010 Sportovní služby 241,04 x Změna metodiky účtování viz DČ v roce 2010 Výnosy z doplňkové činnosti 131,12 184,96 1,41 Jiné výnosy 20,39 20,74 1,02 Celkem 5 485, ,39 0,57 Komentář k vývojovým ukazatelům: Příjmy v položce startovné jsou výrazně vyšší v roce 2010, a to z důvodu vyššího počtu organizovaných soutěží. Například Gastrojunior Novaco cup, Čokoládová vařečka, Mladý průvodce, Číšnický pětiboj, sportovní soutěže a další jsou podrobně uvedeny ve výroční zprávě pedagogické části. Kurzové rozdíly, vývoj měnového kurzu, zisk nebo ztráta je otázkou odhadu a strategie. Účtování darů v roce 2009 a dotace od obce byla účtována přes rezervní fond. V roce 2010 je dotace od obce účtována samostatně dle ÚZ. Pronájem nebytových prostor a služby související s pronájmem jsou dle ZL zařazeny do doplňkové činnosti roce Velmi podstatná změna z hlediska příjmů a nákladů a vývoje výsledku hospodaření. Podrobné pojednání o pronájmech v kapitole doplňková činnost. 16

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Střední

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více